IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010

  20.10.2016 - (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) - ***I

  Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
  Izvjestitelj: Jerzy Buzek


  Postupak : 2016/0030(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0310/2016
  Podneseni tekstovi :
  A8-0310/2016
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010

  (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0052),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0035/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja austrijskog Saveznog vijeća i bugarske Nacionalne skupštine, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se iznosi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za regionalni razvoj (A8-0310/2016),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)  Prirodni plin (plin) i dalje je bitna sastavnica opskrbe Unije energijom. Veliki udio tog plina uvozi se u Uniju iz trećih zemalja.

  (1)  Prirodni plin (plin) bitna je sastavnica opskrbe Unije energijom. Stoga je sigurnost opskrbe plinom ključan element opće energetske sigurnosti Unije te je ona relevantna za ostvarivanje konkurentnosti Unije i njezina rasta. Iako je domaćom proizvodnjom trenutačno pokriveno više od 50 % potrošnje plina u Europskom gospodarskom prostoru, sve veći udio plina uvozi se iz trećih zemalja. Kako bi se unaprijedila energetska sigurnosti Unije i ojačala otpornost njezinog tržišta plina potreban je, dakle, stabilan i tržišno utemeljen regulatorni okvir za razvoj proizvodnje plina iz domaćih izvora. Nadalje, povećanje energetske učinkovitosti te upotreba izvora obnovljive energije smanjuje oslanjanje Unije na uvoz plina, čime se rješava i pitanje ovisnosti o dominantnim vanjskim dobavljačima.

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 1.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (1 a)  Potražnja za plinom pala je za 14 % od 2000., a od 2010. za 23 %, dijelom zbog gospodarske krize, ali i zbog provedbe politika energetske učinkovitosti. Prema načelu „energetska učinkovitost na prvom mjestu” energetska bi učinkovitost i dalje trebala imati ključnu ulogu u prijelazu na održiviji, konkurentniji i opskrbno sigurniji energetski sustav jer je to najučinkovitiji način za smanjenje emisija, postizanje ušteda za potrošače i smanjenje ovisnosti Unije o uvozu. U tom je kontekstu od posebne važnosti poboljšavanje energetske učinkovitosti u zgradama jer plin čini približno polovicu primarne energetske potrošnje na grijanje i hlađenje u Uniji.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  Značajniji poremećaj u opskrbi plinom može pogoditi sve države članice, Uniju u cjelini te ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Energetske zajednice potpisanog u Ateni 25. listopada 2005. Osim toga, poremećaj može ozbiljno naštetiti gospodarstvu Unije i imati ozbiljne socijalne posljedice, posebno za osjetljive skupine kupaca.

  (2)  Visoka razina međuovisnosti država članica i trećih zemalja u Europi također je karakteristična za područje energetike. Značajniji poremećaj u opskrbi plinom u jednoj zemlji može pogoditi brojne druge države članice, Uniju ili ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Energetske zajednice (ugovorne stranke Energetske zajednice). Poremećaj može oslabiti opću sigurnost, potencijalno ozbiljno naštetiti gospodarstvu i imati ozbiljne socijalne posljedice, posebno za osjetljive skupine kupaca, i osobito u zemljama koje su pretjerano ovisne o jednom dominantnom dobavljaču.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3)  Ovom Uredbom nastoji se osigurati poduzimanje svih potrebnih mjera za osiguranje neprekinute opskrbe plinom u cijeloj Uniji, a posebno opskrbe zaštićenih kupaca u slučaju teških klimatskih uvjeta ili poremećaja u opskrbi. Te ciljeve trebalo bi ostvariti troškovno najučinkovitijim mjerama i na način kojim se neće narušiti energetska tržišta.

  (3)  Ovom Uredbom nastoji se osigurati poduzimanje svih potrebnih mjera za osiguranje neprekinute opskrbe plinom u cijeloj Uniji, a posebno opskrbe zaštićenih kupaca u slučaju teških klimatskih uvjeta ili poremećaja u opskrbi. To bi se trebalo ostvariti troškovno učinkovitim mjerama, na način kojim se neće narušiti energetska tržišta, u skladu s člankom 194. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UEU) i ciljevima Strategije energetske unije koje je Komisija navela u komunikaciji od 28. svibnja 2014.

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4)  Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom već je imala znatan pozitivan učinak na stanje u Uniji kad je riječ o sigurnosti opskrbe plinom, i u pogledu pripravnosti i u pogledu ublažavanja. Države članice sada su spremnije suočiti se s krizom opskrbe jer su dužne pripremiti planove s preventivnim i interventnim mjerama i bolje su zaštićene jer moraju ispuniti niz obveza povezanih s infrastrukturnim kapacitetom i opskrbom plinom. Međutim, u izvješću o provedbi Uredbe (EU) br. 994/2010 iz listopada 2014. istaknuta su područja u kojima bi se unaprjeđenjima Uredbe mogla dodatno povećati sigurnost opskrbe u Uniji.

  (4)  Postojeće pravo Unije, posebice relevantni elementi trećeg energetskog paketa i Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća1a, već su imali znatan pozitivan učinak na sigurnost opskrbe plinom u Uniji, i u pogledu pripravnosti i u pogledu ublažavanja. Države članice sada su spremnije suočiti se s krizom opskrbe jer su dužne pripremiti planove s preventivnim i interventnim mjerama i bolje su zaštićene jer moraju ispuniti niz obveza povezanih s infrastrukturnim kapacitetom i opskrbom plinom. U izvješću o provedbi Uredbe (EU) br. 994/2010 iz listopada 2014. istaknuta su područja u kojima bi se unaprjeđenjima Uredbe mogla dodatno povećati sigurnost opskrbe plinom u Uniji.

   

  _______________

   

  1a Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2004/67/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 295, 12.11.2010., str. 1.).

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5)  U Komunikaciji Komisije o kratkoročnoj otpornosti europskog plinskog sustava iz listopada 2014.13 analizirani su učinci djelomičnog ili potpunog poremećaja u opskrbi plinom iz Rusije i donesen je zaključak da čisto nacionalni pristupi zbog svojeg opsega, koji je kao takav ograničen, nisu vrlo djelotvorni u slučaju teškog poremećaja. To ispitivanje otpornosti na stres pokazalo je da bi se pristupom koji uključuje veću suradnju među državama članicama mogli znatno umanjiti učinci scenarija iznimno velikog poremećaja u najosjetljivijim državama članicama.

  (5)  U Komunikaciji Komisije od 16. listopada 2014.13 o kratkoročnoj otpornosti europskog plinskog sustava analizirani su učinci djelomičnog ili potpunog poremećaja u opskrbi plinom iz Rusije i donesen je zaključak da su mnogi nacionalni pristupi po svojoj prirodi jednostrani, nedovoljno koordinirani ili suradnički te stoga nisu vrlo djelotvorni u slučaju teškog poremećaja. To ispitivanje otpornosti na stres pokazalo je da bi se pristupom koji uključuje veću suradnju među državama članicama mogli znatno umanjiti učinci scenarija iznimno velikog poremećaja u najosjetljivijim državama članicama.

  __________________

  __________________

  13 COM(2014) 654 final

  13 COM(2014) 0654

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  U Komunikaciji Komisije o Okvirnoj strategiji za otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom14 iz veljače 2015. istaknuta je činjenica je da je energetska unija utemeljena na solidarnosti i povjerenju koji su nužne sastavnice energetske sigurnosti. Cilj je ove Uredbe povećati solidarnost i povjerenje među državama članicama i uspostaviti mjere potrebne za ostvarenje tih ciljeva, čime će se pripremiti teren za provedbu energetske unije.

  (6)  Energetska sigurnost jedan je od ciljeva Strategije za energetsku uniju, kako je navedeno u komunikaciji Komisije od 25. veljače 2015. naslovljenoj Okvirna strategija za otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom14. U toj komunikaciji istaknuta je činjenica da je energetska unija utemeljena na solidarnosti, koja je kao načelo utvrđena člankom 194. UEU-a, i povjerenju koji su nužne sastavnice energetske sigurnosti. Ovom Uredbom želi se povećati solidarnost i povjerenje među državama članicama i uspostaviti mjere potrebne za ostvarenje tih ciljeva, čime će se pripremiti teren za ostvarivanje jednog od ključnih ciljeva energetske unije.

  __________________

  __________________

  14 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskoj investicijskoj banci, COM(2015) 80 final.

  14 COM(2015)080.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Unutarnje tržište plina koje dobro funkcionira najbolje je jamstvo za osiguranje sigurnosti opskrbe energijom u Uniji i za ublažavanje štetnih posljedica koje u pojedinim državama članicama mogu nastati zbog poremećaja u opskrbi. Ako je ugrožena sigurnost opskrbe pojedine države članice, postoji rizik da bi se mjerama koje je jednostrano razvila ta država članica moglo ugroziti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina i poremetiti isporuku plina kupcima u drugim državama članicama. Kako bi unutarnje tržište plina funkcioniralo čak i u slučaju nestašice u opskrbi, nužno je osigurati solidarnost i koordinaciju kao odgovor na krizu u opskrbi, i u području preventivnog djelovanja i u reakciji na konkretne poremećaje opskrbe.

  (7)  Unutarnje tržište plina koje je dobro međusobno povezano i dobro funkcionira te nema „energetskih otoka”, zajedno s energetskim sustavom snažno usmjerenim prema stalnom unapređenju učinkovitosti i smanjenju potražnje, dobro je sredstvo za osiguranje sigurnosti opskrbe energijom plinom u Uniji pri čemu se ublažavaju štetne posljedice koje u pojedinim državama članicama mogu nastati zbog poremećaja u opskrbi. Ako je ugrožena sigurnost opskrbe plinom pojedine države članice, postoji rizik da bi se mjerama koje je jednostrano razvila ta država članica moglo poremetiti isporuku plina kupcima u drugim državama članicama i tako negativno utjecati na pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina i nastanak skupe „neupotrebljive imovine”. Kako bi unutarnje tržište plina funkcioniralo čak i u slučaju nestašice u opskrbi, nužno je osigurati solidarnost i koordinaciju na regionalnoj razini i na razini Unije i u području preventivnog djelovanja i u reakciji na konkretne poremećaje opskrbe. Mjere poduzete u tom kontekstu trebale bi se temeljiti na pridržavanju načela tržišnog gospodarstva što je to više moguće.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7 a)  Unija bi kao preduvjet za ostvarivanje energetske sigurnosti trebala dodatno diversificirati izvore energije, dobavljače i opskrbne pravce. Unija bi stoga trebala podupirati samo diversificirane projekte koji su u potpunosti u skladu s pravom i načelima Unije, kao i s dugoročnim ciljevima i prioritetima politika Unije. Projekti koji ne ispunjavaju te kriterije ne bi se trebali financirati sredstvima Unije.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7 b)  Istinski međupovezano unutarnje tržište energije s više ulaznih mjesta i protokom u suprotnim smjerovima može se uspostaviti samo potpunim međusobnim povezivanjem njegovih plinskih mreža, stvaranjem čvorišta za ukapljeni prirodni plin (UPP) u južnim i istočnim regijama Unije, dovršavanjem izgradnje koridora sjever-jug i južnih plinskih koridora te daljnjim razvijanjem domaće proizvodnje. Stoga je potrebno brže uspostavljanje spojnih vodova i projekata usmjerenih na diversifikaciju izvora opskrbe, što je u Strategiji energetske sigurnosti već proglašeno jednim od prioriteta.

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  Dosada nisu u potpunosti iskorištene mogućnosti za učinkovitije i povoljnije mjere putem regionalne suradnje. To se odnosi ne samo na bolju koordinaciju nacionalnih mjera za ublažavanje izvanrednog stanja nego i nacionalnih preventivnih mjera kao što su nacionalno skladište ili politike povezane s ukapljenim prirodnim plinom (UPP), što može biti od strateške važnosti u određenim regijama.

  (8)  Dosada nije u potpunosti iskorišten potencijal regionalne suradnje za uvođenje učinkovitijih i povoljnijih mjera. To se odnosi na bolju koordinaciju nacionalnih mjera za ublažavanje izvanrednog stanja kao i na nacionalne preventivne mjere kao što su nacionalno skladište ili politike povezane s UPP-om, što može biti od strateške važnosti u određenim regijama.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8 a)  Regionalni pristupi i među državama članicama i ugovornim strankama Energetske zajednice ubrzat će tržišnu integraciju, između ostalog i stvaranjem regionalnih čvorišta u cilju poboljšanja likvidnosti tržišta. Tim bi se mehanizmima suradnje mogla urediti politička suradnja i suradnja na energetskom tržištu te bi se moglo pojednostavniti donošenje zajedničkih odluka o ulaganju u osnovnu plinsku infrastrukturu u regijama; znanje i informacije o temama kao što su skladišta energije te postupci javne nabave za UPP i spojne plinovode mogli bi se zajednički razvijati.

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  U duhu solidarnosti, regionalna suradnja, kojom su obuhvaćena javna tijela i poduzeća za prirodni plin, trebala bi biti vodeće načelo ove Uredbe kako bi se moglo utvrditi relevantne rizike u svakoj regiji i u najvećoj mogućoj mjeri ostvariti koristi od koordiniranih mjera za ublažavanje tih rizika te provesti mjere koje su najekonomičnije za potrošače u Uniji.

  (9)  U duhu solidarnosti, regionalna suradnja, kojom su obuhvaćena javna tijela i poduzeća za prirodni plin, vodeće je načelo ove Uredbe kako bi se utvrdili relevantni rizici u svakoj regiji i u najvećoj mogućoj mjeri ostvarile koristi od koordiniranih mjera za ublažavanje tih rizika, pri čemu treba zajamčiti da su te mjere usklađene s načelima tržišnog gospodarstva, da su ekonomične za potrošače i vode pristupačnijim cijenama energije za građane. Regionalnu suradnju postupno bi trebalo dopuniti snažnijom perspektivom Unije, čime bi se omogućio pristup svim dostupnim opcijama za opskrbu plinom i instrumentima na cjelokupnom unutarnjem tržištu plina. Procjenom koridora za interventnu opskrbu na razini Unije trebalo bi nadopuniti regionalni pristup u obliku utvrđenom u Prilogu I. i olakšati njegovu primjenu.

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (9 a)  U duhu integracije sustava, suradnja između tijela nadležnih za električnu energiju i plin te poduzeća u tom sektoru trebala bi biti jedno od vodećih načela ove Uredbe kako bi se utvrdile relevantne sinergije između razvoja i plinskih i električnih sustava i upravljanja njima i kako bi se optimizirala korist od usklađenog pristupa provedbi cjenovno najpristupačnijih mjera za potrošače Unije.

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  Određeni kupci, među ostalim kućanstva i kupci koji pružaju temeljne socijalne usluge, posebno su osjetljivi i možda će im biti potrebna socijalna zaštita. Definicija takvih zaštićenih kupaca ne bi smjela biti u suprotnosti s Unijinim mehanizmima solidarnosti.

  (10)  Određeni kupci, među ostalim kućanstva i kupci koji pružaju temeljne socijalne usluge, posebno su osjetljivi na poremećaje u opskrbi i potrebna im je posebna zaštita. Potrebno je uskladiti definiciju takvih zaštićenih kupaca na razini Unije.

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Odgovornost za sigurnost opskrbe plinom trebala bi biti podijeljena između poduzeća za prirodni plin, država članica, koje djeluju posredstvom svojih nadležnih tijela; te Komisije, u okviru njihovih područja djelovanja. Za takvu podijeljenu odgovornost potrebna je bliska suradnja među strankama. Međutim, kupci koji se koriste plinom za proizvodnju električne energije ili u industrijske svrhe mogu također imati važnu ulogu u sigurnosti opskrbe plinom jer mogu odgovoriti na krizu poduzimanjem mjera na strani potražnje, primjerice ugovorima s mogućnosti prekida i prelaskom na druga goriva, što izravno utječe na ravnotežu ponude i potražnje.

  (11)  Odgovornost za sigurnost opskrbe plinom trebala bi biti podijeljena između poduzeća za prirodni plin, država članica, koje djeluju posredstvom svojih nadležnih tijela; te Komisije, u okviru njihovih područja djelovanja. Za takvu podijeljenu odgovornost potrebna je bliska suradnja među strankama. Međutim, kupci koji se koriste plinom za proizvodnju električne energije ili u industrijske svrhe mogu također imati važnu ulogu u sigurnosti opskrbe plinom jer mogu odgovoriti na krizu poduzimanjem mjera na strani potražnje, primjerice ugovorima s mogućnosti prekida i prelaskom na druga goriva, što izravno utječe na ravnotežu ponude i potražnje. Sigurnost opskrbe plinom za takve kupce u nekim se slučajevima također može smatrati ključnom. Određena razina zaštite mogla bi im se omogućiti tako da se zajamči da su u izvanrednoj situaciji oni među zadnjim potrošačima koji će ostati bez opskrbe plinom prije zaštićenih kupaca. Države članice trebale bi moći uvesti ovu mogućnost prilikom utvrđivanja naloga za smanjenje opskrbe koje će se primjenjivati u izvanrednim situacijama.

  Amandman    17

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 12.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (12)  Kako je predviđeno Direktivom 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15, nadležna tijela trebala bi blisko surađivati s drugim relevantnim nacionalnim tijelima, posebno nacionalnim regulatornim tijelima, kad izvršavaju zadaće navedene u ovoj Uredbi.

  (12)  Kako je utvrđeno Direktivom 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15, nadležna tijela trebala bi blisko surađivati s drugim relevantnim nacionalnim tijelima, posebno nacionalnim regulatornim tijelima, kad izvršavaju zadaće navedene u ovoj Uredbi.

  __________________

  __________________

  15 Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (SL L 211, 14.8.2009, str. 94.).

  15 Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (SL L 211, 14.8.2009, str. 94.).

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 14.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14)  U skladu s Uredbom (EU) br. 994/2010 operatori transportnih sustava dužni su omogućiti uspostavu trajnog dvosmjernog kapaciteta na svim prekograničnim spojnim plinovodima, osim ako je odobreno izuzeće od ove obveze. Time se nastoji osigurati da se moguće koristi trajnog dvosmjernog kapaciteta uvijek uzmu u obzir kada se planira novi međudržavni spojni plinovod. Međutim, dvosmjerni kapacitet može se upotrebljavati i za opskrbu susjedne države plinom i za opskrbu drugih država članica duž plinskog koridora. Koristi za sigurnost opskrbe koje se ostvaruju omogućivanjem trajnog dvosmjernog kapaciteta stoga se moraju promatrati u široj perspektivi, u duhu solidarnosti i pojačane suradnje. Kada se razmatra uvođenje dvosmjernog kapaciteta, trebalo bi provesti analizu troškova i koristi kojom se uzima u obzir cijeli transportni koridor. Nadležna tijela trebala bi u skladu s time preispitati izuzeća odobrena u skladu s Uredbom (EU) br. 994/2010 na temelju rezultata regionalnih procjena rizika.

  (14)  U skladu s Uredbom (EU) br. 994/2010 operatori transportnih sustava dužni su omogućiti uspostavu trajnog dvosmjernog kapaciteta na svim prekograničnim spojnim plinovodima, osim ako je odobreno izuzeće od ove obveze. Time se nastoji osigurati da se moguće koristi trajnog dvosmjernog kapaciteta uvijek uzmu u obzir kada se planira novi međudržavni spojni plinovod. Međutim, dvosmjerni kapacitet može se upotrebljavati i za opskrbu susjedne države plinom i za opskrbu drugih država članica duž plinskog koridora. Koristi za sigurnost opskrbe plinom koje se ostvaruju omogućivanjem trajnog dvosmjernog kapaciteta moraju se promatrati iz šire perspektive, u duhu solidarnosti i pojačane suradnje. Kada se razmatra uvođenje dvosmjernog kapaciteta, trebalo bi provesti sveobuhvatnu analizu troškova i koristi kojom se uzima u obzir cijeli transportni koridor. Nadležna tijela trebala bi u skladu s time preispitati izuzeća odobrena u skladu s Uredbom (EU) br. 994/2010 na temelju rezultata regionalnih procjena rizika. Konačan cilj trebao bi biti rastući dvosmjerni kapacitet, a broj budućih prekograničnih projekata s jednosmjernim kapacitetom trebao bi se zadržati na što nižoj razini.

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16)  U Uredbi su utvrđeni standardi sigurnosti opskrbe koji su dovoljno usklađeni i kojima je obuhvaćena barem situacija iz siječnja 2009. kada je došlo do poremećaja u opskrbi plinom iz Rusije. Tim se standardima uzimaju u obzir razlike između država članica, obveze javne usluge i mjere zaštite kupaca, kako je navedeno u članku 3. Direktive 2009/73/EZ. Standardi sigurnosti opskrbe trebali bi biti stabilni kako bi se njima osigurala potrebna pravna sigurnost, jasno definirani te se njima poduzećima za prirodni plin ne bi trebalo nametati neprimjereno i nerazmjerno opterećenje. Osim toga, njima bi se poduzećima za prirodni plin iz Unije trebao zajamčiti jednaki pristup nacionalnim kupcima.

  (16)  Ovom Uredbom utvrđeni su standardi sigurnosti opskrbe plinom koji su dovoljno usklađeni i kojima je obuhvaćena barem situacija iz siječnja 2009. kada je došlo do poremećaja u opskrbi plinom iz Rusije. Tim se standardima uzimaju u obzir razlike između država članica, obveze javne usluge i mjere zaštite kupaca, kako je navedeno u članku 3. Direktive 2009/73/EZ. Standardi sigurnosti opskrbe trebali bi biti stabilni kako bi se njima osigurala potrebna pravna sigurnost, jasno definirani te se njima poduzećima za prirodni plin ne bi trebalo nametati neprimjereno i nerazmjerno opterećenje. Osim toga, njima bi se poduzećima za prirodni plin iz Unije trebao zajamčiti jednaki pristup nacionalnim kupcima.

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (16 a)  Kako bi se uzele u obzir razlike među državama članicama, države članice bi, bez dovođenja u pitanje njihovih prava i obveza u pogledu solidarnosti u slučaju proglašavanja izvanrednog stanja, trebale imati mogućnost primijeniti standarde o sigurnosti opskrbe utvrđene u ovoj Uredbi na određeni broj malih i srednjih poduzeća te postrojenja za daljinsko grijanje u opsegu u kojem ona dostavljaju toplinsku energiju tim poduzećima.

  Amandman    21

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  Regionalnim pristupom procjeni rizika i definiranju i donošenju preventivnih mjera i mjera ublažavanja osigurava se koordinacija napora koja donosi znatne koristi u pogledu djelotvornosti mjera i optimizacije resursa. To se posebno primjenjuje na mjere izrađene kako bi se njima zajamčila neprekinuta opskrba zaštićenih kupaca u vrlo zahtjevnim uvjetima te na mjere za ublažavanje učinaka izvanrednog stanja. Ocjenjivanjem povezanih rizika na regionalnoj razini, što je i sveobuhvatnije i točnije, osigurat će se da su države članice spremnije za sve krize. Nadalje, u slučaju izvanrednog stanja, koordiniranim i unaprijed dogovorenim pristupom sigurnosti opskrbe osigurava se dosljedni odgovor i smanjuje rizik od negativnih učinaka prelijevanja čisto nacionalnih mjera u susjedne države članice.

  (17)  Regionalnim pristupom procjeni rizika i definiranju i donošenju preventivnih mjera i mjera ublažavanja osigurava se koordinacija napora koja donosi znatne koristi u pogledu djelotvornosti mjera i optimizacije resursa. To se posebno primjenjuje na mjere izrađene kako bi se njima zajamčila neprekinuta opskrba zaštićenih kupaca u vrlo zahtjevnim uvjetima te na mjere za ublažavanje učinaka izvanrednog stanja. Ocjenjivanjem povezanih rizika na regionalnoj razini, uzimanjem u obzir i plinski sustav i sustav električne energije, što je i sveobuhvatnije i točnije, osigurat će se da su države članice spremnije za sve krize. Nadalje, u slučaju izvanrednog stanja, koordiniranim i unaprijed dogovorenim pristupom sigurnosti opskrbe osigurava se dosljedni odgovor i smanjuje rizik od negativnih učinaka prelijevanja čisto nacionalnih mjera u susjedne države članice. Regionalni pristup ne bi trebao spriječiti međuregionalnu suradnju izvan regija utvrđenih u Prilogu I. te ne bi pojedinačne države članice smio oslobađati od obveze poštovanja svojih nacionalnih standarda za sigurnost opskrbe ni od obveze diversifikacije opskrbe koja ima prioritet u slučajevima kada je dostupno samo jedno mjesto opskrbe.

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 18.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (18)  Regije se, u mjeri u kojoj je to moguće, određuju na temelju postojećih struktura za regionalnu suradnju koje su uspostavile države članice i Komisija, posebno na temelju regionalnih skupina osnovanih u skladu s Uredbom (EU) br. 347/2013 o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu (Uredba o TEN-E-u). Međutim, budući da ova Uredba i Uredba o TEN-E-u imaju različite ciljeve, odgovarajuće regionalne skupine mogu se razlikovati prema veličini i ustrojstvu.

  (18)  Regije bi se, u mjeri u kojoj je to moguće, trebale uspostaviti na temelju postojećih struktura za regionalnu suradnju koje su uspostavile države članice i Komisija, posebno na temelju regionalnih skupina osnovanih u skladu s Uredbom (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća17. Međutim, budući da ova Uredba i Uredba (EU) br. 347/2013 imaju različite ciljeve, odgovarajuće regionalne skupine mogu se razlikovati prema veličini i ustrojstvu.

  __________________

  __________________

  17 Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009, SL L 115, 25.4.2013., str. 39.

  17 Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009, SL L 115, 25.4.2013., str. 39.

  Amandman    23

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 19.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)  Stoga bi za potrebe ove Uredbe pri definiranju regionalnih skupina trebalo uzeti u obzir sljedeće kriterije: uzorke opskrbe, postojeće i planirane spojne plinovode i kapacitet za međusobno povezivanje između država članica, razvoj i zrelost tržišta, postojeće strukture za regionalnu suradnju i broj država članica u regiji, koji bi trebao biti ograničen kako skupina ne bi bila prevelika za upravljanje.

  (19)  Stoga bi za potrebe ove Uredbe pri uspostavi regionalnih skupina trebalo uzeti u obzir sljedeće kriterije: uzorke opskrbe, postojeće i planirane spojne plinovode i kapacitet za međusobno povezivanje između država članica, postojeće spojne vodove s trećim zemljama, postojeće strukture za regionalnu suradnju, razinu diversifikacije putova i izvora opskrbe plinom i broj država članica u regiji, koji bi trebao biti ograničen kako skupina ne bi bila prevelika za upravljanje.

  Amandman    24

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 20.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (20)  Da bi regionalna suradnja bila izvediva, države članice trebale bi uspostaviti mehanizam suradnje u svakoj regiji. Takav mehanizam ili mehanizmi trebali bi se razviti u primjerenom roku kako bi bilo moguće provesti procjenu rizika i sastaviti smislene planove na regionalnoj razini. Države članice mogu se dogovoriti o mehanizmu suradnje koji je najprikladniji za određenu regiju. Komisija bi trebala imati ulogu u okviru koje će olakšavati ukupni postupak te bi trebala razmjenjivati najbolje prakse za organizaciju regionalne suradnje, kao što je rotacija koordinacijske uloge u regiji za pripremu različitih dokumenata ili uspostavu posebnih tijela. Ako nije postignut dogovor o mehanizmu suradnje, Komisija može predložiti odgovarajući mehanizam suradnje za određenu regiju.

  (20)  Da bi regionalna suradnja bila izvediva, države članice trebale bi uspostaviti mehanizam suradnje u svakoj regiji. Takav mehanizam ili mehanizmi trebali bi se razviti u primjerenom roku kako bi bilo moguće provesti procjenu rizika i sastaviti djelotvorne planove na regionalnoj razini. Države članice mogu se dogovoriti o mehanizmu suradnje koji je najprikladniji za određenu regiju. Komisija bi trebala imati ulogu u okviru koje će olakšavati ukupni postupak te bi trebala razmjenjivati najbolje prakse za organizaciju regionalne suradnje, kao što je rotacija koordinacijske uloge u regiji za pripremu različitih dokumenata ili uspostavu posebnih tijela. Ako nije postignut dogovor o mehanizmu suradnje, Komisija će predložiti odgovarajući mehanizam suradnje za određenu regiju.

  Amandman    25

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  Kada provode sveobuhvatnu procjenu rizika, koja će biti pripremljena na regionalnoj razini, nadležna tijela trebala bi ocijeniti prirodne, tehnološke, komercijalne, financijske, društvene, političke i tržišne rizike i sve ostale relevantne rizike, među ostalim, prema potrebi, poremećaj u opskrbi od pojedinačnog najvećeg dobavljača. Sve bi rizike trebalo uzeti u obzir djelotvornim, razmjernim i nediskriminacijskim mjerama koje će se razviti u planu prevencije i interventnom planu. Rezultatima procjena rizika trebalo bi se pridonijeti i svim procjenama rizika od opasnosti predviđenima člankom 6. Odluke br. 1313/2013/EU.

  (21)  Kada provode sveobuhvatnu procjenu rizika, koja će biti pripremljena na regionalnoj razini, nadležna tijela trebala bi ocijeniti prirodne, tehnološke, infrastrukturne, komercijalne, financijske, društvene, političke, geopolitičke, ekološke tržišne i sve ostale relevantne rizike, među ostalim, prema potrebi, poremećaj u opskrbi od dominantnih dobavljača. Sve bi rizike trebalo uzeti u obzir djelotvornim, razmjernim i nediskriminacijskim mjerama koje će se razviti u planu prevencije i interventnom planu te uključiti mjere na strani potražnje i na strani ponude. Rezultatima procjena rizika trebalo bi se pridonijeti i svim procjenama rizika određenima člankom 6. Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća18.

  __________________

  __________________

  18 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 24.).

  18 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 24.).

  Amandman    26

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 22.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (22)  Kako bi se dobile ulazne vrijednosti za procjene rizika, Europska mreža operatora transportnih sustava za plin („ENTSO za plin”) trebala bi u dogovoru s Koordinacijskom skupinom za plin i Europskom mrežom operatora transportnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) provesti simulacije za cijelu Uniju slične ispitivanjima otpornosti na stres provedenima 2014.

  (22)  Kako bi se dobile ulazne vrijednosti za procjene rizika, Europska mreža operatora transportnih sustava za plin („ENTSO za plin”) trebala bi, nakon savjetovanja s Koordinacijskom skupinom za plin i Europskom mrežom operatora transportnih sustava za električnu energiju, provesti simulacije za cijelu Uniju slične ispitivanjima otpornosti na stres provedenima 2014. Takve bi se simulacije trebale ažurirati barem svake dvije godine. U cilju jačanja regionalne suradnje pružanjem informacija o protoku plina kao i svojim tehničkim i operativnim stručnim znanjem, u izvođenje simulacija trebao bi biti uključen Sustav regionalne koordinacije za plin, koji uspostavlja ENTSO za plin i koji čine stalne stručne skupine.

  Amandman    27

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 23.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (23)  Kako bi se osigurala najveća moguća spremnost, u cilju izbjegavanja poremećaja u opskrbi i ublažavanja njihovih učinaka ako ipak nastanu, nadležna tijela predmetne regije moraju, nakon savjetovanja s dionicima, sastaviti planove prevencije i interventne planove. Regionalnim planovima trebale bi se uzeti u obzir posebnosti svake države članice. U njima bi također trebale biti jasno definirane uloge i odgovornosti poduzeća za prirodni plin i nadležnih tijela. Nacionalnim mjerama koje će biti izrađene trebale bi se u potpunosti uzeti u obzir regionalne mjere sadržane u planovima prevencije i interventnim planovima. One bi trebale biti tako osmišljene da se njima uzimaju u obzir nacionalni rizici na način kojim se u potpunosti iskorištavaju prilike koje pruža regionalna suradnja. Planovi bi trebali biti tehničke i operativne prirode i njihova je funkcija pomoći u sprječavanju nastanka ili pogoršanja izvanrednog stanja te ublažiti njegove učinke. Planovima bi se u obzir trebala uzeti sigurnost sustava električne energije te bi trebali biti u skladu s alatima energetske unije za strateško planiranje i izvješćivanje.

  (23)  Kako bi se osigurala najveća moguća spremnost, u cilju izbjegavanja poremećaja u opskrbi i ublažavanja utjecaja takvih poremećaja ako ipak nastanu, nadležna tijela predmetne regije trebala bi, nakon savjetovanja s dionicima, sastaviti planove prevencije i interventne planove. Regionalnim planovima trebale bi se uzeti u obzir posebnosti svake države članice. U njima bi također trebale biti jasno definirane uloge i odgovornosti poduzeća za prirodni plin i nadležnih tijela te, gdje je to prikladno, poduzeća za električnu energiju. Nacionalnim mjerama koje će biti izrađene trebale bi se u potpunosti uzeti u obzir regionalne mjere sadržane u planovima prevencije i interventnim planovima. One bi trebale biti tako osmišljene da se njima uzimaju u obzir nacionalni rizici na način kojim se u potpunosti iskorištavaju prilike koje pruža regionalna suradnja. Planovi bi trebali biti tehničke i operativne prirode i njihova je funkcija pomoći u sprječavanju nastanka ili pogoršanja izvanrednog stanja te ublažiti njegove učinke. Planovima bi se u obzir trebala uzeti sigurnost sustava električne energije te bi trebali biti u skladu s ciljevima energetske unije i njezinim alatima za strateško planiranje i izvješćivanje.

  Amandman    28

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 24.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (24)  Stoga bi radi ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta plina trebale biti točno definirane uloge i odgovornosti svih poduzeća za prirodni plin i nadležnih tijela, posebno u slučaju poremećaja u opskrbi i kriza. Te uloge i odgovornosti trebalo bi utvrditi tako da se osigura poštovanje pristupa u tri razine, u okviru kojeg se prvo uključuju relevantna poduzeća za prirodni plin i industrija, potom države članice na nacionalnoj ili regionalnoj razini i naposljetku Unija. Ovom Uredbom trebalo bi se omogućiti poduzećima za prirodni plin i kupcima da se u slučaju poremećaja u opskrbi što je moguće duže oslanjaju na tržišne mehanizme. Međutim, njome bi se trebali osigurati i mehanizmi koji se mogu primijeniti kada tržište sâmo više nije u mogućnosti na odgovarajući se način nositi s problemom poremećaja u opskrbi plinom.

  (24)  Stoga bi radi ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta plina trebale biti točno definirane uloge i odgovornosti svih poduzeća za prirodni plin i nadležnih tijela te, gdje je to prikladno, poduzeća za električnu energiju, posebno u slučaju poremećaja u opskrbi i kriza. Te uloge i odgovornosti trebalo bi utvrditi tako da se osigura poštovanje pristupa u tri razine, u okviru kojeg se prvo uključuju relevantna poduzeća za prirodni plin, poduzeća za električnu energiju i industrija, potom države članice na nacionalnoj ili regionalnoj razini i naposljetku Unija. U tom bi se cilju djelotvornom razmjenom informacija na svim razinama trebalo omogućiti rano upozoravanje u pogledu poremećaja i načina njihova ublažavanja. Cilj ove Uredbe je omogućiti poduzećima za prirodni plin i kupcima da se u slučaju poremećaja u opskrbi što je moguće duže oslanjaju na tržišne mehanizme. Međutim, njome se također želi uspostaviti mehanizme koji se mogu primijeniti kada tržište sâmo više nije u mogućnosti na odgovarajući se način nositi s problemom poremećaja u opskrbi plinom.

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 25.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (25)  U slučaju krize u opskrbi, sudionicima na tržištu trebalo bi tržišnim mjerama dati dovoljno mogućnosti da odgovore na nastalo stanje. Ako su iscrpljene tržišne mjere i to još uvijek nije dovoljno, države članice i njihova nadležna tijela trebali bi poduzeti mjere za uklanjanje ili ublažavanje posljedica krize u opskrbi.

  (25)  U slučaju krize u opskrbi, sudionicima na tržištu trebalo bi tržišnim mjerama dati dovoljno mogućnosti da odgovore na nastalo stanje. Ako su iscrpljene tržišne mjere i to još uvijek nije dovoljno, države članice i njihova nadležna tijela trebali bi poduzeti mjere za uklanjanje ili ublažavanje posljedica krize u opskrbi. Mjere energetske učinkovitosti trebale bi imati prioritet u cilju smanjenja potražnje za plinom i električnom energijom te omogućavanja dugoročnog i održivog poboljšanja otpornosti država članica na krize u opskrbi.

  Amandman    30

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 26.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (26)  Kada država članica planira uvesti netržišne mjere, takve mjere trebale bi biti popraćene opisom njihova gospodarskog učinka. Time se osigurava da kupci imaju potrebne informacije o troškovima takvih mjera i da su mjere transparentne, posebno u pogledu njihova udjela u cijeni plina.

  (26)  Kada država članica kao krajnje sredstvo planira uvesti netržišne mjere, takve mjere trebale bi biti popraćene opisom njihova gospodarskog učinka te kompenzacijskim mehanizmom za operatore. Time se osigurava da kupci imaju potrebne informacije o troškovima takvih mjera i da su mjere transparentne, posebno u pogledu njihova udjela u cijeni plina.

  Amandman    31

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 27.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (27)  Europsko vijeće zatražilo je u ožujku 2015. dostavu mogućnosti za dobrovoljne mehanizme za okrupnjavanje potražnje, koje bi se ocijenilo u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i pravilima Unije o tržišnom natjecanju. Time bi se omogućilo državama članicama i poduzećima za prirodni plin da istraže moguće koristi kolektivne kupnje prirodnog plina kao način rješavanja situacije nestašice u opskrbi u skladu s tim pravilima.

  (27)  Europsko vijeće zatražilo je u ožujku 2015. ocjenu mogućnosti za dobrovoljni mehanizam za okrupnjavanje potražnje u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i Unije o tržišnom natjecanju. U tom bi kontekstu države članice i poduzeća za prirodni plin mogli istražiti moguće koristi povezane s kolektivnom kupnjom plina kako bi se riješio problem situacija nestašice u opskrbi u skladu s pravilima WTO-a i Unije o tržišnom natjecanju.

  Amandman    32

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 28.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (28)  Mjere na strani potražnje, kao što je prelazak na drugo gorivo ili smanjenje opskrbe velikih industrijskih potrošača u skladu s gospodarski učinkovitim redoslijedom, mogu imati vrijednu ulogu u osiguravanju energetske sigurnosti ako se mogu brzo primijeniti i ako se njima može znatno smanjiti potražnja u slučaju poremećaja u opskrbi. Trebalo bi više raditi na promicanju učinkovite uporabe energije, posebno ako su potrebne mjere na strani potražnje. Mora se uzeti u obzir ekološki učinak svih mjera na strani potražnje i ponude i prednost se mora dati, koliko je to moguće, mjerama koje imaju najmanji učinak na okoliš. Istovremeno se moraju uzeti u obzir aspekti sigurnosti opskrbe i konkurentnosti.

  (28)  Mjere na strani potražnje, kao što je prelazak na drugo gorivo ili smanjenje opskrbe velikih industrijskih potrošača na ekonomski učinkovit način, kao i tržišno utemeljen sustav za industrijske potrošače poput dobrovoljnog smanjenja potražnje koje nude industrijski potrošači u zamjenu za poštenu i pravovremenu financijsku naknadu, mogu imati vrijednu ulogu u osiguravanju energetske sigurnosti ako se mogu brzo primijeniti i ako se njima može znatno smanjiti potražnja u slučaju poremećaja u opskrbi. Trebalo bi više raditi na promicanju učinkovite uporabe energije, posebno ako su potrebne mjere na strani potražnje. Mora se uzeti u obzir ekološki učinak svih mjera na strani potražnje i ponude i prednost se mora dati, koliko je to moguće, mjerama koje imaju najmanji učinak na okoliš. Istovremeno, sigurnost opskrbe plinom trebala bi i dalje biti prioritet za mjere koje se poduzimaju u slučaju poremećaja u opskrbi, te bi se aspekti konkurentnosti također trebali adekvatno uzeti u obzir.

  Amandman    33

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 29.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (29)  Kada sastavljaju i provode plan prevencije i interventni plan, nadležna tijela u svakom bi trenutku trebala uzimati u obzir sigurno upravljanje plinskim sustavom na regionalnoj i nacionalnoj razini. Ona moraju u tim planovima uzeti u obzir i utvrditi tehnička ograničenja koja utječu na rad mreže, zajedno s tehničkim i sigurnosnim razlozima koji mogu dovesti do smanjenja protoka u slučaju izvanrednog stanja.

  (29)  Kada sastavljaju i provode plan prevencije i interventni plan, nadležna tijela u svakom bi trenutku trebala uzimati u obzir sigurno upravljanje plinskim sustavom na nacionalnoj i regionalnoj razini. Ona bi u tim planovima trebala uzeti u obzir i utvrditi tehnička ograničenja koja utječu na rad mreže, zajedno s tehničkim i sigurnosnim razlozima koji mogu dovesti do smanjenja protoka u slučaju izvanrednog stanja.

  Amandman    34

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 30.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (30)  U pojedine regije Unije isporučuje se niskokalorični plin. S obzirom na njegova svojstva, niskokalorični plin ne može se koristiti u uređajima koji su predviđeni za visokokalorični plin. Međutim, visokokalorični plin moguće je koristiti u uređajima za niskokalorični plin pod uvjetom da se prethodno pretvori u niskokalorični plin, primjerice dodavanjem dušika. Posebnosti niskokaloričnog plina trebalo bi razmotriti na nacionalnoj i regionalnoj razini i uzeti ih u obzir kod procjene rizika i utvrđivanja planova prevencije i interventnih planova.

  (30)  U pojedine regije Unije isporučuje se niskokalorični plin. Zbog njegovih ga se svojstava ne može se koristiti u uređajima koji su predviđeni za visokokalorični plin. Međutim, visokokalorični plin moguće je pretvoriti za korištenje u uređajima za niskokalorični plin, primjerice dodavanjem dušika. Posebnosti niskokaloričnog plina trebalo bi razmotriti na nacionalnoj i regionalnoj razini i uzeti ih u obzir kod procjene rizika i utvrđivanja planova prevencije i interventnih planova.

  Amandman    35

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 31.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (31)  Nužno je osigurati predvidljivost mjera koje će se poduzeti u slučaju izvanrednog stanja i tako svim sudionicima na tržištu pružiti dovoljno prilika da reagiraju na takve okolnosti i pripreme se za njih. Nadležna tijela trebala bi se stoga u pravilu pridržavati svojeg interventnog plana. U posebno opravdanim iznimnim okolnostima trebalo bi im biti dopušteno poduzeti mjere koje odstupaju od tih planova. Također je važno povećati transparentnost i predvidljivost proglašenja izvanrednog stanja. U tome važnu ulogu mogu imati informacije o ukupnom stanju ravnoteže sustava (opće stanje transportne mreže) za što je okvir utvrđen u Uredbi Komisije (EU) br. 312/201419. Te bi informacije trebale biti u stvarnom vremenu dostupne nadležnim tijelima, a tako i nacionalnim regulatornim tijelima ako potonja nisu nadležno tijelo.

  (31)  Nužno je osigurati predvidljivost mjera koje će se poduzeti u slučaju izvanrednog stanja i tako svim sudionicima na tržištu pružiti dovoljno prilika da se pripreme za takve situacije i reagiraju na njih. Nadležna tijela trebala bi se stoga u pravilu pridržavati svojeg interventnog plana. U iznimnim okolnostima i na temelju opravdanih razloga trebalo bi im biti dopušteno poduzeti mjere koje odstupaju od tih planova. Način na koji se proglašavaju izvanredna stanja trebao bi biti transparentniji i predvidljiviji. U tome važnu ulogu mogu imati informacije o ukupnom stanju ravnoteže sustava (opće stanje transportne mreže) za što je okvir utvrđen u Uredbi Komisije (EU) br. 312/201419. Te bi informacije trebale biti u stvarnom vremenu dostupne nadležnim tijelima, a tako i nacionalnim regulatornim tijelima ako ona nisu nadležno tijelo.

  __________________

  __________________

  19 Uredba Komisije (EU) br. 312/2014 оd 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (SL L 91, 27.3.2014., str. 15.).

  19 Uredba Komisije (EU) br. 312/2014 оd 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (SL L 91, 27.3.2014., str. 15.).

  Amandman    36

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 32.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (32)  Planovi prevencije i interventni planovi trebali bi se redovito ažurirati i objavljivati. Oni bi trebali podlijegati stručnim provjerama. Postupkom stručne provjere omogućuje se rano otkrivanje neusklađenosti i mjera kojima bi se mogla ugroziti sigurnost opskrbe drugih država članica i stoga se osigurava i usklađenost planova iz različitih regija. Njime se omogućuje državama članicama da razmjenjuju najbolju praksu.

  (32)  Planovi prevencije i interventni planovi trebali bi se redovito ažurirati i objavljivati. Oni bi trebali podlijegati stručnim provjerama. Provođenje takvih stručnih provjera trebala bi nadzirati Komisija. Svrha je postupka stručne provjere omogućiti rano otkrivanje neusklađenosti i mjera kojima bi se mogla ugroziti sigurnost opskrbe plinom drugih država članica, čime se osigurava usklađenost planova različitih regija. Njime se omogućuje državama članicama da razmjenjuju najbolju praksu. Planovi bi trebali biti u skladu sa svim ciljevima energetske unije.

  Amandman    37

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 33.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (33)  Kako bi se osiguralo da su interventni planovi uvijek ažurirani i djelotvorni, države članice trebale bi provoditi ispitivanja između ažuriranja planova simuliranjem scenarija s velikim i srednjim učinkom i odgovora u stvarnom vremenu. Nadležna tijela trebala bi predstaviti rezultate ispitivanja na sastanku Koordinacijske skupine za plin.

  (33)  Kako bi se osiguralo da su interventni planovi uvijek ažurirani i djelotvorni, nadležna tijela trebala bi provoditi ispitivanja između ažuriranja planova simuliranjem scenarija s velikim i srednjim učinkom i odgovora u stvarnom vremenu. Nadležna tijela trebala bi predstaviti rezultate ispitivanja na sastanku Koordinacijske skupine za plin.

  Amandman    38

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 34.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (34)  Potrebni su obvezni sveobuhvatni predlošci koji uključuju sve rizike koji će biti obuhvaćeni procjenom rizika i sve dijelove planova prevencije i interventnih planova u svrhu olakšavanja procjene rizika i pripreme planova, njihove stručne provjere i ocjene Komisije.

  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

  Amandman    39

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 35.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (35)  Kako bi se olakšala komunikacija između država članica i Komisije, procjene rizika, planovi prevencije i interventni planovi i svi ostali dokumenti i razmjene informacija obuhvaćeni ovom Uredbom moraju se dostavljati uporabom standardnog elektroničkog sustava dostave.

  (35)  Kako bi se olakšala komunikacija između država članica i Komisije, procjene rizika, planovi prevencije i interventni planovi i svi ostali dokumenti i razmjene informacija utvrđeni ovom Uredbom trebali bi se dostavljati uporabom sigurnog i standardiziranog elektroničkog sustava dostave.

  Amandman    40

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 36.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (36)  Kao što su pokazala ispitivanja otpornosti na stres iz listopada 2014., potrebna je solidarnost kako bi se osigurala sigurnost opskrbe diljem Unije i ukupni troškovi sveli na minimum. Ako je u nekoj državi članici proglašeno izvanredno stanje, trebao bi se promijeniti pristup od dva koraka za jačanje solidarnosti. Prvo, sve države članice koje su uvele viši standard opskrbe trebale bi ga smanjiti na zadane vrijednosti kako bi tržište plina postalo likvidnije. Drugo, ako se u prvom koraku ne osigura nužna opskrba, trebalo bi aktivirati dodatne mjere susjednih država članica, čak i ako u njima nije proglašeno izvanredno stanje, kako bi se osigurala opskrba kućanstava, temeljnih socijalnih usluga i postrojenja centraliziranoga grijanja u državi članici u kojoj postoji izvanredno stanje. Države članice trebale bi u svojim interventnim planovima utvrditi i opisati pojedinosti mjera solidarnosti i tako osigurati poštenu i primjerenu naknadu poduzećima za prirodni plin.

  (36)  Kao što su pokazala ispitivanja otpornosti na stres iz listopada 2014., potrebna je solidarnost kako bi se osigurala sigurnost opskrbe diljem Unije i ukupni troškovi sveli na minimum. Ako je u nekoj državi članici proglašeno izvanredno stanje, trebalo bi aktivirati dodatne mjere susjednih država članica, čak i ako u njima nije proglašeno izvanredno stanje, kako bi se osigurala opskrba zaštićenih kupaca u državi članici u kojoj postoji izvanredno stanje. Države članice trebale bi u svojim interventnim planovima utvrditi i opisati pojedinosti mjera solidarnosti i tako osigurati poštenu i primjerenu razinu naknade poduzećima za prirodni plin koja potpuno odražava tržišnu vrijednost troškova povezanih s prekidom opskrbe.

  Amandman    41

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 37.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (37)  Europska solidarnost trebala bi, prema potrebi, biti i u obliku pomoći Unije i njezinih država članica u okviru civilne zaštite. Takvu pomoć trebao bi olakšati i koordinirati Mehanizam Unije za civilnu zaštitu uspostavljen Odlukom br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća20 kojim se nastoji pojačati suradnja između Unije i država članica i olakšati koordinacija u području civilne zaštite u cilju poboljšanja učinkovitosti sustava za sprječavanje prirodnih katastrofa i katastrofa koje je uzrokovao čovjek te pripremu i odgovaranje na njih.

  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

  __________________

  20 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 24.).

  20 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 24.).

  Amandman    42

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 38.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (38)  Za ocjenjivanje stanja sigurnosti opskrbe u određenoj državi članici, regiji ili Uniji od ključne je važnosti pristup relevantnim informacijama. Državama članicama i Komisiji posebno je potreban redoviti pristup informacijama poduzeća za prirodni plin u vezi s glavnim parametrima opskrbe plinom kao osnovnim ulaznim vrijednostima za izradu politika u području sigurnosti opskrbe. Bez obzira na proglašenje izvanrednog stanja, u opravdanim okolnostima trebalo bi biti moguće pristupiti i dodatnim informacijama potrebnima za ocjenu ukupnog stanja opskrbe plinom. Ove dodatne informacije obično bi se odnosile na informacije o isporuci plina koje nisu povezane s cijenom, npr. najmanje i najveće količine plina, točke isporuke ili opskrbne marže. One bi se mogle, primjerice, tražiti u slučaju promjena u uzorku opskrbe plinom određenog kupca ili kupaca u državi članici koje se ne bi očekivale kada bi tržišta normalno funkcionirala i koje bi mogle utjecati na opskrbu Unije ili njezinih dijelova plinom.

  (38)  Za ocjenjivanje stanja sigurnosti opskrbe plinom u državi članici, regiji ili Uniji od ključne je važnosti pristup relevantnim informacijama. Državama članicama i Komisiji posebno je potreban redoviti pristup informacijama poduzeća za prirodni plin u vezi s glavnim parametrima opskrbe plinom, uključujući točne količine spremljenih dostupnih spremljenih rezervi, kao osnovnim ulaznim vrijednostima za izradu politika u području sigurnosti opskrbe plinom. Bez obzira na proglašenje izvanrednog stanja, na temelju opravdanih razloga trebalo bi biti moguće pristupiti i dodatnim informacijama potrebnima za ocjenu ukupnog stanja opskrbe plinom. Ove dodatne informacije obično bi se odnosile na informacije o isporuci plina koje nisu povezane s cijenom, npr. najmanje i najveće količine plina, točke isporuke ili opskrbne marže. One bi se mogle, primjerice, tražiti u slučaju promjena u uzorku opskrbe plinom određenog kupca ili kupaca u državi članici koje se ne bi očekivale kada bi tržišta normalno funkcionirala i koje bi mogle utjecati na opskrbu Unije ili njezinih dijelova plinom. S podacima za koje poduzeće za plin smatra da su povjerljivi trebalo bi se tako i postupati.

  Amandman    43

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 39.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (39)  Europsko vijeće zaključilo je u ožujku 2015. da bi ugovori o opskrbi plinom s dobavljačima iz trećih zemalja trebali biti transparentniji i usklađeniji s odredbama Unije o energetskoj sigurnosti. U tom kontekstu učinkovitim i ciljanim mehanizmom za pristup država članica ključnim ugovorima o opskrbi plinom trebala bi se osigurati sveobuhvatna procjena relevantnih rizika koji bi mogli uzrokovati poremećaj ili ometati provedbu nužnih mjera ublažavanja u slučaju nastanka krize. U okviru tog mehanizma određene bi ključne ugovore o opskrbi plinom odmah nakon njihova sklapanja trebalo automatski dostaviti državama članicama. Međutim, svaka obveza automatske dostave ugovora mora biti razmjerna. Primjenom te obveze na ugovore između dobavljača i kupca kojima je obuhvaćeno 40 % nacionalnog tržišta uspostavlja se odgovarajuća ravnoteža u pogledu administrativne učinkovitosti i propisuju jasne obveze za sudionike na tržištu. To ne znači da drugi ugovori o opskrbi plinom nisu važni za sigurnost opskrbe. U skladu s time države članice trebale bi imati pravo zatražiti druge ugovore koji bi mogli negativno utjecati na sigurnost opskrbe u državi članici, regiji ili Uniji u cjelini. S obzirom na svoju ulogu u ocjenjivanju usklađenosti i učinkovitosti planova prevencije i interventnih planova Komisija bi trebala imati jednaki pristup ugovorima o opskrbi plinom kao i države članice kako bi mogla ukloniti rizike za sigurnost opskrbe na nacionalnoj i regionalnoj razini te na razini EU-a. Komisija može tražiti od država članica da izmijene planove kako bi uzele u obzir informacije dobivene iz ugovora. Trebalo bi osigurati zaštitu tajnosti poslovno osjetljivih informacija. Poboljšani pristup Komisije informacijama o trgovačkim ugovorima ne bi trebao utjecati na trajne napore koje Komisija ulaže u praćenje tržišta plina te bi Komisija trebala intervenirati ako se utvrdi kršenje zakonodavstva EU-a. Odredbama ove Uredbe ne bi se trebalo dovoditi u pitanje pravo Komisije da pokrene postupke zbog povrede propisa u skladu s člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i da provodi pravila o tržišnom natjecanju, uključujući državne potpore.

  (39)  Dovršavanjem unutarnjeg energetskog tržišta ostvarit će se jednaki uvjeti za sve te će se osigurati da se svi ugovori o opskrbi energijom diljem Unije temelje na tržišnim cijenama i pravilima o tržišnom natjecanju. Europsko vijeće zaključilo je u ožujku 2015. da bi ugovori o opskrbi plinom s dobavljačima iz trećih zemalja trebali biti transparentniji i usklađeniji s odredbama Unije o energetskoj sigurnosti. U tom kontekstu učinkovitim i ciljanim mehanizmom za pristup država članica ključnim ugovorima o opskrbi plinom trebala bi se osigurati sveobuhvatna procjena relevantnih rizika koji bi mogli uzrokovati poremećaj ili ometati provedbu nužnih mjera ublažavanja u slučaju nastanka krize. U okviru tog mehanizma određene bi ključne ugovore o opskrbi plinom odmah nakon njihova sklapanja trebalo automatski dostaviti državama članicama. Međutim, svaka obveza automatske dostave ugovora mora biti razmjerna. Primjenom te obveze na ugovore između dobavljača ili njegovih povezanih društava i kupca ili njegovih povezanih društava koji zajedno pokrivaju najmanje 40 % uvoza iz trećih zemalja u države članice uspostavlja se odgovarajuća ravnoteža u pogledu administrativne učinkovitosti i propisuju jasne obveze za sudionike na tržištu. To ne znači automatski da drugi ugovori o opskrbi plinom nisu važni za sigurnost opskrbe. U skladu s time države članice trebale bi imati pravo zatražiti druge ugovore koji bi mogli negativno utjecati na sigurnost opskrbe u državi članici, regiji ili Uniji. S obzirom na svoju ulogu u ocjenjivanju usklađenosti i učinkovitosti planova prevencije i interventnih planova Komisija bi trebala imati jednaki pristup ugovorima o opskrbi plinom kao i države članice kako bi mogla ukloniti rizike za sigurnost opskrbe na nacionalnoj i regionalnoj razini te na razini Unije. Komisija bi trebala imati mogućnost zatražiti od država članica da izmijene planove kako bi uzele u obzir informacije dobivene iz ugovora. Trebalo bi osigurati zaštitu tajnosti poslovno osjetljivih informacija. Veći pristup Komisije informacijama o trgovačkim ugovorima ne bi trebao utjecati na trajne napore koje Komisija ulaže u praćenje tržišta plina te bi Komisija trebala intervenirati ako se utvrdi kršenje zakonodavstva EU-a. Odredbama ove Uredbe ne bi se trebalo dovoditi u pitanje pravo Komisije da pokrene postupke zbog povrede propisa u skladu s člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i da provodi pravila o tržišnom natjecanju, uključujući u pogledu državnih potpora.

  Amandman    44

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 41.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (41)  Među Unijinim je ciljevima jačanje Energetske zajednice, čime se osiguravaju učinkovita provedba pravne stečevine Unije u području energije i reforme energetskog tržišta te potiču ulaganja u energetski sektor bliskijom integracijom energetskog tržišta Unije i energetskog tržišta Energetske zajednice. To podrazumijeva i uvođenje zajedničkog upravljanja krizom predlaganjem planova prevencije i interventnih planova na regionalnoj razini, uključujući ugovorne stranke Energetske zajednice. Nadalje, u Komunikaciji Komisije o kratkoročnoj otpornosti europskog plinskog sustava iz listopada 2014. spominje se da je potrebno primijeniti pravila unutarnjeg energetskog tržišta na protok energije između država članica EU-a i ugovornih stranaka Energetske zajednice. U tom pogledu, kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje krizom na granicama između država članica Unije i ugovornih stranaka, nužne bi mehanizme nakon donošenja zajedničkog akta trebalo utvrditi tako da se po odgovarajućoj uspostavi traženih uzajamnih odredaba omogući posebna suradnja s bilo kojom pojedinačnom ugovornom strankom Energetske zajednice.

  (41)  Među Unijinim je ciljevima jačanje Energetske zajednice u cilju osiguravanja učinkovite provedbe pravne stečevine Unije u području energije i reformi energetskog tržišta te poticaja za ulaganja u energetski sektor bliskijom integracijom energetskog tržišta Unije i energetskog tržišta Energetske zajednice. To podrazumijeva i uvođenje zajedničkog upravljanja krizom predlaganjem akcijskih planova prevencije i interventnih planova na regionalnoj razini, uključujući ugovorne stranke Energetske zajednice. Nadalje, u Komunikaciji Komisije od 16. listopada 2014. o kratkoročnoj otpornosti europskog plinskog sustava spominje se da je potrebno primijeniti pravila unutarnjeg energetskog tržišta na protok energije između država članica EU-a i ugovornih stranaka Energetske zajednice. U tom pogledu, kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje krizom na granicama između država članica Unije i ugovornih stranaka Energetske zajednice, nužne bi mehanizme nakon donošenja zajedničkog akta trebalo utvrditi tako da se po odgovarajućoj uspostavi traženih uzajamnih odredaba omogući posebna suradnja s bilo kojom pojedinačnom ugovornom strankom Energetske zajednice.

  Amandman    45

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 41.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (41 a)  Provedba mjera solidarnosti s ugovornim strankama Energetske zajednice trebala bi se temeljiti na pristupu Unije kako bi se izbjeglo da samo države članice koje graniče s ugovornim strankama Energetske provode potrebne interventne planove.

  Amandman    46

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 42.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (42)  S obzirom na to da su isporuke plina iz trećih zemalja jedan od ključnih elemenata sigurnosti opskrbe plinom u Uniji, Komisija bi trebala koordinirati mjere koje se tiču trećih zemalja, surađivati sa zemljama koje isporučuju plin i tranzitnim zemljama na pronalaženju rješenja za krizna stanja i osigurati stabilan dotok plina u Uniju. Komisija bi trebala imati pravo odrediti radnu skupinu koja bi, u dogovoru s uključenim trećim zemljama, pratila dotok plina u Uniju, a u slučaju da je kriza izazvana problemima u trećoj zemlji, preuzela ulogu posrednika i pomagača.

  (42)  S obzirom na to da su isporuke plina iz trećih zemalja jedan od ključnih elemenata sigurnosti opskrbe plinom u Uniji, Komisija bi trebala koordinirati mjere koje se tiču trećih zemalja, surađivati sa zemljama koje isporučuju plin i tranzitnim zemljama na pronalaženju rješenja za krizna stanja i osigurati stabilan dotok plina u Uniju. Komisija bi trebala neprestano pratiti dotok plina u Uniju. U slučaju da dođe do krize, Komisija bi, nakon savjetovanja s uključenim trećim zemljama, trebala imati ulogu posrednika i pomagača. Unija bi također trebala imati mogućnost preventivnog djelovanja prije no što se proglasi krizno stanje.

  Amandman    47

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 43.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (43)  Ako postoje pouzdane informacije o postojanju stanja izvan Unije zbog kojeg je ugrožena sigurnost opskrbe jedne ili više država članica i koje može dovesti do aktiviranja mehanizma ranog upozoravanja između Unije i treće zemlje, Komisija bi o tome trebala bez odlaganja obavijestiti Koordinacijsku skupinu za plin, a Unija bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se to stanje ublažilo.

  (43)  Ako dođe do stanja izvan Unije zbog kojeg bi mogla biti ugrožena sigurnost opskrbe jedne ili više država članica i koje može dovesti do aktiviranja mehanizma ranog upozoravanja između Unije i treće zemlje, Komisija bi o tome trebala bez odlaganja obavijestiti Koordinacijsku skupinu za plin, a Unija bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se to stanje ublažilo.

  Amandman    48

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 44.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (44)  Države članice koje djeluju samostalno ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti cilj ove Uredbe, odnosno jamčenje sigurne opskrbe plinom u Uniji. Zbog opsežnosti ili učinaka djelovanja, taj se cilj može na bolji način ostvariti na razini Unije. Unija stoga može donositi mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

  (44)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno jamčenje sigurne opskrbe plinom u Uniji, one države članice koje djeluju samostalno ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti, već se taj cilj može na bolji način ostvariti na razini Unije s obzirom na njezin opseg i utjecaj, Unija može donositi mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

  Amandman    49

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 45.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (45)  Kako bi Unija mogla brzo odgovoriti na promjene okolnosti u pogledu sigurnosti opskrbe plinom, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama regija ili predložaka za procjenu rizika i planova trebalo bi dodijeliti Komisiji. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih radnji vrši odgovarajuće savjetovanje, između ostalog i na stručnoj razini. Komisija bi prilikom pripreme i izrade delegiranih akata trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

  (45)  Kako bi Unija mogla brzo odgovoriti na promjene okolnosti u pogledu sigurnosti opskrbe plinom, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s izmjenama predložaka za procjenu rizika, planove prevencije i interventne planove trebalo bi dodijeliti Komisiji. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih radnji vrši odgovarajuće savjetovanje, između ostalog i na stručnoj razini i uz sudjelovanje nadležnih tijela i nacionalnih regulatornih tijela, ako su ona različita od nadležnih tijela, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Posebice, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci imaju stalan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.

  Amandman    50

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 46.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (46)  Uredbu (EU) br. 994/2010 trebalo bi staviti izvan snage. Kako bi se izbjegla pravna praznina, planovi prevencije i interventni planovi izrađeni u skladu s Uredbom (EU) br. 994/2010 trebali bi ostati na snazi dok po prvi puta ne budu doneseni novi planovi prevencije i interventni planovi u skladu s ovom Uredbom,

  (46)  Uredbu (EU) br. 994/2010 trebalo bi staviti izvan snage. Kako bi se izbjegla pravna praznina, planovi prevencije i interventni planovi izrađeni u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 994/2010 trebali bi ostati na snazi dok po prvi puta ne budu doneseni novi planovi prevencije i interventni planovi u skladu s ovom Uredbom,

  Amandman    51

  Prijedlog uredbe

  Članak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ovom se Uredbom utvrđuju odredbe čiji je cilj zaštititi sigurnost opskrbe plinom osiguravanjem pravilnog i neprekinutog funkcioniranja unutarnjeg tržišta prirodnog plina („plin”), omogućavanjem provedbe izvanrednih mjera kada tržište više nije u mogućnosti osigurati potrebne količine plina te utvrđivanjem jasne definicije i podjele odgovornosti između poduzeća za prirodni plin, država članica i Unije u pogledu preventivnog djelovanja i kad je riječ o reakciji na konkretne poremećaje u opskrbi. Ovom su Uredbom, u duhu solidarnosti, predviđeni i transparentni mehanizmi za koordinaciju planiranja izvanrednih stanja na razini država članica, regionalnoj razini i razini Unije te odgovora na ta izvanredna stanja.

  Ovom se Uredbom utvrđuju odredbe čiji je cilj zaštititi, u duhu solidarnosti, sigurnost opskrbe plinom osiguravanjem pravilnog i neprekinutog funkcioniranja unutarnjeg tržišta prirodnog plina („plin”) na temelju vjerodostojnih trendova potražnje za plinom i omogućavanjem provedbe izvanrednih mjera kada tržište više nije u mogućnosti osigurati potrebne količine plina za zaštićene kupce te utvrđivanjem jasne definicije i podjele odgovornosti između poduzeća za prirodni plin, država članica i Unije u pogledu preventivnog djelovanja i kad je riječ o neposrednoj reakciji na konkretne poremećaje u opskrbi, ili na izvoru ili u tranzitu. Ovom su Uredbom predviđeni i transparentni mehanizmi za koordinaciju planiranja izvanrednih stanja na razini država članica, regionalnoj razini i razini Unije te odgovora na ta izvanredna stanja.

  Amandman    52

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Ovom Uredbom također se potiču preventivne mjere u cilju smanjenja potražnje za plinom, uključujući mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora kako bi se smanjila ovisnost Unije o uvozu plina.

  Amandman    53

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)  „zaštićeni kupac” znači kupac iz kategorije kućanstvo priključen na plinsku distribucijsku mrežu, a ako predmetna država članica tako odluči, može značiti i jedno ili više od sljedećeg:

  (1)  „zaštićeni kupac” znači kućanstvo, temeljna socijalna usluga ili postrojenje centraliziranoga grijanja u mjeri u kojoj kupcima iz kategorije kućanstvo ili temeljnim socijalnim uslugama isporučuje toplinsku energiju i ne može prijeći na drugo gorivo, a koji su priključeni na plinsku distribucijsku mrežu;

  Amandman    54

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 1. − točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  malo ili srednje poduzeće, ako je priključeno na plinsku distribucijsku mrežu, ili temeljna socijalna usluga, ako je priključena na plinsku distribucijsku ili transportnu mrežu, te pod uvjetom da ta poduzeća ili usluge zajedno ne čine više od 20 % ukupne godišnje potrošnje plina u toj državi članici;

  Briše se.

  Amandman    55

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  postrojenja centraliziranoga grijanja, u mjeri u kojoj isporučuju toplinu kupcima iz kategorije kućanstvo ili poduzećima odnosno za usluge iz točke (a), pod uvjetom da ta postrojenja nemaju mogućnost prelaska na druga goriva i priključena su na plinsku distribucijsku ili transportnu mrežu;

  Briše se.

  Amandman    56

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3 a)  „Koridori za interventnu opskrbu” znači plinski opskrbni pravci EU-a za koje je utvrđeno da državama članicama pomažu da bolje ublaže učinke mogućih poremećaja u opskrbi ili infrastrukturi dopunjujući time i pospješujući regionalni pristup iz Priloga I. tako što pružaju informacije za preventivne akcije i izvanredne planove.

  Amandman    57

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 3.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3 b)  „nadležno tijelo” znači nacionalno vladino tijelo ili nacionalno regulatorno tijelo imenovano u skladu s člankom 3. stavkom 2.;

  Amandman    58

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Sigurnost opskrbe plinom zajednička je odgovornost poduzeća za prirodni plin, država članica, poglavito njihovih nadležnih tijela, i Komisije, u okviru djelokruga i nadležnosti svakog od njih.

  1.  Sigurnost opskrbe plinom zajednička je odgovornost poduzeća za prirodni plin, država članica, posebice njihovih nadležnih tijela, i Komisije, u okviru djelokruga i nadležnosti svakog od njih.

  Amandman    59

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Svaka država članica bez odgode obavješćuje Komisiju o imenu nadležnog tijela i promjenama imena nadležnog tijela. Svaka država članica objavljuje ime nadležnog tijela.

  3.  Svaka država članica bez odgode obavješćuje Komisiju o imenu nadležnog tijela i promjenama imena nadležnog tijela i objavljuje ga.

  Amandman    60

  Prijedlog uredbe

  Članak 3.a – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Nadležno tijelo kod provedbe mjera predviđenih ovom Uredbom utvrđuje uloge i odgovornosti različitih uključenih subjekata na način kojim se osigurava poštovanje pristupa od tri razine u skladu s kojim se prvo uključuju relevantna poduzeća za prirodni plin i industrija, zatim države članice na nacionalnoj i regionalnoj razini i na kraju Unija.

  4.  Nadležno tijelo kod provedbe mjera predviđenih ovom Uredbom utvrđuje uloge i odgovornosti različitih uključenih subjekata na način kojim se osigurava pristup od tri razine u skladu s kojim se prvo uključuju relevantna poduzeća za prirodni plin, eventualno poduzeća za električnu energiju, i industrija, zatim države članice na nacionalnoj i regionalnoj razini i na kraju Unija.

  Amandman    61

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Komisija prema potrebi koordinira postupke nadležnih tijela na regionalnoj razini i na razini Unije, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi, među ostalim, posredstvom Koordinacijske skupine za plin iz članka 14. ili skupine za upravljanje kriznim stanjima iz članka 11. stavka 4., posebno u slučaju izvanrednog stanja na razini Unije ili na regionalnoj razini, kako je definirano u članku 11. stavku 1.

  5.  Komisija koordinira postupke nadležnih tijela na regionalnoj razini i na razini Unije, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi, među ostalim, posredstvom Koordinacijske skupine za plin iz članka 14. ili skupine za upravljanje kriznim stanjima iz članka 11. stavka 4., posebno u slučaju izvanrednog stanja na razini Unije ili na regionalnoj razini, u skladu s člankom 11. stavkom 1.

  Amandman    62

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Mjere za osiguravanje sigurnosti opskrbe sadržane u planovima prevencije i interventnim planovima moraju biti jasno definirane, transparentne, razmjerne, nediskriminirajuće i provjerljive i njima se ne smije neprimjereno narušavati tržišno natjecanje ni učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina, kao ni ugrožavati sigurnost opskrbe plinom drugih država članica ili Unije u cjelini.

  6.  Mjere za osiguravanje sigurnosti opskrbe plinom sadržane u planovima prevencije i interventnim planovima moraju biti jasno definirane, u najvećoj mogućoj mjeri tržišno utemeljene, transparentne, razmjerne, nediskriminirajuće, provjerljive, održive i u skladu s klimatskim i energetskim ciljevima Unije te se njima obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost moraju smatrati prioritetnim rješenjem za poboljšanje energetske sigurnosti, ne smije se neprimjereno narušavati tržišno natjecanje ni učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina, kao ni ugrožavati sigurnost opskrbe plinom drugih država članica, regija ili Unije te ograničiti opasnost od stvaranje neupotrebljive imovine.

  Amandman    63

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 7. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  postojeći i planirani spojni plinovodi i kapacitet za međusobno povezivanje između država članica te uzorci opskrbe;

  (b)  postojeći i planirani spojni plinovodi i kapacitet za međusobno povezivanje između država članica, postojeći spojni plinovodi u trećim zemljama, te uzorci opskrbe;

  Amandman    64

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 7. – točka ca (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (c a)  sposobnost zadovoljavanja potražnje zaštićenih kupaca za plinom u razdobljima prekida isporuke pojedinačno najvećeg dobavljača;

  Amandman    65

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 7. – podstavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Obveza pojedinih država članica da se pridržavaju vlastitih standarda za sigurnost opskrbe ne dovodi u pitanje regionalni pristup ni mogućnost međuregionalne suradnje mimo regija utvrđenih u Prilogu I.

  Amandman    66

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 7. – podstavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 18. radi izmjene Priloga I. na temelju kriterija utvrđenih u prvom podstavku ovog stavka ako je promjena regije opravdana okolnostima.

  Briše se.

  Amandman    67

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Države članice ili, ako tako odredi država članica, nadležno tijelo, osiguravaju poduzimanje nužnih mjera tako da u slučaju poremećaja najvećeg pojedinačnog plinskog infrastrukturnog objekta tehnički kapacitet preostale infrastrukture, određen primjenom formule N – 1 iz točke 2. Priloga II., može, ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog članka, zadovoljiti ukupnu potražnju za plinom izračunanog područja tijekom dana iznimno visoke potražnje za plinom, kakva se prema statističkoj vjerojatnosti javlja jedanput u 20 godina. Time se ne dovode u pitanje odgovornost operatora sustava da provedu odgovarajuća ulaganja ni obveze operatora transportnih sustava utvrđene u Direktivi 2009/73/EZ i Uredbi (EZ) br. 715/2009.

  1.  Države članice ili, ako tako odredi država članica, nadležno tijelo, osiguravaju poduzimanje nužnih mjera tako da u slučaju poremećaja najvećeg pojedinačnog plinskog infrastrukturnog objekta tehnički kapacitet preostale infrastrukture, određen primjenom formule N – 1 iz točke 2. Priloga II., može, ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog članka, zadovoljiti ukupnu potražnju za plinom izračunanog područja tijekom dana iznimno visoke potražnje za plinom, kakva se prema statističkoj vjerojatnosti javlja jedanput u 20 godina. To bi se trebalo postići tako da se prate trendovi potrošnje plina, uzimajući pritom u obzir dugoročni učinak mjera energetske učinkovitosti te stope iskorištenosti postojećih kapaciteta. Time se ne dovode u pitanje odgovornost operatora sustava da provedu odgovarajuća ulaganja ni obveze operatora transportnih sustava utvrđene u Direktivi 2009/73/EZ i Uredbi (EZ) br. 715/2009.

  Amandman    68

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Obveza u pogledu osiguravanja tehničkog kapaciteta preostale infrastrukture kojim se može zadovoljiti ukupna potražnju za plinom, kako je navedeno u stavku 1., smatra se ispunjenom i ako nadležno tijelo u planu prevencije dokaže da se poremećaj u opskrbi može dostatno i na vrijeme nadoknaditi odgovarajućim tržišnim mjerama na strani potražnje. U tu se svrhu koristi formula iz točke 4. Priloga II.

  2.  Obveza u pogledu osiguravanja tehničkog kapaciteta preostale infrastrukture kojim se može zadovoljiti ukupna potražnju za plinom, kako je navedeno u stavku 1., smatra se ispunjenom i ako nadležno tijelo u planu prevencije dokaže da se poremećaj u opskrbi može dostatno i na vrijeme nadoknaditi odgovarajućim mjerama na strani potražnje. U tu se svrhu koristi formula iz točke 4. Priloga II.

  Amandman    69

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Prema potrebi, u skladu s procjenom rizika iz članka 6. nadležna tijela susjednih država članica mogu se dogovoriti da će zajedno ispuniti obvezu iz stavka 1. ovog članka. U tom slučaju nadležna tijela u planu prevencije navode izračun formule N − 1 zajedno s objašnjenjem kako se u skladu s postignutim dogovorom ispunjuje ta obveza. Primjenjuje se točka 5. Priloga II.

  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

  Amandman    70

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 4. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  ako je odobreno izuzeće od te obveze.

  (-b)  ako je odobreno izuzeće od te obveze, nakon detaljne procjene i savjetovanja s državama članicama i Komisijom.

  Amandman    71

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 4.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4 a.  Države članice najprije osiguravaju da se tržište uvijek testira na transparentan, detaljan i nediskriminirajuć način kako bi se ocijenilo je li ulaganje namijenjeno ispunjavanju obveza utvrđenih u stavku 4. potrebno.

  Amandman    72

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Nacionalna regulatorna tijela uzimaju u obzir stvarno nastale troškove ispunjivanja obveze iz stavka 1. i troškove uspostavljanja trajnog dvosmjernog kapaciteta kako bi mogla odobriti primjerene poticaje pri transparentnom i detaljnom utvrđivanju ili odobravanju tarifa ili metodologija u skladu s člankom 41. stavkom 8. Direktive 2009/73/EZ i člankom 13. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

  5.  Nacionalna regulatorna tijela uzimaju u obzir stvarno nastale troškove ispunjivanja obveze iz stavka 1., uključujući način na koji bi mjere energetske učinkovitosti za smanjenje potražnje za plinom mogle doprinijeti troškovno najučinkovitijem pristupu postizanja formule N – 1, i troškove uspostavljanja trajnog dvosmjernog kapaciteta kako bi mogla odobriti primjerene poticaje pri transparentnom i detaljnom utvrđivanju ili odobravanju tarifa ili metodologija u skladu s člankom 41. stavkom 8. Direktive 2009/73/EZ i člankom 13. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

  Amandman    73

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Ako tržište ne zahtijeva ulaganje za uspostavljanje ili jačanje trajnog dvosmjernog kapaciteta i ako se takvim ulaganjem uzrokuju troškovi u više država članica, ili u jednoj državi članici u korist druge države članice, nacionalna regulatorna tijela svih uključenih država članica donose zajedničku odluku o raspodjeli troškova prije nego što se donese bilo kakva odluka o ulaganju. Kod raspodjele troškova posebno se uzima u obzir koliko se infrastrukturnim ulaganjima povećava sigurnost opskrbe predmetnih država članica te već izvršena ulaganja u predmetnu infrastrukturu.

  6.  Ako tržište ne zahtijeva ulaganje za uspostavljanje ili jačanje trajnog dvosmjernog kapaciteta i ako se takvim ulaganjem uzrokuju troškovi u više država članica, ili u jednoj državi članici u korist druge države članice, nacionalna regulatorna tijela svih uključenih država članica donose zajedničku odluku o raspodjeli troškova u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 347/2013 prije nego što se donese bilo kakva odluka o ulaganju te također ispituju mogućnost i održivost financiranja sredstvima Unije. Kod raspodjele troškova posebno se uzima u obzir koliko se infrastrukturnim ulaganjima povećava sigurnost opskrbe plinom predmetnih država članica te već izvršena ulaganja u predmetnu infrastrukturu.

  Amandman    74

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7.  Razvijanjem dobro povezane mreže nadležno tijelo osigurava da se svakim novim objektom transportne infrastrukture pridonosi sigurnosti opskrbe, prema potrebi i putem dostatnog broja prekograničnih ulaznih i izlaznih točaka u skladu s tržišnom potražnjom i utvrđenim rizicima. Nadležna tijela ocjenjuju u procjeni rizika postoje li uska grla i imaju li nacionalni ulazni kapacitet i infrastruktura, a posebno transportne mreže, sposobnost prilagoditi nacionalne i prekogranične protoke plina scenariju poremećaja najvećeg pojedinačnog infrastrukturnog objekta na nacionalnoj razini i najvećeg pojedinačnog infrastrukturnog objekta od zajedničkog interesa u regiji koji su utvrđeni u procjeni rizika.

  7.  Razvijanjem dobro povezane mreže nadležno tijelo osigurava da se svakim novim objektom transportne infrastrukture pridonosi sigurnosti opskrbe, prema potrebi i putem dostatnog broja prekograničnih ulaznih i izlaznih točaka u skladu s tržišnom potražnjom i utvrđenim rizicima. Nadležna tijela uzimajući u obzir zajedno plinske i elektroenergetske sustave ocjenjuju u procjeni rizika postoje li uska grla i imaju li nacionalni ulazni kapacitet i infrastruktura, a posebno transportne mreže, sposobnost prilagoditi nacionalne i prekogranične protoke plina scenariju poremećaja najvećeg pojedinačnog infrastrukturnog objekta na nacionalnoj razini i najvećeg pojedinačnog infrastrukturnog objekta od zajedničkog interesa u regiji koji su utvrđeni u procjeni rizika.

  Amandman    75

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 7.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  7 a.  Nadležno tijelo primjenjujući isti kriterij jamči da mjere na strani potražnje ispunjavaju iste uvjete te da ravnopravno i na troškovno učinkovit način doprinose sigurnosti opskrbe.

  Amandman    76

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 7.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  7 b.  Plinski tok koji dvosmjernom točkom međusobnog povezivanja prolazi u državu članicu koja je proglasila izvanredno stanje ima prednost nad plinskim tokom prema drugim točkama sustava države članice iz koje se plin dobavlja i koja nije proglasila izvanredno stanje.

  Amandman    77

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 8. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  8.  Obveza iz stavka 1. ovog članka iznimno se ne odnosi na Luksemburg, Sloveniju i Švedsku, ali oni je trebaju nastojati ispuniti, pritom vodeći računa o osiguravanju isporuke plina zaštićenim kupcima u skladu s člankom 5. Ovo se izuzeće primjenjuje:

  8.  Odstupajući od stavka 1. ovog članka, obveza iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na Luksemburg, Sloveniju i Švedsku, ali oni je trebaju nastojati ispuniti, pritom vodeći računa o osiguravanju isporuke plina zaštićenim kupcima u skladu s člankom 5. Ovo se odstupanje primjenjuje:

  Amandman    78

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 8. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Luksemburg, Slovenija i Švedska osiguravaju na transparentan, detaljan i nediskriminirajući način da se tržište redovito ispituje u odnosu na infrastrukturna ulaganja i objavljuju rezultate tih ispitivanja. Oni obavješćuju Komisiju o svim promjenama u odnosu na uvjete iz tog podstavka. Izuzeće iz prvog podstavka prestaje se primjenjivati ako više nije ispunjen barem jedan od tih uvjeta.

  Luksemburg, Slovenija i Švedska osiguravaju na transparentan, detaljan i nediskriminirajući način da se tržište redovito ispituje u odnosu na infrastrukturna ulaganja i objavljuju rezultate tih ispitivanja. Oni obavješćuju Komisiju o svim promjenama u odnosu na uvjete iz tog podstavka. Odstupanje predviđeno prvim podstavkom prestaje se primjenjivati ako više nije ispunjen barem jedan od tih uvjeta.

  Amandman    79

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Nadležno tijelo zahtijeva da poduzeća za prirodni plin koja ono odredi poduzmu mjere u svrhu osiguravanja opskrbe zaštićenih kupaca države članice plinom u sljedećim slučajevima:

  1.  Nadležno regulatorno tijelo zahtijeva da poduzeća za prirodni plin koja ono odredi poduzmu mjere, u bliskoj suradnji s poduzećima za opskrbu električnom energijom, kako bi se osigurala kontinuirana opskrba plinom koja je potrebna za sigurnost i zdravlje zaštićenih kupaca države članice u sljedećim slučajevima:

  Amandman    80

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice najkasnije 31. ožujka 2017. dostavljaju Komisiji svoju definiciju zaštićenih kupaca, podatke o godišnjoj potrošnji plina tih zaštićenih kupaca i podatke o udjelu tih kupaca u ukupnoj godišnjoj krajnjoj potrošnji plina u toj državi članici. Ako država članica u svoju definiciju zaštićenih kupaca uključi kategorije iz članka 2. stavka 1. točke (a) ili (b), ona u svojoj obavijesti Komisiji navodi količinu potrošnje plina za potrošače iz tih kategorija i postotni udio svake od tih skupina potrošača u godišnjoj krajnjoj potrošnji plina.

  Države članice najkasnije 31. ožujka 2017. dostavljaju Komisiji podatke o godišnjoj potrošnji plina zaštićenih kupaca i podatke o udjelu tih kupaca u ukupnoj godišnjoj krajnjoj potrošnji plina u toj državi članici te podatke o mjeri u kojoj bi opskrba zaštićenih kupaca plinom mogla utjecati na prekogranične tokove u druge države članice.

  Amandman    81

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Nadležno tijelo određuje poduzeća za prirodni plin iz prvog podstavka i navodi ih u planu prevencije. Nove mjere predviđene za osiguranje standarda opskrbe moraju biti u skladu s postupkom iz članka 8. stavka 4.

  Nadležno tijelo određuje poduzeća za prirodni plin iz prvog podstavka ovog stavka i navodi ih u planu prevencije. Nove mjere predviđene za osiguranje standarda opskrbe moraju biti u skladu s postupkom iz članka 8. stavka 4.

  Amandman    82

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice mogu ispuniti obvezu iz prvog podstavka zamjenom plina drugim izvorom energije ako se time postiže jednaka razina zaštite.

  Države članice mogu ispuniti obvezu iz prvog podstavka provedbom mjera energetske učinkovitosti ili zamjenom plina drugim izvorom energije, među ostalim i obnovljivim izvorima energije, ako se time postiže jednaka razina zaštite.

  Amandman    83

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1 a.  Ne dovodeći u pitanje prava i obveze iz članka 12. države članice mogu odlučiti da će odredbe o standardu opskrbe iz stavka 1. primjenjivati na:

   

  (a)   mala ili srednja poduzeća, pod uvjetom da su priključena na plinsku distribucijsku mrežu i pod uvjetom da zajedno nisu odgovorna za više od 20 % ukupne godišnje krajnje potrošnje plina u toj državi članici;

   

  (b)   postrojenja centraliziranoga grijanja, u mjeri u kojoj isporučuju toplinu poduzećima iz točke (a) ako ta postrojenja nemaju mogućnost prelaska na druga goriva i priključena su na plinsku distribucijsku ili transportnu mrežu.

   

  Ako država članica odluči primijeniti ovaj članak na kategorije kupaca iz točke (a) ili (b) prvog podstavka, ona u svojoj obavijesti Komisiji navodi količinu potrošnje plina za potrošače iz tih kategorija i postotni udio svake od tih skupina potrošača u godišnjoj krajnjoj potrošnji plina.

   

  Subjekti iz točaka (a) i (b) prvog podstavka ne smatraju se zaštićenim kupcima za potrebe ove Uredbe.

  Amandman    84

  Prijedlog uredbe

  Članak 5 – stavak 2. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  U plan prevencije mora se uključiti obrazloženje usklađenosti mjera iz prvog podstavka s uvjetima utvrđenima u tom stavku. Nadalje, sve nove mjere iz prvog podstavka moraju biti u skladu s postupkom iz članka 8. stavka 4.

  U plan prevencije moraju se uključiti razlozi usklađenosti mjera iz prvog podstavka ovoga stavka s uvjetima utvrđenima u tom stavku. Nadalje, sve nove mjere iz prvog podstavka moraju biti u skladu s postupkom iz članka 8. stavka 4.

  Amandman    85

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Poduzećima za prirodni plin dopušteno je da ispune svoje obveze iz ovog članka na regionalnoj razini ili na razini Unije, prema potrebi. Nadležno tijelo ne smije zahtijevati da se standardi utvrđeni u ovom članku zadovoljavaju isključivo putem infrastrukture koja se nalazi na njegovu državnom području.

  5.  Poduzećima za prirodni plin dopušteno je da ispune svoje obveze iz ovog članka na regionalnoj razini ili na razini Unije, prema potrebi. Nadležno tijelo ne smije zahtijevati da se standardi utvrđeni u ovom članku zadovoljavaju isključivo putem infrastrukture ili mjera na strani potražnje isključivo na njegovu državnom području.

  Amandman    86

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 5.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5 a.  Pri ispunjavanju obveza iz ovog članka poduzeća za prirodni plin jamče da je isporuka plina ostvariva.

  Amandman    87

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 6.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  6 a.  Najkasnije do ... [6 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] države članice uvode mjere kojima se dobavljačima izriču učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće novčane kazne ako ne ispunjavaju standarde opskrbe iz stavka 1.

  Amandman    88

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Nadležna tijela u svakoj regiji utvrđenoj u Prilogu I. zajednički na regionalnoj razini procjenjuju sve rizike koji utječu na sigurnost opskrbe plinom. Procjenom se uzimaju u obzir svi relevantni rizici, kao što su prirodne nepogode, tehnološki, komercijalni, socijalni, politički i drugi rizici. Procjena rizika obavlja se na sljedeći način:

  1.  Nadležna tijela u svakoj regiji utvrđenoj u Prilogu I., u suradnji s eventualnim nacionalnim regulatornim tijelima, zajednički i u dogovoru s relevantnim dionicima na regionalnoj razini procjenjuju sve rizike koji utječu na sigurnost opskrbe plinom („procjena rizika”). Procjenom se uzimaju u obzir svi relevantni rizici, kao što su: prirodne nepogode, tehnološki, geopolitički, ekološki, komercijalni, socijalni, politički i drugi rizici. Procjena rizika obavlja se na sljedeći način:

  Amandman    89

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – točka -a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (-a)  uzimajući u obzir rezultate simulacije scenarija poremećaja u opskrbi i infrastrukturi na razini Unije koju provodi ENTSO za plin i donoseći primjerene zaključke na temelju toga, nakon rasprave u Koordinacijskoj skupini za plin, kako je navedeno u članku 10.a.

  Amandman    90

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  uzimajući u obzir sve relevantne nacionalne i regionalne okolnosti, posebno veličinu tržišta, konfiguraciju mreže, stvarne protoke, uključujući izlazne protoke iz predmetne države članice, mogućnost fizičkog protoka plina u oba smjera, uključujući moguću potrebu za jačanjem transportnog sustava u vezi s tim, postojanje proizvodnje i skladištenja te ulogu plina među korištenim izvorima energije, posebno u odnosu na centralizirano grijanje i proizvodnju električne energije i rad industrijskih postrojenja, te pitanja sigurnosti i kvalitete plina;

  (b)  uzimajući u obzir sve relevantne nacionalne, regionalne i međuregionalne okolnosti, posebno veličinu tržišta, konfiguraciju mreže, kretanja potražnje i potrošnje, stopu iskorištenosti postojeće infrastrukture, stvarne protoke, uključujući izlazne protoke iz predmetne države članice, sve prekogranične međusobne povezanosti, mogućnost fizičkog protoka plina u oba smjera, uključujući moguću potrebu za jačanjem transportnog sustava u vezi s tim, postojanje proizvodnje i skladištenja, uključujući ulaz bioplina u plinsku mrežu, te ulogu plina među korištenim izvorima energije, posebno u odnosu na potražnju za grijanjem i hlađenjem u nacionalnom ili regionalnom fondu zgrada te odgovarajuće centralizirano grijanje, i proizvodnju električne energije i rad industrijskih postrojenja, te pitanja sigurnosti i kvalitete plina;

  Amandman    91

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – točka c – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  uzimajući u obzir različite scenarije iznimno visoke potražnje za plinom i poremećaja u opskrbi, uzimajući u obzir povijest, vjerojatnost, razdoblje godine, učestalost i trajanje te procjenjujući vjerojatne posljedice tih scenarija, primjerice:

  (c)  uzimajući u obzir različite scenarije smanjenja potražnje zahvaljujući mjerama energetske učinkovitosti i iznimno visoke potražnje za plinom i poremećaja u opskrbi, uzimajući u obzir povijest, vjerojatnost, razdoblje godine, učestalost i trajanje te procjenjujući vjerojatne posljedice tih scenarija, primjerice:

  Amandman    92

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – točka c – točka ii.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (ii)  poremećaj u opskrbi od dobavljača iz trećih zemalja te, prema potrebi, geopolitičke rizike;

  (ii)  poremećaj u opskrbi plinom, među ostalim i od dobavljača iz trećih zemalja te, prema potrebi, geopolitičke rizike koji bi mogli izravno ili neizravno utjecati na državu članicu zbog povećanja ovisnosti ili zbog dolaska jednog dobavljača na dominantan položaj na tržištu plina u Uniji;

  Amandman    93

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – točka c – točka ii. a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ii a)  sposobnost da se odgovori na potražnju zaštićenih kupaca u regiji tijekom poremećaja u opskrbi najvećeg pojedinačnog dobavljača iz treće zemlje;

  Amandman    94

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – točka da (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (d a)  uzimajući u obzir rizike povezane s činjenicom da infrastrukturu važnu za sigurnost opskrbe plinom kontroliraju poduzeća za prirodni plin iz trećih zemalja, što bi, između ostalog, moglo sa sobom donijeti rizik nedovoljnih ulaganja, ugrožavanja diversifikacije, zloupotrebe postojeće infrastrukture ili kršenja prava EU-a;

  Amandman    95

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – točka ea (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (e a)  uzimajući u obzir sve relevantne regionalne posebnosti.

  Amandman    96

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1 a.  Komisija može prema potrebi iskustva stečena prilikom provedbe procjene rizika u jednoj regiji podijeliti s drugim regijama i time doprinijeti međuregionalnoj perspektivi.

  Amandman    97

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Nadležna tijela u svakoj regiji dogovaraju se o mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika u roku predviđenom u stavku 5. ovog članka. Nadležna tijela izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje procjene rizika. Komisija može posredovati u izradi procjene rizika, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija može predložiti mehanizam suradnje za tu regiju.

  2.  Na temelju regionalne suradnje država članica u skladu s člankom 3. stavkom 7. nadležna tijela u svakoj regiji dogovaraju se o mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika u roku predviđenom u stavku 5. ovog članka. Nadležna tijela izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje procjene rizika. Komisija posreduje u izradi procjene rizika, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija predlaže mehanizam suradnje za tu regiju.

  Amandman    98

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  U okviru dogovorenog mehanizma suradnje svako nadležno tijelo dostavlja i ažurira godinu dana prije roka za dostavu procjene rizika sve nacionalne podatke nužne za izradu procjene rizika, posebno za razmatranje različitih scenarija iz stavka 1. točke (c).

  U okviru dogovorenog mehanizma suradnje svako nadležno tijelo dostavlja i ažurira godinu dana prije roka za dostavu procjene rizika sve nacionalne podatke nužne za izradu procjene rizika, osobito za razmatranje različitih scenarija iz stavka 1. točke (c).

  Amandman    99

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Procjena rizika izrađuje se u skladu s predloškom iz Priloga IV. Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 18. radi izmjene tih predložaka.

  3.  Procjena rizika izrađuje se u skladu s predloškom iz Priloga IV. Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 18. radi izmjene tih predložaka, uzimajući u obzir raspored provedbe u državama članicama.

  Amandman    100

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Nakon što se o njoj usuglase sve države članice u regiji, procjena rizika dostavlja se Komisiji po prvi puta najkasnije 1. rujna 2018. Procjena rizika ažurira se svake četiri godine, osim ako su zbog okolnosti potrebna češća ažuriranja. U procjeni rizika uzimaju se u obzir ostvareni napredak u ulaganjima u svrhu zadovoljavanja infrastrukturnog standarda utvrđenog u članku 4. i specifični problemi s kojima se suočava država članica pri provedbi novih alternativnih rješenja. Ona se temelji i na iskustvu stečenom u simulacijama interventnih planova sadržanih u članku 9. stavku 2.

  5.  Nakon što se o njoj usuglase sve države članice u regiji, procjena rizika dostavlja se Komisiji po prvi puta najkasnije 1. rujna 2018. Procjena rizika ažurira se svake četiri godine, osim ako su zbog okolnosti potrebna češća ažuriranja. U procjeni rizika uzimaju se u obzir ostvareni napredak u ulaganjima u svrhu zadovoljavanja infrastrukturnog standarda utvrđenog u članku 4. i specifični problemi s kojima se suočava država članica pri provedbi novih alternativnih rješenja, uključujući međuregionalne povezanosti. Ona se temelji i na iskustvu stečenom u simulacijama interventnih planova sadržanih u članku 9. stavku 2.

  Amandman    101

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Do 1. studenoga 2017. ENTSO za plin izvršit će simulaciju scenarija poremećaja u opskrbi i infrastrukturi za cijelu Uniju. Scenarije utvrđuje ENTSO za plin u dogovoru s Koordinacijskom skupinom za plin. Nadležna tijela dostavljaju ENTSO-u za plin potrebne podatke za simulacije, kao što su vrijednosti najveće potražnje, proizvodni kapacitet i mjere na strani potražnje. Nadležna tijela uzimaju u obzir rezultate simulacija pri izradi procjena rizika, planova prevencije i interventnih planova. Simulacije scenarija poremećaja opskrbe i infrastrukture za cijelu Uniju ažuriraju se svake četiri godine, osim ako su zbog okolnosti potrebna češća ažuriranja.

  6.  Nadležna tijela uzimaju u obzir rezultate simulacija na razini Unije koje je proveo ENTSO za plin u skladu s člankom 10.a stavkom 1. pri izradi procjena rizika, planova prevencije i interventnih planova. ENTSO za plin na transparentan način određuje metodologiju koja će se koristiti za simulaciju te o njoj raspravlja s Koordinacijskom skupinom za plin. ENTSO za plin nadalje redovito dostavlja Koordinacijskoj skupini za plin informacije koje je prikupio mehanizam ranog upozoravanja. ENTSO za plin također uzima u obzir rezultate simulacija na razini Unije kako bi utvrdio koja je ulaganja potrebno provesti na unutarnjem energetskom tržištu na regionalnoj i međuregionalnoj razini.

  Amandman    102

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 6.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  6 a.  Na temelju svih regionalnih procjena rizika Komisija u suradnji s Koordinacijskom skupinom za plin provodi ukupnu procjenu za cijelu Uniju i izvješćuje Europski parlament i Vijeće o rezultatima.

  Amandman    103

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Nadležna tijela država članica svake regije navedene u Prilogu I., nakon savjetovanja s poduzećima za prirodni plin, relevantnim organizacijama koje zastupaju interese kućanstava i industrijskih kupaca plina, uključujući proizvođače električne energije, te nacionalnim regulatornim tijelom, ako je ono različito od nadležnog tijela, zajednički utvrđuju sljedeće:

  1.  Nadležna tijela država članica svake regije u suradnji s eventualnim nacionalnim regulatornim tijelima nakon savjetovanja s poduzećima za prirodni plin, operatorima prijenosnih sustava za električnu energiju, relevantnim organizacijama koje zastupaju interese kućanstava i industrijskih kupaca plina, uključujući proizvođače električne energije, relevantnim organizacijama koje upravljaju potražnjom energije i energetskom ovisnošću država članica te nacionalnim agencijama za zaštitu okoliša, zajednički utvrđuju sljedeće:

  Amandman    104

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  plan prevencije koji sadržava mjere koje će biti donesene za uklanjanje ili ublažavanje utvrđenih rizika u regiji, uključujući rizike s čisto nacionalnom dimenzijom, u skladu s procjenom rizika provedenom na temelju članka 6. i u skladu s člankom 8. i

  (a)  plan prevencije koji sadržava mjere, uključujući mjere energetske učinkovitosti i mjere na strani potražnje, koje će biti donesene za uklanjanje ili ublažavanje utvrđenih rizika u regiji, uključujući rizike s čisto nacionalnom dimenzijom, u skladu s procjenom rizika provedenom na temelju članka 6. i u skladu s člankom 8. i

  Amandman    105

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  interventni plan koji sadržava mjere koje se poduzimaju radi uklanjanja ili ublažavanja posljedica poremećaja u opskrbi plinom u regiji, uključujući događaje s čisto nacionalnom dimenzijom, skladu s člankom 9.

  (b)  interventni plan koji sadržava mjere, uključujući mjere na strani potražnje, kao što je uža suradnja sa sektorom električne energije, koje se poduzimaju radi uklanjanja ili ublažavanja posljedica poremećaja u opskrbi plinom u regiji, uključujući događaje s čisto nacionalnom dimenzijom, skladu s člankom 9.

  Amandman    106

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Pri utvrđivanju planova prevencije i interventnih planova uzimaju se u obzir rezultati simulacija na razini Unije koje provodi ENTSO za plin, uključujući i one za koridore za interventnu opskrbu.

  Amandman    107

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 2. – podstavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Nadležna tijela redovito izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o ostvarenom napretku u pogledu pripreme i donošenja planova prevencije i interventnih planova. Nadležna tijela posebno izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje planova. Komisija može posredovati u izradi planova, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija može predložiti mehanizam suradnje za tu regiju. Ona osiguravaju redovito praćenje provedbe tih planova.

  Nadležna tijela redovito izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o ostvarenom napretku u pogledu pripreme i donošenja planova prevencije i interventnih planova. Nadležna tijela posebno izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje planova. Komisija posreduje u izradi planova, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija razvija mehanizam suradnje za tu regiju. Ona osiguravaju redovito praćenje provedbe tih planova.

  Amandman    108

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Plan prevencije i interventni plan razvijaju se u skladu s predlošcima iz Priloga V. Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 18. radi izmjene tih predložaka.

  3.  Plan prevencije i interventni plan razvijaju se u skladu s predlošcima iz Priloga V. Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 18. radi izmjene tih predložaka, uzimajući u obzir raspored provedbe u državama članicama.

  Amandman    109

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 5. – podstavak 2. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Komisija izdaje mišljenje nadležnim tijelima regije zajedno s preporukom za preispitivanje relevantnog plana prevencije ili interventnog plana ako za plan vrijedi nešto od sljedećeg:

  Komisija izdaje mišljenje nadležnim tijelima regije zajedno s preporukom za preispitivanje relevantnog plana prevencije ili interventnog plana ako smatra da plan:

  Amandman    110

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 5. – podstavak 2. – točka ea (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (e a)  nije u skladu s ciljevima energetske unije.

  Amandman    111

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 6. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.   U roku od tri mjeseca od dostave mišljenja Komisije iz stavka 4. predmetna nadležna tijela dostavljaju Komisiji izmijenjeni plan ili je obavješćuju o razlozima zbog kojih se ne slažu s preporukama.

  6.   U roku od tri mjeseca od dostave mišljenja Komisije iz stavka 5. predmetna nadležna tijela dostavljaju Komisiji izmijenjeni plan ili je obavješćuju o razlozima zbog kojih se ne slažu s preporukama.

  Amandman    112

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Planovi prevencije sadržavaju sljedeće:

  1.  Planovi prevencije sadržavaju sve navedeno u nastavku:

  Amandman    113

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  definiciju zaštićenih kupaca u svakoj državi članici regije i informacije opisane u članku 5. stavku 1. drugom podstavku;

  (b)  informacije opisane u članku 5. stavku 1. drugom podstavku;

  Amandman    114

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 1. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  mjere, količine i kapacitete potrebne kako bi se ispunili infrastrukturni standardi i standardi opskrbe u svakoj državi članici u regiji, kako je utvrđeno u člancima 4. i 5. uključujući, prema potrebi, stupanj u kojem se mjerama na strani potražnje može u dovoljnoj mjeri i pravovremeno nadoknaditi poremećaj u opskrbi iz članka 4. stavka 2., podatke o najvećem pojedinačnom plinskom infrastrukturnom objektu od zajedničkog interesa u slučaju primjene članka 4. stavka 3., potrebne količine plina po kategoriji zaštićenih kupaca i po scenariju iz članka 5. stavka 1. i sve povećane standarde opskrbe iz članka 5. stavka 2., uključujući obrazloženje usklađenosti s uvjetima iz članka 5. stavka 2. i opis mehanizma za privremeno smanjenje povećanog standarda opskrbe ili dodatne obveze u skladu s člankom 12.;

  (c)  mjere, količine i kapacitete potrebne kako bi se ispunili infrastrukturni standardi i standardi opskrbe u svakoj državi članici u regiji, kako je utvrđeno u člancima 4. i 5. uključujući procjenu potencijala za smanjenje potražnje za plinom i mjera energetske učinkovitosti u cijelom gospodarstvu, prema potrebi stupanj u kojem se mjerama na strani potražnje može u dovoljnoj mjeri i pravovremeno nadoknaditi poremećaj u opskrbi iz članka 4. stavka 2., podatke o najvećem pojedinačnom plinskom infrastrukturnom objektu od zajedničkog interesa u slučaju primjene članka 4. stavka 3., podatke o najvećem pojedinačnom dobavljaču, potrebne količine plina po kategoriji zaštićenih kupaca i po scenariju iz članka 5. stavka 1. i sve povećane standarde opskrbe iz članka 5. stavka 2., uključujući razloge za usklađenost s uvjetima iz članka 5. stavka 2. i opis mehanizma za privremeno smanjenje povećanog standarda opskrbe ili dodatne obveze u skladu s člankom 12.;

  Amandman    115

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 1. – točka d

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  obveze određene poduzećima za prirodni plin i drugim relevantnim tijelima koje bi mogle lako utjecati na sigurnost opskrbe plinom, kao što su obveze kad je riječ o sigurnom radu plinskog sustava;

  (d)  obveze određene poduzećima za prirodni plin, prema potrebi poduzećima za električnu energiju i drugim relevantnim tijelima koje bi mogle lako utjecati na sigurnost opskrbe plinom, kao što su obveze kad je riječ o sigurnom radu plinskog sustava;

  Amandman    116

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 1. – točka e

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  druge preventivne mjere kojima se uzimaju u obzir rizici utvrđeni u procjeni rizika, kao što su mjere koje se odnose na potrebu poboljšanja spojnih plinovoda između susjednih država članica i mogućnost diversifikacije putova i izvora opskrbe plinom, prema potrebi, kako bi se uklonili utvrđeni rizici i time u najvećoj mogućoj mjeri održao kontinuitet opskrbe plinom svih kupaca;

  (e)  druge preventivne mjere kojima se uzimaju u obzir rizici utvrđeni u procjeni rizika, uključujući rizike utvrđene u simulaciji poremećaja u opskrbi i infrastrukturi na razini Unije iz članka 10.a; te mjere mogu se odnositi na potrebu za poboljšanjem spojnih plinovoda između susjednih država članica, dodatnim poboljšanjem energetske učinkovitosti, smanjenjem potražnje za plinom i na mogućnost diversifikacije putova i izvora opskrbe plinom, na započinjanje ili povećanje opskrbe koja potječe od alternativnih dobavljača putem, između ostalog, dobrovoljnih mehanizama za okrupnjavanje potražnje te udruživanje rezervi plina putem, između ostalog, zajedničkih virtualnih rezervi plina sačinjenih od različitih opcija fleksibilnosti dostupnih u različitim državama članicama, ili na iskorištavanje postrojenja za skladištenje ili terminala za UPP na regionalnoj razini, prema potrebi, kako bi se uklonili utvrđeni rizici i time što duže održao kontinuitet opskrbe plinom svih kupaca;

  Amandman    117

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 1. – točka j

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (j)  informacije o postojećim i budućim spojnim plinovodima, uključujući one kojima se osigurava pristup plinskoj mreži Unije, prekograničnim protocima i prekograničnom pristupu skladištima i terminalima za UPP te dvosmjernom kapacitetu, posebno u slučaju izvanrednog stanja;

  (j)  informacije o postojećim i budućim spojnim plinovodima, uključujući one kojima se osigurava pristup plinskoj mreži Unije, prekograničnim protocima i prekograničnom pristupu skladištima i terminalima za UPP te dvosmjernom kapacitetu, posebno u slučaju izvanrednog stanja, kao i izračune i procjene učinka za usporedbu mogućnosti smanjenja potrebe za tim infrastrukturnim ulaganjima na strani opskrbe uz pomoć mjera na strani potražnje na troškovno učinkovit način;

  1    118

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 1. – točka ka (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (k a)  informacije o prilikama za sigurnost opskrbe koje nude decentralizirana, održiva i cjenovno pristupačna rješenja i alternativni izvori energije, kao što su obnovljivi izvori energije, uključujući bioplin, te mjere energetske učinkovitosti.

  Amandman    119

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Planovima prevencije, a posebno mjerama za ispunjenje infrastrukturnog standarda kako je utvrđeno u članku 4., uzima se u obzir desetogodišnji plan razvoja mreže na razini Unije koji izrađuje ENTSO za plin na temelju članka 8. stavka 10. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

  2.  Planovima prevencije, a posebno mjerama za ispunjenje infrastrukturnog standarda kako je utvrđeno u članku 4., uzima se u obzir desetogodišnji plan razvoja mreže na razini Unije koji izrađuje ENTSO za plin na temelju članka 8. stavka 10. Uredbe (EZ) br. 715/2009 te se može iskoristiti tehničko i operativno stručno znanje Sustava regionalne koordinacije za plin, koji uspostavlja ENTSO za plin, kao i koridori za interventnu opskrbu.

  Amandman    120

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 4. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Države članice provode procjenu učinka u pogledu svih preventivnih netržišnih mjera koje će se donijeti nakon stupanja na snagu ove Uredbe, uključujući mjere za zadovoljenje standarda opskrbe utvrđenog u članku 5. stavku 1. i mjere za povećani standard opskrbe utvrđen u članku 5. stavku 2. Takvom procjenom učinka mora biti obuhvaćeno barem sljedeće:

  4.  Nadležna tijela ili, ako tako odrede države članice, njihova nacionalna regulatorna tijela provode procjenu učinka u pogledu svih preventivnih netržišnih mjera koje će se donijeti ili zadržati nakon stupanja na snagu ove Uredbe, uključujući mjere za zadovoljenje standarda opskrbe utvrđenog u članku 5. stavku 1. i mjere za povećani standard opskrbe utvrđen u članku 5. stavku 2. Tom procjenom učinka mora biti obuhvaćeno barem sljedeće:

  Amandman    121

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 4. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  učinak predložene mjere na razvoj nacionalnog tržišta plina i tržišno natjecanje na nacionalnoj razini;

  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

  Amandman    122

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 4. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  učinak predloženih mjera na unutarnje tržište plina;

  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

  Amandman    123

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  u njima se definiraju uloga i odgovornosti poduzeća za prirodni plin i industrijskih kupaca plina, uključujući relevantne proizvođače električne energije, vodeći računa u kojoj je mjeri svaki od njih pogođen u slučaju poremećaja u opskrbi plinom, te njihova interakcija s nadležnim tijelima i, prema potrebi, nacionalnim regulatornim tijelima na svakoj kriznoj razini definiranoj u članku 10. stavku 1.;

  (b)  u njima se definiraju uloga i odgovornosti poduzeća za prirodni plin, operatora prijenosnih sustava za električnu energiju kada je to relevantno i industrijskih kupaca plina, uključujući relevantne proizvođače električne energije, vodeći računa u kojoj je mjeri svaki od njih pogođen u slučaju poremećaja u opskrbi plinom, te njihova interakcija s nadležnim tijelima i, prema potrebi, nacionalnim regulatornim tijelima na svakoj kriznoj razini definiranoj u članku 10. stavku 1.;

  Amandman    124

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka e

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  u njima se prema potrebi utvrđuju mjere i radnje koje se trebaju poduzeti u svrhu ublažavanja mogućeg utjecaja poremećaja u opskrbi plinom na postrojenja centraliziranoga grijanja i isporuku električne energije dobivene iz plina;

  (e)  u njima se prema potrebi utvrđuju mjere i radnje koje se trebaju poduzeti u svrhu ublažavanja mogućeg utjecaja poremećaja u opskrbi plinom na postrojenja centraliziranoga grijanja i isporuku električne energije dobivene iz plina, posebno kroz integriranu perspektivu na rad energetskih sustava u sektoru električne energije i plina kada je to potrebno;

  Amandman    125

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka g

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (g)  u njima se imenuje krizni upravitelj ili krizni tim i definira njegova uloga;

  (g)  u njima se imenuje krizni upravitelj ili krizni tim i definira njegova uloga, uključujući suradnju sa Sustavom regionalne koordinacije za plin, koji uspostavlja ENTSO za plin u obavljanju tehničkih i operativnih zadaća koje su prepoznate kao prikladne za tu specifičnu situaciju;

  Amandman    126

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka h

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (h)  u njima se utvrđuje doprinos tržišnih mjera prevladavanju situacije na razini uzbunjivanja i ublažavanju situacije na razini izvanrednog stanja;

  (h)  u njima se utvrđuje doprinos tržišnih mjera, uključujući dobrovoljne mjere za okrupnjavanje potražnje, prevladavanju situacije na razini uzbunjivanja i ublažavanju situacije na razini izvanrednog stanja;

  Amandman    127

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka ia (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (i a)  u njima se opisuju nalozi za smanjenje opskrbe koji bi se primjenjivali na razini izvanrednog stanja;

  Amandman    128

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka ib (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (i b)  u njima se opisuju moguće mjere koje proizlaze iz ocjene koridora za interventnu opskrbu navedene u članku 10a;

  Amandman    129

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka ic (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (i c)  u njima se opisuje uvedeni mehanizam za razmjenu informacija o opskrbi plinom u slučaju izvanrednog stanja, na temelju ocjene koridora za interventnu opskrbu, uključujući, ako je to prikladno, uporabu postojećih mehanizama kao što je Sustav regionalne koordinacije za plin koji je razvio ENTSO za plin.

  Amandman    130

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka k

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (k)  u njima se detaljno utvrđuju obveze izvješćivanja određene poduzećima za prirodni plin na razini uzbunjivanja i razini izvanrednog stanja;

  (k)  u njima se detaljno utvrđuju obveze izvješćivanja određene poduzećima za prirodni plin, a kada je to prikladno, i poduzećima za električnu energiju, na razini uzbunjivanja i razini izvanrednog stanja;

  Amandman    131

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 4.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4 a.  Mjerama za izvanredna stanja zajamčit će se opskrba prirodnim plinom krajnjih potrošača u skladu sa stupnjem hitnosti, zamjenjivošću drugim oblicima energije i ekonomskim utjecajem, imajući u vidu zaštitu opskrbe plinom zaštićenih kupaca, te uzeti u obzir stanje opskrbe u sektoru električne energije.

  Amandman    132

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 4.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4 b.  Tijekom izvanrednog stanja i u razumnim okvirima država članica može odlučiti dati prednost opskrbi plinom namijenjenoj određenim kritičnim elektranama na plin umjesto opskrbe određenih kategorija zaštićenih kupaca. Ta mjera temelji se na procjeni rizika iz članka 6. i primjenjuje se samo u slučajevima u kojima bi nedostatna opskrba plinom takvih kritičnih elektrana na plin znatno narušila ili zaustavila opskrbu zaštićenih kupaca preostalim plinom uslijed ozbiljno narušenog funkcioniranja sustava električne energije. Takve kritične elektrane na plin utvrđuje operator transportnog sustava električne energije u koordinaciji s operatorom transportnog sustava plina.

  Amandman    133

  Prijedlog uredbe

  Članak 10.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 10 a

   

  Koridori za interventnu opskrbu

   

  Do 30. travnja 2017. ENTSO za plin mora predložiti scenarije poremećaja u opskrbi i infrastrukturi o kojima se treba raspraviti i koje treba utvrditi nakon savjetovanja s Koordinacijskom skupinom za plin. Taj prijedlog obuhvaća barem scenarije poremećaja simulirane u najnovijem desetogodišnjem planu za cijelu Uniju u pogledu razvoja mreže za svaki od glavnih uvoznih koridora te za svaki od slučajeva navedenih u članku 5. stavku 1.

   

   

   

  Do 1. studenoga 2017. ENTSO za plin mora izvršiti simulaciju scenarija poremećaja u opskrbi i infrastrukturi za cijelu Uniju, kao što su utvrđeni nakon savjetovanja s Koordinacijskom skupinom za plin. Nadležna tijela dostavljaju ENTSO-u za plin potrebne podatke za simulacije, kao što su vrijednosti najveće potražnje, proizvodni kapacitet i mjere na strani potražnje.

   

  Kao dio simulacije za cijelu Uniju, ENTSO za plin utvrđuje i ocjenjuje koridore za interventnu opskrbu kojima se nadopunjuje i olakšava regionalni pristup iz Priloga I. i kojima plin može teći među regijama kako bi se spriječila fragmentacija unutarnjeg tržišta plina. O rezultatima te ocjene raspravlja Koordinacijska skupina za plin.

   

  Simulacija za cijelu Uniju i koridori za interventnu opskrbu ažuriraju se svake četiri godine osim ako su zbog okolnosti potrebna češća ažuriranja.

   

  U slučaju proglašenja izvanrednog stanja države članice kroz koje prolaze koridori za interventnu opskrbu osiguravaju dostupnost svih bitnih informacija u pogledu opskrbe plinom, posebice informacija o dostupnim količinama plina, mogućim modalitetima i izvorima opskrbe plinom koji se usmjerava u države članice koje su proglasile izvanredno stanje. Države članice kroz koje prolaze koridori za interventnu opskrbu dužne su osigurati da na snazi nisu mjere obustave opskrbe plinom za države članice koje su proglasile izvanredno stanje.

  Amandman    134

  Prijedlog uredbe

  Članak 11. – stavak 3. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Komisija u slučaju izvanrednog stanja na regionalnoj razini ili razini Unije koordinira postupke nadležnih tijela, u potpunosti uzimajući u obzir relevantne informacije Koordinacijske skupine za plin i rezultate savjetovanja s tom skupinom. Komisija posebno obavlja sljedeće:

  3.  Komisija u slučaju izvanrednog stanja na regionalnoj razini ili razini Unije koordinira postupke nadležnih tijela, u potpunosti uzimajući u obzir relevantne informacije Koordinacijske skupine za plin i rezultate savjetovanja s tom skupinom te prema potrebi uključuje Sustav regionalne koordinacije za plin, koji uspostavlja ENTSO za plin. Komisija posebno obavlja sljedeće:

  Amandman    135

  Prijedlog uredbe

  Članak 11. – stavak 6.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  6 a.  Komisija se samoinicijativno, ili nakon što od nadležnog tijela zaprimi obavijest o objavi ranog upozorenja u državi članici, koristi odgovarajućim vanjskopolitičkim instrumentima da bi spriječila pogoršanje stanja opskrbe plinom.

  Amandman    136

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Ako je država članica proglasila razinu izvanrednog stanja u skladu s člankom 10. stavkom 1., svaki povećani standard opskrbe ili dodatna obveza određena poduzećima za prirodni plin u drugim državama članicama u skladu s člankom 5. stavkom 2. privremeno se smanjuje na razinu utvrđenu u članku 5. stavku 1.

  1.  Ako je država članica proglasila izvanredno stanje u skladu s člankom 10. stavkom 1. i dokazala da su iskorištene sve mjere u interventnom planu njezine regije te da su ispunjeni svi tehnički i trgovinski uvjeti utvrđeni interventnim planom, svaki povećani standard opskrbe ili dodatna obveza određena poduzećima za prirodni plin u drugim državama članicama u skladu s člankom 5. stavcima 1.a i 2. privremeno se smanjuje na razinu utvrđenu u članku 5. stavku 1. prvom podstavku.

  Amandman    137

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1 a.  Država članica u kojoj je proglašeno izvanredno stanje i koja, unatoč tome što je provela mjere predviđene interventnim planom, ne može opskrbiti zaštićene kupce plinom, može zatražiti primjenu mjera solidarnosti.

  Amandman    138

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Ako u državi članici koja je proglasila izvanredno stanje nije zadovoljena opskrba kućanstava, temeljnih socijalnih usluga i postrojenja centraliziranoga grijanja, unatoč primjeni mjere iz stavka 1., opskrba plinom kupaca koji nisu kućanstva, temeljnih socijalnih usluga i postrojenja za centralizirano grijanje u drugoj državi članici koja je izravno povezana s državom članicom koja je proglasila izvanredno stanje ne nastavlja se sve dok nije zadovoljena opskrba kućanstava, temeljnih socijalnih usluga i postrojenja centraliziranoga grijanja u državi članici koja je proglasila izvanredno stanje.

  2.  Ako u državi članici koja je zatražila primjenu mjera solidarnosti nije zadovoljena opskrba plinom zaštićenih kupaca, opskrba plinom kupaca osim onih zaštićenih u bilo kojoj drugoj državi članici koja je izravno povezana s tom državom članicom ili je neizravno povezana s njom preko treće zemlje, ne nastavlja se sve dok se ne zadovolji opskrba zaštićenih kupaca u državi članici koja je zatražila primjenu mjera solidarnosti.

  Amandman    139

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Prvi podstavak primjenjuje se na temeljne socijalne usluge i postrojenja centraliziranoga grijanja u mjeri u kojoj su oni obuhvaćeni definicijom zaštićenih kupaca u predmetnoj državi članici.

  Briše se.

  Amandman    140

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Nadležna tijela donose potrebne mjere kako bi se plin koji nije isporučen za kupce koji nisu kućanstva, temeljne socijalne usluge i postrojenja centraliziranoga grijanja na njihovu državnom području u situaciji opisanoj u stavku 2. mogao isporučiti državi članici u kojoj je na snazi izvanredno stanje opisano u istom stavku radi opskrbe kućanstava, temeljnih socijalnih usluga i postrojenja centraliziranoga grijanja u toj državi članici.

  3.  Nadležna tijela donose potrebne mjere kako bi se plin koji nije isporučen za kupce koji nisu zaštićeni kupci na njihovu državnom području u situaciji opisanoj u stavku 2. mogao isporučiti državi članici u kojoj je na snazi izvanredno stanje opisano u istom stavku.

  Amandman    141

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Države članice koje su izravno povezane jedna s drugom dogovaraju tehničke, pravne i financijske mehanizme za primjenu stavka 3. i opisuju ih u interventnim planovima svojih regija. Takvim mehanizmima mogu biti obuhvaćene, među ostalim, cijene plina koje će se primjenjivati, uporaba međudržavnih spojnih plinovoda, uključujući dvosmjerni kapacitet, količine plina i pokrivenost troškova nadoknade. Za provedbu obveze iz stavka 3. prednost se daje tržišnim mjerama, kao što su dražbe. U slučaju izmjene tehničkih, pravnih i financijskih mehanizama nužnih za primjenu stavka 3., u skladu s time ažurira se povezani interventni plan.

  4.  Države članice koje su izravno povezane jedna s drugom dogovaraju tehničke, pravne i financijske mehanizme za primjenu stavka 3. i opisuju ih u interventnim planovima svojih regija. Takvim mehanizmima obuhvaćene su, među ostalim, cijene plina koje će se primjenjivati, uporaba međudržavnih spojnih plinovoda, uključujući zajamčeni dvosmjerni kapacitet, količine plina i pokrivenost troškova nadoknade. Agencija za sudjelovanje energetskih regulatora (ACER) može djelovati kao pomagač pri izračunu troškova nadoknade, koji će se temeljiti na tržištu. Mehanizam solidarnosti jest mehanizam za upotrebu u krajnjoj nuždi, uz odgovarajuću nadoknadu s pomoću koje se posljedice za obuhvaćene tržišne dionike svode na najmanju moguću mjeru. Za provedbu obveze iz stavka 3. prednost se daje tržišnim mjerama, kao što su dražbe. Cijene plina i troškovi nadoknade te mehanizmi navedeni u ovom stavku odražavaju tržišne uvjete te će se redovito revidirati, među ostalim i tijekom izvanrednih stanja. U slučaju izmjene tehničkih, pravnih i financijskih mehanizama nužnih za primjenu stavka 3., u skladu s time ažurira se povezani interventni plan. Komisija priprema smjernice za predloške mjera solidarnosti, uključujući tipske klauzule, i objavljuje ih do ... [datum stupanja na snagu mehanizma solidarnosti].

  Amandman    142

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Stavak 2. primjenjuje se od 1. ožujka 2019.

  5.  Stavak 2. primjenjuje se od 1. listopada 2018.

  Amandman    143

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Ako države članice nisu dogovorile nužne tehničke, pravne i financijske mehanizme, Komisija može predložiti okvir za takve mjere u svojem mišljenju i odluci o planovima.

  6.  Ako države članice nisu dogovorile nužne tehničke, pravne, financijske i trgovinske mehanizme, Komisija izrađuje okvir za takve mjere u skladu sa stavkom 4.

  Amandman    144

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Razmjena informacija

  Prikupljanje informacija

  Amandman    145

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 2. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  informacije o mjerama koje nadležno tijelo planira poduzeti i koje je već provelo u svrhu ublažavanja izvanrednog stanja te informacije o njihovoj učinkovitosti;

  (b)  informacije o mjerama koje nadležno tijelo planira poduzeti i koje je već provelo u svrhu ublažavanja izvanrednog stanja, uključujući mjere na strani potražnje, te informacije o njihovoj učinkovitosti;

  Amandman    146

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Nadležno tijelo može u opravdanim okolnostima, bez obzira na proglašenje izvanrednog stanja, tražiti od poduzeća za plin da mu dostave informacije iz stavka 1. i/ili dodatne informacije potrebne za procjenu ukupnog stanja opskrbe plinom u državi članici ili drugim državama članicama, uključujući podatke iz ugovora. Komisija može od nadležnih tijela tražiti informacije koje su dostavila poduzeća za prirodni plin.

  4.  Nadležno tijelo može, bez obzira na proglašenje izvanrednog stanja, tražiti od poduzeća za prirodni plin da mu dostave informacije iz stavka 1. i/ili dodatne informacije potrebne za procjenu ukupnog stanja opskrbe plinom u državi članici ili drugim državama članicama, uključujući podatke iz ugovora. Komisija može od nadležnih tijela tražiti informacije koje su dostavila poduzeća za prirodni plin. Komisija i nadležna tijela suzdržavaju se od uvođenja nepotrebnog administrativnog opterećenja, a osobito od udvostručenja obveza u pogledu objavljivanja informacija.

  Amandman    147

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Ako Komisija smatra da je opskrba plinom u regiji ili u Uniji kao cjelini pogođena ili bi mogla biti pogođena, ona može tražiti od nadležnih tijela da prikupe informacije potrebne za procjenu stanja opskrbe plinom u Uniji te da ih dostave Komisiji. Komisija svoju procjenu može podijeliti s Koordinacijskom skupinom za plin.

  5.  Ako Komisija smatra da je opskrba plinom u regiji ili u Uniji kao cjelini pogođena ili bi mogla biti pogođena, ona može tražiti od nadležnih tijela da prikupe informacije potrebne za procjenu stanja opskrbe plinom u Uniji te da ih dostave Komisiji. Komisija svoju procjenu dijeli s Koordinacijskom skupinom za plin.

  Amandman    148

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6. – točka a – točka i.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  predmetnim nadležnim tijelima sljedeće podatke o ugovorima o opskrbi plinom trajanja duljeg od 1 godine:

  (a)  predmetnim nadležnim tijelima i svim nacionalnim regulatornim tijelima, sljedeće podatke o ugovorima o opskrbi plinom trajanja duljeg od 1 godine:

  Amandman    149

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6. – točka a – podtočka va (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (va)  cijenu;

  Amandman    150

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6. – točka a – točka vi.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (vi)  uvjete za obustavu isporuke plina.

  (vi)  uvjete za ponovne pregovore i obustavu isporuke plina.

  Amandman    151

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  nadležnom tijelu i Komisiji odmah nakon njihova sklapanja ili izmjene ugovore o opskrbi plinom trajanja duljeg od jedne godine koji su sklopljeni ili izmijenjeni nakon [OP: Upišite datum stupanja na snagu ove Uredbe] kojima se pojedinačno ili zajedno s drugim ugovorima s istim dobavljačem ili njegovim povezanim društvima osigurava više od 40 % godišnje potrošnje prirodnog plina u predmetnoj državi članici. Obveza dostavljanja podataka ne primjenjuje se na izmjene koje su povezane samo s cijenom plina. Obveza dostavljanja podataka primjenjuje se i na sve trgovinske sporazume relevantne za izvršenje ugovora o opskrbi plinom.

  (b)  nadležnom tijelu i Komisiji odmah nakon njihova sklapanja ili izmjene ugovora o opskrbi plinom s istim dobavljačem iz treće zemlje ili njegovim povezanim društvima trajanja duljeg od jedne godine koji su sklopljeni ili izmijenjeni nakon 20. ožujka 2015., kojima se pojedinačno ili zajedno s ugovorima drugih poduzeća za prirodni plin na istom tržištu s istim dobavljačem ili njegovim povezanim društvima osigurava više od 40 % ukupnog godišnjeg uvoza prirodnog plina iz trećih zemalja u predmetnu državu članicu. Obveza dostavljanja podataka primjenjuje se i na cijenu plina. Obveza dostavljanja podataka primjenjuje se i na sve postojeće i nove trgovinske sporazume relevantne za izvršenje ugovora o opskrbi plinom. Nacionalna regulatorna tijela radi postizanja tog cilja prate strukturu opskrbe tržišta i obavještavaju relevantna poduzeća za prirodni plin kada se prijeđe prag od 40 %.

  Amandman    152

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Nadležno tijelo dostavlja Komisiji podatke iz prvog podstavka točke (a) do kraja rujna svake godine.

  Nadležno tijelo dostavlja Komisiji podatke iz ovog stavka točke (a) do kraja rujna svake godine. Komisija objedinjuje podatke dobivene od država članica grupiranih po sličnosti strukture dobavljača iz trećih zemalja kako bi se izradila ugovorna mjerila kojima će se služiti relevantna poduzeća za prirodni plin.

  Amandman    153

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  6 a.  Ugovori s dobavljačima iz zemalja Europskog gospodarskog prostora nisu obuhvaćeni obvezom dostavljanja podataka predviđenom u stavku 6.

  Amandman    154

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  6 b.  Komisija se koristi prikupljenim podatcima kako bi izračunala prosječnu cijenu plina koju plaćaju poduzeća za prirodni plin u svakoj regiji kako je definirano u Prilogu I. te u Uniji kao cjelini. Dobiveni rezultati objavljuju se svake dvije godine.

  Amandman    155

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7.  U opravdanim okolnostima, ako nadležno tijelo ili Komisija smatra da bi ugovor o opskrbi plinom koji nije obuhvaćen stavkom 6. točkom (b) ovog članka mogao utjecati na sigurnost opskrbe u državi članici, regiji ili Uniji u cjelini, nadležno tijelo države članice u kojoj poduzeće za prirodni plin koje je sklopilo ugovor posluje ili Komisija može zatražiti od poduzeća za prirodni plin da dostavi ugovor radi procjene njegova učinka na sigurnost opskrbe. Zahtjevom mogu biti obuhvaćeni i drugi trgovinski sporazumi važni za izvršenje ugovora o opskrbi plinom.

  7.  U opravdanim okolnostima, ako nadležno tijelo ili Komisija smatra da bi ugovor o opskrbi plinom koji nije obuhvaćen stavkom 6. točkom (b) ovog članka mogao utjecati na sigurnost opskrbe plinom u državi članici, regiji ili Uniji u cjelini, nadležno tijelo države članice u kojoj poduzeće za prirodni plin koje je sklopilo ugovor posluje ili Komisija traži od poduzeća za prirodni plin da dostavi ugovor radi procjene njegova učinka na sigurnost opskrbe plinom. Zahtjevom mogu biti obuhvaćeni i drugi trgovinski sporazumi važni za izvršenje ugovora o opskrbi plinom ili trgovinski sporazumi za razvoj i funkcioniranje infrastrukture.

  Amandman    156

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 7.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  7 a.  Najkasnije do ... [6 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe] nadležno tijelo izrađuje mjere za određivanje novčanih kazni poduzećima za prirodni plin ako se ona ne pridržavaju odredbi iz stavka 6. ili 7. Takve kazne su djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

  Amandman    157

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 8.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  8 a.  Ako Komisija ustanovi da uvjeti ugovora o opskrbi plina krše odredbe ove Uredbe, na raspolaganju joj stoji daljnji postupak u okviru, između ostalog, prava Unije o tržišnom natjecanju. Komisija obavještava dotično poduzeće za prirodni plin i relevantno nadležno tijelo o nesukladnosti uvjeta ugovora o opskrbi plinom s odredbama ove Uredbe i traži izmjenu ugovornih uvjeta. Poduzeće za prirodni plin ili relevantno nadležno tijelo u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva obavještava Komisiju o izmjeni ili razlozima zbog kojih se ne slaže sa zahtjevom. Komisija u roku od tri mjeseca od zaprimanja odgovora poduzeća za prirodni plin izmjenjuje, povlači ili potvrđuje svoj zahtjev. Komisija detaljno obrazlaže svoju odluku. Nadležno tijelo najkasnije do ... [šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe] utvrđuje mjere za određivanje novčanih kazni poduzećima za prirodni plin ako ona ne ispune zahtjev. Te novčane kazne moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće u svjetlu razmjera nepridržavanja pravila i potencijalnih prednosti za dotična poduzeća za prirodni plin ostvarenih nepridržavanjem pravila.

  Amandman    158

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  9.  Nadležna tijela i Komisija štite tajnost poslovno osjetljivih informacija.

  9.  Nadležna tijela i Komisija jamče strogu tajnost poslovno osjetljivih informacija koje su postale dostupne primjenom odredbi ovog članka.

  Amandman    159

  Prijedlog uredbe

  Članak 14. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Koordinacijska skupina za plin uspostavlja se kako bi se olakšala koordinacija mjera povezanih sa sigurnošću opskrbe plinom. Skupina je sastavljena od predstavnika država članica, posebno njihovih nadležnih tijela, te Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”), ENTSO-a za plin i predstavničkih tijela predmetne industrije i relevantnih kupaca. Komisija o sastavu Skupine odlučuje u dogovoru s državama članicama, osiguravajući da ona bude u cijelosti reprezentativna. Komisija predsjeda Skupinom. Skupina donosi svoj poslovnik.

  1.  Koordinacijska skupina za plin uspostavlja se kako bi se olakšala koordinacija mjera povezanih sa sigurnošću opskrbe plinom. Skupina je sastavljena od predstavnika država članica, posebno njihovih nadležnih tijela i svih nacionalnih regulatornih tijela te Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”), ENTSO-a za plin i predstavničkih tijela predmetne industrije i relevantnih kupaca. Komisija o sastavu Skupine odlučuje u dogovoru s državama članicama, osiguravajući da ona bude u cijelosti reprezentativna. Komisija predsjeda Skupinom. Skupina donosi svoj poslovnik.

  Amandman    160

  Prijedlog uredbe

  Članak 14. – stavak 2. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  svih informacija koje su relevantne za sigurnost opskrbe plinom na nacionalnoj i regionalnoj razini te na razini Unije;

  (b)  svih informacija koje su relevantne za sigurnost opskrbe plinom na nacionalnoj i regionalnoj razini te na razini Unije, uključujući informacije i podatke o provedenim i planiranim politikama i mjerama na strani potražnje;

  Amandman    161

  Prijedlog uredbe

  Članak 14. – stavak 2. – točka g

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (g)  koordinacije mjera za rješavanje izvanrednog stanja unutar Unije, s trećim zemljama koje su stranke Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i ostalim trećim zemljama;

  (g)  koordinacije mjera za rješavanje izvanrednog stanja unutar Unije, s ugovornim strankama Energetske zajednice i ostalim trećim zemljama;

  Amandman    162

  Prijedlog uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Člankom 3. stavkom 2. drugom rečenicom, člankom 3. stavkom 6., člankom 4. stavcima 3., 4. i 6, člankom 5. stavkom 2., člankom 6. stavkom 1. točkom (d), člankom 7. stavkom 5. točkama (b) i (e), člankom 8. stavkom 1. točkama (e), (g), (i), člankom 8. stavkom 4. točkama (b) i (c), člankom 9. stavkom 1. točkama (j) i (m), člankom 9. stavkom 4., člankom 10. stavkom 4., člankom 11. stavkom 5. i člankom 12. stvaraju se obveze država članica prema ugovornoj stranci Energetske zajednice podložno sljedećoj proceduri:

  1.  Člankom 3. stavkom 2. drugom rečenicom, člankom 3. stavkom 6., člankom 4. stavcima 3., 4. i 6, člankom 5. stavkom 2., člankom 6. stavkom 1. točkom (d), člankom 7. stavkom 5. točkama (b) i (e), člankom 8. stavkom 1. točkama (e), (g), (i), člankom 8. stavkom 4. točkama (b) i (c), člankom 9. stavkom 1. točkama (j) i (m), člankom 9. stavkom 4., člankom 10. stavkom 4., člankom 11. stavkom 5. i člankom 12. stvaraju se obveze svih država članica prema ugovornoj stranci Energetske zajednice podložno sljedećoj proceduri:

  Amandman    163

  Prijedlog uredbe

  Članak 16. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Komisija na temelju ocjena iz članka 7. stavka 5. donosi, prema potrebi, zaključke o mogućim sredstvima za povećanje sigurnosti opskrbe na razini Unije i izvješćuje Europski parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe te uključuje, prema potrebi, preporuke za poboljšanje ove Uredbe.

  Komisija na temelju ocjena iz članka 7. stavka 5. donosi, prema potrebi, zaključke o mogućim sredstvima za povećanje sigurnosti opskrbe plinom na razini Unije i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe te uključuje, prema potrebi, zakonodavni prijedlog za izmjenu ove Uredbe.

  Amandman    164

  Prijedlog uredbe

  Članak 17. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Obavijesti

  Podnošenje dokumenata

  Amandman    165

  Prijedlog uredbe

  Članak 17. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Procjena rizika, planovi prevencije, interventni planovi i svi drugi dokumenti dostavljaju se Komisiji elektroničkim putem posredstvom platforme CIRCABC.

  Procjena rizika, planovi prevencije, interventni planovi i svi drugi dokumenti podnose se Komisiji elektroničkim putem posredstvom platforme CIRCABC.

  Amandman    166

  Prijedlog uredbe

  Članak 17. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Sva se korespondencija u vezi s obaviješću provodi elektroničkim putem.

  Sva se korespondencija u vezi s odredbama ovog članka provodi elektroničkim putem.

  Amandman    167

  Prijedlog uredbe

  Prilog II. – točka 3. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  „Izračunano područje” znači geografsko područje za koje se izračunava formula N – 1, kako ga je odredilo nadležno tijelo.

  „Izračunano područje” znači geografski određeno područje relevantnog tržišta za koje se izračunava formula N – 1, kako ga je odredilo nadležno tijelo.

  Amandman    168

  Prijedlog uredbe

  Prilog III. – točka 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Kako bi omogućili ili pojačali dvosmjerni kapacitet međudržavnog spojnog plinovoda ili ostvarili ili produljili izuzeće od te obveze, operatori transportnih sustava s obje strane međudržavnog spojnog plinovoda dostavljaju svojim nadležnim tijelima (predmetna nadležna tijela), nakon savjetovanja sa svim operatorima transportnog sustava uz plinski koridor, sljedeće:

  1.  Kako bi omogućili ili pojačali dvosmjerni kapacitet međudržavnog spojnog plinovoda ili ostvarili ili produljili izuzeće od te obveze, operatori transportnih sustava s obje strane međudržavnog spojnog plinovoda dostavljaju svojim nadležnim ili regulatornim tijelima kada ona nisu nadležno tijelo (u ovom Prilogu zajedno nazvana predmetna nadležna tijela), nakon savjetovanja sa svim operatorima transportnog sustava uz plinski koridor, sljedeće:

  Amandman    169

  Prijedlog uredbe

  Prilog IV. – točka 1. – podtočka 1.1 – točka e – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  opišite ulogu domaće proizvodnje u regiji:

  (e)  opišite ulogu domaće proizvodnje u regiji, uključujući bioplin:

  Amandman    170

  Prijedlog uredbe

  Prilog IV. – točka 1. – podtočka 1.1. – točka fa (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (f a)  scenarije potražnje za plinom, također uzimajući u obzir učinak mjera energetske učinkovitosti na ukupnu godišnju krajnju potrošnju plina

  Amandman    171

  Prijedlog uredbe

  Prilog IV. – točka 1. – podtočka 1.2. – točka ga (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (g a)  scenarije potražnje za plinom, također uzimajući u obzir učinak mjera energetske učinkovitosti na ukupnu godišnju krajnju potrošnju plina

  Amandman    172

  Prijedlog uredbe

  Prilog V. – točka 1. – podtočka 1.1. – točka e – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  opišite ulogu domaće proizvodnje u regiji:

  (e)  opišite ulogu domaće proizvodnje u regiji, uključujući bioplin:

  Amandman    173

  Prijedlog uredbe

  Prilog V. – točka 1. – podtočka 1.1. – točka fa (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (f a)  opišite ulogu mjera za energetsku učinkovitost i njihov učinak na ukupnu godišnju krajnju potrošnju plina

  Amandman    174

  Prijedlog uredbe

  Prilog V. – točka 1. – podtočka 1.2. – točka ga (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (g a)  opišite ulogu mjera za energetsku učinkovitost i njihov učinak na ukupnu godišnju krajnju potrošnju plina

  Amandman    175

  Prijedlog uredbe

  Prilog V. – točka 5. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  opišite druge mjere koje su donesene iz razloga koji ne uključuju procjenu rizika, ali koje imaju pozitivan učinak na sigurnost opskrbe u regiji / državi članici;

  (b)  opišite druge mjere koje su donesene iz razloga osim onih utvrđenih u procjeni rizika, ali koje imaju pozitivan učinak na sigurnost opskrbe u regiji / državi članici;

  Amandman    176

  Prijedlog uredbe

  Prilog V. – predložak 3. – točka 9. – točka ba (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (b a)  opišite mehanizme koji se upotrebljavaju za uključivanje tehničkog i operativnog stručnog znanja koje pruža Sustav regionalne koordinacije za plin u okviru ENTSO-a za plin.

  Amandman    177

  Prijedlog uredbe

  Prilog V. – predložak 2. – točka 6. – točka ba (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (b a)  opišite uspostavljene mehanizme suradnje sa Sustavom regionalne koordinacije za plin u okviru ENTSO-a za plin.

  OBRAZLOŽENJE

  I. Uvod

  Sa stupanjem na snagu Uredbe 994/2010 o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Direktive 2004/67/EZ, EU je učinio prvi korak prema boljoj koordinaciji među poduzećima za prirodni plin, državama članicama i Europskom komisijom u odgovaranju na transnacionalne izazove sigurnosti opskrbe plinom.

  Uredba iz 2010. izrađena je na temelju spoznaje da je energetska sigurnost zajednička nadležnost i odgovornost nacionalnih tijela i EU-a, kao što je i navedeno u članku 194. Ugovora o Europskoj uniji. Navedenim člankom predviđa se zajednička energetska politika utemeljena na načelu solidarnosti i usmjerena na, između ostalog, jamčenje sigurnosti opskrbe energijom.

  Uredba iz 2010. prati dugogodišnje stajalište Parlamenta o potrebi nadopunjavanja regulatornog okvira i dovršenja potrebne infrastrukture unutarnjeg energetskog tržišta te sastavljanja odredbi kojima bi se, u duhu solidarnosti, uspostavili zajednički mehanizmi prevencije i odgovora na vanjske prekide opskrbe. Te su mjere tim važnije u kontekstu sve veće ovisnosti EU-a o uvozu plina te opetovanih prekida opskrbe ruskim plinom koji je značajno narušio opskrbu nekoliko država članica.

  Plinske krize 2006. i 2009. godine, te ona koja je uslijedila 2014., stvorile su nesigurnost u pogledu opskrbe plinom. Stavilo je to energetsku sigurnost u središte donošenja politika u EU-u i učinilo je jednom od ključnih ciljeva Strategije energetske unije koju je Europska komisija usvojila 25. veljače 2015.

  Uredba iz 2010. pokazala se ključnom za poboljšanje energetske sigurnosti u Europi. Istodobno, uzimajući u obzir rezultate ispitivanja otpornosti na stres provedenih nakon kriza opskrbe koje su uslijedile, izvješća o provedbi Uredbe iz 2010. i javno savjetovanje koje je provela Komisija u 2015., izvjestitelj priznaje da se pristup na razini zemlje pokazao nedovoljnim za potpuno hvatanje u koštac s regionalnim različitostima i prekograničnom naravi opskrbe plinom, pa su za iznalaženje odgovora na prekide opskrbe potrebni ojačani mehanizmi utemeljeni na solidarnosti. Izvjestitelj smatra da je za uklanjanje dodatnih barijera među državama članicama, smanjenje troškova prevencije i maksimizaciju učinkovitosti ublažavanja potrebno više suradnje, koordinacije i transparentnosti, posebno ako se uzme u obzir aktualna integracija tržišta plina EU-a te pristup tokovima plina i povratnom protoku koji je utemeljen na koridorima.

  Izvjestitelj pozdravlja inicijativu Komisije da revidira uredbu iz 2010. Ta Uredba predstavlja jedan od ključnih zakonodavnih poteza u sklopu okvira energetske unije, na što je pozvao i Parlament u svojoj rezoluciji pod naslovom „Ususret europskoj energetskoj uniji” od 15. prosinca 2015. Izvjestitelj pozdravlja opći pristup Komisije koji se temelji na jačanju postojećih mehanizama kako bi se dodatno unaprijedila energetska sigurnost EU-a.

  II. Glavne točke koje je ustanovio izvjestitelj

  II.1. Regionalni pristup s koridorima za interventnu opskrbu

  Izvjestitelj zastupa mišljenje da je zbog transnacionalne naravi opskrbe plinom, koju dokazuje činjenica da 90 % plina koji protječe kroz Europu prelazi barem jednu nacionalnu granicu, i posljedičnog rizika od učinka prelijevanja na međunarodnoj razini zbog poremećaja u opskrbi potrebna široka suradnja s jačom koordinacijskom ulogom Komisije, kao što se predlagalo u mnogim inicijativama politike u prošlom desetljeću i što je Parlament u više navrata i podržao. Tim inicijativama između ostalog pripadaju i Europska energetska zajednica koju je izvjestitelj predložio zajedno s Jacqueom Delorsom, bivšim predsjednikom Komisije, te naposljetku Strategija energetske unije.

  Iako snažno podržava pristup na razini Unije, a ostavlja i mogućnost paneuropskog pristupa, izvjestitelj je svjestan rezultata procjene učinka nove Uredbe. Komisija je usporedila četiri moguća scenarija, od osnovnog scenarija (ne poduzimaju se daljnji koraci na razini EU-a), preko nezakonodavne opcije (bolja provedba i mjere neobvezujućeg prava), do zakonodavnih mogućnosti kojima se omogućuje bolja koordinacija dva moguća stupnja i, konačno, potpunog usklađivanja na razini EU-a. Analizom scenarija došlo se do zaključka da je najbolji izbor bolja koordinacija popraćena postavljanjem nekih načela i standarda na razini EU-a.

  Izvjestitelj vjeruje da regionalni pristup procjeni rizika te razvijanju planova prevencije i ublažavanja nudi učinkovit put k postizanju značajno više razine energetske sigurnosti. Također snažno podržava usklađivanje predložaka te mehanizam stručne ocjene kojim se nastoji osigurati da rješenja dogovorena u regijama, kada ih se objedini, tvore učinkovit i kompatibilan okvir energetske sigurnosti za cijelu Uniju.

  Istodobno, regije bi se trebale smatrati samodovoljnima u pogledu sprečavanja ili ublažavanja izvanrednog stanja u vezi s opskrbom plinom. Nestabilna opskrba energijom u jednoj zemlji ili regiji utječe na cijeli EU duž opskrbnih koridora. Iako bi već države članice trebale surađivati unutar regija, od koristi bi mogla biti i integracija snažnije europske perspektive u prijedlog, čime bi se omogućilo vraćanje na sve dostupne zalihe i instrumente na većem unutarnjem tržištu plina EU-a. To bi se moglo omogućiti provođenjem dubinske analize na razini Unije o relevantnim koridorima za interventnu opskrbu, na temelju izvora za opskrbu plinom koji su zajednički određenoj skupini država članica.

  Izvjestitelj zastupa stajalište da, kada se radi o energetskoj sigurnosti države članice ili skupine država članica, koridori za interventnu opskrbu mogu dati bitne informacije i moguće mjere kako bi se državama članicama pomoglo da pripreme procjene rizika i regionalne preventivne te interventne planove tako što će dati podatke o dostupnim količinama, mogućim modalitetima i izvorima opskrbe plinom koji se usmjerava u države članice koje su proglasile hitan slučaj. Gradeći na temeljima postojećih koordinacijskih mehanizama ENTSOG-a, koridorima za interventnu opskrbu trebalo bi nadopuniti regionalni pristup i time spriječiti fragmentaciju te značajno ojačati europsku perspektivu i poboljšati učinkovitost sprečavanja i rješavanja izvanrednih stanja. Nadalje, izvjestitelj je uvjeren da bi obvezna procjena opskrbe plinom na razini iznad razine regija učinila Uniju i države članice mnogo pripremljenijima za krizna stanja i omogućila brži odgovor na njih.

  II.2. Mehanizam solidarnosti

  Izvjestitelj pozdravlja uvođenje klauzule o solidarnosti kao pravno obvezujućeg načela i krajnje mjere. Želi istaknuti da se klauzula ne bi trebala smatrati alternativom tržišno utemeljenim planovima prevencije koji su dostupni na unutarnjem tržištu plina EU-a niti bi ona trebala zamijeniti vlastite napore neke zemlje da unaprijedi svoju otpornost na poremećaje u opskrbi tako što će diversificirati dobavljače, dobavne pravce i izvore energije te povećati energetsku učinkovitost.

  II.3. Razmjena informacija

  Izvjestitelj snažno podržava argumentaciju da je za sigurnu opskrbu energijom potrebno osigurati jednake uvjete u trgovini energijom za poduzeća diljem Unije, uključujući energetska poduzeća, primjenom transparentnih pravila slobodnog tržišta obvezujućih za sva poduzeća i sve dionike u cijelom lancu opskrbe, transporta i distribucije.

  Prepoznaje važnost pravilne razmjene informacija za procjenu rizika i prevenciju te ublažavanje kriza. Izvjestitelj stoga podupire prijedlog Komisije, prema kojem će se određeni relevantni ugovori nakon zaključivanja ili izmjenjivanja morati automatski prijaviti Komisiji i nadležnom tijelu, te pravo nadležnog tijela i Komisije da u opravdanim slučajevima zatraže od poduzeća za prirodni plin da im dostavi ugovor radi procjene njegova učinka na sigurnost opskrbe.

  II.4. Zaštićeni kupci

  Izvjestitelj uvodi usklađivanje definicija zaštićenih kupaca na razini Unije. To će pomoći u uklanjanju neusklađenosti u državama članicama koje mogu utjecati na standard opskrbe, posebice ako se on regulira netržišnim mjerama, čime se negativno utječe na unutarnje tržište i sigurnost opskrbe susjednih država članica tako što se smanjuje likvidnost tržišta plina, ponajprije u situacijama niske dostupnosti i visoke potražnje.

  Izvjestitelj također predlaže da se državama članicama dozvoli da daju prednost određenim elektranama na plin ključnima za cjelovitost mreže. Tim elektranama bi se uz primjenu strogih uvjeta trebala dati prednost nad zaštićenim kupcima kako bi se spriječio pad sustava koji bi sve zaštićene kupce lišio opskrbe električnom energijom, a možda i plina (ako je uređajima za plin potrebna električna energija za rad).

  II.5. Uključivanje u energetsku zajednicu

  Izvjestitelj potpuno podržava uspostavljanje zajedničkog regulatornog okvira između EU-a i ugovornih stranki Energetske zajednice u području energetike, a posebno sigurnosti opskrbe. Stoga pozdravlja pristup Komisije koja proširuje područje primjene određenih odredbi Uredbe (prekogranična usklađenost procjena rizika, planova prevencije i interventnih planova) kako bi se njima obuhvatila i Energetska zajednica, čim njezine ugovorne stranke provedu relevantne pravne obveze.

  II.6. Zajedničko kupovanje

  Izvjestitelj je u više navrata izrazio potporu zajedničkom kupovanju kao sredstvu kojim se poboljšava položaj poduzeća, zemalja ili regija u pregovorima s vanjskim dobavljačima i time smanjuju cijene energije za potrošače te se doprinosi sigurnosti opskrbe temeljenoj na tržištu i solidarnosti. Parlament je u svojoj rezoluciji pod nazivom „Ususret europskoj energetskoj uniji” pozvao na procjenu prikladnosti i moguće strukture dobrovoljnog programa zajedničkog kupovanja plina. Izvjestitelj je i dalje uvjeren da bi se dobrovoljno zajedničko kupovanje, za koje u EU-u već postoje inicijative „odozdo prema gore”, trebalo ugraditi u zakonodavstvo EU-a.

  ***

  U pitanju nije samo sigurnost opskrbe jednim određenim energentom, već i

  cjelokupna sigurnost EU-a, gospodarska konkurentnost, rast i nova radna mjesta. Ona je također važna i za našu ambicioznu klimatsku politiku i odnose sa susjednim zemljama. Pri pregovorima o novoj Uredbi moramo imati na umu sve navedeno. Radi se o potencijalnoj odskočnoj dasci za siguran i održiv rast te zajedničku europsku priču o uspjehu na čijim će se temeljima graditi još desetljećima.

  MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (14.9.2016)

  upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010
  (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

  Izvjestitelj za mišljenje: Jacek Saryusz-Wolski

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Komisija je Parlamentu i Vijeću predstavila prijedlog kojim se nastoji zajamčiti sigurnost opskrbe plinom. Predložena Uredba je dobrodošla i njezin naglasak na regionalnoj suradnji i sigurnosnim mehanizmima u skladu je s potrebom većeg sudjelovanja na razini EU-a kako bi se spriječili poremećaji u opskrbi plinom.

  Regionalnu suradnju potrebno je ojačati u pogledu tokova informacija o poremećajima opskrbe plinom i izuzeća za zaštićene kupce. Ta izuzeća trebalo bi uvesti na regionalnoj razini kako bi se unaprijedili sadržaj i jasnoća preventivnih akcija i interventnih planova. Međutim, ako u regionalnoj suradnji dođe do poteškoća zbog neslaganja među državama članicama, Komisija bi trebala zadržati mogućnost da uvede tehnički i pravni okvir za klauzulu o solidarnosti, potrebne planove za procjenu rizika ili mehanizme suradnje.

  Strateški cilj diversifikacije opskrbnih pravaca i izvora trebao bi se po potrebi ojačati dobrovoljnim okrupnjavanjem potražnje u skladu s prijedlozima Europskog vijeća. Takvim se mehanizmom, ako se zainteresirane strane odluče za suradnju, može ublažiti utjecaj monopolista na manje konkurentnim tržištima.

  Dobrodošlo je sustavno uključivanje zemalja Energetske zajednice, ako ispunjavaju zahtjeve određene člankom 15. Međutim, EU također mora ojačati svoju interakciju s trećim zemljama izvan ovog okvira i razviti vanjske alate za odgovor na izvanredne situacije. Važnost toga razjašnjena je tijekom sudjelovanja Komisije u pregovorima o „zimskom paketu” između Ukrajine i Rusije.

  Mehanizmom razmjene informacija trebali bi se osigurati jednaki uvjeti za sve ugovore koji prelaze određenu apsolutnu veličinu relevantnu za funkcioniranje jedinstvenog energetskog tržišta kao cjeline, a ne samo u jednoj zemlji. Nije ni logično ni opravdano dovoditi u vezu veličinu ugovora s tržištima plina pojedinačnih zemalja u postupku uspostavljanja jedinstvenog energetskog tržišta na razini EU-a. Prag relativne potrošnje određene zemlje trebao bi imati pomoćnu ulogu kako bi se osiguralo uključivanje ugovora za neka nekonkurentna manja tržišta i energetske otoke. Dogovori podneseni u skladu s člankom 13. ne bi se trebali samo analizirati, već bi Komisija trebala poduzeti korake potrebne kako bi se osigurala usklađenost s Prijedlogom uredbe.

  AMANDMANI

  Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)  Prirodni plin (plin) i dalje je bitna sastavnica opskrbe Unije energijom. Veliki udio tog plina uvozi se u Uniju iz trećih zemalja.

  (1)  Prirodni plin (plin) i dalje je bitna sastavnica opskrbe Unije energijom. Veliki udio tog plina uvozi se u Uniju iz trećih zemalja te stoga neke države članice kada je riječ o opskrbi plinom u velikoj mjeri ili u potpunosti ovise o monopolima iz trećih zemalja.

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  Značajniji poremećaj u opskrbi plinom može pogoditi sve države članice, Uniju u cjelini te ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Energetske zajednice potpisanog u Ateni 25. listopada 2005. Osim toga, poremećaj može ozbiljno naštetiti gospodarstvu Unije i imati ozbiljne socijalne posljedice, posebno za osjetljive skupine kupaca.

  (2)  Značajniji poremećaj u opskrbi plinom, čak i u samo jednoj državi članici, može pogoditi sve države članice, Uniju u cjelini te ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Energetske zajednice potpisanog u Ateni 25. listopada 2005. Osim toga, poremećaj može ozbiljno naštetiti gospodarstvu Unije i imati ozbiljne socijalne posljedice, posebno za osjetljive skupine kupaca.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3)  Ovom Uredbom nastoji se osigurati poduzimanje svih potrebnih mjera za osiguranje neprekinute opskrbe plinom u cijeloj Uniji, a posebno opskrbe zaštićenih kupaca u slučaju teških klimatskih uvjeta ili poremećaja u opskrbi. Te ciljeve trebalo bi ostvariti troškovno najučinkovitijim mjerama i na način kojim se neće narušiti energetska tržišta.

  (3)  Ovom Uredbom nastoji se osigurati poduzimanje svih potrebnih mjera za osiguranje neprekinute opskrbe plinom u cijeloj Uniji, a posebno opskrbe zaštićenih kupaca u slučaju teških klimatskih uvjeta ili poremećaja u opskrbi. Te ciljeve trebalo bi ostvariti troškovno najučinkovitijim mjerama, uz pomoć proporcionalnih i nediskriminirajućih mehanizama, i na način kojim se neće narušiti energetska tržišta.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)  Ova će se Uredba provesti u vremenima punim izazova, uz negativan utjecaj koji su ruska invazija na Ukrajinu i pripojenje Krima 2014. imali na globalna energetska tržišta, daljnje napetosti u području Crnog mora i Kaspijskog jezera, kontrolu ISIS-a nad opskrbom benzinom i plinom u okupiranim područjima i napete odnose između Saudijske Arabije i Irana.

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4)  Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom već je imala znatan pozitivan učinak na stanje u Uniji kad je riječ o sigurnosti opskrbe plinom, i u pogledu pripravnosti i u pogledu ublažavanja. Države članice sada su spremnije suočiti se s krizom opskrbe jer su dužne pripremiti planove s preventivnim i interventnim mjerama i bolje su zaštićene jer moraju ispuniti niz obveza povezanih s infrastrukturnim kapacitetom i opskrbom plinom. Međutim, u izvješću o provedbi Uredbe (EU) br. 994/2010 iz listopada 2014. istaknuta su područja u kojima bi se unaprjeđenjima Uredbe mogla dodatno povećati sigurnost opskrbe u Uniji.

  (4)  Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom već je imala znatan pozitivan učinak na stanje u Uniji kad je riječ o sigurnosti opskrbe plinom, i u pogledu pripravnosti i u pogledu ublažavanja. Neke države članice sada su spremnije suočiti se s krizom opskrbe jer su dužne pripremiti planove s preventivnim i interventnim mjerama i bolje su zaštićene jer moraju ispuniti niz obveza povezanih s infrastrukturnim kapacitetom i opskrbom plinom. Međutim, u izvješću o provedbi Uredbe (EU) br. 994/2010 iz listopada 2014. istaknuta su područja u kojima bi se unaprjeđenjima Uredbe mogla dodatno povećati sigurnost opskrbe u Uniji.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5)  U Komunikaciji Komisije o kratkoročnoj otpornosti europskog plinskog sustava iz listopada 2014. analizirani su učinci djelomičnog ili potpunog poremećaja u opskrbi plinom iz Rusije i donesen je zaključak da čisto nacionalni pristupi zbog svojeg opsega, koji je kao takav ograničen, nisu vrlo djelotvorni u slučaju teškog poremećaja. To ispitivanje otpornosti na stres pokazalo je da bi se pristupom koji uključuje veću suradnju među državama članicama mogli znatno umanjiti učinci scenarija iznimno velikog poremećaja u najosjetljivijim državama članicama.

  (5)  U Komunikaciji Komisije o kratkoročnoj otpornosti europskog plinskog sustava iz listopada 2014.13 analizirani su učinci djelomičnog ili potpunog poremećaja u opskrbi plinom iz Rusije i donesen je zaključak da čisto nacionalni pristupi zbog svojeg opsega, koji je kao takav ograničen, i zbog nedovoljne koordinacije, posebno na regionalnoj razini, nisu vrlo djelotvorni u slučaju teškog poremećaja. To ispitivanje otpornosti na stres pokazalo je da bi se pristupom koji uključuje veću suradnju među državama članicama mogli znatno umanjiti učinci scenarija iznimno velikog poremećaja u najosjetljivijim državama članicama.

  __________________

  __________________

  13 COM(2014) 654 završna verzija.

  13 COM(2014) 654 završna verzija.

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5a)  Kako bi se zaštitila energetska opskrba Unije, potrebno je diversificirati izvore energije i izgraditi nove spojne plinovode među državama članicama. Istodobno je nužno pojačati suradnju u pitanjima energetske sigurnosti između Unije i susjednih zemalja te strateških partnera, kao i među europskim institucijama.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  U Komunikaciji Komisije o Okvirnoj strategiji za otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom14 iz veljače 2015. istaknuta je činjenica je da je energetska unija utemeljena na solidarnosti i povjerenju koji su nužne sastavnice energetske sigurnosti. Cilj je ove Uredbe povećati solidarnost i povjerenje među državama članicama i uspostaviti mjere potrebne za ostvarenje tih ciljeva, čime će se pripremiti teren za provedbu energetske unije.

  (6)  U Komunikaciji Komisije o Okvirnoj strategiji za otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom14 iz veljače 2015. istaknuta je činjenica je da je energetska unija utemeljena na solidarnosti i povjerenju koji su nužne sastavnice energetske sigurnosti. Cilj je ove Uredbe povećati solidarnost i povjerenje među državama članicama i uspostaviti mjere potrebne za ostvarenje tih ciljeva, čime će se pripremiti teren za provedbu energetske unije. Unija bi stoga trebala podupirati samo one projekte usmjerene na diversifikaciju koji su u potpunosti u skladu s pravom i načelima Unije, kao i s dugoročnim ciljevima i prioritetima politika Unije.

  __________________

  __________________

  14Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskoj investicijskoj banci, COM(2015) 80 završna verzija.

  14Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskoj investicijskoj banci, COM(2015) 80 završna verzija.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (6a)  Kako bi se uspostavilo stabilno i fleksibilno unutarnje energetsko tržište, trebalo bi osigurati veću interakciju između plinskih sustava i sustava električne energije tako da se, u slučaju poremećaja u opskrbi plinom, mogu koristiti električna energija ili drugi alternativni izvori energije.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Unutarnje tržište plina koje dobro funkcionira najbolje je jamstvo za osiguranje sigurnosti opskrbe energijom u Uniji i za ublažavanje štetnih posljedica koje u pojedinim državama članicama mogu nastati zbog poremećaja u opskrbi. Ako je ugrožena sigurnost opskrbe pojedine države članice, postoji rizik da bi se mjerama koje je jednostrano razvila ta država članica moglo ugroziti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina i poremetiti isporuku plina kupcima u drugim državama članicama. Kako bi unutarnje tržište plina funkcioniralo čak i u slučaju nestašice u opskrbi, nužno je osigurati solidarnost i koordinaciju kao odgovor na krizu u opskrbi, i u području preventivnog djelovanja i u reakciji na konkretne poremećaje opskrbe.

  (7)  Unutarnje tržište plina koje dobro funkcionira najbolje je jamstvo za osiguranje sigurnosti opskrbe energijom u Uniji i za ublažavanje štetnih posljedica koje u pojedinim državama članicama mogu nastati zbog poremećaja u opskrbi. Ako je ugrožena sigurnost opskrbe pojedine države članice, postoji rizik da bi se mjerama koje je jednostrano razvila ta država članica moglo ugroziti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina i poremetiti isporuku plina kupcima u drugim državama članicama. Kako bi unutarnje tržište plina funkcioniralo čak i u slučaju nestašice u opskrbi, nužno je na razini Unije osigurati solidarnost i koordinaciju kao odgovor na krizu u opskrbi, i u području preventivnog djelovanja i u reakciji na konkretne poremećaje opskrbe.

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  U duhu solidarnosti, regionalna suradnja, kojom su obuhvaćena javna tijela i poduzeća za prirodni plin, trebala bi biti vodeće načelo ove Uredbe kako bi se moglo utvrditi relevantne rizike u svakoj regiji i u najvećoj mogućoj mjeri ostvariti koristi od koordiniranih mjera za ublažavanje tih rizika te provesti mjere koje su najekonomičnije za potrošače u Uniji.

  (9)  U duhu poštovanja načela tržišne ekonomije i solidarnosti, regionalna suradnja, kojom su obuhvaćena javna tijela i poduzeća za prirodni plin, trebala bi biti vodeće načelo ove Uredbe kako bi se moglo utvrditi relevantne rizike u svakoj regiji i u najvećoj mogućoj mjeri ostvariti koristi od koordiniranih mjera za ublažavanje tih rizika te provesti mjere koje su najekonomičnije za potrošače u Uniji. Solidarnost bi se trebala očitovati na trima razinama: regionalnoj, međuregionalnoj te na razini Unije.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  Određeni kupci, među ostalim kućanstva i kupci koji pružaju temeljne socijalne usluge, posebno su osjetljivi i možda će im biti potrebna socijalna zaštita. Definicija takvih zaštićenih kupaca ne bi smjela biti u suprotnosti s Unijinim mehanizmima solidarnosti.

  (10)  Određeni kupci, među ostalim kućanstva i kupci koji pružaju temeljne socijalne usluge, posebno su osjetljivi i možda će im biti potrebna socijalna zaštita. Definicija takvih zaštićenih kupaca ne bi smjela biti u suprotnosti s Unijinim mehanizmima solidarnosti te bi trebala biti usklađena na razini Unije.

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  Regionalnim pristupom procjeni rizika i definiranju i donošenju preventivnih mjera i mjera ublažavanja osigurava se koordinacija napora koja donosi znatne koristi u pogledu djelotvornosti mjera i optimizacije resursa. To se posebno primjenjuje na mjere izrađene kako bi se njima zajamčila neprekinuta opskrba zaštićenih kupaca u vrlo zahtjevnim uvjetima te na mjere za ublažavanje učinaka izvanrednog stanja. Ocjenjivanjem povezanih rizika na regionalnoj razini, što je i sveobuhvatnije i točnije, osigurat će se da su države članice spremnije za sve krize. Nadalje, u slučaju izvanrednog stanja, koordiniranim i unaprijed dogovorenim pristupom sigurnosti opskrbe osigurava se dosljedni odgovor i smanjuje rizik od negativnih učinaka prelijevanja čisto nacionalnih mjera u susjedne države članice.

  (17)  Regionalnim pristupom procjeni rizika i definiranju i donošenju preventivnih mjera i mjera ublažavanja osigurava se koordinacija napora koja donosi znatne koristi u pogledu djelotvornosti mjera i optimizacije resursa. To se posebno primjenjuje na mjere izrađene kako bi se njima zajamčila neprekinuta opskrba zaštićenih kupaca u vrlo zahtjevnim uvjetima te na mjere za ublažavanje učinaka izvanrednog stanja. Ocjenjivanjem povezanih rizika na regionalnoj razini, što je i sveobuhvatnije i točnije, osigurat će se da su države članice spremnije za sve krize. Nadalje, u slučaju izvanrednog stanja, koordiniranim i unaprijed dogovorenim pristupom sigurnosti opskrbe osigurava se dosljedni odgovor i smanjuje rizik od negativnih učinaka prelijevanja čisto nacionalnih mjera u susjedne države članice. Međutim, odgovornost država članica za vlastite nacionalne standarde sigurnosti opskrbe ne bi se smjela dovesti u pitanje zbog zauzimanja regionalnog pristupa.

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 19.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)  Stoga bi za potrebe ove Uredbe pri definiranju regionalnih skupina trebalo uzeti u obzir sljedeće kriterije: uzorke opskrbe, postojeće i planirane spojne plinovode i kapacitet za međusobno povezivanje između država članica, razvoj i zrelost tržišta, postojeće strukture za regionalnu suradnju i broj država članica u regiji, koji bi trebao biti ograničen kako skupina ne bi bila prevelika za upravljanje.

  (19)  Stoga bi za potrebe ove Uredbe pri definiranju regionalnih skupina trebalo uzeti u obzir sljedeće kriterije: uzorke opskrbe, postojeće i planirane koridore, spojne plinovode i kapacitet za međusobno povezivanje između država članica, razvoj i zrelost tržišta, postojeće strukture za regionalnu suradnju i broj država članica u regiji, koji bi trebao biti ograničen kako skupina ne bi bila prevelika za upravljanje.

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  Kada provode sveobuhvatnu procjenu rizika, koja će biti pripremljena na regionalnoj razini, nadležna tijela trebala bi ocijeniti prirodne, tehnološke, komercijalne, financijske, društvene, političke i tržišne rizike i sve ostale relevantne rizike, među ostalim, prema potrebi, poremećaj u opskrbi od pojedinačnog najvećeg dobavljača. Sve bi rizike trebalo uzeti u obzir djelotvornim, razmjernim i nediskriminacijskim mjerama koje će se razviti u planu prevencije i interventnom planu. Rezultatima procjena rizika trebalo bi se pridonijeti i svim procjenama rizika od opasnosti predviđenima člankom 6. Odluke br. 1313/2013/EU18.

  (21)  Kada provode sveobuhvatnu procjenu rizika, koja će biti pripremljena na regionalnoj razini, nadležna tijela trebala bi ocijeniti prirodne, tehnološke, infrastrukturne, komercijalne, financijske, društvene, geostrateške, političke i tržišne rizike i sve ostale relevantne rizike, među ostalim, prema potrebi, poremećaj u opskrbi od pojedinačnog najvećeg dobavljača. Sve bi rizike trebalo uzeti u obzir djelotvornim, razmjernim i nediskriminacijskim mjerama koje će se razviti u planu prevencije i interventnom planu. Rezultatima procjena rizika trebalo bi se pridonijeti i svim procjenama rizika od opasnosti predviđenima člankom 6. Odluke br. 1313/2013/EU18.

  __________________

  __________________

  18 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 24.).

  18 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 24.).

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 23.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (23)  Kako bi se osigurala najveća moguća spremnost, u cilju izbjegavanja poremećaja u opskrbi i ublažavanja njihovih učinaka ako ipak nastanu, nadležna tijela predmetne regije moraju, nakon savjetovanja s dionicima, sastaviti planove prevencije i interventne planove. Regionalnim planovima trebale bi se uzeti u obzir posebnosti svake države članice. U njima bi također trebale biti jasno definirane uloge i odgovornosti poduzeća za prirodni plin i nadležnih tijela. Nacionalnim mjerama koje će biti izrađene trebale bi se u potpunosti uzeti u obzir regionalne mjere sadržane u planovima prevencije i interventnim planovima. One bi trebale biti tako osmišljene da se njima uzimaju u obzir nacionalni rizici na način kojim se u potpunosti iskorištavaju prilike koje pruža regionalna suradnja. Planovi bi trebali biti tehničke i operativne prirode i njihova je funkcija pomoći u sprječavanju nastanka ili pogoršanja izvanrednog stanja te ublažiti njegove učinke. Planovima bi se u obzir trebala uzeti sigurnost sustava električne energije te bi trebali biti u skladu s alatima energetske unije za strateško planiranje i izvješćivanje.

  (23)  Kako bi se osigurala najveća moguća spremnost, u cilju izbjegavanja poremećaja u opskrbi i ublažavanja njihovih učinaka ako ipak nastanu, nadležna tijela predmetne regije moraju, nakon savjetovanja s dionicima, sastaviti planove prevencije i interventne planove. Regionalnim planovima trebale bi se uzeti u obzir posebnosti svake države članice. Potrebno je utvrditi i razviti alternativne pravce i dobavljače energije, posebno za one države članice koje ovise o jednom dobavljaču. U njima bi također trebale biti jasno definirane uloge i odgovornosti poduzeća za prirodni plin i nadležnih tijela. Nacionalnim mjerama koje će biti izrađene trebale bi se u potpunosti uzeti u obzir regionalne mjere sadržane u planovima prevencije i interventnim planovima. One bi trebale biti tako osmišljene da se njima uzimaju u obzir nacionalni rizici na način kojim se u potpunosti iskorištavaju prilike koje pruža regionalna suradnja. Planovi bi trebali biti tehničke i operativne prirode i njihova je funkcija pomoći u sprječavanju nastanka ili pogoršanja izvanrednog stanja te ublažiti njegove učinke. Planovima bi se u obzir trebala uzeti sigurnost sustava električne energije te bi trebali biti u skladu s alatima energetske unije za strateško planiranje i izvješćivanje.

  Amandman    17

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 36.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (36)  Kao što su pokazala ispitivanja otpornosti na stres iz listopada 2014., potrebna je solidarnost kako bi se osigurala sigurnost opskrbe diljem Unije i ukupni troškovi sveli na minimum. Ako je u nekoj državi članici proglašeno izvanredno stanje, trebao bi se promijeniti pristup od dva koraka za jačanje solidarnosti. Prvo, sve države članice koje su uvele viši standard opskrbe trebale bi ga smanjiti na zadane vrijednosti kako bi tržište plina postalo likvidnije. Drugo, ako se u prvom koraku ne osigura nužna opskrba, trebalo bi aktivirati dodatne mjere susjednih država članica, čak i ako u njima nije proglašeno izvanredno stanje, kako bi se osigurala opskrba kućanstava, temeljnih socijalnih usluga i postrojenja centraliziranoga grijanja u državi članici u kojoj postoji izvanredno stanje. Države članice trebale bi u svojim interventnim planovima utvrditi i opisati pojedinosti mjera solidarnosti i tako osigurati poštenu i primjerenu naknadu poduzećima za prirodni plin.

  (36)  Kao što su pokazala ispitivanja otpornosti na stres iz listopada 2014., potrebna je solidarnost kako bi se osigurala sigurnost opskrbe diljem Unije i ukupni troškovi sveli na minimum. Ako je u nekoj državi članici proglašeno izvanredno stanje, trebao bi se promijeniti pristup od dva koraka za jačanje solidarnosti. Prvo, sve države članice koje su uvele viši standard opskrbe trebale bi ga smanjiti na zadane vrijednosti kako bi tržište plina postalo likvidnije. Drugo, ako se u prvom koraku ne osigura nužna opskrba, trebalo bi aktivirati dodatne mjere susjednih država članica, čak i ako u njima nije proglašeno izvanredno stanje, kako bi se osigurala opskrba kućanstava, temeljnih socijalnih usluga i postrojenja centraliziranoga grijanja u državi članici u kojoj postoji izvanredno stanje. Države članice trebale bi u svojim interventnim planovima utvrditi i opisati pojedinosti mjera solidarnosti i tako osigurati poštenu i primjerenu naknadu poduzećima za prirodni plin. Komisija bi se također trebala pobrinuti za to da glavni dobavljači plina u određenoj regiji ne zloupotrebljavaju svoj položaj i ne krše protumonopolska pravila EU-a, posebno u pogledu nepoštenih cijena koje se naplaćuju u državama članicama.

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 41.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (41)  Među Unijinim je ciljevima jačanje Energetske zajednice, čime se osiguravaju učinkovita provedba pravne stečevine Unije u području energije i reforme energetskog tržišta te potiču ulaganja u energetski sektor bliskijom integracijom energetskog tržišta Unije i energetskog tržišta Energetske zajednice. To podrazumijeva i uvođenje zajedničkog upravljanja krizom predlaganjem planova prevencije i interventnih planova na regionalnoj razini, uključujući ugovorne stranke Energetske zajednice. Nadalje, u Komunikaciji Komisije o kratkoročnoj otpornosti europskog plinskog sustava iz listopada 2014. spominje se da je potrebno primijeniti pravila unutarnjeg energetskog tržišta na protok energije između država članica EU-a i ugovornih stranaka Energetske zajednice. U tom pogledu, kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje krizom na granicama između država članica Unije i ugovornih stranaka, nužne bi mehanizme nakon donošenja zajedničkog akta trebalo utvrditi tako da se po odgovarajućoj uspostavi traženih uzajamnih odredaba omogući posebna suradnja s bilo kojom pojedinačnom ugovornom strankom Energetske zajednice.

  (41)  Među Unijinim je ciljevima jačanje Energetske zajednice i osiguravanje učinkovite provedbe pravne stečevine Unije u području energije i reformi energetskog tržišta te poticanje ulaganja svih država članica Energetske zajednice u energetski sektor kako bi se postigla bliskija integracija energetskog tržišta Unije i energetskog tržišta Energetske zajednice. To podrazumijeva i uvođenje zajedničkog upravljanja krizom predlaganjem planova prevencije i interventnih planova na regionalnoj razini, uključujući ugovorne stranke Energetske zajednice. Nadalje, u Komunikaciji Komisije o kratkoročnoj otpornosti europskog plinskog sustava iz listopada 2014. spominje se da sve države članice Energetske zajednice trebaju u potpunosti primijeniti pravila unutarnjeg energetskog tržišta i sporazume na protok energije između država članica EU-a i ugovornih stranaka Energetske zajednice. U tom pogledu, kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje krizom na granicama između država članica Unije i ugovornih stranaka, nužne bi mehanizme nakon donošenja zajedničkog akta trebalo utvrditi tako da se po odgovarajućoj uspostavi traženih uzajamnih odredaba omogući posebna suradnja s bilo kojom pojedinačnom ugovornom strankom Energetske zajednice.

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 42.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (42)  S obzirom na to da su isporuke plina iz trećih zemalja jedan od ključnih elemenata sigurnosti opskrbe plinom u Uniji, Komisija bi trebala koordinirati mjere koje se tiču trećih zemalja, surađivati sa zemljama koje isporučuju plin i tranzitnim zemljama na pronalaženju rješenja za krizna stanja i osigurati stabilan dotok plina u Uniju. Komisija bi trebala imati pravo odrediti radnu skupinu koja bi, u dogovoru s uključenim trećim zemljama, pratila dotok plina u Uniju, a u slučaju da je kriza izazvana problemima u trećoj zemlji, preuzela ulogu posrednika i pomagača.

  (42)  S obzirom na to da su isporuke plina iz trećih zemalja jedan od ključnih elemenata sigurnosti opskrbe plinom u Uniji, Komisija bi trebala koordinirati mjere koje se tiču trećih zemalja, surađivati sa zemljama koje isporučuju plin i tranzitnim zemljama na pronalaženju rješenja za krizna stanja i osigurati stabilan dotok plina u Uniju. To se može postići kad su energetska i vanjska politika dosljedno koordinirane. Komisija bi trebala imati pravo odrediti radnu skupinu koja bi, u dogovoru s uključenim trećim zemljama, pratila dotok plina u Uniju, pogotovo u kriznim situacijama, a u slučaju da je kriza izazvana problemima u trećoj zemlji, preuzela ulogu posrednika i pomagača. Komisija bi trebala nastaviti aktivno sudjelovati u obnovi trilateralnih pregovora između Gazproma i Ukrajine o opskrbi Ukrajine ruskim plinom kako bi se zajamčilo da se isporuka plina iz Rusije u Ukrajinu više ne koristi kao oružje u sukobu između Rusije i Ukrajine i da Ukrajina i dalje bude pouzdan plinski partner i tranzitna zemlja.

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 44.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (44)  Države članice koje djeluju samostalno ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti cilj ove Uredbe, odnosno jamčenje sigurne opskrbe plinom u Uniji. Zbog opsežnosti ili učinaka djelovanja, taj se cilj može na bolji način ostvariti na razini Unije. Unija stoga može donositi mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

  (44)  Države članice koje djeluju samostalno ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti cilj ove Uredbe, odnosno jamčenje sigurne opskrbe plinom u Uniji. Nacionalne procjene rizika i strategije nisu dovoljne. Zbog opsežnosti ili učinaka djelovanja, taj se cilj može na bolji način ostvariti na razini Unije. Unija stoga može donositi mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

  Amandman    21

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 45.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (45)  Kako bi Unija mogla brzo odgovoriti na promjene okolnosti u pogledu sigurnosti opskrbe plinom, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama regija ili predložaka za procjenu rizika i planova trebalo bi dodijeliti Komisiji. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih radnji vrši odgovarajuće savjetovanje, između ostalog i na stručnoj razini. Komisija bi prilikom pripreme i izrade delegiranih akata trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

  (45)  Kako bi Unija mogla brzo odgovoriti na promjene okolnosti u pogledu sigurnosti opskrbe plinom, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama predložaka za procjenu rizika i planova trebalo bi dodijeliti Komisiji. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih radnji vrši odgovarajuće savjetovanje, između ostalog i na stručnoj razini. Komisija bi prilikom pripreme i izrade delegiranih akata trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ovom se Uredbom utvrđuju odredbe čiji je cilj zaštititi sigurnost opskrbe plinom osiguravanjem pravilnog i neprekinutog funkcioniranja unutarnjeg tržišta prirodnog plina („plin”), omogućavanjem provedbe izvanrednih mjera kada tržište više nije u mogućnosti osigurati potrebne količine plina te utvrđivanjem jasne definicije i podjele odgovornosti između poduzeća za prirodni plin, država članica i Unije u pogledu preventivnog djelovanja i kad je riječ o reakciji na konkretne poremećaje u opskrbi. Ovom su Uredbom, u duhu solidarnosti, predviđeni i transparentni mehanizmi za koordinaciju planiranja izvanrednih stanja na razini država članica, regionalnoj razini i razini Unije te odgovora na ta izvanredna stanja.

  Ovom se Uredbom utvrđuju odredbe čiji je cilj zaštititi sigurnost opskrbe plinom osiguravanjem pravilnog i neprekinutog funkcioniranja unutarnjeg tržišta prirodnog plina („plin”), omogućavanjem provedbe izvanrednih mjera kada tržište više nije u mogućnosti osigurati potrebne količine plina te utvrđivanjem jasne definicije i podjele odgovornosti između poduzeća za prirodni plin, država članica i Unije u pogledu preventivnog djelovanja i kad je riječ o reakciji na konkretne poremećaje u opskrbi. Ovom su Uredbom, u duhu solidarnosti, predviđeni i transparentni mehanizmi za koordinaciju planiranja izvanrednih stanja na razini država članica, regionalnoj razini i razini Unije te odgovora na ta izvanredna stanja s ciljem jačanja energetske unije i energetske sigurnosti.

  Amandman    23

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 1. – uvodni dio

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)  „zaštićeni kupac” znači kupac iz kategorije kućanstvo priključen na plinsku distribucijsku mrežu, a ako predmetna država članica tako odluči, može značiti i jedno ili više od sljedećeg:

  (1)  „zaštićeni kupac” znači kupac iz kategorije kućanstvo priključen na plinsku distribucijsku mrežu, a ako nadležna tijela u svakoj regiji tako odluče, može značiti i jedno ili više od sljedećeg:

  Amandman    24

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 1. − podtočka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  malo ili srednje poduzeće, ako je priključeno na plinsku distribucijsku mrežu, ili temeljna socijalna usluga, ako je priključena na plinsku distribucijsku ili transportnu mrežu, te pod uvjetom da ta poduzeća ili usluge zajedno ne čine više od 20 % ukupne godišnje potrošnje plina u toj državi članici;

  (a)  malo ili srednje poduzeće, ako je priključeno na plinsku distribucijsku mrežu i kada postoje čvrsti razlozi, ili temeljna socijalna usluga, ako je priključena na plinsku distribucijsku ili transportnu mrežu, te pod uvjetom da ta poduzeća ili usluge zajedno ne čine više od 20 % ukupne godišnje potrošnje plina u toj državi članici;

  Amandman    25

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a.  Sigurnošću opskrbe plinom zajamčit će se i prihvatljive cijene energije za građane Unije, u cilju borbe protiv energetskog siromaštva.

  Amandman    26

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Svaka država članica bez odgode obavješćuje Komisiju o imenu nadležnog tijela i promjenama imena nadležnog tijela. Svaka država članica objavljuje ime nadležnog tijela.

  3.  Svaka država članica, bez odgode, obavješćuje Komisiju o imenu nadležnog tijela i promjenama imena nadležnog tijela. Svaka država članica objavljuje ime nadležnog tijela.

  Amandman    27

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 7. – podstavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 18. radi izmjene Priloga I. na temelju kriterija utvrđenih u prvom podstavku ovog stavka ako je promjena regije opravdana okolnostima.

  Briše se.

  Amandman    28

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Države članice ili, ako tako odredi država članica, nadležno tijelo, osiguravaju poduzimanje nužnih mjera tako da u slučaju poremećaja najvećeg pojedinačnog plinskog infrastrukturnog objekta tehnički kapacitet preostale infrastrukture, određen primjenom formule N – 1 iz točke 2. Priloga II., može, ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog članka, zadovoljiti ukupnu potražnju za plinom izračunanog područja tijekom dana iznimno visoke potražnje za plinom, kakva se prema statističkoj vjerojatnosti javlja jedanput u 20 godina. Time se ne dovode u pitanje odgovornost operatora sustava da provedu odgovarajuća ulaganja ni obveze operatora transportnih sustava utvrđene u Direktivi 2009/73/EZ i Uredbi (EZ) br. 715/2009.

  1.  Države članice ili nadležno tijelo osiguravaju poduzimanje nužnih mjera tako da u slučaju poremećaja najvećeg pojedinačnog plinskog infrastrukturnog objekta tehnički kapacitet preostale infrastrukture, određen primjenom formule N – 1 iz točke 2. Priloga II., može, ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog članka, zadovoljiti ukupnu potražnju za plinom izračunanog područja tijekom dana iznimno visoke potražnje za plinom, kakva se prema statističkoj vjerojatnosti javlja jedanput u 20 godina. Time se ne dovode u pitanje odgovornost operatora sustava da provedu odgovarajuća ulaganja ni obveze operatora transportnih sustava utvrđene u Direktivi 2009/73/EZ i Uredbi (EZ) br. 715/2009.

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Ako tržište ne zahtijeva ulaganje za uspostavljanje ili jačanje trajnog dvosmjernog kapaciteta i ako se takvim ulaganjem uzrokuju troškovi u više država članica, ili u jednoj državi članici u korist druge države članice, nacionalna regulatorna tijela svih uključenih država članica donose zajedničku odluku o raspodjeli troškova prije nego što se donese bilo kakva odluka o ulaganju. Kod raspodjele troškova posebno se uzima u obzir koliko se infrastrukturnim ulaganjima povećava sigurnost opskrbe predmetnih država članica te već izvršena ulaganja u predmetnu infrastrukturu.

  6.  Ako tržište ne zahtijeva ulaganje za uspostavljanje ili jačanje trajnog dvosmjernog kapaciteta i ako se takvim ulaganjem uzrokuju troškovi u više država članica, ili u jednoj državi članici u korist druge države članice, nacionalna regulatorna tijela svih uključenih država članica donose zajedničku odluku o raspodjeli troškova prije nego što se donese bilo kakva odluka o ulaganju. Kod raspodjele troškova posebno se uzima u obzir koliko se infrastrukturnim ulaganjima povećava sigurnost opskrbe predmetnih država članica, geostrateški i politički izazovi koji mogu dovesti do dodatnih troškova ulaganja za predmetne države članice, te već izvršena ulaganja u predmetnu infrastrukturu. Raspoloživa sredstva trebalo bi u potpunosti iskoristiti kako bi se olakšala ta ulaganja.

  Amandman    30

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice najkasnije 31. ožujka 2017. dostavljaju Komisiji svoju definiciju zaštićenih kupaca, podatke o godišnjoj potrošnji plina tih zaštićenih kupaca i podatke o udjelu tih kupaca u ukupnoj godišnjoj krajnjoj potrošnji plina u toj državi članici. Ako država članica u svoju definiciju zaštićenih kupaca uključi kategorije iz članka 2. stavka 1. točke (a) ili (b), ona u svojoj obavijesti Komisiji navodi količinu potrošnje plina za potrošače iz tih kategorija i postotni udio svake od tih skupina potrošača u godišnjoj krajnjoj potrošnji plina.

  Nadležna tijela u svakoj regiji najkasnije 31. ožujka 2017. dostavljaju Komisiji svoju definiciju zaštićenih kupaca u toj regiji, podatke o godišnjoj i dnevnoj potrošnji plina tih zaštićenih kupaca i podatke o udjelu tih kupaca u ukupnoj godišnjoj krajnjoj potrošnji plina u predmetnoj državi članici te načinu na koji bi ona mogla utjecati na prekogranične tokove u regiji. Ako država članica u svoju definiciju zaštićenih kupaca uključi kategorije iz članka 2. stavka 1. točke (a) ili (b), ona u svojoj obavijesti Komisiji navodi količinu potrošnje plina za potrošače iz tih kategorija i postotni udio svake od tih skupina potrošača u godišnjoj krajnjoj potrošnji plina.

  Amandman    31

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Nadležna tijela u svakoj regiji utvrđenoj u Prilogu I. zajednički na regionalnoj razini procjenjuju sve rizike koji utječu na sigurnost opskrbe plinom. Procjenom se uzimaju u obzir svi relevantni rizici, kao što su prirodne nepogode, tehnološki, komercijalni, socijalni, politički i drugi rizici. Procjena rizika obavlja se na sljedeći način:

  1.  Nadležna tijela u svakoj regiji utvrđenoj u Prilogu I. zajednički i u dogovoru s relevantnim dionicima na regionalnoj razini sveobuhvatno procjenjuju sve rizike koji utječu na sigurnost opskrbe plinom. Procjenom se uzimaju u obzir svi relevantni rizici, kao što su prirodne nepogode, tehnološki, komercijalni, socijalni, politički, ekonomski i drugi rizici. Procjena rizika obavlja se na sljedeći način:

  Amandman    32

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  uzimajući u obzir sve relevantne nacionalne i regionalne okolnosti, posebno veličinu tržišta, konfiguraciju mreže, stvarne protoke, uključujući izlazne protoke iz predmetne države članice, mogućnost fizičkog protoka plina u oba smjera, uključujući moguću potrebu za jačanjem transportnog sustava u vezi s tim, postojanje proizvodnje i skladištenja te ulogu plina među korištenim izvorima energije, posebno u odnosu na centralizirano grijanje i proizvodnju električne energije i rad industrijskih postrojenja, te pitanja sigurnosti i kvalitete plina;

  (b)  uzimajući u obzir sve relevantne nacionalne i regionalne okolnosti, posebno planove prevencije i interventne planove razvijene u skladu s Uredbom (EU) br. 994/2010 i po potrebi ažurirane, veličinu tržišta, konfiguraciju mreže, stvarne protoke, uključujući izlazne protoke iz predmetne države članice, mogućnost fizičkog protoka plina u oba smjera, uključujući moguću potrebu za jačanjem transportnog sustava u vezi s tim, postojanje proizvodnje i skladištenja te ulogu plina među korištenim izvorima energije, posebno u odnosu na centralizirano grijanje i proizvodnju električne energije i rad industrijskih postrojenja, te pitanja sigurnosti i kvalitete plina;

  Amandman    33

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Nadležna tijela u svakoj regiji dogovaraju se o mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika u roku predviđenom u stavku 5. ovog članka. Nadležna tijela izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje procjene rizika. Komisija može posredovati u izradi procjene rizika, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija može predložiti mehanizam suradnje za tu regiju.

  2.  Nadležna tijela u svakoj regiji dogovaraju se o mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika u roku predviđenom u stavku 5. ovog članka. Nadležna tijela izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje procjene rizika. Komisija posreduje u izradi procjene rizika, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija predlaže mehanizam suradnje za tu regiju.

  Amandman    34

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Nakon što se o njoj usuglase sve države članice u regiji, procjena rizika dostavlja se Komisiji po prvi puta najkasnije 1. rujna 2018. Procjena rizika ažurira se svake četiri godine, osim ako su zbog okolnosti potrebna češća ažuriranja. U procjeni rizika uzimaju se u obzir ostvareni napredak u ulaganjima u svrhu zadovoljavanja infrastrukturnog standarda utvrđenog u članku 4. i specifični problemi s kojima se suočava država članica pri provedbi novih alternativnih rješenja. Ona se temelji i na iskustvu stečenom u simulacijama interventnih planova sadržanih u članku 9. stavku 2.

  5.  Nakon što se o njoj usuglase sve države članice u regiji, procjena rizika dostavlja se Komisiji po prvi puta najkasnije 1. rujna 2018. Procjena rizika ažurira se svake četiri godine, osim ako su zbog okolnosti potrebna češća ažuriranja. U procjeni rizika uzimaju se u obzir ostvareni napredak u ulaganjima u svrhu zadovoljavanja infrastrukturnog standarda utvrđenog u članku 4. i specifični problemi s kojima se suočava država članica pri provedbi novih alternativnih rješenja. Ona se temelji i na iskustvu stečenom u simulacijama interventnih planova sadržanih u članku 9. stavku 2. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o procjeni rizika, Komisija u suradnji s tim nadležnim tijelima predstavlja procjenu rizika za tu regiju.

  Amandman    35

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Nadležna tijela država članica svake regije navedene u Prilogu I., nakon savjetovanja s poduzećima za prirodni plin, relevantnim organizacijama koje zastupaju interese kućanstava i industrijskih kupaca plina, uključujući proizvođače električne energije, te nacionalnim regulatornim tijelom, ako je ono različito od nadležnog tijela, zajednički utvrđuju sljedeće:

  1.  Nadležna tijela država članica svake regije navedene u Prilogu I., nakon savjetovanja s poduzećima za prirodni plin, relevantnim organizacijama koje zastupaju interese kućanstava i industrijskih kupaca plina, uključujući proizvođače električne energije, te nacionalnim regulatornim tijelom, ako je ono različito od nadležnog tijela i nakon uzimanja u obzir sadržaja i strukture nacionalnih planova i mehanizama, zajednički utvrđuju sljedeće:

  Amandman    36

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 2. – podstavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Nadležna tijela redovito izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o ostvarenom napretku u pogledu pripreme i donošenja planova prevencije i interventnih planova. Nadležna tijela posebno izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje planova. Komisija može posredovati u izradi planova, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija može predložiti mehanizam suradnje za tu regiju. Ona osiguravaju redovito praćenje provedbe tih planova.

  Nadležna tijela redovito izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o ostvarenom napretku u pogledu pripreme i donošenja planova prevencije i interventnih planova. Nadležna tijela posebno izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje planova. Komisija posreduje u izradi planova, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija razvija mehanizam suradnje za tu regiju. Ona osiguravaju redovito praćenje provedbe tih planova.

  Amandman    37

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  definiciju zaštićenih kupaca u svakoj državi članici regije i informacije opisane u članku 5. stavku 1. drugom podstavku;

  (-b)  definiciju zaštićenih kupaca u svakoj državi članici regije i informacije opisane u članku 5. stavku 1. drugom podstavku; definicija zaštićenih kupaca trebala bi biti usklađena na razini Unije;

  Amandman    38

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 1. – točka e

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  druge preventivne mjere kojima se uzimaju u obzir rizici utvrđeni u procjeni rizika, kao što su mjere koje se odnose na potrebu poboljšanja spojnih plinovoda između susjednih država članica i mogućnost diversifikacije putova i izvora opskrbe plinom, prema potrebi, kako bi se uklonili utvrđeni rizici i time u najvećoj mogućoj mjeri održao kontinuitet opskrbe plinom svih kupaca;

  (e)  druge preventivne mjere kojima se uzimaju u obzir rizici utvrđeni u procjeni rizika, kao što su mjere koje se odnose na potrebu poboljšanja spojnih plinovoda između susjednih država članica i mogućnost diversifikacije putova i izvora opskrbe plinom, pokretanja ili povećanja isporuke od alternativnih dobavljača posredstvom mehanizma za dobrovoljno okrupnjavanje potražnje prema potrebi, kako bi se uklonili utvrđeni rizici i time u najvećoj mogućoj mjeri održao kontinuitet opskrbe plinom svih kupaca;

  Amandman    39

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  u njima se definiraju uloga i odgovornosti poduzeća za prirodni plin i industrijskih kupaca plina, uključujući relevantne proizvođače električne energije, vodeći računa u kojoj je mjeri svaki od njih pogođen u slučaju poremećaja u opskrbi plinom, te njihova interakcija s nadležnim tijelima i, prema potrebi, nacionalnim regulatornim tijelima na svakoj kriznoj razini definiranoj u članku 10. stavku 1.;

  (b)  u njima se jasno definiraju uloga i odgovornosti poduzeća za prirodni plin i industrijskih kupaca plina, uključujući relevantne proizvođače električne energije, vodeći računa u kojoj je mjeri svaki od njih pogođen u slučaju poremećaja u opskrbi plinom, te njihova interakcija s nadležnim tijelima i, prema potrebi, nacionalnim regulatornim tijelima na svakoj kriznoj razini definiranoj u članku 10. stavku 1.;

  Amandman    40

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka e

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  u njima se prema potrebi utvrđuju mjere i radnje koje se trebaju poduzeti u svrhu ublažavanja mogućeg utjecaja poremećaja u opskrbi plinom na postrojenja centraliziranoga grijanja i isporuku električne energije dobivene iz plina;

  (e)  u njima se prema potrebi utvrđuju mjere i radnje koje se trebaju poduzeti u svrhu ublažavanja mogućeg utjecaja poremećaja u opskrbi plinom na postrojenja centraliziranoga grijanja i isporuku električne energije dobivene iz plina, uzimajući u obzir regionalne posebnosti;

  Amandman    41

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka h

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (h)  u njima se utvrđuje doprinos tržišnih mjera prevladavanju situacije na razini uzbunjivanja i ublažavanju situacije na razini izvanrednog stanja;

  (h)  u njima se utvrđuje doprinos tržišnih mjera, kao što su dobrovoljno okrupnjavanje potražnje ili mehanizmi virtualne rezerve plina, prevladavanju situacije na razini uzbunjivanja i ublažavanju situacije na razini izvanrednog stanja;

  Amandman    42

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 5.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5 a.  Ako postoje konkretne, ozbiljne i pouzdane informacije da može doći do situacije koja će, po svemu sudeći, uzrokovati znatni poremećaj u opskrbi (rano upozoravanje) u trećoj zemlji, Komisija poduzima vanjske mjere u skladu sa skupom prioriteta iznesenih u Zaključcima Vijeća o energetskoj diplomaciji od 20. srpnja 2015. u suradnji s trećim zemljama, između ostaloga, savjetovanjem, pružanjem usluga posredovanja i uspostavljanjem radne skupine, gdje je to potrebno.

  Amandman    43

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Prvi podstavak primjenjuje se na temeljne socijalne usluge i postrojenja centraliziranoga grijanja u mjeri u kojoj su oni obuhvaćeni definicijom zaštićenih kupaca u predmetnoj državi članici.

  Prvi podstavak primjenjuje se na temeljne socijalne usluge i postrojenja centraliziranoga grijanja u mjeri u kojoj su oni obuhvaćeni definicijom zaštićenih kupaca u predmetnoj regiji.

  Amandman    44

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 2.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2 a.  Ako predmetne države ne mogu postići dogovor o okolnostima koje zahtijevaju nastavak opskrbe kupcima koji nisu kućanstva, temeljne socijalne usluge i postrojenja za centralizirano grijanje, Komisija, nakon savjetovanja s Koordinacijskom skupinom za plin i u skladu s člankom 10. stavkom 1., predstavlja ocjenu standarda opskrbe u državama članicama koje su proglasile razinu izvanrednog stanja.

  Amandman    45

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Države članice koje su izravno povezane jedna s drugom dogovaraju tehničke, pravne i financijske mehanizme za primjenu stavka 3. i opisuju ih u interventnim planovima svojih regija. Takvim mehanizmima mogu biti obuhvaćene, među ostalim, cijene plina koje će se primjenjivati, uporaba međudržavnih spojnih plinovoda, uključujući dvosmjerni kapacitet, količine plina i pokrivenost troškova nadoknade. Za provedbu obveze iz stavka 3. prednost se daje tržišnim mjerama, kao što su dražbe. U slučaju izmjene tehničkih, pravnih i financijskih mehanizama nužnih za primjenu stavka 3., u skladu s time ažurira se povezani interventni plan.

  4.  Tehnički, pravni i financijski mehanizmi za primjenu stavka 3. dogovaraju se na regionalnoj i međuregionalnoj razini te se opisuju u interventnim planovima. Takvim mehanizmima mogu biti obuhvaćene, među ostalim, cijene plina koje će se primjenjivati, uporaba međudržavnih spojnih plinovoda, uključujući dvosmjerni kapacitet, količine plina i zajedničku odgovornost za troškove nadoknade. Za provedbu obveze iz stavka 3. prednost se daje tržišnim mjerama, kao što su dražbe. Te cijene plina i troškovi i mehanizmi nadoknade redovito se preispituju. U slučaju izmjene tehničkih, pravnih i financijskih mehanizama nužnih za primjenu stavka 3., u skladu s time ažurira se povezani interventni plan. Komisija će do 31. ožujka 2019. pripremiti smjernice i popis najboljih praksi za pojednostavljenje tih mehanizama.

  Amandman    46

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 6.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Ako države članice nisu dogovorile nužne tehničke, pravne i financijske mehanizme, Komisija može predložiti okvir za takve mjere u svojem mišljenju i odluci o planovima.

  6.  Ako države članice nisu dogovorile nužne tehničke, pravne i financijske mehanizme, Komisija predlaže okvir za takve mjere u svojem mišljenju i odluci o planovima u cilju jačanja klauzule o solidarnosti.

  Amandman    47

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Ako Komisija smatra da je opskrba plinom u regiji ili u Uniji kao cjelini pogođena ili bi mogla biti pogođena, ona može tražiti od nadležnih tijela da prikupe informacije potrebne za procjenu stanja opskrbe plinom u Uniji te da ih dostave Komisiji. Komisija svoju procjenu može podijeliti s Koordinacijskom skupinom za plin.

  5.  Ako Komisija smatra da je opskrba plinom u regiji ili u Uniji kao cjelini pogođena ili bi mogla biti pogođena, ona traži od nadležnih tijela da prikupe informacije potrebne za procjenu stanja opskrbe plinom u Uniji te da ih dostave Komisiji. Komisija svoju procjenu dijeli s Koordinacijskom skupinom za plin.

  Amandman    48

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6. – točka a – podtočka vi.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (vi)  uvjete za obustavu isporuke plina.

  (vi)  uvjete za izmjenu i obustavu isporuke plina.

  Amandman    49

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6. – točka b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  nadležnom tijelu i Komisiji odmah nakon njihova sklapanja ili izmjene ugovore o opskrbi plinom trajanja duljeg od jedne godine koji su sklopljeni ili izmijenjeni nakon [OP: Upišite datum stupanja na snagu ove Uredbe] kojima se pojedinačno ili zajedno s drugim ugovorima s istim dobavljačem ili njegovim povezanim društvima osigurava više od 40 % godišnje potrošnje prirodnog plina u predmetnoj državi članici. Obveza dostavljanja podataka ne primjenjuje se na izmjene koje su povezane samo s cijenom plina. Obveza dostavljanja podataka primjenjuje se i na sve trgovinske sporazume relevantne za izvršenje ugovora o opskrbi plinom.

  (b)  nadležnom tijelu i Komisiji odmah nakon njihova sklapanja ili izmjene ugovora o opskrbi plinom trajanja duljeg od jedne godine koji su sklopljeni ili izmijenjeni nakon [OP: Upišite datum stupanja na snagu ove Uredbe] kojima se pojedinačno ili zajedno s drugim ugovorima s istim dobavljačem ili njegovim povezanim društvima prelazi prag od 8 milijardi kubičnih metara ili osigurava više od 40 % godišnje potrošnje prirodnog plina u predmetnoj državi članici. Obveza dostavljanja podataka ne primjenjuje se na izmjene koje su povezane samo s cijenom plina. Obveza dostavljanja podataka primjenjuje se i na sve trgovinske sporazume relevantne za izvršenje ugovora o opskrbi plinom.

  Amandman    50

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 9.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  9 a.  Ako Komisija u ugovorima podnesenima u skladu s člankom 13. pronađe odredbe kojima se krši ova Uredba, o neusklađenim odredbama predmetnih ugovora obavješćuje nacionalna poduzeća za plin i predmetna nadležna tijela. Nacionalna poduzeća za plin uzimaju te informacije u obzir i, u roku od tri mjeseca od datuma primitka obavijesti od Komisije, daju Komisiji objašnjenje u pogledu sukladnosti s ovom Uredbom. Komisija može razmotriti daljnje korake za osiguravanje sukladnosti s Uredbom, što može biti podnošenje zahtjeva za izmjenu neusklađenih odredbi, i, ako se to ocijeni potrebnim, započeti postupak u skladu s pravom EU-a.

  Amandman    51

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 9.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  9 b.  Komisija u pripremi popisa dobrih praksi te štetnih klauzula, koji će poslužiti kao referentni dokument nadležnim tijelima i nacionalnim poduzećima, u obzir uzima informacije dobivene u skladu s člankom 13.

  Amandman    52

  Prijedlog uredbe

  Članak 14. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Koordinacijska skupina za plin uspostavlja se kako bi se olakšala koordinacija mjera povezanih sa sigurnošću opskrbe plinom. Skupina je sastavljena od predstavnika država članica, posebno njihovih nadležnih tijela, te Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”), ENTSO-a za plin i predstavničkih tijela predmetne industrije i relevantnih kupaca. Komisija o sastavu Skupine odlučuje u dogovoru s državama članicama, osiguravajući da ona bude u cijelosti reprezentativna. Komisija predsjeda Skupinom. Skupina donosi svoj poslovnik.

  1.  Koordinacijska skupina za plin uspostavlja se kako bi se poboljšala koordinacija mjera povezanih sa sigurnošću opskrbe plinom. Skupina je sastavljena od predstavnika država članica, posebno njihovih nadležnih tijela, te Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”), ENTSO-a za plin i predstavničkih tijela predmetne industrije i relevantnih kupaca. Komisija o sastavu Skupine odlučuje u dogovoru s državama članicama, osiguravajući da ona bude u cijelosti reprezentativna. Komisija predsjeda Skupinom. Skupina donosi svoj poslovnik.

  Amandman    53

  Prijedlog uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Člankom 3. stavkom 2. drugom rečenicom, člankom 3. stavkom 6., člankom 4. stavcima 3., 4. i 6, člankom 5. stavkom 2., člankom 6. stavkom 1. točkom (d), člankom 7. stavkom 5. točkama (b) i (e), člankom 8. stavkom 1. točkama (e), (g), (i), člankom 8. stavkom 4. točkama (b) i (c), člankom 9. stavkom 1. točkama (j) i (m), člankom 9. stavkom 4., člankom 10. stavkom 4., člankom 11. stavkom 5. i člankom 12. stvaraju se obveze država članica prema ugovornoj stranci Energetske zajednice podložno sljedećoj proceduri:

  1.  Člankom 3. stavkom 2. drugom rečenicom, člankom 3. stavkom 6., člankom 4. stavcima 3., 4. i 6, člankom 5. stavkom 2., člankom 6. stavkom 1. točkom (d), člankom 7. stavkom 5. točkama (b) i (e), člankom 8. stavkom 1. točkama (e), (g), (i), člankom 8. stavkom 4. točkama (b) i (c), člankom 9. stavkom 1. točkama (j) i (m), člankom 9. stavkom 4., člankom 10. stavkom 4., člankom 11. stavkom 5. i člankom 12. stvaraju se uzajamne obveze između država članica i ugovorne stranke Energetske zajednice podložno sljedećoj proceduri:

  Amandman    54

  Prijedlog uredbe

  Članak 16. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Komisija na temelju ocjena iz članka 7. stavka 5. donosi, prema potrebi, zaključke o mogućim sredstvima za povećanje sigurnosti opskrbe na razini Unije i izvješćuje Europski parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe te uključuje, prema potrebi, preporuke za poboljšanje ove Uredbe.

  Komisija na temelju ocjena iz članka 7. stavka 5. donosi zaključke o mogućim sredstvima za povećanje sigurnosti opskrbe na razini Unije i izvješćuje Europski parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe te uključuje preporuke za poboljšanje ove Uredbe.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

  Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  ITRE

  7.3.2016

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  AFET

  7.3.2016

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

   Datum imenovanja

  Jacek Saryusz-Wolski

  15.3.2016

  Razmatranje u odboru

  14.6.2016

  30.8.2016

   

   

  Datum usvajanja

  12.9.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  41

  6

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, Traian Ungureanu

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Heidi Hautala

  MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (14.9.2016)

  upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

  o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010
  (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

  Izvjestitelj za mišljenje: Tomasz Piotr Poręba

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  EU je od usvajanja Uredbe br. 944/2010 napredovao u integraciji unutarnjeg tržišta plina, što je otvorilo put novim rješenjima za sigurnost opskrbe u okviru jedinstvenog tržišta. Međutim, iskustvo pokazuje da cikličke plinske krize koje pogađaju Europu utječu ne samo na pojedine države članice, nego i na cijeli EU duž opskrbnog lanca. Unatoč tome, razina suradnje među državama članicama pokazala se nedovoljnom.

  Pravila koja su na snazi pružaju samo minimalnu razinu zaštite nacionalnih tržišta plina kojom se države članice štite od događaja tehničke prirode ili posljedica šokova na strani potražnje, ali se ni na koji način ne rješava glavni regionalni problem, tj. politički rizik.

  Osim toga, političke napetosti koje je Rusija prouzročila u odnosima s Ukrajinom dovele su do potrebe da se sigurnost opskrbe plinom u EU-u razmatra na drugačiji način. Rezultirajuća trajna nesigurnost u pogledu opskrbe plinom tjera nas na poduzimanje mjera za procjenu razine sigurnosti opskrbe plinom u EU-u, kao i mogućnosti za njezino poboljšanje.

  Stoga pozdravljam novi pristup pitanju jamčenja sigurnosti opskrbe i prijedloge za uvođenje novih, poboljšanih mehanizama za suradnju među državama članicama. Posebno je vrijedno napomenuti prijedloge o primjeni načela solidarnosti i jačanju procjena rizika te nacionalnog i regionalnog planiranja.

  Uvjeren sam da će se uspostavom regionalnih skupina unutar EU-a pomoći u jačanju suradnje i solidarnosti između država članica te poboljšati sigurnost opskrbe plinom u EU-u, kao i učinkovitost same Uredbe.

  Neobvezujući „odozdo prema gore” pristup regionalnoj suradnji koji se dosad primjenjivao pokazao se neučinkovitim u praksi. I dalje postoje ozbiljna ograničenja u pogledu suradnje među državama članicama koja su povezana s nedostatkom mogućnosti za suradnju na transnacionalnoj razini. Predlaganjem transparentnih kriterija za definiranje regija i specifičnih mehanizama suradnje zasigurno će se diversificirati izvori i rute opskrbe, što je ključno u slučaju izvanredne situacije.

  Regionalni pristup važan je i u pogledu potrebe za jednakom raspodjelom učinka potencijalnih kriznih situacija u različitim državama EU-a. Veliki poremećaji u opskrbi plinom s istoka uvelike utječe na cijeli EU, ali teret krize nejednako je raspoređen.

  Međutim, jačanjem regionalne suradnje, uz postavljanje jedinstvenih normi u pogledu opskrbe i infrastrukture na razini EU-a, omogućit će se državama članicama da u slučaju nestašice plina raspolažu pravim alatima za rješavanje učinka krize do kojih dolazi zbog poremećaja u sustavu opskrbe ili iznimno velike potražnje.

  Poboljšanjem otpornosti regija na poremećaje u opskrbi koji proizlaze iz političkog djelovanja osnažit će se otpornost cijelog EU-a na poremećaje u opskrbi prirodnim plinom, dok će se širenjem regionalne suradnje i korištenjem mehanizama odgovara u kriznim situacijama koji se temelje na zajedničkim procjenama rizika državama članicama pružiti alati s pomoću kojih će biti spremne na sve nestašice plina.

  Naglasio bih i uvrštavanje načela solidarnosti uvođenjem mehanizma kojim se jamči prioritetna opskrba za kućanstva, sustave za grijanje i ključne socijalne ustanove (npr. bolnice i škole) u državama članicama koje su suočavaju s krizom opskrbe plinom, čak i po cijeni smanjenja potrošnje plina na tržištu druge države.

  Smatram da ćemo uspjeti osmisliti mehanizme za jamčenje opskrbe potrebnom količinom prirodnog plina u državama članicama koja su objavile izvanredno stanje.

  AMANDMANI

  Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)  Prirodni plin (plin) i dalje je bitna sastavnica opskrbe Unije energijom. Veliki udio tog plina uvozi se u Uniju iz trećih zemalja.

  (1)  Prirodni plin (plin) bitna je sastavnica opskrbe Unije energijom u prijelaznoj fazi prema sve većem udjelu energije koja se dobiva iz obnovljivih izvora energije. Veliki udio tog plina uvozi se u Uniju iz trećih zemalja. Stoga, pitanje sigurnosti opskrbe plinom mora se razmatrati na razini Unije jer će se zajedničkim rješenjem postići učinkovitija zaštita, a da se pritom ne ugrozi unutarnje energetsko tržište i ne utječe negativno na druge zemlje. Međutim, zbog trenutačnih političkih odnosa s nekima od trećih zemalja nije moguće jamčiti pouzdanost i kontinuitet opskrbe niti energetsku sigurnost EU-a i njegovih država članica te je stoga potrebno poboljšati diversifikaciju opskrbe iz trećih zemalja kao i međusobnu povezanost država članica.

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  Značajniji poremećaj u opskrbi plinom može pogoditi sve države članice, Uniju u cjelini te ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Energetske zajednice potpisanog u Ateni 25. listopada 2005. Osim toga, poremećaj može ozbiljno naštetiti gospodarstvu Unije i imati ozbiljne socijalne posljedice, posebno za osjetljive skupine kupaca.

  (2)  Značajniji poremećaj u opskrbi plinom može pogoditi sve države članice, Uniju u cjelini te ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Energetske zajednice potpisanog u Ateni 25. listopada 2005. Osim toga, poremećaj može ozbiljno naštetiti gospodarstvu i sigurnosti Unije i imati ozbiljne socijalne posljedice, posebno za osjetljive skupine kupaca, primjerice kada je riječ o postrojenjima u stalnom pogonu, posebno u državama koje ovise o jednom dominantnom dobavljaču. Stoga je od temeljne važnosti diversificirati izvore energije, dobavljače i putove kako do takvih situacija uopće ne bi ni došlo te kako bi se minimizirali učinci neizbježnih poremećaja.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3)  Ovom Uredbom nastoji se osigurati poduzimanje svih potrebnih mjera za osiguranje neprekinute opskrbe plinom u cijeloj Uniji, a posebno opskrbe zaštićenih kupaca u slučaju teških klimatskih uvjeta ili poremećaja u opskrbi. Te ciljeve trebalo bi ostvariti troškovno najučinkovitijim mjerama i na način kojim se neće narušiti energetska tržišta.

  (3)  Ovom Uredbom nastoji se osigurati poduzimanje svih potrebnih nediskriminirajućih mjera za osiguranje neprekinute opskrbe plinom u cijeloj Uniji, a posebno opskrbe zaštićenih kupaca u slučaju teških klimatskih uvjeta ili poremećaja u opskrbi. Te ciljeve trebalo bi ostvariti troškovno najučinkovitijim mjerama unutar regija i među regijama na način kojim se neće narušiti energetska tržišta i minimalna razina opskrbe u slučaju poremećaja u radu postrojenja u stalnom pogonu. Također treba voditi računa o širem kontekstu sigurnosti opskrbe plinom, koju bi trebalo postići boljom diversifikacijom opskrbe iz trećih zemalja, novim energetskim spojnim plinovodima između država članica i korištenjem alternativnih izvora energije. Istodobno je nužno pojačati suradnju u pitanjima energetske sigurnosti između Unije i susjednih zemalja te strateških partnera. Njome bi se nadopunilo djelovanje Unije koje uključuje financijsku potporu čiji je cilj povećati energetsku učinkovitost.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (4)  Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom već je imala znatan pozitivan učinak na stanje u Uniji kad je riječ o sigurnosti opskrbe plinom, i u pogledu pripravnosti i u pogledu ublažavanja. Države članice sada su spremnije suočiti se s krizom opskrbe jer su dužne pripremiti planove s preventivnim i interventnim mjerama i bolje su zaštićene jer moraju ispuniti niz obveza povezanih s infrastrukturnim kapacitetom i opskrbom plinom. Međutim, u izvješću o provedbi Uredbe (EU) br. 994/2010 iz listopada 2014. istaknuta su područja u kojima bi se unaprjeđenjima Uredbe mogla dodatno povećati sigurnost opskrbe u Uniji.

  (4)  Postojeće pravo Unije, posebice relevantni elementi trećeg energetskog paketa i Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, već je imalo znatan pozitivan učinak na sigurnost opskrbe plinom u Uniji, i u pogledu pripravnosti i u pogledu ublažavanja. Države članice sada su spremnije suočiti se s krizom opskrbe jer su dužne pripremiti planove s preventivnim i interventnim mjerama i bolje su zaštićene jer moraju ispuniti niz obveza povezanih s infrastrukturnim kapacitetom i opskrbom plinom. Međutim, u izvješću o provedbi Uredbe (EU) br. 994/2010 iz listopada 2014. istaknuta su područja u kojima bi se unaprjeđenjima Uredbe mogla dodatno povećati sigurnost opskrbe u Uniji.

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5a)  Kako bi se zaštitila opskrba Unije energijom potrebno je diversificirati izvore energije i izgraditi nove spojne plinovode između država članica. Istodobno je nužno pojačati suradnju u pitanjima energetske sigurnosti između Unije i susjednih zemalja te strateških partnera, kao i među institucijama EU-a.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (6)  U Komunikaciji Komisije o Okvirnoj strategiji za otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom14 iz veljače 2015. istaknuta je činjenica je da je energetska unija utemeljena na solidarnosti i povjerenju koji su nužne sastavnice energetske sigurnosti. Cilj je ove Uredbe povećati solidarnost i povjerenje među državama članicama i uspostaviti mjere potrebne za ostvarenje tih ciljeva, čime će se pripremiti teren za provedbu energetske unije.

  (6)  U Komunikaciji Komisije o Okvirnoj strategiji za otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom14 iz veljače 2015. istaknuta je činjenica je da je energetska unija utemeljena na solidarnosti i povjerenju koji su nužne sastavnice energetske sigurnosti. Cilj je ove Uredbe poboljšati suradnju, solidarnost, povjerenje i povezanost među državama članicama te uspostaviti mjere potrebne za ostvarenje tih ciljeva, čime će se pripremiti teren za brzu uspostavu i provedbu energetske unije.

  __________________

  __________________

  14 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskoj investicijskoj banci, COM(2015) 80 završna verzija.

  14 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskoj investicijskoj banci, COM(2015) 80 završna verzija.

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  Unutarnje tržište plina koje dobro funkcionira najbolje je jamstvo za osiguranje sigurnosti opskrbe energijom u Uniji i za ublažavanje štetnih posljedica koje u pojedinim državama članicama mogu nastati zbog poremećaja u opskrbi. Ako je ugrožena sigurnost opskrbe pojedine države članice, postoji rizik da bi se mjerama koje je jednostrano razvila ta država članica moglo ugroziti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina i poremetiti isporuku plina kupcima u drugim državama članicama. Kako bi unutarnje tržište plina funkcioniralo čak i u slučaju nestašice u opskrbi, nužno je osigurati solidarnost i koordinaciju kao odgovor na krizu u opskrbi, i u području preventivnog djelovanja i u reakciji na konkretne poremećaje opskrbe.

  (7)  Unutarnje tržište plina koje nadziru javna regulatorna tijela i koje dobro funkcionira najbolje je jamstvo za osiguranje sigurnosti opskrbe energijom u Uniji i za ublažavanje štetnih posljedica koje u pojedinim državama članicama mogu nastati zbog poremećaja u opskrbi. Ako je ugrožena sigurnost opskrbe pojedine države članice, postoji rizik da bi se mjerama koje je jednostrano razvila ta država članica moglo ugroziti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina i poremetiti isporuku plina kupcima u drugim državama članicama. Kako bi se državama članicama omogućilo da riješe problem nestašice u opskrbi, a unutarnjem tržištu da funkcionira čak i u tom slučaju, nužno je na regionalnoj razini i razini Unije osigurati solidarnost i koordinaciju kao odgovor na krizu u opskrbi, i u području preventivnog djelovanja i u reakciji na stvarne poremećaje u opskrbi, što bi dovelo do integracije regionalnih energetskih tržišta. U tom smislu i imajući u vidu da o njima ovisi energetska sigurnost, Unija bi trebala još više diversificirati energetske izvore, dobavljače i opskrbne putove te podupirati, među ostalim i financijskim putem, samo one projekte usmjerene na diversifikaciju koji su u potpunosti u skladu s pravom i načelima Unije kao i s dugoročnim ciljevima i prioritetima politike Unije, poput infrastrukturnih projekata.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  Dosada nisu u potpunosti iskorištene mogućnosti za učinkovitije i povoljnije mjere putem regionalne suradnje. To se odnosi ne samo na bolju koordinaciju nacionalnih mjera za ublažavanje izvanrednog stanja nego i nacionalnih preventivnih mjera kao što su nacionalno skladište ili politike povezane s ukapljenim prirodnim plinom (UPP), što može biti od strateške važnosti u određenim regijama.

  (8)  Dosada nisu u potpunosti iskorištene mogućnosti za učinkovitije i povoljnije mjere putem regionalne suradnje te je potrebno uvesti koncept regionalne suradnje kojim se omogućuje utvrđivanje oblika suradnje na temelju savjetovanja s državama članicama, pri čemu se treba voditi računa o energetskoj dinamici. Preporučuje se bolja koordinacija nacionalnih mjera za ublažavanje izvanrednog stanja kao i nacionalnih preventivnih mjera kao što su nacionalno skladište ili politike povezane s ukapljenim prirodnim plinom (UPP), što može biti od strateške važnosti u određenim regijama, kao i učinkovito korištenje postojećom infrastrukturom.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  U duhu solidarnosti, regionalna suradnja, kojom su obuhvaćena javna tijela i poduzeća za prirodni plin, trebala bi biti vodeće načelo ove Uredbe kako bi se moglo utvrditi relevantne rizike u svakoj regiji i u najvećoj mogućoj mjeri ostvariti koristi od koordiniranih mjera za ublažavanje tih rizika te provesti mjere koje su najekonomičnije za potrošače u Uniji.

  (9)  U duhu solidarnosti, regionalna suradnja, kojom su obuhvaćena javna tijela i poduzeća za prirodni plin, trebala bi biti vodeće načelo ove Uredbe kako bi se moglo utvrditi relevantne rizike u svakoj regiji i u najvećoj mogućoj mjeri na lokalnoj, regionalnoj i prekograničnoj razini ostvariti koristi od koordiniranih mjera za ublažavanje tih rizika i jačanje sigurnosti opskrbe plinom te provesti mjere koje su najekonomičnije za potrošače u Uniji. Regionalnom suradnjom trebala bi se dodatno povećati uloga Unije u zalaganju za prekograničnu suradnju, a trebalo bi je dopuniti snažnijom perspektivom Unije, čime bi se omogućio pristup svim dostupnim mogućnostima za opskrbu plinom i instrumentima na cjelokupnom unutarnjem tržištu plina. Tome bi se moglo pogodovati na način da se na razini Unije provede detaljna analiza relevantnih koridora za interventnu opskrbu na temelju izvora za opskrbu plinom koje dijeli određena skupina država članica. U okviru regionalne suradnje moguće je poboljšati postojeće i izraditi nove infrastrukturne projekte na način da se prekograničnim spojnim plinovodima poveća sigurnost opskrbe plinom. Prilikom definiranja regionalnih skupina u obzir bi trebalo uzeti i mogućnost širenja na buduće države članice koje su uključene u proces proširenja.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  Određeni kupci, među ostalim kućanstva i kupci koji pružaju temeljne socijalne usluge, posebno su osjetljivi i možda će im biti potrebna socijalna zaštita. Definicija takvih zaštićenih kupaca ne bi smjela biti u suprotnosti s Unijinim mehanizmima solidarnosti.

  (10)  Određeni kupci, među ostalim kućanstva i kupci koji pružaju temeljne socijalne usluge, posebno su osjetljivi i trebalo bi ih zaštititi među ostalim i od brzo rastućih cijena plina koje su posljedica krize u opskrbi. Definicija takvih zaštićenih kupaca trebala bi se u mjeri u kojoj je to moguće uskladiti, a da se pritom ne ugroze mehanizmi Unije za solidarnost.

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Odgovornost za sigurnost opskrbe plinom trebala bi biti podijeljena između poduzeća za prirodni plin, država članica, koje djeluju posredstvom svojih nadležnih tijela; te Komisije, u okviru njihovih područja djelovanja. Za takvu podijeljenu odgovornost potrebna je bliska suradnja među strankama. Međutim, kupci koji se koriste plinom za proizvodnju električne energije ili u industrijske svrhe mogu također imati važnu ulogu u sigurnosti opskrbe plinom jer mogu odgovoriti na krizu poduzimanjem mjera na strani potražnje, primjerice ugovorima s mogućnosti prekida i prelaskom na druga goriva, što izravno utječe na ravnotežu ponude i potražnje.

  (11)  Odgovornost za sigurnost opskrbe plinom trebala bi biti podijeljena između poduzeća za prirodni plin, država članica, koje djeluju posredstvom svojih nadležnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela; te Komisije, u okviru njihovih područja djelovanja. Za takvu podijeljenu odgovornost potrebna je bliska suradnja među strankama. Međutim, kupci koji se koriste plinom za proizvodnju električne energije ili u industrijske svrhe mogu također imati važnu ulogu u sigurnosti opskrbe plinom jer mogu odgovoriti na krizu poduzimanjem mjera na strani potražnje, primjerice ugovorima s mogućnosti prekida i prelaskom na druga goriva, što izravno utječe na ravnotežu ponude i potražnje.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Odgovornost za sigurnost opskrbe plinom trebala bi biti podijeljena između poduzeća za prirodni plin, država članica, koje djeluju posredstvom svojih nadležnih tijela; te Komisije, u okviru njihovih područja djelovanja. Za takvu podijeljenu odgovornost potrebna je bliska suradnja među strankama. Međutim, kupci koji se koriste plinom za proizvodnju električne energije ili u industrijske svrhe mogu također imati važnu ulogu u sigurnosti opskrbe plinom jer mogu odgovoriti na krizu poduzimanjem mjera na strani potražnje, primjerice ugovorima s mogućnosti prekida i prelaskom na druga goriva, što izravno utječe na ravnotežu ponude i potražnje.

  (11)  Odgovornost za sigurnost opskrbe plinom trebala bi biti podijeljena između poduzeća za prirodni plin, država članica, koje djeluju posredstvom svojih nadležnih tijela; te Komisije, u okviru njihovih područja djelovanja. Za takvu podijeljenu odgovornost potrebna je bliska suradnja među strankama. Međutim, kupci koji se koriste plinom za proizvodnju električne energije ili u industrijske svrhe mogu također imati važnu ulogu u sigurnosti opskrbe plinom jer mogu odgovoriti na krizu poduzimanjem mjera na strani potražnje poput energetske učinkovitosti, ugovora s mogućnosti prekida i prelaska na druga goriva, što izravno utječe na ravnotežu ponude i potražnje.

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 18.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (18a)  Ovu bi Uredbu trebalo uzeti u obzir i kod donošenja operativnih planova za korištenje sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova i kod kriterija za financiranje projekata u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja.

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 19.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)  Stoga bi za potrebe ove Uredbe pri definiranju regionalnih skupina trebalo uzeti u obzir sljedeće kriterije: uzorke opskrbe, postojeće i planirane spojne plinovode i kapacitet za međusobno povezivanje između država članica, razvoj i zrelost tržišta, postojeće strukture za regionalnu suradnju i broj država članica u regiji, koji bi trebao biti ograničen kako skupina ne bi bila prevelika za upravljanje.

  (19)  Stoga bi za potrebe ove Uredbe pri definiranju regionalnih skupina trebalo uzeti u obzir sljedeće kriterije: uzorke opskrbe, postojeće i planirane spojne plinovode i kapacitet za međusobno povezivanje između država članica, razvoj i zrelost tržišta, razinu diversifikacije dobavljača plina i opskrbnih putova, postojeće strukture za regionalnu suradnju i broj država članica u regiji, koji bi trebao biti ograničen kako skupina ne bi bila prevelika za upravljanje.

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 20.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (20)  Da bi regionalna suradnja bila izvediva, države članice trebale bi uspostaviti mehanizam suradnje u svakoj regiji. Takav mehanizam ili mehanizmi trebali bi se razviti u primjerenom roku kako bi bilo moguće provesti procjenu rizika i sastaviti smislene planove na regionalnoj razini. Države članice mogu se dogovoriti o mehanizmu suradnje koji je najprikladniji za određenu regiju. Komisija bi trebala imati ulogu u okviru koje će olakšavati ukupni postupak te bi trebala razmjenjivati najbolje prakse za organizaciju regionalne suradnje, kao što je rotacija koordinacijske uloge u regiji za pripremu različitih dokumenata ili uspostavu posebnih tijela. Ako nije postignut dogovor o mehanizmu suradnje, Komisija može predložiti odgovarajući mehanizam suradnje za određenu regiju.

  (20)  Da bi regionalna suradnja bila izvediva, države članice trebale bi uspostaviti jasne administrativne mehanizme na razini regija i među njima koji bi se primjenjivali u hitnim slučajevima i na temelju kojih bi nadležna tijela mogla djelovati. Takav mehanizam ili mehanizmi trebali bi se razviti u primjerenom roku i njima bi se trebao zajamčiti visoki stupanj transparentnosti kako bi bilo moguće provesti procjenu rizika i sastaviti smislene planove na regionalnoj razini te izbjeći neopravdane troškove koje moraju plaćati potrošači. Države članice mogu se dogovoriti o mehanizmu suradnje koji je najprikladniji za određenu regiju, a taj mehanizam može biti preoblikovan u skladu s energetskom dinamikom. Komisija bi trebala imati ulogu u okviru koje će postaviti zajedničke standarde, te olakšavati ukupni postupak te bi trebala razmjenjivati najbolje prakse za organizaciju regionalne suradnje, kao što je rotacija koordinacijske uloge u regiji za pripremu različitih dokumenata ili uspostavu posebnih tijela. Ako nije postignut dogovor o mehanizmu suradnje, Komisija bi trebala predložiti odgovarajući mehanizam suradnje za određenu regiju.

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 23.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (23)  Kako bi se osigurala najveća moguća spremnost, u cilju izbjegavanja poremećaja u opskrbi i ublažavanja njihovih učinaka ako ipak nastanu, nadležna tijela predmetne regije moraju, nakon savjetovanja s dionicima, sastaviti planove prevencije i interventne planove. Regionalnim planovima trebale bi se uzeti u obzir posebnosti svake države članice. U njima bi također trebale biti jasno definirane uloge i odgovornosti poduzeća za prirodni plin i nadležnih tijela. Nacionalnim mjerama koje će biti izrađene trebale bi se u potpunosti uzeti u obzir regionalne mjere sadržane u planovima prevencije i interventnim planovima. One bi trebale biti tako osmišljene da se njima uzimaju u obzir nacionalni rizici na način kojim se u potpunosti iskorištavaju prilike koje pruža regionalna suradnja. Planovi bi trebali biti tehničke i operativne prirode i njihova je funkcija pomoći u sprječavanju nastanka ili pogoršanja izvanrednog stanja te ublažiti njegove učinke. Planovima bi se u obzir trebala uzeti sigurnost sustava električne energije te bi trebali biti u skladu s alatima energetske unije za strateško planiranje i izvješćivanje.

  (23)  Kako bi se osigurala najveća moguća spremnost, u cilju izbjegavanja poremećaja u opskrbi i ublažavanja njihovih učinaka ako ipak nastanu, nadležna tijela predmetne regije moraju, nakon savjetovanja s dionicima, sastaviti planove prevencije i interventne planove. Regionalnim planovima trebale bi se uzeti u obzir posebnosti svake države članice. U njima bi također trebale biti jasno definirane uloge i odgovornosti poduzeća za prirodni plin i nadležnih tijela. Nacionalnim mjerama koje će biti izrađene trebale bi se u potpunosti uzeti u obzir regionalne mjere sadržane u planovima prevencije i interventnim planovima. One bi trebale biti tako osmišljene da se njima uzimaju u obzir nacionalni rizici na način kojim se u potpunosti iskorištavaju prilike koje pruža regionalna suradnja. Planovi bi trebali biti tehničke i operativne prirode i njihova je funkcija pomoći u sprječavanju nastanka ili pogoršanja izvanrednog stanja, ublažiti njegove učinke te izbjeći stvaranje neopravdanih troškova za potrošače. Planovima bi se u obzir trebala uzeti sigurnost sustava električne energije te bi trebali biti u skladu s alatima energetske unije za strateško planiranje i izvješćivanje.

  Amandman    17

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 25.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (25)  U slučaju krize u opskrbi, sudionicima na tržištu trebalo bi tržišnim mjerama dati dovoljno mogućnosti da odgovore na nastalo stanje. Ako su iscrpljene tržišne mjere i to još uvijek nije dovoljno, države članice i njihova nadležna tijela trebali bi poduzeti mjere za uklanjanje ili ublažavanje posljedica krize u opskrbi.

  (25)  U slučaju krize u opskrbi, sudionicima na tržištu trebalo bi tržišnim mjerama dati dovoljno mogućnosti da odgovore na nastalo stanje. Ako tržišne mjere nisu pravovremene ili su iscrpljene i još uvijek su nedovoljne, države članice i njihova nadležna tijela trebali bi poduzeti mjere za uklanjanje ili ublažavanje posljedica krize u opskrbi.

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 28.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (28)  Mjere na strani potražnje, kao što je prelazak na drugo gorivo ili smanjenje opskrbe velikih industrijskih potrošača u skladu s gospodarski učinkovitim redoslijedom, mogu imati vrijednu ulogu u osiguravanju energetske sigurnosti ako se mogu brzo primijeniti i ako se njima može znatno smanjiti potražnja u slučaju poremećaja u opskrbi. Trebalo bi više raditi na promicanju učinkovite uporabe energije, posebno ako su potrebne mjere na strani potražnje. Mora se uzeti u obzir ekološki učinak svih mjera na strani potražnje i ponude i prednost se mora dati, koliko je to moguće, mjerama koje imaju najmanji učinak na okoliš. Istovremeno se moraju uzeti u obzir aspekti sigurnosti opskrbe i konkurentnosti.

  (28)  Mjere na strani potražnje, kao što je prelazak na drugo gorivo ili smanjenje opskrbe velikih industrijskih potrošača u skladu s gospodarski učinkovitim redoslijedom, mogu imati vrijednu ulogu u osiguravanju energetske sigurnosti ako se mogu brzo primijeniti i ako se njima može znatno smanjiti potražnja u slučaju poremećaja u opskrbi. Trebalo bi više raditi na promicanju učinkovite uporabe energije, posebno ako su potrebne mjere na strani potražnje. Prednost bi trebalo dati ulaganjima koja su usmjerena na iskorištavanje potencijala održive energije na lokalnoj razini. Mora se uzeti u obzir ekološki učinak svih mjera na strani potražnje i ponude i prednost se mora dati, koliko je to moguće, mjerama koje imaju najmanji učinak na okoliš. Istovremeno se moraju uzeti u obzir aspekti sigurnosti opskrbe i konkurentnosti.

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 32.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (32)  Planovi prevencije i interventni planovi trebali bi se redovito ažurirati i objavljivati. Oni bi trebali podlijegati stručnim provjerama. Postupkom stručne provjere omogućuje se rano otkrivanje neusklađenosti i mjera kojima bi se mogla ugroziti sigurnost opskrbe drugih država članica i stoga se osigurava i usklađenost planova iz različitih regija. Njime se omogućuje državama članicama da razmjenjuju najbolju praksu.

  (32)  Regionalni planovi prevencije i interventni planovi koji su s njima povezani na nacionalnoj razini moraju se redovito ažurirati i objavljivati. Oni bi trebali podlijegati stručnim provjerama. Postupkom stručne provjere omogućuje se rano otkrivanje neusklađenosti i mjera kojima bi se mogla ugroziti sigurnost opskrbe drugih država članica i stoga se osigurava i usklađenost planova iz različitih regija. Njime se omogućuje državama članicama da razmjenjuju najbolju praksu.

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 36.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (36)  Kao što su pokazala ispitivanja otpornosti na stres iz listopada 2014., potrebna je solidarnost kako bi se osigurala sigurnost opskrbe diljem Unije i ukupni troškovi sveli na minimum. Ako je u nekoj državi članici proglašeno izvanredno stanje, trebao bi se promijeniti pristup od dva koraka za jačanje solidarnosti. Prvo, sve države članice koje su uvele viši standard opskrbe trebale bi ga smanjiti na zadane vrijednosti kako bi tržište plina postalo likvidnije. Drugo, ako se u prvom koraku ne osigura nužna opskrba, trebalo bi aktivirati dodatne mjere susjednih država članica, čak i ako u njima nije proglašeno izvanredno stanje, kako bi se osigurala opskrba kućanstava, temeljnih socijalnih usluga i postrojenja centraliziranoga grijanja u državi članici u kojoj postoji izvanredno stanje. Države članice trebale bi u svojim interventnim planovima utvrditi i opisati pojedinosti mjera solidarnosti i tako osigurati poštenu i primjerenu naknadu poduzećima za prirodni plin.

  (36)  Kao što su pokazala ispitivanja otpornosti na stres iz listopada 2014., kako bi se osigurala sigurnost opskrbe diljem Unije i ukupni troškovi sveli na minimum potrebna je solidarnost temeljena na regionalnoj suradnji. Ta bi se solidarnost, ako je potreban dosljedan i usklađen pristup na razini EU-a, trebala definirati na trima razinama djelovanja – bilateralnoj ili regionalnoj, međuregionalnoj i europskoj – i ne bi trebala biti prepuštena zasebnoj regionalnoj skupini. Ako je u nekoj državi članici proglašeno izvanredno stanje, trebao bi se promijeniti pristup od dva koraka za jačanje solidarnosti. Prvo, sve države članice koje su uvele viši standard opskrbe trebale bi ga smanjiti na zadane vrijednosti kako bi tržište plina postalo likvidnije. Drugo, ako se u prvom koraku ne osigura nužna opskrba, trebalo bi aktivirati dodatne mjere susjednih država članica, čak i ako u njima nije proglašeno izvanredno stanje, kako bi se osigurala opskrba kućanstava, temeljnih socijalnih usluga i postrojenja centraliziranoga grijanja u državi članici u kojoj postoji izvanredno stanje. Države članice trebale bi u svojim interventnim planovima utvrditi i opisati pojedinosti mjera solidarnosti i tako osigurati poštenu i primjerenu naknadu poduzećima za prirodni plin.

  Amandman    21

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 41.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (41)  Među Unijinim je ciljevima jačanje Energetske zajednice, čime se osiguravaju učinkovita provedba pravne stečevine Unije u području energije i reforme energetskog tržišta te potiču ulaganja u energetski sektor bliskijom integracijom energetskog tržišta Unije i energetskog tržišta Energetske zajednice. To podrazumijeva i uvođenje zajedničkog upravljanja krizom predlaganjem planova prevencije i interventnih planova na regionalnoj razini, uključujući ugovorne stranke Energetske zajednice. Nadalje, u Komunikaciji Komisije o kratkoročnoj otpornosti europskog plinskog sustava iz listopada 2014. spominje se da je potrebno primijeniti pravila unutarnjeg energetskog tržišta na protok energije između država članica EU-a i ugovornih stranaka Energetske zajednice. U tom pogledu, kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje krizom na granicama između država članica Unije i ugovornih stranaka, nužne bi mehanizme nakon donošenja zajedničkog akta trebalo utvrditi tako da se po odgovarajućoj uspostavi traženih uzajamnih odredaba omogući posebna suradnja s bilo kojom pojedinačnom ugovornom strankom Energetske zajednice.

  (41)  Među Unijinim je ciljevima jačanje Energetske zajednice, čime se osiguravaju učinkovita provedba pravne stečevine Unije u području energije i reforme energetskog tržišta te potiču ulaganja u energetski sektor bliskijom integracijom energetskog tržišta Unije i energetskog tržišta Energetske zajednice. To podrazumijeva i uvođenje zajedničkog upravljanja krizom predlaganjem planova prevencije i interventnih planova na regionalnoj razini, uključujući ugovorne stranke Energetske zajednice. U tu svrhu trebalo bi izraditi predviđanja za potrošnju na regionalnoj razini i dostupne rezerve, čime bi se omogućilo jačanje sposobnosti da se odgovori u slučaju krize. Nadalje, u Komunikaciji Komisije o kratkoročnoj otpornosti europskog plinskog sustava iz listopada 2014. spominje se da je potrebno primijeniti pravila unutarnjeg energetskog tržišta na protok energije između država članica EU-a i ugovornih stranaka Energetske zajednice. U tom pogledu, kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje krizom na granicama između država članica Unije i ugovornih stranaka, nužne bi mehanizme nakon donošenja zajedničkog akta trebalo utvrditi tako da se po odgovarajućoj uspostavi traženih uzajamnih odredaba omogući posebna suradnja s bilo kojom pojedinačnom ugovornom strankom Energetske zajednice.

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 43.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (43)  Ako postoje pouzdane informacije o postojanju stanja izvan Unije zbog kojeg je ugrožena sigurnost opskrbe jedne ili više država članica i koje može dovesti do aktiviranja mehanizma ranog upozoravanja između Unije i treće zemlje, Komisija bi o tome trebala bez odlaganja obavijestiti Koordinacijsku skupinu za plin, a Unija bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se to stanje ublažilo.

  (43)  Ako postoje pouzdane informacije o postojanju stanja izvan Unije zbog kojeg je ugrožena sigurnost opskrbe jedne ili više država članica i koje može dovesti do aktiviranja mehanizma ranog upozoravanja između Unije i treće zemlje, Komisija bi o tome trebala bez odlaganja obavijestiti Koordinacijsku skupinu za plin, a Unija bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se to stanje ublažilo. Ako situacija to dopušta i ako postoji odgovarajuća infrastruktura, Komisija i države članice mogle bi zajamčiti privremenu pomoć trećim zemljama u krizi.

  Amandman    23

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1)  „zaštićeni kupac” znači kupac iz kategorije kućanstvo priključen na plinsku distribucijsku mrežu, a ako predmetna država članica tako odluči, može značiti i jedno ili više od sljedećeg:

  (1)  „zaštićeni kupac” znači kupac iz kategorije kućanstvo priključen na plinsku distribucijsku mrežu, a ako nadležna tijela u svakoj regiji tako odluče, može značiti i jedno ili više od sljedećeg:

  Amandman    24

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 1. − podtočka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a)  malo ili srednje poduzeće, ako je priključeno na plinsku distribucijsku mrežu, ili temeljna socijalna usluga, ako je priključena na plinsku distribucijsku ili transportnu mrežu, te pod uvjetom da ta poduzeća ili usluge zajedno ne čine više od 20 % ukupne godišnje potrošnje plina u toj državi članici;

  Briše se.

  Amandman    25

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (2)  „temeljna socijalna usluga” znači usluga zdravstvene skrbi, usluga hitnih službi ili usluga sigurnosnih službi;

  (2)  „temeljna socijalna usluga” znači usluga zdravstvene skrbi, obrazovanja ili skrbi za djecu, usluga hitnih službi ili usluga sigurnosnih službi;

  Amandman    26

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 3.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a)  „malo i srednje poduzeće” znači subjekt koji je povezan s mrežom za prijenos ili distribuciju električne energije s dostupnim ili planiranim kapacitetom od najviše 5 MWh/h;

  Amandman    27

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 3.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3b)  „nadležno tijelo” znači državno tijelo ili nacionalno regulatorno tijelo kao njegovo nadležno tijelo koje osigurava provedbu mjera predviđenih ovom Uredbom;

  Amandman    28

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka 3.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3c)  „uvoz iz trećih zemalja” znači uvoz plina iz trećih zemalja koje nisu potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a.  Komisija aktivno podržava diversifikaciju opskrbe iz trećih zemalja u pogledu izvora energije, dobavljača plina i putova opskrbe plinom. Komisija u tu svrhu stvara uvjete za poboljšanje spojnih dijelova energetske infrastrukture među državama članicama i za dovršenje putova za transport plina koji su definirani prioritetnim koridorima u skladu s Uredbom (EU) br. 347/2013 1a (Uredba o TEN-E-u). „Koridori za interventnu opskrbu” jest pojam koji dopunjuje i jača regionalni pristup iz Priloga I. toj uredbi te označava plinske opskrbne putove Unije koji su utvrđeni da bi se državama članicama pomoglo da uspješnije ublaže učinke mogućih poremećaja u opskrbi i/ili infrastrukturi.

   

  _________________

   

  1a Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (SL L 115, 25.4.2013., str. 39.).

  Amandman    30

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Komisija prema potrebi koordinira postupke nadležnih tijela na regionalnoj razini i na razini Unije, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi, među ostalim, posredstvom Koordinacijske skupine za plin iz članka 14. ili skupine za upravljanje kriznim stanjima iz članka 11. stavka 4., posebno u slučaju izvanrednog stanja na razini Unije ili na regionalnoj razini, kako je definirano u članku 11. stavku 1.

  5.  Komisija koordinira postupke nadležnih tijela na regionalnoj razini i na razini Unije, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi, među ostalim, posredstvom Koordinacijske skupine za plin iz članka 14. ili skupine za upravljanje kriznim stanjima iz članka 11. stavka 4., posebno u slučaju izvanrednog stanja na razini Unije ili na regionalnoj razini, kako je definirano u članku 11. stavku 1.

  Amandman    31

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Mjere za osiguravanje sigurnosti opskrbe sadržane u planovima prevencije i interventnim planovima moraju biti jasno definirane, transparentne, razmjerne, nediskriminirajuće i provjerljive i njima se ne smije neprimjereno narušavati tržišno natjecanje ni učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina, kao ni ugrožavati sigurnost opskrbe plinom drugih država članica ili Unije u cjelini.

  6.  Regionalni planovi prevencije i interventni planovi temelje se na nacionalnim planovima za sigurnost opskrbe plinom. Mjere za osiguravanje sigurnosti opskrbe sadržane u regionalnim planovima prevencije usklađenima s nacionalnim planovima prevencije i u interventnim planovima moraju biti jasno definirane, transparentne, razmjerne, nediskriminirajuće, provjerljive, održive i usklađene s klimatskim i energetskim ciljevima Unije i njima se ne smije neprimjereno narušavati tržišno natjecanje ni učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta plina, kao ni ugrožavati sigurnost opskrbe plinom drugih država članica, regija ili Unije u cjelini.

  Amandman    32

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 7. – točka ca (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ca)  sposobnost zadovoljavanja potražnje zaštićenih potrošača za plinom u razdobljima prekida isporuke najvećeg pojedinačnog dobavljača;

  Amandman    33

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 7. – podstavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 18. radi izmjene Priloga I. na temelju kriterija utvrđenih u prvom podstavku ovog stavka ako je promjena regije opravdana okolnostima.

  Sastav regija može se ponovno ocijeniti nakon provedbe regionalne procjene rizika, plana prevencije i interventnog plana, ali ne prije 2022. Sastav regija trebao bi se moći mijenjati samo putem revizije ove Uredbe.

  Amandman    34

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7.  Razvijanjem dobro povezane mreže nadležno tijelo osigurava da se svakim novim objektom transportne infrastrukture pridonosi sigurnosti opskrbe, prema potrebi i putem dostatnog broja prekograničnih ulaznih i izlaznih točaka u skladu s tržišnom potražnjom i utvrđenim rizicima. Nadležna tijela ocjenjuju u procjeni rizika postoje li uska grla i imaju li nacionalni ulazni kapacitet i infrastruktura, a posebno transportne mreže, sposobnost prilagoditi nacionalne i prekogranične protoke plina scenariju poremećaja najvećeg pojedinačnog infrastrukturnog objekta na nacionalnoj razini i najvećeg pojedinačnog infrastrukturnog objekta od zajedničkog interesa u regiji koji su utvrđeni u procjeni rizika.

  7.  Razvijanjem dobro povezane mreže nadležno tijelo osigurava da se svakim novim objektom transportne infrastrukture pridonosi sigurnosti opskrbe, prema potrebi i putem dostatnog broja prekograničnih ulaznih i izlaznih točaka u skladu s tržišnom potražnjom i utvrđenim rizicima. Nadležna tijela ocjenjuju u procjeni rizika postoje li uska grla i imaju li nacionalni ulazni kapacitet i infrastruktura, a posebno transportne mreže, sposobnost prilagoditi nacionalne i prekogranične protoke plina scenariju poremećaja najvećeg pojedinačnog infrastrukturnog objekta na nacionalnoj razini i najvećeg pojedinačnog infrastrukturnog objekta od zajedničkog interesa u regiji koji su utvrđeni u procjeni rizika. Tijekom izvanrednog stanja na nacionalnoj ili regionalnoj razini ili na razini Unije, plinski tok koji prolazi trajnim dvosmjernim kapacitetom izgrađenim radi poboljšanja sigurnosti opskrbe plinom u državi članici ima prednost nad drugim točkama u sustavu. Nadležna tijela razmatraju korištenje mogućnosti koje nude energetski projekti Instrumenta za povezivanje Europe te europski strukturni i investicijski fondovi općenito za razvoj energetske infrastrukture u regijama kao i odgovarajućih spojnih plinovoda u tim područjima.

  Amandman    35

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Nadležno tijelo zahtijeva da poduzeća za prirodni plin koja ono odredi poduzmu mjere u svrhu osiguravanja opskrbe zaštićenih kupaca države članice plinom u sljedećim slučajevima:

  1.  Nadležno tijelo zahtijeva da poduzeća za prirodni plin koja su dobavljači za zaštićene potrošače u državi članici poduzmu mjere u svrhu osiguravanja opskrbe zaštićenih kupaca države članice plinom u sljedećim slučajevima:

  Amandman    36

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Države članice najkasnije 31. ožujka 2017. dostavljaju Komisiji svoju definiciju zaštićenih kupaca, podatke o godišnjoj potrošnji plina tih zaštićenih kupaca i podatke o udjelu tih kupaca u ukupnoj godišnjoj krajnjoj potrošnji plina u toj državi članici. Ako država članica u svoju definiciju zaštićenih kupaca uključi kategorije iz članka 2. stavka 1. točke (a) ili (b), ona u svojoj obavijesti Komisiji navodi količinu potrošnje plina za potrošače iz tih kategorija i postotni udio svake od tih skupina potrošača u godišnjoj krajnjoj potrošnji plina.

  Nadležna tijela u svakoj regiji najkasnije 31. ožujka 2017. dostavljaju Komisiji svoju definiciju zaštićenih kupaca u toj regiji, podatke o godišnjoj potrošnji plina tih zaštićenih kupaca i podatke o udjelu tih kupaca u ukupnoj godišnjoj krajnjoj potrošnji plina u predmetnoj državi članici te načinu na koji bi ona mogla utjecati na prekogranične tokove u regiji. Ako država članica u svoju definiciju zaštićenih kupaca uključi kategorije iz članka 2. stavka 1. točke (a) ili (b), ona u svojoj obavijesti Komisiji navodi količinu potrošnje plina za potrošače iz tih kategorija i postotni udio svake od tih skupina potrošača u godišnjoj krajnjoj potrošnji plina.

  Amandman    37

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Nadležna tijela u svakoj regiji utvrđenoj u Prilogu I. zajednički na regionalnoj razini procjenjuju sve rizike koji utječu na sigurnost opskrbe plinom. Procjenom se uzimaju u obzir svi relevantni rizici, kao što su prirodne nepogode, tehnološki, komercijalni, socijalni, politički i drugi rizici. Procjena rizika obavlja se na sljedeći način:

  1.  Nadležna tijela u svakoj regiji utvrđenoj u Prilogu I. na temelju procjene rizika za pojedine države članice u svakoj regiji zajednički na regionalnoj razini procjenjuju sve rizike koji utječu na sigurnost opskrbe plinom, što uključuje i procjenu rizika za svaku državu članicu u regiji. Procjenom se uzimaju u obzir svi relevantni rizici, kao što su prirodne nepogode, tehnološki, komercijalni, socijalni, politički i drugi rizici. Procjena rizika obavlja se posebno na sljedeći način:

  Amandman    38

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 1. – točka c – podtočka ii. a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  ii.a   nedostatak sposobnosti da se odgovori na procijenjenu ili izračunatu potražnju zaštićenih kupaca u regiji tijekom poremećaja u opskrbi najvećeg pojedinačnog dobavljača;

  Amandman    39

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Nadležna tijela u svakoj regiji dogovaraju se o mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika u roku predviđenom u stavku 5. ovog članka. Nadležna tijela izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje procjene rizika. Komisija može posredovati u izradi procjene rizika, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija može predložiti mehanizam suradnje za tu regiju.

  Nadležna tijela u svakoj regiji dogovaraju se o mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika u roku predviđenom u stavku 5. ovog članka. Nadležna tijela izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje za provođenje procjene rizika 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje procjene rizika. Komisija posreduje u izradi procjene rizika, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija razvija mehanizam suradnje za tu regiju.

  Amandman    40

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Poduzeća za prirodni plin, industrijski kupci plina, relevantne organizacije koje zastupaju interese kućanstava i industrijskih kupaca plina te države članice i nacionalno regulatorno tijelo, ako je ono različito od nadležnog tijela, surađuju s nadležnim tijelima i dostavljaju im na zahtjev sve potrebne informacije za procjenu rizika.

  4.  Poduzeća za prirodni plin, industrijski kupci plina, relevantne organizacije koje zastupaju interese kućanstava, zaštićenih i industrijskih kupaca plina te države članice i nacionalno regulatorno tijelo, ako je ono različito od nadležnog tijela, surađuju s nadležnim tijelima i dostavljaju im na zahtjev sve potrebne informacije za procjenu rizika.

  Amandman    41

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Nakon što se o njoj usuglase sve države članice u regiji, procjena rizika dostavlja se Komisiji po prvi puta najkasnije 1. rujna 2018. Procjena rizika ažurira se svake četiri godine, osim ako su zbog okolnosti potrebna češća ažuriranja. U procjeni rizika uzimaju se u obzir ostvareni napredak u ulaganjima u svrhu zadovoljavanja infrastrukturnog standarda utvrđenog u članku 4. i specifični problemi s kojima se suočava država članica pri provedbi novih alternativnih rješenja. Ona se temelji i na iskustvu stečenom u simulacijama interventnih planova sadržanih u članku 9. stavku 2.

  5.  Nakon što se o njoj usuglase sve države članice u regiji, procjena rizika dostavlja se Komisiji po prvi puta najkasnije 1. rujna 2018. Procjena rizika ažurira se svake četiri godine, osim ako su zbog okolnosti potrebna češća ažuriranja. U procjeni rizika uzimaju se u obzir ostvareni napredak u ulaganjima u svrhu zadovoljavanja infrastrukturnog standarda utvrđenog u članku 4. i specifični problemi s kojima se suočava država članica pri provedbi novih alternativnih rješenja. Ona se temelji i na iskustvu stečenom u simulacijama interventnih planova sadržanih u članku 9. stavku 2. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o procjeni rizika, Komisija u suradnji s tim nadležnim tijelima predstavlja procjenu rizika za tu regiju.

  Amandman    42

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Nadležna tijela država članica svake regije navedene u Prilogu I., nakon savjetovanja s poduzećima za prirodni plin, relevantnim organizacijama koje zastupaju interese kućanstava i industrijskih kupaca plina, uključujući proizvođače električne energije, te nacionalnim regulatornim tijelom, ako je ono različito od nadležnog tijela, zajednički utvrđuju sljedeće:

  1.  Nadležna tijela država članica svake regije navedene u Prilogu I., nakon savjetovanja s poduzećima za prirodni plin, relevantnim organizacijama koje zastupaju interese kućanstava, zaštićenih i industrijskih kupaca plina, uključujući proizvođače električne energije, te nacionalnim regulatornim tijelom, ako je ono različito od nadležnog tijela, zajednički utvrđuju skladan okvir na razini Unije:

  Amandman    43

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1. – točka ba (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ba)  mjere za podjelu troškova među državama članicama ako na potrošača u jednoj državi članici negativno utječe poremećaj u potrošnji plina te je primoran koristiti druga goriva (nafta umjesto plina u slučaju elektrana), zbog zaštićene opskrbe potrošača u drugoj državi članici.

  Amandman    44

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Ujedinjavanjem regionalnih planova prevencije i interventnih planova, Komisija uz savjetovanje s nadležnim tijelima, ACER-om i ENTSO-G-om, priprema plan prevencije i interventni plan na razini Unije.

  Amandman    45

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Tim se planovima prevencije i interventnim planovima želi pomoći u utvrđivanju rizika i mogućnosti Unije da ublaži rizik, da mjere prilagodi različitim regijama te da procijeni specifične potrebe svake regije u odnosu na druge.

  Amandman    46

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Nadležna tijela u svakoj regiji dogovaraju se o mehanizmu suradnje dovoljno unaprijed da mogu utvrditi planove i dostaviti ih te da mogu dostaviti ažurirane planove.

  Nadležna tijela u svakoj regiji dogovaraju se o mehanizmu suradnje, imajući na umu načelo europske teritorijalne suradnje, dovoljno unaprijed da mogu utvrditi planove i dostaviti ih te da mogu dostaviti ažurirane planove.

  Amandman    47

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 2. – podstavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Nadležna tijela redovito izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o ostvarenom napretku u pogledu pripreme i donošenja planova prevencije i interventnih planova. Nadležna tijela posebno izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje planova. Komisija može posredovati u izradi planova, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija može predložiti mehanizam suradnje za tu regiju. Ona osiguravaju redovito praćenje provedbe tih planova.

  Nadležna tijela redovito izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o ostvarenom napretku u pogledu pripreme i donošenja planova prevencije i interventnih planova. Nadležna tijela posebno izvješćuju Koordinacijsku skupinu za plin o dogovorenom mehanizmu suradnje 18 mjeseci prije roka za donošenje i ažuriranje planova. Komisija posreduje u izradi planova, posebno u pogledu uspostave mehanizma suradnje. Ako se nadležna tijela u regiji ne dogovore o mehanizmu suradnje, Komisija razvija mehanizam suradnje za tu regiju. Ona osiguravaju redovito praćenje provedbe tih planova.

  Amandman    48

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Moguće je da se, na zahtjev nadležnog tijela, određeni dijelovi plana prevencije i interventnog plana ne objave. U tom slučaju, dotično nadležno tijelo Komisiji daje opsežan sažetak planova koji se stavlja na raspolaganje javnosti. Opsežan sažetak sadržava u najmanju ruku sve glavne elemente planova u skladu s Prilogom V. kako bi se sudionicima na tržištu dalo dovoljno informacija da ispune sve zahtjeve iz ove Uredbe. Cjelovite verzije planova dostupne su nadležnim tijelima drugih regija, Komisiji i Agenciji za suradnju energetskih regulatora.

  Amandman    49

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Planovi prevencije ažuriraju se svake četiri godine nakon 1. ožujka 2019. osim ako su češća ažuriranja opravdana okolnostima ili ako ažuriranje zatraži Komisija. Ažurirani planovi temelje se na ažuriranoj procjeni rizika i rezultatima ispitivanja provedenih u skladu s člankom 9. stavkom 2. Na ažurirani plan primjenjuje se članak 7. stavci od 3. do 7.

  6.  Planovi prevencije ažuriraju se najmanje svake četiri godine nakon 1. ožujka 2019. osim ako su češća ažuriranja opravdana okolnostima ili ako ažuriranje zatraži Komisija. Ažurirani planovi temelje se na ažuriranoj procjeni rizika i rezultatima ispitivanja provedenih u skladu s člankom 9. stavkom 2. Na ažurirani plan primjenjuje se članak 7. stavci od 3. do 7.

  Amandman    50

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka h

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (h)  u njima se utvrđuje doprinos tržišnih mjera prevladavanju situacije na razini uzbunjivanja i ublažavanju situacije na razini izvanrednog stanja;

  (-h)  u njima se utvrđuje doprinos tržišnih mjera, kao što je pokretanje dobrovoljnog mehanizma zajedničke kupovine ili zajedničkih virtualnih rezervi plina, za prevladavanje situacije na razini uzbunjivanja i ublažavanje situacije na razini izvanrednog stanja;

  Amandman    51

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 1. – točka ja (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ja)  navodi postupke koje treba primijeniti u slučaju prekida opskrbe plinom u nekoliko država članica istovremeno te postupke u slučaju smanjenja zaliha u nekoj državi članici zbog kompenzacije u okviru načela solidarnosti;

  Amandman    52

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Kada nadležno tijelo proglasi bilo koju kriznu razinu iz stavka 1., ono o tome odmah obavješćuje Komisiju i dostavlja joj sve potrebne informacije, posebno informacije o postupku koji namjerava provesti. U slučaju izvanrednog stanja koje može rezultirati pozivom za pomoć Unije i njezinih država članica, nadležno tijelo predmetne države članice o tome bez odlaganja obavješćuje Komisijin Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije.

  2.  Kada nadležno tijelo proglasi bilo koju kriznu razinu iz stavka 1., ono o tome odmah obavješćuje Komisiju i nadležne vlasti u regiji te im dostavlja sve potrebne informacije, posebno informacije o postupku koji namjerava provesti. U slučaju izvanrednog stanja koje može rezultirati pozivom za pomoć Unije i njezinih država članica, nadležno tijelo predmetne države članice o tome bez odlaganja obavješćuje Komisijin Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije.

  Amandman    53

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 5.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5a.  Ako postoje konkretne, ozbiljne i pouzdane informacije da može doći do situacije koja će, po svemu sudeći, prouzročiti znatan poremećaj u opskrbi (rano upozoravanje) u trećoj zemlji, Komisija poduzima vanjske mjere u skladu s nizom prioriteta iznesenih u Zaključcima Vijeća o energetskoj diplomaciji od 20. srpnja 2015. u suradnji s trećim zemljama, a koje obuhvaćaju savjetovanje, pružanje usluga posredovanja i uspostavljanje radnih skupina, kada je to potrebno.

  Amandman    54

  Prijedlog uredbe

  Članak 10.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 10.a

   

  Koridori za interventnu opskrbu

   

  1.   S početkom od 1. studenoga 2017. ENTSO za plin izvršava zadaće navedene u ovom članku.

   

  2.  Provodi simulaciju scenarija poremećaja u opskrbi i infrastrukturi za cijelu Uniju. Scenarije utvrđuje ENTSO za plin u dogovoru s Koordinacijskom skupinom za plin. Nadležna tijela ENTSO-u za plin dostavljaju potrebne podatke za simulacije, kao što su vrijednosti vršne dnevne potražnje, domaći proizvodni kapacitet i mjere na strani potražnje.

   

  Uspostavlja i ocjenjuje koridore za interventnu opskrbu kojima se nadopunjuje regionalni pristup iz Priloga I. i kojima plin može teći među regijama kako bi se spriječila fragmentacija unutarnjeg tržišta plina. O rezultatima te ocjene i prijedlogu za uspostavu koridora za interventnu opskrbu raspravlja Koordinacijska skupina za plin.

   

  Navedena simulacija za cijelu Uniju i koridori za interventnu opskrbu ažuriraju se svake tri godine, osim ako zbog posebnih okolnosti nisu potrebna češća ažuriranja.

   

  3.  Ako je jedno nadležno tijelo ili više njih proglasilo izvanredno stanje, države članice kroz koje prolaze koridori za interventnu opskrbu osiguravaju dostupnost svih bitnih informacija u pogledu opskrbe plinom, posebice informacija o dostupnim količinama plina, mogućim modalitetima i izvorima opskrbe plinom koji se usmjerava u države članice koje su proglasile izvanredno stanje. Države članice kroz koje prolaze koridori za interventnu opskrbu dužne su osigurati da na snazi nisu mjere obustave opskrbe plinom za države članice koje su proglasile izvanredno stanje.

   

  4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata o uspostavljanju koridora za interventnu opskrbu u skladu s člankom 18.

  Amandman    55

  Prijedlog uredbe

  Članak 11. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Na zahtjev nadležnog tijela koje je proglasilo izvanredno stanje Komisija može, nakon provjere u skladu s člankom 10. stavkom 5., proglasiti izvanredno stanje na regionalnoj razini ili razini Unije. Komisija proglašava izvanredno stanje na, prema potrebi, regionalnoj razini ili razini Unije na zahtjev najmanje dva nadležna tijela koja su proglasila izvanredno stanje, nakon provjere u skladu s člankom 10. stavkom 5. i ako su razlozi tih izvanrednih stanja povezani. Komisija u svim slučajevima prikuplja mišljenja drugih nadležnih tijela koristeći se najprikladnijim sredstvima komunikacije u danim okolnostima i uzima u obzir sve relevantne informacije koje dostave ta tijela. Kada Komisija procijeni da više ne postoji osnova za proglašenje izvanrednog stanja na regionalnoj razini ili razini Unije, ona proglašava prestanak tog izvanrednog stanja. Komisija u svakom slučaju daje obrazloženje svoje odluke i o njoj obavješćuje Vijeće.

  1.  Na zahtjev nadležnog tijela koje je proglasilo izvanredno stanje Komisija može, nakon provjere u skladu s člankom 10. stavkom 5., proglasiti izvanredno stanje za posebno pogođenu regiju ili za cijelu Uniju. Komisija proglašava izvanredno stanje na, prema potrebi, regionalnoj razini ili razini Unije na zahtjev najmanje dva nadležna tijela koja su proglasila izvanredno stanje, nakon provjere u skladu s člankom 10. stavkom 5. i ako su razlozi tih izvanrednih stanja povezani. Komisija u svim slučajevima prikuplja mišljenja drugih nadležnih tijela koristeći se najprikladnijim sredstvima komunikacije u danim okolnostima i uzima u obzir sve relevantne informacije koje dostave ta tijela. Kada Komisija procijeni da više ne postoji osnova za proglašenje izvanrednog stanja na regionalnoj razini ili razini Unije, ona proglašava prestanak tog izvanrednog stanja. Komisija u svakom slučaju daje obrazloženje svoje odluke i o njoj obavješćuje Vijeće.

  Amandman    56

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak -1. (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  -1.  Sigurnost opskrbe energijom od ključne je važnosti u kontekstu buduće energetske unije. Kod donošenja energetskih politika države članice međusobno se usklađuju i surađuju sa susjednim državama. Komisija u tu svrhu istražuje kako bi se trenutačna struktura nacionalnih mjera za prevenciju i odgovor na hitne situacije mogla pojednostavniti na regionalnoj razini i na razini Unije.

  Amandman    57

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Prvi podstavak primjenjuje se na temeljne socijalne usluge i postrojenja centraliziranoga grijanja u mjeri u kojoj su oni obuhvaćeni definicijom zaštićenih kupaca u predmetnoj državi članici.

  Prvi podstavak primjenjuje se na temeljne socijalne usluge i postrojenja centraliziranoga grijanja u mjeri u kojoj su oni obuhvaćeni definicijom zaštićenih kupaca u predmetnoj regiji.

  Amandman    58

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2a.  Ako predmetne države članice ne mogu postići dogovor o okolnostima koje zahtijevaju nastavak opskrbe kupcima koji nisu kućanstva, temeljne socijalne usluge i postrojenja za centralizirano grijanje, Komisija nakon savjetovanja s Koordinacijskom skupinom za plin i u skladu s člankom 10. stavkom 1. daje ocjenu standarda opskrbe u državama članicama koje su proglasile razinu izvanrednog stanja.

  Amandman    59

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Države članice koje su izravno povezane jedna s drugom dogovaraju tehničke, pravne i financijske mehanizme za primjenu stavka 3. i opisuju ih u interventnim planovima svojih regija. Takvim mehanizmima mogu biti obuhvaćene, među ostalim, cijene plina koje će se primjenjivati, uporaba međudržavnih spojnih plinovoda, uključujući dvosmjerni kapacitet, količine plina i pokrivenost troškova nadoknade. Za provedbu obveze iz stavka 3. prednost se daje tržišnim mjerama, kao što su dražbe. U slučaju izmjene tehničkih, pravnih i financijskih mehanizama nužnih za primjenu stavka 3., u skladu s time ažurira se povezani interventni plan.

  4.  Države članice koje su izravno povezane jedna s drugom dogovaraju tehničke, pravne i financijske mehanizme za primjenu stavka 3. i opisuju ih u interventnim planovima svojih regija. Za svaku regionalnu skupinu Komisija priprema minimalni okvir za predložene mehanizme koji, među ostalim, obuhvaća cijene plina koje će se primjenjivati, uporabu međudržavnih spojnih plinovoda, uključujući zajamčenu dostupnost dvosmjernog kapaciteta, količine plina i pokrivenost troškova nadoknade. Za provedbu obveze iz stavka 3. prednost se daje tržišnim mjerama, kao što su dražbe. U slučaju izmjene tehničkih, pravnih i financijskih mehanizama nužnih za primjenu stavka 3., u skladu s time ažurira se povezani interventni plan. Komisija priprema predložak za mjere solidarnosti, uključujući tipske klauzule, i objavljuje ga.

  Amandman    60

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  

  5.  

  Amandman    61

  Prijedlog uredbe

  Članak 12. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Ako države članice nisu dogovorile nužne tehničke, pravne i financijske mehanizme, Komisija može predložiti okvir za takve mjere u svojem mišljenju i odluci o planovima.

  6.  Ako države članice nisu dogovorile nužne tehničke, pravne i financijske mehanizme, Komisija donosi okvir za takve mjere u svojem mišljenju i odluci o planovima.

  Amandman    62

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6. – točka a – podtočka vi.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (vi)  uvjete za obustavu isporuke plina.

  (vi)  uvjete za ponovne pregovore i obustavu isporuke plina.

  Amandman    63

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 6. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  nadležnom tijelu i Komisiji odmah nakon njihova sklapanja ili izmjene ugovore o opskrbi plinom trajanja duljeg od jedne godine koji su sklopljeni ili izmijenjeni nakon [OP: Upišite datum stupanja na snagu ove Uredbe] kojima se pojedinačno ili zajedno s drugim ugovorima s istim dobavljačem ili njegovim povezanim društvima osigurava više od 40 % godišnje potrošnje prirodnog plina u predmetnoj državi članici. Obveza dostavljanja podataka ne primjenjuje se na izmjene koje su povezane samo s cijenom plina. Obveza dostavljanja podataka primjenjuje se i na sve trgovinske sporazume relevantne za izvršenje ugovora o opskrbi plinom.

  (b)  nadležnom tijelu i Komisiji odmah nakon njihova sklapanja ili izmjene ugovora o opskrbi plinom s istim dobavljačem iz treće zemlje ili iz njegovih podružnica, trajanja duljeg od jedne godine koji su sklopljeni ili izmijenjeni nakon [Ured za publikacije: upisati datum stupanja na snagu ove Uredbe] kojima se pojedinačno ili zajedno s ugovorima drugih poduzeća za prirodni plin na istom tržištu, s istim dobavljačem ili njegovim povezanim društvima premašuje prag od 8 milijardi kubičnih metara ili osigurava više od 40 % ukupnog godišnjeg izvoza plina iz trećih zemalja u predmetnu državu članicu. Obveza dostavljanja podataka ne primjenjuje se na cijenu plina. Obveza dostavljanja podataka primjenjuje se i na sve trgovinske sporazume relevantne za izvršenje ugovora o opskrbi plinom. U tu svrhu nacionalna regulatorna tijela na godišnjoj osnovi prate strukturu opskrbe tržišta i obavještavaju relevantna poduzeća za prirodni plin kada se pređe prag od 40 %. Te se informacije dostavljaju najkasnije 1. lipnja svake godine za godinu koja prethodi godini za koju je izračunat prag.

  Amandman    64

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 8.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  8a.  Ako se pri ocjeni ugovora o opskrbi plinom u skladu sa stavkom 6. točkom (b) i stavkom 7. utvrde odredbe koje su suprotne pravu Unije, Komisija obavještava tijelo i predmetno nadležno tijelo te traži da se ugovori izmijene na način da se uklone odredbe koje su suprotne pravu Unije. Tijelo ili nadležno tijelo mogu pozvati Komisiju da sudjeluje u pregovorima čiji je cilj ukloniti neusklađenosti s pravom Unije.

  Amandman    65

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 9.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  9a.  Komisija u pripremi popisa dobrih praksi te štetnih klauzula, koji će poslužiti kao referentni dokument nadležnim tijelima i nacionalnim poduzećima, u obzir uzima informacije dobivene u skladu s ovim člankom.

  Amandman    66

  Prijedlog uredbe

  Članak 14. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Koordinacijska skupina za plin uspostavlja se kako bi se olakšala koordinacija mjera povezanih sa sigurnošću opskrbe plinom. Skupina je sastavljena od predstavnika država članica, posebno njihovih nadležnih tijela, te Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”), ENTSO-a za plin i predstavničkih tijela predmetne industrije i relevantnih kupaca. Komisija o sastavu Skupine odlučuje u dogovoru s državama članicama, osiguravajući da ona bude u cijelosti reprezentativna. Komisija predsjeda Skupinom. Skupina donosi svoj poslovnik.

  1.  Koordinacijska skupina za plin uspostavlja se kako bi se olakšala koordinacija mjera povezanih sa sigurnošću opskrbe plinom. Skupina je sastavljena od predstavnika država članica, posebno njihovih nadležnih tijela, lokalnih i regionalnih vlasti te Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”), ENTSO-a za plin i predstavničkih tijela predmetne industrije i relevantnih kupaca. Komisija o sastavu Skupine odlučuje u dogovoru s državama članicama, osiguravajući da ona bude u cijelosti reprezentativna. Komisija predsjeda Skupinom. Skupina donosi svoj poslovnik.

  Amandman    67

  Prijedlog uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Člankom 3. stavkom 2. drugom rečenicom, člankom 3. stavkom 6., člankom 4. stavcima 3., 4. i 6, člankom 5. stavkom 2., člankom 6. stavkom 1. točkom (d), člankom 7. stavkom 5. točkama (b) i (e), člankom 8. stavkom 1. točkama (e), (g), (i), člankom 8. stavkom 4. točkama (b) i (c), člankom 9. stavkom 1. točkama (j) i (m), člankom 9. stavkom 4., člankom 10. stavkom 4., člankom 11. stavkom 5. i člankom 12. stvaraju se obveze država članica prema ugovornoj stranci Energetske zajednice podložno sljedećoj proceduri:

  1.  Člankom 3. stavkom 2. drugom rečenicom, člankom 3. stavkom 6., člankom 4. stavcima 3., 4. i 6, člankom 5. stavkom 2., člankom 6. stavkom 1. točkom (d), člankom 7. stavkom 5. točkama (b) i (e), člankom 8. stavkom 1. točkama (e), (g), (i), člankom 8. stavkom 4. točkama (b) i (c), člankom 9. stavkom 1. točkama (j), (ja) i (m), člankom 9. stavkom 4., člankom 10. stavkom 4., člankom 11. stavkom 5. i člankom 12. stvaraju se obveze država članica prema ugovornoj stranci Energetske zajednice podložno sljedećoj proceduri:

  Amandman    68

  Prijedlog uredbe

  Članak 15. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a.  U slučaju primjene načela solidarnosti iz članka 12. ugovorne stranke energetske zajednice tijelima susjednih država članica pružaju dostatne informacije u skladu s člankom 13.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

  Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  ITRE

  7.3.2016

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  REGI

  7.3.2016

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

   Datum imenovanja

  Tomasz Piotr Poręba

  17.3.2016

  Razmatranje u odboru

  16.6.2016

   

   

   

  Datum usvajanja

  8.9.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  17

  9

  6

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  10.2.2016

   

   

   

  Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  ITRE

  7.3.2016

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  AFET

  7.3.2016

  ECON

  7.3.2016

  ENVI

  7.3.2016

  IMCO

  7.3.2016

   

  TRAN

  7.3.2016

  REGI

  7.3.2016

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

   Datum odluke

  ECON

  12.5.2016

  ENVI

  21.3.2016

  IMCO

  15.3.2016

  TRAN

  14.3.2016

  Izvjestitelji

   Datum imenovanja

  Jerzy Buzek

  23.2.2016

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  20.4.2016

  14.6.2016

  12.7.2016

   

  Datum usvajanja

  13.10.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  55

  5

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Michael Cramer, Maria Grapini

  Datum podnošenja

  20.10.2016