SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010

  20.10.2016 - (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) - ***I

  Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  Spravodajca: Jerzy Buzek


  Postup : 2016/0030(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0310/2016
  Predkladané texty :
  A8-0310/2016
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010

  (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0052),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0035/2016),

  –  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Rakúskou spolkovou radou a bulharským parlamentom, podľa ktorých návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

  –  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0310/2016),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  Zemný plyn (ďalej len „plyn“) je základnou zložkou zásobovania energiou v Únii. Veľká časť takéhoto plynu sa do Únie dováža z tretích krajín.

  (1)  Zemný plyn (ďalej len „plyn“) je základnou zložkou zásobovania energiou v Únii. Bezpečnosť dodávok plynu je preto kľúčovým prvkom celkovej energetickej bezpečnosti Únie s významom pre konkurencieschopnosť a rast Únie. Aj keď viac ako 50 % spotreby plynu v Európskom hospodárskom priestore je v súčasnosti krytých domácou výrobou, rastúci podiel plynu sa dováža z tretích krajín. Zvyšovanie energetickej bezpečnosti Únie a odolnosti jej trhu s plynom si preto vyžaduje vytvorenie stabilného, trhovo orientovaného regulačného rámca na rozvíjanie výroby plynu z domácich zdrojov. Zvyšovaním energetickej efektívnosti a využívaním obnoviteľných zdrojov energie sa okrem toho znižuje odkázanosť Únie na dovoz plynu, čím sa rieši aj závislosť od dominantných vonkajších dodávateľov.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (1 a)  Potreba plynu v Únii sa znížila o 14 % od roku 2000 a o 23 % od roku 2010, čiastočne z dôvodu hospodárskej krízy, ale aj z dôvodu vykonávania politík v oblasti energetickej efektívnosti. Na základe zásady priority efektívnosti by mali opatrenia energetickej efektívnosti aj naďalej zohrávať základnú úlohu pri prechode smerom k udržateľnejšiemu, konkurencieschopnému a bezpečnému energetickému systému, pretože je to najúčinnejší spôsob znižovania emisií, zabezpečovania úspor pre spotrebiteľov a znižovania závislosti Únie od dovozu. V tejto súvislosti je obzvlášť dôležité zvyšovať energetickú hospodárnosť budov, pretože plyn predstavuje približne polovicu základnej spotreby energie na vykurovanie a chladenie v Únii.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  Vážne prerušenie dodávok plynu môže mať vplyv na všetky členské štáty, Úniu ako celok a zmluvné strany Zmluvy o založení Energetického spoločenstva podpísanej v Aténach 25. októbra 2005. Môže aj závažne poškodiť ekonomiku Únie a mať významný sociálny dosah, najmä na zraniteľné skupiny odberateľov.

  (2)  Vysoký stupeň vzájomnej závislosti členských štátov a európskych tretích krajín je takisto charakteristický pre odvetvie energetiky. Vážne prerušenie dodávok plynu v jednej krajine môžu ovplyvniť viaceré ďalšie členské štáty, Úniu alebo zmluvné strany Zmluvy o založení Energetického spoločenstva (zmluvné strany Energetického spoločenstva). Môže oslabiť celkovú bezpečnosť, potencionálne závažne poškodiť hospodárstvo Únie a mať významný sociálny dosah, najmä na zraniteľné skupiny odberateľov, najmä v krajinách, ktoré sú nadmieru závislé od samostatného dominantného dodávateľa.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  Týmto nariadením sa má zaistiť prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť neprerušené dodávky plynu v celej Únii, najmä pre chránených odberateľov v prípade náročných klimatických podmienok alebo prerušenia dodávok plynu. Tieto ciele by sa mali dosiahnuť prostredníctvom nákladovo najefektívnejších opatrení a takým spôsobom, aby trhy s energiou neboli deformované.

  (3)  Týmto nariadením sa má zaistiť prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť neprerušené dodávky plynu v celej Únii, najmä pre chránených odberateľov v prípade náročných klimatických podmienok alebo prerušenia dodávok plynu. To by sa malo dosiahnuť prostredníctvom nákladovo efektívnych opatrení tak, aby sa nedeformovali trhy s energiou v súlade s článkom 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a s cieľmi stratégie energetickej únie stanovenými v oznámení Komisie z 28. mája 2014.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynumalo významný priaznivý vplyv na situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok plynu v Únii, a to v zmysle pripravenosti na takúto situáciu i na jej zmierňovanie. Odkedy sú členské štáty povinné vypracúvať plány vrátane preventívnych a núdzových opatrení, sú lepšie pripravené zvládať krízy dodávok a sú aj lepšie chránené, keďže teraz musia plniť viacero povinností týkajúcich sa kapacity infraštruktúry a dodávok plynu. Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 994/2010 z októbra 2014 poukázala na oblasti, v ktorých by sa vylepšením uvedeného nariadenia mohla ďalej posilniť bezpečnosť dodávok v Únii.

  (4)  Existujúce právne predpisy Únie, najmä príslušné prvky tretieho energetického balíka a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/20101a,významne priaznivo ovplyvnili situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok plynu v Únii, a to v zmysle pripravenosti na takúto situáciu i na jej zmierňovanie. Odkedy sú členské štáty povinné vypracúvať plány vrátane preventívnych a núdzových opatrení, sú lepšie pripravené zvládať krízy dodávok a sú aj lepšie chránené, keďže teraz musia plniť viacero povinností týkajúcich sa kapacity infraštruktúry a dodávok plynu. Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 994/2010 z októbra 2014 poukázala na oblasti, v ktorých by sa vylepšením uvedeného nariadenia mohla ďalej posilniť bezpečnosť dodávok plynu v Únii.

   

  _______________

   

  1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES. Text s významom pre EHP. (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  V oznámení Komisie o krátkodobej odolnosti európskej plynárenskej sústavy z októbra 201413 sa analyzovali účinky čiastočného alebo úplného prerušenia dodávok plynu z Ruska a dospelo sa k záveru, že v prípade vážneho prerušenia dodávok nie sú čisto vnútroštátne prístupy veľmi účinné vzhľadom na ich pôsobnosť, ktorá je už zo svojej podstaty obmedzená. Tento záťažový test ukázal, ako by užšia spolupráca medzi členskými štátmi mohla výrazne znížiť dôsledky veľmi vážneho prerušenia dodávok v najzraniteľnejších členských štátoch.

  (5)  V oznámení Komisie o krátkodobej odolnosti európskej plynárenskej sústavy zo 16. októbra 201413 sa analyzovali účinky čiastočného alebo úplného prerušenia dodávok plynu z Ruska a dospelo sa k záveru, že mnohé vnútroštátne prístupy sú jednostranné, nedostatočne koordinované a nespolupracujú, a preto nie sú veľmi účinné v prípade vážneho prerušenia dodávok . Tento záťažový test ukázal, ako by užšia spolupráca medzi členskými štátmi mohla výrazne znížiť dôsledky veľmi vážneho prerušenia dodávok v najzraniteľnejších členských štátoch.

  __________________

  __________________

  13 COM(2014) 654 final

  13 COM(2014)0654

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6)  V oznámení Komisie „Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy“ z februára 2015 sa zdôrazňuje skutočnosť, že energetická únia je založená na solidarite a dôvere, ktoré sú nevyhnutnými prvkami energetickej bezpečnosti. Cieľom tohto nariadenia by malo byť posilnenie solidarity a dôvery medzi členskými štátmi a mali by sa ním zaviesť opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov, a tým pripraviť pôda na realizáciu energetickej únie.

  (6)  Energetická bezpečnosť je jedným z cieľov stratégie energetickej únie, ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy14 z 25. februára 2015. V tomto oznámení sa zdôrazňuje skutočnosť, že energetická únia je založená na solidarite, zásade zakotvenej v článku 194 ZFEÚ, a dôvere, ktoré sú nevyhnutnými prvkami energetickej bezpečnosti. Cieľom tohto nariadenia je posilnenie solidarity a dôvery medzi členskými štátmi a mali by sa ním zaviesť opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov, čo by malo prispieť k dosiahnutiu jedného z cieľov energetickej únie.

  __________________

  __________________

  14 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke, COM(2015) 80 final.

  14 COM(2015)080.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7)  Bezproblémovo fungujúci vnútorný trh s plynom je najlepšou zárukou bezpečnosti dodávok energie v celej Únii a obmedzovania vystavenia jednotlivých členských štátov škodlivým vplyvom prerušenia dodávok. Ak je ohrozená bezpečnosť dodávok členského štátu, existuje riziko, že opatrenia prijaté jednostranne týmto členským štátom môžu ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom a dodávky plynu odberateľom v iných členských štátoch. Treba zabezpečiť solidaritu a koordináciu v reakcii na krízy dodávok, či už ide o preventívne opatrenia, alebo o reakciu na skutočné prerušenia dodávok, aby mohol vnútorný trh s plynom fungovať aj v prípade nedostatočných dodávok.

  (7)  Dobre prepojený a fungujúci vnútorný trh s plynom bez tzv. energetických ostrovov, ktorý funguje hladko, spoločne s energetickým systémom pevne orientovaným na neustále zlepšovanie efektívnosti a znižovanie dopytu, je dobrým prostriedkom na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu v celej Únii pri súčasnom znižovaní vystavenia jednotlivých členských štátov škodlivým vplyvom prerušenia dodávok. Ak je ohrozená bezpečnosť dodávok plynu členského štátu, existuje riziko, že opatrenia prijaté jednostranne týmto členským štátom môžu poškodiť dodávky plynu odberateľom v iných členských štátoch, negatívne ovplyvniť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom a spôsobiť nákladné uviaznutie aktív. Treba zabezpečiť solidaritu a koordináciu na regionálnej úrovni a úrovni Únie, či už ide o preventívne opatrenia, alebo o reakciu na skutočné prerušenia dodávok, aby mohol vnútorný trh s plynom fungovať aj v prípade nedostatočných dodávok. Ciele, ktoré sa v tejto súvislosti prijmú, by mali v najvyššej možnej miere rešpektovať zásady trhového hospodárstva.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (7 a)  Únia by mala ďalej diverzifikovať zdroje energie, dodávateľov energie a dodávateľské trasy, čo je základnou podmienkou energetickej bezpečnosti. Mala by to dosiahnuť diverzifikáciou projektov, ktoré budú plne v súlade s právom a zásadami Únie, ako aj s jej dlhodobými politickými cieľmi a prioritami. Projekty, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, by nemali byť financované EÚ.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7 b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (7 b)  Skutočne prepojený vnútorný trh s energiou s viacerými miestami vstupu a reverznými tokmi sa dá vytvoriť len úplným prepojením jeho plynárenských sietí, vybudovaním uzlov so zásobníkmi skvapalneného zemného plynu v južných a východných regiónoch Európy, dokončením severojužného a južného koridoru zemného plynu a ďalším rozvojom domácej produkcie. Preto je potrebné zrýchlené budovanie prepojení a sú nutné projekty zamerané na diverzifikáciu dodávok zdrojov energie, ako je uvedené v stratégii energetickej bezpečnosti.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (8)  Možnosti efektívnejších a menej nákladných opatrení prostredníctvom regionálnej spolupráce neboli dosiaľ plne využité. Súvisí to nielen s lepšou koordináciou vnútroštátnych zmierňujúcich opatrení v núdzových situáciách, ale aj vnútroštátnych preventívnych opatrení, ako sú vnútroštátne skladovanie alebo politiky týkajúce sa skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré môžu byť v niektorých regiónoch strategicky dôležité.

  (8)  Možnosti regionálnej spolupráce na zavedenie efektívnejších a menej nákladných opatrení neboli dosiaľ plne využité. Platí to pre lepšiu koordináciu vnútroštátnych zmierňujúcich opatrení v núdzových situáciách, ale aj vnútroštátnych preventívnych opatrení, ako sú vnútroštátne skladovanie alebo politiky týkajúce sa skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré môžu byť v niektorých regiónoch strategicky dôležité.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (8 a)  Regionálny prístup členských štátov a zmluvných strán Energetického spoločenstva urýchli integráciu trhu, a to aj prostredníctvom vytvárania regionálnych centier na zvýšenie likvidity trhu. Takéto mechanizmy spolupráce by mohli zefektívniť spoluprácu v oblasti politiky a trhu s energiou a uľahčiť spoločné rozhodnutia o základných investíciách do plynárenskej infraštruktúry v regiónoch; spoločne by sa mohli rozvíjať znalosti a informácie týkajúce sa aspektov, ako sú zariadenia na uskladňovanie energie a procesy výberového konania na dodávky skvapalneného zemného plynu a prepojovacie vedenia.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  V duchu solidarity by hlavnou zásadou tohto nariadenia mala byť regionálna spolupráca, do ktorej sa zapájajú orgány verejnej moci aj plynárenské podniky, s cieľom identifikovať príslušné riziká v každom regióne a optimalizovať prínos koordinovaných opatrení na zmiernenie rizík a na vykonávanie opatrení, ktoré sú pre spotrebiteľov v Únii nákladovo najefektívnejšie.

  (9)  V duchu solidarity je hlavnou zásadou tohto nariadenia regionálna spolupráca zahrňujúca orgány verejnej moci aj plynárenské podniky s cieľom identifikovať príslušné riziká v každom regióne a optimalizovať prínos koordinovaných opatrení na zmiernenie rizík a súčasne zabezpečiť, aby opatrenia boli v súlade so zásadami trhového hospodárstva, nákladovo čo najefektívnejšie pre odberateľov a viedli k dostupným cenám energií pre občanov. Regionálnu spoluprácu by mala postupne doplniť komplexnejšia perspektíva Únie, čo by umožnilo využiť všetky dostupné dodávky a nástroje na celom vnútornom trhu s plynom. Posúdenie núdzových zásobovacích koridorov na úrovni Únie by malo dopĺňať a podporovať regionálny prístup, ako je stanovené v prílohe I.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (9 a)  V duchu integrácie systému a spolupráce medzi elektroenergetickými a plynárenskými orgánmi a podnikmi by ďalšou hlavnou zásadou tohto nariadenia malo byť identifikovať príslušné synergie medzi rozvojom a prevádzkou plynárenského a elektrizačného systému a optimalizovať prínos koordinovaných prístupov k vykonávaniu opatrení, ktoré sú pre spotrebiteľov EÚ nákladovo najefektívnejšie.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Niektorí odberatelia vrátane domácností a poskytovateľov základných sociálnych služieb sú osobitne zraniteľní a môžu si vyžadovať sociálnu ochranu. Definovanie takýchto chránených odberateľov by nemalo byť v rozpore s mechanizmami solidarity v Únii.

  (10)  Niektorí odberatelia vrátane domácností a odberateľov poskytujúcich základné sociálne služby sú osobitne zraniteľní voči prerušeniu dodávok a vyžadujú osobitnú ochranu. Definovanie takýchto chránených odberateľov by sa malo zosúladiť v celej Únii.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Za bezpečnosť dodávok plynu nesú zodpovednosť spoločne a v rámci svojich príslušných pôsobností plynárenské podniky, členské štáty prostredníctvom svojich príslušných orgánov a Komisia. Takáto spoločná zodpovednosť si vyžaduje veľmi úzku spoluprácu týchto strán. Dôležitú úlohu v bezpečnosti dodávok plynu však môžu zohrávať aj odberatelia, ktorí využívajú plyn na výrobu elektrickej energie alebo na priemyselné účely, a to vďaka svojej schopnosti reagovať na krízu prostredníctvom opatrení na strane spotreby, ako sú prerušiteľné zmluvy a prechod na iný druh paliva, čo má okamžitý vplyv na rovnováhu ponuky a dopytu.

  (11)  Za bezpečnosť dodávok plynu nesú zodpovednosť spoločne a v rámci svojich príslušných pôsobností plynárenské podniky, členské štáty prostredníctvom svojich príslušných orgánov a Komisia. Takáto spoločná zodpovednosť si vyžaduje veľmi úzku spoluprácu týchto strán. Dôležitú úlohu v bezpečnosti dodávok plynu však môžu zohrávať aj odberatelia, ktorí využívajú plyn na výrobu elektrickej energie alebo na priemyselné účely, a to vďaka svojej schopnosti reagovať na krízu prostredníctvom opatrení na strane dopytu, ako sú prerušiteľné zmluvy a prechod na iný druh paliva, čo má okamžitý vplyv na rovnováhu ponuky a dopytu. Bezpečnosť dodávok plynu týmto odberateľom možno takisto považovať v niektorých prípadoch za kľúčovú. Malo by byť možné poskytnúť im určitú úroveň ochrany a zabezpečiť, aby počas núdzovej situácie boli medzi poslednými odberateľmi, ktorým budú dodávky obmedzené, pred chránenými odberateľmi. Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť túto možnosť, ak budú vydávať príkazy na obmedzenie dodávok, ktoré sa majú uplatňovať v prípade núdzovej situácie.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 12

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (12)  Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES by príslušné orgány mali pri plnení úloh uvedených v tomto nariadení úzko spolupracovať s ostatnými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, najmä s národnými regulačnými orgánmi.

  (Netýka sa slovenskej verzie.)  

  __________________

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94).

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 14

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (14)  V nariadení (EÚ) č. 994/2010 sa vyžaduje, aby prevádzkovatelia prepravných sietí umožnili stálu obojsmernú kapacitu na všetkých cezhraničných prepojeniach, pokiaľ nebola udelená výnimka z tejto povinnosti. Cieľom je zabezpečiť, aby sa pri plánovaní nového prepojovacieho vedenia vždy zohľadňovali možné prínosy stálej obojsmernej kapacity. Obojsmernú kapacitu však možno využiť na dodávky plynu do susedného členského štátu, ako aj do iných členských štátov ležiacich pozdĺž koridoru na dodávky plynu. Výhody, ktoré prináša umožnenie stálej obojsmernej kapacity pre bezpečnosť dodávok, treba vidieť zo širšej perspektívy, v duchu solidarity a posilnenej spolupráce. Pri zvažovaní realizácie obojsmernej kapacity by sa preto mala vykonať analýza nákladov a prínosov, v ktorej sa zohľadňuje celý prepravný koridor. Od príslušných orgánov by sa teda malo požadovať, aby opätovne preskúmali výnimky udelené podľa nariadenia (EÚ) 994/2010 na základe výsledkov regionálnych posúdení rizík.

  (14)  V nariadení (EÚ) č. 994/2010 sa vyžaduje, aby prevádzkovatelia prepravných sietí umožnili stálu obojsmernú kapacitu na všetkých cezhraničných prepojeniach, pokiaľ nebola udelená výnimka z tejto povinnosti. Cieľom je zabezpečiť, aby sa pri plánovaní nového prepojovacieho vedenia vždy zohľadňovali možné prínosy stálej obojsmernej kapacity. Obojsmernú kapacitu však možno využiť na dodávky plynu do susedného členského štátu, ako aj do iných členských štátov ležiacich pozdĺž koridoru na dodávky plynu. Výhody, ktoré prináša umožnenie stálej obojsmernej kapacity pre bezpečnosť dodávok plynu, treba vidieť zo širšej perspektívy, v duchu solidarity a posilnenej spolupráce. Pri komplexnom zvažovaní realizácie obojsmernej kapacity by sa mala vykonať analýza nákladov a prínosov, v ktorej sa zohľadňuje celý prepravný koridor. Od príslušných orgánov by sa teda malo požadovať, aby opätovne preskúmali výnimky udelené podľa nariadenia (EÚ) č. 994/2010 na základe výsledkov regionálnych posúdení rizík. Hlavným cieľom by malo byť zabezpečenie rastúcej obojsmernej kapacity a udržanie jednosmernej kapacity budúcich cezhraničných projektov na minime.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 16

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (16)  V tomto nariadení sa stanovujú štandardy bezpečnosti dodávok, ktoré sú dostatočne zosúladené a umožňujú zvládnuť prinajmenšom situáciu, ktorá nastala v januári 2009, keď boli prerušené dodávky plynu z Ruska. Uvedené štandardy zohľadňujú rozdiel medzi členskými štátmi, záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme a opatreniami na ochranu odberateľa, ako sa uvádza v článku 3 smernice 2009/73/ES. Štandardy bezpečnosti dodávok by mali byť stabilné, aby zabezpečovali potrebnú právnu istotu, mali by byť jasne vymedzené a nemali by neodôvodnene a neprimerane zaťažovať plynárenské podniky. Okrem toho by mali zaručiť rovnaký prístup plynárenských podnikov Únie k vnútroštátnym odberateľom.

  (Netýka sa slovenskej verzie.)  

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 16 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  16 a.  S cieľom zohľadniť rozdiely medzi členskými štátmi by členské štáty mali mať možnosť, bez toho, aby boli dotknuté ich práva a povinnosti so zreteľom na solidaritu v prípade vyhlásenia krízovej situácie stavu núdze, uplatňovať štandardy bezpečnosti dodávok uvedené v tomto nariadení na niektoré malé a stredné podniky a zariadenia diaľkového vykurovania, pokiaľ zabezpečujú dodávky tepla týmto podnikom.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 17

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (17)  Regionálny prístup k posudzovaniu rizík a určenie a prijatie preventívnych a zmierňujúcich opatrení umožňuje koordinovať úsilie, čo je významným prínosom z hľadiska účinnosti opatrení a optimalizácie zdrojov. Osobitne to platí pre opatrenia, ktoré majú vo veľmi náročných podmienkach zaručiť nepretržité dodávky pre chránených odberateľov, ako aj pre opatrenia na zmiernenie následkov stavu núdze. Posúdením prepojených rizík na regionálnej úrovni, ktoré je komplexnejšie a presnejšie, sa zabezpečí, že členské štáty budú na každú krízu lepšie pripravené. Okrem toho koordinovaný a vopred odsúhlasený prístup k bezpečnosti dodávok zabezpečuje v stave núdze konzistentnú reakciu a znižuje riziko negatívnych účinkov presahovania, ktoré by čisto vnútroštátne opatrenia mohli mať v susedných členských štátoch.

  (17)  Regionálny prístup k posudzovaniu rizík a určenie a prijatie preventívnych a zmierňujúcich opatrení umožňuje koordinovať úsilie, čo je významným prínosom z hľadiska účinnosti opatrení a optimalizácie zdrojov. Osobitne to platí pre opatrenia, ktoré majú vo veľmi náročných podmienkach zaručiť nepretržité dodávky pre chránených odberateľov, ako aj pre opatrenia na zmiernenie následkov stavu núdze. Posúdením prepojených rizík na regionálnej úrovni so zreteľom na plynárenské a elektrizačné systémy, ktoré je komplexnejšie a presnejšie, sa zabezpečí, že členské štáty budú na každú krízu lepšie pripravené. Okrem toho koordinovaný a vopred odsúhlasený prístup k bezpečnosti dodávok zabezpečuje v stave núdze konzistentnú reakciu a znižuje riziko negatívnych účinkov presahovania, ktoré by čisto vnútroštátne opatrenia mohli mať v susedných členských štátoch. Tento regionálny prístup by nemal brániť medziregionálnej spolupráci mimo regiónov stanovených v prílohe I a nemala by sa ním zrušiť zodpovednosť členských štátov za dodržiavanie ich vnútroštátnych štandardov bezpečnosti dodávok a diverzifikáciu dodávok ako prioritnú záležitosť, ak dôjde k závislosti od jedného odberného miesta.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (18)  Regióny sa majú v čo najväčšej možnej miere vymedziť na základe existujúcich štruktúr regionálnej spolupráce zriadených členskými štátmi a Komisiou, a to najmä v rámci regionálnych skupín zriadených podľa nariadenia (EÚ) 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru17 (nariadenie TEN-E). Keďže však toto nariadenie a nariadenie TEN-E majú odlišné ciele, príslušné regionálne skupiny sa môžu líšiť veľkosťou i koncepciou.

  (18)  Regióny by sa mali v čo najväčšej možnej miere vymedziť na základe existujúcich štruktúr regionálnej spolupráce zriadených členskými štátmi a Komisiou, a to najmä v rámci regionálnych skupín zriadených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru17. Keďže však toto nariadenie a nariadenie (EÚ) č. 347/2013 majú odlišné ciele, príslušné regionálne skupiny sa môžu líšiť veľkosťou i koncepciou.

  __________________

  __________________

  17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39).

  17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39).

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19)  Na účely tohto nariadenia by sa pri vymedzovaní regionálnych skupín mali zohľadniť tieto kritériá: štruktúry dodávok, existujúce a plánované prepojenia a kapacita prepojenia medzi členskými štátmi, rozvoj a vyspelosť trhu, existujúce štruktúry regionálnej spolupráce a počet členských štátov v regióne, ktorý by mal byť obmedzený, aby skupina bola veľká len do takej miery, aby ju bolo možné riadiť.

  (19)  Na účely tohto nariadenia by sa pri vymedzovaní regionálnych skupín mali zohľadniť tieto kritériá: štruktúry dodávok, existujúce a plánované prepojenia a kapacita prepojenia medzi členskými štátmi, existujúce prepojenia medzi tretími krajinami, rozvoj a vyspelosť trhu, existujúce štruktúry regionálnej spolupráce, úroveň diverzifikácie trás a zdrojov dodávok plynu a počet členských štátov v regióne, ktorý by mal byť obmedzený, aby skupina bola veľká len do takej miery, aby ju bolo možné riadiť.

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (20)  Členské štáty by si mali v rámci každého regiónu vytvoriť mechanizmy spolupráce, aby sa regionálna spolupráca dala realizovať. Takéto mechanizmy by sa mali vytvoriť dostatočne včas, aby umožnili posudzovanie rizík a vypracúvanie zmysluplných plánov na regionálnej úrovni. Členské štáty sa môžu dohodnúť na takom mechanizme spolupráce, ktorý bude pre daný región najvhodnejší. Komisia by v celkovom procese mala zohrávať pomocnú úlohu a umožňovať výmenu najlepších postupov na zabezpečenie regionálnej spolupráce, ako napríklad striedanie sa v rámci regiónu pri koordinovaní prípravy rôznych dokumentov alebo zriadenie účelových subjektov. Ak dohoda o mechanizme spolupráce neexistuje, vhodný mechanizmus spolupráce pre daný región môže navrhnúť Komisia.

  (20)  Členské štáty by si mali v rámci každého regiónu vytvoriť mechanizmy spolupráce, aby sa regionálna spolupráca dala realizovať. Takéto mechanizmy by sa mali vytvoriť dostatočne včas, aby umožnili posudzovanie rizík a vypracúvanie účinných plánov na regionálnej úrovni. Členské štáty sa môžu dohodnúť na takom mechanizme spolupráce, ktorý bude pre daný región najvhodnejší. Komisia by v celkovom procese mala zohrávať pomocnú úlohu a umožňovať výmenu najlepších postupov na zabezpečenie regionálnej spolupráce, ako napríklad striedanie sa v rámci regiónu pri koordinovaní prípravy rôznych dokumentov alebo zriadenie účelových subjektov. Ak dohoda o mechanizme spolupráce neexistuje, vhodný mechanizmus spolupráce pre konkrétny región navrhne Komisia.

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (21)  Príslušné orgány by pri komplexnom posudzovaní rizík, ktoré sa má pripravovať na regionálnej úrovni, mali posúdiť prírodné, technologické, obchodné, finančné, sociálne, politické a trhové riziká, ako aj akékoľvek ďalšie relevantné ukazovatele vrátane prerušenia dodávok od samostatného najväčšieho dodávateľa. Všetky riziká by sa mali riešiť prostredníctvom účinných, primeraných a nediskriminačných opatrení, ktoré sa majú vypracovať v rámci preventívneho akčného plánu a núdzového plánu. Výsledky posúdenia rizík by mali prispieť aj k posúdeniam všetkých rizík závažných nebezpečenstiev podľa článku 6 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ18.

  (21)  Príslušné orgány by pri komplexnom posudzovaní rizík, ktoré sa má pripravovať na regionálnej úrovni, mali posúdiť prírodné, technologické, infraštruktúrne, obchodné, finančné, sociálne, politické, geopolitické, environmentálne, trhové, ako aj akékoľvek ďalšie relevantné riziká vrátane prerušenia dodávok od dominantných dodávateľov. Všetky riziká by sa mali riešiť prostredníctvom účinných, primeraných a nediskriminačných opatrení, ktoré sa majú vypracovať v rámci preventívneho akčného plánu a núdzového plánu, a zahŕňať opatrenia na strane dopytu a na strane ponuky. Výsledky posúdenia rizík by mali prispieť aj k posúdeniam všetkých rizík uvedených v článku 6 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ18.

  __________________

  __________________

  18 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 24).

  18 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 24).

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 22

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (22)  S cieľom poskytnúť podklady na posúdenia rizík by Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO pre plyn“) po porade s Koordinačnou skupinou pre plyn a Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E) mala vykonávať v celej Únii simulácie podobné záťažovému testu uskutočnenému v roku 2014.

  (22)  S cieľom poskytnúť podklady na posúdenia rizík by Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn („ENTSO pre plyn“) po porade s Koordinačnou skupinou pre plyn a Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu mala vykonávať v celej Únii simulácie podobné záťažovému testu uskutočnenému v roku 2014. Takéto simulácie by sa mali aktualizovať aspoň každé dva roky. Ako prostriedok na posilnenie regionálnej spolupráce poskytovaním informácií o tokoch plynu, ako aj poskytovaním technického a operatívneho odborného poradenstva by sa mal systém regionálnej koordinácie pre plyn (RCSG), zriadený ENTSO pre plyn a zložený zo stálych skupín expertov, podieľať na uskutočňovaní simulácií.

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (23)  Príslušné orgány daného regiónu musia po porade so zainteresovanými stranami vypracovať preventívne akčné plány a núdzové plány, aby zaručili maximálnu pripravenosť a predišli tak prerušeniu dodávok a aby zmiernili účinky takéhoto prerušenia, ak by taká situácia predsa len nastala. Regionálne plány by mali zohľadňovať osobitosti každého členského štátu. Takisto by mali jednoznačne vymedzovať úlohy a povinnosti plynárenských podnikov a príslušných orgánov. Vnútroštátne opatrenia, ktoré majú byť navrhnuté, by mali v plnom rozsahu zohľadňovať regionálne opatrenia stanovené v preventívnom akčnom pláne a v núdzovom pláne. Mali by byť navrhnuté tak, aby sa pri riešení vnútroštátnych rizík v plnej miere využívali príležitosti, ktoré poskytuje regionálna spolupráca. Plány by mali mať technický a operačný charakter a mali by pomáhať zabrániť vzniku alebo vystupňovaniu stavu núdze a zmierňovať jeho následky. Tieto plány by mali zohľadňovať bezpečnosť elektrických sústav a mali by byť v súlade s nástrojmi energetickej únie v oblasti strategického plánovania a oznamovania.

  (23)  Príslušné orgány daného regiónu by mali po porade so zainteresovanými stranami vypracovať preventívne akčné plány a núdzové plány, aby zaručili maximálnu pripravenosť a predišli tak prerušeniu dodávok a aby zmiernili účinky takéhoto prerušenia, ak by taká situácia predsa len nastala. Regionálne plány by mali zohľadňovať osobitosti každého členského štátu. Takisto by mali jednoznačne vymedzovať úlohy a povinnosti plynárenských podnikov a príslušných orgánov, prípadne aj elektroenergetických podnikov. Vnútroštátne opatrenia, ktoré majú byť navrhnuté, by mali v plnom rozsahu zohľadňovať regionálne opatrenia stanovené v preventívnom akčnom pláne a v núdzovom pláne. Mali by byť navrhnuté tak, aby sa pri riešení vnútroštátnych rizík v plnej miere využívali príležitosti, ktoré poskytuje regionálna spolupráca. Plány by mali mať technický a operačný charakter a mali by pomáhať zabrániť vzniku alebo vystupňovaniu stavu núdze a zmierňovať jeho následky. Tieto plány by mali zohľadňovať bezpečnosť elektrizačných sústav a mali by byť v súlade s cieľmi energetickej únie a nástrojmi strategického plánovania a oznamovania.

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 24

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (24)  Úlohy a povinnosti všetkých plynárenských podnikov a príslušných orgánov by sa preto mali presne vymedziť v záujme zachovania riadneho fungovania vnútorného trhu s plynom, najmä v prípade prerušenia dodávok a v krízových situáciách. Tieto úlohy a povinnosti by sa mali stanoviť takým spôsobom, aby sa zabezpečilo dodržiavanie trojúrovňového prístupu, ktorý by najprv zahŕňal príslušné plynárenské podniky a priemysel, potom členské štáty na celoštátnej alebo regionálnej úrovni a nakoniec Úniu. Týmto nariadením by sa malo plynárenským podnikom a odberateľom umožniť, aby sa v prípade prerušenia dodávok mohli čo najdlhšie spoliehať na trhové mechanizmy. Nariadenie by však malo obsahovať aj mechanizmy, ktoré možno použiť, keď samotné trhy už nedokážu na prerušenie dodávok plynu adekvátne reagovať.

  (24)  Úlohy a povinnosti všetkých plynárenských podnikov a príslušných orgánov, a prípadne aj elektroenergetických podnikov by sa preto mali presne vymedziť v záujme zachovania riadneho fungovania vnútorného trhu s plynom, najmä v prípade prerušenia dodávok a v krízových situáciách. Tieto úlohy a povinnosti by sa mali stanoviť takým spôsobom, aby sa zabezpečilo dodržiavanie trojúrovňového prístupu, ktorý by najprv zahŕňal príslušné plynárenské podniky a priemysel, potom členské štáty na celoštátnej alebo regionálnej úrovni a nakoniec Úniu. Účinná výmena informácií na všetkých úrovniach by v tejto súvislosti mala zabezpečiť včasné varovanie o prerušení dodávok a spôsob zmierňovania. Účelom tohto nariadenia je umožniť plynárenským podnikom a odberateľom, aby sa v prípade prerušenia dodávok mohli čo najdlhšie spoliehať na trhové mechanizmy. Cieľom nariadenie je tiež zabezpečiť mechanizmy, ktoré možno použiť, keď samotné trhy už nedokážu na prerušenie dodávok plynu adekvátne reagovať.

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 25

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (25)  V prípade krízy dodávok by sa účastníkom trhu mal poskytnúť dostatok príležitostí na to, aby na túto situáciu mohli reagovať trhovými opatreniami. Keď sa trhové opatrenia vyčerpajú a naďalej sú nedostatočné, členské štáty by mali spolu so svojimi príslušnými orgánmi prijať opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie účinkov krízy dodávok.

