Διαδικασία : 2016/2033(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0307/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0307/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 16
CRE 23/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0453

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 779kWORD 90k
19.10.2016
PE 582.077v02-00 A8-0307/2016

με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ»

(2016/2033(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Werner Langen

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Nedzhmi Ali, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Juan Fernando López Aguilar, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ»

(2016/2033(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ που υπέβαλε η Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2016(1),

  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 24/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 3ης Μαρτίου 2016, με τίτλο «Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ: ανάγκη για περαιτέρω δράση»,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ(2),

  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0307/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά, που εγκαθιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1993, έχει καταργήσει τους συνοριακούς ελέγχους για το ενδοκοινοτικό εμπόριο και ότι, δυνάμει των άρθρων 402-404 της τρέχουσας οδηγίας για τον ΦΠΑ, οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ΦΠΑ, που βρίσκονται σε ισχύ από το 1993, έχουν μόνο προσωρινό και μεταβατικό χαρακτήρα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία, εκδίδει οδηγίες για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος ΦΠΑ και, ιδίως, για τον προοδευτικό περιορισμό ή την κατάργηση των παρεκκλίσεων από το σύστημα αυτό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει κάθε τέσσερα έτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του υφισταμένου συστήματος ΦΠΑ και ιδίως σχετικά με τη λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΦΠΑ, τα έσοδα από τον οποίο ανήλθαν σχεδόν σε ένα τρισεκατομμύριο EUR το 2014, αποτελεί σημαντική πηγή αυξανομένων εσόδων για τα κράτη μέλη και συμβάλλει στους ιδίους πόρους της ΕΕ, τα δε συνολικά έσοδα της ΕΕ από τον ίδιο πόρο του ΦΠΑ το 2014 ανήλθαν σε 17,667 δισεκατομμύρια EUR και αναλογούσαν στο 12,27% των συνολικών ιδίων εσόδων της ΕΕ(5)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον σύστημα ΦΠΑ, ιδίως όπως εφαρμόζεται από τις μεγάλες εταιρείες στις διασυνοριακές συναλλαγές, είναι ευεπίφορο σε απάτη, στρατηγικές φοροαποφυγής, αδυναμία είσπραξης ΦΠΑ λόγω πτωχεύσεων, ή υπολογιστικά σφάλματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκτιμώμενο «έλλειμμα ΦΠΑ» ανέρχεται σε 170 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, και ότι καθίστανται διαθέσιμες βελτιωμένες ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη του ελλείμματος αυτού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη της Επιτροπής(6), μόνο η ενδοκοινοτική απάτη αφανούς εμπόρου (MTIC, κοινώς αλυσιδωτή απάτη) προκαλεί απώλειες εσόδων ΦΠΑ ύψους περίπου 45 έως 53 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και της αποφυγής της καταβολής ΦΠΑ, δεδομένου ότι το έλλειμμα ΦΠΑ εκτιμάται ότι ποικίλλει από 5% έως 40% ανάλογα με τη χώρα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπόλ, μέρος των ετήσιων απωλειών εσόδων ΦΠΑ στα κράτη μέλη εκτιμώμενο μεταξύ 40 και 60 δισεκατομμυρίων EUR οφείλεται σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, και ότι το 2% των εν λόγω ομάδων ευθύνεται για το 80% της MTIC·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέτρηση των απωλειών εσόδων από τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ είναι πολύ απαιτητικό εγχείρημα, δεδομένου ότι μόνο δύο κράτη μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο, συλλέγουν και δημοσιεύουν σχετικά στατιστικά στοιχεία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, συντονιζόμενα από την Eurojust και την Ευρωπόλ, διεξήγαγαν πρόσφατα τρεις διαδοχικές και επιτυχείς επιχειρήσεις με την ονομασία Vertigo, που αποκάλυψαν αλυσιδωτή απάτη συνολικού ύψους 320 εκατομμυρίων EUR·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό διοικητικό κόστος που προκαλεί το υφιστάμενο σύστημα ΦΠΑ, ιδίως σε σχέση με τις διασυνοριακές συναλλαγές, θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων απλούστευσης για την ψηφιακή υποβολή στοιχείων και για κοινές βάσεις δεδομένων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τη μείωση των διοικητικών και των φορολογικών φραγμών, που επηρεάζουν ιδιαίτερα τα σχέδια διασυνοριακής συνεργασίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΦΠΑ είναι φόρος κατανάλωσης βασιζόμενος σε ένα σύστημα τμηματικής καταβολής που επιτρέπει την αυτοαστυνόμευση των υπόχρεων των πληρωμών, και ότι πρέπει να βαρύνει μόνο τον τελικό καταναλωτή προκειμένου να εξασφαλίζεται ουδετερότητα για τις επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη η οργάνωση των πρακτικών πτυχών της επιβολής του ΦΠΑ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι θα βαρύνει τον τελικό καταναλωτή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 έτη μετά την καθιέρωση της οδηγίας για τον ΦΠΑ, οι λεγόμενες «παρεκκλίσεις διατήρησης» είναι παρωχημένες, ιδίως όσον αφορά τη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες η Επιτροπή έχει κινήσεις πάνω από 40 διαδικασίες επί παραβάσει κατά περισσότερων από τα δύο τρίτα των κρατών μελών, για παραβάσεις της οδηγίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί πλειοψηφία υπέρ της αρχής του κράτους προέλευσης σε σχέση με ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ, δεδομένου ότι αυτό θα απαιτούσε μεγαλύτερο βαθμό εναρμόνισης των φορολογικών συντελεστών προκειμένου να αποφευχθούν μαζικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης είναι μία από τις βασικές, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη σε σχέση με τη φορολογία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ αποτελεί εξαιρετικά επιζήμια πρακτική, που οδηγεί στην εκτροπή σημαντικών ποσών από τα δημοσιονομικά έσοδα των κρατών μελών, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει τις προσπάθειές τους για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ στοιχίζει στα κράτη μέλη και τους ευρωπαίους φορολογούμενους σχεδόν 50 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μορφές απάτης στον τομέα του ΦΠΑ είναι πολύπλευρες και εξελισσόμενες, και αφορούν πολλούς οικονομικούς τομείς, και συνεπώς απαιτείται η ταχεία προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας προκειμένου να προωθηθεί ένα βιώσιμο και απλό σύστημα ΦΠΑ που θα επιτρέπει να προλαμβάνονται τα κρούσματα απάτης και η δυνητική απώλεια φορολογικών εσόδων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο δημοφιλής τεχνική απάτης στον τομέα του ΦΠΑ είναι η «αλυσιδωτή» απάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο συγκεκριμένο είδος απάτης, που παρατηρείται πολύ συχνά στο εμπόριο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κινητής τηλεφωνίας και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τα εμπορεύματα περνούν από διάφορες εταιρείες σε διαφορετικά κράτη μέλη, πρακτική που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι δεν επιβάλλεται φόρος επί της ενδοενωσιακής προμήθειας αγαθών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως συνεχείς και ενισχυμένες προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη χάραξη πλήρων και ολοκληρωμένων στρατηγικών στον αγώνα κατά της απάτης, δεδομένων ιδίως των τρεχόντων δημοσιονομικών περιορισμών της ΕΕ και της αύξησης του ηλεκτρονικού εμπορίου και του διαδικτυακού εμπορίου, που έχει εξασθενίσει τον εδαφικό έλεγχο στην είσπραξη του ΦΠΑ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής ατζέντας της Ένωσης για την ενίσχυση και την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών καθώς και τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των χρημάτων τους·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη, και κατά συνέπεια για την ΕΕ, δημιουργεί στρεβλό φορολογικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και χρησιμοποιείται από εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύονται τα υφιστάμενα νομοθετικά κενά μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων εποπτικών αρχών τους·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεραίνει, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 24/2015, ότι η απάτη στον ΦΠΑ αποτελεί κατά κύριο λόγο εγκληματική πρακτική στην οποία πρέπει να τεθεί τέρμα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπόθεση «Taricco and Others» (C-105/14), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η έννοια της «απάτης», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καλύπτει τα έσοδα που προέρχονται από τον ΦΠΑ·

1.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει έως το 2017 ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ, το οποίο θα είναι απλό, δίκαιο, συνεκτικό, αποτελεσματικό και λιγότερο ευεπίφορο σε απάτη·

2.  υπογραμμίζει ότι ένα απλό σύστημα για τον ΦΠΑ, που να απαιτεί λιγότερες εξαιρέσεις, είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς·

3.  θεωρεί ότι η πραγματογνωσία στην οποία βασίζονται οι προτάσεις της Επιτροπής για το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει ορισμένες πολύ χρήσιμες συστάσεις· τονίζει ότι ο κατάλογος προτάσεων της Επιτροπής αποσκοπούσε στην επίτευξη ενός συστήματος ΦΠΑ συνεκτικού, απλού και προστατευμένου από απάτη·

4.  χαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, καθώς και τα σχεδιαζόμενα πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της απάτης και τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος ΦΠΑ·

5.  θεωρεί ότι είναι επίσης σημαντικό να βελτιωθεί το υφιστάμενο σύστημα και ζητεί να γίνουν θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξαλειφθούν ή τουλάχιστον να περιοριστούν σημαντικά τα προβλήματα που παρουσιάζει, και ιδίως το ευρωπαϊκό πρόβλημα της είσπραξης του ΦΠΑ·

6.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ισότιμα και απροκατάληπτα όλες τις δυνατές επιλογές και να τις συμπεριλάβει στη νομοθετική διαδικασία·

7.  επισημαίνει ότι χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ·

8.  αναγνωρίζει ότι η ομοφωνία θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια συμφωνία σχετικά με την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια σαφή αντίληψη για απλούστευση και περιορισμό των εξαιρέσεων στο πλαίσιο μιας πραγματιστικής προσέγγισης με σεβασμό στα συμφέροντα της ραγδαία αναπτυσσόμενης ψηφιακής οικονομίας·

9.  επισημαίνει ότι είναι ουσιαστικό να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη μια συντονισμένη φορολογική πολιτική και να αυξήσουν την ταχύτητα και τη συχνότητα ανταλλαγής πληροφοριών για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, προκειμένου να καταπολεμηθούν πιο αποτελεσματικά η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή και να καλυφθεί τελικά το υφιστάμενο «έλλειμμα ΦΠΑ»·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή και τους κρατικούς οργανισμούς να διερευνήσουν και να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και η εποπτεία σε πραγματικό χρόνο, ως μέρος του θεματολογίου RegTech, προκειμένου να μειωθεί σημαντικό το υφιστάμενο σημαντικό «έλλειμμα ΦΠΑ» στην Ένωση·

11.  τονίζει ότι είναι ευθύνη των φορολογικών αρχών στα επιμέρους κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την καταβολή του ΦΠΑ με τρόπο απλό και εύκολο για τις ΜΜΕ, και τούτο μπορεί να διευκολυνθεί με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών·

12.  θεωρεί ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών δεν ήταν επαρκείς στο παρελθόν, καθώς και ότι οι δραστηριότητες του Eurofisc δεν έχουν αποφέρει ως τώρα ικανοποιητικά αποτελέσματα· πιστεύει ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω του Eurofisc θα πρέπει να είναι περισσότερο προσανατολισμένες στην απάτη· προσβλέπει στην επικείμενη πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση της λειτουργίας του Eurofisc·

13.  επισημαίνει ότι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τον ΦΠΑ (VIES) έχει αποδειχτεί μεν χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της απάτης, δεδομένου ότι επιτρέπει στις φορολογικές αρχές τη διασταύρωση στοιχείων σχετικά με συναλλασσόμενους σε διάφορες χώρες, αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες στην υλοποίησή του, ιδίως όσον αφορά την επικαιρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, την ταχύτητα των απαντήσεων στα αιτήματα για πληροφορίες, και τον χρόνο αντίδρασης στα επισημαινόμενα σφάλματα· συνιστά, επομένως, στα κράτη μέλη, να δώσουν τη δέουσα προσοχή στην αντιμετώπιση των αδυναμιών αυτών·

14.  επισημαίνει ότι τα δεδομένα που διαβιβάζουν στο Eurofisc οι εθνικές αρχές δεν υφίστανται διαλογή ώστε να απομονώνονται τα πιθανά κρούσματα απάτης, γεγονός που εμποδίζει τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου· υποστηρίζει την πρωτοβουλία διαφόρων κρατών μελών που ζητούν την καθιέρωση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου σε εθνικό επίπεδο, τα οποία να επιτρέπουν τη διαλογή των δεδομένων με τρόπο που να αποκλείει τον κίνδυνο παράλειψης πιθανών κρουσμάτων απάτης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και να επιτρέπει την ταχεία αντίδραση του Eurofisc σε περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

15.  τονίζει ότι είναι ευθύνη των φορολογικών αρχών στα επιμέρους κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την καταβολή του ΦΠΑ με τρόπο απλό και εύκολο·

16.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από πληροφορίες που λαμβάνουν από άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις ενδοενωσιακές συναλλαγές, για την είσπραξη του ΦΠΑ στην επικράτειά τους· ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να χρησιμοποιούν αξιόπιστα και εύχρηστα μέσα πληροφορικής, όπως ηλεκτρονικά τυποποιημένα έντυπα, για την καταγραφή των διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή· πιστεύει ότι ένα χρήσιμο εργαλείο, εν προκειμένω, θα ήταν η χρήση κωδικών ΦΠΑ (VNL), που δεν επιτρέπει στους πελάτες την αφαίρεση ήδη καταβληθέντος φόρου αν ο ΦΠΑ που αναφέρεται στο τιμολόγιο δεν έχει έγκυρο κωδικό VLN·

17.  πιστεύει ότι η έλλειψη συγκρίσιμων δεδομένων και επαρκών συναφών δεικτών για τη μέτρηση των επιδόσεων των κρατών μελών περιορίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενδοενωσιακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τις εθνικές αρχές να καθιερώσουν, σε συντονισμό με την Επιτροπή, ένα κοινό σύστημα για την εκτίμηση του μεγέθους της ενδοενωσιακής απάτης και ακολούθως να θέσουν στόχους για τον περιορισμό της, δεδομένου ότι το σύστημα αυτό θα καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών με τις δικαστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου όπως η Ευρωπόλ και η OLAF, σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

19.  επισημαίνει ότι το τελωνειακό καθεστώς 42, που προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εμπορεύματα που εισάγονται σε ένα κράτος μέλος για να αποσταλούν στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος, έχει αποδειχτεί ευεπίφορο σε απάτη· επισημαίνει ότι η αποτελεσματική διασταύρωση των στοιχείων που τηρούν οι φορολογικές αρχές με εκείνα που τηρούν οι τελωνειακές αρχές έχει καθοριστική σημασία για τον εντοπισμό και την εξάλειψη του συγκεκριμένου τύπου απάτης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενεργήσουν για τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών μεταξύ φορολογικών και τελωνειακών αρχών όσον αφορά τις εισαγωγές που υπάγονται στο τελωνειακό καθεστώς 42, σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

20.  υποστηρίζει τον στόχο του σχεδίου δράσης για την καθιέρωση ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ΦΠΑ ο οποίος θα προσφέρει τη βάση για μια βαθύτερη και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά και θα συμβάλει στη φορολογική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη κατανάλωση, την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, περιορίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

21.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη ενσωμάτωση των υπηρεσιών στο νέο σύστημα το ταχύτερο δυνατόν και ειδικότερα την υπαγωγή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ΦΠΑ·

22.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της φορολόγησης στη χώρα τελικού προορισμού των αγαθών και υπηρεσιών, δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβληθεί η αρχή της χώρας προέλευσης·

23.  τάσσεται υπέρ της εφαρμογής της αρχής της χώρας προορισμού ως γενικού κανόνα για τις τηλεπωλήσεις λιανικής, και υπέρ της θέσπισης εναρμονισμένων μέτρων για τις μικρές επιχειρήσεις·

24.  ζητεί να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας στα υφιστάμενα φορολογικά πρότυπα όταν καθιερωθεί όποιο σύστημα ΦΠΑ αποφασιστεί τελικά, προκειμένου το εν λόγω σύστημα να είναι κατάλληλο για τον 21ο αιώνα·

25.  διαπιστώνει ότι η σημερινή πληθώρα συντελεστών ΦΠΑ προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές, ιδίως δε για τις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών και για τις ΜΜΕ· επισημαίνει ότι αβεβαιότητα προκαλείται επίσης από την ασάφεια όσον αφορά την ευθύνη της είσπραξης του ΦΠΑ, την απόδειξη της ενδοκοινοτικής προμήθειας, τον κίνδυνο εμπλοκής σε απάτη αφανούς εμπόρου, τα ζητήματα ταμειακής ροής, και τους διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων μέσα στην ίδια χώρα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να μελετήσει, έως τα μέσα του 2017, τον αντίκτυπο της απάτης αφανούς εμπόρου· καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν για μεγαλύτερη σύγκλιση των συντελεστών ΦΠΑ·

26.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της μη εναρμόνισης των φορολογικών συντελεστών σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως για διασυνοριακές δραστηριότητες, και να εκτιμήσει τις δυνατότητες να αρθούν τα εμπόδια αυτά·

27.  υποστηρίζει την επιλογή που προτείνει η Επιτροπή, να επανεξετάζεται σε τακτική βάση ο κατάλογος των αγαθών και υπηρεσιών που πληρούν τις προϋποθέσεις για μειωμένους συντελεστές που θα συμφωνηθούν από το Συμβούλιο· ζητεί να λαμβάνονται υπόψη στον κατάλογο αυτό πολιτικές προτεραιότητες όπως οι κοινωνικές, οι υγειονομικές, οι περιβαλλοντικές, οι διατροφικές και οι πολιτιστικές πτυχές·

28.  θεωρεί ότι η πλήρης κατάργηση των ελάχιστων φορολογικών συντελεστών, που προτείνει εναλλακτικά η Επιτροπή, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και προβλήματα στην ενιαία αγορά· θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για μεγαλύτερη εναρμόνιση, που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

29.  ζητεί να εξεταστεί, κατά πόσο θα μπορούσε να καταρτιστεί κοινός ευρωπαϊκός κατάλογος αγαθών και υπηρεσιών ως εναλλακτική λύση στο τρέχον σύστημα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος ΦΠΑ, επιτρέποντας ένα σύστημα πολύ περισσότερο διαρθρωμένο από ό,τι το σημερινό·

30.  θεωρεί ότι η μείωση του αριθμού των εξαιρέσεων είναι σημαντική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και ότι ο καλύτερος και πλέον αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της απάτης είναι ένα απλό σύστημα ΦΠΑ με όσο το δυνατόν χαμηλότερο συντελεστή·

31.  θεωρεί ότι το υφιστάμενο πολύπλοκο σύστημα θα μπορούσε να απλουστευτεί σημαντικά αν μειώνονταν τα αγαθά και οι υπηρεσίες στα οποία εφαρμόζονται μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές και ορισμένα από τα αγαθά και υπηρεσίες στα οποία εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ καθορίζονταν από κοινού από τα κράτη μέλη σε επίπεδο ΕΕ, και αν παράλληλα τα κράτη μέλη μπορούσαν να αποφασίζουν τους φορολογικούς συντελεστές, σεβόμενα τους ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές που καθορίζονται στην οδηγία για τον ΦΠΑ και με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού·

32.  ζητεί να εφαρμόζεται για τα προϊόντα η αρχή φορολογικής ισότητας της χώρας προορισμού, ανεξάρτητα από τη μορφή που λαμβάνουν ή την πλατφόρμα στην οποία αγοράστηκαν, και ανεξάρτητα από το αν παραδίδονται σε ψηφιακή ή σε υλική μορφή·

33.  επισημαίνει ότι ένα μείζον πρόβλημα για τις ΜΜΕ στις μέρες μας είναι ότι τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές ερμηνείες για το τι μπορεί να χαρακτηριστεί προϊόν και τι υπηρεσία· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να δίνει σαφέστερους και πιο συγκεκριμένους ορισμούς·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εξισώσουν τις ιδιωτικές και τις δημόσιες επιχειρήσεις ως προς τον ΦΠΑ σε τομείς όπου υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους·

35.  επισημαίνει ότι το σύστημα τμηματικής καταβολής του ΦΠΑ επιλέχτηκε ως σύστημα αναφοράς για την έμμεση φορολογία στο σχέδιο BEPS του ΟΟΣΑ (δράση 1), διότι εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα στην είσπραξη του φόρου και επιτρέπει, από την ίδια του τη φύση, την αυτοαστυνόμευση των εμπλεκομένων·

36.  επισημαίνει ότι τα άρθρα 199 και 199α της οδηγίας για τον ΦΠΑ προβλέπουν την προσωρινή και στοχευμένη εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις διασυνοριακές συναλλαγές και για ορισμένους εγχώριους τομείς υψηλού κινδύνου σε κράτη μέλη·

37.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει προσεκτικά τις συνέπειες του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης και να εξετάσει αν η διαδικασία αυτή θα απλουστεύσει την κατάσταση για τις ΜΜΕ και θα περιορίσει την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ·

38.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αντιστροφής της επιβάρυνσης, και όχι μόνο για τους επιμέρους τομείς που είναι ιδιαίτερα ευεπίφοροι σε απάτη, όσον αφορά τα οφέλη, το κόστος συμμόρφωσης, την απάτη, την αποτελεσματικότητα και τα προβλήματα συμμόρφωσης, όπως επίσης τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, μέσω δοκιμαστικών σχεδίων, όπως έχουν ζητήσει ορισμένα κράτη μέλη και έχει επιβεβαιώσει ρητά η Επιτροπή στο μεταξύ, μολονότι αυτό δεν περιλαμβάνεται ως τώρα στο σχέδιο δράσης της·

39.  θεωρεί ότι οι εθνικές φορολογικές διοικήσεις πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την εξασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό των δυνατοτήτων αποφυγής στη γενική εφαρμογή της αρχής της χώρας προορισμού· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης σε σχέση με τον ΦΠΑ με συμβατικά διοικητικά μέτρα και με τη βελτίωση της στελέχωσης και των δεξιοτήτων των κρατών μελών στους τομείς της είσπραξης των φόρων και των φορολογικών ελέγχων· τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων και για αυστηρότερες κυρώσεις στους μεγαλύτερους απατεώνες· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει εν προκειμένω επαρκή οικονομική και τεχνική υποστήριξη·

40.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τις επιδόσεις των εθνικών φορολογικών αρχών και να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ τους·

41.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, ότι θα επεκτείνει τη μικρή μονοαπευθυντική υπηρεσία σε πλήρη μονοαπευθυντική υπηρεσία· επισημαίνει ότι έχει κεφαλαιώδη σημασία η υπηρεσία αυτή να είναι εύχρηστη και εξίσου αποτελεσματική και στα 28 κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η δημιουργία μονοαπευθυντικής υπηρεσίας θα ελαφρύνει τον διοικητικό φόρτο που αποτρέπει τις επιχειρήσεις από την άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας, και θα μειώσει το κόστος για τις ΜΜΕ(7)·

42.  επισημαίνει ότι μια «μονοαπευθυντική υπηρεσία» έχει ουσιαστική σημασία για την επιβολή της αρχής της χώρας προορισμού και τον περιορισμό των δυνατοτήτων απάτης στην εφαρμογή της· ζητεί να γίνουν βελτιώσεις στη μονοαπευθυντική υπηρεσία με βάση την πρόσφατη πείρα από τις μικρές μονοαπευθυντικές υπηρεσίες για τα ψηφιακά προϊόντα· επισημαίνει ότι, ακόμα και με τη μικρή μονοαπευθυντική υπηρεσία, οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικό διοικητικό φόρτο από την εφαρμογή της αρχής της χώρας προορισμού· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την επιδοκιμασία του για την πρόταση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ΦΠΑ, να καθιερωθεί κοινό μέτρο απλούστευσης σε επίπεδο ΕΕ (κατώφλι ΦΠΑ)· ζητεί να οριστεί με σαφήνεια, ποιο κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για τον φορολογικό έλεγχο στις διασυνοριακές συναλλαγές· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να καταργήσει την απαλλαγή για αποστολές χαμηλής αξίας ως μέρος του σχεδίου δράσης της για τον ΦΠΑ·

43.  αναγνωρίζει ότι τα διάφορα καθεστώτα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεωρηθούν και μη δασμολογικός φραγμός στην εσωτερική αγορά, και υπογραμμίζει ότι η μικρή μονοαπευθυντική υπηρεσία για τον ΦΠΑ (MOSS για τον ΦΠΑ) είναι ένας καλός τρόπος συμβολής στην εξάλειψη του φραγμού αυτού και ιδίως υποστήριξης των ΜΜΕ στη διασυνοριακή τους δραστηριότητα· αναγνωρίζει ότι παραμένουν ορισμένα προβληματικά σημεία ήσσονος σημασίας σχετικά με το MOSS για τον ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για καταβολή του ΦΠΑ·

44.  επισημαίνει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-97/09 (Ingrid Schmelz κατά Finanzamt Waldviertel)· λαμβάνει υπόψη τα 28 διαφορετικά κατώφλια απαλλαγής από την καταβολή ΦΠΑ· λαμβάνει υπόψη τις συνακόλουθες οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα απαλλάσσονταν με βάση τα εθνικά τους συστήματα· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει περαιτέρω μελέτες σχετικά με τη θέσπιση κατωφλίου απαλλαγής από την καταβολή ΦΠΑ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

45.  ζητεί να μελετηθούν όλες οι προτάσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος σε σχέση με τον φόρο κύκλου εργασιών για τις ΜΜΕ· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει επίσης τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, όπως τα καθεστώτα χρυσής κάρτας που εφαρμόζονται στη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία, αναγνωρίζοντας ότι ο κίνδυνος απάτης εκ μέρους ορισμένων προμηθευτών είναι πολύ χαμηλός·

46.  χαιρετίζει την εξαγγελία της Επιτροπής ότι το 2017 θα υποβάλει δέσμη μέτρων για τις ΜΜΕ αναφορικά με τον τομέα του ΦΠΑ· συνιστά, ωστόσο, τη σταδιακή εφαρμογή του νέου πλαισίου δεδομένου ότι θα προκαλέσει πρόσθετο διοικητικό κόστος (όπως υποδομή πληροφορικής ή διαδικασίες σε σχέση με τον ΦΠΑ)·

47.  επισημαίνει το σύνθετο σύστημα υποβολής δηλώσεων που επιβάλλει υψηλό φόρτο στις ΜΜΕ αποθαρρύνοντας έτσι το διασυνοριακό εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στη δέσμη της για τις ΜΜΕ πρόταση για ενοποιημένη υποβολή δηλώσεων του ΦΠΑ και εναρμονισμένες απαιτήσεις και προθεσμίες υποβολής στοιχείων·

48.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα εναρμονισμένο περιβάλλον ΦΠΑ για τηλεπωλήσεις χονδρικής και λιανικής· επισημαίνει ότι το κατώφλι ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται με την ίδια επιτυχία σε όλα τα κράτη μέλη λόγω αδυναμιών στον συντονισμό·

49.  τονίζει ότι ένα νέο, απλουστευμένο σύστημα για τον ΦΠΑ πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν εύκολα να ακολουθούν τους κανόνες στο διασυνοριακό εμπόριο και να βρίσκουν υποστήριξη σε κάθε κράτος μέλος όχι μόνο για την προσαρμογή τους σε αυτούς αλλά και για τη διαχείριση των διαδικασιών σε σχέση με τον ΦΠΑ·

50.  ζητεί να συσταθεί βραχυπρόθεσμα μια ευρεία και δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή πύλη στην οποία οι επιχειρήσεις και οι τελικοί καταναλωτές να μπορούν να ενημερώνονται με απλό, εύκολο και λεπτομερή τρόπο για τους συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες στα κράτη μέλη· τονίζει ότι η γλώσσα και η σχεδίαση της πύλης αυτής θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη κατανόηση και χρήση της· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για να κατανοήσουν τους κανόνες του ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη θα ενισχύσει περαιτέρω τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· επισημαίνει επίσης ότι το πιστοποιημένο φορολογικό λογισμικό θα συνέβαλλε στον περιορισμό του κινδύνου ορισμένων τύπων απάτης και άλλων παρατυπιών και μπορεί να προσφέρει ασφάλεια δικαίου σε έντιμες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές φορολογικές αρχές, σχετικά με την κατάταξη των συναλλαγών σύμφωνα με τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης και να περιοριστούν οι νομικές διαφορές· καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν δημόσια συστήματα πληροφόρησης, όπως η διαδικτυακή πύλη για τον ΦΠΑ, προκειμένου να καταστούν διαθέσιμες αξιόπιστες πληροφορίες·

51.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο με ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν σε σχέση με τον ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος· υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών να αναφέρουν τους κανόνες και τους συντελεστές τους στην Επιτροπή·

52.  επισημαίνει ότι, για τις πωλήσει μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, η έλλειψη εναρμόνισης όσον αφορά το κατώφλι ΦΠΑ συνεπάγεται υψηλό κόστος συναλλαγών για τις ΜΜΕ που ασκούν δραστηριότητα ηλεκτρονικού εμπορίου αν από λάθος ή χωρίς να το καταλάβουν υπερβούν το κατώφλι αυτό·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να διαβιβάσουν επειγόντως στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ, τις ειδικές απαιτήσεις και τις εξαιρέσεις που προβλέπουν· καλεί την Επιτροπή να συλλέξει τις πληροφορίες αυτές και να τις διαθέσει στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές·

54.  θεωρεί ότι για τα μεταρρυθμιστικά σχέδια σχετικά με τον ΦΠΑ που εξαγγέλλει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης απαιτείται εκτενής και ποιοτικά αξιόπιστη αξιολόγηση αντικτύπου με συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας, των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων της ΕΕ·

55.  τονίζει ότι η φορολογική νομοθεσία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών· τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 329 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, ομάδα τουλάχιστον εννέα κρατών μελών μπορούν να καθιερώσουν ενισχυμένη συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ενισχυμένη συνεργασία με στόχο την καταπολέμηση της απάτης και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης σε σχέση με τον ΦΠΑ·

56.  θεωρεί ότι μια λύση στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ είναι προτιμότερη από μεμονωμένα μέτρα που πρέπει να εναρμονιστούν με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και το σχέδιο δράσης BEPS·

57.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής με θέμα «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020: Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης»·

58.  επισημαίνει ότι το νέο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει περαιτέρω βήματα προς ένα αποτελεσματικό και θωρακισμένο έναντι της απάτης οριστικό καθεστώς που θα είναι φιλικότερο για τις επιχειρήσεις στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου·

59.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ο ΦΠΑ επί των διασυνοριακών πωλήσεων (αγαθών ή υπηρεσιών) θα πρέπει να εισπράττεται από τη φορολογική αρχή της χώρας καταγωγής, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα κατανάλωσης, και να μεταβιβάζεται στη χώρα όπου καταναλώνονται τελικά τα αγαθά ή οι υπηρεσίες·

60.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υποβληθεί νομοθετική πρόταση για την επέκταση του ενιαίου ηλεκτρονικού μηχανισμού (για την καταχώριση και καταβολή του ΦΠΑ σε διασυνοριακές επιχειρήσεις) στις λιανικές διαδικτυακές πωλήσεις υλικών αγαθών, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, ένα από τα κύρια εμπόδια στα οποία προσκρούουν οι επιχειρήσεις όταν δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο·

61.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις ο οποίος απορρέει από το κατακερματισμένο καθεστώς ΦΠΑ, με την υποβολή νομοθετικών προτάσεων για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος της μικρής μονοαπευθυντικής υπηρεσίας ώστε να περιλάβει τα υλικά αγαθά που πωλούνται μέσω Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν ενιαίες δηλώσεις και πληρωμές ΦΠΑ στο δικό τους κράτος μέλος·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τα εθνικά φορολογικά τους συστήματα και να τα καταστήσουν συνεπέστερα και συνεκτικότερα, ώστε, αφενός, να διευκολύνουν την συμμόρφωση προς τους κανόνες, την πρόληψη, την αποτροπή και τον κολασμό της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και, αφετέρου, να βελτιώσουν ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα στην είσπραξη του ΦΠΑ·

63.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος της απλούστευσης του συστήματος λογοδοσίας για τον ΦΠΑ ως ίδιο πόρο· υπενθυμίζει την ανάγκη για περαιτέρω απλούστευση του συστήματος διαχείρισης που συνδέεται με τους ιδίους πόρους, προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες λαθών και απάτης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα δράσης δεν εξετάζει τον αντίκτυπο στον ΦΠΑ ως ίδιο πόρο·

64.  επισημαίνει ότι τα ελλείμματα ΦΠΑ στα κράτη μέλη και οι εκτιμώμενες απώλειες από την είσπραξη του ΦΠΑ στην Ένωση ανήλθαν το 2015 σε 170 δισεκατομμύρια EUR, και υπογραμμίζει το γεγονός ότι σε 13 από τα 26 κράτη μέλη που εξετάστηκαν το 2014, η εκτιμώμενη μέση απώλεια ΦΠΑ υπερέβη το 15,2%· καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της για να ελέγχει αλλά και να βοηθά τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η ανάληψη ουσιαστικής δράσης για τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ απαιτεί συντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγιση, δεδομένου ότι το έλλειμμα αυτό είναι αποτέλεσμα όχι μόνον απάτης αλλά και συνδυασμού παραγόντων, όπως μεταξύ άλλων πτώχευση και αφερεγγυότητα, στατιστικά σφάλματα, καθυστερήσεις πληρωμών, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να προωθήσει άμεσα νομοθεσία για το ελάχιστο επίπεδο προστασίας των καταγγελτών στην ΕΕ, προκειμένου να διερευνάται καλύτερα και να αποτρέπεται η απάτη, και να θεσπίσει χρηματοδοτική στήριξη για τη διασυνοριακή ερευνητική δημοσιογραφία, η οποία απέδειξε σαφώς την αποτελεσματικότητά της στα σκάνδαλα «LuxLeaks», «Dieselgate» και «Panama Papers»·

65.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, και ιδίως η αλυσιδωτή απάτη ή απάτη αφανούς εμπόρου, αφενός στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και αφαιρεί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σημαντικά ποσά και αφετέρου είναι επιζήμια για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία για τις αλυσιδωτές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να δρομολογήσει συντονισμένες προσπάθειες από πλευράς των κρατών μελών για να καταρτιστεί κοινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αλυσιδωτή απάτη στον ΦΠΑ· επισημαίνει ότι το εν λόγω σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούνται σε ορισμένα κράτη μέλη·

66.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει την καθιέρωση κοινού συστήματος που θα επιτρέψει μια αναλυτικότερη εκτίμηση του μεγέθους της ενδοενωσιακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με την κατάρτιση σχετικών ενδοενωσιακών στατιστικών, και θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις αντίστοιχες επιδόσεις τους στο συγκεκριμένο πεδίο με βάση ακριβείς και αξιόπιστους δείκτες μείωσης του ενδοενωσιακού ΦΠΑ και αύξησης των εντοπιζόμενων κρουσμάτων απάτης και της συνακόλουθης ανάκτησης φόρων· εκφράζει την άποψη ότι οι νέες προσεγγίσεις ελέγχου, όπως ο ενιαίος έλεγχος ή οι κοινοί έλεγχοι, θα πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω για να καλύπτουν και διασυνοριακές συναλλαγές·

67.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν νέες στρατηγικές και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι υφιστάμενες δομές της ΕΕ, για τη δυναμικότερη καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος, και η υιοθέτηση μιας περισσότερο διαρθρωμένης προσέγγισης «βάσει κινδύνου» έχουν καθοριστική σημασία για τον εντοπισμό και την πρόληψη μηχανισμών απάτης και διαφθοράς·

68.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ εξακολουθεί να μην είναι αποτελεσματική σε σχέση με την αντιμετώπιση των μηχανισμών ενδοενωσιακής φοροδιαφυγής και απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ή για τη διαχείριση διασυνοριακών συναλλαγών ή εμπορίου· τονίζει ότι χρειάζεται ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και προσιτό σύστημα ΦΠΑ, που θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη να μειώσουν τις επιβαρύνσεις τους από τον ΦΠΑ και να καταπολεμήσουν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή, όταν αξιολογεί συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας να πραγματοποιεί περισσότερες επισκέψεις παρακολούθησης σε κράτη μέλη επιλεγόμενα με βάση τον κίνδυνο· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να εστιάζει τις ενέργειές της, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διοικητικών συμφωνιών, στην άρση των νομικών εμποδίων που εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διοικητικών και δικαστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη να καθιερώσουν κοινή ανάλυση κινδύνου, που να περιλαμβάνει και ανάλυση κοινωνικού δικτύου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω του Eurofisc αφορούν συγκεκριμένα την απάτη· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, και να βελτιώσουν το σύστημα που χρησιμοποιείται σήμερα για την ανταλλαγή πληροφοριών·

69.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το Eurofisc, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών· επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα και την έγκαιρη παροχή των πληροφοριών· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να συγκεντρωθεί η δράση και να συντονιστούν οι στρατηγικές των φορολογικών, δικαστικών και αστυνομικών αρχών των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων –όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust και η OLAF– που είναι επιφορτισμένα με την καταπολέμηση της απάτης, του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· παροτρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξετάσουν περαιτέρω απλά και κατανοητά μοντέλα ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση αντίδραση ή η λήψη μέτρων μετριασμού για την καταπολέμηση των υφιστάμενων ή νεοεμφανιζόμενων μηχανισμών απάτης·

70.  θεωρεί ουσιαστικό να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη στο Eurofisc σε καθέναν από τους τομείς δραστηριότητάς του, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

71.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που να επιτρέπουν αποτελεσματικούς διασταυρούμενους ελέγχους δεδομένων από τα τελωνεία και τις φορολογικές αρχές, και να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην παρακολούθηση των κρατών μελών σε σχέση με μέτρα ενδεικτικά βελτιώσεων όσον αφορά τον έγκαιρο χαρακτήρα των απαντήσεών τους σε αιτήματα παροχής πληροφοριών, καθώς και της αξιοπιστίας του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τον ΦΠΑ (VIES)·

72.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει, να εφαρμόσουν σύστημα διπλού αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (όπου οι έμποροι οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο λαμβάνουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ διαφορετικό από τον εγχώριο αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ) και να διενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 22 του κανονισμού αριθ. 904/2010, παρέχοντας συγχρόνως δωρεάν συμβουλές στους εμπόρους·

73.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα εκτελωνισμού των κρατών μελών είναι σε θέση να διεξάγουν, και όντως διεξάγουν, αυτόματους ελέγχους των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ·

74.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω εναρμόνισης των απαιτήσεων των κρατών μελών σε σχέση με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέσα στην Ένωση·

75.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη σε περιπτώσεις διασυνοριακού εμπορίου δεν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο· επισημαίνει ότι αυτό περιορίζει τη δυνατότητα αποτροπής των επιχειρηματικών συναλλαγών με απατεώνες εμπόρους· θεωρεί ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τον ΦΠΑ, όσον αφορά την περίοδο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, δεν είναι ομοιόμορφη μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που αυξάνει τον διοικητικό φόρτο για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη·

76.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο σε διεθνές επίπεδο, να εντείνουν τη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ, και να ενισχύσουν την αποτελεσματική είσπραξη του ΦΠΑ, προκειμένου να θεσπίσουν πρότυπα και στρατηγικές συνεργασίας με βάση κυρίως τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανταλλαγής πληροφοριών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις πληροφορίες που λαμβάνονται από χώρες εκτός ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιβολή της είσπραξης του ΦΠΑ, ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

77.  καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τον ΦΠΑ στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (οδηγία PIF), με σκοπό να βρεθεί συμφωνία στο θέμα αυτό όσο το δυνατόν συντομότερα·

78.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εκτιμά τα έσοδα που συγκεντρώνουν οι εγκληματικές οργανώσεις μέσω της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και να υποβάλει συνολική, κοινή, πολυτομεακή στρατηγική για την καταπολέμηση των επιχειρηματικών μοντέλων των εγκληματικών οργανώσεων που βασίζονται στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω κοινών ομάδων έρευνας, όπου χρειάζεται·

79.  θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί η θέσπιση μιας ενιαίας, ισχυρής και ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) η οποία θα είναι σε θέση να ερευνά, να διώκει και να παραπέμπει ενώπιον της δικαιοσύνης όσους διαπράττουν ποινικά αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, περιλαμβανομένης και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα οδηγία PIF, και εκτιμά ότι οποιαδήποτε λιγότερο δραστική λύση θα ισοδυναμεί με κόστος εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης· τονίζει ακόμη πως πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της EPPO και των ερευνητικών αρχών των κρατών μελών δεν θα έχει ως αποτέλεσμα, παραβάσεις με σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης να μην εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της EPPO·

80.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν εκτιμήσεις σχετικά με τις απώλειες λόγω ενδοενωσιακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, να αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες που παρατηρούνται στο Eurofisc και να συντονίζουν καλύτερα τις πολιτικές τους όσον αφορά την αντιστροφή της επιβάρυνσης ΦΠΑ για αγαθά και υπηρεσίες·

81.  θεωρεί σημαντικό, τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πολυμερείς ελέγχους (MLCs) –συντονισμένος έλεγχος, από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της φορολογικής υποχρέωσης ενός ή περισσότερων προσώπων υποκείμενων σε φόρο– δεδομένου ότι αποτελούν χρήσιμο μέσο για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

82.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το σύστημα ΦΠΑ που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1993 έχει σχεδιαστεί ως μεταβατικό καθεστώς. Σύμφωνα με αυτό, η «φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών» θα δώσει τη θέση της σε ένα οριστικό καθεστώς, που θα βασίζεται στην αρχή ότι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών πρέπει να φορολογούνται στο κράτος μέλος προέλευσης. Το Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει κατάλληλες οδηγίες για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος ΦΠΑ και «ιδίως τον προοδευτικό περιορισμό ή την κατάργηση των παρεκκλίσεων από το σύστημα αυτό». Η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει ανά τέσσερα έτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του κοινού συστήματος ΦΠΑ στα κράτη μέλη και ιδίως σχετικά με τη λειτουργία του μεταβατικού καθεστώτος.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ, θέτει τέρμα στη μακρά καθυστέρηση της πορείας προς έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ΦΠΑ, με την επισήμανση ότι τώρα ήρθε η ώρα για μεταρρυθμίσεις.

Ο ΦΠΑ, τα συνολικά έσοδα από τον οποίο ανήλθαν σε σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο EUR το 2014, αποτελεί σημαντική πηγή αυξανομένων εσόδων στην ΕΕ. Αντιστοιχεί σε περίπου 7% του ΑΕΠ της ΕΕ και συνιστά επιπροσθέτως πηγή ιδίων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υφιστάμενο σύστημα ΦΠΑ ήταν εξαρχής ευεπίφορο σε απάτη. Παρότι αναλήφθηκαν πολλές και διάφορες πρωτοβουλίες, το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα. Η Επιτροπή εκτιμά το συνολικό «έλλειμμα ΦΠΑ» λόγω απάτης σε περίπου 170 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 δισεκατομμύρια EUR από διασυνοριακή απάτη.

Η ανάγκη ομοφωνίας μεταξύ των κρατών μελών έχει αποδειχτεί ιδιαίτερο εμπόδιο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ. Τα κράτη μέλη, που αφενός εξακολουθούν να υπερασπίζονται τα παλιά τους συστήματα και αφετέρου δεν εκπληρώνουν ικανοποιητικά τις υποχρεώσεις τους ούτε διεξάγουν επαρκείς ελέγχους για την καταπολέμηση της απάτης, καθυστέρησαν ή εμπόδισαν μέχρι τώρα τη διεξαγωγή θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων.

Σχετικά με τις προτεινόμενες δυνατότητες μεταρρύθμισης υπάρχει εκτενής γνωμοδότηση διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρείας συμβούλων, στην οποία παρουσιάζονται συνολικά πέντε επιλογές. Με δύο από αυτές τις επιλογές θα μπορούσε να επιτευχθεί ήδη βραχυπρόθεσμα αισθητός περιορισμός της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Υπάρχει επίσης έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου αναλύονται με κριτικό πνεύμα οι υφιστάμενες εξαιρέσεις και προτείνεται να εγκριθούν μηδενικοί φορολογικοί συντελεστές μόνο για τα τρόφιμα και κατά τα άλλα να ενοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές. Κατά τους πρώτους μήνες του έτους 2016, δεν υπήρχε ελάχιστος φορολογικός συντελεστής 15%, επειδή η Επιτροπή υπέβαλε καθυστερημένα την πρόταση παράτασης.

Στο σχέδιο δράσης της, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία το σύστημα ΦΠΑ θα βασίζεται στη φορολόγηση των αγαθών και υπηρεσιών στη χώρα προορισμού. Έτσι, η Επιτροπή απομακρύνεται οριστικά από τη θέση της αφορά την αρχή της χώρας προέλευσης, που προφανώς δεν ήταν δυνατό να εφαρμοστεί λόγω διαφόρων προβλημάτων και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι η φορολογική διάταξη σύμφωνα με την οποία ο παραδίδων τα αγαθά εισπράττει τον ΦΠΑ από τον πελάτη του θα επεκταθεί στις διασυνοριακές συναλλαγές και με τον τρόπο αυτόν θα μειωθεί η δυνατότητα απάτης ως προς τον ΦΠΑ.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει: «Πάνω απ’ όλα, απαιτείται πολιτική ηγεσία για την υπέρβαση των βαθιά ριζωμένων εμποδίων που απέτρεψαν την πρόοδο κατά το παρελθόν και την έγκριση επιτέλους των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της απάτης, την άρση των διοικητικών φραγμών και τη μείωση του κανονιστικού κόστους, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις της Ευρώπης.» Επιπλέον, όπως αναφέρει, λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος είναι δύσκολο για τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν μειονέκτημα στον ανταγωνισμό έναντι παρόχων από τρίτες χώρες, που μπορούν να κάνουν παραδόσεις χωρίς ΦΠΑ σε καταναλωτές της ΕΕ στο πλαίσιο της φοροαπαλλαγής των εισαγωγών μικροδεμάτων. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή εξήγγειλε την υποβολή πρότασης εκσυγχρονισμού του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Η πρόταση θα έχει ως άξονες την καθιέρωση μονοαπευθυντικής υπηρεσίας για τη διαδικτυακή πώληση ενσώματων αγαθών σε τελικούς καταναλωτές, την καθιέρωση ενιαίου μέτρου απλούστευσης σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη μικρών νεοφυών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και την κατάργηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για την εισαγωγή μικροδεμάτων από παρόχους τρίτων χωρών.

Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση της συνεργασίας εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες, όπως έχει ζητήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει επαρκής χρήση των μέσων διοικητικής συνεργασίας. Κρίνει ότι το δίκτυο Eurofisc δεν προσφέρεται για τούτο και δεν είναι αρκετά φιλόδοξο. Στα μέτρα συγκαταλέγονται η συνεργασία των 28 φορολογικών διοικήσεων και τελωνειακών αρχών της Ένωσης και οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και φορολογικών διοικήσεων.

Στην ατζέντα της Επιτροπής περιλαμβάνονται επίσης προσωρινές παρεκκλίσεις για τα κράτη μέλη, με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης με εθνικό και διαρθρωτικό χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτόν, ορισμένα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ έχουν ζητήσει την προσωρινή εφαρμογή ενός γενικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης, που θα επιτρέπει την παρέκκλιση από τις γενικές αρχές της οδηγίας για τον ΦΠΑ.

Στην πορεία προς μια πιο σύγχρονη προσέγγιση για τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η οδηγία για τον ΦΠΑ περιλαμβάνει ήδη σήμερα γενικές διατάξεις σχετικά με τις ελευθερίες των κρατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ –διατάξεις που έχουν ως στόχο «να διασφαλίσουν προπάντων την ουδετερότητα, την απλότητα και τη λειτουργικότητα του συστήματος ΦΠΑ». Οι εθνικοί νομοθέτες αποφασίζουν ανεξάρτητα τον φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζουν κανονικά για όλες τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που υπόκεινται σε ΦΠΑ, και από κοινού τον ελάχιστο συντελεστή. Για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία παρατίθενται στην οδηγία για τον ΦΠΑ, επιτρέπονται δύο μειωμένοι συντελεστές, που ορίζονται σε 5% ή περισσότερο. 23 έτη μετά τη θέσπιση της οδηγίας για τον ΦΠΑ, είναι πλέον παρωχημένες οι «παρεκκλίσεις διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης», που ανάγονται στην εποχή που καθιερώθηκε το σύστημα ή στα έτη ένταξης των κρατών μελών στην Ένωση και επιτρέπουν συντελεστές σημαντικά χαμηλότερους από 5%.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, δεδομένων των μεγάλων χρονικών περιόδων που απαιτούνται για την έγκριση τροποποιήσεων στη νομοθεσία της ΕΕ, έχουν σημειωθεί επανειλημμένες παραβάσεις των κανόνων εκ μέρους κρατών μελών κατά το παρελθόν, και η Επιτροπή έχει κινήσει ως τώρα πάνω από 40 διαδικασίες επί παραβάσει σε σχέση με την οδηγία, κατά περισσοτέρων από τα δύο τρίτα των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό, προτείνει να σχεδιαστεί μια μεταρρύθμιση που θα προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη ενώ θα απαλλάσσει την ΕΕ από περιττές νομικές διαφορές. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ουδετερότητα του συστήματος ΦΠΑ ως προς τον ανταγωνισμό ή αν οδηγεί σε αθέμιτες φορολογικές πρακτικές.

Ο ΦΠΑ είναι φόρος κατανάλωσης, που πρέπει να επιβαρύνει τους τελικούς καταναλωτές των αγαθών ή υπηρεσιών. Συνεπώς, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ΦΠΑ είναι η αρχή της ουδετερότητας, σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει, κατά το δυνατόν, να επιβαρύνονται με ΦΠΑ οι επιχειρήσεις, ενώ θα πρέπει να φορολογούνται όλες οι εμπορικές συναλλαγές και να επιτρέπονται αυστηρά περιορισμένες παρεκκλίσεις.

Για όλα τα σχέδια μεταρρύθμισης που αφορούν τον ΦΠΑ απαιτούνται εκτενείς και ποιοτικά αξιόπιστες εκτιμήσεις αντικτύπου με τη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας, των φορολογικών διοικήσεων και των επιχειρήσεων της ΕΕ, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να μειώσουν αισθητά τον διοικητικό τους φόρτο ήδη από το στάδιο των διαπραγματεύσεων έως και κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

Συμπέρασμα

Οι πρωτοβουλίες και το χρονοδιάγραμμα που προτείνονται δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση καθοριστική καμπή. Αντί για την εκ βάθρων μεταρρύθμιση ενός μεταβατικού συστήματος που υπάρχει εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, η Επιτροπή αρκείται σε προτάσεις για ενισχυμένη συνεργασία, σε προσδοκίες για μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, σε καθορισμό προτεραιοτήτων και σε περαιτέρω αξιολογήσεις.

Ένα μόνιμο σύστημα ΦΠΑ θα μπορούσε να δημιουργηθεί με την επέκταση του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης σε όλες τις εμπορικές πράξεις μεταξύ επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα τέτοιο μοντέλο θα καθιστούσε περιττό το δικαίωμα έκπτωσης καταβληθέντος φόρου και τις επιστροφές φόρου. Όπου δεν ρέει χρήμα, δεν υπάρχει περίπτωση απάτης. Με τον τρόπο αυτόν θα περιορίζονταν σημαντικά οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Επίσης, οι επιχειρήσεις θα απαλλάσσονταν από ένα μεγάλο βάρος, τόσο οικονομικό όσο και γραφειοκρατικό. Η τήρηση λογιστικών στοιχείων θα απλουστευόταν σημαντικά. Οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν πια αναγκασμένες να «προχρηματοδοτούν» ΦΠΑ. Θα περιορίζονταν τα μειονεκτήματα ως προς τον ανταγωνισμό με μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την επιστροφή του φόρου επί των εισροών ως μέσο χρηματοδότησης. Επίσης, θα μπορούσαν να προληφθούν πολλές απώλειες φόρου κύκλου εργασιών λόγω αφερεγγυότητας.

Επίσης, με έναν γενικευμένο μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης θα επιτυγχανόταν απλούστευση και τυποποίηση, αφού θα περιοριζόταν σημαντικά η εφαρμογή του σημερινού καθεστώτος της παράλληλης ύπαρξης κανονικής φορολόγησης, φορολόγησης βάσει πραγματικών εσόδων και μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης. Ακόμα, θα διευκολυνόταν η διασυνοριακή κυκλοφορία, για την οποία ισχύουν σήμερα διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά τους κανόνες απλούστευσης και τις υποχρεώσεις καταχώρησης.

Δεν είναι κατανοητή η επιφυλακτική στάση της Επιτροπής απέναντι στη γενικευμένη εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Ο εν λόγω μηχανισμός έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένος σε πολύ ευεπίφορους στην απάτη κλάδους σε ορισμένα κράτη μέλη. Δεν είναι δεδομένο ότι το σύστημα δεν θα λειτουργήσει σε ευρύτερη κλίμακα.

6.7.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ»

(2016/2033(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Nedzhmi Ali

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης είναι μία από τις βασικές, σχετιζόμενες με την φορολογία προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα τα κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ συνιστούν μία εξαιρετικά επιβλαβή πρακτική η οποία οδηγεί στην εκτροπή σημαντικών ποσών από τα δημοσιονομικά έσοδα των κρατών μελών ενώ, ταυτόχρονα, εμποδίζει τις προσπάθειες που αυτά καταβάλλουν για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ κοστίζει στα κράτη μέλη και τους Ευρωπαίους φορολογούμενους περίπου 50 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές μορφές απάτης στον τομέα του ΦΠΑ που εξελίσσονται και αφορούν πολλούς οικονομικούς τομείς, οπότε απαιτείται ταχεία προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας με σκοπό τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο και απλό φορολογικό σύστημα ΦΠΑ το οποίο θα επιτρέπει να προλαμβάνονται οι περιπτώσεις απάτης και η δυνητική απώλεια φορολογικών εσόδων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο δημοφιλής τεχνική απάτης στον τομέα του ΦΠΑ είναι η αλυσιδωτή (απάτη τύπου carrousel)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σ’ αυτό το είδος απάτης, η οποία παρατηρείται πολύ συχνά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, την κινητή τηλεφωνία και στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τα εμπορεύματα «περιφέρονται» μεταξύ πολλών εταιριών σε διαφορετικά κράτη μέλη, πρακτική που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι δεν εισπράττεται φόρος επί της ενδοενωσιακής παράδοσης αγαθών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως συνεχείς και ενισχυμένες προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη θέσπιση συνεκτικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών στον αγώνα κατά της απάτης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους τρέχοντες δημοσιονομικούς περιορισμούς της ΕΕ και την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του εσωτερικού εμπορίου, γεγονός το οποίο έχει εξασθενίσει τον εδαφικό έλεγχο κατά την είσπραξη του ΦΠΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ είναι θεμελιώδες στοιχείο του πολιτικού θεματολογίου της ΕΕ για την ενίσχυση και την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο πρόγραμμα δράσης στον τομέα του ΦΠΑ το οποίο αποτελεί θεμελιώδη πρωτοβουλία που από καιρό αναμενόταν για την ενίσχυση και την προώθηση της εφαρμογής της πολιτικής προτεραιότητας «Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά» μέσω της Στρατηγικής της ΕΕ για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και τον Ενιαίο Χώρο ΦΠΑ της ΕΕ· τονίζει ότι η αντιμετώπιση του ελλείμματος ΦΠΑ και της φορολογικής απάτης θα πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένη και πιο δίκαιη ενιαία αγορά που θα συμβάλει στην προαγωγή της φορολογικής δικαιοσύνης, της βιώσιμης κατανάλωσης, της απασχόλησης, της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας· θεωρεί ότι το νέο σχέδιο δράσης θα πρέπει να υποβληθεί σε διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων·

2.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής με θέμα «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020: Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης»·

3.  σημειώνει ότι το νέο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει και νέα βήματα προόδου προς ένα αποτελεσματικό και θωρακισμένο έναντι της απάτης οριστικό καθεστώς που θα είναι φιλικότερο για τις επιχειρήσεις στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου·

4.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο ΦΠΑ είναι αντιστρόφως προοδευτικός φόρος και πλήττει τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος· υπενθυμίζει, συνεπώς, τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού του γεγονότος όταν καθορίζουν τους συντελεστές για τα αγαθά που χρησιμοποιούνται πολύ από τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος·

5.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή να πάρει μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ΦΠΑ και την εξασφάλιση καλύτερης συμμόρφωσης με τους κανόνες ΦΠΑ· χαιρετίζει την εφαρμογή της έννοιας «χώρα προορισμού των αγαθών» (δηλαδή, η χώρα στην οποία τα αγαθά και οι υπηρεσίες καταναλώνονται) ως βασικής αρχής για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ κατά περίπου 40 δισεκατομμύρια EUR ανά έτος· ενθαρρύνει την Επιτροπή να τροποποιήσει την οδηγία ΦΠΑ κατά τρόπον ώστε ο εισαγωγέας να καθίσταται συνυπεύθυνος για απώλειες ΦΠΑ στο κράτος μέλος προορισμού·

6.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ο ΦΠΑ επί των διασυνοριακών πωλήσεων (αγαθών ή υπηρεσιών) θα πρέπει να εισπράττεται από τη φορολογική αρχή της χώρας καταγωγής, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα κατανάλωσης, και να μεταφέρεται στη χώρα όπου τα αγαθά ή οι υπηρεσίες καταναλώνονται τελικά·

7.  σημειώνει ότι το ισχύον σύστημα ΦΠΑ παραμένει κατακερματισμένο και δημιουργεί σημαντικό διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις διαδικτυακές επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να προτείνει τροπολογίες στην οδηγία του ΦΠΑ με σκοπό να καταστεί δυνατή μια τεχνολογικά ουδέτερη εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ η οποία θα εξασφαλίσει ότι η υλική και η ψηφιακή εκδοχή ενός συγκεκριμένου προϊόντος θα τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης· καλεί την Επιτροπή να ελαχιστοποιήσει τον περιττό διοικητικό φόρτο, ιδίως για τις ΜΜΕ· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να καθιερωθεί ένα κατώτατο όριο χωρίς ΦΠΑ με σκοπό τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία υποβολής νομοθετικής πρότασης με σκοπό να επεκταθεί ο ενιαίος ηλεκτρονικός μηχανισμός (για την καταχώριση και καταβολή του ΦΠΑ σε διασυνοριακές επιχειρήσεις) στις καταναλωτικές διαδικτυακές πωλήσεις υλικών αγαθών, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, ένα από τα κύρια εμπόδια στα οποία προσκρούουν οι επιχειρήσεις όταν δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο·

9.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις ο οποίος απορρέει από το κατακερματισμένο καθεστώς ΦΠΑ, με την υποβολή νομοθετικών προτάσεων για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας για τα υλικά αγαθά που πωλούνται μέσω Διαδικτύου, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν δηλώσεις και πληρωμές ΦΠΑ στο δικό τους κράτος μέλος·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν τα εθνικά φορολογικά τους συστήματα και να τα καταστήσουν πιο συνεκτικά και άρτια, ώστε, αφενός, να διευκολύνουν την συμμόρφωση με τους κανόνες, την πρόληψη, την αποτροπή και την τιμωρία της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής και, αφετέρου, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της είσπραξης του ΦΠΑ·

11.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί πλήρως ο στόχος της απλοποίησης του συστήματος λογοδοσίας για τον ΦΠΑ ως ιδίου πόρου· υπενθυμίζει την ανάγκη για περαιτέρω απλοποίηση του συστήματος διαχείρισης που σχετίζεται με τους ιδίους πόρους προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες λαθών και απάτης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα δράσης δεν εξετάζει τον αντίκτυπο στον ΦΠΑ ως ίδιο πόρο·

12.  αναγνωρίζει ότι η έγκριση τον Ιούλιο του 2013 της οδηγίας σχετικά με την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αναστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης(8), και της οδηγίας σχετικά με τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης ΦΠΑ(9) έχει συμβάλει στην περαιτέρω διαμόρφωση και ενίσχυση του συστήματος καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις αντίστοιχες πολιτικές τους για τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης με καλύτερο τρόπο, με σκοπό να καθιερωθεί μια υποχρεωτική ανταλλαγή λεπτομερών και κατανοητών πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω, και να αξιολογήσει καλύτερα, τις δυνατότητες να επεκταθεί η εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης ΦΠΑ για παραδόσεις αγαθών μεταξύ επιχειρήσεων, όπως ισχύει ήδη για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση νέων μορφών απάτης στον τομέα του ΦΠΑ που θα αντικαταστήσει την αλυσιδωτή απάτη, και να αποφευχθεί η αύξηση των διοικητικών επιβαρύνσεων που επωμίζονται οι ΜΜΕ·

14.  επισημαίνει ότι τα ελλείμματα ΦΠΑ και οι εκτιμώμενες απώλειες από την είσπραξη του ΦΠΑ εντός της Ένωσης ανήλθαν το 2015 σε 170 δισεκατομμύρια EUR, και υπογραμμίζει το γεγονός ότι σε 13 από τα 26 κράτη μέλη που εξετάστηκαν το 2014, η εκτιμώμενη κατά μέσο όρο απώλεια ΦΠΑ υπερέβη το 15,5%· καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της με σκοπό να ελέγχει αλλά και να βοηθάει τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ απαιτεί συντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγιση επειδή το έλλειμμα αυτό είναι αποτέλεσμα όχι μόνον απάτης αλλά συνδυασμού παραγόντων που περιλαμβάνουν πτώχευση και αφερεγγυότητα, στατιστικά λάθη, καθυστερημένες πληρωμές, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προωθήσει άμεσα νομοθεσία για το ελάχιστο επίπεδο προστασίας των καταγγελτών στην ΕΕ προκειμένου να διερευνάται καλύτερα και να αποτρέπεται η απάτη, και να θεσπίσει χρηματοδοτική στήριξη για τη διασυνοριακή ερευνητική δημοσιογραφία, η οποία απέδειξε σαφώς την αποτελεσματικότητά της στα σκάνδαλα «LuxLeaks», «Ντίζελ-γκέιτ» της Volkswagen και τα «Panama Papers»·

15.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της στρατηγικής για την κάλυψη του φορολογικού ελλείμματος του ΦΠΑ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στο βαθμό που αποτελεί μέσο για να προσδιορίσουν τα κράτη μέλη τις αιτίες αυτού του ελλείμματος, τα τμήματα των τομέων της οικονομίας που είναι ευάλωτα στην απάτη, τις διακυβευόμενες μακροοικονομικές επιπτώσεις και τον συνακόλουθο αντίκτυπο στους ιδίους πόρους της ΕΕ·

16.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, και ιδίως η απάτη τύπου carousel ή απάτη αφανούς εμπόρου, αφενός, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και αφαιρεί από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σημαντικά ποσά και, αφετέρου, είναι επιζήμια για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει αξιόπιστα στοιχεία για τις απάτες τύπου carousel στον τομέα του ΦΠΑ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να δρομολογήσει συντονισμένες προσπάθειες από πλευράς κρατών μελών για να καταρτιστεί κοινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για την απάτη ΦΠΑ τύπου carousel· επισημαίνει ότι το εν λόγω σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει τις πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούνται σε ορισμένα κράτη μέλη·

17.  προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες για τη θέσπιση κοινού συστήματος που θα επιτρέψει αναλυτικότερη εκτίμηση του μεγέθους της ενδοενωσιακής απάτης στον ΦΠΑ, με την κατάρτιση ενδοενωσιακών στατιστικών στον τομέα αυτό, πράγμα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις αντίστοιχες επιδόσεις τους με βάση ακριβείς και αξιόπιστους δείκτες μείωσης του ενδοενωσιακού ΦΠΑ και αύξησης της ανίχνευσης της απάτης και της συνακόλουθης ανάκτησης των φόρων· εκφράζει την άποψη ότι οι νέες προσεγγίσεις ελέγχου, όπως ο ενιαίος έλεγχος ή οι κοινοί έλεγχοι, θα πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω για να καλύπτουν και διασυνοριακές συναλλαγές·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής νέων στρατηγικών και της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των υφιστάμενων δομών της ΕΕ, με σκοπό την δυναμικότερη καταπολέμηση της στον τομέα του ΦΠΑ· υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια που επιτρέπει να διεξάγονται σωστοί έλεγχοι, και η έγκριση μιας καλύτερα διαρθρωμένης προσέγγισης «βάσει κινδύνου» αποτελούν το κλειδί για την ανίχνευση και πρόληψη των συστημάτων απάτης και διαφθοράς·

19.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ εξακολουθεί να μην είναι αποτελεσματική όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση των μηχανισμών διαφυγής και απάτης στον τομέα του ΦΠΑ εντός της ΕΕ, ή για τη διαχείριση διασυνοριακών συναλλαγών ή εμπορίου· τονίζει ότι χρειάζεται ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και προσιτό σύστημα ΦΠΑ που θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη να μειώσουν τις επιβαρύνσεις από τον ΦΠΑ και να καταπολεμήσουν τις απάτες στον τομέα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, όταν αξιολογεί συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας να πραγματοποιεί περισσότερες επισκέψεις παρακολούθησης στα κράτη μέλη, τα οποία θα επιλέγονται με βάση τους κινδύνους· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να εστιάσει τις ενέργειές της, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διοικητικών συμφωνιών, στην άρση των νομικών εμποδίων που εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοικητικών και δικαστικών αρχών καθώς και των αρχών επιβολής του νόμου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη την καθιέρωση κοινής ανάλυσης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω του Eurofisc έχουν στόχο την απάτη· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, και να βελτιώσουν το σύστημα που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για την ανταλλαγή πληροφοριών·

20.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το Eurofisc με σκοπό να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών· επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα και την έγκαιρη παροχή των πληροφοριών· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούν οι δράσεις, και να συντονιστούν οι στρατηγικές, των φορολογικών, δικαστικών και αστυνομικών αρχών των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων – όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust και η OLAF – οι οποίοι ασχολούνται με την καταπολέμηση της απάτης, του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξετάσουν περαιτέρω απλά και κατανοητά μοντέλα για ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση αντίδραση ή ενέργειες μετριασμού για την καταπολέμηση των υφιστάμενων ή των νεοεμφανιζόμενων συστημάτων απάτης·

21.  θεωρεί ότι έχει σημασία να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη στο Eurofisc σε καθέναν από τους τομείς δραστηριότητάς του, ούτως ώστε να είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που επιτρέπουν αποτελεσματικούς διασταυρούμενους ελέγχους δεδομένων από τα τελωνεία και τις φορολογικές αρχές, και να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην παρακολούθηση των κρατών μελών σε σχέση με μέτρα που αυτά λαμβάνουν για να βελτιώσουν τις έγκαιρες απαντήσεις τους σε αιτήματα παροχής πληροφοριών, καθώς και της αξιοπιστίας του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για τον ΦΠΑ (VIES)·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να εφαρμόσουν διπλό σύστημα αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στους εμπόρους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, ο οποίος διαφέρει από τον εγχώριο αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ) και να διενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 22 του κανονισμού αριθ. 904/2010, παρέχοντας συγχρόνως δωρεάν συμβουλές στους εμπόρους·

24.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα εκτελωνισμού των κρατών μελών είναι σε θέση να διενεργούν και να εκτελούν αυτόματους ελέγχους των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω εναρμόνισης των απαιτήσεων υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ των κρατών μελών για τις εντός της ΕΕ παραδόσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών·

26.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη σε περιπτώσεις διασυνοριακού εμπορίου δεν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο· επισημαίνει ότι αυτό μειώνει τη δυνατότητα αποτροπής της επιχειρηματικής συνεργασίας με εμπόρους που διαπράττουν απάτη· θεωρεί ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τον ΦΠΑ, όσον αφορά την περίοδο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, δεν είναι ομοιόμορφη μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που αυξάνει τον διοικητικό φόρτο για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη·

27.  πιστεύει ότι η OLAF και η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του VIES και του Eurofisc και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από τις πληροφορίες που παρέχουν οι εν λόγω οργανισμοί προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που δρα σε διακρατικό επίπεδο· τονίζει ότι η OLAF χρειάζεται σαφείς αρμοδιότητες και εργαλεία για να διερευνά την ενδοενωσιακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ·

28.  τονίζει ότι η οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (οδηγία PIF), σε συνδυασμό με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (κανονισμός EPPO) θα μπορούσαν να συμπληρώσουν και να ισχυροποιήσουν το νομικό πλαίσιο και να ενισχύσουν σημαντικά την καταπολέμηση της απάτης· επαναλαμβάνει τη στάση του στο ζήτημα της επείγουσας ανάγκης να εγκριθούν η οδηγία PIF και ο κανονισμός EPPO, και να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής τους οι πιο επιβλαβείς τύποι απάτης ΦΠΑ όπως η διεθνής οργανωμένη απάτη· τονίζει ότι η εξαίρεση του ΦΠΑ από το πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προτάσεων θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική οπισθοδρόμηση, δεδομένου ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ καλύπτεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι τη σύμβαση PIF, όπως υπενθύμισε πρόσφατα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφασή του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά Taricco και άλλων (υπόθεση C-105/14)·

29.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο σε διεθνές επίπεδο, να εντείνουν τη συνεργασία με τις χώρες μη μέλη της ΕΕ και να ενισχύσουν την αποτελεσματική είσπραξη του ΦΠΑ ούτως ώστε να θεσπίσουν πρότυπα και στρατηγικές συνεργασίας με βάση κυρίως τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανταλλαγής πληροφοριών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες που λαμβάνονται από τρίτες χώρες προκειμένου να διευκολυνθεί η επιβολή της είσπραξης του ΦΠΑ, ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei, Dan Nica, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iris Hoffmann, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Patricija Šulin, Андрей Новаков

8.7.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ»

(2016/2033(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Juan Fernando López Aguilar

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (COM(2012)0363),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (COM(2013)0534),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας(10),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  έχοντας υπόψη τις προσωρινές εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0055/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής ατζέντας της Ένωσης για την ενίσχυση και την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών καθώς και τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των χρημάτων τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για τα κράτη μέλη, και κατά συνέπεια για την ΕΕ, δημιουργεί στρεβλό φορολογικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και χρησιμοποιείται από εγκληματικές οργανώσεις που εκμεταλλεύονται τα υφιστάμενα νομοθετικά κενά μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων εποπτικών αρχών τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπόλ, μεταξύ 40 και 60 δισεκατομμύρια EUR των ετήσιων απωλειών εσόδων από ΦΠΑ στα κράτη μέλη οφείλονται σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, και ότι το 2% των εν λόγω ομάδων ευθύνεται για το 80% της ενδοκοινοτικής απάτης αφανούς εμπόρου (απάτη τύπου carousel)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 24/2015 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απάτη στον ΦΠΑ καταγράφεται κυρίως ως εγκληματική πρακτική η οποία πρέπει να σταματήσει·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην υπόθεση «Taricco and Others» (C-105/14), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η έννοια της «απάτης», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καλύπτει τα έσοδα που προέρχονται από τον ΦΠΑ·

1.  προτρέπει το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τον ΦΠΑ στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (Οδηγία PIF) με σκοπό να βρεθεί συμφωνία στο θέμα αυτό όσο το δυνατόν συντομότερα·

2.  θεωρεί ότι έχει σημασία τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συντονίζουν στρατηγικές με σκοπό να καλύπτουν κάθε κενό στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της απάτης στον ΦΠΑ· θεωρεί ότι η δημιουργία εθνικών εργαλείων ανάλυσης κινδύνου ίσως να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα αυτών των ανταλλαγών πληροφοριών· είναι επίσης της άποψης ότι χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για την ευθυγράμμιση των εθνικών στρατηγικών με εκείνες των ευρωπαϊκών οργανισμών και οργάνων όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και ότι πρέπει να εξεταστεί η άρση των νομικών εμποδίων που παρεμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών·

3.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τα έσοδα που συγκεντρώνουν οι εγκληματικές οργανώσεις μέσω της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και να υποβάλει συνολική, κοινή, πολυτομεακή στρατηγική για την καταπολέμηση των επιχειρηματικών μοντέλων των εγκληματικών οργανώσεων που βασίζονται στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω κοινών ομάδων έρευνας, όπου χρειάζεται·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ιχνηλασιμότητα των χρηματοοικονομικών ροών και τη διαφάνεια των τραπεζικών ιδρυμάτων με σκοπό τα έσοδα από την απάτη στο ΦΠΑ να μην μπορούν να επανεπενδύονται·

5.  θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί η θέσπιση μιας ενιαίας, ισχυρής και ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) η οποία θα είναι σε θέση να ερευνά, να διώκει και να παραπέμπει ενώπιον της δικαιοσύνης τα άτομα που διαπράττουν ποινικά αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, περιλαμβανομένης και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα οδηγία PIF, και εκτιμά ότι οιαδήποτε λιγότερο δραστική λύση θα ισοδυναμεί με κόστος εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης· τονίζει ακόμη ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της EPPO και των ανακριτικών αρχών των κρατών μελών δεν θα έχει ως αποτέλεσμα οι παραβάσεις με σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης να μην εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της EPPO·

6.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν εκτιμήσεις σχετικά με τις απώλειες που οφείλονται στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ εντός της ΕΕ, να δίνουν λύσεις στις αδυναμίες που παρατηρούνται στο Eurofisc και να συντονίζουν καλύτερα τις πολιτικές τους όσον αφορά την αντιστροφή της επιβάρυνσης ΦΠΑ που έχει σχέση με αγαθά και υπηρεσίες·

7.  θεωρεί σημαντικό τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πολυμερείς ελέγχους (MLCs) - δηλαδή συντονισμένο έλεγχο από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη της φορολογικής υποχρέωσης ενός ή περισσότερων ατόμων υποκείμενων στο φόρο - ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg, Мария Габриел, Илияна Йотова, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georg Mayer

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

5

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

(1)

COM(2016)0148.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0436.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0234.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0173.

(5)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιονομική έκθεση 2014

(6)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf

(7)

COM(2016)0148.

(8)

Οδηγία 2013/43/ΕΕ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης.

(9)

Οδηγία 2013/42/ΕΕ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0234.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου