Procedure : 2016/0030(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0310/2016

Indgivne tekster :

A8-0310/2016

Forhandlinger :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Afstemninger :

PV 12/09/2017 - 7.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0327

BETÆNKNING     ***I
PDF 1213kWORD 179k
20.10.2016
PE 580.796v02-00 A8-0310/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Jerzy Buzek

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0052),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0035/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det østrigske Forbundsråd og den bulgarske Nationalforsamling, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0310/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Naturgas (i det følgende benævnt "gas") er fortsat en afgørende komponent i Unionens energiforsyning. En stor andel af denne gas importeres til Unionen fra tredjelande.

(1)  Naturgas (i det følgende benævnt "gas") er en afgørende komponent i Unionens energiforsyning. Gasforsyningssikkerheden er derfor et centralt element i Unionens generelle energisikkerhed, der har betydning for Unionens konkurrenceevne og vækst. Selvom over 50 % af gasforbruget i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i øjeblikket dækkes ved intern produktion, importeres en voksende andel af gassen fra tredjelande. At øge Unionens energisikkerhed og gøre dens gasmarked mere modstandsdygtigt kræver således en stabil, markedsbaseret lovramme for udvikling af gasproduktionen fra interne kilder. Ved at øge energieffektiviteten og anvendelsen af vedvarende energikilder reducerer man desuden Unionens behov for gasimport og modvirker således afhængigheden af dominerende eksterne leverandører.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Efterspørgslen efter gas i Unionen er faldet med 14 % siden 2000 og med 23 % siden 2010, hvilket til dels skyldes den økonomiske krise, men også gennemførelsen af politikker om energieffektivitet. Energieffektivitetsforanstaltninger bør i overensstemmelse med princippet om "energieffektivitet først" spille en afgørende rolle i overgangen til et mere bæredygtigt, konkurrencedygtigt og sikkert energisystem, eftersom dette er den mest effektive måde til at nedbringe emissioner, give forbrugerne besparelser og reducere Unionens afhængighed af import. I denne forbindelse er det særlig vigtigt at forbedre bygningers energieffektivitet, eftersom gas tegner sig for omkring halvdelen af EU's primære energiforbrug til opvarmning og køling.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  En betydelig afbrydelse af gasforsyningen kan påvirke alle medlemsstater, Unionen som helhed og kontraherende parter i traktaten om oprettelse af energifællesskabet, undertegnet i Athen den 25. oktober 2005. En afbrydelse kan også skade EU's økonomi alvorligt og få meget store samfundsmæssige konsekvenser, særligt for mere sårbare kundegrupper.

(2)  Det høje niveau af gensidig afhængighed mellem medlemsstaterne og europæiske tredjelande er også noget, der kendetegner energiområdet. En betydelig afbrydelse af gasforsyningen i ét land kan påvirke mange andre medlemsstater, Unionen eller kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Energifællesskabet (kontraherende parter i Energifællesskabet). Det kan svække sikkerheden generelt, potentielt skade økonomien alvorligt og få meget store samfundsmæssige konsekvenser, særligt for mere sårbare kundegrupper, især i lande, der er i for høj grad er afhængige af én enkelt dominerende leverandør.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Formålet med denne forordning er at sikre, at der træffes alle de nødvendige foranstaltninger til opretholdelse af en uafbrudt gasforsyning i hele Unionen, dog særligt til beskyttede kunder i forbindelse med vanskelige klimaforhold eller i tilfælde af afbrydelser i forsyningen. Disse målsætninger bør nås ved hjælp af de mest omkostningseffektive foranstaltninger, og på en måde så konkurrencen på energimarkederne ikke forvrides.

(3)  Formålet med denne forordning er at sikre, at der træffes alle de nødvendige foranstaltninger til opretholdelse af en uafbrudt gasforsyning i hele Unionen, dog særligt til beskyttede kunder i forbindelse med vanskelige klimaforhold eller i tilfælde af forsyningsafbrydelser. Dette bør opnås gennem omkostningseffektive foranstaltninger på en sådan måde, at energimarkederne ikke forvrides, i overensstemmelse med artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og med målene i strategien for energiunionen, som er fastsat i Kommissionens meddelelse af 28. maj 2014.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden har allerede haft en væsentlig positiv indvirkning på Unionens naturgasforsyningssikkerhed, både hvad angår forberedelse og afbødning. Medlemsstaterne er bedre rustede til at modstå en forsyningskrise, nu hvor de er forpligtede til at udarbejde planer, der indeholder såvel forebyggende foranstaltninger som nødforanstaltninger, og de er bedre beskyttede, nu hvor de skal opfylde en række forpligtelser vedrørende infrastrukturkapacitet og gasforsyning. Den gennemførelsesrapport, der blev udarbejdet i oktober 2014 i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, fremhæver imidlertid en række områder, hvor forbedringer af denne forordning ville kunne understøtte Unionens forsyningssikkerhed yderligere.

(4)  Den eksisterende EU-lovgivning, navnlig de relevante elementer i den tredje energipakke og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/20101a, har allerede haft en væsentlig positiv indvirkning på Unionens naturgasforsyningssikkerhed, både hvad angår forberedelse og afbødning. Medlemsstaterne er bedre rustede til at modstå en forsyningskrise, nu hvor de er forpligtede til at udarbejde planer, der indeholder såvel forebyggende foranstaltninger som nødforanstaltninger, og de er bedre beskyttede, nu hvor de skal opfylde en række forpligtelser vedrørende infrastrukturkapacitet og gasforsyning. Den gennemførelsesrapport, der blev udarbejdet i oktober 2014 i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, fremhæver en række områder, hvor forbedringer af denne forordning ville kunne understøtte Unionens gasforsyningssikkerhed yderligere.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af Rådets direktiv 2004/67/EF (EØS-relevant tekst), EUT L 295 af 12.11.2010, s. 1.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I Kommissionens meddelelse fra oktober 2014 om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt13 analyseres konsekvenserne af en delvis eller hel afbrydelse af gasforsyningen fra Rusland, og det konkluderes, at tilgange, der udelukkende har et nationalt sigte, ikke er særlig effektive i tilfælde af en alvorlig afbrydelse som følge af deres afgrænsningsområde, der pr. definition er begrænset. Denne stresstest viste, hvordan en tilgang, der er mere målrettet samarbejde medlemsstaterne imellem, ville kunne reducere konsekvenserne af meget alvorlige afbrydelser i de mest sårbare medlemsstater.

(5)  I Kommissionens meddelelse af 16. oktober 201413 om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt analyseres konsekvenserne af en delvis eller hel afbrydelse af gasforsyningen fra Rusland, og det konkluderes, at mange af de nationale tilgange er af unilateral art, ikke tilstrækkeligt koordinerede eller samarbejdsorienterede og derfor ikke særlig effektive i tilfælde af en alvorlig afbrydelse. Denne stresstest viste, at en tilgang, der er mere målrettet samarbejde medlemsstaterne imellem, ville kunne reducere konsekvenserne af meget alvorlige afbrydelser i de mest sårbare medlemsstater.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 final

13 COM(2014)0654.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Kommissionens meddelelse fra februar 2015 om en rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik14 fremhæver det faktum, at energiunionen bygger på solidaritet og tillid, og begge dele er nødvendige for energisikkerheden. Denne forordning bør tilstræbe at øge solidariteten og tilliden mellem medlemsstaterne og indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå denne målsætning, og dermed bane vejen for virkeliggørelsen af energiunionen.

(6)  Energisikkerhed udgør et af målene i strategien for energiunionen, som det er beskrevet i Kommissionens meddelelse af 25. februar 2015 med titlen "En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik"14. Kommissionen understregede det faktum, at energiunionen bygger på solidaritet, et princip, der er forankret i artikel 194 i TEUF, og tillid, og begge dele er nødvendige for energisikkerheden. Denne forordning har til formål at øge solidariteten og tilliden mellem medlemsstaterne og indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå denne målsætning, og dermed bidrage til at opfylde et af målene for energiunionen.

__________________

__________________

14 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank, COM(2015) 80 final.

14 COM(2015)0080.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Energiforsyningssikkerheden i Unionen og reduceringen af de enkelte medlemsstaters risiko for eksponering for skadelige virkninger som følge af afbrydelser af forsyningerne garanteres bedst ved et velfungerende indre gasmarked. Trues en medlemsstats forsyningssikkerhed, er der en risiko for, at ensidige foranstaltninger truffet af denne medlemsstat kan bringe det indre gasmarkeds funktion i fare og skade gasforsyningen til kunder i andre medlemsstater. For at gøre det muligt for det indre gasmarked at fungere selv i situationer med forsyningsknaphed er det nødvendigt at sikre solidaritet og koordinering i forbindelse med forsyningskriser, såvel hvad angår forebyggende tiltag som reaktionen på faktiske afbrydelser af forsyningen.

(7)  Et godt sammenkoblet og velfungerende indre gasmarked, som er frit for energienklaver, og som fungerer gnidningsløst sammen med et energisystem, der er rettet mod stadige forbedringer af effektiviteten og reduktion af efterspørgslen er et afgørende middel til at sikre gasforsyningssikkerheden i Unionen, idet de enkelte medlemsstaters risiko for at blive udsat for skadelige virkninger som følge af forsyningsafbrydelser mindskes. Trues en medlemsstats gasforsyningssikkerhed, er der en risiko for, at ensidige foranstaltninger truffet af den pågældende medlemsstat kan skade gasforsyningen til kunder i andre medlemsstater og have en negativ indvirkning på den korrekte funktion af det indre gasmarked og forårsage dyre strandede aktiver. For at gøre det muligt for det indre gasmarked at fungere selv i situationer med forsyningsknaphed, er det nødvendigt at sikre solidaritet og koordinering på regionalt plan og på EU-plan, både hvad angår forebyggende tiltag og reaktionen på faktiske forsyningsafbrydelser. De foranstaltninger, der træffes i denne forbindelse, skal i videst muligt omfang overholde markedsøkonomiske principper.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Unionen bør yderligere diversificere energikilder, leverandører og forsyningsruter som en forudsætning for energisikkerheden. Unionen bør opnå dette gennem diversificeringsprojekter, der fuldt ud er i overensstemmelse med Unionens lovgivning og principper samt med Unionens politiske mål og prioriteter på lang sigt. Projekter, der ikke opfylder disse kriterier, bør ikke støttes med EU-midler.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Et reelt sammenkoblet fælles energimarked med flere indgange og tilbagegående strømme kan kun realiseres gennem en fuld sammenkobling af gasnettene, etablering af LNG-knudepunkter i EU's sydlige og østlige regioner, fuldførelse af gaskorridoren mellem nord og syd og den sydlige gaskorridor og gennem yderligere udvikling af indenlandsk produktion. Det er derfor nødvendigt at fremskynde udviklingen af sammenkoblinger og projekter, der er rettet mod diversificering af forsyningskilderne, hvilket allerede fremgår af energisikkerhedsstrategien.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Potentialet for at anvende mere effektive og mindre omkostningstunge foranstaltninger gennem regionalt samarbejde er indtil videre ikke blevet udnyttet fuldt ud. Dette vedrører ikke kun bedre koordinering af nationale afbødningsforanstaltninger i nødsituationer, men også af nationale forebyggende foranstaltninger, såsom national oplagring eller politikker vedrørende flydende naturgas (i det følgende benævnt "LNG"), som potentielt kan være strategisk vigtige for visse regioner.

(8)  Det regionale samarbejdes potentiale med henblik på indførelse af mere effektive og mindre bekostelige foranstaltninger er hidtil ikke blevet udnyttet fuldt ud. Dette gælder såvel bedre koordinering af nationale afbødningsforanstaltninger i nødsituationer som nationale forebyggende foranstaltninger, såsom national oplagring eller politikker vedrørende LNG, som kan være strategisk vigtige i visse regioner.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Regionale tilgange, både blandt medlemsstaterne og med de kontraherende parter i Energifællesskabet, vil fremskynde markedsintegrationen, herunder gennem skabelse af regionale knudepunkter for at styrke markedslikviditeten. Sådanne samarbejdsmekanismer kan effektivisere det politiske samarbejde og samarbejdet på energimarkedet og gøre det lettere at træffe fælles beslutninger om vigtige gasinfrastrukturinvesteringer i regionerne. Viden og oplysninger kan udvikles i fællesskab vedrørende spørgsmål om energilagringsfaciliteter og udbudsprocesser for LNG og sammenkoblinger.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I solidaritetens ånd bør regionalt samarbejde med deltagelse af offentlige myndigheder og naturgasvirksomheder være det vejledende princip i denne forordning, med det formål at fastslå de relevante risici i hver region og optimere fordelene ved koordinerede foranstaltninger til afbødning af disse risici samt gennemføre de foranstaltninger, der er mest omkostningseffektive for Unionens kunder.

(9)  I en ånd af solidaritet er regionalt samarbejde, der involverer både offentlige myndigheder og naturgasvirksomheder, det vejledende princip i denne forordning med det formål at fastslå de relevante risici i hver region og optimere fordelene ved koordinerede foranstaltninger til afbødning af disse risici, samtidig med at det sikres, at foranstaltningerne er i overensstemmelse med markedsøkonomiske principper, omkostningseffektive for kunderne og bidrager til at sikre overkommelige priser for borgerne. Det regionale samarbejde bør gradvist suppleres af et styrket EU-perspektiv, der gør det muligt at benytte alle de tilgængelige forsyningsmuligheder og redskaber på hele det indre gasmarked. En vurdering af nødforsyningskorridorerne på EU-plan bør supplere og styrke den regionale tilgang som fastsat i bilag I.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  I en ånd af systemintegration bør samarbejde mellem myndigheder med ansvar for elektricitet og gas samt virksomheder være et andet vejledende princip i denne forordning med henblik på at identificere relevante synergieffekter mellem udvikling og drift af gas- og elsystemer og udnytte fordelene ved koordinerede tilgange til gennemførelse af de mest omkostningseffektive foranstaltninger for forbrugerne i EU.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Visse kunder, herunder privatkunder og kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, er særligt sårbare og kan have behov for beskyttelse. Definitionen på disse beskyttede kunder bør ikke være i modstrid med Unionens solidaritetsmekanismer.

(10)  Visse kunder, herunder privatkunder og kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, er særligt sårbare over for forsyningsafbrydelser og har behov for særlig beskyttelse. Definitionen af sådanne beskyttede kunder bør harmoniseres på EU-plan.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Gasforsyningssikkerheden bør være et fælles ansvar, der deles af naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne via deres kompetente myndigheder og Kommissionen inden for deres respektive kompetenceområder. Et sådant fælles ansvar forudsætter et meget tæt samarbejde mellem disse parter. Dog kan kunder, som bruger gas til elproduktion eller industrielle formål, også spille en vigtig rolle for gasforsyningssikkerheden via deres evne til at reagere på en krise med foranstaltninger på efterspørgselssiden, f.eks. afbrydelige kontrakter og brændselsomlægning, som har direkte indvirkning på balancen mellem udbud og efterspørgsel.

(11)  Gasforsyningssikkerheden bør være et fælles ansvar, der deles af naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne via deres kompetente myndigheder og Kommissionen inden for deres respektive kompetenceområder. Et sådant fælles ansvar forudsætter et meget tæt samarbejde mellem disse parter. Dog kan kunder, som bruger gas til elproduktion eller industrielle formål, også spille en vigtig rolle for gasforsyningssikkerheden via deres evne til at reagere på en krise med foranstaltninger på efterspørgselssiden, f.eks. afbrydelige kontrakter og brændselsomlægning, som har direkte indvirkning på balancen mellem udbud og efterspørgsel. Gasforsyningssikkerheden til sådanne kunder kan i visse tilfælde også anses for væsentlig. Der bør være mulighed for at garantere et vist beskyttelsesniveau, som sikrer, at de i en nødsituation ville være blandt de sidste forbrugere, der skulle give afkald på forsyninger inden de beskyttede kunder. Medlemsstaterne bør også være i stand til at sikre denne mulighed, når de fastlægger de ordninger for forsyningsrestriktioner, der skal anvendes i tilfælde af en nødsituation.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF15 arbejder de kompetente myndigheder tæt sammen med andre relevante nationale myndigheder, navnlig med nationale regulerende myndigheder, når de udfører de opgaver, der er fastsat i nærværende forordning.

(12)  Som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF15 arbejder de kompetente myndigheder tæt sammen med andre relevante nationale myndigheder, navnlig med nationale regulerende myndigheder, når de udfører de opgaver, der er fastsat i nærværende forordning.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  I medfør af forordning (EU) nr. 994/2010 sikrer transmissionssystemoperatørerne en tovejskapacitet, som er permanent på alle grænseoverskridende sammenkoblingspunkter, medmindre der er indrømmet en undtagelse fra denne forpligtelse. Dette har til formål at sikre, at der altid tages højde for de mulige fordele ved permanent tovejskapacitet, når der planlægges nye sammenkoblingslinjer. Tovejskapacitet kan imidlertid både anvendes til at levere gas til såvel nabomedlemsstaterne som til andre langs gasforsyningskorridoren. De fordele, som permanent tovejskapacitet har for forsyningssikkerheden, bør derfor ses i et bredere perspektiv, der har fokus på solidaritet og øget samarbejde. Når det overvejes at gennemføre tovejskapacitet, bør der derfor udarbejdes en cost-benefit-analyse, der tager højde for hele transportkorridoren. De kompetente myndigheder bør derfor pålægges at revurdere de undtagelser, der er indrømmet i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010 på grundlag af resultaterne af de regionale risikovurderinger.

(14)  I medfør af forordning (EU) nr. 994/2010 sikrer transmissionssystemoperatørerne en tovejskapacitet, som er permanent på alle grænseoverskridende sammenkoblingspunkter, medmindre der er indrømmet en undtagelse fra denne forpligtelse. Dette har til formål at sikre, at der altid tages højde for de mulige fordele ved permanent tovejskapacitet, når der planlægges nye sammenkoblingslinjer. Tovejskapacitet kan imidlertid både anvendes til at levere gas til såvel nabomedlemsstaterne som til andre langs gasforsyningskorridoren. De fordele, som permanent tovejskapacitet har for gasforsyningssikkerheden, bør derfor ses ud fra et bredere perspektiv, der har fokus på solidaritet og øget samarbejde. Når det overvejes at gennemføre tovejskapacitet, bør der udarbejdes en omfattende cost-benefit-analyse, der tager højde for hele transportkorridoren. De kompetente myndigheder bør pålægges at revurdere de undtagelser, der er indrømmet i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010 på grundlag af resultaterne af de regionale risikovurderinger. Det overordnede mål bør være en voksende tovejskapacitet, og fremtidige grænseoverskridende projekter med envejskapacitet bør begrænses mest muligt.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  I forordningen fastsættes der standarder for forsyningssikkerhed, der er tilstrækkeligt harmoniserede, og der, som minimum, tager højde for situationer, som den der opstod i januar 2009, da gasforsyningen fra Rusland blev afbrudt. Disse standarder tager højde for forskellene mellem medlemsstaterne, offentlige serviceforpligtelser og foranstaltninger til forbrugerbeskyttelse som omhandlet i artikel 3 i direktiv 2009/73/EF. Forsyningssikkerhedsstandarderne bør være stabile for at tilvejebringe den nødvendige retssikkerhed, bør være klart defineret og bør ikke pålægge naturgasvirksomheder urimelige og uforholdsmæssigt store byrder. De bør også sikre naturgasvirksomheder i Unionen lige adgang til nationale kunder.

(16)  Denne forordning fastsætter standarder for gasforsyningssikkerhed, der er tilstrækkeligt harmoniserede, og der som minimum tager højde for situationer, som den der opstod i januar 2009, da gasforsyningen fra Rusland blev afbrudt. Disse standarder tager højde for forskellene mellem medlemsstaterne, offentlige serviceforpligtelser og foranstaltninger til forbrugerbeskyttelse som omhandlet i artikel 3 i direktiv 2009/73/EF. Forsyningssikkerhedsstandarderne bør være stabile for at tilvejebringe den nødvendige retssikkerhed, bør være klart defineret og bør ikke pålægge naturgasvirksomheder urimelige og uforholdsmæssigt store byrder. De bør også sikre naturgasvirksomheder i Unionen lige adgang til nationale kunder.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  For at tage hensyn til forskellene mellem medlemsstaterne bør medlemsstaterne, uden at det berører deres rettigheder og forpligtelser med hensyn til solidaritet i tilfælde af erklæring af en nødsituation, have mulighed for at anvende de forsyningssikkerhedsstandarder, der er fastlagt i denne forordning, på visse små og mellemstore virksomheder og på fjernvarmeinstallationer, for så vidt som disse leverer opvarmning til sådanne virksomheder.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  En regional tilgang til risikovurdering samt definition og vedtagelse af forebyggende og afbødende foranstaltninger gør det muligt at koordinere indsatsen og dermed generere betydelige fordele, for så vidt angår effektiviteten af foranstaltningerne og optimeringen af ressourcerne. Dette gælder navnlig foranstaltninger, der skal sikre en kontinuerlig forsyning til beskyttede kunder under meget krævende forhold, og foranstaltninger, der skal afbøde konsekvenserne af en nødsituation. En vurdering af indbyrdes forbundne risici på regionalt niveau, hvilket både er mere omfattende og mere præcist, vil sikre, at medlemsstaterne er bedre forberedte på en hvilken som helst krisesituation. I en nødsituation sikrer en koordineret og på forhånd aftalt tilgang til forsyningssikkerhed desuden en konsekvent reaktion og reducerer risikoen for den slags negativt afsmittende virkninger, som rent nationale tilgange kan have for nabomedlemsstaterne.

(17)  En regional tilgang til risikovurdering samt definition og vedtagelse af forebyggende og afbødende foranstaltninger gør det muligt at koordinere indsatsen og dermed generere betydelige fordele, for så vidt angår effektiviteten af foranstaltningerne og optimeringen af ressourcerne. Dette gælder navnlig foranstaltninger, der skal sikre en kontinuerlig forsyning til beskyttede kunder under meget krævende forhold, og foranstaltninger, der skal afbøde konsekvenserne af en nødsituation. En vurdering af indbyrdes forbundne risici på regionalt niveau, der tager højde for både gas- og elsystemerne, hvilket både er mere omfattende og mere præcist, vil sikre, at medlemsstaterne er bedre forberedte på en hvilken som helst krisesituation. I en nødsituation sikrer en koordineret og på forhånd aftalt tilgang til forsyningssikkerheden desuden en konsekvent reaktion og reducerer risikoen for den slags negativt afsmittende virkninger, som rent nationale tilgange kan have for nabomedlemsstaterne. Den regionale tilgang bør ikke forhindre interregionalt samarbejde uden for de regioner, der er fastlagt i bilag I, og bør ikke fratage de enkelte medlemsstater ansvaret for at overholde deres nationale forsyningssikkerhedsstandarder og for at prioritere diversificering af deres forsyningskilder, hvis de er afhængige af et enkelt forsyningspunkt.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Regionerne fastsættes så vidt muligt på grundlag af eksisterende regionale samarbejdsstrukturer, der er oprettet af medlemsstaterne og Kommissionen, navnlig de regionale grupper, der er oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur17 (TEN-E-forordningen). Eftersom denne forordning og TEN-E-forordningen imidlertid har forskellige formål, er der ikke nødvendigvis sammenfald mellem de respektive regionale grupper, for så vidt angår størrelse og struktur.

(18)  Regionerne bør så vidt muligt fastlægges på grundlag af de eksisterende regionale samarbejdsstrukturer, der er fastlagt af medlemsstaterne og kommissionen, navnlig de regionale grupper, der er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/201317. Eftersom denne forordning og forordning (EU) nr. 347/2013 imidlertid har forskellige formål, er der ikke nødvendigvis sammenfald mellem de respektive regionale grupper, for så vidt angår størrelse og struktur.

__________________

__________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Med henblik på denne forordning bør der derfor tages højde for følgende kriterier, når de regionale grupper oprettes: forsyningsmønstret, eksisterende og planlagte sammenkoblinger og sammenkoblingskapaciteten mellem medlemsstaterne, markedets udvikling og modenhed, eksisterende regionale samarbejdsstrukturer og antallet af medlemsstater i en region, som bør begrænses for at sikre, at gruppen opretholder en funktionsdygtig størrelse.

(19)  Med henblik på denne forordning bør der derfor tages højde for følgende kriterier, når de regionale grupper fastlægges: forsyningsmønstret, eksisterende og planlagte sammenkoblinger og sammenkoblingskapaciteten mellem medlemsstaterne, eksisterende sammenkoblinger mellem tredjelande, markedets udvikling og modenhed, eksisterende regionale samarbejdsstrukturer, graden af diversificering af gasruter og gasforsyningskilder og antallet af medlemsstater i en region, som bør begrænses for at sikre, at gruppen opretholder en funktionsdygtig størrelse.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at det regionale samarbejde kan gennemføres, bør medlemsstaterne oprette en samarbejdsmekanisme i hver region. Denne eller sådanne mekanismer bør udvikles tilstrækkeligt på forhånd til, at risikovurderingen kan udarbejdes, og der kan udarbejdes anvendelige planer på regionalt niveau. Medlemsstaterne kan frit vælge den samarbejdsmekanisme, der er bedst egnet for en given region. Kommissionen bør have rollen som formidler i den overordnede proces og videregiver bedste praksis inden for oprettelsen af regionalt samarbejde, som f.eks. oprettelsen af en vekslende koordinatorfunktion i regionen, der tager sig af forberedelsen af de forskellige dokumenter eller opretter særlige organer. Hvis der ikke er en samarbejdsmekanisme, kan Kommissionen foreslå en egnet samarbejdsmekanisme for en given region.

(20)  For at det regionale samarbejde kan gennemføres, bør medlemsstaterne oprette en samarbejdsmekanisme i hver region. Denne eller sådanne mekanismer bør udvikles i tilstrækkelig god tid til, at risikovurderingen kan udarbejdes, og der kan udarbejdes effektive planer på regionalt niveau. Medlemsstaterne kan frit vælge den samarbejdsmekanisme, der er bedst egnet for en given region. Kommissionen bør have rollen som formidler i den overordnede proces og videregiver bedste praksis inden for oprettelsen af regionalt samarbejde, som f.eks. oprettelsen af en vekslende koordinatorfunktion i regionen, der tager sig af forberedelsen af de forskellige dokumenter eller opretter særlige organer. Hvis der ikke er en samarbejdsmekanisme, vil Kommissionen foreslå en egnet samarbejdsmekanisme for en bestemt region.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Når der udarbejdes en omfattende risikovurdering, der skal forberedes på regionalt niveau, bør de kompetente myndigheder vurdere de naturlige, teknologiske, kommercielle, finansielle, sociale, politiske og markedsrelaterede risici samt eventuelle øvrige relevante risici, herunder afbrydelsen af forsyningen fra den største enkeltstående leverandør, hvor dette er relevant. Alle risici bør afdækkes ved hjælp af effektive, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende foranstaltninger, der fastsættes i den forebyggende handlingsplan og i nødplanen. Resultaterne af risikovurderingerne bør også bidrage til de risikovurderinger af alle farer, der er omhandlet i artikel 6 i afgørelse nr. 1313/2013/EU18.

(21)  Når der udarbejdes en omfattende risikovurdering, der skal forberedes på regionalt niveau, bør de kompetente myndigheder vurdere de naturlige, teknologiske, infrastrukturmæssige, kommercielle, finansielle, sociale, politiske, geopolitiske, miljømæssige og markedsrelaterede risici samt eventuelle øvrige relevante risici, herunder afbrydelsen af forsyningen fra dominerende leverandører, hvor dette er relevant. Alle risici bør afdækkes ved hjælp af effektive, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende foranstaltninger, der fastsættes i den forebyggende handlingsplan og i nødplanen, og som omfatter foranstaltninger på efterspørgselssiden og forsyningssiden. Resultaterne af risikovurderingerne bør også bidrage til de risikovurderinger, der er fastlagt i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU.

__________________

__________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 24).

18 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 24).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Med henblik på at bidrage til risikovurderingen bør det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas (i det følgende benævnt "ENTSO for gas") i samarbejde med Gaskoordinationsgruppen og det europæiske net af elektricitetstransmissionssystemoperatører (i det følgende benævnt "ENTSO for elektricitet") gennemføre EU-dækkende simuleringer svarende til de stresstest, der blev gennemført i 2014.

(22)  Med henblik på at bidrage til risikovurderingen bør det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas (i det følgende benævnt "ENTSO for gas") efter høring af Gaskoordinationsgruppen og det europæiske net af elektricitetstransmissionssystemoperatører gennemføre EU-dækkende simuleringer svarende til de stresstest, der blev gennemført i 2014. Sådanne simuleringer bør opdateres mindst hvert andet år. Med henblik på at styrke det regionale samarbejde ved at levere information om gasstrømme samt stille teknisk og operationel ekspertise til rådighed bør det regionale koordinationssystem for gas, der er oprettet af ENTSO for gas og består af stående ekspertgrupper, inddrages i gennemførelsen af simuleringer.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  For at sikre maksimalt beredskab med henblik på at undgå en forsyningsafbrydelse og afbøde konsekvenserne heraf, såfremt en sådan alligevel finder sted, udarbejder de kompetente myndigheder i en given region forebyggende handlingsplaner og nødplaner efter at have hørt de interesserede parter. De regionale planer bør tage højde for hver medlemsstats særlige forhold. De bør også tydeligt definere naturgasvirksomhedernes og de kompetente myndigheders roller og ansvarsområder. Nationale foranstaltninger bør sammensættes, så de tager fuldt højde for de regionale foranstaltninger i de forebyggende handlingsplaner og i nødplanerne. De bør også sammensættes således, at de tager højde for nationale risici på en sådan måde, at der drages fuld fordel af de muligheder, som regionalt samarbejde giver. Planerne bør have teknisk og operationel karakter, idet deres formål er at medvirke til at forhindre, at en nødsituation opstår eller eskalerer, og at konsekvenserne af en sådan afbødes. Planerne bør tage højde for elsystemernes sikkerhed og være i overensstemmelse med energiunionens strategiske planlægning og rapporteringsværktøjer.

(23)  For at sikre maksimalt beredskab med henblik på at undgå en forsyningsafbrydelse og afbøde konsekvenserne af en sådan afbrydelse, såfremt en sådan alligevel finder sted, bør de kompetente myndigheder i en given region udarbejde forebyggende handlingsplaner og nødplaner efter at have hørt de interesserede parter. De regionale planer bør tage højde for hver medlemsstats særlige forhold. De bør også tydeligt definere naturgasvirksomhedernes og de kompetente myndigheders roller og ansvarsområder samt, hvor det er relevant, elselskabernes. Nationale foranstaltninger bør sammensættes, så de tager fuldt højde for de regionale foranstaltninger i de forebyggende handlingsplaner og i nødplanerne. De bør også sammensættes således, at de tager højde for nationale risici på en sådan måde, at der drages fuld fordel af de muligheder, som regionalt samarbejde giver. Planerne bør have teknisk og operationel karakter, idet deres formål er at medvirke til at forhindre, at en nødsituation opstår eller eskalerer, og at konsekvenserne af en sådan afbødes. Planerne bør tage højde for elsystemernes sikkerhed og være i overensstemmelse med energiunionens mål og strategiske planlægning og rapporteringsværktøjer.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Naturgasvirksomhedernes og de kompetente myndigheders roller og ansvarsområder bør derfor defineres præcist for at opretholde et velfungerende indre gasmarked, og dette gælder navnlig i forbindelse med afbrydelser af forsyningen og i krisesituationer. Sådanne roller og ansvarsområder bør fastlægges på en sådan måde, at der sikres overholdelse af en tresidig tilgang, som først vil inddrage de relevante naturgasvirksomheder og industrien, derefter medlemsstaterne på nationalt eller regionalt niveau og derpå Unionen. Denne forordning bør sætte naturgasvirksomheder og kunder i stand til at forlade sig på markedsmekanismer så længe som muligt, når afbrydelser skal håndteres. Den bør imidlertid også fastsætte mekanismer, som kan anvendes, når markederne alene ikke længere er i stand til på passende vis at håndtere en afbrydelse af gasforsyningerne.

