JELENTÉS a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

20.10.2016 - (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Jerzy Buzek


Eljárás : 2016/0030(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0310/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0310/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0052),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0035/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az osztrák Szövetségi Tanács és a bolgár parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0310/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A földgáz (gáz) továbbra is az Unió energiaellátásának alapvető eleme. Az Unió a gáz jelentős részét harmadik országokból hozza be.

(1)  A földgáz (gáz) az Unió energiaellátásának alapvető eleme. Ezért a gázellátás biztonsága az Unió általános energiabiztonságának kulcsfontosságú eleme, amely az Unió versenyképessége és növekedése szempontjából is lényeges. Jóllehet jelenleg az Európai Gazdasági Térségben a gázfogyasztás több mint 50 %-át a belső termelés fedezi, a gáz egyre nagyobb hányadát harmadik országokból hozzák be. Az Unió energiabiztonságának javítása és a gázpiac ellenálló képességének növelése ezért megköveteli egy stabil, piaci alapú szabályozási keret létrehozását a hazai forrásokból származó gáztermelés fejlesztése érdekében. Ezenkívül az energiahatékonyság növelése, valamint a megújuló energiaforrások használata csökkenti az Unió gázimporttól való függőségét, és ezáltal a domináns külső beszállítóktól való függést is kezeli.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Unióban a gáz iránti kereslet 2000 óta 14 %-kal csökkent, részben a gazdasági válság miatt, de az energiahatékonysági politikák végrehajtása következtében is. A „hatékonyság mindenekelőtt” elvét követve az energiahatékonysági intézkedéseknek továbbra is alapvető szerepet kell játszaniuk egy fenntarthatóbb, versenyképesebb és biztonságosabb rendszerre való átállásban, mivel ez a leghatékonyabb módja, hogy csökkenteni lehessen a káros anyagok kibocsátását, megtakarítást lehessen elérni a fogyasztók számára, és csökkenjen az Unió importfüggősége. Ebben az összefüggésben különösen fontos az épületek energiahatékonyságának javítása, mivel az Unióban gáz teszi ki a fűtésre és hűtésre felhasznált primer energiafogyasztás körülbelül felét.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A gázellátás súlyos zavara minden tagállamot, az Unió egészét és az Energiaközösség létrehozásáról szóló, 2005. október 25-én Athénban aláírt szerződés szerződő feleit is érintheti. Jelentős kárt okozhat az uniós gazdaságnak, és súlyos társadalmi következményekkel is járhat, különösen a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok esetében.

(2)  Emellett a tagállamok és az európai harmadik országok nagyon erős kölcsönös egymásrautaltsága szintén jellemző az energia területére. Egy ország gázellátásának súlyos zavara több más tagállamot, az Uniót vagy az Energiaközösség létrehozásáról szóló szerződés szerződő feleit (az Energiaközösség szerződő felei) is érintheti. Meggyengítheti az általános biztonságot, potenciálisan jelentős kárt okozhat a gazdaságnak, és súlyos társadalmi következményekkel járhat, különösen a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok esetében, főleg azokban az országokban, amelyek túlságosan is függenek egyetlen domináns beszállítótól.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E rendelet biztosítani kívánja, hogy minden szükséges intézkedésre sor kerüljön annak érdekében, hogy a folyamatos gázellátás biztosított legyen az Unió egész területén, különös tekintettel a védett fogyasztóknak nehéz éghajlati viszonyok vagy gázellátási zavarok esetén nyújtott szolgáltatásra. Ezeket a célokat a leginkább költséghatékony intézkedések révén és az energiapiacok torzulása nélkül kell elérni.

(3)  E rendelet biztosítani kívánja, hogy minden szükséges intézkedésre sor kerüljön annak érdekében, hogy a folyamatos gázellátás biztosított legyen az Unió egész területén, különös tekintettel a védett fogyasztóknak nehéz éghajlati viszonyok vagy gázellátási zavarok esetén nyújtott szolgáltatásra. Ezt költséghatékony intézkedések révén, az energiapiacok torzulása nélkül kell elérni, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikkének, valamint az energiaunióra vonatkozó stratégiáról szóló 2014. május 28-i bizottsági közleményben foglalt céloknak megfelelően.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet már igen pozitívan befolyásolta az uniós gázellátás biztonságát, mind a felkészülés, mind az enyhítő intézkedések tekintetében. A tagállamok most már felkészültebbek egy esetleges gázellátási válságra annak köszönhetően, hogy kötelesek megelőző és veszélyhelyzeti intézkedéseket tartalmazó terveket kidolgozni, és védettebbek, mert az infrastruktúra kapacitása és a gázellátás tekintetében több kötelezettségnek meg kell felelniük. A 994/2010/EU rendelet végrehajtásáról 2014 októberében közreadott jelentés ugyanakkor kiemelt néhány területet, amelyeken a rendelet továbbfejlesztése még jobban elősegíthetné az uniós gázellátás biztonságát.

(4)  Az Unió jelenlegi jogszabályai, különösen a harmadik energiacsomag és a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a releváns elemei már eddig is igen pozitívan befolyásolták az Unióban a gázellátás biztonságát, mind a felkészülés, mind az enyhítő intézkedések tekintetében. A tagállamok most már felkészültebbek egy esetleges gázellátási válságra annak köszönhetően, hogy kötelesek megelőző és veszélyhelyzeti intézkedéseket tartalmazó terveket kidolgozni, és védettebbek, mert az infrastruktúra kapacitása és a gázellátás tekintetében több kötelezettségnek meg kell felelniük. A 994/2010/EU rendelet végrehajtásáról 2014 októberében közreadott jelentés ugyanakkor kiemelt néhány területet, amelyeken a rendelet továbbfejlesztése még jobban elősegíthetné az uniós gázellátás biztonságát.

 

_______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 994/2010/EU rendelete a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről , EGT-vonatkozású szöveg (HL L 295., 2010.11.12. 1. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  Az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről szóló 2014. októberi bizottsági közlemény13 elemezte az oroszországi gázbeszerzések esetleges részleges vagy teljes megszakadásának hatásait, és megállapította, hogy a kizárólag tagállami megközelítések nem kellőképpen eredményesek a beszerzések súlyos zavara esetén, mert a hatókörük – jellegüknél fogva – korlátozott. A stresszteszt megmutatta, hogy a tagállamok fokozottabb együttműködésére épülő megközelítés jelentősen csökkenthetné a beszerzések súlyos zavarainak hatását a legkiszolgáltatottabb tagállamokban.

  Az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről szóló 2014. október 16-i bizottsági közlemény13 elemezte az oroszországi gázbeszerzések esetleges részleges vagy teljes megszakadásának hatásait, és megállapította, hogy sok nemzeti megközelítés egyoldalú jellegű, nem kellőképpen koordinált vagy együttműködő, és ennélfogva nem kellőképpen eredményes a beszerzések súlyos zavara esetén. A stresszteszt megmutatta, hogy a tagállamok fokozottabb együttműködésére épülő megközelítés jelentősen csökkenthetné a beszerzések súlyos zavarainak hatását a legkiszolgáltatottabb tagállamokban.

__________________

__________________

13 COM(2014)0654

13 COM(2014)0654

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája című 2015. februári bizottsági közlemény14 hangsúlyozza, hogy az energiaunió a szolidaritásra és a bizalomra épül, amely szükséges kelléke az energiabiztonságnak. E rendeletnek törekednie kell a tagállamok közötti szolidaritás és bizalom megerősítésére, továbbá életbe kell léptetnie az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket, ezáltal előkészítve az energiaunió megvalósítását.

  Az energiabiztonság az energiaunióra vonatkozó stratégia egyik célkitűzése, amint ezt a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája című 2015. február 25-i bizottsági közlemény14 megfogalmazza. A közlemény rámutatott arra, hogy az energiaunió a szolidaritásra, az EUMSZ 194. cikkében elfogadott alapelvre és a bizalomra épül, amelyek szükséges kellékei az energiabiztonságnak. E rendelet célja a tagállamok közötti szolidaritás és bizalom megerősítése, továbbá az e célok eléréséhez szükséges intézkedések életbe léptetése, ezáltal hozzájárulva az energiaunió egyik céljának megvalósításához.

__________________

__________________

14A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak, COM(2015)0080.

14 COM(2015)0080.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  A zökkenőmentesen működő belső földgázpiac az uniós energiaellátás-biztonság garantálásának és az ellátási zavarok káros hatásainak való tagállami kiszolgáltatottság csökkentésének legjobb biztosítéka. Amikor egy tagállamban a földgázellátás biztonsága veszélybe kerül, fennáll a kockázat, hogy az e tagállam által egyoldalúan meghozott intézkedések veszélyeztetik a gáz belső piacának megfelelő működését, és hátrányosan befolyásolják más tagállamok fogyasztóinak gázellátását. Annak érdekében, hogy a gáz belső piaca a kínálat beszűkülése esetén is működhessen, szükséges rendelkezni arról, hogy az ellátási válságokra adott válaszok mind a megelőző intézkedéseket, mind pedig a tényleges ellátási zavarok esetén hozott intézkedéseket tekintetve szolidárisak és összehangoltak legyenek.

(7)  A jól összekapcsolt és jól működő, az energiaellátás szempontjából elszigetelt területektől mentes belső földgázpiac, amely zökkenőmentesen működik, egy erősen a folyamatos hatékonyságnövelés és keresletcsökkentés felé orientált energiarendszerrel együtt az uniós gázellátás biztosításának jó módja, amely egyben csökkenti az ellátási zavarok káros hatásainak való tagállami kiszolgáltatottságot. Amikor egy tagállamban a gázellátás biztonsága veszélybe kerül, fennáll a kockázat, hogy az e tagállam által egyoldalúan meghozott intézkedések ártanak a fogyasztók gázellátásának más tagállamokban, hátrányosan befolyásolják a belső gázpiac megfelelő működését, és költséges nem amortizálódó eszközöket okoznak. Annak érdekében, hogy a gáz belső piaca a kínálat beszűkülése esetén is működhessen, szükséges rendelkezni regionális és uniós szinten arról, hogy mind a megelőző intézkedések, mind pedig a tényleges ellátási zavarok esetén hozott intézkedések szolidárisak és összehangoltak legyenek. Az ezzel összefüggésben tett intézkedéseknek a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben kell tartaniuk a piacgazdasági alapelveket.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az energiabiztonság előfeltételeként az Uniónak tovább kell diverzifikálnia energiaforrásait, beszállítóit és szállítási útvonalait. Az Uniónak ezt olyan, diverzifikációt célzó projektekkel kell elérnie, amelyek teljes mértékben összhangban vannak az uniós joggal és az uniós elvekkel, valamint az Unió hosszú távú szakpolitikai célkitűzéseivel és prioritásaival. Az e kritériumoknak nem megfelelő projekteket nem szabad uniós finanszírozással támogatni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Egy több belépési ponttal és kétirányú szállításra alkalmas infrastruktúrával rendelkező, valóban összekapcsolt belső energiapiac csak a gázhálózatok teljes összekapcsolásával hozható létre, ha cseppfolyósított földgázt elosztó központokat alakítanak ki az Unió déli és keleti régióiban, befejezik az észak–déli és a Déli Gázfolyosót, illetve továbbfejlesztik a hazai termelést. Ezért szükséges a rendszerösszekötők és az ellátási források diverzifikálását célzó projektek gyorsított kialakítása, amint az már szerepel az energiabiztonsági stratégiában.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Mind ez idáig nem sikerült teljes mértékben kihasználni a regionális együttműködésen alapuló hatékonyabb és kevésbé költséges intézkedésekben rejlő lehetőségeket. Ez nemcsak a veszélyhelyzetekben alkalmazott nemzeti enyhítő intézkedések, hanem az olyan nemzeti megelőző intézkedések – például a nemzeti tárolási kapacitások vagy a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos szakpolitikák – jobb összehangolására is vonatkozik, amelyek bizonyos régiókban fontos stratégiai szerepet játszhatnak.

(8)  Mind ez idáig nem sikerült teljes mértékben kihasználni a regionális együttműködésben rejlő lehetőségeket hatékonyabb és kevésbé költséges intézkedések bevezetésére. Ez nemcsak a veszélyhelyzetekben alkalmazott nemzeti enyhítő intézkedések, hanem az olyan nemzeti megelőző intézkedések – például a nemzeti tárolási kapacitások vagy a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos szakpolitikák – jobb összehangolására is vonatkozik, amelyek bizonyos régiókban fontos stratégiai szerepet játszhatnak.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A tagállamok közötti és az Energiaközösség szerződő feleivel történő regionális megközelítés fel fogja gyorsítja a piaci integrációt, beleértve a regionális csomópontok kialakítását a piaci likviditás növelése érdekében. Az ilyen együttműködési mechanizmusok egyszerűsíthetik a politikai és az energiapiaci együttműködést, valamint megkönnyíthetik az alapvető földgáz-infrastruktúrába irányuló beruházások feletti közös döntéshozatalt; közösen lehetne tudást és információt szerezni olyan területeken, mint az energiatároló létesítmények, vagy a cseppfolyósított földgázra és rendszerösszekötőkre vonatkozó pályázati eljárások.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A szolidaritás szellemében e rendelet vezérelvének a hatóságok és a földgázipari vállalkozások regionális együttműködésének kell lennie, ez biztosítja ugyanis minden egyes régió releváns kockázatainak azonosítását, valamint a kockázatok csökkentését és az uniós fogyasztók szempontjából leginkább költséghatékony intézkedések végrehajtását célzó összehangolt fellépés előnyeinek optimalizálását.

(9)  A szolidaritás szellemében e rendelet vezérelve a hatóságok és a földgázipari vállalkozások regionális együttműködése, minden egyes régió releváns kockázatai azonosításának céljából és optimalizálva a kockázatok csökkentésére irányuló összehangolt fellépés előnyeit, annak biztosítása mellett, hogy az intézkedések összhangban legyenek a piacgazdaság elveivel, költséghatékonyak legyenek az fogyasztók szempontjából, és előmozdítsák a megfizethető energiaárakat a polgárok számára. A regionális együttműködést fokozatosan ki kell egészíteni erősebb uniós szempontokkal, ami lehetővé teszi az összes rendelkezésre álló beszerzési lehetőség és eszköz igénybevételét a teljes belső gázpiacon. Az I. mellékletben foglaltak szerinti regionális megközelítést a veszélyhelyzeti ellátási folyosók uniós szintű értékelésének kell kiegészítenie és elősegítenie.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A rendszerintegráció szellemében e rendelet egy másik vezérelvének a villamos energiával és a földgázzal foglalkozó hatóságok és vállalkozások közötti együttműködésnek kell lennie, a gáz- és a villamosenergia-rendszer fejlesztése és működése közötti releváns szinergiák azonosítása céljából, valamint az uniós fogyasztók számára leginkább költséghatékony intézkedések végrehajtásának összehangolt megközelítési módjából fakadó előnyök optimalizálása érdekében.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Bizonyos fogyasztók – köztük a háztartások és a szociális alapszolgáltatók – különösen kiszolgáltatottak, és szociális védelmet igényelhetnek. E védett fogyasztók meghatározása nem lehet ellentétes az Európai Unió szolidaritási mechanizmusaival.

(10)  Bizonyos fogyasztók – köztük a háztartások és a szociális alapszolgáltatók – különösen kiszolgáltatottak az ellátási zavaroknak és speciális védelmet igényelnek. E védett fogyasztók meghatározását Unió-szerte harmonizálni kell.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A gázellátás biztonságát saját tevékenységi körükön belül a földgázipari vállalkozásoknak, a hatáskörrel rendelkező hatóságaikon keresztül a tagállamoknak, valamint a Bizottságnak közösen kell biztosítaniuk. Ez a feladatmegosztás igen szoros együttműködést tesz szükségessé a felek között. Ugyanakkor a gázt villamosenergia-termelésre vagy ipari célokra felhasználó fogyasztók is fontos szerepet játszhatnak a gázellátás biztonságának szavatolásában azáltal, hogy a válsághelyzetre keresletoldali intézkedésekkel, például megszakítható szerződésekkel és másik energiahordozóra való átállással tudnak reagálni, ami azonnali hatást gyakorol a kereslet és a kínálat egyensúlyára.

(11)  A gázellátás biztonságát saját tevékenységi körükön belül a földgázipari vállalkozásoknak, a hatáskörrel rendelkező hatóságaikon keresztül a tagállamoknak, valamint a Bizottságnak közösen kell biztosítaniuk. Ez a feladatmegosztás igen szoros együttműködést tesz szükségessé a felek között. Ugyanakkor a gázt villamosenergia-termelésre vagy ipari célokra felhasználó fogyasztók is fontos szerepet játszhatnak a gázellátás biztonságának szavatolásában azáltal, hogy a válsághelyzetre keresletoldali intézkedésekkel, például megszakítható szerződésekkel és másik energiahordozóra való átállással tudnak reagálni, ami azonnali hatást gyakorol a kereslet és a kínálat egyensúlyára. Egyes esetekben ezen fogyasztók gázellátásának biztonsága szintén alapvetőnek tekinthető. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bizonyos szintű védelemben részesítsék őket annak biztosításával, hogy veszélyhelyzetben az utolsó fogyasztók között szerepelnek, akik elesnek a szolgáltatástól a védett fogyasztók előtt. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a veszélyhelyzet esetén irányadó ellátási korlátozások meghatározása során biztosítsák ezt a lehetőséget.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 rendelkezéseinek megfelelően a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak az e rendeletben foglalt feladataik végrehajtása során szorosan együtt kell működniük a többi érintett nemzeti hatósággal, köztük különösen a nemzeti szabályozó hatóságokkal.

(A magyar változatot nem érinti.)  

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK irányelve a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 94. o.).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A 994/2010/EU rendelet előírja, hogy a szállításirendszer-üzemeltetőknek valamennyi határkeresztező rendszerösszekötőn kétirányú szállítást lehetővé tevő állandó kapacitást kell kialakítaniuk, kivéve akkor, ha mentesülnek e kötelezettség alól. E rendelkezés célja annak biztosítása, hogy a kétirányú szállítást lehetővé tevő állandó kapacitás lehetséges előnyei az új rendszerösszekötők létesítésének tervezésekor mindig figyelembevételre kerüljenek. A kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitás ugyanakkor mind a szomszédos tagállam, mind a gázfolyosó mentén fekvő többi ország földgázzal való ellátására is felhasználható. A kétirányú szállítást lehetővé tevő állandó kapacitás kialakításának a gázellátás biztonsága szempontjából vett előnyeit ezért szélesebb összefüggésben, a szolidaritás és a megerősített együttműködés szellemében kell mérlegelni. Ennélfogva a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitások kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala során olyan költség-haszon elemzéseket kell végezni, amelyek az egész szállítási folyosót figyelembe veszik. Ennek megfelelően helyénvaló, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok a regionális kockázatértékelések eredményei alapján felülvizsgálják a 994/2010/EU rendelet alapján adott mentességeket.

(14)  A 994/2010/EU rendelet előírja, hogy a szállításirendszer-üzemeltetőknek valamennyi határkeresztező rendszerösszekötőn kétirányú szállítást lehetővé tevő állandó kapacitást kell kialakítaniuk, kivéve akkor, ha mentesülnek e kötelezettség alól. E rendelkezés célja annak biztosítása, hogy a kétirányú szállítást lehetővé tevő állandó kapacitás lehetséges előnyei az új rendszerösszekötők létesítésének tervezésekor mindig figyelembevételre kerüljenek. A kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitás ugyanakkor mind a szomszédos tagállam, mind a gázfolyosó mentén fekvő többi ország földgázzal való ellátására is felhasználható. A kétirányú szállítást lehetővé tevő állandó kapacitás kialakításának a gázellátás biztonsága szempontjából vett előnyeit szélesebb összefüggésben, a szolidaritás és a megerősített együttműködés szellemében kell mérlegelni. A kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitások kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala során olyan átfogó költség-haszon elemzéseket kell végezni, amelyek az egész szállítási folyosót figyelembe veszik. Helyénvaló, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok a regionális kockázatértékelések eredményei alapján felülvizsgálják a 994/2010/EU rendelet alapján adott mentességeket. Átfogó célként egy bővülő kétirányú kapacitást kell kitűzni, és az egyirányú határkeresztező kapacitások jövőbeni projektjeit a minimumra kell szorítani.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A rendelet olyan, elegendő mértékben harmonizált ellátásbiztonsági előírásokat határoz meg, amelyek megoldást kínálnak legalább a 2009. januárihoz hasonló helyzetekre, amikor is zavar keletkezett az oroszországi földgázbeszerzésekben. Ezek az előírások figyelembe veszik a tagállamok közötti eltéréseket, valamint a 2009/73/EK irányelv 3. cikke szerinti közszolgáltatási kötelezettségeket és fogyasztóvédelmi intézkedéseket. Az ellátásbiztonsági előírásoknak – a szükséges jogbiztonság megteremtése érdekében – stabilnak és egyértelműen meghatározottnak kell lenniük, és nem róhatnak ésszerűtlen és aránytalan terheket a földgázipari vállalkozásokra. Továbbá az uniós földgázipari vállalkozások számára egyenlő hozzáférést kell biztosítaniuk a nemzeti fogyasztókhoz.

(16)  Ez a rendelet olyan, elegendő mértékben harmonizált ellátásbiztonsági előírásokat határoz meg, amelyek megoldást kínálnak legalább a 2009. januárihoz hasonló helyzetekre, amikor is zavar keletkezett az oroszországi földgázbeszerzésekben. Az említett előírások figyelembe veszik a tagállamok közötti eltéréseket, valamint a 2009/73/EK irányelv 3. cikke szerinti közszolgáltatási kötelezettségeket és fogyasztóvédelmi intézkedéseket. Az ellátásbiztonsági előírásoknak – a szükséges jogbiztonság megteremtése érdekében – stabilnak és egyértelműen meghatározottnak kell lenniük, és nem róhatnak ésszerűtlen és aránytalan terheket a földgázipari vállalkozásokra. Továbbá az uniós földgázipari vállalkozások számára egyenlő hozzáférést kell biztosítaniuk a nemzeti fogyasztókhoz.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A tagállamok közötti különbségek figyelembe vétele érdekében a tagállamoknak – egy esetleges veszélyhelyzeti válságszint kihirdetése esetén fennálló, szolidaritással kapcsolatos jogaik és kötelezettségeik sérelme nélkül – lehetőségük van arra, hogy az e rendeletben rögzített ellátásbiztonsági előírásokat bizonyos kis- és közepes méretű vállalkozásokra, valamint távhőszolgáltató létesítményekre is alkalmazzák, amennyiben ezek az említett vállalkozások számára szolgáltatnak fűtést.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A kockázatértékelés, valamint a megelőzést és a kockázatok enyhítését szolgáló intézkedések meghatározása és elfogadása terén alkalmazott regionális megközelítés lehetővé teszi az erőfeszítések összehangolását, ami jelentős haszonnal jár az intézkedések eredményessége és az erőforrások optimalizálása tekintetében. Ez különösen igaz azokra az intézkedésekre, amelyek a nehéz körülmények között védett fogyasztóknak nyújtott ellátás folyamatosságának biztosítására, illetve az esetleges veszélyhelyzetek hatásainak enyhítésére irányulnak. Az egymással összefüggő kockázatok regionális szintű értékelése – amely átfogóbb és pontosabb is egyben – biztosítja, hogy a tagállamok jobban fel legyenek készülve az esetleges válsághelyzetekre. Emellett az ellátásbiztonság terén alkalmazott összehangolt és előzetesen egyeztetett megközelítés következetes választ kínál veszélyhelyzet esetén, és csökkenti a kizárólag tagállami szintű intézkedések nyomán a szomszédos tagállamokban jelentkező esetleges negatív továbbgyűrűző hatások kockázatát.

(17)  A kockázatértékelés, valamint a megelőzést és a kockázatok enyhítését szolgáló intézkedések meghatározása és elfogadása terén alkalmazott regionális megközelítés lehetővé teszi az erőfeszítések összehangolását, ami jelentős haszonnal jár az intézkedések eredményessége és az erőforrások optimalizálása tekintetében. Ez különösen igaz azokra az intézkedésekre, amelyek a nehéz körülmények között védett fogyasztóknak nyújtott ellátás folyamatosságának biztosítására, illetve az esetleges veszélyhelyzetek hatásainak enyhítésére irányulnak. A gáz- és az elektromos rendszereket egyaránt figyelembe vevő, egymással összefüggő kockázatok regionális szintű értékelése – amely átfogóbb és pontosabb is egyben – biztosítja, hogy a tagállamok jobban fel legyenek készülve az esetleges válsághelyzetekre. Emellett az ellátásbiztonság terén alkalmazott összehangolt és előzetesen egyeztetett megközelítés következetes választ kínál veszélyhelyzet esetén, és csökkenti a kizárólag tagállami szintű intézkedések nyomán a szomszédos tagállamokban jelentkező esetleges negatív továbbgyűrűző hatások kockázatát. A regionális megközelítés nem akadályozhatja a régiók közötti együttműködést az I. mellékletben meghatározott régiókon kívül, és nem mentesítheti a tagállamokat azon felelősségük alól, hogy megfeleljenek saját nemzeti ellátásbiztonsági előírásaiknak, és prioritásként kezeljék az ellátási források diverzifikálását ott, ahol az egyetlen ellátási forrástól való függőség helyzete áll fenn.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A régiókat a lehetőségekhez mérten a már meglévő, a tagállamok és a Bizottság által kialakított regionális együttműködési struktúrák alapján kell meghatározni, különös tekintettel a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló 347/2013/EU rendelet17 értelmében létrehozott regionális csoportokra. Ugyanakkor mivel e rendelet és a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló rendelet eltérő célokra irányul, a két rendelet hatálya alá tartozó regionális csoportok mérete és szerkezete eltérő lehet.

(18)  A régiókat a lehetőségekhez mérten a már meglévő, a tagállamok és a Bizottság által létrehozott regionális együttműködési struktúrák alapján kell létrehozni, különös tekintettel a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet17 értelmében létrehozott regionális csoportokra. Ugyanakkor mivel e rendelet és a 347/2013/EU rendelet eltérő célokra irányul, a két rendelet hatálya alá tartozó regionális csoportok mérete és szerkezete eltérő lehet.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. április 17-i 347/2013/EU rendelete a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 115., 2013.4.25., 39. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. április 17-i 347/2013/EU rendelete a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 115., 2013.4.25., 39. o.).

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  E rendelet alkalmazásában a regionális csoportok meghatározásakor figyelembe kell venni az ellátás szerkezetét, a tagállamok közötti meglévő és tervezett rendszerösszekötőket és rendszerösszekötő kapacitást, a piac fejlettségét és érettségét, a meglévő regionális együttműködési struktúrákat, valamint a régióban található tagállamok számát, amelyet korlátozni kell, hogy a csoport kezelhető méretű maradjon.

(19)  E rendelet alkalmazásában a regionális csoportok létrehozása során figyelembe kell venni: az ellátás szerkezetét, a tagállamok közötti meglévő és tervezett rendszerösszekötőket és rendszerösszekötő kapacitást, a harmadik országokon keresztüli rendszerösszekötőket, a piac fejlettségét és érettségét, a meglévő regionális együttműködési struktúrákat, a gázellátási útvonalak és források diverzifikációjának szintjét, valamint a régióban található tagállamok számát, amelyet korlátozni kell, hogy a csoport kezelhető méretű maradjon.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A regionális együttműködés megvalósíthatósága érdekében a tagállamoknak minden régión belül ki kell alakítaniuk egy együttműködési mechanizmust. E mechanizmust vagy mechanizmusokat kellő előrelátással kell létrehozni, úgy, hogy legyen idő a kockázatértékelésre és a tartalmas regionális tervek kidolgozására. A tagállamok szabadon állapodnak meg az adott régió számára legalkalmasabb együttműködési mechanizmusról. A Bizottság feladata, hogy a teljes folyamatot támogassa, megossza a regionális együttműködések kialakítására vonatkozó bevált módszereket, amilyen például a régión belül rotációs alapon betöltött, a különböző dokumentumok előkészítésével foglalkozó koordinátor szerepköre vagy a célzott szervek létrehozása. Ha nem születik megállapodás az együttműködési mechanizmusról, a Bizottságnak jogában áll megfelelő együttműködési mechanizmust javasolni egy adott régió számára.

(20)  A regionális együttműködés megvalósíthatósága érdekében a tagállamoknak minden régión belül ki kell alakítaniuk egy együttműködési mechanizmust. E mechanizmust vagy mechanizmusokat kellő időben kell létrehozni, úgy, hogy legyen idő a kockázatértékelésre és hatékony regionális tervek kidolgozására. A tagállamok szabadon állapodnak meg az adott régió számára legalkalmasabb együttműködési mechanizmusról. A Bizottság feladata, hogy a teljes folyamatot támogassa, megossza a regionális együttműködések kialakítására vonatkozó bevált módszereket, amilyen például a régión belül rotációs alapon betöltött, a különböző dokumentumok előkészítésével foglalkozó koordinátor szerepköre vagy a célzott szervek létrehozása. Ha nem születik megállapodás az együttműködési mechanizmusról, a Bizottságnak megfelelő együttműködési mechanizmust fog javasolni egy adott régió számára.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A regionális szinten elkészítendő átfogó kockázatértékelések keretében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak értékelniük kell a természeti, műszaki, kereskedelmi, pénzügyi, szociális, politikai, piaci és egyéb releváns kockázatokat, ideértve adott esetben az egyetlen legnagyobb szolgáltatótól származó ellátás zavarait is. Valamennyi kockázatot a megelőzési cselekvési tervben és a veszélyhelyzeti tervben meghatározandó hatékony, arányos és megkülönböztetéstől mentes intézkedésekkel kell kezelni. A kockázatértékelés eredményeit emellett fel kell használni az 1313/2013/EU határozat18 6. cikkében előírt, valamennyi veszélyre vonatkozó kockázatértékelésekben is.

(21)  A regionális szinten elkészítendő átfogó kockázatértékelések keretében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak értékelniük kell a természeti, műszaki, infrastrukturális, kereskedelmi, pénzügyi, szociális, politikai, geopolitikai, környezetvédelmi, piaci és egyéb releváns kockázatokat, ideértve adott esetben a domináns szolgáltatóktól származó ellátás zavarait is. Valamennyi kockázatot a megelőzési cselekvési tervben és a veszélyhelyzeti tervben meghatározandó hatékony, arányos és megkülönböztetéstől mentes intézkedésekkel kell kezelni, amelyeknek keresleti és kínálati oldali intézkedéseket is tartalmazniuk kell. A kockázatértékelés eredményeit emellett fel kell használni az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat18 6. cikkében meghatározott, valamennyi veszélyre vonatkozó kockázatértékelésekben is.

__________________

__________________

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1313/2013/EU határozata az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 24. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1313/2013/EU határozata az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 24. o.).

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A kockázatértékelésekhez való hozzájárulás céljából a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatának (a továbbiakban: földgázpiaci ENTSO) – a gázkoordinációs csoporttal és a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatával (ENTSO-E) egyeztetve – az egész Unióban a 2014-es stresszteszthez hasonló szimulációkat kell végeznie.

(22)  A kockázatértékelésekhez való hozzájárulás céljából a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatának (a továbbiakban: földgázpiaci ENTSO) – a gázkoordinációs csoporttal és a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatával folytatott konzultációt követően – az egész Unióban a 2014-es stresszteszthez hasonló szimulációkat kell végeznie. Az ilyen jellegű szimulációkat legalább kétévenként frissíteni kell. A földgázpiaci ENTSO által létrehozott és az állandó szakértői csoportok alkotta Regionális Gáz-koordinációs Rendszernek a regionális együttműködés megerősítésének eszközeként, a gázáramlásokról adott tájékoztatással, valamint műszaki és üzemeltetési szaktudás átadásával részt kell vennie a szimulációk végrehajtásában.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A maximális felkészültség biztosítása – vagyis az ellátási zavarok elkerülése, illetve bekövetkezésük esetén a hatások enyhítése – érdekében az adott régió hatáskörrel rendelkező hatóságainak az érdekelt felekkel folytatott egyeztetést követően megelőzési cselekvési terveket és veszélyhelyzeti terveket kell kidolgozniuk. A regionális terveknek figyelembe kell venniük az egyes tagállamok sajátos jellemzőit. Ezenkívül egyértelműen meg kell határozniuk a földgázipari vállalkozások és a hatáskörrel rendelkező hatóságok szerepét és felelősségeit. A kidolgozandó tagállami intézkedéseknek teljes mértékben figyelembe kell venniük a megelőzési cselekvési tervben és a veszélyhelyzeti tervben foglalt regionális intézkedéseket. Kidolgozásukkor szem előtt kell tartani azt, hogy a tagállami kockázatokat a regionális együttműködés nyújtotta lehetőségeket teljesen kihasználva törekedjenek kezelni. A tervek lehetnek műszaki vagy szervezési jellegűek, és a céljuk az, hogy segítsék megelőzni a veszélyhelyzetek kialakulását vagy eszkalálódását, illetve enyhítsék azok hatását. A terveknek figyelemmel kell lenniük a villamosenergia-rendszerek védelmére, továbbá összhangban kell lenniük az energiaunió stratégiai tervezési és jelentéstételi eszközeivel.

(23)  A maximális felkészültség biztosítása – vagyis az ellátási zavarok elkerülése, illetve az ilyen ellátási zavarok bekövetkezése esetén a hatások enyhítése – érdekében az adott régió hatáskörrel rendelkező hatóságainak az érdekelt felekkel folytatott egyeztetést követően megelőzési cselekvési terveket és veszélyhelyzeti terveket kell kidolgozniuk. A regionális terveknek figyelembe kell venniük az egyes tagállamok sajátos jellemzőit. Ezenkívül egyértelműen meg kell határozniuk a földgázipari vállalkozások és a hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint adott esetben a villamos energiát szolgáltató vállalkozások szerepét és felelősségeit. A kidolgozandó tagállami intézkedéseknek teljes mértékben figyelembe kell venniük a megelőzési cselekvési tervben és a veszélyhelyzeti tervben foglalt regionális intézkedéseket. Kidolgozásukkor szem előtt kell tartani azt, hogy a tagállami kockázatokat a regionális együttműködés nyújtotta lehetőségeket teljesen kihasználva törekedjenek kezelni. A tervek lehetnek műszaki vagy szervezési jellegűek, és a céljuk az, hogy segítsék megelőzni a veszélyhelyzetek kialakulását vagy eszkalálódását, illetve enyhítsék azok hatását. A terveknek figyelemmel kell lenniük a villamosenergia-rendszerek védelmére, továbbá összhangban kell lenniük az energiaunió célkitűzéseivel, valamint stratégiai tervezési és jelentéstételi eszközeivel.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Mindezek figyelembevételével a belső gázpiac megfelelő működésének különösen ellátási zavarok és válsághelyzet esetén történő fenntartása érdekében pontosan meg kell határozni a földgázipari vállalkozások és a hatáskörrel rendelkező hatóságok feladatait és felelősségét. A feladatok és a felelősség meghatározása során biztosítani kell a háromszintű megközelítés tiszteletben tartását, amelynek értelmében először az érintett földgázipari vállalkozások és az ipar szereplői, majd a tagállamok nemzeti és regionális szinten, végül az Unió lép be a folyamatba. E rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy a földgázipari vállalkozások és a fogyasztók az ellátási zavarokra adott válaszukban, amíg csak lehetséges, a piaci mechanizmusokra támaszkodjanak. Ugyanakkor rendelkeznie kell olyan mechanizmusokról is, amelyeket akkor lehet alkalmazni, amikor a piacok önmagukban már nem képesek a gázellátási zavart megfelelően kezelni.