  (25)  V prípade krízy dodávok by sa účastníkom trhu mala poskytnúť adekvátna príležitosť na to, aby na túto situáciu mohli reagovať trhovými opatreniami. Keď sa trhové opatrenia vyčerpajú a naďalej sú nedostatočné, členské štáty by mali spolu so svojimi príslušnými orgánmi prijať opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie účinkov krízy dodávok. Opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti by mali byť prioritou, aby sa znížil dopyt po plyne a elektrickej energii a aby sa zabezpečilo dlhodobé a trvalo udržateľné posilnenie odolnosti členských štátov voči krízam dodávok.

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 26

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (26)  Ak členské štáty plánujú zaviesť netrhové opatrenia, mali by k nim pripojiť aj opis hospodárskych vplyvov takýchto opatrení. Týmto sa zabezpečí, aby odberatelia mali potrebné informácie o nákladoch na takéto opatrenia a aby tieto opatrenia boli transparentné, najmä pokiaľ ide o ich podiel na cene plynu.

  (26)  Ak členské štáty plánujú zaviesť netrhové opatrenia ako poslednú možnosť, mali by k nim pripojiť aj opis hospodárskych vplyvov takýchto opatrení a mechanizmu kompenzácie prevádzkovateľov. Týmto sa zabezpečí, aby odberatelia mali potrebné informácie o nákladoch na takéto opatrenia a aby tieto opatrenia boli transparentné, najmä pokiaľ ide o ich podiel na cene plynu.

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 27

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (27)  Európska rada v marci 2015 požadovala, aby sa v plnom súlade s právom Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže posúdili možnosti mechanizmov dobrovoľnej agregácie dopytu. Členským štátom a plynárenským podnikom by to umožnilo preskúmať potenciálny prínos kolektívneho nakupovania zemného plynu ako spôsobu, akým sa dá v súlade s týmito pravidlami vysporiadať s nedostatočnými dodávkami.

  (27)  Európska rada v marci 2015 vyzvala na posúdenie možnosti mechanizmu dobrovoľnej agregácie dopytu v plnom súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) a pravidlami hospodárskej súťaže Únie. V tomto kontexte by členské štáty a plynárenské podniky mohli preskúmať potenciálny prínos kolektívneho nakupovania zemného plynu s cieľom riešiť situácie nedostatočných dodávok v súlade s pravidlami WTO a pravidlami hospodárskej súťaže Únie.

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 28

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (28)  Opatrenia na strane dopytu, ako napríklad prechod na iné palivo alebo znižovanie dodávok plynu pre priemyselných veľkoodberateľov v hospodársky efektívnom poradí, môžu zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti, ak ich možno prijať rýchlo, a môžu výrazne znižovať dopyt v reakcii na prerušenie dodávok. Treba vyvinúť väčšie úsilie na podporu účinného využívania energie, najmä tam, kde sú potrebné opatrenia na strane dopytu. Zohľadniť sa musí environmentálny vplyv navrhovaných opatrení na strane dopytu a ponuky, pričom sa podľa možností uprednostnia také opatrenia, ktoré majú na životné prostredie najmenší vplyv. Zároveň treba zohľadniť bezpečnosť dodávok a aspekty konkurencieschopnosti.

  (28)  Opatrenia na strane dopytu, ako napríklad prechod na iné palivo alebo znižovanie dodávok plynu pre priemyselných veľkoodberateľov ekonomicky efektívnym spôsobom, ako aj trhovo založený systém pre priemyselných odberateľov, napríklad dobrovoľné zníženie dopytu, ktoré ponúknu priemyselní odberatelia za spravodlivú a včasnú finančnú kompenzáciu, môžu zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti, ak ich možno prijať rýchlo, a môžu výrazne znižovať dopyt v reakcii na prerušenie dodávok.. Treba vyvinúť väčšie úsilie na podporu účinného využívania energie, najmä tam, kde sú potrebné opatrenia na strane dopytu. Zohľadniť sa musí environmentálny vplyv navrhovaných opatrení na strane dopytu a ponuky, pričom sa podľa možností uprednostnia také opatrenia, ktoré majú na životné prostredie najmenší vplyv. Zároveň by bezpečnosť dodávok plynu mala zostať prioritou opatrení vykonávaných v prípade prerušenia dodávok, pričom by sa mali náležite zohľadniť aj aspekty konkurencieschopnosti.

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 29

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (29)  Pri vypracúvaní a vykonávaní preventívneho akčného plánu a núdzového plánu by príslušné orgány mali vždy zohľadňovať bezpečnú prevádzku plynárenskej siete na regionálnej aj celoštátnej úrovni. V uvedených plánoch sa musia zaoberať technickými obmedzeniami, ktoré ovplyvňujú prevádzku siete vrátane technických a bezpečnostných dôvodov na zníženie tokov v prípade stavu núdze.

  (29)  Pri vypracúvaní a vykonávaní preventívneho akčného plánu a núdzového plánu by príslušné orgány mali vždy zohľadňovať bezpečnú prevádzku plynárenskej siete na celoštátnej a regionálnej úrovni. V uvedených plánoch by sa malo zaoberať technickými obmedzeniami, ktoré ovplyvňujú prevádzku siete vrátane technických a bezpečnostných dôvodov na zníženie tokov v prípade stavu núdze.

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 30

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (30)  V niektorých regiónoch Únie sa dodáva plyn s nízkou výhrevnosťou. Vzhľadom na jeho vlastnosti ho nemožno použiť v zariadeniach určených pre plyn s vysokou výhrevnosťou. Avšak plyn s vysokou výhrevnosťou možno použiť v zariadeniach určených pre plyn s nízkou výhrevnosťou pod podmienkou, že sa najskôr konvertuje na plyn s nízkou výhrevnosťou, napríklad pridaním dusíka. Špecifické vlastnosti plynu s nízkou výhrevnosťou by sa mali zohľadniť na celoštátnej a regionálnej úrovni a vziať do úvahy pri posudzovaní rizík, ako aj v preventívnom akčnom pláne a v núdzovom pláne.

  (30)  V niektorých regiónoch Únie sa dodáva plyn s nízkou výhrevnosťou. Jeho vlastnosti sú prekážkou jeho využívania v zariadeniach určených pre plyn s vysokou výhrevnosťou. Avšak plyn s vysokou výhrevnosťou možno konvertovať na použitie v zariadeniach určených pre plyn s nízkou výhrevnosťou pod podmienkou, napríklad pridaním dusíka. Špecifické vlastnosti plynu s nízkou výhrevnosťou by sa mali zohľadniť na celoštátnej a regionálnej úrovni a vziať do úvahy pri posudzovaní rizík, ako aj v preventívnom akčnom pláne a v núdzovom pláne.

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 31

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (31)  Treba zabezpečiť predvídateľnosť opatrení, ktoré sa majú prijať v stave núdze, aby všetci účastníci trhu mali dostatočnú príležitosť zareagovať a pripraviť sa na takéto okolnosti. Príslušné orgány by sa preto mali spravidla riadiť svojimi núdzovými plánmi. V náležite odôvodnených výnimočných prípadoch by mali mať možnosť podniknúť kroky, ktoré sa od týchto plánov odkláňajú. Zároveň je dôležité zabezpečiť, aby sa stavy núdze oznamovali transparentnejšie a predvídateľnejšie. Informácie o pozícii vyvažovania siete (celkového stavu prepravnej siete), ktorého rámec je stanovený v nariadení Komisie (EÚ) č. 312/201419, môžu v tomto ohľade zohrávať dôležitú úlohu. Tieto informácie by mali byť k dispozícii príslušným orgánom a národným regulačným orgánom, ak národný regulačný orgán nie je príslušným orgánom, v reálnom čase.

  (31)  Je potrebné zabezpečiť predvídateľnosť opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade núdzovej situácie, pričom by sa všetkým účastníkom trhu poskytla dostatočná príležitosť pripraviť sa na takéto situácie a reagovať na ne. Príslušné orgány by preto mali spravidla uplatňovať svoj núdzový plán. Za výnimočných okolností a na základe primeraných dôvodov by mali mať možnosť podniknúť kroky, ktoré sa od týchto plánov odkláňajú. Spôsob, akým sa oznamuje stavy núdze, by mal byť transparentnejší a predvídateľnejší. Informácie o pozícii vyvažovania siete (celkového stavu prepravnej siete), ktorého rámec je stanovený v nariadení Komisie (EÚ) č. 312/201419, môžu v tomto ohľade zohrávať dôležitú úlohu. Tieto informácie by mali byť k dispozícii v reálnom čase príslušným orgánom a národným regulačným orgánom, ak tieto nie príslušným orgánom.

  __________________

  __________________

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Ú. v. EÚ L 91, 27.3.2014, s. 15).

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Ú. v. EÚ L 91, 27.3.2014, s. 15).

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 32

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (32)  Preventívne akčné plány a núdzové plány by sa mali pravidelne aktualizovať a uverejňovať. Mali by podliehať partnerskému preskúmaniu. Proces partnerského preskúmania umožňuje včas zistiť nezrovnalosti a opatrenia, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť dodávok v iných členských štátoch, a tým zabezpečiť, aby plány z rôznych regiónov boli navzájom konzistentné. Členským štátom umožňuje aj výmenu najlepších postupov.

  (32)  Preventívne akčné plány a núdzové plány by sa mali pravidelne aktualizovať a uverejňovať. Mali by podliehať partnerskému preskúmaniu. Partnerské preskúmanie by mala monitorovať Komisia. Proces partnerského preskúmania má umožniť včasné zistenie nezrovnalostí a opatrení, ktoré by mohli ohrozovať bezpečnosť dodávok plynu iných členských štátov, čím sa zabezpečí konzistentnosť plánov v rôznych regiónoch. Členským štátom umožňuje aj výmenu najlepších postupov. Tieto plány by mali byť v súlade s cieľmi energetickej únie.

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 33

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (33)  Členské štáty by mali medzi aktualizáciami plánov vykonávať skúšky simulovaním scenárov s vysokým a stredným dosahom, ako aj reakcií v reálnom čase, s cieľom zabezpečiť, aby núdzové plány boli vždy aktuálne a účinné. Príslušné orgány by mali predložiť výsledky skúšok koordinačnej skupine pre plyn.

  (33)  Príslušné orgány by mali medzi aktualizáciami plánov vykonávať skúšky simulovaním scenárov s vysokým a stredným dosahom, ako aj reakcií v reálnom čase, s cieľom zabezpečiť, aby núdzové plány boli vždy aktuálne a účinné. Príslušné orgány by mali predložiť výsledky skúšok koordinačnej skupine pre plyn.

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 34

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (34)  Povinné komplexné vzory vrátane všetkých rizík, na ktoré sa vzťahuje posúdenie rizík, a všetkých zložiek preventívnych akčných plánov a núdzových plánov sú potrebné na to, aby uľahčili posúdenie rizík a prípravu plánov, ich partnerské preskúmanie a posúdenie Komisiou.

  (Netýka sa slovenskej verzie.)  

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 35

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (35)  Na uľahčenie komunikácie medzi členskými štátmi a Komisiou sa posúdenie rizík, preventívne akčné plány, núdzové plány a všetky ostatné dokumenty a výmeny informácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia oznamovať prostredníctvom štandardného elektronického oznamovacieho systému.

  (35)  Na uľahčenie komunikácie medzi členskými štátmi a Komisiou by sa mali posúdenia rizík, preventívne akčné plány, núdzové plány a všetky ostatné dokumenty a výmeny informácií stanovené v tomto nariadení oznamovať prostredníctvom bezpečného štandardného elektronického oznamovacieho systému.

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 36

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (36)  Ako sa preukázalo v záťažovom teste z októbra 2014, na zaistenie bezpečnosti dodávok v celej Únii a udržanie celkových nákladov na minime je potrebná solidarita. Ak sa v ktoromkoľvek členskom štáte vyhlási stav núdze, mal by sa uplatniť dvojfázový prístup na posilnenie solidarity. Po prvé, všetky členské štáty, ktoré zaviedli vyššie štandardy v oblasti dodávok, by ich mali znížiť na štandardné hodnoty, aby mal trh s plynom väčšiu likviditu. Po druhé, ak sa prvým krokom nedosiahnu potrebné dodávky, susedné členské štáty, aj keď nie sú v stave núdze, by mali aktivovať ďalšie opatrenia na zabezpečenie dodávok pre domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v členskom štáte, ktorý sa ocitol v stave núdze. Členské štáty by mali identifikovať a opísať podrobnosti týchto solidárnych opatrení vo svojich núdzových plánoch na zabezpečenie spravodlivej a rovnocennej kompenzácie plynárenských podnikov.

  (36)  Ako sa preukázalo v záťažovom teste z októbra 2014, na zaistenie bezpečnosti dodávok v celej Únii a udržanie celkových nákladov na minime je potrebná solidarita. Ak sa v ktoromkoľvek členskom štáte vyhlási stav núdze, susedné členské štáty, aj keď nie sú v stave núdze, by mali prijať opatrenia na zabezpečenie dodávok chráneným odberateľom v členskom štáte, ktorý sa ocitol v stave núdze. Členské štáty by mali identifikovať a opísať podrobnosti týchto solidárnych opatrení vo svojich núdzových plánoch na zabezpečenie spravodlivej a primeranej úrovne kompenzácie pre plynárenské podniky, ktorá bude plne odrážať trhovú hodnotu nákladov súvisiacich s prerušením dodávok.

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 37

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (37)  Aj európska solidarita by mala v prípade potreby nadobudnúť formu pomoci v oblasti civilnej ochrany, ktorú poskytujú Únia a jej členské štáty. Takúto pomoc by mal uľahčovať a koordinovať mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany zriadený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ, ktorého cieľom je posilňovať spoluprácu medzi Úniou a členskými štátmi a uľahčovať koordináciu v oblasti civilnej ochrany v záujme zlepšenia účinnosti systémov na predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným ľudskou činnosťou, ako aj na pripravenosť a reakciu na takéto katastrofy.

  (Netýka sa slovenskej verzie.)  

  __________________

  20 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 24).

  20 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 24).

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 38

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (38)  Na posúdenie situácie v oblasti bezpečnosti zásobovania daného členského štátu, regiónu alebo Únie má prístup k príslušným informáciám zásadný význam. Členské štáty a Komisia musia mať pravidelný prístup najmä k informáciám od plynárenských podnikov, pokiaľ ide o hlavné parametre dodávok plynu, ktoré sú základnými vstupmi pri koncipovaní politík bezpečnosti dodávok. V riadne odôvodnených prípadoch a bez ohľadu na vyhlásenie stavu núdze by sa mal umožniť prístup aj k ďalším informáciám potrebným na posúdenie celkovej situácie týkajúcej sa dodávok plynu. Tieto dodatočné informácie sa zvyčajne týkajú dodávok plynu a nesúvisia s jeho cenou, ide napríklad o minimálny a maximálny objem plynu, miesto dodania alebo rozpätie dodávok. Mohli by sa požadovať napríklad v prípade zmien v štruktúre dodávok plynu konkrétnemu kupujúcemu alebo kupujúcim v členskom štáte, ktoré by sa neočakávali, ak by trhy fungovali normálne, a ktoré by mohli ovplyvniť dodávky plynu v Únii alebo jej častiach.

  (38)  Na posúdenie situácie v oblasti bezpečnosti dodávok plynu daného členského štátu, regiónu alebo Únie má prístup k príslušným informáciám zásadný význam. Členské štáty a Komisia musia mať pravidelný prístup najmä k informáciám od plynárenských podnikov, pokiaľ ide o hlavné parametre dodávok plynu vrátane presných odhadov dostupných uskladnených rezerv, ktoré sú základnými vstupmi pri koncipovaní politík bezpečnosti dodávok plynu. Na základe primeraných dôvodov a bez ohľadu na vyhlásenie stavu núdze by sa mal umožniť prístup aj k ďalším informáciám potrebným na posúdenie celkovej situácie týkajúcej sa dodávok plynu. Tieto dodatočné informácie sa zvyčajne týkajú dodávok plynu a nesúvisia s jeho cenou, ide napríklad o minimálny a maximálny objem plynu, miesto dodania alebo rozpätie dodávok. Mohli by sa požadovať napríklad v prípade zmien v štruktúre dodávok plynu konkrétnemu kupujúcemu alebo kupujúcim v členskom štáte, ktoré by sa neočakávali, ak by trhy fungovali normálne, a ktoré by mohli ovplyvniť dodávky plynu v Únii alebo jej častiach. S informáciami, ktoré plynárenský podnik považuje za dôverné, treba zaobchádzať ako s dôvernými informáciami.

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 39

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (39)  Európska rada dospela v marci 2015 k záveru, že zmluvy o dodávkach plynu s dodávateľmi z tretích krajín by mali byť transparentnejšie a zlučiteľné s ustanoveniami o energetickej bezpečnosti Únie. V tomto kontexte by účinný a cielený mechanizmus na prístup členských štátov ku kľúčovým zmluvám o dodávkach plynu zabezpečil komplexné posúdenie relevantných rizík, ktoré môžu viesť k prerušeniu dodávok alebo sa môžu prelínať so zmierňujúcimi opatreniami, ak by ku kríze predsa len došlo. Na základe tohto mechanizmu by sa niektoré kľúčové zmluvy o dodávkach plynu mali okamžite po ich uzavretí automaticky oznamovať členským štátom. Každá povinnosť týkajúca sa automatického oznamovania zmluvy však musí byť primeraná. Uplatňovanie tejto povinnosti na zmluvy medzi dodávateľom a kupujúcim pokrývajúce 40 % vnútroštátneho trhu predstavuje správnu rovnováhu z hľadiska administratívnej efektívnosti a formuluje jasné povinnosti pre účastníkov trhu. To neznamená, že iné zmluvy o dodávkach plynu nie sú pre bezpečnosť dodávok relevantné. Členské štáty by preto mali mať právo požadovať iné zmluvy, čo môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť dodávok v niektorom členskom štáte, regióne alebo Únii ako celku. Komisia by vzhľadom na svoju úlohu pri posudzovaní súladu a efektívnosti preventívnych akčných plánov a núdzových plánov, s cieľom riešiť riziká pre bezpečnosť dodávok na celoštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni , mala mať rovnaký prístup k zmluvám o dodávkach plynu ako členské štáty. Komisia môže vyzvať členské štáty, aby upravili plány s cieľom zohľadniť informácie získané zo zmlúv. Mala by byť zachovaná dôvernosť citlivých obchodných informácií. Zlepšenie prístupu Komisie k informáciám o obchodných zmluvách by nemalo ovplyvniť jej prebiehajúce úsilie monitorovať trh s plynom a ak sa zistí porušenie právnych predpisov Únie, Komisia by mala zasiahnuť. Ustanoveniami tohto nariadenia by nemalo byť dotknuté právo Komisie začať konanie o porušení povinnosti v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže vrátane štátnej pomoci.

  (39)  Dobudovaním vnútorného trhu s energiou sa vytvoria rovnaké podmienky, ktorými sa zabezpečí, že všetky zmluvy o dodávkach energie v celej Únii budú založené na trhových cenách a pravidlách hospodárskej súťaže. Európska rada dospela v marci 2015 k záveru, že zmluvy o dodávkach plynu s dodávateľmi z tretích krajín by mali byť transparentnejšie a zlučiteľné s ustanoveniami o energetickej bezpečnosti Únie. V tomto kontexte by účinný a cielený mechanizmus na prístup členských štátov ku kľúčovým zmluvám o dodávkach plynu zabezpečil komplexné posúdenie relevantných rizík, ktoré môžu viesť k prerušeniu dodávok alebo sa môžu prelínať so zmierňujúcimi opatreniami, ak by ku kríze predsa len došlo. Na základe tohto mechanizmu by sa niektoré kľúčové zmluvy o dodávkach plynu mali okamžite po ich uzavretí automaticky oznamovať členským štátom. Každá povinnosť týkajúca sa automatického oznamovania zmluvy však musí byť primeraná. Uplatňovanie tejto povinnosti na zmluvy medzi dodávateľom alebo jeho pridruženými spoločnosťami a kupujúcim alebo jeho pridruženými spoločnosťami, ktoré spoločne pokrývajú aspoň 40 % dovozu z tretích krajín do členského štátu, predstavuje správnu rovnováhu z hľadiska administratívnej efektívnosti a formuluje jasné povinnosti pre účastníkov trhu. To automaticky neznamená, že iné zmluvy o dodávkach plynu nie sú pre bezpečnosť dodávok relevantné. Členské štáty by preto mali mať právo požadovať iné zmluvy, čo môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť dodávok v niektorom členskom štáte alebo regióne alebo Únii ako celku. Komisia by vzhľadom na svoju úlohu pri posudzovaní súladu a efektívnosti preventívnych akčných plánov a núdzových plánov, s cieľom riešiť riziká pre bezpečnosť dodávok na celoštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni Únie, mala mať rovnaký prístup k zmluvám o dodávkach plynu ako členské štáty. Komisia by mala mať možnosť požiadať členské štáty, aby upravili plány s cieľom zohľadniť informácie získané zo zmlúv. Mala by byť zachovaná dôvernosť citlivých obchodných informácií. Zlepšenie prístupu Komisie k informáciám o obchodných zmluvách by nemalo ovplyvniť jej prebiehajúce úsilie monitorovať trh s plynom a ak sa zistí porušenie právnych predpisov Únie, Komisia by mala zasiahnuť. Ustanoveniami tohto nariadenia by nemalo byť dotknuté právo Komisie začať konanie o porušení povinnosti v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže, aj pokiaľ ide o štátnu pomoc.

  Pozmeňujúci návrh    44

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 41

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (41)  Jedným z cieľov Únie je posilňovať Energetické spoločenstvo, čím by sa zabezpečilo účinné vykonávanie acquis Únie v oblasti energetiky, reforiem energetického trhu a stimulácie investícií do tohto odvetvia prostredníctvom užšej integrácie trhov energie Únie a Energetického spoločenstva. Patrí tam aj zavedenie spoločného krízového riadenia prostredníctvom navrhnutia preventívnych a núdzových plánov na regionálnej úrovni vrátane zmluvných strán Energetického spoločenstva. Okrem toho sa v oznámení Komisie o krátkodobej odolnosti európskej plynárenskej sústavy z októbra 2014 odkazuje na potrebu uplatňovať pravidlá vnútorného trhu s energiou na tok energie medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva. Z tohto hľadiska by sa po prijatí spoločného aktu mali určiť potrebné mechanizmy na zabezpečenie účinného krízového riadenia na hraniciach medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami, aby sa mohla uskutočňovať konkrétna spolupráca s ktoroukoľvek zmluvnou stranou Energetického spoločenstva, keď sa riadne zavedú požadované vzájomné ustanovenia.

  (41)  Jedným z cieľov Únie je posilňovať Energetické spoločenstvo s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie acquis Únie v oblasti energetiky, reforiem energetického trhu a podnetov investícií do tohto odvetvia prostredníctvom užšej integrácie trhov energie Únie a Energetického spoločenstva. Patrí tam aj zavedenie spoločného krízového riadenia prostredníctvom navrhnutia preventívnych akčných plánov a núdzových plánov na regionálnej úrovni vrátane zmluvných strán Energetického spoločenstva. Okrem toho sa v oznámení Komisie zo 16. októbra 2014 o krátkodobej odolnosti európskej plynárenskej sústavy odkazuje na potrebu uplatňovať pravidlá vnútorného trhu s energiou na tok energie medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva. Z tohto hľadiska by sa po prijatí spoločného aktu mali určiť potrebné mechanizmy na zabezpečenie účinného krízového riadenia na hraniciach medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva, aby sa mohla uskutočňovať konkrétna spolupráca s ktoroukoľvek zmluvnou stranou Energetického spoločenstva, keď sa riadne zavedú požadované vzájomné ustanovenia.

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 41 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  41 a.  Vykonávanie solidárnych opatrení so zmluvnými stranami Energetického spoločenstva by malo byť založené na únijnom prístupe s cieľom predísť tomu, aby členské štáty, ktoré susedia so zmluvnými stranami Energetického spoločenstva, realizovali výhradne potrebné núdzové plány.

  Pozmeňujúci návrh    46

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (42)  Keďže dodávky plynu z tretích krajín sú z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu v Únii kľúčové, Komisia by mala opatrenia voči tretím krajinám koordinovať, mala by spolupracovať s dodávateľskými a tranzitnými krajinami na opatreniach na riešenie krízových situácií a zabezpečovať stabilný tok plynu do Únie. Komisia by mala mať právo na nasadenie osobitnej skupiny pre monitorovanie tokov plynu do Únie v krízových situáciách po porade so zúčastnenými tretími krajinami a v prípade, že kríza nastane v dôsledku problémov v tretej krajine, pôsobiť ako mediátor a zmierovateľ.

  (42)  Keďže dodávky plynu z tretích krajín sú z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu v Únii kľúčové, Komisia by mala opatrenia voči tretím krajinám koordinovať, mala by spolupracovať s dodávateľskými a tranzitnými krajinami na opatreniach na riešenie krízových situácií a zabezpečovať stabilný tok plynu do Únie. Komisia by mala neustále monitorovať toky plynu do Únie. V prípade vzniku krízy by Komisia mala po porade so zúčastnenými tretími krajinami pôsobiť ako mediátor a zmierovateľ. Únia by mala tiež môcť konať preventívne pred vyhlásením krízy.

  Pozmeňujúci návrh    47

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 43

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (43)  Ak sú k dispozícii spoľahlivé údaje o takej situácii mimo Únie, ktorá ohrozuje bezpečnosť dodávok jedného alebo viacerých členských štátov a ktorá môže spustiť mechanizmus včasného varovania zahŕňajúci Úniu a tretiu krajinu, Komisia by mala bezodkladne informovať Koordinačnú skupinu pre plyn a Únia by mala prijať primerané opatrenia v snahe upokojiť situáciu.

  (43)  Ak nastane situácia mimo Únie, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť dodávok jedného alebo viacerých členských štátov a ktorá môže spustiť mechanizmus včasného varovania zahŕňajúci Úniu a tretiu krajinu, Komisia by mala bezodkladne informovať Koordinačnú skupinu pre plyn a Únia by mala prijať primerané opatrenia v snahe upokojiť situáciu.

  Pozmeňujúci návrh    48

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 44

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (44)  Členské štáty konajúce samostatne nemôžu uspokojivo dosiahnuť cieľ tohto nariadenia, a to zaistiť bezpečné dodávky zemného plynu v Únii. Vzhľadom na rozsah alebo dôsledky opatrení ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Únia preto môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

  (44)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zaistenie bezpečnosti dodávky plynu v Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť členskými štátmi konajúcimi samostatne, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

  Pozmeňujúci návrh    49

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 45

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (45)  S cieľom umožniť rýchlu reakciu Únie na meniace sa okolnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok plynu, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmenu regiónov a vzorov na posúdenie rizík a plánov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala zabezpečiť, aby príslušné dokumenty boli súčasne zaslané Európskemu parlamentu a Rade včas a vhodným spôsobom.

  (45)  S cieľom umožniť rýchlu reakciu Únie na meniace sa okolnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok plynu, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmeny vzorov na posúdenie rizík, preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a za účasti príslušných orgánov a národných regulačných orgánov, pokiaľ nie sú príslušnými orgánmi, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. V záujme zabezpečenia rovnakej účasti na vypracovávaní delegovaných aktov dostávajú Európsky parlament a Rada všetky dokumenty súčasne s odborníkmi z členských štátov a ich odborníci majú systematický prístup na stretnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

  Pozmeňujúci návrh    50

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 46

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (46)  Nariadenie (EÚ) č. 994/2010 by sa malo zrušiť. S cieľom zabrániť vzniku medzery by preventívne akčné plány a núdzové plány vypracované podľa nariadenia (EÚ) č. 994/2010 mali zostať v platnosti, kým sa po prvýkrát neprijmú nové preventívne akčné plány a núdzové plány vypracované podľa tohto nariadenia,

  (46)  Nariadenie (EÚ) č. 994/2010 by sa malo zrušiť. S cieľom zabrániť vzniku medzery by preventívne akčné plány a núdzové plány vypracované podľa článku 4 nariadenia (EÚ) č. 994/2010 mali zostať v platnosti, kým sa po prvýkrát neprijmú nové preventívne akčné plány a núdzové plány vypracované podľa tohto nariadenia,

  Pozmeňujúci návrh    51

  Návrh nariadenia

  Článok 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Týmto nariadením sa zavádzajú ustanovenia, ktorých cieľom je zaistenie bezpečnosti dodávok plynu tým, že sa zabezpečí riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom (ďalej len „plyn“), že sa povolia mimoriadne opatrenia, ktoré sa zrealizujú v situácii, keď trh už nie je schopný zabezpečovať požadované dodávky plynu, a že sa zabezpečí presné vymedzenie a rozdelenie povinností plynárenských podnikov, členských štátov a Únie v súvislosti s preventívnym opatrením a reakciou na konkrétne prerušenia dodávok. Týmto nariadením sa v duchu solidarity vytvárajú aj transparentné mechanizmy na koordináciu plánovania stavu núdze na celoštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj reakcií na tento stav.

  Týmto nariadením sa zavádzajú ustanovenia, ktorých cieľom je zaistenie bezpečnosti dodávok plynu v duchu solidarity tým, že sa zabezpečí riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom (ďalej len „plyn“) na základe dôveryhodných trendov v oblasti dopytu po plyne, že sa povolia mimoriadne opatrenia, ktoré sa zrealizujú v situácii, keď trh už nie je schopný zabezpečovať požadované dodávky plynu chráneným odberateľom, a že sa zabezpečí presné vymedzenie a rozdelenie povinností plynárenských podnikov, členských štátov a Únie v súvislosti s preventívnym opatrením a okamžitou reakciou na konkrétne prerušenia dodávok, a to pri zdroji alebo tranzite. Týmto nariadením sa stanovujú aj transparentné mechanizmy na koordináciu plánovania pre prípad stavu núdze na celoštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj reakcií na tento stav.

  Pozmeňujúci návrh    52

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Týmto nariadením sa podporujú aj preventívne opatrenia na zníženie dopytu po plyne, a to aj prostredníctvom opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie s cieľom znížiť závislosť Únie od dovozu plynu.

  Pozmeňujúci návrh    53

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  „chránený odberateľ“ je odberateľ v domácnosti pripojený k plynárenskej distribučnej sieti a v prípade, ak tak rozhodne príslušný členský štát, to môže byť aj jeden alebo viacero nasledujúcich subjektov:

  (1)  „chránený odberateľ“ je domácnosť, základná sociálna služba alebo zariadenie diaľkového vykurovania, ktoré je pripojené na plynárenskú distribučnú sieť, pokiaľ dodáva teplo odberateľom v domácnostiach a základným sociálnym službám a nie je schopné používať alternatívne palivá,

  Pozmeňujúci návrh    54

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (a)  malý alebo stredný podnik, pokiaľ je pripojený k plynárenskej distribučnej sieti, alebo základná sociálna služba, pokiaľ je pripojená k plynárenskej distribučnej alebo prepravnej sieti, a ak takéto podniky alebo služby nepredstavujú spoločne viac ako 20 % celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v danom členskom štáte,

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    55

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  zariadenie diaľkového vykurovania, pokiaľ zabezpečuje vykurovanie domácností alebo podnikov či služieb uvedených v písmene a), za predpokladu, že takéto zariadenie nie je schopné používať alternatívne palivá a je pripojené k plynárenskej distribučnej alebo prepravnej sieti,

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    56

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (3 a)  „núdzové zásobovacie koridory“ sú identifikované trasy na dodávku plynu do Únie, ktoré majú členským štátom pomôcť lepšie zmierňovať následky potenciálneho výpadku dodávok alebo infraštruktúry, a tým doplniť a uľahčiť regionálny prístup, ako sa uvádza v prílohe I, zabezpečením informácií pre preventívne akčné plány a núdzové plány.

  Pozmeňujúci návrh    57

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 3 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (3 b)  „príslušný orgán“ je orgán štátnej správy alebo národný regulačný orgán určený v súlade s článkom 3 ods. 2;

  Pozmeňujúci návrh    58

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Za bezpečnosť dodávok plynu musia spoločne zodpovedať plynárenské podniky, členské štáty, konkrétne prostredníctvom svojich príslušných orgánov, a Komisia v príslušných oblastiach svojich činností a právomocí.

  1.  Za bezpečnosť dodávok plynu musia spoločne zodpovedať plynárenské podniky, členské štáty, najmä prostredníctvom svojich príslušných orgánov, a Komisia v príslušných oblastiach svojich činností a právomocí.

  Pozmeňujúci návrh    59

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Každý členský štát bezodkladne oznámi Komisii názov príslušného orgánu a každú jeho zmenu. Každý členský štát zverejní názov príslušného orgánu.

  3.  Každý členský štát bezodkladne oznámi Komisii a uverejní názov svojho príslušného orgánu a každú jeho zmenu.

  Pozmeňujúci návrh    60

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Pri vykonávaní opatrení stanovených v tomto nariadení príslušný orgán stanoví úlohy a povinnosti jednotlivých zúčastnených subjektov takým spôsobom, aby sa zabezpečilo dodržiavanie trojúrovňového prístupu, ktorý zahŕňa najprv príslušné plynárenské podniky a priemysel, potom členské štáty na celoštátnej alebo regionálnej úrovni a nakoniec Úniu.

  4.  Pri vykonávaní opatrení stanovených v tomto nariadení príslušný orgán stanoví úlohy a povinnosti jednotlivých zúčastnených subjektov takým spôsobom, aby sa zabezpečil trojúrovňový prístup, ktorý zahŕňa najprv príslušné plynárenské, a prípadne aj elektroenergetické podniky a priemysel, potom členské štáty na celoštátnej alebo regionálnej úrovni a nakoniec Úniu.

  Pozmeňujúci návrh    61

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Komisia v prípade potreby koordinuje činnosti príslušných orgánov na regionálnej úrovni a na úrovni Únie, ako sa stanovujú v tomto nariadení, okrem iného prostredníctvom Koordinačnej skupiny pre plyn uvedenej v článku 14 alebo Skupiny pre krízové riadenie uvedenej v článku 11 ods. 4, najmä v prípade stavu núdze v regióne alebo v Únii podľa článku 11 ods. 1.

  5.  Komisia koordinuje činnosti príslušných orgánov na regionálnej úrovni a na úrovni Únie, ako sa stanovujú v tomto nariadení, okrem iného prostredníctvom Koordinačnej skupiny pre plyn uvedenej v článku 14 alebo Skupiny pre krízové riadenie uvedenej v článku 11 ods. 4, najmä v prípade stavu núdze v regióne alebo v Únii v súlade s článkom 11 ods. 1.

  Pozmeňujúci návrh    62

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok, ktoré sa nachádzajú v preventívnych akčných plánoch a v núdzových plánoch, musia byť presne definované, transparentné, proporčné, nediskriminačné a overiteľné, nesmú neprimerane deformovať hospodársku súťaž a narúšať efektívne fungovanie vnútorného trhu s plynom, ani nesmú ohrozovať bezpečnosť dodávok plynu iných členských štátov ani Únie ako celku.

  6.  Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktoré sa nachádzajú v preventívnych akčných plánoch a v núdzových plánoch, musia byť presne definované, podľa možnosti trhovo založené, transparentné, proporčné, nediskriminačné, overiteľné, udržateľné a zlučiteľné s cieľmi EÚ v oblasti klímy a energetiky, musia zohľadňovať energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie ako riešenie na zlepšenie energetickej bezpečnosti EÚ, nesmú neprimerane deformovať hospodársku súťaž a narúšať efektívne fungovanie vnútorného trhu s plynom, ani nesmú ohrozovať bezpečnosť dodávok plynu iných členských štátov, regiónov alebo Únie a musia zamedzovať riziku uviaznutia aktív.

  Pozmeňujúci návrh    63

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 7 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  existujúce a plánované prepojenia a kapacita prepojenia medzi členskými štátmi, ako aj štruktúry dodávok,

  (b)  existujúce a plánované prepojenia, kapacita prepojenia medzi členskými štátmi, existujúce prepojenia naprieč tretími krajinami, ako aj štruktúry dodávok,

  Pozmeňujúci návrh    64

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 7 – písmeno c a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (c a)  schopnosť uspokojovať potrebu chránených odberateľov plynu počas prerušenia spôsobeného samostatným najväčším dodávateľom plynu;

  Pozmeňujúci návrh    65

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 7– pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Zodpovednosť jednotlivých členských štátov za dodržiavanie vnútroštátneho štandardu bezpečnosti dodávok by nemala byť dotknutá regionálnym prístupom ani medziregionálnou spoluprácou mimo regiónov uvedených v prílohe I.

  Pozmeňujúci návrh    66

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 7 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom zmeniť prílohu I na základe kritérií stanovených v prvom pododseku tohto odseku, ak si okolnosti vyžadujú zmenu regiónu.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    67

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Každý členský štát alebo, ak tak určitý členský štát stanoví, príslušný orgán zabezpečí prijatie potrebných opatrení, aby v prípade prerušenia prevádzky samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry dokázala technická kapacita ostatnej infraštruktúry stanovená podľa vzorca N-1 uvedeného v bode 2 prílohy II, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, uspokojiť celkový dopyt po plyne vo výpočtovej oblasti počas dňa s výnimočne vysokým dopytom po plyne, ktorý sa vyskytuje so štatistickou pravdepodobnosťou raz za 20 rokov. Tento postup nemá vplyv na zodpovednosť prevádzkovateľov sietí za vynaloženie zodpovedajúcich investícií a na povinnosti prevádzkovateľov prepravných sietí, ako sa stanovuje v smernici 2009/73/ES a nariadení (ES) č. 715/2009.

  1.  Každý členský štát alebo, ak tak určitý členský štát stanoví, príslušný orgán zabezpečí prijatie potrebných opatrení, aby v prípade prerušenia prevádzky samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry dokázala technická kapacita ostatnej infraštruktúry stanovená podľa vzorca N-1 uvedeného v bode 2 prílohy II, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, uspokojiť celkový dopyt po plyne vo výpočtovej oblasti počas dňa s výnimočne vysokým dopytom po plyne, ktorý sa vyskytuje so štatistickou pravdepodobnosťou raz za 20 rokov. Tento postup by sa mal vykonať s ohľadom na vývoj spotreby plynu, pričom je potrebné zohľadniť dlhodobé vplyvy opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a miery využitia existujúcich kapacít. Tento postup nemá vplyv na zodpovednosť prevádzkovateľov sietí za vynaloženie zodpovedajúcich investícií a na povinnosti prevádzkovateľov prepravných sietí, ako sa stanovuje v smernici 2009/73/ES a nariadení (ES) č. 715/2009.

  Pozmeňujúci návrh    68

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Povinnosť zabezpečiť, aby ostatná infraštruktúra mala technickú kapacitu na uspokojenie celkového dopytu po plyne, ako sa uvádza v odseku 1, sa považuje za splnenú, ak príslušný orgán preukáže v preventívnom akčnom pláne, že prerušenie dodávok bude možné dostatočne a včas kompenzovať prostredníctvom vhodných trhových opatrení na strane dopytu. Na tento účel sa použije vzorec uvedený v bode 4 prílohy II.

  2.  Povinnosť zabezpečiť, aby ostatná infraštruktúra mala technickú kapacitu na uspokojenie celkového dopytu po plyne, ako sa uvádza v odseku 1, sa považuje za splnenú, ak príslušný orgán preukáže v preventívnom akčnom pláne, že prerušenie dodávok bude možné dostatočne a včas kompenzovať prostredníctvom vhodných opatrení na strane dopytu. Na tento účel sa použije vzorec uvedený v bode 4 prílohy II.

  Pozmeňujúci návrh    69

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Ak je to vhodné, príslušné orgány susediacich členských štátov sa môžu dohodnúť, že na základe posúdenia rizík uvedeného v článku 6 budú spoločne plniť povinnosť stanovenú v odseku 1 tohto článku. V takom prípade príslušné orgány poskytnú v preventívnom akčnom pláne výpočet vzorca N-1 spolu s vysvetlením, ako dohodnuté opatrenia túto povinnosť spĺňajú. Uplatňuje sa bod 5 prílohy II.

  3.  Ak je to vhodné, na základe posúdenia rizík uvedeného v článku 6, sa príslušné orgány susediacich členských štátov môžu dohodnúť, že budú spoločne plniť povinnosť stanovenú v odseku 1 tohto článku. V takom prípade príslušné orgány poskytnú v preventívnom akčnom pláne výpočet vzorca N-1 spolu s vysvetlením, ako dohodnuté opatrenia túto povinnosť spĺňajú. Uplatňuje sa bod 5 prílohy II.

  Pozmeňujúci návrh    70

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 4 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  ak bola udelená výnimka z tejto povinnosti.

  (b)  ak bola udelená výnimka z tejto povinnosti po podrobnom posúdení a konzultácii s ostatnými členskými štátmi a s Komisiou.

  Pozmeňujúci návrh    71

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 4 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4 a.  Ako prvý krok členské štáty zabezpečia, aby sa trh vždy testoval transparentným, podrobným a nediskriminačným spôsobom s cieľom posúdiť, či sú potrebné investície na splnenie povinností stanovených v odseku 4.

  Pozmeňujúci návrh    72

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Národné regulačné orgány zohľadňujú skutočne vynaložené náklady na plnenie povinnosti uvedenej v odseku 1 a náklady na umožnenie stálej obojsmernej kapacity s cieľom poskytnúť primerané stimuly pri transparentnom a podrobnom stanovovaní alebo schvaľovaní sadzieb alebo metodík v súlade s článkom 41 ods. 8 smernice 2009/73/ES a článkom 13 nariadenia (ES) č. 715/2009.

  5.  Národné regulačné orgány zohľadňujú skutočne vynaložené náklady na plnenie povinnosti uvedenej v odseku 1 vrátane spôsobu, akým opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti na zníženie dopytu po plyne môžu prispieť k nákladovo najefektívnejšiemu prístupu k napĺňaniu vzorca N-1, a náklady na umožnenie stálej obojsmernej kapacity s cieľom poskytnúť primerané stimuly pri transparentnom a podrobnom stanovovaní alebo schvaľovaní sadzieb alebo metodík v súlade s článkom 41 ods. 8 smernice 2009/73/ES a článkom 13 nariadenia (ES) č. 715/2009.

  Pozmeňujúci návrh    73

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Ak si trh nevyžaduje investície na umožnenie alebo zvýšenie stálej obojsmernej kapacity a ak v dôsledku takých investícií vznikajú náklady viac ako jednému členskému štátu, prípadne jednému členskému štátu v prospech iného členského štátu, národné regulačné orgány všetkých dotknutých členských štátov rozhodnú spoločne o rozdelení nákladov pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia. Pri deľbe nákladov sa zohľadňuje najmä miera prospešnosti investícií do infraštruktúry z hľadiska zvýšenia bezpečnosti dodávok dotknutých členských štátov, ako aj investície, ktoré sa na danú infraštruktúru už vynaložili.

  6.  Ak si trh nevyžaduje investície na umožnenie alebo zvýšenie stálej obojsmernej kapacity a ak v dôsledku takých investícií vznikajú náklady viac ako jednému členskému štátu, prípadne jednému členskému štátu v prospech iného členského štátu, národné regulačné orgány všetkých dotknutých členských štátov rozhodnú spoločne o rozdelení nákladov podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 347/2013 pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia a preskúmajú možnosť a životaschopnosť financovania Únie. Pri deľbe nákladov sa zohľadňuje najmä miera prospešnosti investícií do infraštruktúry z hľadiska zvýšenia bezpečnosti dodávok plynu dotknutých členských štátov, ako aj investície, ktoré sa na danú infraštruktúru už vynaložili.

  Pozmeňujúci návrh    74

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  7.  Príslušný orgán zabezpečí, aby každá nová prepravná infraštruktúra prispievala k bezpečnosti dodávok prostredníctvom budovania dobre prepojenej siete, v prípade potreby aj prostredníctvom dostatočného množstva cezhraničných vstupných a výstupných bodov v súlade s dopytom trhu a zistenými rizikami. Príslušné orgány v posúdení rizík určia, či existujú vnútorné prekážky a či sú vnútroštátna vstupná kapacita a infraštruktúra, najmä prepravné siete, schopné prispôsobiť toky plynu na celoštátnej a cezhraničnej úrovni scenáru uvedenému v posúdení rizík, podľa ktorého dôjde k prerušeniu prevádzky samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry na celoštátnej úrovni a samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry spoločného záujmu v regióne.

  7.  Príslušný orgán zabezpečí, aby každá nová prepravná infraštruktúra prispievala k bezpečnosti dodávok prostredníctvom budovania dobre prepojenej siete, v prípade potreby aj prostredníctvom dostatočného množstva cezhraničných vstupných a výstupných bodov v súlade s dopytom trhu a zistenými rizikami. Príslušné orgány v posúdení rizík určia, pričom uplatňujú integrovaný pohľad na plynárenské a elektrizačné sústavy, či existujú vnútorné prekážky a či sú vnútroštátna vstupná kapacita a infraštruktúra, najmä prepravné siete, schopné prispôsobiť toky plynu na celoštátnej a cezhraničnej úrovni scenáru uvedenému v posúdení rizík, podľa ktorého dôjde k prerušeniu prevádzky samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry na celoštátnej úrovni a samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry spoločného záujmu v regióne.

  Pozmeňujúci návrh    75

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 7 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  7 a.  Príslušný orgán za použitia rovnakých kritérií zabezpečí, aby opatrenia na strane dopytu spĺňali rovnaké podmienky a prispievali k bezpečnosti dodávok na rovnocennom a nákladovo efektívnom základe.

  Pozmeňujúci návrh    76

  Návrh nariadenia

  Článok 4 - odsek 7 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  7 b.  Tok plynu cez obojsmerné prepojovacie body do členského štátu, ktorý vyhlásil stav núdze, má prednosť pred tokom plynu do iných bodov systému členského štátu, z ktorého je plyn dodávaný a ktorý nevyhlásil stav núdze.

  Pozmeňujúci návrh    77

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 8 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  8.  Luxembursko, Slovinsko a Švédsko na základe výnimky nie sú viazané povinnosťou stanovenou v odseku 1 tohto článku, ale usilujú sa o jej plnenie, pričom zabezpečujú dodávky plynu chráneným odberateľom v súlade s článkom 5. Táto výnimka sa uplatňuje:

  8.  Odchylne od odseku 1 tohto článku Luxembursko, Slovinsko a Švédsko na základe výnimky nie sú viazané povinnosťou stanovenou v odseku 1 tohto článku, ale usilujú sa o jej plnenie, pričom zabezpečujú dodávky plynu chráneným odberateľom v súlade s článkom 5. Táto odchýlka sa uplatňuje:

  Pozmeňujúci návrh    78

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 8 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Luxembursko, Slovinsko a Švédsko zabezpečia transparentným, podrobným a nediskriminačným spôsobom pravidelné testovanie trhu z hľadiska investícií do infraštruktúry a výsledky týchto testov zverejnia. Komisiu informujú o každej zmene týkajúcej sa podmienok stanovených v uvedenom pod odseku. Výnimka stanovená v prvom pod odseku sa prestane uplatňovať, ak už nie je splnená aspoň jedna z uvedených podmienok.

  Luxembursko, Slovinsko a Švédsko zabezpečia transparentným, podrobným a nediskriminačným spôsobom pravidelné testovanie trhu z hľadiska investícií do infraštruktúry a výsledky týchto testov zverejnia. Komisiu informujú o každej zmene týkajúcej sa podmienok stanovených v uvedenom pod odseku. Odchýlka stanovená v prvom pod odseku sa prestane uplatňovať, ak už nie je splnená aspoň jedna z uvedených podmienok.

  Pozmeňujúci návrh    79

  Návrh nariadenia

  Článok 5– odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Príslušný orgán vyžaduje od ním určených plynárenských podnikov, aby prijali opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom členského štátu v každom z týchto prípadov:

  1.  Národný regulačný orgán vyžaduje od ním určených plynárenských podnikov, aby prijali opatrenia v úzkej spolupráci s elektroenergetickými podnikmi a zabezpečili, aby dodávky nevyhnutné pre bezpečnosť a zdravie chránených odberateľov členského štátu boli zachované v každom z týchto prípadov:

  Pozmeňujúci návrh    80

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty musia najneskôr do 31. marca 2017 Komisii oznámiť svoje vymedzenie pojmu chránených odberateľov, objem ročnej spotreby plynu chránených odberateľov a ich percentuálny podiel z celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v danom členskom štáte. Ak členský štát zahrnie do svojho vymedzenia pojmu chráneného odberateľa kategórie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b), v oznámení Komisii uvedie objem spotreby plynu zodpovedajúci odberateľom, ktorí patria do týchto kategórií, a percentuálny podiel každej z týchto skupín odberateľov na ročnom konečnom použití plynu.

  Členské štáty musia najneskôr do 31. marca 2017 Komisii oznámiť objem ročnej spotreby plynu chránených odberateľov a ich percentuálny podiel z celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v danom členskom štáte ako aj skutočnosť, do akej miery môžu dodávky plynu chráneným odberateľom tohto členského štátu vplývať na cezhraničné toky do iných členských štátov.

  Pozmeňujúci návrh    81

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Príslušný orgán určí plynárenské podniky uvedené v prvom pod odseku a uvedie ich v preventívnom akčnom pláne. Všetky nové opatrenia na zabezpečenie štandardu dodávok musia byť v súlade s postupom stanoveným v článku 8 ods. 4.

  Príslušný orgán určí plynárenské podniky uvedené v prvom pod odseku tohto odseku a uvedie ich v preventívnom akčnom pláne. Všetky nové opatrenia na zabezpečenie štandardu dodávok musia byť v súlade s postupom stanoveným v článku 8 ods. 4.

  Pozmeňujúci návrh    82

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1 – pododsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty môžu plniť povinnosť stanovenú v prvom pod odseku nahradením plynu rôznymi zdrojmi energie do tej miery, aby sa dosiahla rovnaká úroveň ochrany.

  Členské štáty môžu plniť povinnosť stanovenú v prvom pod odseku tohto odseku prostredníctvom realizácie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti alebo nahradením plynu rôznymi zdrojmi energie, okrem iného energiou z obnoviteľných zdrojov, do tej miery, aby sa dosiahla rovnaká úroveň ochrany.

  Pozmeňujúci návrh    83

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a.  Bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti členských štátov podľa článku 12, môžu členské štáty rozhodnúť o uplatňovaní ustanovení o štandarde dodávok stanovenom v odseku 1 na:

   

  (a)   malý alebo stredný podnik, pokiaľ je pripojený k plynárenskej distribučnej sieti, a pokiaľ takéto podniky nepredstavujú spoločne viac ako 20 % celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v danom členskom štáte;

   

  (b)   zariadenia diaľkového vykurovania, pokiaľ zabezpečujú vykurovanie domácností a odberateľov uvedených v písmene a) a nie sú schopné používať alternatívne palivá a sú pripojené k plynovej distribučnej alebo prepravnej sieti.

   

  Ak členský štát rozhodne o uplatňovaní tohto článku na kategórie odberateľov uvedené v prvom pod odseku písm. a) alebo b), v oznámení Komisii uvedie objem spotreby plynu, ktorý zodpovedá odberateľom, ktorí patria do týchto kategórií, a percentuálny podiel každej z týchto skupín odberateľov na ročnej konečnej spotrebe plynu.

   

  Subjekty uvedené v písmenách a) a b) prvého pod odseku sa nepovažujú za chránených odberateľov na účely tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci návrh    84

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Preventívny akčný plán musí obsahovať aj odôvodnenie súladu opatrení uvedených v prvom pod odseku s podmienkami stanovenými v uvedenom odseku. Okrem toho musia byť všetky nové opatrenia uvedené v prvom pod odseku v súlade s postupom stanoveným v článku 8 ods. 4.

  Preventívny akčný plán musí obsahovať aj dôvody súladu opatrení uvedených v prvom pod odseku tohto odseku s podmienkami stanovenými v uvedenom odseku. Okrem toho musia byť všetky nové opatrenia uvedené v prvom pod odseku v súlade s postupom stanoveným v článku 8 ods. 4.

  Pozmeňujúci návrh    85

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Plynárenské podniky môžu plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tohto článku podľa potreby na regionálnej úrovni alebo na úrovni Únie. Príslušné orgány nevyžadujú, aby sa štandardy stanovené v tomto článku spĺňali len na základe infraštruktúry, ktorá sa nachádza na ich území.

  5.  Plynárenské podniky môžu plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tohto článku podľa potreby na regionálnej úrovni alebo na úrovni Únie. Príslušné orgány nevyžadujú, aby sa štandardy stanovené v tomto článku spĺňali len na základe infraštruktúry alebo opatrení na strane dopytu, ktorý sa nachádza na ich území.

  Pozmeňujúci návrh    86

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 a.  Pri plnení povinností podľa tohto článku plynárenské podniky zabezpečia, aby boli dodávky plynu realizovateľné.

  Pozmeňujúci návrh    87

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 6 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6 a.  Do... [6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] členské štáty zavedú opatrenia na ukladanie účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií dodávateľom, ktorí nesplnia štandardy dodávok stanovené v odseku 1.

  Pozmeňujúci návrh    88

  Návrh nariadenia

  Článok 6– odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Príslušné orgány každého regiónu, ako sa uvádzajú v prílohe I, spoločne vykonajú na regionálnej úrovni posúdenie všetkých rizík ovplyvňujúcich bezpečnosť dodávok plynu. V posúdení sa zohľadnia všetky relevantné riziká, ako sú prírodné katastrofy, technologické, obchodné, sociálne, politické a iné riziká. Pri posúdení rizík sa:

  1.  Príslušné orgány každého regiónu, ako sa uvádzajú v prílohe I, v spolupráci s prípadnými národnými regulačnými orgánmi, spoločne a po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami vykonajú na regionálnej úrovni komplexné posúdenie všetkých rizík ovplyvňujúcich bezpečnosť dodávok plynu („hodnotenie rizík“). V posúdení sa zohľadnia všetky relevantné riziká, ako sú: prírodné katastrofy, technologické, geopolitické, environmentálne, obchodné, sociálne, politické a iné riziká Pri posúdení rizík sa:

  Pozmeňujúci návrh    89

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (-a)  zohľadnia a vyvodia príslušné závery z výsledkov celoúnijnej simulácie scenárov dodávok a infraštruktúry vykonanej ENTSO pre zemný plyn, po prerokovaní v Koordinačnej skupiny pre plyn, ako je uvedené v článku 10a.

  Pozmeňujúci návrh    90

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  zohľadnia všetky relevantné celoštátne a regionálne okolnosti, najmä veľkosť trhu, konfigurácia siete, skutočné toky vrátane výstupného toku plynu z daných členských štátov, možnosť obojsmerných fyzických tokov plynu vrátane potenciálnej potreby systematického posilňovania prepravnej siete, existencia ťažby a skladovania a úloha plynu v energetických mixoch, najmä s ohľadom na diaľkové vykurovanie a výrobu elektrickej energie a na prevádzku priemyselných zariadení, ako aj hľadisko bezpečnosti a kvality plynu;

  (b)  zohľadnia všetky relevantné celoštátne, regionálne a medziregionálne okolnosti najmä veľkosť trhu, konfiguráciu siete, trendy dopytu a spotreby, mieru využitia existujúcej infraštruktúry, skutočné toky vrátane výstupného toku plynu z daných členských štátov, všetky cezhraničné prepojenia, možnosť obojsmerných fyzických tokov plynu vrátane potenciálnej potreby systematického posilňovania prepravnej siete, existenciu ťažby a skladovania vrátane prenikania bioplynu do siete zemného plynu a úlohu plynu v energetických mixoch, najmä s ohľadom na dopyt po vykurovaní a chladení národného alebo regionálneho fondu budov a diaľkové vykurovanie slúžiace na tento účel a výrobu elektrickej energie a na prevádzku priemyselných zariadení, ako aj hľadisko bezpečnosti a kvality plynu;

  Pozmeňujúci návrh    91

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (c)  použijú rôzne scenáre s výnimočne vysokým dopytom po plyne a prerušením dodávok, pričom sa zohľadní história, pravdepodobnosť, ročné obdobie, frekvencia a trvanie ich výskytu a posúdia sa pravdepodobné dôsledky týchto scenárov, ako napríklad:

  (c)  použijú rôzne scenáre so znižovaním dopytu vyplývajúceho z opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, ako aj s výnimočne vysokým dopytom po plyne a prerušením dodávok, pričom sa zohľadní história, pravdepodobnosť, ročné obdobie, frekvencia a trvanie ich výskytu a posúdia sa pravdepodobné dôsledky týchto scenárov, ako napríklad:

  Pozmeňujúci návrh    92

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (ii)  prerušenie dodávok od dodávateľov z tretích krajín, ako aj prípadné geopolitické riziká;

  (ii)  prerušenie dodávok plynu, okrem iného od dodávateľov z tretích krajín, ako aj prípadné geopolitické riziká, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvňovať členský štát v dôsledku zvýšenej závislosti alebo dominantného postavenia jedného dodávateľa na trhu Únie so zemným plynom;

  Pozmeňujúci návrh    93

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno c – bod ii a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (ii a)  schopnosť uspokojenia dopytu chránených odberateľov v regióne počas prerušenia dodávok samostatného najväčšieho dodávateľa z tretej krajiny;

  Pozmeňujúci návrh    94

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (d a)  vzhľadom na riziká spojené s riadením infraštruktúry s významom pre bezpečnosť dodávok plynu plynárenskými podnikmi v tretej krajine, ktoré môžu zahŕňať, okrem iného, riziko nedostatočných investícií, diverzifikácie, zneužívania existujúcej infraštruktúry alebo porušovania právnych predpisov Únie;

  Pozmeňujúci návrh    95

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (e a)  so zreteľom na príslušné regionálne špecifiká.

  Pozmeňujúci návrh    96

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a.  Komisia sa môže deliť o skúsenosti získané pri vyhodnocovaní rizík v jednom regióne s inými regiónmi, ak je to vhodné, a tým prispieť k zabezpečeniu medziregionálneho zamerania.

  Pozmeňujúci návrh    97

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Príslušné orgány sa v rámci každého regiónu dohodnú na mechanizme spolupráce s cieľom uskutočniť posúdenie rizík v lehote stanovenej v odseku 5 tohto článku. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce pri posudzovaní rizík 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie posúdenia rizík a ich aktualizácií. Komisia môže zohrávať pomocnú úlohu pri príprave posúdenia rizík, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, môže ho pre daný región navrhnúť Komisia.

  2.  Na základe regionálnej spolupráce členských štátov podľa článku 3 ods. 7 sa príslušné orgány v každom regióne dohodnú na mechanizme spolupráce s cieľom uskutočniť posúdenie rizík v lehote stanovenej v odseku 5 tohto článku. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce pri posudzovaní rizík 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie posúdenia rizík a ich aktualizácií. Komisia zohráva pomocnú úlohu pri príprave posúdenia rizík, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, navrhne ho pre daný región Komisia.

  Pozmeňujúci návrh    98

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Každý príslušný orgán v rámci dohodnutého mechanizmu spolupráce poskytne a aktualizuje jeden rok pred konečným termínom na oznámenie posúdenia rizík všetky potrebné vnútroštátne údaje potrebné na vyhotovenie posúdenia rizík, najmä na uskutočnenie rôznych scenárov uvedených v odseku 1 písm. c).

  Každý príslušný orgán v rámci dohodnutého mechanizmu spolupráce poskytne a aktualizuje jeden rok pred konečným termínom na oznámenie posúdenia rizík všetky potrebné vnútroštátne údaje potrebné na vyhotovenie posúdenia rizík, najmä na uskutočnenie rôznych scenárov uvedených v odseku 1 písm. c).

  Pozmeňujúci návrh    99

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Posúdenie rizík sa vyhotoví v súlade so vzorom v prílohe IV. Komisia je splnomocnená v prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom zmeniť tieto vzory.

  3.  Posúdenie rizík sa vyhotoví v súlade so vzorom v prílohe IV. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom zmeniť tieto vzory s prihliadnutím na časový rámec implementácie jednotlivými členskými štátmi.

  Pozmeňujúci návrh    100

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Posúdenie rizík sa po odsúhlasení všetkými členskými štátmi v regióne musí oznámiť Komisii po prvýkrát najneskôr do 1. septembra 2018. Posúdenie rizík sa aktualizuje každé štyri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie. Posúdenie rizík zohľadňuje pokrok dosiahnutý v oblasti investícií, ktoré sú potrebné na plnenie štandardu infraštruktúry stanoveného v článku 4, ako aj problémy s uplatňovaním nových alternatívnych riešení v danej krajine. Takisto stavia na skúsenostiach získaných prostredníctvom simulácie núdzových plánov uvedených v článku 9 ods. 2.

  5.  Posúdenie rizík sa po odsúhlasení všetkými členskými štátmi v regióne musí oznámiť Komisii po prvýkrát najneskôr do 1. septembra 2018. Posúdenie rizík sa aktualizuje každé štyri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie. Posúdenie rizík zohľadňuje pokrok dosiahnutý v oblasti investícií, ktoré sú potrebné na plnenie štandardu infraštruktúry stanoveného v článku 4, ako aj problémy s uplatňovaním nových alternatívnych riešení v danej krajine vrátane medziregionálnych prepojení. Takisto stavia na skúsenostiach získaných prostredníctvom simulácie núdzových plánov uvedených v článku 9 ods. 2.

  Pozmeňujúci návrh    101

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  ENTSO pre plyn vykoná do 1. novembra 2017 celoúnijnú simuláciu scenárov s výpadkom dodávok a infraštruktúry. Tieto scenáre určí ENTSO pre plyn po porade s Koordinačnou skupinou pre plyn. Príslušné orgány poskytnú ENTSO pre plyn údaje potrebné na simulácie, ako sú hodnoty dopytu v čase špičky, výrobné kapacity a opatrenia na strane dopytu. Príslušné orgány zohľadnia výsledky simulácií pri príprave posúdenia rizík, preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. Celoúnijná simulácia scenárov s výpadkom dodávok a infraštruktúry sa aktualizuje každé štyri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie.

  6.  Príslušné orgány zohľadnia výsledky celoúnijných simulácií vykonávaných ENTSO pre plyn v súlade s článkom 10a ods. 1 na účel prípravy posudzovania rizík, preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. ENTSO pre plyn vypracuje transparentným spôsobom metodiku, ktorá sa použije pri simulácii, a prekonzultuje ju s Koordinačnou skupinou pre plyn. ENTSO pre plyn pravidelne poskytuje Koordinačnej skupine pre plyn informácie získané pomocou mechanizmu včasného varovania. ENTSO pre plyn zohľadní výsledky celoúnijnych simulácií s cieľom určiť potrebné investície, ktoré sa majú vykonať na vnútornom trhu s energiou na regionálnej na medziregionálnej úrovni.

  Pozmeňujúci návrh    102

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 6 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6 a.  Na základe posúdení regionálnych rizík Komisia vykoná v spolupráci s Koordinačnou skupinou pre plyn celkové posúdenie rizík pre celú Úniu a oznámi výsledky Európskemu parlamentu a Rade.

  Pozmeňujúci návrh    103

  Návrh nariadenia

  Článok 7– odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Príslušné orgány členských štátov jednotlivých regiónov, ako sa uvádzajú v prílohe I, po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zastupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov plynu vrátane výrobcov elektrickej energie, a národné regulačné orgány, pokiaľ nimi nie sú príslušné orgány, spoločne vypracujú:

  1.  Príslušné orgány členských štátov jednotlivých regiónov v spolupráci s národnými regulačnými orgánmi a po porade s plynárenskými podnikmi, prevádzkovateľmi prenosových sústav pre elektrinu, príslušnými organizáciami zastupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov plynu vrátane výrobcov elektrickej energie, príslušnými organizáciami na riadenie potreby energie členských štátov a energetickej závislosti a národnými environmentálnymi agentúrami spoločne vypracujú:

  Pozmeňujúci návrh    104

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (a)  preventívny akčný plán obsahujúci opatrenia, ktoré sa majú prijať na odstránenie alebo zmiernenie zistených rizík v regióne vrátane rizík s výhradne celoštátnym rozmerom, v súlade s posúdením rizík vykonaným podľa článku 6 a v súlade s článkom 8; a

  (a)  preventívny akčný plán obsahujúci opatrenia vrátane opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a na strane dopytu, ktoré sa majú prijať na odstránenie alebo zmiernenie zistených rizík v regióne vrátane rizík s výhradne celoštátnym rozmerom, v súlade s posúdením rizík vykonaným podľa článku 6 a v súlade s článkom 8; a

  Pozmeňujúci návrh    105

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  núdzový plán obsahujúci opatrenia, ktoré sa majú prijať na odstránenie alebo zmiernenie vplyvu prerušenia dodávok plynu v regióne vrátane udalostí s výhradne celoštátnym rozmerom, v súlade s článkom 9.

  (b)  núdzový plán obsahujúci opatrenia vrátane opatrení na strane dopytu, napríklad užšiu koordináciu s odvetvím elektroenergetiky, ktoré sa majú prijať na odstránenie alebo zmiernenie vplyvu prerušenia dodávok plynu v regióne vrátane udalostí s výhradne celoštátnym rozmerom, v súlade s článkom 9.

  Pozmeňujúci návrh    106

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Preventívne akčné plány a núdzové plány zohľadnia výsledky celoúnijných simulácií vykonávaných ENTSO pre plyn vrátane výsledkov týkajúcich sa núdzových zásobovacích koridorov.

  Pozmeňujúci návrh    107

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Príslušné orgány pravidelne informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o pokroku dosiahnutom pri prípravách a prijímaní preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie plánov a ich aktualizácií. Komisia môže zohrávať pomocnú úlohu pri príprave plánov, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, môže ho pre daný región navrhnúť Komisia. Príslušné orgány zabezpečia pravidelné monitorovanie vykonávania týchto plánov.

  Príslušné orgány pravidelne informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o pokroku dosiahnutom pri prípravách a prijímaní preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie plánov a ich aktualizácií. Komisia zohráva pomocnú úlohu pri príprave plánov, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, navrhne ho pre daný región Komisia. Príslušné orgány zabezpečia pravidelné monitorovanie vykonávania týchto plánov.

  Pozmeňujúci návrh    108

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Preventívny akčný plán a núdzový plán sa musia vypracovať v súlade so vzormi uvedenými v prílohe V. Komisia je splnomocnená v prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom zmeniť tieto vzory.

  3.  Preventívny akčný plán a núdzový plán sa musia vypracovať v súlade so vzormi uvedenými v prílohe V. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom zmeniť tieto vzory s prihliadnutím na časový rámec implementácie jednotlivých členských štátov.

  Pozmeňujúci návrh    109

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 5 – pododsek 2 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia vydá stanovisko príslušným orgánom regiónu s odporúčaním preskúmať príslušný preventívny akčný plán alebo núdzový plán, ak sa usúdi, že plán obsahuje jeden z týchto prvkov:

  Komisia vydá stanovisko príslušným orgánom regiónu s odporúčaním preskúmať príslušný preventívny akčný plán alebo núdzový plán, ak usúdi, že plán:

  Pozmeňujúci návrh    110

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno e a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (e a)  nie je v súlade s cieľmi EÚ v oblasti energetiky.

  Pozmeňujúci návrh    111

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 6 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.   Príslušné orgány do troch mesiacov od oznámenia stanoviska Komisie uvedeného v odseku 4 oznámia Komisii zmenený plán, alebo ju informujú, prečo s odporúčaniami nesúhlasia.

  6.   Príslušné orgány do troch mesiacov od oznámenia stanoviska Komisie uvedeného v odseku 5 oznámia Komisii zmenený plán, alebo ju informujú, prečo s odporúčaniami nesúhlasia.

  Pozmeňujúci návrh    112

  Návrh nariadenia

  Článok 8– odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Preventívny akčný plán obsahuje:

  1.  Preventívny akčný plán obsahuje všetky nasledujúce prvky:

  Pozmeňujúci návrh    113

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  vymedzenie pojmu chránených odberateľov v každom členskom štáte regiónu a informácie opísané v článku 5 ods. 1 druhom pod odseku;

  (b)  informácie opísané v článku 5 ods. 1 druhom pod odseku;

  Pozmeňujúci návrh    114

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (c)  opatrenia, objemy a kapacity potrebné na splnenie štandardov infraštruktúry a dodávok v každom členskom štáte regiónu, ako sa stanovuje v článkoch 4 a 5, prípadne vrátane rozsahu, v akom môžu opatrenia na strane spotreby dostatočne a včas kompenzovať prerušenie dodávok, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2, určenie samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry spoločného záujmu v prípade uplatnenia článku 4 ods. 3, potrebné objemy plynu na kategóriu chránených odberateľov a na scenár, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1, a každý zvýšený štandard dodávok podľa článku 5 ods. 2 vrátane odôvodnenia súladu s podmienkami stanovenými v článku 5 ods. 2 a opis mechanizmu na dočasné zníženie akéhokoľvek zvýšeného štandardu dodávok alebo dodatočnej povinnosti v súlade s článkom 12;

  (c)  opatrenia, objemy a kapacity potrebné na splnenie štandardov infraštruktúry a dodávok v každom členskom štáte regiónu, ako sa stanovuje v článkoch 4 a 5, vrátane zhodnotenia potenciálu znižovania dopytu po plyne a opatrení v oblasti energetickej efektívnosti naprieč celým hospodárstvom, prípadne vrátane rozsahu, v akom môžu opatrenia na strane dopytu dostatočne a včas kompenzovať prerušenie dodávok, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2, určenie samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry spoločného záujmu v prípade uplatnenia článku 4 ods. 3, určenie najväčšieho samostatného dodávateľa zemného plynu, potrebné objemy plynu na kategóriu chránených odberateľov a na scenár, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1, a každý zvýšený štandard dodávok podľa článku 5 ods. 2 vrátane odôvodnenia súladu s podmienkami stanovenými v článku 5 ods. 2 a opis mechanizmu na dočasné zníženie akéhokoľvek zvýšeného štandardu dodávok alebo dodatočnej povinnosti v súlade s článkom 12;

  Pozmeňujúci návrh    115

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (d)  povinnosti plynárenských podnikov a ďalších príslušných subjektov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť dodávok plynu, ako napríklad povinnosti týkajúce sa bezpečnej prevádzky plynárenskej siete;

  (d)  povinnosti plynárenských podnikov, elektroenergetických podnikov, ak je to vhodné, a ďalších príslušných subjektov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť dodávok plynu, ako napríklad povinnosti týkajúce sa bezpečnej prevádzky plynárenskej siete;

  Pozmeňujúci návrh    116

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – písmeno e

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (e)  ostatné preventívne opatrenia na riešenie rizík identifikovaných v posúdení rizík, napríklad opatrenia týkajúce sa potreby posilniť prepojenia medzi susediacimi členskými štátmi a prípadne možnosti diverzifikovať plynárenské trasy a zdroje dodávok na riešenie zistených rizík s cieľom zachovať dodávky plynu pre všetkých odberateľov v čo najväčšej miere;

  (e)  ostatné preventívne opatrenia na riešenie rizík identifikované v posúdení rizík vrátane rizík identifikovaných v celoúnijnej simulácii výpadku dodávok a infraštruktúry, ako je uvedené v článku 10a. Tieto opatrenia sa môžu týkať potreby posilniť prepojenia medzi susediacimi členskými štátmi, ďalšieho zlepšovania energetickej efektívnosti, znižovania potreby plynu a možnosti diverzifikovať plynárenské trasy a zdroje dodávok, iniciovania alebo zvýšenia dodávok od alternatívnych dodávateľov, okrem iného prostredníctvom dobrovoľnej agregácie dopytu a združovania rezerv plynu okrem iného prostredníctvom spoločných virtuálnych rezerv plynu vytvorených na základe rôznych možností flexibility dostupných v rôznych členských štátoch alebo využitia skladovacích zariadení alebo LNG terminálov na regionálnej úrovni, prípadne riešenia zistených rizík s cieľom zachovať dodávky plynu pre všetkých odberateľov čo najdlhšie;

  Pozmeňujúci návrh    117

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – písmeno j

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (j)  informácie o existujúcich a budúcich prepojeniach vrátane tých, ktoré zabezpečujú prístup do plynárenskej siete Únie, o cezhraničných tokoch, cezhraničnom prístupe k zásobníkom a zariadeniam LNG a o obojsmernej kapacite, najmä v stave núdze;

  (j)  informácie o existujúcich a budúcich prepojeniach vrátane tých, ktoré zabezpečujú prístup do plynárenskej siete Únie, o cezhraničných tokoch, cezhraničnom prístupe k zásobníkom a zariadeniam LNG a o obojsmernej kapacite, najmä v stave núdze, ako aj výpočty a posúdenia vplyvu s cieľom zvážiť možnosť nákladovo efektívne znížiť potrebu investícií do infraštruktúry na strane ponuky prostredníctvom opatrení na strane dopytu;

  Pozmeňujúci návrh    118

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (k a)  informácie o možnostiach, ktoré ponúkajú decentralizované, udržateľné a cenovo dostupné riešenia a alternatívne zdroje energie na zaistenie bezpečnosti dodávok energie, ako sú napríklad obnoviteľné zdroje energie vrátane bioplynu, ako aj opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti.

  Pozmeňujúci návrh    119

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Preventívny akčný plán, najmä opatrenia na splnenie štandardu infraštruktúry uvedeného v článku 4, zohľadňujú desaťročný plán rozvoja siete v celej Únii, ktorý vypracuje ENTSO pre plyn podľa článku 8 ods. 10 nariadenia (ES) č. 715/2009.

  2.  Preventívny akčný plán, najmä opatrenia na splnenie štandardu infraštruktúry uvedeného v článku 4, zohľadňujú desaťročný plán rozvoja siete v celej Únii, ktorý vypracuje ENTSO pre plyn podľa článku 8 ods. 10 nariadenia (ES) č. 715/2009 a okrem toho môžu využívať výhody technického a operatívneho odborného poradenstva poskytovaného RCSG ENTSO pre plyn a núdzových zásobovacích koridorov.

  Pozmeňujúci návrh    120

  Návrh nariadenia

  Článok 8– odsek 4 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Členské štáty vykonajú posúdenie vplyvu pri všetkých preventívnych netrhových opatreniach, ktoré sa majú prijať po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, vrátane opatrení na splnenie štandardu uvedeného v článku 5 ods. 1 a opatrení pre zvýšený štandard dodávky uvedený v článku 5 ods. 2. Takéto posúdenie vplyvu zahŕňa prinajmenšom:

  4.  Príslušné orgány alebo ich národné regulačné orgány, ak tak určia členské štáty, vykonajú posúdenie vplyvu pri všetkých preventívnych netrhových opatreniach, ktoré sa majú prijať alebo zachovať po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, vrátane opatrení na splnenie štandardu uvedeného v článku 5 ods. 1 a opatrení pre zvýšený štandard dodávky uvedený v článku 5 ods. 2. Toto posúdenie vplyvu zahŕňa prinajmenšom:

  Pozmeňujúci návrh    121

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 4 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (a)  vplyv navrhovaného opatrenia na rozvoj vnútroštátneho trhu s plynom a hospodársku súťaž na vnútroštátnej úrovni;

  (Netýka sa slovenskej verzie.)  

  Pozmeňujúci návrh    122

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 4 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  vplyv navrhovaných opatrení na vnútorný trh s plynom;

  (Netýka sa slovenskej verzie.)  

  Pozmeňujúci návrh    123

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  vymedzuje úlohu a povinnosti plynárenských podnikov a priemyselných odberateľov plynu vrátane relevantných výrobcov elektrickej energie, so zreteľom na rôznu mieru, do akej sú postihnuté v prípade prerušenia dodávok, a ich súčinnosť so príslušnými orgánmi a v prípade potreby s národnými regulačnými orgánmi na každej z úrovní krízovej situácie stanovených v článku 10 ods. 1;

  (b)  vymedzuje úlohu a povinnosti plynárenských podnikov, prevádzkovateľov elektrických prenosových sústav, ak je to relevantné, a priemyselných odberateľov plynu vrátane relevantných výrobcov elektrickej energie, so zreteľom na rôznu mieru, do akej sú postihnuté v prípade prerušenia dodávok, a ich súčinnosť so príslušnými orgánmi a v prípade potreby s národnými regulačnými orgánmi na každej z úrovní krízovej situácie stanovených v článku 10 ods. 1;

  Pozmeňujúci návrh    124

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (e)  v náležitých prípadoch identifikuje opatrenia a kroky, ktoré sa majú podniknúť na zmiernenie potenciálneho dosahu prerušenia dodávok plynu na diaľkové vykurovanie a na dodávky elektrickej energie vyrábanej z plynu;

  (e)  v náležitých prípadoch identifikuje opatrenia a kroky, ktoré sa majú podniknúť na zmiernenie potenciálneho dosahu prerušenia dodávok plynu na diaľkové vykurovanie a na dodávky elektrickej energie vyrábanej z plynu, najmä prostredníctvom integrovaného pohľadu na činnosť plynových a elektrizačných sústav;

  Pozmeňujúci návrh    125

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – písmeno g

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (g)  určuje krízového manažéra alebo krízový štáb a vymedzuje jeho úlohu;

  (g)  určuje krízového manažéra alebo krízový štáb a vymedzuje jeho úlohu vrátane spolupráce s RSCG ENTSO pre plyn pri riešení technických a prevádzkových úloh identifikovaných v závislosti od konkrétnej situácie;

  Pozmeňujúci návrh    126

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – písmeno h

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (h)  stanovuje, akým spôsobom môžu trhové opatrenia prispieť k zvládnutiu situácie na úrovni pohotovosti a k zmierneniu situácie v stave núdze;

  (h)  stanovuje, akým spôsobom môžu trhové opatrenia vrátane dobrovoľnej agregácie dopytu prispieť k zvládnutiu situácie na úrovni pohotovosti a k zmierneniu situácie v stave núdze;

  Pozmeňujúci návrh    127

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – bod i a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (i a)  opisuje príkazy na obmedzenie dodávok, ktoré sa uplatňujú na úrovni stavu núdze;

  Pozmeňujúci návrh    128

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – bod i b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (i b)  opisuje možné opatrenia, ktoré poskytne posúdenie núdzových zásobovacích koridorov uvedené v článku 10a.

  Pozmeňujúci návrh    129

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – bod i c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (i c)  opisuje mechanizmus na výmenu informácií týkajúcich sa dodávok plynu v prípade núdzového stavu na základe posúdenia núdzových zásobovacích koridorov, v prípade potreby aj vrátane využívania existujúcich mechanizmov, ako je napr. RCSG ENTSO pre plyn.

  Pozmeňujúci návrh    130

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – písmeno k

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (k)  podrobne stanovuje povinnosti plynárenských podnikov v oblasti podávania správ v prípade úrovní pohotovosti a stavu núdze;

  (k)  podrobne stanovuje povinnosti plynárenských a prípadne elektroenergetických podnikov v oblasti podávania správ v prípade úrovní pohotovosti a stavu núdze;

  Pozmeňujúci návrh    131

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 4 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4 a.  Núdzovými opatreniami sa zabezpečia dodávky dostupného plynu konečným spotrebiteľom podľa stupňa naliehavosti, zameniteľnosti za iné formy energie a ekonomického vplyvu, a to s ohľadom na zabezpečenie dodávok plynu pre chránených odberateľov a na situáciu v oblasti dodávok v elektroenergetike.

  Pozmeňujúci návrh    132

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 4 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4 b.  Počas stavu núdze a na základe primeraných dôvodov môže členský štát rozhodnúť o uprednostnení dodávok plynu určitým kritickým plynovým elektrárňam pred dodávkami určitým kategóriám chránených odberateľov. Toto opatrenie sa zakladá na posúdení rizika stanovenom v článku 6 a uplatňuje sa len v prípade, keby nedostatok dodávok plynu do týchto kriticky dôležitých plynových elektrární významne zhoršil dodávky ostatným chráneným odberateľom alebo im zabránil v dôsledku vážneho poškodenia fungovania elektrizačného systému. Takéto rozhodujúce plynové elektrárne identifikujú prevádzkovatelia elektrizačnej prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi plynárenského prepravného systému.

  Pozmeňujúci návrh    133

  Návrh nariadenia

  Článok 10 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 10 a

   

  Núdzové zásobovacie koridory

   

  ENTSO pre plyn do 30. apríla 2017 navrhne scenáre výpadku dodávok a infraštruktúry, ktoré sa prediskutujú a stanovia po porade s Koordinačnou skupinou pre plyn. Takýto návrh musí obsahovať aspoň prerušenie dodávok simulované v poslednom desaťročnom pláne rozvoja siete pre každý z hlavných dovozných koridorov a v každom z prípadov uvedených v článku 5 ods. 1.

   

   

   

  ENTSO pre plyn vykoná do 1. novembra 2017 celoúnijnú simuláciu scenárov s výpadkom dodávok a infraštruktúry, ako ju stanoví Koordinačná skupina pre plyn . Príslušné orgány poskytnú ENTSO pre plyn údaje potrebné na simulácie, ako sú hodnoty dopytu v čase špičky, výrobné kapacity a opatrenia na strane dopytu.

   

  Ako súčasť celoúnijnej simulácie vykoná ENTSO pre plyn identifikáciu a preskúmanie núdzových zásobovacích koridorov, ktoré dopĺňajú a uľahčujú regionálny prístup opísaný v prílohe I, cez ktoré môže plyn prúdiť medzi regiónmi, aby sa zabránilo fragmentácii vnútorného trhu s plynom. Výsledky tohto preskúmania sa preskúmajú v Koordinačnej skupine pre plyn.

   

  Celoúnijná simulácia a núdzové zásobovacie koridory sa aktualizujú každé štyri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie.

   

  V prípade stavu núdze členské štáty na núdzových zásobovacích koridoroch zabezpečia, aby boli poskytované všetky podstatné informácie, pokiaľ ide o dodávky plynu, najmä dostupné množstvo plynu, možné spôsoby a zdroje na prepravu plynu členským štátom, ktoré vyhlásili núdzový stav. Členské štáty nachádzajúce sa na núdzových zásobovacích koridoroch zabezpečia, aby žiadne opatrenia nebránili dodávke plynu do členských štátov, ktoré vyhlásili núdzový stav.

  Pozmeňujúci návrh    134

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 3 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  V prípade regionálneho stavu núdze alebo stavu núdze v Únii Komisia koordinuje činnosť príslušných orgánov, pričom v plnej miere zohľadňuje relevantné informácie Koordinačnej skupiny pre plyn a výsledky konzultácií s touto skupinou. Komisia najmä:

  3.  V prípade regionálneho stavu núdze alebo stavu núdze v Únii Komisia koordinuje činnosť príslušných orgánov, pričom v plnej miere zohľadňuje relevantné informácie Koordinačnej skupiny pre plyn a výsledky konzultácií s touto skupinou a v prípade potreby zapojí RSCG ENTSO pre plyn. Komisia najmä:

  Pozmeňujúci návrh    135

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 6 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6 a.  Komisia využije v prípade, ak dostane oznámenie príslušného orgánu o včasnom varovaní v členskom štáte, alebo z vlastného podnetu, vhodné nástroje vonkajšej politiky na zabránenie zhoršeniu situácie v oblasti dodávok plynu.

  Pozmeňujúci návrh    136

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Ak členský štát vyhlási v rámci krízovej situácie stav núdze v súlade s článkom 10 ods. 1, každý zvýšený štandard dodávok alebo dodatočná povinnosť plynárenských podnikov v iných členských štátoch podľa článku 5 ods. 2 sa dočasne znížia na úroveň stanovenú v článku 5 ods. 1.

  1.  Ak členský štát vyhlási stav núdze v súlade s článkom 10 ods. 1 a dokáže, že využil všetky opatrenia uvedené v núdzovom pláne jeho regiónu a že sú splnené všetky technické a obchodné podmienky stanovené v núdzovom pláne, každý zvýšený štandard dodávok alebo dodatočná povinnosť plynárenských podnikov v iných členských štátoch podľa článku 5 ods. 2 sa dočasne znížia na úroveň stanovenú v článku 5 ods. 1 prvom pod odseku.

  Pozmeňujúci návrh    137

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1 a.  Členský štát, v ktorom bol vyhlásený núdzový stav a ktorý napriek vykonaniu opatrení stanovených v núdzovom pláne nie je schopný dodávať plyn chráneným odberateľom, môže žiadať o uplatnenie solidárnych opatrení.

  Pozmeňujúci návrh    138

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Pokiaľ dodávky pre domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v členskom štáte, ktorý vyhlásil stav núdze, nie sú napriek uplatneniu opatrenia v odseku 1 splnené, dodávky plynu pre odberateľov iných ako domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v ktoromkoľvek inom členskom štáte, priamo pripojenom na členský štát, ktorý vyhlásil stav núdze, sa prerušia v rozsahu potrebnom na zásobovanie domácností, základných sociálnych služieb a zariadení diaľkového vykurovania v členských štátoch, ktoré vyhlásili stav núdze.

  2.  Pokiaľ dodávky plynu pre chránených odberateľov v členskom štáte, ktorý žiada o uplatnenie solidárnych opatrení, nie sú splnené, dodávky plynu iným než chráneným odberateľom v ktoromkoľvek inom členskom štáte priamo alebo nepriamo pripojenom na tento členský štát cez tretiu krajinu sa prerušia v rozsahu potrebnom na zásobovanie chránených odberateľov v členskom štáte, ktorý požiadal o uplatnenie opatrení solidarity.

  Pozmeňujúci návrh    139

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Prvý pododsek sa uplatňuje na základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v takom rozsahu, v akom sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu chránených odberateľov v príslušnom členskom štáte.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    140

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Príslušné orgány prijmú potrebné opatrenia, aby sa plyn nedodaný iným odberateľom, než sú domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania na ich území v situácii uvedenej v odseku 2, mohol poskytnúť členskému štátu v núdzovej situácii opísanej v tom istom odseku na dodávky pre domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v danom členskom štáte.

  3.  Príslušné orgány prijmú potrebné opatrenia, aby sa plyn nedodaný iným odberateľom, než sú chránení na ich území v situácii uvedenej v odseku 2, mohol poskytnúť členskému štátu v núdzovej situácii opísanej v tom istom odseku.

  Pozmeňujúci návrh    141

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Technické, právne a finančné mechanizmy na uplatňovanie odseku 3 sa dohodnú medzi členskými štátmi, ktoré sú priamo vzájomne prepojené a opísané v núdzových plánoch svojich príslušných regiónov. Takéto mechanizmy sa môžu okrem iného týkať cien plynu, ktoré sa majú uplatňovať, použitia prepojovacích vedení vrátane obojsmernej kapacity, objemu plynu a pokrytia kompenzačných nákladov. Pri vykonávaní povinnosti stanovenej v odseku 3 sa uprednostňujú trhové opatrenia, ako sú aukcie. V prípade, že technické, právne a finančné mechanizmy potrebné na uplatňovanie odseku 3 sa zmenia, musí sa príslušný núdzový plán zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

  4.  Technické, právne a finančné mechanizmy na uplatňovanie odseku 3 sa dohodnú medzi členskými štátmi, ktoré sú priamo vzájomne prepojené a opísané v núdzových plánoch svojich príslušných regiónov. Takéto mechanizmy sa týkajú okrem iného cien plynu, ktoré sa majú uplatňovať, použitia prepojovacích vedení vrátane garantovanej obojsmernej kapacity, objemu plynu a pokrytia kompenzačných nákladov. Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) môže pôsobiť ako sprostredkovateľ pri výpočte kompenzačných nákladov, ktoré musia byť trhovo orientované. Mechanizmus solidarity je mechanizmom poslednej možnosti s primeranou kompenzáciou na minimalizáciu dôsledkov zapojených účastníkov trhu. Pri vykonávaní povinnosti stanovenej v odseku 3 sa uprednostňujú trhové opatrenia, ako sú aukcie. Ceny plynu a kompenzácia nákladov a mechanizmov uvedených v tomto odseku odrážajú trhové podmienky a pravidelne sa preskúmavajú, a to aj počas krízových situácií. Ak sa technické, právne a finančné mechanizmy potrebné na uplatňovanie odseku 3 zmenia, musí sa príslušný núdzový plán zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať. Komisia vypracuje usmernenia pre šablóny opatrení solidarity vrátane modelových doložiek a uverejní ich do ... [nadobudnutie účinnosti mechanizmu solidarity];

  Pozmeňujúci návrh    142

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Odsek 2 sa uplatňuje od 1. marca 2019.

  5.  Odsek 2 sa uplatňuje od 1. októbra 2018.

  Pozmeňujúci návrh    143

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Ak sa členským štátom nepodarí dohodnúť sa na potrebných technických, právnych a finančných mechanizmoch, Komisia môže navrhnúť rámec takýchto opatrení vo svojom stanovisku a v rozhodnutí o plánoch.

  6.  Ak sa členským štátom nepodarí dohodnúť sa na potrebných technických, právnych, finančných a obchodných mechanizmoch, Komisia vypracuje rámec takýchto opatrení v súlade s odsekom 4.

  Pozmeňujúci návrh    144

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Výmena informácií

  Zhromažďovanie informácií

  Pozmeňujúci návrh    145

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  informácie o plánovaných opatreniach, ktoré má príslušný orgán uskutočniť, a o opatreniach, ktoré už vykonal na zmiernenie stavu núdze, a informácie o ich účinnosti;

  (b)  informácie o plánovaných opatreniach, ktoré má príslušný orgán uskutočniť, a o opatreniach, ktoré už vykonal na zmiernenie stavu núdze, vrátane opatrení na strane dopytu, a informácie o ich účinnosti;

  Pozmeňujúci návrh    146

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  V riadne odôvodnených prípadoch a bez ohľadu na vyhlásenie núdzového stavu môže príslušný orgán vyžadovať, aby plynárenské podniky poskytli informácie uvedené v odseku 1 alebo dodatočné informácie potrebné na posúdenie celkovej situácie týkajúcej sa dodávok plynu v členskom štáte alebo iných členských štátoch vrátane zmluvných informácií. Komisia môže požiadať príslušné orgány o informácie, ktoré poskytli plynárenské podniky.

  4.  Bez ohľadu na vyhlásenie núdzového stavu môže príslušný orgán vyžadovať, aby plynárenské podniky poskytli informácie uvedené v odseku 1 alebo dodatočné informácie potrebné na posúdenie celkovej situácie týkajúcej sa dodávok plynu v členskom štáte alebo iných členských štátoch vrátane zmluvných informácií. Komisia môže požiadať príslušné orgány o informácie, ktoré poskytli plynárenské podniky. Komisia a príslušné orgány neuplatňujú zbytočnú administratívnu záťaž, najmä duplicitu povinnosti zverejňovania informácií.

  Pozmeňujúci návrh    147

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Ak Komisia dospeje k záveru, že dodávky plynu v regióne alebo v Únii ako celku sú alebo by mohli byť ovplyvnené, môže požiadať príslušné orgány, aby zhromaždili a predložili Komisii informácie potrebné na posúdenie situácie týkajúcej sa dodávok plynu v Únii. Komisia môže svoje posúdenie poskytnúť Koordinačnej skupine pre plyn.

  5.  Ak Komisia dospeje k záveru, že dodávky plynu v regióne alebo v Únii ako celku sú alebo by mohli byť ovplyvnené, môže požiadať príslušné orgány, aby zhromaždili a predložili Komisii informácie potrebné na posúdenie situácie týkajúcej sa dodávok plynu v Únii. Komisia svoje posúdenie poskytne Koordinačnej skupine pre plyn.

  Pozmeňujúci návrh    148

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 – písmeno a – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (a)  dotknutým príslušným orgánom nasledujúce údaje zo zmlúv na dodávky plynu s platnosťou viac než 1 rok:

  (a)  dotknutým príslušným orgánom a prípadným národným regulačným orgánom nasledujúce údaje zo zmlúv na dodávky plynu s platnosťou viac než 1 rok:

  Pozmeňujúci návrh    149

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 – písmeno a – bod v a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (va)  cenu;

  Pozmeňujúci návrh    150

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 – písmeno a – bod vi

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (vi)  podmienky na pozastavenie dodávok plynu.

  (vi)  podmienky na opätovné prerokovanie a pozastavenie dodávok plynu.

  Pozmeňujúci návrh    151

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  príslušnému orgánu a Komisii bezodkladne po ich uzavretí alebo úprave zmluvy o dodávkach plynu s trvaním viac než 1 rok uzavreté alebo upravené po [Úrad pre publikácie: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], ktoré samostatne alebo spolu s inými zmluvami s tým istým dodávateľom alebo jeho pridruženými spoločnosťami zabezpečujú viac ako 40 % ročnej spotreby zemného plynu v dotknutom členskom štáte. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na úpravy týkajúce sa iba ceny plynu. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na všetky obchodné dohody týkajúce sa plnenia zmluvy o dodávkach plynu.

  (b)  príslušnému orgánu a Komisii bezodkladne po ich uzavretí alebo úprave zmluvy o dodávkach plynu s tým istým dodávateľom z tretej krajiny alebo s jeho pridruženými spoločnosťami s trvaním viac než 1 rok uzavreté alebo upravené po 20. marci 2015, ktoré samostatne alebo spolu so zmluvami iných plynárenských podnikov na tom istom trhu s tým istým dodávateľom alebo jeho pridruženými spoločnosťami zabezpečujú viac ako 40 % celkového ročného dovozu plynu z tretích krajín do dotknutého členského štátu. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na ceny plynu. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na všetky existujúce a nové obchodné dohody týkajúce sa plnenia zmluvy o dodávkach plynu. Na tento účel národné regulačné orgány monitorujú štruktúru ponuky na trhu a informujú príslušné plynárenské podniky, keď sa prekročí prah 40 %.

  Pozmeňujúci návrh    152

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Príslušný orgán oznámi údaje uvedené v prvom pod odseku písm. a) Komisii do konca septembra každého roka.

  Príslušný orgán oznámi údaje uvedené v tomto odseku písm. a) Komisii do konca septembra každého roka. Komisia zosumarizuje údaje oznámené členskými štátmi podľa zoskupení členských štátov s podobnou štruktúrou dodávateľov z tretích krajín s cieľom vytvoriť zmluvné kritériá, ktoré budú používať príslušné plynárenské podniky.

  Pozmeňujúci návrh    153

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6 a.  Zmluvy s dodávateľmi z krajín EHP sú vyňaté z povinnosti oznamovania stanovenej v odseku 6.

  Pozmeňujúci návrh    154

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  6 b.  Komisia využije získané údaje na výpočet priemernej ceny plynu plynárenských podnikov v každom z regiónov vymedzenom v prílohe I a v Únii ako celku. Získané výsledky zverejní dvakrát za rok.

  Pozmeňujúci návrh    155

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  7.  V riadne odôvodnených prípadoch, keď sa príslušný orgán alebo Komisia domnievajú, že zmluva o dodávkach plynu, na ktorú sa nevzťahuje odsek 6 písm. b) tohto článku, môže ovplyvniť bezpečnosť dodávok niektorého členského štátu, regiónu alebo Únie ako celku, príslušný orgán členského štátu, v ktorom plynárenský podnik, ktorý uzavrel zmluvu, pôsobí, alebo Komisia môžu požiadať plynárenský podnik, aby poskytol zmluvu na posúdenie jej vplyvu na bezpečnosť dodávok. Žiadosť sa môže vzťahovať aj na všetky ďalšie obchodné dohody týkajúce sa plnenia zmluvy o dodávkach plynu.

  7.  V riadne odôvodnených prípadoch, keď sa príslušný orgán alebo Komisia domnievajú, že zmluva o dodávkach plynu, na ktorú sa nevzťahuje odsek 6 písm. b) tohto článku, môže ovplyvniť bezpečnosť dodávok niektorého členského štátu, regiónu alebo Únie ako celku, príslušný orgán členského štátu, v ktorom plynárenský podnik, ktorý uzavrel zmluvu, pôsobí, alebo Komisia požiada plynárenský podnik, aby poskytol zmluvu na posúdenie jej vplyvu na bezpečnosť dodávok plynu. Žiadosť sa môže vzťahovať aj na všetky ďalšie obchodné dohody týkajúce sa plnenia zmluvy o dodávkach plynu alebo obchodné dohody na rozvoj a prevádzku infraštruktúry.

  Pozmeňujúci návrh    156

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 7 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  7 a.  Do... [6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] príslušný orgán zavedie opatrenia na ukladanie sankcií plynárenským podnikom, ak nebudú dodržiavať ustanovenia odseku 6 alebo 7. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

  Pozmeňujúci návrh    157

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 8 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  8 a.  Ak Komisia zistí, že podmienky zmluvy o dodávke plynu porušujú ustanovenia tohto nariadenia, môže zvážiť začatie ďalšieho postupu, okrem iného podľa práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže. Komisia informuje dotknutý plynárenský podnik a príslušný orgán o nezlučiteľnosti podmienok zmluvy o dodávkach plynu s ustanoveniami tohto nariadenia a požiada o zmenu podmienok zmluvy. Plynárenský podnik alebo dotknutý príslušný orgán do troch mesiacov od prijatia žiadosti oznámia Komisii zmenu alebo dôvody, prečo s touto žiadosťou nesúhlasia. Komisia do troch mesiacov od prijatia odpovede plynárenského podniku zmení, stiahne alebo potvrdí svoju žiadosť. Komisia predloží podrobné zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Príslušný orgán do... [6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] zavedie opatrenia na ukladanie sankcií plynárenským podnikom, ak nevyhovejú žiadosti. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce vzhľadom na rozsah nesúladu a možné výhody pre dotknuté plynárenské podniky, ktoré by mohli získať z dôvodu nesúladu.

  Pozmeňujúci návrh    158

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  9.  Príslušné orgány a Komisia zachovávajú dôvernosť citlivých obchodných informácií.

  9.  Príslušné orgány a Komisia zaručia striktnú dôvernosť citlivých obchodných informácií sprístupnených na základe uplatňovania tohto článku.

  Pozmeňujúci návrh    159

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Koordinačná skupina pre plyn je zriadená s cieľom uľahčovať koordináciu opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok plynu. Skupinu tvoria zástupcovia členských štátov, najmä ich príslušné orgány, ako aj Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra‟), ENTSO pre plyn a zastupiteľské subjekty príslušného priemyselného odvetvia a príslušných odberateľov. Komisia po porade s členskými štátmi rozhodne o zložení skupiny, pričom zabezpečí jej úplnú reprezentatívnosť. Skupine predsedá Komisia. Skupina prijme svoj rokovací poriadok.

  1.  Koordinačná skupina pre plyn je zriadená s cieľom uľahčovať koordináciu opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok plynu. Skupinu tvoria zástupcovia členských štátov, najmä ich príslušné orgány a prípadné národné regulačné orgány, ako aj Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra‟), ENTSO pre plyn a zastupiteľské subjekty príslušného priemyselného odvetvia a príslušných odberateľov. Komisia po porade s členskými štátmi rozhodne o zložení skupiny, pričom zabezpečí jej úplnú reprezentatívnosť. Skupine predsedá Komisia. Skupina prijme svoj rokovací poriadok.

  Pozmeňujúci návrh    160

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  všetky informácie dôležité pre bezpečnosť dodávok plynu na celoštátnej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni Únie;

  (b)  všetky informácie dôležité pre bezpečnosť dodávok plynu na celoštátnej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni Únie, vrátane informácií a údajov o realizovaných a plánovaných politikách a opatreniach na strane dopytu;

  Pozmeňujúci návrh    161

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 2 – písmeno g

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (g)  koordinácia opatrení na riešenie stavu núdze v rámci Únie, s tretími krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami Zmluvy o založení Energetického spoločenstva, a s ostatnými tretími krajinami;

  (g)  koordinácia opatrení na riešenie stavu núdze v rámci Únie, so zmluvnými stranami Energetického spoločenstva a s ostatnými tretími krajinami;

  Pozmeňujúci návrh    162

  Návrh nariadenia

  Článok 15– odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  V článku 3 ods. 2 druhej vete, článku 3 ods. 6, článku 4 ods. 3, 4 a 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1 písm. d), článku 7 ods. 5 písm. b) a e), článku 8 ods. 1 písm. e), g), i), článku 8 ods. 4 písm. b) a c), článku 9 ods. 1 písm. j) a m), článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 4, článku 11 ods. 5 a článku 12 sa stanovujú povinnosti pre členské štáty voči zmluvným stranám Energetického spoločenstva, a to podľa nasledujúceho postupu:

  1.  V článku 3 ods. 2 druhej vete, článku 3 ods. 6, článku 4 ods. 3, 4 a 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1 písm. d), článku 7 ods. 5 písm. b) a e), článku 8 ods. 1 písm. e), g), i), článku 8 ods. 4 písm. b) a c), článku 9 ods. 1 písm. j) a m), článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 4, článku 11 ods. 5 a článku 12 sa stanovujú povinnosti pre všetky členské štáty voči zmluvným stranám Energetického spoločenstva, a to podľa nasledujúceho postupu:

  Pozmeňujúci návrh    163

  Návrh nariadenia

  Článok 16 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia na základe posúdení uvedených v článku 7 ods. 5 v prípade potreby vypracuje závery týkajúce sa možných prostriedkov na zvýšenie bezpečnosti dodávok na úrovni Únie a podá správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia, v ktorej v prípade potreby sformuluje odporúčania týkajúce sa vylepšenia tohto nariadenia.

  Komisia na základe posúdení uvedených v článku 7 ods. 5 v prípade potreby vypracuje závery týkajúce sa možných prostriedkov na zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu na úrovni Únie a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia, v ktorej v prípade potreby sformuluje legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci návrh    164

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Oznámenia

  Zasielanie dokumentov

  Pozmeňujúci návrh    165

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Posúdenie rizík, preventívne akčné plány, núdzové plány a všetky ostatné dokumenty sa oznamujú Komisii elektronicky prostredníctvom platformy CIRCABC.

  Posúdenie rizík, preventívne akčné plány, núdzové plány a všetky ostatné dokumenty sa posielajú Komisii elektronicky prostredníctvom platformy CIRCABC.

  Pozmeňujúci návrh    166

  Návrh nariadenia

  Článok 17 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Akákoľvek korešpondencia týkajúca sa oznámenia sa predkladá elektronicky.

  Akákoľvek korešpondencia týkajúca sa ustanovení tohto článku sa predkladá elektronicky.

  Pozmeňujúci návrh    167

  Návrh nariadenia

  Príloha II – bod 3 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  „Výpočtová oblasť“ je zemepisná oblasť, pre ktorú sa vypočítava vzorec N – 1 a ktorú určil zodpovedný orgán.

  „Výpočtová oblasť“ je zemepisne určená oblasť príslušného trhu, pre ktorú sa vypočítava vzorec N – 1 a ktorú určil zodpovedný orgán.

  Pozmeňujúci návrh    168

  Návrh nariadenia

  Príloha III – bod 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Na umožnenie alebo zvýšenie obojsmernej kapacity prepojovacieho vedenia alebo na získanie alebo predĺženie výnimky z tejto povinnosti prevádzkovatelia prepravných sietí na oboch stranách prepojovacieho vedenia predložia svojim príslušným orgánom (resp. dotknutým príslušným orgánom) po porade so všetkými prevádzkovateľmi prepravných sietí pozdĺž koridoru na dodávky zemného plynu:

  1.  Na umožnenie alebo zvýšenie obojsmernej kapacity prepojovacieho vedenia alebo na získanie alebo predĺženie výnimky z tejto povinnosti prevádzkovatelia prepravných sietí na oboch stranách prepojovacieho vedenia predložia svojim príslušným orgánom alebo svojim regulačným orgánom (v tejto prílohe ďalej len „dotknuté príslušné orgány“) po porade so všetkými prevádzkovateľmi prepravných sietí pozdĺž koridoru na dodávky zemného plynu:

  Pozmeňujúci návrh    169

  Návrh nariadenia

  Príloha IV – časť 1 – bod 1.1 – písmeno e – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (e)  Opíšte úlohu domácej produkcie v regióne:

  (e)  Opíšte úlohu domácej produkcie v regióne vrátane bioplynu:

  Pozmeňujúci návrh    170

  Návrh nariadenia

  Príloha IV – časť 1 – bod 1.1 – písmeno f a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (f a)  Scenáre dopytu po plyne, pri ktorých sa zohľadní aj vplyv opatrení energetickej efektívnosti na konečnú ročnú spotrebu plynu

  Pozmeňujúci návrh    171

  Návrh nariadenia

  Príloha IV – časť 1 – bod 1.2 – písmeno g a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (g a)  Scenáre dopytu po plyne, pri ktorých sa zohľadní aj vplyv opatrení energetickej efektívnosti na konečnú ročnú spotrebu plynu

  Pozmeňujúci návrh    172

  Návrh nariadenia

  Príloha V – časť 1 – bod 1.1 – písmeno e – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (e)  Opíšte úlohu domácej produkcie v regióne:

  (e)  Opíšte úlohu domácej produkcie v regióne vrátane bioplynu:

  Pozmeňujúci návrh    173

  Návrh nariadenia

  Príloha V – časť 1 – bod 1.1 – písmeno f a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (f a)  Opíšte úlohu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a ich vplyv na ročnú konečnú spotrebu plynu

  Pozmeňujúci návrh    174

  Návrh nariadenia

  Príloha V – časť 1 – bod 1.2 – písmeno g a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (g a)  Opíšte úlohu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a ich vplyv na ročnú konečnú spotrebu plynu

  Pozmeňujúci návrh    175

  Návrh nariadenia

  Príloha V – bod 5 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  Opíšte ostatné opatrenia, ktoré síce boli prijaté z iných dôvodov, než je posúdenie rizík, ale majú pozitívny vplyv na bezpečnosť dodávok do regiónu/členského štátu;

  (b)  Opíšte ostatné opatrenia, ktoré síce boli prijaté z iných dôvodov, než tých, ktoré boli identifikované v posúdení rizík, ale majú pozitívny vplyv na bezpečnosť dodávok do regiónu/členského štátu;

  Pozmeňujúci návrh    176

  Návrh nariadenia

  Príloha V – šablóna 1 – bod 9 – písmeno b a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (b a)  Opíšte mechanizmy používané na začlenenie technického a operatívneho odborného poradenstva poskytovaného RCSG ENTSO pre plyn

  Pozmeňujúci návrh    177

  Návrh nariadenia

  Príloha V – šablóna 2 – bod 6 – písmeno b a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (b a)  Opíšte zavedené mechanizmy spolupráce s RSCG ENTSO pre plyn.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  I. Úvod

  S nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 994/2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES Európska únia urobila prvý krok smerom k lepšej koordinácii medzi plynárenskými podnikmi, členskými štátmi a Európskou komisiou v reakcii na nadnárodný problém bezpečnosti dodávok plynu.

  Nariadenie z roku 2010 vychádza z uznania, že energetická bezpečnosť je spoločnou právomocou a zodpovednosťou vnútroštátnych orgánov a EÚ, ako je uvedené v článku č. 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tento článok stanovuje spoločnú energetickú politiku založenú na zásade solidarity a s cieľom zabezpečiť okrem iného bezpečnosť dodávok energie.

  Nariadenie z roku 2010 zodpovedalo s dlhodobou pozíciou Parlamentu vyzývajúcu na doplnenie regulačného rámca a dokončenie potrebnej infraštruktúry vnútorného energetického trhu s ustanoveniami, ktoré by uľahčili v duchu solidarity, spoločné mechanizmy prevencie a reakcie na vonkajšie narušenia dodávok. Toto je ešte dôležitejšie v kontexte rastúcej závislosti Únie od dovozu plynu, ako aj opakovaných prerušení dodávok plynu z Ruska, ktoré vážne postihli dodávky do viacerých členských štátov EÚ.

  Plynové krízy v rokoch 2006 a 2009, rovnako ako v roku 2014, vyvolali neistotu v otázke dodávok plynu. Zaradili energetickú bezpečnosť do jadra tvorby politiky EÚ a ako jednu z kľúčových cieľov energetickej únie, ktorú Európska komisia prijala 25. februára 2015.

  Nariadenie z roku 2010 sa ukázalo ako životne dôležité pre zlepšenie energetickej bezpečnosti v Európe. Zároveň, zohľadňujúc výsledky záťažových testov vykonaných po následných krízach s dodávkou plynu, výsledky správy o vykonávaní nariadenia z roku 2010 a verejnej konzultácie, ktorú Komisia uskutočnila v roku 2015, spravodajca uznáva, že prístup na úrovni krajín sa preukázal ako nedostatočný na úplné riešenie regionálnych rozdielov a cezhraničného charakteru dodávok plynu, ktorý posilňuje mechanizmy založené na solidarite v reakcii na prerušenie dodávok. Spravodajca sa domnieva, že odstránenie ďalších prekážok medzi členskými štátmi, zníženie nákladov na prevenciu a maximalizovanie účinnosti zmierňovania vyžaduje viac koordinácie a transparentnosti, najmä vzhľadom na neustálu integráciu trhov EÚ s plynom a prístup k dodávkam plynu a spätnému toku v Európe na základe koridorov.

  Spravodajca víta iniciatívu Komisie revidovať nariadenie z roku 2010. Je to jedna z kľúčových legislatívnych činností v rámci energetickej únie, na ktorú vyzval aj Európsky parlament vo svojom uznesení s názvom Na ceste k európskej energetickej únii zo 15. decembra 2015. Víta všeobecné smerovanie Komisie posilniť existujúce mechanizmy v záujme ďalšieho posilnenia energetickej bezpečnosti EÚ.

  II. Hlavné otázky podľa spravodajcu

  II.1. Regionálny prístup s núdzovými zásobovacími koridormi

  Spravodajca zastáva názor, že nadnárodný charakter dodávok plynu, ktorý dokazuje aj skutočnosť, že 90 % plynu, ktorý tečie cez Európu, prechádza aspoň cez jednu hranicu, a následné riziko medzinárodného presahu vyplývajúce z prerušenia dodávok, si vyžaduje podľa možnosti rozsiahlu spoluprácu s posilnenou koordinačnou úlohou Komisie, ako sa navrhuje v mnohých politických iniciatívach v poslednom desaťročí a ako o to opakovane žiada Parlament. Tieto iniciatívy zahŕňajú okrem iného Európske energetické spoločenstvo, ktoré spravodajca navrhol spolu s Jacquesom Delorsom, bývalým predsedom Komisie a  stratégiu Energetická únia.

  Hoci je veľmi naklonený celoúniovému a  prípadne aj celoeurópskemu prístupu, spravodajca zohľadňuje zistenia hodnotení vplyvu nového nariadenia. Komisia porovnala štyri možné scenáre počnúc nulovým variantom (žiadna ďalšia činnosť na úrovni EÚ), cez nelegislatívny variant (posilnené vykonávanie a opatrenia soft law) až po legislatívne možnosti, ktoré poskytuje posilnená koordinácia dvoch možných stupňov a napokon úplnú harmonizáciu na úrovni EÚ. Analýza scenárov ukázala, že zlepšená koordinácia s určitými zásadami a normami stanovenými na úrovni EÚ je najlepšou možnosťou.

  Spravodajca sa domnieva, že regionálny prístup k hodnoteniu rizika, ako aj vypracovanie preventívnych a zmierňujúcich plánov, ponúka efektívnu a účinnú cestu k dosiahnutiu výrazne vyššieho stupňa energetickej bezpečnosti. Taktiež dôrazne podporuje harmonizáciu vzorov, ako aj mechanizmus partnerského preskúmania, ktorý má zabezpečiť, aby riešenia dohodnuté v príslušných regiónoch spolu tvorili účinný a kompatibilný celoúniový rámec energetickej bezpečnosti.

  Zároveň by sa regióny mali vnímať ako sebestačné, pokiaľ ide o dodávky plynu na predchádzanie alebo zmiernenie núdzovej situácie. Nestále dodávky energie v jednej krajine alebo regióne postihujú celú EÚ pozdĺž zásobovacích koridorov. Členské štáty by mali v každom prípade nielen spolupracovať v rámci regiónov, silnejšia európska perspektíva by sa mohla užitočne začleniť do návrhu, ktorý by umožnil využiť všetky dostupné dodávky a nástroje na širšom vnútornom trhu EÚ s plynom. Mohlo by sa to dosiahnuť prostredníctvom hĺbkovej analýzy na úrovni Únie príslušných núdzových zásobovacích koridorov na základe spoločných zdrojov dodávok plynu pre skupinu členských štátov.

  Spravodajca zastáva názor, že pre bezpečnosť dodávok energie členského štátu alebo skupiny členských štátov núdzové zásobovacie koridory môžu poskytnúť dôležité informácie a možné opatrenia s cieľom pomôcť členským štátom pripraviť hodnotenia rizík a regionálne preventívne a núdzové plány, poskytovaním dostupných množstiev, možných spôsobov a zdrojov pre dopravu plynu do členských štátov, ktoré potrebujú pomoc. Vychádzajúc z existujúcich koordinačných mechanizmov ENTSOG by núdzové zásobovacie koridory mali dopĺňať regionálny prístup, čím sa predíde rozdrobenosti a výrazne posilní európska perspektíva, ako aj zvýši účinnosť predchádzania núdzovým situáciám a reakcie na ne. Okrem toho je spravodajca presvedčený, že povinné posudzovanie dodávky plynu nad regióny by Úniu a členské štáty oveľa lepšie pripravilo na krízy a umožnilo by rýchlejšiu reakciu v prípade, že k nim dôjde.

  Mechanizmus finančnej solidarity

  Spravodajca víta zavedenie doložky o solidarite ako právne záväznej zásady poslednej inštancie. Chce zdôrazniť, že by sa nemala považovať za alternatívu k preventívnej činnosti na základe trhu dostupnej v rámci vnútorného trhu s plynom, ani by nemal nahrádzať vlastné úsilie jednotlivých krajín o zlepšenie odolnosti voči prerušeniu dodávok prostredníctvom diverzifikácie dodávateľov, trás dodávok a zdrojov energie a zvýšenia energetickej efektívnosti.

  II.3. Výmena informácií

  Spravodajca dôrazne podporuje argument, že zabezpečenie dodávok energie si vyžaduje rovnaké podmienky pre obchod s energiami pre podniky v celej Únii vrátane energetických spoločností prostredníctvom transparentných, slobodných trhových pravidiel záväzných pre všetky podniky a zainteresované strany v oblasti dodávky, prenosu a distribučného reťazca.

  Uznáva význam náležitej výmeny informácií na účely posúdenia rizík a na prevenciu a zmiernenie kríz. Spravodajca preto podporuje návrh Komisie, v rámci ktorého budú určité príslušné zmluvy automaticky oznamované Komisii a príslušnému orgánu po uzatvorení alebo úprave, ako aj právomoc príslušného orgánu a Komisie požiadať v riadne odôvodnených prípadoch plynárenské podniky o poskytnutie zmluvy na posúdenie jeho vplyvu na bezpečnosť dodávok.

  II.4. Chránení odberatelia

  Spravodajca zavádza celoúniovú harmonizáciu vymedzenia pojmu chránení odberatelia. To pomôže odstrániť rozdiely medzi členskými štátmi, ktoré môžu ovplyvniť normy v oblasti dodávok, najmä keď sú splnené netrhovými opatreniami, čo by mohlo mať negatívny vplyv na vnútorný trh a bezpečnosť dodávok susediacich členských štátov znížením likvidity trhov s plynom, najmä v prípadoch napätej situácie medzi ponukou a dopytom.

  Spravodajca ďalej navrhuje, aby členské štáty uprednostnili určité plynové elektrárne nevyhnutné pre integritu siete. Za prísnych podmienok by takéto elektrárne by mali mať prednosť pre chránenými odberateľmi, aby sa zabránilo výpadkom, ktoré by narušili dodávky elektriny všetkým chráneným odberateľom a prípadne aj dodávky plynu (ak plynové zariadenia potrebujú na svoje fungovanie elektrickú energiu).

  II.5. Zahrnutie Energetického spoločenstva

  Spravodajca plne podporuje potrebu vytvoriť spoločný regulačný rámec v oblasti energetiky, a najmä o bezpečnosti dodávok medzi EÚ a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva. Preto víta prístup Komisie, ktorá rozširuje niektoré ustanovenia nariadenia (cezhraničná konzistentnosť posúdenia rizika, preventívnych akčných plánov a núdzových plánov (IEP) na Energetické spoločenstvo po tom ako jeho zmluvné strany splnia príslušné právne povinnosti.

  II.6. Spoločný nákup

  Spravodajca opakovane podporil spoločný nákup ako prostriedok posilnenia vyjednávacej pozície spoločností, krajín alebo regiónov s externými dodávateľmi, a tým zníženia cien energie pre spotrebiteľov a ako príspevok k bezpečnosti dodávok založenej na trhu a solidarite. Parlament vo svojom uznesení s názvom Na ceste k európskej energetickej únii“ taktiež vyzval na hodnotenie vhodnosti a možnej štruktúry dobrovoľného systému spoločného nákupu plynu. Spravodajca je presvedčený, že dobrovoľné spoločné nakupovanie, pre ktoré už existujú po prvé iniciatívy smerujúce zdola nahor v EÚ, by sa mali preniesť do práva EÚ.

  ***

  V stávke je nielen bezpečnosť dodávok jedného konkrétneho zdroja energie, ale aj

  celková bezpečnosť EÚ, hospodárska konkurencieschopnosť, rast a nové pracovné miesta pre našich občanov. Okrem toho je dôležitá pre našu ambicióznu klimatickú politiku a vzťahy s našimi susednými krajinami. Toto všetko musíme brať do úvahy pri rokovaní o novom nariadení. Môže byť odrazovým mostíkom pre bezpečný a trvalo udržateľný rast, ako aj spoločným európskym úspechom, na ktorom budeme budovať v budúcich desaťročiach.

  STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (14.9.2016)

  pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010
  (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jacek Saryusz-Wolski

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh zameraný na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu. Navrhované nariadenie je vítané a jeho zameranie na mechanizmy regionálnej spolupráce a bezpečnosti je v súlade s potrebou väčšej angažovanosti na úrovni EÚ s cieľom zabrániť narušeniam dodávok plynu.

  Regionálna spolupráca sa musí posilniť vo vzťahu k toku informácií o narušení dodávok plynu a regulačných výnimkách pre chránených odberateľov. Uvedené výnimky by sa mali stanovovať na regionálnej úrovni, aby sa zlepšil obsah a zrozumiteľnosť preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. Ak by sa však regionálna spolupráca mala stretávať s ťažkosťami v dôsledku chýbajúcej dohody medzi členskými štátmi, Komisii by sa mala ponechať možnosť zaviesť technický a právny rámec v súvislosti s doložkou o solidarite, potrebnými plánmi posúdenia rizika alebo mechanizmami spolupráce.

  Strategický cieľ diverzifikácie dodávateľských trás a zdrojov by sa mal v prípade potreby posilniť prostredníctvom dobrovoľnej agregácie dopytu v súlade s návrhmi Európskej rady. Takýto mechanizmus môže znížiť monopolný vplyv na menej konkurenčných trhoch, ak sa zainteresované strany rozhodnú spolupracovať.

  Systematické zahrnutie krajín Energetického spoločenstva, ak spĺňajú požiadavky stanovené v článku 15, je vítané. EÚ však musí posilniť aj svoje vzťahy s tretími krajinami mimo tohto rámca a vypracovať nástroje reakcie na externé núdzové situácie. Význam uvedeného sa ozrejmil počas zapojenia Komisie do rokovaní o „zimnom balíku“ medzi Ukrajinou a Ruskom.

  Mechanizmus výmeny informácií by mal zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky zmluvy prekračujúce určitý absolútny objem, ktoré sú relevantné pre fungovanie jednotného trhu s energiou ako celku, a nie len v jednej krajine. Nie je logické a odôvodnené vztiahnuť objem zmlúv na trhy s plynom v jednotlivých krajinách, keď sa vytvára jednotný trh s energiou v celej EÚ. Relatívna prahová hodnota spotreby pre jednotlivé krajiny by mala mať doplnkovú úlohu s cieľom zabezpečiť zahrnutie zmlúv týkajúcich sa niektorých nekonkurenčných menších trhov a energetických ostrovov. Dohody predložené podľa článku 13 by sa mali nielen analyzovať, ale môžu si takisto vyžiadať, aby Komisia prijala potrebné kroky s cieľom zabezpečiť dodržiavanie navrhovaného nariadenia.

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  Zemný plyn (ďalej len „plyn“) je základnou zložkou zásobovania energiou v Únii. Veľká časť takéhoto plynu sa do Únie dováža z tretích krajín.

  (1)  Zemný plyn (ďalej len „plyn“) je základnou zložkou zásobovania energiou v Únii. Veľká časť takéhoto plynu sa do Únie dováža z tretích krajín, a niektoré členské štáty sú preto zväčša alebo úplne závislé od plynu dodaného monopolmi tretích krajín.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  Vážne prerušenie dodávok plynu môže mať vplyv na všetky členské štáty, Úniu ako celok a zmluvné strany Zmluvy o založení Energetického spoločenstva podpísanej v Aténach 25. októbra 2005. Môže aj závažne poškodiť ekonomiku Únie a mať významný sociálny dosah, najmä na zraniteľné skupiny odberateľov.

  (2)  Vážne prerušenie dodávok plynu čo i len v jednom členskom štáte môže mať vplyv na všetky členské štáty, Úniu ako celok a zmluvné strany Zmluvy o založení Energetického spoločenstva podpísanej v Aténach 25. októbra 2005. Môže aj závažne poškodiť ekonomiku Únie a mať významný sociálny dosah, najmä na zraniteľné skupiny odberateľov.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  Týmto nariadením sa má zaistiť prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť neprerušené dodávky plynu v celej Únii, najmä pre chránených odberateľov v prípade náročných klimatických podmienok alebo prerušenia dodávok plynu. Tieto ciele by sa mali dosiahnuť prostredníctvom nákladovo najefektívnejších opatrení a takým spôsobom, aby trhy s energiou neboli deformované.

  (3)  Týmto nariadením sa má zaistiť prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť neprerušené dodávky plynu v celej Únii, najmä pre chránených odberateľov v prípade náročných klimatických podmienok alebo prerušenia dodávok plynu. Tieto ciele by sa mali dosiahnuť prostredníctvom nákladovo najefektívnejších opatrení, prostredníctvom primeraných a nediskriminačných mechanizmov a takým spôsobom, aby trhy s energiou neboli deformované.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (3a)  Toto nariadenie sa má zavádzať do praxe v nepokojných dobách, keď sú svetové energetické trhy negatívne ovplyvnené ruskou inváziou na Ukrajinu a anektovaním Krymu v roku 2014, ďalším napätím v oblasti Čierneho mora a Kaspického mora, skutočnosťou, že ISIS kontroluje dodávky ropy a plynu na okupovaných územiach, a napätím medzi Saudskou Arábiou a Iránom.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu už malo významný priaznivý vplyv na situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok plynu v Únii, a to v zmysle pripravenosti na takúto situáciu i na jej zmierňovanie. Odkedy sú členské štáty povinné vypracúvať plány vrátane preventívnych a núdzových opatrení, sú lepšie pripravené zvládať krízy dodávok a sú aj lepšie chránené, keďže teraz musia plniť viacero povinností týkajúcich sa kapacity infraštruktúry a dodávok plynu. Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 994/2010 z októbra 2014 poukázala na oblasti, v ktorých by sa vylepšením uvedeného nariadenia mohla ďalej posilniť bezpečnosť dodávok v Únii.

  (4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu už malo významný priaznivý vplyv na situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok plynu v Únii, a to v zmysle pripravenosti na takúto situáciu i na jej zmierňovanie. Odkedy sú niektoré členské štáty povinné vypracúvať plány vrátane preventívnych a núdzových opatrení, sú lepšie pripravené zvládať krízy dodávok a sú aj lepšie chránené, keďže teraz musia plniť viacero povinností týkajúcich sa kapacity infraštruktúry a dodávok plynu. Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 994/2010 z októbra 2014 poukázala na oblasti, v ktorých by sa vylepšením uvedeného nariadenia mohla ďalej posilniť bezpečnosť dodávok v Únii.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (5)  V oznámení Komisie o krátkodobej odolnosti európskej plynárenskej sústavy z októbra 201413 sa analyzovali účinky čiastočného alebo úplného prerušenia dodávok plynu z Ruska a dospelo sa k záveru, že v prípade vážneho prerušenia dodávok nie sú čisto vnútroštátne prístupy veľmi účinné vzhľadom na ich pôsobnosť, ktorá je už zo svojej podstaty obmedzená. Tento záťažový test ukázal, ako by užšia spolupráca medzi členskými štátmi mohla výrazne znížiť dôsledky veľmi vážneho prerušenia dodávok v najzraniteľnejších členských štátoch.

  (5)  V oznámení Komisie o krátkodobej odolnosti európskej plynárenskej sústavy z októbra 201413 sa analyzovali účinky čiastočného alebo úplného prerušenia dodávok plynu z Ruska a dospelo sa k záveru, že v prípade vážneho prerušenia dodávok nie sú čisto vnútroštátne prístupy veľmi účinné vzhľadom na ich pôsobnosť, ktorá je už zo svojej podstaty obmedzená, a na ich neprimeranú koordináciu, najmä na regionálnej úrovni. Tento záťažový test ukázal, ako by užšia spolupráca medzi členskými štátmi mohla výrazne znížiť dôsledky veľmi vážneho prerušenia dodávok v najzraniteľnejších členských štátoch.

  __________________

  __________________

  13 COM(2014) 654 final.

  13 COM(2014) 654 final.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (5a)  V záujme ochrany energetických dodávok do Európskej únie je potrebné diverzifikovať energetické zdroje a vybudovať nové prepojenia medzi členskými štátmi. Zároveň má zásadný význam posilniť spoluprácu v oblasti energetickej bezpečnosti so susednými krajinami Únie, so strategickými partnermi a tiež medzi európskymi inštitúciami.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6)  V oznámení Komisie „Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy“14 z februára 2015 sa zdôrazňuje skutočnosť, že energetická únia je založená na solidarite a dôvere, ktoré sú nevyhnutnými prvkami energetickej bezpečnosti. Cieľom tohto nariadenia by malo byť posilnenie solidarity a dôvery medzi členskými štátmi a mali by sa ním zaviesť opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov, a tým pripraviť pôda na realizáciu energetickej únie.

  (6)  V oznámení Komisie „Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy“14 z februára 2015 sa zdôrazňuje skutočnosť, že energetická únia je založená na solidarite a dôvere, ktoré sú nevyhnutnými prvkami energetickej bezpečnosti. Cieľom tohto nariadenia by malo byť posilnenie solidarity a dôvery medzi členskými štátmi a mali by sa ním zaviesť opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov, a tým pripraviť pôda na realizáciu energetickej únie. Únia by preto mala podporovať len tie projekty zamerané na diverzifikáciu, ktoré sú plne v súlade s právom a zásadami Únie, ako aj s jej dlhodobými politickými cieľmi a prioritami.

  __________________

  __________________

  14 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke, COM(2015) 80 final.

  14 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke, COM(2015) 80 final.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (6a)  V záujme vytvorenia stabilného a pružného vnútorného energetického trhu by sa mala zaistiť väčšia interakcia medzi plynárenskými a elektrickými systémami, aby tak v prípade prerušenia dodávok plynu bolo možné namiesto neho využiť elektrickú energiu alebo iné alternatívne zdroje energie.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7)  Bezproblémovo fungujúci vnútorný trh s plynom je najlepšou zárukou bezpečnosti dodávok energie v celej Únii a obmedzovania vystavenia jednotlivých členských štátov škodlivým vplyvom prerušenia dodávok. Ak je ohrozená bezpečnosť dodávok členského štátu, existuje riziko, že opatrenia prijaté jednostranne týmto členským štátom môžu ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom a dodávky plynu odberateľom v iných členských štátoch. Treba zabezpečiť solidaritu a koordináciu v reakcii na krízy dodávok, či už ide o preventívne opatrenia, alebo o reakciu na skutočné prerušenia dodávok, aby mohol vnútorný trh s plynom fungovať aj v prípade nedostatočných dodávok.

  (7)  Bezproblémovo fungujúci vnútorný trh s plynom je najlepšou zárukou bezpečnosti dodávok energie v celej Únii a obmedzovania vystavenia jednotlivých členských štátov škodlivým vplyvom prerušenia dodávok. Ak je ohrozená bezpečnosť dodávok členského štátu, existuje riziko, že opatrenia prijaté jednostranne týmto členským štátom môžu ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom a dodávky plynu odberateľom v iných členských štátoch. Na úrovni Únie treba zabezpečiť solidaritu a koordináciu v reakcii na krízy dodávok, či už ide o preventívne opatrenia, alebo o reakciu na skutočné prerušenia dodávok, aby mohol vnútorný trh s plynom fungovať aj v prípade nedostatočných dodávok.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  V duchu solidarity by hlavnou zásadou tohto nariadenia mala byť regionálna spolupráca, do ktorej sa zapájajú orgány verejnej moci aj plynárenské podniky, s cieľom identifikovať príslušné riziká v každom regióne a optimalizovať prínos koordinovaných opatrení na zmiernenie rizík a na vykonávanie opatrení, ktoré sú pre spotrebiteľov v Únii nákladovo najefektívnejšie.

  (9)  V duchu rešpektovania zásad trhového hospodárstva a solidarity by hlavnou zásadou tohto nariadenia mala byť regionálna spolupráca, do ktorej sa zapájajú orgány verejnej moci aj plynárenské podniky, s cieľom identifikovať príslušné riziká v každom regióne a optimalizovať prínos koordinovaných opatrení na zmiernenie rizík a na vykonávanie opatrení, ktoré sú pre spotrebiteľov v Únii nákladovo najefektívnejšie. Solidarita by sa mala formovať na troch úrovniach: regionálnej, medziregionálnej, a celej EÚ.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Niektorí odberatelia vrátane domácností a poskytovateľov základných sociálnych služieb sú osobitne zraniteľní a môžu si vyžadovať sociálnu ochranu. Definovanie takýchto chránených odberateľov by nemalo byť v rozpore s mechanizmami solidarity v Únii.

  (10)  Niektorí odberatelia vrátane domácností a poskytovateľov základných sociálnych služieb sú osobitne zraniteľní a môžu si vyžadovať sociálnu ochranu. Definovanie takýchto chránených odberateľov by nemalo byť v rozpore s mechanizmami solidarity v Únii a malo by byť zharmonizované na úrovni Únie.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 17

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (17)  Regionálny prístup k posudzovaniu rizík a určenie a prijatie preventívnych a zmierňujúcich opatrení umožňuje koordinovať úsilie, čo je významným prínosom z hľadiska účinnosti opatrení a optimalizácie zdrojov. Osobitne to platí pre opatrenia, ktoré majú vo veľmi náročných podmienkach zaručiť nepretržité dodávky pre chránených odberateľov, ako aj pre opatrenia na zmiernenie následkov stavu núdze. Posúdením prepojených rizík na regionálnej úrovni, ktoré je komplexnejšie a presnejšie, sa zabezpečí, že členské štáty budú na každú krízu lepšie pripravené. Okrem toho koordinovaný a vopred odsúhlasený prístup k bezpečnosti dodávok zabezpečuje v stave núdze konzistentnú reakciu a znižuje riziko negatívnych účinkov presahovania, ktoré by čisto vnútroštátne opatrenia mohli mať v susedných členských štátoch.

  (17)  Regionálny prístup k posudzovaniu rizík a určenie a prijatie preventívnych a zmierňujúcich opatrení umožňuje koordinovať úsilie, čo je významným prínosom z hľadiska účinnosti opatrení a optimalizácie zdrojov. Osobitne to platí pre opatrenia, ktoré majú vo veľmi náročných podmienkach zaručiť nepretržité dodávky pre chránených odberateľov, ako aj pre opatrenia na zmiernenie následkov stavu núdze. Posúdením prepojených rizík na regionálnej úrovni, ktoré je komplexnejšie a presnejšie, sa zabezpečí, že členské štáty budú na každú krízu lepšie pripravené. Okrem toho koordinovaný a vopred odsúhlasený prístup k bezpečnosti dodávok zabezpečuje v stave núdze konzistentnú reakciu a znižuje riziko negatívnych účinkov presahovania, ktoré by čisto vnútroštátne opatrenia mohli mať v susedných členských štátoch. Zodpovednosť členských štátov za ich vnútroštátne normy v oblasti bezpečnosti dodávok by však regionálny prístup nemal oslabovať.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19)  Na účely tohto nariadenia by sa pri vymedzovaní regionálnych skupín mali zohľadniť tieto kritériá: štruktúry dodávok, existujúce a plánované prepojenia a kapacita prepojenia medzi členskými štátmi, rozvoj a vyspelosť trhu, existujúce štruktúry regionálnej spolupráce a počet členských štátov v regióne, ktorý by mal byť obmedzený, aby skupina bola veľká len do takej miery, aby ju bolo možné riadiť.

  (19)  Na účely tohto nariadenia by sa pri vymedzovaní regionálnych skupín mali zohľadniť tieto kritériá: štruktúry dodávok, existujúce a plánované koridory, prepojenia a kapacita prepojenia medzi členskými štátmi, rozvoj a vyspelosť trhu, existujúce štruktúry regionálnej spolupráce a počet členských štátov v regióne, ktorý by mal byť obmedzený, aby skupina bola veľká len do takej miery, aby ju bolo možné riadiť.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (21)  Príslušné orgány by pri komplexnom posudzovaní rizík, ktoré sa má pripravovať na regionálnej úrovni, mali posúdiť prírodné, technologické, obchodné, finančné, sociálne, politické a trhové riziká, ako aj akékoľvek ďalšie relevantné ukazovatele vrátane prerušenia dodávok od samostatného najväčšieho dodávateľa. Všetky riziká by sa mali riešiť prostredníctvom účinných, primeraných a nediskriminačných opatrení, ktoré sa majú vypracovať v rámci preventívneho akčného plánu a núdzového plánu. Výsledky posúdenia rizík by mali prispieť aj k posúdeniam všetkých rizík závažných nebezpečenstiev podľa článku 6 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ18 .

  (21)  Príslušné orgány by pri komplexnom posudzovaní rizík, ktoré sa má pripravovať na regionálnej úrovni, mali posúdiť prírodné, technologické, infraštrukturálne, obchodné, finančné, sociálne, geostrategické, politické a trhové riziká, ako aj akékoľvek ďalšie relevantné ukazovatele vrátane prerušenia dodávok od samostatného najväčšieho dodávateľa. Všetky riziká by sa mali riešiť prostredníctvom účinných, primeraných a nediskriminačných opatrení, ktoré sa majú vypracovať v rámci preventívneho akčného plánu a núdzového plánu. Výsledky posúdenia rizík by mali prispieť aj k posúdeniam všetkých rizík závažných nebezpečenstiev podľa článku 6 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ18 .

  __________________

  __________________

  18 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 24).

  18 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 24).

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (23)  Príslušné orgány daného regiónu musia po porade so zainteresovanými stranami vypracovať preventívne akčné plány a núdzové plány, aby zaručili maximálnu pripravenosť a predišli tak prerušeniu dodávok a aby zmiernili účinky takéhoto prerušenia, ak by taká situácia predsa len nastala. Regionálne plány by mali zohľadňovať osobitosti každého členského štátu. Takisto by mali jednoznačne vymedzovať úlohy a povinnosti plynárenských podnikov a príslušných orgánov. Vnútroštátne opatrenia, ktoré majú byť navrhnuté, by mali v plnom rozsahu zohľadňovať regionálne opatrenia stanovené v preventívnom akčnom pláne a v núdzovom pláne. Mali by byť navrhnuté tak, aby sa pri riešení vnútroštátnych rizík v plnej miere využívali príležitosti, ktoré poskytuje regionálna spolupráca. Plány by mali mať technický a operačný charakter a mali by pomáhať zabrániť vzniku alebo vystupňovaniu stavu núdze a zmierňovať jeho následky. Tieto plány by mali zohľadňovať bezpečnosť elektrických sústav a mali by byť v súlade s nástrojmi energetickej únie v oblasti strategického plánovania a oznamovania.

  (23)  Príslušné orgány daného regiónu musia po porade so zainteresovanými stranami vypracovať preventívne akčné plány a núdzové plány, aby zaručili maximálnu pripravenosť a predišli tak prerušeniu dodávok a aby zmiernili účinky takéhoto prerušenia, ak by taká situácia predsa len nastala. Regionálne plány by mali zohľadňovať osobitosti každého členského štátu. Je nutné identifikovať a rozvíjať alternatívne trasy a alternatívnych dodávateľov energie, a to najmä v prípade členských štátov závislých od jediného dodávateľa. Takisto by mali jednoznačne vymedzovať úlohy a povinnosti plynárenských podnikov a príslušných orgánov. Vnútroštátne opatrenia, ktoré majú byť navrhnuté, by mali v plnom rozsahu zohľadňovať regionálne opatrenia stanovené v preventívnom akčnom pláne a v núdzovom pláne. Mali by byť navrhnuté tak, aby sa pri riešení vnútroštátnych rizík v plnej miere využívali príležitosti, ktoré poskytuje regionálna spolupráca. Plány by mali mať technický a operačný charakter a mali by pomáhať zabrániť vzniku alebo vystupňovaniu stavu núdze a zmierňovať jeho následky. Tieto plány by mali zohľadňovať bezpečnosť elektrických sústav a mali by byť v súlade s nástrojmi energetickej únie v oblasti strategického plánovania a oznamovania.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 36

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (36)  Ako sa preukázalo v záťažovom teste z októbra 2014, na zaistenie bezpečnosti dodávok v celej Únii a udržanie celkových nákladov na minime je potrebná solidarita. Ak sa v ktoromkoľvek členskom štáte vyhlási stav núdze, mal by sa uplatniť dvojfázový prístup na posilnenie solidarity. Po prvé, všetky členské štáty, ktoré zaviedli vyššie štandardy v oblasti dodávok, by ich mali znížiť na štandardné hodnoty, aby mal trh s plynom väčšiu likviditu. Po druhé, ak sa prvým krokom nedosiahnu potrebné dodávky, susedné členské štáty, aj keď nie sú v stave núdze, by mali aktivovať ďalšie opatrenia na zabezpečenie dodávok pre domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v členskom štáte, ktorý sa ocitol v stave núdze. Členské štáty by mali identifikovať a opísať podrobnosti týchto solidárnych opatrení vo svojich núdzových plánoch na zabezpečenie spravodlivej a rovnocennej kompenzácie plynárenských podnikov.

  (36)  Ako sa preukázalo v záťažovom teste z októbra 2014, na zaistenie bezpečnosti dodávok v celej Únii a udržanie celkových nákladov na minime je potrebná solidarita. Ak sa v ktoromkoľvek členskom štáte vyhlási stav núdze, mal by sa uplatniť dvojfázový prístup na posilnenie solidarity. Po prvé, všetky členské štáty, ktoré zaviedli vyššie štandardy v oblasti dodávok, by ich mali znížiť na štandardné hodnoty, aby mal trh s plynom väčšiu likviditu. Po druhé, ak sa prvým krokom nedosiahnu potrebné dodávky, susedné členské štáty, aj keď nie sú v stave núdze, by mali aktivovať ďalšie opatrenia na zabezpečenie dodávok pre domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v členskom štáte, ktorý sa ocitol v stave núdze. Členské štáty by mali identifikovať a opísať podrobnosti týchto solidárnych opatrení vo svojich núdzových plánoch na zabezpečenie spravodlivej a rovnocennej kompenzácie plynárenských podnikov. Komisia by taktiež mala zaistiť to, aby dominantní dodávatelia plynu v regióne nezneužívali svoje postavenie v rozpore s právom hospodárskej súťaže EÚ, osobitne v oblasti nespravodlivých cien účtovaných v členských štátoch.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 41

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (41)  Jedným z cieľov Únie je posilňovať Energetické spoločenstvo, čím by sa zabezpečilo účinné vykonávanie acquis Únie v oblasti energetiky, reforiem energetického trhu a stimulácie investícií do tohto odvetvia prostredníctvom užšej integrácie trhov energie Únie a Energetického spoločenstva. Patrí tam aj zavedenie spoločného krízového riadenia prostredníctvom navrhnutia preventívnych a núdzových plánov na regionálnej úrovni vrátane zmluvných strán Energetického spoločenstva. Okrem toho sa v oznámení Komisie o krátkodobej odolnosti európskej plynárenskej sústavy z októbra 2014 odkazuje na potrebu uplatňovať pravidlá vnútorného trhu s energiou na tok energie medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva. Z tohto hľadiska by sa po prijatí spoločného aktu mali určiť potrebné mechanizmy na zabezpečenie účinného krízového riadenia na hraniciach medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami, aby sa mohla uskutočňovať konkrétna spolupráca s ktoroukoľvek zmluvnou stranou Energetického spoločenstva, keď sa riadne zavedú požadované vzájomné ustanovenia.

  (41)  Jedným z cieľov Únie je posilňovať Energetické spoločenstvo a zabezpečiť účinné vykonávanie acquis Únie v oblasti energetiky, reforiem energetického trhu a stimulácie investícií do tohto odvetvia zo strany všetkých členských štátov Energetického spoločenstva s cieľom dosiahnuť užšiu integráciu trhov energie Únie a Energetického spoločenstva. Patrí tam aj zavedenie spoločného krízového riadenia prostredníctvom navrhnutia preventívnych a núdzových plánov na regionálnej úrovni vrátane zmluvných strán Energetického spoločenstva. Okrem toho sa v oznámení Komisie o krátkodobej odolnosti európskej plynárenskej sústavy z októbra 2014 odkazuje na to, že je potrebné, aby všetky členské štáty Energetického spoločenstva v plnej miere uplatňovali pravidlá vnútorného trhu s energiou a dohody o toku energie medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva. Z tohto hľadiska by sa po prijatí spoločného aktu mali určiť potrebné mechanizmy na zabezpečenie účinného krízového riadenia na hraniciach medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami, aby sa mohla uskutočňovať konkrétna spolupráca s ktoroukoľvek zmluvnou stranou Energetického spoločenstva, keď sa riadne zavedú požadované vzájomné ustanovenia.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 42

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (42)  Keďže dodávky plynu z tretích krajín sú z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu v Únii kľúčové, Komisia by mala opatrenia voči tretím krajinám koordinovať, mala by spolupracovať s dodávateľskými a tranzitnými krajinami na opatreniach na riešenie krízových situácií a zabezpečovať stabilný tok plynu do Únie. Komisia by mala mať právo na nasadenie osobitnej skupiny pre monitorovanie tokov plynu do Únie v krízových situáciách po porade so zúčastnenými tretími krajinami a v prípade, že kríza nastane v dôsledku problémov v tretej krajine, pôsobiť ako mediátor a zmierovateľ.

  (42)  Keďže dodávky plynu z tretích krajín sú z hľadiska bezpečnosti dodávok plynu v Únii kľúčové, Komisia by mala opatrenia voči tretím krajinám koordinovať, mala by spolupracovať s dodávateľskými a tranzitnými krajinami na opatreniach na riešenie krízových situácií a zabezpečovať stabilný tok plynu do Únie. To možno dosiahnuť v prípade konzistentnej koordinácie energetických a vonkajších politík. Komisia by mala mať právo na nasadenie osobitnej skupiny pre monitorovanie tokov plynu, najmä v krízových situáciách, po porade so zúčastnenými tretími krajinami a v prípade, že kríza nastane v dôsledku problémov v tretej krajine, pôsobiť ako mediátor a zmierovateľ. Komisia by sa mala naďalej aktívne zapájať do obnovy trojstranných rozhovorov s Gazpromom a Ukrajinou o dodávkach ruského plynu na Ukrajinu, a to s cieľom zaistiť, aby dodávky plynu z Ruska na Ukrajinu už neboli zbraňou v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou a aby Ukrajina bola naďalej spoľahlivým plynárenským partnerom a tranzitnou krajinou.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 44

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (44)  Členské štáty konajúce samostatne nemôžu uspokojivo dosiahnuť cieľ tohto nariadenia, a to zaistiť bezpečné dodávky zemného plynu v Únii. Vzhľadom na rozsah alebo dôsledky opatrení ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Únia preto môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

  (44)  Členské štáty konajúce samostatne nemôžu uspokojivo dosiahnuť cieľ tohto nariadenia, a to zaistiť bezpečné dodávky zemného plynu v Únii. Vnútroštátne posúdenia rizík a stratégie nie sú dostatočné. Vzhľadom na rozsah alebo dôsledky opatrení ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Únia preto môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 45

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (45)  S cieľom umožniť rýchlu reakciu Únie na meniace sa okolnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok plynu, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmenu regiónov a vzorov na posúdenie rizík a plánov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala zabezpečiť, aby príslušné dokumenty boli súčasne zaslané Európskemu parlamentu a Rade včas a vhodným spôsobom.

  (45)  S cieľom umožniť rýchlu reakciu Únie na meniace sa okolnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok plynu, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmenu vzorov na posúdenie rizík a plánov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala zabezpečiť, aby príslušné dokumenty boli súčasne zaslané Európskemu parlamentu a Rade včas a vhodným spôsobom.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Článok 1 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Týmto nariadením sa zavádzajú ustanovenia, ktorých cieľom je zaistenie bezpečnosti dodávok plynu tým, že sa zabezpečí riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom (ďalej len „plyn“), že sa povolia mimoriadne opatrenia, ktoré sa zrealizujú v situácii, keď trh už nie je schopný zabezpečovať požadované dodávky plynu, a že sa zabezpečí presné vymedzenie a rozdelenie povinností plynárenských podnikov, členských štátov a Únie v súvislosti s preventívnym opatrením a reakciou na konkrétne prerušenia dodávok. Týmto nariadením sa v duchu solidarity vytvárajú aj transparentné mechanizmy na koordináciu plánovania stavu núdze na celoštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj reakcií na tento stav.

  Týmto nariadením sa zavádzajú ustanovenia, ktorých cieľom je zaistenie bezpečnosti dodávok plynu tým, že sa zabezpečí riadne a neprerušované fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom (ďalej len „plyn“), že sa povolia mimoriadne opatrenia, ktoré sa zrealizujú v situácii, keď trh už nie je schopný zabezpečovať požadované dodávky plynu, a že sa zabezpečí presné vymedzenie a rozdelenie povinností plynárenských podnikov, členských štátov a Únie v súvislosti s preventívnym opatrením a reakciou na konkrétne prerušenia dodávok. Týmto nariadením sa v duchu solidarity vytvárajú aj transparentné mechanizmy na koordináciu plánovania stavu núdze na celoštátnej a regionálnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj reakcií na tento stav, a to s cieľom posilniť energetickú úniu a energetickú bezpečnosť.

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 1 – úvodná časť

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  „chránený odberateľ“ je odberateľ v domácnosti pripojený k plynárenskej distribučnej sieti a v prípade, ak tak rozhodne príslušný členský štát, to môže byť aj jeden alebo viacero nasledujúcich subjektov:

  (1)  „chránený odberateľ“ je odberateľ v domácnosti pripojený k plynárenskej distribučnej sieti a v prípade, ak tak rozhodnú príslušné orgány v rámci každého regiónu, to môže byť aj jeden alebo viacero nasledujúcich subjektov:

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (a)  malý alebo stredný podnik, pokiaľ je pripojený k plynárenskej distribučnej sieti, alebo základná sociálna služba, pokiaľ je pripojená k plynárenskej distribučnej alebo prepravnej sieti a pokiaľ takéto podniky alebo služby nepredstavujú spoločne viac ako 20 % celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v danom členskom štáte,

  (a)  malý alebo stredný podnik, pokiaľ je pripojený k plynárenskej distribučnej sieti a ak sú na to silné dôvody, alebo základná sociálna služba, pokiaľ je pripojená k plynárenskej distribučnej alebo prepravnej sieti a pokiaľ takéto podniky alebo služby nepredstavujú spoločne viac ako 20 % celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v danom členskom štáte,

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1a.  Bezpečnosť dodávok plynu zabezpečuje aj dostupné ceny energie pre občanov Únie, a prispieva tak k boju proti energetickej chudobe.

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Každý členský štát bezodkladne oznámi Komisii názov príslušného orgánu a každú jeho zmenu. Každý členský štát zverejní názov príslušného orgánu.

  (Netýka sa slovenskej verzie.)  

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 7 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom zmeniť prílohu I na základe kritérií stanovených v prvom pododseku tohto odseku, ak si okolnosti vyžadujú zmenu regiónu.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Každý členský štát alebo, ak tak určitý členský štát stanoví, príslušný orgán zabezpečí prijatie potrebných opatrení, aby v prípade prerušenia prevádzky samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry dokázala technická kapacita ostatnej infraštruktúry stanovená podľa vzorca N-1 uvedeného v bode 2 prílohy II, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, uspokojiť celkový dopyt po plyne vo výpočtovej oblasti počas dňa s výnimočne vysokým dopytom po plyne, ktorý sa vyskytuje so štatistickou pravdepodobnosťou raz za 20 rokov. Tento postup nemá vplyv na zodpovednosť prevádzkovateľov sietí za vynaloženie zodpovedajúcich investícií a na povinnosti prevádzkovateľov prepravných sietí, ako sa stanovuje v smernici 2009/73/ES a nariadení (ES) č. 715/2009.

  1.  Každý členský štát alebo príslušný orgán zabezpečí prijatie potrebných opatrení, aby v prípade prerušenia prevádzky samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry dokázala technická kapacita ostatnej infraštruktúry stanovená podľa vzorca N-1 uvedeného v bode 2 prílohy II, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, uspokojiť celkový dopyt po plyne vo výpočtovej oblasti počas dňa s výnimočne vysokým dopytom po plyne, ktorý sa vyskytuje so štatistickou pravdepodobnosťou raz za 20 rokov. Tento postup nemá vplyv na zodpovednosť prevádzkovateľov sietí za vynaloženie zodpovedajúcich investícií a na povinnosti prevádzkovateľov prepravných sietí, ako sa stanovuje v smernici 2009/73/ES a nariadení (ES) č. 715/2009.

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Ak si trh nevyžaduje investície na umožnenie alebo zvýšenie stálej obojsmernej kapacity a ak v dôsledku takých investícií vznikajú náklady viac ako jednému členskému štátu, prípadne jednému členskému štátu v prospech iného členského štátu, národné regulačné orgány všetkých dotknutých členských štátov rozhodnú spoločne o rozdelení nákladov pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia. Pri deľbe nákladov sa zohľadňuje najmä miera prospešnosti investícií do infraštruktúry z hľadiska zvýšenia bezpečnosti dodávok dotknutých členských štátov, ako aj investície, ktoré sa na danú infraštruktúru už vynaložili.

  6.  Ak si trh nevyžaduje investície na umožnenie alebo zvýšenie stálej obojsmernej kapacity a ak v dôsledku takých investícií vznikajú náklady viac ako jednému členskému štátu, prípadne jednému členskému štátu v prospech iného členského štátu, národné regulačné orgány všetkých dotknutých členských štátov rozhodnú spoločne o rozdelení nákladov pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia. Pri deľbe nákladov sa zohľadňuje najmä miera prospešnosti investícií do infraštruktúry z hľadiska zvýšenia bezpečnosti dodávok dotknutých členských štátov, a geostrategické a politické výzvy, ktoré môžu pre dotknuté členské štáty znamenať dodatočné investičné náklady, ako aj investície, ktoré sa na danú infraštruktúru už vynaložili. V záujme uľahčenia týchto investícií by sa mali dostupné finančné prostriedky využívať v plnej miere.

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty musia najneskôr do 31. marca 2017 Komisii oznámiť svoje vymedzenie pojmu chránených odberateľov, objem ročnej spotreby plynu chránených odberateľov a ich percentuálny podiel z celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v danom členskom štáte. Ak členský štát zahrnie do svojho vymedzenia pojmu chráneného odberateľa kategórie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b), v oznámení Komisii uvedie objem spotreby plynu zodpovedajúci odberateľom, ktorí patria do týchto kategórií, a percentuálny podiel každej z týchto skupín odberateľov na ročnom konečnom použití plynu.

  Príslušné orgány v rámci každého regiónu najneskôr do 31. marca 2017 oznámia Komisii vymedzenie pojmu chránených odberateľov v danom regióne, objem ročnej a dennej spotreby plynu chránenými odberateľmi a ich percentuálny podiel na celkovej ročnej konečnej spotrebe plynu v príslušných členských štátoch, ako aj to, ako by to mohlo ovplyvniť cezhraničné toky v regióne. Ak členský štát zahrnie do svojho vymedzenia pojmu chráneného odberateľa kategórie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b), v oznámení Komisii uvedie objem spotreby plynu zodpovedajúci odberateľom, ktorí patria do týchto kategórií, a percentuálny podiel každej z týchto skupín odberateľov na ročnom konečnom použití plynu.

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh nariadenia

  Článok 6– odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Príslušné orgány každého regiónu, ako sa uvádzajú v prílohe I, spoločne vykonajú na regionálnej úrovni posúdenie všetkých rizík ovplyvňujúcich bezpečnosť dodávok plynu. V posúdení sa zohľadnia všetky relevantné riziká, ako sú prírodné katastrofy, technologické, obchodné, sociálne, politické a iné riziká. Pri posúdení rizík sa:

  1.  Príslušné orgány každého regiónu, ako sa uvádzajú v prílohe I, spoločne a na základe konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami vykonajú na regionálnej úrovni komplexné posúdenie všetkých rizík ovplyvňujúcich bezpečnosť dodávok plynu. V posúdení sa zohľadnia všetky relevantné riziká, ako sú prírodné katastrofy, technologické, obchodné, sociálne, politické, hospodárske a iné riziká. Pri posúdení rizík sa:

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  zohľadnia všetky relevantné celoštátne a regionálne okolnosti, najmä veľkosť trhu, konfigurácia siete, skutočné toky vrátane výstupného toku plynu z daných členských štátov, možnosť obojsmerných fyzických tokov plynu vrátane potenciálnej potreby systematického posilňovania prepravnej siete, existencia ťažby a skladovania a úloha plynu v energetických mixoch, najmä s ohľadom na diaľkové vykurovanie a výrobu elektrickej energie a na prevádzku priemyselných zariadení, ako aj hľadisko bezpečnosti a kvality plynu;

  (b)  zohľadnia všetky relevantné celoštátne a regionálne okolnosti, najmä preventívne akčné plány a núdzové plány vypracované podľa nariadenia (EÚ) č. 994/2010 a aktualizované podľa potreby, veľkosť trhu, konfigurácia siete, skutočné toky vrátane výstupného toku plynu z daných členských štátov, možnosť obojsmerných fyzických tokov plynu vrátane potenciálnej potreby systematického posilňovania prepravnej siete, existencia ťažby a skladovania a úloha plynu v energetických mixoch, najmä s ohľadom na diaľkové vykurovanie a výrobu elektrickej energie a na prevádzku priemyselných zariadení, ako aj hľadisko bezpečnosti a kvality plynu;

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Príslušné orgány sa v rámci každého regiónu dohodnú na mechanizme spolupráce s cieľom uskutočniť posúdenie rizík v lehote stanovenej v odseku 5 tohto článku. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce pri posudzovaní rizík 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie posúdenia rizík a ich aktualizácií. Komisia môže zohrávať pomocnú úlohu pri príprave posúdenia rizík, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, môže ho pre daný región navrhnúť Komisia.

  2.  Príslušné orgány sa v rámci každého regiónu dohodnú na mechanizme spolupráce s cieľom uskutočniť posúdenie rizík v lehote stanovenej v odseku 5 tohto článku. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce pri posudzovaní rizík 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie posúdenia rizík a ich aktualizácií. Komisia zohráva pomocnú úlohu pri príprave posúdenia rizík, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, navrhne ho pre daný región Komisia.

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Posúdenie rizík sa po odsúhlasení všetkými členskými štátmi v regióne musí oznámiť Komisii po prvýkrát najneskôr do 1. septembra 2018. Posúdenie rizík sa aktualizuje každé štyri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie. Posúdenie rizík zohľadňuje pokrok dosiahnutý v oblasti investícií, ktoré sú potrebné na plnenie štandardu infraštruktúry stanoveného v článku 4, ako aj problémy s uplatňovaním nových alternatívnych riešení v danej krajine. Takisto stavia na skúsenostiach získaných prostredníctvom simulácie núdzových plánov uvedených v článku 9 ods. 2.

  5.  Posúdenie rizík sa po odsúhlasení všetkými členskými štátmi v regióne musí oznámiť Komisii po prvýkrát najneskôr do 1. septembra 2018. Posúdenie rizík sa aktualizuje každé štyri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie. Posúdenie rizík zohľadňuje pokrok dosiahnutý v oblasti investícií, ktoré sú potrebné na plnenie štandardu infraštruktúry stanoveného v článku 4, ako aj problémy s uplatňovaním nových alternatívnych riešení v danej krajine. Takisto stavia na skúsenostiach získaných prostredníctvom simulácie núdzových plánov uvedených v článku 9 ods. 2. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na posúdení rizík nedohodnú, Komisia predloží posúdenie rizík pre daný región v spolupráci s príslušnými orgánmi.

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh nariadenia

  Článok 7– odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Príslušné orgány členských štátov jednotlivých regiónov, ako sa uvádzajú v prílohe I, po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zastupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov plynu vrátane výrobcov elektrickej energie, a národné regulačné orgány, pokiaľ nimi nie sú príslušné orgány, spoločne vypracujú:

  1.  Príslušné orgány členských štátov jednotlivých regiónov, ako sa uvádzajú v prílohe I, po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zastupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov plynu vrátane výrobcov elektrickej energie, a národné regulačné orgány, pokiaľ nimi nie sú príslušné orgány, a po zohľadnení obsahu a štruktúry národných plánov a mechanizmov spoločne vypracujú:

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Príslušné orgány pravidelne informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o pokroku dosiahnutom pri prípravách a prijímaní preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie plánov a ich aktualizácií. Komisia môže zohrávať pomocnú úlohu pri príprave plánov, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, môže ho pre daný región navrhnúť Komisia. Príslušné orgány zabezpečia pravidelné monitorovanie vykonávania týchto plánov.

  Príslušné orgány pravidelne informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o pokroku dosiahnutom pri prípravách a prijímaní preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie plánov a ich aktualizácií. Komisia zohráva pomocnú úlohu pri príprave plánov, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, vypracuje ho pre daný región Komisia. Príslušné orgány zabezpečia pravidelné monitorovanie vykonávania týchto plánov.

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  vymedzenie pojmu chránených odberateľov v každom členskom štáte regiónu a informácie opísané v článku 5 ods. 1 druhom pododseku;

  (b)  vymedzenie pojmu chránených odberateľov v každom členskom štáte regiónu a informácie opísané v článku 5 ods. 1 druhom pododseku; vymedzenie pojmu chránených odberateľov by malo byť harmonizované na úrovni Únie;

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 1 – písmeno e

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (e)  ostatné preventívne opatrenia na riešenie rizík identifikovaných v posúdení rizík, napríklad opatrenia týkajúce sa potreby posilniť prepojenia medzi susediacimi členskými štátmi a prípadne možnosti diverzifikovať plynárenské trasy a zdroje dodávok na riešenie zistených rizík s cieľom zachovať dodávky plynu pre všetkých odberateľov v čo najväčšej miere;

  (e)  ostatné preventívne opatrenia na riešenie rizík identifikovaných v posúdení rizík, napríklad opatrenia týkajúce sa potreby posilniť prepojenia medzi susediacimi členskými štátmi a prípadne možnosti diverzifikovať plynárenské trasy a zdroje dodávok, spustiť alebo zvýšiť dodávky od alternatívnych dodávateľov prostredníctvom mechanizmu dobrovoľnej agregácie dopytu, s cieľom riešiť zistené riziká a zachovať tak dodávky plynu pre všetkých odberateľov v čo najväčšej miere;

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  vymedzuje úlohu a povinnosti plynárenských podnikov a priemyselných odberateľov plynu vrátane relevantných výrobcov elektrickej energie, so zreteľom na rôznu mieru, do akej sú postihnuté v prípade prerušenia dodávok, a ich súčinnosť so príslušnými orgánmi a v prípade potreby s národnými regulačnými orgánmi na každej z úrovní krízovej situácie stanovených v článku 10 ods. 1;

  (b)  jednoznačne vymedzuje úlohu a povinnosti plynárenských podnikov a priemyselných odberateľov plynu vrátane relevantných výrobcov elektrickej energie, so zreteľom na rôznu mieru, do akej sú postihnuté v prípade prerušenia dodávok, a ich súčinnosť so príslušnými orgánmi a v prípade potreby s národnými regulačnými orgánmi na každej z úrovní krízovej situácie stanovených v článku 10 ods. 1;

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – písmeno e

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (e)  v náležitých prípadoch identifikuje opatrenia a kroky, ktoré sa majú podniknúť na zmiernenie potenciálneho dosahu prerušenia dodávok plynu na diaľkové vykurovanie a na dodávky elektrickej energie vyrábanej z plynu;

  (e)  v náležitých prípadoch identifikuje opatrenia a kroky, ktoré sa majú podniknúť na zmiernenie potenciálneho dosahu prerušenia dodávok plynu na diaľkové vykurovanie a na dodávky elektrickej energie vyrábanej z plynu, a to so zreteľom na regionálne špecifiká;

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – písmeno h

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (h)  stanovuje, akým spôsobom môžu trhové opatrenia prispieť k zvládnutiu situácie na úrovni pohotovosti a k zmierneniu situácie v stave núdze;

  (h)  stanovuje, akým spôsobom môžu trhové opatrenia, napríklad mechanizmy dobrovoľnej agregácie dopytu alebo virtuálnych zásob plynu, prispieť k zvládnutiu situácie na úrovni pohotovosti a k zmierneniu situácie v stave núdze;

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 5 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5 a.  V prípade, že existuje konkrétna, závažná a spoľahlivá informácia o tom, že by mohlo dôjsť k situácii, ktorá pravdepodobne výrazne zhorší stav dodávok (včasné varovanie) v tretej krajine, Komisia vykoná v spolupráci s tretími krajinami vonkajšiu činnosť v súlade so súborom priorít stanovených v záveroch Rady o diplomacii v oblasti energetiky z 20. júla 2015, okrem iného prostredníctvom účasti na konzultáciách, poskytovania mediačných služieb a vyslania osobitných jednotiek, ak je to potrebné.

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Prvý pododsek sa uplatňuje na základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v takom rozsahu, v akom sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu chránených odberateľov v príslušnom členskom štáte.

  Prvý pododsek sa uplatňuje na základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v takom rozsahu, v akom sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu chránených odberateľov v príslušnom regióne.

  Pozmeňujúci návrh    44

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2 a.  Ak sa dotknuté členské štáty nedokážu dohodnúť na okolnostiach odôvodňujúcich obnovenie dodávok pre iných zákazníkov ako domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania, Komisia po konzultácii s Koordinačnou skupinou pre plyn a v súlade s článkom 10 ods. 1 predloží posúdenie štandardu dodávok v členských štátoch, ktoré vyhlásili stav núdze v rámci krízovej situácie.

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Technické, právne a finančné mechanizmy na uplatňovanie odseku 3 sa dohodnú medzi členskými štátmi, ktoré sú priamo vzájomne prepojené a opísané v núdzových plánoch svojich príslušných regiónov. Takéto mechanizmy sa môžu okrem iného týkať cien plynu, ktoré sa majú uplatňovať, použitia prepojovacích vedení vrátane obojsmernej kapacity, objemu plynu a pokrytia kompenzačných nákladov. Pri vykonávaní povinnosti stanovenej v odseku 3 sa uprednostňujú trhové opatrenia, ako sú aukcie. V prípade, že technické, právne a finančné mechanizmy potrebné na uplatňovanie odseku 3 sa zmenia, musí sa príslušný núdzový plán zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

  4.  Technické, právne a finančné mechanizmy na uplatňovanie odseku 3 sa dohodnú na regionálnej a medziregionálnej úrovni a opíšu v núdzových plánoch. Takéto mechanizmy sa môžu okrem iného týkať cien plynu, ktoré sa majú uplatňovať, použitia prepojovacích vedení vrátane obojsmernej kapacity, objemu plynu a spoločnej zodpovednosti za kompenzačné náklady. Pri vykonávaní povinnosti stanovenej v odseku 3 sa uprednostňujú trhové opatrenia, ako sú aukcie. Tieto ceny plynu a kompenzačné náklady sa pravidelne revidujú. V prípade, že technické, právne a finančné mechanizmy potrebné na uplatňovanie odseku 3 sa zmenia, musí sa príslušný núdzový plán zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať. Komisia vypracuje do 31. marca 2019 usmernenia a zoznam najlepších postupov zameraných na uľahčenie týchto opatrení.

  Pozmeňujúci návrh    46

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 6

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Ak sa členským štátom nepodarí dohodnúť sa na potrebných technických, právnych a finančných mechanizmoch, Komisia môže navrhnúť rámec takýchto opatrení vo svojom stanovisku a v rozhodnutí o plánoch.

  6.  Ak sa členským štátom nepodarí dohodnúť sa na potrebných technických, právnych a finančných mechanizmoch, Komisia navrhne rámec takýchto opatrení vo svojom stanovisku a v rozhodnutí o plánoch v záujme posilnenia doložky o solidarite.

  Pozmeňujúci návrh    47

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 5

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Ak Komisia dospeje k záveru, že dodávky plynu v regióne alebo v Únii ako celku sú alebo by mohli byť ovplyvnené, môže požiadať príslušné orgány, aby zhromaždili a predložili Komisii informácie potrebné na posúdenie situácie týkajúcej sa dodávok plynu v Únii. Komisia môže svoje posúdenie poskytnúť Koordinačnej skupine pre plyn.

  5.  Ak Komisia dospeje k záveru, že dodávky plynu v regióne alebo v Únii ako celku sú alebo by mohli byť ovplyvnené, požiada príslušné orgány, aby zhromaždili a predložili Komisii informácie potrebné na posúdenie situácie týkajúcej sa dodávok plynu v Únii. Komisia svoje posúdenie poskytne Koordinačnej skupine pre plyn.

  Pozmeňujúci návrh    48

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 – písmeno a – bod vi

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (vi)  podmienky na pozastavenie dodávok plynu.

  (vi)  podmienky na zmenu a pozastavenie dodávok plynu.

  Pozmeňujúci návrh    49

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 – písmeno b

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (b)  príslušnému orgánu a Komisii bezodkladne po ich uzavretí alebo úprave zmluvy o dodávkach plynu s trvaním viac než 1 rok uzavreté alebo upravené po [Úrad pre publikácie: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], ktoré samostatne alebo spolu s inými zmluvami s tým istým dodávateľom alebo jeho pridruženými spoločnosťami zabezpečujú viac ako 40 % ročnej spotreby zemného plynu v dotknutom členskom štáte. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na úpravy týkajúce sa iba ceny plynu. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na všetky obchodné dohody týkajúce sa plnenia zmluvy o dodávkach plynu.

  (b)  príslušnému orgánu a Komisii bezodkladne po ich uzavretí alebo úprave zmluvy o dodávkach plynu s trvaním viac než 1 rok uzavreté alebo upravené po [Úrad pre publikácie: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], ktoré samostatne alebo spolu s inými zmluvami s tým istým dodávateľom alebo jeho pridruženými spoločnosťami prekračujú prahovú hodnotu 8 miliárd kubických metrov alebo zabezpečujú viac ako 40 % ročnej spotreby zemného plynu v dotknutom členskom štáte. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na úpravy týkajúce sa iba ceny plynu. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na všetky obchodné dohody týkajúce sa plnenia zmluvy o dodávkach plynu.

  Pozmeňujúci návrh    50

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 9 a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  9 a.  Ak sa Komisia domnieva, že ustanovenia zmlúv predložených podľa článku 13 sú v rozpore s týmto nariadením, informuje národný plynárenský podnik a daný príslušný orgán o nezlučiteľných ustanoveniach príslušných zmlúv. Národný plynárenský podnik vezme tieto informácie do úvahy a do troch mesiacov od dátumu prijatia informácie od Komisie poskytne Komisii vysvetlenie, pokiaľ ide o dodržiavanie tohto nariadenia. Komisia môže zvážiť ďalšie kroky na zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia vrátane žiadosti o úpravu nezlučiteľných ustanovení a, ak to považuje za potrebné, začať konanie podľa právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže.

  Pozmeňujúci návrh    51

  Návrh nariadenia

  Článok 33 – odsek 9 b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  9 b.  Komisia zohľadní informácie prijaté podľa článku 13 pri príprave zoznamu osvedčených postupov a protiprávnych ustanovení pre potreby príslušných orgánov a národných podnikov.

  Pozmeňujúci návrh    52

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Koordinačná skupina pre plyn je zriadená s cieľom uľahčovať koordináciu opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok plynu. Skupinu tvoria zástupcovia členských štátov, najmä ich príslušné orgány, ako aj Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra‟), ENTSO pre plyn a zastupiteľské subjekty príslušného priemyselného odvetvia a príslušných odberateľov. Komisia po porade s členskými štátmi rozhodne o zložení skupiny, pričom zabezpečí jej úplnú reprezentatívnosť. Skupine predsedá Komisia. Skupina prijme svoj rokovací poriadok.

  1.  Koordinačná skupina pre plyn je zriadená s cieľom zlepšovať koordináciu opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok plynu. Skupinu tvoria zástupcovia členských štátov, najmä ich príslušné orgány, ako aj Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra‟), ENTSO pre plyn a zastupiteľské subjekty príslušného priemyselného odvetvia a príslušných odberateľov. Komisia po porade s členskými štátmi rozhodne o zložení skupiny, pričom zabezpečí jej úplnú reprezentatívnosť. Skupine predsedá Komisia. Skupina prijme svoj rokovací poriadok.

  Pozmeňujúci návrh    53

  Návrh nariadenia

  Článok 15– odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  V článku 3 ods. 2 druhej vete, článku 3 ods. 6, článku 4 ods. 3, 4 a 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1 písm. d), článku 7 ods. 5 písm. b) a e), článku 8 ods. 1 písm. e), g), i), článku 8 ods. 4 písm. b) a c), článku 9 ods. 1 písm. j) a m), článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 4, článku 11 ods. 5 a článku 12 sa stanovujú povinnosti pre členské štáty voči zmluvným stranám Energetického spoločenstva, a to podľa nasledujúceho postupu:

  1.  V článku 3 ods. 2 druhej vete, článku 3 ods. 6, článku 4 ods. 3, 4 a 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1 písm. d), článku 7 ods. 5 písm. b) a e), článku 8 ods. 1 písm. e), g), i), článku 8 ods. 4 písm. b) a c), článku 9 ods. 1 písm. j) a m), článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 4, článku 11 ods. 5 a článku 12 sa stanovujú recipročné záväzky medzi členskými štátmi a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva, a to podľa nasledujúceho postupu:

  Pozmeňujúci návrh    54

  Návrh nariadenia

  Článok 16 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia na základe posúdení uvedených v článku 7 ods. 5 v prípade potreby vypracuje závery týkajúce sa možných prostriedkov na zvýšenie bezpečnosti dodávok na úrovni Únie a podá správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia, v ktorej v prípade potreby sformuluje odporúčania týkajúce sa vylepšenia tohto nariadenia.

  Komisia na základe posúdení uvedených v článku 7 ods. 5 vypracuje závery týkajúce sa možných prostriedkov na zvýšenie bezpečnosti dodávok na úrovni Únie a podá správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia, v ktorej sformuluje odporúčania týkajúce sa vylepšenia tohto nariadenia.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu

  Referenčné čísla

  COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  7.3.2016

   

   

   

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  7.3.2016

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

         dátum vymenovania

  Jacek Saryusz-Wolski

  15.3.2016

  Prerokovanie vo výbore

  14.6.2016

  30.8.2016

   

   

  Dátum prijatia

  12.9.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  41

  6

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, Traian Ungureanu

  Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

  Heidi Hautala

  STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (14.9.2016)

  pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010
  (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tomasz Piotr Poręba

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Od prijatia nariadenia 994/2010 vykonala EÚ pokrok v integrácii vnútorného trhu s plynom, pričom otvorila cestu novým riešeniam, ktoré sa majú zaviesť v záujme zabezpečenia dodávok na spoločnom trhu. Skúsenosti však ukázali, že vplyv cyklických plynových kríz, ktoré zasiahli Európu, presahuje hranice jednotlivých členských štátov a má dôsledky pre celú EÚ pozdĺž celého dodávateľského reťazca. Napriek tomu sa miera spolupráce medzi členskými štátmi často preukázala ako nedostatočná.