(24)  Naturgasvirksomhedernes, de kompetente myndigheders og, hvor det er relevant, elselskabernes roller og ansvarsområder bør derfor defineres præcist for at opretholde et velfungerende indre gasmarked, og dette gælder navnlig i forbindelse med afbrydelser af forsyningen og i krisesituationer. Sådanne roller og ansvarsområder bør fastlægges på en sådan måde, at der sikres overholdelse af en tresidig tilgang, som først vil inddrage de relevante naturgasvirksomheder, elselskaber og industrien, derefter medlemsstaterne på nationalt eller regionalt niveau og derpå Unionen. Med dette formål for øje bør en effektiv informationsudveksling på alle niveauer sikre tidlig varsling af afbrydelser samt midler til afbødning. Denne forordning har til formål at sætte naturgasvirksomheder og kunder i stand til at forlade sig på markedsmekanismer så længe som muligt, når afbrydelser skal håndteres. Den har imidlertid også til formål at fastsætte mekanismer, som kan anvendes, når markederne alene ikke længere er i stand til på passende vis at håndtere en afbrydelse af gasforsyningerne.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I tilfælde af en forsyningskrise bør alle markedsaktører gives tilstrækkelig mulighed for at reagere på situationen med markedsbaserede foranstaltninger. Hvis puljen af mulige markedsforanstaltninger er opbrugt, og de anvendte foranstaltninger stadig ikke er tilstrækkelige, bør medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder træffe foranstaltninger for at eliminere eller afbøde konsekvenserne af forsyningskrisen.

(25)  I tilfælde af en forsyningskrise bør alle markedsaktører sikres passende mulighed for at reagere på situationen med markedsbaserede foranstaltninger. Hvis puljen af mulige markedsforanstaltninger er opbrugt, og de anvendte foranstaltninger stadig ikke er tilstrækkelige, bør medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder træffe foranstaltninger for at eliminere eller afbøde konsekvenserne af forsyningskrisen. Energieffektivitetsforanstaltninger bør prioriteres for at reducere efterspørgslen efter gas og elektricitet og forbedre medlemsstaternes modstandsdygtighed over for forsyningskriser på lang sigt og på en bæredygtig måde.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Hvis en medlemsstat planlægger at indføre ikke-markedsbaserede foranstaltninger, bør disse ledsages af en beskrivelse af deres økonomiske virkninger. Dette sikrer, at kunderne har de oplysninger om omkostningerne ved sådanne foranstaltninger, som de har brug for, og at foranstaltningerne er gennemsigtige, særlig hvad angår deres andel af gasprisen.

(26)  Hvis en medlemsstat som sidste udvej planlægger at indføre ikke-markedsbaserede foranstaltninger, bør disse ledsages af en beskrivelse af deres økonomiske virkninger samt en kompensationsordning for operatørerne. Dette sikrer, at kunderne har de oplysninger om omkostningerne ved sådanne foranstaltninger, som de har brug for, og at foranstaltningerne er gennemsigtige, særlig hvad angår deres andel af gasprisen.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  I marts 2015 efterlyste Det Europæiske Råd muligheder for frivillige mekanismer til samling af efterspørgslen i fuld overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens ("WTO's") og EU's konkurrenceregler. Dette vil gøre det muligt for medlemsstaterne og naturgasvirksomhederne at udforske de potentielle fordele ved fælles indkøb af gas som et middel til håndtering af situationer med forsyningsmangel i overensstemmelse med disse regler.

(27)  I marts 2015 efterlyste Det Europæiske Råd en vurdering af muligheder for frivillige mekanismer til samling af efterspørgslen i fuld overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens (WTO's) og EU's konkurrenceregler. Medlemsstaterne og naturgasvirksomhederne kunne i denne forbindelse udforske de potentielle fordele forbundet med fælles indkøb af gas med henblik på at håndtere situationer med forsyningsmangel i overensstemmelse med WTO's og Unionens konkurrenceregler.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Foranstaltninger på efterspørgselssiden, såsom brændselsomlægning eller reducering af gasforsyningen til store industrikunder i en rækkefølge, der er økonomisk effektiv, kan komme til at spille en værdifuld rolle for energiforsyningssikkerheden, hvis de kan anvendes hurtigt og reducere efterspørgslen betydeligt i tilfælde af en afbrydelse af gasforsyningen. Der bør gøres mere for at fremme energieffektivitet, særlig hvor der er behov for foranstaltninger på efterspørgselssiden. Der skal tages højde for den miljømæssige indvirkning af enhver foreslået foranstaltning, hvad enten det er på efterspørgsels- eller udbudssiden, idet der så vidt muligt foretrækkes foranstaltninger med mindst mulig indvirkning på miljøet. Samtidig tages aspekter som energiforsyningssikkerhed og konkurrencedygtighed i betragtning.

(28)  Foranstaltninger på efterspørgselssiden, såsom brændselsomlægning eller reducering af gasforsyningen til store industrikunder en måde, der er økonomisk effektiv, samt et markedsbaseret system for industrielle forbrugere, såsom frivillig nedsættelse af efterspørgslen fra industrielle forbrugeres side mod rimelig og rettidig finansiel kompensation, kan komme til at spille en værdifuld rolle for energiforsyningssikkerheden, hvis de kan anvendes hurtigt og reducere efterspørgslen betydeligt i tilfælde af en afbrydelse af gasforsyningen. Der bør gøres mere for at fremme energieffektivitet, særlig hvor der er behov for foranstaltninger på efterspørgselssiden. Der skal tages højde for den miljømæssige indvirkning af enhver foreslået foranstaltning, hvad enten det er på efterspørgsels- eller udbudssiden, idet der så vidt muligt foretrækkes foranstaltninger med mindst mulig indvirkning på miljøet. Samtidig bør gasforsyningssikkerheden fortsat være en prioritet for foranstaltninger, der træffes i tilfælde af forsyningsafbrydelser, idet der også bør tages tilstrækkeligt hensyn til de konkurrencemæssige aspekter.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Ved udarbejdelsen og gennemførelsen af den forebyggende handlingsplan og nødplanen bør de kompetente myndigheder altid tage hensyn til den sikre drift af gassystemet på regionalt og nationalt niveau. De skal i disse planer behandle og fastsætte de tekniske begrænsninger, der indvirker på nettets drift, herunder de tekniske og sikkerhedsmæssige årsager, der kan begrunde en begrænsning af strømmene i en nødsituation.

(29)  Ved udarbejdelsen og gennemførelsen af den forebyggende handlingsplan og nødplanen bør de kompetente myndigheder altid tage hensyn til den sikre drift af gassystemet på nationalt og regionalt niveau. De bør i disse planer behandle og fastsætte de tekniske begrænsninger, der indvirker på nettets drift, herunder de tekniske og sikkerhedsmæssige årsager, der kan begrunde en begrænsning af strømmene i en nødsituation.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  I visse dele af Unionen leveres der gas med lav brændværdi. Som følge af dens karakteristika kan denne gas ikke anvendes i udstyr, der er beregnet til gas med høj brændværdi. Det er imidlertid muligt at anvende gas med høj brændværdi i udstyr, der er beregnet til gas med lav brændværdi, forudsat at gassen er blevet omdannet til gas med lav brændværdi, f.eks. ved at tilføje nitrogen. De specifikke karakteristika for gas med lav brændværdi bør behandles på nationalt og regionalt niveau og tages i betragtning i forbindelse med risikovurderingen og de forebyggende handlings- og nødplaner.

(30)  I visse dele af Unionen leveres der gas med lav brændværdi. Dens karakteristika forhindrer, at den kan anvendes i udstyr, der er beregnet til gas med høj brændværdi. Det er imidlertid muligt at omdanne gas med høj brændværdi til brug i udstyr, der er beregnet til gas med lav brændværdi ved at tilføje nitrogen. De specifikke karakteristika for gas med lav brændværdi bør behandles på nationalt og regionalt niveau og tages i betragtning i forbindelse med risikovurderingen og de forebyggende handlings- og nødplaner.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Det er nødvendigt at sikre påregneligheden af den foranstaltning, der skal træffes i en nødsituation, så alle markedsdeltagerne har tilstrækkelig mulighed for at reagere og også forberede sig på de pågældende omstændigheder. De kompetente myndigheder bør derfor holde sig til deres nødplan. I behørigt begrundede ekstraordinære tilfælde bør de kunne træffe foranstaltninger, der afviger fra disse planer. Det er også vigtigt, at nødsituationer offentliggøres på en mere gennemsigtig og forudsigelig måde. Oplysninger om systemets balanceringsposition (den samlede status for transmissionsnettet), som der er fastsat regler om i Kommissionens forordning (EU) nr. 312/201419, kan spille en vigtig rolle i denne henseende. Disse oplysninger bør være tilgængelige i realtid for de kompetente myndigheder og for de nationale regulerende myndigheder, såfremt sidstnævnte ikke er den kompetente myndighed.

(31)  Det er nødvendigt at sikre påregneligheden af de foranstaltninger, der skal træffes i en nødsituation, så alle markedsdeltagere kan få tilstrækkelig mulighed for at forberede sig på sådanne situationer og reagere på dem. De kompetente myndigheder bør derfor holde sig til deres nødplan. Under ekstraordinære omstændigheder og med rimelig grund bør de kunne træffe foranstaltninger, der afviger fra disse planer. Den måde, hvorpå nødsituationer offentliggøres, bør være mere gennemsigtig og forudsigelig. Oplysninger om systemets balanceringsposition (den samlede status for transmissionsnettet), for hvilket der er fastlagt en ramme i Kommissionens forordning (EU) nr. 312/201419, kan spille en vigtig rolle i denne henseende. Disse oplysninger bør være tilgængelige i realtid for de kompetente myndigheder og for de nationale regulerende myndigheder, hvis de ikke er de kompetente myndigheder.

__________________

__________________

19 Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014 af 26. marts 2014 om en netregel for balancering af gastransmissionsnet (EUT L 91 af 27.3.2014, s. 15).

19 Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014 af 26. marts 2014 om en netregel for balancering af gastransmissionsnet (EUT L 91 af 27.3.2014, s. 15).

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  De forebyggende handlingsplaner og nødplaner bør regelmæssigt ajourføres og offentliggøres. De bør underkastes peer review. Peer review-processen gør det muligt på et tidligt tidspunkt at opdage uoverensstemmelser og tiltag, der kan bringe andre medlemsstaters forsyningssikkerhed i fare, og sikrer dermed, at planer for forskellige regioner er forenelige med hinanden. Det gør det også muligt for medlemsstaterne at udveksle bedste praksis.

(32)  De forebyggende handlingsplaner og nødplaner bør regelmæssigt ajourføres og offentliggøres. De bør underkastes peer review. Sådanne peer reviews bør overvåges af Kommissionen. Peer review-processen har til formål at gøre det muligt på et tidligt tidspunkt at opdage uoverensstemmelser og tiltag, der kan bringe andre medlemsstaters gasforsyningssikkerhed i fare, og sikrer dermed, at planerne for de forskellige regioner er forenelige med hinanden. Det gør det også muligt for medlemsstaterne at udveksle bedste praksis. Planerne bør være i overensstemmelse med energiunionens mål.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  For at sikre at nødplanerne altid er ajourførte og effektive, bør medlemsstaterne ind imellem ajourføringerne af dem gennemføre test, idet der simuleres scenarier med middel og højt stressniveau og reaktioner i realtid. De kompetente myndigheder bør fremlægge testresultaterne for Gaskoordinationsgruppen.

(33)  For at sikre at nødplanerne altid er ajourførte og effektive, bør de kompetente myndigheder ind imellem ajourføringerne af dem gennemføre test, idet der simuleres scenarier med middel og højt stressniveau og reaktioner i realtid. De kompetente myndigheder bør fremlægge testresultaterne for Gaskoordinationsgruppen.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Med henblik på at fremme risikovurderingen og udarbejdelsen af de forebyggende handlingsplaner og nødplaner samt peer review og Kommissionens vurdering heraf er der behov for omfattende obligatoriske modeller, som dækker alle de risici, der skal omfattes af risikovurderingen, og alle elementerne i de forebyggende handlingsplaner og nødplaner.

(34)  Med henblik på at fremme risikovurderingen og udarbejdelsen af de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne samt peer review og Kommissionens vurdering heraf er der behov for omfattende obligatoriske modeller, som dækker alle de risici, der skal omfattes af risikovurderingen, og alle elementerne i de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  For at fremme kommunikationen mellem medlemsstaterne og Kommissionen gives der meddelelse om de forebyggende handlingsplaner, nødplanerne og alle andre dokumenter og oplysninger, der er omfattet af denne forordning, ved brug af et standardiseret elektronisk anmeldelsessystem.

(35)  For at fremme kommunikationen mellem medlemsstaterne og Kommissionen bør der gives meddelelse om de forebyggende handlingsplaner, nødplanerne og alle andre dokumenter og oplysninger, der er fastlagt i denne forordning, ved brug af et sikkert og standardiseret elektronisk anmeldelsessystem.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Stresstesten fra oktober 2014 viste, at der er brug for solidaritet for at sikre forsyningssikkerheden i hele Unionen og for at holde de samlede omkostninger på et minimum. Hvis en medlemsstat erklærer en nødsituation, bør der anvendes en todelt tilgang for at styrke solidariteten. Først bør alle de medlemsstater, der har indført en højere forsyningsstandard, reducere denne til standardværdier for at gøre markedet mere likvidt. Såfremt dette første tiltag ikke tilvejebringer den nødvendige forsyning, bør nabomedlemsstaterne iværksætte yderligere foranstaltninger, også selv om der ikke er tale om en nødsituation, for at sikre forsyningen til privatkunder, kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, og fjernvarmeinstallationer i den medlemsstat, der står i en nødsituation. Medlemsstaterne bør præcisere og beskrive detaljerne i disse solidaritetsforanstaltninger i deres nødplaner og sikre en rimelig og ligelig kompensation til naturgasvirksomhederne.

(36)  Stresstesten fra oktober 2014 viste, at der er brug for solidaritet for at sikre forsyningssikkerheden i hele Unionen og for at holde de samlede omkostninger på et minimum. Hvis en medlemsstat erklærer en nødsituation, bør nabomedlemsstaterne træffe foranstaltninger, også selv om der ikke er tale om en nødsituation i disse, for at sikre forsyningen til beskyttede kunder i den medlemsstat, der står i en nødsituation. Medlemsstaterne bør præcisere og beskrive detaljerne i disse solidaritetsforanstaltninger i deres nødplaner og sikre et rimeligt og passende niveau for kompensation til naturgasvirksomheder, der fuldstændigt afspejler markedsværdien af udgifterne i forbindelse med forsyningsafbrydelsen.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Den europæiske solidaritet bør også om nødvendigt tage form af civilbeskyttelsesbistand, som ydes af Unionen og dens medlemsstater. Denne bistand bør lettes og koordineres af Unionens civilbeskyttelsesmekanisme, som er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU20, der sigter mod at styrke samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne samt koordineringen på civilbeskyttelsesområdet for at gøre forebyggelsen, beredskabet og indsatsen i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

__________________

20 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 24).

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Med henblik på at vurdere forsyningssikkerhedssituation for en given medlemsstat, region eller for Unionen, er adgangen til de relevante oplysninger afgørende. Medlemsstaterne og Kommissionen har navnlig brug for regelmæssigt at få oplysninger fra naturgasvirksomhederne om de primære parametre for gasforsyningen, idet disse danner grundlaget for udformningen af forsyningssikkerhedspolitikkerne. Under behørigt begrundede omstændigheder, og uanset om der er erklæret en nødsituation, bør det også være muligt at få adgang til de yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at kunne vurdere den samlede gasforsyningssituation. Disse yderligere oplysninger vil typisk omfatte andre oplysninger om leveringen af gas end priser, f.eks. minimums- og maksimumsgasmængder, leveringssteder eller forsyningsmarginer. Der bør f.eks. kunne anmodes om disse oplysninger, hvis der opstår ændringer i gasforsyningsmønstret til en eller flere givne købere i en medlemsstat, som ikke ville være at forvente, hvis markedet fungerede normalt, og som potentielt kan have indflydelse på gasforsyningen i Unionen eller dele af Unionen.

(38)  Med henblik på at vurdere gasforsyningssikkerheden for en given medlemsstat, region eller for Unionen, er adgangen til de relevante oplysninger afgørende. Medlemsstaterne og Kommissionen har navnlig brug for regelmæssigt at få oplysninger fra naturgasvirksomhederne om de primære parametre for gasforsyningen, herunder nøjagtige angivelser af de tilgængelige lagrede reserver, idet disse danner grundlaget for udformningen af gasforsyningssikkerhedspolitikkerne. Hvis der er gode grunde hertil, og uanset om der er erklæret en nødsituation, bør det også være muligt at få adgang til de yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at kunne vurdere den samlede gasforsyningssituation. Disse yderligere oplysninger vil typisk omfatte andre oplysninger om leveringen af gas end priser, f.eks. minimums- og maksimumsgasmængder, leveringssteder eller forsyningsmarginer. Der bør f.eks. kunne anmodes om disse oplysninger, hvis der opstår ændringer i gasforsyningsmønstret til en eller flere givne købere i en medlemsstat, som ikke ville være at forvente, hvis markedet fungerede normalt, og som potentielt kan have indflydelse på gasforsyningen i Unionen eller dele af Unionen. Oplysninger, som gasvirksomhederne betragter som fortrolige, bør behandles som sådanne.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  I marts 2015 konkluderede Det Europæiske Råd, at gasforsyningskontrakter med leverandører fra tredjelande bør gøres mere gennemsigtige og kompatible med Unionens bestemmelser om energiforsyningssikkerhed. I denne kontekst bør en effektiv og målrettet mekanisme, der fremmer medlemsstaternes adgang til vigtige gasforsyningskontrakter, sikre en omfattende vurdering af de relevante risici, der kan føre til en afbrydelse af forsyningen eller gribe forstyrrende ind i de afbødende foranstaltninger, såfremt der alligevel opstår en krise. I henhold til denne mekanisme bør visse vigtige gasforsyningskontrakter automatisk meddeles medlemsstaterne straks efter deres indgåelse. Enhver forpligtelse til automatisk at give meddelelse om kontrakter bør være forholdsmæssig. Anvendes denne forpligtelse på kontrakter mellem en leverandør og en køber, der dækker 40 % af det nationale marked, rammes den rette balance, for så vidt angår lønsom administration, samtidig med at der fastsættes en klar forpligtelse for markedsdeltagerne. Dette betyder ikke, at andre gasforsyningskontrakter ikke er relevante for forsyningssikkerheden. Derfor bør medlemsstaterne have ret til at anmode om andre kontrakter, der kan påvirke en medlemsstats, en regions eller Unionens forsyningssikkerhed negativt. Kommissionen bør have samme adgang til gasforsyningskontrakterne som medlemsstaterne, eftersom det er dens opgave at vurdere, om de forebyggende handlingsplaner og nødplaner er ensartede og effektive nok i forhold til de risici, der truer forsyningssikkerheden på nationalt, regionalt og EU-niveau. Kommissionen kan anmode medlemsstaterne om at ændre planerne for at tage højde for oplysningerne i kontrakterne. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger bør sikres. Forbedret adgang til oplysninger om handelskontrakter bør ikke have indvirkning på Kommissionens fortløbende bestræbelser på at overvåge gasmarkedet, og Kommissionen bør gribe ind, hvis der konstateres brud på EU-lovgivningen. Bestemmelserne i denne forordning bør ikke berøre Kommissionens ret til at anlægge traktatbrudssøgsmål i overensstemmelse med artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") og til at håndhæve konkurrencereglerne, herunder statsstøttereglerne.

(39)  Fuldførelsen af det indre energimarked vil skabe lige vilkår, idet det sikres, at alle energiforsyningskontrakter overalt i Unionen er baseret på markedspriser og konkurrencebestemmelser. I marts 2015 konkluderede Det Europæiske Råd, at gasforsyningskontrakter med leverandører fra tredjelande bør gøres mere gennemsigtige og kompatible med Unionens bestemmelser om energiforsyningssikkerhed. I denne kontekst bør en effektiv og målrettet mekanisme, der fremmer medlemsstaternes adgang til vigtige gasforsyningskontrakter, sikre en omfattende vurdering af de relevante risici, der kan føre til en afbrydelse af forsyningen eller gribe forstyrrende ind i de afbødende foranstaltninger, såfremt der alligevel opstår en krise. I henhold til denne mekanisme bør visse vigtige gasforsyningskontrakter automatisk meddeles medlemsstaterne straks efter deres indgåelse. Enhver forpligtelse til automatisk at give meddelelse om kontrakter bør være forholdsmæssig. Anvendes denne forpligtelse på kontrakter mellem en leverandør eller en affilieret leverandør og en køber eller en affilieret køber, der samlet dækker mindst 40 % af importen fra tredjelande til den pågældende medlemsstat, rammes den rette balance, for så vidt angår lønsom administration, samtidig med at der fastsættes en klar forpligtelse for markedsdeltagerne. Dette medfører ikke automatisk, at andre gasforsyningskontrakter ikke er relevante for forsyningssikkerheden. Derfor bør medlemsstaterne have ret til at anmode om andre kontrakter, der kan påvirke en medlemsstats, en regions eller Unionens forsyningssikkerhed negativt. Kommissionen bør have samme adgang til gasforsyningskontrakterne som medlemsstaterne, eftersom det er dens opgave at vurdere, om de forebyggende handlingsplaner og nødplaner er ensartede og effektive nok i forhold til de risici, der truer forsyningssikkerheden på nationalt, regionalt og EU-niveau. Kommissionen bør have mulighed for at anmode medlemsstaterne om at ændre planerne for at tage højde for oplysningerne i kontrakterne. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger bør sikres. Øget adgang til oplysninger om handelskontrakter bør ikke have indvirkning på Kommissionens fortløbende bestræbelser på at overvåge gasmarkedet, og Kommissionen bør gribe ind, hvis der konstateres brud på EU-lovgivningen. Bestemmelserne i denne forordning bør ikke berøre Kommissionens ret til at anlægge traktatbrudssøgsmål i overensstemmelse med artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") og til at håndhæve konkurrencereglerne, herunder hvad angår statsstøttereglerne.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Et af Unionens mål er at styrke Energifællesskabet, hvilket vil sikre en effektiv gennemførelse af Unionens energilovgivning og reform af energimarkedet samt fremme investeringer i energisektoren, idet Unionens og Energifællesskabets energimarkeder bliver mere integrerede. Dette indebærer også indførelsen af fælles krisestyring, idet der foreslås forebyggende handlingsplaner og nødplaner på regionalt niveau, som inkluderer de kontraherende parter i Energifællesskabet. Kommissionens meddelelse fra oktober 2014 om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt henviser desuden til behovet for at anvende det indre energimarkeds regler på energistrømme mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet. For at sikre en effektiv krisestyring på grænserne mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet bør de nødvendige ordninger i henhold til vedtagelsen af en fælles akt derfor fastlægges på en sådan måde, at et specifikt samarbejde med en enkelt kontraherende part i Energifællesskabet kan gennemføres, så snart de nødvendige gensidige bestemmelser er behørigt indført.

(41)  Et af Unionens mål er at styrke Energifællesskabet for at sikre en effektiv gennemførelse af Unionens energilovgivning og reform af energimarkedet samt incitamenter til at investere i energisektoren, idet Unionens og Energifællesskabets energimarkeder bliver mere integrerede. Dette indebærer også indførelsen af fælles krisestyring, idet der foreslås forebyggende handlingsplaner og nødplaner på regionalt niveau, som inkluderer de kontraherende parter i Energifællesskabet. Kommissionens meddelelse af 16. oktober 2014 om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt henviser desuden til behovet for at anvende det indre energimarkeds regler på energistrømme mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet. For at sikre en effektiv krisestyring på grænserne mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet bør de nødvendige ordninger i henhold til vedtagelsen af en fælles akt derfor fastlægges på en sådan måde, at et specifikt samarbejde med en enkelt kontraherende part i Energifællesskabet kan gennemføres, så snart de nødvendige gensidige bestemmelser er behørigt indført.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(41a)  Gennemførelsen af solidaritetsmekanismen med de kontraherende parter i Energifællesskabet bør baseres på en EU-tilgang for at undgå, at det udelukkende bliver op til de medlemsstater, der støder op til de kontraherende parter i Energifællesskabet, at gennemføre de nødvendige nødplaner.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Da gasforsyninger fra tredjelande er centrale for Unionens gasforsyningssikkerhed, bør Kommissionen koordinere foranstaltninger angående tredjelande, samarbejde med leverandør- og transitlande om ordninger, der kan imødegå krisesituationer, og sikre, at der opretholdes en stabil gasforsyning til Unionen. Kommissionen bør kunne indsætte en udrykningsenhed i krisesituationer med henblik på at overvåge gasstrømme til Unionen i samråd med de berørte tredjelande og, i tilfælde af en krise som følge af problemer i et tredjeland, fungere som mægler og formidler.

(42)  Da gasforsyninger fra tredjelande er centrale for Unionens gasforsyningssikkerhed, bør Kommissionen koordinere foranstaltninger angående tredjelande, samarbejde med leverandør- og transitlande om ordninger, der kan imødegå krisesituationer, og sikre, at der opretholdes en stabil gasforsyning til Unionen. Kommissionen bør på permanent basis overvåge gasstrømme til Unionen. I tilfælde af en krise bør Kommissionen efter høring af de berørte tredjelande fungere som mægler og formidler. Unionen bør også være i stand til at træffe forebyggende foranstaltninger, inden der erklæres krise.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Hvis der findes pålidelige oplysninger om en situation uden for Unionen, som truer forsyningssikkerheden i en eller flere medlemsstater, og som kan udløse en tidlig varslingsmekanisme, der omfatter Unionen og et tredjeland, bør Kommissionen straks underrette Gaskoordinationsgruppen, og Unionen bør derpå træffe passende foranstaltninger for at forsøge at afbøde situationen.

(43)  Hvis der opstår en situation uden for Unionen, der med høj sandsynlighed vil true forsyningssikkerheden i en eller flere medlemsstater, og som kan udløse en tidlig varslingsmekanisme, der omfatter Unionen og et tredjeland, bør Kommissionen straks underrette Gaskoordinationsgruppen, og Unionen bør derpå træffe passende foranstaltninger for at afbøde situationen.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Medlemsstater, der handler på egen hånd, kan ikke i tilstrækkelig grad opfylde målet for denne forordning, dvs. garantere en sikker gasforsyning i Unionen. På grund af foranstaltningens omfang eller virkninger kan målet bedre nås på EU-niveau. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(44)  Eftersom målet for denne forordning, nemlig at garantere en sikker gasforsyning inden for Unionen, ikke i tilstrækkelig grad kan nås af medlemsstater, der handler på egne vegne, men derimod på grund af dets omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  For at sikre en hurtig reaktion fra Unionen på ændrede omstændigheder i forbindelse med gasforsyningssikkerheden bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af regioner og modeller for risikovurderinger og planer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(45)  Med henblik på at sikre en hurtig reaktion fra Unionen på ændrede omstændigheder med hensyn til gasforsyningssikkerheden bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår ændring af modellerne for risikovurderinger, forebyggende handlingsplaner og nødplaner. Det er af særlig stor betydning, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau og under inddragelse af de kompetente myndigheder og de nationale regulerende myndigheder, hvis disse ikke er de kompetente myndigheder, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Forordning (EU) nr. 994/2010 bør ophæves. For at undgå at der opstår et tomrum, bør de forebyggende handlingsplaner og nødplaner, der er udarbejdet i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, fortsat gælde, indtil de nye forebyggende handlingsplaner og nødplaner, der udarbejdes i henhold til nærværende forordning er vedtaget for første gang.

(46)  Forordning (EU) nr. 994/2010 bør ophæves. For at undgå at der opstår et tomrum, bør de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne, der er udarbejdet i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 994/2010, fortsat gælde, indtil de nye forebyggende handlingsplaner og nødplaner, der udarbejdes i henhold til nærværende forordning, er vedtaget for første gang.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes bestemmelser med henblik på beskyttelse af gasforsyningssikkerheden ved at sikre, at det indre marked for naturgas (i det følgende benævnt "gas") fungerer hensigtsmæssigt og uafbrudt, ved at gøre det muligt at træffe ekstraordinære foranstaltninger, der skal implementeres, når markedet ikke længere kan levere de påkrævede gasforsyninger, og ved klart at definere og fordele ansvarsområderne, for såvel forebyggende foranstaltninger som konkrete afbrydelser af forsyningen, mellem naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne og Unionen. Ved denne forordning fastsættes også gennemsigtige og solidariske mekanismer med henblik på koordinering, planlægning og reaktion på en nødsituation på medlemsstatsniveau, regionalt niveau eller EU-niveau.

Ved denne forordning fastsættes bestemmelser med henblik på beskyttelse af gasforsyningssikkerheden i en ånd af solidaritet ved at sikre, at det indre marked for naturgas (i det følgende benævnt "gas"), baseret på troværdige tendenser i gasefterspørgslen, fungerer hensigtsmæssigt og uafbrudt, ved at gøre det muligt at træffe ekstraordinære foranstaltninger, der skal implementeres, når markedet ikke længere kan levere de påkrævede gasforsyninger til beskyttede kunder, og ved klart at definere og fordele ansvarsområderne, for såvel forebyggende foranstaltninger som umiddelbare foranstaltninger i forbindelse med konkrete afbrydelser af forsyningen, enten ved kilden eller i transit, mellem naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne og Unionen. Ved denne forordning fastsættes også gennemsigtige mekanismer med henblik på koordinering, planlægning og reaktion på en nødsituation på medlemsstatsniveau, regionalt niveau eller EU-niveau.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne forordning tilskynder desuden til forebyggende foranstaltninger, der reducerer gasefterspørgslen, for eksempel via foranstaltninger, der styrker energieffektivitet og øger andelen af vedvarende energi med henblik på at mindske EU's afhængighed af gasimport.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "beskyttede kunder": alle privatkunder, som er tilsluttet et gasdistributionsnet, og derudover, hvis den pågældende medlemsstat træffer beslutning herom, en eller flere af følgende:

1)  "beskyttede kunder": alle privatkunder, en vigtig social tjeneste eller en fjernvarmeinstallation, for så vidt som den leverer varme til privatkunder og vigtige sociale tjenester, hvis den ikke er i stand til at skifte til andre brændstoffer og er tilsluttet et gasdistributionsnet

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  små og mellemstore virksomheder, hvis de er tilsluttet et gasdistributionsnet, og væsentlige sociale tjenester, hvis de er tilsluttet et gasdistributions- eller transmissionsnet, og forudsat at sådanne virksomheder eller tjenester tilsammen ikke udgør mere end 20 % af det samlede årlige gasforbrug i medlemsstaten

udgår

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fjernvarmeinstallationer i det omfang de leverer varme til privatkunder eller til de i litra a) omhandlede virksomheder eller tjenester, forudsat at disse installationer ikke kan skifte til andre brændstoffer og er tilsluttet et gasdistributions- eller transmissionsnet "væsentlig social tjeneste":

udgår

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  "nødforsyningskorridorer": gasforsyningsruter i Unionen, der er udpeget til at hjælpe medlemsstater med bedre at kunne afhjælpe virkningerne af eventuelle forsyningsafbrydelser eller afbrydelser i infrastrukturen og dermed supplere samt styrke den regionale tilgang som omhandlet i bilag I ved at levere oplysninger til de forebyggende foranstaltninger og nødplanerne

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b)  "kompetent myndighed": en national statslig myndighed eller en national regulerende myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 2

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Gasforsyningssikkerheden er et fælles ansvar, som påhviler naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne, navnlig via deres kompetente myndigheder, og Kommissionen inden for deres respektive aktivitets- og kompetenceområder.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hver medlemsstat underretter straks Kommissionen om navnet på den kompetente myndighed og om enhver ændring i den henseende. Hver medlemsstat offentliggør navnet på den kompetente myndighed.

3.  Hver medlemsstat underretter straks Kommissionen om og offentliggør navnet på den kompetente myndighed og om enhver ændring i den henseende.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når den kompetente myndighed gennemfører foranstaltningerne i denne forordning, fastlægger den de forskellige aktørers rolle og ansvarsområder på en sådan måde, at der sikres overholdelse af en tresidig tilgang, som først vil inddrage de relevante naturgasvirksomheder og industrien, derefter medlemsstaterne på nationalt eller regionalt niveau og derpå Unionen.

4.  Når den kompetente myndighed gennemfører foranstaltningerne i denne forordning, fastlægger den de forskellige aktørers rolle og ansvarsområder på en sådan måde, at der sikres en tresidig tilgang, som først vil inddrage de relevante naturgasvirksomheder, elselskaber, hvor det er relevant, og industrien, derefter medlemsstaterne på nationalt eller regionalt niveau og derpå Unionen.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen koordinerer, hvis det er relevant, de kompetente myndigheders foranstaltninger på regionalt niveau og EU-niveau som fastsat i denne forordning bl.a. i kraft af Gaskoordinationsgruppen, jf. artikel 14, eller krisestyringsgruppen, jf. artikel 11, stk. 4, navnlig i tilfælde af en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, jf. artikel 11, stk. 1.