(24)  Mindezek figyelembevételével a belső gázpiac megfelelő működésének különösen ellátási zavarok és válsághelyzet esetén történő fenntartása érdekében pontosan meg kell határozni a földgázipari vállalkozások, a hatáskörrel rendelkező hatóságok, valamint adott esetben a villamosenergia-ipari vállalkozások feladatait és felelősségét. A feladatok és a felelősség meghatározása során biztosítani kell a háromszintű megközelítés tiszteletben tartását, amelynek értelmében először az érintett földgázipari vállalkozások, a villamosenergia-ipari vállalkozások és az ipar szereplői, majd a tagállamok nemzeti vagy regionális szinten, végül az Unió lép be a folyamatba. Ebből a célból az összes szint közötti hatékony információmegosztásnak a zavarokkal és az enyhítő eszközökkel kapcsolatos korai előrejelzést kell biztosítania. E rendelet annak lehetővé tételét célozza, hogy a földgázipari vállalkozások és a fogyasztók az ellátási zavarokra adott válaszukban, amíg csak lehetséges, a piaci mechanizmusokra támaszkodjanak. Ugyanakkor az is célja, hogy rendelkezzen olyan mechanizmusokról is, amelyeket akkor lehet alkalmazni, amikor a piacok önmagukban már nem képesek a gázellátási zavart megfelelően kezelni.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Ellátási válság idején a piaci szereplők számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani arra, hogy piaci alapú intézkedésekkel reagáljanak a kialakult helyzetre. Amennyiben a piaci intézkedések kínálta lehetőségek kimerültek és nem elegendőek, a tagállamoknak és hatáskörrel rendelkező hatóságaiknak intézkedéseket kell hozniuk az ellátási zavarok hatásainak elhárítása vagy enyhítése érdekében.

(25)  Ellátási válság idején a piaci szereplők számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani arra, hogy piaci alapú intézkedésekkel reagáljanak a kialakult helyzetre. Amennyiben a piaci intézkedések kínálta lehetőségek kimerültek és nem elegendőek, a tagállamoknak és hatáskörrel rendelkező hatóságaiknak intézkedéseket kell hozniuk az ellátási zavarok hatásainak elhárítása vagy enyhítése érdekében. Az energiahatékonysági intézkedéseknek prioritást kell kapniuk annak érdekében, hogy csökkenjen a gáz és villamos energia iránti keresletet, és hosszú távú fenntartható javulás következzen be a tagállamok ellátási válságokkal szembeni ellenálló képességében.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Amennyiben a bevezetni tervezett intézkedések nem piaci alapúak, a tagállamoknak ismertetniük kell azok gazdasági hatásait is. Ez biztosítja, hogy a fogyasztók hozzáférjenek a számukra szükséges információkhoz az intézkedések költségvonzatáról, továbbá garantálja az intézkedések átláthatóságát, különösen a gázáron belüli részesedésüket illetően.

(26)  Amennyiben a tagállamok végső eszközként nem piaci alapú intézkedéseket terveznek bevezetni, akkor ismertetniük kell azok gazdasági hatásait, valamint a gazdasági szereplőknek nyújtott kompenzáció mechanizmusát is. Ez biztosítja azt, hogy a fogyasztók hozzáférjenek a számukra szükséges információkhoz az intézkedések költségvonzatáról, továbbá garantálja az intézkedések átláthatóságát, különösen a gázáron belüli részesedésüket illetően.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  2015 márciusában az Európai Tanács felszólított az önkéntes közös energiabeszerzési mechanizmusok lehetséges módozatainak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) előírásai és az uniós versenyszabályok maradéktalan érvényesülése melletti értékelésére. Ez lehetővé tenné a tagállamok és a földgázipari vállalkozások számára, hogy kihasználják a közös földgázbeszerzés – mint a korlátozott ellátás egyik, az említett szabályoknak megfelelő kezelési módja – által kínált potenciális előnyöket.

(27)  2015 márciusában az Európai Tanács felszólított egy önkéntes közös energiabeszerzési mechanizmus lehetséges módozatainak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és az Unió versenyszabályai maradéktalan érvényesülése melletti értékelésére. Ebben az összefüggésben a tagállamok és a földgázipari vállalkozások kihasználhatnák a közös földgázbeszerzéshez kapcsolódó előnyöket, hogy ilyen módon kezeljék az ellátási hiányokat , a WTO és az Unió versenyszabályainak megfelelően.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az olyan keresletoldali intézkedések, mint a másik energiahordozóra való átállás vagy a nagy ipari fogyasztóknak szolgáltatott gázmennyiségek gazdaságilag hatékony csökkentése, komoly szerepet játszhatnak az energiabiztonság megvalósításában, amennyiben ellátási zavar esetén gyorsan alkalmazhatók. és jelentős keresletcsökkentés érhető el velük. További lépésekre van szükség a hatékony energiafelhasználás ösztönzése érdekében, különösen ott, ahol keresletoldali intézkedésekre van szükség. Figyelembe kell venni a javasolt kereslet- és kínálatoldali intézkedések környezeti hatását, és a környezetre a legkisebb mértékben hatást gyakorló intézkedéseket kell a lehető leginkább előnyben részesíteni. Ugyanakkor számításba kell venni az ellátás biztonságával és a versenyképességgel kapcsolatos szempontokat is.

(28)  Az olyan keresletoldali intézkedések, mint a másik energiahordozóra való átállás vagy a nagy ipari fogyasztóknak szolgáltatott gázmennyiségek gazdaságilag hatékony módon történő csökkentése, valamint az ipari fogyasztók számára kidolgozott piaci alapú rendszerek, például a keresletnek az ipari fogyasztók által felajánlott önkéntes csökkentése, méltányos és időben kifizetett pénzügyi ellentételezésért cserébe, komoly szerepet játszhatnak az energiabiztonság megvalósításában, amennyiben ellátási zavar esetén gyorsan alkalmazhatók, és jelentős keresletcsökkentés érhető el velük. További lépésekre van szükség a hatékony energiafelhasználás ösztönzése érdekében, különösen ott, ahol keresletoldali intézkedésekre van szükség. Figyelembe kell venni a javasolt kereslet- és kínálatoldali intézkedések környezeti hatását, és a környezetre a legkisebb mértékben hatást gyakorló intézkedéseket kell a lehető leginkább előnyben részesíteni. Ugyanakkor a gázellátás biztonságát továbbra is prioritásként kell kezelni az ellátási zavarok esetében meghozott intézkedések tekintetében, miközben a versenyképességgel kapcsolatos szempontokat is megfelelő módon figyelembe kell venni.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A megelőzési cselekvési terv és a veszélyhelyzeti terv kidolgozása és végrehajtása során a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak mindig szem előtt kell tartaniuk a gázrendszer regionális és nemzeti szintű biztonságos üzemeltetésének szempontját. A tervekben ismertetni kell a hálózat üzemeltetését befolyásoló műszaki korlátokat, beleértve a veszélyhelyzet esetén a gázáramlás csökkentését indokló műszaki és biztonsági okokat is.

(29)  A megelőzési cselekvési terv és a veszélyhelyzeti terv kidolgozása és végrehajtása során a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak mindig szem előtt kell tartaniuk a gázrendszer nemzeti és regionális szintű biztonságos üzemeltetésének szempontját. A tervekben ismertetni kell a hálózat üzemeltetését befolyásoló műszaki korlátokat, beleértve a veszélyhelyzet esetén a gázáramlás csökkentését indokoló műszaki és biztonsági okokat is.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az Unió egyes régióiban kis fűtőértékű gázt szolgáltatnak. Jellemzői miatt ez a fajta gáz nem használható fel a nagy fűtőértékű gázra tervezett készülékekben. A nagy fűtőértékű gáz azonban felhasználható a kis fűtőértékű gázra tervezett készülékekben, ha előbb kis fűtőértékű gázzá alakítják, például nitrogént adnak hozzá. A kis fűtőértékű gáz sajátosságait meg kell vizsgálni tagállami és regionális szinten, és figyelembe kell venni a kockázatértékelésben, valamint a megelőzési cselekvési és a veszélyhelyzeti tervekben.

(30)  Az Unió egyes régióiban kis fűtőértékű gázt szolgáltatnak. Jellemzői megakadályozzák, hogy ezt a fajta gázt felhasználják a nagy fűtőértékű gázra tervezett készülékekben. A nagy fűtőértékű gáz azonban átalakítható kis fűtőértékű gázra tervezett készülékekben történő felhasználáshoz, például nitrogén hozzáadásával. A kis fűtőértékű gáz sajátosságait meg kell vizsgálni tagállami és regionális szinten, és figyelembe kell venni a kockázatértékelésben, valamint a megelőzési cselekvési és a veszélyhelyzeti tervekben.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Biztosítani kell a veszélyhelyzet esetén meghozandó intézkedések kiszámíthatóságát, amely lehetővé teszi, hogy a piaci szereplők megfelelően tudjanak reagálni és felkészülni ezekre a körülményekre. Ezért főszabályként a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak be kell tartaniuk a veszélyhelyzeti tervüket. Kellően indokolt esetben, kivételes körülmények között ugyanakkor lehetővé kell tenni számukra, hogy a tervektől eltérő intézkedéseket hozzanak. Az is lényeges, hogy a veszélyhelyzetek bejelentése átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá váljon. A rendszer-egyensúlyozási pozícióról, vagyis a gázszállító hálózat átfogó állapotáról a 312/2014/EU bizottsági rendeletben19 meghatározott kereten belül nyújtott információk fontos szerepet játszhatnak e tekintetben. Ezen információknak valós időben elérhetőnek kell lenniük a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok számára is abban az esetben, ha ez utóbbiak nem azonosak a hatáskörrel rendelkező hatósággal.

(31)  Biztosítani kell a veszélyhelyzet esetén meghozandó intézkedések kiszámíthatóságát, amely lehetővé teszi, hogy a piaci szereplők megfelelően fel tudjanak készülni ezekre a helyzetekre és reagálni tudjanak azokra. Ezért főszabályként a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak be kell tartaniuk a veszélyhelyzeti tervüket. Kivételes körülmények között, ha erre alapos ok van, lehetővé kell tenni számukra, hogy a tervektől eltérő intézkedéseket hozzanak. A veszélyhelyzetek bejelentési módjának átláthatóbbnak és kiszámíthatóbbnak kell lennie. A rendszer-egyensúlyozási pozícióról, vagyis a gázszállító hálózat átfogó állapotáról a 312/2014/EU bizottsági rendeletben19 meghatározott kereten belül nyújtott információk fontos szerepet játszhatnak e tekintetben. Ezen információknak valós időben elérhetőnek kell lenniük a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok számára is abban az esetben, ha ezek nem azonosak a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal.

__________________

__________________

19 A Bizottság 2014. március 26-i 312/2014/EU rendelete a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (HL L 91., 2014.3.27., 15. o.).

19 A Bizottság 2014. március 26-i 312/2014/EU rendelete a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (HL L 91., 2014.3.27., 15. o.).

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A megelőzési cselekvési terveket és a veszélyhelyzeti terveket rendszeresen naprakésszé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni. Emellett rendelkezni kell partneri értékelésükről is. A partneri értékelési folyamat lehetővé teszi az olyan következetlenségek és intézkedések korai azonosítását, amelyek veszélyeztethetik más tagállamok gázellátásának biztonságát, és ily módon biztosítja, hogy a különböző régiók tervei összhangban legyenek egymással. Emellett a tagállamok számára is lehetővé teszi, hogy megosszák egymással a bevált módszereket.

(32)  A megelőzési cselekvési terveket és a veszélyhelyzeti terveket rendszeresen naprakésszé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni. Emellett rendelkezni kell partneri értékelésükről is. Az ilyen partneri értékelést a Bizottságnak kell felügyelnie. A partneri értékelési folyamatnak az a rendeltetése, hogy lehetővé tegye az olyan következetlenségek és intézkedések korai azonosítását, amelyek veszélyeztethetik más tagállamok gázellátásának biztonságát, és ezáltal biztosítja a különböző régiók tervei közötti összhangot. Emellett a tagállamok számára is lehetővé teszi, hogy megosszák egymással a bevált módszereket. A terveknek összhangban kell állniuk az energiaunió minden célkitűzésével.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Annak érdekében, hogy a veszélyhelyzeti tervek mindig naprakészek és hatékonyak legyenek, a tagállamoknak az aktualizálásuk közötti időszakokban a nagy és a közepes hatású forgatókönyvek és a válaszok valós idejű szimulációjával tesztelniük kell a terveket. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak a tesztek eredményeit ismertetniük kell a gázkoordinációs csoporttal.

(33)  Annak érdekében, hogy a veszélyhelyzeti tervek mindig naprakészek és hatékonyak legyenek, a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak az aktualizálásuk közötti időszakokban a nagy és a közepes hatású forgatókönyvek és a válaszok valós idejű szimulációjával tesztelniük kell a terveket. A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak a tesztek eredményeit ismertetniük kell a gázkoordinációs csoporttal.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  A kockázatértékelés, valamint a tervek elkészítésének, partneri értékelésének és a Bizottság általi értékelésének segítése érdekében szükség van olyan kötelező átfogó sablonokra, amelyek a kockázatértékelésben vizsgálandó valamennyi kockázatra, továbbá a megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek valamennyi elemére kiterjednek.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A tagállamok és a Bizottság közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a kockázatértékelésekről, a megelőzési cselekvési tervekről, a veszélyhelyzeti tervekről és az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi egyéb dokumentumról és információcseréről szabványosított elektronikus értesítési rendszeren keresztül kell értesítést tenni.

(35)  A tagállamok és a Bizottság közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a kockázatértékelésekről, a megelőzési cselekvési tervekről, a veszélyhelyzeti tervekről és az e rendelet által előírt valamennyi egyéb dokumentumról és információcseréről biztonságos és szabványosított elektronikus értesítési rendszeren keresztül kell értesítést tenni.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Amint azt a 2014. októberi stresszteszt bebizonyította, az Unió ellátásbiztonságának garantálásához és az összköltség minimális szinten tartásához szolidaritásra van szükség. Amennyiben egy tagállam veszélyhelyzetet hirdet ki, kétlépcsős megközelítést kell alkalmazni a szolidaritás megerősítésére. Először valamennyi tagállam, amely szigorított ellátási előírásokat vezetett be, köteles azokat az alapértelmezett szintre visszaállítani, hogy a földgázpiac likviditása nagyobb legyen. Ezt követően, amennyiben az első lépés nem képes biztosítani a szükséges kínálatot, a szomszédos tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk – akkor is, ha nincsenek veszélyhelyzetben – annak érdekében, hogy a veszélyhelyzetben lévő tagállamban a háztartások, a szociális alapszolgáltatók és a távhőszolgáltatók gázellátása biztosított legyen. A tagállamoknak – a földgázipari vállalkozások tisztességes és méltányos kompenzálása mellett – a veszélyhelyzeti terveikben azonosítaniuk és részletesen ismertetniük kell ezeket a szolidaritási intézkedéseket.

(36)  Amint azt a 2014. októberi stresszteszt bebizonyította, az Unió ellátásbiztonságának garantálásához és az összköltség minimális szinten tartásához szolidaritásra van szükség. Amennyiben egy tagállam veszélyhelyzetet hirdet ki , a szomszédos tagállamoknak további intézkedéseket kell hozni – akkor is, ha nincsenek veszélyhelyzetben – annak érdekében, hogy a veszélyhelyzetben lévő tagállamban a védett fogyasztók gázellátása biztosított legyen. A tagállamoknak a veszélyhelyzeti terveikben azonosítaniuk és részletesen ismertetniük kell ezeket a szolidaritási intézkedéseket, a földgázipari vállalkozások tisztességes és megfelelő szintű kompenzálása mellett, amely teljes mértékben visszatükrözi az ellátási zavarokkal kapcsolatos, az ellátás zavarával kapcsolatos költségek piaci értékét.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Az európai szolidaritásnak szükség esetén az Unió és a tagállamok által nyújtott polgári védelmi segítség formájában is meg kell jelennie. E segítségnyújtás támogatását és koordinálását az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal20 létrehozott uniós polgári védelmi mechanizmus feladataként kell meghatározni; e mechanizmus célja az Unió és a tagállamok közötti együttműködés megerősítése és a polgári védelem terén folyó tevékenység koordinálásának elősegítése a természeti és az ember okozta katasztrófák megelőzését, kezelését és az azokra való felkészülést szolgáló rendszerek eredményességének javítása érdekében.

(37)  Az európai szolidaritásnak szükség esetén az Unió és a tagállamok által nyújtott polgári védelmi segítség formájában is meg kell jelennie. E segítségnyújtás támogatását és koordinálását az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal20 létrehozott uniós polgári védelmi mechanizmus feladataként kell meghatározni, amelynek célja az Unió és a tagállamok közötti együttműködés megerősítése és a polgári védelem terén folyó tevékenység koordinálásának elősegítése a természeti és az ember okozta katasztrófák megelőzését, kezelését és az azokra való felkészülést szolgáló rendszerek eredményességének javítása érdekében.

__________________

__________________

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1313/2013/EU határozata az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 24. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1313/2013/EU határozata az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 24. o.).

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Ahhoz, hogy értékelni lehessen egy-egy tagállam, régió vagy az egész Unió ellátásbiztonsági helyzetét, elengedhetetlen a vonatkozó információkhoz való hozzáférés. Tekintettel arra, hogy ezek az adatok az ellátásbiztonság-politikák kidolgozásának alapvető kiindulási adatait képezik, a tagállamoknak és a Bizottságnak rendszeres hozzáférésre van szükségük különösen a földgázipari vállalkozásoktól származó, a gázellátás fő paramétereire vonatkozó információkhoz. Kellőképpen indokolt esetekben – függetlenül attól, hogy került-e kihirdetésre veszélyhelyzet – további, az átfogó gázellátási helyzet értékeléséhez szükséges információkhoz is hozzáférést kell biztosítani. Ezek a további információk jellemzően a szállított gázmennyiségekre vonatkoznak, az árra nem; ilyen információt képeznek például a minimális és a maximális gázmennyiségek, a leszállítási pontok vagy az ellátás céljára igénybe vehető tartalékok. Ilyen adatszolgáltatásra például akkor lehet szükség, ha egy tagállamban az egy adott vevőnek vagy vevőknek nyújtott gázellátás szerkezete a piacok rendes működése mellett nem várható módon megváltozik, és ez kihat az Unió egyes részeinek vagy egészének gázellátására.

(38)  Ahhoz, hogy értékelni lehessen egy-egy tagállam, régió vagy az egész Unió gázellátás-biztonsági helyzetét, elengedhetetlen a vonatkozó információkhoz való hozzáférés. Tekintettel arra, hogy ezek az adatok a gázellátás biztonságával kapcsolatos politikák kidolgozásának alapvető kiindulási adatait képezik, a tagállamoknak és a Bizottságnak rendszeres hozzáférésre van szükségük különösen a földgázipari vállalkozásoktól származó, a gázellátás fő paramétereire vonatkozó információkhoz, például az elérhető tárolt tartalékok pontos mennyiségéről. Indokolt esetekben – függetlenül attól, hogy került-e kihirdetésre veszélyhelyzet – további, az átfogó gázellátási helyzet értékeléséhez szükséges információkhoz is hozzáférést kell biztosítani. Ezek a további információk jellemzően a szállított gázmennyiségekre vonatkoznak, az árra nem; ilyen információt képeznek például a minimális és a maximális gázmennyiségek, a leszállítási pontok vagy az ellátás céljára igénybe vehető tartalékok. Ilyen adatszolgáltatásra például akkor lehet szükség, ha egy tagállamban az egy adott vevőnek vagy vevőknek nyújtott gázellátás szerkezete a piacok rendes működése mellett nem várható módon megváltozik, és ez kihat az Unió egyes részeinek vagy egészének gázellátására. A földgázipari vállalkozás által bizalmasnak tekintett információkat ennek megfelelően kell kezelni.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  2015 márciusában az Európai Tanács megállapította, hogy a harmadik országbeli szállítókkal kötött gázbeszerzési szerződéseknek átláthatóbbnak kell lenniük, és jobban meg kell felelniük az uniós energiabiztonsági előírásoknak. Ebben az összefüggésben egy, a tagállamoknak a kiemelt gázbeszerzési szerződésekhez való hozzáférését szolgáló hatékony és célzott mechanizmus révén kell biztosítani azon releváns kockázatok átfogó értékelését, amelyek zavart eredményezhetnek a gázellátásban vagy válság esetén akadályozhatják a szükséges enyhítő intézkedéseket. E mechanizmus keretében egyes kiemelt gázbeszerzési szerződésekről közvetlenül a megkötésüket követően automatikusan értesíteni kell a tagállamokat. Ugyanakkor a szerződéseket érintő automatikus értesítési kötelezettségnek arányosnak kell lennie. Az igazgatás hatékonysága szempontjából a helyes egyensúlyt az biztosítja, ha e kötelezettséget azon, egy szállító és egy beszerző között létrejött szerződésekre kell alkalmazni, amelyek lefedik a nemzeti piac 40 %-át; ez a szabály egyben egyértelmű kötelezettségeket ró a piaci szereplőkre is. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy más gázbeszerzési szerződések nem relevánsak az ellátásbiztonság szempontjából. Ennek megfelelően a tagállamoknak jogukban áll más olyan szerződéseket is bekérni, amelyek negatívan befolyásolhatják egy-egy tagállam, régió vagy az egész Unió gázellátásának biztonságát. A gázellátás biztonságát fenyegető kockázatok tagállami, regionális és uniós szintű kezelését szolgáló megelőzési cselekvési tervek és veszélyhelyzeti tervek egységességének és hatékonyságának értékelésében betöltött szerepe folytán a Bizottságnak a tagállamokkal azonos hozzáféréssel kell rendelkeznie a gázbeszerzési szerződésekhez. A Bizottság felszólíthatja a tagállamokat a tervek olyan értelmű módosítására, hogy azok figyelembe vegyék a szerződésekből származó információkat. A bizalmas üzleti adatok titkosságát biztosítani kell. A Bizottságnak a kereskedelmi szerződésekre vonatkozó információkhoz való nagyobb mértékű hozzáférése nem befolyásolhatja a Bizottság folyamatban lévő erőfeszítéseit a gázpiac figyelemmel kísérése terén, és az uniós jog megsértésének észlelése esetén a Bizottságnak közbe kell lépnie. E rendelet rendelkezései nem érintik a Bizottság azon jogát, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 258. cikkének megfelelően kötelezettségszegési eljárást indítson, és kikényszerítse a versenyszabályok, köztük az állami támogatásra vonatkozó szabályok érvényesülését.

(39)  A belső energiapiac megvalósítása egyenlő versenyfeltételeket fog létrehozni, biztosítva, hogy az Unióban minden energiaellátási szerződés a piaci árakon és a versenyszabályokon alapuljon. 2015 márciusában az Európai Tanács megállapította, hogy a harmadik országbeli szállítókkal kötött gázbeszerzési szerződéseknek átláthatóbbnak kell lenniük, és jobban meg kell felelniük az uniós energiabiztonsági előírásoknak. Ebben az összefüggésben egy, a tagállamoknak a kiemelt gázbeszerzési szerződésekhez való hozzáférését szolgáló hatékony és célzott mechanizmus révén kell biztosítani azon releváns kockázatok átfogó értékelését, amelyek zavart eredményezhetnek a gázellátásban vagy válság esetén akadályozhatják a szükséges enyhítő intézkedéseket. E mechanizmus keretében egyes kiemelt gázbeszerzési szerződésekről közvetlenül a megkötésüket követően automatikusan értesíteni kell a tagállamokat. Ugyanakkor a szerződéseket érintő automatikus értesítési kötelezettségnek arányosnak kell lennie. Az igazgatás hatékonysága szempontjából a helyes egyensúlyt az biztosítja, ha e kötelezettséget azon, egy szállító vagy leányvállalatai és egy beszerző vagy leányvállalatai között létrejött szerződésekre kell alkalmazni, amelyek együttesen lefedik a harmadik országokból a tagállamba irányuló import legalább 40%-át; ez a szabály egyben egyértelmű kötelezettségeket ró a piaci szereplőkre is. Ez ugyanakkor nem jár automatikusan azzal, hogy más gázbeszerzési szerződések nem relevánsak az ellátásbiztonság szempontjából. Ennek megfelelően a tagállamoknak jogukban áll más olyan szerződéseket is bekérni, amelyek negatívan befolyásolhatják egy-egy tagállam, régió vagy az Unió gázellátásának biztonságát. A gázellátás biztonságát fenyegető kockázatok tagállami, regionális és uniós szintű kezelését szolgáló megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek egységességének és hatékonyságának értékelésében betöltött szerepe folytán a Bizottságnak a tagállamokkal azonos hozzáféréssel kell rendelkeznie a gázbeszerzési szerződésekhez. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy megkövetelhesse a tagállamoktól a tervek olyan értelmű módosítását, hogy azok figyelembe vegyék a szerződésekből származó információkat. A bizalmas üzleti adatok titkosságát biztosítani kell. A Bizottságnak a kereskedelmi szerződésekre vonatkozó információkhoz való nagyobb mértékű hozzáférése nem befolyásolhatja a Bizottság folyamatban lévő erőfeszítéseit a gázpiac figyelemmel kísérése terén, és az uniós jog megsértésének észlelése esetén a Bizottságnak közbe kell lépnie. E rendelet rendelkezései nem érintik a Bizottság azon jogát, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 258. cikkének megfelelően kötelezettségszegési eljárást indítson, és kikényszerítse a versenyszabályok, köztük az állami támogatásra vonatkozó szabályok érvényesülését.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Az Unió egyik célja az Energiaközösség megerősítése, amely az Unió és az Energiaközösség energiapiacainak fokozottabb integrációja révén garantálná az uniós energiajog, az energiapiaci reformok és az energiaágazatbeli ösztönző beruházások hatékony végrehajtását. Ennek részeként olyan közös válságkezelést is be kell vezetni, amelynek keretében összehangolt, az Energiaközösség szerződő feleire is kiterjedő regionális szintű megelőzési és veszélyhelyzeti tervekre születnek javaslatok. Emellett az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről szóló 2014. októberi bizottsági közlemény kiemeli annak szükségességét, hogy a belső energiapiac szabályai az uniós tagállamok és az Energiaközösség szerződő felei közötti energiaforgalomra nézve is érvényesüljenek. Ebben a tekintetben az uniós tagállamok és a szerződő felek közötti államhatárokon átívelő hatékony válságkezelés biztosítása érdekében a közös aktus elfogadása nyomán úgy kell rendelkezni, hogy az Energiaközösség egyes szerződő feleivel folytatott konkrét együttműködés azonnal megkezdődhessen, amikor az előírt kölcsönös rendelkezéseket mindkét oldal megfelelő módon bevezette.

(41)  Az Unió egyik célja az Energiaközösség megerősítése annak érdekében, hogy az Unió és az Energiaközösség energiapiacainak fokozottabb integrációja révén biztosítsa az energiával kapcsolatos uniós vívmányok, az energiapiaci reformok és az energiaágazatbeli befektetéseket célzó ösztönzők hatékony végrehajtását. Ennek részeként olyan közös válságkezelést is be kell vezetni, amelynek keretében összehangolt, az Energiaközösség szerződő feleire is kiterjedő regionális szintű megelőzési cselekvési tervekre és veszélyhelyzeti tervekre születnek javaslatok. Emellett az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről szóló 2014. október 16-i bizottsági közlemény kiemeli annak szükségességét, hogy a belső energiapiac szabályai az uniós tagállamok és az Energiaközösség szerződő felei közötti energiaforgalomra nézve is érvényesüljenek. Ebben a tekintetben az uniós tagállamok és az Energiaközösség szerződő felei közötti államhatárokon átívelő hatékony válságkezelés biztosítása érdekében a közös aktus elfogadása nyomán úgy kell rendelkezni, hogy az Energiaközösség egyes szerződő feleivel folytatott konkrét együttműködés azonnal megkezdődhessen, amikor az előírt kölcsönös rendelkezéseket mindkét oldal megfelelő módon bevezette.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(41a)  A szolidaritási intézkedések az Energiaközösség szerződő feleivel történő végrehajtásának uniós megközelítésre kell épülnie annak elkerülése érdekében, hogy a szükséges veszélyhelyzeti terveket kizárólag az Energiaközösség szerződő feleivel szomszédos tagállamok hajtsák végre.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Mivel a harmadik országokból beszerzett földgáz kulcsszerepet tölt be az Unió gázellátásának biztonságában, a Bizottságnak össze kell hangolnia a harmadik országokat érintő intézkedéseket, és törekednie kell arra, hogy a szállító és a tranzitországokkal megállapodások jöjjenek létre a válsághelyzetek kezeléséről és az Unióba irányuló gázszállítások stabilitásáról. A Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy az érintett harmadik országokkal konzultálva munkacsoportot szervezzen az Unióba irányuló gázszállítások válsághelyzetben történő figyelemmel kísérésére, valamint arra, hogy közvetítő és koordinátori feladatokat lásson el azokban az esetekben, amikor harmadik országban felmerülő nehézség miatt válság következik be.

(42)  Mivel a harmadik országokból beszerzett földgáz kulcsszerepet tölt be az Unió gázellátásának biztonságában, a Bizottságnak össze kell hangolnia a harmadik országokat érintő intézkedéseket, és törekednie kell arra, hogy a szállító és a tranzitországokkal megállapodások jöjjenek létre a válsághelyzetek kezeléséről és az Unióba irányuló gázszállítások stabilitásáról. A Bizottságnak állandóan figyelemmel kell kísérnie az Unióba irányuló gázszállításokat. Válság esetén a Bizottságnak az érintett harmadik országokkal folytatott konzultációt követően közvetítőként/támogatóként kell eljárnia. Az Unió számára lehetővé kell tenni továbbá, hogy a válság kihirdetése előtt megelőző lépéseket tegyen.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  Amennyiben megbízható információk állnak rendelkezésre olyan, az Unión kívül fennálló helyzetről, amely fenyegeti egy vagy több tagállam gázellátásának biztonságát, és beindíthatja a korai előrejelző mechanizmust az Unió és a harmadik ország között, a Bizottságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a gázkoordinációs csoportot, az Uniónak pedig megfelelő intézkedések meghozatalával meg kell kísérelnie a helyzet enyhítését.

(43)  Amennyiben olyan helyzet alakul ki az Unión kívül, amely feltételezhetően egy vagy több tagállam gázellátásának biztonságát fenyegeti, és beindíthatja a korai előrejelző mechanizmust az Unió és a harmadik ország között, a Bizottságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a gázkoordinációs csoportot, az Uniónak pedig megfelelő intézkedések meghozatalával enyhítenie kell a helyzetet.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  A tagállamok önállóan nem képesek kielégítően megvalósítani e rendelet célját, nevezetesen a biztonságos földgázellátás biztosítását az Unión belül. Az intézkedés léptéke vagy hatásai miatt ez a cél uniós szinten jobban megvalósítható. Ezért az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően az Unió intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(44)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen a biztonságos földgázellátás biztosítását az Unión belül a tagállamok önállóan nem tudják kielégítően megvalósítani, azonban az intézkedés terjedelme és hatása miatt ez a cél uniós szinten jobban megvalósítható, az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően az Unió intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  Annak érdekében, hogy az Európai Unió gyorsan tudjon reagálni a földgázellátás biztonságát érintő változó körülményekre, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a régiók, a kockázatértékelési sablonok és a tervsablonok módosítása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, egyebek mellett szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(45)  Annak érdekében, hogy az Unió gyorsan tudjon reagálni a földgázellátás biztonságát érintő változó körülményekre, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kockázatértékelések, a megelőző cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek sablonjainak módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, egyebek mellett szakértői szinten is, és a hatáskörrel rendelkező hatóságokat és a nemzeti szabályozó hatóságokat – ha ezek nem azonosak a hatáskörrel rendelkező hatósággal – bevonják, és hogy ezeket a konzultációkat a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-án elfogadott intézményközi megállapodásban lefektetett alapelvek szerint folytassák le. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kézhez kap minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  A 994/2010/EU rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A joghézag elkerülése érdekében a 994/2010/EU rendelet alapján kidolgozott megelőzési cselekvési terveknek és vészhelyzeti terveknek hatályban kell maradniuk mindaddig, amíg az e rendelet értelmében kidolgozott új megelőzési cselekvési tervek és veszélyhelyzeti tervek első alkalommal elfogadásra nem kerülnek,

(46)  A 994/2010/EU rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A joghézag elkerülése érdekében a 994/2010/EU rendelet 4. cikke alapján kidolgozott megelőzési cselekvési terveknek és vészhelyzeti terveknek hatályban kell maradniuk mindaddig, amíg az e rendelet alapján kidolgozott új megelőzési cselekvési tervek és veszélyhelyzeti tervek első alkalommal elfogadásra nem kerülnek,

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendeletben foglalt rendelkezések a gázellátás biztonságának megőrzését kívánják garantálni azáltal, hogy biztosítják a földgáz belső piacának (belső gázpiac) megfelelő és folyamatos működését, olyan rendkívüli intézkedések bevezetését teszik lehetővé, amelyek akkor alkalmazandók, ha a piac már nem képes a gáz iránti igények kielégítésére, valamint mind a megelőző intézkedések, mind pedig az egyedi ellátási zavarokra adott válaszok tekintetében egyértelműen meghatározza és elhatárolja egymástól a földgázipari vállalkozások, a tagállamok és az Unió feladatait. E rendelet továbbá – a szolidaritás szellemében – átlátható mechanizmusokat biztosít a tagállami, a regionális és az uniós szinten jelentkező veszélyhelyzetekre való felkészülés és reagálás összehangolására.

Az e rendeletben foglalt rendelkezések – a szolidaritás szellemében – a gázellátás biztonságának megőrzését kívánják garantálni azáltal, hogy megbízható gázkeresleti trendek alapján biztosítják a földgáz belső piacának (belső gázpiac) megfelelő és folyamatos működését, olyan rendkívüli intézkedések bevezetését teszik lehetővé, amelyek akkor alkalmazandók, ha a piac már nem képes a gáz iránti igények kielégítésére, valamint mind a megelőző intézkedések, mind pedig a konkrét, akár a forrásnál, akár szállítás közben kialakult ellátási zavarokra adott azonnali válaszok tekintetében egyértelműen meghatározza és elhatárolja egymástól a földgázipari vállalkozások, a tagállamok és az Unió feladatait. E rendelet továbbá átlátható mechanizmusokat ír elő a tagállami, a regionális és az uniós szinten jelentkező veszélyhelyzetekre való tervezés és reagálás összehangolására.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a rendelet ösztönzi továbbá a gázkeresletet csökkentésére irányuló megelőző intézkedéseket, többek között olyan intézkedések útján, amelyek javítják az energiahatékonyságot és növelik a megújuló energia részesedését, hogy ezzel csökkentsék az Unió gázimporttól való függőségét.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „védett fogyasztó”: a gázelosztó hálózathoz csatlakoztatott lakossági fogyasztó, valamint, amennyiben az érintett tagállam úgy határoz:

1.  „védett fogyasztó”: a gázelosztó hálózathoz csatlakoztatott lakossági fogyasztó, szociális alapszolgáltató vagy – amennyiben lakossági fogyasztóknak és szociális alapszolgáltatóknak szolgáltat fűtést, és nem tud más tüzelőanyagra váltani – távhőszolgáltató létesítmény;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kis- vagy középvállalkozás, amennyiben csatlakoztatva van a gázelosztó hálózathoz, valamint a szociális alapszolgáltató, amennyiben csatlakoztatva van a gázelosztó vagy -szállító hálózathoz, azzal a feltétellel, hogy ezek a vállalkozások és szolgáltatók az adott tagállamban legfeljebb a végső éves gázfogyasztás 20 %-át képviselik;

törölve

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a távhőszolgáltató abban az esetben, ha lakossági fogyasztók vagy az a) pontban említett vállalkozások vagy szolgáltatók számára szolgáltat fűtési célból hőt, amennyiben nem áll módjában másik energiahordozóra átállni, és csatlakoztatva van a gázelosztó vagy -szállító hálózathoz;

törölve

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  „veszélyhelyzeti ellátási folyosók”: meghatározott uniós gázellátási útvonalak, amelyek segítik a tagállamokat a lehetséges ellátási zavarok és az infrastruktúra működésében bekövetkező zavarok hatásainak enyhítésében, ezáltal kiegészítve és elősegítve az I. mellékletben említett regionális megközelítést a megelőző intézkedésekhez és a veszélyhelyzeti tervekhez nyújtott információk révén.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  „hatáskörrel rendelkező hatóság”: a 3. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt nemzeti kormányzati hatóság vagy nemzeti szabályozó hatóság;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A gázellátás biztonságának biztosításával kapcsolatos felelősség – saját tevékenységi körükön és hatáskörükön belül – a földgázipari vállalkozások, a hatáskörrel rendelkező hatóságaikon keresztül a tagállamok, valamint a Bizottság között oszlik meg.

(1)  A gázellátás biztonságának biztosításával kapcsolatos felelősség – saját tevékenységi körükön és hatáskörükön belül – a földgázipari vállalkozások, – különösen a hatáskörrel rendelkező hatóságaikon keresztül a tagállamok, valamint a Bizottság között oszlik meg.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Minden tagállam késedelem nélkül értesíti a Bizottságot a hatáskörrel rendelkező hatóság nevéről, valamint a hatóságot érintő minden változásról. A hatáskörrel rendelkező hatóság nevét minden tagállam nyilvánosságra hozza.

(3)  Minden tagállam késedelem nélkül értesíti a Bizottságot a hatáskörrel rendelkező hatóság nevéről, valamint a hatóságát érintő minden változásról, és nyilvánosságra hozza ezeket az információkat.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az e rendeletben előírt intézkedések végrehajtása során a hatáskörrel rendelkező hatóság oly módon határozza meg az érintett szereplők feladatait és felelősségét, hogy biztosítsa a háromszintű megközelítés érvényesülését, amely szerint először az érintett földgázipari vállalkozások és az ágazat szereplői, majd a tagállamok nemzeti vagy regionális szinten, végül pedig az Unió lép be a folyamatba.

(4)  Az e rendeletben előírt intézkedések végrehajtása során a hatáskörrel rendelkező hatóság oly módon határozza meg az érintett szereplők feladatait és felelősségét, hogy háromszintű megközelítést biztosítsanak, amely szerint először az érintett földgázipari és – adott esetben – villamosenergia-ipari vállalkozások és az ágazat szereplői, majd a tagállamok nemzeti vagy regionális szinten, végül pedig az Unió lép be a folyamatba.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság – az indokolt körben, és különösen a 11. cikk (1) bekezdése értelmében vett uniós vagy regionális szintű veszélyhelyzetek esetén – az e rendeletben meghatározott módon, többek között a 14. cikk szerinti gázkoordinációs csoporton vagy a 11. cikk (4) bekezdése szerinti válságkezelő csoporton keresztül regionális és uniós szinten összehangolja a hatáskörrel rendelkező hatóságok intézkedéseit.

(5)  A Bizottság – különösen a 11. cikk (1) bekezdése értelmében vett uniós vagy regionális szintű veszélyhelyzetek esetén – az e rendeletben meghatározott módon, többek között a 14. cikk szerinti gázkoordinációs csoporton vagy a 11. cikk (4) bekezdése szerinti válságkezelő csoporton keresztül regionális és uniós szinten összehangolja a hatáskörrel rendelkező hatóságok intézkedéseit.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ellátás biztonságát biztosító, a megelőzési cselekvési tervekben és a veszélyhelyzeti tervekben szereplő intézkedéseknek egyértelműen meghatározottnak, átláthatónak, arányosnak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, indokolatlanul nem torzíthatják a versenyt és a belső gázpiac hatékony működését, továbbá nem veszélyeztethetik más tagállamok vagy az Unió egésze gázellátásának biztonságát.

(6)  A gázellátás biztonságát biztosító, a megelőzési cselekvési tervekben és a veszélyhelyzeti tervekben szereplő intézkedéseknek egyértelműen meghatározottnak, a lehetséges mértékig piaci alapúnak, átláthatónak, arányosnak, megkülönböztetéstől mentesnek, ellenőrizhetőnek, fenntarthatónak, valamint az Unió éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseivel összeegyeztethetőnek kell lenniük, emellett az Unió energiabiztonságának javítása tekintetében megoldásnak kell tekinteniük az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat, indokolatlanul nem torzíthatják a versenyt és a belső gázpiac hatékony működését, továbbá nem veszélyeztethetik más tagállamok, régiók vagy az Unió gázellátásának biztonságát, továbbá korlátozniuk kell az eszközök elértéktelenedésének kockázatát.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamok közötti meglévő és tervezett rendszerösszekötők és rendszerösszekötő kapacitás, valamint az ellátás szerkezete;

b)  a tagállamok közötti meglévő és tervezett rendszerösszekötők és rendszerösszekötő kapacitás, a harmadik országokon átnyúló meglévő rendszerösszekötők, valamint az ellátás szerkezete;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a védett fogyasztók gázigényének kielégítésére való képesség a legnagyobb gázellátó ellátási zavarai esetén;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az egyes tagállamok nemzeti ellátásbiztonsági normáik betartására vonatkozó felelőssége nem sértheti a regionális megközelítést, illetve az I. mellékletben meghatározott régiókon kívüli régióközi együttműködés lehetőségét.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy abban az esetben, ha a körülmények szükségessé teszik valamelyik régió megváltoztatását, a 18. cikknek megfelelően, az e bekezdés első albekezdésében foglalt kritériumok alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítása céljából.

törölve

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam, illetve ha egy tagállam úgy rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező hatósága biztosítja az ahhoz szükséges intézkedések megtételét, hogy a földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének kiesése esetén az N–1 mennyiségnek a II. melléklet 2. pontjában található képlete azt mutassa, hogy a fennmaradó infrastruktúra műszaki kapacitása képes – e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül – a számítási terület teljes gázkeresletét kielégíteni egy olyan napon, amelyet kivételesen nagy, a statisztikai valószínűség szerint húszévenként egyszer előforduló gázkereslet jellemez. Ez a követelmény nem érinti a rendszerüzemeltetők azon felelősségét, hogy a kapcsolódó beruházásokat végrehajtsák, sem a szállításirendszer-üzemeltetőknek a 2009/73/EK irányelvben és a 715/2009/EK rendeletben meghatározott kötelezettségeit.

(1)  Minden tagállam, illetve ha egy tagállam úgy rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező hatósága biztosítja az ahhoz szükséges intézkedések megtételét, hogy a földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének kiesése esetén az N–1 mennyiségnek a II. melléklet 2. pontjában található képlete azt mutassa, hogy a fennmaradó infrastruktúra műszaki kapacitása képes – e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül – a számítási terület teljes gázkeresletét kielégíteni egy olyan napon, amelyet kivételesen nagy, a statisztikai valószínűség szerint húszévenként egyszer előforduló gázkereslet jellemez. Ezt a gázfogyasztási tendenciákra tekintettel kell megtenni, és figyelembe kell venni az energiahatékonysági intézkedések hosszú távú hatásait és a meglévő kapacitások kihasználtsági fokát. Ez a követelmény nem érinti a rendszerüzemeltetők azon felelősségét, hogy a kapcsolódó beruházásokat végrehajtsák, sem a szállításirendszer-üzemeltetőknek a 2009/73/EK irányelvben és a 715/2009/EK rendeletben meghatározott kötelezettségeit.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt azon előírás, amelynek megfelelően biztosítani kell, hogy a fennmaradó infrastruktúra rendelkezzen a teljes gázkereslet kielégítéséhez szükséges műszaki kapacitással, akkor is teljesítettnek tekintendő, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság a megelőzési cselekvési tervben bemutatja, hogy megfelelő piaci alapú keresletoldali intézkedésekkel az ellátási zavar kellő mértékben és időben ellensúlyozható. Erre a célra a II. melléklet 4. pontjában található képlet alkalmazandó.

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt azon előírás, amelynek megfelelően biztosítani kell, hogy a fennmaradó infrastruktúra rendelkezzen a teljes gázkereslet kielégítéséhez szükséges műszaki kapacitással, akkor is teljesítettnek tekintendő, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság a megelőzési cselekvési tervben bemutatja, hogy megfelelő keresletoldali intézkedésekkel az ellátási zavar kellő mértékben és időben ellensúlyozható. Erre a célra a II. melléklet 4. pontjában található képlet alkalmazandó.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Indokolt esetben a 6. cikk szerinti kockázatértékelésnek megfelelően a szomszédos tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai határozhatnak úgy, hogy az e cikk (1) bekezdésében megállapított kötelezettséget közösen teljesítik. Ebben az esetben a hatáskörrel rendelkező hatóságok a megelőzési cselekvési tervben ismertetik N–1 képletének kiértékelését, és elmagyarázzák, hogy megállapodásuk segítségével miként teljesítik ezt a kötelezettséget. Ezzel összefüggésben alkalmazni kell a II. melléklet 5. pontját.

(3)  Indokolt esetben a 6. cikk szerinti kockázatértékeléssel összhangban a szomszédos tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai határozhatnak úgy, hogy az e cikk (1) bekezdésében megállapított kötelezettséget közösen teljesítik. Ebben az esetben a hatáskörrel rendelkező hatóságok a megelőzési cselekvési tervben ismertetik N–1 képletének kiértékelését, és elmagyarázzák, hogy megállapodásuk segítségével miként teljesítik ezt a kötelezettséget. Ezzel összefüggésben alkalmazni kell a II. melléklet 5. pontját.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  ha e kötelezettség alól mentességet kaptak.

b)  ha e kötelezettség alól – részletes értékelést, valamint más tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően – mentességet kaptak.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok biztosítják, hogy első lépésként a piac vizsgálata mindig átlátható, részletes és megkülönböztetésmentes módon történjen annak értékelésére, hogy szükség van-e a (4) bekezdésben megállapított kötelezettségek teljesítésére irányuló beruházásra.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Akkor, amikor a 2009/73/EK irányelv 41. cikke (8) bekezdésének és a 715/2009/EK rendelet 13. cikkének megfelelően átlátható kritériumok alapján megállapítják vagy jóváhagyják a díjakat vagy az ezekre vonatkozó módszereket, a nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe veszik az (1) bekezdésben megállapított kötelezettség teljesítésének tényleges költségeit és – ösztönzési célból – a kétirányú szállítást lehetővé tevő állandó kapacitás kialakításának költségigényét.

(5)  Akkor, amikor a 2009/73/EK irányelv 41. cikke (8) bekezdésének és a 715/2009/EK rendelet 13. cikkének megfelelően átlátható kritériumok alapján megállapítják vagy jóváhagyják a díjakat vagy az ezekre vonatkozó módszereket, a nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe veszik az (1) bekezdésben megállapított kötelezettség tényleges költségeit – ideérve azt is, hogy az energiakereslet csökkentését célzó energiahatékonysági intézkedések hogyan járulhatnának hozzá az N-1 képlet teljesítésének legköltséghatékonyabb megközelítéséhez –, és – ösztönzési célból – a kétirányú szállítást lehetővé tevő állandó kapacitás kialakításának költségigényét.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Annyiban, amennyiben a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitás kialakítására vagy bővítésére irányuló beruházást a piac nem teszi szükségessé, és abban az esetben, ha ennek a beruházásnak több tagállamban, vagy egy tagállamban egy másik tagállam javára jelentkeznek költségei, az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai – még azelőtt, hogy a beruházásokról döntenének – közösen határoznak a költségek elosztásáról. A költségek elosztásával kapcsolatosan figyelembe kell venni különösen, hogy az ellátás biztonságának növelése tekintetében az érintett tagállamok milyen arányban részesülnek az infrastruktúra-fejlesztő beruházások hasznából, valamint hogy milyen beruházások valósultak már meg az érintett infrastruktúra vonatkozásában.

(6)  Annyiban, amennyiben a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitás kialakítására vagy bővítésére irányuló beruházást a piac nem teszi szükségessé, és abban az esetben, ha ennek a beruházásnak több tagállamban, vagy egy tagállamban egy másik tagállam javára jelentkeznek költségei, az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai – még azelőtt, hogy a beruházásokról döntenének – a 347/2013/EU rendelet 12. cikkével összhangban közösen határoznak a költségek elosztásáról, és emellett megvizsgálják az uniós finanszírozás lehetőségét és megvalósíthatóságát is. A költségek elosztásával kapcsolatosan figyelembe kell venni különösen, hogy a gázellátás biztonságának növelése tekintetében az érintett tagállamok milyen arányban részesülnek az infrastruktúra-fejlesztő beruházások hasznából, valamint hogy milyen beruházások valósultak már meg az érintett infrastruktúra vonatkozásában.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A hatáskörrel rendelkező hatóság biztosítja, hogy – a jól összekapcsolt hálózat létrehozásához való hozzájárulásával, az adott esetnek megfelelően ideértve a piaci igényekkel és az azonosított kockázatokkal összhangban meghatározott elegendő számú határkeresztező betáplálási és kiadási pontot is – minden új szállítási infrastruktúra javítsa az ellátásbiztonságot. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a kockázatértékelésben megállapítják, hogy léteznek-e belső szűk keresztmetszetek, és hogy a tagállami beérkező kapacitás és a tagállami infrastruktúra, ezen belül különösen a szállítóhálózatok, képesek-e a tagállami és a határkeresztező gázforgalmat a kockázatértékelésben megállapított, a tagállami szintű földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének és a régió szempontjából közös érdekű földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének kiesése esetén követendő forgatókönyvhöz igazítani.

(7)  A hatáskörrel rendelkező hatóság biztosítja, hogy – a jól összekapcsolt hálózat létrehozásához való hozzájárulásával, az adott esetnek megfelelően ideértve a piaci igényekkel és az azonosított kockázatokkal összhangban meghatározott elegendő számú határkeresztező betáplálási és kiadási pontot is – minden új szállítási infrastruktúra javítsa az ellátásbiztonságot. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a kockázatértékelésben megállapítják, hogy a gáz- és villamosenergia-rendszereket integrált szempontból tekintve léteznek-e belső szűk keresztmetszetek, és hogy a tagállami beérkező kapacitás és a tagállami infrastruktúra, ezen belül különösen a szállítóhálózatok, képesek-e a tagállami és a határkeresztező gázforgalmat a kockázatértékelésben megállapított, a tagállami szintű földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének és a régió szempontjából közös érdekű földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének kiesése esetén követendő forgatókönyvhöz igazítani.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A hatáskörrel rendelkező hatóság azonos kritériumokat alkalmazva gondoskodik arról, hogy a keresletoldali intézkedések azonos feltételeknek feleljenek meg, és egyenlő és költséghatékony módon járuljanak hozzá az ellátásbiztonsághoz.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A kétirányú rendszerösszekötő pontokon keresztül veszélyhelyzetet kihirdető tagállamba irányuló gázáramlás elsőbbséget élvez azon tagállam rendszerének más pontjaiba irányuló gázáramláshoz képest, ahonnan a gázt szállítják, és amely nem hirdetett ki veszélyhelyzetet.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Luxemburg, Szlovénia és Svédország kivételesen nem köteles teljesíteni az e cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezettséget, de köteles erre törekedni, továbbá az 5. cikknek megfelelően köteles biztosítani a gázellátást a védett fogyasztóknak. Ez a kivétel az alábbi feltételek fennállása mellett alkalmazandó:

(8)  E cikk (1) bekezdésétől eltérve Luxemburg, Szlovénia és Svédország nem köteles teljesíteni az e cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezettséget, de köteles erre törekedni, továbbá az 5. cikknek megfelelően köteles biztosítani a gázellátást a védett fogyasztóknak. Ez az eltérés az alábbi feltételek fennállása mellett alkalmazandó:

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Luxemburg, Szlovénia és Svédország az infrastruktúra-fejlesztő beruházásokkal összefüggésben átlátható, részletes és megkülönböztetésmentes módon biztosítja rendszeres piacvizsgálatok végrehajtását, és e vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozza. A felsorolt tagállamok értesítik a Bizottságot az első albekezdésben meghatározott feltételekben bekövetkező változásokról. Az első albekezdésben megállapított kivétel nem alkalmazható attól kezdve, hogy a feltételek valamelyike nem teljesül.

Luxemburg, Szlovénia és Svédország az infrastruktúra-fejlesztő beruházásokkal összefüggésben átlátható, részletes és megkülönböztetésmentes módon biztosítja rendszeres piacvizsgálatok végrehajtását, és e vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozza. A felsorolt tagállamok értesítik a Bizottságot az első albekezdésben meghatározott feltételekben bekövetkező változásokról. Az első albekezdésben foglalt eltérés nem alkalmazható attól kezdve, hogy a feltételek valamelyike nem teljesül.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóság kötelezi az általa meghatározott földgázipari vállalkozásokat arra, hogy a következő esetek mindegyikében intézkedéseket hozzanak a tagállam védett fogyasztóinak földgázzal való ellátása érdekében:

(1)  A nemzeti szabályozó hatóság kötelezi az általa meghatározott földgázipari vállalkozásokat arra, hogy a villamosenergia-ipari vállalkozásokkal szorosan együttműködve a következő esetek mindegyikében intézkedéseket hozzanak a tagállam védett fogyasztói biztonságához és egészségéhez szükséges földgázellátásának fenntartása érdekében:

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2017. március 31-ig értesítik a Bizottságot a védett fogyasztók körének általuk alkalmazott meghatározásáról, a védett fogyasztók éves gázfogyasztásának mennyiségeiről és arról, hogy a védett fogyasztók az adott tagállam teljes éves végső gázfogyasztásának hány százalékát képviselik. Ha egy tagállam a 2. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott csoportokat a védett fogyasztók közé sorolja, a Bizottságnak küldött értesítésében meg kell adnia az e csoportokba tartozó fogyasztók gázfogyasztásának mennyiségeit, valamint azt, hogy ezek a fogyasztói csoportok külön-külön a végső éves gázfelhasználás hány százalékát képviselik.

A tagállamok legkésőbb 2017. március 31-ig értesítik a Bizottságot a védett fogyasztók éves gázfogyasztásának mennyiségeiről és arról, hogy a védett fogyasztók az adott tagállam teljes éves végső gázfogyasztásának hány százalékát képviselik, valamint arról, hogy az adott tagállam védett fogyasztóinak gázellátása milyen mértékben befolyásolja a más tagállamokba irányuló határkeresztező áramlásokat.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóság azonosítja és a megelőzési cselekvési tervben felsorolja az első albekezdésben említett földgázipari vállalkozásokat. Az ellátással szemben támasztott követelmények teljesítését célzó új intézkedéseknek meg kell felelniük a 8. cikk (4) bekezdésében foglalt eljárási feltételeknek.

A hatáskörrel rendelkező hatóság azonosítja és a megelőzési cselekvési tervben felsorolja az e bekezdés első albekezdésében említett földgázipari vállalkozásokat. Az ellátással szemben támasztott követelmények teljesítését célzó új intézkedéseknek meg kell felelniük a 8. cikk (4) bekezdésében foglalt eljárási feltételeknek.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok az első albekezdésben meghatározott kötelezettséget teljesíthetik azáltal, hogy a földgázt más energiahordozóval helyettesítik, amennyiben ily módon ugyanazt a védelmi szintet biztosítják.

A tagállamok az első albekezdésben meghatározott kötelezettséget teljesíthetik energiahatékonysági intézkedések végrehajtása révén, illetve azáltal, hogy a földgázt más energiahordozóval, többek között megújuló energiaforrásokkal helyettesítik, amennyiben ily módon ugyanazt a védelmi szintet biztosítják.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A 12. cikkben foglalt jogaik és kötelezettségeik sérelme nélkül a tagállamok az ellátással szemben támasztott követelmények vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket a következőkre alkalmazhatják:

 

a)   kis- vagy középvállalkozásokra, amennyiben csatlakoztatva vannak a gázelosztó hálózathoz, és feltéve, hogy legfeljebb a végső éves gázfogyasztás 20%-át képviselik az adott tagállamban;

 

b)   távfűtési létesítményekre abban az esetben, ha az a) pontban említett vállalkozók számára szolgáltatnak fűtést, és e létesítményeknek nem áll módjukban más tüzelőanyagra váltani, és csatlakoztatva vannak a gázelosztó vagy -átviteli hálózathoz.

 

Ha egy tagállam úgy határoz, hogy e cikket az első albekezdés a) vagy b) pontjában említett fogyasztói csoportokra alkalmazza, a Bizottságnak küldött értesítésében meg kell adnia az e csoportokba tartozó fogyasztók gázfogyasztásának mennyiségeit, valamint azt, hogy ezek a fogyasztói csoportok külön-külön a végső éves gázfogyasztás hány százalékát képviselik.

 

Az első albekezdés a) és b) pontjában említett gazdasági egységek e rendelet alkalmazásában nem tekintendők védett fogyasztóknak.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megelőzési cselekvési tervben igazolni kell, hogy az első albekezdés szerinti intézkedések teljesítik az ugyanott meghatározott feltételeket. Emellett az első albekezdés alapján meghozott új intézkedéseknek meg kell felelniük a 8. cikk (4) bekezdésében foglalt eljárási feltételeknek is.

A megelőzési cselekvési tervben indokolni kell, hogy az e bekezdés első albekezdése szerinti intézkedések teljesítik az ugyanott meghatározott feltételeket. Emellett az első albekezdés alapján meghozott új intézkedéseknek meg kell felelniük a 8. cikk (4) bekezdésében foglalt eljárási feltételeknek is.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A földgázipari vállalkozások az e rendelet értelmében őket terhelő kötelezettségeket teljesíthetik regionális vagy uniós szinten. A hatáskörrel rendelkező hatóság nem követelheti meg az e cikk szerinti követelményeknek kizárólag a területén belül elhelyezkedő infrastruktúra segítségével történő teljesítését.

(5)  A földgázipari vállalkozások az e rendelet értelmében őket terhelő kötelezettségeket teljesíthetik regionális vagy uniós szinten. A hatáskörrel rendelkező hatóság nem követelheti meg az e cikk szerinti követelményeknek kizárólag a területén belül elhelyezkedő infrastruktúra vagy keresletoldali intézkedések segítségével történő teljesítését.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az e cikkben foglalt kötelezettségek teljesítése során a földgázipari vállalkozások gondoskodnak a gázszállítás megvalósíthatóságáról.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A tagállamok …-ig [6 hónappal e rendelet hatálybalépését követően] intézkedéseket határoznak meg a szállítókra az (1) bekezdésben foglalt ellátási követelmények teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó hatékony, arányos és visszatartó erejű bírságok kiszabása céljából.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a hatáskörrel rendelkező hatóságok regionális szinten közösen értékelik a gázellátás biztonságát érintő valamennyi kockázatot. Az értékelésnek figyelembe kell vennie az összes releváns kockázatot, köztük a természeti katasztrófákat, valamint a műszaki, a kereskedelmi, a szociális, a politikai és az egyéb kockázatokat. A kockázatértékelést az alábbi módon kell elvégezni:

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a hatáskörrel rendelkező hatóságok regionális szinten, valamennyi nemzeti hatósággal együttműködve, közösen és az érdemleges érintett szereplőkkel folytatott konzultációt követően átfogóan értékelik a gázellátás biztonságát érintő valamennyi kockázatot („kockázatértékelés”). Az értékelésnek figyelembe kell vennie az összes releváns kockázatot: a természeti katasztrófákat, valamint a műszaki, a geopolitikai, a környezeti, a kereskedelmi, a szociális, a politikai és az egyéb kockázatokat. A kockázatértékelést az alábbi módon kell elvégezni:

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  tekintetbe véve az ellátási zavarokat és az infrastruktúra működésének zavarait leíró forgatókönyvek egész Unióra kiterjedő, a földgázpiaci ENTSO által elvégzett szimulációja eredményeit – azoknak a 10a. cikkben említett gázkoordinációs csoportban történő megvitatását követően –, valamint megfelelő következtetéseket levonva azokból;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tekintetbe véve minden releváns országos és regionális körülményt, elsősorban a piac méretét, a hálózat konfigurációját, a tényleges áramlásokat, beleértve az érintett tagállamból kifelé megvalósuló áramlásokat is, a gáz kétirányú fizikai áramlásának lehetőségét, beleértve a szállítási rendszer emiatti megerősítésének esetleges szükségességét is, a meglévő termelési és tárolási kapacitást, a földgáz szerepét a teljes energiaellátáson belül, különösen a távfűtés és a villamosenergia-termelés, illetőleg az ipar működése szempontjából, valamint a biztonsággal és a gáz minőségével kapcsolatos megfontolásokat;

b)  tekintetbe véve minden releváns országos, regionális és régióközi körülményt, elsősorban a piac méretét, a hálózat konfigurációját, a kereslet és a fogyasztás tendenciáit, a meglévő infrastruktúra kihasználtsági arányát, a tényleges áramlásokat, beleértve az érintett tagállamból kifelé megvalósuló áramlásokat is, valamennyi határkeresztező rendszerösszekötőt, a gáz kétirányú fizikai áramlásának lehetőségét, beleértve a szállítási rendszer emiatti megerősítésének esetleges szükségességét is, a meglévő termelési és tárolási kapacitást, beleértve a biogáz gázhálózaton belüli elterjedtségét és a földgáz szerepét a teljes energiaellátáson belül, különösen a nemzeti vagy regionális épületállomány fűtési és hűtési igénye, az azt kiszolgáló távfűtés és a villamosenergia-termelés, illetőleg az ipar működése szempontjából, valamint a biztonsággal és a gáz minőségével kapcsolatos megfontolásokat;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  rendkívül magas gázigénnyel és ellátási zavarral jellemzett különböző forgatókönyvek alapulvételével, figyelembe véve ezek előfordulásának eddigi eseteit, valószínűségét, jellegzetes időpontját, gyakoriságát és időtartamát, és felmérve e forgatókönyvek várható következményeit, például:

c)  energiahatékonysági intézkedések eredményeképp elért keresletcsökkentéssel, valamint rendkívül magas gázigénnyel és ellátási zavarral jellemzett különböző forgatókönyvek alapulvételével, figyelembe véve ezek előfordulásának eddigi eseteit, valószínűségét, jellegzetes időpontját, gyakoriságát és időtartamát, és felmérve e forgatókönyvek várható következményeit, például:

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a harmadik országbeli beszállítóktól érkező szállítások zavarát, valamint az indokolt esetekben a geopolitikai kockázatokat;

ii.  a többek között harmadik országbeli beszállítóktól érkező gázszállítások zavarát, valamint az indokolt esetekben a geopolitikai kockázatokat, amelyek a megnövekedett függőség vagy az uniós gázpiacon erőfölényt szerző beszállító jelenléte miatt közvetlenül vagy közvetve hatással lehetnek az adott tagállamra;

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont – iia pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  a védett fogyasztók igényeinek kielégítésére való képesség a régióban valamely harmadik ország legnagyobb szolgáltatója által okozott ellátási zavarok esetén;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  figyelembe véve a gázellátás biztonsága szempontjából releváns infrastruktúra harmadik országokban működő földgázipari vállalkozások általi ellenőrzésével kapcsolatos kockázatokat, ilyenek többek között a diverzifikációt aláásó elégtelen beruházásokkal kapcsolatos kockázatok, a meglévő infrastruktúra nem megfelelő használata, vagy az uniós jog megsértése;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  tekintetbe véve minden egyéb vonatkozó regionális sajátosságot.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1 a)  A Bizottság a régiók egyikében végzett kockázatértékelés során szerzett tapasztalatait adott esetben megoszthatja más régiókkal, és ily módon hozzájárulhat a régiókon átnyúló megközelítés biztosításához is.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az egyes régiók hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodnak egymással a kockázatértékelés e cikk (5) bekezdésében meghatározott határidőn belüli elvégzésére szolgáló együttműködési mechanizmusról. A hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a kockázatértékelés és annak naprakésszé tett változatai elfogadásának határideje előtt értesítik a gázkoordinációs csoportot a kockázatértékelés elvégzésére kiválasztott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújthat a kockázatértékelés elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust javasolhat a régió számára.

(2)  A tagállamok által a 3. cikk (7) bekezdése értelmében folytatott regionális együttműködés alapján az egyes régiók hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodnak egymással a kockázatértékelés e cikk (5) bekezdésében meghatározott határidőn belüli elvégzésére szolgáló együttműködési mechanizmusról. A hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a kockázatértékelés és annak naprakésszé tett változatai elfogadásának határideje előtt értesítik a gázkoordinációs csoportot a kockázatértékelés elvégzésére kiválasztott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújt a kockázatértékelés elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust javasol a régió számára.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kiválasztott együttműködési mechanizmus keretében a kockázatértékelésre vonatkozó értesítés határideje előtt egy évvel minden egyes hatáskörrel rendelkező hatóság megosztja és naprakésszé teszi a kockázatértékelés elkészítéséhez és különösen az (1) bekezdés c) pontjában említett különböző forgatókönyvek értékeléséhez szükséges valamennyi tagállami adatot.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kockázatértékelést a IV. mellékletben foglalt sablonnak megfelelően kell elkészíteni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e sablonok módosítása céljából.

(3)  A kockázatértékelést a IV. mellékletben foglalt sablonnak megfelelően kell elkészíteni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e sablonok módosítása céljából, figyelembe véve a tagállamokra vonatkozó végrehajtási határidőket.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amint a régió összes tagállama elfogadta a kockázatértékelést, arról első alkalommal legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig értesíteni kell a Bizottságot. A kockázatértékelést négyévente naprakésszé kell tenni, kivéve abban az esetben, ha a körülmények ennél gyakoribb naprakésszé tételt tesznek szükségessé. A kockázatértékelésnek figyelembe kell vennie az infrastruktúrával szemben a 4. cikkben támasztott követelmények teljesítéséhez szükséges beruházások megvalósításának mértékét és az új, alternatív megoldások alkalmazása során tapasztalt országspecifikus nehézségeket. A kockázatértékelésnek a veszélyhelyzeti tervekkel összefüggésben a 9. cikk (2) bekezdése alapján elvégzett szimuláció révén szerzett tapasztalatokat is számításba kell vennie.

(5)  Amint a régió összes tagállama elfogadta a kockázatértékelést, arról első alkalommal legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig értesíteni kell a Bizottságot. A kockázatértékelést négyévente naprakésszé kell tenni, kivéve abban az esetben, ha a körülmények ennél gyakoribb naprakésszé tételt tesznek szükségessé. A kockázatértékelésnek figyelembe kell vennie az infrastruktúrával szemben a 4. cikkben támasztott követelmények teljesítéséhez szükséges beruházások megvalósításának mértékét és az új, alternatív megoldások – többek között a régióközi rendszerösszekötők – alkalmazása során tapasztalt országspecifikus nehézségeket. A kockázatértékelésnek a veszélyhelyzeti tervekkel összefüggésben a 9. cikk (2) bekezdése alapján elvégzett szimuláció révén szerzett tapasztalatokat is számításba kell vennie.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  2017. november 1-jéig a földgázpiaci ENTSO elvégzi az ellátási zavarokat és az infrastruktúra működésének zavarait leíró forgatókönyvek egész Unióra kiterjedő szimulációját. A forgatókönyveket a földgázpiaci ENTSO határozza meg a gázkoordinációs csoporttal egyeztetve. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a földgázpiaci ENTSO rendelkezésére bocsátják a szimulációkhoz szükséges adatokat, például a csúcsterhelés alatti kereslet szintjére, a termelési kapacitásra és a keresletoldali intézkedésekre vonatkozókat. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a kockázatértékelések, a megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek elkészítésekor figyelembe veszik a szimulációk eredményeit. Az ellátási zavarokat és az infrastruktúra működésének zavarait leíró forgatókönyvek egész Unióra kiterjedő szimulációját négyévente naprakésszé kell tenni, kivéve abban az esetben, ha a körülmények ennél gyakoribb naprakésszé tételt tesznek szükségessé.

(6)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok a kockázatértékelések, a megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek elkészítése során figyelembe veszik a földgázpiaci ENTSO által a 10a. cikk (1) bekezdésével összhangban végrehajtott szimulációk eredményeit. A földgázpiaci ENTSO átlátható módon meghatározza a szimuláció tekintetében alkalmazandó módszertant, és azt megvitatja a gázkoordinációs csoporttal. A földgázpiaci ENTSO emellett rendszeresen megosztja a gázkoordinációs csoporttal a korai előrejelző mechanizmus keretében szerzett információkat. A földgázpiaci ENTSO a belső energiapiacon regionális és régióközi szinten szükséges beruházások meghatározásához is figyelembe veszi az uniós szintű szimulációk eredményeit.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A Bizottság a gázkoordinációs csoporttal együttműködve az összes regionális kockázatértékelés alapján átfogó értékelést készít az Unió egészéről, és megállapításairól beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a földgázipari vállalkozásokkal, a lakossági és az ipari gázfogyasztók – beleértve a villamosenergia-termelőket is – érdekeit képviselő releváns szervezetekkel és a nemzeti szabályozó hatóságokkal – ha ezek nem azonosak a hatáskörrel rendelkező hatósággal folytatott konzultációt követően közösen:

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai valamennyi nemzeti szabályozó hatósággal együttműködve, a földgázipari vállalkozásokkal, a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetőkkel, a lakossági és az ipari gázfogyasztók – beleértve a villamosenergia-termelőket is – érdekeit képviselő releváns szervezetekkel, a tagállamok energiaszükségletét és energiafüggőségét szabályozó érintett szervezetekkel, valamint a nemzeti környezetvédelmi hatósággal folytatott konzultációt követően közösen:

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  olyan megelőzési cselekvési tervet készítenek, amely a 8. cikknek megfelelően tartalmazza a régión belül azonosított kockázatok – beleértve a pusztán nemzeti léptékű kockázatokat is – megszüntetése vagy enyhítése érdekében a 6. cikk alapján elvégzett kockázatértékeléssel összhangban meghozandó intézkedéseket; valamint

a)  olyan megelőzési cselekvési tervet készítenek, amely a 8. cikknek megfelelően tartalmazza a régión belül azonosított kockázatok – beleértve a pusztán nemzeti léptékű kockázatokat is – megszüntetése vagy enyhítése érdekében a 6. cikk alapján elvégzett kockázatértékeléssel összhangban meghozandó, energiahatékonysági és keresletoldali intézkedéseket is magukban foglaló intézkedéseket; valamint

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan veszélyhelyzeti tervet készítenek, amely a 9. cikknek megfelelően tartalmazza a régión belül bekövetkező gázellátási zavarok hatásainak – beleértve a pusztán nemzeti léptékű zavarok hatásait is – megszüntetése vagy enyhítése érdekében meghozandó intézkedéseket.

b)  olyan veszélyhelyzeti tervet készítenek, amely a 9. cikknek megfelelően tartalmazza a régión belül bekövetkező gázellátási zavarok hatásainak – beleértve a pusztán nemzeti léptékű zavarok hatásait is – megszüntetése vagy enyhítése érdekében meghozandó, keresletoldali intézkedéseket, például a villamosenergia-ágazattal folytatott szorosabb koordinációt is magukban foglaló intézkedéseket.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A megelőző cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek figyelembe veszik a földgázpiaci ENTSO által végrehajtott szimulációk eredményeit, a veszélyhelyzeti ellátási folyosókra vonatkozó szimulációkat is beleértve.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek elkészítésének és elfogadásának folyamatáról a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendszeresen beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak. Ennek keretében a hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a terv elfogadására és naprakésszé tételére nyitva álló határidő előtt beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak az általuk közösen meghatározott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújthat a tervek elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust javasolhat a régió számára. A hatóságok biztosítják a tervek végrehajtásának rendszeres nyomon követését.

A megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek elkészítésének és elfogadásának folyamatáról a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendszeresen beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak. Ennek keretében a hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a terv elfogadására és naprakésszé tételére nyitva álló határidő előtt beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak az általuk közösen meghatározott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújt a tervek elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust dolgoz ki a régió számára. A hatóságok biztosítják a tervek végrehajtásának rendszeres nyomon követését.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A megelőzési cselekvési terveket és a veszélyhelyzeti terveket az V. mellékletben található sablonok szerint kell elkészíteni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e sablonok módosítása céljából.

(3)  A megelőzési cselekvési terveket és a veszélyhelyzeti terveket az V. mellékletben található sablonok szerint kell elkészíteni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e sablonok módosítása céljából, figyelembe véve a tagállamokra vonatkozó végrehajtási határidőket.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság egy megelőzési cselekvési tervről vagy veszélyhelyzeti tervről véleményt ad ki az adott régión belüli hatáskörrel rendelkező hatóságok számára és ajánlásokat fogalmaz meg a terv felülvizsgálatára vonatkozóan, ha megítélése szerint a terv:

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  nincs összhangban az energiaunió céljaival.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)   A Bizottság által a (4) bekezdés alapján kiadott vélemény megküldésétől számított három hónapon belül az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságok értesítik a Bizottságot módosított tervükről, vagy megküldik a Bizottságnak azokat a megfontolásokat, amelyek miatt az ajánlásokkal nem értenek egyet.

(6)   A Bizottság által az (5) bekezdés alapján kiadott vélemény megküldésétől számított három hónapon belül az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságok értesítik a Bizottságot módosított tervükről, vagy megküldik a Bizottságnak azokat a megfontolásokat, amelyek miatt az ajánlásokkal nem értenek egyet.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A megelőzési cselekvési tervnek tartalmaznia kell:

(1)  A megelőzési cselekvési tervnek tartalmaznia kell az alábbiak mindegyikét:

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a régión mindegyik tagállama vonatkozásában a védett fogyasztók körének meghatározását és az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében körülírt információkat;

b)  az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében körülírt információkat;

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a régió mindegyik tagállama vonatkozásában a 4. és az 5. cikknek megfelelően az infrastruktúrával és az ellátással szemben támasztott követelmények teljesítését szolgáló intézkedéseket, mennyiségeket és kapacitásokat, ezen belül az adott esetnek megfelelően azt, hogy a 4. cikk (2) bekezdése alapján figyelembe vett keresletoldali intézkedések mennyiben képesek kellő időben kielégítően ellensúlyozni az ellátásban bekövetkező zavarokat, a közös érdekű földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének azonosítását a 4. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén, a védett fogyasztók minden egyes kategóriája és az 5. cikk (1) bekezdésében körülírt minden egyes forgatókönyv esetében szükséges gázmennyiségeket, az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően az ellátással szemben esetleg támasztott szigorított követelményeket, beleértve az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülésének indokolását is, valamint a 12. cikk alapján alkalmazott, az ellátással szemben támasztott szigorított követelményeket vagy további kötelezettséget átmenetileg enyhítő mechanizmus leírását;

c)  a régió mindegyik tagállama vonatkozásában a 4. és az 5. cikknek megfelelően az infrastruktúrával és az ellátással szemben támasztott követelmények teljesítését szolgáló intézkedéseket, mennyiségeket és kapacitásokat, ezen belül az egész gazdaságra kiterjedő energiahatékonysági intézkedések révén megvalósítható gázkereslet-csökkentés értékelését, az adott esetnek megfelelően azt, hogy a 4. cikk (2) bekezdése alapján figyelembe vett keresletoldali intézkedések mennyiben képesek kellő időben kielégítően ellensúlyozni az ellátásban bekövetkező zavarokat, a közös érdekű földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének azonosítását a 4. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén, az egyetlen legnagyobb gázszállító azonosítását, a védett fogyasztók minden egyes kategóriája és az 5. cikk (1) bekezdésében körülírt minden egyes forgatókönyv esetében szükséges gázmennyiségeket, az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően az ellátással szemben esetleg támasztott szigorított követelményeket, beleértve az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülésének okait is, valamint a 12. cikk alapján alkalmazott, az ellátással szemben támasztott szigorított követelményeket vagy további kötelezettséget átmenetileg enyhítő mechanizmus leírását;

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a földgázipari vállalkozásokra és más érintett szervekre rótt, a gázellátás biztonságára valószínűsíthetően kiható kötelezettségeket, így például a gázrendszer biztonságos üzemeltetése érdekében előírt kötelezettségeket;

d)  a földgázipari vállalkozásokra, adott esetben a villamosenergia-ipari vállalkozásokra és más érintett szervekre rótt, a gázellátás biztonságára valószínűsíthetően kiható kötelezettségeket, így például a gázrendszer biztonságos üzemeltetése érdekében előírt kötelezettségeket;

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a kockázatértékelés keretében azonosított kockázatok kezelésére szolgáló azon további megelőző intézkedéseket, köztük a szomszédos tagállamok közötti összeköttetések javítása iránti igényhez és a gázellátási útvonalak és források diverzifikálásának lehetőségeihez kapcsolódókat, amelyek biztosítják, hogy a gázellátás szükség esetén a lehető leghosszabb ideig minden fogyasztó számára fenntartható legyen;

e)  a kockázatértékelés keretében azonosított kockázatok kezelésére szolgáló további megelőző intézkedéseket, többek között az ellátási zavarokat és az infrastruktúra működésének zavarait leíró forgatókönyvek 10a. cikkben említett, egész Unióra kiterjedő szimulációja eredményeit. Ezek az intézkedések adott esetben a szomszédos tagállamok közötti összeköttetések javítása iránti igényhez, az energiahatékonyság további javításához, a gáz iránti kereslet csökkentéséhez és a gázellátási útvonalak és források diverzifikálásának lehetőségeihez, az alternatív beszállítóktól származó beszállítás többek között önkéntes közös energiabeszerzés révén történő bevezetéséhez vagy fokozásához, valamint a gáztartalékoknak többek között a tagállamokban rendelkezésre álló különféle rugalmassági lehetőségekből álló közös virtuális gáztartalékok útján történő összevonásához, illetve a tároló létesítmények vagy az LNG-terminálok regionális szintű használatához kapcsolódhatnak, amelyek biztosítják, hogy a gázellátás szükség esetén a lehető leghosszabb ideig minden fogyasztó számára fenntartható legyen;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a meglévő és a jövőben létesítendő rendszerösszekötőkre vonatkozó információkat, ideértve az Unió gázhálózatához való hozzáférést, a határkeresztező áramlást, valamint a tároló- és az LNG-létesítményekhez és a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitásokhoz való határokon átívelő hozzáférést – különösen veszélyhelyzet esetén – biztosító rendszerösszekötőket is;

j)  a meglévő és a jövőben létesítendő rendszerösszekötőkre vonatkozó információkat, ideértve az Unió gázhálózatához való hozzáférést, a határkeresztező áramlást, valamint a tároló- és az LNG-létesítményekhez és a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitásokhoz való határokon átívelő hozzáférést – különösen veszélyhelyzet esetén – biztosító rendszerösszekötőket is, valamint számításokat és hatásvizsgálatokat annak mérlegelésére, hogy csökkenthető-e e kínálatoldali infrastrukturális beruházások szükségessége költséghatékony módon, keresletoldali intézkedések révén;

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  a decentralizált, fenntartható és megfizethető megoldások és az alternatív energiaforrások által az ellátás biztonságának biztosítása tekintetében kínált lehetőségekre, például a megújuló energiaforrásokra, ezen belül a biogázra, valamint az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó információkat;

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A megelőzési cselekvési tervnek és különösen az infrastruktúrával szemben a 4. cikknek megfelelően támasztott követelmények teljesítésére szolgáló intézkedéseknek figyelembe kell venniük a földgázpiaci ENTSO által a 715/2009/EK rendelet 8. cikke (10) bekezdésének megfelelően elkészítendő, az Unió egészére kiterjedő tízéves hálózatfejlesztési tervet.

(2)  A megelőzési cselekvési tervnek és különösen az infrastruktúrával szemben a 4. cikknek megfelelően támasztott követelmények teljesítésére szolgáló intézkedéseknek figyelembe kell venniük a földgázpiaci ENTSO által a 715/2009/EK rendelet 8. cikke (10) bekezdésének megfelelően elkészítendő, az Unió egészére kiterjedő tízéves hálózatfejlesztési tervet, emellett kihasználhatják a földgázpiaci ENTSO Regionális Gázkoordinációs Rendszere által kínált műszaki és üzemeltetési szaktudás előnyeit, valamint a veszélyhelyzeti ellátási folyosókat.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok hatásvizsgálatnak vetik alá az e rendelet hatálybalépése után elfogadandó nem piaci alapú megelőző intézkedéseket, beleértve az ellátással szemben az 5. cikk (1) bekezdésében támasztott követelmények és az 5. cikk (2) bekezdése alapján támasztott szigorított követelmények teljesítése érdekében tett intézkedéseket is. A hatásvizsgálatnak ki kell terjednie legalább:

(4)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok, vagy a tagállamok rendelkezései alapján azok nemzeti szabályozó hatóságai hatásvizsgálatnak vetik alá az e rendelet hatálybalépése után elfogadandó vagy fenntartandó nem piaci alapú megelőző intézkedéseket, beleértve az ellátással szemben az 5. cikk (1) bekezdésében támasztott követelmények és az 5. cikk (2) bekezdése alapján támasztott szigorított követelmények teljesítése érdekében tett intézkedéseket is. Ennek a hatásvizsgálatnak ki kell terjednie legalább:

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a javasolt intézkedés által a nemzeti gázpiac fejlődésére és a nemzeti szintű versenyre kifejtett hatásokra;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a javasolt intézkedések által a belső gázpiacra kifejtett hatásokra;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  meg kell határoznia a földgázipari vállalkozások és az ipari gázfogyasztók, köztük az érintett villamosenergia-termelők szerepét és felelősségét, tekintetbe véve azt, hogy a gázellátás zavara ezekre különböző mértékben hat ki, valamint a 10. cikk (1) bekezdésben meghatározott egyes válságszintek esetén a felsorolt jogalanyoknak a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és – ha alkalmazandó – a nemzeti szabályozó hatóságokkal való kapcsolattartását;

b)  meg kell határoznia a földgázipari vállalkozások, adott esetben a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők és az ipari gázfogyasztók, köztük az érintett villamosenergia-termelők szerepét és felelősségét, tekintetbe véve azt, hogy a gázellátás zavara ezekre különböző mértékben hat ki, valamint a 10. cikk (1) bekezdésben meghatározott egyes válságszintek esetén a felsorolt jogalanyoknak a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és – ha alkalmazandó – a nemzeti szabályozó hatóságokkal való kapcsolattartását;

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  szükség esetén meg kell határoznia a gázellátásban bekövetkező zavarok által a távhőszolgáltatásra és a földgázból előállított villamos energia szolgáltatására kifejtett lehetséges hatások enyhítése érdekében hozandó intézkedéseket és lépéseket;

e)  szükség esetén meg kell határoznia a gázellátásban bekövetkező zavarok által a távhőszolgáltatásra és a földgázból előállított villamos energia szolgáltatására kifejtett lehetséges hatások enyhítése érdekében hozandó intézkedéseket és lépéseket, adott esetben különösen a villamosenergia- és földgázpiac egészében alkalmazott integrált energiarendszer-üzemeltetési megközelítés révén;

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  meg kell jelölnie egy válságkezelőt vagy válságkezelő csoportot, és meg kell határoznia annak feladatait;

g)  meg kell jelölnie egy válságkezelőt vagy válságkezelő csoportot és meg kell határoznia annak feladatait, ide számítva a földgázpiaci ENTSO Regionális Gázkoordinációs Rendszerével való együttműködést a konkrét helyzetben megfelelőnek ítélt műszaki és üzemeltetési feladatok kezelésében;

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  meg kell állapítania, hogy a piaci alapú intézkedések hogyan járulnak hozzá a riasztási szint kihirdetésére okot adó helyzet kezeléséhez, illetőleg a veszélyhelyzet enyhítéséhez;

h)  meg kell állapítania, hogy a piaci alapú intézkedések, többek között az önkéntes közös beszerzés, hogyan járulnak hozzá a riasztási szint kihirdetésére okot adó helyzet kezeléséhez, illetőleg a veszélyhelyzet enyhítéséhez;

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  le kell írnia a veszélyhelyzet esetén alkalmazandó ellátáskorlátozási rendelkezéseket;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib)  le kell írnia a veszélyhelyzeti ellátási folyosók 10a. cikkben említett értékeléséből fakadó lehetséges intézkedéseket;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – i c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ic)  le kell írnia a gázellátásra veszélyhelyzet esetén vonatkozó információcsere mechanizmusát, amely a veszélyhelyzeti ellátási folyosók értékelésén alapszik, beleértve adott esetben a meglévő mechanizmusok alkalmazását, mint pl. a földgázpiaci ENTSO Regionális Gázkoordinációs Rendszere.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  részletesen ismertetnie kell a földgázipari vállalkozásoknak a riasztási és a veszélyhelyzeti szintekkel összefüggésben fennálló jelentéstételi kötelezettségeit;

k)  részletesen ismertetnie kell a földgázipari és adott esetben villamosenergia-ipari vállalkozásoknak a riasztási és a veszélyhelyzeti szintekkel összefüggésben fennálló jelentéstételi kötelezettségeit;

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A veszélyhelyzeti intézkedések biztosítják, hogy a rendelkezésre álló földgáz a sürgősség, az egyéb energiaforrásokkal való helyettesíthetőség és a gazdasági hatások mértékétől függően eljusson a végső fogyasztókhoz, tekintetbe véve ugyanakkor a védett fogyasztók gázellátásának biztosítását, valamint kellően figyelembe véve a villamosenergia-ágazaton belüli ellátási helyeztet.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A tagállamok veszélyhelyzetben és indokolt esetekben dönthetnek úgy, hogy előnyben részesítik néhány kritikus jelentőségű gázüzemű erőmű gázellátását a védett fogyasztók egyes kategóriáinak ellátásával szemben. Ez az intézkedés a 6. cikkben szereplő kockázatértékelésre épül, és csak akkor alkalmazandó, ha az említett kritikus gázüzemű erőművek gázellátásának hiánya jelentős mértékben rontaná vagy akadályozná a védett fogyasztóknak a maradék gázzal történő ellátását, mivel súlyosan károsítaná a villamosenergia-rendszer működését. Az említett kritikus gázüzemű erőműveket a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők azonosítják, a gázrendszer szállításirendszer-üzemeltetőivel egyeztetve.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Veszélyhelyzeti ellátási folyosók

 

2017. április 30-áig a földgázpiaci ENTSO javaslatot terjeszt elő az ellátási zavarokat és az infrastruktúra működésének zavarait leíró forgatókönyvekre vonatkozóan, amelyek megvitatására és meghatározására a gázkoordinációs csoporttal folytatott konzultációt követően kerül sor. A javaslat mindenképp magában foglalja az Unió egészére kiterjedő legutóbbi tízéves hálózatfejlesztési tervben szereplő, az ellátási zavarokat és az infrastruktúra működésének zavarait az összes fő importálási folyosó tekintetében szimuláló forgatókönyveket, továbbá az 5. cikk (1) bekezdésében felsorolt esetek mindegyikét;

 

 

 

2017. november 1-jéig a földgázpiaci ENTSO elvégzi az ellátási zavarokat és az infrastruktúra működésének zavarait leíró forgatókönyvek egész Unióra kiterjedő szimulációját, amely a gázkoordinációs csoporttal folytatott konzultációt követően kerül meghatározásra. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a földgázpiaci ENTSO rendelkezésére bocsátják a szimulációkhoz szükséges adatokat, például a csúcsterhelés alatti kereslet szintjére, a termelési kapacitásra és a keresletoldali intézkedésekre vonatkozókat.

 

Az egész Unióra kiterjedő szimuláció részeként a földgázpiaci ENTSO azonosítja és értékeli az I. mellékletben említett regionális megközelítést kiegészítő és támogató veszélyhelyzeti ellátási folyosókat, amelyek mentén biztosítható a gáz régiók közötti áramlása, a belső gázpiac szétaprózódásának megelőzése érdekében. Ennek az értékelésnek az eredményeit meg kell vitatni a gázkoordinációs csoportban.

 

Az egész Unióra kiterjedő szimulációt és a veszélyhelyzeti ellátási folyosókat négyévente naprakésszé kell tenni, kivéve abban az esetben, ha a körülmények ennél gyakoribb frissítést tesznek szükségessé.

 

Veszélyhelyzet bejelentése esetén a veszélyhelyzeti ellátási folyosó mentén fekvő tagállamok gondoskodnak arról, hogy a gázellátással kapcsolatos összes lényeges információt átadják, különös tekintettel a rendelkezésre álló gázmennyiségekre, a lehetséges módozatokra és forrásokra, amelyeknek felhasználásával elvezethetik a gázt a veszélyhelyzetet bejelentő tagállamokhoz. A veszélyhelyzeti ellátási folyosó mentén elhelyezkedő tagállamok gondoskodnak arról, hogy az általuk meghozott intézkedések ne akadályozzák meg a veszélyhelyzetet bejelentő tagállamokhoz történő gázszállítást.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Uniós vagy regionális veszélyhelyzet esetén a Bizottság – a gázkoordinációs csoporttal folytatott konzultációból származó releváns információk és a konzultáció eredményeinek maradéktalan figyelembevételével – összehangolja a hatáskörrel rendelkező hatóságok fellépését. Ennek keretében különösen:

(3)  Uniós vagy regionális veszélyhelyzet esetén a Bizottság – a gázkoordinációs csoporttal folytatott konzultációból származó releváns információk és a konzultáció eredményeinek maradéktalan figyelembevételével – összehangolja a hatáskörrel rendelkező hatóságok fellépését, és adott esetben bevonja a földgázpiaci ENTSO Regionális Gázkoordinációs Rendszerét. Ennek keretében különösen:

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Ha valamely hatáskörrel rendelkező hatóság értesíti a Bizottságot arról, hogy egy tagállamban korai riasztást jelentettek be, illetve saját kezdeményezése alapján a Bizottság alkalmazza a megfelelő külpolitikai eszközöket a gázellátási helyzet további romlásának megakadályozása érdekében.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha egy tagállam a 10. cikk (1) bekezdése értelmében kihirdette a veszélyhelyzeti válságszintet, akkor az 5. cikk (2) bekezdése alapján az ellátás területén más tagállamok földgázipari vállalkozásaival szemben támasztott szigorított követelményeket és a számukra előírt további kötelezettségeket átmenetileg az 5. cikk (1) bekezdésében megállapított szintre kell enyhíteni.

(1)  Ha egy tagállam a 10. cikk (1) bekezdése értelmében kihirdette a veszélyhelyzetet, és ha ez a tagállam igazolta, hogy a régiójára vonatkozó veszélyhelyzeti tervben foglalt összes intézkedést alkalmazták, és hogy a veszélyhelyzeti tervben szereplő valamennyi technikai és kereskedelmi feltételt teljesítették, akkor az 5. cikk (1a) és (2) bekezdése alapján az ellátás területén más tagállamok – közvetlenül vagy közvetve összekapcsolt – földgázipari vállalkozásaival szemben támasztott szigorúbb követelményeket és a számukra előírt további kötelezettségeket átmenetileg az 5. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében megállapított szintre kell enyhíteni.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az a tagállam, amelyben kihirdették a veszélyhelyzetet, és amely a veszélyhelyzeti tervben szereplő intézkedések végrehajtása ellenére sem képes gondoskodni a védett fogyasztók gázellátásáról, kérheti szolidaritási intézkedések alkalmazását.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Mindaddig, amíg a kihirdetett veszélyhelyzetben lévő tagállam háztartásainak, szociális alapszolgáltatóinak és távhőszolgáltatóinak ellátása az (1) bekezdésben előírt intézkedés alkalmazása ellenére sem megoldott, a kihirdetett veszélyhelyzetben lévő tagállam földgázrendszeréhez közvetlenül csatlakozó más tagállamok – annyiban, amennyiben ez a kihirdetett veszélyhelyzetben lévő tagállam háztartásainak, szociális alapszolgáltatóinak és távhőszolgáltatóinak ellátásához szükséges – nem biztosítják a háztartásokon, a szociális alapszolgáltatókon és a távhőszolgáltatókon kívüli fogyasztók gázellátását.

(2)  Mindaddig, amíg nincs megoldva a védett fogyasztók gázellátása abban a tagállamban, amely kérte a szolidaritási intézkedések alkalmazását, az e tagállam földgázrendszeréhez közvetlenül vagy egy harmadik országon keresztül közvetve csatlakozó más tagállamok – annyiban, amennyiben ez a szolidiratási intézkedések alkalmazását kérő tagállam védett fogyasztóinak ellátásához szükséges – nem biztosítják a védett fogyasztókon kívüli fogyasztók gázellátását.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés a szociális alapszolgáltatókra és a távhőszolgáltatókra annyiban alkalmazandó, amennyiben azok az adott tagállamon belül a védett fogyasztók körébe tartoznak.

törölve

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a területükön a (2) bekezdésben körülírt helyzetben a háztartásokon, a szociális alapszolgáltatókon és a távhőszolgáltatókon kívüli fogyasztók számára nem szolgáltatott gáz a (2) bekezdés értelmében veszélyhelyzetben levő tagállamba legyen szállítható annak érdekében, hogy ez utóbbi tagállam a területén a háztartásokat, a szociális alapszolgáltatókat és a távhőszolgáltatókat ellássa földgázzal.

(3)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a területükön a (2) bekezdésben körülírt helyzetben a védett fogyasztókon kívüli fogyasztók számára nem szolgáltatott gáz a (2) bekezdés értelmében veszélyhelyzetben levő tagállamba legyen szállítható.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az egymáshoz közvetlenül csatlakozó földgázrendszerrel rendelkező tagállamok megállapodnak a (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, és ezeket a szabályokat belefoglalják az érintett régiók veszélyhelyzeti terveibe. Ezek a szabályok vonatkozhatnak egyebek mellett az alkalmazandó gázárakra, a rendszerösszekötők igénybevételére, beleértve a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitásokat is, a gázmennyiségekre és az ellentételezési költségek fedezetére. A (3) bekezdésben megállapított kötelezettségeket elsősorban piaci alapú intézkedések, például árverések segítségével kell teljesíteni. A (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályok módosítása esetén megfelelő módon naprakésszé kell tenni az érintett veszélyhelyzeti terveket is.

(4)  Az egymáshoz közvetlenül csatlakozó földgázrendszerrel rendelkező tagállamok megállapodnak a (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, és ezeket a szabályokat belefoglalják az érintett régiók veszélyhelyzeti terveibe. Ezek a szabályok vonatkoznak egyebek mellett az alkalmazandó gázárakra, a rendszerösszekötők igénybevételére, beleértve a kétirányú szállítást lehetővé tevő garantált kapacitásokat is, a gázmennyiségekre és az ellentételezési költségek fedezetére. Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) közvetítőként léphet fel a piaci alapú ellentételezési költségek kiszámítása során. A szolidaritási mechanizmus végső eszköz, amely megfelelő ellentételezést nyújt az érintett piaci résztvevők számára a mechanizmus következményeinek minimalizálása érdekében. A (3) bekezdésben megállapított kötelezettségeket elsősorban piaci alapú intézkedések, például árverések segítségével kell teljesíteni. Az ebben a bekezdésben említett gázárak, illetve ellentételezési költségek és mechanizmusok tükrözik a piaci feltételeket és rendszeresen, többek közt veszélyhelyzetekben is felülvizsgálják őket. Amennyiben a (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályok módosításra kerülnek, megfelelő módon naprakésszé kell tenni az érintett veszélyhelyzeti terveket is. A Bizottság útmutatásokat készít a szolidaritási intézkedések sablonjaira nézve, többek között mintazáradékokat, és közzéteszi azokat …-ig [a szolidaritási mechanizmus hatálybalépésének napja];

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (2) bekezdést 2019. március 1-jétől fogva kell alkalmazni.

(5)  A (2) bekezdést 2018. október 1-jétől fogva kell alkalmazni.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha a tagállamok nem állapodnak meg a szükséges műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, akkor a Bizottság a tervekről elfogadott véleményében és határozatában keretrendszert javasolhat az ilyen célú intézkedések számára.

(6)  Ha a tagállamok nem állapodnak meg a szükséges műszaki, jogi, pénzügyi és kereskedelmi szabályokról, akkor a Bizottság a (4) bekezdéssel összhangban keretrendszert alakít ki az ilyen célú intézkedések számára.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Információcsere

Az információ összeállítása

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tájékoztatás a hatáskörrel rendelkező hatóság által tervezett vagy már végrehajtott, a veszélyhelyzetet enyhíteni hivatott intézkedésekről és azok eredményességéről;

b)  tájékoztatás a hatáskörrel rendelkező hatóság által tervezett vagy már végrehajtott, a veszélyhelyzetet enyhíteni hivatott intézkedésekről, többek között a keresletoldali intézkedésekről és azok eredményességéről;

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha azt a körülmények kellőképpen indokolják, a hatáskörrel rendelkező hatóság – függetlenül attól, hogy kihirdettek-e veszélyhelyzetet – kötelezheti a földgázipari vállalkozásokat az (1) bekezdésben meghatározott, vagy az adott tagállam vagy más tagállamok általános gázellátási helyzetének értékeléséhez szükséges további információk megadására, ideértve a szerződésekre vonatkozó információkat is. A Bizottság a hatáskörrel rendelkező hatóságoktól bekérheti a földgázipari vállalkozások által szolgáltatott információkat.

(4)  A hatáskörrel rendelkező hatóság – függetlenül attól, hogy kihirdettek-e veszélyhelyzetet – kötelezheti a földgázipari vállalkozásokat az (1) bekezdésben meghatározott, vagy az adott tagállam vagy más tagállamok általános gázellátási helyzetének értékeléséhez szükséges további információk megadására, ideértve a szerződésekre vonatkozó információkat is. A Bizottság a hatáskörrel rendelkező hatóságoktól bekérheti a földgázipari vállalkozások által szolgáltatott információkat. A Bizottság és a hatáskörrel rendelkező hatóságok elkerülik a szükségtelen bürokratikus terheket, különösen az információszolgáltatási kötelezettségek megkettőzésétől.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy adott régió vagy az egész Unió gázellátása veszélyeztetve van vagy lehet, kötelezheti a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az Unió gázellátási helyzetének értékeléséhez szükséges információk begyűjtésére és a Bizottság részére való elküldésére. A Bizottság az értékelését megoszthatja a gázkoordinációs csoporttal.

(5)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy adott régió vagy az egész Unió gázellátása veszélyeztetve van vagy lehet, kötelezheti a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az Unió gázellátási helyzetének értékeléséhez szükséges információk begyűjtésére és a Bizottság részére való elküldésére. A Bizottság az értékelését megosztja a gázkoordinációs csoporttal.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságokat az egy évnél hosszabb időtartamra szóló gázbeszerzési szerződések következő adatairól:

a)  az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságokat, illetve a nemzeti szabályozó hatóságokat az egy évnél hosszabb időtartamra szóló gázbeszerzési szerződések következő adatairól:

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés – a pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

va.  az ár;

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés – a pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vi.  a gázszállítás felfüggesztésének feltételei;

vi.  a gázszállítás újratárgyalásának és felfüggesztésének feltételei;

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a hatáskörrel rendelkező hatóságot és a Bizottságot a [Kiadóhivatal: beírandó e rendelet hatálybalépésének napja] után megkötött vagy módosított, önmagukban vagy az ugyanazon szállítóval vagy kapcsolt vállalkozásaival létesített más szerződésekkel együtt az érintett tagállam éves földgázfogyasztásának 40 %-ánál többet biztosító, több mint egyéves időtartamra szóló gázbeszerzési szerződéseikről, ezek megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul. Az értesítési kötelezettség a kizárólag a gázárakra kiterjedő módosításokra nem vonatkozik. Az értesítési kötelezettség alkalmazandó a gázellátási szerződés teljesítését érintő valamennyi kereskedelmi megállapodásra is.

b)  a hatáskörrel rendelkező hatóságot és a Bizottságot a 2015. március 20. után az ugyanazzal a harmadik országbeli szállítóval vagy kapcsolt vállalkozásával megkötött vagy módosított, önmagukban vagy az ugyanazon a piacon működő többi földgázipari vállalkozás és az ugyanazon szállító vagy kapcsolt vállalkozásai között létrejött más szerződésekkel együtt az érintett tagállam harmadik országokból érkező teljes éves gázbehozatalának 40%-ánál többet biztosító, több mint egyéves időtartamra szóló gázbeszerzési szerződéseikről, ezek megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul. Az értesítési kötelezettség a gázárakra is vonatkozik. Az értesítési kötelezettség alkalmazandó a gázellátási szerződés teljesítését érintő valamennyi meglévő és új kereskedelmi megállapodásra is. Ebből a célból a nemzeti szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik a piaci ellátási struktúrát és tájékoztatják a releváns földgázipari vállalkozásokat a 40%-os küszöb túllépése esetén.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóság az első albekezdés a) pontjában felsorolt adatokról minden évben legkésőbb szeptember végéig értesíti a Bizottságot.

A hatáskörrel rendelkező hatóság a jelen bekezdés a) pontjában felsorolt adatokról minden évben legkésőbb szeptember végéig értesíti a Bizottságot. A Bizottság összesíti a kapott adatokat, a tagállamokat a hasonló harmadik országbeli beszállítói minták szerint csoportosítva, a releváns földgázipari vállalkozások által használandó szerződési referenciák létrehozása céljából.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6 a)  A 6. cikkben foglalt értesítési kötelezettség az EGT-tagállamok beszállítóival kötött szerződésekre nem vonatkozik.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  A Bizottság az összegyűjtött adatokat az I. mellékletben meghatározott egyes régiókban és az Unió egészében a földgázipari vállalkozások által fizetett átlagos gázárak kiszámításához használja fel. A kapott eredményeket kétévente közzé kell tenni.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy valamely, e cikk (6) bekezdése b) pontjának hatálya alá nem tartozó gázszállítási szerződés kihathat egy adott tagállam, régió vagy az egész Unió ellátásának biztonságára, és azt a körülmények kellőképpen indokolják, annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága, amelyben a szerződést megkötő földgázipari vállalkozás a tevékenységét folytatja, vagy a Bizottság kötelezheti az adott földgázipari vállalkozást a szerződésnek az ellátásbiztonságra gyakorolt hatások értékelése érdekében történő átadására. A kötelezettség kiterjedhet a gázellátási szerződés teljesítését érintő valamennyi egyéb kereskedelmi megállapodásra is.

(7)  Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy valamely, e cikk (6) bekezdése b) pontjának hatálya alá nem tartozó gázszállítási szerződés kihathat egy adott tagállam, régió vagy az egész Unió gázellátásának biztonságára, és azt a körülmények kellőképpen indokolják, annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága, amelyben a szerződést megkötő földgázipari vállalkozás a tevékenységét folytatja, vagy a Bizottság kötelezheti az adott földgázipari vállalkozást a szerződésnek a gázellátás biztonságára gyakorolt hatások értékelése érdekében történő átadására. A kötelezettség kiterjedhet a gázellátási szerződés teljesítését érintő valamennyi egyéb kereskedelmi megállapodásra vagy az infrastruktúra fejlesztésére és üzemeltetésére irányuló kereskedelmi megállapodásokra is.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A hatáskörrel rendelkező hatóság …-ig [6 hónappal jelen rendelet hatálybalépését követően] intézkedéseket határoz meg a földgázipari vállalkozások megbírságolásáról, amennyiben azok nem teljesítik a 6. vagy a 7. bekezdés rendelkezéseit. Ezeknek a pénzbírságoknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy egy gázellátási szerződés feltételei megsértik jelen rendelet rendelkezéseit, akkor mérlegelheti további eljárás elindítását, többek között az uniós versenyjog alapján. A Bizottság tájékoztatja az érintett földgázipari vállalkozást és az illetékes hatáskörrel rendelkező hatóságot arról, hogy a gázszállítási szerződés feltételei nem egyeztethetők össze jelen rendelet rendelkezéseivel, és felszólít a szerződés vonatkozó feltételeinek módosítására. A földgázipari vállalkozás vagy a releváns hatáskörrel rendelkező hatóság a felszólítás beérkezésétől számított három hónapon belül értesíti a Bizottságot a módosításról, vagy tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy miért nem ért egyet a felszólítással. A Bizottság a földgázipari vállalkozástól kapott válasz beérkezésétől számított három hónapon belül módosítja, visszavonja vagy megerősíti felszólítását. A Bizottság részletesen megindokolja a határozatát. A hatáskörrel rendelkező hatóság [a jelen rendelet hatálybalépésétől számított hat hónap]-ig intézkedéseket határoz meg a földgázipari vállalkozások megbírságolásáról, amennyiben azok nem teljesítik a felszólításban foglaltakat. Ezeknek a pénzbírságoknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük az előírásoktól való eltérés, valamint az érintett földgázipari vállalkozás számára az előírásoktól való eltérés eredményeként esetlegesen jelentkező potenciális előnyök mértékének fényében.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság megőrzik a bizalmas üzleti adatok titkosságát.

(9)  A hatáskörrel rendelkező hatóságok és a Bizottság biztosítják az ezen cikk rendelkezései alapján rendelkezésre bocsátott bizalmas üzleti adatok szigorú titkosságát.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A gázellátás biztonságát érintő intézkedések összehangolásának megkönnyítésére létrejön a gázkoordinációs csoport. A csoport a tagállamok, különösen azok hatáskörrel rendelkező hatóságai, valamint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) és a földgázpiaci ENTSO képviselőiből, valamint az érintett ágazatok és fogyasztók képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően dönt a csoport összetételéről, és biztosítja, hogy az teljes mértékben reprezentatív legyen. A csoportban a Bizottság látja el az elnökséget. A csoport elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(1)  A gázellátás biztonságát érintő intézkedések összehangolásának megkönnyítésére létrejön a gázkoordinációs csoport. A csoport a tagállamok, különösen azok hatáskörrel rendelkező hatóságai és a nemzeti szabályozó hatóságok, valamint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) és a földgázpiaci ENTSO képviselőiből, valamint az érintett ágazatok és fogyasztók képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően dönt a csoport összetételéről, és biztosítja, hogy az teljes mértékben reprezentatív legyen. A csoportban a Bizottság látja el az elnökséget. A csoport elfogadja saját eljárási szabályzatát.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a gázellátás biztonsága szempontjából nemzeti, regionális és uniós szinten releváns minden információ;

b)  a gázellátás biztonsága szempontjából nemzeti, regionális és uniós szinten jelentőséggel bíró minden információ, többek között a végrehajtott és tervezett keresletoldali politikákra és intézkedésekre vonatkozó információk és adatok;

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  az Unióban előforduló veszélyhelyzeteket kezelő intézkedések koordinálása az Energiaközösségről szóló szerződés harmadik ország szerződő feleivel és más harmadik országokkal;

g)  az Unióban előforduló veszélyhelyzeteket kezelő intézkedések koordinálása az Energiaközösségről szóló szerződés szerződő feleivel és más harmadik országokkal;

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésének második mondata, a 3. cikk (6) bekezdése, a 4. cikk (3), (4) és (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja, a 7. cikk (5) bekezdésének b) és e) pontja, a 8. cikk (1) bekezdésének e), g) és i) pontja, a 8. cikk (4) bekezdésének b) és c) pontja, a 9. cikk (1) bekezdésének j) és m) pontja, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk az Energiaközösség szerződő felei felé fennálló kötelezettséget ró a tagállamokra, amelyet a következő eljárás szerint kell teljesíteni:

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésének második mondata, a 3. cikk (6) bekezdése, a 4. cikk (3), (4) és (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja, a 7. cikk (5) bekezdésének b) és e) pontja, a 8. cikk (1) bekezdésének e), g) és i) pontja, a 8. cikk (4) bekezdésének b) és c) pontja, a 9. cikk (1) bekezdésének j) és m) pontja, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk az Energiaközösség szerződő felei felé fennálló kötelezettséget ró valamennyi tagállamra, amelyet a következő eljárás szerint kell teljesíteni:

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a 7. cikk (5) bekezdésében előírt értékelések alapján indokolt esetben következtetéseket von le az ellátásbiztonság uniós szintű növelésének lehetséges módjait illetően, és jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet végrehajtásáról, valamint – szükség eseténajánlásokat fogalmaz meg e rendelet továbbfejlesztése érdekében.

A Bizottság a 7. cikk (5) bekezdésében előírt értékelések alapján indokolt esetben következtetéseket von le a gázellátás biztonsága uniós szintű növelésének lehetséges módjait illetően, és jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet végrehajtásáról, valamint – amennyiben szükségesjogalkotási javaslatot nyújt be e rendelet módosítása érdekében.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Értesítések

A dokumentumok megküldése

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kockázatértékelésről, a megelőzési cselekvési tervekről, a veszélyhelyzeti tervekről és valamennyi egyéb dokumentumról elektronikus úton, a CIRCABC platformon keresztül kell értesíteni a Bizottságot.

A kockázatértékelést, a megelőzési cselekvési terveket, a veszélyhelyzeti terveket és valamennyi egyéb dokumentumot elektronikus úton, a CIRCABC platformon keresztül kell benyújtani a Bizottsághoz.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az értesítéssel kapcsolatban mindennemű kommunikációt elektronikus úton kell lefolytatni.

A jelen cikk rendelkezéseivel kapcsolatban mindennemű kommunikációt elektronikus úton kell lefolytatni.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A „számítási terület” a hatáskörrel rendelkező hatóság által meghatározott olyan földrajzi terület, amelyre nézve N–1 képlete kiértékelésre kerül.

A „számítási terület” a hatáskörrel rendelkező hatóság által a releváns piac földrajzilag meghatározott olyan területe, amelyre nézve N–1 képlete kiértékelésre kerül.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A rendszerösszekötők kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitásának lehetővé tétele vagy javítása érdekében, illetve az erre irányuló kötelezettség alóli mentesítés megszerzése vagy meghosszabbítása érdekében a szállításirendszer-üzemeltetők a rendszerösszekötő mindkét oldalán benyújtják az alábbiakat a hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz (érintett hatáskörrel rendelkező hatóságok), miután konzultáltak a gázellátási folyosó menti összes szállításirendszer-üzemeltetővel:

(1)  A rendszerösszekötők kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitásának lehetővé tétele vagy javítása érdekében, illetve az erre irányuló kötelezettség alóli mentesítés megszerzése vagy meghosszabbítása érdekében a szállításirendszer-üzemeltetők a rendszerösszekötő mindkét oldalán benyújtják az alábbiakat a hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz, vagy szabályozó hatóságokhoz, amennyiben ezek nem a hatáskörrel rendelkező hatóságok (amelyekre e melléklet együttesen „érintett hatáskörrel rendelkező hatóságok” elnevezéssel hivatkozik), miután konzultáltak a gázellátási folyosó menti összes szállításirendszer-üzemeltetővel:

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 pont – 1.1 pont – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  Írja le a hazai termelés régióban betöltött szerepét:

e)  Írja le a hazai termelés – a biogázt is beleértve – régióban betöltött szerepét:

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 pont – 1.1 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a gázkereslet forgatókönyvei, figyelembe véve többek közt az energiahatékonysági intézkedések hatását a végső éves gázfogyasztásra

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 pont – 1.2 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  a gázkereslet forgatókönyvei, figyelembe véve többek közt az energiahatékonysági intézkedések hatását a végső éves gázfogyasztásra

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 1 pont – 1.1 pont – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  Írja le a hazai termelés régióban betöltött szerepét:

e)  Írja le a hazai termelés – a biogázt is beleértve – régióban betöltött szerepét:

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 1 pont – 1.1 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  Írja le az energiahatékonysági intézkedések szerepét és azoknak az éves végső gázfogyasztásra gyakorolt hatását

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 1 pont – 1.2 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  Írja le az energiahatékonysági intézkedések szerepét és azoknak az éves végső gázfogyasztásra gyakorolt hatását

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Írja le az olyan egyéb intézkedéseket, amelyeket nem a kockázatértékelés folyományaként fogadták el, mégis pozitív hatást gyakorolnak a régió/tagállam ellátásának biztonságára

b)  Írja le az olyan egyéb intézkedéseket, amelyeket nem a kockázatértékelésben szereplő indokok alapján fogadtak el, mégis pozitív hatást gyakorolnak a régió/tagállam ellátásának biztonságára

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 1 sablon – 9 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  Írja le, milyen mechanizmusokat használnak a földgázpiaci ENTSO Regionális Gázkoordinációs Rendszere által biztosított műszaki és üzemeltetési szakértelem beillesztésére

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 sablon – 6 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  Írja le, milyen mechanizmusok vannak érvényben a földgázpiaci ENTSO Regionális Gázkoordinációs Rendszerével való együttműködéshez.

INDOKOLÁS

I. Bevezetés

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 994/2010 rendelet hatálybalépésével az Unió megtette az első lépést a földgázipari vállalkozások, a tagállamok és az Európai Bizottság közötti fokozott koordináció felé a gázellátás biztonságával kapcsolatos transznacionális kihívásra való reagálás terén.

A 2010. évi rendelet arra a felismerésre épült, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 194. cikke szerint az energiabiztonság a nemzeti hatóságok és az Unió megosztott hatásköre és felelőssége. A cikk a szolidaritás elvére épülő közös energiapolitikát ír elő, célja pedig többek között az energiaellátás biztonságának garantálása.

A 2010. évi rendelet megfelelt a Parlament által régóta hangoztatott azon álláspontnak, amely felszólít a szabályozási keretek kiegészítésére és a belső energiapiac szükséges infrastruktúrájának kiépítésére, olyan rendelkezésekkel, amelyek a szolidaritás jegyében előmozdítják a külső ellátási zavarok megelőzésére és kezelésére szolgáló közös mechanizmusokat. Mindez még fontosabbá vált az Unió fokozódó gázimportfüggősége, valamint amiatt, hogy ismételten zavarok léptek fel az Oroszországból származó gázszállításokban, ami súlyosan érintette több uniós tagállam ellátását.

A 2006. és a 2009. évi gázválság, amelyet a 2014. évi követett, bizonytalanságot idézett elő a gázellátásban. Mindez az Unió politikai döntéshozatalának középpontjába helyezte és az Európai Bizottság által 2015. február 25-én elfogadott energiauniós stratégia egyik kulcsfontosságú célkitűzésévé tette az energiabiztonságot.

A 2010. évi rendelet létfontosságúnak bizonyult az európai energiabiztonság javítása szempontjából. Ugyanakkor, figyelembe véve az ezt követő ellátási válságok után végrehajtott stressztesztek, a 2010. évi rendelet végrehajtásáról szóló jelentés és a Bizottság által 2015-ben lefolytatott nyilvános konzultáció megállapításait, az előadó elismeri, hogy az országszintű megközelítés elégtelennek bizonyult, mert nem képes teljes mértékben kezelni a gázellátás regionális egyenlőtlenségeit és határkeresztező jellegét, ezért megerősített szolidaritásalapú mechanizmusokra van szükség az ellátási zavarokra adandó válaszokhoz. Az előadó megállapítja, hogy a tagállamok közötti további akadályok kiküszöbölése, a megelőzési költségek csökkentése és a kárenyhítés hatékonyságának maximalizálása fokozottabb együttműködést, egyeztetést és átláthatóságot igényel, különösen az uniós gázpiacok folyamatban lévő integrációjára, a gázellátás folyosóalapú megközelítési módjára és az európai ellenirányú szállításokra tekintettel.

Az előadó üdvözli a 2010. évi rendelet felülvizsgálatára vonatkozó bizottsági kezdeményezést. Ez az energiaunió keretei között végrehajtott egyik kulcsfontosságú jogalkotási kezdeményezés, amelyre a Parlament is felszólított „Az európai energiaunió felé” című, 2015. december 15-i állásfoglalásában. Üdvözli a Bizottság általános megközelítési módját, amelyet a meglévő mechanizmusok megerősítése tekintetében tanúsít, az Unió energiabiztonságának továbbfejlesztése érdekében.

II. Főbb pontok az előadó szerint

II.1. A veszélyhelyzeti ellátási folyosók regionális megközelítési módja

Az előadónak az a véleménye, hogy a gázellátás transznacionális jellege, amelyet az a tény is alátámaszt, hogy az Európán keresztül átáramló gáz 90%-a legalább egy országhatáron áthalad, és az ellátási zavarokból fakadó nemzetközi továbbgyűrűző hatás kockázata a lehető legszélesebb körű együttműködést teszi szükségessé a Bizottság megerősített egyeztető szerepe mellett, amint ezt már számos politikai kezdeményezésben javasolták az elmúlt évtized során, és amelyet a Parlament ismételten támogatott. Ezek a kezdeményezések tartalmazzák többek között az európai energiaközösséget, amelyet az előadó javasolt Jacques Delors úrral, a Bizottság volt elnökével közösen, és végül az energiauniós stratégiát.

Miközben az előadó erőteljesen támogat egy az egész Unióra kiterjedő és lehetőleg páneurópai megközelítési módot, figyelembe veszi az új rendelet hatásvizsgálatának megállapításait is. A Bizottság összehasonlított négy lehetséges forgatókönyvet, amelyeknek sora az alapforgatókönyvtől (nincs további uniós szintű fellépés), egy nem jogalkotási lehetőségen (fokozott végrehajtás és puha jogi eszközök) és a fokozottabb koordináció két lehetséges szintjét biztosító jogalkotási lehetőségen keresztül egészen a teljes körű uniós szintű harmonizációig terjed. A forgatókönyvek elemzése bebizonyította, hogy a legjobb lehetőség a fokozott koordináció, néhány alapelvvel és előírással, amelyeket az Európai Unió szintjén határoznak meg.

Az előadó úgy véli, hogy a kockázatértékelés regionális megközelítési módja, valamint megelőzési és kárenyhítési tervek kidolgozása hatékony és eredményes utat kínál az energiabiztonság lényegesen magasabb szintjének eléréséhez. Erősen támogatja továbbá a sablonok, valamint a partneri értékelési mechanizmusok összehangolását, amelyek gondoskodnak arról, hogy azok a megoldások, amelyekről az érintett régiókban megállapodtak, hatékony és kompatibilis, az egész Unióra kiterjedő biztonsági keretben egyesüljenek.

Ugyanakkor, ami a gázellátást illeti, a régiókat önállónak kellene tekinteni a veszélyhelyzetek megelőzése és hatásaik enyhítése tekintetében. Valamely ország vagy régió bizonytalan energiaellátása az egész Unióra hatást gyakorol az ellátási folyosók mentén. Noha a tagállamoknak természetesen nemcsak az egyes régiókon belül kell együttműködniük, nagyon hasznos lenne egy erőteljesebb európai perspektíva integrálása a javaslatba, amely lehetővé tenné az összes rendelkezésre álló beszerzési lehetőség és eszköz igénybevételét a szélesebb uniós belső gázpiacon. Ezt el lehet érni a releváns veszélyhelyzeti ellátási folyosóknak a tagállamcsoportok közös gázellátási forrásai alapján uniós szinten elvégzett mélyreható elemzésével.

Az előadónak az a véleménye, hogy a tagállamok vagy tagállamcsoportok energiabiztonsága érdekében a veszélyhelyzeti ellátási folyosók nélkülözhetetlen információkat és lehetséges intézkedéseket biztosíthatnak, amelyek segítséget nyújtanának a tagállamoknak a kockázatérzékelések, valamint a regionális megelőzési és veszélyhelyzeti tervek elkészítésében azáltal, hogy ismertetnék a rendelkezésre álló mennyiségeket, a lehetséges módozatokat és forrásokat, amelyeknek felhasználásával elvezethetik a gázt a bajba került tagállamhoz. A veszélyhelyzeti szállítási folyosók az ENTSOG meglévő egyeztetési mechanizmusaira építve kiegészíthetik a regionális megközelítési módot, és ilyen módon megelőzhetik a szétaprózódást, és jelentős mértékben megerősíthetik az európai perspektívát, emellett javíthatják a veszélyhelyzetek megelőzésének és a válaszadásnak a hatékonyságát. Továbbá az előadónak meggyőződése, hogy a gázellátásnak a régiók határain túllépő kötelező felmérésén keresztül az Unió és a tagállamok sokkal felkészültebbé válnának egy válságra, és ez lehetővé tenné a gyorsabb reagálást, amennyiben a válság valóban bekövetkezik.

II.2. Szolidaritási mechanizmus

Az előadó üdvözli a szolidaritási záradék bevezetését jogilag kötelező erejű utolsó lehetőségként. Szeretné hangsúlyozni, hogy ezt nem szabad az Unió belső gázpiacán rendelkezésre álló piaci alapú megelőző fellépés alternatívájának tekinteni, és nem is az országok arra irányuló saját erőfeszítéseinek helyettesítésére szolgál, hogy fejlesszék az ellátási zavarokkal szembeni ellenálló képességüket a beszállítók, a szállítási útvonalak és az energiaforrások diverzifikálásával és energiahatékonyságuk növelésével.

II.3. Információcsere

Az előadó határozottan támogatja azt az érvelést, hogy a biztonságos energiaellátáshoz egyenlő feltételeket kell biztosítani az energiakereskedelem területén a vállalatok számára az egész Unióban, ide számítva az energiaipari vállalkozásokat, minden, az ellátásban, a szállításban és az elosztási láncban részt vevő vállalkozásra és érintettre nézve kötelező, átlátható, szabadpiaci szabályok alkalmazásával.

Felismeri a megfelelő információcsere fontosságát a kockázatértékelésben, valamint a válságok megelőzésében és hatásaik enyhítésében. Ezért az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, miszerint bizonyos releváns szerződésekről automatikusan tájékoztatni kell a Bizottságot és a hatáskörrel rendelkező hatóságot a szerződés aláírása vagy módosítása után, és hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság és a Bizottság előjoggal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően indokolt esetekben előírja, hogy a földgázipari vállalkozások értékelésnek vessék alá szerződéseiket az ellátás biztonságára gyakorolt hatás szempontjából.

II.4. Védett fogyasztók

Az előadó bevezeti a védett fogyasztók meghatározásának egész Unióra kiterjedő harmonizálását. Ez hozzájárul a tagállamok közötti különbözőségek kiküszöböléséhez, amelyek befolyásolhatják az ellátással szemben támasztott követelményeket, különösen akkor, ha ezek nem piaci alapú intézkedésekkel találkoznak, és így negatív hatást gyakorolnak a belső piacra és a szomszédos tagállamok ellátásának biztonságára, mert csökkentik a gázpiacok likviditását, különösen akkor, ha a kereslet és a kínálat viszonya túlságosan érzékeny.

Az előadó javasolja továbbá, hogy a tagállamok jogosultak legyenek előnyben részesíteni bizonyos gázüzemű erőműveket, amelyek nélkülözhetetlenek a hálózat integritása szempontjából. Szigorú feltételek esetén ezeket az erőműveket előnyben lehet részesíteni a védett fogyasztókkal szemben az áramkimaradások megelőzése érdekében, amelyek az összes védett fogyasztót megfosztanák a villamos energiától és talán még a gázellátástól is (ha a gázkészülékek működéséhez szükség van elektromosságra).

II.5. Az Energiaközösség beillesztése

Az előadó teljes mértékben támogatja, hogy közös szabályozási keretet kell létrehozni az Unió, valamint az Energiaközösség szerződő felei között az energia területén, és különösen az ellátás biztonsága szempontjából. Ezért üdvözli a Bizottság megközelítési módját, amelyben a rendelet egyes rendelkezéseit (a kockázatértékelések határokon átnyúló következetessége, megelőző cselekvési tervek és veszélyhelyzeti tervek) kiterjeszti az Energiaközösségre, miután a szerződő felek végrehajtották a releváns jogi kötelezettségeiket.

II.6. Közös beszerzés

Az előadó ismételten támogatja a közös beszerzést a vállalatok, országok vagy régiók tárgyalási pozíciója javításának eszközeként a külső beszállítókkal szemben, ilyen módon csökkentve az energia árát a fogyasztók számára, és hozzájárulva az ellátás piaci és szolidaritási alapú biztonságához. „Az európai energiaunió felé” című állásfoglalásában a Parlament is felszólított az önkéntes közös gázbeszerzési rendszer megfelelő voltának és lehetséges struktúrájának kiértékelésére. Az előadónak továbbra is meggyőződése, hogy az önkéntes közös beszerzésnek, amelynek első alulról felfelé építkező kezdeményezései már léteznek az Unióban, vissza kell tükröződnie az uniós jogban.

***

Nemcsak egy bizonyos energiaforrásból származó ellátás biztonsága forog kockán, hanem

az Unió általános biztonsága, gazdasági versenyképessége, növekedése és polgáraink új munkahelyei is. Fontos továbbá ambiciózus éghajlati politikánk, valamint a szomszédos országokkal ápolt kapcsolataink szempontjából is. A fentiekben említett összes szempontot szem előtt kell tartanunk az új rendelet megtárgyalása során. Ez lehet számunkra az ugródeszka a biztonságos és fenntartható növekedéshez, valamint a közös európai sikertörténethez, amelyre évtizedeken keresztül építhetünk.

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (14.9.2016)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

A vélemény előadója: Jacek Saryusz-Wolski

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslatot nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelynek célja a földgázellátás biztonságának megőrzése. A rendelettervezet üdvözlendő, mivel a regionális együttműködésre és biztonsági mechanizmusokra összpontosít, ami összhangban van azzal, hogy erőteljesebb uniós szintű fellépésre van szükség a földgázellátás zavarainak megelőzése érdekében.

Meg kell erősíteni a regionális együttműködést a gázellátás zavaraival és a rendelet által a védett fogyasztók számára biztosított mentességekkel kapcsolatos információáramlás tekintetében. Ez utóbbit regionális szinten kell kialakítani annak érdekében, hogy javítani lehessen a megelőző intézkedések és a vészhelyzeti tervek tartalmát és egyértelműségét. Arra az esetre azonban, ha a regionális együttműködés a tagállamok közötti egyetértés hiánya miatt nehézségekbe ütközne, a Bizottságnak fenn kell tartania azt a lehetőséget, hogy technikai és jogszabályi rendelkezések révén szolidaritási záradékot, szükséges kockázatértékelési terveket vagy együttműködési mechanizmusokat vezessen be.

Az ellátási útvonalak és források diverzifikálásának stratégiai célkitűzését meg kell erősíteni, szükség esetén önkéntes közös energiabeszerzés révén, összhangban az Európai Tanács javaslataival. Egy ilyen mechanizmus csökkentheti a monopolhatást a kevésbé versenyképes piacokon, feltéve, hogy az érintett felek az együttműködés mellett döntenek.

Üdvözlendő továbbá az Energiaközösség országainak rendszerszintű bevonása, amennyiben megfelelnek a 15. cikkben szereplő feltételeknek. Az EU-nak ugyanakkor meg kell erősítenie kapcsolatait az e kereten kívüli harmadik országokkal is, és fejlesztenie kell a külső vészhelyzeti reagálási eszközöket. Ennek fontossága egyértelműen kitűnt, mikor a Bizottság részt vett az Ukrajna és Oroszország közötti úgynevezett „téli csomag” tárgyalásaiban.

Az információcsere mechanizmusának egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania valamennyi olyan szerződés esetén, amely meghaladja a nem csupán egyetlen ország, hanem a teljes egységes energiapiac működése szempontjából releváns méretet. Nem logikus és nem indokolt, hogy a szerződések mérete csak egyetlen ország földgázpiacához igazodjon, miközben az egész Unióra kiterjedő egységes energiapiac kialakítására törekszünk. Az országonkénti relatív fogyasztási küszöbértéknek kisegítő szerepet kell játszania annak elősegítése érdekében, hogy a versenyképtelen kisebb piacokra és energiaszigetekre is vonatkozzanak a szerződések. A 13. cikk értelmében benyújtott megállapodásokat nem csupán elemezni kellene, hanem az is szükséges lehet, hogy a Bizottság megtegye e szükséges lépéseket a rendelettervezetnek való megfelelés biztosítása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A földgáz (gáz) továbbra is az Unió energiaellátásának alapvető eleme. Az Unió a gáz jelentős részét harmadik országokból hozza be.

1.  A földgáz (gáz) továbbra is az Unió energiaellátásának alapvető eleme. Az Unió a gáz jelentős részét harmadik országokból hozza be, és ezért néhány tagállam jelentős mértékben vagy teljes egészében a harmadik országok monopóliumai által szállított gáztól függ.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A gázellátás súlyos zavara minden tagállamot, az Unió egészét és az Energiaközösség létrehozásáról szóló, 2005. október 25-én Athénban aláírt szerződés szerződő feleit is érintheti. Jelentős kárt okozhat az uniós gazdaságnak, és súlyos társadalmi következményekkel is járhat, különösen a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok esetében.

(2)  A gázellátás súlyos zavara akár csak egy tagállamban is minden tagállamot, az Unió egészét és az Energiaközösség létrehozásáról szóló, 2005. október 25-én Athénban aláírt szerződés szerződő feleit is érintheti. Jelentős kárt okozhat az uniós gazdaságnak, és súlyos társadalmi következményekkel is járhat, különösen a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok esetében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E rendelet biztosítani kívánja, hogy minden szükséges intézkedésre sor kerüljön annak érdekében, hogy a folyamatos gázellátás biztosított legyen az Unió egész területén, különös tekintettel a védett fogyasztóknak nehéz éghajlati viszonyok vagy gázellátási zavarok esetén nyújtott szolgáltatásra. Ezeket a célokat a leginkább költséghatékony intézkedések révén és az energiapiacok torzulása nélkül kell elérni.

(3)  E rendelet biztosítani kívánja, hogy minden szükséges intézkedésre sor kerüljön annak érdekében, hogy a folyamatos gázellátás biztosított legyen az Unió egész területén, különös tekintettel a védett fogyasztóknak nehéz éghajlati viszonyok vagy gázellátási zavarok esetén nyújtott szolgáltatásra. Ezeket a célokat a leginkább költséghatékony intézkedések, valamint arányos és megkülönböztetésmentes mechanizmusok révén és az energiapiacok torzulása nélkül kell elérni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  E rendelet kihívásokkal terhes időszakban kell végrehajtani, hiszen a globális energiapiacokat kedvezőtlenül befolyásolta az orosz behatolás Ukrajnába és a Krím-félsziget orosz megszállása 2014-ben, a fekete-tengeri és kaszpi-tengeri térségben kialakult újabb feszültségek, a megszállt területeken a kőolaj- és gázellátásnak az ISIS ellenőrzése alá kerülése és a Szaúd-Arábia és Irán közötti feszültségek.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet már igen pozitívan befolyásolta az uniós gázellátás biztonságát, mind a felkészülés, mind az enyhítő intézkedések tekintetében. A tagállamok most már felkészültebbek egy esetleges gázellátási válságra annak köszönhetően, hogy kötelesek megelőző és veszélyhelyzeti intézkedéseket tartalmazó terveket kidolgozni, és védettebbek, mert az infrastruktúra kapacitása és a gázellátás tekintetében több kötelezettségnek meg kell felelniük. A 994/2010/EU rendelet végrehajtásáról 2014 októberében közreadott jelentés ugyanakkor kiemelt néhány területet, amelyeken a rendelet továbbfejlesztése még jobban elősegíthetné az uniós gázellátás biztonságát.

(4)  A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet már igen pozitívan befolyásolta az uniós gázellátás biztonságát, mind a felkészülés, mind az enyhítő intézkedések tekintetében. Egyes tagállamok most már felkészültebbek egy esetleges gázellátási válságra annak köszönhetően, hogy kötelesek megelőző és veszélyhelyzeti intézkedéseket tartalmazó terveket kidolgozni, és védettebbek, mert az infrastruktúra kapacitása és a gázellátás tekintetében több kötelezettségnek meg kell felelniük. A 994/2010/EU rendelet végrehajtásáról 2014 októberében közreadott jelentés ugyanakkor kiemelt néhány területet, amelyeken a rendelet továbbfejlesztése még jobban elősegíthetné az uniós gázellátás biztonságát.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről szóló 2014. októberi bizottsági közlemény13 elemezte az oroszországi gázbeszerzések esetleges részleges vagy teljes megszakadásának hatásait, és megállapította, hogy a kizárólag tagállami megközelítések nem kellőképpen eredményesek a beszerzések súlyos zavara esetén, mert a hatókörük – jellegüknél fogva – korlátozott. A stresszteszt megmutatta, hogy a tagállamok fokozottabb együttműködésére épülő megközelítés jelentősen csökkenthetné a beszerzések súlyos zavarainak hatását a legkiszolgáltatottabb tagállamokban.

(5)  Az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről szóló 2014. októberi bizottsági közlemény13 elemezte az oroszországi gázbeszerzések esetleges részleges vagy teljes megszakadásának hatásait, és megállapította, hogy a kizárólag tagállami megközelítések nem kellőképpen eredményesek a beszerzések súlyos zavara esetén, mert a hatókörük – jellegüknél fogva – korlátozott, és különösen regionális szinten nem megfelelően összehangoltak. A stresszteszt megmutatta, hogy a tagállamok fokozottabb együttműködésére épülő megközelítés jelentősen csökkenthetné a beszerzések súlyos zavarainak hatását a legkiszolgáltatottabb tagállamokban.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 final.

13 COM(2014)0654.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Unió energiaellátásának biztosítása érdekében diverzifikálni kell az energiaforrásokat és új energiahálózati összeköttetéseket kell kiépíteni a tagállamok között. Ugyanakkor alapvető fontosságú az Unió szomszédos országaival és stratégiai partnereivel meglévő, valamint az uniós intézmények közötti energiabiztonsági együttműködés növelése.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája című 2015. februári bizottsági közlemény14 hangsúlyozza, hogy az energiaunió a szolidaritásra és a bizalomra épül, amely szükséges kelléke az energiabiztonságnak. E rendeletnek törekednie kell a tagállamok közötti szolidaritás és bizalom megerősítésére, továbbá életbe kell léptetnie az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket, ezáltal előkészítve az energiaunió megvalósítását.

(6)  A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája című 2015. februári bizottsági közlemény14 hangsúlyozza, hogy az energiaunió a szolidaritásra és a bizalomra épül, amely szükséges kelléke az energiabiztonságnak. E rendeletnek törekednie kell a tagállamok közötti szolidaritás és bizalom megerősítésére, továbbá életbe kell léptetnie az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket, ezáltal előkészítve az energiaunió megvalósítását. Az Uniónak ezért csak azokat a diverzifikációt célzó projekteket szabad támogatnia, amelyek teljes mértékben összhangban vannak az uniós joggal és az uniós elvekkel, valamint az Unió hosszú távú politikai célkitűzéseivel és prioritásaival.

__________________

__________________

14A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak, COM(2015) 80.

14A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak, COM(2015)0080.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A stabil és rugalmas belső energiapiac létrehozása érdekében nagyobb interakciót kell biztosítani a gáz- és villamosenergia-rendszerek között, hogy a gázszállítás zavara esetén az villamos energiával vagy más alternatív energiával legyen helyettesíthető.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A zökkenőmentesen működő belső földgázpiac az uniós energiaellátás-biztonság garantálásának és az ellátási zavarok káros hatásainak való tagállami kiszolgáltatottság csökkentésének legjobb biztosítéka. Amikor egy tagállamban a földgázellátás biztonsága veszélybe kerül, fennáll a kockázat, hogy az e tagállam által egyoldalúan meghozott intézkedések veszélyeztetik a gáz belső piacának megfelelő működését, és hátrányosan befolyásolják más tagállamok fogyasztóinak gázellátását. Annak érdekében, hogy a gáz belső piaca a kínálat beszűkülése esetén is működhessen, szükséges rendelkezni arról, hogy az ellátási válságokra adott válaszok mind a megelőző intézkedéseket, mind pedig a tényleges ellátási zavarok esetén hozott intézkedéseket tekintetve szolidárisak és összehangoltak legyenek.

(7)  A zökkenőmentesen működő belső földgázpiac az uniós energiaellátás-biztonság garantálásának és az ellátási zavarok káros hatásainak való tagállami kiszolgáltatottság csökkentésének legjobb biztosítéka. Amikor egy tagállamban a földgázellátás biztonsága veszélybe kerül, fennáll a kockázat, hogy az e tagállam által egyoldalúan meghozott intézkedések veszélyeztetik a gáz belső piacának megfelelő működését, és hátrányosan befolyásolják más tagállamok fogyasztóinak gázellátását. Annak érdekében, hogy a gáz belső piaca a kínálat beszűkülése esetén is működhessen, uniós szinten rendelkezni kell arról, hogy az ellátási válságokra adott válaszok mind a megelőző intézkedéseket, mind pedig a tényleges ellátási zavarok esetén hozott intézkedéseket tekintetve szolidárisak és összehangoltak legyenek.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A szolidaritás szellemében e rendelet vezérelvének a hatóságok és a földgázipari vállalkozások regionális együttműködésének kell lennie, ez biztosítja ugyanis minden egyes régió releváns kockázatainak azonosítását, valamint a kockázatok csökkentését és az uniós fogyasztók szempontjából leginkább költséghatékony intézkedések végrehajtását célzó összehangolt fellépés előnyeinek optimalizálását.

(9)  A piacgazdasági elveket tiszteletben tartva és a szolidaritás szellemében e rendelet vezérelvének a hatóságok és a földgázipari vállalkozások regionális együttműködésének kell lennie, ez biztosítja ugyanis minden egyes régió releváns kockázatainak azonosítását, valamint a kockázatok csökkentését és az uniós fogyasztók szempontjából leginkább költséghatékony intézkedések végrehajtását célzó összehangolt fellépés előnyeinek optimalizálását. A szolidaritásnak három szinten – regionális, régióközi és uniós szinten – kell megnyilvánulnia.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Bizonyos fogyasztók – köztük a háztartások és a szociális alapszolgáltatók – különösen kiszolgáltatottak, és szociális védelmet igényelhetnek. E védett fogyasztók meghatározása nem lehet ellentétes az Európai Unió szolidaritási mechanizmusaival.

(10)  Bizonyos fogyasztók – köztük a háztartások és a szociális alapszolgáltatók – különösen kiszolgáltatottak, és szociális védelmet igényelhetnek. E védett fogyasztók meghatározása nem lehet ellentétes az Európai Unió szolidaritási mechanizmusaival, és e meghatározást uniós szinten össze kell hangolni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A kockázatértékelés, valamint a megelőzést és a kockázatok enyhítését szolgáló intézkedések meghatározása és elfogadása terén alkalmazott regionális megközelítés lehetővé teszi az erőfeszítések összehangolását, ami jelentős haszonnal jár az intézkedések eredményessége és az erőforrások optimalizálása tekintetében. Ez különösen igaz azokra az intézkedésekre, amelyek a nehéz körülmények között védett fogyasztóknak nyújtott ellátás folyamatosságának biztosítására, illetve az esetleges veszélyhelyzetek hatásainak enyhítésére irányulnak. Az egymással összefüggő kockázatok regionális szintű értékelése – amely átfogóbb és pontosabb is egyben – biztosítja, hogy a tagállamok jobban fel legyenek készülve az esetleges válsághelyzetekre. Emellett az ellátásbiztonság terén alkalmazott összehangolt és előzetesen egyeztetett megközelítés következetes választ kínál veszélyhelyzet esetén, és csökkenti a kizárólag tagállami szintű intézkedések nyomán a szomszédos tagállamokban jelentkező esetleges negatív továbbgyűrűző hatások kockázatát.

(17)  A kockázatértékelés, valamint a megelőzést és a kockázatok enyhítését szolgáló intézkedések meghatározása és elfogadása terén alkalmazott regionális megközelítés lehetővé teszi az erőfeszítések összehangolását, ami jelentős haszonnal jár az intézkedések eredményessége és az erőforrások optimalizálása tekintetében. Ez különösen igaz azokra az intézkedésekre, amelyek a nehéz körülmények között védett fogyasztóknak nyújtott ellátás folyamatosságának biztosítására, illetve az esetleges veszélyhelyzetek hatásainak enyhítésére irányulnak. Az egymással összefüggő kockázatok regionális szintű értékelése – amely átfogóbb és pontosabb is egyben – biztosítja, hogy a tagállamok jobban fel legyenek készülve az esetleges válsághelyzetekre. Emellett az ellátásbiztonság terén alkalmazott összehangolt és előzetesen egyeztetett megközelítés következetes választ kínál veszélyhelyzet esetén, és csökkenti a kizárólag tagállami szintű intézkedések nyomán a szomszédos tagállamokban jelentkező esetleges negatív továbbgyűrűző hatások kockázatát. A regionális megközelítés elfogadása azonban nem gátolhatja a nemzeti ellátásbiztonsági előírásokkal kapcsolatos tagállami felelősségvállalást.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  E rendelet alkalmazásában a regionális csoportok meghatározásakor figyelembe kell venni az ellátás szerkezetét, a tagállamok közötti meglévő és tervezett rendszerösszekötőket és rendszerösszekötő kapacitást, a piac fejlettségét és érettségét, a meglévő regionális együttműködési struktúrákat, valamint a régióban található tagállamok számát, amelyet korlátozni kell, hogy a csoport kezelhető méretű maradjon.

(19)  E rendelet alkalmazásában az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a regionális csoportok meghatározása során: az ellátás szerkezetét, a tagállamok közötti meglévő és tervezett folyosókat, rendszerösszekötőket és rendszerösszekötő kapacitást, a piac fejlettségét és érettségét, a meglévő regionális együttműködési struktúrákat, valamint a régióban található tagállamok számát, amelyet korlátozni kell, hogy a csoport kezelhető méretű maradjon.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A regionális szinten elkészítendő átfogó kockázatértékelések keretében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak értékelniük kell a természeti, műszaki, kereskedelmi, pénzügyi, szociális, politikai, piaci és egyéb releváns kockázatokat, ideértve adott esetben az egyetlen legnagyobb szolgáltatótól származó ellátás zavarait is. Valamennyi kockázatot a megelőzési cselekvési tervben és a veszélyhelyzeti tervben meghatározandó hatékony, arányos és megkülönböztetéstől mentes intézkedésekkel kell kezelni. A kockázatértékelés eredményeit emellett fel kell használni az 1313/2013/EU határozat18 6. cikkében előírt, valamennyi veszélyre vonatkozó kockázatértékelésekben is.

(21)  A regionális szinten elkészítendő átfogó kockázatértékelések keretében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak értékelniük kell a természeti, technológiai, infrastrukturális, kereskedelmi, pénzügyi, szociális, geostratégiai, politikai, piaci és egyéb releváns kockázatokat, ideértve adott esetben az egyetlen legnagyobb szolgáltatótól származó ellátás zavarait is. Valamennyi kockázatot a megelőzési cselekvési tervben és a veszélyhelyzeti tervben meghatározandó hatékony, arányos és megkülönböztetéstől mentes intézkedésekkel kell kezelni. A kockázatértékelés eredményeit emellett fel kell használni az 1313/2013/EU határozat18 6. cikkében előírt, valamennyi veszélyre vonatkozó kockázatértékelésekben is.

__________________

__________________

18Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1313/2013/EU határozata az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 24. o.).

18Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1313/2013/EU határozata az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 24. o.).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A maximális felkészültség biztosítása – vagyis az ellátási zavarok elkerülése, illetve bekövetkezésük esetén a hatások enyhítése – érdekében az adott régió hatáskörrel rendelkező hatóságainak az érdekelt felekkel folytatott egyeztetést követően megelőzési cselekvési terveket és veszélyhelyzeti terveket kell kidolgozniuk. A regionális terveknek figyelembe kell venniük az egyes tagállamok sajátos jellemzőit. Ezenkívül egyértelműen meg kell határozniuk a földgázipari vállalkozások és a hatáskörrel rendelkező hatóságok szerepét és felelősségeit. A kidolgozandó tagállami intézkedéseknek teljes mértékben figyelembe kell venniük a megelőzési cselekvési tervben és a veszélyhelyzeti tervben foglalt regionális intézkedéseket. Kidolgozásukkor szem előtt kell tartani azt, hogy a tagállami kockázatokat a regionális együttműködés nyújtotta lehetőségeket teljesen kihasználva törekedjenek kezelni. A tervek lehetnek műszaki vagy szervezési jellegűek, és a céljuk az, hogy segítsék megelőzni a veszélyhelyzetek kialakulását vagy eszkalálódását, illetve enyhítsék azok hatását. A terveknek figyelemmel kell lenniük a villamosenergia-rendszerek védelmére, továbbá összhangban kell lenniük az energiaunió stratégiai tervezési és jelentéstételi eszközeivel.

(23)  A maximális felkészültség biztosítása – vagyis az ellátási zavarok elkerülése, illetve bekövetkezésük esetén a hatások enyhítése – érdekében az adott régió hatáskörrel rendelkező hatóságainak az érdekelt felekkel folytatott egyeztetést követően megelőzési cselekvési terveket és veszélyhelyzeti terveket kell kidolgozniuk. A regionális terveknek figyelembe kell venniük az egyes tagállamok sajátos jellemzőit. Alternatív útvonalakat és energiaszállítókat kell találni és létrehozni különösen azon tagállamok tekintetében, amelyek egyetlen szállítótól függnek. Ezenkívül egyértelműen meg kell határozniuk a földgázipari vállalkozások és a hatáskörrel rendelkező hatóságok szerepét és felelősségeit. A kidolgozandó tagállami intézkedéseknek teljes mértékben figyelembe kell venniük a megelőzési cselekvési tervben és a veszélyhelyzeti tervben foglalt regionális intézkedéseket. Kidolgozásukkor szem előtt kell tartani azt, hogy a tagállami kockázatokat a regionális együttműködés nyújtotta lehetőségeket teljesen kihasználva törekedjenek kezelni. A tervek lehetnek műszaki vagy szervezési jellegűek, és a céljuk az, hogy segítsék megelőzni a veszélyhelyzetek kialakulását vagy eszkalálódását, illetve enyhítsék azok hatását. A terveknek figyelemmel kell lenniük a villamosenergia-rendszerek védelmére, továbbá összhangban kell lenniük az energiaunió stratégiai tervezési és jelentéstételi eszközeivel.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Amint azt a 2014. októberi stresszteszt bebizonyította, az Unió ellátásbiztonságának garantálásához és az összköltség minimális szinten tartásához szolidaritásra van szükség. Amennyiben egy tagállam veszélyhelyzetet hirdet ki, kétlépcsős megközelítést kell alkalmazni a szolidaritás megerősítésére. Először valamennyi tagállam, amely szigorított ellátási előírásokat vezetett be, köteles azokat az alapértelmezett szintre visszaállítani, hogy a földgázpiac likviditása nagyobb legyen. Ezt követően, amennyiben az első lépés nem képes biztosítani a szükséges kínálatot, a szomszédos tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk – akkor is, ha nincsenek veszélyhelyzetben – annak érdekében, hogy a veszélyhelyzetben lévő tagállamban a háztartások, a szociális alapszolgáltatók és a távhőszolgáltatók gázellátása biztosított legyen. A tagállamoknak – a földgázipari vállalkozások tisztességes és méltányos kompenzálása mellett – a veszélyhelyzeti terveikben azonosítaniuk és részletesen ismertetniük kell ezeket a szolidaritási intézkedéseket.

(36)  Amint azt a 2014. októberi stresszteszt bebizonyította, az Unió ellátásbiztonságának garantálásához és az összköltség minimális szinten tartásához szolidaritásra van szükség. Amennyiben egy tagállam veszélyhelyzetet hirdet ki, kétlépcsős megközelítést kell alkalmazni a szolidaritás megerősítésére. Először valamennyi tagállam, amely szigorított ellátási előírásokat vezetett be, köteles azokat az alapértelmezett szintre visszaállítani, hogy a földgázpiac likviditása nagyobb legyen. Ezt követően, amennyiben az első lépés nem képes biztosítani a szükséges kínálatot, a szomszédos tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk – akkor is, ha nincsenek veszélyhelyzetben – annak érdekében, hogy a veszélyhelyzetben lévő tagállamban a háztartások, a szociális alapszolgáltatók és a távhőszolgáltatók gázellátása biztosított legyen. A tagállamoknak – a földgázipari vállalkozások tisztességes és méltányos kompenzálása mellett – a veszélyhelyzeti terveikben azonosítaniuk és részletesen ismertetniük kell ezeket a szolidaritási intézkedéseket. A Bizottságnak azt is biztosítania kell, hogy a régióban erőfölénnyel rendelkező gázszállítók ne éljenek vissza helyzetükkel, megsértve az uniós versenyjogot, különös tekintettel a tagállamokban alkalmazott tisztességtelen árakra.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Az Unió egyik célja az Energiaközösség megerősítése, amely az Unió és az Energiaközösség energiapiacainak fokozottabb integrációja révén garantálná az uniós energiajog, az energiapiaci reformok és az energiaágazatbeli ösztönző beruházások hatékony végrehajtását. Ennek részeként olyan közös válságkezelést is be kell vezetni, amelynek keretében összehangolt, az Energiaközösség szerződő feleire is kiterjedő regionális szintű megelőzési és veszélyhelyzeti tervekre születnek javaslatok. Emellett az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről szóló 2014. októberi bizottsági közlemény kiemeli annak szükségességét, hogy a belső energiapiac szabályai az uniós tagállamok és az Energiaközösség szerződő felei közötti energiaforgalomra nézve is érvényesüljenek. Ebben a tekintetben az uniós tagállamok és a szerződő felek közötti államhatárokon átívelő hatékony válságkezelés biztosítása érdekében a közös aktus elfogadása nyomán úgy kell rendelkezni, hogy az Energiaközösség egyes szerződő feleivel folytatott konkrét együttműködés azonnal megkezdődhessen, amikor az előírt kölcsönös rendelkezéseket mindkét oldal megfelelő módon bevezette.

(41)  Az Unió egyik célja az Energiaközösség megerősítése, valamint az, hogy az Unió és az Energiaközösség energiapiacainak fokozottabb integrációja érdekében az Energiaközösség valamennyi tagállamában garantálják az uniós energiajog, az energiapiaci reformok és az energiaágazatbeli ösztönző beruházások hatékony végrehajtását. Ennek részeként olyan közös válságkezelést is be kell vezetni, amelynek keretében összehangolt, az Energiaközösség szerződő feleire is kiterjedő regionális szintű megelőzési és veszélyhelyzeti tervekre születnek javaslatok. Emellett az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről szóló 2014. októberi bizottsági közlemény kiemeli annak szükségességét, hogy az uniós tagállamok és az Energiaközösség szerződő felei közötti energiaforgalomra vonatkozó belső energiapiaci szabályokat és megállapodásokat az Energiaközösség összes tagállama teljes körűen alkalmazza. Ebben a tekintetben az uniós tagállamok és a szerződő felek közötti államhatárokon átívelő hatékony válságkezelés biztosítása érdekében a közös aktus elfogadása nyomán úgy kell rendelkezni, hogy az Energiaközösség egyes szerződő feleivel folytatott konkrét együttműködés azonnal megkezdődhessen, amikor az előírt kölcsönös rendelkezéseket mindkét oldal megfelelő módon bevezette.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Mivel a harmadik országokból beszerzett földgáz kulcsszerepet tölt be az Unió gázellátásának biztonságában, a Bizottságnak össze kell hangolnia a harmadik országokat érintő intézkedéseket, és törekednie kell arra, hogy a szállító és a tranzitországokkal megállapodások jöjjenek létre a válsághelyzetek kezeléséről és az Unióba irányuló gázszállítások stabilitásáról. A Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy az érintett harmadik országokkal konzultálva munkacsoportot szervezzen az Unióba irányuló gázszállítások válsághelyzetben történő figyelemmel kísérésére, valamint arra, hogy közvetítő és koordinátori feladatokat lásson el azokban az esetekben, amikor harmadik országban felmerülő nehézség miatt válság következik be.

(42)  Mivel a harmadik országokból beszerzett földgáz kulcsszerepet tölt be az Unió gázellátásának biztonságában, a Bizottságnak össze kell hangolnia a harmadik országokat érintő intézkedéseket, és törekednie kell arra, hogy a szállító és a tranzitországokkal megállapodások jöjjenek létre a válsághelyzetek kezeléséről és az Unióba irányuló gázszállítások stabilitásáról. Ez úgy érhető el, ha az energia- és külpolitikákat következetesen összehangolják. A Bizottságot fel kell jogosítani arra, hogy az érintett harmadik országokkal konzultálva munkacsoportot szervezzen a gázszállítások különösen válsághelyzetben történő figyelemmel kísérésére, valamint arra, hogy közvetítő és koordinátori feladatokat lásson el azokban az esetekben, amikor harmadik országban felmerülő nehézség miatt válság következik be. A Bizottságnak továbbra is aktív szerepet kell vállalnia az Oroszország általi gázellátásról a Gazprommal és Ukrajnával folytatandó háromoldalú tárgyalások újraindításában annak biztosítása érdekében, hogy az Oroszországból Ukrajnába irányuló gázszállítást többé ne használják fegyverként az orosz-ukrán konfliktusban, és hogy Ukrajna továbbra is megbízható gázpartner és tranzitország maradjon.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  A tagállamok önállóan nem képesek kielégítően megvalósítani e rendelet célját, nevezetesen a biztonságos földgázellátás biztosítását az Unión belül. Az intézkedés léptéke vagy hatásai miatt ez a cél uniós szinten jobban megvalósítható. Ezért az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően az Unió intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(44)  A tagállamok önállóan nem képesek kielégítően megvalósítani e rendelet célját, nevezetesen a biztonságos földgázellátás biztosítását az Unión belül. A nemzeti kockázatértékelések és stratégiák nem megfelelők. Az intézkedés léptéke vagy hatásai miatt ez a cél uniós szinten jobban megvalósítható. Ezért az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően az Unió intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  Annak érdekében, hogy az Európai Unió gyorsan tudjon reagálni a földgázellátás biztonságát érintő változó körülményekre, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a régiók, a kockázatértékelési sablonok és a tervsablonok módosítása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, egyebek mellett szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(45)  Annak érdekében, hogy az Európai Unió gyorsan tudjon reagálni a földgázellátás biztonságát érintő változó körülményekre, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a kockázatértékelési sablonok és a tervsablonok módosítása érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, egyebek mellett szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendeletben foglalt rendelkezések a gázellátás biztonságának megőrzését kívánják garantálni azáltal, hogy biztosítják a földgáz belső piacának (belső gázpiac) megfelelő és folyamatos működését, olyan rendkívüli intézkedések bevezetését teszik lehetővé, amelyek akkor alkalmazandók, ha a piac már nem képes a gáz iránti igények kielégítésére, valamint mind a megelőző intézkedések, mind pedig az egyedi ellátási zavarokra adott válaszok tekintetében egyértelműen meghatározza és elhatárolja egymástól a földgázipari vállalkozások, a tagállamok és az Unió feladatait. E rendelet továbbá – a szolidaritás szellemében – átlátható mechanizmusokat biztosít a tagállami, a regionális és az uniós szinten jelentkező veszélyhelyzetekre való felkészülés és reagálás összehangolására.

Az e rendeletben foglalt rendelkezések a gázellátás biztonságának megőrzését kívánják garantálni azáltal, hogy biztosítják a földgáz belső piacának (belső gázpiac) megfelelő és folyamatos működését, olyan rendkívüli intézkedések bevezetését teszik lehetővé, amelyek akkor alkalmazandók, ha a piac már nem képes a gáz iránti igények kielégítésére, valamint mind a megelőző intézkedések, mind pedig az egyedi ellátási zavarokra adott válaszok tekintetében egyértelműen meghatározza és elhatárolja egymástól a földgázipari vállalkozások, a tagállamok és az Unió feladatait. E rendelet továbbá – a szolidaritás szellemében – átlátható mechanizmusokat biztosít a tagállami, a regionális és az uniós szinten jelentkező veszélyhelyzetekre való felkészülés és reagálás összehangolására, az energiaunió és az energiabiztonság megerősítése érdekében.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont– bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „védett fogyasztó”: a gázelosztó hálózathoz csatlakoztatott lakossági fogyasztó, valamint, amennyiben az érintett tagállam úgy határoz:

1.  „védett fogyasztó”: a gázelosztó hálózathoz csatlakoztatott lakossági fogyasztó, valamint, abban az esetben, ha az adott régió illetékes hatósága úgy határoz:

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kis- vagy középvállalkozás, amennyiben csatlakoztatva van a gázelosztó hálózathoz, valamint a szociális alapszolgáltató, amennyiben csatlakoztatva van a gázelosztó vagy -szállító hálózathoz, azzal a feltétellel, hogy ezek a vállalkozások és szolgáltatók az adott tagállamban legfeljebb a végső éves gázfogyasztás 20 %-át képviselik;

a)  a kis- vagy középvállalkozás, amennyiben kellően indokolt esetben csatlakoztatva van a gázelosztó hálózathoz, valamint a szociális alapszolgáltató, amennyiben csatlakoztatva van a gázelosztó vagy -szállító hálózathoz, azzal a feltétellel, hogy ezek a vállalkozások és szolgáltatók az adott tagállamban legfeljebb a végső éves gázfogyasztás 20%-át képviselik;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az energiaszegénység leküzdése érdekében a gázellátás biztonsága mellett a megfizethető energiaárakat is biztosítani kell az uniós polgárok számára.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Minden tagállam késedelem nélkül értesíti a Bizottságot a hatáskörrel rendelkező hatóság nevéről, valamint a hatóságot érintő minden változásról. A hatáskörrel rendelkező hatóság nevét minden tagállam nyilvánosságra hozza.

(3)  Minden tagállam értesíti a Bizottságot – késedelem nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság nevéről, valamint az e hatóságot érintő minden változásról. A hatáskörrel rendelkező hatóság nevét minden tagállam nyilvánosságra hozza.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy abban az esetben, ha a körülmények szükségessé teszik valamelyik régió megváltoztatását, a 18. cikknek megfelelően, az e bekezdés első albekezdésében foglalt kritériumok alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítása céljából.

törölve

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam, illetve ha egy tagállam úgy rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező hatósága biztosítja az ahhoz szükséges intézkedések megtételét, hogy a földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének kiesése esetén az N–1 mennyiségnek a II. melléklet 2. pontjában található képlete azt mutassa, hogy a fennmaradó infrastruktúra műszaki kapacitása képes – e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül – a számítási terület teljes gázkeresletét kielégíteni egy olyan napon, amelyet kivételesen nagy, a statisztikai valószínűség szerint húszévenként egyszer előforduló gázkereslet jellemez. Ez a követelmény nem érinti a rendszerüzemeltetők azon felelősségét, hogy a kapcsolódó beruházásokat végrehajtsák, sem a szállításirendszer-üzemeltetőknek a 2009/73/EK irányelvben és a 715/2009/EK rendeletben meghatározott kötelezettségeit.

(1)  Minden tagállam, illetve a hatáskörrel rendelkező hatósága biztosítja az ahhoz szükséges intézkedések megtételét, hogy a földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének kiesése esetén az N–1 mennyiségnek a II. melléklet 2. pontjában található képlete azt mutassa, hogy a fennmaradó infrastruktúra műszaki kapacitása képes – e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül – a számítási terület teljes gázkeresletét kielégíteni egy olyan napon, amelyet kivételesen nagy, a statisztikai valószínűség szerint húszévenként egyszer előforduló gázkereslet jellemez. Ez a követelmény nem érinti a rendszerüzemeltetők azon felelősségét, hogy a kapcsolódó beruházásokat végrehajtsák, sem a szállításirendszer-üzemeltetőknek a 2009/73/EK irányelvben és a 715/2009/EK rendeletben meghatározott kötelezettségeit.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Annyiban, amennyiben a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitás kialakítására vagy bővítésére irányuló beruházást a piac nem teszi szükségessé, és abban az esetben, ha ennek a beruházásnak több tagállamban, vagy egy tagállamban egy másik tagállam javára jelentkeznek költségei, az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai – még azelőtt, hogy a beruházásokról döntenének – közösen határoznak a költségek elosztásáról. A költségek elosztásával kapcsolatosan figyelembe kell venni különösen, hogy az ellátás biztonságának növelése tekintetében az érintett tagállamok milyen arányban részesülnek az infrastruktúra-fejlesztő beruházások hasznából, valamint hogy milyen beruházások valósultak már meg az érintett infrastruktúra vonatkozásában.

(6)  Annyiban, amennyiben a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitás kialakítására vagy bővítésére irányuló beruházást a piac nem teszi szükségessé, és abban az esetben, ha ennek a beruházásnak több tagállamban, vagy egy tagállamban egy másik tagállam javára jelentkeznek költségei, az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai – még azelőtt, hogy a beruházásokról döntenének – közösen határoznak a költségek elosztásáról. A költségek elosztásával kapcsolatosan figyelembe kell venni különösen, hogy az ellátás biztonságának növelése tekintetében az érintett tagállamok milyen arányban részesülnek az infrastruktúra-fejlesztő beruházások hasznából és milyen geostratégiai és politikai változások mentek végbe, amelyek további beruházási költségeket jelenthetnek az érintett tagállamok részére, valamint hogy milyen beruházások valósultak már meg az érintett infrastruktúra vonatkozásában. A rendelkezésre álló források maradéktalan felhasználása révén e beruházásokat meg kell könnyíteni.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2017. március 31-ig értesítik a Bizottságot a védett fogyasztók körének általuk alkalmazott meghatározásáról, a védett fogyasztók éves gázfogyasztásának mennyiségeiről és arról, hogy a védett fogyasztók az adott tagállam teljes éves végső gázfogyasztásának hány százalékát képviselik. Ha egy tagállam a 2. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott csoportokat a védett fogyasztók közé sorolja, a Bizottságnak küldött értesítésében meg kell adnia az e csoportokba tartozó fogyasztók gázfogyasztásának mennyiségeit, valamint azt, hogy ezek a fogyasztói csoportok külön-külön a végső éves gázfelhasználás hány százalékát képviselik.

Az egyes régiók illetékes hatóságai legkésőbb 2017. március 31-ig értesítik a Bizottságot a védett fogyasztók körének az adott régióban alkalmazott meghatározásáról, a védett fogyasztók éves és napi gázfogyasztásának mennyiségeiről és arról, hogy a védett fogyasztók az adott tagállam teljes éves végső gázfogyasztásának hány százalékát képviselik, illetve hogy ez miként hathat a régió határkeresztező gázforgalmára. Ha egy tagállam a 2. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott csoportokat a védett fogyasztók közé sorolja, a Bizottságnak küldött értesítésében meg kell adnia az e csoportokba tartozó fogyasztók gázfogyasztásának mennyiségeit, valamint azt, hogy ezek a fogyasztói csoportok külön-külön a végső éves gázfelhasználás hány százalékát képviselik.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a hatáskörrel rendelkező hatóságok regionális szinten közösen értékelik a gázellátás biztonságát érintő valamennyi kockázatot. Az értékelésnek figyelembe kell vennie az összes releváns kockázatot, köztük a természeti katasztrófákat, valamint a műszaki, a kereskedelmi, a szociális, a politikai és az egyéb kockázatokat. A kockázatértékelést az alábbi módon kell elvégezni:

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a hatáskörrel rendelkező hatóságok regionális szinten közösen és az érdemleges érintett szereplőkkel folytatott konzultációt követően átfogóan értékelik a gázellátás biztonságát érintő valamennyi kockázatot. Az értékelésnek figyelembe kell vennie az összes releváns kockázatot, köztük a természeti katasztrófákat, valamint a műszaki, a kereskedelmi, a szociális, a politikai, gazdasági és az egyéb kockázatokat. A kockázatértékelést az alábbi módon kell elvégezni:

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  tekintetbe véve minden releváns országos és regionális körülményt, elsősorban a piac méretét, a hálózat konfigurációját, a tényleges áramlásokat, beleértve az érintett tagállamból kifelé megvalósuló áramlásokat is, a gáz kétirányú fizikai áramlásának lehetőségét, beleértve a szállítási rendszer emiatti megerősítésének esetleges szükségességét is, a meglévő termelési és tárolási kapacitást, a földgáz szerepét a teljes energiaellátáson belül, különösen a távfűtés és a villamosenergia-termelés, illetőleg az ipar működése szempontjából, valamint a biztonsággal és a gáz minőségével kapcsolatos megfontolásokat;

b)  tekintetbe véve minden releváns országos és regionális körülményt, elsősorban a 994/2010/EU rendelet alapján kidolgozott és megfelelően naprakésszé tett megelőzési cselekvési terveket, a piac méretét, a hálózat konfigurációját, a tényleges áramlásokat, beleértve az érintett tagállamból kifelé megvalósuló áramlásokat is, a gáz kétirányú fizikai áramlásának lehetőségét, beleértve a szállítási rendszer emiatti megerősítésének esetleges szükségességét is, a meglévő termelési és tárolási kapacitást, a földgáz szerepét a teljes energiaellátáson belül, különösen a távfűtés és a villamosenergia-termelés, illetőleg az ipar működése szempontjából, valamint a biztonsággal és a gáz minőségével kapcsolatos megfontolásokat;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az egyes régiók hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodnak egymással a kockázatértékelés e cikk (5) bekezdésében meghatározott határidőn belüli elvégzésére szolgáló együttműködési mechanizmusról. A hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a kockázatértékelés és annak naprakésszé tett változatai elfogadásának határideje előtt értesítik a gázkoordinációs csoportot a kockázatértékelés elvégzésére kiválasztott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújthat a kockázatértékelés elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust javasolhat a régió számára.

(2)  Az egyes régiók hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodnak egymással a kockázatértékelés e cikk (5) bekezdésében meghatározott határidőn belüli elvégzésére szolgáló együttműködési mechanizmusról. A hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a kockázatértékelés és annak naprakésszé tett változatai elfogadásának határideje előtt értesítik a gázkoordinációs csoportot a kockázatértékelés elvégzésére kiválasztott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújt a kockázatértékelés elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust javasol a régió számára.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amint a régió összes tagállama elfogadta a kockázatértékelést, arról első alkalommal legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig értesíteni kell a Bizottságot. A kockázatértékelést négyévente naprakésszé kell tenni, kivéve abban az esetben, ha a körülmények ennél gyakoribb naprakésszé tételt tesznek szükségessé. A kockázatértékelésnek figyelembe kell vennie az infrastruktúrával szemben a 4. cikkben támasztott követelmények teljesítéséhez szükséges beruházások megvalósításának mértékét és az új, alternatív megoldások alkalmazása során tapasztalt országspecifikus nehézségeket. A kockázatértékelésnek a veszélyhelyzeti tervekkel összefüggésben a 9. cikk (2) bekezdése alapján elvégzett szimuláció révén szerzett tapasztalatokat is számításba kell vennie.

(5)  Amint a régió összes tagállama elfogadta a kockázatértékelést, arról első alkalommal legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig értesíteni kell a Bizottságot. A kockázatértékelést négyévente naprakésszé kell tenni, kivéve abban az esetben, ha a körülmények ennél gyakoribb naprakésszé tételt tesznek szükségessé. A kockázatértékelésnek figyelembe kell vennie az infrastruktúrával szemben a 4. cikkben támasztott követelmények teljesítéséhez szükséges beruházások megvalósításának mértékét és az új, alternatív megoldások alkalmazása során tapasztalt országspecifikus nehézségeket. A kockázatértékelésnek a veszélyhelyzeti tervekkel összefüggésben a 9. cikk (2) bekezdése alapján elvégzett szimuláció révén szerzett tapasztalatokat is számításba kell vennie. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra a kockázatértékelésről, úgy a Bizottság az illetékes hatóságokkal együttműködésben kockázatértékelést javasol a régió számára.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a földgázipari vállalkozásokkal, a lakossági és az ipari gázfogyasztók – beleértve a villamosenergia-termelőket is – érdekeit képviselő releváns szervezetekkel és a nemzeti szabályozó hatóságokkal – ha ezek nem azonosak a hatáskörrel rendelkező hatósággal – folytatott konzultációt követően közösen:

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a földgázipari vállalkozásokkal, a lakossági és az ipari gázfogyasztók – beleértve a villamosenergia-termelőket is – érdekeit képviselő releváns szervezetekkel és a nemzeti szabályozó hatóságokkal – ha ezek nem azonosak a hatáskörrel rendelkező hatósággal – folytatott konzultációt és a nemzeti tervek és mechanizmusok tartalmának és szerkezetének figyelembevételét követően közösen:

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek elkészítésének és elfogadásának folyamatáról a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendszeresen beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak. Ennek keretében a hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a terv elfogadására és naprakésszé tételére nyitva álló határidő előtt beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak az általuk közösen meghatározott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújthat a tervek elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust javasolhat a régió számára. A hatóságok biztosítják a tervek végrehajtásának rendszeres nyomon követését.

A megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek elkészítésének és elfogadásának folyamatáról a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendszeresen beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak. Ennek keretében a hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a terv elfogadására és naprakésszé tételére nyitva álló határidő előtt beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak az általuk közösen meghatározott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújt a tervek elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust dolgoz ki a régió számára. A hatóságok biztosítják a tervek végrehajtásának rendszeres nyomon követését.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a régión mindegyik tagállama vonatkozásában a védett fogyasztók körének meghatározását és az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében körülírt információkat;

b)  a régión mindegyik tagállama vonatkozásában a védett fogyasztók körének meghatározását és az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében körülírt információkat; a védett fogyasztók körének meghatározását uniós szinten össze kell hangolni;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a kockázatértékelés keretében azonosított kockázatok kezelésére szolgáló azon további megelőző intézkedéseket, köztük a szomszédos tagállamok közötti összeköttetések javítása iránti igényhez és a gázellátási útvonalak és források diverzifikálásának lehetőségeihez kapcsolódókat, amelyek biztosítják, hogy a gázellátás szükség esetén a lehető leghosszabb ideig minden fogyasztó számára fenntartható legyen;

e)  a kockázatértékelés keretében azonosított kockázatok kezelésére szolgáló azon további megelőző intézkedéseket, köztük a szomszédos tagállamok közötti összeköttetések javítása iránti igényhez és a gázellátási útvonalak és források diverzifikálásának, illetve az önkéntes közös energiabeszerzési mechanizmusok révén alternatív szállítóktól származó szállítások kezdeményezésének vagy fokozásának lehetőségeihez kapcsolódókat, amelyek biztosítják, hogy a gázellátás szükség esetén a lehető leghosszabb ideig minden fogyasztó számára fenntartható legyen;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  meg kell határoznia a földgázipari vállalkozások és az ipari gázfogyasztók, köztük az érintett villamosenergia-termelők szerepét és felelősségét, tekintetbe véve azt, hogy a gázellátás zavara ezekre különböző mértékben hat ki, valamint a 10. cikk (1) bekezdésben meghatározott egyes válságszintek esetén a felsorolt jogalanyoknak a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és – ha alkalmazandó – a nemzeti szabályozó hatóságokkal való kapcsolattartását;

b)  egyértelműen meg kell határoznia a földgázipari vállalkozások és az ipari gázfogyasztók, köztük az érintett villamosenergia-termelők szerepét és felelősségét, tekintetbe véve azt, hogy a gázellátás zavara ezekre különböző mértékben hat ki, valamint a 10. cikk (1) bekezdésben meghatározott egyes válságszintek esetén a felsorolt jogalanyoknak a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és – ha alkalmazandó – a nemzeti szabályozó hatóságokkal való kapcsolattartását;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  szükség esetén meg kell határoznia a gázellátásban bekövetkező zavarok által a távhőszolgáltatásra és a földgázból előállított villamos energia szolgáltatására kifejtett lehetséges hatások enyhítése érdekében hozandó intézkedéseket és lépéseket;

e)  szükség esetén – a regionális sajátosságok figyelembevétele mellett – meg kell határoznia a gázellátásban bekövetkező zavarok által a távhőszolgáltatásra és a földgázból előállított villamos energia szolgáltatására kifejtett lehetséges hatások enyhítése érdekében hozandó intézkedéseket és lépéseket;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  meg kell állapítania, hogy a piaci alapú intézkedések hogyan járulnak hozzá a riasztási szint kihirdetésére okot adó helyzet kezeléséhez, illetőleg a veszélyhelyzet enyhítéséhez;

h)  meg kell állapítania, hogy a piaci alapú intézkedések, például az önkéntes közös energiabeszerzési vagy a virtuális gáztartalék mechanizmusok hogyan járulnak hozzá a riasztási szint kihirdetésére okot adó helyzet kezeléséhez, illetőleg a veszélyhelyzet enyhítéséhez;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Amennyiben konkrét, mérvadó és megbízható forrásból származó információk állnak rendelkezésre arról, hogy olyan eseményre kerülhet sor, amely valószínűsíthetően jelentős mértékben rontani fogja az ellátást egy harmadik országban (korai előrejelzés), a Bizottság az energiadiplomáciáról szóló, 2015. július 20-i tanácsi következtetésekben vázolt prioritásokkal összhangban külső lépéseket tesz, együttműködve a harmadik országokkal többek között konzultációk kezdeményezése, közvetítői szolgáltatások nyújtása és szükség esetén munkacsoportok felállítása révén.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés a szociális alapszolgáltatókra és a távhőszolgáltatókra annyiban alkalmazandó, amennyiben azok az adott tagállamon belül a védett fogyasztók körébe tartoznak.

Az első albekezdés a szociális alapszolgáltatókra és a távhőszolgáltatókra annyiban alkalmazandó, amennyiben azok az adott régión belül a védett fogyasztók körébe tartoznak.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben az érintett tagállamok nem tudnak megállapodásra jutni olyan körülményekről, amelyek garantálják a háztartások, szociális alapszolgáltatók és távhőszolgáltatók ellátását, a Bizottság a gázkoordinációs csoporttal folytatott konzultációt követően, a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően előterjeszti a veszélyhelyzeti válságszintet kihirdető tagállam ellátási követelményeinek értékelését.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az egymáshoz közvetlenül csatlakozó földgázrendszerrel rendelkező tagállamok megállapodnak a (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, és ezeket a szabályokat belefoglalják az érintett régiók veszélyhelyzeti terveibe. Ezek a szabályok vonatkozhatnak egyebek mellett az alkalmazandó gázárakra, a rendszerösszekötők igénybevételére, beleértve a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitásokat is, a gázmennyiségekre és az ellentételezési költségek fedezetére. A (3) bekezdésben megállapított kötelezettségeket elsősorban piaci alapú intézkedések, például árverések segítségével kell teljesíteni. A (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályok módosítása esetén megfelelő módon naprakésszé kell tenni az érintett veszélyhelyzeti terveket is.

(4)  Regionális és régióközi szinten megállapodnak a (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, és ezeket a szabályokat belefoglalják a veszélyhelyzeti tervekbe. Ezek a szabályok vonatkozhatnak egyebek mellett az alkalmazandó gázárakra, a rendszerösszekötők igénybevételére, beleértve a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitásokat is, a gázmennyiségekre és az ellentételezési költségekkel kapcsolatos megosztott felelősségre. A (3) bekezdésben megállapított kötelezettségeket elsősorban piaci alapú intézkedések, például árverések segítségével kell teljesíteni. Az említett gázárakat, valamint az ellentételezési költségeket és mechanizmusokat rendszeresen felül kell vizsgálni. A (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályok módosítása esetén megfelelő módon naprakésszé kell tenni az érintett veszélyhelyzeti terveket is. A Bizottság 2019. március 31-ig iránymutatásokat készít, valamint összeállítja az ilyen szabályokat elősegítő legjobb gyakorlatok listáját.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha a tagállamok nem állapodnak meg a szükséges műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, akkor a Bizottság a tervekről elfogadott véleményében és határozatában keretrendszert javasolhat az ilyen célú intézkedések számára.

(6)  Ha a tagállamok nem állapodnak meg a szükséges műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, akkor a Bizottság a tervekről elfogadott véleményében és határozatában keretrendszert javasol az ilyen célú intézkedések számára a szolidaritási záradék megerősítése céljából.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy adott régió vagy az egész Unió gázellátása veszélyeztetve van vagy lehet, kötelezheti a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az Unió gázellátási helyzetének értékeléséhez szükséges információk begyűjtésére és a Bizottság részére való elküldésére. A Bizottság az értékelését megoszthatja a gázkoordinációs csoporttal.

(5)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy adott régió vagy az egész Unió gázellátása veszélyeztetve van vagy lehet, kötelezi a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az Unió gázellátási helyzetének értékeléséhez szükséges információk begyűjtésére és a Bizottság részére való elküldésére. A Bizottság az értékelését megosztja a gázkoordinációs csoporttal.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés – a pont – vi pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vi.  a gázszállítás felfüggesztésének feltételei;

vi.  a gázszállítás módosításának és felfüggesztésének feltételei;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a hatáskörrel rendelkező hatóságot és a Bizottságot a [Kiadóhivatal: beírandó e rendelet hatálybalépésének napja] után megkötött vagy módosított, önmagukban vagy az ugyanazon szállítóval vagy kapcsolt vállalkozásaival létesített más szerződésekkel együtt az érintett tagállam éves földgázfogyasztásának 40 %-ánál többet biztosító, több mint egyéves időtartamra szóló gázbeszerzési szerződéseikről, ezek megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul. Az értesítési kötelezettség a kizárólag a gázárakra kiterjedő módosításokra nem vonatkozik. Az értesítési kötelezettség alkalmazandó a gázellátási szerződés teljesítését érintő valamennyi kereskedelmi megállapodásra is.

b)  a hatáskörrel rendelkező hatóságot és a Bizottságot a [Kiadóhivatal: beírandó e rendelet hatálybalépésének napja] után megkötött vagy módosított, önmagukban vagy az ugyanazon szállítóval vagy kapcsolt vállalkozásaival létesített más szerződésekkel együtt a 8 milliárd köbméteres küszöbértéket meghaladó vagy az érintett tagállam éves földgázfogyasztásának 40 %-ánál többet biztosító, több mint egyéves időtartamra szóló gázbeszerzési szerződéseikről, ezek megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul. Az értesítési kötelezettség a kizárólag a gázárakra kiterjedő módosításokra nem vonatkozik. Az értesítési kötelezettség alkalmazandó a gázellátási szerződés teljesítését érintő valamennyi kereskedelmi megállapodásra is.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 9 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a 13. cikk szerint benyújtott szerződések megsértik e rendeletet, úgy értesíti a nemzeti földgázipari vállalkozást és az érintett illetékes hatóságot a szóban forgó szerződés nem megfelelő rendelkezéseiről. A nemzeti földgázipari vállalkozás figyelembe veszi ezt a tájékoztatást, és a Bizottságtól kapott tájékoztatás kézhez vételétől számított 3 hónapon belül magyarázatot ad a Bizottságnak a rendeletnek való megfelelés vonatkozásában. A Bizottság további lépéseket is megfontolhat a rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében, ideértve a nem megfelelő rendelkezések módosítására való felszólítást és szükség esetén versenyjogi eljárás kezdeményezését is.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 9 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A Bizottság a legjobb gyakorlatokat, valamint a tisztességtelen záradékokat felsoroló – az illetékes hatóságok és nemzeti vállalkozások számára referenciaként szolgáló – lista összeállításakor figyelembe veszi a 13. cikknek megfelelően kapott információkat.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A gázellátás biztonságát érintő intézkedések összehangolásának megkönnyítésére létrejön a gázkoordinációs csoport. A csoport a tagállamok, különösen azok hatáskörrel rendelkező hatóságai, valamint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) és a földgázpiaci ENTSO képviselőiből, valamint az érintett ágazatok és fogyasztók képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően dönt a csoport összetételéről, és biztosítja, hogy az teljes mértékben reprezentatív legyen. A csoportban a Bizottság látja el az elnökséget. A csoport elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(1)  A gázellátás biztonságát érintő intézkedések összehangolásának javítása érdekében létrejön a gázkoordinációs csoport. A csoport a tagállamok, különösen azok hatáskörrel rendelkező hatóságai, valamint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) és a földgázpiaci ENTSO képviselőiből, valamint az érintett ágazatok és fogyasztók képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően dönt a csoport összetételéről, és biztosítja, hogy az teljes mértékben reprezentatív legyen. A csoportban a Bizottság látja el az elnökséget. A csoport elfogadja saját eljárási szabályzatát.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésének második mondata, a 3. cikk (6) bekezdése, a 4. cikk (3), (4) és (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja, a 7. cikk (5) bekezdésének b) és e) pontja, a 8. cikk (1) bekezdésének e), g) és i) pontja, a 8. cikk (4) bekezdésének b) és c) pontja, a 9. cikk (1) bekezdésének j) és m) pontja, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk az Energiaközösség szerződő felei felé fennálló kötelezettséget ró a tagállamokra, amelyet a következő eljárás szerint kell teljesíteni:

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésének második mondata, a 3. cikk (6) bekezdése, a 4. cikk (3), (4) és (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja, a 7. cikk (5) bekezdésének b) és e) pontja, a 8. cikk (1) bekezdésének e), g) és i) pontja, a 8. cikk (4) bekezdésének b) és c) pontja, a 9. cikk (1) bekezdésének j) és m) pontja, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk az a tagállamok és az Energiaközösség szerződő felei között kölcsönös kötelezettséget hoz létre, amelyet a következő eljárás szerint kell teljesíteni:

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a 7. cikk (5) bekezdésében előírt értékelések alapján indokolt esetben következtetéseket von le az ellátásbiztonság uniós szintű növelésének lehetséges módjait illetően, és jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet végrehajtásáról, valamint – szükség esetén – ajánlásokat fogalmaz meg e rendelet továbbfejlesztése érdekében.

A Bizottság a 7. cikk (5) bekezdésében előírt értékelések alapján következtetéseket von le az ellátásbiztonság uniós szintű növelésének lehetséges módjait illetően, és jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet végrehajtásáról, valamint ajánlásokat fogalmaz meg e rendelet továbbfejlesztése érdekében. (A magyar változatot nem érinti.)

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések

Hivatkozások

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

7.3.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jacek Saryusz-Wolski

15.3.2016

Vizsgálat a bizottságban

14.6.2016

30.8.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

12.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Heidi Hautala

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (14.9.2016)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és az (EU) 994/2010 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

A vélemény előadója: Tomasz Piotr Poręba

RÖVID INDOKOLÁS

A 994/2010/EU rendelet elfogadása óta az Unió előrelépett a belső gázpiac integrációja terén, megteremtve az ellátás biztonságát célzó új megoldások bevezetésének lehetőségét a közös piacon. Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy az Európát érintő ciklikus gázválságok hatása nem korlátozódik egyes tagállamokra, az Unió egészét érinti az ellátási lánc mentén. Ennek ellenére a tagállamok közti együttműködés mértéke gyakran elmaradt a kívánatostól.

A jelenlegi szabályozás csak minimális szintű védelmet nyújt a nemzeti gázpiacok számára, mert bár védi a tagállamokat a technikai jellegű események vagy keresleti sokkok ellen, de semmilyen módon nem kezeli a fő regionális problémát, vagyis a politikai kockázatot.

Ezen túlmenően az Oroszország által Ukrajna tekintetében keltett politikai feszültség változást tett szükségessé az európai gázellátás biztonságának szemléletében. A gázellátásnak a fenti okból kialakuló tartós bizonytalansága az uniós gázellátási biztonság jelenlegi szintjének elemzésére és javítása módjainak feltárására késztet.

Ezért üdvözlöm az ellátásbiztonság garantálásának új megközelítését és a tagállamok közti együttműködés új, átfogóbb mechanizmusainak bevezetésére irányuló javaslatokat. Különösen figyelemreméltóak a szolidaritás elvének alkalmazására és a kockázatértékelés, valamint a nemzeti és regionális tervezés erősítésére vonatkozó javaslatok.

Meggyőződésem, hogy regionális csoportok létrehozása az Unióban hozzájárul a tagállamok közti együttműködés és szolidaritás erősítéséhez, növeli az uniós gázellátás biztonságát, valamint javít magának a rendeletnek a hatékonyságán is.

A regionális együttműködés eddig alkalmazott alulról építkező, nem kötelező megközelítése a gyakorlatban nem bizonyult hatékonynak. A tagállamok közti együttműködés még mindig jelentős mértékben korlátozott, amely a transznacionális együttműködés lehetőségeinek hiányával függ össze. A régiók meghatározásának átlátható kritériumaira és a konkrét együttműködési mechanizmusokra vonatkozó javaslatok bizonyára az ellátás forrásainak és útvonalainak diverzifikációjához vezetnek, amely veszélyhelyzet esetén kulcsfontosságú tényező.

A regionális megközelítés szintén kiemelt fontosságú, tekintettel arra, hogy az esetleges válsághelyzetek hatásának egyenlő módon kell megoszlania a különböző uniós tagállamok között. A kelet felől érkező gázellátás jelentős zavara az egész Unióra jelentős hatással bír, de a válság súlya egyenlőtlenül oszlik meg.

Azonban a regionális koordináció fokozása, amelyet az ellátásra és infrastruktúrára vonatkozó uniós szinten megállapított, egységes előírások támogatnak, a gázellátás hiánya esetén valódi eszközöket ad a tagállamok kezébe az ellátási rendszer zavara vagy különösen nagy kereslet által okozott válság hatásainak kezelésére.

A régió ellenállóképességének növelése az ellátás politikai lépések miatt bekövetkezett zavaraival szemben az Unió egészének ellenállóképességét erősíti a földgázellátás zavarai esetén, míg a regionális együttműködés bővítése és a közös kockázatértékelésen alapuló válságkezelési mechanizmusok alkalmazása olyan eszközöket adnak a tagállamok kezébe, amelyekkel felkészülhetnek a gázellátás bármilyen elégtelenségére.

Szeretném kiemelni továbbá a szolidaritás elvének érvényesítését egy olyan mechanizmus révén, amely elsőbbséget biztosít a háztartások, a távhőszolgáltatók és a szociális alapszolgáltatók (pl. kórházak és iskolák) számára az ellátási válsággal küzdő tagállamokban, akár annak árán is, hogy egy másik ország piacán csökken a gáz fogyasztása.

Úgy vélem, képesek leszünk olyan mechanizmusokat kialakítani, amelyek garantálják a kellő mennyiségű földgáz szállítását azokba a tagállamokba, amelyek veszélyhelyzetet hirdetnek ki.

MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A földgáz (gáz) továbbra is az Unió energiaellátásának alapvető eleme. Az Unió a gáz jelentős részét harmadik országokból hozza be.

(1)  A földgáz (gáz) továbbra is az Unió energiaellátásának alapvető eleme abban az átmeneti szakaszban, amely a megújuló energiaforrásokból előállított energia egyre növekvő részaránya felé halad. Az Unió a gáz jelentős részét harmadik országokból hozza be. Ezért a gázellátás biztonságát uniós szinten kell kezelni, mivel a közös megoldás hatékonyabb biztosítékokat nyújt anélkül, hogy károsítaná a belső energiapiacot és hátrányt okozna a többi országnak. A bizonyos harmadik országokkal kapcsolatos jelenlegi feszült politikai hangulat azonban nem jelent garanciát az ellátás megbízhatóságára és folytonosságára, és ezáltal az Unió és tagállamainak energetikai biztonságára sem, ezért növelni kell a harmadik országokból érkező ellátás diverzifikációját és az energiahálózatok tagállamok közti összekapcsolását.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A gázellátás súlyos zavara minden tagállamot, az Unió egészét és az Energiaközösség létrehozásáról szóló, 2005. október 25-én Athénban aláírt szerződés szerződő feleit is érintheti. Jelentős kárt okozhat az uniós gazdaságnak, és súlyos társadalmi következményekkel is járhat, különösen a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok esetében.

(2)  A gázellátás súlyos zavara minden tagállamot, az Unió egészét és az Energiaközösség létrehozásáról szóló, 2005. október 25-én Athénban aláírt szerződés szerződő feleit is érintheti. Jelentős kárt okozhat az uniós gazdaságnak és biztonságnak, és súlyos társadalmi következményekkel is járhat, különösen a kiszolgáltatott fogyasztói csoportok, például a folyamatos gázellátást igénylő létesítmények esetében, elsősorban az egyetlen gázszolgáltatótól függő országokban. Ezért elsősorban az ilyen helyzetek megelőzése, valamint az elkerülhetetlen zavarok hatásainak minimalizálása érdekében alapvető fontosságú az energiaforrások, a szállítók és az ellátási útvonalak diverzifikálása.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E rendelet biztosítani kívánja, hogy minden szükséges intézkedésre sor kerüljön annak érdekében, hogy a folyamatos gázellátás biztosított legyen az Unió egész területén, különös tekintettel a védett fogyasztóknak nehéz éghajlati viszonyok vagy gázellátási zavarok esetén nyújtott szolgáltatásra. Ezeket a célokat a leginkább költséghatékony intézkedések révén és az energiapiacok torzulása nélkül kell elérni.

(3)  E rendelet biztosítani kívánja, hogy minden szükséges és megkülönböztetésmentes intézkedésre sor kerüljön annak érdekében, hogy a folyamatos gázellátás biztosított legyen az Unió egész területén, különös tekintettel a védett fogyasztóknak nehéz éghajlati viszonyok vagy gázellátási zavarok esetén nyújtott szolgáltatásra. Ezeket a célokat a leginkább költséghatékony intra- és interregionális intézkedések révén kell elérni, oly módon, hogy ne torzítsák az energiapiacokat, és ne befolyásolják a minimális kárszintet a folyamatos gázellátást igénylő létesítmények esetében. Továbbá tágabb értelemben kell figyelembe venni a gázellátás biztonságát, amit szintén a harmadik országokból való ellátás jobb diverzifikációjával, a tagállamok közötti új energiahálózati összeköttetésekkel és alternatív energiaforrások felhasználásával kell elérni. Ugyanakkor alapvető fontosságú az energiabiztonsági együttműködés növelése az Unió szomszédos országaival és stratégiai partnereivel . Ez a rendelet kiegészíti az uniós intézkedéseket, beleértve az energiahatékonyság növelésére nyújtott finanszírozást is.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet már igen pozitívan befolyásolta az uniós gázellátás biztonságát, mind a felkészülés, mind az enyhítő intézkedések tekintetében. A tagállamok most már felkészültebbek egy esetleges gázellátási válságra annak köszönhetően, hogy kötelesek megelőző és veszélyhelyzeti intézkedéseket tartalmazó terveket kidolgozni, és védettebbek, mert az infrastruktúra kapacitása és a gázellátás tekintetében több kötelezettségnek meg kell felelniük. A 994/2010/EU rendelet végrehajtásáról 2014 októberében közreadott jelentés ugyanakkor kiemelt néhány területet, amelyeken a rendelet továbbfejlesztése még jobban elősegíthetné az uniós gázellátás biztonságát.

(4)  Az Unió hatályos jogszabályai, különösen a harmadik energiacsomag vonatkozó elemei és a 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet már igen pozitívan befolyásolta az uniós gázellátás biztonságát, mind a felkészülés, mind az enyhítő intézkedések tekintetében. A tagállamok most már felkészültebbek egy esetleges gázellátási válságra annak köszönhetően, hogy kötelesek megelőző és veszélyhelyzeti intézkedéseket tartalmazó terveket kidolgozni, és védettebbek, mert az infrastruktúra kapacitása és a gázellátás tekintetében több kötelezettségnek meg kell felelniük. A 994/2010/EU rendelet végrehajtásáról 2014 októberében közreadott jelentés ugyanakkor kiemelt néhány területet, amelyeken a rendelet továbbfejlesztése még jobban elősegíthetné az uniós gázellátás biztonságát.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az Unió energiaellátásának biztosítása érdekében diverzifikálni kell az energiaforrásokat és új energiahálózati összeköttetéseket kell kiépíteni a tagállamok között. Ugyanakkor alapvető fontosságú az energiabiztonsági együttműködés növelése az Unió szomszédos országaival és stratégiai partnereivel , valamint az uniós intézmények között .

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája című 2015. februári bizottsági közlemény14 hangsúlyozza, hogy az energiaunió a szolidaritásra és a bizalomra épül, amely szükséges kelléke az energiabiztonságnak. E rendeletnek törekednie kell a tagállamok közötti szolidaritás és bizalom megerősítésére, továbbá életbe kell léptetnie az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket, ezáltal előkészítve az energiaunió megvalósítását.

(6)  A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája című 2015. februári bizottsági közlemény14 hangsúlyozza, hogy az energiaunió a szolidaritásra és a bizalomra épül, amely szükséges kelléke az energiabiztonságnak. E rendeletnek törekednie kell a tagállamok közötti együttműködés, szolidaritás, bizalom és összeköttetések megerősítésére, továbbá életbe kell léptetnie az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket, ezáltal előkészítve az energiaunió gyors létrehozását és megvalósítását.

__________________

__________________

14A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak, COM(2015)0080.

14A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak, COM(2015) 80 final.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A zökkenőmentesen működő belső földgázpiac az uniós energiaellátás-biztonság garantálásának és az ellátási zavarok káros hatásainak való tagállami kiszolgáltatottság csökkentésének legjobb biztosítéka. Amikor egy tagállamban a földgázellátás biztonsága veszélybe kerül, fennáll a kockázat, hogy az e tagállam által egyoldalúan meghozott intézkedések veszélyeztetik a gáz belső piacának megfelelő működését, és hátrányosan befolyásolják más tagállamok fogyasztóinak gázellátását. Annak érdekében, hogy a gáz belső piaca a kínálat beszűkülése esetén is működhessen, szükséges rendelkezni arról, hogy az ellátási válságokra adott válaszok mind a megelőző intézkedéseket, mind pedig a tényleges ellátási zavarok esetén hozott intézkedéseket tekintetve szolidárisak és összehangoltak legyenek.

(7)  Az állami szabályozó hatóságok által felügyelt belső földgázpiac az uniós energiaellátás-biztonság garantálásának és az ellátási zavarok káros hatásainak való tagállami kiszolgáltatottság csökkentésének legjobb biztosítéka. Amikor egy tagállamban a földgázellátás biztonsága veszélybe kerül, fennáll a kockázat, hogy az e tagállam által egyoldalúan meghozott intézkedések veszélyeztetik a gáz belső piacának megfelelő működését, és hátrányosan befolyásolják más tagállamok fogyasztóinak gázellátását. Annak érdekében, hogy a tagállamok kezelhessék a kínálat beszűkülését, és a gáz belső piaca ilyen esetekben is működhessen, szükséges rendelkezni arról, hogy az ellátási válságokra adott válaszok mind a megelőző intézkedéseket, mind pedig a tényleges ellátási zavarok esetén hozott intézkedéseket tekintve szolidárisak és összehangoltak legyenek regionális és uniós szinten egyaránt, ami elvezet a régió energiapiacainak integrációjához. Az energiabiztonság előfeltételeként az Uniónak tovább kell diverzifikálnia energiaforrásait, beszállítóit és ellátási útvonalait, és csak azokat a diverzifikáció-orientált projekteket szabad – többek között finanszírozással – támogatnia, amelyek teljes mértékben összhangban állnak az uniós joggal és alapelvekkel, valamint az Unió hosszú távú politikai célkitűzéseivel és prioritásaival, mint például az infrastrukturális projektek.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Mind ez idáig nem sikerült teljes mértékben kihasználni a regionális együttműködésen alapuló hatékonyabb és kevésbé költséges intézkedésekben rejlő lehetőségeket. Ez nemcsak a veszélyhelyzetekben alkalmazott nemzeti enyhítő intézkedések, hanem az olyan nemzeti megelőző intézkedések – például a nemzeti tárolási kapacitások vagy a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos szakpolitikák – jobb összehangolására is vonatkozik, amelyek bizonyos régiókban fontos stratégiai szerepet játszhatnak.

(8)  Ezidáig nem sikerült teljes mértékben kihasználni a regionális együttműködésen alapuló hatékonyabb és kevésbé költséges intézkedésekben rejlő lehetőségeket, mivel szükség van egy regionális együttműködési koncepcióra, amely lehetővé teszi az együttműködés formáinak kialakítását a tagállamokkal folytatott konzultációk alapján, figyelembe véve az energetikai dinamikát. Ajánlott gondoskodni a veszélyhelyzetekben alkalmazott nemzeti enyhítő intézkedések és az olyan nemzeti megelőző intézkedések – például a nemzeti tárolási kapacitások vagy a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos szakpolitikák – jobb összehangolásáról, amelyek bizonyos régiókban fontos stratégiai szerepet játszhatnak, valamint a jelenlegi infrastruktúra hatékony használatáról.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A szolidaritás szellemében e rendelet vezérelvének a hatóságok és a földgázipari vállalkozások regionális együttműködésének kell lennie, ez biztosítja ugyanis minden egyes régió releváns kockázatainak azonosítását, valamint a kockázatok csökkentését és az uniós fogyasztók szempontjából leginkább költséghatékony intézkedések végrehajtását célzó összehangolt fellépés előnyeinek optimalizálását.

(9)  A szolidaritás szellemében e rendelet vezérelvének a hatóságok és a földgázipari vállalkozások regionális együttműködésének kell lennie, ez biztosítja ugyanis minden egyes régió releváns kockázatainak azonosítását, valamint a kockázatok csökkentését, a gázellátás biztonságának növelését és az uniós fogyasztók szempontjából leginkább költséghatékony intézkedések végrehajtását célzó helyi, regionális és határon átnyúló szintű összehangolt fellépés előnyeinek optimalizálását. A regionális együttműködésnek tovább kell növelnie az Unió szerepét a határon átnyúló együttműködésre irányuló törekvések támogatása terén, azokat átfogóbb uniós szemponttal kiegészítve, ami lehetővé teszi az összes rendelkezésre álló beszerzési lehetőség és eszköz igénybevételét a teljes belső gázpiacon. Ez a releváns veszélyhelyzeti ellátási folyosókról uniós szinten végzett mélyreható elemzés révén előmozdítható , a tagállamok egy csoportjának közös gázellátási forrásai alapján. A regionális együttműködés keretében javíthatók a jelenlegi infrastrukturális projektek és új projektek alakíthatók ki, hogy a határon átnyúló kapcsolódások megerősítsék a gázellátás biztonságát. A regionális csoportok meghatározásakor ezenkívül figyelembe lehet venni a bővítési folyamatban részt vevő, leendő tagállamok bevonását.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Bizonyos fogyasztók – köztük a háztartások és a szociális alapszolgáltatók – különösen kiszolgáltatottak, és szociális védelmet igényelhetnek. E védett fogyasztók meghatározása nem lehet ellentétes az Európai Unió szolidaritási mechanizmusaival.

(10)  Bizonyos fogyasztók – köztük a háztartások és a szociális alapszolgáltatók – különösen kiszolgáltatottak, és védelmet kell nyújtani számukra, többek között az ellátási válság miatt magasba szökő gázárakkal szemben.. E védett fogyasztók meghatározásának egységesítését a lehetséges mértékig folytatni kell, az Európai Unió szolidaritási mechanizmusainak sérelme nélkül.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A gázellátás biztonságát saját tevékenységi körükön belül a földgázipari vállalkozásoknak, a hatáskörrel rendelkező hatóságaikon keresztül a tagállamoknak, valamint a Bizottságnak közösen kell biztosítaniuk. Ez a feladatmegosztás igen szoros együttműködést tesz szükségessé a felek között. Ugyanakkor a gázt villamosenergia-termelésre vagy ipari célokra felhasználó fogyasztók is fontos szerepet játszhatnak a gázellátás biztonságának szavatolásában azáltal, hogy a válsághelyzetre keresletoldali intézkedésekkel, például megszakítható szerződésekkel és másik energiahordozóra való átállással tudnak reagálni, ami azonnali hatást gyakorol a kereslet és a kínálat egyensúlyára.

(11)  A gázellátás biztonságát a földgázipari vállalkozásoknak és a hatáskörrel rendelkező országos, regionális és helyi hatóságaikon keresztül a tagállamoknak közösen kell biztosítaniuk. valamint a Bizottságnak közösen kell biztosítaniuk. Ez a feladatmegosztás igen szoros együttműködést tesz szükségessé a felek között. Ugyanakkor a gázt villamosenergia-termelésre vagy ipari célokra felhasználó fogyasztók is fontos szerepet játszhatnak a gázellátás biztonságának szavatolásában azáltal, hogy a válsághelyzetre keresletoldali intézkedésekkel, például megszakítható szerződésekkel és másik energiahordozóra való átállással tudnak reagálni, ami azonnali hatást gyakorol a kereslet és a kínálat egyensúlyára.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A gázellátás biztonságát saját tevékenységi körükön belül a földgázipari vállalkozásoknak, a hatáskörrel rendelkező hatóságaikon keresztül a tagállamoknak, valamint a Bizottságnak közösen kell biztosítaniuk. Ez a feladatmegosztás igen szoros együttműködést tesz szükségessé a felek között. Ugyanakkor a gázt villamosenergia-termelésre vagy ipari célokra felhasználó fogyasztók is fontos szerepet játszhatnak a gázellátás biztonságának szavatolásában azáltal, hogy a válsághelyzetre keresletoldali intézkedésekkel, például megszakítható szerződésekkel és másik energiahordozóra való átállással tudnak reagálni, ami azonnali hatást gyakorol a kereslet és a kínálat egyensúlyára.

(11)  A gázellátás biztonságát saját tevékenységi körükön belül a földgázipari vállalkozásoknak, a hatáskörrel rendelkező hatóságaikon keresztül a tagállamoknak, valamint a Bizottságnak közösen kell biztosítaniuk. Ez a feladatmegosztás igen szoros együttműködést tesz szükségessé a felek között. Ugyanakkor a gázt villamosenergia-termelésre vagy ipari célokra felhasználó fogyasztók is fontos szerepet játszhatnak a gázellátás biztonságának szavatolásában azáltal, hogy a válsághelyzetre keresletoldali, például energiahatékonysági intézkedésekkel, megszakítható szerződésekkel és másik energiahordozóra való átállással tudnak reagálni, ami azonnali hatást gyakorol a kereslet és a kínálat egyensúlyára.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  E rendeletet figyelembe kell venni mind a műveleti tervek európai strukturális és beruházási alapokból történő finanszírozás céljára való elfogadásakor, mind az ESBA-projektek finanszírozási kritériumai kapcsán.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  E rendelet alkalmazásában a regionális csoportok meghatározásakor figyelembe kell venni az ellátás szerkezetét, a tagállamok közötti meglévő és tervezett rendszerösszekötőket és rendszerösszekötő kapacitást, a piac fejlettségét és érettségét, a meglévő regionális együttműködési struktúrákat, valamint a régióban található tagállamok számát, amelyet korlátozni kell, hogy a csoport kezelhető méretű maradjon.

(19)  E rendelet alkalmazásában az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a regionális csoportok meghatározása során: az ellátás szerkezetét, a tagállamok közötti meglévő és tervezett rendszerösszekötőket és rendszerösszekötő kapacitást, a piac fejlettségét és érettségét, a gázellátó vállalkozások és ellátási útvonalak diverzifikációjának szintjét, a meglévő regionális együttműködési struktúrákat, valamint a régióban található tagállamok számát, amelyet korlátozni kell, hogy a csoport kezelhető méretű maradjon.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A regionális együttműködés megvalósíthatósága érdekében a tagállamoknak minden régión belül ki kell alakítaniuk egy együttműködési mechanizmust. E mechanizmust vagy mechanizmusokat kellő előrelátással kell létrehozni, úgy, hogy legyen idő a kockázatértékelésre és a tartalmas regionális tervek kidolgozására. A tagállamok szabadon állapodnak meg az adott régió számára legalkalmasabb együttműködési mechanizmusról. A Bizottság feladata, hogy a teljes folyamatot támogassa, megossza a regionális együttműködések kialakítására vonatkozó bevált módszereket, amilyen például a régión belül rotációs alapon betöltött, a különböző dokumentumok előkészítésével foglalkozó koordinátor szerepköre vagy a célzott szervek létrehozása. Ha nem születik megállapodás az együttműködési mechanizmusról, a Bizottságnak jogában áll megfelelő együttműködési mechanizmust javasolni egy adott régió számára.

(20)  A regionális együttműködés megvalósíthatósága érdekében a tagállamoknak minden régión belül ki kell alakítaniuk veszélyhelyzetben alkalmazható, intra- és interregionális szintű, egyértelmű igazgatási mechanizmusokat, amelyek alapján az illetékes hatóságok felléphetnek. E mechanizmust vagy mechanizmusokat kellő előrelátással és magas fokú átláthatóságot biztosítva kell létrehozni, úgy, hogy legyen idő a kockázatértékelésre és a tartalmas regionális tervek kidolgozására, valamint elkerülhetőek legyenek a fogyasztókat méltánytalanul terhelő költségek. A tagállamok szabadon állapodnak meg az adott régió számára legalkalmasabb együttműködési mechanizmusról, amely az energia dinamikájától függően átalakítható. A Bizottság feladata, hogy meghatározza a követelményeket, a teljes folyamatot támogassa, megossza a regionális együttműködések kialakítására vonatkozó bevált módszereket, amilyen például a régión belül rotációs alapon betöltött, a különböző dokumentumok előkészítésével foglalkozó koordinátor szerepköre vagy a célzott szervek létrehozása. Ha nem születik megállapodás az együttműködési mechanizmusról, a Bizottságnak kell megfelelő együttműködési mechanizmust javasolnia egy adott régió számára.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A maximális felkészültség biztosítása – vagyis az ellátási zavarok elkerülése, illetve bekövetkezésük esetén a hatások enyhítése – érdekében az adott régió hatáskörrel rendelkező hatóságainak az érdekelt felekkel folytatott egyeztetést követően megelőzési cselekvési terveket és veszélyhelyzeti terveket kell kidolgozniuk. A regionális terveknek figyelembe kell venniük az egyes tagállamok sajátos jellemzőit. Ezenkívül egyértelműen meg kell határozniuk a földgázipari vállalkozások és a hatáskörrel rendelkező hatóságok szerepét és felelősségeit. A kidolgozandó tagállami intézkedéseknek teljes mértékben figyelembe kell venniük a megelőzési cselekvési tervben és a veszélyhelyzeti tervben foglalt regionális intézkedéseket. Kidolgozásukkor szem előtt kell tartani azt, hogy a tagállami kockázatokat a regionális együttműködés nyújtotta lehetőségeket teljesen kihasználva törekedjenek kezelni. A tervek lehetnek műszaki vagy szervezési jellegűek, és a céljuk az, hogy segítsék megelőzni a veszélyhelyzetek kialakulását vagy eszkalálódását, illetve enyhítsék azok hatását. A terveknek figyelemmel kell lenniük a villamosenergia-rendszerek védelmére, továbbá összhangban kell lenniük az energiaunió stratégiai tervezési és jelentéstételi eszközeivel.

(23)  A maximális felkészültség biztosítása – vagyis az ellátási zavarok elkerülése, illetve bekövetkezésük esetén a hatások enyhítése – érdekében az adott régió hatáskörrel rendelkező hatóságainak az érdekelt felekkel folytatott egyeztetést követően megelőzési cselekvési terveket és veszélyhelyzeti terveket kell kidolgozniuk. A regionális terveknek figyelembe kell venniük az egyes tagállamok sajátos jellemzőit. Ezenkívül egyértelműen meg kell határozniuk a földgázipari vállalkozások és a hatáskörrel rendelkező hatóságok szerepét és felelősségeit. A kidolgozandó tagállami intézkedéseknek teljes mértékben figyelembe kell venniük a megelőzési cselekvési tervben és a veszélyhelyzeti tervben foglalt regionális intézkedéseket. Kidolgozásukkor szem előtt kell tartani azt, hogy a tagállami kockázatokat a regionális együttműködés nyújtotta lehetőségeket teljesen kihasználva törekedjenek kezelni. A tervek lehetnek műszaki vagy szervezési jellegűek, és a céljuk az, hogy segítsék megelőzni a veszélyhelyzetek kialakulását vagy eszkalálódását, illetve enyhítsék azok hatását, és hogy elkerüljék a fogyasztók méltánytalan költségeinek felmerülését. A terveknek figyelemmel kell lenniük a villamosenergia-rendszerek védelmére, továbbá összhangban kell lenniük az energiaunió stratégiai tervezési és jelentéstételi eszközeivel.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Ellátási válság idején a piaci szereplők számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani arra, hogy piaci alapú intézkedésekkel reagáljanak a kialakult helyzetre. Amennyiben a piaci intézkedések kínálta lehetőségek kimerültek és nem elegendőek, a tagállamoknak és hatáskörrel rendelkező hatóságaiknak intézkedéseket kell hozniuk az ellátási zavarok hatásainak elhárítása vagy enyhítése érdekében.

(25)  Ellátási válság idején a piaci szereplők számára megfelelő lehetőséget kell biztosítani arra, hogy piaci alapú intézkedésekkel reagáljanak a kialakult helyzetre. Amennyiben a piaci intézkedések kínálta lehetőségek időben nem megfelelőek vagy kimerültek és nem elegendőek, a tagállamoknak és hatáskörrel rendelkező hatóságaiknak intézkedéseket kell hozniuk az ellátási zavarok hatásainak elhárítása vagy enyhítése érdekében.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az olyan keresletoldali intézkedések, mint a másik energiahordozóra való átállás vagy a nagy ipari fogyasztóknak szolgáltatott gázmennyiségek gazdaságilag hatékony csökkentése, komoly szerepet játszhatnak az energiabiztonság megvalósításában, amennyiben ellátási zavar esetén gyorsan alkalmazhatók. és jelentős keresletcsökkentés érhető el velük. További lépésekre van szükség a hatékony energiafelhasználás ösztönzése érdekében, különösen ott, ahol keresletoldali intézkedésekre van szükség. Figyelembe kell venni a javasolt kereslet- és kínálatoldali intézkedések környezeti hatását, és a környezetre a legkisebb mértékben hatást gyakorló intézkedéseket kell a lehető leginkább előnyben részesíteni. Ugyanakkor számításba kell venni az ellátás biztonságával és a versenyképességgel kapcsolatos szempontokat is.

(28)  Az olyan keresletoldali intézkedések, mint a másik energiahordozóra való átállás vagy a nagy ipari fogyasztóknak szolgáltatott gázmennyiségek gazdaságilag hatékony csökkentése, komoly szerepet játszhatnak az energiabiztonság megvalósításában, amennyiben ellátási zavar esetén gyorsan alkalmazhatók. és jelentős keresletcsökkentés érhető el velük. További lépésekre van szükség a hatékony energiafelhasználás ösztönzése érdekében, különösen ott, ahol keresletoldali intézkedésekre van szükség. Elsőbbséget kell adni a helyi szintű fenntartható energiaellátás lehetőségeinek kiaknázását célzó intézkedéseknek. Figyelembe kell venni a javasolt kereslet- és kínálatoldali intézkedések környezeti hatását, és a környezetre a legkisebb mértékben hatást gyakorló intézkedéseket kell a lehető leginkább előnyben részesíteni. Ugyanakkor számításba kell venni az ellátás biztonságával és a versenyképességgel kapcsolatos szempontokat is.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A megelőzési cselekvési terveket és a veszélyhelyzeti terveket rendszeresen naprakésszé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni. Emellett rendelkezni kell partneri értékelésükről is. A partneri értékelési folyamat lehetővé teszi az olyan következetlenségek és intézkedések korai azonosítását, amelyek veszélyeztethetik más tagállamok gázellátásának biztonságát, és ily módon biztosítja, hogy a különböző régiók tervei összhangban legyenek egymással. Emellett a tagállamok számára is lehetővé teszi, hogy megosszák egymással a bevált módszereket.

(32)  A nemzeti szintű tervekkel egyeztetett regionális megelőző cselekvési terveket és veszélyhelyzeti terveket rendszeresen naprakésszé kell tenni és nyilvánosságra kell hozni. Emellett rendelkezni kell partneri értékelésükről is. A partneri értékelési folyamat lehetővé teszi az olyan következetlenségek és intézkedések korai azonosítását, amelyek veszélyeztethetik más tagállamok gázellátásának biztonságát, és ily módon biztosítja, hogy a különböző régiók tervei összhangban legyenek egymással. Emellett a tagállamok számára is lehetővé teszi, hogy megosszák egymással a bevált módszereket.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Amint azt a 2014. októberi stresszteszt bebizonyította, az Unió ellátásbiztonságának garantálásához és az összköltség minimális szinten tartásához szolidaritásra van szükség. Amennyiben egy tagállam veszélyhelyzetet hirdet ki, kétlépcsős megközelítést kell alkalmazni a szolidaritás megerősítésére. Először valamennyi tagállam, amely szigorított ellátási előírásokat vezetett be, köteles azokat az alapértelmezett szintre visszaállítani, hogy a földgázpiac likviditása nagyobb legyen. Ezt követően, amennyiben az első lépés nem képes biztosítani a szükséges kínálatot, a szomszédos tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk – akkor is, ha nincsenek veszélyhelyzetben – annak érdekében, hogy a veszélyhelyzetben lévő tagállamban a háztartások, a szociális alapszolgáltatók és a távhőszolgáltatók gázellátása biztosított legyen. A tagállamoknak – a földgázipari vállalkozások tisztességes és méltányos kompenzálása mellett – a veszélyhelyzeti terveikben azonosítaniuk és részletesen ismertetniük kell ezeket a szolidaritási intézkedéseket.

(36)  Amint azt a 2014. októberi stresszteszt bebizonyította, az Unió ellátásbiztonságának garantálásához és az összköltség minimális szinten tartásához regionális együttműködésen alapuló szolidaritásra van szükség. Ezt a szolidaritást a fellépés három szintjén – kétoldalú vagy regionális, régióközi és európai – kell meghatározni, és az nem lehet csupán egy regionális csoport egyéni felelőssége, amennyiben uniós szinten egységes és következetes megközelítésre van szükség. Amennyiben egy tagállam veszélyhelyzetet hirdet ki, kétlépcsős megközelítést kell alkalmazni a szolidaritás megerősítésére. Először valamennyi tagállam, amely szigorított ellátási előírásokat vezetett be, köteles azokat az alapértelmezett szintre visszaállítani, hogy a földgázpiac likviditása nagyobb legyen. Ezt követően, amennyiben az első lépés nem képes biztosítani a szükséges kínálatot, a szomszédos tagállamoknak további intézkedéseket kell hozniuk – akkor is, ha nincsenek veszélyhelyzetben – annak érdekében, hogy a veszélyhelyzetben lévő tagállamban a háztartások, a szociális alapszolgáltatók és a távhőszolgáltatók gázellátása biztosított legyen. A tagállamoknak – a földgázipari vállalkozások tisztességes és méltányos kompenzálása mellett – a veszélyhelyzeti terveikben azonosítaniuk és részletesen ismertetniük kell ezeket a szolidaritási intézkedéseket.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Az Unió egyik célja az Energiaközösség megerősítése, amely az Unió és az Energiaközösség energiapiacainak fokozottabb integrációja révén garantálná az uniós energiajog, az energiapiaci reformok és az energiaágazatbeli ösztönző beruházások hatékony végrehajtását. Ennek részeként olyan közös válságkezelést is be kell vezetni, amelynek keretében összehangolt, az Energiaközösség szerződő feleire is kiterjedő regionális szintű megelőzési és veszélyhelyzeti tervekre születnek javaslatok. Emellett az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről szóló 2014. októberi bizottsági közlemény kiemeli annak szükségességét, hogy a belső energiapiac szabályai az uniós tagállamok és az Energiaközösség szerződő felei közötti energiaforgalomra nézve is érvényesüljenek. Ebben a tekintetben az uniós tagállamok és a szerződő felek közötti államhatárokon átívelő hatékony válságkezelés biztosítása érdekében a közös aktus elfogadása nyomán úgy kell rendelkezni, hogy az Energiaközösség egyes szerződő feleivel folytatott konkrét együttműködés azonnal megkezdődhessen, amikor az előírt kölcsönös rendelkezéseket mindkét oldal megfelelő módon bevezette.

(41)  Az Unió egyik célja az Energiaközösség megerősítése, amely az Unió és az Energiaközösség energiapiacainak fokozottabb integrációja révén garantálná az uniós energiajog, az energiapiaci reformok és az energiaágazatbeli ösztönző beruházások hatékony végrehajtását. Ennek részeként olyan közös válságkezelést is be kell vezetni, amelynek keretében összehangolt, az Energiaközösség szerződő feleire is kiterjedő regionális szintű megelőzési és veszélyhelyzeti tervekre születnek javaslatok. E tekintetben meg kell határozni a regionális szintű fogyasztásra vonatkozó előrejelzéseket, valamint a rendelkezésre álló tartalékokat, amelyek lehetővé teszik a reagálási képesség megerősítését válság esetén. Emellett az európai gázrendszer rövid távú ellenálló képességéről szóló 2014. októberi bizottsági közlemény kiemeli annak szükségességét, hogy a belső energiapiac szabályai az uniós tagállamok és az Energiaközösség szerződő felei közötti energiaforgalomra nézve is érvényesüljenek. Ebben a tekintetben az uniós tagállamok és a szerződő felek közötti államhatárokon átívelő hatékony válságkezelés biztosítása érdekében a közös aktus elfogadása nyomán úgy kell rendelkezni, hogy az Energiaközösség egyes szerződő feleivel folytatott konkrét együttműködés azonnal megkezdődhessen, amikor az előírt kölcsönös rendelkezéseket mindkét oldal megfelelő módon bevezette.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  Amennyiben megbízható információk állnak rendelkezésre olyan, az Unión kívül fennálló helyzetről, amely fenyegeti egy vagy több tagállam gázellátásának biztonságát, és beindíthatja a korai előrejelző mechanizmust az Unió és a harmadik ország között, a Bizottságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a gázkoordinációs csoportot, az Uniónak pedig megfelelő intézkedések meghozatalával meg kell kísérelnie a helyzet enyhítését.

(43)  Amennyiben megbízható információk állnak rendelkezésre olyan, az Unión kívül fennálló helyzetről, amely fenyegeti egy vagy több tagállam gázellátásának biztonságát, és beindíthatja a korai előrejelző mechanizmust az Unió és a harmadik ország között, a Bizottságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a gázkoordinációs csoportot, az Uniónak pedig megfelelő intézkedések meghozatalával meg kell kísérelnie a helyzet enyhítését. Ha a körülmények lehetővé teszik és az infrastruktúra megfelelő, a Bizottság és a tagállamok ideiglenes segítséget nyújthatnának a válságban lévő harmadik országoknak.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „védett fogyasztó”: a gázelosztó hálózathoz csatlakoztatott lakossági fogyasztó, valamint, amennyiben az érintett tagállam úgy határoz:

1.  „védett fogyasztó”: a gázelosztó hálózathoz csatlakoztatott lakossági fogyasztó, valamint, amennyiben az érintett tagállam úgy határoz:

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kis- vagy középvállalkozás, amennyiben csatlakoztatva van a gázelosztó hálózathoz, valamint a szociális alapszolgáltató, amennyiben csatlakoztatva van a gázelosztó vagy -szállító hálózathoz, azzal a feltétellel, hogy ezek a vállalkozások és szolgáltatók az adott tagállamban legfeljebb a végső éves gázfogyasztás 20 %-át képviselik;

törölve

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „szociális alapszolgáltató”: az egészségügyi, a sürgősségi és a biztonsági szolgáltató;

2.  „szociális alapszolgáltató”: az egészségügyi, az oktatási, a gyermekgondozási, a sürgősségi, a biztonsági és a védelmi szolgáltató;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  „kis- és középvállalkozás”: gázszállító vagy gázelosztó hálózathoz csatlakozott olyan gazdasági egység, amelynek rendelkezésre álló vagy tervezett kapacitása nem haladja meg az 5 MWh/h teljesítményt;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  „illetékes hatóság”: egy nemzeti kormányzati hatóság vagy nemzeti szabályozó hatóság, amely az adott tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaként biztosítja az e rendeletben előírt intézkedések végrehajtását;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – 3 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3c.  „harmadik országból származó behozatal”: gáz importálása olyan országokból, amelyek nem részes felei az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság aktívan támogatja a harmadik országokból történő ellátás diverzifikációját az energiaforrások, gázszolgáltatók és gázellátási útvonalak tekintetében egyaránt. Erre a célra a Bizottság megteremti a feltételeket az energetikai infrastruktúra tagállamok közötti összeköttetéseinek javításához, valamint 347/2013/EU rendelet1a (TEN-E rendelet) kiemelt folyosókként meghatározott gázellátási útvonalainak befejezéséhez. „veszélyhelyzeti ellátási folyosók”: olyan koncepció, amely kiegészíti és megerősíti a fenti rendelet I. mellékletben ismertetett regionális megközelítést, célja pedig az, hogy olyan uniós gázellátási útvonalakat jelöljön ki, amelyek segítséget nyújtanak a tagállamoknak az ellátás és/vagy az infrastruktúra lehetséges zavarai által okozott hatások hatékonyabb mérséklésében;

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 115., 2013.4.25., 39. o.).

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság – az indokolt körben, és különösen a 11. cikk (1) bekezdése értelmében vett uniós vagy regionális szintű veszélyhelyzetek esetén – az e rendeletben meghatározott módon, többek között a 14. cikk szerinti gázkoordinációs csoporton vagy a 11. cikk (4) bekezdése szerinti válságkezelő csoporton keresztül regionális és uniós szinten összehangolja a hatáskörrel rendelkező hatóságok intézkedéseit.

(5)  A Bizottság – különösen a 11. cikk (1) bekezdése értelmében vett uniós vagy regionális szintű veszélyhelyzetek esetén – az e rendeletben meghatározott módon, többek között a 14. cikk szerinti gázkoordinációs csoporton vagy a 11. cikk (4) bekezdése szerinti válságkezelő csoporton keresztül regionális és uniós szinten összehangolja a hatáskörrel rendelkező hatóságok intézkedéseit.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ellátás biztonságát biztosító, a megelőzési cselekvési tervekben és a veszélyhelyzeti tervekben szereplő intézkedéseknek egyértelműen meghatározottnak, átláthatónak, arányosnak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, indokolatlanul nem torzíthatják a versenyt és a belső gázpiac hatékony működését, továbbá nem veszélyeztethetik más tagállamok vagy az Unió egésze gázellátásának biztonságát.

(6)  A megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek a nemzeti ellátásbiztonsági tervekből indulnak ki. Az ellátás biztonságát biztosító, a nemzeti szintű tervekkel egyeztetett regionális megelőzési cselekvési tervekben és a veszélyhelyzeti tervekben szereplő intézkedéseknek egyértelműen meghatározottnak, átláthatónak, arányosnak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, valamint összhangban kell állniuk az Unió éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseivel, indokolatlanul nem torzíthatják a versenyt és a belső gázpiac hatékony működését, továbbá nem veszélyeztethetik más tagállamok, a régiók vagy az Unió egésze gázellátásának biztonságát.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a védett fogyasztók keresletének fedezésére való képesség az egyetlen legnagyobb gázellátó ellátási zavarai során;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy abban az esetben, ha a körülmények szükségessé teszik valamelyik régió megváltoztatását, a 18. cikknek megfelelően, az e bekezdés első albekezdésében foglalt kritériumok alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítása céljából.

A régiók összetételének felülvizsgálatára a regionális kockázatértékelés, a megelőzési cselekvési tervek és veszélyhelyzeti tervek kidolgozását követően, legkorábban 2022-ben kerülhet sor. A régiók összetételének bármilyen megváltoztatására e rendelet felülvizsgálata révén kerül sor.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A hatáskörrel rendelkező hatóság biztosítja, hogy – a jól összekapcsolt hálózat létrehozásához való hozzájárulásával, az adott esetnek megfelelően ideértve a piaci igényekkel és az azonosított kockázatokkal összhangban meghatározott elegendő számú határkeresztező betáplálási és kiadási pontot is – minden új szállítási infrastruktúra javítsa az ellátásbiztonságot. A hatáskörrel rendelkező hatóságok a kockázatértékelésben megállapítják, hogy léteznek-e belső szűk keresztmetszetek, és hogy a tagállami beérkező kapacitás és a tagállami infrastruktúra, ezen belül különösen a szállítóhálózatok, képesek-e a tagállami és a határkeresztező gázforgalmat a kockázatértékelésben megállapított, a tagállami szintű földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének és a régió szempontjából közös érdekű földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének kiesése esetén követendő forgatókönyvhöz igazítani.

(7)  Az illetékes hatóság biztosítja, hogy – a jól összekapcsolt hálózat létrehozásához való hozzájárulásával, az adott esetnek megfelelően ideértve a piaci igényekkel és az azonosított kockázatokkal összhangban meghatározott elegendő számú határkeresztező betáplálási és kiadási pontot is – minden új szállítási infrastruktúra javítsa az ellátásbiztonságot. Az illetékes hatóságok a kockázatértékelésben megállapítják, hogy léteznek-e belső szűk keresztmetszetek, és hogy a tagállami beérkező kapacitás és a tagállami infrastruktúra, ezen belül különösen a szállítóhálózatok, képesek-e a tagállami és a határkeresztező gázforgalmat a kockázatértékelésben megállapított, a tagállami szintű földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének és a régió szempontjából közös érdekű földgáz-infrastruktúra egyetlen legnagyobb elemének kiesése esetén követendő forgatókönyvhöz igazítani. Nemzeti, regionális vagy uniós szintű veszélyhelyzetben a tagállam gázellátás-biztonságának fokozása érdekében kiépített, kétirányú, állandó kapacitáson keresztül történő gázáram elsőbbséget élvez a rendszer más pontjaival szemben. Az illetékes hatóságok mérlegelik annak lehetőségét, hogy éljenek az Európai Hálózatfinaszírozási Eszköz Energetika kerete és általában az európai strukturális és beruházási alapok kínálta lehetőségekkel a régiók energetikai infrastruktúráinak fejlesztésére és azok megfelelő összekapcsolására.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hatáskörrel rendelkező hatóság kötelezi az általa meghatározott földgázipari vállalkozásokat arra, hogy a következő esetek mindegyikében intézkedéseket hozzanak a tagállam védett fogyasztóinak földgázzal való ellátása érdekében:

(1)  Az illetékes hatóság kötelezi a tagállam védett fogyasztó számára földgázt szállító földgázipari vállalkozásokat arra, hogy a következő esetek mindegyikében intézkedéseket hozzanak a tagállam védett fogyasztóinak földgázzal való ellátása érdekében:

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2017. március 31-ig értesítik a Bizottságot a védett fogyasztók körének általuk alkalmazott meghatározásáról, a védett fogyasztók éves gázfogyasztásának mennyiségeiről és arról, hogy a védett fogyasztók az adott tagállam teljes éves végső gázfogyasztásának hány százalékát képviselik. Ha egy tagállam a 2. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott csoportokat a védett fogyasztók közé sorolja, a Bizottságnak küldött értesítésében meg kell adnia az e csoportokba tartozó fogyasztók gázfogyasztásának mennyiségeit, valamint azt, hogy ezek a fogyasztói csoportok külön-külön a végső éves gázfelhasználás hány százalékát képviselik.

Az egyes régiók illetékes hatóságai legkésőbb 2017. március 31-ig értesítik a Bizottságot a védett fogyasztók körének az adott régióban alkalmazott meghatározásáról, a védett fogyasztók éves gázfogyasztásának mennyiségeiről és arról, hogy a védett fogyasztók az adott tagállam teljes éves végső gázfogyasztásának hány százalékát képviselik, illetve hogy ez miként hathat a régió határkeresztező gázforgalmára. Ha egy tagállam a 2. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott csoportokat a védett fogyasztók közé sorolja, a Bizottságnak küldött értesítésében meg kell adnia az e csoportokba tartozó fogyasztók gázfogyasztásának mennyiségeit, valamint azt, hogy ezek a fogyasztói csoportok külön-külön a végső éves gázfelhasználás hány százalékát képviselik.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a hatáskörrel rendelkező hatóságok regionális szinten közösen értékelik a gázellátás biztonságát érintő valamennyi kockázatot. Az értékelésnek figyelembe kell vennie az összes releváns kockázatot, köztük a természeti katasztrófákat, valamint a műszaki, a kereskedelmi, a szociális, a politikai és az egyéb kockázatokat. A kockázatértékelést az alábbi módon kell elvégezni:

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a hatáskörrel rendelkező hatóságok, a régiók egyes tagállamait érintő kockázatok értékeléséből kiindulva, regionális szinten közösen értékelik a gázellátás biztonságát érintő valamennyi kockázatot, többek között a régió egyes tagállamainak kockázatértékelését. Az értékelésnek figyelembe kell vennie az összes releváns kockázatot, köztük a természeti katasztrófákat, valamint a műszaki, a kereskedelmi, a szociális, a politikai és az egyéb kockázatokat. A kockázatértékelést különösen az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni:

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.   a régió védett fogyasztói által támasztott becsült vagy kiszámított keresletének fedezésére való képesség hiánya az egyetlen legnagyobb szolgáltatótól érkező ellátás zavara esetén;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes régiók hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodnak egymással a kockázatértékelés e cikk (5) bekezdésében meghatározott határidőn belüli elvégzésére szolgáló együttműködési mechanizmusról. A hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a kockázatértékelés és annak naprakésszé tett változatai elfogadásának határideje előtt értesítik a gázkoordinációs csoportot a kockázatértékelés elvégzésére kiválasztott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújthat a kockázatértékelés elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust javasolhat a régió számára.

Az egyes régiók hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodnak egymással a kockázatértékelés e cikk (5) bekezdésében meghatározott határidőn belüli elvégzésére szolgáló együttműködési mechanizmusról. A hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a kockázatértékelés és annak naprakésszé tett változatai elfogadásának határideje előtt értesítik a gázkoordinációs csoportot a kockázatértékelés elvégzésére kiválasztott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújt a kockázatértékelés elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust dolgoz ki a régió számára.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A földgázipari vállalkozások, az ipari gázfogyasztók, a lakossági és az ipari gázfogyasztók érdekeit képviselő releváns szervezetek, valamint a tagállamok és a nemzeti szabályozó hatóság – ha nem azonos a hatáskörrel rendelkező hatósággal – együttműködnek a hatáskörrel rendelkező hatósággal, és kérésére minden, a kockázatértékelés elvégzéséhez szükséges információt rendelkezésre bocsátanak.

(4)  A földgázipari vállalkozások, az ipari gázfogyasztók, a lakossági, a védett és az ipari gázfogyasztók érdekeit képviselő releváns szervezetek, valamint a tagállamok és a nemzeti szabályozó hatóság – ha nem azonos az illetékes hatósággal – együttműködnek a hatáskörrel rendelkező hatósággal, és kérésére minden, a kockázatértékelés elvégzéséhez szükséges információt rendelkezésre bocsátanak.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amint a régió összes tagállama elfogadta a kockázatértékelést, arról első alkalommal legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig értesíteni kell a Bizottságot. A kockázatértékelést négyévente naprakésszé kell tenni, kivéve abban az esetben, ha a körülmények ennél gyakoribb naprakésszé tételt tesznek szükségessé. A kockázatértékelésnek figyelembe kell vennie az infrastruktúrával szemben a 4. cikkben támasztott követelmények teljesítéséhez szükséges beruházások megvalósításának mértékét és az új, alternatív megoldások alkalmazása során tapasztalt országspecifikus nehézségeket. A kockázatértékelésnek a veszélyhelyzeti tervekkel összefüggésben a 9. cikk (2) bekezdése alapján elvégzett szimuláció révén szerzett tapasztalatokat is számításba kell vennie.

(5)  Amint a régió összes tagállama elfogadta a kockázatértékelést, arról első alkalommal legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig értesíteni kell a Bizottságot. A kockázatértékelést négyévente naprakésszé kell tenni, kivéve abban az esetben, ha a körülmények ennél gyakoribb naprakésszé tételt tesznek szükségessé. A kockázatértékelésnek figyelembe kell vennie az infrastruktúrával szemben a 4. cikkben támasztott követelmények teljesítéséhez szükséges beruházások megvalósításának mértékét és az új, alternatív megoldások alkalmazása során tapasztalt országspecifikus nehézségeket. A kockázatértékelésnek a veszélyhelyzeti tervekkel összefüggésben a 9. cikk (2) bekezdése alapján elvégzett szimuláció révén szerzett tapasztalatokat is számításba kell vennie. Amennyiben egy régió illetékes hatóságai nem jutnak megállapodásra a kockázatértékelésről, a Bizottság az illetékes hatóságokkal együttműködésben kockázatértékelést javasol a régió számára.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a földgázipari vállalkozásokkal, a lakossági és az ipari gázfogyasztók – beleértve a villamosenergia-termelőket is – érdekeit képviselő releváns szervezetekkel és a nemzeti szabályozó hatóságokkal – ha ezek nem azonosak a hatáskörrel rendelkező hatósággal – folytatott konzultációt követően közösen:

(1)  Az I. mellékletben meghatározott régiók mindegyikében a tagállamok illetékes hatóságai a földgázipari vállalkozásokkal, a lakossági és az ipari gázfogyasztók – beleértve a villamosenergia-termelőket is – érdekeit képviselő releváns szervezetekkel és a nemzeti szabályozó hatóságokkal – ha ezek nem azonosak az illetékes hatósággal – folytatott konzultációt követően közösen kidolgoznak egy uniós szintű összefüggő keretrendszert:

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  meghatározzák a tagállamok közötti költségmegosztás módját azon esetekre, amikor egy tagállam valamelyik fogyasztóját hátrányosan érinti a gázszolgáltatás megszakítása, és arra kényszerül, hogy más tüzelőanyagra váltson (gázról olajra villamos erőművek esetében) egy másik tagállam védett fogyasztóinak ellátása miatt.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A regionális megelőzési és veszélyhelyzeti tervek összevonása révén a Bizottság az illetékes hatóságokkal, az ACER-rel és az ENTSOG-gal folytatott konzultáció keretében uniós szintű megelőzési cselekvési és veszélyhelyzeti terveket dolgoz ki.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A megelőzési cselekvési terv és a veszélyhelyzeti terv célja az uniós kockázatok és lehetőségek felmérése a kockázatok enyhítése és az intézkedéseknek az egyes régiók közötti differenciálása érdekében, valamint a régiók sajátos igényeinek elemzése a többi régióhoz viszonyítva.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes régiók hatáskörrel rendelkező hatóságai minden egyes régión belül kellő időben megállapodnak egymással a tervek elkészítésére, valamint a tervekre és a naprakésszé tett változataikra vonatkozó értesítések megküldésére szolgáló együttműködési mechanizmusról.

Az egyes régiók hatáskörrel rendelkező hatóságai minden egyes régión belül, figyelembe véve az Unió területi együttműködési elvét, kellő időben megállapodnak egymással a tervek elkészítésére, valamint a tervekre és a naprakésszé tett változataikra vonatkozó értesítések megküldésére szolgáló együttműködési mechanizmusról.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek elkészítésének és elfogadásának folyamatáról a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendszeresen beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak. Ennek keretében a hatáskörrel rendelkező hatóságok 18 hónappal a terv elfogadására és naprakésszé tételére nyitva álló határidő előtt beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak az általuk közösen meghatározott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújthat a tervek elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió hatáskörrel rendelkező hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust javasolhat a régió számára. A hatóságok biztosítják a tervek végrehajtásának rendszeres nyomon követését.

A megelőzési cselekvési tervek és a veszélyhelyzeti tervek elkészítésének és elfogadásának folyamatáról az illetékes hatóságok rendszeresen beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak. Ennek keretében az illetékes hatóságok 18 hónappal a terv elfogadására és naprakésszé tételére biztosított határidő előtt beszámolnak a gázkoordinációs csoportnak az általuk közösen meghatározott együttműködési mechanizmusról. A Bizottság átfogó támogatást nyújt a tervek elkészítéséhez, különösen az együttműködési mechanizmus kialakításához. Amennyiben egy régió illetékes hatóságai nem jutnak megállapodásra az együttműködési mechanizmusról, a Bizottság megfelelő együttműködési mechanizmust dolgoz ki a régió számára. A hatóságok biztosítják a tervek végrehajtásának rendszeres nyomon követését.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az illetékes hatóságok kérésére a megelőzési cselekvési terv és a veszélyhelyzeti terv egyes részeit ki lehet zárni a közzétételből. Ebben az esetben az érintett illetékes hatóság közzététel céljából átfogó összegzést készít a tervekről a Bizottság számára. Az átfogó összegzésnek tartalmaznia kell legalább a tervek összes fő elemét az V. melléklet szerint, hogy a piaci szereplők elegendő információt kapjanak e rendelet követelményeinek teljesítéséhez. A tervek teljes változatát elérhetővé kell tenni a többi régió illetékes hatóságai, a Bizottság és az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) számára.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A megelőzési cselekvési tervet 2019. március 1. után négyévente – kivéve abban az esetben, ha a körülmények ennél gyakoribb felülvizsgálatot tesznek szükségessé –, valamint a Bizottság felkérésére naprakésszé kell tenni. A naprakésszé tett tervnek türköznie kell a naprakésszé tett kockázatelemzést és a 9. cikk (2) bekezdése szerint elvégzett tesztek eredményeit. A naprakésszé tett tervre alkalmazni kell a 7. cikk (3)–(7) bekezdését.

(6)  A megelőzési cselekvési tervet 2019. március 1. után legalább négyévente – kivéve, ha a körülmények ennél gyakoribb felülvizsgálatot tesznek szükségessé –, valamint a Bizottság felkérésére naprakésszé kell tenni. A naprakésszé tett tervnek türköznie kell a naprakésszé tett kockázatelemzést és a 9. cikk (2) bekezdése szerint elvégzett tesztek eredményeit. A naprakésszé tett tervre alkalmazni kell a 7. cikk (3)–(7) bekezdését.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  meg kell állapítania, hogy a piaci alapú intézkedések hogyan járulnak hozzá a riasztási szint kihirdetésére okot adó helyzet kezeléséhez, illetőleg a veszélyhelyzet enyhítéséhez;

h)  meg kell állapítania, hogy a piaci alapú intézkedések – mint pl. az önkéntes alapú közös gázbeszerzés bevezetése vagy a közös virtuális gáztartalékok aktiválása – hogyan járulnak hozzá a riasztási szint kihirdetésére okot adó helyzet kezeléséhez, illetőleg a veszélyhelyzet enyhítéséhez;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  meghatározza azokat az eljárásokat, amelyeket a gázellátás kimaradása esetén egyszerre több tagállamban alkalmaznak, valamint egy tagállam készleteinek a szolidaritás elve szerint kompenzálásként történő felhasználása által okozott csökkenése esetén alkalmazandó eljárásokat;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2.)  Amikor a hatáskörrel rendelkező hatóság a (1) bekezdésben meghatározott valamelyik válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a Bizottságot, és minden szükséges információt a rendelkezésére bocsát különösen az általa meghozni kívánt intézkedésekről. Olyan veszélyhelyzet esetén, amelynek eredményeképpen az Unió és tagállamai segítségnyújtásra kaphatnak felkérést, az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága haladéktalanul értesíti a Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központját.

(2.)  Amikor az illetékes hatóság az (1) bekezdésben meghatározott valamelyik válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a Bizottságot és a régióban illetékes hatóságot, és minden szükséges információt a rendelkezésükre bocsát, különösen az általa meghozni kívánt intézkedésekről. Olyan veszélyhelyzet esetén, amelynek eredményeképpen az Unió és tagállamai segítségnyújtásra kaphatnak felkérést, az érintett tagállam illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a Bizottság Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központját.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Amennyiben konkrét, mérvadó és megbízható forrásból származó információk állnak rendelkezésre arról, hogy olyan eseményre kerülhet sor, amely várhatóan jelentős mértékben ronthat az ellátás helyzetén (korai előrejelzés) egy harmadik országban, a Bizottság az energiadiplomáciáról szóló, 2015. július 20-i tanácsi következtetésekben vázolt prioritásokkal összhangban külső lépéseket tesz, együttműködve a harmadik országokkal többek között konzultációk kezdeményezése, közvetítői szolgáltatások nyújtása és szükség esetén munkacsoportok felállítása révén.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Veszélyhelyzeti ellátási folyosók

 

(1)   2017. november 1-jétől a földgázpiaci ENTSO végzi az e cikkben meghatározott feladatok ellátását.

 

(2)  Elvégzi az ellátási zavarokat és az infrastruktúra működésének zavarait leíró forgatókönyvek egész Unióra kiterjedő szimulációját. A forgatókönyveket a földgázpiaci ENTSO határozza meg a gázkoordinációs csoporttal egyeztetve. Az illetékes hatóságok a földgázpiaci ENTSO rendelkezésére bocsátják a szimulációkhoz szükséges adatokat, például a napi csúcsterhelés szintjére, a hazai termelési kapacitásra és a keresletoldali intézkedésekre vonatkozóan.

 

Azonosítja és értékeli az I. mellékletben említett regionális megközelítést kiegészítő veszélyhelyzeti ellátási folyosókat, amelyek mentén biztosítható a gáz régiók közötti áramlása, a belső gázpiac szétaprózódásának megelőzése érdekében. Ennek az értékelésnek az eredményeit és a veszélyhelyzeti ellátási folyosókra vonatkozó javaslatot meg kell vitatni a gázkoordinációs csoportban.

 

Ezt az egész Unióra kiterjedő szimulációt és a veszélyhelyzeti ellátási folyosókat háromévente naprakésszé kell tenni, kivéve, ha a körülmények ennél gyakoribb naprakésszé tételt tesznek szükségessé.

 

(3)  Ha egy vagy több hatáskörrel rendelkező hatóság veszélyhelyzetet jelent be, akkor a veszélyhelyzeti ellátási folyosó mentén fekvő tagállamok gondoskodnak arról, hogy a gázellátással kapcsolatos összes lényeges információt átadják, különös tekintettel a rendelkezésre álló gázmennyiségekre, a lehetséges módozatokra és forrásokra, amelyeknek felhasználásával elvezethetik a gázt a veszélyhelyzetet bejelentő tagállamokhoz. A veszélyhelyzeti ellátási folyosó mentén fekvő tagállamok gondoskodnak arról, hogy az általuk meghozott intézkedések ne akadályozzák meg a veszélyhelyzetet bejelentő tagállamok gázellátását.

 

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a veszélyhelyzeti ellátási folyosók létrehozásáról.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A veszélyhelyzetet kihirdető hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére a Bizottság a 10. cikk (5) bekezdése szerinti ellenőrzést követően regionális vagy uniós veszélyhelyzetet hirdethet ki. Legalább két veszélyhelyzetet kihirdető hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére, amennyiben e veszélyhelyzetek indokai kapcsolódnak egymáshoz, a Bizottság a 10. cikk (5) bekezdése szerinti ellenőrzést követően az esettől függően regionális veszélyhelyzetet vagy uniós veszélyhelyzetet hirdet ki. A Bizottság a helyzetnek leginkább megfelelő kommunikációs eszköz alkalmazásával minden esetben kikéri a többi hatáskörrel rendelkező hatóság véleményét, és kellőképpen figyelembe veszi az általuk átadott valamennyi vonatkozó információt. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a regionális veszélyhelyzet vagy az uniós veszélyhelyzet fennállása a továbbiakban nem indokolt, a Bizottság kihirdeti az uniós vagy regionális veszélyhelyzet megszűnését. A Bizottság minden esetben megindokolja határozatát, és arról tájékoztatja a Tanácsot.

(1)  A veszélyhelyzetet kihirdető illetékes hatóság kérésére a Bizottság a 10. cikk (5) bekezdése szerinti ellenőrzést követően veszélyhelyzetet hirdethet ki egy konkrétan érintett régióban vagy az Unióban. Legalább két veszélyhelyzetet kihirdető illetékes hatóság kérésére, amennyiben e veszélyhelyzetek indokai kapcsolódnak egymáshoz, a Bizottság a 10. cikk (5) bekezdése szerinti ellenőrzést követően az esettől függően regionális veszélyhelyzetet vagy uniós veszélyhelyzetet hirdet ki. A Bizottság a helyzetnek leginkább megfelelő kommunikációs eszköz alkalmazásával minden esetben kikéri a többi illetékes hatóság véleményét, és kellőképpen figyelembe veszi az általuk átadott valamennyi vonatkozó információt. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a regionális veszélyhelyzet vagy az uniós veszélyhelyzet fennállása a továbbiakban nem indokolt, a Bizottság kihirdeti az uniós vagy regionális veszélyhelyzet megszűnését. A Bizottság minden esetben megindokolja határozatát, és arról tájékoztatja a Tanácsot.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A jövőbeni energiaunió vonatkozásában meghatározó jelentőségű az energiaellátás biztonsága. A tagállamoknak egyeztetniük kell és együtt kell működniük szomszédjaikkal energiapolitikájuk kidolgozása során. A Bizottságnak ezért meg kell vizsgálnia, hogy miként volna kivitelezhető a jelenlegi nemzeti megelőző és válságkezelési intézkedések rendszerének összhangba hozása regionális és uniós szinten;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés a szociális alapszolgáltatókra és a távhőszolgáltatókra annyiban alkalmazandó, amennyiben azok az adott tagállamon belül a védett fogyasztók körébe tartoznak.

Az első albekezdés a szociális alapszolgáltatókra és a távhőszolgáltatókra annyiban alkalmazandó, amennyiben azok az adott régión belül a védett fogyasztók körébe tartoznak.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben az érintett tagállamok nem tudnak megállapodásra jutni olyan körülményekről, amelyek garantálják a háztartások, szociális alapszolgáltatók és távhőszolgáltatók ellátásának újraindítását, a Bizottság a gázkoordinációs csoporttal folytatott konzultációt követően, a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően előterjeszti a veszélyhelyzeti válságszintet kihirdető tagállam ellátási követelményeinek értékelését.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az egymáshoz közvetlenül csatlakozó földgázrendszerrel rendelkező tagállamok megállapodnak a (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, és ezeket a szabályokat belefoglalják az érintett régiók veszélyhelyzeti terveibe. Ezek a szabályok vonatkozhatnak egyebek mellett az alkalmazandó gázárakra, a rendszerösszekötők igénybevételére, beleértve a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitásokat is, a gázmennyiségekre és az ellentételezési költségek fedezetére. A (3) bekezdésben megállapított kötelezettségeket elsősorban piaci alapú intézkedések, például árverések segítségével kell teljesíteni. A (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályok módosítása esetén megfelelő módon naprakésszé kell tenni az érintett veszélyhelyzeti terveket is.

(4)  Az egymáshoz közvetlenül csatlakozó földgázrendszerrel rendelkező tagállamok megállapodnak a (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, és ezeket a szabályokat belefoglalják az érintett régióik veszélyhelyzeti terveibe. A Bizottság az egyes regionális csoportosulások számára elkészíti a javasolt mechanizmusok minimális keretét, amelyek vonatkozhatnak egyebek mellett az alkalmazandó gázárakra, a rendszerösszekötők igénybevételére, beleértve a kétirányú szállítást lehetővé tevő kapacitások garantált rendelkezésre állását is, a gázmennyiségekre és az ellentételezési költségek fedezetére. A (3) bekezdésben megállapított kötelezettségeket elsősorban piaci alapú intézkedések, például árverések segítségével kell teljesíteni. A (3) bekezdés alkalmazását lehetővé tévő műszaki, jogi és pénzügyi szabályok módosítása esetén megfelelő módon naprakésszé kell tenni az érintett veszélyhelyzeti terveket is. A Bizottság összeállítja a szolidaritási megállapodások sablonját, mintazáradékokkal együtt, és közzéteszi azt.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (2) bekezdést 2019. március 1-jétől fogva kell alkalmazni.

(5)  A (2) bekezdést 2018. október 1-jétől fogva kell alkalmazni.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha a tagállamok nem állapodnak meg a szükséges műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, akkor a Bizottság a tervekről elfogadott véleményében és határozatában keretrendszert javasolhat az ilyen célú intézkedések számára.

(6)  Ha a tagállamok nem állapodnak meg a szükséges műszaki, jogi és pénzügyi szabályokról, akkor a Bizottság a tervekről elfogadott véleményében és határozatában keretrendszert dolgoz ki az ilyen célú intézkedések számára.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés – a pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vi)  a gázszállítás felfüggesztésének feltételei;

vi.  a gázszállítás újratárgyalásának és felfüggesztésének feltételei.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a hatáskörrel rendelkező hatóságot és a Bizottságot a [Kiadóhivatal: beírandó e rendelet hatálybalépésének napja] után megkötött vagy módosított, önmagukban vagy az ugyanazon szállítóval vagy kapcsolt vállalkozásaival létesített más szerződésekkel együtt az érintett tagállam éves földgázfogyasztásának 40 %-ánál többet biztosító, több mint egyéves időtartamra szóló gázbeszerzési szerződéseikről, ezek megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul. Az értesítési kötelezettség a kizárólag a gázárakra kiterjedő módosításokra nem vonatkozik. Az értesítési kötelezettség alkalmazandó a gázellátási szerződés teljesítését érintő valamennyi kereskedelmi megállapodásra is.

b)  az illetékes hatóságot és a Bizottságot a [OJ: please insert date of the day before the entry into force of this Regulation] után az ugyanazzal a harmadik országbeli szállítóval vagy kapcsolt vállalkozásával megkötött vagy módosított, önmagukban vagy az ugyanazon a piacon működő többi földgázipari vállalkozás és az ugyanazon szállító vagy kapcsolt vállalkozásai között létrejött más szerződésekkel együtt a 8 milliárd köbméteres küszöbértéket meghaladó vagy az érintett tagállam harmadik országokból érkező teljes éves gázbehozatalának 40%-ánál többet biztosító, több mint egyéves időtartamra szóló gázbeszerzési szerződéseikről, ezek megkötését vagy módosítását követően haladéktalanul. Az értesítési kötelezettség a gázárakra nem vonatkozik. Az értesítési kötelezettség alkalmazandó a gázellátási szerződés teljesítését érintő valamennyi kereskedelmi megállapodásra is. E célból a nemzeti szabályozó hatóságok évente figyelemmel kísérik a piaci ellátási struktúrát, és a 40%-os küszöb túllépése esetén tájékoztatják az érintett földgázipari vállalkozásokat. Ezt az információt minden évben lekésőbb június 1-jéig közzé kell tenni azon évet megelőző évre vonatkozóan, amelyre a küszöbértéket kiszámították.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Amennyiben a (6) bekezdés b) pontja és a (7) bekezdés szerint biztosított gázellátási szerződés értékelése során megállapítják, hogy egy rendelkezés ellentétes az uniós joggal, akkor a Bizottság tájékoztatja a jogalanyt és az érintett illetékes hatóságot, és kéri, hogy az uniós joggal ellentétes rendelkezések megszüntetésével módosítsák azt. A jogalany vagy az érintett illetékes hatóság felkérheti a Bizottságot, hogy vegyen részt az uniós joggal összeegyeztethetetlen rendelkezések megszüntetését célzó tárgyalásokon.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A Bizottság a bevált gyakorlatok, illetve a tisztességtelen feltételek illetékes hatóságok és nemzeti vállalkozások számára referenciaként szolgáló listájának összeállításakor szem előtt tartja az e cikknek megfelelően kapott információkat.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A gázellátás biztonságát érintő intézkedések összehangolásának megkönnyítésére létrejön a gázkoordinációs csoport. A csoport a tagállamok, különösen azok hatáskörrel rendelkező hatóságai, valamint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) és a földgázpiaci ENTSO képviselőiből, valamint az érintett ágazatok és fogyasztók képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően dönt a csoport összetételéről, és biztosítja, hogy az teljes mértékben reprezentatív legyen. A csoportban a Bizottság látja el az elnökséget. A csoport elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(1)  A gázellátás biztonságát érintő intézkedések összehangolásának megkönnyítésére létrejön a gázkoordinációs csoport. A csoport a tagállamok, különösen azok illetékes hatóságainak, valamint nemzeti és regionális hatóságainak, valamint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) és a földgázpiaci ENTSO képviselőiből, valamint az érintett ágazatok és fogyasztók képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultáció keretében dönt a csoport összetételéről, és biztosítja, hogy az teljes mértékben reprezentatív legyen. A csoportban a Bizottság látja el az elnökséget. A csoport elfogadja saját eljárási szabályzatát.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésének második mondata, a 3. cikk (6) bekezdése, a 4. cikk (3), (4) és (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja, a 7. cikk (5) bekezdésének b) és e) pontja, a 8. cikk (1) bekezdésének e), g) és i) pontja, a 8. cikk (4) bekezdésének b) és c) pontja, a 9. cikk (1) bekezdésének j) és m) pontja, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk az Energiaközösség szerződő felei felé fennálló kötelezettséget ró a tagállamokra, amelyet a következő eljárás szerint kell teljesíteni:

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésének második mondata, a 3. cikk (6) bekezdése, a 4. cikk (3), (4) és (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja, a 7. cikk (5) bekezdésének b) és e) pontja, a 8. cikk (1) bekezdésének e), g) és i) pontja, a 8. cikk (4) bekezdésének b) és c) pontja, a 9. cikk (1) bekezdésének j), ja) és m) pontja, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (5) bekezdése és a 12. cikk az Energiaközösség szerződő felei felé fennálló kötelezettséget ró a tagállamokra, amelyet a következő eljárás szerint kell teljesíteni:

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben sor kerül a 12. cikkben meghatározott szolidaritási elv érvényesítésére, az Európai Energiaközösség szerződő felei elegendő információt nyújtanak a szomszédos tagállamok hatáságai számára a 13. cikkel összhangban.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések

Hivatkozások

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

7.3.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Tomasz Piotr Poręba

17.3.2016

Vizsgálat a bizottságban

16.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

8.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

9

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések

Hivatkozások

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

10.2.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

7.3.2016

ECON

7.3.2016

ENVI

7.3.2016

IMCO

7.3.2016

 

TRAN

7.3.2016

REGI

7.3.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

12.5.2016

ENVI

21.3.2016

IMCO

15.3.2016

TRAN

14.3.2016

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jerzy Buzek

23.2.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.4.2016

14.6.2016

12.7.2016

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

5

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michael Cramer, Maria Grapini

Benyújtás dátuma

20.10.2016