  Súčasné pravidlá poskytujú vnútroštátnym plynárenským trhom iba minimálnu úroveň ochrany, chránia síce členské štáty pred prípadmi technickej povahy alebo udalosťami plynúcimi zo šokov zo strany dopytu, ale nijako neriešia hlavný regionálny problém, t. j. politické riziko.

  Okrem toho z politického napätia, ktoré Rusko vyvolalo vo vzťahoch s Ukrajinou, vyplynula potreba zmeniť spôsob, akým je vnímaná bezpečnosť dodávok plynu v EÚ. Výsledná pretrvávajúca neistota spojená s dodávkami plynu nás núti prijať opatrenia na zhodnotenie súčasnej miery bezpečnosti dodávok plynu v EÚ a možnosti jej zlepšenia.

  Preto vítam nový prístup k tejto otázke zaručenia bezpečnosti dodávok a návrhy na zavedenie nových, posilnených mechanizmov spolupráce medzi členskými štátmi. Osobitne stoja za povšimnutie návrhy týkajúce sa uplatňovania zásady solidarity a posilnenia hodnotení rizika a vnútroštátneho a regionálneho plánovania.

  Som presvedčený, že zriadenie regionálnych skupín v rámci EÚ pomôže posilniť spoluprácu a solidaritu medzi členskými štátmi a zlepšiť bezpečnosť dodávok plynu do EÚ a zároveň posilní účinnosť samotného nariadenia.

  Nepovinný vzostupný prístup k regionálnej spolupráci, ktorý bol doposiaľ uplatňovaný, sa v praxi prejavil ako neefektívny. Z nedostatku možností spolupráce na nadnárodnej úrovni plynú stále vážne obmedzenia brániace spolupráci medzi členskými štátmi. Navrhnutie transparentných kritérií na vymedzenie regiónov a osobitných mechanizmov spolupráce určite povedie k diverzifikácii dodávateľských zdrojov a trás, čo má v prípade stavu núdze rozhodujúci význam.

  Regionálny prístup je dôležitý aj v záujme rovnomerného rozdelenia dosahu možných krízových situácií v jednotlivých krajinách EÚ. Výrazné prerušenie dodávok plynu z východu má významný dosah na celú EÚ, ale bremeno krízy nie je rozložené rovnomerne.

  Posilnenie regionálnej spolupráce, ktorá však vychádza z jednotných noriem dodávky a infraštruktúry stanovených na úrovni EÚ, poskytne členským štátom v prípade nedostatku plynu skutočné nástroje, s ktorými možno riadiť vplyv krízy spojenej s prerušením dodávok do systému alebo s výnimočne vysokým dopytom.

  Zlepšenie odolnosti regiónov voči prerušeniu dodávok spôsobeným politickými opatreniami, posilní odolnosť celkovej EÚ voči prerušeniam dodávok zemného plynu, pričom rozšírenie regionálnej spolupráce a využitie reakčných mechanizmov založených na spoločne vypracovaných posúdeniach rizika poskytne členským štátom nástroje, ktoré ich pripravia na akýkoľvek nedostatok plynu.

  Rád by som tiež zdôraznil začlenenie zásady solidarity prostredníctvom zavedenia mechanizmu priority dodávok domácnostiam, vykurovacím zariadeniam a základným sociálnym službám (napr. nemocniciam a školám) v členských štátoch, ktoré postihla kríza dodávok plynu, a to dokonca na úkor obmedzenia spotreby plynu na trhu inej krajiny.

  Som presvedčený, že sa nám podarí vytvoriť mechanizmy, ktoré zaručia schopnosť dodávať požadované množstvo zemného plynu do členských štátov, ktoré vyhlásili stav núdze.

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  Zemný plyn (ďalej len „plyn“) je základnou zložkou zásobovania energiou v Únii. Veľká časť takéhoto plynu sa do Únie dováža z tretích krajín.

  (1)  Zemný plyn (ďalej len „plyn“) je základnou zložkou zásobovania energiou v Únii vo fáze prechodu k stále väčšiemu podielu energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov. Veľká časť takéhoto plynu sa do Únie dováža z tretích krajín. Preto treba bezpečnosť dodávok plynu riešiť na úrovni Únie, keďže spoločné riešenie prinesie účinnejšiu záruku bez toho, aby sa ochromil vnútorný trh s energiou a bez toho, aby sa na ostatné krajiny preniesli nepriaznivé účinky. Súčasná forma politických vzťahov s niektorými tretími krajinami však neposkytuje žiadnu záruku spoľahlivosti a kontinuity dodávok ani energetickej bezpečnosti Únie a jej členských štátov, a preto treba posilniť diverzifikáciu od tretích krajín a vzájomné prepojenia medzi členskými štátmi.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  Vážne prerušenie dodávok plynu môže mať vplyv na všetky členské štáty, Úniu ako celok a zmluvné strany Zmluvy o založení Energetického spoločenstva podpísanej v Aténach 25. októbra 2005. Môže aj závažne poškodiť ekonomiku Únie a mať významný sociálny dosah, najmä na zraniteľné skupiny odberateľov.

  (2)  Vážne prerušenie dodávok plynu môže mať vplyv na všetky členské štáty, Úniu ako celok a zmluvné strany Zmluvy o založení Energetického spoločenstva podpísanej v Aténach 25. októbra 2005. Môže aj závažne poškodiť ekonomiku a bezpečnosť Únie a mať významný sociálny dosah, najmä na zraniteľné skupiny odberateľov, akými sú inštalácie s nepretržitým tokom prevádzky, najmä v krajinách závisiacich od samostatného dominantného dodávateľa. Má preto zásadný význam diverzifikovať zdroje energie, dodávateľov a trasy, aby sa v prvom rade predišlo takýmto situáciám a aby sa minimalizovali účinky prerušenia dodávok, ak sa mu nepodarí zabrániť.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (3)  Týmto nariadením sa má zaistiť prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť neprerušené dodávky plynu v celej Únii, najmä pre chránených odberateľov v prípade náročných klimatických podmienok alebo prerušenia dodávok plynu. Tieto ciele by sa mali dosiahnuť prostredníctvom nákladovo najefektívnejších opatrení a takým spôsobom, aby trhy s energiou neboli deformované.

  (3)  Týmto nariadením sa má zaistiť prijatie všetkých potrebných nediskriminačných opatrení s cieľom zabezpečiť neprerušené dodávky plynu v celej Únii, najmä pre chránených odberateľov v prípade náročných klimatických podmienok alebo prerušenia dodávok plynu. Tieto ciele by sa mali dosiahnuť prostredníctvom nákladovo najefektívnejších vnútroregionálnych a medziregionálnych opatrení a takým spôsobom, aby trhy s energiou neboli deformované a aby nebola dotknutá minimálna úroveň škôd v prípade inštalácií s nepretržitým tokom prevádzky. Mal by sa brať do úvahy aj širší kontext bezpečnosti dodávok plynu, ktorá by sa mala dosahovať aj väčšou diverzifikáciou dodávok z tretích krajín, novými prepojeniami medzi členskými štátmi a využívaním alternatívnych zdrojov energie. zároveň má zásadný význam posilniť spoluprácu v oblasti energetickej bezpečnosti so susednými krajinami Únie so strategickými partnermi. Boli by doplnením krokov Únie vrátane financovania zvyšovania energetickej účinnosti.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynumalo významný priaznivý vplyv na situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok plynu v Únii, a to v zmysle pripravenosti na takúto situáciu i na jej zmierňovanie. Odkedy sú členské štáty povinné vypracúvať plány vrátane preventívnych a núdzových opatrení, sú lepšie pripravené zvládať krízy dodávok a sú aj lepšie chránené, keďže teraz musia plniť viacero povinností týkajúcich sa kapacity infraštruktúry a dodávok plynu. Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 994/2010 z októbra 2014 poukázala na oblasti, v ktorých by sa vylepšením uvedeného nariadenia mohla ďalej posilniť bezpečnosť dodávok v Únii.

  (4)  Existujúce právne predpisy Únie, najmä príslušné prvky tretieho energetického balíka a nariadenia (EÚ) č. 994/2010 Európskeho parlamentu a Rady,mali významný priaznivý vplyv na situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok plynu v Únii, a to v zmysle pripravenosti na takúto situáciu i na jej zmierňovanie. Odkedy sú členské štáty povinné vypracúvať plány vrátane preventívnych a núdzových opatrení, sú lepšie pripravené zvládať krízy dodávok a sú aj lepšie chránené, keďže teraz musia plniť viacero povinností týkajúcich sa kapacity infraštruktúry a dodávok plynu. Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 994/2010 z októbra 2014 poukázala na oblasti, v ktorých by sa vylepšením uvedeného nariadenia mohla ďalej posilniť bezpečnosť dodávok v Únii.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 5 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (5a)  V záujme ochrany energetických dodávok do Únie treba diverzifikovať energetické zdroje a vybudovať nové prepojenia medzi členskými štátmi. Zároveň má zásadný význam posilniť spoluprácu v oblasti energetickej bezpečnosti so susednými krajinami Únie, so strategickými partnermi a tiež medzi európskymi inštitúciami.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6)  V oznámení Komisie „Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy“14 z februára 2015 sa zdôrazňuje skutočnosť, že energetická únia je založená na solidarite a dôvere, ktoré sú nevyhnutnými prvkami energetickej bezpečnosti. Cieľom tohto nariadenia by malo byť posilnenie solidarity a dôvery medzi členskými štátmi a mali by sa ním zaviesť opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov, a tým pripraviť pôda na realizáciu energetickej únie.

  (6)  V oznámení Komisie „Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy“14 z februára 2015 sa zdôrazňuje skutočnosť, že energetická únia je založená na solidarite a dôvere, ktoré sú nevyhnutnými prvkami energetickej bezpečnosti. Cieľom tohto nariadenia by malo byť posilnenie spolupráce, solidarity, dôvery a prepojení medzi členskými štátmi a mali by sa ním zaviesť opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov, a tým pripraviť pôda na rýchle založenie a realizáciu energetickej únie.

  __________________

  __________________

  14Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke, COM(2015) 80 final.

  14Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke, COM(2015) 80 final.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (7)  Bezproblémovo fungujúci vnútorný trh s plynom je najlepšou zárukou bezpečnosti dodávok energie v celej Únii a obmedzovania vystavenia jednotlivých členských štátov škodlivým vplyvom prerušenia dodávok. Ak je ohrozená bezpečnosť dodávok členského štátu, existuje riziko, že opatrenia prijaté jednostranne týmto členským štátom môžu ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom a dodávky plynu odberateľom v iných členských štátoch. Treba zabezpečiť solidaritu a koordináciu v reakcii na krízy dodávok, či už ide o preventívne opatrenia, alebo o reakciu na skutočné prerušenia dodávok, aby mohol vnútorný trh s plynom fungovať aj v prípade nedostatočných dodávok.

  (7)  Bezproblémovo fungujúci vnútorný trh s plynom pod dohľadom verejných regulačných orgánov je najlepšou zárukou bezpečnosti dodávok energie v celej Únii a obmedzovania vystavenia jednotlivých členských štátov škodlivým vplyvom prerušenia dodávok. Ak je ohrozená bezpečnosť dodávok členského štátu, existuje riziko, že opatrenia prijaté jednostranne týmto členským štátom môžu ohroziť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom a spôsobiť dominový efekt odberateľom v iných členských štátoch. Aby sa členským štátom umožnilo riešiť nedostatok ponuky a vnútornému trhu fungovať aj v prípade takýchto nedostatočných dodávok treba zabezpečiť solidaritu a koordináciu na regionálnej úrovni a na úrovni Únie v reakcii na krízy dodávok, či už ide o preventívne opatrenia, alebo o reakciu na skutočné prerušenia dodávok, čo povedie k integrácii regionálnych trhov s energiou, . V tejto súvislosti by Únia mala ďalej diverzifikovať zdroje energie, dodávateľov energie a dodávateľských trás, ako základnú podmienku energetickej bezpečnosti a podporuje, a to aj prostredníctvom financovania, projekty orientovaných na diverzifikáciu, ktoré sú v plnom súlade s právom a zásadami Únie, ako aj s dlhodobými cieľmi a prioritami politiky Únie, ako sú projekty v oblasti infraštruktúry.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (8)  Možnosti efektívnejších a menej nákladných opatrení prostredníctvom regionálnej spolupráce neboli dosiaľ plne využité. Súvisí to nielen s lepšou koordináciou vnútroštátnych zmierňujúcich opatrení v núdzových situáciách, ale aj vnútroštátnych preventívnych opatrení, ako sú vnútroštátne skladovanie alebo politiky týkajúce sa skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré môžu byť v niektorých regiónoch strategicky dôležité.

  (8)  Možnosti efektívnejších a menej nákladných opatrení prostredníctvom regionálnej spolupráce neboli dosiaľ plne využité a je potrebná koncepcia regionálnej spolupráce s možnosťou stanovenia foriem spolupráce na základe konzultácií s členskými štátmi s ohľadom na dynamiku odvetvia energetiky. Odporúča sa lepšia koordinácia vnútroštátnych zmierňujúcich opatrení v núdzových situáciách, ale aj vnútroštátnych preventívnych opatrení, ako sú vnútroštátne skladovanie alebo politiky týkajúce sa skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré môžu byť v niektorých regiónoch strategicky dôležité, a efektívne využívanie jestvujúcej infraštruktúry.

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (9)  V duchu solidarity by hlavnou zásadou tohto nariadenia mala byť regionálna spolupráca, do ktorej sa zapájajú orgány verejnej moci aj plynárenské podniky, s cieľom identifikovať príslušné riziká v každom regióne a optimalizovať prínos koordinovaných opatrení na zmiernenie rizík a na vykonávanie opatrení, ktoré sú pre spotrebiteľov v Únii nákladovo najefektívnejšie.

  (9)  V duchu solidarity by hlavnou zásadou tohto nariadenia mala byť regionálna spolupráca, do ktorej sa zapájajú orgány verejnej moci aj plynárenské podniky, s cieľom identifikovať príslušné riziká v každom regióne a optimalizovať prínos koordinovaných opatrení na miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni na zmiernenie rizík, konsolidáciu a zabezpečenie dodávok plynu a na vykonávanie opatrení, ktoré sú pre spotrebiteľov v Únii nákladovo najefektívnejšie. Regionálna spolupráca by mala ďalej posilňovať úlohu, ktorú Únia zohráva pri podpore úsilia o cezhraničnú spoluprácu, a mala by ju sprevádzať silnejšia perspektíva Únie umožňujúca využiť všetky dostupné dodávky a nástroje na celom vnútornom trhu s plynom. Mohlo by sa to uľahčiť prostredníctvom hĺbkovej analýzy príslušných núdzových zásobovacích koridorov na úrovni Únie na základe spoločných zdrojov dodávok plynu pre skupinu členských štátov. V rámci regionálnej spolupráce možno rozvíjať existujúce i nové infraštruktúrne projekty, aby cezhraničné prepojenia zvyšovali bezpečnosť dodávok plynu. Ďalej by sa pri vymedzovaní regionálnych skupín mala zvážiť možnosť zahrnúť do nich budúce členské štáty, ktoré sú zapojené v procese rozširovania.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (10)  Niektorí odberatelia vrátane domácností a poskytovateľov základných sociálnych služieb sú osobitne zraniteľní a môžu si vyžadovať sociálnu ochranu. Definovanie takýchto chránených odberateľov by nemalo byť v rozpore s mechanizmami solidarity v Únii.

  (10)  Niektorí odberatelia vrátane domácností a poskytovateľov základných sociálnych služieb sú osobitne zraniteľní a mali by byť chránení aj čo sa týka rýchlo rastúcich cien plynu, ktoré sú výsledkom krízy dodávok. Definovanie takýchto chránených odberateľov by sa malo podľa možností ďalej harmonizovať bez toho, aby sa oslabili mechanizmy solidarity v Únii.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Za bezpečnosť dodávok plynu nesú zodpovednosť spoločne a v rámci svojich príslušných pôsobností plynárenské podniky, členské štáty prostredníctvom svojich príslušných orgánov a Komisia. Takáto spoločná zodpovednosť si vyžaduje veľmi úzku spoluprácu týchto strán. Dôležitú úlohu v bezpečnosti dodávok plynu však môžu zohrávať aj odberatelia, ktorí využívajú plyn na výrobu elektrickej energie alebo na priemyselné účely, a to vďaka svojej schopnosti reagovať na krízu prostredníctvom opatrení na strane spotreby, ako sú prerušiteľné zmluvy a prechod na iný druh paliva, čo má okamžitý vplyv na rovnováhu ponuky a dopytu.

  (11)  Za bezpečnosť dodávok plynu nesú zodpovednosť spoločne a v rámci svojich príslušných pôsobností plynárenské podniky, členské štáty prostredníctvom svojich príslušných národných, regionálnych a miestnych orgánov a Komisia. Takáto spoločná zodpovednosť si vyžaduje veľmi úzku spoluprácu týchto strán. Dôležitú úlohu v bezpečnosti dodávok plynu však môžu zohrávať aj odberatelia, ktorí využívajú plyn na výrobu elektrickej energie alebo na priemyselné účely, a to vďaka svojej schopnosti reagovať na krízu prostredníctvom opatrení na strane spotreby, ako sú prerušiteľné zmluvy a prechod na iný druh paliva, čo má okamžitý vplyv na rovnováhu ponuky a dopytu.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (11)  Za bezpečnosť dodávok plynu nesú zodpovednosť spoločne a v rámci svojich príslušných pôsobností plynárenské podniky, členské štáty prostredníctvom svojich príslušných národných, regionálnych a miestnych orgánov a Komisia. Takáto spoločná zodpovednosť si vyžaduje veľmi úzku spoluprácu týchto strán. Dôležitú úlohu v bezpečnosti dodávok plynu však môžu zohrávať aj odberatelia, ktorí využívajú plyn na výrobu elektrickej energie alebo na priemyselné účely, a to vďaka svojej schopnosti reagovať na krízu prostredníctvom opatrení na strane spotreby, ako sú prerušiteľné zmluvy a prechod na iný druh paliva, čo má okamžitý vplyv na rovnováhu ponuky a dopytu.

  (11)  Za bezpečnosť dodávok plynu nesú zodpovednosť spoločne a v rámci svojich príslušných pôsobností plynárenské podniky, členské štáty prostredníctvom svojich príslušných národných, regionálnych a miestnych orgánov a Komisia. Takáto spoločná zodpovednosť si vyžaduje veľmi úzku spoluprácu týchto strán. Dôležitú úlohu v bezpečnosti dodávok plynu však môžu zohrávať aj odberatelia, ktorí využívajú plyn na výrobu elektrickej energie alebo na priemyselné účely, a to vďaka svojej schopnosti reagovať na krízu prostredníctvom opatrení na strane spotreby, ako sú energetická účinnosť, prerušiteľné zmluvy a prechod na iný druh paliva, čo má okamžitý vplyv na rovnováhu ponuky a dopytu.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 18 a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  (18a)  Toto nariadenie by sa malo brať do úvahy aj pri prijímaní operačných plánov na využívanie EŠIF, aj v kritériách financovania projektov z EFSI.

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19)  Na účely tohto nariadenia by sa pri vymedzovaní regionálnych skupín mali zohľadniť tieto kritériá: štruktúry dodávok, existujúce a plánované prepojenia a kapacita prepojenia medzi členskými štátmi, rozvoj a vyspelosť trhu, existujúce štruktúry regionálnej spolupráce a počet členských štátov v regióne, ktorý by mal byť obmedzený, aby skupina bola veľká len do takej miery, aby ju bolo možné riadiť.

  (19)  Na účely tohto nariadenia by sa pri vymedzovaní regionálnych skupín mali zohľadniť tieto kritériá: štruktúry dodávok, existujúce a plánované prepojenia a kapacita prepojenia medzi členskými štátmi, rozvoj a vyspelosť trhu, miera diverzifikácie dodávateľov plynu a dodávateľských trás, existujúce štruktúry regionálnej spolupráce a počet členských štátov v regióne, ktorý by mal byť obmedzený, aby skupina bola veľká len do takej miery, aby ju bolo možné riadiť.

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (20)  Členské štáty by si mali v rámci každého regiónu vytvoriť mechanizmy spolupráce, aby sa regionálna spolupráca dala realizovať. Takéto mechanizmy by sa mali vytvoriť dostatočne včas, aby umožnili posudzovanie rizík a vypracúvanie zmysluplných plánov na regionálnej úrovni. Členské štáty sa môžu dohodnúť na takom mechanizme spolupráce, ktorý bude pre daný región najvhodnejší. Komisia by v celkovom procese mala zohrávať pomocnú úlohu a umožňovať výmenu najlepších postupov na zabezpečenie regionálnej spolupráce, ako napríklad striedanie sa v rámci regiónu pri koordinovaní prípravy rôznych dokumentov alebo zriadenie účelových subjektov. Ak dohoda o mechanizme spolupráce neexistuje, vhodný mechanizmus spolupráce pre daný región môže navrhnúť Komisia.

  (20)  Členské štáty by si mali na vnútroregionálnej aj medziregionálnej úrovni vytvoriť jasné administratívne mechanizmy, ktoré by sa uplatňovali v núdzových situáciách a na základe ktorých by príslušné orgány mohli konať, aby sa regionálna spolupráca dala realizovať. Takéto mechanizmy by sa mali vytvoriť dostatočne včas pri zaistení vysokej miery transparentnosti, aby umožnili posudzovanie rizík a vypracúvanie zmysluplných plánov na regionálnej úrovni a zamedzenie nespravodlivým nákladom pre spotrebiteľov. Členské štáty sa môžu dohodnúť na takom mechanizme spolupráce, ktorý bude pre daný región najvhodnejší, pričom tento mechanizmus sa môže upraviť v súlade s dynamikou odvetvia energetiky. Komisia by v celkovom procese mala stanovovať normy, zohrávať pomocnú úlohu a umožňovať výmenu najlepších postupov na zabezpečenie regionálnej spolupráce, ako napríklad striedanie sa v rámci regiónu pri koordinovaní prípravy rôznych dokumentov alebo zriadenie účelových subjektov. Ak dohoda o mechanizme spolupráce neexistuje, vhodný mechanizmus spolupráce pre daný región by mala navrhnúť Komisia.

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 23

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (23)  Príslušné orgány daného regiónu musia po porade so zainteresovanými stranami vypracovať preventívne akčné plány a núdzové plány, aby zaručili maximálnu pripravenosť a predišli tak prerušeniu dodávok a aby zmiernili účinky takéhoto prerušenia, ak by taká situácia predsa len nastala. Regionálne plány by mali zohľadňovať osobitosti každého členského štátu. Takisto by mali jednoznačne vymedzovať úlohy a povinnosti plynárenských podnikov a príslušných orgánov. Vnútroštátne opatrenia, ktoré majú byť navrhnuté, by mali v plnom rozsahu zohľadňovať regionálne opatrenia stanovené v preventívnom akčnom pláne a v núdzovom pláne. Mali by byť navrhnuté tak, aby sa pri riešení vnútroštátnych rizík v plnej miere využívali príležitosti, ktoré poskytuje regionálna spolupráca. Plány by mali mať technický a operačný charakter a mali by pomáhať zabrániť vzniku alebo vystupňovaniu stavu núdze a zmierňovať jeho následky. Tieto plány by mali zohľadňovať bezpečnosť elektrických sústav a mali by byť v súlade s nástrojmi energetickej únie v oblasti strategického plánovania a oznamovania.

  (23)  Príslušné orgány daného regiónu musia po porade so zainteresovanými stranami vypracovať preventívne akčné plány a núdzové plány, aby zaručili maximálnu pripravenosť a predišli tak prerušeniu dodávok a aby zmiernili účinky takéhoto prerušenia, ak by taká situácia predsa len nastala. Regionálne plány by mali zohľadňovať osobitosti každého členského štátu. Takisto by mali jednoznačne vymedzovať úlohy a povinnosti plynárenských podnikov a príslušných orgánov. Vnútroštátne opatrenia, ktoré majú byť navrhnuté, by mali v plnom rozsahu zohľadňovať regionálne opatrenia stanovené v preventívnom akčnom pláne a v núdzovom pláne. Mali by byť navrhnuté tak, aby sa pri riešení vnútroštátnych rizík v plnej miere využívali príležitosti, ktoré poskytuje regionálna spolupráca. Plány by mali mať technický a operačný charakter a mali by pomáhať zabrániť vzniku alebo vystupňovaniu stavu núdze, zmierňovať jeho následky a zabrániť vzniku neprimeraných nákladov pre spotrebiteľov. Tieto plány by mali zohľadňovať bezpečnosť elektrických sústav a mali by byť v súlade s nástrojmi energetickej únie v oblasti strategického plánovania a oznamovania.

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 25

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (25)  V prípade krízy dodávok by sa účastníkom trhu mal poskytnúť dostatok príležitostí na to, aby na túto situáciu mohli reagovať trhovými opatreniami. Keď sa trhové opatrenia vyčerpajú a naďalej sú nedostatočné, členské štáty by mali spolu so svojimi príslušnými orgánmi prijať opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie účinkov krízy dodávok.

  (25)  V prípade krízy dodávok by sa účastníkom trhu mal poskytnúť dostatok príležitostí na to, aby na túto situáciu mohli reagovať trhovými opatreniami. Keď trhové opatrenia nie sú včasné alebo sa vyčerpajú a naďalej sú nedostatočné, členské štáty by mali spolu so svojimi príslušnými orgánmi prijať opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie účinkov krízy dodávok.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 28

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (28)  Opatrenia na strane dopytu, ako napríklad prechod na iné palivo alebo znižovanie dodávok plynu pre priemyselných veľkoodberateľov v hospodársky efektívnom poradí, môžu zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti, ak ich možno prijať rýchlo, a môžu výrazne znižovať dopyt v reakcii na prerušenie dodávok. Treba vyvinúť väčšie úsilie na podporu účinného využívania energie, najmä tam, kde sú potrebné opatrenia na strane dopytu. Zohľadniť sa musí environmentálny vplyv navrhovaných opatrení na strane dopytu a ponuky, pričom sa podľa možností uprednostnia také opatrenia, ktoré majú na životné prostredie najmenší vplyv. Zároveň treba zohľadniť bezpečnosť dodávok a aspekty konkurencieschopnosti.

  (28)  Opatrenia na strane dopytu, ako napríklad prechod na iné palivo alebo znižovanie dodávok plynu pre priemyselných veľkoodberateľov v hospodársky efektívnom poradí, môžu zohrávať cennú úlohu pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti, ak ich možno prijať rýchlo, a môžu výrazne znižovať dopyt v reakcii na prerušenie dodávok. Treba vyvinúť väčšie úsilie na podporu účinného využívania energie, najmä tam, kde sú potrebné opatrenia na strane dopytu. Prioritou by mali byť investície zamerané na využívanie trvalo udržateľného energetického potenciálu na miestnej úrovni. Zohľadniť sa musí environmentálny vplyv navrhovaných opatrení na strane dopytu a ponuky, pričom sa podľa možností uprednostnia také opatrenia, ktoré majú na životné prostredie najmenší vplyv. Zároveň treba zohľadniť bezpečnosť dodávok a aspekty konkurencieschopnosti.

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 32

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (32)  Preventívne akčné plány a núdzové plány by sa mali pravidelne aktualizovať a uverejňovať. Mali by podliehať partnerskému preskúmaniu. Proces partnerského preskúmania umožňuje včas zistiť nezrovnalosti a opatrenia, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť dodávok v iných členských štátoch, a tým zabezpečiť, aby plány z rôznych regiónov boli navzájom konzistentné. Členským štátom umožňuje aj výmenu najlepších postupov.

  (32)  Regionálne preventívne akčné plány a núdzové plány harmonizované s plánmi na vnútroštátnej úrovni sa musia pravidelne aktualizovať a uverejňovať. Mali by podliehať partnerskému preskúmaniu. Proces partnerského preskúmania umožňuje včas zistiť nezrovnalosti a opatrenia, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť dodávok v iných členských štátoch, a tým zabezpečiť, aby plány z rôznych regiónov boli navzájom konzistentné. Členským štátom umožňuje aj výmenu najlepších postupov.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 36

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (36)  Ako sa preukázalo v záťažovom teste z októbra 2014, na zaistenie bezpečnosti dodávok v celej Únii a udržanie celkových nákladov na minime je potrebná solidarita. Ak sa v ktoromkoľvek členskom štáte vyhlási stav núdze, mal by sa uplatniť dvojfázový prístup na posilnenie solidarity. Po prvé, všetky členské štáty, ktoré zaviedli vyššie štandardy v oblasti dodávok, by ich mali znížiť na štandardné hodnoty, aby mal trh s plynom väčšiu likviditu. Po druhé, ak sa prvým krokom nedosiahnu potrebné dodávky, susedné členské štáty, aj keď nie sú v stave núdze, by mali aktivovať ďalšie opatrenia na zabezpečenie dodávok pre domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v členskom štáte, ktorý sa ocitol v stave núdze. Členské štáty by mali identifikovať a opísať podrobnosti týchto solidárnych opatrení vo svojich núdzových plánoch na zabezpečenie spravodlivej a rovnocennej kompenzácie plynárenských podnikov.

  (36)  Ako sa preukázalo v záťažovom teste z októbra 2014, na zaistenie bezpečnosti dodávok v celej Únii a udržanie celkových nákladov na minime je potrebná solidarita založená na regionálnej spolupráci. Táto solidarita by sa mala vymedziť na troch úrovniach činnosti – dvojstrannej alebo regionálnej, medziregionálnej a na úrovni Únie – a nemala by sa ponechať len na samotnú regionálnu skupinu, ak je potrebný konzistentný a jednotný prístup na úrovni Únie. Ak sa v ktoromkoľvek členskom štáte vyhlási stav núdze, mal by sa uplatniť dvojfázový prístup na posilnenie solidarity. Po prvé, všetky členské štáty, ktoré zaviedli vyššie štandardy v oblasti dodávok, by ich mali znížiť na štandardné hodnoty, aby mal trh s plynom väčšiu likviditu. Po druhé, ak sa prvým krokom nedosiahnu potrebné dodávky, susedné členské štáty, aj keď nie sú v stave núdze, by mali aktivovať ďalšie opatrenia na zabezpečenie dodávok pre domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v členskom štáte, ktorý sa ocitol v stave núdze. Členské štáty by mali identifikovať a opísať podrobnosti týchto solidárnych opatrení vo svojich núdzových plánoch na zabezpečenie spravodlivej a rovnocennej kompenzácie plynárenských podnikov.

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 41

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (41)  Jedným z cieľov Únie je posilňovať Energetické spoločenstvo, čím by sa zabezpečilo účinné vykonávanie acquis Únie v oblasti energetiky, reforiem energetického trhu a stimulácie investícií do tohto odvetvia prostredníctvom užšej integrácie trhov energie Únie a Energetického spoločenstva. Patrí tam aj zavedenie spoločného krízového riadenia prostredníctvom navrhnutia preventívnych a núdzových plánov na regionálnej úrovni vrátane zmluvných strán Energetického spoločenstva. Okrem toho sa v oznámení Komisie o krátkodobej odolnosti európskej plynárenskej sústavy z októbra 2014 odkazuje na potrebu uplatňovať pravidlá vnútorného trhu s energiou na tok energie medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva. Z tohto hľadiska by sa po prijatí spoločného aktu mali určiť potrebné mechanizmy na zabezpečenie účinného krízového riadenia na hraniciach medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami, aby sa mohla uskutočňovať konkrétna spolupráca s ktoroukoľvek zmluvnou stranou Energetického spoločenstva, keď sa riadne zavedú požadované vzájomné ustanovenia.

  (41)  Jedným z cieľov Únie je posilňovať Energetické spoločenstvo, čím by sa zabezpečilo účinné vykonávanie acquis Únie v oblasti energetiky, reforiem energetického trhu a stimulácie investícií do tohto odvetvia prostredníctvom užšej integrácie trhov energie Únie a Energetického spoločenstva. Patrí tam aj zavedenie spoločného krízového riadenia prostredníctvom navrhnutia preventívnych a núdzových plánov na regionálnej úrovni vrátane zmluvných strán Energetického spoločenstva. Na tento účel by sa mali vypracovať prognózy spotreby na regionálnej úrovni a dostupných rezerv, ktoré by umožnili posilnenie schopnosti reagovať v prípade krízy. Okrem toho sa v oznámení Komisie o krátkodobej odolnosti európskej plynárenskej sústavy z októbra 2014 odkazuje na potrebu uplatňovať pravidlá vnútorného trhu s energiou na tok energie medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami Energetického spoločenstva. Z tohto hľadiska by sa po prijatí spoločného aktu mali určiť potrebné mechanizmy na zabezpečenie účinného krízového riadenia na hraniciach medzi členskými štátmi Únie a zmluvnými stranami, aby sa mohla uskutočňovať konkrétna spolupráca s ktoroukoľvek zmluvnou stranou Energetického spoločenstva, keď sa riadne zavedú požadované vzájomné ustanovenia.

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh nariadenia

  Odôvodnenie 43

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (43)  Ak sú k dispozícii spoľahlivé údaje o takej situácii mimo Únie, ktorá ohrozuje bezpečnosť dodávok jedného alebo viacerých členských štátov a ktorá môže spustiť mechanizmus včasného varovania zahŕňajúci Úniu a tretiu krajinu, Komisia by mala bezodkladne informovať Koordinačnú skupinu pre plyn a Únia by mala prijať primerané opatrenia v snahe upokojiť situáciu.

  (43)  Ak sú k dispozícii spoľahlivé údaje o takej situácii mimo Únie, ktorá ohrozuje bezpečnosť dodávok jedného alebo viacerých členských štátov a ktorá môže spustiť mechanizmus včasného varovania zahŕňajúci Úniu a tretiu krajinu, Komisia by mala bezodkladne informovať Koordinačnú skupinu pre plyn a Únia by mala prijať primerané opatrenia v snahe upokojiť situáciu. Ak to situácia umožňuje a existuje primeraná infraštruktúra, Komisia a členské štáty môžu tretím krajinám v kríze poskytnúť dočasnú pomoc.

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (1)  „chránený odberateľ“ je odberateľ v domácnosti pripojený k plynárenskej distribučnej sieti a v prípade, ak tak rozhodne príslušný členský štát, to môže byť aj jeden alebo viacero nasledujúcich subjektov:

  (1)  „chránený odberateľ“ je odberateľ v domácnosti pripojený k plynárenskej distribučnej sieti a v prípade, ak tak rozhodnú príslušné orgány v rámci každého regiónu, to môže byť aj jeden alebo viacero nasledujúcich subjektov:

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  malý alebo stredný podnik, pokiaľ je pripojený k plynárenskej distribučnej sieti, alebo základná sociálna služba, pokiaľ je pripojená k plynárenskej distribučnej alebo prepravnej sieti a pokiaľ takéto podniky alebo služby nepredstavujú spoločne viac ako 20 % celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v danom členskom štáte,

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (2)  „základná sociálna služba“ je zdravotná starostlivosť, pohotovostná alebo bezpečnostná služba;

  (2)  „základná sociálna služba“ je zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, starostlivosť o deti, pohotovostná alebo bezpečnostná a obranná služba;

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 3 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3a)  „malý a stredný podnik“ je subjekt, ktorý je napojený na prenosovú alebo distribučnú sieť s dostupnou alebo plánovanou kapacitou neprekračujúcou 5 MWh/h;

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 3 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3b)  „príslušný orgán“ je orgán štátnej správy alebo národný regulačný orgán ako svoj príslušný orgán, ktorý zabezpečuje vykonávanie opatrení stanovených v tomto nariadení;

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh nariadenia

  Článok 2 – odsek 2 – bod 3 c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  3c)  „dovoz z tretích krajín“ je dovoz plynu z tretích krajín, ktoré nie sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1a.  Komisia aktívne podporuje diverzifikáciu dodávok z tretích krajín, čo sa týka zdrojov energie, dodávateľov plynu aj plynárenských trás. Na tento účel Komisia vytvára podmienky na skvalitňovanie prepojení energetickej infraštruktúry medzi členskými štátmi a na dokončenie prepravných trás plynu vymedzených ako prioritné koridory v nariadení (EÚ) č. 347/20131a (nariadenie o TEN-E). „Núdzové zásobovacie koridory“ sú koncepcia, ktorá doplňuje a posilňuje regionálny prístup opísaný v prílohe I tohto nariadenia a ktorá označuje trasy dodávok plynu do Únie identifikované na pomoc členským štátom, aby mohli lepšie zmierniť účinky možného prerušenia dodávok a/alebo infraštruktúry.

   

  _________________

   

  1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. ES L 115 25.4.2013, s. 39).

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Komisia v prípade potreby koordinuje činnosti príslušných orgánov na regionálnej úrovni a na úrovni Únie, ako sa stanovujú v tomto nariadení, okrem iného prostredníctvom Koordinačnej skupiny pre plyn uvedenej v článku 14 alebo Skupiny pre krízové riadenie uvedenej v článku 11 ods. 4, najmä v prípade stavu núdze v regióne alebo v Únii podľa článku 11 ods. 1.

  5.  Komisia koordinuje činnosti príslušných orgánov na regionálnej úrovni a na úrovni Únie, ako sa stanovujú v tomto nariadení, okrem iného prostredníctvom Koordinačnej skupiny pre plyn uvedenej v článku 14 alebo Skupiny pre krízové riadenie uvedenej v článku 11 ods. 4, najmä v prípade stavu núdze v regióne alebo v Únii podľa článku 11 ods. 1.

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok, ktoré sa nachádzajú v preventívnych akčných plánoch a v núdzových plánoch, musia byť presne definované, transparentné, proporčné, nediskriminačné a overiteľné, nesmú neprimerane deformovať hospodársku súťaž a narúšať efektívne fungovanie vnútorného trhu s plynom, ani nesmú ohrozovať bezpečnosť dodávok plynu iných členských štátov ani Únie ako celku.

  6.  Preventívne regionálne akčné plány a núdzové plány musia vychádzať z vnútroštátnych plánov bezpečnosti dodávok plynu. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok, ktoré sa nachádzajú v preventívnych regionálnych akčných plánoch zladených s plánmi na národnej úrovni a v núdzových plánoch, musia byť presne definované, transparentné, proporcionálne, nediskriminačné, overiteľné, udržateľné a v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a energetiky a nesmú neprimerane deformovať hospodársku súťaž a narúšať efektívne fungovanie vnútorného trhu s plynom, ani nesmú ohrozovať bezpečnosť dodávok plynu iných členských štátov, regiónov ani Únie ako celku.

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 7 – písmeno c a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ca)  schopnosť uspokojovať dopyt chránených odberateľov plynu počas prerušenia z najväčším dodávateľom plynu;

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh nariadenia

  Článok 3 – odsek 7 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom zmeniť prílohu I na základe kritérií stanovených v prvom pododseku tohto odseku, ak si okolnosti vyžadujú zmenu regiónu.

  Zloženie regiónov možno prehodnotiť po ukončení posúdenia regionálneho rizika, preventívneho akčného plánu a núdzového plánu, ale najskôr v roku 2022. Akákoľvek zmena zloženia regióny by sa mala uskutočniť prostredníctvom revízie tohto nariadenia.

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh nariadenia

  Článok 4 – odsek 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  7.  Príslušný orgán zabezpečí, aby každá nová prepravná infraštruktúra prispievala k bezpečnosti dodávok prostredníctvom budovania dobre prepojenej siete, v prípade potreby aj prostredníctvom dostatočného množstva cezhraničných vstupných a výstupných bodov v súlade s dopytom trhu a zistenými rizikami. Príslušné orgány v posúdení rizík určia, či existujú vnútorné prekážky a či sú vnútroštátna vstupná kapacita a infraštruktúra, najmä prepravné siete, schopné prispôsobiť toky plynu na celoštátnej a cezhraničnej úrovni scenáru uvedenému v posúdení rizík, podľa ktorého dôjde k prerušeniu prevádzky samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry na celoštátnej úrovni a samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry spoločného záujmu v regióne.

  7. Príslušný orgán zabezpečí, aby každá nová prepravná infraštruktúra prispievala k bezpečnosti dodávok prostredníctvom budovania dobre prepojenej siete, v prípade potreby aj prostredníctvom dostatočného množstva cezhraničných vstupných a výstupných bodov v súlade s dopytom trhu a zistenými rizikami. Príslušné orgány v posúdení rizík určia, či existujú vnútorné prekážky a či sú vnútroštátna vstupná kapacita a infraštruktúra, najmä prepravné siete, schopné prispôsobiť toky plynu na celoštátnej a cezhraničnej úrovni scenáru uvedenému v posúdení rizík, podľa ktorého dôjde k prerušeniu prevádzky samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry na celoštátnej úrovni a samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry spoločného záujmu v regióne. Počas stavu núdze na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni či na úrovni Únie má tok plynu cez obojsmernú stálu kapacitu vytvorenú na zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu v jednom členskom štáte prednosť pred tokom plynu cez iné body v systéme. Príslušné orgány preskúmajú možnosť využiť príležitosti ponúkané v rámci NPE – Energetika a EŠIF všeobecne s cieľom rozvoja energetickej infraštruktúry v regiónoch a primeraných prepojení týchto regiónov.

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Príslušný orgán vyžaduje od ním určených plynárenských podnikov, aby prijali opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom členského štátu v každom z týchto prípadov:

  1.  Príslušný orgán vyžaduje od plynárenských podnikov, ktoré dodávajú zemný plyn chráneným odberateľom členského štátu, aby prijali opatrenia na zabezpečenie dodávok plynu chráneným odberateľom členského štátu v každom z týchto prípadov:

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh nariadenia

  Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Členské štáty musia najneskôr do 31. marca 2017 Komisii oznámiť svoje vymedzenie pojmu chránených odberateľov, objem ročnej spotreby plynu chránených odberateľov a ich percentuálny podiel z celkovej ročnej konečnej spotreby plynu v danom členskom štáte. Ak členský štát zahrnie do svojho vymedzenia pojmu chráneného odberateľa kategórie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b), v oznámení Komisii uvedie objem spotreby plynu zodpovedajúci odberateľom, ktorí patria do týchto kategórií, a percentuálny podiel každej z týchto skupín odberateľov na ročnom konečnom použití plynu.

  Príslušné orgány v rámci každého regiónu najneskôr do 31. marca 2017 oznámia Komisii vymedzenie pojmu chránených odberateľov v danom regióne, objem ročnej spotreby plynu chránenými odberateľmi a ich percentuálny podiel na celkovej ročnej konečnej spotrebe plynu v príslušných členských štátoch, ako aj to, ako by to mohlo ovplyvniť cezhraničné toky v regióne. Ak členský štát zahrnie do svojho vymedzenia pojmu chráneného odberateľa kategórie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b), v oznámení Komisii uvedie objem spotreby plynu zodpovedajúci odberateľom, ktorí patria do týchto kategórií, a percentuálny podiel každej z týchto skupín odberateľov na ročnom konečnom použití plynu.

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Príslušné orgány každého regiónu, ako sa uvádzajú v prílohe I, spoločne vykonajú na regionálnej úrovni posúdenie všetkých rizík ovplyvňujúcich bezpečnosť dodávok plynu. V posúdení sa zohľadnia všetky relevantné riziká, ako sú prírodné katastrofy, technologické, obchodné, sociálne, politické a iné riziká. Pri posúdení rizík sa:

  1.  Príslušné orgány každého regiónu, ako sa uvádzajú v prílohe I, na základe posúdenia rizík pre jednotlivé členské štáty v každom regióne spoločne vykonajú na regionálnej úrovni posúdenie všetkých rizík ovplyvňujúcich bezpečnosť dodávok plynu vrátane posúdenia rizík každého členského štátu regiónu vrátane posúdenia rizika každého členského štátu tohto regiónu. V posúdení sa zohľadnia všetky relevantné riziká, ako sú prírodné katastrofy, technologické, obchodné, sociálne, politické a iné riziká. Pri posúdení rizík sa najmä:

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 1 – písmeno c – bod ii a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  iia)   neschopnosť uspokojiť odhadovaný alebo vyrátaný dopyt chránených odberateľov v regióne počas prerušenia dodávok od samostatného najväčšieho dodávateľa;

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Príslušné orgány sa v rámci každého regiónu dohodnú na mechanizme spolupráce s cieľom uskutočniť posúdenie rizík v lehote stanovenej v odseku 5 tohto článku. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce pri posudzovaní rizík 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie posúdenia rizík a ich aktualizácií. Komisia môže zohrávať pomocnú úlohu pri príprave posúdenia rizík, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, môže ho pre daný región navrhnúť Komisia.

  Príslušné orgány sa v rámci každého regiónu dohodnú na mechanizme spolupráce s cieľom uskutočniť posúdenie rizík v lehote stanovenej v odseku 5 tohto článku. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce pri posudzovaní rizík 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie posúdenia rizík a ich aktualizácií. Komisia zohráva pomocnú úlohu pri príprave posúdenia rizík, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, vypracuje ho pre daný región Komisia.

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Plynárenské podniky, priemyselní odberatelia plynu, príslušné organizácie zastupujúce záujmy domácností a priemyselných odberateľov plynu, ako aj členské štáty a národný regulačný orgán, ak ním nie je príslušný orgán, spolupracujú s príslušnými orgánmi a na požiadanie poskytujú všetky potrebné informácie na posúdenie rizík.

  4.  Plynárenské podniky, priemyselní odberatelia plynu, príslušné organizácie zastupujúce záujmy domácností, chránených a priemyselných odberateľov plynu, ako aj členské štáty a národný regulačný orgán, ak ním nie je príslušný orgán, spolupracujú s príslušnými orgánmi a na požiadanie poskytujú všetky potrebné informácie na posúdenie rizík.

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh nariadenia

  Článok 6 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Posúdenie rizík sa po odsúhlasení všetkými členskými štátmi v regióne musí oznámiť Komisii po prvýkrát najneskôr do 1. septembra 2018. Posúdenie rizík sa aktualizuje každé štyri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie. Posúdenie rizík zohľadňuje pokrok dosiahnutý v oblasti investícií, ktoré sú potrebné na plnenie štandardu infraštruktúry stanoveného v článku 4, ako aj problémy s uplatňovaním nových alternatívnych riešení v danej krajine. Takisto stavia na skúsenostiach získaných prostredníctvom simulácie núdzových plánov uvedených v článku 9 ods. 2.

  5.  Posúdenie rizík sa po odsúhlasení všetkými členskými štátmi v regióne musí oznámiť Komisii po prvýkrát najneskôr do 1. septembra 2018. Posúdenie rizík sa aktualizuje každé štyri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie. Posúdenie rizík zohľadňuje pokrok dosiahnutý v oblasti investícií, ktoré sú potrebné na plnenie štandardu infraštruktúry stanoveného v článku 4, ako aj problémy s uplatňovaním nových alternatívnych riešení v danej krajine. Takisto stavia na skúsenostiach získaných prostredníctvom simulácie núdzových plánov uvedených v článku 9 ods. 2. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na posúdení rizík nedohodnú, Komisia predloží posúdenie rizík pre daný región v spolupráci s príslušnými orgánmi.

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Príslušné orgány členských štátov jednotlivých regiónov, ako sa uvádzajú v prílohe I, po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zastupujúcimi záujmy domácností a priemyselných odberateľov plynu vrátane výrobcov elektrickej energie, a národné regulačné orgány, pokiaľ nimi nie sú príslušné orgány, spoločne vypracujú:

  1.  Príslušné orgány členských štátov jednotlivých regiónov, ako sa uvádzajú v prílohe I, po porade s plynárenskými podnikmi, príslušnými organizáciami zastupujúcimi záujmy domácností, chránených a priemyselných odberateľov plynu vrátane výrobcov elektrickej energie, a národné regulačné orgány, pokiaľ nimi nie sú príslušné orgány, spoločne vypracujú súdržný rámec na úrovni Únie:

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ba)  opatrenia na deľbu nákladov medzi členskými štátmi v prípadoch, keď je odberateľ v jednom členskom štáte postihnutý prerušením dodávky plynu a je následkom chránených dodávok pre odberateľov v druhom členskom štáte nútený prejsť na iné palivá (v prípade elektrární z plynu na ropu).

  Pozmeňujúci návrh    44

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Na základe zlúčenia regionálnych plánov preventívnych opatrení a plánov pre stav núdze Komisia za konzultácií s príslušnými orgánmi, ACER a sieťou Entso-g pripraví akčný plán preventívnych opatrení a plán pre stav núdze na úrovni Únie.

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Účelom preventívneho akčného plánu a núdzového plánu je pomôcť zmapovať v Únii riziká a potenciál zmiernenia rizík, diferencovať opatrenia medzi príslušnými regiónmi, ako aj zhodnotiť osobitné potreby každého regiónu v porovnaní s ostatnými regiónmi.

  Pozmeňujúci návrh    46

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Príslušné orgány sa v rámci každého regiónu dohodnú na mechanizme spolupráce dostatočne včas s cieľom vypracovať plány, umožniť ich oznámenie, ako aj oznámenie aktualizovaných plánov.

  Príslušné orgány sa pamätajúc na zásadu európskej územnej spolupráce Únie v rámci každého regiónu dohodnú na mechanizme spolupráce dostatočne včas s cieľom vypracovať plány, umožniť ich oznámenie, ako aj oznámenie aktualizovaných plánov.

  Pozmeňujúci návrh    47

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Príslušné orgány pravidelne informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o pokroku dosiahnutom pri prípravách a prijímaní preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie plánov a ich aktualizácií. Komisia môže zohrávať pomocnú úlohu pri príprave plánov, najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, môže ho pre daný región navrhnúť Komisia. Príslušné orgány zabezpečia pravidelné monitorovanie vykonávania týchto plánov.

  Príslušné orgány pravidelne informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o pokroku dosiahnutom pri prípravách a prijímaní preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. Príslušné orgány informujú Koordinačnú skupinu pre plyn o dohodnutom mechanizme spolupráce 18 mesiacov pred konečným termínom na prijatie plánov a ich aktualizácií. Komisia zohráva pomocnú úlohu pri príprave posúdenia rizík všeobecne, a najmä pri vytváraní mechanizmu spolupráce. Ak sa príslušné orgány v rámci regiónu na mechanizme spolupráce nedohodnú, vypracuje ho pre daný región Komisia. Príslušné orgány zabezpečia pravidelné monitorovanie vykonávania týchto plánov.

  Pozmeňujúci návrh    48

  Návrh nariadenia

  Článok 7 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Na žiadosť príslušného orgánu sa môže vylúčiť uverejnenie konkrétnych častí preventívneho akčného plánu a núdzového plánu. V takomto prípade príslušný orgán poskytne Komisii podrobný súhrn plánov ich sprístupnenia verejnosti. Súhrn obsahuje aspoň všetky hlavné prvky plánov v súlade s prílohou V, aby sa účastníkom trhu poskytli dostatočné informácie na splnenie požiadaviek tohto nariadenia. Úplné verzie týchto plánov sú prístupné príslušným orgánom z ostatných regiónov, Komisii a Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER).

  Pozmeňujúci návrh    49

  Návrh nariadenia

  Článok 8 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Preventívny akčný plán sa od 1. marca 2019 aktualizuje každé štyri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie, alebo na žiadosť Komisie. Aktualizovaný plán zohľadňuje aktualizované posúdenie rizík a výsledky skúšok vykonaných v súlade s článkom 9 ods. 2. Na aktualizovaný plán sa uplatňuje článok 7 ods. 3 až 7.

  6.  Preventívny akčný plán sa od 1. marca 2019 aktualizuje aspoň každé štyri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie, alebo na žiadosť Komisie. Aktualizovaný plán zohľadňuje aktualizované posúdenie rizík a výsledky skúšok vykonaných v súlade s článkom 9 ods. 2. Na aktualizovaný plán sa uplatňuje článok 7 ods. 3 až 7.

  Pozmeňujúci návrh    50

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – písmeno h

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  h)  stanovuje, akým spôsobom môžu trhové opatrenia prispieť k zvládnutiu situácie na úrovni pohotovosti a k zmierneniu situácie v stave núdze;

  h)  stanovuje, akým spôsobom môžu trhové opatrenia, napríklad otvorenie dobrovoľného kolektívneho nákupu alebo aktivácie spoločných virtuálnych zásob plynu, prispieť k zvládnutiu situácie na úrovni pohotovosti a k zmierneniu situácie na úrovni núdze;

  Pozmeňujúci návrh    51

  Návrh nariadenia

  Článok 9 – odsek 1 – bod j a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ja)  stanovuje postupy pre prípad zlyhania dodávok plynu vo viacerých členských štátoch súčasne a postupy v prípade zníženia rezerv v členskom štáte v dôsledku ich využívania ako kompenzácie v zmysle zásady solidarity;

  Pozmeňujúci návrh    52

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  V prípade, že príslušný orgán vyhlási ktorúkoľvek z úrovní krízovej situácie uvedených v odseku 1, informuje o tom bezodkladne Komisiu a poskytne jej všetky potrebné informácie, najmä informácie o opatreniach, ktoré zamýšľa prijať. V prípade stavu núdze, ktorý môže mať za následok žiadosť o poskytnutie pomoci od Únie a jej členských štátov, príslušný orgán daného členského štátu o tom bezodkladne informuje Koordinačné centrum Komisie pre reakcie na núdzové situácie.

  2.  V prípade, že príslušný orgán vyhlási ktorúkoľvek z úrovní krízovej situácie uvedených v odseku 1, informuje o tom bezodkladne Komisiu a príslušné orgány v danom regióne a poskytne im všetky potrebné informácie, najmä informácie o opatreniach, ktoré zamýšľa prijať. V prípade stavu núdze, ktorý môže mať za následok žiadosť o poskytnutie pomoci od Únie a jej členských štátov, príslušný orgán daného členského štátu o tom bezodkladne informuje Koordinačné centrum Komisie pre reakcie na núdzové situácie.

  Pozmeňujúci návrh    53

  Návrh nariadenia

  Článok 10 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5a.  V prípade, že existuje konkrétna, závažná a spoľahlivá informácia o tom, že by mohlo dôjsť k situácii, ktorá pravdepodobne výrazne zhorší stav dodávok (včasné varovanie) v tretej krajine, Komisia vykoná vonkajšiu činnosť v súlade so súborom priorít stanovených v záveroch Rady o diplomacii v oblasti energetiky z 20. júla 2015 v spolupráci s tretími krajinami, okrem iného prostredníctvom účasti na konzultáciách, poskytovania mediačných služieb a vyslania osobitných jednotiek, ak je to potrebné.

  Pozmeňujúci návrh    54

  Návrh nariadenia

  Článok 10 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 10 a

   

  Núdzové zásobovacie koridory

   

  1.   Úlohy stanovené v tomto článku vykonáva ENTSO pre plyn od 1. novembra 2017.

   

  2.  Vykonáva celoúniovú simuláciu scenárov prerušenia dodávok a infraštruktúry. Tieto scenáre určí ENTSO pre plyn po porade s Koordinačnou skupinou pre plyn. Príslušné orgány poskytnú ENTSO pre plyn údaje potrebné na simulácie, ako sú hodnoty dopytu v čase dennej špičky, domáce výrobné kapacity a opatrenia na strane dopytu.

   

  Vykoná identifikáciu a preskúmanie núdzových zásobovacích koridorov, čím doplní regionálny prístup opísaný v prílohe I, podľa ktorého plyn môže prúdiť medzi regiónmi tak, aby sa zabránilo fragmentácii vnútorného trhu s plynom. Výsledky tohto preskúmania a návrh núdzových zásobovacích koridorov sa preskúmajú v koordinačnej skupine pre plyn.

   

  Celoúniová simulácia a núdzové zásobovacie koridory sa aktualizujú každé tri roky, pokiaľ si to okolnosti nevyžadujú častejšie.

   

  3.  V prípade stavu núdze vyhláseného jedným alebo viacerými príslušnými orgánmi členské štáty na núdzových zásobovacích koridoroch zabezpečia, aby boli poskytované všetky podstatné informácie, pokiaľ ide o dodávky plynu, najmä dostupné množstvo plynu, možné spôsoby a zdroje na prepravu plynu členským štátom, ktoré vyhlásili núdzový stav. Členské štáty na núdzových zásobovacích koridoroch zabezpečia, aby žiadne opatrenia nebránili dodávke plynu do členských štátov, ktoré vyhlásili núdzový stav.

   

  4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 s cieľom určiť tieto núdzové zásobovacie koridory.

  Pozmeňujúci návrh    55

  Návrh nariadenia

  Článok 11 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Na žiadosť príslušného orgánu, ktorý vyhlásil stav núdze, a po overení v súlade s článkom 10 ods. 5 môže Komisia vyhlásiť regionálny stav núdze alebo stav núdze v Únii. Na žiadosť aspoň dvoch príslušných orgánov, ktoré vyhlásili stav núdze, a po overení v súlade s článkom 10 ods. 5 a v prípade, že sú dôvody stavu núdze prepojené, Komisia vyhlási, podľa situácie, regionálny stav núdze alebo stav núdze v Únii. Vo všetkých prípadoch Komisia zhromaždí stanoviská, pričom využije komunikačné prostriedky najvhodnejšie pre danú situáciu, a riadne zohľadní všetky relevantné informácie od iných príslušných orgánov. Keď Komisia usúdi, že dôvody regionálneho stavu núdze alebo stavu núdze v Únii pominuli a stav núdze už nie je opodstatnený, Komisia vyhlási koniec regionálneho stavu núdze alebo stavu núdze v Únii. V každom prípade Komisia svoje rozhodnutie odôvodní a informuje o ňom Radu.

  1.  Na žiadosť príslušného orgánu, ktorý vyhlásil stav núdze, a po overení v súlade s článkom 10 ods. 5 môže Komisia vyhlásiť stav núdze pre osobitne zasiahnutý región alebo Úniu. Na žiadosť aspoň dvoch príslušných orgánov, ktoré vyhlásili stav núdze, a po overení v súlade s článkom 10 ods. 5 a v prípade, že sú dôvody stavu núdze prepojené, Komisia vyhlási, podľa situácie, regionálny stav núdze alebo stav núdze v Únii. Vo všetkých prípadoch Komisia zhromaždí stanoviská, pričom využije komunikačné prostriedky najvhodnejšie pre danú situáciu, a riadne zohľadní všetky relevantné informácie od iných príslušných orgánov. Keď Komisia usúdi, že dôvody regionálneho stavu núdze alebo stavu núdze v Únii pominuli a stav núdze už nie je opodstatnený, Komisia vyhlási koniec regionálneho stavu núdze alebo stavu núdze v Únii. V každom prípade Komisia svoje rozhodnutie odôvodní a informuje o ňom Radu.

  Pozmeňujúci návrh    56

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek -1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  -1.  V kontexte budúcej energetickej Únie má bezpečnosť dodávok energie osobitný význam. Členské štáty pri rozvoji svojich politík v oblasti energetiky koordinujú činnosť so svojimi susedmi a spolupracujú s nimi. Komisia na ten účel preskúma, ako by bolo možné zjednodušiť súčasnú architektúru národných preventívnych a núdzových opatrení, a to na regionálnej úrovni, ako aj na úrovni Únie.

  Pozmeňujúci návrh    57

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Prvý pododsek sa uplatňuje na základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v takom rozsahu, v akom sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu chránených odberateľov v príslušnom členskom štáte.

  Prvý pododsek sa uplatňuje na základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania v takom rozsahu, v akom sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu chránených odberateľov v príslušnom regióne.

  Pozmeňujúci návrh    58

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 2 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a.  Ak sa dotknuté členské štáty nedokážu dohodnúť na okolnostiach odôvodňujúcich obnovenie dodávok pre iných odberateľov ako domácnosti, základné sociálne služby a zariadenia diaľkového vykurovania, Komisia po konzultácii s Koordinačnou skupinou pre plyn a v súlade s článkom 10 ods. 1 predloží posúdenie štandardu dodávok v členských štátoch, ktoré vyhlásili stav núdze v rámci krízovej situácie.

  Pozmeňujúci návrh    59

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Technické, právne a finančné mechanizmy na uplatňovanie odseku 3 sa dohodnú medzi členskými štátmi, ktoré sú priamo vzájomne prepojené a opísané v núdzových plánoch svojich príslušných regiónov. Takéto mechanizmy sa môžu okrem iného týkať cien plynu, ktoré sa majú uplatňovať, použitia prepojovacích vedení vrátane obojsmernej kapacity, objemu plynu a pokrytia kompenzačných nákladov. Pri vykonávaní povinnosti stanovenej v odseku 3 sa uprednostňujú trhové opatrenia, ako sú aukcie. V prípade, že technické, právne a finančné mechanizmy potrebné na uplatňovanie odseku 3 sa zmenia, musí sa príslušný núdzový plán zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

  4.  Technické, právne a finančné mechanizmy na uplatňovanie odseku 3 sa dohodnú medzi členskými štátmi, ktoré sú priamo vzájomne prepojené a opísané v núdzových plánoch svojich príslušných regiónov. Pre každé z regionálnych zoskupení Komisia pripraví minimálny rámec pre navrhnuté mechanizmy, ktoré sa budú okrem iného týkať cien plynu, ktoré sa majú uplatňovať, použitia prepojovacích vedení vrátane zaručenej dostupnosti obojsmernej kapacity, objemu plynu a pokrytia kompenzačných nákladov. Pri vykonávaní povinnosti stanovenej v odseku 3 sa uprednostňujú trhové opatrenia, ako sú aukcie. V prípade, že technické, právne a finančné mechanizmy potrebné na uplatňovanie odseku 3 sa zmenia, musí sa príslušný núdzový plán zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať. Komisia pripraví vzor dojednaní o solidarite vrátane vzorových doložiek a uverejní ho.

  Pozmeňujúci návrh    60

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Odsek 2 sa uplatňuje od 1. marca 2019.

  5.  Odsek 2 sa uplatňuje od 1. októbra 2018.

  Pozmeňujúci návrh    61

  Návrh nariadenia

  Článok 12 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Ak sa členským štátom nepodarí dohodnúť sa na potrebných technických, právnych a finančných mechanizmoch, Komisia môže navrhnúť rámec takýchto opatrení vo svojom stanovisku a v rozhodnutí o plánoch.

  6.  Ak sa členské štáty nedohodnú na potrebných technických, právnych a finančných mechanizmoch, Komisia vypracuje rámec takýchto opatrení vo svojom stanovisku a rozhodnutí o plánoch.

  Pozmeňujúci návrh    62

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 – písmeno a – bod vi

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  vi)  podmienky na pozastavenie dodávok plynu.

  vi)  podmienky na opätovné prerokovanie a pozastavenie dodávok plynu.

  Pozmeňujúci návrh    63

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 6 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  príslušnému orgánu a Komisii bezodkladne po ich uzavretí alebo úprave zmluvy o dodávkach plynu s trvaním viac než 1 rok uzavreté alebo upravené po [Úrad pre publikácie: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], ktoré samostatne alebo spolu s inými zmluvami s tým istým dodávateľom alebo jeho pridruženými spoločnosťami prekračujú prahovú hodnotu 8 miliárd kubických metrov alebo zabezpečujú viac ako 40 % ročnej spotreby zemného plynu v dotknutom členskom štáte. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na úpravy týkajúce sa iba ceny plynu. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na všetky obchodné dohody týkajúce sa plnenia zmluvy o dodávkach plynu.

  b)  príslušnému orgánu a Komisii bezodkladne po ich uzavretí alebo úprave zmluvy o dodávkach plynu s tým istým dodávateľom z tretej krajiny alebo s jeho pridruženými spoločnosťami s trvaním viac než 1 rok uzavreté alebo upravené po [Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], ktoré samostatne alebo spolu so zmluvami iných plynárenských podnikov na tom istom trhu s tým istým dodávateľom alebo jeho pridruženými spoločnosťami prekračujú prahovú hodnotu 8 miliárd kubických metrov alebo zabezpečujú viac ako 40 % ročného dovozu plynu z tretích krajín do dotknutého členského štátu. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na ceny plynu. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na všetky obchodné dohody týkajúce sa plnenia zmluvy o dodávkach plynu. Na tento účel národné regulačné orgány každoročne monitorujú štruktúru ponuky na trhu a informujú príslušné plynárenské podniky, keď sa prekročí prah 40 %. Táto informácia sa každý rok oznámi najneskôr 1. júna vždy na rok nasledujúci po roku, za ktorý sa prahová hodnota vypočítala.

  Pozmeňujúci návrh    64

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 8 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  8a.  V prípade, že sa pri posudzovaní zmlúv o dodávkach plynu predložených v súlade s písmenom b odseku 6 a s odsekom 7 zistia akékoľvek ustanovenia v rozpore s právom Únie, Komisia o tom informuje príslušný subjekt aj príslušný orgán a vyžiada si také zmeny v zmluve, aby sa odstránili ustanovenia, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Daný subjekt alebo príslušný orgán môže prizvať Komisiu, aby sa zúčastnila diskusie zameranej na odstránenie nesúladov s právom Únie.

  Pozmeňujúci návrh    65

  Návrh nariadenia

  Článok 13 – odsek 9 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  9a.  Komisia zohľadní informácie prijaté podľa tohto článku pri príprave zoznamu osvedčených postupov a protiprávnych ustanovení pre potreby príslušných orgánov a národných podnikov.

  Pozmeňujúci návrh    66

  Návrh nariadenia

  Článok 14 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Koordinačná skupina pre plyn je zriadená s cieľom uľahčovať koordináciu opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok plynu. Skupinu tvoria zástupcovia členských štátov, najmä ich príslušné orgány, ako aj Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra‟), ENTSO pre plyn a zastupiteľské subjekty príslušného priemyselného odvetvia a príslušných odberateľov. Komisia po porade s členskými štátmi rozhodne o zložení skupiny, pričom zabezpečí jej úplnú reprezentatívnosť. Skupine predsedá Komisia. Skupina prijme svoj rokovací poriadok.

  1.  Koordinačná skupina pre plyn je zriadená s cieľom uľahčovať koordináciu opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok plynu. Skupinu tvoria zástupcovia členských štátov, najmä ich príslušné orgány, miestne a regionálne orgány, ako aj Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“), ENTSO pre plyn a zastupiteľské subjekty príslušného priemyselného odvetvia a príslušných odberateľov. Komisia po porade s členskými štátmi rozhodne o zložení skupiny, pričom zabezpečí jej úplnú reprezentatívnosť. Skupine predsedá Komisia. Skupina prijme svoj rokovací poriadok.

  Pozmeňujúci návrh    67

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  V článku 3 ods. 2 druhej vete, článku 3 ods. 6, článku 4 ods. 3, 4 a 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1 písm. d), článku 7 ods. 5 písm. b) a e), článku 8 ods. 1 písm. e), g), i), článku 8 ods. 4 písm. b) a c), článku 9 ods. 1 písm. j) a m), článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 4, článku 11 ods. 5 a článku 12 sa stanovujú povinnosti pre členské štáty voči zmluvným stranám Energetického spoločenstva, a to podľa nasledujúceho postupu:

  1.  V článku 3 ods. 2 druhej vete, článku 3 ods. 6, článku 4 ods. 3, 4 a 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1 písm. d), článku 7 ods. 5 písm. b) a e), článku 8 ods. 1 písm. e), g), i), článku 8 ods. 4 písm. b) a c), článku 9 ods. 1 písm. j), ja) a m), článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 4, článku 11 ods. 5 a článku 12 sa stanovujú povinnosti pre členské štáty voči zmluvným stranám Energetického spoločenstva, a to podľa nasledujúceho postupu:

  Pozmeňujúci návrh    68

  Návrh nariadenia

  Článok 15 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  1a.  V prípade uplatňovania zásady solidarity uvedenej v článku 12 zmluvné strany Energetického spoločenstva poskytnú orgánom susedných členských štátov dostatočné informácie v súlade s článkom 13.

  POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

  Názov

  Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu

  Referenčné čísla

  COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  7.3.2016

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  REGI

  7.3.2016

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum menovania

  Tomasz Piotr Poręba

  17.3.2016

  Prerokovanie vo výbore

  16.6.2016

   

   

   

  Dátum prijatia

  8.9.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  17

  9

  6

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu

  Referenčné čísla

  COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

  Dátum predloženia v EP

  10.2.2016

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  7.3.2016

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  7.3.2016

  ECON

  7.3.2016

  ENVI

  7.3.2016

  IMCO

  7.3.2016

   

  TRAN

  7.3.2016

  REGI

  7.3.2016

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  ECON

  12.5.2016

  ENVI

  21.3.2016

  IMCO

  15.3.2016

  TRAN

  14.3.2016

  Spravodajcovia

         dátum menovania

  Jerzy Buzek

  23.2.2016

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  20.4.2016

  14.6.2016

  12.7.2016

   

  Dátum prijatia

  13.10.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  55

  5

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Michael Cramer, Maria Grapini

  Dátum predloženia

  20.10.2016