5.  Kommissionen koordinerer de kompetente myndigheders foranstaltninger på regionalt niveau og EU-niveau som fastsat i denne forordning bl.a. i kraft af Gaskoordinationsgruppen, jf. artikel  14, eller krisestyringsgruppen, jf. artikel 11, stk. 4, navnlig i tilfælde af en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, jf. artikel 11, stk. 1.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Foranstaltningerne, der er beskrevet i de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne, hvormed forsyningssikkerheden skal opretholdes, skal beskrives i detaljer, være gennemsigtige, forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og kontrollerbare, må ikke uretmæssigt forvride konkurrencen eller den effektive funktion af det indre gasmarked og må ikke bringe gasforsyningen i andre medlemsstater eller i Unionen som helhed i fare.

6.  Foranstaltningerne, der er beskrevet i de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne, hvormed gasforsyningssikkerheden skal opretholdes, skal beskrives i detaljer, i videst muligt omfang være markedsbaserede, gennemsigtige, forholdsmæssige, ikke-diskriminerende, kontrollerbare, bæredygtige og kompatible med EU's klima- og energimål, og skal ligeledes betragte energieffektivitet og vedvarende energikilder som en mulighed for forbedring af Unionens energisikkerhed, må ikke uretmæssigt forvride konkurrencen eller den effektive funktion af det indre gasmarked og må ikke bringe gasforsyningen i andre medlemsstater, regioner eller i Unionen i fare og skal begrænse risikoen for strandede aktiver.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eksisterende og planlagte sammenkoblinger og sammenkoblingskapaciteten mellem medlemsstaterne samt forsyningsmønstret

b)  eksisterende og planlagte sammenkoblinger, sammenkoblingskapaciteten mellem medlemsstaterne, eksisterende sammenkoblinger mellem tredjelande samt forsyningsmønstret

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 7 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  evne til at efterkomme gasefterspørgslen fra beskyttede kunder under en afbrydelse fra den største gasleverandør

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De enkelte medlemsstaters ansvar med hensyn til overholdelse af deres nationale forsyningssikkerhedsstandarder berører ikke den regionale tilgang eller muligheden for interregionalt samarbejde uden for de regioner, der er fastlagt i bilag I.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 vedrørende ændringer til bilag I ud fra kriterierne i første afsnit af dette stykke, såfremt omstændighederne nødvendiggør en ændring af en region.

udgår

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver enkelt medlemsstat eller, hvis en medlemsstat beslutter det, dennes kompetente myndighed sikrer, at de nødvendige foranstaltninger er truffet således, at hvis der indtræffer en afbrydelse af den største enkeltstående gasinfrastruktur, er den tekniske kapacitet i den resterende infrastruktur, som er fastsat i henhold til N-1-formlen som foreskrevet i bilag II, punkt 2, i stand til, uden at det berører denne artikels stk. 2, at dække det beregnede områdes samlede gasefterspørgsel i løbet af en dag med usædvanlig stor gasefterspørgsel, hvilket forekommer med en statistisk sandsynlighed en gang hvert tyvende år. Dette berører ikke systemoperatørernes ansvar for at foretage de tilsvarende investeringer og transmissionssystemoperatørernes forpligtelser i henhold til direktiv 2009/73/EF og forordning (EF) nr. 715/2009.

1.  Hver enkelt medlemsstat eller, hvis en medlemsstat beslutter det, dennes kompetente myndighed sikrer, at de nødvendige foranstaltninger er truffet således, at hvis der indtræffer en afbrydelse af den største enkeltstående gasinfrastruktur, er den tekniske kapacitet i den resterende infrastruktur, som er fastsat i henhold til N-1-formlen som foreskrevet i bilag II, punkt 2, i stand til, uden at det berører denne artikels stk. 2, at dække det beregnede områdes samlede gasefterspørgsel i løbet af en dag med usædvanlig stor gasefterspørgsel, hvilket forekommer med en statistisk sandsynlighed en gang hvert tyvende år. Dette bør finde sted under hensyntagen til gasforbrugstendenserne, energieffektivitetsforanstaltningernes langsigtede virkninger og udnyttelsesraten for de eksisterende kapaciteter. Dette berører ikke systemoperatørernes ansvar for at foretage de tilsvarende investeringer og transmissionssystemoperatørernes forpligtelser i henhold til direktiv 2009/73/EF og forordning (EF) nr. 715/2009.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forpligtelsen til at sikre, at den resterende infrastruktur har den tekniske kapacitet til at dække den samlede gasefterspørgsel som omhandlet i stk. 1 anses også for opfyldt, hvis den kompetente myndighed i den forebyggende handlingsplan dokumenterer, at der med passende markedsbaserede foranstaltninger på efterspørgselssiden i tilstrækkelig grad og rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse af forsyningerne. Formlen i bilag II, punkt 4 anvendes til dette formål.

2.  Forpligtelsen til at sikre, at den resterende infrastruktur har den tekniske kapacitet til at dække den samlede gasefterspørgsel som omhandlet i stk. 1 anses også for opfyldt, hvis den kompetente myndighed i den forebyggende handlingsplan dokumenterer, at der med passende foranstaltninger på efterspørgselssiden i tilstrækkelig grad og rettidigt kan kompenseres for en afbrydelse af forsyningerne. Formlen i bilag II, punkt 4 anvendes til dette formål.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det er relevant ifølge den i artikel 6 omhandlede risikovurdering, kan de kompetente myndigheder i nabomedlemsstaterne aftale at opfylde forpligtelsen i denne artikels stk. 1 i fællesskab. I så fald fremlægger de kompetente myndigheder beregningen af N-1-formlen i den forebyggende handlingsplan sammen med en redegørelse for, hvordan de aftalte ordninger opfylder denne forpligtelse. Bilag II, punkt 5, finder anvendelse.

3.  Hvis det er relevant i overensstemmelse med den i artikel 6 omhandlede risikovurdering, kan de kompetente myndigheder i nabomedlemsstaterne aftale at opfylde forpligtelsen i denne artikels stk. 1 i fællesskab. I så fald fremlægger de kompetente myndigheder beregningen af N-1-formlen i den forebyggende handlingsplan sammen med en redegørelse for, hvordan de aftalte ordninger opfylder denne forpligtelse. Bilag II, punkt 5, finder anvendelse.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis der er indrømmet en undtagelse fra denne forpligtelse.

b)  hvis der er indrømmet en undtagelse fra denne forpligtelse efter en detaljeret vurdering og efter høring af andre medlemsstater og Kommissionen.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne skal som et første skridt sikre, at markedet altid er testet på en gennemsigtig, detaljeret og ikke-diskriminerende måde, således at det kan vurderes, hvorvidt det er nødvendigt med den investering, der skal til for at opfylde forpligtelserne i stk. 4.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De nationale regulerende myndigheder skal tage hensyn til de effektivt afholdte omkostninger, som påløber ved at opfylde forpligtelsen i stk. 1, og de omkostninger, der påløber ved at sikre permanent tovejskapacitet, for at give passende incitamenter, når der fastsættes eller godkendes tariffer eller metodologier på en gennemsigtig og detaljeret måde i overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i direktiv 2009/73/EF og artikel 13 i forordning (EF) nr. 715/2009.

5.  De nationale regulerende myndigheder skal tage hensyn til de effektivt afholdte omkostninger, som påløber ved at opfylde forpligtelsen i stk. 1, herunder hvordan energieffektivitetsforanstaltninger til nedbringelse af gasefterspørgslen kan bidrage til den mest omkostningseffektive tilgang til opfyldelse af N-1-formlen, og de omkostninger, der påløber ved at sikre permanent tovejskapacitet, for at give passende incitamenter, når der fastsættes eller godkendes tariffer eller metodologier på en gennemsigtig og detaljeret måde i overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i direktiv 2009/73/EF og artikel 13 i forordning (EF) nr. 715/2009.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  I det omfang en investering, der muliggør eller forbedrer permanent tovejskapacitet, ikke kræves af markedet, og hvis denne investering medfører omkostninger i mere end én medlemsstat eller i én medlemsstat til fordel for en anden medlemsstat, træffer de nationale regulerende myndigheder i alle berørte medlemsstater i fællesskab beslutning om fordelingen af omkostningerne, inden der træffes beslutning om investeringer. Fordelingen af omkostningerne skal navnlig tage hensyn til fordelene ved investeringer i infrastruktur i forhold til den øgede forsyningssikkerhed for de pågældende medlemsstater og til investeringer, der allerede er foretaget i den omhandlede infrastruktur.

6.  I det omfang en investering, der muliggør eller forbedrer permanent tovejskapacitet, ikke kræves af markedet, og hvis denne investering medfører omkostninger i mere end én medlemsstat eller i én medlemsstat til fordel for en anden medlemsstat, træffer de nationale regulerende myndigheder i alle berørte medlemsstater i fællesskab beslutning om fordelingen af omkostningerne i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU) nr. 347/2013, inden der træffes beslutning om investeringer og undersøger muligheden for og levedygtigheden af EU-støtte. Fordelingen af omkostningerne skal navnlig tage hensyn til fordelene ved investeringer i infrastruktur i forhold til den øgede gasforsyningssikkerhed for de pågældende medlemsstater og til investeringer, der allerede er foretaget i den omhandlede infrastruktur.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den kompetente myndighed sikrer, at ny transmissionsinfrastruktur bidrager til forsyningssikkerheden ved at udvikle et veltilsluttet net, herunder, hvis det er relevant, ved hjælp af et tilstrækkeligt antal grænseoverskridende indgangs- og udgangspunkter i henhold til markedets efterspørgsel og de påpegede risici. Den kompetente myndighed vurderer i forbindelse med risikovurderingen, om der findes interne flaskehalse, hvorvidt den nationale indgangskapacitet og infrastruktur, navnlig i transmissionsnettet, er i stand til at tilpasse de nationale og grænseoverskridende gasstrømme til det i risikovurderingen påpegede scenario for afbrydelse af den største enkeltstående gasforsyningsinfrastruktur på nationalt niveau og den største enkeltstående gasforsyningsinfrastruktur af fælles interesse for den region, der er omhandlet i risikovurderingen.

7.  Den kompetente myndighed sikrer, at ny transmissionsinfrastruktur bidrager til forsyningssikkerheden ved at udvikle et veltilsluttet net, herunder, hvis det er relevant, ved hjælp af et tilstrækkeligt antal grænseoverskridende indgangs- og udgangspunkter i henhold til markedets efterspørgsel og de påpegede risici. Den kompetente myndighed vurderer i forbindelse med risikovurderingen, om der – idet gas- og elsystemerne betragtes fra et integreret perspektiv – findes interne flaskehalse, hvorvidt den nationale indgangskapacitet og infrastruktur, navnlig i transmissionsnettet, er i stand til at tilpasse de nationale og grænseoverskridende gasstrømme til det i risikovurderingen påpegede scenario for afbrydelse af den største enkeltstående gasforsyningsinfrastruktur på nationalt niveau og den største enkeltstående gasforsyningsinfrastruktur af fælles interesse for den region, der er omhandlet i risikovurderingen.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Den kompetente myndighed sikrer på grundlag af de samme kriterier, at foranstaltningerne på efterspørgselssiden opfylder ens betingelser og bidrager til en lige og omkostningseffektiv forsyningssikkerhed.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  Gasstrømme gennem sammenkoblingspunkter med tovejskapacitet til en medlemsstat, der har erklæret en nødsituation, skal have prioritet over gasstrømme til andre punkter i systemet i den medlemsstat, hvorfra der leveres gas, og hvor der ikke er erklæret en nødsituation.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Som en undtagelse fra stk. 1 i denne artikel er Luxembourg, Slovenien og Sverige ikke bundet af, men skal tilstræbe at opfylde forpligtelsen i nævnte stykke, samtidig med at gasforsyningerne til beskyttede kunder sikres i overensstemmelse med artikel 5. Denne undtagelse er anvendelig, så længe:

8.  Som en undtagelse fra denne artikels stk. 1 er Luxembourg, Slovenien og Sverige ikke bundet af, men skal tilstræbe at opfylde forpligtelsen i nævnte stykke, samtidig med at gasforsyningerne til beskyttede kunder sikres i overensstemmelse med artikel 5. Denne undtagelse er anvendelig, så længe:

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Luxembourg, Slovenien og Sverige sikrer på en gennemsigtig, detaljeret og ikke-diskriminerende måde regelmæssige markedstest af investeringer i infrastruktur og offentliggør resultaterne af disse test. De underretter Kommissionen om enhver ændring, for så vidt angår betingelserne i nævnte afsnit. Den i første afsnit fastsatte undtagelse ophører med at finde anvendelse, hvis mindst en af disse betingelser ikke er opfyldt.

Luxembourg, Slovenien og Sverige sikrer på en gennemsigtig, detaljeret og ikke-diskriminerende måde regelmæssige markedstest af investeringer i infrastruktur og offentliggør resultaterne af disse test. De underretter Kommissionen om enhver ændring, for så vidt angår betingelserne i nævnte afsnit. Den i første afsnit fastlagte undtagelse ophører med at finde anvendelse, hvis mindst en af disse betingelser ikke er opfyldt.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den kompetente myndighed kræver, at naturgasvirksomheder, som den udpeger, træffer foranstaltninger for at sikre gasforsyningen til medlemsstatens beskyttede kunder i hvert af følgende tilfælde:

1.  Den nationale regulerende myndighed kræver, at naturgasvirksomheder, som den udpeger, i tæt samarbejde med elselskaberne træffer foranstaltninger for at sikre den gasforsyning, der er nødvendig for at opretholde sikkerheden og sundheden for medlemsstatens beskyttede kunder i hvert af følgende tilfælde:

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. marts 2017 fremsender medlemsstaterne deres definition af beskyttede kunder, forbrugsomfanget for beskyttede kunder og deres procentandel af det samlede årlige gasforbrug i medlemsstaten til Kommissionen. Hvis en medlemsstat i sin definition af beskyttede kunder, inkluderer de i artikel 2, stk. 1, litra a) eller b) omhandlede kategorier, angiver den i sin meddelelse til Kommissionen forbrugsomfanget for kunder i disse kategorier og hver af disse kundegruppers procentandel af det samlede årlige gasforbrug.

Senest den 31. marts 2017 meddeler medlemsstaterne Kommissionen de beskyttede kunders årlige forbrugsomfang og den procentandel, som dette udgør af det samlede årlige gasforbrug i medlemsstaten, og i hvilken udstrækning gasforsyningen til de beskyttede kunder i den pågældende medlemsstat kan påvirke grænseoverskridende strømme til andre medlemsstater.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den kompetente myndighed udpeger de i første afsnit omhandlede naturgasvirksomheder og anfører dem i den forebyggende handlingsplan. Alle nye planlagte foranstaltninger til sikring af forsyningsstandarden skal efterkomme proceduren i artikel 8, stk. 4.

Den kompetente myndighed udpeger de i dette stykke omhandlede naturgasvirksomheder og anfører dem i den forebyggende handlingsplan. Alle nye planlagte foranstaltninger til sikring af forsyningsstandarden skal efterkomme proceduren i artikel 8, stk. 4.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opfylde forpligtelsen i første afsnit ved at erstatte gas med en anden energikilde, i det omfang der opnås samme niveau af beskyttelse.

Medlemsstaterne kan opfylde forpligtelsen i første afsnit ved at gennemføre energieffektivitetsforanstaltninger eller ved at erstatte gas med en anden energikilde, f.eks. vedvarende energi, i det omfang der opnås samme niveau af beskyttelse.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Uden at det berører deres rettigheder og forpligtelser i henhold til artikel 12 kan medlemsstaterne beslutte at anvende de bestemmelser om forsyningsstandarder, der er fastlagt i stk. 1, på:

 

a)   små og mellemstore virksomheder, hvis de er tilsluttet et gasdistributionsnet, og forudsat at sådanne virksomheder tilsammen ikke udgør mere end 20 % af det samlede årlige gasforbrug i medlemsstaten

 

b)   fjernvarmeinstallationer, for så vidt som de leverer varme til de i litra a) omhandlede virksomheder, hvis disse installationer ikke kan skifte til andre brændstoffer og er tilsluttet et gasdistributions- eller transmissionsnet.

 

Hvis en medlemsstat beslutter at anvende denne artikel på de i første afsnit, litra a) eller b), omhandlede kategorier, angiver den i sin meddelelse til Kommissionen forbrugsomfanget for kunder i disse kategorier og procentandelen for hver af disse kundegruppers forbrug af det samlede årlige gasforbrug.

 

De i første afsnit, litra a) og b), omhandlede enheder betragtes ikke som beskyttede kunder i forbindelse med denne forordning.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den forebyggende handlingsplan skal indeholde en redegørelse for de i første afsnit omhandlede foranstaltningers overholdelse af betingelserne i samme afsnit. Derudover skal alle nye foranstaltninger som omhandlet i første afsnit efterkomme proceduren i artikel 8, stk. 4.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Naturgasvirksomhederne har lov til, hvor dette er relevant, at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne artikel på regionalt niveau eller EU-niveau. Den kompetente myndighed må ikke kræve, at de i denne artikel fastsatte standarder skal opfyldes udelukkende med infrastruktur, som findes inden for dens område.

5.  Naturgasvirksomhederne har lov til, hvor dette er relevant, at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne artikel på regionalt niveau eller EU-niveau. Den kompetente myndighed må ikke kræve, at de i denne artikel fastsatte standarder skal opfyldes udelukkende med infrastruktur eller foranstaltninger på efterspørgselssiden, som findes inden for dens område.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Når naturgasvirksomhederne opfylder deres forpligtelser i henhold til denne artikel, sikrer de, at leveringen af gas kan gennemføres.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Senest den ... [6 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] indfører medlemsstaterne foranstaltninger for at pålægge leverandører effektive, forholdsmæssige og afskrækkende bøder, hvis de ikke opfylder de forsyningsstandarder, der er fastlagt i stk. 1.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder i hver region, jf. bilag I, udarbejder i fællesskab en vurdering på regionalt niveau af alle de risici, der måtte være for gasforsyningssikkerheden. Vurderingen skal omfatte alle relevante risici såsom naturkatastrofer, teknologiske, kommercielle, sociale, politiske og andre relevante risici. Risikovurderingen udarbejdes:

1.  De kompetente myndigheder i hver region, jf. bilag I, udarbejder i samarbejde med de nationale regulerende myndigheder, i fællesskab og efter høring af de relevante interesserede parter en vurdering på regionalt niveau af alle de risici, der måtte være for gasforsyningssikkerheden ("risikovurdering"). Vurderingen skal omfatte alle relevante risici såsom: naturkatastrofer, teknologiske, geopolitiske, miljømæssige, kommercielle, sociale, politiske og andre risici Risikovurderingen udarbejdes:

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  under hensyntagen til og ved at drage passende konklusioner fra resultaterne af de EU-dækkende simuleringer af forsynings- og infrastrukturscenarier, som gennemføres af ENTSO for gas, efter drøftelse i Gaskoordinationsgruppen, jf. artikel 10a.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  under hensyntagen til alle relevante nationale og regionale omstændigheder, navnlig markedets størrelse, nettets konfiguration, faktiske strømme, herunder udstrømning fra de berørte medlemsstater, muligheden for fysiske gasstrømme i begge retninger, herunder det potentielle behov for deraf følgende styrkelse af transmissionssystemet, tilstedeværelsen af produktions- og lagerkapacitet, gassens rolle i energimikset, navnlig med hensyn til fjernvarme- og elproduktion og til driften af industrivirksomheder, samt sikkerhed og gaskvalitet

b)  under hensyntagen til alle relevante nationale, regionale og interregionale omstændigheder, navnlig markedets størrelse, nettets konfiguration, tendenser på efterspørgsels- og udbudssiden, udnyttelsesgraden i den eksisterende infrastruktur, faktiske strømme, herunder udstrømning fra de berørte medlemsstater, alle grænseoverskridende sammenkoblinger, muligheden for fysiske gasstrømme i begge retninger, herunder det potentielle behov for deraf følgende styrkelse af transmissionssystemet, tilstedeværelsen af produktions- og lagerkapacitet, herunder udbredelsen af biogas i gasnettet, gassens rolle i energimikset, navnlig med hensyn til behovet for opvarmning og køling i bygningsmassen på nationalt eller regionalt plan og den fjernvarme- og elproduktion, der leverer hertil, og til driften af industrivirksomheder, samt sikkerhed og gaskvalitet

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  med en simulering af forskellige scenarier med usædvanlig stor gasefterspørgsel og afbrydelse af forsyningen under hensyntagen til det historiske forløb, sandsynlighed, hyppighed og varigheden af deres opståen og en vurdering af de sandsynlige konsekvenser, herunder:

c)  med en simulering af forskellige scenarier for nedbringelse af efterspørgslen takket være energieffektivitetsforanstaltninger og usædvanlig stor gasefterspørgsel og afbrydelse af forsyningen under hensyntagen til det historiske forløb, sandsynlighed, hyppighed og varigheden af deres opståen og en vurdering af de sandsynlige konsekvenser, herunder:

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  afbrydelse af forsyningen fra tredjelandsleverandører samt i givet fald geopolitiske risici

ii)  afbrydelse af gasforsyningen, bl.a. fra tredjelandsleverandører, samt i givet fald geopolitiske risici, som direkte eller indirekte kan påvirke medlemsstaten i form af øget afhængighed eller ved, at én leverandør opnår en dominerende stilling på det europæiske gasmarked

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  evne til at efterkomme efterspørgslen fra beskyttede kunder i regionen under afbrydelse af forsyningen fra den største enkeltstående leverandør fra et tredjeland

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  under hensyntagen til risici i forbindelse med kontrol af infrastruktur, der er relevant for sikkerheden af gasforsyningen fra naturgasvirksomheder i et tredjeland, som bl.a. kan medføre risici for underinvestering, underminering af diversificeringsindsatsen, misbrug af eksisterende infrastruktur eller overtrædelse af EU-retten

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  under hensyntagen til relevante særlige regionale forhold.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen kan, hvis det er hensigtsmæssigt, dele erfaringer fra risikovurderinger, der foretages i én region, med andre regioner og derved desuden bidrage til at sikre et tværregionalt fokus.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder i hver region bliver enige om en samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen inden den i stk. 5 i denne artikel fastsatte frist. De kompetente myndigheder rapporterer til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af risikovurderingen eller ajourføringer af risikovurderingen. Kommissionen kan have en rolle som formidler i den overordnede forberedelse af risikovurderingen, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, kan Kommissionen foreslå en samarbejdsmekanisme for den pågældende region.

2.  På grundlag af medlemsstaternes regionale samarbejde i henhold til artikel 3, stk. 7, bliver de kompetente myndigheder enige om en samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen inden den i stk. 5 i denne artikel fastsatte frist. De kompetente myndigheder rapporterer til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af risikovurderingen eller ajourføringer af risikovurderingen. Kommissionen fungerer som formidler i den overordnede forberedelse af risikovurderingen, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, foreslår Kommissionen en samarbejdsmekanisme for den pågældende region.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden for rammerne af den aftalte samarbejdsmekanisme videregiver og ajourfører hver kompetent myndighed senest et år før fristen for meddelelsen af risikovurderingen alle de nationale oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af risikovurderingen, navnlig de der er nødvendige for simuleringen af de forskellige scenarier i stk. 1, litra c).

Inden for rammerne af den aftalte samarbejdsmekanisme videregiver og ajourfører hver kompetent myndighed senest et år før fristen for meddelelsen af risikovurderingen alle de nationale oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af risikovurderingen, især dem der er nødvendige for simuleringen af de forskellige scenarier i stk. 1, litra c).

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Risikovurderingen udarbejdes i overensstemmelse med modellen i bilag IV. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 vedrørende ændringer af disse modeller.

3.  Risikovurderingen udarbejdes i overensstemmelse med modellen i bilag IV. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 vedrørende ændringer af disse modeller, idet der tages hensyn til medlemsstaternes tidsrammer for gennemførelsen.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når alle medlemsstaterne i regionen er nået til enighed om risikovurderingen, meddeles denne Kommissionen for første gang senest den 1. september 2018. Risikovurderingen ajourføres hvert fjerde år, medmindre forholdene begrunder hyppigere ajourføringer. Risikovurderingen skal tage hensyn til de fremskridt, der gøres med de investeringer, der er nødvendige for at opfylde den i artikel 4 fastsatte infrastrukturstandard og de landespecifikke vanskeligheder, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af nye alternative løsninger. Den bør også bygge på erfaringerne fra simuleringen af de i artikel 9, stk. 2, omhandlede nødplaner.

5.  Når alle medlemsstaterne i regionen er nået til enighed om risikovurderingen, meddeles denne Kommissionen for første gang senest den 1. september 2018. Risikovurderingen ajourføres hvert fjerde år, medmindre forholdene begrunder hyppigere ajourføringer. Risikovurderingen skal tage hensyn til de fremskridt, der gøres med de investeringer, der er nødvendige for at opfylde den i artikel 4 fastsatte infrastrukturstandard og de landespecifikke vanskeligheder, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af nye alternative løsninger, herunder interregionale sammenkoblinger. Den bør også bygge på erfaringerne fra simuleringen af de i artikel 9, stk. 2, omhandlede nødplaner.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Senest den 1. november 2017 gennemfører ENTSO for gas en EU-dækkende simulering af scenarier, der omfatter forsynings- og infrastrukturafbrydelser. Scenarierne fastlægges af ENTSO for gas, der hører Gaskoordinationsgruppen. De kompetente myndigheder fremsender de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af simuleringerne til ENTSO for gas, herunder spidsbelastningsværdier, produktionskapacitet og foranstaltninger på efterspørgselssiden. De kompetente myndigheder tager højde for resultaterne af simuleringerne, når de udarbejder risikovurderingerne, de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne. De EU-dækkende simuleringer af scenarier, der omfatter forsynings- og infrastrukturafbrydelser, ajourføres hvert fjerde år, medmindre forholdene begrunder hyppigere ajourføringer.

6.  De kompetente myndigheder tager hensyn til resultaterne af de EU-omfattende simuleringer, der udføres af ENTSO for gas i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 1, når de udarbejder risikovurderingerne, de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne. ENTSO for gas fastlægger metodologien, der skal anvendes til simuleringen på en gennemsigtig måde og drøfter den med Gaskoordinationsgruppen. Endvidere formidler ENTSO for gas regelmæssigt de oplysninger, der indhentes gennem den tidlige varslingsmekanisme, til Gaskoordinationsgruppen. ENTSO for gas tager hensyn til resultaterne af de EU-dækkende simuleringer med henblik på at udpege de nødvendige investeringer, der skal foretages på EU's energimarked på regionalt og interregionalt niveau.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  På grundlag af alle de regionale risikovurderinger foretager Kommissionen i samarbejde med Gaskoordinationsgruppen en overordnet vurdering for EU som helhed og aflægger rapport om resultaterne for Europa-Parlamentet og Rådet:

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Efter høring af naturgasvirksomhederne, de relevante organisationer, som repræsenterer private og industrielle gaskunders interesser, inklusive de relevante elproducenter, og de nationale regulerende myndigheder, for så vidt denne ikke er den kompetente myndighed, udarbejder de kompetente myndigheder i hver region, jf. bilag I, i fællesskab:

1.  Efter høring af naturgasvirksomhederne, elektricitetstransmissionssystemoperatører, de relevante organisationer, som repræsenterer private og industrielle gaskunders interesser, inklusive de relevante elproducenter, de relevante organisationer, der forvalter medlemsstaternes energibehov og energiafhængighed og de nationale miljøagenturer, udarbejder medlemsstaternes kompetente myndigheder i samarbejde med de nationale regulerende myndigheder:

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en forebyggende handlingsplan med foranstaltninger, som skal vedtages for at eliminere eller afbøde de påpegede risici i regionen, herunder risici der udelukkende har en national dimension, i overensstemmelse med de risikovurderinger, der er udarbejdet i medfør af artikel 6 og i overensstemmelse med artikel 8, og

a)  en forebyggende handlingsplan med foranstaltninger, der omfatter energieffektivitetsforanstaltninger og foranstaltninger på efterspørgselssiden, som skal vedtages for at eliminere eller afbøde de påpegede risici i regionen, herunder risici der udelukkende har en national dimension, i overensstemmelse med de risikovurderinger, der er udarbejdet i medfør af artikel 6 og i overensstemmelse med artikel 8, og

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en nødplan med foranstaltninger, som skal træffes for at eliminere eller afbøde konsekvenserne af en afbrydelse af gasforsyningen i regionen, herunder risici der udelukkende har en national dimension, i overensstemmelse med artikel 9.

b)  en nødplan med foranstaltninger, der omfatter foranstaltninger på efterspørgselssiden, f.eks. tættere samarbejde med elektricitetssektoren, som skal træffes for at eliminere eller afbøde konsekvenserne af en afbrydelse af gasforsyningen i regionen, herunder risici der udelukkende har en national dimension, i overensstemmelse med artikel 9.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Der tages i de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne hensyn til resultaterne af de EU-dækkende simuleringer, der udføres af ENTSO for gas, herunder simuleringerne for nødforsyningskorridorerne.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder rapporterer regelmæssigt til Gaskoordinationsgruppen om fremskridtene med udarbejdelsen og vedtagelsen af de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne. De kompetente myndigheder rapporterer navnlig til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af planerne eller ajourføringer af planerne. Kommissionen kan have en rolle som formidler i den overordnede forberedelse af planerne, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, kan Kommissionen foreslå en samarbejdsmekanisme for den pågældende region. De sikrer regelmæssig overvågning af gennemførelsen af sådanne planer.

De kompetente myndigheder rapporterer regelmæssigt til Gaskoordinationsgruppen om fremskridtene med udarbejdelsen og vedtagelsen af de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne. De kompetente myndigheder rapporterer navnlig til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af planerne eller ajourføringer af planerne. Kommissionen fungerer som formidler i den overordnede forberedelse af planerne, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, udvikler Kommissionen en samarbejdsmekanisme for den pågældende region. De sikrer regelmæssig overvågning af gennemførelsen af sådanne planer.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den forebyggende handlingsplan og nødplanen udarbejdes i overensstemmelse med modellerne i bilag V. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 vedrørende ændringer af disse modeller.

3.  Den forebyggende handlingsplan og nødplanen udarbejdes i overensstemmelse med modellerne i bilag V. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 vedrørende ændringer af disse modeller, idet der tages hensyn til medlemsstaternes tidsrammer for gennemførelsen.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen afgiver en udtalelse til de kompetente myndigheder i regionen med en henstilling om at revidere den relevante forebyggende handlingsplan eller nødplan, hvis det vurderes, at planen enten:

Kommissionen afgiver en udtalelse til de kompetente myndigheder i regionen med en henstilling om at revidere den relevante forebyggende handlingsplan eller nødplan, hvis den vurderer, at planen:

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  ikke er i overensstemmelse med EU's mål på klima- og energiområdet.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.   Senest tre måneder efter meddelelsen af Kommissionens udtalelse, jf. stk. 4, meddeler de pågældende kompetente myndigheder Kommissionen den ændrede plan eller oplyser Kommissionen om grundene til, at de ikke er indforstået med henstillingerne.

6.   Senest tre måneder efter meddelelsen af Kommissionens udtalelse, jf. stk. 5, meddeler de pågældende kompetente myndigheder Kommissionen den ændrede plan eller oplyser Kommissionen om grundene til, at de ikke er indforstået med henstillingerne.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den forebyggende handlingsplan skal indeholde:

1.  Den forebyggende handlingsplan skal omfatte alle af følgende oplysninger:

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  definitionen af beskyttede kunder for hver medlemsstat i regionen samt de i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, omhandlede oplysninger

b)  de i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, omhandlede oplysninger

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de foranstaltninger, mængder og kapaciteter, der er nødvendige for at opfylde infrastruktur- og forsyningsstandarderne i hver medlemsstat i regionen, jf. artikel 4 og 5, herunder, når det er relevant, det omfang, hvori foranstaltninger på efterspørgselssiden tilstrækkeligt kan kompensere rettidigt for en afbrydelse af forsyningen, jf. artikel 4, stk. 2, udpegelsen af den største enkeltstående gasinfrastruktur af fælles interesse i tilfælde af anvendelse af artikel 4, stk. 3, de nødvendige gasmængder pr. kategori af beskyttede kunder og pr. scenario, jf. artikel 5, stk. 1, enhver forhøjet forsyningsstandard, jf. artikel 5, stk. 2, herunder en redegørelse for overholdelse af betingelserne i artikel 5, stk. 2, og en beskrivelse af en mekanisme til midlertidig reducering af en forhøjet forsyningsstandard eller yderligere forpligtelser, jf. artikel 12

c)  de foranstaltninger, mængder og kapaciteter, der er nødvendige for at opfylde infrastruktur- og forsyningsstandarderne i hver medlemsstat i regionen, jf. artikel 4 og 5, herunder vurderingen af potentialet for nedbringelse af gasefterspørgslen og energieffektivitetsforanstaltninger i hele økonomien, og når det er relevant, det omfang, hvori foranstaltninger på efterspørgselssiden tilstrækkeligt kan kompensere rettidigt for en afbrydelse af forsyningen, jf. artikel 4, stk. 2, udpegelsen af den største enkeltstående gasinfrastruktur af fælles interesse i tilfælde af anvendelse af artikel 4, stk. 3, identificering af den største enkeltstående gasleverandør, de nødvendige gasmængder pr. kategori af beskyttede kunder og pr. scenario, jf. artikel 5, stk. 1, enhver forhøjet forsyningsstandard, jf. artikel 5, stk. 2, herunder grundene til overholdelse af betingelserne i artikel 5, stk. 2, og en beskrivelse af en mekanisme til midlertidig reducering af en forhøjet forsyningsstandard eller yderligere forpligtelser, jf. artikel 12

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  de forpligtelser, som naturgasvirksomhederne og andre relevante organer, der forventes at have indflydelse på gasforsyningssikkerheden, er pålagt, herunder for sikker drift af gassystemet

d)  de forpligtelser, som naturgasvirksomhederne, elselskaberne, hvor det er relevant, og andre relevante organer, der forventes at have indflydelse på gasforsyningssikkerheden, er pålagt, herunder for sikker drift af gassystemet

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  de andre forebyggende foranstaltninger, der har til formål at imødegå de risici, der er påpeget i risikovurderingen, som f.eks. foranstaltninger der vedrører behovet for at forbedre sammenkoblingerne mellem nabomedlemsstater og muligheden for at diversificere gasforsyningsruter og -kilder, hvor dette er relevant, til at imødegå de påpegede risici for så vidt muligt at opretholde gasforsyningen for alle kunder

e)  de andre forebyggende foranstaltninger, der har til formål at imødegå de risici, der er påpeget i risikovurderingen, herunder de risici, der er udpeget i de EU-dækkende simuleringer af afbrydelser af forsyningen og infrastrukturen som omhandlet i artikel 10a. Disse foranstaltninger kan vedrøre behovet for at forbedre sammenkoblingerne mellem nabomedlemsstater med henblik på at forbedre energieffektiviteten yderligere, nedbringe gasefterspørgslen og muligheden for at diversificere gasforsyningsruter og -kilder for at påbegynde eller øge forsyningen fra alternative leverandører, bl.a. ved hjælp af frivillig samling af efterspørgslen og samling af gasreserverne, bl.a. gennem virtuelle gasreserver sammensat af forskellige fleksibilitetsmuligheder, der er til rådighed i forskellige medlemsstater eller udnyttelse af lagringsfaciliteter eller LNG-terminaler på regionalt plan, hvor dette er relevant, til at imødegå de påpegede risici for så længe som muligt at opretholde gasforsyningen for alle kunder

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  oplysninger om eksisterende og kommende sammenkoblinger, herunder dem, der giver adgang til Unionens gasnet, grænseoverskridende strømme, grænseoverskridende adgang til lagrings- og LNG-faciliteter samt tovejskapacitet, navnlig i tilfælde af en nødsituation

j)  oplysninger om eksisterende og kommende sammenkoblinger, herunder dem, der giver adgang til Unionens gasnet, grænseoverskridende strømme, grænseoverskridende adgang til lagrings- og LNG-faciliteter samt tovejskapacitet, navnlig i tilfælde af en nødsituation, samt beregninger og konsekvensanalyser, hvor man sammenligner mulighederne for gennem omkostningseffektive foranstaltninger på efterspørgselssiden at nedbringe behovet for disse infrastrukturinvesteringer på udbudssiden

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  oplysninger om de muligheder, som decentraliserede, bæredygtige og prisoverkommelige løsninger og alternative energikilder frembyder med hensyn til at sikre forsyningssikkerhed, f.eks. vedvarende energi, herunder biogas, og energieffektivitetsforanstaltninger.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den forebyggende handlingsplan og navnlig foranstaltninger med henblik på opfyldelse af infrastrukturstandarden, jf. artikel 4, skal tage hensyn til den tiårige netudviklingsplan for Unionen, der skal udarbejdes af ENTSO for gas i overensstemmelse med artikel 8, stk. 10, i forordning (EF) nr. 715/2009.

2.  Den forebyggende handlingsplan og navnlig foranstaltninger med henblik på opfyldelse af infrastrukturstandarden, jf. artikel 4, skal tage hensyn til den tiårige netudviklingsplan for Unionen, der skal udarbejdes af ENTSO for gas i overensstemmelse med artikel 8, stk. 10, i forordning (EF) nr. 715/2009, og den kan desuden drage fordel af den tekniske og operationelle ekspertise, der leveres af RCSG under ENTSO for gas, og nødforsyningskorridorer.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne udarbejder en konsekvensanalyse for alle forebyggende ikke-markedsbaserede foranstaltninger, der skal vedtages efter denne forordnings ikrafttræden, herunder de foranstaltninger, der skal opfylde den forsyningsstandard, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, samt foranstaltningerne for den forhøjede forsyningsstandard, der er fastsat i artikel 5, stk. 2. Konsekvensanalysen dækker som minimum følgende:

4.  De kompetente myndigheder, eller hvis medlemsstaterne har bestemt dette, deres nationale regulerende myndigheder, udarbejder en konsekvensanalyse for alle forebyggende ikke-markedsbaserede foranstaltninger, der skal vedtages eller opretholdes efter denne forordnings ikrafttræden, herunder de foranstaltninger, der skal opfylde den forsyningsstandard, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, samt foranstaltningerne for den forhøjede forsyningsstandard, der er fastsat i artikel 5, stk. 2. Denne konsekvensanalyse dækker som minimum følgende:

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den foreslåede foranstaltnings indvirkning på udviklingen af det nationale gasmarked og konkurrencen på nationalt niveau

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den foreslåede foranstaltnings indvirkning på det indre gasmarked

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  definerer roller og ansvarsområder for naturgasvirksomhederne og industrielle gaskunder, inklusive for de relevante elproducenter, under hensyntagen til det forskellige omfang, som de er påvirket i tilfælde af afbrydelser af gasforsyningen, og deres samspil med de kompetente myndigheder og, hvor dette er relevant, med de nationale regulerende myndigheder på hvert af de kriseniveauer, der er fastlagt i artikel 10, stk. 1

b)  definerer roller og ansvarsområder for naturgasvirksomhederne, elektricitetstransmissionssystemoperatører, hvor det er relevant, og industrielle gaskunder, inklusive for de relevante elproducenter, under hensyntagen til det forskellige omfang, som de er påvirket i tilfælde af afbrydelser af gasforsyningen, og deres samspil med de kompetente myndigheder og, hvor dette er relevant, med de nationale regulerende myndigheder på hvert af de kriseniveauer, der er fastlagt i artikel 10, stk. 1

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  fastsætter, hvor dette er relevant, de foranstaltninger, der skal træffes, og tiltag, der skal iværksættes for at afbøde den mulige virkning af en afbrydelse af forsyningen af fjernvarme og af elektricitet produceret ved hjælp af gas

e)  fastsætter, hvor dette er relevant, de foranstaltninger, der skal træffes, og tiltag, der skal iværksættes for at afbøde den mulige virkning af en afbrydelse af forsyningen af fjernvarme og af elektricitet produceret ved hjælp af gas, navnlig gennem et integreret syn på energisystemtransaktioner med elektricitet og gas, hvor det er relevant

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  udpeger en kriseleder eller et krisehold, og definerer dennes/dettes rolle

g)  udpeger en kriseleder eller et krisehold, og definerer dennes/dettes rolle, herunder samarbejde med RCSG under ENTSO for gas om håndteringen af de tekniske og operationelle opgaver, der vurderes at være hensigtsmæssige i den specifikke situation

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  fastslår bidraget fra de markedsbaserede foranstaltninger med henblik på, for så vidt angår alarmniveau, at løse situationen, og for så vidt angår nødsituationsniveau, at afbøde konsekvenserne

h)  fastslår bidraget fra de markedsbaserede foranstaltninger, herunder frivillig samling af efterspørgslen, at løse situationen, og for så vidt angår nødsituationsniveau, at afbøde konsekvenserne

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  beskriver ordrer om at indskrænke forsyningerne, som ville gælde i en nødsituation

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib)  beskriver de mulige foranstaltninger, der fremgår af vurderingen af nødforsyningskorridorer som omhandlet i artikel 10a

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra i c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ic)  beskriver den mekanisme, der findes for udveksling af oplysninger om gasforsyning i tilfælde af en nødsituation, og som er baseret på vurderingen af nødforsyningskorridorer, herunder i givet fald anvendelsen af eksisterende mekanismer såsom RCSG, som er udviklet af ENTSO for gas.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  specificerer de rapporteringsforpligtelser, der pålægges naturgasvirksomhederne på alarm- og nødsituationsniveau

k)  specificerer de rapporteringsforpligtelser, der pålægges naturgasvirksomhederne og, når det er relevant, elselskaberne på alarm- og nødsituationsniveau

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Nødforanstaltninger skal sikre levering af den tilgængelige naturgas til slutbrugerne i henhold til, hvor meget det haster, mulighed for erstatning med andre energiformer og økonomiske virkninger, idet man søger at sikre gasforsyningen til beskyttede kunder, og skal gennemføres under hensyntagen til forsyningssituationen i elektricitetssektoren.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  I en nødsituation og med rimelig grund kan en medlemsstat beslutte at prioritere gasforsyningen til visse kritiske gasfyrede kraftværker frem for forsyningen til visse kategorier af beskyttede kunder. Denne foranstaltning er baseret på den i artikel 6 omhandlede risikovurdering og gælder kun, hvis manglende gasforsyning til sådanne kritiske gasfyrede kraftværker betragteligt ville forværre eller forhindre forsyningen af den øvrige gas til beskyttede kunder som følge af alvorlige skader i elsystemets funktion. Sådanne kritiske gasfyrede kraftværker skal identificeres af elektricitetstransmissionssystemoperatørerne i koordination med transmissionssystemoperatørerne i gassystemet.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10 a

 

Nødforsyningskorridorer

 

Senest den 30. april 2017 foreslår ENTSO for gas de scenarier for afbrydelser af forsyningen og infrastrukturen, der skal drøftes og etableres efter høring af Gaskoordinationsgruppen. Dette forslag skal mindst indeholde de afbrydelsesscenarier, som er simuleret i den seneste EU-dækkende tiårige netudviklingsplan for hver af de vigtigste importkorridorer og i hvert af de tilfælde, der er omtalt i artikel 5, stk. 1.

 

 

 

Senest den 1. november 2017 gennemfører ENTSO for gas en EU-dækkende simulering af scenarier for afbrydelser af forsyningen og infrastrukturen, der er etableret efter høring af Gaskoordinationsgruppen. De kompetente myndigheder fremsender de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af simuleringerne til ENTSO for gas, herunder spidsbelastningsværdier, produktionskapacitet og foranstaltninger på efterspørgselssiden.

 

Som led i den EU-dækkende simulering identificerer og vurderer ENTSO for gas nødforsyningskorridorer, som supplerer og styrker den regionale tilgang, jf. bilag I, og som gassen kan strømme igennem mellem regionerne for at forebygge fragmentering af det indre gasmarked. Resultaterne af denne vurdering skal drøftes i Gaskoordinationsgruppen.

 

Den EU-dækkende simulering og nødforsyningskorridorerne opdateres hvert fjerde år, medmindre omstændighederne kræver hyppigere opdateringer.

 

I tilfælde af at der erklæres en nødsituation, sikrer medlemsstaterne langs nødforsyningskorridorerne, at alle væsentlige oplysninger fremskaffes for så vidt angår gasforsyningen, og især forhåndenværende gasmængder, mulige metoder og kilder til at kanalisere gas til de medlemsstater, der har erklæret, at der er en nødsituation. Medlemsstaterne langs nødforsyningskorridoren sikrer, at ingen foranstaltninger forhindrer gasforsyningen til de medlemsstater, der har erklæret, at der er en nødsituation.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I tilfælde af en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau koordinerer Kommissionen de kompetente myndigheders foranstaltninger under fuld hensyntagen til de relevante oplysninger fra og resultater af høringen af Gaskoordinationsgruppen. Kommissionen skal især:

3.  I tilfælde af en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau koordinerer Kommissionen de kompetente myndigheders foranstaltninger under fuld hensyntagen til de relevante oplysninger fra og resultater af høringen af Gaskoordinationsgruppen og inddrager, hvis det er relevant, RCSG og ENTSO for gas. Kommissionen skal især:

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Kommissionen tager efter modtagelsen af en meddelelse fra en kompetent myndighed om erklæring af en tidlig advarsel i en medlemsstat eller på eget initiativ de passende diplomatiske skridt til at forhindre en forværring af gasforsyningssituationen.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en medlemsstat har erklæret et krisesituationsniveau i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, reduceres en forhøjet forsyningsstandard eller yderligere forpligtelser, der er pålagt naturgasvirksomheder i andre medlemsstater, jf. artikel 5, stk. 2, midlertidigt til det i artikel 5, stk. 1, fastsatte niveau.

1.  Hvis en medlemsstat har erklæret en nødsituation i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, og har godtgjort, at de foranstaltninger, der er beskrevet i nødplanen for regionen, er blevet anvendt, og at alle de tekniske og kommercielle betingelser, der er defineret i nødplanen, er opfyldt, reduceres en forhøjet forsyningsstandard eller yderligere forpligtelser, der er pålagt naturgasvirksomheder i andre medlemsstater, jf. artikel 5, stk. 1a og 2, midlertidigt til det i artikel 5, stk. 1, første afsnit, fastsatte niveau.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  En medlemsstat, der har erklæret en nødsituation, og som til trods for at have gennemført de foranstaltninger, der er indeholdt i nødplanen, ikke er i stand til at levere gas til beskyttede kunder, kan opfordre til anvendelse af solidaritetsforanstaltninger.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Så længe forsyningen til privatkunder, kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, og fjernvarmeinstallationer i den medlemsstat, der har erklæret en nødsituation, ikke er sikret på trods af anvendelsen af den i stk. 1 omhandlede foranstaltning, skal gasforsyningen til andre kunder end privatkunder, kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, og fjernvarmeinstallationer i andre medlemsstater, der er direkte forbundet med den medlemsstat, der har erklæret nødsituationen, ikke opretholdes, i det omfang det er nødvendigt for at forsyne de privatkunder, kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, og fjernvarmeinstallationer i den medlemsstat, der har erklæret nødsituationen.

2.  Så længe gasforsyningen til beskyttede kunder i den medlemsstat, der har opfordret til anvendelse af solidaritetsforanstaltninger, ikke er sikret, skal gasforsyningen til andre kunder end beskyttede kunder i andre medlemsstater, der er direkte forbundet eller indirekte forbundet via et tredjeland med den medlemsstat, ikke opretholdes i det omfang, det er nødvendigt for at forsyne de beskyttede kunder i den medlemsstat, der har opfordret til anvendelse af solidaritetsforanstaltninger.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Første afsnit gælder for væsentlige sociale tjenester og fjernvarmeinstallationer, i det omfang de er omfattet af definitionen af beskyttede kunder i den respektive medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De kompetente myndigheder vedtager de nødvendige foranstaltninger, således at gas, der ikke forsynes til kunder andre end privatkunder, kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, og fjernvarmeinstallationer på deres område i den i stk. 2 beskrevne situation, kan leveres til den medlemsstat, der har erklæret den i samme stykke beskrevne nødsituation, med henblik på levering til privatkunder, kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, og fjernvarmeinstallationer i den pågældende medlemsstat.

3.  De kompetente myndigheder vedtager de nødvendige foranstaltninger, således at gas, der ikke forsynes til andre kunder end beskyttede kunder på deres område i den i stk. 2 beskrevne situation, kan leveres til den medlemsstat, der har erklæret den i samme stykke beskrevne nødsituation.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De tekniske, retlige og finansielle ordninger vedrørende anvendelsen af stk. 3 aftales mellem de medlemsstater, der er direkte forbundet med hinanden og beskrevet i nødplanerne for deres respektive regioner. Sådanne ordninger kan bl.a. omfatte de gaspriser, der skal anvendes, brugen af sammenkoblingspunkter, herunder tovejskapacitet, gasmængder og dækning af kompensationsomkostninger. Der foretrækkes markedsbaserede foranstaltninger såsom auktioner til gennemførelsen af de i stk. 3 omhandlede forpligtelser. Hvis der foretages ændringer af de tekniske, retlige og finansielle ordninger, der er nødvendige for gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 3, ajourføres den relevante nødplan i overensstemmelse hermed.

4.  De tekniske, retlige og finansielle ordninger vedrørende anvendelsen af stk. 3 aftales mellem de medlemsstater, der er direkte forbundet med hinanden og beskrevet i nødplanerne for deres respektive regioner. Sådanne ordninger skal bl.a. omfatte de gaspriser, der skal anvendes, brugen af sammenkoblingspunkter, herunder garanteret tovejskapacitet, gasmængder og dækning af kompensationsomkostninger. Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) kan fungere som formidler i forbindelse med beregningen af kompensationsomkostninger, som skal være markedsbaserede. Solidaritetsmekanismen skal kun anvendes som en sidste udvej, idet en passende kompensation minimerer konsekvenserne for de involverede markedsaktører. Der foretrækkes markedsbaserede foranstaltninger såsom auktioner til gennemførelsen af de i stk. 3 omhandlede forpligtelser. De gaspriser og kompensationsomkostninger og -mekanismer, der er omhandlet i dette stykke, skal afspejle markedsvilkårene, og de skal regelmæssigt revideres, herunder i nødsituationer. Hvis der foretages ændringer af de tekniske, retlige og finansielle ordninger, der er nødvendige for gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 3, ajourføres den relevante nødplan i overensstemmelse hermed. Kommissionen udarbejder retningslinjer for modeller for solidaritetsforanstaltninger, herunder modelklausuler, og offentliggør dem inden den [dato for solidaritetsmekanismens ikrafttrædelse].

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Stk. 2 anvendes fra den 1. marts 2019.

5.  Stk. 2 anvendes fra den 1. oktober 2018.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis medlemsstaterne ikke når til enighed om de nødvendige tekniske, retlige og finansielle ordninger, kan Kommissionen i sin udtalelse og afgørelse om planerne foreslå en ramme for sådanne ordninger.

6.  Hvis medlemsstaterne ikke når til enighed om de nødvendige tekniske, retlige, finansielle og kommercielle ordninger, udvikler Kommissionen en ramme for sådanne ordninger i overensstemmelse med stk. 4.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udveksling af oplysninger

Samling af oplysninger

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger om den kompetente myndigheds planlagte og allerede gennemførte foranstaltninger til afbødning af nødsituationen og oplysninger om foranstaltningernes effektivitet

b)  oplysninger om den kompetente myndigheds planlagte og allerede gennemførte foranstaltninger til afbødning af nødsituationen, herunder foranstaltninger på efterspørgselssiden, og oplysninger om foranstaltningernes effektivitet

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Under behørigt begrundede omstændigheder, og uanset om der er erklæret en nødsituation, kan den kompetente myndighed kræve, at naturgasvirksomhederne fremlægger de i stk. 1 omhandlede oplysninger eller andre yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at kunne vurdere den samlede gasforsyningssituation i medlemsstaten eller andre medlemsstater, herunder kontraktmæssige oplysninger. Kommissionen kan anmode de kompetente myndigheder om de oplysninger, som naturgasvirksomhederne fremlægger.

4.  Den kompetente myndighed kan, uanset om der er erklæret en nødsituation, kræve, at naturgasvirksomhederne fremlægger de i stk. 1 omhandlede oplysninger eller andre yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at kunne vurdere den samlede gasforsyningssituation i medlemsstaten eller andre medlemsstater, herunder kontraktmæssige oplysninger. Kommissionen kan anmode de kompetente myndigheder om de oplysninger, som naturgasvirksomhederne fremlægger. Kommissionen og de kompetente myndigheder afstår fra at skabe unødvendige administrative byrder, navnlig overlappende forpligtelser med hensyn til fremlæggelse af oplysninger.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis Kommissionen finder, at gasforsyningen i en region eller i Unionen som helhed er påvirket eller sandsynligvis vil blive påvirket, kan den kræve, at de kompetente myndigheder indsamler og fremsender de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere gasforsyningssituationen i Unionen, til Kommissionen. Kommissionen kan videregive sin vurdering til Gaskoordinationsgruppen.

5.  Hvis Kommissionen finder, at gasforsyningen i en region eller i Unionen som helhed er påvirket eller sandsynligvis vil blive påvirket, kan den kræve, at de kompetente myndigheder indsamler og fremsender de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere gasforsyningssituationen i Unionen, til Kommissionen. Kommissionen videregiver sin vurdering til Gaskoordinationsgruppen.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de berørte kompetente myndigheder følgende detaljer om gasforsyningskontrakter med en kontraktperiode på mere end et år:

a)  de berørte kompetente myndigheder og de nationale regulerende myndigheder følgende detaljer om gasforsyningskontrakter med en kontraktperiode på mere end et år:

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

va)  prisen

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 – litra a – nr. vi

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi)  betingelserne for suspendering af gasleveringen.

vi)  betingelserne for genforhandling og suspendering af gasleveringen.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de kompetente myndigheder og Kommissionen gasforsyningskontrakter med en kontraktperiode på mere end et år, der indgås eller ændres efter [OP: Please insert the date of entry in force of this Regulation], og som individuelt eller kumulativt sammen med andre kontrakter med den samme leverandør eller dennes søsterselskaber leverer mere end 40 % af det årlige naturgasforbrug i den berørte medlemsstat, straks efter disse kontrakters indgåelse eller ændring. Meddelelsespligten gælder ikke for ændringer, der udelukkende vedrører gasprisen. Meddelelsespligten gælder også for alle kommercielle aftaler, der er relevante for opfyldelsen af gasforsyningskontrakten.

b)  de kompetente myndigheder og Kommissionen gasforsyningskontrakter med den samme leverandør fra et tredjeland eller fra dennes søsterselskaber med en kontraktperiode på mere end et år, der indgås eller ændres efter den 20. marts 2015, og som individuelt eller kumulativt sammen med kontrakter med andre naturgasvirksomheder på det samme marked med den samme leverandør eller dennes søsterselskaber leverer mere end 40 % af den samlede årlige gasimport fra tredjelande til den berørte medlemsstat, straks efter disse kontrakters indgåelse eller ændring. Meddelelsespligten gælder også for gasprisen. Meddelelsespligten gælder også for alle eksisterende og nye kommercielle aftaler, der er relevante for opfyldelsen af gasforsyningskontrakten. De nationale regulerende myndigheder overvåger i dette øjemed markedsforsyningsstrukturen og underretter de relevante naturgasvirksomheder, når tærsklen på 40 % overskrides.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder meddeler Kommissionen de i første afsnit, litra a), omhandlede oplysninger senest ved udgangen af september hvert år.

De kompetente myndigheder meddeler Kommissionen de i dette stykke, litra a), omhandlede oplysninger senest ved udgangen af september hvert år. Kommissionen samler de meddelte data ved at gruppere medlemsstater med de samme mønstre med hensyn til tredjelandsleverandører for at etablere kontraktmæssige benchmarks, der kan anvendes af de relevante naturgasvirksomheder.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Kontrakter med leverandører fra EØS-landene er ikke omfattet af meddelelsespligten i stykke 6.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  Kommissionen bruger de indsamlede data til at beregne den gennemsnitlige gaspris, som naturgasvirksomheder betaler i hver region, som defineret i bilag I, og i EU som helhed. De opnåede resultater offentliggøres hvert andet år.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  I behørigt begrundede tilfælde hvor den kompetente myndighed eller Kommissionen vurderer, at en gasforsyningskontrakt, der ikke er omfattet af denne artikels stk. 6, litra b), muligvis vil påvirke forsyningssikkerheden i en medlemsstat, en region eller i Unionen som helhed, kan den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den naturgasvirksomhed, der har indgået kontrakten, opererer, eller Kommissionen anmode naturgasvirksomheden om at fremlægge kontrakten med henblik på en vurdering af dens indvirkning på forsyningssikkerheden. Anmodningen kan også gælde for kommercielle aftaler, der er relevante for opfyldelsen af gasforsyningskontrakten.

7.  I behørigt begrundede tilfælde, hvor den kompetente myndighed eller Kommissionen vurderer, at en gasforsyningskontrakt, der ikke er omfattet af denne artikels stk. 6, litra b), muligvis vil påvirke forsyningssikkerheden i en medlemsstat, en region eller i Unionen som helhed, anmoder den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den naturgasvirksomhed, der har indgået kontrakten, opererer, eller Kommissionen naturgasvirksomheden om at fremlægge kontrakten med henblik på en vurdering af dens indvirkning på gasforsyningssikkerheden. Anmodningen kan også gælde for kommercielle aftaler, der er relevante for opfyldelsen af gasforsyningskontrakten eller kommercielle aftaler om udvikling og drift af infrastruktur.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Senest den ... [6 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], indfører den kompetente myndighed foranstaltninger for at pålægge naturgasvirksomheder bøder, hvis de ikke opfylder stk. 6 eller 7. Disse bøder skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Hvis Kommissionen konstaterer, at betingelserne i en gasforsyningskontrakt overtræder bestemmelserne i denne forordning, kan den overveje at iværksætte en yderligere procedure, bl.a. i henhold til EU's konkurrencelovgivning. Kommissionen underretter den pågældende naturgasvirksomhed og den relevante kompetente myndighed om uforeneligheden af gasforsyningskontraktens betingelser med denne forordnings bestemmelser og kræver, at betingelserne i kontrakten ændres. Naturgasvirksomheden eller den relevante kompetente myndighed meddeler inden for tre måneder efter modtagelsen af anmodningen Kommissionen ændringen eller underretter Kommissionen om grundene til, at den ikke vil efterkomme anmodningen. Inden for tre måneder efter naturgasvirksomhedens svar ændrer, tilbagetrækker eller bekræfter Kommissionen sin anmodning. Kommissionen giver en detaljeret begrundelse for sin afgørelse. Den kompetente myndighed indfører senest den... [6 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] foranstaltninger for at pålægge naturgasvirksomheder bøder, hvis de ikke efterkommer anmodningen. Disse bøder skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning i betragtning af omfanget af den manglende overholdelse og de potentielle fordele, som de pågældende naturgasvirksomheder kan opnå gennem manglende overholdelse.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger behandles fortroligt.

9.  De kompetente myndigheder og Kommissionen sikrer, at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der er gjort tilgængelig gennem anvendelse af bestemmelserne i denne artikel, behandles strengt fortroligt.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der er oprettet en gaskoordinationsgruppe for at lette koordineringen af foranstaltninger vedrørende gasforsyningssikkerhed. Denne gruppe består af repræsentanter for medlemsstaterne, navnlig deres kompetente myndigheder, samt for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (i det følgende benævnt "agenturet"), ENTSO for gas og de repræsentative organer for den pågældende industri og for de relevante kunder. Kommissionen fastlægger i samråd med medlemsstaterne gruppens sammensætning, idet den sikrer, at den er fuldt repræsentativ. Kommissionen har formandskabet i gruppen. Gruppen vedtager selv sin forretningsorden.

1.  Der er oprettet en gaskoordinationsgruppe for at lette koordineringen af foranstaltninger vedrørende gasforsyningssikkerhed. Denne gruppe består af repræsentanter for medlemsstaterne, navnlig deres kompetente myndigheder og de nationale regulerende myndigheder, samt for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (i det følgende benævnt "agenturet"), ENTSO for gas og de repræsentative organer for den pågældende industri og for de relevante kunder. Kommissionen fastlægger i samråd med medlemsstaterne gruppens sammensætning, idet den sikrer, at den er fuldt repræsentativ. Kommissionen har formandskabet i gruppen. Gruppen vedtager selv sin forretningsorden.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  alle oplysninger af relevans for gasforsyningssikkerheden på nationalt og regionalt niveau samt på EU-niveau

b)  alle oplysninger af relevans for gasforsyningssikkerheden på nationalt og regionalt niveau samt på EU-niveau, herunder oplysninger og data om gennemførte og planlagte politikker og foranstaltninger på efterspørgselssiden

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  koordinering af foranstaltninger med tredjelande, der er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af energifællesskabet, og med andre tredjelande med henblik på at afhjælpe en nødsituation inden for Unionen

g)  koordinering af foranstaltninger med de kontraherende parter i Energifællesskabet og med andre tredjelande med henblik på at afhjælpe en nødsituation inden for Unionen

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved artikel 3, stk. 2, andet punktum, artikel 3, stk. 6, artikel 4, stk. 3, 4 og 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, litra d), artikel 7, stk. 5, litra b) og e), artikel 8, stk. 1, litra e), g) og i), artikel 8, stk. 4, litra b) og c), artikel 9, stk. 1, litra j) og m), artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 4, artikel 11, stk. 5, og artikel 12 pålægges medlemsstaterne forpligtelser over for en kontraherende part i Energifællesskabet, som underlægges følgende procedure:

1.  Ved artikel 3, stk. 2, andet punktum, artikel 3, stk. 6, artikel 4, stk. 3, 4 og 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, litra d), artikel 7, stk. 5, litra b) og e), artikel 8, stk. 1, litra e), g) og i), artikel 8, stk. 4, litra b) og c), artikel 9, stk. 1, litra j) og m), artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 4, artikel 11, stk. 5, og artikel 12 pålægges alle medlemsstaterne forpligtelser over for en kontraherende part i Energifællesskabet, som underlægges følgende procedure:

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 16 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På baggrund af de i artikel 7, stk. 5, omhandlede vurderinger drager Kommissionen, når det er relevant, konklusioner vedrørende mulighederne for at forbedre forsyningssikkerheden på EU-niveau og rapporterer til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning og fremsætter, såfremt det er nødvendigt, henstillinger om forbedringer af denne forordning.

På baggrund af de i artikel 7, stk. 5, omhandlede vurderinger drager Kommissionen, når det er relevant, konklusioner vedrørende mulighederne for at forbedre gasforsyningssikkerheden på EU-niveau og indgiver en rapport til Europa-Parlamentet og til Rådet om gennemførelsen af denne forordning og fremsætter, såfremt det er nødvendigt, et forslag til retsakt om ændring af denne forordning.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Meddelelser

Fremsendelse af dokumenter

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Risikovurderingen, de forebyggende handlingsplaner, nødplanerne og alle andre dokumenter meddeles Kommissionen elektronisk gennem CIRCABC-systemet.

Risikovurderingen, de forebyggende handlingsplaner, nødplanerne og alle andre dokumenter fremsendes til Kommissionen elektronisk gennem CIRCABC-systemet.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Al korrespondance i forbindelse med en meddelelse fremsendes elektronisk.

Al korrespondance i forbindelse med bestemmelserne i denne artikel fremsendes elektronisk.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Beregnet område": et geografisk område, for hvilket N-1-formlen er beregnet som fastsat af den kompetente myndighed

"Beregnet område": et geografisk bestemt område af et relevant marked, for hvilke N-1-formlen er beregnet som fastsat af den kompetente myndighed

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at muliggøre eller forbedre tovejskapaciteten i et sammenkoblingspunkt eller for at opnå eller forlænge en undtagelse fra denne forpligtelse forelægger transmissionssystemoperatører på begge sider af sammenkoblingspunktet deres respektive kompetente myndigheder ("de berørte kompetente myndigheder") efter at have hørt alle transmissionssystemoperatører langs gasforsyningskorridoren:

1.  For at muliggøre eller forbedre tovejskapaciteten i et sammenkoblingspunkt eller for at opnå eller forlænge en undtagelse fra denne forpligtelse forelægger transmissionssystemoperatører på begge sider af sammenkoblingspunktet deres respektive kompetente myndigheder eller deres regulerende myndigheder, hvis disse ikke er den kompetente myndighed (i dette bilag tilsammen benævnt "de berørte kompetente myndigheder") efter at have hørt alle transmissionssystemoperatører langs gasforsyningskorridoren:

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 1 – punkt 1.1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Beskriv rollen af indenlandsk produktion i regionen:

e)  Beskriv rollen af indenlandsk produktion i regionen, herunder biogas:

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 1 – punkt 1.1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Scenarier for gasefterspørgslen, idet der også tages hensyn til virkningerne af energieffektivitetsforanstaltninger for det samlede årlige gasforbrug

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Bilag IV – punkt 1 – punkt 1.2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  Scenarier for gasefterspørgslen, idet der også tages hensyn til virkningerne af energieffektivitetsforanstaltninger for det samlede årlige gasforbrug

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1 – punkt 1.1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Beskriv rollen af indenlandsk produktion i regionen:

e)  Beskriv rollen af indenlandsk produktion i regionen, herunder biogas:

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1 – punkt 1.1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Beskriv energieffektivitetsforanstaltningers rolle og deres virkning for det samlede årlige gasforbrug

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1 – punkt 1.2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  Beskriv energieffektivitetsforanstaltningers rolle og deres virkning for det samlede årlige gasforbrug

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Beskriv andre foranstaltninger, som ikke er vedtaget på grundlag af risikovurderingen, men som har en positiv virkning på regionens/medlemsstatens forsyningssikkerhed

b)  Beskriv andre foranstaltninger, som ikke er vedtaget af de grunde, der er udpeget i risikovurderingen, men som har en positiv virkning på regionens/medlemsstatens forsyningssikkerhed

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Bilag V – model 1 – punkt 9 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Beskriv de mekanismer, der bruges til inklusion af den tekniske og operationelle ekspertise, der leveres af RCSG under ENTSO for gas

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Bilag V – model 2 – punkt 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Beskriv de mekanismer, der er tilgængelige for samarbejde med RCSG under ENTSO for gas.


BEGRUNDELSE

I. Indledning

Når forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af Rådets direktiv 2004/67/EF træder i kraft, har EU taget det første skridt i retning af et øget samarbejde mellem naturgasvirksomheder, medlemsstaterne og Kommissionen som en reaktion på den transnationale udfordring i forbindelse med gasforsyningssikkerheden.

Forordningen fra 2010 byggede på en erkendelse af, at energisikkerheden er en kompetence og et ansvar, som de nationale myndigheder og EU er fælles om, som det er fastslået i artikel 194 i traktaten om Den Europæiske Union. Denne artikel foreskriver en fælles energipolitik, der hviler på princippet om solidaritet og tager sigte på bl.a. at garantere energiforsyningssikkerheden.

Forordningen fra 2010 svarede til Parlamentets mangeårige holdning om, at reguleringsrammen skulle suppleres og det indre energimarkeds nødvendige infrastruktur skulle fuldendes ved hjælp af bestemmelser, der i en ånd af solidaritet ville fremme fælles mekanismer til forebyggelse af og reaktion på forsyningsforstyrrelser udefra. Dette var så meget desto vigtigere i betragtning af EU's voksende afhængighed af gasimport en række forstyrrelser af gasforsyningerne fra Rusland, der havde alvorlig indvirkning på forsyningen til adskillige medlemsstater.

Gaskriserne i 2006 og 2009 samt gaskrisen, der fulgte i 2014, skabte usikkerhed om gasforsyningen. Den gav energisikkerheden en central placering i EU's politiske beslutningstagning og gjorde den til et af hovedmålene for strategien for en "Energiunion", som Kommissionen vedtog den 25. februar 2015.

Forordningen fra 2010 viste sig at være afgørende for forbedring af energisikkerheden i Europa. Samtidig anerkender ordføreren i betragtning af resultaterne af de stresstests, der blev udført efter på hinanden følgende forsyningskriser, resultaterne af gennemførelsesrapporten om forordningen fra 2010 samt den offentlige høring, som Kommissionen afholdt i 2015, at en tilgang på lande-niveau har vist sig at være utilstrækkelig til fuldt ud at kunne håndtere de regionale uligheder og gasforsyningens grænseoverskridende karakter, hvilket har gjort det nødvendigt med solidaritetsbaserede mekanismer til at reagere på forsyningsforstyrrelser. Ordføreren finder, at fjernelse af yderligere barrierer mellem medlemsstaterne, reduktion af omkostningerne i forbindelse med forebyggelse og højnelse af effektiviteten kræver mere samarbejde, koordination og gennemsigtighed, især i betragtning af den fremadskridende integration af EU's gasmarkeder og den korridorbaserede tilgang til gasforsyning og tilbagestrømning af gas i Europa.

Ordføreren bifalder Kommissionens initiativ til revision af forordningen fra 2010. Der er tale om et af de vigtigste lovgivningsskridt inden for rammerne af en energiunion, som Parlamentet også slog til lyd for i sin beslutning "mod en europæisk energiunion" af 15. december 2015. Han glæder sig over Kommissionens generelle tilgang med at styrke de eksisterende mekanismer for yderligere at øge EU's energisikkerhed.

II. Ordførerens hovedpunkter

II.1. En regional tilgang med nødforsyningskorridorer

Ordføreren er af den opfattelse, at gasforsyningens transnationale karakter, som fremgår af det faktum, at 90 % af den gas, der strømmer gennem Europa, passerer på tværs af mindst én national grænse, og den medfølgende risiko for en international spillover-effekt som følge af forsyningsforstyrrelser, kræver et så bredt samarbejde som muligt, idet Kommissionen tildeles en styrket koordinerende rolle, som det er blevet foreslået i adskillige politikinitiativer i det seneste årti, og som Parlamentet gentagne gange har støttet. Disse initiativer omfatter blandt andet Det Europæiske Energifællesskab, som ordføreren har foreslået sammen med Jacques Delors, tidligere formand for Kommissionen, og endelig strategien for Energiunionen.

Ordføreren, der går kraftigt ind for en unionsomspændende og eventuelt paneuropæisk tilgang, tager hensyn til resultaterne af konsekvensanalysen i forbindelse med den nye forordning. Kommissionen har sammenlignet fire mulige scenarier, der strækker sig fra et grundscenarie (ingen yderligere foranstaltninger på EU-plan), over en ikke-lovgivningsmæssig mulighed (øget gennemførelse og "soft Law"-foranstaltninger), til lovgivningsmuligheder, der kræver øget koordinering af to mulige grader, og endelig fuld harmonisering på EU-plan. Gennemgangen af scenarierne har vist, at øget koordination med nogle principper og standarder, der er fastlagt på EU-plan, er den bedste mulighed.

Ordføreren mener, at den regionale tilgang til risikovurdering samt udvikling af forebyggelses- og afbødningsplaner er en effektiv og virkningsfuld metode til at opnå en væsentligt højere grad af energisikkerhed. Han støtter også kraftigt harmoniseringen af modeller samt en peer review-mekanisme, der skal sikre, at løsninger, der er opnået enighed om i de respektive regioner, sammenlagt skaber en effektiv og forenelig EU-dækkende ramme for energisikkerhed.

Samtidig bør regionerne betragtes som selvforsynende, hvad angår gasforsyning i forbindelse med forebyggelse eller afbødning af en nødsituation. En ustabil energiforsyning i et land eller en region påvirker hele EU langs forsyningskorridorerne. Samtidig med at medlemsstaterne samarbejder inden for regionerne, vil et kraftigere europæisk perspektiv kunne integreres i forslaget, der gør det muligt at benytte sig af alle de forsyningsmuligheder og redskaber, der findes på et større indre gasmarked i EU. Dette vil kunne opnås ved, at der foretages en indgående analyse på EU-plan af de relevante forsyningskorridorer i en nødsituation baseret på gasforsyningskilder, der er fælles for en gruppe af medlemsstater:

Ordføreren mener, at nødforsyningskorridorerne i forbindelse med en medlemsstats eller en gruppe af medlemsstaters energisikkerhed kan give væsentlig information og eventuelle foranstaltninger til at hjælpe medlemsstater med at udarbejde risikovurderingerne og de regionale forebyggelses- og nødplaner ved at levere de mængder, der er til rådighed, de mulige modaliteter og kilder til kanalisering af gas til medlemsstater, der har det behov. Idet de bygger på ENTSOG's eksisterende koordinationsmekanismer, bør nødforsyningskorridorerne supplere den regionale tilgang og således forhindre fragmentering, idet det europæiske perspektiv styrkes, og effektiviteten af forebyggelse og reaktion på nødsituationer øges. Endvidere er ordføreren overbevist om, at obligatorisk vurdering af gasforsyningen, der rækker ud over regionerne, vil gøre Unionen og medlemsstaterne langt bedre forberedte på en krise og muliggøre en hurtigere reaktion i tilfælde af, at en sådan krise skulle opstå.

II.2. Solidaritetsmekanisme

Ordføreren glæder sig over indførelsen af en solidaritetsklausul som et retligt bindende princip som en sidste udvej. Han understreger, at den ikke bør betragtes som et alternativ til markedsbaserede forebyggende foranstaltninger på EU's indre gasmarked; ej heller bør den erstatte et lands egne bestræbelser på at forbedre sin modstandsdygtighed over for forsyningsforstyrrelser ved at diversificere sine leverandører, forsyningsruter og energikilder samt øge sin energieffektivitet.

II.3. Udveksling af oplysninger

Ordføreren understøtter kraftigt det argument, at sikker energiforsyning kræver lige vilkår for energihandel for virksomheder overalt i Unionen, herunder for energivirksomheder, ved hjælp af gennemsigtige regler, der er orienteret efter et frit marked, og som knytter alle virksomheder og interesserede parter langs forsynings- transmission- og distributionskæden sammen.

Han anerkender vigtigheden af effektiv udveksling af oplysninger for risikovurdering og for forebyggelse og afbødning af kriser. Ordføreren støtter derfor Kommissionens forslag, hvori visse relevante kontrakter automatisk skal meddeles Kommissionen og den kompetente myndighed, når de indgås eller ændres, og hvori den kompetente myndighed og Kommissionen skal have ret til i behørigt begrundede tilfælde at anmode naturgasvirksomheden om at forelægge kontrakten til vurdering af dens indflydelse på forsyningssikkerheden.

II.4. Beskyttede kunder

Ordføreren indfører en EU-omfattende harmonisering af definitionen på beskyttede kunder. Dette vil hjælpe til at eliminere forskellene mellem medlemsstater, der kan indvirke på forsyningsstandarden, navnlig når sidstnævnte imødegås med ikke-markedsbaserede foranstaltninger og således indvirker negativt på det indre marked og forsyningssikkerheden i nabomedlemsstater ved at reducere likviditeten af gasmarkederne, navnlig i tilfælde af en stram udbuds- og efterspørgselssituation

Ordføreren foreslår endvidere, at medlemsstaterne skal have mulighed for at prioritere visse gasfyrede kraftværker, der er væsentlige for nettets integritet. Sådanne kraftværker bør under strenge betingelser prioriteres frem for beskyttede kunder for at forebygge et blackout, der ville afskære alle beskyttede kunder fra elektricitet og muligvis også gasforsyning (hvis gasapparater behøver elektricitet for at kunne fungere).

II.5. Indlemmelse af Energifællesskabet

Ordføreren støtter fuldt ud nødvendigheden af at skabe fælles reguleringsrammer på energiområdet og navnlig forsyningssikkerheden mellem EU og de kontraherende parter i Energifællesskabet. Han glæder sig derfor over Kommissionens tilgang, hvori den udstrækker visse bestemmelser i forordningen (sammenhæng mellem risikovurderinger på tværs af grænserne, forebyggende handlingsplaner og nødplaner) for at dække Energifællesskabet, når først de kontraherende parter har gennemført deres relevante juridiske forpligtelser.

II.6. Fælles indkøb

Ordføreren har gentagne gange støttet fælles indkøb som et middel til at øge virksomheders, landes eller regioners forhandlingsposition over for eksterne leverandører, idet dette nedbringer energipriserne for forbrugerne og bidrager til markeds- og solidaritetsbaseret forsyningssikkerhed. Også Parlamentet opfordrede i sin beslutning "På vej til en europæisk energiunion" til en vurdering af, hvorvidt det ville være relevant med en frivillig fælles gasindkøbsordning, samt hvilken struktur den så kunne have. Ordføreren er fortsat overbevist om, at frivillige fælles indkøb, som der allerede er taget begyndende initiativer til i EU, bør afspejles i EU-retten.

***

Det er ikke kun forsyningssikkerheden fra en enkelt energikilde, men også EU's generelle sikkerhed, økonomiske konkurrenceevne, vækst og nye job for borgerne, der er på spil. Det er desuden vigtigt for vores ambitiøse klimapolitik og forbindelserne med vores nabolande. Vi må holde os alt dette for øje, når vi forhandler om den nye forordning. Det kan være vores springbræt til sikker og bæredygtig vækst såvel som en fælles europæisk succeshistorie, som der vil kunne bygges videre på i årtier fremover.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (14.9.2016)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Ordfører for udtalelse: Jacek Saryusz-Wolski

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har forelagt Parlamentet og Rådet et forslag med henblik på at beskytte gasforsyningssikkerheden. Den foreslåede forordning er velkommen, og dens fokus på de regionale samarbejds- og sikkerhedsmekanismer er i overensstemmelse med behovet for et øget engagement på EU-plan for at forhindre afbrydelser af gasforsyningen.

Det regionale samarbejde skal styrkes med hensyn til informationsstrømmene om afbrydelser af gasforsyningen og forordningens undtagelser for beskyttede kunder. De sidste bør fastlægges på regionalt plan for at forbedre indholdet og klarheden af planer for forebyggende handling og beredskab. I tilfælde af at det regionale samarbejde støder på vanskeligheder som følge af manglende enighed blandt medlemsstaterne, bør Kommissionen imidlertid bevare muligheden for at indføre tekniske og lovgivningsmæssige rammer for solidaritetsbestemmelsen, nødvendige risikovurderingsplaner eller samarbejdsmekanismer.

Det strategiske mål om differentiering af forsyningsveje og -kilder bør om nødvendigt styrkes ved frivillig samling af efterspørgslen i overensstemmelse med Det Europæiske Råds forslag. En sådan mekanisme vil måske kunne mindske tendenser til monopoldannelse på markeder, hvor konkurrencen er svag, såfremt de interesserede parter beslutter at samarbejde.

Den systemiske inddragelse af Energifællesskabslandene – ifald de opfylder betingelserne i artikel 15 – er velkommen. EU må imidlertid også forstærke sit samarbejde med tredjelande uden for disse rammer og udvikle de eksterne beredskabsværktøjer. Vigtigheden heraf blev tydeliggjort under Kommissionens deltagelse i forhandlingerne om "vinterpakken" mellem Ukraine og Rusland.

Informationsudvekslingsmekanismen bør sikre ensartede vilkår for alle kontrakter over en vis absolut størrelse, som er relevante for det indre energimarkeds funktion som helhed og ikke bare for ét land. Det er ikke logisk og berettiget at lade kontrakternes størrelse stå i forhold til de enkelte landes gasmarkeder, samtidig med at der etableres et indre energimarked, som omfatter hele EU. Den relative forbrugstærskel for hvert land bør anvendes som supplement for at sikre inddragelse af kontrakter for nogle ukonkurrencedygtige mindre markeder og energienklaver. Aftaler i henhold til artikel 13 bør ikke alene analyseres, men kan også kræve, at Kommissionen tager de nødvendige skridt for at sikre overensstemmelse med forslaget til forordning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Naturgas (i det følgende benævnt "gas") er fortsat en afgørende komponent i Unionens energiforsyning. En stor andel af denne gas importeres til Unionen fra tredjelande.

(1)  Naturgas (i det følgende benævnt "gas") er fortsat en afgørende komponent i Unionens energiforsyning. En stor andel af denne gas importeres til Unionen fra tredjelande, og nogle medlemsstater er derfor i vidt omfang eller helt afhængige af gasforsyninger fra tredjelandes monopoler

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  En betydelig afbrydelse af gasforsyningen kan påvirke alle medlemsstater, Unionen som helhed og kontraherende parter i traktaten om oprettelse af energifællesskabet, undertegnet i Athen den 25. oktober 2005. En afbrydelse kan også skade EU's økonomi alvorligt og få meget store samfundsmæssige konsekvenser, særligt for mere sårbare kundegrupper.

(2)  En betydelig afbrydelse af gasforsyningen selv i en enkelt medlemsstat kan påvirke alle medlemsstater, Unionen som helhed og kontraherende parter i traktaten om oprettelse af energifællesskabet, undertegnet i Athen den 25. oktober 2005. En afbrydelse kan også skade EU's økonomi alvorligt og få meget store samfundsmæssige konsekvenser, særligt for mere sårbare kundegrupper.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Formålet med denne forordning er at sikre, at der træffes alle de nødvendige foranstaltninger til opretholdelse af en uafbrudt gasforsyning i hele Unionen, dog særligt til beskyttede kunder i forbindelse med vanskelige klimaforhold eller i tilfælde af afbrydelser i forsyningen. Disse målsætninger bør nås ved hjælp af de mest omkostningseffektive foranstaltninger, og på en måde så konkurrencen på energimarkederne ikke forvrides.

(3)  Formålet med denne forordning er at sikre, at der træffes alle de nødvendige foranstaltninger til opretholdelse af en uafbrudt gasforsyning i hele Unionen, dog særligt til beskyttede kunder i forbindelse med vanskelige klimaforhold eller i tilfælde af afbrydelser i forsyningen. Disse målsætninger bør nås ved hjælp af de mest omkostningseffektive foranstaltninger gennem forholdsmæssigt afbalancerede og ikke-diskriminatoriske mekanismer, og på en måde så konkurrencen på energimarkederne ikke forvrides.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Denne forordning skal gennemføres i en vanskelig tid, hvor de globale energimarkeder påvirkes negativt af den russiske invasion af Ukraine og annekteringen af Krim i 2014, yderligere spændinger i området omkring Sortehavet og Det Kaspiske Hav, ISIS’ kontrol over olie- og gasforsyninger i de besatte områder samt spændinger mellem Saudi-Arabien og Iran.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden har allerede haft en væsentlig positiv indvirkning på Unionens naturgasforsyningssikkerhed, både hvad angår forberedelse og afbødning. Medlemsstaterne er bedre rustede til at modstå en forsyningskrise, nu hvor de er forpligtede til at udarbejde planer, der indeholder såvel forebyggende foranstaltninger som nødforanstaltninger, og de er bedre beskyttede, nu hvor de skal opfylde en række forpligtelser vedrørende infrastrukturkapacitet og gasforsyning. Den gennemførelsesrapport, der blev udarbejdet i oktober 2014 i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, fremhæver imidlertid en række områder, hvor forbedringer af denne forordning ville kunne understøtte Unionens forsyningssikkerhed yderligere.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden har allerede haft en væsentlig positiv indvirkning på Unionens naturgasforsyningssikkerhed, både hvad angår forberedelse og afbødning. Nogle medlemsstater er bedre rustede til at modstå en forsyningskrise, nu hvor de er forpligtede til at udarbejde planer, der indeholder såvel forebyggende foranstaltninger som nødforanstaltninger, og de er bedre beskyttede, nu hvor de skal opfylde en række forpligtelser vedrørende infrastrukturkapacitet og gasforsyning. Den gennemførelsesrapport, der blev udarbejdet i oktober 2014 i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, fremhæver imidlertid en række områder, hvor forbedringer af denne forordning ville kunne understøtte Unionens forsyningssikkerhed yderligere.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I Kommissionens meddelelse fra oktober 201413 om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt analyseres konsekvenserne af en delvis eller hel afbrydelse af gasforsyningen fra Rusland, og det konkluderes, at tilgange, der udelukkende har et nationalt sigte, ikke er særlig effektive i tilfælde af en alvorlig afbrydelse som følge af deres afgrænsningsområde, der pr. definition er begrænset. Denne stresstest viste, hvordan en tilgang, der er mere målrettet samarbejde medlemsstaterne imellem, ville kunne reducere konsekvenserne af meget alvorlige afbrydelser i de mest sårbare medlemsstater.

(5)  I Kommissionens meddelelse fra oktober 201413 om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt analyseres konsekvenserne af en delvis eller hel afbrydelse af gasforsyningen fra Rusland, og det konkluderes, at tilgange, der udelukkende har et nationalt sigte, ikke er særlig effektive i tilfælde af en alvorlig afbrydelse som følge af deres afgrænsningsområde, der pr. definition er begrænset, og på grund af utilstrækkelig koordination, især på regionalt plan. Denne stresstest viste, hvordan en tilgang, der er mere målrettet samarbejde medlemsstaterne imellem, ville kunne reducere konsekvenserne af meget alvorlige afbrydelser i de mest sårbare medlemsstater.

__________________

__________________

COM(2014) 654 endelig

COM(2014) 654 endelig

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  For at sikre Unionens energiforsyning er det nødvendigt at diversificere energikilderne og bygge nye energisammenkoblinger mellem medlemsstaterne. Det er samtidig væsentligt at øge samarbejdet om energisikkerhed med Unionens nabolande, med strategiske partnere og også mellem EU-institutionerne.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Kommissionens meddelelse fra februar 2015 om en rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik14 fremhæver det faktum, at energiunionen bygger på solidaritet og tillid, og begge dele er nødvendige for energisikkerheden. Denne forordning bør tilstræbe at øge solidariteten og tilliden mellem medlemsstaterne og indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå denne målsætning, og dermed bane vejen for virkeliggørelsen af energiunionen.

(6)  Kommissionens meddelelse fra februar 2015 om en rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik14 fremhæver det faktum, at energiunionen bygger på solidaritet og tillid, og begge dele er nødvendige for energisikkerheden. Denne forordning bør tilstræbe at øge solidariteten og tilliden mellem medlemsstaterne og indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå denne målsætning, og dermed bane vejen for virkeliggørelsen af energiunionen. Unionen bør derfor kun støtte de diversificeringsorienterede projekter, der fuldt ud er i overensstemmelse med Unionens lovgivning og principper samt med Unionens politiske mål og prioriteter på lang sigt.

__________________

__________________

14Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank, COM(2015) 80 final.

14 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank, COM(2015) 80 final.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For at skabe et stabilt, fleksibelt indre energimarked bør der sikres større interaktion mellem gas- og elektricitetssystemerne, så der - hvis gasforsyningen skulle blive afbrudt - vil kunne bruges elektricitet eller andre alternative energikilder i stedet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Energiforsyningssikkerheden i Unionen og reduceringen af de enkelte medlemsstaters risiko for eksponering for skadelige virkninger som følge af afbrydelser af forsyningerne garanteres bedst ved et velfungerende indre gasmarked. Trues en medlemsstats forsyningssikkerhed, er der en risiko for, at ensidige foranstaltninger truffet af denne medlemsstat kan bringe det indre gasmarkeds funktion i fare og skade gasforsyningen til kunder i andre medlemsstater. For at gøre det muligt for det indre gasmarked at fungere selv i situationer med forsyningsknaphed er det nødvendigt at sikre solidaritet og koordinering i forbindelse med forsyningskriser, såvel hvad angår forebyggende tiltag som reaktionen på faktiske afbrydelser af forsyningen.

(7)  Energiforsyningssikkerheden i Unionen og reduceringen af de enkelte medlemsstaters risiko for eksponering for skadelige virkninger som følge af afbrydelser af forsyningerne garanteres bedst ved et velfungerende indre gasmarked. Trues en medlemsstats forsyningssikkerhed, er der en risiko for, at ensidige foranstaltninger truffet af denne medlemsstat kan bringe det indre gasmarkeds funktion i fare og skade gasforsyningen til kunder i andre medlemsstater. For at gøre det muligt for det indre gasmarked at fungere selv i situationer med forsyningsknaphed er det nødvendigt på EU-plan at sikre solidaritet og koordinering i forbindelse med forsyningskriser, såvel hvad angår forebyggende tiltag som reaktionen på faktiske afbrydelser af forsyningen.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I solidaritetens ånd bør regionalt samarbejde med deltagelse af offentlige myndigheder og naturgasvirksomheder være det vejledende princip i denne forordning, med det formål at fastslå de relevante risici i hver region og optimere fordelene ved koordinerede foranstaltninger til afbødning af disse risici samt gennemføre de foranstaltninger, der er mest omkostningseffektive for Unionens kunder.

(9)  I en ånd af respekt for de markedsøkonomiske principper og solidaritet bør regionalt samarbejde med deltagelse af offentlige myndigheder og naturgasvirksomheder være det vejledende princip i denne forordning, med det formål at fastslå de relevante risici i hver region og optimere fordelene ved koordinerede foranstaltninger til afbødning af disse risici samt gennemføre de foranstaltninger, der er mest omkostningseffektive for Unionens kunder. Solidariteten bør manifestere sig på tre planer: regionalt og interregionalt plan samt på EU-plan.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Visse kunder, herunder privatkunder og kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, er særligt sårbare og kan have behov for beskyttelse. Definitionen på disse beskyttede kunder bør ikke være i modstrid med Unionens solidaritetsmekanismer.

(10)  Visse kunder, herunder privatkunder og kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, er særligt sårbare og kan have behov for beskyttelse. Definitionen på disse beskyttede kunder bør ikke være i modstrid med Unionens solidaritetsmekanismer og bør harmoniseres på EU-plan.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  En regional tilgang til risikovurdering samt definition og vedtagelse af forebyggende og afbødende foranstaltninger gør det muligt at koordinere indsatsen og dermed generere betydelige fordele, for så vidt angår effektiviteten af foranstaltningerne og optimeringen af ressourcerne. Dette gælder navnlig foranstaltninger, der skal sikre en kontinuerlig forsyning til beskyttede kunder under meget krævende forhold, og foranstaltninger, der skal afbøde konsekvenserne af en nødsituation. En vurdering af indbyrdes forbundne risici på regionalt niveau, hvilket både er mere omfattende og mere præcist, vil sikre, at medlemsstaterne er bedre forberedte på en hvilken som helst krisesituation. I en nødsituation sikrer en koordineret og på forhånd aftalt tilgang til forsyningssikkerhed desuden en konsekvent reaktion og reducerer risikoen for den slags negativt afsmittende virkninger, som rent nationale tilgange kan have for nabomedlemsstaterne.

(17)  En regional tilgang til risikovurdering samt definition og vedtagelse af forebyggende og afbødende foranstaltninger gør det muligt at koordinere indsatsen og dermed generere betydelige fordele, for så vidt angår effektiviteten af foranstaltningerne og optimeringen af ressourcerne. Dette gælder navnlig foranstaltninger, der skal sikre en kontinuerlig forsyning til beskyttede kunder under meget krævende forhold, og foranstaltninger, der skal afbøde konsekvenserne af en nødsituation. En vurdering af indbyrdes forbundne risici på regionalt niveau, hvilket både er mere omfattende og mere præcist, vil sikre, at medlemsstaterne er bedre forberedte på en hvilken som helst krisesituation. I en nødsituation sikrer en koordineret og på forhånd aftalt tilgang til forsyningssikkerhed desuden en konsekvent reaktion og reducerer risikoen for den slags negativt afsmittende virkninger, som rent nationale tilgange kan have for nabomedlemsstaterne. Medlemsstaternes ansvar for deres nationale standarder for forsyningssikkerhed bør dog ikke hindres ved, at der anlægges en regional tilgang.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Med henblik på denne forordning bør der derfor tages højde for følgende kriterier, når de regionale grupper oprettes: forsyningsmønstret, eksisterende og planlagte sammenkoblinger og sammenkoblingskapaciteten mellem medlemsstaterne, markedets udvikling og modenhed, eksisterende regionale samarbejdsstrukturer og antallet af medlemsstater i en region, som bør begrænses for at sikre, at gruppen opretholder en funktionsdygtig størrelse.

(19)  Med henblik på denne forordning bør der derfor tages højde for følgende kriterier, når de regionale grupper oprettes: forsyningsmønstre, eksisterende og planlagte korridorer, sammenkoblinger og sammenkoblingskapaciteten mellem medlemsstaterne, markedets udvikling og modenhed, eksisterende regionale samarbejdsstrukturer og antallet af medlemsstater i en region, som bør begrænses for at sikre, at gruppen opretholder en funktionsdygtig størrelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Når der udarbejdes en omfattende risikovurdering, der skal forberedes på regionalt niveau, bør de kompetente myndigheder vurdere de naturlige, teknologiske, kommercielle, finansielle, sociale, politiske og markedsrelaterede risici samt eventuelle øvrige relevante risici, herunder afbrydelsen af forsyningen fra den største enkeltstående leverandør, hvor dette er relevant. Alle risici bør afdækkes ved hjælp af effektive, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende foranstaltninger, der fastsættes i den forebyggende handlingsplan og i nødplanen. Resultaterne af risikovurderingerne bør også bidrage til de risikovurderinger af alle farer, der er omhandlet i artikel 6 i afgørelse nr. 1313/2013/EU18.

(21)  Når der udarbejdes en omfattende risikovurdering, der skal forberedes på regionalt niveau, bør de kompetente myndigheder vurdere de naturlige, teknologiske, infrastrukturmæssige, kommercielle, finansielle, sociale, geostrategiske, politiske og markedsrelaterede risici samt eventuelle øvrige relevante risici, herunder afbrydelsen af forsyningen fra den største enkeltstående leverandør, hvor dette er relevant. Alle risici bør afdækkes ved hjælp af effektive, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende foranstaltninger, der fastsættes i den forebyggende handlingsplan og i nødplanen. Resultaterne af risikovurderingerne bør også bidrage til de risikovurderinger af alle farer, der er omhandlet i artikel 6 i afgørelse nr. 1313/2013/EU18.

__________________

__________________

18Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 24).

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 24).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  For at sikre maksimalt beredskab med henblik på at undgå en forsyningsafbrydelse og afbøde konsekvenserne heraf, såfremt en sådan alligevel finder sted, udarbejder de kompetente myndigheder i en given region forebyggende handlingsplaner og nødplaner efter at have hørt de interesserede parter. De regionale planer bør tage højde for hver medlemsstats særlige forhold. De bør også tydeligt definere naturgasvirksomhedernes og de kompetente myndigheders roller og ansvarsområder. Nationale foranstaltninger bør sammensættes, så de tager fuldt højde for de regionale foranstaltninger i de forebyggende handlingsplaner og i nødplanerne. De bør også sammensættes således, at de tager højde for nationale risici på en sådan måde, at der drages fuld fordel af de muligheder, som regionalt samarbejde giver. Planerne bør have teknisk og operationel karakter, idet deres formål er at medvirke til at forhindre, at en nødsituation opstår eller eskalerer, og at konsekvenserne af en sådan afbødes. Planerne bør tage højde for elsystemernes sikkerhed og være i overensstemmelse med energiunionens strategiske planlægning og rapporteringsværktøjer.

(23)  For at sikre maksimalt beredskab med henblik på at undgå en forsyningsafbrydelse og afbøde konsekvenserne heraf, såfremt en sådan alligevel finder sted, udarbejder de kompetente myndigheder i en given region forebyggende handlingsplaner og nødplaner efter at have hørt de interesserede parter. De regionale planer bør tage højde for hver medlemsstats særlige forhold. Der bør identificeres og udvikles alternative ruter og energileverandører, især for de medlemsstater, der er afhængige af en enkelt leverandør. De bør også tydeligt definere naturgasvirksomhedernes og de kompetente myndigheders roller og ansvarsområder. Nationale foranstaltninger bør sammensættes, så de tager fuldt højde for de regionale foranstaltninger i de forebyggende handlingsplaner og i nødplanerne. De bør også sammensættes således, at de tager højde for nationale risici på en sådan måde, at der drages fuld fordel af de muligheder, som regionalt samarbejde giver. Planerne bør have teknisk og operationel karakter, idet deres formål er at medvirke til at forhindre, at en nødsituation opstår eller eskalerer, og at konsekvenserne af en sådan afbødes. Planerne bør tage højde for elsystemernes sikkerhed og være i overensstemmelse med energiunionens strategiske planlægning og rapporteringsværktøjer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Stresstesten fra oktober 2014 viste, at der er brug for solidaritet for at sikre forsyningssikkerheden i hele Unionen og for at holde de samlede omkostninger på et minimum. Hvis en medlemsstat erklærer en nødsituation, bør der anvendes en todelt tilgang for at styrke solidariteten. Først bør alle de medlemsstater, der har indført en højere forsyningsstandard, reducere denne til standardværdier for at gøre markedet mere likvidt. Såfremt dette første tiltag ikke tilvejebringer den nødvendige forsyning, bør nabomedlemsstaterne iværksætte yderligere foranstaltninger, også selv om der ikke er tale om en nødsituation, for at sikre forsyningen til privatkunder, kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, og fjernvarmeinstallationer i den medlemsstat, der står i en nødsituation. Medlemsstaterne bør præcisere og beskrive detaljerne i disse solidaritetsforanstaltninger i deres nødplaner og sikre en rimelig og ligelig kompensation til naturgasvirksomhederne.

(36)  Stresstesten fra oktober 2014 viste, at der er brug for solidaritet for at sikre forsyningssikkerheden i hele Unionen og for at holde de samlede omkostninger på et minimum. Hvis en medlemsstat erklærer en nødsituation, bør der anvendes en todelt tilgang for at styrke solidariteten. Først bør alle de medlemsstater, der har indført en højere forsyningsstandard, reducere denne til standardværdier for at gøre markedet mere likvidt. Såfremt dette første tiltag ikke tilvejebringer den nødvendige forsyning, bør nabomedlemsstaterne iværksætte yderligere foranstaltninger, også selv om der ikke er tale om en nødsituation, for at sikre forsyningen til privatkunder, kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, og fjernvarmeinstallationer i den medlemsstat, der står i en nødsituation. Medlemsstaterne bør præcisere og beskrive detaljerne i disse solidaritetsforanstaltninger i deres nødplaner og sikre en rimelig og ligelig kompensation til naturgasvirksomhederne. Kommissionen bør også sikre, at dominerende gasleverandører i en region ikke misbruger deres position og derved overtræder Unionens konkurrencelovgivning, idet der især henvises til urimelige priser, der opkræves i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Et af Unionens mål er at styrke Energifællesskabet, hvilket vil sikre en effektiv gennemførelse af Unionens energilovgivning og reform af energimarkedet samt fremme investeringer i energisektoren, idet Unionens og Energifællesskabets energimarkeder bliver mere integrerede. Dette indebærer også indførelsen af fælles krisestyring, idet der foreslås forebyggende handlingsplaner og nødplaner på regionalt niveau, som inkluderer de kontraherende parter i Energifællesskabet. Kommissionens meddelelse fra oktober 2014 om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt henviser desuden til behovet for at anvende det indre energimarkeds regler på energistrømme mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet. For at sikre en effektiv krisestyringgrænserne mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet bør de nødvendige ordninger i henhold til vedtagelsen af en fælles akt derfor fastlægges på en sådan måde, at et specifikt samarbejde med en enkelt kontraherende part i Energifællesskabet kan gennemføres, så snart de nødvendige gensidige bestemmelser er behørigt indført.

(41)  Et af Unionens mål er at styrke Energifællesskabet og at sikre, at alle medlemsstater i Energifællesskabet effektivt gennemfører Unionens energilovgivning og reform af energimarkedet samt fremme investeringer i energisektoren for at opnå større integration af Unionens og Energifællesskabets energimarkeder. Dette indebærer også indførelsen af fælles krisestyring, idet der foreslås forebyggende handlingsplaner og nødplaner på regionalt niveau, som inkluderer de kontraherende parter i Energifællesskabet. Kommissionens meddelelse fra oktober 2014 om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt henviser desuden til behovet for, at alle Energifællesskabets medlemsstater fuldt ud anvender det indre energimarkeds regler og aftalerenergistrømme mellem EU’s medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet. For at sikre en effektiv krisestyring på grænserne mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet bør de nødvendige ordninger i henhold til vedtagelsen af en fælles akt derfor fastlægges på en sådan måde, at et specifikt samarbejde med en enkelt kontraherende part i Energifællesskabet kan gennemføres, så snart de nødvendige gensidige bestemmelser er behørigt indført.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Da gasforsyninger fra tredjelande er centrale for Unionens gasforsyningssikkerhed, bør Kommissionen koordinere foranstaltninger angående tredjelande, samarbejde med leverandør- og transitlande om ordninger, der kan imødegå krisesituationer, og sikre, at der opretholdes en stabil gasforsyning til Unionen. Kommissionen bør kunne indsætte en udrykningsenhed i krisesituationer med henblik på at overvåge gasstrømme til Unionen i samråd med de berørte tredjelande og, i tilfælde af en krise som følge af problemer i et tredjeland, fungere som mægler og formidler.

(42)  Da gasforsyninger fra tredjelande er centrale for Unionens gasforsyningssikkerhed, bør Kommissionen koordinere foranstaltninger angående tredjelande, samarbejde med leverandør- og transitlande om ordninger, der kan imødegå krisesituationer, og sikre, at der opretholdes en stabil gasforsyning til Unionen. Dette kan opnås, når energi- og udenrigspolitik koordineres på en konsekvent måde. Kommissionen bør kunne indsætte en udrykningsenhed med henblik på at overvåge gasstrømme, især i krisesituationer, i samråd med de berørte tredjelande og, i tilfælde af en krise som følge af problemer i et tredjeland, fungere som mægler og formidler. Kommissionen bør fortsætte sin aktive deltagelse i fornyelsen af de trilaterale forhandlinger med Gazprom og Ukraine om russiske gasforsyninger til Ukraine for at sikre, at gasforsyninger fra Rusland til Ukraine ikke længere bruges som et våben i konflikten mellem Rusland og Ukraine, og at Ukraine fortsætter med at være en pålidelig gaspartner og transitland.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Medlemsstater, der handler på egen hånd, kan ikke i tilstrækkelig grad opfylde målet for denne forordning, dvs. garantere en sikker gasforsyning i Unionen. På grund af foranstaltningens omfang eller virkninger kan målet bedre nås på EU-niveau. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(44)  Medlemsstater, der handler på egen hånd, kan ikke i tilstrækkelig grad opfylde målet for denne forordning, dvs. garantere en sikker gasforsyning i Unionen. De nationale risikovurderinger og strategier er ikke tilstrækkelige. På grund af foranstaltningens omfang eller virkninger kan målet bedre nås på EU-niveau. Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 45

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  For at sikre en hurtig reaktion fra Unionen på ændrede omstændigheder i forbindelse med gasforsyningssikkerheden bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af regioner og modeller for risikovurderinger og planer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(45)  For at sikre en hurtig reaktion fra Unionen på ændrede omstændigheder i forbindelse med gasforsyningssikkerheden bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af modeller for risikovurderinger og planer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes bestemmelser med henblik på beskyttelse af gasforsyningssikkerheden ved at sikre, at det indre marked for naturgas (i det følgende benævnt "gas") fungerer hensigtsmæssigt og uafbrudt, ved at gøre det muligt at træffe ekstraordinære foranstaltninger, der skal implementeres, når markedet ikke længere kan levere de påkrævede gasforsyninger, og ved klart at definere og fordele ansvarsområderne, for såvel forebyggende foranstaltninger som konkrete afbrydelser af forsyningen, mellem naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne og Unionen. Ved denne forordning fastsættes også gennemsigtige og solidariske mekanismer med henblik på koordinering, planlægning og reaktion på en nødsituation på medlemsstatsniveau, regionalt niveau eller EU-niveau.

Ved denne forordning fastsættes bestemmelser med henblik på beskyttelse af gasforsyningssikkerheden ved at sikre, at det indre marked for naturgas (i det følgende benævnt "gas") fungerer hensigtsmæssigt og uafbrudt, ved at gøre det muligt at træffe ekstraordinære foranstaltninger, der skal implementeres, når markedet ikke længere kan levere de påkrævede gasforsyninger, og ved klart at definere og fordele ansvarsområderne, for såvel forebyggende foranstaltninger som konkrete afbrydelser af forsyningen, mellem naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne og Unionen. Ved denne forordning fastsættes også gennemsigtige og solidariske mekanismer med henblik på koordinering, planlægning og reaktion på en nødsituation på medlemsstatsniveau, regionalt niveau eller EU-niveau for at styrke energiunionen og energisikkerheden.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "beskyttede kunder": alle privatkunder, som er tilsluttet et gasdistributionsnet, og derudover, hvis den pågældende medlemsstat træffer beslutning herom, en eller flere af følgende:

1)  "beskyttede kunder": alle privatkunder, som er tilsluttet et gasdistributionsnet, og derudover, i tilfælde af at de kompetente myndigheder i de enkelte regioner træffer beslutning herom, en eller flere af følgende:

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  små og mellemstore virksomheder, hvis de er tilsluttet et gasdistributionsnet, og væsentlige sociale tjenester, hvis de er tilsluttet et gasdistributions- eller transmissionsnet, og forudsat at sådanne virksomheder eller tjenester tilsammen ikke udgør mere end 20 % af det samlede årlige gasforbrug i medlemsstaten

a)  små og mellemstore virksomheder, hvis de er tilsluttet et gasdistributionsnet, hvor der er tungtvejende grunde hertil, og væsentlige sociale tjenester, hvis de er tilsluttet et gasdistributions- eller transmissionsnet, og forudsat at sådanne virksomheder eller tjenester tilsammen ikke udgør mere end 20 % af det samlede årlige gasforbrug i medlemsstaten

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Gasforsyningssikkerhed skal også omfatte sikring af overkommelige energipriser for Unionens borgere for at bekæmpe energifattigdom.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hver medlemsstat underretter straks Kommissionen om navnet på den kompetente myndighed og om enhver ændring i den henseende. Hver medlemsstat offentliggør navnet på den kompetente myndighed.

3.  Hver medlemsstat underretter omgående Kommissionen om navnet på den kompetente myndighed og om enhver ændring i den henseende. Hver medlemsstat offentliggør navnet på den kompetente myndighed.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 vedrørende ændringer til bilag I ud fra kriterierne i første afsnit af dette stykke, såfremt omstændighederne nødvendiggør en ændring af en region.

udgår

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver enkelt medlemsstat eller, hvis en medlemsstat beslutter det, dennes kompetente myndighed sikrer, at de nødvendige foranstaltninger er truffet således, at hvis der indtræffer en afbrydelse af den største enkeltstående gasinfrastruktur, er den tekniske kapacitet i den resterende infrastruktur, som er fastsat i henhold til N-1-formlen som foreskrevet i bilag II, punkt 2, i stand til, uden at det berører denne artikels stk. 2, at dække det beregnede områdes samlede gasefterspørgsel i løbet af en dag med usædvanlig stor gasefterspørgsel, hvilket forekommer med en statistisk sandsynlighed en gang hvert tyvende år. Dette berører ikke systemoperatørernes ansvar for at foretage de tilsvarende investeringer og transmissionssystemoperatørernes forpligtelser i henhold til direktiv 2009/73/EF og forordning (EF) nr. 715/2009.

1.  Hver enkelt medlemsstat eller dennes kompetente myndighed sikrer, at de nødvendige foranstaltninger er truffet således, at hvis der indtræffer en afbrydelse af den største enkeltstående gasinfrastruktur, er den tekniske kapacitet i den resterende infrastruktur, som er fastsat i henhold til N-1-formlen som foreskrevet i bilag II, punkt 2, i stand til, uden at det berører denne artikels stk. 2, at dække det beregnede områdes samlede gasefterspørgsel i løbet af en dag med usædvanlig stor gasefterspørgsel, hvilket forekommer med en statistisk sandsynlighed en gang hvert tyvende år. Dette berører ikke systemoperatørernes ansvar for at foretage de tilsvarende investeringer og transmissionssystemoperatørernes forpligtelser i henhold til direktiv 2009/73/EF og forordning (EF) nr. 715/2009.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  I det omfang en investering, der muliggør eller forbedrer permanent tovejskapacitet, ikke kræves af markedet, og hvis denne investering medfører omkostninger i mere end én medlemsstat eller i én medlemsstat til fordel for en anden medlemsstat, træffer de nationale regulerende myndigheder i alle berørte medlemsstater i fællesskab beslutning om fordelingen af omkostningerne, inden der træffes beslutning om investeringer. Fordelingen af omkostningerne skal navnlig tage hensyn til fordelene ved investeringer i infrastruktur i forhold til den øgede forsyningssikkerhed for de pågældende medlemsstater og til investeringer, der allerede er foretaget i den omhandlede infrastruktur.

6.  I det omfang en investering, der muliggør eller forbedrer permanent tovejskapacitet, ikke kræves af markedet, og hvis denne investering medfører omkostninger i mere end én medlemsstat eller i én medlemsstat til fordel for en anden medlemsstat, træffer de nationale regulerende myndigheder i alle berørte medlemsstater i fællesskab beslutning om fordelingen af omkostningerne, inden der træffes beslutning om investeringer. Fordelingen af omkostningerne skal navnlig tage hensyn til fordelene ved investeringer i infrastruktur i forhold til den øgede forsyningssikkerhed for de pågældende medlemsstater og geostrategiske og politiske udfordringer, der kan føre til yderligere investeringsomkostninger for de berørte medlemsstater, samt til investeringer, der allerede er foretaget i den omhandlede infrastruktur. Der bør gøres fuld brug af de midler, der er til rådighed, for at lette disse investeringer.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. marts 2017 fremsender medlemsstaterne deres definition af beskyttede kunder, forbrugsomfanget for beskyttede kunder og deres procentandel af det samlede årlige gasforbrug i medlemsstaten til Kommissionen. Hvis en medlemsstat i sin definition af beskyttede kunder, inkluderer de i artikel 2, stk. 1, litra a) eller b) omhandlede kategorier, angiver den i sin meddelelse til Kommissionen forbrugsomfanget for kunder i disse kategorier og hver af disse kundegruppers procentandel af det samlede årlige gasforbrug.

Senest den 31. marts 2017 meddeler de kompetente myndigheder i de enkelte regioner Kommissionen deres definition af beskyttede kunder i den pågældende region, det årlige og daglige gasforbrugsomfang for beskyttede kunder og deres procentandel af det samlede årlige gasforbrug i de respektive medlemsstater samt hvorvidt det vil kunne indvirke på grænseoverskridende strømme i regionen. Hvis en medlemsstat i sin definition af beskyttede kunder, inkluderer de i artikel 2, stk. 1, litra a) eller b) omhandlede kategorier, angiver den i sin meddelelse til Kommissionen forbrugsomfanget for kunder i disse kategorier og hver af disse kundegruppers procentandel af det samlede årlige gasforbrug.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder i hver region, jf. bilag I, udarbejder i fællesskab en vurdering på regionalt niveau af alle de risici, der måtte være for gasforsyningssikkerheden. Vurderingen skal omfatte alle relevante risici såsom naturkatastrofer, teknologiske, kommercielle, sociale, politiske og andre relevante risici. Risikovurderingen udarbejdes:

1.  De kompetente myndigheder i hver region, jf. bilag I, udarbejder i fællesskab og efter at have rådført sig med de relevante interesserede parter en omfattende vurdering på regionalt niveau af alle de risici, der måtte være for gasforsyningssikkerheden. Vurderingen skal omfatte alle relevante risici såsom naturkatastrofer, teknologiske, kommercielle, sociale, politiske, økonomiske og andre relevante risici. Risikovurderingen udarbejdes:

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  under hensyntagen til alle relevante nationale og regionale omstændigheder, navnlig markedets størrelse, nettets konfiguration, faktiske strømme, herunder udstrømning fra de berørte medlemsstater, muligheden for fysiske gasstrømme i begge retninger, herunder det potentielle behov for deraf følgende styrkelse af transmissionssystemet, tilstedeværelsen af produktions- og lagerkapacitet, gassens rolle i energimikset, navnlig med hensyn til fjernvarme- og elproduktion og til driften af industrivirksomheder, samt sikkerhed og gaskvalitet

b)  under hensyntagen til alle relevante nationale og regionale omstændigheder, navnlig forebyggende handlingsplaner og nødplaner udviklet i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010 og behørigt opdateret, markedets størrelse, nettets konfiguration, faktiske strømme, herunder udstrømning fra de berørte medlemsstater, muligheden for fysiske gasstrømme i begge retninger, herunder det potentielle behov for deraf følgende styrkelse af transmissionssystemet, tilstedeværelsen af produktions- og lagerkapacitet, gassens rolle i energimikset, navnlig med hensyn til fjernvarme- og elproduktion og til driften af industrivirksomheder, samt sikkerhed og gaskvalitet

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder i hver region bliver enige om en samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen inden den i stk. 5 i denne artikel fastsatte frist. De kompetente myndigheder rapporterer til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af risikovurderingen eller ajourføringer af risikovurderingen. Kommissionen kan have en rolle som formidler i den overordnede forberedelse af risikovurderingen, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, kan Kommissionen foreslå en samarbejdsmekanisme for den pågældende region.

2.  De kompetente myndigheder i hver region bliver enige om en samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen inden den i stk. 5 i denne artikel fastsatte frist. De kompetente myndigheder rapporterer til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af risikovurderingen eller ajourføringer af risikovurderingen. Kommissionen har en rolle som formidler i den overordnede forberedelse af risikovurderingen, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, foreslår Kommissionen en samarbejdsmekanisme for den pågældende region.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når alle medlemsstaterne i regionen er nået til enighed om risikovurderingen, meddeles denne Kommissionen for første gang senest den 1. september 2018. Risikovurderingen ajourføres hvert fjerde år, medmindre forholdene begrunder hyppigere ajourføringer. Risikovurderingen skal tage hensyn til de fremskridt, der gøres med de investeringer, der er nødvendige for at opfylde den i artikel 4 fastsatte infrastrukturstandard og de landespecifikke vanskeligheder, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af nye alternative løsninger. Den bør også bygge på erfaringerne fra simuleringen af de i artikel 9, stk. 2, omhandlede nødplaner.

5.  Når alle medlemsstaterne i regionen er nået til enighed om risikovurderingen, meddeles denne Kommissionen for første gang senest den 1. september 2018. Risikovurderingen ajourføres hvert fjerde år, medmindre forholdene begrunder hyppigere ajourføringer. Risikovurderingen skal tage hensyn til de fremskridt, der gøres med de investeringer, der er nødvendige for at opfylde den i artikel 4 fastsatte infrastrukturstandard og de landespecifikke vanskeligheder, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af nye alternative løsninger. Den bør også bygge på erfaringerne fra simuleringen af de i artikel 9, stk. 2, omhandlede nødplaner. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om risikovurderingen, forelægger Kommissionen en risikovurdering for den pågældende region i samarbejde med de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Efter høring af naturgasvirksomhederne, de relevante organisationer, som repræsenterer private og industrielle gaskunders interesser, inklusive de relevante elproducenter, og de nationale regulerende myndigheder, for så vidt denne ikke er den kompetente myndighed, udarbejder de kompetente myndigheder i hver region, jf. bilag I, i fællesskab:

1.  Efter høring af naturgasvirksomhederne, de relevante organisationer, som repræsenterer private og industrielle gaskunders interesser, inklusive de relevante elproducenter, og de nationale regulerende myndigheder, for så vidt denne ikke er den kompetente myndighed, udarbejder de kompetente myndigheder i hver region og ud fra hensyn til indholdet og strukturen af de nationale planer og mekanismer, jf. bilag I, i fællesskab:

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder rapporterer regelmæssigt til Gaskoordinationsgruppen om fremskridtene med udarbejdelsen og vedtagelsen af de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne. De kompetente myndigheder rapporterer navnlig til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af planerne eller ajourføringer af planerne. Kommissionen kan have en rolle som formidler i den overordnede forberedelse af planerne, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, kan Kommissionen foreslå en samarbejdsmekanisme for den pågældende region. De sikrer regelmæssig overvågning af gennemførelsen af sådanne planer.

De kompetente myndigheder rapporterer regelmæssigt til Gaskoordinationsgruppen om fremskridtene med udarbejdelsen og vedtagelsen af de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne. De kompetente myndigheder rapporterer navnlig til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af planerne eller ajourføringer af planerne. Kommissionen har en rolle som formidler i den overordnede forberedelse af planerne, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, udvikler Kommissionen en samarbejdsmekanisme for den pågældende region. De sikrer regelmæssig overvågning af gennemførelsen af sådanne planer.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  definitionen af beskyttede kunder for hver medlemsstat i regionen samt de i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, omhandlede oplysninger

b)  definitionen af beskyttede kunder for hver medlemsstat i regionen samt de i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, omhandlede oplysninger definitionen af beskyttede kunder bør harmoniseres på EU-plan;

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  de andre forebyggende foranstaltninger, der har til formål at imødegå de risici, der er påpeget i risikovurderingen, som f.eks. foranstaltninger der vedrører behovet for at forbedre sammenkoblingerne mellem nabomedlemsstater og muligheden for at diversificere gasforsyningsruter og -kilder, hvor dette er relevant, til at imødegå de påpegede risici for så vidt muligt at opretholde gasforsyningen for alle kunder

e)  de andre forebyggende foranstaltninger, der har til formål at imødegå de risici, der er påpeget i risikovurderingen, som f.eks. foranstaltninger der vedrører behovet for at forbedre sammenkoblingerne mellem nabomedlemsstater og muligheden for at diversificere gasforsyningsruter og -kilder, at indlede eller udvide leverancer fra alternative leverandører ved hjælp af en frivillig mekanisme for samling af efterspørgslen, hvor dette er relevant, til at imødegå de påpegede risici for så vidt muligt at opretholde gasforsyningen for alle kunder

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  definerer roller og ansvarsområder for naturgasvirksomhederne og industrielle gaskunder, inklusive for de relevante elproducenter, under hensyntagen til det forskellige omfang, som de er påvirket i tilfælde af afbrydelser af gasforsyningen, og deres samspil med de kompetente myndigheder og, hvor dette er relevant, med de nationale regulerende myndigheder på hvert af de kriseniveauer, der er fastlagt i artikel 10, stk. 1

b)  definerer klart roller og ansvarsområder for naturgasvirksomhederne og industrielle gaskunder, inklusive for de relevante elproducenter, under hensyntagen til det forskellige omfang, som de er påvirket i tilfælde af afbrydelser af gasforsyningen, og deres samspil med de kompetente myndigheder og, hvor dette er relevant, med de nationale regulerende myndigheder på hvert af de kriseniveauer, der er fastlagt i artikel 10, stk. 1

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  fastsætter, hvor dette er relevant, de foranstaltninger, der skal træffes, og tiltag, der skal iværksættes for at afbøde den mulige virkning af en afbrydelse af forsyningen af fjernvarme og af elektricitet produceret ved hjælp af gas

e)  fastsætter, hvor dette er relevant, de foranstaltninger, der skal træffes, og tiltag, der skal iværksættes for at afbøde den mulige virkning af en afbrydelse af forsyningen af fjernvarme og af elektricitet produceret ved hjælp af gas, idet der tages hensyn til særlige regionale forhold;

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  fastslår bidraget fra de markedsbaserede foranstaltninger med henblik på, for så vidt angår alarmniveau, at løse situationen, og for så vidt angår nødsituationsniveau, at afbøde konsekvenserne

h)  fastslår bidraget fra de markedsbaserede foranstaltninger, såsom frivillig samling af efterspørgslen eller virtuelle gasreservemekanismer med henblik på, for så vidt angår alarmniveau, at løse situationen, og for så vidt angår nødsituationsniveau, at afbøde konsekvenserne

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  Hvis der foreligger konkrete, seriøse og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som efter al sandsynlighed vil medføre en betydelig forværring af forsyningssituationen (forvarsel) i et tredjeland, træffer Kommissionen i samarbejde med tredjelandene eksterne foranstaltninger i tråd med det sæt af prioriteringer, som er fastsat i Rådets konklusioner om energidiplomati af 20. juli 2015, herunder ved at indgå i drøftelser, stille mæglingstjenester til rådighed og om nødvendigt udsende taskforcer.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Første afsnit gælder for væsentlige sociale tjenester og fjernvarmeinstallationer, i det omfang de er omfattet af definitionen af beskyttede kunder i den respektive medlemsstat.

Første afsnit gælder for væsentlige sociale tjenester og fjernvarmeinstallationer, i det omfang de er omfattet af definitionen af beskyttede kunder i den pågældende region.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Hvis de pågældende medlemsstater ikke kan blive enige om, hvilke omstændigheder der berettiger til genoptagelse af forsyningen til kunder, som ikke er private husholdninger, væsentlige sociale tjenesteydelser eller fjernvarmeinstallationer, fremlægger Kommissionen efter at have konsulteret Gaskoordinationsgruppen og i henhold til artikel 10, stk. 1, sin vurdering af forsyningsstandarden i de medlemsstater, som har erklæret krisesituationsniveauet.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De tekniske, retlige og finansielle ordninger vedrørende anvendelsen af stk. 3 aftales mellem de medlemsstater, der er direkte forbundet med hinanden og beskrevet i nødplanerne for deres respektive regioner. Sådanne ordninger kan bl.a. omfatte de gaspriser, der skal anvendes, brugen af sammenkoblingspunkter, herunder tovejskapacitet, gasmængder og dækning af kompensationsomkostninger. Der foretrækkes markedsbaserede foranstaltninger såsom auktioner til gennemførelsen af de i stk. 3 omhandlede forpligtelser. Hvis der foretages ændringer af de tekniske, retlige og finansielle ordninger, der er nødvendige for gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 3, ajourføres den relevante nødplan i overensstemmelse hermed.

4.  De tekniske, retlige og finansielle ordninger vedrørende anvendelsen af stk. 3 aftales på regionalt og interregionalt plan og beskrives i nødplanerne. Sådanne ordninger kan bl.a. omfatte de gaspriser, der skal anvendes, brugen af sammenkoblingspunkter, herunder tovejskapacitet, gasmængder og delt ansvar for kompensationsomkostninger. Der foretrækkes markedsbaserede foranstaltninger såsom auktioner til gennemførelsen af de i stk. 3 omhandlede forpligtelser. Disse gaspriser og kompensationsomkostninger og mekanismer revideres med jævne mellemrum. Hvis der foretages ændringer af de tekniske, retlige og finansielle ordninger, der er nødvendige for gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 3, ajourføres den relevante nødplan i overensstemmelse hermed. Kommissionen skal senest pr. 31. marts 2019 have udarbejdet retningslinjer og en liste over bedste praksis med henblik på at fremme disse ordninger.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis medlemsstaterne ikke når til enighed om de nødvendige tekniske, retlige og finansielle ordninger, kan Kommissionen i sin udtalelse og afgørelse om planerne foreslå en ramme for sådanne ordninger.

6.  Hvis medlemsstaterne ikke når til enighed om de nødvendige tekniske, retlige og finansielle ordninger, foreslår Kommissionen i sin udtalelse og afgørelse om planerne en ramme for sådanne ordninger med henblik på at styrke solidaritetsbestemmelsen.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis Kommissionen finder, at gasforsyningen i en region eller i Unionen som helhed er påvirket eller sandsynligvis vil blive påvirket, kan den kræve, at de kompetente myndigheder indsamler og fremsender de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere gasforsyningssituationen i Unionen, til Kommissionen. Kommissionen kan videregive sin vurdering til Gaskoordinationsgruppen.

5.  Hvis Kommissionen finder, at gasforsyningen i en region eller i Unionen som helhed er påvirket eller sandsynligvis vil blive påvirket, kræver den, at de kompetente myndigheder indsamler og fremsender de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere gasforsyningssituationen i Unionen, til Kommissionen. Kommissionen videregiver sin vurdering til Gaskoordinationsgruppen.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 – litra a – nr. vi

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi)  betingelserne for suspendering af gasleveringen.

vi)  betingelserne for ændring og suspendering af gasleveringen.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de kompetente myndigheder og Kommissionen gasforsyningskontrakter med en kontraktperiode på mere end et år, der indgås eller ændres efter [OP: Please insert the date of entry in force of this Regulation], og som individuelt eller kumulativt sammen med andre kontrakter med den samme leverandør eller dennes søsterselskaber leverer mere end 40 % af det årlige naturgasforbrug i den berørte medlemsstat, straks efter disse kontrakters indgåelse eller ændring. Meddelelsespligten gælder ikke for ændringer, der udelukkende vedrører gasprisen. Meddelelsespligten gælder også for alle kommercielle aftaler, der er relevante for opfyldelsen af gasforsyningskontrakten.

b)  de kompetente myndigheder og Kommissionen gasforsyningskontrakter med en kontraktperiode på mere end et år, der indgås eller ændres efter [OP: Please insert the date of entry in force of this Regulation], og som individuelt eller kumulativt sammen med andre kontrakter med den samme leverandør eller dennes søsterselskaber overskrider tærsklen på 8 milliarder kubikmeter eller leverer mere end 40 % af det årlige naturgasforbrug i den berørte medlemsstat, straks efter disse kontrakters indgåelse eller ændring. Meddelelsespligten gælder ikke for ændringer, der udelukkende vedrører gasprisen. Meddelelsespligten gælder også for alle kommercielle aftaler, der er relevante for opfyldelsen af gasforsyningskontrakten.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 9 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9 a.  Hvis Kommissionen finder, at bestemmelser i de kontrakter, der er indgået under artikel 13, overtræder denne forordning, giver den det nationale gasselskab og den pågældende kompetente myndighed meddelelse om de uforenelige bestemmelser i de berørte kontrakter. Det nationale gasselskab tager disse oplysninger op til overvejelse og fremsender inden for tre måneder fra datoen for modtagelsen af oplysningerne fra Kommissionen, Kommissionen en forklaring for at sikre, at denne forordning overholdes. Kommissionen kan overveje yderligere skridt for at sikre overholdelse af forordningen, herunder fremsætte en anmodning om ændring af de uforenelige bestemmelser, og - hvis det skønnes nødvendigt - indlede procedurer i henhold til konkurrencelovgivningen.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 9 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9 b.  Kommissionen tager hensyn til de oplysninger, der er modtaget i henhold til artikel 13, ved udarbejdelsen af en liste over bedste praksis samt urimelige kontraktvilkår som reference for kompetente myndigheder og nationale selskaber.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der er oprettet en gaskoordinationsgruppe for at lette koordineringen af foranstaltninger vedrørende gasforsyningssikkerhed. Denne gruppe består af repræsentanter for medlemsstaterne, navnlig deres kompetente myndigheder, samt for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (i det følgende benævnt "agenturet"), ENTSO for gas og de repræsentative organer for den pågældende industri og for de relevante kunder. Kommissionen fastlægger i samråd med medlemsstaterne gruppens sammensætning, idet den sikrer, at den er fuldt repræsentativ. Kommissionen har formandskabet i gruppen. Gruppen vedtager selv sin forretningsorden.

1.  Der er oprettet en gaskoordinationsgruppe for at forbedre koordineringen af foranstaltninger vedrørende gasforsyningssikkerhed. Denne gruppe består af repræsentanter for medlemsstaterne, navnlig deres kompetente myndigheder, samt for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (i det følgende benævnt "agenturet"), ENTSO for gas og de repræsentative organer for den pågældende industri og for de relevante kunder. Kommissionen fastlægger i samråd med medlemsstaterne gruppens sammensætning, idet den sikrer, at den er fuldt repræsentativ. Kommissionen har formandskabet i gruppen. Gruppen vedtager selv sin forretningsorden.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved artikel 3, stk. 2, andet punktum, artikel 3, stk. 6, artikel 4, stk. 3, 4 og 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, litra d), artikel 7, stk. 5, litra b) og e), artikel 8, stk. 1, litra e), g) og i), artikel 8, stk. 4, litra b) og c), artikel 9, stk. 1, litra j) og m), artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 4, artikel 11, stk. 5, og artikel 12 pålægges medlemsstaterne forpligtelser over for en kontraherende part i Energifællesskabet, som underlægges følgende procedure:

1.  Ved artikel 3, stk. 2, andet punktum, artikel 3, stk. 6, artikel 4, stk. 3, 4 og 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, litra d), artikel 7, stk. 5, litra b) og e), artikel 8, stk. 1, litra e), g) og i), artikel 8, stk. 4, litra b) og c), artikel 9, stk. 1, litra j) og m), artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 4, artikel 11, stk. 5, og artikel 12 pålægges medlemsstaterne og en kontraherende part i Energifællesskabet gensidige forpligtelser, idet sidstnævnte underlægges følgende procedure:

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På baggrund af de i artikel 7, stk. 5, omhandlede vurderinger drager Kommissionen, når det er relevant, konklusioner vedrørende mulighederne for at forbedre forsyningssikkerheden på EU-niveau og rapporterer til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning og fremsætter, såfremt det er nødvendigt, henstillinger om forbedringer af denne forordning.

På baggrund af de i artikel 7, stk. 5, omhandlede vurderinger drager Kommissionen konklusioner vedrørende mulighederne for at forbedre forsyningssikkerheden på EU-niveau og rapporterer til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning og fremsætter henstillinger om forbedringer af denne forordning.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden

Referencer

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

7.3.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Jacek Saryusz-Wolski

15.3.2016

Behandling i udvalg

14.6.2016

30.8.2016

 

 

Dato for vedtagelse

12.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, Traian Ungureanu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (14.9.2016)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Ordfører for udtalelse: Tomasz Piotr Poręba

KORT BEGRUNDELSE

Siden vedtagelsen af forordning (EU) nr. 994/2010 har EU gjort fremskridt med hensyn til integrationen af det indre gasmarked og således banet vejen for, at der kan indføres nye løsninger for at sikre forsyningen på det fælles marked. Erfaringer har dog vist, at virkningerne af cykliske gaskriser, der påvirker Europa, går videre end de enkelte medlemsstater og har konsekvenser for hele EU gennem hele forsyningskæden. På trods af dette har samarbejdsniveauet mellem medlemsstaterne ofte vist sig at være utilstrækkeligt.

De nuværende regler giver kun et minimumsniveau af beskyttelse på de nationale gasmarkeder, dvs. de beskytter medlemsstaterne mod begivenheder af teknisk karakter eller som følge af chok på efterspørgselssiden, men de løser ikke på nogen måde det vigtigste regionale problem, nemlig politiske risici.

Desuden har de politiske spændinger, som Rusland har forårsaget i forbindelserne med Ukraine, nødvendiggjort en ændring af den måde, hvorpå gasforsyningssikkerheden i EU betragtes. Den deraf følgende vedvarende usikkerhed om gasforsyningen tvinger os til at træffe foranstaltninger til at vurdere EU's nuværende gasforsyningssikkerhed og mulighederne for at forbedre den.

Jeg glæder mig derfor over den nye tilgang til spørgsmålet om at garantere forsyningssikkerheden og forslagene om at indføre nye og forbedrede mekanismer for samarbejde mellem medlemsstaterne. Særlig bemærkelsesværdige er forslagene til anvendelsen af solidaritetsprincippet og styrkelsen af risikovurderinger og national og regional planlægning.

Jeg er overbevist om, at oprettelsen af regionale grupper inden for EU vil bidrage til at styrke samarbejdet og solidariteten mellem medlemsstaterne og forbedre sikkerheden i gasforsyningen til EU samt styrke effektiviteten af selve forordningen.

Den ikke-obligatoriske bottom-up-tilgang til regionalt samarbejde, der er anvendt hidtil, har vist sig at være ineffektiv i praksis. Der er stadig alvorlige begrænsninger i samarbejdet mellem medlemsstaterne med hensyn til de manglende muligheder for samarbejde på tværnationalt plan. Fremsættelse af forslag om gennemsigtige kriterier for afgrænsningen af regioner og specifikke samarbejdsmekanismer vil helt bestemt diversificere forsyningskilderne og -ruterne, hvilket er afgørende i tilfælde af en nødsituation.

En regional tilgang er også vigtig, i betragtning af at det er nødvendigt, at konsekvenserne af potentielle krisesituationer i de forskellige EU-lande skal være jævnt fordelt. En betydelig afbrydelse af gasforsyningen fra øst har en betydelig indvirkning i hele EU, men krisens byrde er ulige fordelt.

En styrkelse af den regionale koordination understøttet af ensartede standarder for forsyning og infrastruktur, som er fastlagt på EU-plan, vil i tilfælde af gasmangel imidlertid give medlemsstaterne konkrete redskaber til at styre virkningerne af en krise, der er forårsaget af afbrydelser i forsyningssystemet eller usædvanlig høj efterspørgsel.

En forbedring af regionernes modstandsdygtighed over for forsyningsafbrydelser, der skyldes politiske foranstaltninger, vil styrke hele EU's modstandsdygtighed over for afbrydelser i naturgasforsyningen, mens en udvidelse af det regionale samarbejde og en anvendelse af kriseberedskabsmekanismer baseret på risikovurderinger, som er udarbejdet i fællesskab, vil give medlemsstaterne værktøjerne til at forberede sig på en eventuel gasmangel.

Jeg vil også gerne understrege medtagelsen af solidaritetsprincippet, som indbefatter indførelsen af en mekanisme, der garanterer forsyningsprioritet til husholdninger, varmeanlæg og væsentlige sociale tjenester (f.eks. hospitaler og skoler) i medlemsstater, der står over for en gasforsyningskrise, selv om dette er på bekostning af en reduktion af gasforbruget på et andet lands marked.

Jeg mener, at vi vil være i stand til at finde frem til mekanismer, der sikrer muligheden for at levere den krævede mængde naturgas til medlemsstater, som har erklæret en nødsituation.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Naturgas (i det følgende benævnt "gas") er fortsat en afgørende komponent i Unionens energiforsyning. En stor andel af denne gas importeres til Unionen fra tredjelande.

(1)  Naturgas (i det følgende benævnt "gas") er en afgørende komponent i Unionens energiforsyning i overgangsfasen hen imod en stadig stigende andel af energi fra vedvarende energikilder. En stor andel af denne gas importeres til Unionen fra tredjelande. Gasforsyningssikkerheden skal derfor håndteres på EU-plan som en fælles løsning, der vil medføre mere effektive garantier uden at undergrave det indre energimarked og uden at skabe negative konsekvenser for andre lande. Det nuværende politiske klima i forhold til visse tredjelande giver imidlertid ingen garanti for pålidelige og kontinuerlige leveringer eller energisikkerhed i Unionen og dens medlemsstater, og følgelig skal diversificering fra tredjelande og sammenkoblingerne mellem medlemsstaterne forbedres.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  En betydelig afbrydelse af gasforsyningen kan påvirke alle medlemsstater, Unionen som helhed og kontraherende parter i traktaten om oprettelse af energifællesskabet, undertegnet i Athen den 25. oktober 2005. En afbrydelse kan også skade EU's økonomi alvorligt og få meget store samfundsmæssige konsekvenser, særligt for mere sårbare kundegrupper.

(2)  En betydelig afbrydelse af gasforsyningen kan påvirke alle medlemsstater, Unionen som helhed og kontraherende parter i traktaten om oprettelse af energifællesskabet, undertegnet i Athen den 25. oktober 2005. En afbrydelse kan også skade EU's økonomi og sikkerhed alvorligt og få meget store samfundsmæssige konsekvenser, særligt for mere sårbare kundegrupper, som f.eks. anlæg med et kontinuerligt driftsflow, navnlig i lande, der er afhængige af én enkelt dominerende leverandør. Det er derfor afgørende at diversificere energikilder, leverandører og ruter for i det hele taget at hindre sådanne situationer og mindske virkningerne af uundgåelige afbrydelser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Formålet med denne forordning er at sikre, at der træffes alle de nødvendige foranstaltninger til opretholdelse af en uafbrudt gasforsyning i hele Unionen, dog særligt til beskyttede kunder i forbindelse med vanskelige klimaforhold eller i tilfælde af afbrydelser i forsyningen. Disse målsætninger bør nås ved hjælp af de mest omkostningseffektive foranstaltninger, og på en måde så konkurrencen på energimarkederne ikke forvrides.

(3)  Formålet med denne forordning er at sikre, at der træffes alle de nødvendige og ikke-diskriminerende foranstaltninger til opretholdelse af en uafbrudt gasforsyning i hele Unionen, dog særligt til beskyttede kunder i forbindelse med vanskelige klimaforhold eller i tilfælde af afbrydelser i forsyningen. Disse målsætninger bør nås ved hjælp af de mest omkostningseffektive foranstaltninger inden for og mellem regionerne, og på en måde så konkurrencen på energimarkederne ikke forvrides, og minimumsniveauet for skader i tilfælde af anlæg med et kontinuerligt driftsflow ikke påvirkes. Der bør i en bredere kontekst også tages højde for gasforsyningssikkerheden, som ligeledes bør opnås gennem en bedre diversificering af forsyninger fra tredjelande, nye energiforbindelser mellem medlemsstaterne og anvendelse af alternative energikilder. Samtidig er det afgørende at styrke energisikkerhedssamarbejdet med Unionens nabolande, med strategiske partnere. Det ville være et supplement til Unionens foranstaltninger, herunder finansiering, der har til formål at øge energieffektiviteten.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden har allerede haft en væsentlig positiv indvirkning på Unionens naturgasforsyningssikkerhed, både hvad angår forberedelse og afbødning. Medlemsstaterne er bedre rustede til at modstå en forsyningskrise, nu hvor de er forpligtede til at udarbejde planer, der indeholder såvel forebyggende foranstaltninger som nødforanstaltninger, og de er bedre beskyttede, nu hvor de skal opfylde en række forpligtelser vedrørende infrastrukturkapacitet og gasforsyning. Den gennemførelsesrapport, der blev udarbejdet i oktober 2014 i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, fremhæver imidlertid en række områder, hvor forbedringer af denne forordning ville kunne understøtte Unionens forsyningssikkerhed yderligere.

(4)  Den eksisterende EU-lovgivning, navnlig de relevante elementer i den tredje energipakke og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010, har allerede haft en væsentlig positiv indvirkning på Unionens naturgasforsyningssikkerhed, både hvad angår forberedelse og afbødning. Medlemsstaterne er bedre rustede til at modstå en forsyningskrise, nu hvor de er forpligtede til at udarbejde planer, der indeholder såvel forebyggende foranstaltninger som nødforanstaltninger, og de er bedre beskyttede, nu hvor de skal opfylde en række forpligtelser vedrørende infrastrukturkapacitet og gasforsyning. Den gennemførelsesrapport, der blev udarbejdet i oktober 2014 i henhold til forordning (EU) nr. 994/2010, fremhæver imidlertid en række områder, hvor forbedringer af denne forordning ville kunne understøtte Unionens forsyningssikkerhed yderligere.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Med henblik på at sikre Unionens energiforsyning er det nødvendigt at diversificere energikilderne og opbygge nye energiforbindelser mellem medlemsstaterne. Samtidig er det afgørende at styrke energisikkerhedssamarbejdet med Unionens nabolande, med strategiske partnere samt blandt EU-institutionerne.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Kommissionens meddelelse fra februar 2015 om en rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik14 fremhæver det faktum, at energiunionen bygger på solidaritet og tillid, og begge dele er nødvendige for energisikkerheden. Denne forordning bør tilstræbe at øge solidariteten og tilliden mellem medlemsstaterne og indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå denne målsætning, og dermed bane vejen for virkeliggørelsen af energiunionen.

(6)  Kommissionens meddelelse fra februar 2015 om en rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende klimapolitik14 fremhæver det faktum, at energiunionen bygger på solidaritet og tillid, og begge dele er nødvendige for energisikkerheden. Denne forordning bør tilstræbe at øge samarbejdet, solidariteten, tilliden og sammenkoblingerne mellem medlemsstaterne og indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå denne målsætning, og dermed bane vejen for en hurtig oprettelse og virkeliggørelse af energiunionen.

__________________

__________________

14 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank, COM(2015) 80 final.

14 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank, COM(2015) 80 final.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Energiforsyningssikkerheden i Unionen og reduceringen af de enkelte medlemsstaters risiko for eksponering for skadelige virkninger som følge af afbrydelser af forsyningerne garanteres bedst ved et velfungerende indre gasmarked. Trues en medlemsstats forsyningssikkerhed, er der en risiko for, at ensidige foranstaltninger truffet af denne medlemsstat kan bringe det indre gasmarkeds funktion i fare og skade gasforsyningen til kunder i andre medlemsstater. For at gøre det muligt for det indre gasmarked at fungere selv i situationer med forsyningsknaphed er det nødvendigt at sikre solidaritet og koordinering i forbindelse med forsyningskriser, såvel hvad angår forebyggende tiltag som reaktionen på faktiske afbrydelser af forsyningen.

(7)  Energiforsyningssikkerheden i Unionen og reduceringen af de enkelte medlemsstaters risiko for eksponering for skadelige virkninger som følge af afbrydelser af forsyningerne garanteres bedst ved et velfungerende indre gasmarked, der er overvåget af offentlige tilsynsmyndigheder. Trues en medlemsstats forsyningssikkerhed, er der en risiko for, at ensidige foranstaltninger truffet af denne medlemsstat kan bringe det indre gasmarkeds funktion i fare og skade gasforsyningen til kunder i andre medlemsstater. For at gøre det muligt for medlemsstaterne at håndtere forsyningsproblemer og det indre gasmarked at fungere selv i situationer med en sådan forsyningsknaphed er det nødvendigt at sikre solidaritet og koordinering på regionalt plan og EU-plan i forbindelse med forsyningskriser, såvel hvad angår forebyggende tiltag som reaktionen på faktiske afbrydelser af forsyningen, hvilket vil føre til integration af regionernes energimarkeder. Unionen bør i den forbindelse sikre en yderligere diversificering af energikilder, leverandører og forsyningsruter som en forudsætning for energisikkerhed og skal, bl.a. gennem finansiering, støtte disse diversificeringsorienterede projekter, der fuldt ud er i overensstemmelse med Unionens lovgivning og principper samt Unionens langsigtede politiske mål og prioriteringer såsom infrastrukturprojekter.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Potentialet for at anvende mere effektive og mindre omkostningstunge foranstaltninger gennem regionalt samarbejde er indtil videre ikke blevet udnyttet fuldt ud. Dette vedrører ikke kun bedre koordinering af nationale afbødningsforanstaltninger i nødsituationer, men også af nationale forebyggende foranstaltninger, såsom national oplagring eller politikker vedrørende flydende naturgas (i det følgende benævnt "LNG"), som potentielt kan være strategisk vigtige for visse regioner.

(8)  Potentialet for at anvende mere effektive og mindre omkostningstunge foranstaltninger gennem regionalt samarbejde er indtil videre ikke blevet udnyttet fuldt ud, og der er behov for et koncept for det regionale samarbejde og muligheden for at fastlægge samarbejdsformater på grundlag af høringer med medlemsstaterne under hensyntagen til den energimæssige dynamik. Bedre koordinering af nationale afbødningsforanstaltninger i nødsituationer anbefales sammen med nationale forebyggende foranstaltninger, såsom national oplagring eller politikker vedrørende flydende naturgas (i det følgende benævnt "LNG"), som potentielt kan være strategisk vigtige for visse regioner, og en effektiv anvendelse af eksisterende infrastruktur.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I solidaritetens ånd bør regionalt samarbejde med deltagelse af offentlige myndigheder og naturgasvirksomheder være det vejledende princip i denne forordning, med det formål at fastslå de relevante risici i hver region og optimere fordelene ved koordinerede foranstaltninger til afbødning af disse risici samt gennemføre de foranstaltninger, der er mest omkostningseffektive for Unionens kunder.

(9)  I solidaritetens ånd bør regionalt samarbejde med deltagelse af offentlige myndigheder og naturgasvirksomheder være det vejledende princip i denne forordning, med det formål at fastslå de relevante risici i hver region og optimere fordelene ved koordinerede foranstaltninger på lokalt, regionalt og grænseoverskridende plan med henblik på at afbøde disse risici og konsolidere gasforsyningenssikkerheden samt gennemføre de foranstaltninger, der er mest omkostningseffektive for Unionens kunder. Det regionale samarbejde bør øge Unionens rolle yderligere med hensyn til at støtte bestræbelserne på grænseoverskridende samarbejde og bør suppleres med et stærkere EU-perspektiv, der giver mulighed for anvendelse af alle tilgængelige forsyninger og værktøjer på hele det indre gasmarked. Dette vil kunne fremmes ved, at der foretages en indgående analyse på EU-plan af de relevante forsyningskorridorer i en nødsituation baseret på gasforsyningskilder, der er fælles for en gruppe af medlemsstater. Inden for rammerne af det regionale samarbejde kan eksisterende og nye infrastrukturprojekter udvikles, således at grænseoverskridende sammenkoblinger kan forbedre gasforsyningssikkerheden. En yderligere mulighed, hvortil der skal tages hensyn ved fastsættelsen af de regionale grupper, bør være medtagelsen af fremtidige medlemsstater, som er involveret i en udvidelsesproces.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Visse kunder, herunder privatkunder og kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, er særligt sårbare og kan have behov for beskyttelse. Definitionen på disse beskyttede kunder bør ikke være i modstrid med Unionens solidaritetsmekanismer.

(10)  Visse kunder, herunder privatkunder og kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, er særligt sårbare og bør beskyttes, herunder fra stærkt stigende gaspriser, som er resultatet af en forsyningskrise. Definitionen på disse beskyttede kunder bør så vidt muligt yderligere harmoniseres uden at undergrave Unionens solidaritetsmekanismer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Gasforsyningssikkerheden bør være et fælles ansvar, der deles af naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne via deres kompetente myndigheder og Kommissionen inden for deres respektive kompetenceområder. Et sådant fælles ansvar forudsætter et meget tæt samarbejde mellem disse parter. Dog kan kunder, som bruger gas til elproduktion eller industrielle formål, også spille en vigtig rolle for gasforsyningssikkerheden via deres evne til at reagere på en krise med foranstaltninger på efterspørgselssiden, f.eks. afbrydelige kontrakter og brændselsomlægning, som har direkte indvirkning på balancen mellem udbud og efterspørgsel.

(11)  Gasforsyningssikkerheden bør være et fælles ansvar, der deles af naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne via deres kompetente nationale, regionale og lokale myndigheder og Kommissionen inden for deres respektive kompetenceområder. Et sådant fælles ansvar forudsætter et meget tæt samarbejde mellem disse parter. Dog kan kunder, som bruger gas til elproduktion eller industrielle formål, også spille en vigtig rolle for gasforsyningssikkerheden via deres evne til at reagere på en krise med foranstaltninger på efterspørgselssiden, f.eks. afbrydelige kontrakter og brændselsomlægning, som har direkte indvirkning på balancen mellem udbud og efterspørgsel.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Gasforsyningssikkerheden bør være et fælles ansvar, der deles af naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne via deres kompetente myndigheder og Kommissionen inden for deres respektive kompetenceområder. Et sådant fælles ansvar forudsætter et meget tæt samarbejde mellem disse parter. Dog kan kunder, som bruger gas til elproduktion eller industrielle formål, også spille en vigtig rolle for gasforsyningssikkerheden via deres evne til at reagere på en krise med foranstaltninger på efterspørgselssiden, f.eks. afbrydelige kontrakter og brændselsomlægning, som har direkte indvirkning på balancen mellem udbud og efterspørgsel.

(11)  Gasforsyningssikkerheden bør være et fælles ansvar, der deles af naturgasvirksomhederne, medlemsstaterne via deres kompetente myndigheder og Kommissionen inden for deres respektive kompetenceområder. Et sådant fælles ansvar forudsætter et meget tæt samarbejde mellem disse parter. Dog kan kunder, som bruger gas til elproduktion eller industrielle formål, også spille en vigtig rolle for gasforsyningssikkerheden via deres evne til at reagere på en krise med foranstaltninger på efterspørgselssiden, f.eks. energieffektivitet, afbrydelige kontrakter og brændselsomlægning, som har direkte indvirkning på balancen mellem udbud og efterspørgsel.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Denne forordning bør tages i betragtning, både når der skal vedtages operationelle planer for anvendelsen af ESI-finansiering og i forbindelse med finansieringskriterierne for EFSI-projekter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Med henblik på denne forordning bør der derfor tages højde for følgende kriterier, når de regionale grupper oprettes: forsyningsmønstret, eksisterende og planlagte sammenkoblinger og sammenkoblingskapaciteten mellem medlemsstaterne, markedets udvikling og modenhed, eksisterende regionale samarbejdsstrukturer og antallet af medlemsstater i en region, som bør begrænses for at sikre, at gruppen opretholder en funktionsdygtig størrelse.

(19)  Med henblik på denne forordning bør der derfor tages højde for følgende kriterier, når de regionale grupper oprettes: forsyningsmønstret, eksisterende og planlagte sammenkoblinger og sammenkoblingskapaciteten mellem medlemsstaterne, markedets udvikling og modenhed, graden af diversificering af gasleverandører og gasruter, eksisterende regionale samarbejdsstrukturer og antallet af medlemsstater i en region, som bør begrænses for at sikre, at gruppen opretholder en funktionsdygtig størrelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at det regionale samarbejde kan gennemføres, bør medlemsstaterne oprette en samarbejdsmekanisme i hver region. Denne eller sådanne mekanismer bør udvikles tilstrækkeligt på forhånd til, at risikovurderingen kan udarbejdes, og der kan udarbejdes anvendelige planer på regionalt niveau. Medlemsstaterne kan frit vælge den samarbejdsmekanisme, der er bedst egnet for en given region. Kommissionen bør have rollen som formidler i den overordnede proces og videregiver bedste praksis inden for oprettelsen af regionalt samarbejde, som f.eks. oprettelsen af en vekslende koordinatorfunktion i regionen, der tager sig af forberedelsen af de forskellige dokumenter eller opretter særlige organer. Hvis der ikke er en samarbejdsmekanisme, kan Kommissionen foreslå en egnet samarbejdsmekanisme for en given region.

(20)  For at det regionale samarbejde kan gennemføres, bør medlemsstaterne oprette klare administrative mekanismer på intraregionalt og interregionalt niveau, som vil finde anvendelse i nødsituationer, og på grundlag af hvilke de kompetente myndigheder kan træffe foranstaltninger. Denne eller sådanne mekanismer bør udvikles tilstrækkeligt på forhånd og sikre en høj grad af gennemsigtighed, således at risikovurderingen kan udarbejdes, og der kan udarbejdes anvendelige planer på regionalt niveau, og man kan undgå urimelige omkostninger for forbrugerne. Medlemsstaterne kan frit vælge den samarbejdsmekanisme, der er bedst egnet for en given region, og denne mekanisme kan omstruktureres i overensstemmelse med den energimæssige dynamik. Kommissionen bør fastlægge standarder og have rollen som formidler i den overordnede proces og videregiver bedste praksis inden for oprettelsen af regionalt samarbejde, som f.eks. oprettelsen af en vekslende koordinatorfunktion i regionen, der tager sig af forberedelsen af de forskellige dokumenter eller opretter særlige organer. Hvis der ikke er en samarbejdsmekanisme, bør Kommissionen foreslå en egnet samarbejdsmekanisme for en given region.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  For at sikre maksimalt beredskab med henblik på at undgå en forsyningsafbrydelse og afbøde konsekvenserne heraf, såfremt en sådan alligevel finder sted, udarbejder de kompetente myndigheder i en given region forebyggende handlingsplaner og nødplaner efter at have hørt de interesserede parter. De regionale planer bør tage højde for hver medlemsstats særlige forhold. De bør også tydeligt definere naturgasvirksomhedernes og de kompetente myndigheders roller og ansvarsområder. Nationale foranstaltninger bør sammensættes, så de tager fuldt højde for de regionale foranstaltninger i de forebyggende handlingsplaner og i nødplanerne. De bør også sammensættes således, at de tager højde for nationale risici på en sådan måde, at der drages fuld fordel af de muligheder, som regionalt samarbejde giver. Planerne bør have teknisk og operationel karakter, idet deres formål er at medvirke til at forhindre, at en nødsituation opstår eller eskalerer, og at konsekvenserne af en sådan afbødes. Planerne bør tage højde for elsystemernes sikkerhed og være i overensstemmelse med energiunionens strategiske planlægning og rapporteringsværktøjer.

(23)  For at sikre maksimalt beredskab med henblik på at undgå en forsyningsafbrydelse og afbøde konsekvenserne heraf, såfremt en sådan alligevel finder sted, udarbejder de kompetente myndigheder i en given region forebyggende handlingsplaner og nødplaner efter at have hørt de interesserede parter. De regionale planer bør tage højde for hver medlemsstats særlige forhold. De bør også tydeligt definere naturgasvirksomhedernes og de kompetente myndigheders roller og ansvarsområder. Nationale foranstaltninger bør sammensættes, så de tager fuldt højde for de regionale foranstaltninger i de forebyggende handlingsplaner og i nødplanerne. De bør også sammensættes således, at de tager højde for nationale risici på en sådan måde, at der drages fuld fordel af de muligheder, som regionalt samarbejde giver. Planerne bør have teknisk og operationel karakter, idet deres formål er at medvirke til at forhindre, at en nødsituation opstår eller eskalerer, at konsekvenserne af en sådan afbødes, og at man undgår, at der opstår urimelige omkostninger for forbrugerne. Planerne bør tage højde for elsystemernes sikkerhed og være i overensstemmelse med energiunionens strategiske planlægning og rapporteringsværktøjer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I tilfælde af en forsyningskrise bør alle markedsaktører gives tilstrækkelig mulighed for at reagere på situationen med markedsbaserede foranstaltninger. Hvis puljen af mulige markedsforanstaltninger er opbrugt, og de anvendte foranstaltninger stadig ikke er tilstrækkelige, bør medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder træffe foranstaltninger for at eliminere eller afbøde konsekvenserne af forsyningskrisen.

(25)  I tilfælde af en forsyningskrise bør alle markedsaktører gives tilstrækkelig mulighed for at reagere på situationen med markedsbaserede foranstaltninger. Hvis puljen af mulige markedsforanstaltninger ikke har været rettidige eller er opbrugt, og de anvendte foranstaltninger stadig ikke er tilstrækkelige, bør medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder træffe foranstaltninger for at eliminere eller afbøde konsekvenserne af forsyningskrisen.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Foranstaltninger på efterspørgselssiden, såsom brændselsomlægning eller reducering af gasforsyningen til store industrikunder i en rækkefølge, der er økonomisk effektiv, kan komme til at spille en værdifuld rolle for energiforsyningssikkerheden, hvis de kan anvendes hurtigt og reducere efterspørgslen betydeligt i tilfælde af en afbrydelse af gasforsyningen. Der bør gøres mere for at fremme energieffektivitet, særlig hvor der er behov for foranstaltninger på efterspørgselssiden. Der skal tages højde for den miljømæssige indvirkning af enhver foreslået foranstaltning, hvad enten det er på efterspørgsels- eller udbudssiden, idet der så vidt muligt foretrækkes foranstaltninger med mindst mulig indvirkning på miljøet. Samtidig tages aspekter som energiforsyningssikkerhed og konkurrencedygtighed i betragtning.

(28)  Foranstaltninger på efterspørgselssiden, såsom brændselsomlægning eller reducering af gasforsyningen til store industrikunder i en rækkefølge, der er økonomisk effektiv, kan komme til at spille en værdifuld rolle for energiforsyningssikkerheden, hvis de kan anvendes hurtigt og reducere efterspørgslen betydeligt i tilfælde af en afbrydelse af gasforsyningen. Der bør gøres mere for at fremme energieffektivitet, særlig hvor der er behov for foranstaltninger på efterspørgselssiden. Investeringer, der sigter mod at udnytte potentialet for vedvarende energikilder på lokalt plan, bør prioriteres. Der skal tages højde for den miljømæssige indvirkning af enhver foreslået foranstaltning, hvad enten det er på efterspørgsels- eller udbudssiden, idet der så vidt muligt foretrækkes foranstaltninger med mindst mulig indvirkning på miljøet. Samtidig tages aspekter som energiforsyningssikkerhed og konkurrencedygtighed i betragtning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  De forebyggende handlingsplaner og nødplaner bør regelmæssigt ajourføres og offentliggøres. De bør underkastes peer review. Peer review-processen gør det muligt på et tidligt tidspunkt at opdage uoverensstemmelser og tiltag, der kan bringe andre medlemsstaters forsyningssikkerhed i fare, og sikrer dermed, at planer for forskellige regioner er forenelige med hinanden. Det gør det også muligt for medlemsstaterne at udveksle bedste praksis.

(32)  De regionale forebyggende handlingsplaner og nødplaner, der er forbundet med dem på nationalt plan, skal regelmæssigt ajourføres og offentliggøres. De bør underkastes peer review. Peer review-processen gør det muligt på et tidligt tidspunkt at opdage uoverensstemmelser og tiltag, der kan bringe andre medlemsstaters forsyningssikkerhed i fare, og sikrer dermed, at planer for forskellige regioner er forenelige med hinanden. Det gør det også muligt for medlemsstaterne at udveksle bedste praksis.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Stresstesten fra oktober 2014 viste, at der er brug for solidaritet for at sikre forsyningssikkerheden i hele Unionen og for at holde de samlede omkostninger på et minimum. Hvis en medlemsstat erklærer en nødsituation, bør der anvendes en todelt tilgang for at styrke solidariteten. Først bør alle de medlemsstater, der har indført en højere forsyningsstandard, reducere denne til standardværdier for at gøre markedet mere likvidt. Såfremt dette første tiltag ikke tilvejebringer den nødvendige forsyning, bør nabomedlemsstaterne iværksætte yderligere foranstaltninger, også selv om der ikke er tale om en nødsituation, for at sikre forsyningen til privatkunder, kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, og fjernvarmeinstallationer i den medlemsstat, der står i en nødsituation. Medlemsstaterne bør præcisere og beskrive detaljerne i disse solidaritetsforanstaltninger i deres nødplaner og sikre en rimelig og ligelig kompensation til naturgasvirksomhederne.

(36)  Stresstesten fra oktober 2014 viste, at der er brug for solidaritet baseret på regionalt samarbejde for at sikre forsyningssikkerheden i hele Unionen og for at holde de samlede omkostninger på et minimum. Denne solidaritet bør defineres på tre aktionsniveauer – bilateral eller regionalt niveau, interregionalt niveau og EU-niveau – og bør ikke overlades til en enkelt regional gruppe alene, hvis en konsekvent og ensartet tilgang på EU-plan er nødvendig. Hvis en medlemsstat erklærer en nødsituation, bør der anvendes en todelt tilgang for at styrke solidariteten. Først bør alle de medlemsstater, der har indført en højere forsyningsstandard, reducere denne til standardværdier for at gøre markedet mere likvidt. Såfremt dette første tiltag ikke tilvejebringer den nødvendige forsyning, bør nabomedlemsstaterne iværksætte yderligere foranstaltninger, også selv om der ikke er tale om en nødsituation, for at sikre forsyningen til privatkunder, kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, og fjernvarmeinstallationer i den medlemsstat, der står i en nødsituation. Medlemsstaterne bør præcisere og beskrive detaljerne i disse solidaritetsforanstaltninger i deres nødplaner og sikre en rimelig og ligelig kompensation til naturgasvirksomhederne.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Et af Unionens mål er at styrke Energifællesskabet, hvilket vil sikre en effektiv gennemførelse af Unionens energilovgivning og reform af energimarkedet samt fremme investeringer i energisektoren, idet Unionens og Energifællesskabets energimarkeder bliver mere integrerede. Dette indebærer også indførelsen af fælles krisestyring, idet der foreslås forebyggende handlingsplaner og nødplaner på regionalt niveau, som inkluderer de kontraherende parter i Energifællesskabet. Kommissionens meddelelse fra oktober 2014 om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt henviser desuden til behovet for at anvende det indre energimarkeds regler på energistrømme mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet. For at sikre en effektiv krisestyring på grænserne mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet bør de nødvendige ordninger i henhold til vedtagelsen af en fælles akt derfor fastlægges på en sådan måde, at et specifikt samarbejde med en enkelt kontraherende part i Energifællesskabet kan gennemføres, så snart de nødvendige gensidige bestemmelser er behørigt indført.

(41)  Et af Unionens mål er at styrke Energifællesskabet, hvilket vil sikre en effektiv gennemførelse af Unionens energilovgivning og reform af energimarkedet samt fremme investeringer i energisektoren, idet Unionens og Energifællesskabets energimarkeder bliver mere integrerede. Dette indebærer også indførelsen af fælles krisestyring, idet der foreslås forebyggende handlingsplaner og nødplaner på regionalt niveau, som inkluderer de kontraherende parter i Energifællesskabet. Med henblik herpå bør der udarbejdes prognoser for forbrug på regionalt niveau og de tilgængelige reserver, hvilket vil gøre det muligt at styrke evnen til at reagere i tilfælde af en krise. Kommissionens meddelelse fra oktober 2014 om det europæiske gassystems modstandsdygtighed på kort sigt henviser desuden til behovet for at anvende det indre energimarkeds regler på energistrømme mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet. For at sikre en effektiv krisestyring på grænserne mellem EU's medlemsstater og de kontraherende parter i Energifællesskabet bør de nødvendige ordninger i henhold til vedtagelsen af en fælles akt derfor fastlægges på en sådan måde, at et specifikt samarbejde med en enkelt kontraherende part i Energifællesskabet kan gennemføres, så snart de nødvendige gensidige bestemmelser er behørigt indført.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Hvis der findes pålidelige oplysninger om en situation uden for Unionen, som truer forsyningssikkerheden i en eller flere medlemsstater, og som kan udløse en tidlig varslingsmekanisme, der omfatter Unionen og et tredjeland, bør Kommissionen straks underrette Gaskoordinationsgruppen, og Unionen bør derpå træffe passende foranstaltninger for at forsøge at afbøde situationen.

(43)  Hvis der findes pålidelige oplysninger om en situation uden for Unionen, som truer forsyningssikkerheden i en eller flere medlemsstater, og som kan udløse en tidlig varslingsmekanisme, der omfatter Unionen og et tredjeland, bør Kommissionen straks underrette Gaskoordinationsgruppen, og Unionen bør derpå træffe passende foranstaltninger for at forsøge at afbøde situationen. Hvis situationen giver mulighed herfor, og der findes passende infrastrukturforbindelser, kan Kommissionen og medlemsstaterne yde midlertidig støtte til tredjelande i krise.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "beskyttede kunder": alle privatkunder, som er tilsluttet et gasdistributionsnet, og derudover, hvis den pågældende medlemsstat træffer beslutning herom, en eller flere af følgende:

1)  "beskyttede kunder": alle privatkunder, som er tilsluttet et gasdistributionsnet, og derudover, i tilfælde af at de kompetente myndigheder i hver enkelt region træffer beslutning herom, en eller flere af følgende:

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  små og mellemstore virksomheder, hvis de er tilsluttet et gasdistributionsnet, og væsentlige sociale tjenester, hvis de er tilsluttet et gasdistributions- eller transmissionsnet, og forudsat at sådanne virksomheder eller tjenester tilsammen ikke udgør mere end 20 % af det samlede årlige gasforbrug i medlemsstaten

udgår

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "væsentlig social tjeneste": sundhedstjenester, beredskabstjenester eller sikkerhedstjenester

2)  "væsentlig social tjeneste": sundhedstjenester, uddannelsestjenester, børnepasningsordninger, beredskabstjenester eller sikkerheds- og forsvarstjenester

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  "lille eller mellemstor virksomhed": en enhed forbundet med transmissions- eller distributionsnettet med en tilgængelig eller planlagt kapacitet, der ikke overstiger 5 MWh/t

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b)  "kompetent myndighed": en national offentlig myndighed på regeringsplan eller en national regulerende myndighed, der er udpeget som kompetent myndighed og sikrer gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c)  "import fra tredjelande": import af gas fra tredjelande, som ikke er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen skal aktivt støtte diversificeringen af forsyninger fra tredjelande, både hvad angår energiressourcer, leverandører af gas og gasruter. Til dette formål udarbejder Kommissionen betingelserne for forbedring af energiinfrastruktursammenkoblingerne mellem medlemsstaterne og for færdiggørelse af de gastransmissionsruter, som er defineret som de prioriterede korridorer i forordning (EU) nr. 347/20131a (TEN-E-forordningen). "Nødforsyningskorridorer" er et begreb, der supplerer og styrker den regionale tilgang omhandlet i bilag I til denne forordning, og som er Unionens gasforsyningsruter, der er fastlagt for at hjælpe medlemsstaterne med bedre at afbøde virkningerne af eventuelle leverings- og/eller infrastrukturafbrydelser.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39).

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen koordinerer, hvis det er relevant, de kompetente myndigheders foranstaltninger på regionalt niveau og EU-niveau som fastsat i denne forordning bl.a. i kraft af Gaskoordinationsgruppen, jf. artikel 14, eller krisestyringsgruppen, jf. artikel 11, stk. 4, navnlig i tilfælde af en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, jf. artikel 11, stk. 1.

5.  Kommissionen koordinerer de kompetente myndigheders foranstaltninger på regionalt niveau og EU-niveau som fastsat i denne forordning bl.a. i kraft af Gaskoordinationsgruppen, jf. artikel 14, eller krisestyringsgruppen, jf. artikel 11, stk. 4, navnlig i tilfælde af en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, jf. artikel 11, stk. 1.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Foranstaltningerne, der er beskrevet i de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne, hvormed forsyningssikkerheden skal opretholdes, skal beskrives i detaljer, være gennemsigtige, forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og kontrollerbare, må ikke uretmæssigt forvride konkurrencen eller den effektive funktion af det indre gasmarked og må ikke bringe gasforsyningen i andre medlemsstater eller i Unionen som helhed i fare.

6.  De forebyggende handlingsplaner og nødplanerne skal være baseret på nationale planer for gasforsyningssikkerhed. Foranstaltningerne, der er beskrevet i de regionale forebyggende handlingsplaner, der er forbundet med dem på nationalt plan, og nødplanerne, hvormed forsyningssikkerheden skal opretholdes, skal beskrives i detaljer, være gennemsigtige, forholdsmæssige, ikke-diskriminerende, kontrollerbare, bæredygtige og i overensstemmelse med Unionens klima- og energimålsætninger, må ikke uretmæssigt forvride konkurrencen eller den effektive funktion af det indre gasmarked og må ikke bringe gasforsyningen i andre medlemsstater, regioner eller i Unionen som helhed i fare.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 7 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  evne til at efterkomme gasefterspørgslen fra beskyttede kunder under en afbrydelse fra den største gasleverandør

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 vedrørende ændringer til bilag I ud fra kriterierne i første afsnit af dette stykke, såfremt omstændighederne nødvendiggør en ændring af en region.

Sammensætningen af regioner kan tidligst i 2022 revurderes efter færdiggørelsen af en regional risikovurdering, en forebyggende handlingsplan og en nødplan. Enhver ændring i sammensætningen af regioner bør ske i form af en revision af denne forordning.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den kompetente myndighed sikrer, at ny transmissionsinfrastruktur bidrager til forsyningssikkerheden ved at udvikle et veltilsluttet net, herunder, hvis det er relevant, ved hjælp af et tilstrækkeligt antal grænseoverskridende indgangs- og udgangspunkter i henhold til markedets efterspørgsel og de påpegede risici. Den kompetente myndighed vurderer i forbindelse med risikovurderingen, om der findes interne flaskehalse, hvorvidt den nationale indgangskapacitet og infrastruktur, navnlig i transmissionsnettet, er i stand til at tilpasse de nationale og grænseoverskridende gasstrømme til det i risikovurderingen påpegede scenario for afbrydelse af den største enkeltstående gasforsyningsinfrastruktur på nationalt niveau og den største enkeltstående gasforsyningsinfrastruktur af fælles interesse for den region, der er omhandlet i risikovurderingen.

7  Den kompetente myndighed sikrer, at ny transmissionsinfrastruktur bidrager til forsyningssikkerheden ved at udvikle et veltilsluttet net, herunder, hvis det er relevant, ved hjælp af et tilstrækkeligt antal grænseoverskridende indgangs- og udgangspunkter i henhold til markedets efterspørgsel og de påpegede risici. Den kompetente myndighed vurderer i forbindelse med risikovurderingen, om der findes interne flaskehalse, hvorvidt den nationale indgangskapacitet og infrastruktur, navnlig i transmissionsnettet, er i stand til at tilpasse de nationale og grænseoverskridende gasstrømme til det i risikovurderingen påpegede scenario for afbrydelse af den største enkeltstående gasforsyningsinfrastruktur på nationalt niveau og den største enkeltstående gasforsyningsinfrastruktur af fælles interesse for den region, der er omhandlet i risikovurderingen. I en national, regional eller EU-dækkende nødsituation skal gasstrømmen gennem den permanente tovejskapacitet, som er bygget til at øge gasforsyningssikkerheden i en medlemsstat, have prioritet frem for andre punkter i systemet. De kompetente myndigheder skal undersøge muligheden for at udnytte de muligheder, som generelt tilbydes gennem "energidelen" af CEF og ESI-fondene, til at udvikle energiinfrastrukturer i regionerne og passende sammenkoblinger for disse regioner.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den kompetente myndighed kræver, at naturgasvirksomheder, som den udpeger, træffer foranstaltninger for at sikre gasforsyningen til medlemsstatens beskyttede kunder i hvert af følgende tilfælde:

1.  Den kompetente myndighed kræver, at naturgasvirksomheder, der leverer naturgas til beskyttede kunder i medlemsstaten, træffer foranstaltninger for at sikre gasforsyningen til medlemsstatens beskyttede kunder i hvert af følgende tilfælde:

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. marts 2017 fremsender medlemsstaterne deres definition af beskyttede kunder, forbrugsomfanget for beskyttede kunder og deres procentandel af det samlede årlige gasforbrug i medlemsstaten til Kommissionen. Hvis en medlemsstat i sin definition af beskyttede kunder, inkluderer de i artikel 2, stk. 1, litra a) eller b) omhandlede kategorier, angiver den i sin meddelelse til Kommissionen forbrugsomfanget for kunder i disse kategorier og hver af disse kundegruppers procentandel af det samlede årlige gasforbrug.

Senest den 31. marts 2017 fremsender de kompetente myndigheder i hver enkelt region definitionen af beskyttede kunder i den pågældende region, forbrugsomfanget for beskyttede kunder og deres procentandel af det samlede årlige gasforbrug i de respektive medlemsstater, samt hvorledes dette kan tænkes at påvirke de grænseoverskridende strømme i regionen, til Kommissionen. Hvis en medlemsstat i sin definition af beskyttede kunder, inkluderer de i artikel 2, stk. 1, litra a) eller b) omhandlede kategorier, angiver den i sin meddelelse til Kommissionen forbrugsomfanget for kunder i disse kategorier og hver af disse kundegruppers procentandel af det samlede årlige gasforbrug.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder i hver region, jf. bilag I, udarbejder i fællesskab en vurdering på regionalt niveau af alle de risici, der måtte være for gasforsyningssikkerheden. Vurderingen skal omfatte alle relevante risici såsom naturkatastrofer, teknologiske, kommercielle, sociale, politiske og andre relevante risici. Risikovurderingen udarbejdes:

1.  De kompetente myndigheder i hver region, jf. bilag I, udarbejder på grundlag af en vurdering af risici for de enkelte medlemsstater i hver region i fællesskab en vurdering på regionalt niveau af alle de risici, der måtte være for gasforsyningssikkerheden, heri indbefattet risikovurderingen for hver medlemsstat i regionen. Vurderingen skal omfatte alle relevante risici såsom naturkatastrofer, teknologiske, kommercielle, sociale, politiske og andre relevante risici. Risikovurderingen udarbejdes navnlig:

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)   manglende evne til at efterkomme den anslåede eller beregnede efterspørgsel fra beskyttede kunder i regionen under afbrydelse af forsyningen fra den største enkeltstående leverandør

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i hver region bliver enige om en samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen inden den i stk. 5 i denne artikel fastsatte frist. De kompetente myndigheder rapporterer til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af risikovurderingen eller ajourføringer af risikovurderingen. Kommissionen kan have en rolle som formidler i den overordnede forberedelse af risikovurderingen, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, kan Kommissionen foreslå en samarbejdsmekanisme for den pågældende region.

De kompetente myndigheder i hver region bliver enige om en samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen inden den i stk. 5 i denne artikel fastsatte frist. De kompetente myndigheder rapporterer til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme til udarbejdelse af risikovurderingen senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af risikovurderingen eller ajourføringer af risikovurderingen. Kommissionen har en rolle som formidler i den overordnede forberedelse af risikovurderingen, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, udvikler Kommissionen en samarbejdsmekanisme for den pågældende region.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Naturgasvirksomhederne, industrielle gaskunder, de relevante organisationer, som repræsenterer private og industrielle gaskunders interesser, såvel som medlemsstaterne og den nationale regulerende myndighed, for så vidt den ikke er den kompetente myndighed, samarbejder med de kompetente myndigheder og fremsender på anmodning alle nødvendige oplysninger til brug for risikovurderingen.

4.  Naturgasvirksomhederne, industrielle gaskunder, de relevante organisationer, som repræsenterer private, beskyttede og industrielle gaskunders interesser, såvel som medlemsstaterne og den nationale regulerende myndighed, for så vidt den ikke er den kompetente myndighed, samarbejder med de kompetente myndigheder og fremsender på anmodning alle nødvendige oplysninger til brug for risikovurderingen.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når alle medlemsstaterne i regionen er nået til enighed om risikovurderingen, meddeles denne Kommissionen for første gang senest den 1. september 2018. Risikovurderingen ajourføres hvert fjerde år, medmindre forholdene begrunder hyppigere ajourføringer. Risikovurderingen skal tage hensyn til de fremskridt, der gøres med de investeringer, der er nødvendige for at opfylde den i artikel 4 fastsatte infrastrukturstandard og de landespecifikke vanskeligheder, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af nye alternative løsninger. Den bør også bygge på erfaringerne fra simuleringen af de i artikel 9, stk. 2, omhandlede nødplaner.

5.  Når alle medlemsstaterne i regionen er nået til enighed om risikovurderingen, meddeles denne Kommissionen for første gang senest den 1. september 2018. Risikovurderingen ajourføres hvert fjerde år, medmindre forholdene begrunder hyppigere ajourføringer. Risikovurderingen skal tage hensyn til de fremskridt, der gøres med de investeringer, der er nødvendige for at opfylde den i artikel 4 fastsatte infrastrukturstandard og de landespecifikke vanskeligheder, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af nye alternative løsninger. Den bør også bygge på erfaringerne fra simuleringen af de i artikel 9, stk. 2, omhandlede nødplaner. Såfremt de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om risikovurderingen, skal Kommissionen forelægge en risikovurdering for denne region i samarbejde med de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Efter høring af naturgasvirksomhederne, de relevante organisationer, som repræsenterer private og industrielle gaskunders interesser, inklusive de relevante elproducenter, og de nationale regulerende myndigheder, for så vidt denne ikke er den kompetente myndighed, udarbejder de kompetente myndigheder i hver region, jf. bilag I, i fællesskab:

1.  Efter høring af naturgasvirksomhederne, de relevante organisationer, som repræsenterer private, beskyttede og industrielle gaskunders interesser, inklusive de relevante elproducenter, og de nationale regulerende myndigheder, for så vidt denne ikke er den kompetente myndighed, udarbejder de kompetente myndigheder i hver region, jf. bilag I, i fællesskab en sammenhængende ramme på EU-plan:

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  ordninger for fordeling af omkostninger mellem medlemsstaterne, når en kunde i én medlemsstat berøres negativt af en afbrydelse i gasforbruget og tvinges til at gå over til andre brændstoffer (fra gas til olie i tilfælde af kraftværker) på grund af beskyttede leverancer til kunder i den anden medlemsstat.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved at samle de regionale forebyggende planer og nødplaner udarbejder Kommissionen i samråd med de kompetente myndigheder, ACER og ENTSO for gas, en forebyggende handlingsplan og en nødplan på EU-niveau.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Formålet med den forebyggende handlingsplan og nødplanen er at bidrage til at kortlægge risici og muligheder i Unionen for at imødegå risici, differentiere foranstaltninger mellem de respektive regioner og vurdere specifikke behov for hver region i forhold til andre regioner.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i hver region bliver enige om en samarbejdsmekanisme tilstrækkeligt på forhånd til, at der er tid til at udarbejde planerne og give meddelelse om dem samt om ajourførte planer.

De kompetente myndigheder i hver region bliver enige om en samarbejdsmekanisme under hensyntagen til princippet om Unionens territoriale samarbejde tilstrækkeligt på forhånd til, at der er tid til at udarbejde planerne og give meddelelse om dem samt om ajourførte planer.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder rapporterer regelmæssigt til Gaskoordinationsgruppen om fremskridtene med udarbejdelsen og vedtagelsen af de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne. De kompetente myndigheder rapporterer navnlig til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af planerne eller ajourføringer af planerne. Kommissionen kan have en rolle som formidler i den overordnede forberedelse af planerne, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, kan Kommissionen foreslå en samarbejdsmekanisme for den pågældende region. De sikrer regelmæssig overvågning af gennemførelsen af sådanne planer.

De kompetente myndigheder rapporterer regelmæssigt til Gaskoordinationsgruppen om fremskridtene med udarbejdelsen og vedtagelsen af de forebyggende handlingsplaner og nødplanerne. De kompetente myndigheder rapporterer navnlig til Gaskoordinationsgruppen om den aftalte samarbejdsmekanisme senest 18 måneder inden fristen for vedtagelsen af planerne eller ajourføringer af planerne. Kommissionen har en rolle som formidler i den overordnede forberedelse af planerne, navnlig hvad angår oprettelsen af samarbejdsmekanismen. Hvis de kompetente myndigheder i en region ikke bliver enige om en samarbejdsmekanisme, udvikler Kommissionen en samarbejdsmekanisme for den pågældende region. De sikrer regelmæssig overvågning af gennemførelsen af sådanne planer.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Særlige dele af den forebyggende handlingsplan og nødplanen kan på anmodning fra en kompetent myndighed udelukkes fra offentliggørelsen. I så fald forsyner den pågældende kompetente myndighed Kommissionen med en omfattende oversigt over planerne for at gøre dem offentligt tilgængelige. Den omfattende oversigt skal mindst indeholde alle hovedelementerne i planerne i overensstemmelse med bilag V for at give markedsaktører tilstrækkelige oplysninger til at efterkomme kravene i denne forordning. De komplette udgaver af planerne skal være tilgængelige for de kompetente myndigheder i andre regioner, Kommissionen og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER).

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Fra den 1. marts 2019 ajourføres den forebyggende handlingsplan hvert fjerde år, medmindre forholdene begrunder hyppigere ajourføringer, eller Kommissionen anmoder herom. Den ajourførte plan skal afspejle den ajourførte risikovurdering og resultaterne af de test, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2. Artikel 7, stk. 3-7, finder anvendelse på den ajourførte plan.

6.  Fra den 1. marts 2019 ajourføres den forebyggende handlingsplan mindst hvert fjerde år, medmindre forholdene begrunder hyppigere ajourføringer, eller Kommissionen anmoder herom. Den ajourførte plan skal afspejle den ajourførte risikovurdering og resultaterne af de test, der er gennemført i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2. Artikel 7, stk. 3-7, finder anvendelse på den ajourførte plan.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  fastslår bidraget fra de markedsbaserede foranstaltninger med henblik på, for så vidt angår alarmniveau, at løse situationen, og for så vidt angår nødsituationsniveau, at afbøde konsekvenserne

h)  fastslår bidraget fra de markedsbaserede foranstaltninger, eksempelvis indføring af frivillige fælles indkøb eller aktivering af fælles virtuelle gasreserver, med henblik på, for så vidt angår alarmniveau, at løse situationen, og for så vidt angår nødsituationsniveau, at afbøde konsekvenserne

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  fastlægger de procedurer, der skal anvendes i tilfælde af afbrydelse af gasforsyningen i flere medlemsstater samtidig, og procedurerne i tilfælde af en mindskelse af lagrene i en medlemsstat som følge af deres anvendelse som kompensation i henhold til solidaritetsprincippet

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når den kompetente myndighed erklærer et af de i stk. 1 omhandlede kriseniveauer, oplyser den øjeblikkeligt Kommissionen herom og fremlægger alle nødvendige oplysninger, især vedrørende de foranstaltninger, den påtænker at træffe. I en nødsituation, som kan munde ud i en anmodning om bistand fra Unionen og dennes medlemsstater, underretter medlemsstatens kompetente myndighed hurtigst muligt Kommissionens beredskabskoordineringscenter (ERCC).

2.  Når den kompetente myndighed erklærer et af de i stk. 1 omhandlede kriseniveauer, oplyser den øjeblikkeligt Kommissionen og de kompetente myndigheder i regionen herom og fremlægger alle nødvendige oplysninger, især vedrørende de foranstaltninger, den påtænker at træffe. I en nødsituation, som kan munde ud i en anmodning om bistand fra Unionen og dennes medlemsstater, underretter medlemsstatens kompetente myndighed hurtigst muligt Kommissionens beredskabskoordineringscenter (ERCC).

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Hvis der foreligger konkrete, seriøse og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som efter al sandsynlighed vil medføre en betydelig forværring af forsyningssituationen (forvarsel) i et tredjeland, træffer Kommissionen i samarbejde med tredjelandene eksterne foranstaltninger i tråd med det sæt af prioriteringer, som er fastsat i Rådets konklusioner om energidiplomati af 20. juli 2015, herunder ved at indgå i drøftelser, stille mæglingstjenester til rådighed og om nødvendigt udsende taskforcer.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10 a

 

Nødforsyningskorridorer

 

1.   Fra 1. november 2017 udfører ENTSO for gas de opgaver, der er beskrevet i denne artikel.

 

2.  Den gennemfører en EU-dækkende simulering af scenarier, der omfatter forsynings- og infrastrukturafbrydelser. Scenarierne fastlægges af ENTSO for gas, der hører Gaskoordinationsgruppen. De kompetente myndigheder fremsender de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af simuleringerne, til ENTSO for gas, herunder daglige spidsbelastningsværdier, indenlandsk produktionskapacitet og foranstaltninger på efterspørgselssiden.

 

Den identificerer og vurderer nødforsyningskorridorer som supplement til den regionale tilgang, jf. bilag I, som gassen kan strømme igennem mellem regionerne for at forebygge fragmentering af det indre gasmarked. Resultaterne af den vurdering og forslaget om nødforsyningskorridorer skal drøftes i Gaskoordinationsgruppen.

 

Denne EU-dækkende simulering og disse nødforsyningskorridorer opdateres hvert tredje år, med mindre omstændighederne kræver hyppigere opdateringer.

 

3.  I tilfælde af, at en eller flere kompetente myndigheder erklærer en nødsituation, skal medlemsstaterne langs nødforsyningskorridorerne sikre, at alle væsentlige oplysninger fremskaffes, navnlig hvad angår gasforsyningen, og især forhåndenværende gasmængder, mulige metoder og kilder for at kanalisere gas til medlemsstater, der har erklæret, at der er en nødsituation. Medlemsstaterne langs nødforsyningskorridoren sikrer, at ingen foranstaltninger forhindrer gasforsyningen til de medlemsstater, der har erklæret, at der er en nødsituation.

 

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 for at oprette nødforsyningskorridorerne.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan efter anmodning fra en kompetent myndighed, der har erklæret en nødsituation, og efter at have foretaget verifikationen i henhold til artikel 10, stk. 5, erklære en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau. Efter anmodning fra mindst to kompetente myndigheder, der har erklæret en nødsituation, og efter en verifikation i henhold til artikel 10, stk. 5, og såfremt der er en sammenhæng mellem grundene til disse nødsituationer, erklærer Kommissionen en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, alt efter hvad der er mest relevant. I alle tilfælde indhenter Kommissionen synspunkter fra og tager behørigt hensyn til alle relevante oplysninger fra de øvrige kompetente myndigheder, idet den anvender de kommunikationsmidler, der er bedst egnede i den givne situation. Når Kommissionen vurderer, at der ikke længere er tilstrækkeligt grundlag for en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, erklærer den nødsituationen på regionalt niveau eller EU-niveau for ophævet. Kommissionen begrunder i alle tilfælde sin afgørelse og underretter Rådet herom.

1.  Kommissionen kan efter anmodning fra en kompetent myndighed, der har erklæret en nødsituation, og efter at have foretaget verifikationen i henhold til artikel 10, stk. 5, erklære en nødsituation i en særlig påvirket region eller Unionen. Efter anmodning fra mindst to kompetente myndigheder, der har erklæret en nødsituation, og efter en verifikation i henhold til artikel 10, stk. 5, og såfremt der er en sammenhæng mellem grundene til disse nødsituationer, erklærer Kommissionen en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, alt efter hvad der er mest relevant. I alle tilfælde indhenter Kommissionen synspunkter fra og tager behørigt hensyn til alle relevante oplysninger fra de øvrige kompetente myndigheder, idet den anvender de kommunikationsmidler, der er bedst egnede i den givne situation. Når Kommissionen vurderer, at der ikke længere er tilstrækkeligt grundlag for en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, erklærer den nødsituationen på regionalt niveau eller EU-niveau for ophævet. Kommissionen begrunder i alle tilfælde sin afgørelse og underretter Rådet herom.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  I forbindelse med den fremtidige energiunion er energiforsyningssikkerhed af afgørende betydning. Medlemsstaterne skal koordinere og samarbejde med deres nabolande, når de udvikler deres energipolitikker. Kommissionen skal med henblik herpå undersøge, hvordan den nuværende sammensætning af nationalt baserede forebyggende foranstaltninger og beredskabsforanstaltninger kan strømlines på både regionalt plan og EU-plan.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Første afsnit gælder for væsentlige sociale tjenester og fjernvarmeinstallationer, i det omfang de er omfattet af definitionen af beskyttede kunder i den respektive medlemsstat.

Første afsnit gælder for væsentlige sociale tjenester og fjernvarmeinstallationer, i det omfang de er omfattet af definitionen af beskyttede kunder i den respektive region.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis de pågældende medlemsstater ikke kan blive enige om, hvilke omstændigheder der berettiger til genoptagelse af forsyningen til kunder, som ikke er private husholdninger, væsentlige sociale tjenesteydelser eller fjernvarmeinstallationer, fremlægger Kommissionen efter at have konsulteret Gaskoordinationsgruppen og i henhold til artikel 10, stk. 1, sin vurdering af forsyningsstandarden i de medlemsstater, som har erklæret krisesituationsniveauet.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De tekniske, retlige og finansielle ordninger vedrørende anvendelsen af stk. 3 aftales mellem de medlemsstater, der er direkte forbundet med hinanden og beskrevet i nødplanerne for deres respektive regioner. Sådanne ordninger kan bl.a. omfatte de gaspriser, der skal anvendes, brugen af sammenkoblingspunkter, herunder tovejskapacitet, gasmængder og dækning af kompensationsomkostninger. Der foretrækkes markedsbaserede foranstaltninger såsom auktioner til gennemførelsen af de i stk. 3 omhandlede forpligtelser. Hvis der foretages ændringer af de tekniske, retlige og finansielle ordninger, der er nødvendige for gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 3, ajourføres den relevante nødplan i overensstemmelse hermed.

4.  De tekniske, retlige og finansielle ordninger vedrørende anvendelsen af stk. 3 aftales mellem de medlemsstater, der er direkte forbundet med hinanden og beskrevet i nødplanerne for deres respektive regioner. For hver af de regionale grupperinger udarbejder Kommissionen en minimumsramme for de foreslåede mekanismer, som bl.a. vil omfatte de gaspriser, der skal anvendes, brugen af sammenkoblingspunkter, herunder garanteret tilgængelighed af tovejskapacitet, gasmængder og dækning af kompensationsomkostninger. Der foretrækkes markedsbaserede foranstaltninger såsom auktioner til gennemførelsen af de i stk. 3 omhandlede forpligtelser. Hvis der foretages ændringer af de tekniske, retlige og finansielle ordninger, der er nødvendige for gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 3, ajourføres den relevante nødplan i overensstemmelse hermed. Kommissionen udarbejder en model for solidaritetsordninger, herunder standardbestemmelser, og offentliggør den.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Stk. 2 anvendes fra den 1. marts 2019.

5.  Stk. 2 anvendes fra den 1. oktober 2018.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis medlemsstaterne ikke når til enighed om de nødvendige tekniske, retlige og finansielle ordninger, kan Kommissionen i sin udtalelse og afgørelse om planerne foreslå en ramme for sådanne ordninger.

6.  Hvis medlemsstaterne ikke når til enighed om de nødvendige tekniske, retlige og finansielle ordninger, udarbejder Kommissionen i sin udtalelse og afgørelse om planerne en ramme for sådanne ordninger.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi)  betingelserne for suspendering af gasleveringen.

vi)  betingelserne for genforhandling og suspendering af gasleveringen.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de kompetente myndigheder og Kommissionen gasforsyningskontrakter med en kontraktperiode på mere end et år, der indgås eller ændres efter [OP: Please insert the date of entry in force of this Regulation], og som individuelt eller kumulativt sammen med andre kontrakter med den samme leverandør eller dennes søsterselskaber leverer mere end 40 % af det årlige naturgasforbrug i den berørte medlemsstat, straks efter disse kontrakters indgåelse eller ændring. Meddelelsespligten gælder ikke for ændringer, der udelukkende vedrører gasprisen. Meddelelsespligten gælder også for alle kommercielle aftaler, der er relevante for opfyldelsen af gasforsyningskontrakten.

b)  de kompetente myndigheder og Kommissionen gasforsyningskontrakter med den samme leverandør fra et tredjeland eller fra dennes søsterselskaber med en kontraktperiode på mere end et år, der indgås eller ændres efter [OJ: Please insert the date of entry in force of this Regulation], og som individuelt eller kumulativt sammen med kontrakter med andre naturgasvirksomheder på det samme marked med den samme leverandør eller dennes søsterselskaber overstiger tærsklen på otte mia. m3 eller leverer mere end 40 % af den samlede årlige gasimport fra tredjelande til den berørte medlemsstat, straks efter disse kontrakters indgåelse eller ændring. Meddelelsespligten gælder ikke for gasprisen. Meddelelsespligten gælder også for alle kommercielle aftaler, der er relevante for opfyldelsen af gasforsyningskontrakten. De nationale reguleringsmyndigheder overvåger i dette øjemed årligt markedsforsyningsstrukturen og underretter de relevante naturgasvirksomheder, når tærsklen på 40 % er overskredet. Disse oplysninger meddeles senest den 1. juni hvert år for det foregående år, for hvilket tærsklen blev beregnet.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Hvis Kommissionen identificerer eventuelle bestemmelser, der strider mod EU-retten, når den vurderer gasforsyningskontrakter, som er forelagt i overensstemmelse med stk. 6, litra b), og stk. 7, underretter den enheden og den respektive kompetente myndighed og anmoder om ændringer heri for at fjerne de bestemmelser, der strider mod EU-retten. Enheden eller den kompetente myndighed kan opfordre Kommissionen til at deltage i drøftelser med henblik på at fjerne de dele, der er uforenelige med EU-retten.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a.  Kommissionen tager hensyn til de oplysninger, der er modtaget i henhold til denne artikel, ved udarbejdelsen af en liste over god praksis samt urimelige kontraktvilkår som reference for kompetente myndigheder og nationale selskaber.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der er oprettet en gaskoordinationsgruppe for at lette koordineringen af foranstaltninger vedrørende gasforsyningssikkerhed. Denne gruppe består af repræsentanter for medlemsstaterne, navnlig deres kompetente myndigheder, samt for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (i det følgende benævnt "agenturet"), ENTSO for gas og de repræsentative organer for den pågældende industri og for de relevante kunder. Kommissionen fastlægger i samråd med medlemsstaterne gruppens sammensætning, idet den sikrer, at den er fuldt repræsentativ. Kommissionen har formandskabet i gruppen. Gruppen vedtager selv sin forretningsorden.

1.  Der er oprettet en gaskoordinationsgruppe for at lette koordineringen af foranstaltninger vedrørende gasforsyningssikkerhed. Denne gruppe består af repræsentanter for medlemsstaterne, navnlig deres kompetente myndigheder og lokale og regionale myndigheder, samt for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (i det følgende benævnt "agenturet"), ENTSO for gas og de repræsentative organer for den pågældende industri og for de relevante kunder. Kommissionen fastlægger i samråd med medlemsstaterne gruppens sammensætning, idet den sikrer, at den er fuldt repræsentativ. Kommissionen har formandskabet i gruppen. Gruppen vedtager selv sin forretningsorden.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved artikel 3, stk. 2, andet punktum, artikel 3, stk. 6, artikel 4, stk. 3, 4 og 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, litra d), artikel 7, stk. 5, litra b) og e), artikel 8, stk. 1, litra e), g) og i), artikel 8, stk. 4, litra b) og c), artikel 9, stk. 1, litra j) og m), artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 4, artikel 11, stk. 5, og artikel 12 pålægges medlemsstaterne forpligtelser over for en kontraherende part i Energifællesskabet, som underlægges følgende procedure:

1.  Ved artikel 3, stk. 2, andet punktum, artikel 3, stk. 6, artikel 4, stk. 3, 4 og 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, litra d), artikel 7, stk. 5, litra b) og e), artikel 8, stk. 1, litra e), g) og i), artikel 8, stk. 4, litra b) og c), artikel 9, stk. 1, litra j), ja) og m), artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 4, artikel 11, stk. 5, og artikel 12 pålægges medlemsstaterne forpligtelser over for en kontraherende part i Energifællesskabet, som underlægges følgende procedure:

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  I tilfælde af anvendelse af solidaritetsprincippet, jf. artikel 12, skal de kontraherende parter i Energifællesskabet forelægge myndighederne i nabomedlemsstater tilstrækkelige oplysninger i overensstemmelse med artikel 13.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden

Referencer

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

7.3.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Tomasz Piotr Poręba

17.3.2016

Behandling i udvalg

16.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

9

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden

Referencer

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Dato for høring af EP

10.2.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

7.3.2016

ECON

7.3.2016

ENVI

7.3.2016

IMCO

7.3.2016

 

TRAN

7.3.2016

REGI

7.3.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

12.5.2016

ENVI

21.3.2016

IMCO

15.3.2016

TRAN

14.3.2016

Ordførere

       Dato for valg

Jerzy Buzek

23.2.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

20.4.2016

14.6.2016

12.7.2016

 

Dato for vedtagelse

13.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Cramer, Maria Grapini

Dato for indgivelse

20.10.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik