Pranešimas - A8-0310/2016Pranešimas
A8-0310/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010

20.10.2016 - (COM(2016) 0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) - ***I

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Jerzy Buzek


Procedūra : 2016/0030(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0310/2016
Pateikti tekstai :
A8-0310/2016
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010

(COM(2016) 0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0052),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0035/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Austrijos Bundesrato ir Bulgarijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-0310/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  gamtinės dujos (toliau – dujos) tebėra vienas pagrindinių Sąjungos energijos tiekimo komponentų. Didelė dalis šių dujų importuojama į Sąjungą iš trečiųjų šalių;

(1)  gamtinės dujos (toliau – dujos) yra vienas pagrindinių Sąjungos energijos tiekimo komponentų. Todėl dujų tiekimo saugumas yra labai svarbi bendro Sąjungos energetinio saugumo dalis, tiesiogiai susijusi su Sąjungos konkurencingumu ir ekonomikos augimu. Nors šiuo metu daugiau kaip 50 proc. Europos ekonominėje erdvėje suvartojamų dujų išgaunama vietoje, vis daugiau dujų importuojama iš trečiųjų šalių. Todėl, norinti didinti Sąjungos energetinį saugumą ir užtikrinti didesnį jos dujų rinkos atsparumą, reikia sukurti stabilią, rinka grindžiamą reguliavimo sistemą, skirtą dujų gavybai iš vietos šaltinių plėtoti. Be to, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir naudojant atsinaujinančiųjų energijos išteklių energiją mažinama priklausomybė nuo dominuojančių išorės tiekėjų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  nuo 2000 m. dujų paklausa Sąjungoje sumažėjo 14 proc., o nuo 2010 m. – 23 proc., iš dalies dėl ekonomikos krizės, bet taip pat ir dėl vykdytos energijos vartojimo efektyvumo politikos. Siekiant laikytis principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“, pagrindinis vaidmuo ir toliau turėtų tekti perėjimui prie tvaresnės, konkurencingesnės ir saugesnės energetikos sistemos, nes tai veiksmingiausias išmetamų teršalų kiekio mažinimo būdas, padedantis vartotojams sutaupyti ir sumažinti ES priklausomybę nuo importo. Šiomis aplinkybėmis ypač svarbu pagerinti energijos vartojimo efektyvumą pastatuose, nes dujos sudaro maždaug pusę pagrindinių ES energijos sąnaudų šildymui ir vėsinimui;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  didelis dujų tiekimo sutrikimas gali turėti poveikį visoms valstybėms narėms, visai Sąjungai ir 2005 m. spalio 25 d. Atėnuose pasirašytos Energijos bendrijos sutarties susitariančiosioms šalims. Jis taip pat gali smarkiai pakenkti Sąjungos ekonomikai ir turėti didelių socialinių padarinių, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms;

(2)  didelė valstybių narių ir trečiųjų Europos šalių tarpusavio priklausomybė taip pat yra vienas iš energetikos srities ypatumų. Didelis dujų tiekimo sutrikimas vienoje šalyje gali turėti poveikį kelioms kitoms valstybėms narėms, Sąjungai arba Energijos bendrijos sutarties susitariančiosioms šalims (toliau – Energijos bendrijos susitariančiosios šalys). Jis gali sumažinti bendrą saugumo lygį, gali smarkiai pakenkti ekonomikai ir turėti didelių socialinių padarinių, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms, ypač šalyse, kurios pernelyg priklauso nuo vieno dominuojančio tiekėjo;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad sunkių klimato sąlygų arba dujų tiekimo sutrikimų atveju būtų imamasi visų būtinų priemonių nepertraukiamam dujų tiekimui, visų pirma saugomiems vartotojams, visoje Sąjungoje užtikrinti. Šių tikslų turėtų būti siekiama ekonomiškai efektyviausiomis priemonėmis ir neiškreipiant energijos rinkų;

(3)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad sunkių klimato sąlygų arba dujų tiekimo sutrikimų atveju būtų imamasi visų būtinų priemonių nepertraukiamam dujų tiekimui, visų pirma saugomiems vartotojams, visoje Sąjungoje užtikrinti. To turėtų būti siekiama ekonomiškai efektyviomis priemonėmis, būdu, neiškreipiančiu energijos rinkų, ir laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 194 straipsnio nuostatų ir 2014 m. gegužės 28 d. Komisijos komunikate nustatytų Energetikos sąjungos strategijos tikslų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių jau turėjo didelės teigiamos įtakos dujų tiekimo saugumo padėčiai Sąjungoje – tiek pasirengimui tiekimo sutrikimams, tiek jų padarinių mažinimui. Dabar valstybės narės turi rengti planus, kuriuose nustatomos prevencinės ir skubos priemonės, todėl yra geriau pasirengusios atremti tiekimo krizę, be to, jos turi vykdyti įvairius įpareigojimus dėl infrastruktūros pajėgumo ir dujų tiekimo, todėl yra geriau apsisaugojusios. Tačiau 2014 m. spalio mėn. parengtoje Reglamento (ES) Nr. 994/2010 įgyvendinimo ataskaitoje pabrėžti tie reglamento aspektai, kuriuos pagerinus tiekimo saugumas Sąjungoje būtų dar sustiprintas;

(4)  galiojantys Sąjungos teisės aktai, visų pirma atitinkamos trečiojo energetikos dokumentų rinkinio ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/20101a nuostatos, jau turėjo didelės teigiamos įtakos dujų tiekimo saugumui Sąjungoje – tiek pasirengimui tiekimo sutrikimams, tiek jų padarinių mažinimui. Dabar valstybės narės turi rengti planus, kuriuose nustatomos prevencinės ir skubos priemonės, todėl yra geriau pasirengusios atremti tiekimo krizę, be to, jos turi vykdyti įvairius įpareigojimus dėl infrastruktūros pajėgumo ir dujų tiekimo, todėl yra geriau apsisaugojusios. Tačiau 2014 m. spalio mėn. parengtoje Reglamento (ES) Nr. 994/2010 įgyvendinimo ataskaitoje pabrėžti tie reglamento aspektai, kuriuos pagerinus dujų tiekimo saugumas Sąjungoje būtų dar labiau sustiprintas;

 

_______________

 

1a2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (Tekstas svarbus EEE) (OL L 295, 2010 11 12, p. 1).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu13 išnagrinėti dalinio arba visiško dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimo padariniai ir prieita prie išvados, kad didelio sutrikimo atveju vien nacionalinės priemonės nėra itin veiksmingos dėl savo taikymo srities, kuri savaime yra ribota. Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis parodė, kaip aktyvesniu valstybių narių bendradarbiavimu grindžiamas metodas gali smarkiai sumažinti labai didelių tiekimo sutrikimų padarinius pažeidžiamiausiose valstybėse narėse;

(5)  2014 m. spalio 16 d. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu išnagrinėti dalinio arba visiško dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimo padariniai ir prieita prie išvados, kad dauguma nacionalinių priemonių yra vienašališkos, nepakankamai koordinuojamos arba nepakankamai bendradarbiaujamojo pobūdžio, todėl didelio sutrikimo atveju nėra itin veiksmingos. Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis parodė, kad aktyvesniu valstybių narių bendradarbiavimu grindžiamas metodas gali smarkiai sumažinti labai didelių tiekimo sutrikimų padarinius pažeidžiamiausiose valstybėse narėse;

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 final

13 COM(2014) 0654

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2015 m. vasario mėn. Komisijos komunikate „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“14 pabrėžiama, kad energetikos sąjunga grindžiama solidarumu ir pasitikėjimu, kurie yra būtinos energetinio saugumo sąlygos. Šiuo reglamentu turėtų būti siekiama didinti solidarumą ir pasitikėjimą tarp valstybių narių ir įvesti tam reikalingas priemones – tokiu būdu bus sudarytos sąlygos energetikos sąjungai įgyvendinti;

(6)  kaip nustatyta 2015 m. vasario 25 d. Komisijos komunikate „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“14, energetinis saugumas yra vienas iš energetikos sąjungos strategijos tikslų. Komisija pabrėžė, kad energetikos sąjunga grindžiama solidarumu – SESV 194 straipsnyje įtvirtintu principu – ir pasitikėjimu, kurie yra būtinos energetinio saugumo sąlygos. Šiuo reglamentu siekiama didinti solidarumą ir pasitikėjimą tarp valstybių narių ir įvesti tam reikalingas priemones – tokiu būdu bus prisidedama siekiant vieno iš energetikos sąjungos tikslų;

__________________

__________________

14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui, COM(2015) 80 final.

14 COM(2015) 080.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  sklandžiai veikianti dujų vidaus rinka yra geriausia energijos tiekimo saugumo visoje Sąjungoje garantija, padėsianti sumažinti žalingų dujų tiekimo sutrikimo padarinių riziką kiekvienoje valstybėje narėje. Jei tiekimo saugumui kurioje nors valstybėje narėje iškyla grėsmė, atsiranda rizika, kad tos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą ir dujų tiekimą kitų valstybių narių vartotojams. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir esant nepakankamam tiekimui, turi būti numatyti solidaraus ir koordinuoto reagavimo į tiekimo krizę veiksmai, apimantys tiek prevencinius veiksmus, tiek reagavimą į konkrečius tiekimo sutrikimus;

(7)  gerai tarpusavyje sujungta ir tinkamai veikianti dujų vidaus rinka, kurioje nėra energetinių salų, kartu su energetikos sistema, kurioje tvirtai siekiama nuolat tobulinti efektyvumą ir mažinti paklausą, yra gera priemonė dujų tiekimo saugumui visoje Sąjungoje užtikrinti, kartu mažinant žalingų dujų tiekimo sutrikimo padarinių riziką kiekvienoje valstybėje narėje. Jei dujų tiekimo saugumui kurioje nors valstybėje narėje iškyla grėsmė, atsiranda rizika, kad tos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės sutrikdys dujų tiekimą kitų valstybių narių vartotojams ir padarys neigiamą poveikį tinkamam dujų vidaus rinkos veikimui bei lems didelį turto nuvertėjimą. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir esant nepakankamam tiekimui, regionų ir Sąjungos lygmeniu turi būti numatyta solidariai ir koordinuotai imtis prevencinių veiksmų ir reaguoti į konkrečius tiekimo sutrikimus. Priemonės, kurių imamasi tokiomis aplinkybėmis, turi būti vykdomos kuo labiau laikantis rinkos ekonomikos principų;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  Sąjunga turėtų toliau įvairinti energijos išteklius, tiekėjus ir tiekimo maršrutus, nes tai yra būtina energetinio saugumo sąlyga. Tai ji turėtų pasiekti remdama tik tuos įvairinimo projektus, kurie visiškai atitinka Sąjungos teisės aktus ir principus, taip pat ilgalaikius Sąjungos politikos tikslus ir prioritetus. Šių kriterijų neatitinkantys projektai neturėtų būti remiami iš ES lėšų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  sukurti iš tikrųjų tarpusavyje sujungtą vidaus energijos rinką įmanoma tik visapusiškai sujungus dujų tinklus, pastačius suskystintų gamtinių dujų (SGD) mazgus Sąjungos pietiniuose ir rytiniuose regionuose, užbaigus Šiaurės–Rytų ir Pietų dujų koridorius ir toliau plėtojant vidaus gamybą. Todėl reikia sparčiau plėtoti tarpusavio jungtis ir projektus, kuriais siekiama įvairinti tiekimo šaltinius ir kurie jau buvo įtraukti į Europos energetinio saugumo strategijoje pateikiamą preliminarų sąrašą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  veiksmingesnių ir pigesnių priemonių, įgyvendinamų per regioninį bendradarbiavimą, potencialas kol kas dar nepakankamai ištirtas. Geriau koordinuoti reikia ne tik nacionalines padarinių mažinimo priemones ištikus ekstremaliajai situacijai, bet ir nacionalines prevencines priemones, kaip antai nacionalinio lygmens dujų laikymą ar su suskystintomis gamtinėmis dujomis susijusią politiką, kurios gali būti strategiškai svarbios kai kuriuose regionuose;

(8)  regioninio bendradarbiavimo potencialas taikyti veiksmingesnes ir pigesnes priemones kol kas dar nepakankamai ištirtas. Tai pasakytina apie geresnį nacionalinių padarinių mažinimo priemonių susidarius ekstremaliajai situacijai koordinavimą, taip pat apie nacionalines prevencines priemones, kaip antai nacionalinio lygmens dujų laikymą ar su SGD susijusią politiką, kurios gali būti strategiškai svarbios kai kuriuose regionuose;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  regioniniais metodais tiek tarp valstybių narių, tiek tarp Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių, būtų galima paspartinti rinkos integraciją, įskaitant regioninių centrų, skirtų padidinti rinkos likvidumą, kūrimą. Tokiais bendradarbiavimo mechanizmais galima būtų supaprastinti politinį ir energijos rinkos bendradarbiavimą ir bendrų sprendimų dėl investicijų į esminę ES infrastruktūrą regionuose priėmimą; galėtų būti bendrai plėtojamos žinios ir informacija tokiais klausimais, kaip energijos kaupimo įrenginiai ir SGD bei jungiamųjų linijų konkursų procesai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Laikantis solidarumo principo regioninis bendradarbiavimas, kuriame dalyvautų tiek valdžios institucijos, tiek gamtinių dujų įmonės, turėtų būti pagrindinis šio reglamento principas, kuris padėtų nustatyti kiekvienam regionui aktualią riziką ir optimizuoti koordinuotų priemonių naudą siekiant sumažinti tą riziką ir įgyvendinti Sąjungos vartotojams ekonomiškai efektyviausias priemones;

(9)  laikantis solidarumo principo regioninis bendradarbiavimas, kuriame dalyvauja tiek valdžios institucijos, tiek gamtinių dujų įmonės, yra pagrindinis šio reglamento principas, kurio paskirtis – nustatyti kiekvienam regionui aktualią riziką ir optimizuoti koordinuotų priemonių naudą siekiant sumažinti tą riziką, kartu užtikrinant, kad tos priemonės atitiktų rinkos ekonomikos principus, būtų ekonomiškai efektyvios vartotojams ir užtikrintų piliečiams prieinamas energijos kainas. Regioninį bendradarbiavimą reikėtų laipsniškai papildyti tvirtesne Sąjungos perspektyva, suteikiančia galimybę pasinaudoti visomis visoje dujų vidaus rinkoje esamomis dujų tiekimo galimybėmis ir priemonėmis. Tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių Sąjungos lygmens vertinimas turėtų papildyti ir palengvinti I priede išdėstytą regioninį požiūrį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  laikantis sistemos integracijos principo, elektros energijos ir dujų institucijų ir įmonių bendradarbiavimas turėtų būti dar vienas svarbus šio reglamento principas, kuris padėtų nustatyti aktualią dujų ir elektros sistemos plėtros ir naudojimo sąveiką ir optimizuoti koordinuotų priemonių naudą įgyvendinant ES vartotojams ekonomiškai efektyviausias priemones;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kai kurie vartotojai, įskaitant namų ūkius ir svarbiausių socialinių paslaugų teikėjus, yra ypač pažeidžiami ir jiems gali reikėti socialinės apsaugos. Tokių saugomų vartotojų apibrėžtis neturi prieštarauti Sąjungos solidarumo mechanizmams;

(10)  kai kurie vartotojai, įskaitant namų ūkius ir svarbiausių socialinių paslaugų teikėjus, yra ypač neapsaugoti nuo tiekimo sutrikimų ir jiems reikia specialios apsaugos. Tokių saugomų vartotojų apibrėžtis turėtų būti suderinta visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsakomybę už dujų tiekimo saugumą savo kompetencijos ribose turėtų dalytis gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, veikdamos per savo kompetentingas institucijas, ir Komisija. Tokia bendra atsakomybė reikalauja artimo šių šalių tarpusavio bendradarbiavimo. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros gamybos ar pramonės tikslais, taip pat gali reikšmingai prisidėti užtikrinant dujų tiekimo saugumą reaguodami į krizę poreikio valdymo priemonėmis (pvz., sudarydami pertraukiamųjų pajėgumų sutartis arba keisdami kuro rūšį), kurios daro tiesioginį poveikį tiekimo ir poreikio pusiausvyrai;

(11)  atsakomybę už dujų tiekimo saugumą savo kompetencijos ribose turėtų dalytis gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, veikdamos per savo kompetentingas institucijas, ir Komisija. Tokia bendra atsakomybė reikalauja artimo šių šalių tarpusavio bendradarbiavimo. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros gamybos ar pramonės tikslais, taip pat gali reikšmingai prisidėti užtikrinant dujų tiekimo saugumą, reaguodami į krizę poreikio valdymo priemonėmis (pvz., sudarydami pertraukiamųjų pajėgumų sutartis arba keisdami kuro rūšį), kurios daro tiesioginį poveikį tiekimo ir poreikio pusiausvyrai. Taip pat gali būti laikoma, kad dujų tiekimo saugumas tokiems vartotojams kai kuriais atvejais yra būtinas. Turėtų būti galima suteikti jiems tam tikro lygio apsaugą užtikrinant, kad esant ekstremaliajai situacijai jie būtų vieni iš paskutinių vartotojų prieš saugomus vartotojus, kuriems būtų nutrauktas dujų tiekimas. Valstybės narės, nustatydamos ekstremaliosios situacijos atveju taikytinus tiekimo apribojimų nurodymus, turėtų galėti numatyti tokią galimybę;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB15, kompetentingos institucijos, atlikdamos šiame reglamente nurodytas užduotis, turėtų glaudžiai bendradarbiauti su atitinkamomis kitomis nacionalinėmis institucijomis, visų pirma nacionalinėmis reguliavimo institucijomis;

(12)  kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/73/EB15, kompetentingos institucijos, atlikdamos šiame reglamente nurodytas užduotis, turėtų glaudžiai bendradarbiauti su atitinkamomis kitomis nacionalinėmis institucijomis, visų pirma nacionalinėmis reguliavimo institucijomis;

__________________

__________________

15 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 94).

15 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 94).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Reglamente (ES) Nr. 994/2010 reikalaujama, kad perdavimo sistemos operatoriai užtikrintų nuolatinį pajėgumą transportuoti abiem kryptimis visuose tarpvalstybiniuose jungiamuosiuose dujotiekiuose, nebent būtų leista taikyti šio įpareigojimo išimtį. Juo siekiama užtikrinti, kad planuojant naują jungiamąjį dujotiekį visuomet būtų atsižvelgiama į nuolatinio pajėgumo transportuoti abiem kryptimis galimą naudą. Tačiau pajėgumas transportuoti abiem kryptimis gali būti naudojamas tiekiant dujas tiek kaimyninei valstybei narei, tiek kitoms dujų tiekimo koridoriaus valstybėms narėms. Taigi nuolatinio pajėgumo transportuoti abiem kryptimis užtikrinimo indėlis į tiekimo saugumą turi būti vertinamas iš platesnės perspektyvos, remiantis solidarumo ir artimesnio bendradarbiavimo principais. Todėl svarstant, ar įgyvendinti pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, turėtų būti atliekama visą transportavimo koridorių apimanti sąnaudų ir naudos analizė. Kompetentingų institucijų atitinkamai turėtų būti reikalaujama remiantis regioninių rizikos vertinimų rezultatais iš naujo išnagrinėti pagal Reglamentą (ES) Nr. 994/2010 leistas taikyti išimtis;

(14)  Reglamente (ES) Nr. 994/2010 reikalaujama, kad perdavimo sistemos operatoriai užtikrintų nuolatinį pajėgumą transportuoti abiem kryptimis visuose tarpvalstybiniuose jungiamuosiuose dujotiekiuose, nebent būtų leista taikyti šio įpareigojimo išimtį. Juo siekiama užtikrinti, kad planuojant naują jungiamąjį dujotiekį visuomet būtų atsižvelgiama į nuolatinio pajėgumo transportuoti abiem kryptimis galimą naudą. Tačiau pajėgumas transportuoti abiem kryptimis gali būti naudojamas tiekiant dujas tiek kaimyninei valstybei narei, tiek kitoms dujų tiekimo koridoriaus valstybėms narėms. Nuolatinio pajėgumo transportuoti abiem kryptimis užtikrinimo indėlis į dujų tiekimo saugumą turi būti vertinamas iš platesnės perspektyvos, remiantis solidarumo ir artimesnio bendradarbiavimo principais. Svarstant, ar įgyvendinti pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, turėtų būti atliekama išsami visą transportavimo koridorių apimanti sąnaudų ir naudos analizė. Kompetentingų institucijų turėtų būti reikalaujama remiantis regioninių rizikos vertinimų rezultatais iš naujo išnagrinėti pagal Reglamentą (ES) Nr. 994/2010 leistas taikyti išimtis. Galutinis tikslas turėtų būti didėjantys abiejų krypčių transportavimo pajėgumai ir minimalus vienos krypties pajėgumų tarpvalstybinių projektų palaikymas ateityje;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  šiame reglamente nustatomi pakankamai suderinti tiekimo saugumo standartai, kurie apima bent 2009 m. sausio mėn. situaciją, kai sutriko dujų tiekimas iš Rusijos. Šiuose standartuose atsižvelgiama į valstybių narių skirtumus, įpareigojimus teikti viešąsias paslaugas ir vartotojų apsaugos priemones, kaip nurodyta Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnyje. Tiekimo saugumo standartai turėtų būti stabilūs, kad garantuotų reikalingą teisinį tikrumą, taip pat aiškiai apibrėžti ir dėl jų gamtinių dujų įmonės neturėtų patirti nepagrįstos ir neproporcingos naštos. Jais taip pat turėtų būti užtikrinamos vienodos Sąjungos gamtinių dujų įmonių galimybės tiekti dujas nacionaliniams vartotojams;

(16)  šiame reglamente nustatomi pakankamai suderinti dujų tiekimo saugumo standartai, kurie apima bent 2009 m. sausio mėn. situaciją, kai sutriko dujų tiekimas iš Rusijos. Tuose standartuose atsižvelgiama į valstybių narių skirtumus, įpareigojimus teikti viešąsias paslaugas ir vartotojų apsaugos priemones, kaip nurodyta Direktyvos 2009/73/EB 3 straipsnyje. Tiekimo saugumo standartai turėtų būti stabilūs, kad garantuotų reikalingą teisinį tikrumą, taip pat aiškiai apibrėžti, ir dėl jų gamtinių dujų įmonės neturėtų patirti nepagrįstos ir neproporcingos naštos. Jais taip pat turėtų būti užtikrinamos vienodos Sąjungos gamtinių dujų įmonių galimybės tiekti dujas nacionaliniams vartotojams;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  kad būtų galima atsižvelgti į valstybių narių skirtumus, jos turėtų, nedarant poveikio jų teisėms ir pareigoms laikytis solidarumo tuo atveju, kai paskelbiama ekstremaliosios situacijos lygio krizė, turėti galimybę taikyti šiame reglamente nustatytus tiekimo saugumo standartus tam tikroms mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams, jei jie teikia šilumą toms įmonėms;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kai rizika vertinama ir prevencinės priemonės bei padarinių mažinimo priemonės nustatomos ir priimamos regioniniu lygmeniu, atsiranda galimybė koordinuoti pastangas, o tai duoda didelės naudos užtikrinant priemonių veiksmingumą ir optimizuojant išteklius. Tai visų pirma pasakytina apie priemones, kuriomis siekiama užtikrinti nepertraukiamą tiekimą saugomiems vartotojams labai sudėtingomis sąlygomis, ir apie ekstremaliųjų situacijų padarinių mažinimo priemones. Tarpusavyje susijusios rizikos vertinimas regioniniu lygmeniu, kuris yra tiek išsamesnis, tiek tikslesnis, padės užtikrinti, kad valstybės narės būtų geriau pasirengusios bet kokioms krizėms. Be to, koordinuotas ir iš anksto sutartas tiekimo saugumo užtikrinimo metodas ekstremaliosiose situacijose padeda užtikrinti nuoseklius veiksmus ir sumažinti neigiamų padarinių, kurių kaimyninėse šalyse gali turėti išimtinai nacionalinio lygmens priemonės, išplitimo riziką;

(17)  kai rizika vertinama ir prevencinės priemonės bei padarinių mažinimo priemonės nustatomos ir priimamos regioniniu lygmeniu, atsiranda galimybė koordinuoti pastangas, o tai duoda didelės naudos užtikrinant priemonių veiksmingumą ir optimizuojant išteklius. Tai visų pirma pasakytina apie priemones, kuriomis siekiama užtikrinti nepertraukiamą tiekimą saugomiems vartotojams labai sudėtingomis sąlygomis, ir apie ekstremaliųjų situacijų padarinių mažinimo priemones. Tarpusavyje susijusios rizikos vertinimas regioniniu lygmeniu, atsižvelgiant į dujų ir elektros energijos sistemas, kuris yra tiek išsamesnis, tiek tikslesnis, padės užtikrinti, kad valstybės narės būtų geriau pasirengusios bet kokioms krizėms. Be to, koordinuotas ir iš anksto sutartas tiekimo saugumo užtikrinimo metodas ekstremaliosiose situacijose padeda užtikrinti nuoseklius veiksmus ir sumažinti neigiamų padarinių, kurių kaimyninėse šalyse gali turėti išimtinai nacionalinio lygmens priemonės, išplitimo riziką. Regioninis požiūris neturėtų užkirsti kelio tarpregioniniam bendradarbiavimui už regionų, nustatytų šio reglamento I priede, ribų, ir neturėtų panaikinti individualių valstybių narių atsakomybės laikytis savo nacionalinių tiekimo saugumo standartų ir siekti tiekimo šaltinių įvairinimo, jei yra priklausomos nuo vienintelio tiekimo šaltinio;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  regionai turi būti apibrėžiami kiek įmanoma remiantis valstybių narių ir Komisijos nustatytomis esamomis regioninio bendradarbiavimo struktūromis, ypač regioninėmis grupėmis, sudarytomis pagal Reglamentą (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių17 (TNE-E reglamentą). Tačiau, kadangi šio reglamento ir TEN-E reglamento tikslai skiriasi, atitinkamų regioninių grupių dydis ir sudėtis gali skirtis;

(18)  regionai turėtų būti nustatomi kiek įmanoma remiantis valstybių narių ir Komisijos nustatytomis esamomis regioninio bendradarbiavimo struktūromis, ypač regioninėmis grupėmis, sudarytomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 347/201317. Tačiau, kadangi šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 347/2013 tikslai skiriasi, atitinkamų regioninių grupių dydis ir sudėtis gali skirtis;

__________________

__________________

17 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (ES OL L 115, 2013 4 25, p. 39).

17 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (ES OL L 115, 2013 4 25, p. 39).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  todėl šio reglamento taikymo tikslais nustatant regionines grupes turėtų būti atsižvelgiama į šiuos kriterijus: tiekimo modelius, esamus bei planuojamus jungiamuosius dujotiekius ir jungiamųjų dujotiekių tarp valstybių narių pajėgumą, rinkos išsivystymą ir brandą, esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras ir valstybių narių skaičių regione, kuris turėtų būti ribotas, kad grupės nebūtų per didelės valdymo požiūriu.

(19)  todėl šio reglamento taikymo tikslais kuriant regionines grupes turėtų būti atsižvelgiama į šiuos kriterijus: tiekimo modelius, esamus ir planuojamus jungiamuosius dujotiekius ir jungiamųjų dujotiekių tarp valstybių narių pajėgumą, esamus jungiamuosius dujotiekius su trečiosiomis šalimis, rinkos išsivystymą ir brandą, esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, dujų tiekimo maršrutų ir šaltinių įvairinimo lygį ir valstybių narių skaičių regione, kuris turėtų būti ribotas, kad grupės nebūtų per didelės valdymo požiūriu;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  kad regioninis bendradarbiavimas būtų įmanomas, valstybės narės kiekviename regione turėtų nustatyti bendradarbiavimo mechanizmą. Šis mechanizmas ar keli mechanizmai turėtų būti sukurti laiku, kad pagal juos būtų galima atlikti rizikos vertinimą ir parengti naudingus regioninio lygmens planus. Valstybės narės gali pačios susitarti, koks bendradarbiavimo mechanizmas geriausiai tinka konkrečiame regione. Komisija turėtų atlikti viso proceso lengvinimo funkciją ir skleisti geriausią regioninio bendradarbiavimo organizavimo patirtį, pvz., rotacijos būdu regione dalytis koordinatoriaus užduotis, kurios apima įvairių dokumentų rengimą ir specialių įstaigų steigimą. Jei susitarimas dėl bendradarbiavimo mechanizmo nepasiekiamas, atitinkamam regionui tinkamą mechanizmą gali siūlyti Komisija;

(20)  kad regioninis bendradarbiavimas būtų įmanomas, valstybės narės kiekviename regione turėtų nustatyti bendradarbiavimo mechanizmą. Šis mechanizmas ar keli mechanizmai turėtų būti sukurti likus pakankamai laiko, kad pagal juos būtų galima atlikti rizikos vertinimą ir parengti veiksmingus regioninio lygmens planus. Valstybės narės gali pačios susitarti, koks bendradarbiavimo mechanizmas geriausiai tinka konkrečiame regione. Komisija turėtų teikti bendro pobūdžio pagalbą ir skleisti geriausią regioninio bendradarbiavimo organizavimo patirtį, pvz., rotacijos būdu regione dalytis koordinatoriaus užduotis, kurios apima įvairių dokumentų rengimą ir specialių įstaigų steigimą. Jei susitarimas dėl bendradarbiavimo mechanizmo nepasiekiamas, Komisija pasiūlo konkrečiam regionui tinkamą mechanizmą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  atlikdamos visapusišką rizikos vertinimą, kuris turi būti vykdomas regioniniu lygmeniu, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti gamtinę, technologinę, komercinę, finansinę, socialinę, politinę, su rinka susijusią ir kitokią aktualią riziką, įskaitant atitinkamais atvejais tiekimo iš vieno didžiausio tiekėjo sutrikimo riziką. Visų rūšių rizika turėtų būti mažinama efektyviomis, proporcingomis ir nediskriminacinėmis priemonėmis, kurios turi būti išdėstytos prevencinių veiksmų plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Rizikos vertinimo rezultatai turėtų būti panaudoti atliekant Sprendimo Nr. 1313/2013/ES18 6 straipsnyje numatytus įvairių pavojų rizikos vertinimus;

(21)  atlikdamos visapusišką rizikos vertinimą, kuris turi būti vykdomas regioniniu lygmeniu, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti gamtinę, technologinę, infrastruktūros, komercinę, finansinę, socialinę, politinę, geopolitinę, aplinkos, su rinka susijusią ir kitokią aktualią riziką, įskaitant atitinkamais atvejais tiekimo iš dominuojančių tiekėjų sutrikimo riziką. Visų rūšių rizika turėtų būti mažinama efektyviomis, proporcingomis ir nediskriminacinėmis priemonėmis, kurios turi būti išdėstytos prevencinių veiksmų plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane ir apimti tiek paklausos, tiek pasiūlos priemones. Rizikos vertinimo rezultatai taip pat turėtų būti panaudoti atliekant visus Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1313/2013/ES18 6 straipsnyje nustatytus rizikos vertinimus;

__________________

__________________

18 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 24).

18 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 24).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  rizikos vertinimams pagrįsti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G), konsultuodamasis su Dujų koordinavimo grupe ir Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu (toliau – ENTSO-E), turėtų atlikti visos Sąjungos lygmens imitacinius bandymus, panašius į 2014 m. atliktą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;

(22)  rizikos vertinimams pagrįsti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G), pasikonsultavęs su Dujų koordinavimo grupe ir Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu, turėtų atlikti visos Sąjungos lygmens imitacinius bandymus, panašius į 2014 m. atliktą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Tokie imitaciniai bandymai turėtų būti atnaujinami bent kartą per dvejus metus. Kaip priemonę regioniniam bendradarbiavimui stiprinti teikiant informaciją apie dujų srautus, taip pat perduodant techninio ir operatyvinio pobūdžio praktinę patirtį, atliekant imitacinius bandymus reikėtų įtraukti ENTSO-G įsteigtą ir iš nuolatinių ekspertų grupių sudarytą Dujų regioninio koordinavimo tinklą (angl. RCSG);

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekdamos užtikrinti kuo didesnį pasirengimą, kad būtų išvengta tiekimo sutrikimo, o jei jo išvengti nepavyktų – kad būtų galima sumažinti jo padarinius, atitinkamos regiono kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais, turi parengti prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Regioniniuose planuose turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės specifinius ypatumus. Juose taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų funkcijos ir atsakomybė. Rengiant nacionalines priemones turėtų būti išsamiai atsižvelgta į prevencinių veiksmų plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nustatytas regionines priemones. Nacionalinės priemonės turėtų būti tokio pobūdžio, kad jomis mažinant nacionalinio lygmens riziką būtų visapusiškai išnaudotos regioninio bendradarbiavimo teikiamos galimybės. Planai turėtų būti techninio ir operatyvinio pobūdžio, o jų tikslas – padėti užkirsti kelią ekstremaliųjų situacijų susidarymui ir plitimui ir mažinti jų padarinius. Planuose turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos sistemos saugumą ir jie turėtų būti suderinti su energetikos sąjungos strateginio planavimo ir ataskaitų teikimo priemonėmis;

(23)  siekdamos užtikrinti kuo didesnį pasirengimą, kad būtų išvengta tiekimo sutrikimo, o jei jo išvengti nepavyktų – kad būtų galima sumažinti tokio sutrikimo padarinius, atitinkamos regiono kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais, turėtų parengti prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Regioniniuose planuose turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės ypatumus. Juose taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų ir, kai tinkama, elektros energijos įmonių funkcijos ir atsakomybė. Rengiant nacionalines priemones turėtų būti išsamiai atsižvelgta į prevencinių veiksmų plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nustatytas regionines priemones. Nacionalinės priemonės turėtų būti parengtos taip, kad jomis mažinant nacionalinio lygmens riziką būtų visapusiškai išnaudotos regioninio bendradarbiavimo teikiamos galimybės. Planai turėtų būti techninio ir operatyvinio pobūdžio, o jų tikslas – padėti užkirsti kelią ekstremaliųjų situacijų susidarymui ir plitimui ir mažinti jų padarinius. Planuose turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos sistemos saugumą ir jie turėtų būti suderinti su energetikos sąjungos tikslais ir strateginio planavimo ir ataskaitų teikimo priemonėmis;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  todėl visų gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų vaidmenys ir atsakomybė turėtų būti aiškiai apibrėžtos, kad dujų vidaus rinka tinkamai veiktų, ypač sutrikus tiekimui ir ištikus krizėms. Tie vaidmenys ir atsakomybė turėtų būti nustatyti taip, kad būtų užtikrinama, jog būtų laikomasi trijų lygmenų požiūrio, pagal kurį veiksmų pirmiausia imasi atitinkamos gamtinių dujų įmonės ir pramonės atstovai, po to – valstybės narės nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, ir galiausiai – Sąjunga. Šiuo reglamentu gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams turėtų būti sudarytos sąlygos kuo ilgiau naudotis rinkos priemonėmis tais atvejais, kai sutrinka dujų tiekimas. Tačiau jame taip pat turėtų būti numatyti mechanizmai, kurie gali būti taikomi tuomet, kai pačios rinkos nebepajėgia tinkamai tvarkytis su dujų tiekimo sutrikimu;

(24)  todėl visų gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų, taip pat, kai tinkama, elektros energijos įmonių vaidmenys ir atsakomybė turėtų būti aiškiai apibrėžti, kad dujų vidaus rinka tinkamai veiktų, ypač sutrikus tiekimui ir ištikus krizėms. Tie vaidmenys ir atsakomybė turėtų būti nustatyti taip, kad būtų užtikrinama, jog būtų laikomasi trijų lygmenų požiūrio, pagal kurį veiksmų pirmiausia imasi atitinkamos gamtinių dujų įmonės, elektros energijos įmonės ir pramonės atstovai, po to – valstybės narės nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, ir galiausiai – Sąjunga. Siekiant šio tikslo, veiksmingas keitimasis informacija visais lygmenimis turėtų padėti iš anksto įspėti apie tiekimo sutrikimus ir nustatyti padarinių mažinimo priemones. Šio reglamento paskirtis – sudaryti sąlygas gamtinių dujų įmonėms ir vartotojams kuo ilgiau naudotis rinkos priemonėmis tais atvejais, kai sutrinka dujų tiekimas. Tačiau juo taip pat siekiama numatyti mechanizmus, kurie gali būti taikomi tuomet, kai pačios rinkos nebepajėgia tinkamai tvarkytis su dujų tiekimo sutrikimu;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kilus tiekimo krizei rinkos dalyviams turėtų būti suteikiama pakankama galimybė į susidariusias aplinkybes reaguoti taikant rinkos priemones. Jei panaudojamos visos rinkos priemonės ir jų vis viena nepakanka, valstybės narės ir jų kompetentingos institucijos turėtų imtis priemonių, skirtų tiekimo sutrikimo padariniams pašalinti arba sumažinti;

(25)  kilus tiekimo krizei rinkos dalyviams turėtų būti suteikiama tinkama galimybė į susidariusias aplinkybes reaguoti taikant rinkos priemones. Jei panaudojamos visos rinkos priemonės ir jų vis viena nepakanka, valstybės narės ir jų kompetentingos institucijos turėtų imtis priemonių, skirtų tiekimo sutrikimo padariniams pašalinti arba sumažinti. Reikėtų teikti pirmenybę efektyvaus energijos vartojimo priemonėms, kad būtų mažinama dujų ir elektros paklausa ir užtikrinamas ilgalaikis ir tvarus valstybių narių atsparumo tiekimo krizėms didinimas;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  kaskart valstybėms narėms planuojant įvesti ne rinkos priemones, turi būti aprašomas jų ekonominis poveikis. Tokiu būdu užtikrinama, kad vartotojai turėtų reikiamą informaciją apie tokių priemonių išlaidas, garantuojamas priemonių, ypač jų indėlio į dujų kainą, skaidrumas;

(26)  kaskart valstybėms narėms kaip paskutinę priemonę planuojant įvesti ne rinkos priemones, kartu su jomis turi būti aprašomas jų ekonominis poveikis ir kompensavimo operatoriams mechanizmas. Tokiu būdu užtikrinama, kad vartotojai turės reikiamą informaciją apie tokių priemonių išlaidas, ir užtikrinamas priemonių, ypač jų indėlio į dujų kainą, skaidrumas;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  2015 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba paragino laikantis PPO teisės ir Sąjungos konkurencijos taisyklių visapusiškai įvertinti galimybes sukurti savanoriškus paklausos sujungimo mechanizmus. Tai suteiktų galimybę valstybėms narėms ir gamtinių dujų įmonėms ištirti, kaip bendras gamtinių dujų pirkimas galėtų padėti laikantis tų taisyklių tvarkytis su nepakankamo tiekimo situacijomis;

(27)  2015 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba paragino laikantis PPO ir Sąjungos konkurencijos taisyklių visapusiškai įvertinti galimybes sukurti savanorišką paklausos sujungimo mechanizmą. Tokiomis aplinkybėmis valstybės narės ir gamtinių dujų įmonės, laikydamosi PPO ir Sąjungos konkurencijos taisyklių, galėtų ištirti galimą bendro dujų pirkimo naudą siekiant išvengti nepakankamo tiekimo situacijų;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  poreikio valdymo priemonės (pvz., kuro rūšies keitimas arba dujų tiekimo dideliems pramoniniams vartotojams mažinimas ekonomiškai efektyvia tvarka) gali būti labai vertingos užtikrinant energetinį saugumą, jei sutrikus dujų tiekimui jas būtų galima pritaikyti greitai ir smarkiai sumažinti dujų poreikį. Daugiau pastangų turėtų būti dedama siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, ypač tais atvejais, kai reikia poreikio valdymo priemonių. Reikėtų atsižvelgti į siūlomų poreikio ir tiekimo valdymo priemonių poveikį aplinkai ir kiek įmanoma pirmenybę teikti toms priemonėms, kurios daro mažiausią poveikį aplinkai. Tuo pat metu reikia atsižvelgti ir į tiekimo saugumo ir konkurencingumo aspektus;

(28)  poreikio valdymo priemonės (pvz., kuro rūšies keitimas arba dujų tiekimo dideliems pramoniniams vartotojams mažinimas ekonomiškai efektyviu būdu, taip pat rinka grindžiama pramoninių vartotojų sistema, kaip antai savanoriškas pramoninių vartotojų pasiūlymas sumažinti poreikį už teisingą ir laiku sumokėtą finansinę kompensaciją) gali būti labai vertingos užtikrinant energetinį saugumą, jei sutrikus dujų tiekimui jas būtų galima pritaikyti greitai ir smarkiai sumažinti dujų poreikį. Daugiau pastangų turėtų būti dedama siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, ypač tais atvejais, kai reikia poreikio valdymo priemonių. Reikėtų atsižvelgti į siūlomų poreikio ir tiekimo valdymo priemonių poveikį aplinkai ir kiek įmanoma pirmenybę teikti toms priemonėms, kurios daro mažiausią poveikį aplinkai. Tuo pat metu nustatant priemones, kurių būtų imamasi tiekimo sutrikimo atveju, ir toliau reikėtų teikti pirmenybę dujų tiekimo saugumui, nepamirštant tinkamai atsižvelgti ir į konkurencingumo aspektus;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  rengdamos ir įgyvendindamos prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus kompetentingos institucijos turėtų visuomet siekti, kad dujų sistema saugiai veiktų regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Šiuose planuose jos numato ir apibrėžia techninius tinklo veikimo apribojimus, įskaitant technines ir saugos priežastis, dėl kurių gali sumažėti srautai ekstremaliojoje situacijoje;

(29)  rengdamos ir įgyvendindamos prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus kompetentingos institucijos turėtų visuomet siekti, kad dujų sistema saugiai veiktų nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Šiuose planuose jos turėtų numatyti ir apibrėžti techninius tinklo veikimo apribojimus, įskaitant technines ir saugos priežastis, dėl kurių gali sumažėti srautai ekstremaliosios situacijos atveju;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  kai kuriuose Sąjungos regionuose tiekiamos mažo kaloringumo dujos. Atsižvelgiant įsavybes, jų negalima naudoti įrenginiuose, suprojektuotuose naudoti didelio kaloringumo dujas. Vis dėlto didelio kaloringumo dujas įmanoma naudoti įrenginiuose, suprojektuotuose naudoti mažo kaloringumo dujas, jei didelio kaloringumo dujos paverčiamos mažo kaloringumo dujomis, pavyzdžiui, pridedant azoto. Specifinės mažo kaloringumo dujų savybės turėtų būti apsvarstytos nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu ir į jas turėtų būti atsižvelgta atliekant rizikos vertinimą ir rengiant prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;

(30)  kai kuriuose Sąjungos regionuose tiekiamos mažo kaloringumo dujos. Dėlsavybių jų negalima naudoti įrenginiuose, suprojektuotuose naudoti didelio kaloringumo dujas. Vis dėlto didelio kaloringumo dujas įmanoma pakeisti ir naudoti įrenginiuose, suprojektuotuose naudoti mažo kaloringumo dujas, pavyzdžiui, pridedant azoto. Specifinės mažo kaloringumo dujų savybės turėtų būti apsvarstytos nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis ir į jas turėtų būti atsižvelgta atliekant rizikos vertinimą ir rengiant prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  būtina užtikrinti, kad veiksmas, kurio numatyta imtis ekstremaliojoje situacijoje, būtų prognozuojamas, kad visi rinkos dalyviai turėtų pakankamą galimybę reaguoti ir pasirengti tokioms aplinkybėms. Todėl kompetentingos institucijos paprastai turėtų laikytis savo ekstremalių situacijų valdymo planų. Tinkamai pagrįstomis ypatingomis aplinkybėmis joms turėtų būti leista imtis nuo tų planų nukrypstančių veiksmų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad paskelbimo apie ekstremaliąsias situacijas būdas būtų skaidresnis ir nuspėjamesnis. Šiuo atžvilgiu labai svarbi gali būti informacija apie sistemos balansą (bendrą perdavimo tinklo būklę), kurio sistema nustatyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 312/201419. Ta informacija tikruoju laiku turėtų būti prieinama kompetentingoms institucijoms ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms, jei pastarosios nėra kompetentingos institucijos;

(31)  būtina užtikrinti, kad veiksmai, kurių turi būti imamasi ekstremaliosios situacijos atveju, būtų prognozuojami, suteikiant visiems rinkos dalyviams pakankamą galimybę pasirengti tokioms situacijoms ir į jas reaguoti. Todėl kompetentingos institucijos turėtų laikytis savo ekstremalių situacijų valdymo planų. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir dėl pagrįstų priežasčių joms turėtų būti leista imtis nuo tų planų nukrypstančių veiksmų. Paskelbimo apie ekstremaliąsias situacijas būdas turėtų būti skaidresnis ir nuspėjamesnis. Šiuo atžvilgiu labai svarbi gali būti informacija apie sistemos balansą (bendrą perdavimo tinklo būklę), kurio sistema išdėstyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 312/201419. Ta informacija turėtų būti tikruoju laiku prieinama kompetentingoms institucijoms ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms, jei jos nėra kompetentingos institucijos;

__________________

__________________

19 2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas (OL L 91, 2014 3 27, p. 15).

19 2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas (OL L 91, 2014 3 27, p. 15).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai turėtų būti reguliariai atnaujinami ir skelbiami. Turėtų būti atliekamas jų tarpusavio vertinimas. Atliekant tarpusavio vertinimą galima anksti aptikti nesuderinamumus ir priemones, kurios gali kelti grėsmę tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse, tuo pat metu užtikrinant, kad skirtingų regionų planai būtų suderinami tarpusavyje. Tarpusavio vertinimas leidžia valstybėms narėms dalytis geriausia patirtimi;

(32)  prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai turėtų būti reguliariai atnaujinami ir skelbiami. Turėtų būti atliekamas jų tarpusavio vertinimas. Komisija turėtų stebėti tokio tarpusavio vertinimo pažangą. Tarpusavio vertinimo proceso paskirtis – suteikti galimybę anksti aptikti nesuderinamumus ir priemones, kurios gali kelti grėsmę dujų tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse, tuo pat metu užtikrinant skirtingų regionų planų suderinamumą tarpusavyje. Tarpusavio vertinimas leidžia valstybėms narėms dalytis geriausia patirtimi. Planai turėtų būti suderinti su visais energetikos sąjungos tikslais;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  siekdamos užtikrinti, kad ekstremaliųjų situacijų valdymo planai visuomet būtų atnaujinti ir veiksmingi, valstybės narės tarp planų atnaujinimų turėtų atlikti bandymus tikruoju laiku imituodamos didelio ir vidutinio poveikio scenarijus ir reagavimo veiksmus. Bandymo rezultatus kompetentingos institucijos turėtų pristatyti Dujų koordinavimo grupėje;

(33)  siekdamos užtikrinti, kad ekstremaliųjų situacijų valdymo planai visuomet būtų atnaujinti ir veiksmingi, kompetentingos institucijos tarp planų atnaujinimų turėtų atlikti bandymus tikruoju laiku imituodamos didelio ir vidutinio poveikio scenarijus ir reagavimo veiksmus. Bandymo rezultatus kompetentingos institucijos turėtų pristatyti Dujų koordinavimo grupėje;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  siekiant palengvinti rizikos vertinimą ir prevencinių veiksmų planų bei ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, jų tarpusavio vertinimą ir Komisijos atliekamą jų vertinimą, reikia parengti privalomus išsamius šablonus, apimančius visų rūšių riziką, kuri turi būti įvertinta atliekant rizikos vertinimą, ir visus minėtų planų aspektus;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  siekiant palengvinti valstybių narių ir Komisijos bendravimą, rizikos vertinimai, prevencinių veiksmų planai, ekstremaliųjų situacijų valdymo planai ir visi kiti pagal šį reglamentą teiktini dokumentai ir informacija turi būti teikiami naudojant standartinę elektroninę pranešimo sistemą;

(35)  siekiant palengvinti valstybių narių ir Komisijos bendravimą, rizikos vertinimai, prevencinių veiksmų planai, ekstremaliųjų situacijų valdymo planai ir visi kiti šiame reglamente numatyti dokumentai ir informacija turėtų būti teikiami naudojant saugią standartizuotą elektroninę pranešimo sistemą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  kaip parodė 2014 m. spalio mėn. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, norint užtikrinti tiekimo saugumą visoje Sąjungoje ir iki minimumo sumažinti bendrąsias išlaidas, būtina laikytis solidarumo principo. Jei kurioje nors valstybėje narėje paskelbiama ekstremalioji situacija, solidarumui sustiprinti turėtų būti taikomas dviejų etapų metodas. Visų pirma, visos valstybės narės, kurios yra įsivedusios aukštesnį tiekimo standartą, turėtų jį sumažinti iki numatytojo lygio, kad dujų rinka taptų likvidesnė. Tuomet, jei po pirmojo etapo būtinas tiekimas nėra užtikrinamas, kaimyninės šalys (net ir nesančios ekstremaliojoje situacijoje) turėtų imtis papildomų priemonių, kurios padėtų užtikrinti tiekimą ekstremaliojoje situacijoje atsidūrusios valstybės narės namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams. Valstybės narės šias solidarumo priemones turėtų nustatyti ir išsamiai aprašyti savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, užtikrindamos pakankamą ir sąžiningą kompensaciją gamtinių dujų įmonėms;

(36)  kaip parodė 2014 m. spalio mėn. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, norint užtikrinti tiekimo saugumą visoje Sąjungoje ir iki minimumo sumažinti bendrąsias išlaidas, būtina laikytis solidarumo principo. Jei kurioje nors valstybėje narėje paskelbiama ekstremalioji situacija, kaimyninės šalys (net ir nesančios ekstremaliojoje situacijoje) turėtų imtis priemonių, kurios padėtų užtikrinti tiekimą ekstremaliojoje situacijoje atsidūrusios valstybės narės saugomiems vartotojams. Valstybės narės šias solidarumo priemones turėtų nustatyti ir išsamiai aprašyti savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, užtikrindamos sąžiningą tinkamo dydžio kompensaciją gamtinių dujų įmonėms, kuri visiškai atitiktų sąnaudų, susijusių su tiekimo sutrikimu, rinkos kainą;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  Europos solidarumas prireikus turėtų būti išreiškiamas Sąjungai ir valstybėms narėms teikiant civilinės saugos pagalbą. Tokia pagalba turėtų būti palengvinama ir koordinuojama pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 1313/2013/ES20 nustatytą Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, kuriuo siekiama sustiprinti Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimą ir palengvinti veiklos civilinės saugos srityje koordinavimą, kad veiksmingiau veiktų gaivalinių nelaimių ir žmogaus sukeltų katastrofų prevencijos, parengties joms ir reagavimo į jas sistema;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

__________________

20 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 24).

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  norint įvertinti tiekimo saugumo padėtį tam tikroje valstybėje narėje, regione arba Sąjungoje, būtina turėti prieigą prie atitinkamos informacijos. Visų pirma, valstybėms narėms ir Komisijai reikalinga nuolatinė prieiga prie gamtinių dujų įmonių informacijos apie pagrindinius dujų tiekimo parametrus, kurie yra pagrindinis indėlis formuojant tiekimo saugumo politiką. Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis (nepriklausomai nuo to, ar paskelbta ekstremalioji situacija) turėtų būti užtikrinama prieiga ir prie papildomos informacijos, reikalingos bendrai dujų tiekimo padėčiai įvertinti. Toji papildoma informacija paprastai yra su kainomis nesusijusi dujų tiekimo informacija, pvz., mažiausias ir didžiausias dujų kiekis, pristatymo taškai ir tiekimo maržos. Tokios informacijos gali būti prašoma, jei pvz., valstybėje narėje atsiranda dujų tiekimo atitinkamam (-iems) pirkėjui (-ams) modelio pakitimų, kurių rinkoms įprastai veikiant neturėtų būti ir kurie gali paveikti dujų tiekimą Sąjungoje ar jos dalyse;

(38)  norint įvertinti dujų tiekimo saugumo padėtį valstybėje narėje, regione arba Sąjungoje, būtina turėti prieigą prie atitinkamos informacijos. Visų pirma, valstybėms narėms ir Komisijai reikalinga nuolatinė prieiga prie gamtinių dujų įmonių informacijos apie pagrindinius dujų tiekimo parametrus, įskaitant tikslius turimų rezervų rodiklius, nes tai būtina informacija formuojant dujų tiekimo saugumo politiką. Esant pagrįstoms priežastims (nepriklausomai nuo to, ar paskelbta ekstremalioji situacija) turėtų būti užtikrinama prieiga ir prie papildomos informacijos, reikalingos bendrai dujų tiekimo padėčiai įvertinti. Ta papildoma informacija paprastai yra su kainomis nesusijusi dujų tiekimo informacija, pvz., mažiausias ir didžiausias dujų kiekis, pristatymo taškai ir tiekimo maržos. Tokios informacijos gali būti prašoma, jei pvz., valstybėje narėje atsiranda dujų tiekimo atitinkamam (-iems) pirkėjui (-ams) modelio pakitimų, kurių rinkoms įprastai veikiant neturėtų būti ir kurie gali paveikti dujų tiekimą Sąjungoje ar jos dalyse. Informacija, kurią dujų įmonė laiko konfidencialia, taip ir vertinama;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  2015 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad dujų tiekimo sutartys su trečiosiomis šalimis turėtų būti skaidresnės ir labiau suderinamos su Sąjungos energetinio saugumo nuostatomis. Šiomis aplinkybėmis visapusiškai įvertinti aktualią riziką, dėl kurios gali sutrikti tiekimas arba kuri gali trukdyti taikyti būtinas padarinių mažinimo priemones, jei krizė vis dėlto ištiktų, turėtų padėti efektyvus tikslinis prieigos prie dujų tiekimo sutarčių suteikimo valstybėms narėms mechanizmas. Pagal tokį mechanizmą apie tam tikras svarbiausias dujų tiekimo sutartis iš karto po jų sudarymo turėtų būti automatiškai pranešama valstybėms narėms. Tačiau visi automatinio pranešimo apie sutartį įpareigojimai turi būti proporcingi. Įvedus šį įpareigojimą, toms tiekėjų ir pirkėjų sutartims, kurios apima 40 proc. nacionalinės rinkos, būtų užtikrinta tinkama pusiausvyra administracinio efektyvumo požiūriu ir nustatyti aiškūs įpareigojimai rinkos dalyviams. Tai nereiškia, kad kitos dujų tiekimo sutartys nėra svarbios tiekimo saugumui. Taigi valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė prašyti ir kitų sutarčių, kurios gali turėti neigiamą poveikį tiekimo saugumui valstybėje narėje ar regione arba visoje Sąjungoje. Atsižvelgiant į Komisijos vaidmenį vertinant, kaip nuosekliai ir efektyviai prevenciniai veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai padeda mažinti nacionalinio, regioninio ir ES lygmens tiekimo saugumui kylančią riziką, jai turėtų būti užtikrinta tokia pati prieiga prie dujų tiekimo sutarčių kaip ir valstybėms narėms. Komisija gali paraginti valstybes nares iš dalies pakeisti planus atsižvelgiant į sutartyse pateiktą informaciją. Turėtų būti užtikrinamas neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumas. Geresnė Komisijos prieiga prie komercinių sutarčių informacijos neturi paveikti Komisijos vykdomos dujų rinkos stebėsenos ir Komisija turėtų įsikišti nustačius Sąjungos teisės pažeidimą. Šiomis reglamento nuostatomis neturėtų būti pažeidžiama Komisijos teisė pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258 straipsnį ir užtikrinti konkurencijos taisyklių, įskaitant susijusių su valstybės pagalba, laikymąsi;

(39)  sukūrus energijos vidaus rinką bus sudarytos vienodos sąlygos, užtikrinančios, kad visos visoje Sąjungoje sudaromos energijos tiekimo sutartys būtų grindžiamos rinkos kainomis ir konkurencijos taisyklėmis. 2015 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad dujų tiekimo sutartys su trečiosiomis šalimis turėtų būti skaidresnės ir labiau suderinamos su Sąjungos energetinio saugumo nuostatomis. Šiomis aplinkybėmis visapusiškai įvertinti aktualią riziką, dėl kurios gali sutrikti tiekimas arba kuri gali trukdyti taikyti būtinas padarinių mažinimo priemones, jei krizė vis dėlto ištiktų, turėtų padėti efektyvus tikslinis prieigos prie dujų tiekimo sutarčių suteikimo valstybėms narėms mechanizmas. Pagal tokį mechanizmą apie tam tikras svarbiausias dujų tiekimo sutartis iš karto po jų sudarymo turėtų būti automatiškai pranešama valstybėms narėms. Tačiau visi automatinio pranešimo apie sutartį įpareigojimai turi būti proporcingi. Įvedus šį įpareigojimą, toms tiekėjų arba su jais susijusių įmonių ir pirkėjų arba su jais susijusių įmonių sutartims, kurios kartu apima ne mažiau kaip 40 proc. importo iš trečiųjų šalių į valstybę narę, būtų užtikrinta tinkama pusiausvyra administracinio efektyvumo požiūriu ir nustatyti aiškūs įpareigojimai rinkos dalyviams. Tai automatiškai nereiškia, kad kitos dujų tiekimo sutartys nėra svarbios tiekimo saugumui. Todėl valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė prašyti ir kitų sutarčių, kurios gali turėti neigiamą poveikį tiekimo saugumui valstybėje narėje, regione arba Sąjungoje. Turint omenyje Komisijos vaidmenį vertinant, kaip nuosekliai ir efektyviai prevenciniai veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai padeda mažinti nacionalinio, regioninio ir Sąjungos lygmens tiekimo saugumui kylančią riziką, jai turėtų būti užtikrinta tokia pati prieiga prie dujų tiekimo sutarčių kaip ir valstybėms narėms. Komisijai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti, kad valstybės narės iš dalies pakeistų planus atsižvelgdamos į sutartyse pateiktą informaciją. Turėtų būti užtikrinamas neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumas. Geresnė Komisijos prieiga prie komercinių sutarčių informacijos neturėtų paveikti Komisijos vykdomos dujų rinkos stebėsenos, o nustačius Sąjungos teisės pažeidimą Komisija turėtų įsikišti. Šiomis reglamento nuostatomis neturėtų būti pažeidžiama Komisijos teisė pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258 straipsnį ir užtikrinti konkurencijos taisyklių, įskaitant susijusių su valstybės pagalba, laikymąsi;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  vienas iš Sąjungos tikslų yra sustiprinti Energijos bendriją, kuri užtikrintų veiksmingą Sąjungos energetikos acquis ir energijos rinkos reformų įgyvendinimą ir skatintų investuoti į energetikos sektorių glaudžiau integruodama Sąjungos ir Energijos bendrijos energijos rinkas. Šiuo tikslu taip pat reikia įvesti bendro krizių valdymo sistemą siūlant regioninio lygmens prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kurie apimtų ir Energijos bendrijos susitariančiąsias šalis. Be to, 2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu nurodoma, kad energijos srautui tarp Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių reikėtų taikyti energijos vidaus rinkos taisykles. Šiuo atžvilgiu, norint užtikrinti veiksmingą krizių valdymą Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių pasieniuose, priėmus Bendrąjį aktą turėtų būti nustatyta būtina tvarka, pagal kurią, tinkamai parengus reikiamas dvišales nuostatas, galėtų būti vykdomas specialus bendradarbiavimas su bet kuria Energijos bendrijos susitariančiąja šalimi;

(41)  vienas iš Sąjungos tikslų yra sustiprinti Energijos bendriją, siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos energetikos acquis ir energijos rinkos reformų įgyvendinimą ir skatinti investuoti į energetikos sektorių glaudžiau integruojant Sąjungos ir Energijos bendrijos energijos rinkas. Šiuo tikslu taip pat reikia įvesti bendro krizių valdymo sistemą siūlant regioninio lygmens prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kurie apimtų ir Energijos bendrijos susitariančiąsias šalis. Be to, 2014 m. spalio 16 d. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu nurodoma, kad energijos srautui tarp Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių reikėtų taikyti energijos vidaus rinkos taisykles. Šiuo atžvilgiu, norint užtikrinti veiksmingą krizių valdymą Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių pasieniuose, priėmus Bendrąjį aktą turėtų būti nustatyta būtina tvarka, pagal kurią, tinkamai parengus reikiamas dvišales nuostatas, galėtų būti vykdomas specialus bendradarbiavimas su bet kuria Energijos bendrijos susitariančiąja šalimi;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(41a)  solidarumo priemonių įgyvendinimas su Energijos bendrijos susitariančiosiomis šalimis turėtų būti grindžiamas Sąjungos strategija, kad būtų išvengta atvejų, kai valstybės narės – Energijos bendrijos susitariančių valstybių kaimynės – išimtinai vykdo būtinus ekstremaliųjų situacijų planus;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  kadangi iš trečiųjų valstybių tiekiamos dujos yra labai svarbios Sąjungos dujų tiekimo saugumui užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti veiksmus trečiųjų valstybių atžvilgiu, drauge su trečiosiomis valstybėmis tiekėjomis ir trečiosiomis tranzito valstybėmis rengti reagavimo krizinėse situacijoje sistemą ir užtikrinti stabilų dujų srautą į Sąjungą. Komisijai turėtų būti suteikta teisė sudaryti specialios paskirties grupę, kuri, konsultuodamasi su atitinkamomis trečiosiomis valstybėmis, krizinėse situacijose stebėtų dujų srautus į Sąjungą ir tais atvejais, kai krizė kyla dėl trečiojoje valstybėje kilusių sunkumų, atliktų tarpininko ir pagalbininko funkciją;

(42)  kadangi iš trečiųjų valstybių tiekiamos dujos yra labai svarbios Sąjungos dujų tiekimo saugumui užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti veiksmus trečiųjų valstybių atžvilgiu, drauge su trečiosiomis valstybėmis tiekėjomis ir trečiosiomis tranzito valstybėmis rengti reagavimo į krizines situacijas sistemą ir užtikrinti stabilų dujų srautą į Sąjungą. Komisija turėtų nuolat stebėti dujų srautus į Sąjungą. Kilus krizei, Komisija, pasikonsultavusi su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, turėtų veikti kaip tarpininkė ir padėjėja. Sąjunga taip pat turėtų galėti imtis prevencinių veiksmų prieš paskelbiant krizę;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  jei turima patikimos informacijos, kad dėl padėties, susiklosčiusios už Sąjungos ribų, iškilo grėsmė tiekimo saugumui vienoje ar keliose valstybėse narėse ir gali būti aktyvuotas Sąjungą ir trečiąją valstybę siejantis išankstinio perspėjimo mechanizmas, Komisija nedelsdama turėtų informuoti Dujų koordinavimo grupę, o Sąjunga turėtų imtis tinkamų veiksmų bandydama sušvelninti padėtį;

(43)  jei už Sąjungos ribų susiklosto padėtis, dėl kurios gali kilti grėsmė tiekimo saugumui vienoje ar keliose valstybėse narėse ir gali būti aktyvuojamas Sąjungą ir trečiąją valstybę siejantis išankstinio perspėjimo mechanizmas, Komisija nedelsdama turėtų informuoti Dujų koordinavimo grupę, o Sąjunga turėtų imtis tinkamų veiksmų padėčiai sušvelninti;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  valstybės narės pačios negali tinkamai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti saugų dujų tiekimą Sąjungoje. Dėl veiksmų masto arba poveikio tų tikslų galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu. Todėl Sąjunga, vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, gali patvirtinti atitinkamas priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(44)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti saugų dujų tiekimą Sąjungoje, valstybės narės pačios negali tinkamai pasiekti, o dėl masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga, vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, gali patvirtinti atitinkamas priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  kad Sąjunga galėtų sparčiai reaguoti į kintančias aplinkybes, susijusias su dujų tiekimo saugumu, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl regionų ir rizikos vertinimo bei planų šablonų keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdamatekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(45)  siekiant sudaryti sąlygas Sąjungai sparčiai reaguoti į kintančias aplinkybes, susijusias su dujų tiekimo saugumu, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl rizikos vertinimų, prevencinių veiksmų planų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų šablonų keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir įtrauktų kompetentingas institucijas bei nacionalines reguliavimo institucijas, jeigu jos nėra kompetentingos institucijos, taip pat kad šios konsultacijos būtų rengiamos laikantis 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turi gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, oekspertams turi būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  Reglamentas (EB) Nr. 994/2010 turėtų būti panaikintas. Siekiant išvengti atotrūkio, pagal Reglamentą (ES) Nr. 994/2010 parengti prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai turėtų likti galioti tol, kol bus parengti pirmieji nauji prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai,

(46)  Reglamentas (EB) Nr. 994/2010 turėtų būti panaikintas. Siekiant išvengti atotrūkio, pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010 4 straipsnį parengti prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai turėtų likti galioti tol, kol pagal šį reglamentą bus parengti pirmieji nauji prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos nuostatos, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą gamtinių dujų (toliau – dujos) vidaus rinkos veikimą, leidžiant įgyvendinti išimtines priemones tais atvejais, kai rinka nebegali tiekti reikalingo dujų kiekio, ir aiškiai apibrėžiant bei padalijant gamtinių dujų įmonių, valstybių narių ir Sąjungos atsakomybę už prevencinius veiksmus ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus veiksmus. Šiame reglamente taip pat nustatomi solidarumo principu pagrįsti skaidrūs mechanizmai, taikytini siekiant koordinuoti pasirengimo valstybės narės, regioninio ir Sąjungos masto ekstremaliosioms situacijoms bei reagavimo į jas veiksmus.

Šiame reglamente nustatomos nuostatos, kurių tikslas – solidariai garantuoti dujų tiekimo saugumą užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą gamtinių dujų (toliau – dujos) vidaus rinkos veikimą, pagrįstą patikimomis dujų paklausos tendencijomis, leidžiant įgyvendinti išimtines priemones saugomiems vartotojams tais atvejais, kai rinka nebegali tiekti reikalingo dujų kiekio, ir aiškiai apibrėžiant bei padalijant gamtinių dujų įmonių, valstybių narių ir Sąjungos atsakomybę tiek už prevencinius veiksmus, tiek už skubius reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus veiksmus, nepaisant to, ar sutrikimų kyla šaltinyje, ar tranzito metu. Šiame reglamente taip pat nustatomi skaidrūs mechanizmai, taikytini siekiant koordinuoti pasirengimo valstybės narės, regioninio ir Sąjungos lygmens ekstremaliosioms situacijoms bei reagavimo į jas veiksmus.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiuo reglamentu taip pat skatinamos prevencinės priemonės, kuriomis mažinamas dujų poreikis, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį energijos rūšių derinyje didinančias priemones, kad būtų sumažinta Sąjungos priklausomybė nuo dujų importo.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  saugomas vartotojas – prie dujų skirstymo tinklo prijungtas buitinis vartotojas; atitinkamai valstybei narei nusprendus, saugomu vartotoju taip pat gali būti laikomas vienas ar daugiau iš šių subjektų:

(1)  saugomas vartotojas – prie dujų skirstymo tinklo prijungtas buitinis vartotojas, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjas arba centralizuoto šilumos tiekimo įrenginys, jeigu iš jo tiekiama šiluma buitiniams vartotojams ir svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mažoji arba vidutinė įmonė, jei ji prijungta prie dujų skirstymo tinklo, arba svarbiausių socialinių paslaugų teikėjas, jei jis prijungtas prie dujų skirstymo ar perdavimo tinklo, su sąlyga, kad bendras tokių įmonių arba paslaugų teikėjų suvartojamas dujų kiekis nesudaro daugiau kaip 20 proc. bendro galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje;

Išbraukta.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  centralizuoto šilumos tiekimo įrenginys, jei iš jo tiekiama šiluma buitiniams vartotojams arba a punkte nurodytoms įmonėms arba paslaugų teikėjams, jei šiame įrenginyje negalima naudoti kitų rūšių kuro ir jei jis prijungtas prie dujų skirstymo ar perdavimo tinklo;

Išbraukta.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriai – tai Sąjungos dujų tiekimo maršrutai, nustatyti siekiant padėti valstybėms narėms sušvelninti potencialaus tiekimo arba infrastruktūros sutrikimo poveikį ir taip papildyti ir palengvinti I priede išdėstytą regioninį požiūrį teikiant informaciją apie prevencinius veiksmus ir ekstremaliųjų situacijų planus;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  kompetentinga institucija – nacionalinė vyriausybės institucija arba nacionalinė reguliavimo institucija, paskirta pagal 3 straipsnio 2 dalies nuostatas;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Už dujų tiekimo saugumą pagal atitinkamas savo veiklos ir kompetencijos sritis bendrai atsako gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, visų pirma per savo kompetentingas institucijas, ir Komisija.

1.  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas).

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kiekviena valstybė narė nedelsdama nurodo Komisijai kompetentingos institucijos pavadinimą ir praneša jai apie visus su tuo susijusius pasikeitimus. Kiekviena valstybė narė kompetentingos institucijos pavadinimą paskelbia viešai.

3.  Kiekviena valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir viešai paskelbia savo kompetentingos institucijos pavadinimą ir visus su tuo susijusius pasikeitimus.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Įgyvendindama šiame reglamente numatytas priemones, kompetentinga institucija vaidmenis ir atsakomybę skirtingiems susijusiems dalyviams paskirsto taip, kad būtų užtikrinama, jog būtų laikomasi trijų lygmenų požiūrio, pagal kurį veiksmų pirmiausia imasi atitinkamos gamtinių dujų įmonės ir pramonės atstovai, po to – valstybės narės nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu ir galiausiai – Sąjunga.

4.  Įgyvendindama šiame reglamente numatytas priemones, kompetentinga institucija vaidmenis ir atsakomybę skirtingiems susijusiems dalyviams paskirsto taip, kad būtų užtikrinamas trijų lygmenų požiūris, pagal kurį veiksmų pirmiausia imasi atitinkamos gamtinių dujų įmonės, tam tikrais atvejais – elektros energijos įmonės ir pramonės atstovai, po to – valstybės narės nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu ir galiausiai – Sąjunga.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Atitinkamais atvejais Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus regioniniu ir Sąjungos lygmenimis, kaip nustatyta šiame reglamente, inter alia, per 14 straipsnyje nurodytą Dujų koordinavimo grupę arba per 11 straipsnio 4 dalyje nurodytą krizių valdymo grupę, visų pirma tais atvejais, kai susidaro 11 straipsnio 1 dalyje apibrėžta regioninio ar Sąjungos masto ekstremalioji situacija.

5.  Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus regioniniu ir Sąjungos lygmenimis, kaip nustatyta šiame reglamente, inter alia, per 14 straipsnyje nurodytą Dujų koordinavimo grupę arba per 11 straipsnio 4 dalyje nurodytą krizių valdymo grupę, visų pirma tais atvejais, kai susidaro regioninio ar Sąjungos masto ekstremalioji situacija, kaip nurodyta 11 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Prevencinių veiksmų planuose ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose nurodytos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės turi būti aiškiai apibrėžtos, skaidrios, proporcingos, nediskriminacinės ir patikrinamos, neturi nederamai iškraipyti konkurencijos ir trikdyti veiksmingo dujų vidaus rinkos veikimo, taip pat turi nekelti pavojaus dujų tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse ar visoje Sąjungoje.

6.  Prevencinių veiksmų planuose ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose nurodytos dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės turi būti aiškiai apibrėžtos, kuo labiau pagrįstos rinka, skaidrios, proporcingos, nediskriminacinės, patikrinamos, tvarios ir suderintos su Sąjungos klimato ir energetikos tikslais, jomis atsinaujinantieji energijos šaltiniai ir energijos vartojimo efektyvumas laikomi prioritetiniu sprendimu, kuriuo galima padidinti Europos energetinį saugumą, neturi nederamai iškraipyti konkurencijos ir trikdyti veiksmingo dujų vidaus rinkos veikimo, taip pat turi nekelti pavojaus dujų tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse, regionuose ar visoje Sąjungoje ir turi riboti turto nuvertėjimo riziką.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  esamus bei planuojamus jungiamuosius dujotiekius ir jungiamųjų dujotiekių tarp valstybių narių pajėgumą, taip pat į tiekimo modelius;

b)  esamus bei planuojamus jungiamuosius dujotiekius, jungiamųjų dujotiekių tarp valstybių narių pajėgumą, esamus jungiamuosius dujotiekius trečiosiose šalyse, taip pat į tiekimo modelius;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  pajėgumą patenkinti saugomų vartotojų dujų poreikį esant tiekimo iš vieno didžiausio dujų tiekėjo sutrikimui;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atskirų valstybių narių atsakomybė laikytis nacionalinių tiekimo saugumo standartų neturi poveikio regioniniam požiūriui ir neužkerta kelio tarpregioniniam bendradarbiavimui už regionų, nustatytų šio reglamento I priede, ribų.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojamai pagal 18 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytais kriterijais, iš dalies keičiamas I priedas, jei dėl tam tikrų aplinkybių prireikia pakeisti regiono teritorinę sudėtį.

Išbraukta.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė, arba, jei valstybė narė taip numato, kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų imamasi reikiamų priemonių, kad sutrikus vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimui, likusios infrastruktūros techninis pajėgumas, nustatomas pagal II priedo 2 punkte pateiktą N–1 formulę, nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies nuostatų, būtų pakankamas, kad būtų galima patenkinti visą formulės taikymo teritorijos dujų poreikį išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų. Tuo neapribojama sistemų operatorių pareiga daryti atitinkamas investicijas ir perdavimo sistemų operatorių prievolės, nustatytos Direktyvoje 2009/73/EB ir Reglamente (EB) Nr. 715/2009.

1.  Kiekviena valstybė narė, arba, jei valstybė narė taip numato, kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų imamasi reikiamų priemonių, kad sutrikus vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimui, likusios infrastruktūros techninis pajėgumas, nustatomas pagal II priedo 2 punkte pateiktą N–1 formulę, nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies nuostatų, būtų pakankamas, kad būtų galima patenkinti visą formulės taikymo teritorijos dujų poreikį išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų. Tai reikėtų padaryti atsižvelgiant į dujų vartojimo tendencijas, ilgalaikį efektyvaus energijos vartojimo priemonių ir esamų pajėgumų naudojimo lygio poveikį. Tuo neapribojama sistemų operatorių pareiga daryti atitinkamas investicijas ir perdavimo sistemų operatorių prievolės, nustatytos Direktyvoje 2009/73/EB ir Reglamente (EB) Nr. 715/2009.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Įpareigojimas užtikrinti, kad, kaip nurodyta 1 dalyje, likusios infrastruktūros techninio pajėgumo pakaktų visam dujų poreikiui patenkinti, taip pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga institucija prevencinių veiksmų plane įrodo, kad tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir laiku kompensuotas taikant atitinkamas rinka pagrįstas dujų poreikio valdymo priemones. Tuo tikslu naudojama II priedo 4 punkte pateikta formulė.

2.  Įpareigojimas užtikrinti, kad, kaip nurodyta 1 dalyje, likusios infrastruktūros techninio pajėgumo pakaktų visam dujų poreikiui patenkinti, taip pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga institucija prevencinių veiksmų plane įrodo, kad tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir laiku kompensuotas taikant atitinkamas dujų poreikio valdymo priemones. Tuo tikslu naudojama II priedo 4 punkte pateikta formulė.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atitinkamais atvejais kaimyninių valstybių narių kompetentingos institucijos, remdamosi 6 straipsnyje nurodytu rizikos vertinimu, gali sutarti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą įpareigojimą vykdyti kartu. Tokiu atveju kompetentingos institucijos prevencinių veiksmų plane pateikia pagal N–1 formulę atliktą skaičiavimą ir paaiškina, kaip sutartomis priemonėmis įvykdomas šis įpareigojimas. Taikomas II priedo 5 punktas.

3.  Atitinkamais atvejais kaimyninių valstybių narių kompetentingos institucijos, kaip numatyta 6 straipsnyje nurodytame rizikos vertinime, gali sutarti šio straipsnio 1 dalyje nustatytą įpareigojimą vykdyti kartu. Tokiu atveju kompetentingos institucijos prevencinių veiksmų plane pateikia pagal N–1 formulę atliktą skaičiavimą ir paaiškina, kaip sutartomis priemonėmis įvykdomas šis įpareigojimas. Taikomas II priedo 5 punktas.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atvejus, kuriais nuo to įpareigojimo atleista.

b)  atvejus, kuriais po išsamaus vertinimo ir pasikonsultavus su kitomis regiono valstybėmis narėmis ir Komisija nuo to įpareigojimo atleista.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės užtikrina, kad visų pirma rinka visada būtų tikrinama skaidriu, išsamiu ir nediskriminaciniu būdu siekiant įvertinti investicijų poreikį, kad būtų vykdomi 4 dalyje išvardyti įpareigojimai.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kad suteiktų tinkamų paskatų, nacionalinės reguliavimo institucijos, skaidriai ir išsamiai nustatydamos arba tvirtindamos tarifus ar metodiką pagal Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 8 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 13 straipsnį, atsižvelgia į patirtas veiksmingas 1 dalyje nustatyto įpareigojimo įvykdymo išlaidas ir nuolatinio pajėgumo transportuoti abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas.

5.  Kad suteiktų tinkamų paskatų, nacionalinės reguliavimo institucijos, skaidriai ir išsamiai nustatydamos arba tvirtindamos tarifus ar metodiką pagal Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 8 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 13 straipsnį, atsižvelgia į patirtas faktines 1 dalyje nustatyto įpareigojimo įvykdymo išlaidas, įskaitant tai, kaip efektyvaus energijos vartojimo priemonės, kuriomis mažinamas dujų poreikis, galėtų prisidėti prie ekonomiškai efektyviausio formulės N-1 įgyvendinimo metodo, ir nuolatinio pajėgumo transportuoti abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei rinkoje nėra investicijų į nuolatinio pajėgumo transportuoti abiem kryptimis užtikrinimą ar didinimą poreikio ir jei dėl tų investicijų išlaidų patiria kelios valstybės narės arba viena valstybė narė kitos valstybės narės naudai, prieš priimant bet kokį sprendimą dėl investicijų, visų atitinkamų valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. Paskirstant išlaidas visų pirma atsižvelgiama į atitinkamų valstybių narių iš investicijų į infrastruktūrą gaunamos su dujų tiekimo saugumo padidėjimu susijusios naudos dalį ir į investicijas, jau padarytas į atitinkamą infrastruktūrą.

6.  Jei rinkoje nėra investicijų į nuolatinio pajėgumo transportuoti abiem kryptimis užtikrinimą ar didinimą poreikio ir jei dėl tų investicijų išlaidų patiria kelios valstybės narės arba viena valstybė narė kitos valstybės narės naudai, prieš priimant bet kokį sprendimą dėl investicijų visų susijusių valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. 347/2013 12 straipsnio nuostatas kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo ir taip pat išnagrinėja ES finansavimo galimybę ir perspektyvą. Paskirstant išlaidas visų pirma atsižvelgiama į atitinkamų valstybių narių iš investicijų į infrastruktūrą gaunamos su dujų tiekimo saugumo padidėjimu susijusios naudos dalį ir į investicijas, jau padarytas į atitinkamą infrastruktūrą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Kompetentinga institucija užtikrina, kad bet kokia nauja perdavimo infrastruktūra būtų prisidedama prie tiekimo saugumo, t. y. kad būtų plėtojamas gerai sujungtas tinklas, be kita ko, atitinkamais atvejais užtikrinant rinkos poreikius ir nustatytą riziką atitinkantį pakankamą tarpvalstybinių įleidimo ir išleidimo taškų skaičių. Atlikdamos rizikos vertinimą kompetentingos institucijos nustato, ar esama vidinių trukdžių ir ar nacionaliniais dujų įleidimo pajėgumais ir infrastruktūra, visų pirma perdavimo tinklais, yra užtikrinama galimybė pritaikyti nacionalinius ir tarpvalstybinius dujų srautus vienos didžiausios nacionalinio lygmens dujų infrastruktūros ir vienos didžiausios bendro regioninio intereso dujų infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijui, nustatytam atliekant rizikos vertinimą.

7.  Kompetentinga institucija užtikrina, kad bet kokia nauja perdavimo infrastruktūra būtų prisidedama prie tiekimo saugumo, t. y. kad būtų plėtojamas gerai sujungtas tinklas, be kita ko, atitinkamais atvejais užtikrinant rinkos poreikius ir nustatytą riziką atitinkantį pakankamą tarpvalstybinių įleidimo ir išleidimo taškų skaičių. Atlikdamos rizikos vertinimą kompetentingos institucijos, žvelgdamos iš integruotos dujų ir elektros sistemų perspektyvos, nustato, ar esama vidinių trukdžių ir ar nacionaliniais dujų įleidimo pajėgumais ir infrastruktūra, visų pirma perdavimo tinklais, yra užtikrinama galimybė pritaikyti nacionalinius ir tarpvalstybinius dujų srautus vienos didžiausios nacionalinio lygmens dujų infrastruktūros ir vienos didžiausios bendro regioninio intereso dujų infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijui, nustatytam atliekant rizikos vertinimą.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Kompetentinga institucija, remdamasi tais pačiais kriterijais, užtikrina, kad poreikio valdymo priemonės atitiktų tuos pačius kriterijus ir jomis būtų galima vienodai ir ekonomiškai efektyviai prisidėti prie tiekimo saugumo.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  Per transportavimo abiem kryptimis sujungimo taškus į valstybę narę, kuri yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją, tiekiamiems dujų srautams teikiama pirmenybė dujų srautų į kitus sistemos taškus valstybės narės, iš kurios tiekiamos dujos ir kuri nėra paskelbusi ekstremaliosios situacijos, atžvilgiu.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Liuksemburgas, Slovėnija ir Švedija išimties tvarka neprivalo vykdyti šio straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo, tačiau stengiasi jį įvykdyti, kartu pagal 5 straipsnį užtikrindamos dujų tiekimą saugomiems vartotojams. Ta išimtis šioms šalims taikoma tol, kol:

8.  Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies, Liuksemburgas, Slovėnija ir Švedija neprivalo vykdyti šio straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo, tačiau stengiasi jį įvykdyti, kartu pagal 5 straipsnį užtikrindamos dujų tiekimą saugomiems vartotojams. Ta nukrypti leidžianti nuostata šioms šalims taikoma tol, kol:

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Liuksemburgas, Slovėnija ir Švedija užtikrina, kad būtų nuolat atliekami skaidrūs, išsamūs ir nediskriminaciniai rinkos tyrimai dėl investicijų į infrastruktūrą poreikio, ir viešai skelbia tų tyrimų rezultatus. Šios šalys informuoja Komisiją apie bet kokius atitinkamoje pastraipoje nustatytų sąlygų pasikeitimus. Pirmoje pastraipoje nustatyta išimtis nebetaikoma, jei nebetenkinama bent viena tų sąlygų.

Liuksemburgas, Slovėnija ir Švedija užtikrina, kad būtų nuolat atliekami skaidrūs, išsamūs ir nediskriminaciniai rinkos tyrimai dėl investicijų į infrastruktūrą poreikio, ir viešai skelbia tų tyrimų rezultatus. Šios šalys informuoja Komisiją apie bet kokius atitinkamoje pastraipoje nustatytų sąlygų pasikeitimus. Pirmoje pastraipoje numatyta nukrypti leidžianti nuostata nebetaikoma, jei nebetenkinama bent viena tų sąlygų.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentinga institucija reikalauja, kad jos nustatytos gamtinių dujų įmonės imtųsi priemonių, kuriomis būtų užtikrintas dujų tiekimas valstybės narės saugomiems vartotojams kiekvienu iš šių atvejų:

1.  Nacionalinė reguliavimo institucija reikalauja, kad jos nustatytos gamtinių dujų įmonės, glaudžiai bendradarbiaudamos su elektros energijos įmonėmis, imtųsi priemonių, kurias taikant būtų išsaugotas saugumui ir sveikatai reikalingas dujų tiekimas valstybės narės saugomiems vartotojams kiekvienu iš šių atvejų:

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai savo nustatytą saugomų vartotojų apibrėžtį ir nurodo saugomų vartotojų per metus suvartojamą dujų kiekį ir tai, kokią bendro metinio galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje procentinę dalį sudaro šis kiekis. Jei valstybės narės nustatyta saugomų vartotojų apibrėžtis apima ir 2 straipsnio 1 dalies a arba b punkte nurodytas kategorijas, valstybė narė pranešime Komisijai nurodo atitinkamus toms kategorijomis priklausančių vartotojų suvartojamus dujų kiekius ir tai, kokią metinio galutinio dujų suvartojimo procentinę dalį sudaro kiekvienos iš tų vartotojų grupių suvartojamas kiekis.

Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. kovo 31 d. Komisijai nurodo saugomų vartotojų per metus suvartojamą dujų kiekį ir tai, kokią bendro metinio galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje procentinę dalį sudaro šis kiekis, taip pat kokio masto poveikį dujų tiekimas valstybės narės saugomiems vartotojams gali daryti tarpvalstybiniams srautams į kitas valstybes nares.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentinga institucija nustato pirmoje pastraipoje minėtas gamtinių dujų įmones ir nurodo jas prevencinių veiksmų plane. Numatant naujas tiekimo standarto įgyvendinimo užtikrinimo priemones, laikomasi 8 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos.

Kompetentinga institucija nustato šios dalies pirmoje pastraipoje minėtas gamtinių dujų įmones ir nurodo jas prevencinių veiksmų plane. Numatant naujas tiekimo standarto įgyvendinimo užtikrinimo priemones, laikomasi 8 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nustatytą įpareigojimą valstybės narės gali įvykdyti pakeisdamos dujas kitu energijos šaltiniu su sąlyga, kad užtikrinama tokio paties lygio apsauga.

Pirmoje pastraipoje nustatytą įpareigojimą valstybės narės gali įvykdyti įgyvendindamos efektyvaus energijos vartojimo priemones arba pakeisdamos dujas kitu energijos šaltiniu, pvz., atsinaujinančiais energijos šaltiniais, jei užtikrinama tokio paties lygio apsauga.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nepažeidžiant 12 straipsnyje nustatytų valstybių narių teisių ir pareigų jos gali nuspręsti taikyti 1 dalyje išdėstytas tiekimo standarto nuostatas:

 

a)   mažosioms arba vidutinėms įmonėms, jei jos prijungtos prie dujų skirstymo tinklo ir jei jų bendras suvartojamas dujų kiekis nesudaro daugiau kaip 20 proc. bendro galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje;

 

b)   centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams, jei iš jų tiekiama šiluma a punkte nurodytoms įmonėms ir jei juose negalima naudoti kitų rūšių kuro, taip pat jei jie prijungti prie dujų skirstymo ar perdavimo tinklo.

 

Jei valstybė narė nusprendžia taikyti šį straipsnį pirmos pastraipos a arba b punktuose nurodytoms kategorijoms, ji pranešime Komisijai nurodo atitinkamus toms kategorijoms priklausančių vartotojų suvartojamus dujų kiekius ir tai, kokią metinio galutinio dujų suvartojimo procentinę dalį sudaro kiekvienos iš tų vartotojų grupių suvartojamas kiekis.

 

Taikant šį reglamentą pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos įmonės nelaikomos saugomais vartotojais.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytų priemonių atitiktis toje pastraipoje nurodytoms sąlygoms pagrindžiama prevencinių veiksmų plane. Be to, nustatant naujas pirmoje pastraipoje nurodytas priemones, laikomasi 8 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos.

Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų priemonių atitikties toje pastraipoje nurodytoms sąlygoms priežastys įtraukiamos į prevencinių veiksmų planą. Be to, nustatant naujas pirmoje pastraipoje nurodytas priemones, laikomasi 8 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Šiame straipsnyje nustatytus įpareigojimus gamtinių dujų įmonėms atitinkamais atvejais leidžiama vykdyti regioniniu arba Sąjungos lygmeniu. Kompetentingos institucijos nereikalauja, kad šiame straipsnyje nustatyti standartai būtų įgyvendinti naudojant tik jų šalies teritorijoje esančią infrastruktūrą.

5.  Šiame straipsnyje nustatytus įpareigojimus gamtinių dujų įmonėms atitinkamais atvejais leidžiama vykdyti regioniniu arba Sąjungos lygmeniu. Kompetentingos institucijos nereikalauja, kad šiame straipsnyje nustatyti standartai būtų įgyvendinti naudojant tik jų šalies teritorijoje esančią infrastruktūrą arba poreikio valdymo priemones.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Vykdydamos šio straipsnio įpareigojimus gamtinių dujų įmonės užtikrina, kad dujų tiekimas yra įmanomas.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Ne vėliau kaip ... [6 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] valstybės narės nustato priemones dėl veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių baudų skyrimo tiekėjams, jeigu jie nesilaiko 1 dalyje nurodytų tiekimo standartų.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvieno I priede nurodyto regiono kompetentingos institucijos kartu atlieka regioninio lygmens visos su dujų tiekimo saugumu susijusios rizikos vertinimą. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į visų rūšių svarbią riziką, pavyzdžiui, gaivalinių nelaimių, technologinę, komercinę, socialinę, politinę ir kitą riziką. Rizikos vertinimas atliekamas:

1.  Kiekvieno I priede nurodyto regiono kompetentingos institucijos, bendradarbiaudamos su bet kokiomis nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, atlieka regioninio lygmens visos su dujų tiekimo saugumu susijusios rizikos vertinimą (toliau – rizikos vertinimas). Atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų rūšių svarbią riziką, pavyzdžiui: gaivalinių nelaimių, technologinę, geopolitinę, aplinkos apsaugos, komercinę, socialinę, politinę ir kitą riziką. Rizikos vertinimas atliekamas:

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  po aptarimo Dujų koordinavimo grupėje, kaip nurodyta 10a straipsnyje, atsižvelgiant į ENTSO-G Sąjungos mastu rengiamų imitacinių tiekimo ir infrastruktūros veikimo scenarijų bandymų rezultatus ir padarius atitinkamas išvadas;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atsižvelgiant į visas svarbias nacionalines ir regionines aplinkybes, visų pirma rinkos dydį, tinklo konfigūraciją, faktinius dujų srautus, įskaitant iš atitinkamų valstybių narių išleidžiamus dujų srautus, fizinių dujų srautų tekėjimo abiem kryptimis galimybę, įskaitant galimą poreikį vėliau stiprinti perdavimo sistemą, esamus gavybos įrenginius ir saugyklas, dujų sudaromą energijos rūšių derinių dalį, visų pirma atsižvelgiant į centralizuoto šilumos tiekimo, elektros gamybos ir pramoninio energijos vartojimo sritis, ir saugumo bei dujų kokybės aspektus;

b)  atsižvelgiant į visas svarbias nacionalines, regionines ir tarpregionines aplinkybes, visų pirma rinkos dydį, tinklo konfigūraciją, paklausos ir suvartojimo tendencijas, esamos infrastruktūros naudojimo lygį, faktinius dujų srautus, įskaitant iš atitinkamų valstybių narių išleidžiamus dujų srautus, visus tarpvalstybinius jungiamuosius dujotiekius, fizinių dujų srautų tekėjimo abiem kryptimis galimybę, įskaitant galimą poreikį vėliau stiprinti perdavimo sistemą, esamus gavybos įrenginius ir saugyklas, įskaitant biodujų tiekimą į dujų tinklą, ir dujų sudaromos energijos rūšių derinių dalies svarbą, visų pirma atsižvelgiant į šilumos ir vėsinimo poreikį nacionaliniuose ar regioniniuose pastatuose ir jiems centralizuotai tiekiamos šilumos, elektros gamybos ir pramoninio energijos vartojimo sritis, ir saugumo bei dujų kokybės aspektus;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  numatant įvairius išskirtinai didelio dujų poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, atsižvelgiant į ankstesnius tokius atvejus, jų nutikimo tikimybę, metų laikotarpį, dažnį ir trukmę, ir įvertinant galimas šių scenarijų pasekmes, tokias kaip:

c)  numatant įvairius poreikio mažinimo efektyvaus energijos vartojimo priemonėmis ir išskirtinai didelio dujų poreikio ir tiekimo sutrikimo scenarijus, atsižvelgiant į ankstesnius tokius atvejus, jų nutikimo tikimybę, metų laikotarpį, dažnį ir trukmę, ir įvertinant galimas šių scenarijų pasekmes, tokias kaip:

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  trečiųjų šalių tiekėjų vykdomo tiekimo sutrikimas ir atitinkamais atvejais geopolitinė rizika;

ii)  be kita ko, trečiųjų šalių tiekėjų vykdomo dujų tiekimo sutrikimas ir atitinkamais atvejais geopolitinė rizika, kurie gali daryti tiesioginę arba netiesioginę įtaką valstybėms narėms dėl didesnės priklausomybės arba vieno tiekėjo, kuris Europos dujų rinkoje užima dominuojančią poziciją;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ii a)  pajėgumas patenkinti saugomų vartotojų poreikį regione esant tiekimo iš vieno didžiausio trečiosios šalies tiekėjo sutrikimui;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  atsižvelgiant į riziką, susijusią su gamtinių dujų įmonių atliekama dujų tiekimo saugumui svarbios infrastruktūros kontrole trečiojoje šalyje, kuri gali būti, be kita ko, nepakankamų investicijų, neigiamos įtakos įvairinimui, netinkamo naudojimosi esama infrastruktūra arba Sąjungos teisės aktų pažeidimo rizika;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  atsižvelgiant į visus susijusius regioninius ypatumus;

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija tinkamais atvejais gali su kitais regionais pasidalyti patirtimi, įgyta vykdant rizikos vertinimą viename regione, ir taip prisidėti ir prie tarpregioninio aspekto stiprinimo.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, kurios laikantis bus iki šio straipsnio 5 dalyje nurodyto termino atliktas rizikos vertinimas. Kompetentingos institucijos prieš 18 mėnesių iki rizikos vertinimo ataskaitos patvirtinimo ir rizikos vertinimo atnaujinimo termino praneša Dujų koordinavimo grupei apie sutartą bendradarbiavimo tvarką, kurios laikantis bus atliekamas rizikos vertinimas. Rengiant rizikos vertinimą, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija gali teikti bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija gali pasiūlyti tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką.

  Remdamosi valstybių narių regioniniu bendradarbiavimu pagal 3 straipsnio 7 dalį, kiekvieno regiono kompetentingos institucijos susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, kurios laikantis bus iki šio straipsnio 5 dalyje nurodyto termino atliktas rizikos vertinimas. Kompetentingos institucijos prieš 18 mėnesių iki rizikos vertinimo ataskaitos patvirtinimo ir rizikos vertinimo atnaujinimo termino praneša Dujų koordinavimo grupei apie sutartą bendradarbiavimo tvarką, kurios laikantis bus atliekamas rizikos vertinimas. Rengiant rizikos vertinimą, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija teikia bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija pasiūlo tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikydamosi sutartos bendradarbiavimo tvarkos, visos kompetentingos institucijos apsikeičia visais nacionaliniais duomenimis, reikalingais rizikos vertinimui parengti, visų pirma 1 dalies c punkte nurodytiems įvairiems scenarijams numatyti, ir šiuos duomenis atnaujina prieš vienus metus iki rizikos vertinimo ataskaitos pateikimo termino.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rizikos vertinimas rengiamas remiantis IV priede pateiktu šablonu. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie šablonai.

3.  Rizikos vertinimas rengiamas remiantis IV priede pateiktu šablonu. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie šablonai, atsižvelgiant į valstybės narės įgyvendinimo terminus.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Pirmoji rizikos vertinimo ataskaita, kuriai turi būti pritarusios visos regiono valstybės narės, Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. Rizikos vertinimas atliekamas iš naujo kas ketverius metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau. Rengiant rizikos vertinimą atsižvelgiama į pažangą, padarytą atliekant investicijas, kurių reikia 4 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti, ir į sunkumus, kuriuos konkreti šalis patiria įgyvendindama naujus alternatyvius sprendimus. Be to, jį rengiant atsižvelgiama į patirtį, įgytą atliekant 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus bandymus, per kuriuos imituojamas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų taikymas.

  Pirmoji rizikos vertinimo ataskaita, kuriai turi būti pritarusios visos regiono valstybės narės, Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. Rizikos vertinimas atliekamas iš naujo kas ketverius metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau. Rengiant rizikos vertinimą atsižvelgiama į pažangą, padarytą atliekant investicijas, kurių reikia 4 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti, ir į sunkumus, kuriuos konkreti šalis patiria įgyvendindama naujus alternatyvius sprendimus, įskaitant tarpregioninius jungiamuosius dujotiekius. Be to, jį rengiant atsižvelgiama į patirtį, įgytą atliekant 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus bandymus, per kuriuos imituojamas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų taikymas.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G) iki 2017 m. lapkričio 1 d. Sąjungos mastu surengia imitacinį tiekimo ir infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijų bandymą. Scenarijus parengia ENTSO-G, konsultuodamasi su Dujų koordinavimo grupe. Kompetentingos institucijos pateikia ENTSO-G imitaciniams bandymams surengti reikiamus duomenis, pavyzdžiui, duomenis apie didžiausią poreikį, gavybos pajėgumą ir poreikio valdymo priemones. Kompetentingos institucijos atsižvelgia į imitacinių bandymų rezultatus, rengdamos rizikos vertinimus, prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Sąjungos mastu rengiamas bandymas, per kurį imituojami tiekimo ir infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijai, atnaujinamas kas ketverius metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau.

6.  Kompetentingos institucijos atsižvelgia į pagal 10a straipsnio 1 dalį ENTSO-G surengtų Sąjungos masto imitacinių bandymų rezultatus, rengdamos rizikos vertinimus, prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. ENTSO-G skaidriai nustato metodiką, kuri turi būti naudojama imitaciniams bandymams, ir aptaria ją su Dujų koordinavimo grupe. Taip pat ENTSO-G Dujų koordinavimo grupei reguliariai teikia iš išankstinio perspėjimo mechanizmo gautą informaciją. ENTSO-G taip pat atsižvelgia į Sąjungos lygmens imitacinių bandymų rezultatus, kad nustatytų, kokių regioninio ir tarpregioninio lygmens investicijų reikia energijos vidaus rinkoje.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Remdamasi regioniniais rizikos vertinimais, Komisija, bendradarbiaudama su Dujų koordinavimo grupe, atlieka visos Sąjungos rizikos vertinimą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Kiekvieno I priede nurodyto regiono valstybių narių kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su gamtinių dujų įmonėmis, atitinkamomis organizacijomis, atstovaujančiomis buitinių ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant elektros energijos gamintojus, interesams, ir nacionalinės reguliavimo institucijos, jei jos nėra kompetentingos institucijos, kartu parengia:

  Kiekvieno regiono valstybių narių kompetentingos institucijos, bendradarbiaudamos su bet kuriomis nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, pasikonsultavusios su gamtinių dujų įmonėmis, elektros energijos perdavimo sistemos operatoriais, atitinkamomis organizacijomis, atstovaujančiomis buitinių ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant elektros energijos gamintojus, atitinkamas organizacijas, kurios valdo valstybių narių energijos poreikį ir energetinę priklausomybę, ir nacionalines aplinkos apsaugos agentūras, interesams, kartu parengia:

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vadovaudamosi 8 straipsniu – prevencinių veiksmų planą, kuriame nurodomos priemonės, kurias reikia patvirtinti siekiant pašalinti ar sumažinti įvairių rūšių riziką, įskaitant išimtinai nacionalinio lygmens riziką, nustatytą atitinkamame regione per rizikos vertinimą, atliktą pagal 6 straipsnį; ir

a)  vadovaudamosi 8 straipsniu – prevencinių veiksmų planą, apimantį priemones, įskaitant efektyvaus energijos vartojimo ir poreikio valdymo priemones, kurias reikia patvirtinti siekiant pašalinti ar sumažinti įvairių rūšių riziką, įskaitant išimtinai nacionalinio lygmens riziką, nustatytą atitinkamame regione per rizikos vertinimą, atliktą pagal 6 straipsnį; ir

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vadovaudamosi 9 straipsniu – ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuriame nurodomos priemonės, kurių reikia imtis siekiant pašalinti ar sumažinti dujų tiekimo sutrikimo, įskaitant išimtinai nacionalinio lygmens įvykius, poveikį regione.

b)  vadovaudamosi 9 straipsniu – ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuriame nurodomos priemonės, įskaitant poreikio valdymo priemones, pvz., glaudesnį bendradarbiavimą su elektros sektoriumi, kurių reikia imtis siekiant pašalinti ar sumažinti dujų tiekimo sutrikimo, įskaitant išimtinai nacionalinio lygmens įvykius, poveikį regione.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Rengiant prevencinius veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus atsižvelgiama į ENTSO-G surengtų Sąjungos masto imitacinių bandymų rezultatus, įskaitant tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių imitacinių bandymų rezultatus.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos reguliariai praneša Dujų koordinavimo grupei apie pažangą, padarytą rengiant ir tvirtinant prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Prieš 18 mėnesių iki planų patvirtinimo ir jų atnaujinimo termino kompetentingos institucijos Dujų koordinavimo grupei praneša apie sutartą bendradarbiavimo tvarką. Rengiant planus, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija gali teikti bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija gali pasiūlyti tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką. Kompetentingos institucijos užtikrina nuolatinę tokių planų įgyvendinimo stebėseną.

Kompetentingos institucijos reguliariai praneša Dujų koordinavimo grupei apie pažangą, padarytą rengiant ir tvirtinant prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Prieš 18 mėnesių iki planų patvirtinimo ir jų atnaujinimo termino kompetentingos institucijos Dujų koordinavimo grupei praneša apie sutartą bendradarbiavimo tvarką. Rengiant planus, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija teikia bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija parengia tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką. Kompetentingos institucijos užtikrina nuolatinę tokių planų įgyvendinimo stebėseną.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai rengiami remiantis V priede pateiktais šablonais. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie šablonai.

3.  Prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai rengiami remiantis V priede pateiktais šablonais. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie šablonai, atsižvelgiant į valstybių narių įgyvendinimo terminus.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija regiono kompetentingoms institucijoms pateikia nuomonę, kurioje rekomenduoja peržiūrėti atitinkamą prevencinių veiksmų planą arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei laikoma, kad jis pasižymi viena iš šių savybių:

Komisija regiono kompetentingoms institucijoms pateikia nuomonę, kurioje rekomenduoja peržiūrėti atitinkamą prevencinių veiksmų planą arba ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei mano, kad tas planas:

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalies 2 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  neatitinka Energetikos sąjungos tikslų.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Atitinkamos kompetentingos institucijos per tris mėnesius nuo 4 dalyje nurodytos Komisijos nuomonės pateikimo dienos pateikia Komisijai pakeistą planą arba nurodo jai priežastis, dėl kurių jos nesutinka su rekomendacijomis.

  Atitinkamos kompetentingos institucijos per tris mėnesius nuo 5 dalyje nurodytos Komisijos nuomonės pateikimo dienos pateikia Komisijai pakeistą planą arba nurodo jai priežastis, dėl kurių jos nesutinka su rekomendacijomis.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prevencinių veiksmų plane pateikiama ši informacija:

1.  Prevencinių veiksmų plane pateikiama visa ši informacija:

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kiekvienos regiono valstybės narės nustatyta saugomų vartotojų apibrėžtis ir 5 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje aprašyta informacija;

b)  5 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyta informacija.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  informacija apie priemones, kiekius ir pajėgumus, kurių reikia 4 ir 5 straipsniuose nustatytiems infrastruktūros ir tiekimo standartams įgyvendinti kiekvienoje regiono valstybėje narėje, įskaitant atitinkamais atvejais informaciją apie tai, kokiu mastu poreikio valdymo priemonėmis galima pakankamai ir laiku kompensuoti tiekimo sutrikimą, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje; jei taikoma 4 straipsnio 3 dalis, nurodoma viena didžiausia bendro intereso dujų infrastruktūra; taip pat nurodomas reikalingas dujų kiekis pagal saugomų vartotojų kategorijas ir pagal scenarijus, nurodytus 5 straipsnio 1 dalyje, ir bet kokie 5 straipsnio 2 dalyje numatyti tiekimo standarto sugriežtinimai, įskaitant atitikties 5 straipsnio 2 dalyje nustatytoms sąlygoms pagrindimą ir sugriežtintų tiekimo standartų arba papildomų įpareigojimų laikino sušvelninimo pagal 12 straipsnį tvarkos aprašą;

c)  informacija apie priemones, kiekius ir pajėgumus, kurių reikia 4 ir 5 straipsniuose nustatytiems infrastruktūros ir tiekimo standartams įgyvendinti kiekvienoje regiono valstybėje narėje, įskaitant dujų poreikio mažinimo potencialo ir ekonominių efektyvaus energijos vartojimo priemonių vertinimą, atitinkamais atvejais informaciją apie tai, kokiu mastu poreikio valdymo priemonėmis galima pakankamai ir laiku kompensuoti tiekimo sutrikimą, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje; jei taikoma 4 straipsnio 3 dalis, nurodoma viena didžiausia bendro intereso dujų infrastruktūra; taip pat nurodomas didžiausias dujų tiekėjas, reikalingas dujų kiekis pagal saugomų vartotojų kategorijas ir pagal scenarijus, nurodytus 5 straipsnio 1 dalyje, ir bet kokie 5 straipsnio 2 dalyje numatyti tiekimo standarto sugriežtinimai, įskaitant atitikties 5 straipsnio 2 dalyje nustatytoms sąlygoms priežastis ir sugriežtintų tiekimo standartų arba papildomų įpareigojimų laikino sušvelninimo pagal 12 straipsnį tvarkos aprašą;

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informacija apie gamtinių dujų įmonėms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms nustatytus įpareigojimus, galinčius turėti įtakos dujų tiekimo saugumui, tokius kaip įpareigojimai užtikrinti saugų dujų sistemos veikimą;

d)  informacija apie gamtinių dujų įmonėms, tinkamais atvejais elektros energijos įmonėms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms nustatytus įpareigojimus, galinčius turėti įtakos dujų tiekimo saugumui, tokius kaip įpareigojimai užtikrinti saugų dujų sistemos veikimą;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  informacija apie kitas prevencines priemones, kuriomis siekiama mažinti atliekant rizikos vertinimą nustatytą įvairių rūšių riziką, pavyzdžiui, priemones, susijusias su poreikiu plėtoti kaimyninių valstybių narių jungiamuosius dujotiekius ir galimybe atitinkamais atvejais įvairinti dujų tiekimo maršrutus ir šaltinius, siekiant mažinti nustatytų rūšių riziką, kad būtų kuo ilgiau išlaikomas dujų tiekimas visiems vartotojams;

e)  informacija apie kitas prevencines priemones, kuriomis siekiama mažinti atliekant rizikos vertinimą nustatytą įvairių rūšių riziką, įskaitant riziką, nustatytą vykdant Sąjungos masto imitacinius tiekimo ir infrastruktūros veikimo bandymus, kaip nurodyta 10a straipsnyje. Tokios priemonės gali būti susijusios su poreikiu plėtoti kaimyninių valstybių narių jungiamuosius dujotiekius, toliau gerinti energijos vartojimo efektyvumą, mažinti dujų poreikį ir su galimybe įvairinti dujų tiekimo maršrutus ir šaltinius, pradėti tiekimą iš alternatyvių tiekėjų arba didinti jo mastą, be kita ko, savanoriškai sujungiant paklausą, ir telkti dujų atsargas, be kita ko, naudojantis bendrais virtualiais dujų rezervais, sudarytais iš įvairių skirtingose valstybėse narėse esamų lankstumo alternatyvų, arba naudojant regioninio lygmens saugyklas ar SGD terminalus, jei tinkama, siekiant mažinti nustatytų rūšių riziką, kad būtų kuo ilgiau išlaikomas dujų tiekimas visiems vartotojams;

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  informacija apie esamus ir būsimus jungiamuosius dujotiekius, įskaitant jungiamuosius dujotiekius, kuriais užtikrinama prieiga prie Sąjungos dujų tinklo, taip pat informacija apie tarpvalstybinius srautus, tarpvalstybinę prieigą prie saugyklų ir SGD įrenginių ir pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, ypač susidarius ekstremaliajai situacijai;

j)  informacija apie esamus ir būsimus jungiamuosius dujotiekius, įskaitant jungiamuosius dujotiekius, kuriais užtikrinama prieiga prie Sąjungos dujų tinklo, taip pat informacija apie tarpvalstybinius srautus, tarpvalstybinę prieigą prie saugyklų ir SGD įrenginių ir pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, ypač susidarius ekstremaliajai situacijai, taip pat skaičiavimus ir poveikio vertinimus, kad būtų galima palyginti galimybę sumažinti poreikį investuoti į šią tiekimo valdymo infrastruktūrą taikant ekonomiškai efektyvias poreikio valdymo priemones;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  informacija apie galimybes, kurias suteikia decentralizuoti, tvarūs ir prieinamos kainos sprendimai ir alternatyvūs energijos šaltiniai užtikrinant energijos tiekimo saugumą, pvz., atsinaujinantys energijos šaltiniai, įskaitant biodujas, ir efektyvaus energijos vartojimo priemonės;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Rengiant prevencinių veiksmų planą, visų pirma numatant 4 straipsnyje nustatyto infrastruktūros standarto įgyvendinimo veiksmus, atsižvelgiama į visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planą, kurį pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 10 dalį parengia ENTSO-G.

  Rengiant prevencinių veiksmų planą, visų pirma numatant 4 straipsnyje nustatyto infrastruktūros standarto įgyvendinimo veiksmus, atsižvelgiama į visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planą, kurį pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 10 dalį parengia ENTSO-G, be to, gali būti naudojamasi ENTSO-G Dujų regioninio koordinavimo tinklo ir tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių techninio ir operatyvinio pobūdžio praktine patirtimi.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Valstybės narės atlieka visų ne rinka pagrįstų prevencinių priemonių, kurios bus tvirtinamos po šio reglamento įsigaliojimo, įskaitant priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto tiekimo standarto, ir priemones, kuriomis siekiama sugriežtinti tiekimo standartą, kaip numatyta 5 straipsnio 2 dalyje, poveikio vertinimą. Atliekant tokį poveikio vertinimą atsižvelgiama bent į:

  Kompetentingos institucijos arba jų nacionalinės reguliavimo institucijos, jeigu valstybės narės taip nustatė, atlieka visų ne rinka pagrįstų prevencinių priemonių, kurios bus tvirtinamos arba toliau taikomos po šio reglamento įsigaliojimo, įskaitant priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto tiekimo standarto, ir priemones, kuriomis siekiama sugriežtinti tiekimo standartą, kaip numatyta 5 straipsnio 2 dalyje, poveikio vertinimą. Atliekant poveikio vertinimą atsižvelgiama bent į:

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  siūlomos priemonės poveikį nacionalinės dujų rinkos vystymuisi ir nacionalinio lygmens konkurencijai;

a)  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  siūlomų priemonių poveikį dujų vidaus rinkai;

b)  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nustatomas gamtinių dujų įmonių ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant atitinkamus elektros energijos gamintojus, vaidmuo ir atsakomybė, atsižvelgiant į tai, kiek juos veikia dujų tiekimo sutrikimai, taip pat jų ryšiai su kompetentingomis institucijomis ir atitinkamais atvejais nacionalinėmis reguliavimo institucijomis kiekvieno 10 straipsnio 1 dalyje nustatyto lygio krizės atveju;

b)  nustatomas gamtinių dujų įmonių, kai tinkama, elektros perdavimo sistemų operatorių ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant atitinkamus elektros energijos gamintojus, vaidmuo ir atsakomybė, atsižvelgiant į tai, kiek juos veikia dujų tiekimo sutrikimai, taip pat jų ryšiai su kompetentingomis institucijomis ir atitinkamais atvejais nacionalinėmis reguliavimo institucijomis kiekvieno 10 straipsnio 1 dalyje nustatyto lygio krizės atveju;

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prireikus nustatomos priemonės ir veiksmai, kurių reikia imtis siekiant sumažinti galimą dujų tiekimo sutrikimo poveikį centralizuotam šilumos tiekimui ir elektros energijos, pagamintos iš dujų, tiekimui;

e)  prireikus nustatomos priemonės ir veiksmai, kurių reikia imtis siekiant sumažinti galimą dujų tiekimo sutrikimo poveikį centralizuotam šilumos tiekimui ir elektros energijos, pagamintos iš dujų, tiekimui, visų pirma, kai tinkama, taikant integruotą energijos sistemų operacijų požiūrį elektros energijos ir dujų srityje;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  paskiriamas krizės valdytojas arba krizės valdymo grupė ir apibrėžiamas jo (jos) vaidmuo;

g)  paskiriamas krizės valdytojas arba krizės valdymo grupė ir apibrėžiamas jo (jos) vaidmuo, įskaitant bendradarbiavimą su ENTSO-G Dujų regioninio koordinavimo tinklu atliekant susiklosčius konkrečiai situacijai nustatytas atitinkamas techninio ir operatyvinio pobūdžio užduotis;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  nustatomas rinka pagrįstų priemonių vaidmuo siekiant įveikti pavojaus lygio krizę ir sumažinti ekstremaliosios situacijos padarinius;

h)  nustatomas rinka pagrįstų priemonių, įskaitant savanorišką paklausos sujungimą, vaidmuo siekiant įveikti pavojaus lygio krizę ir sumažinti ekstremaliosios situacijos padarinius;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  aprašomi tiekimo apribojimų nurodymai, kurie būtų taikomi susidarius ekstremaliajai situacijai;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib)  aprašomos 10a straipsnyje nurodytame tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių įvertinime pateiktos galimos priemonės;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ic)  aprašomas keitimosi informacija dėl dujų tiekimo ekstremaliosios situacijos atveju mechanizmas, pagrįstas tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių įvertinimu, įskaitant, jei tinkama, esamų mechanizmų naudojimą, pvz., ENTSO-G įsteigtą Dujų regioninio koordinavimo tinklą;

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  išsamiai aprašomi pavojaus lygio krizės ir ekstremaliosios situacijos atvejais gamtinių dujų įmonėms taikomi informacijos teikimo įpareigojimai;

k)  išsamiai aprašomi pavojaus lygio krizės ir ekstremaliosios situacijos atvejais gamtinių dujų įmonėms ir tam tikrais atvejais elektros energijos įmonėms taikomi informacijos teikimo įpareigojimai;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Ekstremaliųjų situacijų priemonėmis numatomas turimų gamtinių dujų tiekimas galutiniams vartotojams atsižvelgiant į skubos lygį, pakeičiamumą kitomis energijos formomis ir poveikį ekonomikai, kartu siekiant išsaugoti dujų tiekimą saugomiems vartotojams, ir deramai atsižvelgiant į tiekimo padėtį elektros energijos sektoriuje.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Per ekstremaliąją situaciją ir dėl pagrįstų priežasčių valstybė narė gali nuspręsti pirmiausia dujas tiekti tam tikroms ypatingos svarbos dujomis kūrenamoms elektrinėms ir tik po to – tam tikrų kategorijų saugomiems vartotojams. Tokia priemonė turi būti grindžiama 6 straipsnyje nustatytu rizikos vertinimu ir taikoma tik tais atvejais, kai dėl nepakankamo dujų tiekimo tokioms ypatingos svarbos dujomis kūrenamoms elektrinėms labai pablogėtų arba būtų stabdomas likusių dujų tiekimas saugomiems vartotojams, nes būtų itin sutrikdytas elektros energijos sistemos veikimas. Tokias ypatingos svarbos dujomis kūrenamas elektrines nustato elektros perdavimo sistemos operatoriai, veiksmus derindami su dujų perdavimo sistemos operatoriais.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriai

 

Ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 30 d., pasikonsultavęs su Dujų koordinavimo grupe, ENTSO-G pasiūlo aptarti tiekimo ir infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijus. Pasiūlymas apima bent veikimo sutrikimo scenarijus, kurie buvo imituoti paskutiniame visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros plane kiekvienam iš pagrindinių importo koridorių ir kiekvienam 5 straipsnio 1 dalyje nurodytam atvejui.

 

 

 

ENTSO-G iki 2017 m. lapkričio 1 d. Sąjungos mastu surengia imitacinį tiekimo ir infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijų, nustatytų pasikonsultavus su Dujų koordinavimo grupe, bandymą. Kompetentingos institucijos pateikia ENTSO-G imitaciniams bandymams surengti reikiamus duomenis, pavyzdžiui, duomenis apie didžiausią poreikį, gavybos pajėgumą ir poreikio valdymo priemones.

 

Vykdydama Sąjungos masto imitacinį bandymą ENTSO-G nustato ir įvertina I priede nurodytus regioninį požiūrį papildančius ir palengvinančius tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorius, kuriais dujos iš dujų šaltinio gali tekėti per regionus. To vertinimo rezultatai aptariami Dujų koordinavimo grupėje.

 

Sąjungos mastu atliekami imitaciniai bandymai ir tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriai atnaujinami kas ketverius metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių juos reikėtų atnaujinti dažniau.

 

Paskelbtos ekstremaliosios situacijos atveju tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių valstybės narės užtikrina, kad būtų suteikiama visa svarbi informacija apie dujų tiekimą, visų pirma apie turimą dujų kiekį ir galimus dujų nukreipimo ekstremaliąją situaciją paskelbusioms valstybėms narėms būdus ir šaltinius. Tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriuose esančios valstybės narės užtikrina, kad nebūtų taikomos jokios priemonės, neleidžiančios tiekti dujų ekstremaliąją situaciją paskelbusioms valstybėms narėms.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Paskelbusi regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją, Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus, visapusiškai atsižvelgdama į konsultuojantis su Dujų koordinavimo grupe gautą aktualią informaciją ir į šių konsultacijų rezultatus. Visų pirma Komisija:

3.  Paskelbusi regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją, Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus, visapusiškai atsižvelgdama į konsultuojantis su Dujų koordinavimo grupe gautą aktualią informaciją ir į šių konsultacijų rezultatus ir atitinkamais atvejais įtraukia ENTSO-G Dujų regioninio koordinavimo tinklą. Visų pirma Komisija:

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Gavusi kompetentingos institucijos pranešimą, kad valstybėje narėje paskelbtas išankstinis įspėjimas, arba savo iniciatyva Komisija naudojasi atitinkamomis išorės politikos priemonėmis dujų tiekimo padėties blogėjimui išvengti.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Jei valstybė narė pagal 10 straipsnio 1 dalį paskelbia ekstremaliosios situacijos lygio krizę, visi kitose valstybėse narėse pagal 5 straipsnio 2 dalį sugriežtinti tiekimo standartai arba gamtinių dujų įmonėms nustatyti papildomi įpareigojimai laikinai sušvelninami iki 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto lygio.

  Jei valstybė narė pagal 10 straipsnio 1 dalį paskelbia ekstremaliąją situaciją ir įrodo, kad yra taikomos visos jos regiono ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytos priemonės ir kad yra laikomasi visų jame nustatytų techninių ir komercinių sąlygų, visi kitose valstybėse narėse pagal 5 straipsnio 1a ir 2 dalis sugriežtinti tiekimo standartai arba gamtinių dujų įmonėms nustatyti papildomi įpareigojimai laikinai sušvelninami iki 5 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nustatyto lygio.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybė narė, kurioje buvo paskelbta ekstremalioji situacija ir kuri, nors ir įgyvendinusi ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytas priemones, negali užtikrinti dujų tiekimo saugomiems vartotojams, gali prašyti taikyti solidarumo priemones.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Jei, pritaikius 1 dalyje nustatytą priemonę, ekstremaliąją situaciją paskelbusioje valstybėje narėje vis tiek nėra patenkinamas tiekimo namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams poreikis, visos kitos valstybės narės, tiesiogiai sujungtos su ekstremaliąją situaciją paskelbusia valstybe nare, sustabdo dujų tiekimą kitiems savo vartotojams nei namų ūkiai, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjai ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai tokiu mastu, kad ekstremaliąją situaciją paskelbusioje valstybėje narėje būtų užtikrintas tiekimas namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams.

  Jei solidarumo priemones taikyti paprašiusioje valstybėje narėje dujų tiekimo saugomiems vartotojams poreikis nėra patenkinamas, visos kitos valstybės narės, tiesiogiai ar netiesiogiai per trečiąją šalį sujungtos su ta valstybe nare, sustabdo dujų tiekimą kitiems savo vartotojams nei saugomi vartotojai tokiu mastu, kad solidarumo priemones taikyti paprašiusioje valstybėje narėje būtų užtikrintas tiekimas saugomiems vartotojams.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirma pastraipa svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams taikoma, jei jie patenka į atitinkamos valstybės narės nustatytą saugomų vartotojų apibrėžtį.

Išbraukta.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Kompetentingos institucijos patvirtina priemones, reikalingas užtikrinti, kad dujas, kurias 2 dalyje aprašytu atveju jų teritorijoje nustojama tiekti kitiems vartotojams nei namų ūkiai, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjai ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiai, būtų galima tiekti valstybei narei, kurioje susidarė toje pačioje dalyje aprašyta ekstremalioji situacija, kad toje valstybėje narėje būtų užtikrintas tiekimas namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams.

  Kompetentingos institucijos patvirtina priemones, reikalingas užtikrinti, kad dujas, kurias 2 dalyje aprašytu atveju jų teritorijoje nustojama tiekti kitiems vartotojams nei saugomi vartotojai, būtų galima tiekti valstybei narei, kurioje susidarė toje pačioje dalyje aprašyta ekstremalioji situacija.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Tiesiogiai viena su kita sujungtos valstybės narės susitaria dėl techninių, teisinių ir finansinių 3 dalies taikymo priemonių ir aprašo jas atitinkamų regionų ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti susijusios su taikytinomis dujų kainomis, jungiamųjų dujotiekių naudojimu, įskaitant pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, dujų kiekiais ir kompensavimo išlaidų dengimu. Įgyvendinant 3 dalyje nustatytą įpareigojimą, pirmenybė teikiama rinka pagrįstoms priemonėms, tokioms kaip aukcionai. Jei 3 daliai taikyti reikalingos techninės, teisinės ir finansinės priemonės iš dalies pakeičiamos, atitinkamai atnaujinamas susijęs ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

  Tiesiogiai viena su kita sujungtos valstybės narės susitaria dėl techninių, teisinių ir finansinių 3 dalies taikymo priemonių ir aprašo jas atitinkamų regionų ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose. Tokios priemonės, be kita ko, susijusios su taikytinomis dujų kainomis, jungiamųjų dujotiekių naudojimu, įskaitant garantuojamą pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, dujų kiekiais ir kompensavimo išlaidų dengimu. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) gali atlikti pagalbininko funkciją skaičiuojant kompensavimo išlaidas (jos pagrindžiamos rinka). Solidarumo mechanizmas turėtų būti taikomas kaip paskutinė priemonė ir jame turėtų būti numatytas tinkamas kompensavimas, kiek galima sumažinantis susijusių rinkos dalyvių patiriamą žalą. Įgyvendinant 3 dalyje nustatytą įpareigojimą, pirmenybė teikiama rinka pagrįstoms priemonėms, tokioms kaip aukcionai. Šioje dalyje nurodytos dujų kainos ir kompensavimo sąnaudos ir mechanizmai atspindi rinkos sąlygas ir turi būti reguliariai peržiūrimi, taip pat esant ekstremaliosioms situacijoms. Jei 3 daliai taikyti reikalingos techninės, teisinės ir finansinės priemonės iš dalies pakeičiamos, atitinkamai atnaujinamas susijęs ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Komisija parengia solidarumo priemonių šablonų gaires, įskaitant standartines nuostatas, ir jas paskelbia ... iki [solidarumo mechanizmo įsigaliojimo data].

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  2 dalis taikoma nuo 2019 m. kovo 1 d.

  2 dalis taikoma nuo 2018 m. spalio1 d.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Jei valstybės narės nesutaria dėl reikalingų techninių, teisinių ir finansinių priemonių, Komisija gali pasiūlyti tokių priemonių sistemą savo nuomonėje ir sprendime dėl planų.

  Jei valstybės narės nesutaria dėl reikalingų techninių, teisinių, finansinių ir komercinių priemonių, Komisija pagal 4 dalies nuostatas parengia tokių priemonių sistemą.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Keitimasis informacija

Informacijos rinkimas

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informaciją apie priemones, kurių planuojama imtis ir kurias kompetentinga institucija jau įgyvendino, kad sumažintų ekstremaliosios situacijos padarinius, taip pat informaciją apie jų veiksmingumą;

b)  informaciją apie priemones, kurių planuojama imtis ir kurias kompetentinga institucija jau įgyvendino, kad sumažintų ekstremaliosios situacijos padarinius, įskaitant paklausos valdymo priemones, taip pat informaciją apie jų veiksmingumą;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, neatsižvelgiant į tai, ar paskelbta ekstremalioji situacija, kompetentinga institucija gali paprašyti dujų įmonių pateikti 1 dalyje nurodytą informaciją arba papildomą informaciją, įskaitant su sutartimis susijusią informaciją, būtiną siekiant įvertinti bendrą dujų tiekimo padėtį valstybėje narėje arba kitose valstybėse narėse. Komisija gali paprašyti kompetentingų institucijų pateikti iš gamtinių dujų įmonių gautą informaciją.

  Neatsižvelgiant į tai, ar paskelbta ekstremalioji situacija, kompetentinga institucija gali paprašyti gamtinių dujų įmonių pateikti 1 dalyje nurodytą informaciją arba papildomą informaciją, įskaitant su sutartimis susijusią informaciją, būtiną siekiant įvertinti bendrą dujų tiekimo padėtį valstybėje narėje arba kitose valstybėse narėse. Komisija gali paprašyti kompetentingų institucijų pateikti iš gamtinių dujų įmonių gautą informaciją. Komisija ir kompetentingos institucijos vengia užkrauti nereikalingą administracinę naštą, ypač nedubliuoja informacijos pateikimo įpareigojimų.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Jei Komisija mano, kad yra daromas arba gali būti padarytas neigiamas poveikis dujų tiekimui regione arba visoje Sąjungoje, ji gali paprašyti kompetentingų institucijų surinkti ir pateikti Komisijai informaciją, būtiną dujų tiekimo padėčiai Sąjungoje įvertinti. Komisija gali pateikti savo vertinimą Dujų koordinavimo grupei.

  Jei Komisija mano, kad yra daromas arba gali būti padarytas neigiamas poveikis dujų tiekimui regione arba visoje Sąjungoje, ji gali paprašyti kompetentingų institucijų surinkti ir pateikti Komisijai informaciją, būtiną dujų tiekimo padėčiai Sąjungoje įvertinti. Komisija pateikia savo vertinimą Dujų koordinavimo grupei.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pateikia šią informaciją apie ilgesnės nei vienų metų trukmės dujų tiekimo sutartis:

a)  atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir bet kurioms nacionalinėms reguliavimo institucijoms pateikia šią informaciją apie ilgesnės nei vienų metų trukmės dujų tiekimo sutartis:

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalies a punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

va)  informaciją apie kainą;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalies a punkto v i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vi)  informaciją apie dujų tiekimo sustabdymo sąlygas;

vi)  informaciją apie naujas derybas ir dujų tiekimo sustabdymo sąlygas;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kompetentingai institucijai ir Komisijai nedelsdamos praneša apie ilgesnės nei vienų metų trukmės dujų tiekimo sutartis, sudarytas arba pakeistas po [OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], jei pagal atskirą sutartį arba pagal visas su tuo pačiu tiekėju arba su juo susijusiomis įmonėmis sudarytas sutartis tiekiamas dujų kiekis sudaro daugiau kaip 40 proc. atitinkamoje valstybėje narėje per metus suvartojamo gamtinių dujų kiekio. Pranešti apie pakeitimus, susijusius tik su dujų kaina, nereikia. Įpareigojimas pranešti apie sutartis taikomas ir visiems komerciniams susitarimams, susijusiems su dujų tiekimo sutarties vykdymu.

b)  kompetentingai institucijai ir Komisijai nedelsdamos praneša apie ilgesnės nei vienų metų trukmės dujų tiekimo sutartis su tuo pačiu trečiosios šalies tiekėju arba su juo susijusiomis įmonėmis, sudarytas arba pakeistas po 2015 m. kovo 20 d., jei pagal atskirą sutartį arba pagal visas kitų tos pačios rinkos gamtinių dujų įmonių su tuo pačiu tiekėju arba su juo susijusiomis įmonėmis sudarytas sutartis tiekiamas dujų kiekis sudaro daugiau kaip 40 proc. bendro per metus iš trečiųjų šalių į atitinkamą valstybę narę importuojamų dujų kiekio. Įpareigojimas pranešti taikomas ir dujų kainai. Įpareigojimas pranešti apie sutartis taip pat taikomas visiems galiojantiems ir naujiems komerciniams susitarimams, susijusiems su dujų tiekimo sutarties vykdymu. Siekdamos šio tikslo, nacionalinės reguliavimo institucijos stebi rinkos pasiūlos struktūrą ir, kai 40 proc. riba viršijama, informuoja atitinkamas gamtinių dujų įmones.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentinga institucija iki kiekvienų metų rugsėjo mėn. pabaigos pateikia pirmos pastraipos a punkte išvardytus duomenis Komisijai.

Kompetentinga institucija iki kiekvienų metų rugsėjo mėn. pabaigos pateikia šios dalies a punkte išvardytus duomenis Komisijai. Komisija apibendrina gautus duomenis suskirstydama valstybes nares į grupes pagal panašius trečiųjų šalių tiekėjų modelius, kad būtų galima sukurti sutartinius lyginamuosius standartus, kuriuos taikys atitinkamos gamtinių dujų įmonės.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Sutartims su EEE valstybių tiekėjais netaikoma 6 dalyje nurodyta pranešimo prievolė.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Komisija naudoja surinktus duomenis gamtinių dujų įmonių kiekviename regione mokamai vidutinei dujų kainai apskaičiuoti, kaip apibrėžta I priede ir visoje Sąjungoje. Gauti rezultatai skelbiami kas dvejus metus.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, jei kompetentinga institucija arba Komisija mano, kad dujų tiekimo sutartis, kuriai netaikomas šio straipsnio 6 dalies b punktas, gali neigiamai paveikti tiekimo saugumą valstybėje narėje, regione arba visoje Sąjungoje, valstybės narės, kurioje savo veiklą vykdo sutartį sudariusi gamtinių dujų įmonė, kompetentinga institucija arba Komisija gali paprašyti gamtinių dujų įmonės pateikti atitinkamą sutartį, kad būtų galima įvertinti jos poveikį tiekimo saugumui. Taip pat gali būti prašoma pateikti bet kokius kitus komercinius susitarimus, susijusius su dujų tiekimo sutarties vykdymu.

  Tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, jei kompetentinga institucija arba Komisija mano, kad dujų tiekimo sutartis, kuriai netaikomas šio straipsnio 6 dalies b punktas, gali neigiamai paveikti dujų tiekimo saugumą valstybėje narėje, regione arba visoje Sąjungoje, valstybės narės, kurioje savo veiklą vykdo sutartį sudariusi gamtinių dujų įmonė, kompetentinga institucija arba Komisija pareikalauja gamtinių dujų įmonės pateikti atitinkamą sutartį, kad būtų galima įvertinti jos poveikį dujų tiekimo saugumui. Taip pat gali būti prašoma pateikti bet kokius kitus komercinius susitarimus, susijusius su dujų tiekimo sutarties vykdymu, arba komercinius susitarimus dėl infrastruktūros plėtros ir veikimo.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Ne vėliau kaip ... [6 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] kompetentinga institucija nustato priemones dėl baudų gamtinių dujų įmonėms skyrimo, jeigu jos nesilaiko 6 arba 7 dalies nuostatų. Tokios baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Jei Komisija nusprendžia, kad dujų tiekimo sutarties sąlygomis pažeidžiamos šio reglamento nuostatos, ji gali svarstyti galimybę pradėti tolesnę procedūrą, be kita ko, pagal Sąjungos konkurencijos teisę. Komisija informuoja atitinkamą gamtinių dujų įmonę ir susijusią kompetentingą instituciją apie dujų tiekimo sutarties nesuderinamumą su šio reglamento nuostatomis ir paprašo pakeisti sutarties sąlygas. Gamtinių dujų įmonė arba susijusi kompetentinga institucija per tris mėnesius nuo prašymo gavimo dienos pateikia Komisijai pakeitimus arba ją informuoja apie priežastis, kodėl nesutinka su pateiktu prašymu. Komisija per tris mėnesius nuo gamtinių dujų įmonės atsakymo gavimo dienos pakeičia, panaikina arba patvirtina savo prašymą. Komisija pateikia išsamias savo sprendimo priežastis. Kompetentinga institucija ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] nustato priemones dėl baudų gamtinių dujų įmonėms skyrimo, jeigu jos nesilaiko prašyme pateiktų reikalavimų. Tokios baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, turint omenyje reikalavimų nesilaikymo mastą ir atitinkamų gamtinių dujų įmonių naudą, kurią jos gali gauti nesilaikydamos reikalavimų.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumą.

9.  Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina griežtą neskelbtinos komercinės informacijos, kuri pateikiama įgyvendinant šio straipsnio nuostatas, konfidencialumą.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Siekiant palengvinti dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą, įsteigiama Dujų koordinavimo grupė. Šią grupę sudaro valstybių narių, visų pirma jų kompetentingų institucijų, taip pat Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – agentūra), ENTSO-G ir atitinkamam pramonės sektoriui bei atitinkamiems vartotojams atstovaujančių įstaigų atstovai. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama, kad ji būtų visapusiškai reprezentatyvi. Grupei pirmininkauja Komisija. Grupė patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

  Siekiant palengvinti dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą, įsteigiama Dujų koordinavimo grupė. Šią grupę sudaro valstybių narių, visų pirma jų kompetentingų institucijų ir bet kurių nacionalinių reguliavimo institucijų, taip pat Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – agentūra), ENTSO-G ir atitinkamam pramonės sektoriui bei atitinkamiems vartotojams atstovaujančių įstaigų atstovai. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama, kad ji būtų visapusiškai reprezentatyvi. Grupei pirmininkauja Komisija. Grupė patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visa informacija, aktualia dujų tiekimo saugumui nacionaliniu, regioniniu ir Sąjungos lygmenimis;

b)  visa informacija, aktualia dujų tiekimo saugumui nacionaliniu, regioniniu ir Sąjungos lygmenimis, įskaitant informaciją ir duomenis apie įgyvendinamą ir planuojamą paklausos valdymo politiką ir priemones;

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  priemonių, kurių imamasi reaguojant į ekstremaliąją situaciją Sąjungoje, derinimu su trečiosiomis šalimis, kurios yra Energijos bendrijos steigimo sutarties susitariančiosios šalys, ir su kitomis trečiosiomis šalimis;

g)  priemonių, kurių imamasi reaguojant į ekstremaliąją situaciją Sąjungoje, derinimu su Energijos bendrijos susitariančiosiomis šalimis ir su kitomis trečiosiomis šalimis;

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  3 straipsnio 2 dalies antru sakiniu, 3 straipsnio 6 dalimi, 4 straipsnio 3, 4 ir 6 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies d punktu, 7 straipsnio 5 dalies b ir e punktais, 8 straipsnio 1 dalies e, g ir i punktais, 8 straipsnio 4 dalies b ir c punktais, 9 straipsnio 1 dalies j ir m punktais, 9 straipsnio 4 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 5 dalimi ir 12 straipsniu sukuriami valstybių narių įsipareigojimai Energijos bendrijos susitariančiosioms šalims, jei laikomasi šios procedūros:

1.  3 straipsnio 2 dalies antru sakiniu, 3 straipsnio 6 dalimi, 4 straipsnio 3, 4 ir 6 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies d punktu, 7 straipsnio 5 dalies b ir e punktais, 8 straipsnio 1 dalies e, g ir i punktais, 8 straipsnio 4 dalies b ir c punktais, 9 straipsnio 1 dalies j ir m punktais, 9 straipsnio 4 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 5 dalimi ir 12 straipsniu sukuriami visų valstybių narių įsipareigojimai Energijos bendrijos susitariančiosioms šalims, jei laikomasi šios procedūros:

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Remdamasi 7 straipsnio 5 dalyje nurodytais vertinimais, Komisija atitinkamais atvejais padaro išvadas dėl galimų tiekimo saugumo padidinimo Sąjungos lygmeniu priemonių ir teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitas, įskaitant atitinkamais atvejais rekomendacijas dėl šio reglamento tobulinimo.

Remdamasi 7 straipsnio 5 dalyje nurodytais vertinimais, Komisija atitinkamais atvejais padaro išvadas dėl galimų dujų tiekimo saugumo padidinimo Sąjungos lygmeniu priemonių ir teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitas, įskaitant, jei būtina, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl šio reglamento dalinio pakeitimo.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dokumentų teikimas

Dokumentų perdavimas

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rizikos vertinimas, prevencinių veiksmų planai, ekstremaliųjų situacijų valdymo planai ir visi kiti dokumentai Komisijai teikiami elektroniniu būdu per CIRCABC platformą.

Rizikos vertinimas, prevencinių veiksmų planai, ekstremaliųjų situacijų valdymo planai ir visi kiti dokumentai Komisijai perduodami elektroniniu būdu per CIRCABC platformą.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visas su teikiamu dokumentu susijęs susirašinėjimas vyksta elektroniniu būdu.

Visas su šio straipsnio nuostatomis susijęs susirašinėjimas vyksta elektroniniu būdu.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nustatyta formulės taikymo teritorija – geografinė vietovė, kuriai atliekamas apskaičiavimas pagal N – 1 formulę ir kurią nustato kompetentinga institucija.

Nustatyta formulės taikymo teritorija – geografiškai nustatyta atitinkamos rinkos vietovė, kuriai atliekamas apskaičiavimas pagal N – 1 formulę ir kurią nustato kompetentinga institucija.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Kad užtikrintų arba padidintų jungiamojo dujotiekio pajėgumą transportuoti abiem kryptimis arba jiems būtų suteikta šio įpareigojimo išimtis arba pratęstas tokios išimties galiojimas, abiejose jungiamojo dujotiekio pusėse veikiantys perdavimo sistemos operatoriai, pasikonsultavę su visais dujų tiekimo koridoriaus perdavimo sistemos operatoriais, savo kompetentingoms institucijoms (atitinkamoms kompetentingoms institucijoms) pateikia:

  Kad užtikrintų arba padidintų jungiamojo dujotiekio pajėgumą transportuoti abiem kryptimis arba kad jiems būtų suteikta šio įpareigojimo išimtis arba pratęstas tokios išimties galiojimas, abiejose jungiamojo dujotiekio pusėse veikiantys perdavimo sistemos operatoriai, pasikonsultavę su visais dujų tiekimo koridoriaus perdavimo sistemos operatoriais, savo kompetentingoms institucijoms arba savo reguliavimo institucijoms, jei jos nėra kompetentingos institucijos (kartu šiame priede – atitinkamos kompetentingos institucijos) pateikia:

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 punkto 1.1 papunkčio e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  Apibūdinkite vietos gavybos vaidmenį regione:

e)  Apibūdinkite vietos gavybos vaidmenį regione, įskaitant biodujas:

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 punkto 1.1 papunkčio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  Dujų paklausos scenarijai, taip pat atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo priemonių poveikį galutiniam per metus suvartojamam dujų kiekiui.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 punkto 1.2 papunkčio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  Dujų paklausos scenarijai, taip pat atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo priemonių poveikį galutiniam per metus suvartojamam dujų kiekiui.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 punkto 1.1 punkto e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  Apibūdinkite vietos gavybos vaidmenį regione:

e)  Apibūdinkite vietos gavybos vaidmenį regione, įskaitant biodujas:

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 punkto 1.1 papunkčio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  Apibūdinkite energijos vartojimo efektyvumo priemonių vaidmenį ir jų poveikį galutiniam per metus suvartojamam dujų kiekiui.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 1 punkto 1.2 papunkčio g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  Apibūdinkite energijos vartojimo efektyvumo priemonių vaidmenį ir jų poveikį galutiniam per metus suvartojamam dujų kiekiui.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Apibūdinkite kitas priemones, kurios priimtos dėl nesusijusių su rizikos vertinimu priežasčių, bet kurios daro teigiamą poveikį regiono / valstybės narės tiekimo saugumui.

b)  Apibūdinkite kitas priemones, kurios priimtos dėl rizikos vertinime nenustatytų priežasčių, bet kurios daro teigiamą poveikį regiono ir (arba) valstybės narės tiekimo saugumui.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo pirmo šablono 9 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Apibūdinkite mechanizmus, naudojamus ENTSO-G Dujų regioninio koordinavimo tinklo perduotai techninio ir operatyvinio pobūdžio praktinei patirčiai įtraukti.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo antro šablono 6 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Apibūdinkite taikomus bendradarbiavimo su ENTSO-G Dujų regioninio koordinavimo tinklu mechanizmus.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas

Įsigaliojus Reglamentui (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB, ES žengtas pirmasis žingsnis didesnio gamtinių dujų įmonių, valstybių narių ir Europos Komisijos veiksmų reaguojant į tarptautinį dujų tiekimo saugumo iššūkį koordinavimo linkme.

2010 m. reglamentas grindžiamas pripažinimu, kad, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 194 straipsnyje, energetinis saugumas – tai bendros nacionalinės valdžios institucijų ir ES kompetencijos ir atsakomybės sritis. Šiame straipsnyje nustatyta, kad bendra energetikos politika grindžiama solidarumo principu ir kad ja siekiama užtikrinti, inter alia, energijos tiekimo saugumą.

2010 m. reglamento nuostatos atitiko ilgalaikę Parlamento poziciją, kuria raginama papildyti reguliavimo sistemą ir sukurti reikiamą energijos vidaus rinkos infrastruktūrą, įtraukiant nuostatas, pagal kurias, vadovaujantis solidarumo principu, būtų lengviau taikyti bendrus išorės tiekimo sutrikimų prevencijos ir reagavimo į juos mechanizmus. Tai buvo labai svarbu atsižvelgiant į didėjančią ES priklausomybę nuo importuojamų dujų, taip pat į pakartotinius dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimus, kurie padarė didelį poveikį tiekimui į keletą ES valstybių narių.

Dėl 2006 ir 2009 m., taip pat vėliau 2014 m. kilusių dujų krizių atsirado netikrumas dėl dujų tiekimo. Todėl energetinis saugumas tapo svarbiausiu ES politikos formavimo klausimu ir vienu iš pagrindinių 2015 m. vasario 25 d. Europos Komisijos patvirtintos vadinamosios Energetikos sąjungos strategijos tikslų.

Kaip paaiškėjo, 2010 m. reglamentas buvo labai svarbus didinant energetinį saugumą Europoje. Kartu, atsižvelgdamas į po vėliau kilusių tiekimo krizių atliktų testavimų nepalankiausiomis sąlygomis, 2010 m. reglamento įgyvendinimo ataskaitos ir 2015 m. Komisijos surengtų viešų konsultacijų rezultatus, pranešėjas pripažįsta, kad požiūrio, pagal kurį veiksmų imamasi šalies lygmeniu, kaip paaiškėjo, nepakanka su regionų skirtumais ir tarpvalstybiniu dujų tiekimo pobūdžiu susijusioms problemoms visiškai išspręsti, todėl būtina stiprinti solidarumu grindžiamus reagavimo į tiekimo sutrikimus mechanizmus. Pranešėjas mano, kad, norint šalinti tolesnes valstybių narių tarpusavio kliūtis, mažinti prevencijos išlaidas ir kuo labiau padidinti padarinių mažinimo veiksmų efektyvumą, reikia užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą, geresnį veiksmų koordinavimą ir didesnį skaidrumą, ypač atsižvelgiant į vykdomą ES dujų rinkų integraciją ir koridoriais grindžiamą požiūrį į dujų tiekimą ir srautus priešinga kryptimi Europoje.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos iniciatyvą persvarstyti 2010 m. reglamentą. Tai – vienas iš pagrindinių pagal energetikos sąjungos programą numatytų teisėkūros veiksmų, kurį atlikti Parlamentas taip pat paragino savo 2015 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo. Pranešėjas palankiai vertina bendrą Komisijos požiūrį, kuriuo siekiama stiprinti esamus mechanizmus, kad būtų galima toliau didinti ES energetinį saugumą.

II. Pagrindiniai pranešėjo nustatyti aspektai

II.1. Regioninis požiūris ir tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriai

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į tarpvalstybinį dujų tiekimo pobūdį (nes 90 proc. dujų srautų per Europą maršrutų kerta bent vieną valstybinę sieną) ir su tuo susijusią šalutinio tiekimo sutrikimų poveikio kitoms valstybėms riziką, reikia, kaip per pastarąjį dešimtmetį buvo siūloma daugelyje politikos iniciatyvų ir ne kartą patvirtino Parlamentas, galbūt plačiau bendradarbiauti ir stiprinti Komisijos atliekamą veiksmų koordinatorės vaidmenį. Vienos iš minėtų iniciatyvų yra Europos energetikos bendrija, kurią sukurti pranešėjas pasiūlė kartu su buvusiu Komisijos Pirmininku Jacques’u Delors’u, ir galiausiai Energetikos sąjungos strategija.

Nors pranešėjas labai pritaria visos Sąjungos ir galbūt taip pat visos Europos masto požiūriui, jis atsižvelgia į naujojo reglamento poveikio vertinimo išvadas. Komisija palygino keturis galimus scenarijus: pradinį (nesiimti jokių tolesnių veiksmų ES lygmeniu), su teisėkūra nesusijusių priemonių (griežčiau įgyvendinti esamus teisės aktus ir taikyti neprivalomas priemones), su teisėkūra susijusių priemonių (kuriomis numatoma geriau koordinuoti du galimus aspektus) ir galiausiai visiško suderinimo ES lygmeniu scenarijus. Atlikus scenarijų analizę nustatyta, kad geresnis koordinavimas, kai kuriuos principus ir standartus nustatant ES lygmeniu, yra geriausias pasirinkimo variantas.

Pranešėjas mano, kad regioninis požiūris į rizikos vertinimą, taip pat prevencinių ir padarinių mažinimo planų rengimas – veiksmingas ir efektyvus būdas užtikrinti gerokai aukštesnio lygio energetinį saugumą. Pranešėjas taip pat tvirtai palaiko pasiūlymą suderinti šablonus, taip pat nustatyti tarpusavio vertinimo mechanizmą, kuris padės užtikrinti, kad sprendimai, dėl kurių susitarta atitinkamuose regionuose, virstų veiksminga ir suderinama visos Sąjungos masto energetinio saugumo sistema.

Kartu, kalbant apie ekstremaliosios situacijos prevenciją arba jos padarinių mažinimą, reikėtų laikyti, kad regionai patys apsirūpina dujomis. Nestabilus energijos tiekimas vienai šaliai ar regionui turi įtakos visiems ES tiekimo koridorių regionams. Nors valstybės narės bet kuriuo atveju turėtų ne tik bendradarbiauti regionuose, bet ir imtis kitų veiksmų, į šį pasiūlymą būtų naudinga įtraukti stipresnę europinę perspektyvą, suteikiančią galimybę grįžti prie visų didesnėje ES dujų vidaus rinkoje turimų išteklių ir priemonių. Šį tikslą būtų galima pasiekti ES lygmeniu atliekant išsamią atitinkamų tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių analizę, remiantis valstybių narių grupei bendrais dujų tiekimo šaltiniais.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad, siekiant užtikrinti valstybės narės arba valstybių narių grupės energetinį saugumą, tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriai gali būti esminės informacijos šaltiniai ir galimos pagalbos valstybėms narėms rengiant rizikos vertinimus ir regioninius prevencinių veiksmų planus bei ekstremaliųjų situacijų valdymo planus priemonės, nurodant turimą dujų kiekį ir galimus dujų nukreipimo toms valstybėms narėms, kurioms jų reikia, būdus ir šaltinius. Remiantis esamais ENTSO-G koordinavimo mechanizmais, tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriai turėtų papildyti regioninį požiūrį, taigi ir užkirsti kelią susiskaidymui ir gerokai sustiprinti europinę perspektyvą, taip pat didinti ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir reagavimo į jas priemonių veiksmingumą. Be to, pranešėjas yra įsitikinęs, kad privalomas dujų tiekimo vertinimas neapsiribojant vien tik regionais padėtų Sąjungai ir valstybėms narėms daug geriau pasirengti krizei ir suteiktų galimybę greičiau reaguoti į krizę, jeigu ji kiltų.

II.2. Solidarumo mechanizmas

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad į šį pasiūlymą, kaip teisiškai privalomas kraštutiniu atveju taikytinas principas, įtraukta solidarumo sąlyga. Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad ši sąlyga neturėtų būti laikoma alternatyva rinka grindžiamiems prevenciniams veiksmas, kurių galima imtis ES dujų vidaus rinkoje, ir kad ja nereikėtų pakeisti nė vienos šalies pastangų didinti savo atsparumą tiekimo sutrikimams įvairinant savo dujų tiekėjus, dujų tiekimo maršrutus ir energijos rūšis ir didinant savo energijos vartojimo efektyvumą.

II.3. Keitimasis informacija

Pranešėjas tvirtai palaiko argumentus, kad, norint užtikrinti saugų energijos tiekimą, reikia visos Sąjungos įmonėms, taip pat energetikos įmonėms, sudaryti vienodas sąlygas prekiauti energija, nustatant skaidrias laisvosios rinkos taisykles, kurios būtų privalomos visoms visos tiekimo, perdavimo ir skirstymo grandinės įmonėms ir suinteresuotiesiems subjektams.

Pranešėjas pripažįsta, kaip svarbu atliekant rizikos vertinimus ir užtikrinant krizių prevenciją ir jų padarinių mažinimą tinkamai keistis informacija. Todėl pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui reikalauti, kad, sudarius arba pakeitus tam tikras atitinkamas sutartis, apie tai būtų automatiškai pranešama Komisijai ir kompetentingai institucijai, taip pat nustatyti išimtinę kompetentingos institucijos ir Komisijos teisę tinkamai pagrįstais atvejais prašyti gamtinių dujų įmonių pateikti sutartį, kad būtų atliktas jos poveikio tiekimo saugumui įvertinimas.

II.4. Saugomi vartotojai

Pranešėjas siūlo visos Sąjungos mastu suderinti saugomų vartotojų apibrėžtį. Tai padės pašalinti valstybių narių skirtumus, kurie gali turėti neigiamos įtakos tiekimo standartui, visų pirma tuomet, kai jis pasiekiamas taikant ne rinka pagrįstas priemones ir tai daro neigiamą įtaką vidaus rinkai ir kaimyninių valstybių narių tiekimo saugumui, nes mažėja dujų rinkų likvidumas, visų pirma tais atvejais, kai susiklosto įtempta tiekimo ir poreikio padėtis.

Pranešėjas taip pat siūlo leisti valstybėms narėms pirmenybę teikti tam tikroms dujomis kūrenamoms elektrinėms, kurios yra labai svarbios tinklo vientisumui užtikrinti. Laikantis griežtų sąlygų, tokioms elektrinėms turėtų būti teikiama pirmenybė saugomų vartotojų atžvilgiu, kad būtų išvengta visiško tiekimo nutrūkimo, dėl kurio visiems saugomiems vartotojams apskritai nebūtų tiekiama elektra ir galbūt dujos (jeigu dujiniams įrenginiams reikalinga elektros energija).

II.5. Energijos bendrijos įtraukimas

Pranešėjas visiškai pritaria, kad energijos, visų pirma tiekimo saugumo, srityje būtina sukurti bendrą ES ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių reguliavimo sistemą. Todėl pranešėjas palankiai vertina Komisijos požiūrį, pagal kurį tam tikros šio reglamento nuostatos (dėl rizikos vertinimų, prevencinių veiksmų planų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų suderinamumo tarpvalstybiniu lygmeniu) būtų taikomos Energijos bendrijai, kai tik jos susitariančiosios šalys įvykdys atitinkamus teisinius įsipareigojimus.

II.6. Bendras pirkimas

Pranešėjas jau ne kartą palankiai įvertino bendrą pirkimą, nes tai yra priemonė įmonių, šalių ar regionų derybinei pozicijai išorės tiekėjų atžvilgiu stiprinti, taip mažinant energijos kainas vartotojams ir padedant užtikrinti rinka ir solidarumu grindžiamą tiekimo saugumą. Parlamentas savo rezoliucijoje dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo taip pat paragino įvertinti savanoriško bendro dujų pirkimo sistemos tinkamumą ir galimą struktūrą. Pranešėjas tebėra įsitikinęs, kad ES teisės aktai turėtų atspindėti savanorišką bendrą pirkimą, dėl kurio ES pagal principą „iš apačios į viršų“ jau pateiktos pirmosios iniciatyvos.

***

Grėsmė kyla ne tik vieno konkretaus energijos ištekliaus tiekimo saugumui, bet ir bendram ES saugumui, ekonominiam konkurencingumui, ekonomikos augimui ir mūsų piliečiams skirtoms naujoms darbo vietoms. Be to, tai svarbu įgyvendinant mūsų plataus užmojo kovos su klimato kaita politiką ir palaikant santykius su kaimyninėmis šalimis. Derėdamiesi dėl naujojo reglamento, turime turėti omenyje visus šiuos aspektus. Tiekimo saugumas gali būti mūsų saugaus ir tvaraus augimo, taip pat bendros Europos sėkmės, kuria būtų galima remtis kitus dešimtmečius, atspirties taškas.

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (14.9.2016)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010
(COM(2016) 0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Nuomonės referentas: Jacek Saryusz-Wolski

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija pateikė Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą, kuriuo siekiama užtikrinti dujų tiekimo saugumą. Pasiūlymas dėl reglamento vertinamas palankiai, ir tai, kad jame skiriamas dėmesys regioniniam bendradarbiavimui ir saugumo mechanizmams, dera su aktyvesnio dalyvavimo ES lygmeniu būtinybe siekiant išvengti dujų tiekimo sutrikimų.

Turi būti sustiprintas regioninis bendradarbiavimas informacijos apie dujų tiekimo sutrikimus srautų ir saugomiems vartotojams taikomų reglamentavimo išimčių klausimais. Išimtys turėtų būti nustatomos regioniniu lygmeniu siekiant pagerinti prevencinių veiksmų planų ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planų turinį ir aiškumą. Vis dėlto jei regioninį bendradarbiavimą būtų sunku vykdyti dėl to, kad valstybės narės nesusitaria, Komisija turėtų pasilikti galimybę nustatyti techninę ir teisinę sistemą, kad būtų laikomasi solidarumo nuostatos, vykdomi būtini rizikos vertinimo planai ar taikomi bendradarbiavimo mechanizmai.

Strateginis dujų tiekimo maršrutų ir šaltinių įvairinimo tikslas prireikus turėtų būti sutvirtintas taikant savanoriško paklausos sujungimo mechanizmą – tai atitinka Europos Vadovų Tarybos pasiūlymus. Toks mechanizmas galėtų sumažinti monopolistinį svertą mažiau konkurencingose rinkose, jei suinteresuotosios šalys nuspręstų bendradarbiauti.

Sveikintinas Energijos bendrijos šalių, jei jos atitiktų 15 straipsnyje nurodytus reikalavimus, sisteminis įtraukimas. Vis dėlto ES taip pat turi stiprinti ryšius su šiai sistemai nepriklausančiomis trečiosiomis šalimis ir parengti reagavimo į išorės ekstremaliąsias situacijas priemones. Šio klausimo svarba išryškėjo Komisijai dalyvaujant Ukrainos ir Rusijos derybose dėl vadinamojo žiemos paketo.

Informacijos mainų mechanizmas turėtų užtikrinti vienodas visų sutarčių, viršijančių tam tikrą absoliutų dydį, reikšmingą bendrosios energijos rinkos kaip visumos, o ne tik vienos šalies veikimui, sąlygas. Nelogiška ir nepagrįsta susieti sutarčių dydį su pavienių šalių dujų rinkomis ir drauge kurti ES bendrąją energijos rinką. Su šalimis siejama santykinė suvartojimo riba turėtų atlikti pagalbinį vaidmenį siekiant užtikrinti, kad būtų įtraukiamos kai kurių nekonkurencingų mažesnių rinkų sutartys ir energetinės salos. Pagal 13 straipsnį teikiamos sutartys turėtų būti ne tik nagrinėjamos, jose taip pat Komisijos galėtų būti reikalaujama imtis veiksmų, reikalingų siekiant užtikrinti atitiktį pasiūlymui dėl reglamento.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  gamtinės dujos (toliau – dujos) tebėra vienas pagrindinių Sąjungos energijos tiekimo komponentų. Didelė dalis šių dujų importuojama į Sąjungą iš trečiųjų šalių;

(1)  gamtinės dujos (toliau – dujos) tebėra vienas pagrindinių Sąjungos energijos tiekimo komponentų. Didelė dalis šių dujų importuojama į Sąjungą iš trečiųjų šalių, dėl to kai kurios ES valstybės narės išlieka ženkliai ar visiškai priklausomos nuo monopolinio dujų tiekimo iš trečiųjų šalių;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  didelis dujų tiekimo sutrikimas gali turėti poveikį visoms valstybėms narėms, visai Sąjungai ir 2005 m. spalio 25 d. Atėnuose pasirašytos Energijos bendrijos sutarties susitariančiosioms šalims. Jis taip pat gali smarkiai pakenkti Sąjungos ekonomikai ir turėti didelių socialinių padarinių, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms;

(2)  didelis dujų tiekimo sutrikimas net vienoje valstybėje narėje gali turėti poveikį visoms valstybėms narėms, visai Sąjungai ir 2005 m. spalio 25 d. Atėnuose pasirašytos Energijos bendrijos sutarties susitariančiosioms šalims. Jis taip pat gali smarkiai pakenkti Sąjungos ekonomikai ir turėti didelių socialinių padarinių, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad sunkių klimato sąlygų arba dujų tiekimo sutrikimų atveju būtų imamasi visų būtinų priemonių nepertraukiamam dujų tiekimui, visų pirma saugomiems vartotojams, visoje Sąjungoje užtikrinti. Šių tikslų turėtų būti siekiama ekonomiškai efektyviausiomis priemonėmis ir neiškreipiant energijos rinkų;

(3)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad sunkių klimato sąlygų arba dujų tiekimo sutrikimų atveju būtų imamasi visų būtinų priemonių nepertraukiamam dujų tiekimui, visų pirma saugomiems vartotojams, visoje Sąjungoje užtikrinti. Šių tikslų turėtų būti siekiama ekonomiškai efektyviausiomis priemonėmis, pasitelkiant proporcingus ir nediskriminacinius mechanizmus, ir neiškreipiant energijos rinkų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  šis reglamentas įgyvendinamas sudėtingu laikotarpiu, kai pasaulines energijos rinkas neigiamai paveikė Rusijos įsiveržimas į Ukrainą ir Krymo aneksija 2014 m., toliau auga įtampa Juodosios jūros ir Kaspijos jūros regionuose, grupuotė „Islamo valstybė“ savo okupuotose teritorijose perėmė naftos ir dujų tiekimo kontrolę ir vyrauja įtampa tarp Saudo Arabijos ir Irano;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių jau turėjo didelės teigiamos įtakos dujų tiekimo saugumo padėčiai Sąjungoje – tiek pasirengimui tiekimo sutrikimams, tiek jų padarinių mažinimui. Dabar valstybės narės turi rengti planus, kuriuose nustatomos prevencinės ir skubos priemonės, todėl yra geriau pasirengusios atremti tiekimo krizę, be to, jos turi vykdyti įvairius įpareigojimus dėl infrastruktūros pajėgumo ir dujų tiekimo, todėl yra geriau apsisaugojusios. Tačiau 2014 m. spalio mėn. parengtoje Reglamento (ES) Nr. 994/2010 įgyvendinimo ataskaitoje pabrėžti tie reglamento aspektai, kuriuos pagerinus tiekimo saugumas Sąjungoje būtų dar sustiprintas;

(4)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių jau turėjo didelės teigiamos įtakos dujų tiekimo saugumo padėčiai Sąjungoje – tiek pasirengimui tiekimo sutrikimams, tiek jų padarinių mažinimui. Dabar kai kurios valstybės narės turi rengti planus, kuriuose nustatomos prevencinės ir skubos priemonės, todėl yra geriau pasirengusios atremti tiekimo krizę, be to, jos turi vykdyti įvairius įpareigojimus dėl infrastruktūros pajėgumo ir dujų tiekimo, todėl yra geriau apsisaugojusios. Tačiau 2014 m. spalio mėn. parengtoje Reglamento (ES) Nr. 994/2010 įgyvendinimo ataskaitoje pabrėžti tie reglamento aspektai, kuriuos pagerinus tiekimo saugumas Sąjungoje būtų dar sustiprintas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu13 išnagrinėti dalinio arba visiško dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimo padariniai ir prieita prie išvados, kad didelio sutrikimo atveju vien nacionalinės priemonės nėra itin veiksmingos dėl savo taikymo srities, kuri savaime yra ribota. Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis parodė, kaip aktyvesniu valstybių narių bendradarbiavimu grindžiamas metodas gali smarkiai sumažinti labai didelių tiekimo sutrikimų padarinius pažeidžiamiausiose valstybėse narėse;

(5)  2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu13 išnagrinėti dalinio arba visiško dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimo padariniai ir prieita prie išvados, kad didelio sutrikimo atveju vien nacionalinės priemonės nėra itin veiksmingos dėl savo taikymo srities, kuri savaime yra ribota, ir nepakankamo koordinavimo, ypač regioniniu lygmeniu. Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis parodė, kaip aktyvesniu valstybių narių bendradarbiavimu grindžiamas metodas gali smarkiai sumažinti labai didelių tiekimo sutrikimų padarinius pažeidžiamiausiose valstybėse narėse;

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 final.

13 COM(2014) 654 final.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekiant apsaugoti Sąjungos energijos tiekimą, būtina įvairinti energijos šaltinius ir kurti naujas energetikos tinklų jungtis tarp valstybių narių. Tuo pačiu metu nepaprastai svarbu didinti bendradarbiavimą energetinio saugumo srityje su Sąjungos kaimyninėmis šalimis, strateginiais partneriais, taip pat tarp Sąjungos institucijų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2015 m. vasario mėn. Komisijos komunikate „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“14 pabrėžiama, kad energetikos sąjunga grindžiama solidarumu ir pasitikėjimu, kurie yra būtinos energetinio saugumo sąlygos. Šiuo reglamentu turėtų būti siekiama didinti solidarumą ir pasitikėjimą tarp valstybių narių ir įvesti tam reikalingas priemones – tokiu būdu bus sudarytos sąlygos energetikos sąjungai įgyvendinti;

(6)  2015 m. vasario mėn. Komisijos komunikate „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“14 pabrėžiama, kad energetikos sąjunga grindžiama solidarumu ir pasitikėjimu, kurie yra būtinos energetinio saugumo sąlygos. Šiuo reglamentu turėtų būti siekiama didinti solidarumą ir pasitikėjimą tarp valstybių narių ir įvesti tam reikalingas priemones – tokiu būdu bus sudarytos sąlygos energetikos sąjungai įgyvendinti. Todėl Sąjunga turėtų remti tik tuos į įvairinimą orientuotus projektus, kurie visiškai atitinka Sąjungos teisės aktus ir principus, taip pat ilgalaikius Sąjungos politikos tikslus ir prioritetus;

__________________

__________________

14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui, COM(2015) 80 final.

14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui, COM(2015) 80 final.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekiant sukurti stabilią ir lanksčią energijos vidaus rinką, būtina užtikrinti didesnę sąveiką tarp dujų ir elektros sistemų, kad, esant dujų tiekimo sutrikimams, būtų galima pasinaudoti elektra ar kitais alternatyviais energijos šaltiniais;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  sklandžiai veikianti dujų vidaus rinka yra geriausia energijos tiekimo saugumo visoje Sąjungoje garantija, padėsianti sumažinti žalingų dujų tiekimo sutrikimo padarinių riziką kiekvienoje valstybėje narėje. Jei tiekimo saugumui kurioje nors valstybėje narėje iškyla grėsmė, atsiranda rizika, kad tos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą ir dujų tiekimą kitų valstybių narių vartotojams. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir esant nepakankamam tiekimui, turi būti numatyti solidaraus ir koordinuoto reagavimo į tiekimo krizę veiksmai, apimantys tiek prevencinius veiksmus, tiek reagavimą į konkrečius tiekimo sutrikimus;

(7)  sklandžiai veikianti dujų vidaus rinka yra geriausia energijos tiekimo saugumo visoje Sąjungoje garantija, padėsianti sumažinti žalingų dujų tiekimo sutrikimo padarinių riziką kiekvienoje valstybėje narėje. Jei tiekimo saugumui kurioje nors valstybėje narėje iškyla grėsmė, atsiranda rizika, kad tos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą ir dujų tiekimą kitų valstybių narių vartotojams. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir esant nepakankamam tiekimui, turi būti Sąjungos lygmeniu numatyti solidaraus ir koordinuoto reagavimo į tiekimo krizę veiksmai, apimantys tiek prevencinius veiksmus, tiek reagavimą į konkrečius tiekimo sutrikimus;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Laikantis solidarumo principo regioninis bendradarbiavimas, kuriame dalyvautų tiek valdžios institucijos, tiek gamtinių dujų įmonės, turėtų būti pagrindinis šio reglamento principas, kuris padėtų nustatyti kiekvienam regionui aktualią riziką ir optimizuoti koordinuotų priemonių naudą siekiant sumažinti tą riziką ir įgyvendinti Sąjungos vartotojams ekonomiškai efektyviausias priemones;

(9)  laikantis rinkos ekonomikos principų ir solidarumo principo, regioninis bendradarbiavimas, kuriame dalyvautų tiek valdžios institucijos, tiek gamtinių dujų įmonės, turėtų būti pagrindinis šio reglamento principas, kuris padėtų nustatyti kiekvienam regionui aktualią riziką ir optimizuoti koordinuotų priemonių naudą siekiant sumažinti tą riziką ir įgyvendinti Sąjungos vartotojams ekonomiškai efektyviausias priemones. Solidarumas turėtų būti įgyvendinamas trimis lygmenimis – regioniniu, tarpregioniniu ir Sąjungos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kai kurie vartotojai, įskaitant namų ūkius ir svarbiausių socialinių paslaugų teikėjus, yra ypač pažeidžiami ir jiems gali reikėti socialinės apsaugos. Tokių saugomų vartotojų apibrėžtis neturi prieštarauti Sąjungos solidarumo mechanizmams;

(10)  kai kurie vartotojai, įskaitant namų ūkius ir svarbiausių socialinių paslaugų teikėjus, yra ypač pažeidžiami ir jiems gali reikėti socialinės apsaugos. Tokių saugomų vartotojų apibrėžtis neturi prieštarauti Sąjungos solidarumo mechanizmams ir turėtų būti suderinta Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kai rizika vertinama ir prevencinės priemonės bei padarinių mažinimo priemonės nustatomos ir priimamos regioniniu lygmeniu, atsiranda galimybė koordinuoti pastangas, o tai duoda didelės naudos užtikrinant priemonių veiksmingumą ir optimizuojant išteklius. Tai visų pirma pasakytina apie priemones, kuriomis siekiama užtikrinti nepertraukiamą tiekimą saugomiems vartotojams labai sudėtingomis sąlygomis, ir apie ekstremaliųjų situacijų padarinių mažinimo priemones. Tarpusavyje susijusios rizikos vertinimas regioniniu lygmeniu, kuris yra tiek išsamesnis, tiek tikslesnis, padės užtikrinti, kad valstybės narės būtų geriau pasirengusios bet kokioms krizėms. Be to, koordinuotas ir iš anksto sutartas tiekimo saugumo užtikrinimo metodas ekstremaliosiose situacijose padeda užtikrinti nuoseklius veiksmus ir sumažinti neigiamų padarinių, kurių kaimyninėse šalyse gali turėti išimtinai nacionalinio lygmens priemonės, išplitimo riziką;

(17)  kai rizika vertinama ir prevencinės priemonės bei padarinių mažinimo priemonės nustatomos ir priimamos regioniniu lygmeniu, atsiranda galimybė koordinuoti pastangas, o tai duoda didelės naudos užtikrinant priemonių veiksmingumą ir optimizuojant išteklius. Tai visų pirma pasakytina apie priemones, kuriomis siekiama užtikrinti nepertraukiamą tiekimą saugomiems vartotojams labai sudėtingomis sąlygomis, ir apie ekstremaliųjų situacijų padarinių mažinimo priemones. Tarpusavyje susijusios rizikos vertinimas regioniniu lygmeniu, kuris yra tiek išsamesnis, tiek tikslesnis, padės užtikrinti, kad valstybės narės būtų geriau pasirengusios bet kokioms krizėms. Be to, koordinuotas ir iš anksto sutartas tiekimo saugumo užtikrinimo metodas ekstremaliosiose situacijose padeda užtikrinti nuoseklius veiksmus ir sumažinti neigiamų padarinių, kurių kaimyninėse šalyse gali turėti išimtinai nacionalinio lygmens priemonės, išplitimo riziką. Vis dėlto regioninio lygmens priemonių taikymas neturėtų trukdyti valstybėms narėms imtis atsakomybės už savo tiekimo standartų nacionalinį saugumą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  todėl šio reglamento taikymo tikslais nustatant regionines grupes turėtų būti atsižvelgiama į šiuos kriterijus: tiekimo modelius, esamus bei planuojamus jungiamuosius dujotiekius ir jungiamųjų dujotiekių tarp valstybių narių pajėgumą, rinkos išsivystymą ir brandą, esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras ir valstybių narių skaičių regione, kuris turėtų būti ribotas, kad grupės nebūtų per didelės valdymo požiūriu.

(19)  todėl šio reglamento taikymo tikslais nustatant regionines grupes turėtų būti atsižvelgiama į šiuos kriterijus: tiekimo modelius, esamus bei planuojamus koridorius, jungiamuosius dujotiekius ir jungiamųjų dujotiekių tarp valstybių narių pajėgumą, rinkos išsivystymą ir brandą, esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras ir valstybių narių skaičių regione, kuris turėtų būti ribotas, kad grupės nebūtų per didelės valdymo požiūriu;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  atlikdamos visapusišką rizikos vertinimą, kuris turi būti vykdomas regioniniu lygmeniu, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti gamtinę, technologinę, komercinę, finansinę, socialinę, politinę, su rinka susijusią ir kitokią aktualią riziką, įskaitant atitinkamais atvejais tiekimo iš vieno didžiausio tiekėjo sutrikimo riziką. Visų rūšių rizika turėtų būti mažinama efektyviomis, proporcingomis ir nediskriminacinėmis priemonėmis, kurios turi būti išdėstytos prevencinių veiksmų plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Rizikos vertinimo rezultatai turėtų būti panaudoti atliekant Sprendimo Nr. 1313/2013/ES18 6 straipsnyje numatytus įvairių pavojų rizikos vertinimus;

(21)  atlikdamos visapusišką rizikos vertinimą, kuris turi būti vykdomas regioniniu lygmeniu, kompetentingos institucijos turėtų įvertinti gamtinę, technologinę, infrastruktūros, komercinę, finansinę, socialinę, geostrateginę, politinę, su rinka susijusią ir kitokią aktualią riziką, įskaitant atitinkamais atvejais tiekimo iš vieno didžiausio tiekėjo sutrikimo riziką. Visų rūšių rizika turėtų būti mažinama efektyviomis, proporcingomis ir nediskriminacinėmis priemonėmis, kurios turi būti išdėstytos prevencinių veiksmų plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Rizikos vertinimo rezultatai turėtų būti panaudoti atliekant Sprendimo Nr. 1313/2013/ES18 6 straipsnyje numatytus įvairių pavojų rizikos vertinimus;

__________________

__________________

18 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 24).

18 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 24).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekdamos užtikrinti kuo didesnį pasirengimą, kad būtų išvengta tiekimo sutrikimo, o jei jo išvengti nepavyktų – kad būtų galima sumažinti jo padarinius, atitinkamos regiono kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais, turi parengti prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Regioniniuose planuose turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės specifinius ypatumus. Juose taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų funkcijos ir atsakomybė. Rengiant nacionalines priemones turėtų būti išsamiai atsižvelgta į prevencinių veiksmų plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nustatytas regionines priemones. Nacionalinės priemonės turėtų būti tokio pobūdžio, kad jomis mažinant nacionalinio lygmens riziką būtų visapusiškai išnaudotos regioninio bendradarbiavimo teikiamos galimybės. Planai turėtų būti techninio ir operatyvinio pobūdžio, o jų tikslas – padėti užkirsti kelią ekstremaliųjų situacijų susidarymui ir plitimui ir mažinti jų padarinius. Planuose turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos sistemos saugumą ir jie turėtų būti suderinti su energetikos sąjungos strateginio planavimo ir ataskaitų teikimo priemonėmis;

(23)  siekdamos užtikrinti kuo didesnį pasirengimą, kad būtų išvengta tiekimo sutrikimo, o jei jo išvengti nepavyktų – kad būtų galima sumažinti jo padarinius, atitinkamos regiono kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais, turi parengti prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Regioniniuose planuose turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės specifinius ypatumus. Būtina nustatyti ir plėtoti alternatyvius maršrutus ir energijos tiekėjus, ypač tose valstybėse narėse, kurios yra priklausomos nuo vieno tiekėjo. Juose taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų funkcijos ir atsakomybė. Rengiant nacionalines priemones turėtų būti išsamiai atsižvelgta į prevencinių veiksmų plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nustatytas regionines priemones. Nacionalinės priemonės turėtų būti tokio pobūdžio, kad jomis mažinant nacionalinio lygmens riziką būtų visapusiškai išnaudotos regioninio bendradarbiavimo teikiamos galimybės. Planai turėtų būti techninio ir operatyvinio pobūdžio, o jų tikslas – padėti užkirsti kelią ekstremaliųjų situacijų susidarymui ir plitimui ir mažinti jų padarinius. Planuose turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos sistemos saugumą ir jie turėtų būti suderinti su energetikos sąjungos strateginio planavimo ir ataskaitų teikimo priemonėmis;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  kaip parodė 2014 m. spalio mėn. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, norint užtikrinti tiekimo saugumą visoje Sąjungoje ir iki minimumo sumažinti bendrąsias išlaidas, būtina laikytis solidarumo principo. Jei kurioje nors valstybėje narėje paskelbiama ekstremalioji situacija, solidarumui sustiprinti turėtų būti taikomas dviejų etapų metodas. Visų pirma, visos valstybės narės, kurios yra įsivedusios aukštesnį tiekimo standartą, turėtų jį sumažinti iki numatytojo lygio, kad dujų rinka taptų likvidesnė. Tuomet, jei po pirmojo etapo būtinas tiekimas nėra užtikrinamas, kaimyninės šalys (net ir nesančios ekstremaliojoje situacijoje) turėtų imtis papildomų priemonių, kurios padėtų užtikrinti tiekimą ekstremaliojoje situacijoje atsidūrusios valstybės narės namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams. Valstybės narės šias solidarumo priemones turėtų nustatyti ir išsamiai aprašyti savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, užtikrindamos pakankamą ir sąžiningą kompensaciją gamtinių dujų įmonėms;

(36)  kaip parodė 2014 m. spalio mėn. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, norint užtikrinti tiekimo saugumą visoje Sąjungoje ir iki minimumo sumažinti bendrąsias išlaidas, būtina laikytis solidarumo principo. Jei kurioje nors valstybėje narėje paskelbiama ekstremalioji situacija, solidarumui sustiprinti turėtų būti taikomas dviejų etapų metodas. Visų pirma, visos valstybės narės, kurios yra įsivedusios aukštesnį tiekimo standartą, turėtų jį sumažinti iki numatytojo lygio, kad dujų rinka taptų likvidesnė. Tuomet, jei po pirmojo etapo būtinas tiekimas nėra užtikrinamas, kaimyninės šalys (net ir nesančios ekstremaliojoje situacijoje) turėtų imtis papildomų priemonių, kurios padėtų užtikrinti tiekimą ekstremaliojoje situacijoje atsidūrusios valstybės narės namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams. Valstybės narės šias solidarumo priemones turėtų nustatyti ir išsamiai aprašyti savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, užtikrindamos pakankamą ir sąžiningą kompensaciją gamtinių dujų įmonėms. Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad regione dominuojantys dujų tiekėjai nepiktnaudžiautų savo padėtimi pažeisdami Sąjungos konkurencijos teisės aktus, ypač atsižvelgiant į nesąžiningas kainas, taikomas valstybėse narėse;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  vienas iš Sąjungos tikslų yra sustiprinti Energijos bendriją, kuri užtikrintų veiksmingą Sąjungos energetikos acquis ir energijos rinkos reformų įgyvendinimą ir skatintų investuoti į energetikos sektorių glaudžiau integruodama Sąjungos ir Energijos bendrijos energijos rinkas. Šiuo tikslu taip pat reikia įvesti bendro krizių valdymo sistemą siūlant regioninio lygmens prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kurie apimtų ir Energijos bendrijos susitariančiąsias šalis. Be to, 2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu nurodoma, kad energijos srautui tarp Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių reikėtų taikyti energijos vidaus rinkos taisykles. Šiuo atžvilgiu, norint užtikrinti veiksmingą krizių valdymą Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių pasieniuose, priėmus Bendrąjį aktą turėtų būti nustatyta būtina tvarka, pagal kurią, tinkamai parengus reikiamas dvišales nuostatas, galėtų būti vykdomas specialus bendradarbiavimas su bet kuria Energijos bendrijos susitariančiąja šalimi;

(41)  vienas iš Sąjungos tikslų yra sustiprinti Energijos bendriją ir užtikrinti veiksmingą Sąjungos energetikos acquis ir energijos rinkos reformų įgyvendinimą ir skatinti visas Energijos bendrijos valstybes nares investuoti į energetikos sektorių siekiant užtikrinti glaudesnę Sąjungos ir Energijos bendrijos energijos rinkų integraciją. Šiuo tikslu taip pat reikia įvesti bendro krizių valdymo sistemą siūlant regioninio lygmens prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kurie apimtų ir Energijos bendrijos susitariančiąsias šalis. Be to, 2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu nurodoma, kad visos Energijos bendrijos valstybės narės energijos srautui tarp Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių turėtų visapusiškai taikyti energijos vidaus rinkos taisykles ir susitarimus. Šiuo atžvilgiu, norint užtikrinti veiksmingą krizių valdymą Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių pasieniuose, priėmus Bendrąjį aktą turėtų būti nustatyta būtina tvarka, pagal kurią, tinkamai parengus reikiamas dvišales nuostatas, galėtų būti vykdomas specialus bendradarbiavimas su bet kuria Energijos bendrijos susitariančiąja šalimi;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  kadangi iš trečiųjų valstybių tiekiamos dujos yra labai svarbios Sąjungos dujų tiekimo saugumui užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti veiksmus trečiųjų valstybių atžvilgiu, drauge su trečiosiomis valstybėmis tiekėjomis ir trečiosiomis tranzito valstybėmis rengti reagavimo krizinėse situacijoje sistemą ir užtikrinti stabilų dujų srautą į Sąjungą. Komisijai turėtų būti suteikta teisė sudaryti specialios paskirties grupę, kuri, konsultuodamasi su atitinkamomis trečiosiomis valstybėmis, krizinėse situacijose stebėtų dujų srautus į Sąjungą ir tais atvejais, kai krizė kyla dėl trečiojoje valstybėje kilusių sunkumų, atliktų tarpininko ir pagalbininko funkciją;

(42)  kadangi iš trečiųjų valstybių tiekiamos dujos yra labai svarbios Sąjungos dujų tiekimo saugumui užtikrinti, Komisija turėtų koordinuoti veiksmus trečiųjų valstybių atžvilgiu, drauge su trečiosiomis valstybėmis tiekėjomis ir trečiosiomis tranzito valstybėmis rengti reagavimo krizinėse situacijoje sistemą ir užtikrinti stabilų dujų srautą į Sąjungą. Tą galima užtikrinti nuosekliai koordinuojant energetikos ir išorės politiką. Komisijai turėtų būti suteikta teisė sudaryti specialios paskirties grupę, kuri, konsultuodamasi su atitinkamomis trečiosiomis valstybėmis, krizinėse situacijose stebėtų dujų srautus, ypač tais atvejais, kai krizė kyla dėl trečiojoje valstybėje kilusių sunkumų, atliktų tarpininko ir pagalbininko funkciją. Komisija turėtų toliau aktyviai prisidėti, kad būtų atnaujintos trišalės derybos su „Gazprom“ ir Ukraina dėl Rusijos dujų tiekimo į Ukrainą, siekiant užtikrinti, kad dujų tiekimas iš Rusijos į Ukrainą daugiau nebūtų naudojamas kaip ginklas sprendžiant Rusijos ir Ukrainos konfliktą ir kad Ukraina išliktų patikima dujų tranzito šalis partnerė;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  valstybės narės pačios negali tinkamai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti saugų dujų tiekimą Sąjungoje. Dėl veiksmų masto arba poveikio tų tikslų galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu. Todėl Sąjunga, vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, gali patvirtinti atitinkamas priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(44)  valstybės narės pačios negali tinkamai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. užtikrinti saugų dujų tiekimą Sąjungoje. Nacionalinių rizikos vertinimų ir strategijų nepakanka. Dėl veiksmų masto arba poveikio tų tikslų galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu. Todėl Sąjunga, vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, gali patvirtinti atitinkamas priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  kad Sąjunga galėtų sparčiai reaguoti į kintančias aplinkybes, susijusias su dujų tiekimo saugumu, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl regionų ir rizikos vertinimo bei planų šablonų keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(45)  kad Sąjunga galėtų sparčiai reaguoti į kintančias aplinkybes, susijusias su dujų tiekimo saugumu, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl rizikos vertinimo bei planų šablonų keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos nuostatos, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą gamtinių dujų (toliau – dujos) vidaus rinkos veikimą, leidžiant įgyvendinti išimtines priemones tais atvejais, kai rinka nebegali tiekti reikalingo dujų kiekio, ir aiškiai apibrėžiant bei padalijant gamtinių dujų įmonių, valstybių narių ir Sąjungos atsakomybę už prevencinius veiksmus ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus veiksmus. Šiame reglamente taip pat nustatomi solidarumo principu pagrįsti skaidrūs mechanizmai, taikytini siekiant koordinuoti pasirengimo valstybės narės, regioninio ir Sąjungos masto ekstremaliosioms situacijoms bei reagavimo į jas veiksmus.

Šiame reglamente nustatomos nuostatos, kurių tikslas – garantuoti dujų tiekimo saugumą užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą gamtinių dujų (toliau – dujos) vidaus rinkos veikimą, leidžiant įgyvendinti išimtines priemones tais atvejais, kai rinka nebegali tiekti reikalingo dujų kiekio, ir aiškiai apibrėžiant bei padalijant gamtinių dujų įmonių, valstybių narių ir Sąjungos atsakomybę už prevencinius veiksmus ir reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus veiksmus. Šiame reglamente taip pat nustatomi solidarumo principu pagrįsti skaidrūs mechanizmai, taikytini siekiant koordinuoti pasirengimo valstybės narės, regioninio ir Sąjungos masto ekstremaliosioms situacijoms bei reagavimo į jas veiksmus, siekiant sustiprinti energetikos sąjungą ir energetinį saugumą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  saugomas vartotojas – prie dujų skirstymo tinklo prijungtas buitinis vartotojas; atitinkamai valstybei narei nusprendus, saugomu vartotoju taip pat gali būti laikomas vienas ar daugiau iš šių subjektų:

1)  saugomas vartotojas – prie dujų skirstymo tinklo prijungtas buitinis vartotojas; kiekvieno regiono kompetentingoms institucijoms nusprendus, saugomu vartotoju taip pat gali būti laikomas vienas ar daugiau iš šių subjektų:

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mažoji arba vidutinė įmonė, jei ji prijungta prie dujų skirstymo tinklo, arba svarbiausių socialinių paslaugų teikėjas, jei jis prijungtas prie dujų skirstymo ar perdavimo tinklo, su sąlyga, kad bendras tokių įmonių arba paslaugų teikėjų suvartojamas dujų kiekis nesudaro daugiau kaip 20 proc. bendro galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje;

a)  mažoji arba vidutinė įmonė, jei ji prijungta prie dujų skirstymo tinklo, kai yra rimtų priežasčių, arba svarbiausių socialinių paslaugų teikėjas, jei jis prijungtas prie dujų skirstymo ar perdavimo tinklo, su sąlyga, kad bendras tokių įmonių arba paslaugų teikėjų suvartojamas dujų kiekis nesudaro daugiau kaip 20 proc. bendro galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Dujų tiekimo saugumas taip pat užtikrina Sąjungos piliečiams prieinamas energijos kainas ir taip kovojama su energijos nepritekliumi.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kiekviena valstybė narė nedelsdama nurodo Komisijai kompetentingos institucijos pavadinimą ir praneša jai apie visus su tuo susijusius pasikeitimus. Kiekviena valstybė narė kompetentingos institucijos pavadinimą paskelbia viešai.

3.  Kiekviena valstybė narė Komisijai nedelsdama nurodo kompetentingos institucijos pavadinimą ir praneša jai apie visus su tuo susijusius pasikeitimus. Kiekviena valstybė narė kompetentingos institucijos pavadinimą paskelbia viešai.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojamai pagal 18 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytais kriterijais, iš dalies keičiamas I priedas, jei dėl tam tikrų aplinkybių prireikia pakeisti regiono teritorinę sudėtį.

Išbraukta.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė, arba, jei valstybė narė taip numato, kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų imamasi reikiamų priemonių, kad sutrikus vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimui, likusios infrastruktūros techninis pajėgumas, nustatomas pagal II priedo 2 punkte pateiktą N–1 formulę, nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies nuostatų, būtų pakankamas, kad būtų galima patenkinti visą formulės taikymo teritorijos dujų poreikį išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų. Tuo neapribojama sistemų operatorių pareiga daryti atitinkamas investicijas ir perdavimo sistemų operatorių prievolės, nustatytos Direktyvoje 2009/73/EB ir Reglamente (EB) Nr. 715/2009.

1.  Kiekviena valstybė narė arba kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų imamasi reikiamų priemonių, kad sutrikus vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimui, likusios infrastruktūros techninis pajėgumas, nustatomas pagal II priedo 2 punkte pateiktą N–1 formulę, nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies nuostatų, būtų pakankamas, kad būtų galima patenkinti visą formulės taikymo teritorijos dujų poreikį išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri pagal statistinę tikimybę pasitaiko kartą per 20 metų. Tuo neapribojama sistemų operatorių pareiga daryti atitinkamas investicijas ir perdavimo sistemų operatorių prievolės, nustatytos Direktyvoje 2009/73/EB ir Reglamente (EB) Nr. 715/2009.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei rinkoje nėra investicijų į nuolatinio pajėgumo transportuoti abiem kryptimis užtikrinimą ar didinimą poreikio ir jei dėl tų investicijų išlaidų patiria kelios valstybės narės arba viena valstybė narė kitos valstybės narės naudai, prieš priimant bet kokį sprendimą dėl investicijų, visų atitinkamų valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. Paskirstant išlaidas visų pirma atsižvelgiama į atitinkamų valstybių narių iš investicijų į infrastruktūrą gaunamos su dujų tiekimo saugumo padidėjimu susijusios naudos dalį ir į investicijas, jau padarytas į atitinkamą infrastruktūrą.

6.  Jei rinkoje nėra investicijų į nuolatinio pajėgumo transportuoti abiem kryptimis užtikrinimą ar didinimą poreikio ir jei dėl tų investicijų išlaidų patiria kelios valstybės narės arba viena valstybė narė kitos valstybės narės naudai, prieš priimant bet kokį sprendimą dėl investicijų, visų atitinkamų valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos kartu priima sprendimą dėl išlaidų paskirstymo. Paskirstant išlaidas visų pirma atsižvelgiama į atitinkamų valstybių narių iš investicijų į infrastruktūrą gaunamos su dujų tiekimo saugumo padidėjimu susijusios naudos dalį ir į geostrateginius bei politinius sunkumus, dėl kurių atitinkamoms valstybėms narėms gali susidaryti papildomų investicinių išlaidų, taip pat į investicijas, jau padarytas į atitinkamą infrastruktūrą. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas toms investicijoms, reikėtų visapusiškai išnaudoti turimas lėšas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai savo nustatytą saugomų vartotojų apibrėžtį ir nurodo saugomų vartotojų per metus suvartojamą dujų kiekį ir tai, kokią bendro metinio galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje procentinę dalį sudaro šis kiekis. Jei valstybės narės nustatyta saugomų vartotojų apibrėžtis apima ir 2 straipsnio 1 dalies a arba b punkte nurodytas kategorijas, valstybė narė pranešime Komisijai nurodo atitinkamus toms kategorijomis priklausančių vartotojų suvartojamus dujų kiekius ir tai, kokią metinio galutinio dujų suvartojimo procentinę dalį sudaro kiekvienos iš tų vartotojų grupių suvartojamas kiekis.

Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 2017 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai nustatytą to regiono saugomų vartotojų apibrėžtį ir nurodo saugomų vartotojų per metus ir per dieną suvartojamą dujų kiekį ir tai, kokią bendro metinio galutinio dujų suvartojimo tose valstybėse narėse procentinę dalį sudaro šis kiekis, taip pat, kaip jis galėtų paveikti tarpvalstybinius srautus regione. Jei valstybės narės nustatyta saugomų vartotojų apibrėžtis apima ir 2 straipsnio 1 dalies a arba b punkte nurodytas kategorijas, valstybė narė pranešime Komisijai nurodo atitinkamus toms kategorijomis priklausančių vartotojų suvartojamus dujų kiekius ir tai, kokią metinio galutinio dujų suvartojimo procentinę dalį sudaro kiekvienos iš tų vartotojų grupių suvartojamas kiekis.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvieno I priede nurodyto regiono kompetentingos institucijos kartu atlieka regioninio lygmens visos su dujų tiekimo saugumu susijusios rizikos vertinimą. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į visų rūšių svarbią riziką, pavyzdžiui, gaivalinių nelaimių, technologinę, komercinę, socialinę, politinę ir kitą riziką. Rizikos vertinimas atliekamas:

1.  Kiekvieno I priede nurodyto regiono kompetentingos institucijos kartu ir pasikonsultavusios su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais atlieka išsamų regioninio lygmens visos su dujų tiekimo saugumu susijusios rizikos vertinimą. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į visų rūšių svarbią riziką, pavyzdžiui, gaivalinių nelaimių, technologinę, komercinę, socialinę, politinę, ekonominę ir kitą riziką. Rizikos vertinimas atliekamas:

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atsižvelgiant į visas svarbias nacionalines ir regionines aplinkybes, visų pirma rinkos dydį, tinklo konfigūraciją, faktinius dujų srautus, įskaitant iš atitinkamų valstybių narių išleidžiamus dujų srautus, fizinių dujų srautų tekėjimo abiem kryptimis galimybę, įskaitant galimą poreikį vėliau stiprinti perdavimo sistemą, esamus gavybos įrenginius ir saugyklas, dujų sudaromą energijos rūšių derinių dalį, visų pirma atsižvelgiant į centralizuoto šilumos tiekimo, elektros gamybos ir pramoninio energijos vartojimo sritis, ir saugumo bei dujų kokybės aspektus;

b)  atsižvelgiant į visas svarbias nacionalines ir regionines aplinkybes, visų pirma pagal Reglamentą (ES) Nr. 994/2010 parengtus ir atitinkamais atvejais atnaujintus prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, rinkos dydį, tinklo konfigūraciją, faktinius dujų srautus, įskaitant iš atitinkamų valstybių narių išleidžiamus dujų srautus, fizinių dujų srautų tekėjimo abiem kryptimis galimybę, įskaitant galimą poreikį vėliau stiprinti perdavimo sistemą, esamus gavybos įrenginius ir saugyklas, dujų sudaromą energijos rūšių derinių dalį, visų pirma atsižvelgiant į centralizuoto šilumos tiekimo, elektros gamybos ir pramoninio energijos vartojimo sritis, ir saugumo bei dujų kokybės aspektus;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, kurios laikantis bus iki šio straipsnio 5 dalyje nurodyto termino atliktas rizikos vertinimas. Kompetentingos institucijos prieš 18 mėnesių iki rizikos vertinimo ataskaitos patvirtinimo ir rizikos vertinimo atnaujinimo termino praneša Dujų koordinavimo grupei apie sutartą bendradarbiavimo tvarką, kurios laikantis bus atliekamas rizikos vertinimas. Rengiant rizikos vertinimą, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija gali teikti bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija gali pasiūlyti tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką.

2.  Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, kurios laikantis bus iki šio straipsnio 5 dalyje nurodyto termino atliktas rizikos vertinimas. Kompetentingos institucijos prieš 18 mėnesių iki rizikos vertinimo ataskaitos patvirtinimo ir rizikos vertinimo atnaujinimo termino praneša Dujų koordinavimo grupei apie sutartą bendradarbiavimo tvarką, kurios laikantis bus atliekamas rizikos vertinimas. Rengiant rizikos vertinimą, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija teikia bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija pasiūlo tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pirmoji rizikos vertinimo ataskaita, kuriai turi būti pritarusios visos regiono valstybės narės, Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. Rizikos vertinimas atnaujinamas kas ketverius metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau. Rengiant rizikos vertinimą atsižvelgiama į pažangą, padarytą atliekant investicijas, kurių reikia 4 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti, ir į sunkumus, kuriuos konkreti šalis patiria įgyvendindama naujus alternatyvius sprendimus. Be to, jį rengiant atsižvelgiama į patirtį, įgytą atliekant 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus bandymus, per kuriuos imituojamas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų taikymas.

5.  Pirmoji rizikos vertinimo ataskaita, kuriai turi būti pritarusios visos regiono valstybės narės, Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. Rizikos vertinimas atnaujinamas kas ketverius metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau. Rengiant rizikos vertinimą atsižvelgiama į pažangą, padarytą atliekant investicijas, kurių reikia 4 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti, ir į sunkumus, kuriuos konkreti šalis patiria įgyvendindama naujus alternatyvius sprendimus. Be to, jį rengiant atsižvelgiama į patirtį, įgytą atliekant 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus bandymus, per kuriuos imituojamas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų taikymas. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl rizikos vertinimo, to regiono rizikos vertinimą, bendradarbiaudama su kompetentingomis institucijomis, pateikia Komisija.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvieno I priede nurodyto regiono valstybių narių kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su gamtinių dujų įmonėmis, atitinkamomis organizacijomis, atstovaujančiomis buitinių ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant elektros energijos gamintojus, interesams, ir nacionalinės reguliavimo institucijos, jei jos nėra kompetentingos institucijos, kartu parengia:

1.  Kiekvieno I priede nurodyto regiono valstybių narių kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su gamtinių dujų įmonėmis, atitinkamomis organizacijomis, atstovaujančiomis buitinių ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant elektros energijos gamintojus, interesams, ir nacionalinės reguliavimo institucijos, jei jos nėra kompetentingos institucijos, atsižvelgusios į nacionalinių planų ir mechanizmų turinį ir struktūrą, kartu parengia:

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos reguliariai praneša Dujų koordinavimo grupei apie pažangą, padarytą rengiant ir tvirtinant prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Prieš 18 mėnesių iki planų patvirtinimo ir jų atnaujinimo termino kompetentingos institucijos Dujų koordinavimo grupei praneša apie sutartą bendradarbiavimo tvarką. Rengiant planus, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija gali teikti bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija gali pasiūlyti tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką. Kompetentingos institucijos užtikrina nuolatinę tokių planų įgyvendinimo stebėseną.

Kompetentingos institucijos reguliariai praneša Dujų koordinavimo grupei apie pažangą, padarytą rengiant ir tvirtinant prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Prieš 18 mėnesių iki planų patvirtinimo ir jų atnaujinimo termino kompetentingos institucijos Dujų koordinavimo grupei praneša apie sutartą bendradarbiavimo tvarką. Rengiant planus, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija teikia bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija parengia tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką. Kompetentingos institucijos užtikrina nuolatinę tokių planų įgyvendinimo stebėseną.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kiekvienos regiono valstybės narės nustatyta saugomų vartotojų apibrėžtis ir 5 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje aprašyta informacija;

b)  kiekvienos regiono valstybės narės nustatyta saugomų vartotojų apibrėžtis ir 5 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje aprašyta informacija; saugomų vartotojų apibrėžtis turėtų būti suderinta Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  informacija apie kitas prevencines priemones, kuriomis siekiama mažinti atliekant rizikos vertinimą nustatytą įvairių rūšių riziką, pavyzdžiui, priemones, susijusias su poreikiu plėtoti kaimyninių valstybių narių jungiamuosius dujotiekius ir galimybe atitinkamais atvejais įvairinti dujų tiekimo maršrutus ir šaltinius, siekiant mažinti nustatytų rūšių riziką, kad būtų kuo ilgiau išlaikomas dujų tiekimas visiems vartotojams;

e)  informacija apie kitas prevencines priemones, kuriomis siekiama mažinti atliekant rizikos vertinimą nustatytą įvairių rūšių riziką, pavyzdžiui, priemones, susijusias su poreikiu plėtoti kaimyninių valstybių narių jungiamuosius dujotiekius ir galimybe atitinkamais atvejais įvairinti dujų tiekimo maršrutus ir šaltinius, pradėti tiekimą iš alternatyvių tiekėjų arba didinti jo mastą taikant savanoriško paklausos sujungimo mechanizmą, siekiant mažinti nustatytų rūšių riziką, kad būtų kuo ilgiau išlaikomas dujų tiekimas visiems vartotojams;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nustatomas gamtinių dujų įmonių ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant atitinkamus elektros energijos gamintojus, vaidmuo ir atsakomybė, atsižvelgiant į tai, kiek juos veikia dujų tiekimo sutrikimai, taip pat jų ryšiai su kompetentingomis institucijomis ir atitinkamais atvejais nacionalinėmis reguliavimo institucijomis kiekvieno 10 straipsnio 1 dalyje nustatyto lygio krizės atveju;

b)  aiškiai nustatomas gamtinių dujų įmonių ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant atitinkamus elektros energijos gamintojus, vaidmuo ir atsakomybė, atsižvelgiant į tai, kiek juos veikia dujų tiekimo sutrikimai, taip pat jų ryšiai su kompetentingomis institucijomis ir atitinkamais atvejais nacionalinėmis reguliavimo institucijomis kiekvieno 10 straipsnio 1 dalyje nustatyto lygio krizės atveju;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prireikus nustatomos priemonės ir veiksmai, kurių reikia imtis siekiant sumažinti galimą dujų tiekimo sutrikimo poveikį centralizuotam šilumos tiekimui ir elektros energijos, pagamintos iš dujų, tiekimui;

e)  prireikus nustatomos priemonės ir veiksmai, kurių reikia imtis siekiant sumažinti galimą dujų tiekimo sutrikimo poveikį centralizuotam šilumos tiekimui ir elektros energijos, pagamintos iš dujų, tiekimui, atsižvelgiant į regioninius ypatumus;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  nustatomas rinka pagrįstų priemonių vaidmuo siekiant įveikti pavojaus lygio krizę ir sumažinti ekstremaliosios situacijos padarinius;

h)  nustatomas rinka pagrįstų priemonių, tokių kaip savanoriško paklausos sujungimo ar virtualių dujų atsargų mechanizmai, vaidmuo siekiant įveikti pavojaus lygio krizę ir sumažinti ekstremaliosios situacijos padarinius;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Jei esama konkrečios, pagrįstos ir patikimos informacijos, kad gali įvykti įvykis, dėl kurio gali labai pablogėti tiekimo padėtis (išankstinis įspėjimas) trečiojoje šalyje, Komisija, laikydamasi prioritetų rinkinio, kuris buvo apibrėžtas 2015 m. liepos 20 d. Tarybos išvadose dėl diplomatijos energetikos srityje, imasi išorės veiksmų bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis, be kita ko, prireikus konsultuodamasi, teikdama tarpininkavimo paslaugas ir sudarydama specialios paskirties grupes.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirma pastraipa svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams taikoma, jei jie patenka į atitinkamos valstybės narės nustatytą saugomų vartotojų apibrėžtį.

Pirma pastraipa svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams taikoma, jei jie patenka į atitinkamo regiono nustatytą saugomų vartotojų apibrėžtį.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei atitinkama valstybė narė nesugeba susitarti dėl sąlygų, kuriomis būtų užtikrinamas tiekimo namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams atnaujinimas, Komisija, pasikonsultavusi su Dujų koordinavimo grupe ir laikydamasi 10 straipsnio 1 dalies, pateikia valstybių narių, kurios paskelbė ekstremaliosios situacijos lygio krizę, tiekimo standarto vertinimą.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tiesiogiai viena su kita sujungtos valstybės narės susitaria dėl techninių, teisinių ir finansinių 3 dalies taikymo priemonių ir aprašo jas atitinkamų regionų ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti susijusios su taikytinomis dujų kainomis, jungiamųjų dujotiekių naudojimu, įskaitant pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, dujų kiekiais ir kompensavimo išlaidų dengimu. Įgyvendinant 3 dalyje nustatytą įpareigojimą, pirmenybė teikiama rinka pagrįstoms priemonėms, tokioms kaip aukcionai. Jei 3 daliai taikyti reikalingos techninės, teisinės ir finansinės priemonės iš dalies pakeičiamos, atitinkamai atnaujinamas susijęs ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

4.  Dėl techninių, teisinių ir finansinių 3 dalies taikymo priemonių susitariama regioniniu ir tarpregioniniu lygmenimis ir jos aprašomos ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti susijusios su taikytinomis dujų kainomis, jungiamųjų dujotiekių naudojimu, įskaitant pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, dujų kiekiais ir bendra atsakomybe už kompensavimo išlaidas. Įgyvendinant 3 dalyje nustatytą įpareigojimą, pirmenybė teikiama rinka pagrįstoms priemonėms, tokioms kaip aukcionai. Tos dujų kainos ir kompensavimo išlaidos bei mechanizmai reguliariai peržiūrimi. Jei 3 daliai taikyti reikalingos techninės, teisinės ir finansinės priemonės iš dalies pakeičiamos, atitinkamai atnaujinamas susijęs ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Komisija iki 2019 m. kovo 31 d. parengia gaires ir geriausios patirties pavyzdžių sąrašą, kuriais siekiama palengvinti šių priemonių taikymą.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei valstybės narės nesutaria dėl reikalingų techninių, teisinių ir finansinių priemonių, Komisija gali pasiūlyti tokių priemonių sistemą savo nuomonėje ir sprendime dėl planų.

6.  Jei valstybės narės nesutaria dėl reikalingų techninių, teisinių ir finansinių priemonių, Komisija pasiūlo tokių priemonių sistemą savo nuomonėje ir sprendime dėl planų, kad būtų sustiprinta solidarumo nuostata.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei Komisija mano, kad yra daromas arba gali būti padarytas neigiamas poveikis dujų tiekimui regione arba visoje Sąjungoje, ji gali paprašyti kompetentingų institucijų surinkti ir pateikti Komisijai informaciją, būtiną dujų tiekimo padėčiai Sąjungoje įvertinti. Komisija gali pateikti savo vertinimą Dujų koordinavimo grupei.

5.  Jei Komisija mano, kad yra daromas arba gali būti padarytas neigiamas poveikis dujų tiekimui regione arba visoje Sąjungoje, ji paprašo kompetentingų institucijų surinkti ir pateikti Komisijai informaciją, būtiną dujų tiekimo padėčiai Sąjungoje įvertinti. Komisija pateikia savo vertinimą Dujų koordinavimo grupei.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalies a punkto vi papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vi)  informaciją apie dujų tiekimo sustabdymo sąlygas;

vi)  informaciją apie dujų tiekimo keitimo ir sustabdymo sąlygas;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kompetentingai institucijai ir Komisijai nedelsdamos praneša apie ilgesnės nei vienų metų trukmės dujų tiekimo sutartis, sudarytas arba pakeistas po [OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], jei pagal atskirą sutartį arba pagal visas su tuo pačiu tiekėju arba su juo susijusiomis įmonėmis sudarytas sutartis tiekiamas dujų kiekis sudaro daugiau kaip 40 proc. atitinkamoje valstybėje narėje per metus suvartojamo gamtinių dujų kiekio. Pranešti apie pakeitimus, susijusius tik su dujų kaina, nereikia. Įpareigojimas pranešti apie sutartis taikomas ir visiems komerciniams susitarimams, susijusiems su dujų tiekimo sutarties vykdymu.

b)  kompetentingai institucijai ir Komisijai nedelsdamos praneša apie ilgesnės nei vienų metų trukmės dujų tiekimo sutartis, sudarytas arba pakeistas po [OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], jei pagal atskirą sutartį arba pagal visas su tuo pačiu tiekėju arba su juo susijusiomis įmonėmis sudarytas sutartis tiekiamas dujų kiekis viršija 8 mlrd. kubinių metrų ribą ar sudaro daugiau kaip 40 proc. atitinkamoje valstybėje narėje per metus suvartojamo gamtinių dujų kiekio. Pranešti apie pakeitimus, susijusius tik su dujų kaina, nereikia. Įpareigojimas pranešti apie sutartis taikomas ir visiems komerciniams susitarimams, susijusiems su dujų tiekimo sutarties vykdymu.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 9 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Jei Komisija nustato, kad pagal 13 straipsnį pateiktų sutarčių nuostatos pažeidžia šį reglamentą, ji praneša nacionalinėms dujų įmonėms ir atitinkamai kompetentingai institucijai apie neatitinkančias susijusių sutarčių nuostatas. Nacionalinės dujų įmonės išnagrinėja šią informaciją ir per tris mėnesius nuo Komisijos informacijos gavimo dienos pateikia Komisijai paaiškinimą dėl atitikties šiam reglamentui. Komisija gali apsvarstyti galimybę imtis tolesnių veiksmų, kad užtikrintų atitiktį reglamentui, įskaitant prašymo pakeisti neatitinkančias nuostatas pateikimą ir, jei mano esant reikalinga, pradėti procedūras pagal konkurencijos teisę.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 9 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b.  Komisija, rengdama kompetentingoms institucijoms ir nacionalinėms įmonėms vadovautis skirtą gerosios patirties pavyzdžių ir nesąžiningų sąlygų sąrašą, atsižvelgia į informaciją, gautą pagal 13 straipsnį.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant palengvinti dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą, įsteigiama Dujų koordinavimo grupė. Šią grupę sudaro valstybių narių, visų pirma jų kompetentingų institucijų, taip pat Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – agentūra), ENTSO-G ir atitinkamam pramonės sektoriui bei atitinkamiems vartotojams atstovaujančių įstaigų atstovai. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama, kad ji būtų visapusiškai reprezentatyvi. Grupei pirmininkauja Komisija. Grupė patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

1.  Siekiant pagerinti dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą, įsteigiama Dujų koordinavimo grupė. Šią grupę sudaro valstybių narių, visų pirma jų kompetentingų institucijų, taip pat Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – agentūra), ENTSO-G ir atitinkamam pramonės sektoriui bei atitinkamiems vartotojams atstovaujančių įstaigų atstovai. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama, kad ji būtų visapusiškai reprezentatyvi. Grupei pirmininkauja Komisija. Grupė patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  3 straipsnio 2 dalies antru sakiniu, 3 straipsnio 6 dalimi, 4 straipsnio 3, 4 ir 6 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies d punktu, 7 straipsnio 5 dalies b ir e punktais, 8 straipsnio 1 dalies e, g ir i punktais, 8 straipsnio 4 dalies b ir c punktais, 9 straipsnio 1 dalies j ir m punktais, 9 straipsnio 4 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 5 dalimi ir 12 straipsniu sukuriami valstybių narių įsipareigojimai Energijos bendrijos susitariančiosioms šalims, jei laikomasi šios procedūros:

1.  3 straipsnio 2 dalies antru sakiniu, 3 straipsnio 6 dalimi, 4 straipsnio 3, 4 ir 6 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies d punktu, 7 straipsnio 5 dalies b ir e punktais, 8 straipsnio 1 dalies e, g ir i punktais, 8 straipsnio 4 dalies b ir c punktais, 9 straipsnio 1 dalies j ir m punktais, 9 straipsnio 4 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 5 dalimi ir 12 straipsniu sukuriami valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiosios šalies abipusiai įsipareigojimai, jei laikomasi šios procedūros:

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Remdamasi 7 straipsnio 5 dalyje nurodytais vertinimais, Komisija atitinkamais atvejais padaro išvadas dėl galimų tiekimo saugumo padidinimo Sąjungos lygmeniu priemonių ir teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitas, įskaitant atitinkamais atvejais rekomendacijas dėl šio reglamento tobulinimo.

Remdamasi 7 straipsnio 5 dalyje nurodytais vertinimais, Komisija padaro išvadas dėl galimų tiekimo saugumo padidinimo Sąjungos lygmeniu priemonių ir teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitas, įskaitant rekomendacijas dėl šio reglamento tobulinimo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės

Nuorodos

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

7.3.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jacek Saryusz-Wolski

15.3.2016

Svarstymas komitete

14.6.2016

30.8.2016

 

 

Priėmimo data

12.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, Traian Ungureanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Heidi Hautala

Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (14.9.2016)

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010
(COM(2016) 0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Nuomonės referentas: Tomasz Piotr Poręba

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo tada, kai buvo priimtas Reglamentas 994/2010, Europos Sąjunga atliko pažangą integruodama vidaus dujų rinką, kurioje sudaromos sąlygos įdiegti naujas priemones, skirtas užtikrinti tiekimo saugumą bendros rinkos kontekste. Tačiau iki šiol įgyta patirtis rodo, kad ciklinės dujų krizės, ištinkančios Europą ir paliečiančios ne tik atskiras valstybes nares, daro poveikį visai ES ir jos tiekimo grandinei, o dabartinis valstybių narių bendradarbiavimo lygis ne kartą pasirodė esąs nepakankamas.

Dabartinės taisyklės užtikrina tik minimalų nacionalinių gamtinių dujų rinkų apsaugos lygį ir jomis valstybes nares siekiama apsaugoti nuo techninio pobūdžio arba su paklausos svyravimais susijusių įvykių ir jokiu būdu šios taisyklės nepadeda spręsti pagrindinės regioninio pobūdžio problemos, t. y., politinio pobūdžio rizikos.

Be to, Rusijos politinė įtampa santykiuose su Ukraina tapo lemiama priežastimi vykdyti pokyčius dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo Europos Sąjungoje teritorijoje. Todėl vis dar tvyrantis netikrumas dėl dujų tiekimo verčia mus ieškoti iniciatyvų, kuriomis įvertintume dabartinį gamtinių dujų tiekimo į ES saugumo lygį ir surastume būdų šį lygį sustiprinti.

Todėl aš palankiai įvertinau naują požiūrį, kuriuo siekiama užtikrinti tiekimo saugumą, ir vertinu pasiūlymus nustatyti naujus, sustiprintus valstybių narių bendradarbiavimo mechanizmus. Visų pirma dėmesį reiktų atkreipti į pasiūlymus taikyti solidarumo principą ir taip pat stiprinti rizikos vertinimą bei planuoti nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu.

Esu įsitikinęs, kad ES sukūrus regionines grupes, tai padėtų sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir solidarumą ir taip pat padidinti dujų tiekimo į Europos Sąjungą saugumą, tokiu būdu padidinant ir pačio reglamento veiksmingumą.

Norėčiau priminti, kad dabartinis „iš apačios į viršų“, neprivalomas regionų bendradarbiavimas praktiškai nepasiteisino. Vis dar yra didelių valstybių narių bendradarbiavimo apribojimų, kuriuos nulemia nepakankamos galimybės bendradarbiauti tarpvalstybiniu lygmeniu. Pasiūlius skaidrius regionų apibrėžties kriterijus ir konkrečius bendradarbiavimo mechanizmus, tai be jokios abejonės suteiks tiekimo šaltinių ir trasų įvairovę, kuri yra būtina nepaprastosios padėties atveju.

Be to, svarbu laikytis regioninį požiūrį, atsižvelgiant į būtinybę vienodai pasidalyti atsakomybę už galimą krizių poveikį įvairiose ES šalyse. Rimti dujų tiekimo iš Rytų sutrikimai daro didelį poveikį visai ES, tačiau tokios krizės našta nėra tolygiai paskirstoma.

Stiprinant regioninį koordinavimą, grindžiamą vienodais standartais, nustatytais ES lygmeniu ir taikomais tiekimui ir infrastruktūrai, valstybėms narėms dujų trūkumo atvejais būtų suteiktos konkrečios valdymo priemonės, skirtos krizės, sukeltos sutrikimų tiekimo sistemoje ir dėl per didelės paklausos, padariniams pašalinti.

Padidinus regionų atsparumą tiekimo sutrikimams, kuriuos sukėlė politiniai įvykiai, sustiprės visos ES atsparumas gamtinių dujų tiekimo sutrikimams, o išplėtus regioninį bendradarbiavimą ir taikant reagavimo į krizes mechanizmus, pagrįstus bendru rizikos vertinimu, valstybėms narėms bus suteiktos priemonės, skirtos pasirengti dujų trukumui.

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į solidarumo principo panaudojimą, o tai reiškia, kad nustatomas mechanizmas, pagal kurį valstybėse narėse, išgyvenančiose dujų tiekimo krizę, pirmenybė teikiama šilumos energijos tiekimui namų ūkiams ir pagrindiniams socialinių paslaugų teikėjams (pvz., ligoninėms, mokykloms), nors tai ir sumažintų gamtinių dujų vartojimą kitos valstybės narės rinkoje.

Manau, kad galime pasiūlyti mechanizmus, kuriais bus siekiama užtikrinti, kad toms valstybėms narėms, kurių teritorijoje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, bus sudarytos sąlygos gauti reikiamą gamtinių dujų kiekį.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  gamtinės dujos (toliau – dujos) tebėra vienas pagrindinių Sąjungos energijos tiekimo komponentų. Didelė dalis šių dujų importuojama į Sąjungą iš trečiųjų šalių;

(1)  gamtinės dujos (toliau – dujos) yra vienas pagrindinių Sąjungos energijos tiekimo komponentų pereinant prie vis didesnės iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos energijos dalies. Didelė dalis šių dujų importuojama į Sąjungą iš trečiųjų šalių; Todėl dujų tiekimo saugumo klausimas turi būti sprendžiamas Sąjungos lygmeniu, nes bendras sprendimas leis užtikrinti veiksmingesnes apsaugos priemones nedarant žalos energijos vidaus rinkai ir nesukeliant neigiamo poveikio kitoms valstybėms. Tačiau dabartinis politinis klimatas, susijęs su tam tikromis trečiosiomis valstybėmis, nesuteikia jokių garantijų nei dėl tiekimo patikimumo ir tęstinumo, nei dėl Sąjungos ir jos valstybių narių energetinio saugumo, todėl reikia labiau įvairinti tiekimą iš trečiųjų valstybių ir stiprinti jungtis tarp valstybių narių;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  didelis dujų tiekimo sutrikimas gali turėti poveikį visoms valstybėms narėms, visai Sąjungai ir 2005 m. spalio 25 d. Atėnuose pasirašytos Energijos bendrijos sutarties susitariančiosioms šalims. Jis taip pat gali smarkiai pakenkti Sąjungos ekonomikai ir turėti didelių socialinių padarinių, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms;

(2)  didelis dujų tiekimo sutrikimas gali turėti poveikį visoms valstybėms narėms, visai Sąjungai ir 2005 m. spalio 25 d. Atėnuose pasirašytos Energijos bendrijos sutarties susitariančiosioms šalims. Jis taip pat gali smarkiai pakenkti Sąjungos ekonomikai bei saugumui ir turėti didelių socialinių padarinių, visų pirma pažeidžiamoms vartotojų grupėms, pavyzdžiui, nuolatinio srauto įrenginiams, ypač valstybėse, kurios yra priklausomos nuo vieno dominuojančio tiekėjo; Todėl būtina įvairinti energijos išteklius, tiekėjus ir maršrutus, kad visų pirma būtų užkirstas kelias tokioms situacijoms ir būtų kuo labiau mažinamas neišvengiamų sutrikimų poveikis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad sunkių klimato sąlygų arba dujų tiekimo sutrikimų atveju būtų imamasi visų būtinų priemonių nepertraukiamam dujų tiekimui, visų pirma saugomiems vartotojams, visoje Sąjungoje užtikrinti. Šių tikslų turėtų būti siekiama ekonomiškai efektyviausiomis priemonėmis ir neiškreipiant energijos rinkų;

(3)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad sunkių klimato sąlygų arba dujų tiekimo sutrikimų atveju būtų imamasi visų būtinų nediskriminacinių priemonių nepertraukiamam dujų tiekimui, visų pirma saugomiems vartotojams, visoje Sąjungoje užtikrinti. Šių tikslų turėtų būti siekiama ekonomiškai efektyviausiomis regioninėmis ir tarpregioninėmis priemonėmis ir neiškreipiant energijos rinkų, be to, nedarant poveikio minimaliam žalos dydžiui nuolatinio srauto įrenginių atveju. Taip pat platesniame kontekste turėtų būti atsižvelgiama į dujų tiekimo saugumą, kuris turėtų būti pasiektas labiau įvairinant tiekimą iš trečiųjų valstybių, įdiegiant naujas energijos tiekimo jungtis tarp valstybių narių ir naudojant alternatyvius energijos šaltinius. Kartu itin svarbu stiprinti energetinio saugumo bendradarbiavimą su Sąjungos kaimyninėmis šalimis ir strateginėmis partnerėmis. Jis papildytų Sąjungos veiksmus, įskaitant finansinę paramą, kuria siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių jau turėjo didelės teigiamos įtakos dujų tiekimo saugumo padėčiai Sąjungoje – tiek pasirengimui tiekimo sutrikimams, tiek jų padarinių mažinimui. Dabar valstybės narės turi rengti planus, kuriuose nustatomos prevencinės ir skubos priemonės, todėl yra geriau pasirengusios atremti tiekimo krizę, be to, jos turi vykdyti įvairius įpareigojimus dėl infrastruktūros pajėgumo ir dujų tiekimo, todėl yra geriau apsisaugojusios. Tačiau 2014 m. spalio mėn. parengtoje Reglamento (ES) Nr. 994/2010 įgyvendinimo ataskaitoje pabrėžti tie reglamento aspektai, kuriuos pagerinus tiekimo saugumas Sąjungoje būtų dar sustiprintas;

(4)  galiojantys Sąjungos teisės aktai, visų pirma atitinkamos trečiojo energetikos dokumentų rinkinio ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/2010 nuostatos jau turėjo didelės teigiamos įtakos dujų tiekimo saugumo padėčiai Sąjungoje – tiek pasirengimui tiekimo sutrikimams, tiek jų padarinių mažinimui. Dabar valstybės narės turi rengti planus, kuriuose nustatomos prevencinės ir skubos priemonės, todėl yra geriau pasirengusios atremti tiekimo krizę, be to, jos turi vykdyti įvairius įpareigojimus dėl infrastruktūros pajėgumo ir dujų tiekimo, todėl yra geriau apsisaugojusios. Tačiau 2014 m. spalio mėn. parengtoje Reglamento (ES) Nr. 994/2010 įgyvendinimo ataskaitoje pabrėžti tie reglamento aspektai, kuriuos pagerinus tiekimo saugumas Sąjungoje būtų dar sustiprintas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekiant užtikrinti Sąjungos energijos tiekimą, būtina įvairinti energijos šaltinius bei diegti naujas energijos tiekimo jungtis tarp valstybių narių. Drauge itin svarbu energetinio saugumo srityje didinti bendradarbiavimą su Sąjungos kaimyninėmis valstybėmis, strateginėmis partnerėmis, taip pat tarp Sąjungos institucijų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2015 m. vasario mėn. Komisijos komunikate „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“14 pabrėžiama, kad energetikos sąjunga grindžiama solidarumu ir pasitikėjimu, kurie yra būtinos energetinio saugumo sąlygos. Šiuo reglamentu turėtų būti siekiama didinti solidarumą ir pasitikėjimą tarp valstybių narių ir įvesti tam reikalingas priemones tokiu būdu bus sudarytos sąlygos energetikos sąjungai įgyvendinti;

(6)  2015 m. vasario mėn. Komisijos komunikate „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“14 pabrėžiama, kad energetikos sąjunga grindžiama solidarumu ir pasitikėjimu, kurie yra būtinos energetinio saugumo sąlygos. Šiuo reglamentu turėtų būti siekiama stiprinti bendradarbiavimą, solidarumą, pasitikėjimą ir jungtis tarp valstybių narių ir nustatyti tam reikalingas priemones, tokiu būdu sudarant sąlygas energetikos sąjungai sparčiai sukurti ir įgyvendinti;

__________________

__________________

14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui, COM(2015) 80 final.

14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui, COM(2015) 80.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  sklandžiai veikianti dujų vidaus rinka yra geriausia energijos tiekimo saugumo visoje Sąjungoje garantija, padėsianti sumažinti žalingų dujų tiekimo sutrikimo padarinių riziką kiekvienoje valstybėje narėje. Jei tiekimo saugumui kurioje nors valstybėje narėje iškyla grėsmė, atsiranda rizika, kad tos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą ir dujų tiekimą kitų valstybių narių vartotojams. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus rinka veiktų net ir esant nepakankamam tiekimui, turi būti numatyti solidaraus ir koordinuoto reagavimo į tiekimo krizę veiksmai, apimantys tiek prevencinius veiksmus, tiek reagavimą į konkrečius tiekimo sutrikimus;

(7)  sklandžiai veikianti viešųjų reguliavimo institucijų prižiūrima dujų vidaus rinka yra geriausia energijos tiekimo saugumo visoje Sąjungoje garantija, padėsianti sumažinti žalingų dujų tiekimo sutrikimo padarinių riziką kiekvienai valstybei narei. Jei tiekimo saugumui kurioje nors valstybėje narėje iškyla grėsmė, atsiranda rizika, kad vienos valstybės narės vienašališkai parengtos priemonės gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą ir sukelti grandininį poveikį vartotojams kitose valstybėse narėse. Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės susidorotų su nepakankamo tiekimo problema ir dujų vidaus rinka veiktų net ir esant tokiam nepakankamam tiekimui, turi būti numatytos regioninės ir Sąjungos solidaraus ir koordinuoto reagavimo į tiekimo krizę priemonės, apimančios tiek prevencinius veiksmus, tiek reagavimą į konkrečius tiekimo sutrikimus, tokiu būdų skatinant regionų energijos rinkos integraciją. Šiuo atžvilgiu Sąjunga turėtų toliau įvairinti energijos šaltinius, tiekėjus ir tiekimo maršrutus (tai būtina energetiniam saugumui užtikrinti) bei teikti paramą (be kita ko, finansinę) į diversifikavimą orientuotiems projektams, kurie visiškai atitinka Sąjungos teisę ir principus, taip pat ilgalaikius Sąjungos politikos tikslus ir prioritetus, pavyzdžiui, remti infrastruktūros projektus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  veiksmingesnių ir pigesnių priemonių, įgyvendinamų per regioninį bendradarbiavimą, potencialas kol kas dar nepakankamai ištirtas. Geriau koordinuoti reikia ne tik nacionalines padarinių mažinimo priemones ištikus ekstremaliajai situacijai, bet ir nacionalines prevencines priemones, kaip antai nacionalinio lygmens dujų laikymą ar su suskystintomis gamtinėmis dujomis susijusią politiką, kurios gali būti strategiškai svarbios kai kuriuose regionuose;

(8)  efektyvesnių ir pigesnių priemonių, įgyvendinamų per regioninį bendradarbiavimą, potencialas kol kas nepakankamai išnaudotas ir reikia regioninio bendradarbiavimo koncepcijos, kurioje būtų numatyta galimybė nustatyti bendradarbiavimo formas, remiantis konsultacijomis su valstybėmis narėmis, atsižvelgiant į energetikos dinamiką. Rekomenduojama geriau koordinuoti nacionalines padarinių mažinimo priemones ištikus ekstremaliajai situacijai ir nacionalines prevencines priemones, pavyzdžiui, nacionalinio lygmens dujų laikymą ar su suskystintomis gamtinėmis dujomis susijusią politiką, kurios gali būti strategiškai svarbios kai kuriuose regionuose, taip pat efektyviai naudoti esamą infrastruktūrą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Laikantis solidarumo principo regioninis bendradarbiavimas, kuriame dalyvautų tiek valdžios institucijos, tiek gamtinių dujų įmonės, turėtų būti pagrindinis šio reglamento principas, kuris padėtų nustatyti kiekvienam regionui aktualią riziką ir optimizuoti koordinuotų priemonių naudą siekiant sumažinti tą riziką ir įgyvendinti Sąjungos vartotojams ekonomiškai efektyviausias priemones;

(9)  laikantis solidarumo principo, regioninis bendradarbiavimas, kuriame dalyvautų tiek viešosios valdžios institucijos, tiek gamtinių dujų įmonės, turi būti pagrindinis šio reglamento principas, taikomas siekiant nustatyti kiekvienam regionui aktualią riziką ir optimizuoti koordinuotų vietos, regiono ir tarpvalstybinio lygmenų priemonių teikiamą naudą siekiant sumažinti tą riziką, užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir įgyvendinti Sąjungos vartotojams ekonomiškai efektyviausias priemones. Regioninis bendradarbiavimas turėtų dar labiau padidinti Sąjungos vaidmenį remiant tarpvalstybinio bendradarbiavimo pastangas ir turėtų būti papildytas stipresne Sąjungos perspektyva, kad būtų galima naudoti visus prieinamus tiekimo šaltinius ir priemones visoje bendrojoje dujų rinkoje. Šį procesą būtų galima palengvinti Sąjungos lygmeniu atliekant išsamią atitinkamų tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių analizę, remiantis valstybių narių grupei bendrais dujų tiekimo šaltiniais; Vykdant regioninį bendradarbiavimą galima vystyti esamus ir naujus infrastruktūros projektus, kad tarpvalstybinėmis jungtimis būtų stiprinamas dujų tiekimo saugumas. Nustatant regiono grupes, taip pat reikėtų atsižvelgti į galimybę įtraukti būsimas valstybes nares, kurios dalyvauja plėtros procese;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kai kurie vartotojai, įskaitant namų ūkius ir svarbiausių socialinių paslaugų teikėjus, yra ypač pažeidžiami ir jiems gali reikėti socialinės apsaugos. Tokių saugomų vartotojų apibrėžtis neturi prieštarauti Sąjungos solidarumo mechanizmams;

(10)  kai kurie vartotojai, įskaitant namų ūkius ir svarbiausių socialinių paslaugų teikėjus, yra ypač pažeidžiami ir turėtų būti apsaugoti, be kita ko, nuo tiekimo krizės sukelto spartaus dujų kainų augimo. Tokių saugomų vartotojų apibrėžtis turėtų būti kiek įmanoma dar labiau suderinta, tačiau nekenkti Sąjungos solidarumo mechanizmams;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsakomybę už dujų tiekimo saugumą savo kompetencijos ribose turėtų dalytis gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, veikdamos per savo kompetentingas institucijas, ir Komisija. Tokia bendra atsakomybė reikalauja artimo šių šalių tarpusavio bendradarbiavimo. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros gamybos ar pramonės tikslais, taip pat gali reikšmingai prisidėti užtikrinant dujų tiekimo saugumą reaguodami į krizę poreikio valdymo priemonėmis (pvz., sudarydami pertraukiamųjų pajėgumų sutartis arba keisdami kuro rūšį), kurios daro tiesioginį poveikį tiekimo ir poreikio pusiausvyrai;

(11)  atsakomybę už dujų tiekimo saugumą savo kompetencijos ribose turėtų dalytis gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, veikdamos per savo nacionalines, regiono ir vietos kompetentingas institucijas, ir Komisija. Tokia bendra atsakomybė reikalauja artimo šių šalių tarpusavio bendradarbiavimo. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros gamybos ar pramonės tikslais, taip pat gali reikšmingai prisidėti užtikrinant dujų tiekimo saugumą reaguodami į krizę poreikio valdymo priemonėmis (pvz., sudarydami pertraukiamųjų pajėgumų sutartis arba keisdami kuro rūšį), kurios daro tiesioginį poveikį tiekimo ir poreikio pusiausvyrai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsakomybę už dujų tiekimo saugumą savo kompetencijos ribose turėtų dalytis gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, veikdamos per savo kompetentingas institucijas, ir Komisija. Tokia bendra atsakomybė reikalauja artimo šių šalių tarpusavio bendradarbiavimo. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros gamybos ar pramonės tikslais, taip pat gali reikšmingai prisidėti užtikrinant dujų tiekimo saugumą reaguodami į krizę poreikio valdymo priemonėmis (pvz., sudarydami pertraukiamųjų pajėgumų sutartis arba keisdami kuro rūšį), kurios daro tiesioginį poveikį tiekimo ir poreikio pusiausvyrai;

(11)  atsakomybę už dujų tiekimo saugumą savo kompetencijos ribose turėtų dalytis gamtinių dujų įmonės, valstybės narės, veikdamos per savo kompetentingas institucijas, ir Komisija. Tokia bendra atsakomybė reikalauja artimo šių šalių tarpusavio bendradarbiavimo. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros gamybos ar pramonės tikslais, taip pat gali reikšmingai prisidėti užtikrinant dujų tiekimo saugumą reaguodami į krizę poreikio valdymo priemonėmis (pvz., taikydami efektyvaus energijos vartojimo priemones, sudarydami pertraukiamųjų pajėgumų sutartis arba keisdami kuro rūšį), kurios daro tiesioginį poveikį tiekimo ir poreikio pusiausvyrai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  reikėtų atsižvelgti į šį reglamentą priimant veiklos planus ESI fondų finansavimo naudojimo ir ESIF projektų finansavimo kriterijų reikmėms;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  todėl šio reglamento taikymo tikslais nustatant regionines grupes turėtų būti atsižvelgiama į šiuos kriterijus: tiekimo modelius, esamus bei planuojamus jungiamuosius dujotiekius ir jungiamųjų dujotiekių tarp valstybių narių pajėgumą, rinkos išsivystymą ir brandą, esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras ir valstybių narių skaičių regione, kuris turėtų būti ribotas, kad grupės nebūtų per didelės valdymo požiūriu.

(19)  todėl šio reglamento taikymo tikslais nustatant regionines grupes turėtų būti atsižvelgiama į šiuos kriterijus: tiekimo modelius, esamus bei planuojamus jungiamuosius dujotiekius ir jungiamųjų dujotiekių tarp valstybių narių pajėgumą, rinkos išsivystymą ir brandą, dujų tiekėjų ir tiekimo maršrutų diversifikacijos lygį, esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras ir valstybių narių skaičių regione, kuris turėtų būti ribotas, kad grupės nebūtų per didelės valdymo požiūriu;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  kad regioninis bendradarbiavimas būtų įmanomas, valstybės narės kiekviename regione turėtų nustatyti bendradarbiavimo mechanizmą. Šis mechanizmas ar keli mechanizmai turėtų būti sukurti laiku, kad pagal juos būtų galima atlikti rizikos vertinimą ir parengti naudingus regioninio lygmens planus. Valstybės narės gali pačios susitarti, koks bendradarbiavimo mechanizmas geriausiai tinka konkrečiame regione. Komisija turėtų atlikti viso proceso lengvinimo funkciją ir skleisti geriausią regioninio bendradarbiavimo organizavimo patirtį, pvz., rotacijos būdu regione dalytis koordinatoriaus užduotis, kurios apima įvairių dokumentų rengimą ir specialių įstaigų steigimą. Jei susitarimas dėl bendradarbiavimo mechanizmo nepasiekiamas, atitinkamam regionui tinkamą mechanizmą gali siūlyti Komisija;

(20)  kad regioninis bendradarbiavimas būtų įmanomas, valstybės narės turėtų nustatyti aiškius regioninio ir tarpregioninio lygmenų administracinius mechanizmus, kurie būtų taikomi ištikus ekstremaliajai situacijai ir kuriais remdamosi kompetentingos institucijos galėtų imtis veiksmų. Šis mechanizmas ar keli mechanizmai turėtų būti sukurti laiku ir jais turėtų būti užtikrintas didelis skaidrumas, kad pagal juos būtų galima atlikti rizikos vertinimą ir parengti naudingus regioninio lygmens planus bei nesukelti neteisingų sąnaudų vartotojams. Valstybės narės gali pačios susitarti, koks bendradarbiavimo mechanizmas geriausiai tinka konkrečiame regione, ir tas mechanizmas gali būti pertvarkytas, atsižvelgiant į energetikos dinamiką. Komisija turėtų atlikti viso proceso standartų nustatymo ir lengvinimo funkciją ir dalytis geriausios regioninio bendradarbiavimo organizavimo praktikos pavyzdžiais, pvz., rotacijos būdu regione dalytis koordinatoriaus užduotis, kurios apima įvairių dokumentų rengimą ir specialių įstaigų steigimą. Jei susitarimas dėl bendradarbiavimo mechanizmo nepasiekiamas, atitinkamam regionui tinkamą mechanizmą turėtų siūlyti Komisija;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekdamos užtikrinti kuo didesnį pasirengimą, kad būtų išvengta tiekimo sutrikimo, o jei jo išvengti nepavyktų – kad būtų galima sumažinti jo padarinius, atitinkamos regiono kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais, turi parengti prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Regioniniuose planuose turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės specifinius ypatumus. Juose taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų funkcijos ir atsakomybė. Rengiant nacionalines priemones turėtų būti išsamiai atsižvelgta į prevencinių veiksmų plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nustatytas regionines priemones. Nacionalinės priemonės turėtų būti tokio pobūdžio, kad jomis mažinant nacionalinio lygmens riziką būtų visapusiškai išnaudotos regioninio bendradarbiavimo teikiamos galimybės. Planai turėtų būti techninio ir operatyvinio pobūdžio, o jų tikslas – padėti užkirsti kelią ekstremaliųjų situacijų susidarymui ir plitimui ir mažinti jų padarinius. Planuose turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos sistemos saugumą ir jie turėtų būti suderinti su energetikos sąjungos strateginio planavimo ir ataskaitų teikimo priemonėmis;

(23)  siekdamos užtikrinti kuo didesnį pasirengimą, kad būtų išvengta tiekimo sutrikimo, o jei jo išvengti nepavyktų – kad būtų galima sumažinti jo padarinius, atitinkamos regiono kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su suinteresuotaisiais subjektais, turi parengti prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Regioniniuose planuose turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės specifinius ypatumus. Juose taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų institucijų funkcijos ir atsakomybė. Rengiant nacionalines priemones turėtų būti išsamiai atsižvelgta į prevencinių veiksmų plane ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nustatytas regionines priemones. Nacionalinės priemonės turėtų būti tokio pobūdžio, kad jomis mažinant nacionalinio lygmens riziką būtų visapusiškai išnaudotos regioninio bendradarbiavimo teikiamos galimybės. Planai turėtų būti techninio ir operatyvinio pobūdžio, o jų tikslas – padėti užkirsti kelią ekstremaliųjų situacijų susidarymui ir plitimui, mažinti jų padarinius ir vengti nesąžiningų kainų taikymo vartotojams. Planuose turėtų būti atsižvelgiama į elektros energijos sistemos saugumą ir jie turėtų būti suderinti su energetikos sąjungos strateginio planavimo ir ataskaitų teikimo priemonėmis;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kilus tiekimo krizei rinkos dalyviams turėtų būti suteikiama pakankama galimybė į susidariusias aplinkybes reaguoti taikant rinkos priemones. Jei panaudojamos visos rinkos priemonės ir jų vis viena nepakanka, valstybės narės ir jų kompetentingos institucijos turėtų imtis priemonių, skirtų tiekimo sutrikimo padariniams pašalinti arba sumažinti;

(25)  kilus tiekimo krizei rinkos dalyviams turėtų būti suteikiama pakankama galimybė į susidariusias aplinkybes reaguoti taikant rinkos priemones. Jei panaudojamos visos rinkos priemonės arba jos nepanaudojamos laiku ir jų vis viena nepakanka, valstybės narės ir jų kompetentingos institucijos turėtų imtis priemonių, skirtų tiekimo sutrikimo padariniams pašalinti arba sumažinti;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  poreikio valdymo priemonės (pvz., kuro rūšies keitimas arba dujų tiekimo dideliems pramoniniams vartotojams mažinimas ekonomiškai efektyvia tvarka) gali būti labai vertingos užtikrinant energetinį saugumą, jei sutrikus dujų tiekimui jas būtų galima pritaikyti greitai ir smarkiai sumažinti dujų poreikį. Daugiau pastangų turėtų būti dedama siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, ypač tais atvejais, kai reikia poreikio valdymo priemonių. Reikėtų atsižvelgti į siūlomų poreikio ir tiekimo valdymo priemonių poveikį aplinkai ir kiek įmanoma pirmenybę teikti toms priemonėms, kurios daro mažiausią poveikį aplinkai. Tuo pat metu reikia atsižvelgti ir į tiekimo saugumo ir konkurencingumo aspektus;

(28)  poreikio valdymo priemonės (pvz., kuro rūšies keitimas arba dujų tiekimo dideliems pramoniniams vartotojams mažinimas ekonomiškai efektyvia tvarka) gali būti labai vertingos užtikrinant energetinį saugumą, jei sutrikus dujų tiekimui jas būtų galima pritaikyti greitai ir smarkiai sumažinti dujų poreikį. Daugiau pastangų turėtų būti dedama siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, ypač tais atvejais, kai reikia poreikio valdymo priemonių. Derėtų teikti pirmenybę investicijoms, kuriomis siekiama vietos lygmeniu pasinaudoti tvarios energetikos galimybėmis. Reikėtų atsižvelgti į siūlomų poreikio ir tiekimo valdymo priemonių poveikį aplinkai ir kiek įmanoma pirmenybę teikti toms priemonėms, kurios daro mažiausią poveikį aplinkai. Tuo pat metu reikia atsižvelgti ir į tiekimo saugumo ir konkurencingumo aspektus;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai turėtų būti reguliariai atnaujinami ir skelbiami. Turėtų būti atliekamas jų tarpusavio vertinimas. Atliekant tarpusavio vertinimą galima anksti aptikti nesuderinamumus ir priemones, kurios gali kelti grėsmę tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse, tuo pat metu užtikrinant, kad skirtingų regionų planai būtų suderinami tarpusavyje. Tarpusavio vertinimas leidžia valstybėms narėms dalytis geriausia patirtimi;

(32)  regioniniai prevencinių veiksmų planai ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai, susiję su nacionalinio lygmens planais, turi būti reguliariai atnaujinami ir skelbiami. Turėtų būti atliekamas jų tarpusavio vertinimas. Atliekant tarpusavio vertinimą galima anksti aptikti nesuderinamumus ir priemones, kurios gali kelti grėsmę tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse, tuo pat metu užtikrinant, kad skirtingų regionų planai būtų suderinami tarpusavyje. Tarpusavio vertinimas leidžia valstybėms narėms dalytis geriausia patirtimi;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  kaip parodė 2014 m. spalio mėn. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, norint užtikrinti tiekimo saugumą visoje Sąjungoje ir iki minimumo sumažinti bendrąsias išlaidas, būtina laikytis solidarumo principo. Jei kurioje nors valstybėje narėje paskelbiama ekstremalioji situacija, solidarumui sustiprinti turėtų būti taikomas dviejų etapų metodas. Visų pirma, visos valstybės narės, kurios yra įsivedusios aukštesnį tiekimo standartą, turėtų jį sumažinti iki numatytojo lygio, kad dujų rinka taptų likvidesnė. Tuomet, jei po pirmojo etapo būtinas tiekimas nėra užtikrinamas, kaimyninės šalys (net ir nesančios ekstremaliojoje situacijoje) turėtų imtis papildomų priemonių, kurios padėtų užtikrinti tiekimą ekstremaliojoje situacijoje atsidūrusios valstybės narės namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams. Valstybės narės šias solidarumo priemones turėtų nustatyti ir išsamiai aprašyti savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, užtikrindamos pakankamą ir sąžiningą kompensaciją gamtinių dujų įmonėms;

(36)  kaip parodė 2014 m. spalio mėn. testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, norint užtikrinti tiekimo saugumą visoje Sąjungoje ir iki minimumo sumažinti bendrąsias išlaidas, būtina laikytis regioniniu bendradarbiavimu grindžiamo solidarumo principo. Šis solidarumas turėtų būti apibrėžtas trimis veiksmų lygmenimis (dvišaliu arba regiono, tarpregioniniu ir Sąjungos) ir tai neturėtų būti skirta vien atskirai regiono grupei, jei reikia nuoseklaus ir vienodo Sąjungos lygmens požiūrio. Jei kurioje nors valstybėje narėje paskelbiama ekstremalioji situacija, solidarumui sustiprinti turėtų būti taikomas dviejų etapų metodas. Visų pirma, visos valstybės narės, kurios yra įsivedusios aukštesnį tiekimo standartą, turėtų jį sumažinti iki numatytojo lygio, kad dujų rinka taptų likvidesnė. Tuomet, jei po pirmojo etapo būtinas tiekimas nėra užtikrinamas, kaimyninės šalys (net ir nesančios ekstremaliojoje situacijoje) turėtų imtis papildomų priemonių, kurios padėtų užtikrinti tiekimą ekstremaliojoje situacijoje atsidūrusios valstybės narės namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams. Valstybės narės šias solidarumo priemones turėtų nustatyti ir išsamiai aprašyti savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, užtikrindamos pakankamą ir sąžiningą kompensaciją gamtinių dujų įmonėms;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  vienas iš Sąjungos tikslų yra sustiprinti Energijos bendriją, kuri užtikrintų veiksmingą Sąjungos energetikos acquis ir energijos rinkos reformų įgyvendinimą ir skatintų investuoti į energetikos sektorių glaudžiau integruodama Sąjungos ir Energijos bendrijos energijos rinkas. Šiuo tikslu taip pat reikia įvesti bendro krizių valdymo sistemą siūlant regioninio lygmens prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kurie apimtų ir Energijos bendrijos susitariančiąsias šalis. Be to, 2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu nurodoma, kad energijos srautui tarp Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių reikėtų taikyti energijos vidaus rinkos taisykles. Šiuo atžvilgiu, norint užtikrinti veiksmingą krizių valdymą Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių pasieniuose, priėmus Bendrąjį aktą turėtų būti nustatyta būtina tvarka, pagal kurią, tinkamai parengus reikiamas dvišales nuostatas, galėtų būti vykdomas specialus bendradarbiavimas su bet kuria Energijos bendrijos susitariančiąja šalimi;

(41)  vienas iš Sąjungos tikslų yra sustiprinti Energijos bendriją, kuri užtikrintų veiksmingą Sąjungos energetikos acquis ir energijos rinkos reformų įgyvendinimą ir skatintų investuoti į energetikos sektorių glaudžiau integruodama Sąjungos ir Energijos bendrijos energijos rinkas. Šiuo tikslu taip pat reikia įvesti bendro krizių valdymo sistemą siūlant regioninio lygmens prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kurie apimtų ir Energijos bendrijos susitariančiąsias šalis. Tuo tikslu, rengiant prognozes, reikėtų remtis regiono lygmens vartojimu ir turimais ištekliais, kad būtų įmanoma stiprinti galimybes reaguoti kilus krizei. Be to, 2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikate dėl Europos dujų sistemos atsparumo trumpuoju laikotarpiu nurodoma, kad energijos srautui tarp Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių reikėtų taikyti energijos vidaus rinkos taisykles. Šiuo atžvilgiu, norint užtikrinti veiksmingą krizių valdymą Sąjungos valstybių narių ir Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių pasieniuose, priėmus Bendrąjį aktą turėtų būti nustatyta būtina tvarka, pagal kurią, tinkamai parengus reikiamas dvišales nuostatas, galėtų būti vykdomas specialus bendradarbiavimas su bet kuria Energijos bendrijos susitariančiąja šalimi;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  jei turima patikimos informacijos, kad dėl padėties, susiklosčiusios už Sąjungos ribų, iškilo grėsmė tiekimo saugumui vienoje ar keliose valstybėse narėse ir gali būti aktyvuotas Sąjungą ir trečiąją valstybę siejantis išankstinio perspėjimo mechanizmas, Komisija nedelsdama turėtų informuoti Dujų koordinavimo grupę, o Sąjunga turėtų imtis tinkamų veiksmų bandydama sušvelninti padėtį;

(43)  jei turima patikimos informacijos, kad dėl padėties, susiklosčiusios už Sąjungos ribų, iškilo grėsmė tiekimo saugumui vienoje ar keliose valstybėse narėse ir gali būti aktyvuotas Sąjungą ir trečiąją valstybę siejantis išankstinio perspėjimo mechanizmas, Komisija nedelsdama turėtų informuoti Dujų koordinavimo grupę, o Sąjunga turėtų imtis tinkamų veiksmų bandydama sušvelninti padėtį. Esant galimybėms ir tinkamai infrastruktūrai, Komisija ir valstybės narės krizės ištiktoms trečiosioms valstybėms galėtų teikti laikiną paramą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  saugomas vartotojas – prie dujų skirstymo tinklo prijungtas buitinis vartotojas; atitinkamai valstybei narei nusprendus, saugomu vartotoju taip pat gali būti laikomas vienas ar daugiau iš šių subjektų:

(1)  saugomas vartotojas – prie dujų skirstymo tinklo prijungtas buitinis vartotojas; atitinkamoms kiekvieno regiono kompetentingoms institucijoms nusprendus, saugomu vartotoju taip pat gali būti laikomas vienas ar daugiau iš šių subjektų:

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mažoji arba vidutinė įmonė, jei ji prijungta prie dujų skirstymo tinklo, arba svarbiausių socialinių paslaugų teikėjas, jei jis prijungtas prie dujų skirstymo ar perdavimo tinklo, su sąlyga, kad bendras tokių įmonių arba paslaugų teikėjų suvartojamas dujų kiekis nesudaro daugiau kaip 20 proc. bendro galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje;

Išbraukta.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  svarbiausių socialinių paslaugų teikėjas – sveikatos priežiūros, skubiosios pagalbos arba saugumo tarnyba;

(2)  svarbiausių socialinių paslaugų teikėjas – sveikatos priežiūros, švietimo, vaikų priežiūros, skubiosios pagalbos arba saugumo ir gynybos paslaugų teikėjas;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  mažoji ir vidutinė įmonė – įmonė, prijungta prie perdavimo ar skirstymo tinklo, kurios esamas ar planuojamas pajėgumas neviršija 5 MWh/h;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 3 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  kompetentinga institucija – nacionalinė valdžios institucija arba nacionalinė reguliavimo institucija, kuri atlieka kompetentingos institucijos vaidmenį ir užtikrina šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimą;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies 3 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3c)  importas iš trečiųjų valstybių – dujų importas iš trečiųjų valstybių, kurios nėra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija aktyviai skatina įvairinti tiekimą iš trečiųjų šalių, kalbant apie energijos išteklius, dujų tiekėjus ir dujų transportavimo maršrutus. Siekiant šio tikslo, Komisija sudarys sąlygas gerinti energetikos infrastruktūros jungtis tarp valstybių narių ir užbaigti dujų transportavimo maršrutus, apibrėžtus kaip Reglamento (ES) Nr. 347/20131a (TEN-E reglamento) prioritetiniai koridoriai. Tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių sąvoka papildo ir stiprina regioninį požiūrį, kaip nurodyta to reglamento I priede, ir reiškia Sąjungos dujų tiekimo maršrutus, kurie, kaip nustatyta, padėtų valstybėms narėms labiau sušvelninti galimo tiekimo ir (arba) infrastruktūros sutrikimo poveikį.

 

_________________

 

1a 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (OL L 115, 2013 4 25, p. 39).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Atitinkamais atvejais Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus regioniniu ir Sąjungos lygmenimis, kaip nustatyta šiame reglamente, inter alia, per 14 straipsnyje nurodytą Dujų koordinavimo grupę arba per 11 straipsnio 4 dalyje nurodytą krizių valdymo grupę, visų pirma tais atvejais, kai susidaro 11 straipsnio 1 dalyje apibrėžta regioninio ar Sąjungos masto ekstremalioji situacija.

5.  Komisija koordinuoja kompetentingų institucijų veiksmus regioniniu ir Sąjungos lygmenimis, kaip nustatyta šiame reglamente, inter alia, per 14 straipsnyje nurodytą Dujų koordinavimo grupę arba per 11 straipsnio 4 dalyje nurodytą krizių valdymo grupę, visų pirma tais atvejais, kai susidaro 11 straipsnio 1 dalyje apibrėžta regioninio ar Sąjungos masto ekstremalioji situacija.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Prevencinių veiksmų planuose ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose nurodytos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės turi būti aiškiai apibrėžtos, skaidrios, proporcingos, nediskriminacinės ir patikrinamos, neturi nederamai iškraipyti konkurencijos ir trikdyti veiksmingo dujų vidaus rinkos veikimo, taip pat turi nekelti pavojaus dujų tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse ar visoje Sąjungoje.

6.  Prevencinių regioninių veiksmų planai ir ekstremalių situacijų valdymo planai grindžiami nacionaliniais dujų tiekimo saugumo planais. Prevencinių regioninių veiksmų planuose išdėstytos tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės, suderintos su nacionalinio lygmens ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose išdėstytomis priemonėmis, turi būti aiškiai apibrėžtos, skaidrios, proporcingos, nediskriminacinės, patikrinamos, tvarios ir suderinamos su Sąjungos klimato ir energetikos politikos tikslais, taip pat neturi nederamai iškraipyti konkurencijos ir trikdyti veiksmingo dujų vidaus rinkos veikimo, taip pat turi nekelti pavojaus dujų tiekimo saugumui kitose valstybėse narėse, regionuose ar visoje Sąjungoje.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  pajėgumą patenkinti saugomų vartotojų dujų poreikį esant tiekimo iš vieno didžiausio dujų tiekėjo sutrikimui;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 7 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojamai pagal 18 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytais kriterijais, iš dalies keičiamas I priedas, jei dėl tam tikrų aplinkybių prireikia pakeisti regiono teritorinę sudėtį.

Regionų sudėtį galima iš naujo įvertinti atlikus regioninį rizikos vertinimą ir parengus prevencinių veiksmų planą ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, tačiau ne anksčiau kaip 2022 m. Bet koks regionų sudėties pakeitimas turėtų būti atliekamas persvarstant šį reglamentą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Kompetentinga institucija užtikrina, kad bet kokia nauja perdavimo infrastruktūra būtų prisidedama prie tiekimo saugumo, t. y. kad būtų plėtojamas gerai sujungtas tinklas, be kita ko, atitinkamais atvejais užtikrinant rinkos poreikius ir nustatytą riziką atitinkantį pakankamą tarpvalstybinių įleidimo ir išleidimo taškų skaičių. Atlikdamos rizikos vertinimą kompetentingos institucijos nustato, ar esama vidinių trukdžių ir ar nacionaliniais dujų įleidimo pajėgumais ir infrastruktūra, visų pirma perdavimo tinklais, yra užtikrinama galimybė pritaikyti nacionalinius ir tarpvalstybinius dujų srautus vienos didžiausios nacionalinio lygmens dujų infrastruktūros ir vienos didžiausios bendro regioninio intereso dujų infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijui, nustatytam atliekant rizikos vertinimą.

7  Kompetentinga institucija užtikrina, kad bet kokia nauja perdavimo infrastruktūra būtų prisidedama prie tiekimo saugumo, t. y. kad būtų plėtojamas gerai sujungtas tinklas, be kita ko, atitinkamais atvejais užtikrinant rinkos poreikius ir nustatytą riziką atitinkantį pakankamą tarpvalstybinių įleidimo ir išleidimo taškų skaičių. Atlikdamos rizikos vertinimą kompetentingos institucijos nustato, ar esama vidinių trukdžių ir ar nacionaliniais dujų įleidimo pajėgumais ir infrastruktūra, visų pirma perdavimo tinklais, yra užtikrinama galimybė pritaikyti nacionalinius ir tarpvalstybinius dujų srautus vienos didžiausios nacionalinio lygmens dujų infrastruktūros ir vienos didžiausios bendro regioninio intereso dujų infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijui, nustatytam atliekant rizikos vertinimą. Susidarius nacionalinio, regioninio ar Sąjungos lygmens ekstremaliajai situacijai, dujų srautams pasitelkiant dujų tiekimo saugumui valstybėje narėje didinti sukurtą nuolatinį pajėgumą transportuoti abiem kryptimis teikiama pirmenybė per kitus sistemos taškus atžvilgiu. Kompetentingos institucijos išnagrinėja galimybę pasinaudoti bendromis EITP energetikos ir ESI fondų teikiamomis galimybėmis, kad galėtų plėtoti energijos infrastruktūrą regionuose ir tinkamas tų regionų jungtis.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentinga institucija reikalauja, kad jos nustatytos gamtinių dujų įmonės imtųsi priemonių, kuriomis būtų užtikrintas dujų tiekimas valstybės narės saugomiems vartotojams kiekvienu iš šių atvejų:

1.  Kompetentinga institucija reikalauja, kad valstybės narės saugomiems vartotojams gamtines dujas tiekiančios įmonės imtųsi priemonių, kuriomis būtų užtikrintas dujų tiekimas valstybės narės saugomiems vartotojams kiekvienu iš šių atvejų:

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai savo nustatytą saugomų vartotojų apibrėžtį ir nurodo saugomų vartotojų per metus suvartojamą dujų kiekį ir tai, kokią bendro metinio galutinio dujų suvartojimo toje valstybėje narėje procentinę dalį sudaro šis kiekis. Jei valstybės narės nustatyta saugomų vartotojų apibrėžtis apima ir 2 straipsnio 1 dalies a arba b punkte nurodytas kategorijas, valstybė narė pranešime Komisijai nurodo atitinkamus toms kategorijomis priklausančių vartotojų suvartojamus dujų kiekius ir tai, kokią metinio galutinio dujų suvartojimo procentinę dalį sudaro kiekvienos iš tų vartotojų grupių suvartojamas kiekis.

Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos ne vėliau kaip 2017 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai to regiono saugomų vartotojų apibrėžtį, nurodo saugomų vartotojų per metus suvartojamą dujų kiekį ir bendro metinio galutinio dujų suvartojimo tose valstybėse narėse procentinę dalį, kurią sudaro šis kiekis, taip pat tai, kaip jis galėtų paveikti tarpvalstybinius srautus regione. Jei valstybės narės nustatyta saugomų vartotojų apibrėžtis apima ir 2 straipsnio 1 dalies a arba b punkte nurodytas kategorijas, valstybė narė pranešime Komisijai nurodo atitinkamus toms kategorijomis priklausančių vartotojų suvartojamus dujų kiekius ir tai, kokią metinio galutinio dujų suvartojimo procentinę dalį sudaro kiekvienos iš tų vartotojų grupių suvartojamas kiekis.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvieno I priede nurodyto regiono kompetentingos institucijos kartu atlieka regioninio lygmens visos su dujų tiekimo saugumu susijusios rizikos vertinimą. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į visų rūšių svarbią riziką, pavyzdžiui, gaivalinių nelaimių, technologinę, komercinę, socialinę, politinę ir kitą riziką. Rizikos vertinimas atliekamas:

1.  Kiekvieno I priede nurodyto regiono kompetentingos institucijos, remdamosi kiekvieno regiono atskirų valstybių narių rizikos vertinimu, kartu atlieka regioninio lygmens visos su dujų tiekimo saugumu susijusios rizikos vertinimą, įskaitant kiekvienai to regiono valstybei narei kylančios rizikos vertinimą. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į visų rūšių svarbią riziką, pavyzdžiui, gaivalinių nelaimių, technologinę, komercinę, socialinę, politinę ir kitą riziką. Rizikos vertinimas visų pirma atliekamas:

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia)   nesugebėjimas patenkinti nustatyto ar apskaičiuoto saugomų vartotojų poreikio regione esant tiekimo iš vieno didžiausio tiekėjo sutrikimui;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, kurios laikantis bus iki šio straipsnio 5 dalyje nurodyto termino atliktas rizikos vertinimas. Kompetentingos institucijos prieš 18 mėnesių iki rizikos vertinimo ataskaitos patvirtinimo ir rizikos vertinimo atnaujinimo termino praneša Dujų koordinavimo grupei apie sutartą bendradarbiavimo tvarką, kurios laikantis bus atliekamas rizikos vertinimas. Rengiant rizikos vertinimą, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija gali teikti bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija gali pasiūlyti tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką.

Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, kurios laikantis bus iki šio straipsnio 5 dalyje nurodyto termino atliktas rizikos vertinimas. Kompetentingos institucijos prieš 18 mėnesių iki rizikos vertinimo ataskaitos patvirtinimo ir rizikos vertinimo atnaujinimo termino praneša Dujų koordinavimo grupei apie sutartą bendradarbiavimo tvarką, kurios laikantis bus atliekamas rizikos vertinimas. Rengiant rizikos vertinimą, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija teikia bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija parengia tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Gamtinių dujų įmonės, pramoniniai dujų vartotojai, atitinkamos buitinių ir pramoninių dujų vartotojų interesams atstovaujančios organizacijos, valstybės narės ir nacionalinė reguliavimo institucija, jei ji nėra kompetentinga institucija, bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis ir joms paprašius teikia visą rizikos vertinimui parengti būtiną informaciją.

4.  Gamtinių dujų įmonės, pramoniniai dujų vartotojai, atitinkamos buitinių, saugomų ir pramoninių dujų vartotojų interesams atstovaujančios organizacijos, valstybės narės ir nacionalinė reguliavimo institucija, jei ji nėra kompetentinga institucija, bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis ir joms paprašius teikia visą rizikos vertinimui parengti būtiną informaciją.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pirmoji rizikos vertinimo ataskaita, kuriai turi būti pritarusios visos regiono valstybės narės, Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. Rizikos vertinimas atnaujinamas kas ketverius metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau. Rengiant rizikos vertinimą atsižvelgiama į pažangą, padarytą atliekant investicijas, kurių reikia 4 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti, ir į sunkumus, kuriuos konkreti šalis patiria įgyvendindama naujus alternatyvius sprendimus. Be to, jį rengiant atsižvelgiama į patirtį, įgytą atliekant 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus bandymus, per kuriuos imituojamas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų taikymas.

5.  Pirmoji rizikos vertinimo ataskaita, kuriai turi būti pritarusios visos regiono valstybės narės, Komisijai pateikiama ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1 d. Rizikos vertinimas atnaujinamas kas ketverius metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau. Rengiant rizikos vertinimą atsižvelgiama į pažangą, padarytą atliekant investicijas, kurių reikia 4 straipsnyje nustatytam infrastruktūros standartui įgyvendinti, ir į sunkumus, kuriuos konkreti šalis patiria įgyvendindama naujus alternatyvius sprendimus. Be to, jį rengiant atsižvelgiama į patirtį, įgytą atliekant 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus bandymus, per kuriuos imituojamas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų taikymas.Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl rizikos vertinimo, Komisija pateikia tame regione taikytiną rizikos vertinimą bendradarbiaudama su kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvieno I priede nurodyto regiono valstybių narių kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su gamtinių dujų įmonėmis, atitinkamomis organizacijomis, atstovaujančiomis buitinių ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant elektros energijos gamintojus, interesams, ir nacionalinės reguliavimo institucijos, jei jos nėra kompetentingos institucijos, kartu parengia:

1.  Kiekvieno I priede nurodyto regiono valstybių narių kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su gamtinių dujų įmonėmis, atitinkamomis organizacijomis, atstovaujančiomis buitinių, saugomų ir pramoninių dujų vartotojų, įskaitant elektros energijos gamintojus, interesams, bei nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, kurios nėra atitinkamos kompetentingos institucijos, kartu parengia nuoseklią Sąjungos lygmens sistemą:

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  susitarimus dėl sąnaudų dalijimosi tarp valstybių narių, kai vartotoją vienoje valstybėje narėje neigiamai paveikia dujų vartojimo sutrikimas ir jis yra priverstas pereiti prie kito kuro (nuo dujų prie naftos jėgainių atvejų) dėl tiekimo saugomiems vartotojams kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Apjungusi regioninius prevencinius ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus Komisija, pasikonsultavusi su kompetentingomis institucijomis, ACER ir ENTSO-G, parengia prevencinį veiksmų planą ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslas – padėti nustatyti riziką ir galimybes sušvelninti riziką Sąjungoje, atitinkamuose regionuose taikyti skirtingas priemones ir įvertinti konkrečius kiekvieno regiono poreikius, palyginti su kitais regionais.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos, likus pakankamai laiko planams parengti ir jiems bei atnaujintoms jų versijoms pateikti, susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos.

Kiekvieno regiono kompetentingos institucijos, likus pakankamai laiko planams parengti ir jiems bei atnaujintoms jų versijoms pateikti, susitaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, atsižvelgdamos į Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo principą.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos reguliariai praneša Dujų koordinavimo grupei apie pažangą, padarytą rengiant ir tvirtinant prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Prieš 18 mėnesių iki planų patvirtinimo ir jų atnaujinimo termino kompetentingos institucijos Dujų koordinavimo grupei praneša apie sutartą bendradarbiavimo tvarką. Rengiant planus, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija gali teikti bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija gali pasiūlyti tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką. Kompetentingos institucijos užtikrina nuolatinę tokių planų įgyvendinimo stebėseną.

Kompetentingos institucijos reguliariai praneša Dujų koordinavimo grupei apie pažangą, padarytą rengiant ir tvirtinant prevencinių veiksmų planus ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. Prieš 18 mėnesių iki planų patvirtinimo ir jų atnaujinimo termino kompetentingos institucijos Dujų koordinavimo grupei praneša apie sutartą bendradarbiavimo tvarką. Rengiant planus, visų pirma nustatant bendradarbiavimo tvarką, Komisija teikia bendro pobūdžio pagalbą. Jei regiono kompetentingos institucijos nesutaria dėl bendradarbiavimo tvarkos, Komisija parengia tame regione taikytiną bendradarbiavimo tvarką. Kompetentingos institucijos užtikrina nuolatinę tokių planų įgyvendinimo stebėseną.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kompetentingos institucijos prašymu tam tikros prevencinių veiksmų plano ir ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalys gali būti neskelbiamos viešai. Tokiu atveju atitinkama kompetentinga institucija pateikia Komisijai viešai skelbtiną išsamią tokių planų santrauką. Siekiant užtikrinti, kad rinkos dalyviai turėtų pakankamai informacijos, kad galėtų laikytis šio reglamento reikalavimų, tokioje išsamioje santraukoje pateikiamos bent visos pagrindinės planų sudedamosios dalys, nurodytos V priede. Kitų regionų kompetentingoms institucijoms, Komisijai ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) sudaromos sąlygos susipažinti su nesutrumpintais planų variantais.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Prevencinių veiksmų planas atnaujinamas kas ketverius metus po 2019 m. kovo 1 d., nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau arba jį atnaujinti paprašytų Komisija. Atnaujinant planą atsižvelgiama į atnaujintą rizikos vertinimą ir į bandymų, atliktų pagal 9 straipsnio 2 dalį, rezultatus. Atnaujinant planą taikomos 7 straipsnio 3–7 dalys.

6.  Prevencinių veiksmų planas atnaujinamas bent kas ketverius metus po 2019 m. kovo 1 d., nebent dėl tam tikrų aplinkybių jį reikėtų atnaujinti dažniau arba jį atnaujinti paprašytų Komisija. Atnaujinant planą atsižvelgiama į atnaujintą rizikos vertinimą ir į bandymų, atliktų pagal 9 straipsnio 2 dalį, rezultatus. Atnaujinant planą taikomos 7 straipsnio 3–7 dalys.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  nustatomas rinka pagrįstų priemonių vaidmuo siekiant įveikti pavojaus lygio krizę ir sumažinti ekstremaliosios situacijos padarinius;

h)  nustatomas rinka pagrįstų priemonių, tokių kaip savanoriško bendro pirkimo taikymas ar bendrų virtualių dujų atsargų mechanizmų taikymas, vaidmuo siekiant įveikti pavojaus lygio krizę ir sumažinti ekstremaliosios situacijos padarinius;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  nustatomos procedūros, taikytinos tuo atveju, kai dujų tiekimas keliose valstybėse narėse sutrinka vienu metu, taip pat procedūros, taikytinos tuo atveju, kai valstybėje narėje sumažėja dujų atsargos dėl jų naudojimo kompensavimui pagal solidarumo principą;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Paskelbusi bet kurio 1 dalyje nurodyto lygio krizę, kompetentinga institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisiją ir suteikia jai visą reikiamą informaciją, visų pirma informaciją apie tai, kokių veiksmų ji ketina imtis. Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali tekti prašyti Sąjungos ir jos valstybių narių pagalbos, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisijos reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą.

2.  Paskelbusi bet kurio 1 dalyje nurodyto lygio krizę, kompetentinga institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisiją ir regiono kompetentingas institucijas ir suteikia joms visą reikiamą informaciją, visų pirma informaciją apie tai, kokių veiksmų ji ketina imtis. Susidarius ekstremaliajai situacijai, dėl kurios gali tekti prašyti Sąjungos ir jos valstybių narių pagalbos, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisijos reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Jei esama konkrečios, pagrįstos ir patikimos informacijos, kad gali įvykti įvykis, dėl kurio gali labai pablogėti tiekimo padėtis (išankstinis įspėjimas) trečiojoje valstybėje, Komisija, laikydamasi prioritetų rinkinio, kuris buvo apibrėžtas 2015 m. liepos 20 d. Tarybos išvadose dėl diplomatijos energetikos srityje, imasi išorės veiksmų bendradarbiaudama su trečiosiomis valstybėmis, be kita ko, prireikus konsultuodamasi, teikdama tarpininkavimo paslaugas ir sudarydama specialios paskirties grupes.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriai

 

1.   Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. ENTSO-G atlieka šiame straipsnyje nustatytas užduotis.

 

2.  ENTSO-G surengia Sąjungos masto imitacinį tiekimo ir infrastruktūros veikimo sutrikimo scenarijų bandymą. Scenarijus parengia ENTSO-G, konsultuodamasi su Dujų koordinavimo grupe. Kompetentingos institucijos pateikia ENTSO-G imitaciniams bandymams surengti reikiamus duomenis, pavyzdžiui, duomenis apie didžiausią paros poreikį, nacionalinės gamybos pajėgumą ir poreikio valdymo priemones.

 

Kad būtų išvengta dujų vidaus rinkos susiskaidymo, ENTSO-G nustato ir įvertina regioninį požiūrį papildančius tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorius, kaip nurodyta I priede, kuriais dujos gali būti transportuojamos tarp regionų. To vertinimo rezultatai ir pasiūlymas sukurti tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorius aptariami Dujų koordinavimo grupėje.

 

Sąjungos mastu atliekami imitaciniai bandymai ir tie tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridoriai atnaujinami kas trejus metus, nebent dėl tam tikrų aplinkybių juos reikėtų atnaujinti dažniau.

 

3.  Jei ekstremaliąją situaciją paskelbia viena ar kelios kompetentingos institucijos, tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių valstybės narės užtikrina, kad būtų suteikiama visa svarbi informacija apie dujų tiekimą, visų pirma apie turimą dujų kiekį ir galimus dujų nukreipimo ekstremaliąją situaciją paskelbusioms valstybėms narėms būdus ir šaltinius. Tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių valstybės narės užtikrina, kad nebūtų taikomos jokios priemonės, neleidžiančios tiekti dujų ekstremaliąją situaciją paskelbusioms valstybėms narėms.

 

4.  Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais koridorių sukūrimo.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ekstremaliąją situaciją paskelbusios kompetentingos institucijos prašymu Komisija, atlikusi patikrinimą pagal 10 straipsnio 5 dalį, gali paskelbti regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją. Bent dviejų ekstremaliąją situaciją paskelbusių kompetentingų institucijų prašymu Komisija, jei šių ekstremaliųjų situacijų priežastys yra susijusios, atlikusi patikrinimą pagal 10 straipsnio 5 dalį, paskelbia atitinkamai regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją. Bet kuriuo atveju Komisija, naudodama tinkamiausias konkrečiomis aplinkybėmis komunikacijos priemones, sužino kitų kompetentingų institucijų nuomones ir tinkamai atsižvelgia į visą jų pateiktą aktualią informaciją. Jei Komisija mano, kad regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliosios situacijos paskelbimo sąlygos nebetenkinamos, ji paskelbia, kad regioninio arba Sąjungos masto ekstremalioji situacija atšaukiama. Bet kuriuo atveju Komisija nurodo savo sprendimo priežastis ir apie jį informuoja Tarybą.

1.  Ekstremaliąją situaciją paskelbusios kompetentingos institucijos prašymu Komisija, atlikusi patikrinimą pagal 10 straipsnio 5 dalį, gali paskelbti ekstremaliąją situaciją konkrečiai paveiktame regione arba visoje Sąjungoje. Bent dviejų ekstremaliąją situaciją paskelbusių kompetentingų institucijų prašymu Komisija, jei šių ekstremaliųjų situacijų priežastys yra susijusios, atlikusi patikrinimą pagal 10 straipsnio 5 dalį, paskelbia atitinkamai regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją. Bet kuriuo atveju Komisija, naudodama tinkamiausias konkrečiomis aplinkybėmis komunikacijos priemones, sužino kitų kompetentingų institucijų nuomones ir tinkamai atsižvelgia į visą jų pateiktą aktualią informaciją. Jei Komisija mano, kad regioninio arba Sąjungos masto ekstremaliosios situacijos paskelbimo sąlygos nebetenkinamos, ji paskelbia, kad regioninio arba Sąjungos masto ekstremalioji situacija atšaukiama. Bet kuriuo atveju Komisija nurodo savo sprendimo priežastis ir apie jį informuoja Tarybą.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Būsimos energetikos sąjungos kontekste svarbiausias yra energijos tiekimo saugumo klausimas. Formuodamos savo energetikos politiką valstybės narės koordinuoja savo veiksmus ir bendradarbiauja su kaimynais. Atsižvelgdama į tai Komisija turi išnagrinėti, kaip dabartinė nacionalinių prevencinių ir reagavimo į nelaimes priemonių sistema galėtų būti racionalizuota tiek regioniniu, tiek Sąjungos lygmeniu

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirma pastraipa svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams taikoma, jei jie patenka į atitinkamos valstybės narės nustatytą saugomų vartotojų apibrėžtį.

Pirma pastraipa svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams taikoma, jei jie patenka į saugomų vartotojų apibrėžtį atitinkamame regione.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei atitinkama valstybė narė nesugeba susitarti dėl sąlygų, kuriomis būtų užtikrinamas tiekimo namų ūkiams, svarbiausių socialinių paslaugų teikėjams ir centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams atnaujinimas, Komisija, pasikonsultavusi su Dujų koordinavimo grupe ir laikydamasi 10 straipsnio 1 dalies, pateikia valstybių narių, kurios paskelbė ekstremaliosios situacijos lygio krizę, tiekimo standarto vertinimą.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tiesiogiai viena su kita sujungtos valstybės narės susitaria dėl techninių, teisinių ir finansinių 3 dalies taikymo priemonių ir aprašo jas atitinkamų regionų ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose. Tokios priemonės, be kita ko, gali būti susijusios su taikytinomis dujų kainomis, jungiamųjų dujotiekių naudojimu, įskaitant pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, dujų kiekiais ir kompensavimo išlaidų dengimu. Įgyvendinant 3 dalyje nustatytą įpareigojimą, pirmenybė teikiama rinka pagrįstoms priemonėms, tokioms kaip aukcionai. Jei 3 daliai taikyti reikalingos techninės, teisinės ir finansinės priemonės iš dalies pakeičiamos, atitinkamai atnaujinamas susijęs ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.

4.  Tiesiogiai viena su kita sujungtos valstybės narės susitaria dėl techninių, teisinių ir finansinių 3 dalies taikymo priemonių ir aprašo jas atitinkamų regionų ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose. Kiekvienai regionų grupei Komisija parengia minimalią siūlomų priemonių sistemą, kuri, be kita ko, gali būti susijusi su taikytinomis dujų kainomis, jungiamųjų dujotiekių naudojimu, įskaitant užtikrintą pajėgumą transportuoti abiem kryptimis, dujų kiekiais ir kompensavimo išlaidų dengimu. Įgyvendinant 3 dalyje nustatytą įpareigojimą, pirmenybė teikiama rinka pagrįstoms priemonėms, tokioms kaip aukcionai. Jei 3 daliai taikyti reikalingos techninės, teisinės ir finansinės priemonės iš dalies pakeičiamos, atitinkamai atnaujinamas susijęs ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Komisija parengia ir paskelbia solidarumo priemonių šabloną, įtraukdama į jį standartines nuostatas.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  2 dalis taikoma nuo 2019 m. kovo 1 d.

5.  2 dalis taikoma nuo 2018 m. spalio1 d.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei valstybės narės nesutaria dėl reikalingų techninių, teisinių ir finansinių priemonių, Komisija gali pasiūlyti tokių priemonių sistemą savo nuomonėje ir sprendime dėl planų.

6.  Jei valstybės narės nesutaria dėl reikalingų techninių, teisinių ir finansinių priemonių, Komisija parengia tokių priemonių sistemą savo nuomonėje ir sprendime dėl planų.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vi)  informaciją apie dujų tiekimo sustabdymo sąlygas;

vi)  informaciją apie naujų dujų tiekimo derybų ir dujų tiekimo sustabdymo sąlygas;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kompetentingai institucijai ir Komisijai nedelsdamos praneša apie ilgesnės nei vienų metų trukmės dujų tiekimo sutartis, sudarytas arba pakeistas po [OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], jei pagal atskirą sutartį arba pagal visas su tuo pačiu tiekėju arba su juo susijusiomis įmonėmis sudarytas sutartis tiekiamas dujų kiekis sudaro daugiau kaip 40 proc. atitinkamoje valstybėje narėje per metus suvartojamo gamtinių dujų kiekio. Pranešti apie pakeitimus, susijusius tik su dujų kaina, nereikia. Įpareigojimas pranešti apie sutartis taikomas ir visiems komerciniams susitarimams, susijusiems su dujų tiekimo sutarties vykdymu.

b)  kompetentingai institucijai ir Komisijai nedelsdamos praneša apie ilgesnės nei vienų metų trukmės dujų tiekimo sutartis su tuo pačiu tiekėju iš trečiosios valstybės arba su juo susijusiomis įmonėmis, sudarytas arba pakeistas po [OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], jei pagal atskirą sutartį arba pagal visas kitų tos pačios rinkos gamtinių dujų įmonių su tuo pačiu tiekėju arba su juo susijusiomis įmonėmis sudarytas sutartis tiekiamas dujų kiekis viršija 8 mlrd. kubinių metrų ribą ar sudaro daugiau kaip 40 proc. bendro per metus iš trečiųjų valstybių į atitinkamą valstybę narę importuojamų dujų kiekio. Pranešti apie dujų kainą nereikia. Įpareigojimas pranešti apie sutartis taikomas ir visiems komerciniams susitarimams, susijusiems su dujų tiekimo sutarties vykdymu. Siekdamos šio tikslo, nacionalinės reguliavimo institucijos kasmet stebi rinkos pasiūlos struktūrą ir, kai viršijama 40 proc. riba, informuoja atitinkamas gamtinių dujų įmones. Ši informacija už metus, pasibaigusius iki metų, kuriems apskaičiuota riba, perduodama ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 1 d.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Jeigu atliekant pagal 6 straipsnio b dalį ir 7 straipsnį pateiktų dujų tiekimo sutarčių vertinimą nustatoma bet kokia nuostata, kuri prieštarauja Sąjungos teisei, Komisija apie tai praneša atitinkamai įmonei ir kompetentingai institucijai ir prašo padaryti pakeitimus ir pašalinti Sąjungos teisei prieštaraujančias nuostatas. Įmonė arba kompetentinga institucija gali pakviesti Komisiją dalyvauti diskusijose, kuriomis siekiama pašalinti nesuderinamumą su Sąjungos teise.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Komisija, rengdama kompetentingoms institucijoms ir nacionalinėms įmonėms vadovautis skirtą geros praktikos pavyzdžių ir nesąžiningų sąlygų sąrašą, atsižvelgia į informaciją, gautą pagal šį straipsnį.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant palengvinti dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą, įsteigiama Dujų koordinavimo grupė. Šią grupę sudaro valstybių narių, visų pirma jų kompetentingų institucijų, taip pat Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – agentūra), ENTSO-G ir atitinkamam pramonės sektoriui bei atitinkamiems vartotojams atstovaujančių įstaigų atstovai. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama, kad ji būtų visapusiškai reprezentatyvi. Grupei pirmininkauja Komisija. Grupė patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

1.  Siekiant palengvinti dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą, įsteigiama Dujų koordinavimo grupė. Šią grupę sudaro valstybių narių, visų pirma jų kompetentingų institucijų, vietos ir regiono valdžios institucijų, taip pat Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – agentūra), ENTSO-G ir atitinkamam pramonės sektoriui bei atitinkamiems vartotojams atstovaujančių įstaigų atstovai. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, priima sprendimą dėl grupės sudėties, užtikrindama, kad ji būtų visapusiškai reprezentatyvi. Grupei pirmininkauja Komisija. Grupė patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  3 straipsnio 2 dalies antru sakiniu, 3 straipsnio 6 dalimi, 4 straipsnio 3, 4 ir 6 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies d punktu, 7 straipsnio 5 dalies b ir e punktais, 8 straipsnio 1 dalies e, g ir i punktais, 8 straipsnio 4 dalies b ir c punktais, 9 straipsnio 1 dalies j ir m punktais, 9 straipsnio 4 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 5 dalimi ir 12 straipsniu sukuriami valstybių narių įsipareigojimai Energijos bendrijos susitariančiosioms šalims, jei laikomasi šios procedūros:

1.  3 straipsnio 2 dalies antru sakiniu, 3 straipsnio 6 dalimi, 4 straipsnio 3, 4 ir 6 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 1 dalies d punktu, 7 straipsnio 5 dalies b ir e punktais, 8 straipsnio 1 dalies e, g ir i punktais, 8 straipsnio 4 dalies b ir c punktais, 9 straipsnio 1 dalies j, ja ir m punktais, 9 straipsnio 4 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 5 dalimi ir 12 straipsniu sukuriami valstybių narių įsipareigojimai Energijos bendrijos susitariančiosioms šalims, jei laikomasi šios procedūros:

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Tuo atveju, kai yra taikomas 12 straipsnyje nurodytas solidarumo principas, Energijos bendrijos šalys pateikia kaimyninių valstybių narių institucijoms pakankamai informacijos pagal 13 straipsnį.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės

Nuorodos

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

7.3.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Tomasz Piotr Poręba

17.3.2016

Svarstymas komitete

16.6.2016

 

 

 

Priėmimo data

8.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

9

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės

Nuorodos

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

10.2.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

7.3.2016

ECON

7.3.2016

ENVI

7.3.2016

IMCO

7.3.2016

 

TRAN

7.3.2016

REGI

7.3.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

12.5.2016

ENVI

21.3.2016

IMCO

15.3.2016

TRAN

14.3.2016

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jerzy Buzek

23.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

20.4.2016

14.6.2016

12.7.2016

 

Priėmimo data

13.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michael Cramer, Maria Grapini

Pateikimo data

20.10.2016