Förfarande : 2016/0030(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0310/2016

Ingivna texter :

A8-0310/2016

Debatter :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Omröstningar :

PV 12/09/2017 - 7.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0327

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1196kWORD 180k
20.10.2016
PE 580.796v02-00 A8-0310/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Jerzy Buzek

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE för utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling  
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0052),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0035/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från det österrikiska förbundsrådet och det bulgariska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för regional utveckling (A8‑0310/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Naturgas (nedan kallad gas) är en väsentlig beståndsdel i unionens energiförsörjning. En stor del av denna gas importeras till unionen från tredjeländer.

(1)  Naturgas (nedan kallad gas) är en väsentlig beståndsdel i unionens energiförsörjning. En trygg gasförsörjning är därför en central del av unionens samlade energitrygghet, som är relevant för unionens konkurrenskraft och tillväxt. Även om över 50 % av gaskonsumtionen i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för närvarande täcks av inhemsk produktion importeras en växande andel gas från tredjeländer. Att förbättra unionens energitrygghet och göra dess gasmarknad mer motståndskraftig kräver därför att man inrättar ett stabilt, marknadsbaserat regelverk för att utveckla gasproduktionen från inhemska källor. Att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor minskar dessutom unionens beroende av gasimport, och därmed beroendet av dominerande externa leverantörer.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Sedan 2000 har EU:s efterfrågan på gas minskat med 14 % och sedan 2010 med 23 %, delvis på grund av den ekonomiska krisen, men också på grund av att energieffektivitetsåtgärder har genomförts. Enligt principen om att energieffektivitet ska sättas främst bör energieffektivitetsåtgärder fortsätta att spela en viktig roll i övergången till ett hållbarare, konkurrenskraftigare och säkrare energisystem, eftersom det är det effektivaste sättet att minska utsläppen, införa besparingar för konsumenterna och minska EU:s importberoende. I detta sammanhang är det av särskild vikt att energieffektiviteten i byggnader förbättras, eftersom gas utgör ungefär hälften av den huvudsakliga energiförbrukningen för uppvärmning och kylning i unionen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Ett allvarligt avbrott i gasförsörjningen kan påverka alla medlemsstater, unionen som helhet och avtalsslutande parter som omfattas av fördraget om upprättande av en energigemenskap som undertecknades i Aten den 25 oktober 2005. Det kan också allvarligt skada unionens ekonomi och kan få allvarliga sociala följder, framför allt för utsatta konsumentgrupper.

(2)  Det stora ömsesidiga beroendet mellan medlemsstaterna och europeiska tredjeländer är också utmärkande för energiområdet. Ett allvarligt avbrott i gasförsörjningen i ett land kan påverka flera andra medlemsstater, unionen eller avtalsslutande parter som omfattas av fördraget om upprättande av en energigemenskap (de avtalsslutande parterna i energigemenskapen). Det kan försvaga den övergripande tryggheten, allvarligt skada ekonomin och få allvarliga sociala följder, framför allt för utsatta konsumentgrupper, i synnerhet i länder som är alltför beroende av en enda dominerande leverantör.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Denna förordning syftar till att säkerställa att alla erforderliga åtgärder vidtas för att trygga en oavbruten gasförsörjning i hela unionen, särskilt till skyddade kunder i händelse av svåra klimatförhållanden eller avbrott i gasförsörjningen. Dessa mål bör uppnås genom de mest kostnadseffektiva åtgärderna och på ett sådant sätt att energimarknaderna inte snedvrids.

(3)  Denna förordning syftar till att säkerställa att alla erforderliga åtgärder vidtas för att trygga en oavbruten gasförsörjning i hela unionen, särskilt till skyddade kunder i händelse av svåra klimatförhållanden eller avbrott i gasförsörjningen. Detta bör uppnås genom kostnadseffektiva åtgärder, på ett sådant sätt att energimarknaderna inte snedvrids, i enlighet med artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och målen för strategin för energiunionen som fastställs i kommissionens meddelande av den 28 maj 2014.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen har redan haft en betydande positiv inverkan på situationen i unionen när det gäller en trygg gasförsörjning, både när det gäller beredskap och mildrande åtgärder. Medlemsstaterna är bättre rustade att möta en försörjningskris nu när de är skyldiga att upprätta planer som omfattar förebyggande åtgärder och krisåtgärder, och de är bättre skyddade nu när de måste fullgöra ett antal skyldigheter som gäller infrastrukturkapacitet och gasförsörjning. I rapporten om tillämpningen av förordning (EU) nr 994/2010 från oktober 2014 lyftes fram områden där förbättringar av den förordningen skulle kunna främja unionens försörjningstrygghet ytterligare.

(4)  Befintlig EU-lagstiftning, i synnerhet relevanta delar av det tredje energipaketet och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/20101a, har redan haft en betydande positiv inverkan för att trygga unionens gasförsörjning, både när det gäller beredskap och mildrande åtgärder. Medlemsstaterna är bättre rustade att möta en försörjningskris nu när de är skyldiga att upprätta planer som omfattar förebyggande åtgärder och krisåtgärder, och de är bättre skyddade nu när de måste fullgöra ett antal skyldigheter som gäller infrastrukturkapacitet och gasförsörjning. I rapporten om tillämpningen av förordning (EU) nr 994/2010 från oktober 2014 lyftes fram områden där förbättringar av den förordningen skulle kunna främja unionens gasförsörjningstrygghet ytterligare.

 

_______________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG Text av betydelse för EES (EUT L 295, 12.11.2010, s. 1).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I kommissionens meddelande från oktober 2014 om det europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott på kort sikt13 analyserades verkningarna av ett partiellt eller totalt avbrott i gasförsörjningen från Ryssland och konstaterades att rent nationella strategier inte är särskilt effektiva i händelse av allvarliga störningar med tanke på deras omfattning, som per definition är begränsad. Detta stresstest visade hur en mer samarbetsinriktad strategi mellan medlemsstaterna avsevärt kan minska effekterna av mycket allvarliga avbrottsscenarier i de mest utsatta medlemsstaterna.

(5)  I kommissionens meddelande av den 16 oktober 2014 om det europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott på kort sikt13 analyserades verkningarna av ett partiellt eller totalt avbrott i gasförsörjningen från Ryssland och konstaterades att många nationella strategier är ensidiga, otillräckligt samordnade eller inte tillräckligt samarbetsinriktade och därför inte särskilt effektiva i händelse av allvarliga störningar. Detta stresstest visade att en mer samarbetsinriktad strategi mellan medlemsstaterna avsevärt kan minska effekterna av mycket allvarliga avbrottsscenarier i de mest utsatta medlemsstaterna.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 final

13 COM(2014)0654

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Kommissionens meddelande En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik14 från februari 2015 belyser det faktum att energiunionen bygger på solidaritet och förtroende, som är nödvändiga komponenter i energitryggheten. Denna förordning bör syfta till att öka solidariteten och förtroendet mellan medlemsstaterna och bör införa de åtgärder som krävs för att nå dessa mål och därmed bana väg för genomförandet av energiunionen.

(6)  Energitrygghet är ett av målen i strategin för energiunionen, i enlighet med kommissionens meddelande En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik av den 25 februari 201514. Meddelandet belyser det faktum att energiunionen bygger på solidaritet, en princip som fastställs i artikel 194 i EUF-fördraget, och förtroende, som är nödvändiga komponenter i energitryggheten. Denna förordning syftar till att öka solidariteten och förtroendet mellan medlemsstaterna och införa de åtgärder som krävs för att nå dessa mål och därmed bidra till att nå ett av målen förenergiunionen.

__________________

__________________

14 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken, COM(2015) 80 final.

14 COM(2015)080

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  En inre gasmarknad som fungerar smidigt är den bästa garantin för en trygg energiförsörjning i unionen och för att minska enskilda medlemsstaters utsatthet för de skadliga effekterna av försörjningsavbrott. Om försörjningstryggheten är hotad i en medlemsstat finns det en risk för att åtgärder som vidtas ensidigt av den medlemsstaten kan äventyra den inre gasmarknadens funktion och skada gasförsörjningen till kunder i andra medlemsstater. För att den inre gasmarknaden ska kunna fungera även vid bristande försörjning måste det sörjas för solidaritet och samordning vid försörjningskriser, både vad gäller förebyggande åtgärder och insatser vid faktiska försörjningsavbrott.

(7)  En väl sammanlänkad och väl fungerande inre gasmarknad utan energiöar som fungerar smidigt, tillsammans med ett energisystem som tydligt siktar mot ständigt förbättrad effektivitet och minskad efterfrågan, är ett bra sätt att trygga gasförsörjningen i unionen och samtidigt minska enskilda medlemsstaters utsatthet för skadliga effekter av försörjningsavbrott. Om gasförsörjningstryggheten är hotad i en medlemsstat finns det en risk för att åtgärder som vidtas ensidigt av den medlemsstaten kan skada gasförsörjningen till kunder i andra medlemsstater och inverka negativt på den inre gasmarknadens funktion och orsaka kostsamma strandade tillgångar. För att den inre gasmarknaden ska kunna fungera även vid bristande försörjning måste det sörjas för solidaritet och samordning på regional och unionsnivå, både vad gäller förebyggande åtgärder och insatser vid faktiska försörjningsavbrott. Åtgärder som vidtas i detta sammanhang bör i största möjliga mån följa principerna för marknadsekonomin.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Unionen bör ytterligare diversifiera energikällor, leverantörer och leveransvägar, vilket är en förutsättning för energitrygghet. Den bör uppnå detta genom diversifieringsprojekt som är helt i linje med unionens lagstiftning och principer och med unionens långsiktiga politiska mål och prioriteringar. Projekt som inte uppfyller dessa kriterier bör inte stödjas med EU-medel.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  En verkligt sammanlänkad inre energimarknad med flera inträdespunkter och omvända flöden kan bara åstadkommas genom att man sammanlänkar gasnäten fullt ut, bygger nav för flytande naturgas (LNG) i Syd- och Östeuropa, slutför den nord-sydliga och södra gaskorridoren samt ytterligare utvecklar den inhemska produktionen. Det behövs därför en snabbare utveckling av sammanlänkningar och projekt som syftar till att diversifiera energiförsörjningskällorna i enlighet med vad som redan anges i slutlistan i strategin för energitrygghet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Hittills har potentialen för effektivare och mindre kostsamma åtgärder genom regionalt samarbete inte utnyttjats fullt ut. Detta beror inte endast på bättre samordning av nationella mildrande åtgärder i krissituationer, utan också av nationella förebyggande åtgärder, såsom nationell lagring eller nationell politik som avser flytande naturgas (LNG), vilket kan vara strategiskt viktigt i vissa regioner.

(8)  Hittills har potentialen för regionalt samarbete i syfte att införa effektivare och mindre kostsamma åtgärder inte utnyttjats fullt ut. Detta gäller bättre samordning av nationella mildrande åtgärder i krissituationer liksom nationella förebyggande åtgärder, såsom nationell lagring eller nationell politik som avser flytande naturgas (LNG), vilket kan vara strategiskt viktigt i vissa regioner.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Regionala tillvägagångssätt både bland medlemsstaterna och med de avtalsslutande parterna till energigemenskapen kommer att påskynda marknadsintegration, inbegripet genom skapandet av regionala nav för att öka marknadslikviditeten. Sådana samarbetsmekanismer kan bidra till att effektivisera det politiska och energimarknadsmässiga samarbetet och underlätta gemensamma beslut om viktiga gasinfrastrukturinvesteringar i regionerna. Kunskap och information kan utvecklas gemensamt om frågor som energilagringsanläggningar och anbudsförfaranden för LNG och sammanlänkningar.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I en anda av solidaritet bör regionalt samarbete, som omfattar såväl offentliga myndigheter som naturgasföretag, vara rättesnöret för denna förordning, för att fastställa de relevanta riskerna i varje region och optimera fördelarna med samordnade åtgärder för att mildra dem och genomföra de åtgärder som är mest kostnadseffektiva för konsumenterna i unionen.

(9)  I en anda av solidaritet är regionalt samarbete, som omfattar såväl offentliga myndigheter som naturgasföretag, rättesnöret för denna förordning, i syfte att fastställa de relevanta riskerna i varje region, optimera fördelarna med samordnade åtgärder för att mildra dem och samtidigt sörja för att åtgärderna är i linje med marknadsekonomiprinciperna, kostnadseffektiva för kunderna samt bidrar till rimliga energipriser för medborgarna. Regionalt samarbete bör successivt kompletteras med ett starkare unionsperspektiv, som gör det möjligt att utnyttja alla tillgängliga försörjningsmöjligheter och verktyg på hela den inre gasmarknaden. En bedömning på unionsnivå av försörjningskorridorer i krislägen bör komplettera och främja den regionala strategin i bilaga I.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  I en anda av systemintegration bör samarbetet mellan el- och gasmyndigheter och företag vara ett annat rättesnöre för denna förordning, för att fastställa de relevanta synergierna mellan utvecklingen och driften av gas- och elsystem samt optimera fördelarna med samordnade strategier för att genomföra de åtgärder som är mest kostnadseffektiva för EU:s konsumenter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Vissa kunder, däribland hushåll och kunder som tillhandahåller viktiga samhällstjänster, är särskilt sårbara och kan behöva socialt skydd. En definition av sådana skyddade kunder bör inte stå i konflikt med unionens solidaritetsmekanismer.

(10)  Vissa kunder, däribland hushåll och kunder som tillhandahåller viktiga samhällstjänster, är särskilt sårbara för försörjningsavbrott och behöver speciellt skydd. En definition av sådana skyddade kunder bör harmoniseras i hela unionen.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Ansvaret för att trygga gasförsörjningen bör delas mellan naturgasföretagen och medlemsstaterna, genom sina behöriga myndigheter, och kommissionen, inom deras respektive behörighetsområden. Ett sådant delat ansvar kräver ett mycket nära samarbete mellan dessa parter. Kunder som använder gas för elproduktion eller industriella ändamål kan dock också ha en viktig funktion att fylla för en trygg gasförsörjning, eftersom de kan reagera på en kris genom att vidta åtgärder på efterfrågesidan, till exempel avbrytbara kontrakt och övergång till andra bränslen, vilket har en direkt inverkan på balansen mellan utbud och efterfrågan.

(11)  Ansvaret för att trygga gasförsörjningen bör delas mellan naturgasföretagen och medlemsstaterna, genom sina behöriga myndigheter, och kommissionen, inom deras respektive behörighetsområden. Ett sådant delat ansvar kräver ett mycket nära samarbete mellan dessa parter. Kunder som använder gas för elproduktion eller industriella ändamål kan dock också ha en viktig funktion att fylla för en trygg gasförsörjning, eftersom de kan reagera på en kris genom att vidta åtgärder på efterfrågesidan, till exempel avbrytbara kontrakt och övergång till andra bränslen, vilket har en direkt inverkan på balansen mellan utbud och efterfrågan. En trygg gasförsörjning för sådana kunder kan också anses central i vissa fall. De bör kunna beviljas en viss skyddsnivå genom att man ser till att de under en kris är bland de sista konsumenterna, före de skyddade kunderna, som måste avstå från försörjning. Medlemsstaterna bör kunna tillhandahålla denna möjlighet när de identifierar de försörjningsbegränsningar som ska tillämpas vid en kris.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG15 bör de behöriga myndigheterna bedriva ett nära samarbete med andra relevanta nationella myndigheter, särskilt nationella tillsynsmyndigheter, när de utför de uppgifter som anges i denna förordning.

(Berör inte den svenska versionen.)  

__________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Förordning (EU) nr 994/2010 ålägger systemansvariga för överföringssystem att möjliggöra ständig kapacitet för dubbelriktade flöden över alla gränsöverskridande sammanlänkningar, såvida inte ett undantag har beviljats från denna skyldighet. Syftet är att se till att de eventuella fördelarna med ständig kapacitet för dubbelriktade flöden alltid beaktas när en ny sammanlänkning planeras. Kapacitet för dubbelriktade flöden kan dock användas för gasförsörjning både till den angränsande medlemsstaten och till andra medlemsstater längs gasförsörjningskorridoren. Fördelarna för försörjningstryggheten med att möjliggöra ständig kapacitet för dubbelriktade flöden måste därför ses i ett bredare perspektiv, i en anda av solidaritet och ökat samarbete. En kostnads-nyttoanalys som tar hänsyn till hela transportkorridoren bör därför göras när genomförandet av kapacitet för dubbelriktade flöden övervägs. De behöriga myndigheterna bör därför vara skyldiga att ompröva de undantag som beviljas enligt förordning (EU) nr 994/2010 på grundval av resultaten av de regionala riskbedömningarna.

(14)  Förordning (EU) nr 994/2010 ålägger systemansvariga för överföringssystem att möjliggöra ständig kapacitet för dubbelriktade flöden över alla gränsöverskridande sammanlänkningar, såvida inte ett undantag har beviljats från denna skyldighet. Syftet är att se till att de eventuella fördelarna med ständig kapacitet för dubbelriktade flöden alltid beaktas när en ny sammanlänkning planeras. Kapacitet för dubbelriktade flöden kan dock användas för gasförsörjning både till den angränsande medlemsstaten och till andra medlemsstater längs gasförsörjningskorridoren. Fördelarna för en trygg gasförsörjning med att möjliggöra ständig kapacitet för dubbelriktade flöden måste ses i ett bredare perspektiv, i en anda av solidaritet och ökat samarbete. En övergripande kostnads-nyttoanalys som tar hänsyn till hela transportkorridoren bör göras när genomförandet av kapacitet för dubbelriktade flöden övervägs. De behöriga myndigheterna bör vara skyldiga att ompröva de undantag som beviljas enligt förordning (EU) nr 994/2010 på grundval av resultaten av de regionala riskbedömningarna. Det övergripande målet bör vara att ha en växande dubbelriktad kapacitet och begränsa en enkelriktad kapacitet för framtida gränsöverskridande projekt till ett minimum.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  I förordningen fastställs normer för försörjningstrygghet som är tillräckligt harmoniserade och åtminstone täcker den situation som uppstod i januari 2009 då gasförsörjningen från Ryssland avbröts. I dessa normer beaktas skillnaden mellan medlemsstaterna, skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster samt åtgärder till skydd för kunderna som avses i artikel 3 i direktiv 2009/73/EG. Normer för försörjningstrygghet bör vara stabila, så att rättsläget blir tillräckligt tydligt, och bör vara klart definierade och bör inte påtvinga naturgasföretag orimliga och oproportionerliga bördor. De bör också garantera unionens naturgasföretag lika tillgång till nationella kunder.

(16)  I denna förordning fastställs normer för en trygg gasförsörjning som är tillräckligt harmoniserade och åtminstone täcker den situation som uppstod i januari 2009 då gasförsörjningen från Ryssland avbröts. I dessa normer beaktas skillnaden mellan medlemsstaterna, skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster samt åtgärder till skydd för kunderna som avses i artikel 3 i direktiv 2009/73/EG. Normer för försörjningstrygghet bör vara stabila, så att rättsläget blir tillräckligt tydligt, och bör vara klart definierade och bör inte påtvinga naturgasföretag orimliga och oproportionerliga bördor. De bör också garantera unionens naturgasföretag lika tillgång till nationella kunder.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  För att ta hänsyn till skillnaderna mellan medlemsstaterna bör medlemsstaterna, utan att det påverkar deras rättigheter och skyldigheter avseende solidaritet vid tillkännagivande av en kris, ha möjlighet att tillämpa de normer för försörjningstrygghet som fastställs i denna förordning på vissa små och medelstora företag och på fjärrvärmeanläggningar i den mån dessa levererar värme till sådana företag.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  En regional strategi för bedömning av risker och fastställande och antagande av förebyggande och mildrande åtgärder gör det möjligt att samordna insatser, vilket ger betydande fördelar i form av effektiva åtgärder och optimering av resurser. Detta gäller särskilt åtgärder avsedda att säkerställa en fortsatt försörjning, under mycket krävande förhållanden, till skyddade kunder, och åtgärder för att mildra konsekvenserna av en krissituation. Att bedöma korrelerade risker på regional nivå är både mer uttömmande och mer exakt, vilket garanterar att medlemsstaterna är bättre förberedda inför eventuella kriser. Dessutom garanterar en samordnad och på förhand överenskommen strategi för försörjningstrygghet en enhetlig respons och minskar risken för negativa spridningseffekter som rent nationella åtgärder skulle kunna ha i angränsande medlemsstater.

(17)  En regional strategi för bedömning av risker och fastställande och antagande av förebyggande och mildrande åtgärder gör det möjligt att samordna insatser, vilket ger betydande fördelar i form av effektiva åtgärder och optimering av resurser. Detta gäller särskilt åtgärder avsedda att säkerställa en fortsatt försörjning, under mycket krävande förhållanden, till skyddade kunder, och åtgärder för att mildra konsekvenserna av en krissituation. Att bedöma korrelerade risker på regional nivå, med hänsyn till både gas- och elsystem, är både mer uttömmande och mer exakt, vilket garanterar att medlemsstaterna är bättre förberedda inför eventuella kriser. Dessutom garanterar en samordnad och på förhand överenskommen strategi för försörjningstrygghet en enhetlig respons och minskar risken för negativa spridningseffekter som rent nationella åtgärder skulle kunna ha i angränsande medlemsstater. Den regionala strategin bör inte hindra interregionalt samarbete utanför de regioner som anges i bilaga I, och bör inte upphäva enskilda medlemsstaters ansvar att efterleva sina nationella normer för försörjningstrygghet och diversifiera försörjningen och prioritera frågan vid beroende av enskilda försörjningspunkter.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Regionerna ska i möjligaste mån avgränsas på grundval av befintliga regionala samarbetsstrukturer som inrättats av medlemsstaterna och kommissionen, särskilt de regionala grupper som inrättats enligt förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer17 (TEN-E-förordningen). Eftersom denna förordning och förordningen om transeuropeiska energinät har olika syften kan dock de regionala grupperna skilja sig åt i storlek och utformning.

(18)  Regionerna bör i möjligaste mån inrättas på grundval av befintliga regionala samarbetsstrukturer som inrättats av medlemsstaterna och kommissionen, särskilt de regionala grupper som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/201317. Eftersom denna förordning och förordning (EU) nr 347/2013 har olika syften kan dock de regionala grupperna skilja sig åt i storlek och utformning.

__________________

__________________

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).

17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Vid tillämpningen av denna förordning bör följande kriterier därför beaktas vid avgränsningen av de regionala grupperna: försörjningsmönster, befintliga och planerade sammanlänkningar och sammanlänkningskapacitet mellan medlemsstaterna, marknadens utveckling och mognadsgrad, befintliga regionala samarbetsstrukturer samt antalet medlemsstater i en region, vilket bör vara begränsat för att säkerställa att gruppen har en hanterbar storlek.

(19)  Vid tillämpningen av denna förordning bör följande kriterier därför beaktas vid inrättandet av de regionala grupperna: försörjningsmönster, befintliga och planerade sammanlänkningar och sammanlänkningskapacitet mellan medlemsstaterna, befintliga sammanlänkningar via länder utanför unionen, marknadens utveckling och mognadsgrad, befintliga regionala samarbetsstrukturer, nivån av diversifiering av gasförsörjningsvägarna och gasförsörjningskällorna samt antalet medlemsstater i en region, vilket bör vara begränsat för att säkerställa att gruppen har en hanterbar storlek.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaterna bör inrätta en samarbetsmekanism inom varje region för att möjliggöra det regionala samarbetet. Denna mekanism eller dessa mekanismer bör utvecklas i tillräckligt god tid för att en riskbedömning ska kunna göras och ändamålsenliga planer utarbetas på regional nivå. Medlemsstaterna är fria att komma överens om en samarbetsmekanism som är bäst lämpad för en viss region. Kommissionen bör ha en stödjande roll i den övergripande processen och dela med sig av bästa praxis för att utforma regionalt samarbete, såsom en roterande samordnande roll inom regionen för utarbetande av de olika handlingarna eller för inrättande av särskilda organ. I avsaknad av en överenskommelse om samarbetsmekanismerna kan kommissionen föreslå en lämplig samarbetsmekanism för en viss region.

(20)  Medlemsstaterna bör inrätta en samarbetsmekanism inom varje region för att möjliggöra det regionala samarbetet. Denna mekanism eller dessa mekanismer bör utvecklas i tillräckligt god tid för att en riskbedömning ska kunna göras och verkningsfulla planer utarbetas på regional nivå. Medlemsstaterna är fria att komma överens om en samarbetsmekanism som är bäst lämpad för en viss region. Kommissionen bör ha en stödjande roll i den övergripande processen och dela med sig av bästa praxis för att utforma regionalt samarbete, såsom en roterande samordnande roll inom regionen för utarbetande av de olika handlingarna eller för inrättande av särskilda organ. I avsaknad av en överenskommelse om samarbetsmekanismerna kommer kommissionen att föreslå en lämplig samarbetsmekanism för en särskild region.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  När behöriga myndigheter gör en övergripande riskbedömning som ska förberedas på regional nivå bör de bedöma fysiska, tekniska, kommersiella, ekonomiska, sociala, politiska och marknadsrelaterade risker samt eventuella andra relevanta risker, vid behov inbegripet avbrott i försörjningen från den största enskilda leverantören. Alla risker bör hanteras med effektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande åtgärder som ska utarbetas inom ramen för den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen. Resultaten av riskbedömningarna bör också bidra till de riskbedömningar av alla faror som föreskrivs i artikel 6 i beslut nr 1313/2013/EU18.

(21)  När behöriga myndigheter gör en övergripande riskbedömning som ska förberedas på regional nivå bör de bedöma fysiska, tekniska, infrastrukturella, kommersiella, ekonomiska, sociala, politiska, geopolitiska, miljömässiga, marknadsrelaterade samt eventuella andra relevanta risker, vid behov inbegripet avbrott i försörjningen från dominerande leverantörer. Alla risker bör hanteras med effektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande åtgärder som ska utarbetas inom ramen för en förebyggande åtgärdsplan och krisplan och inbegripa åtgärder på efterfrågesidan och utbudssidan. Resultaten av riskbedömningarna bör också bidra till de riskbedömningar som föreskrivs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU18.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 24).

18 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 24).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att bidra till riskbedömningarna bör Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas (nedan kallat Entso för gas), i samråd med gruppen för samordning av gasförsörjningen och Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el (Entso för el), genomföra unionsomfattande simuleringar liknande det stresstest som genomfördes 2014.

(22)  För att bidra till riskbedömningarna bör Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas (nedan kallat Entso för gas), efter samråd med gruppen för samordning av gasförsörjningen och Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el, genomföra unionsomfattande simuleringar liknande det stresstest som genomfördes 2014. Sådana simuleringar bör uppdateras åtminstone vartannat år. Som ett sätt att stärka det regionala samarbetet genom att tillhandahålla information om gasflödena och lämna tekniskt och operativt kunnande bör det regionala samordningssystemet för gas, som inrättats av Entso för gas och som består av fasta expertgrupper, involveras i genomförandet av simuleringarna.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att säkerställa högsta beredskap för att undvika ett avbrott i försörjningen och mildra dess effekter om ett sådant ändå skulle inträffa, måste de behöriga myndigheterna i en given region utarbeta förebyggande handlingsplaner och krisplaner, efter samråd med berörda aktörer. De regionala planerna bör beakta varje medlemsstats särdrag. De bör också tydligt definiera naturgasföretagens och de behöriga myndigheternas roller och ansvar. I nationella åtgärder som ska utformas bör man ta full hänsyn till de regionala åtgärder som fastställs i den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen. De bör vara utformade så att nationella risker hanteras på ett sådant sätt att de möjligheter som regionalt samarbete erbjuder utnyttjas fullt ut. Planerna bör vara av teknisk och operativ karaktär och ha till funktion att förhindra att en krissituation eskalerar och mildra dess effekter. Planerna bör beakta elsystemens säkerhet och vara förenliga med energiunionens verktyg för strategisk planering och rapportering.

(23)  För att säkerställa högsta beredskap för att undvika ett avbrott i försörjningen och mildra effekterna av ett sådant avbrott, om det ändå skulle inträffa, bör de behöriga myndigheterna i en given region utarbeta förebyggande handlingsplaner och krisplaner, efter samråd med de berörda aktörerna. De regionala planerna bör beakta varje medlemsstats särdrag. De bör också tydligt definiera naturgasföretagens och de behöriga myndigheternas roller och ansvar och, vid behov, elföretagens roll och ansvar. I nationella åtgärder som ska utformas bör man ta full hänsyn till de regionala åtgärder som fastställs i den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen. De bör vara utformade så att nationella risker hanteras på ett sådant sätt att de möjligheter som regionalt samarbete erbjuder utnyttjas fullt ut. Planerna bör vara av teknisk och operativ karaktär och ha till funktion att förhindra att en krissituation eskalerar och mildra dess effekter. Planerna bör beakta elsystemens säkerhet och vara förenliga med energiunionens mål och verktyg för strategisk planering och rapportering.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Därför bör rollerna och ansvaret för alla naturgasföretag och behöriga myndigheter fastställas exakt för att den inre gasmarknaden ska fungera väl, särskilt vid försörjningsavbrott och kriser. Dessa roller och ansvar bör fastställas på ett sätt som säkerställer att en strategi med tre nivåer respekteras, vilket betyder att i första hand de berörda naturgasföretagen och branschen, sedan medlemsstaterna på nationell eller regional nivå och därefter unionen engageras. Med denna förordning ska naturgasföretag och kunder kunna förlita sig på marknadsmekanismerna under så lång tid som möjligt vid avbrott. Den bör dock också innehålla bestämmelser om mekanismer som kan tillgripas när marknaderna ensamma inte längre på ett lämpligt sätt kan hantera ett avbrott i gasförsörjningen.

(24)  Därför bör rollerna och ansvaret för alla naturgasföretag och behöriga myndigheter samt, vid behov, elföretag, fastställas exakt för att den inre gasmarknaden ska fungera väl, särskilt vid försörjningsavbrott och kriser. Dessa roller och ansvar bör fastställas på ett sätt som säkerställer att en strategi med tre nivåer respekteras, vilket betyder att i första hand de berörda naturgasföretagen, elföretagen och branschen, sedan medlemsstaterna på nationell eller regional nivå och därefter unionen engageras. Effektivt informationsutbyte på alla nivåer bör därför ge en tidig varning när det gäller avbrott och mildrande åtgärder. Denna förordning syftar till att naturgasföretag och kunder ska kunna förlita sig på marknadsmekanismerna under så lång tid som möjligt vid avbrott. Dess syfte är dock också att innehålla bestämmelser om mekanismer som kan tillgripas när marknaderna ensamma inte längre på ett lämpligt sätt kan hantera ett avbrott i gasförsörjningen.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I händelse av en försörjningskris bör marknadsaktörerna ges tillräckliga möjligheter att bemöta situationen med marknadsbaserade åtgärder. När marknadsåtgärderna har uttömts och de fortfarande är otillräckliga, bör medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter vidta åtgärder för att undanröja eller mildra konsekvenserna av försörjningskrisen.

(25)  I händelse av en försörjningskris bör marknadsaktörerna tillförsäkras lämpliga möjligheter att bemöta situationen med marknadsbaserade åtgärder. När marknadsåtgärderna har uttömts och de fortfarande är otillräckliga, bör medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter vidta åtgärder för att undanröja eller mildra konsekvenserna av försörjningskrisen. Energieffektivitetsåtgärder bör prioriteras för att minska efterfrågan på gas och el och ge en långsiktig och hållbar förbättring av medlemsstaternas motståndskraft mot försörjningskriser.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Närhelst medlemsstaterna planerar att införa icke marknadsbaserade åtgärder bör sådana åtgärder åtföljas av en beskrivning av deras ekonomiska effekter. Detta garanterar att kunderna får den information de behöver om kostnaderna för sådana åtgärder och säkerställer att åtgärderna är transparenta, särskilt när det gäller deras andel av gaspriset.

(26)  Närhelst medlemsstaterna som en sista utväg planerar att införa icke marknadsbaserade åtgärder bör sådana åtgärder åtföljas av en beskrivning av deras ekonomiska effekter och en kompensationsmekanism till de systemansvariga. Detta garanterar att kunderna får den information de behöver om kostnaderna för sådana åtgärder och säkerställer att åtgärderna är transparenta, särskilt när det gäller deras andel av gaspriset.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  I mars 2015 efterlyste Europeiska rådet möjligheter till frivilliga mekanismer för aggregering av efterfrågan i fullständig överensstämmelse med Världshandelsorganisationens (WTO) bestämmelser och EU:s konkurrensregler. Detta skulle göra det möjligt för medlemsstater och naturgasföretag att undersöka de potentiella fördelarna med gemensamma inköp av naturgas som ett sätt att hantera situationer med försörjningsbrist i enlighet med dessa bestämmelser.

(27)  I mars 2015 efterlyste Europeiska rådet en bedömning av möjligheterna till en frivillig mekanism för aggregering av efterfrågan i fullständig överensstämmelse med Världshandelsorganisationens (WTO) och EU:s konkurrensregler. Därigenom skulle medlemsstater och naturgasföretag kunna undersöka de potentiella fördelarna med gemensamma inköp av gas för att hantera situationer med försörjningsbrist i enlighet med WTO:s och EU:s konkurrensregler.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Åtgärder på efterfrågesidan, t.ex. en övergång till andra bränslen eller minskad gasförsörjning till stora industrikunder på ett ekonomiskt effektivt sätt kan ha en viktig roll för att säkerställa energitryggheten, om de kan vidtas snabbt och avsevärt minskar efterfrågan vid ett avbrott i försörjningen. Mer bör göras för att främja effektiv energianvändning, särskilt när det behövs åtgärder på efterfrågesidan. Miljökonsekvenserna av eventuella föreslagna åtgärder på efterfråge- respektive utbudssidan måste beaktas och företräde bör i möjligaste mån ges åtgärder som har minst miljöpåverkan. Samtidigt måste försörjningstrygghets- och konkurrenskraftsaspekter beaktas.

(28)  Åtgärder på efterfrågesidan, t.ex. en övergång till andra bränslen eller minskad gasförsörjning till stora industrikunder på ett ekonomiskt effektivt sätt samt ett marknadsbaserat system för industrikunder, till exempel att dessa frivilligt minskar efterfrågan i utbyte mot en rimlig och snabb ekonomisk ersättning, kan ha en viktig roll för att säkerställa energitryggheten, om de kan vidtas snabbt och avsevärt minskar efterfrågan vid ett avbrott i försörjningen. Mer bör göras för att främja effektiv energianvändning, särskilt när det behövs åtgärder på efterfrågesidan. Miljökonsekvenserna av eventuella föreslagna åtgärder på efterfråge- respektive utbudssidan måste beaktas och företräde bör i möjligaste mån ges åtgärder som har minst miljöpåverkan. Samtidigt bör gasförsörjningstryggheten förbli en prioritet för åtgärder som vidtas vid avbrott i försörjningen, samtidigt som konkurrenskraftsaspekter också bör beaktas på ett lämpligt sätt.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  När de behöriga myndigheterna utarbetar och genomför den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen bör de alltid ta hänsyn till en säker drift av gassystemet på regional och nationell nivå. I dessa planer måste de ange de tekniska begränsningar som påverkar nätdriften, inklusive de tekniska och säkerhetsmässiga orsakerna till möjliga flödesminskningar i händelse av en kris.

(29)  När de behöriga myndigheterna utarbetar och genomför den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen bör de alltid ta hänsyn till en säker drift av gassystemet på nationell och regional nivå. I dessa planer bör de ange de tekniska begränsningar som påverkar nätdriften, inklusive de tekniska och säkerhetsmässiga orsakerna till möjliga flödesminskningar i händelse av en kris.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  I vissa EU-regioner tillhandahålls lågvärdesgas. På grund av sina egenskaper kan den inte användas i anordningar som är avsedda för högvärdesgas. Det är dock möjligt att använda högvärdesgas i anordningar som är avsedda för lågvärdesgas, förutsatt att den har konverterats till lågvärdesgas, till exempel genom tillsats av kväve. Lågvärdesgasernas specifika egenskaper bör beaktas på nationell och regional nivå och de bör även beaktas i samband med riskbedömningen och den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanerna.

(30)  I vissa EU-regioner tillhandahålls lågvärdesgas. Dess egenskaper gör att den inte kan användas i anordningar som är avsedda för högvärdesgas. Det är dock möjligt att konvertera högvärdesgas för användning i anordningar som är avsedda för lågvärdesgas, till exempel genom tillsats av kväve. Lågvärdesgasernas specifika egenskaper bör beaktas på nationell och regional nivå och de bör även beaktas i samband med riskbedömningen och den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanerna.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Det är nödvändigt att säkerställa förutsebarhet vad gäller den åtgärd som ska vidtas i en kris, så att alla marknadsaktörer ges tillräckliga möjligheter att reagera och förbereda sig på sådana omständigheter. De behöriga myndigheterna bör därför som regel följa sin krisplan. I vederbörligen motiverade undantagsfall bör de tillåtas att vidta åtgärder som avviker från dessa planer. Det är också viktigt att sättet att tillkännage krissituationer görs mer öppet och förutsägbart. Information om systembalansställningen (överföringsnätets allmänna status), som är den ram som anges i kommissionens förordning (EU) nr 312/201419, kan spela en viktig roll i detta avseende. Denna information bör vara tillgänglig för behöriga myndigheter och de nationella tillsynsmyndigheterna, om de senare inte är den behöriga myndigheten i realtid.

31.  Det är nödvändigt att säkerställa förutsebarhet hos de åtgärder som ska vidtas i en kris, så att alla marknadsaktörer ges tillräckliga möjligheter att förbereda sig för sådana situationer och hantera dem. De behöriga myndigheterna bör därför som regel följa sin krisplan. Vid exceptionella omständigheter och på goda grunder bör de tillåtas att vidta åtgärder som avviker från dessa planer. Sättet att tillkännage krissituationer bör vara mer öppet och förutsägbart. Information om systembalansställningen (överföringsnätets allmänna status), som är den ram som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 312/201419, kan spela en viktig roll i detta avseende. Denna information bör vara tillgänglig i realtid för behöriga myndigheter och de nationella tillsynsmyndigheterna, om inte dessa är de behöriga myndigheterna.

__________________

__________________

19 Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas (EUT L 91, 27.3.2014, s. 15).

19 Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas (EUT L 91, 27.3.2014, s. 15).

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  De förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna bör uppdateras regelbundet och offentliggöras. De bör genomgå sakkunnigbedömning. Sakkunnigbedömningen möjliggör tidig identifiering av inkonsekvenser och åtgärder som kan äventyra andra medlemsstaters försörjningstrygghet, och garanterar därmed att planer från olika regioner är förenliga med varandra. Den gör det också möjligt för medlemsstaterna att utbyta bästa praxis.

(32)  De förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna bör uppdateras regelbundet och offentliggöras. De bör genomgå sakkunnigbedömning. Kommissionen bör övervaka sakkunnigbedömningen. Sakkunnigbedömningen syftar till att möjliggöra tidig identifiering av inkonsekvenser och åtgärder som kan äventyra en trygg gasförsörjning i andra medlemsstater, och garanterar därmed att planer i olika regioner är enhetliga. Den gör det också möjligt för medlemsstaterna att utbyta bästa praxis. Planerna bör vara förenliga med energiunionens samtliga mål.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  För att garantera att krisplanerna alltid är uppdaterade och effektiva bör medlemsstaterna genomföra test mellan uppdateringarna av planerna genom att simulera scenarier med hög och medelhög inverkan och reaktioner i realtid. De behöriga myndigheterna bör lägga fram testresultaten för gruppen för samordning av gasförsörjningen.

(33)  För att garantera att krisplanerna alltid är uppdaterade och effektiva bör de behöriga myndigheterna genomföra test mellan uppdateringarna av planerna genom att simulera scenarier med hög och medelhög inverkan och reaktioner i realtid. De behöriga myndigheterna bör lägga fram testresultaten för gruppen för samordning av gasförsörjningen.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Obligatoriska övergripande mallar som inkluderar alla de risker som ska omfattas av riskbedömningen och alla delar av de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna behövs för att underlätta riskbedömningen och utarbetandet av planerna samt en sakkunnigbedömning och kommissionens bedömning av dem.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  För att underlätta kommunikationen mellan medlemsstaterna och kommissionen måste riskbedömningar, förebyggande åtgärdsplaner, krisplaner och övriga handlingar och informationsutbyten som omfattas av denna förordning anmälas via ett elektroniskt anmälningssystem.

(35)  För att underlätta kommunikationen mellan medlemsstaterna och kommissionen bör riskbedömningar, förebyggande åtgärdsplaner, krisplaner och övriga handlingar och informationsutbyten som föreskrivs i denna förordning anmälas via ett säkert och standardiserat elektroniskt anmälningssystem.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Såsom framgick av det stresstest som genomfördes i oktober 2014 behövs det solidaritet för att trygga försörjningen i hela unionen och hålla de totala kostnaderna så låga som möjligt. Om en kris tillkännages i en medlemsstat bör ett tvåstegsförfarande tillämpas för att stärka solidariteten. För det första bör alla medlemsstater som har infört högre normer för försörjning sänka dem till standardvärden för att göra gasmarknaden mer likvid. För det andra, om det första steget inte genererar den försörjning som behövs, bör ytterligare åtgärder vidtas av angränsande medlemsstater, även om ingen krissituation råder, för att säkerställa försörjningen till hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den medlemsstat som drabbats av krisen. Medlemsstaterna bör identifiera och beskriva närmare dessa solidaritetsåtgärder i sina krisplaner för att säkerställa en rättvis och skälig ersättning till naturgasföretagen.

(36)  Såsom framgick av det stresstest som genomfördes i oktober 2014 behövs det solidaritet för att trygga försörjningen i hela unionen och hålla de totala kostnaderna så låga som möjligt. Om en kris tillkännages i en medlemsstat bör åtgärder vidtas av angränsande medlemsstater, även om ingen krissituation råder, för att säkerställa försörjningen till skyddade kunder i den medlemsstat som drabbats av krisen. Medlemsstaterna bör identifiera och beskriva närmare dessa solidaritetsåtgärder i sina krisplaner för att säkerställa en rättvis och lämplig ersättningsnivå för naturgasföretag som fullt ut återspeglar marknadsvärdet av kostnaderna kopplade till försörjningsavbrottet.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Solidariteten på europeisk nivå bör också vid behov visas i form av bistånd för civilskydd från unionen och medlemsstaterna. Sådant bistånd bör underlättas och samordnas genom unionens civilskyddsmekanism, inrättad genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU20, som syftar till att stärka samarbetet mellan unionen och medlemsstaterna och underlätta samordningen på civilskyddsområdet i syfte att förbättra effektiviteten hos system för förebyggande av, beredskap för och insatser vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor.

(Berör inte den svenska versionen.)

__________________

20 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 24).

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Tillgång till relevant information är av avgörande betydelse för att bedöma läget beträffande försörjningstryggheten i en viss medlemsstat eller region eller i unionen. Medlemsstaterna och kommissionen behöver framför allt regelbunden tillgång till information från naturgasföretag vad gäller de viktigaste parametrarna för gasförsörjningen som ett grundläggande inslag vid utformningen av politiken för försörjningstrygghet. Under vederbörligen motiverade omständigheter, oberoende av om en krissituation tillkännagetts eller inte, bör det också vara möjligt att få tillgång till ytterligare information som behövs för att göra en övergripande bedömning av gasförsörjningsläget. Denna ytterligare information är i normalfallet icke-prisrelaterad information om gasleveranser, t.ex. lägsta och högsta gasvolymer, leveranspunkter eller försörjningsmarginaler. Den skulle till exempel kunna begäras i händelse av förändringar i mönstret för gasförsörjning till en viss köpare eller vissa köpare i en medlemsstat som inte skulle förväntas om marknaderna fungerade normalt och som skulle kunna påverka gasförsörjningen i unionen eller delar av denna.

(38)  Tillgång till relevant information är av avgörande betydelse för att bedöma läget beträffande gasförsörjningstryggheten i en medlemsstat eller region eller i unionen. Medlemsstaterna och kommissionen behöver framför allt regelbunden tillgång till information från naturgasföretag vad gäller de viktigaste parametrarna för gasförsörjningen, inbegripet korrekta bedömningar av tillgängliga lagrade reserver, som ett grundläggande inslag vid utformningen av politiken för gasförsörjningstrygghet. På goda grunder, oberoende av om en krissituation tillkännagetts eller inte, bör det också vara möjligt att få tillgång till ytterligare information som behövs för att göra en övergripande bedömning av gasförsörjningsläget. Denna ytterligare information är i normalfallet icke-prisrelaterad information om gasleveranser, t.ex. lägsta och högsta gasvolymer, leveranspunkter eller försörjningsmarginaler. Den skulle till exempel kunna begäras i händelse av förändringar i mönstret för gasförsörjning till en viss köpare eller vissa köpare i en medlemsstat som inte skulle förväntas om marknaderna fungerade normalt och som skulle kunna påverka gasförsörjningen i unionen eller delar av denna. Information som gasföretaget betraktar som konfidentiell bör behandlas som sådan.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  I mars 2015 konstaterade Europeiska rådet att gasförsörjningsavtal med leverantörer från tredjeländer bör göras mer transparenta och förenliga med unionens energitrygghetsbestämmelser. I detta sammanhang bör en effektiv och målinriktad mekanism för medlemsstaternas tillgång till viktiga gasförsörjningsavtal säkerställa en heltäckande bedömning av relevanta risker som kan leda till ett avbrott i försörjningen eller störa de nödvändiga motåtgärderna om en kris ändå skulle uppstå. Enligt den mekanismen bör vissa viktiga gasförsörjningsavtal automatiskt anmälas till medlemsstaterna omedelbart efter att ha slutits. En skyldighet att anmäla ett avtal automatiskt måste dock vara proportionerlig. Tillämpningen av denna skyldighet på avtal mellan en leverantör och en köpare som omfattar 40 % av den nationella marknaden innebär en korrekt avvägning i fråga om administrativ effektivitet och fastställer tydliga skyldigheter för marknadsaktörer. Detta betyder inte att andra gasförsörjningsavtal inte är relevanta för försörjningstryggheten. Medlemsstaterna bör därför ha rätt att begära andra avtal som kan inverka negativt på försörjningstryggheten i en medlemsstat eller region eller i unionen som helhet. Kommissionen bör ha samma tillgång till gasförsörjningsavtal som medlemsstaterna, med tanke på dess roll när det gäller att bedöma de förebyggande åtgärdsplanernas och krisplanernas konsekvens och effektivitet för att hantera riskerna för försörjningstryggheten på nationell och regional nivå och EU-nivå. Kommissionen får uppmana medlemsstaterna att ändra planerna för att ta hänsyn till den information som erhålls genom avtalen. Det bör säkerställas att kommersiellt känsliga uppgifter förblir konfidentiella. Bättre tillgång till information om kommersiella avtal för kommissionen bör inte påverka dess pågående insatser för att övervaka gasmarknaden, och kommissionen bör ingripa om överträdelser av unionsrätten konstateras. Bestämmelserna i denna förordning bör inte påverka kommissionens rätt att inleda överträdelseförfaranden i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och att kontrollera att konkurrensreglerna, däribland reglerna om statligt stöd, efterlevs.

(39)  Fullbordandet av den inre energimarknaden kommer att skapa likvärdiga förutsättningar och sörja för att alla energiförsörjningsavtal i hela unionen baseras på marknadspriser och konkurrensregler. I mars 2015 konstaterade Europeiska rådet att gasförsörjningsavtal med leverantörer från tredjeländer bör göras mer transparenta och förenliga med unionens energitrygghetsbestämmelser. I detta sammanhang bör en effektiv och målinriktad mekanism för medlemsstaternas tillgång till viktiga gasförsörjningsavtal säkerställa en heltäckande bedömning av relevanta risker som kan leda till ett avbrott i försörjningen eller störa de nödvändiga motåtgärderna om en kris ändå skulle uppstå. Enligt den mekanismen bör vissa viktiga gasförsörjningsavtal automatiskt anmälas till medlemsstaterna omedelbart efter att ha slutits. En skyldighet att anmäla ett avtal automatiskt måste dock vara proportionerlig. Tillämpningen av denna skyldighet på avtal mellan en leverantör eller dess dotterbolag och en köpare eller dess dotterbolag som tillsammans omfattar minst 40 % av importen från tredjeländer till medlemsstaten innebär en korrekt avvägning i fråga om administrativ effektivitet och fastställer tydliga skyldigheter för marknadsaktörer. Detta betyder inte automatiskt att andra gasförsörjningsavtal inte är relevanta för försörjningstryggheten. Medlemsstaterna bör därför ha rätt att begära andra avtal som kan inverka negativt på försörjningstryggheten i en medlemsstat eller region eller i unionen. Kommissionen bör ha samma tillgång till gasförsörjningsavtal som medlemsstaterna, med tanke på dess roll när det gäller att bedöma de förebyggande åtgärdsplanernas och krisplanernas konsekvens och effektivitet för att hantera riskerna för försörjningstryggheten på nationell och regional nivå och unionsnivå. Kommissionen bör kunna be medlemsstaterna att ändra planerna för att ta hänsyn till den information som erhålls genom avtalen. Det bör säkerställas att kommersiellt känsliga uppgifter förblir konfidentiella. Ökad tillgång till information om kommersiella avtal för kommissionen bör inte påverka dess pågående insatser för att övervaka gasmarknaden, och kommissionen bör ingripa om överträdelser av unionsrätten konstateras. Bestämmelserna i denna förordning bör inte påverka kommissionens rätt att inleda överträdelseförfaranden i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och att kontrollera att konkurrensreglerna efterlevs, även när det gäller statligt stöd.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Ett av unionens mål är att stärka energigemenskapen, vilket skulle säkerställa ett effektivt genomförande av unionens regelverk i energifrågor, energimarknadsreformer och stimulerande investeringar i energisektorn genom en närmare integration mellan unionens och energigemenskapens energimarknader. Detta innebär också att man inför en gemensam krisförvaltning genom att föreslå förebyggande planer och krisplaner på regional nivå som inbegriper de fördragsslutande parterna i energigemenskapen. I kommissionens meddelande från oktober 2014 om det europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott på kort sikt hänvisas till behovet av att tillämpa regler för den inre energimarknaden på energiflödet mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna i energigemenskapen. För att säkerställa en effektiv krishantering över gränserna mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna, bör de nödvändiga åtgärderna efter antagandet av en gemensam akt i det här sammanhanget fastställas så att ett särskilt samarbete med varje enskild avtalsslutande part i energigemenskapen kan inledas när de nödvändiga gemensamma bestämmelserna vederbörligen har införts.

(41)  Ett av unionens mål är att stärka energigemenskapen i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av unionens regelverk i energifrågor, energimarknadsreformer och incitament att investera i energisektorn genom en närmare integration mellan unionens och energigemenskapens energimarknader. Detta innebär också att man inför en gemensam krisförvaltning genom att föreslå förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner på regional nivå som inbegriper de fördragsslutande parterna i energigemenskapen. I kommissionens meddelande av den 16 oktober 2014 om det europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott på kort sikt hänvisas till behovet av att tillämpa regler för den inre energimarknaden på energiflödet mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna i energigemenskapen. För att säkerställa effektiv krishantering över gränserna mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna i energigemenskapen, bör nödvändiga åtgärder efter antagandet av en gemensam akt i det här sammanhanget fastställas så att ett särskilt samarbete med varje enskild avtalsslutande part i energigemenskapen kan inledas när de nödvändiga gemensamma bestämmelserna vederbörligen har införts.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(41a)  Genomförandet av solidaritetsåtgärderna med avtalsparterna i energigemenskapen bör grundas på en EU-strategi för att undvika att medlemsstater som angränsar till avtalsparterna i energigemenskapen på egen hand genomför de nödvändiga krisplanerna.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Eftersom gasförsörjning från tredjeländer är av central betydelse för gasförsörjningen i unionen bör kommissionen samordna insatserna med avseende på tredjeländer, och tillsammans med leverantörsländerna och transitländerna ta fram strategier för att hantera krissituationer och säkerställa ett stabilt gasflöde till unionen. Kommissionen bör ges befogenhet att inrätta en arbetsgrupp för övervakning av gasflödena till unionen i krissituationer, i samråd med berörda tredjeländer, och, i de fall en kris uppstår till följd av svårigheter i ett tredjeland, agera som medlare och förhandlare.

(42)  Eftersom gasförsörjning från tredjeländer är av central betydelse för gasförsörjningen i unionen bör kommissionen samordna insatserna med avseende på tredjeländer, och tillsammans med leverantörsländerna och transitländerna ta fram strategier för att hantera krissituationer och säkerställa ett stabilt gasflöde till unionen. Kommissionen bör permanent övervaka gasflödena till unionen. I de fall en kris uppstår bör kommissionen efter samråd med berörda tredjeländer, agera som medlare och förhandlare. Unionen bör även kunna agera förebyggande innan en kris tillkännages.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Om det finns tillförlitliga uppgifter om en situation utanför unionen som hotar försörjningstryggheten i en eller flera medlemsstater och som kan aktivera en mekanism för tidig varning som involverar unionen och ett tredjeland bör kommissionen utan dröjsmål underrätta gruppen för samordning av gasförsörjningen, och unionen bör vidta lämpliga åtgärder för att neutralisera situationen.

(43)  Om en situation uppkommer utanför unionen som sannolikt kommer att hota försörjningstryggheten i en eller flera medlemsstater och som kan aktivera en mekanism för tidig varning som involverar unionen och ett tredjeland bör kommissionen utan dröjsmål underrätta gruppen för samordning av gasförsörjningen, och unionen bör vidta lämpliga åtgärder för att neutralisera situationen.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Medlemsstater som agerar på egen hand kan inte på ett tillfredsställande sätt uppnå syftet med denna förordning, nämligen att garantera en trygg gasförsörjning i unionen. Med tanke åtgärdens omfattning eller verkningar uppnås syftet bättre på unionsnivå. Unionen får därför anta åtgärder, i enlighet med subsidiaritetsprincipen som fastställs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(44)  Eftersom syftet med denna förordning, nämligen att garantera en trygg gasförsörjning i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna egen hand utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, uppnås bättre på unionsnivå får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  För att möjliggöra en snabb reaktion från unionens sida på ändrade förhållanden när det gäller en trygg gasförsörjning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändring av regioner och mallar för riskbedömning och planer. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå. Då den förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta dokument samtidigt skickas till Europaparlamentet och rådet i tid och på lämpligt sätt.

(45)  För att möjliggöra en snabb reaktion från unionens sida på ändrade förhållanden när det gäller en trygg gasförsörjning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av mallar för riskbedömningar, förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå och tillsammans med de behöriga myndigheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna, om inte dessa är de behöriga myndigheterna, och att samråden slutförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Förordning (EU) nr 994/2010 bör upphävas. För att undvika en lucka bör de förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner som utarbetats i enlighet med förordning (EG) nr 994/2010 gälla tills de nya förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner som upprättats enligt denna förordning antas för första gången.

(46)  Förordning (EU) nr 994/2010 bör upphävas. För att undvika en lucka bör de förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner som utarbetats i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 994/2010 gälla tills de nya förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner som upprättats enligt denna förordning antas för första gången.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att trygga gasförsörjningen genom att en väl och kontinuerligt fungerande inre marknad för naturgas (nedan kallad gas) säkerställs, genom att det blir möjligt att vidta extraordinära åtgärder när marknaden inte längre kan leverera den nödvändiga försörjningen av gas och genom tydligt fastställt och fördelat ansvar mellan naturgasföretag, medlemsstaterna och unionen avseende både förebyggande åtgärder och åtgärder till följd av faktiska avbrott i försörjningen. Genom denna förordning upprättas i solidarisk anda även transparenta mekanismer för samordning av krisberedskap och krishantering på medlemsstatsnivå, regional nivå och unionsnivå.

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att, i en anda av solidaritet, trygga gasförsörjningen genom att en väl och kontinuerligt fungerande inre marknad för naturgas (nedan kallad gas) säkerställs, baserat på trovärdiga trender i efterfrågan på gas, genom att det blir möjligt att vidta extraordinära åtgärder när marknaden inte längre kan leverera den nödvändiga försörjningen av gas till de skyddade kunderna och genom tydligt fastställt och fördelat ansvar mellan naturgasföretag, medlemsstaterna och unionen avseende både förebyggande åtgärder och omedelbara åtgärder till följd av faktiska avbrott i försörjningen, antingen vid källan eller under transit. Genom denna förordning upprättas även transparenta mekanismer för samordning av krisberedskap och krishantering på medlemsstatsnivå, regional nivå och unionsnivå.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning uppmuntrar också till förebyggande åtgärder för att minska efterfrågan på gas, däribland genom åtgärder som förbättrar energieffektiviteten och ökar andelen förnybar energi, i syfte att minska unionens beroende av importerad gas.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  skyddade kunder: hushållskunder som är anslutna till ett distributionsnät för gas och som dessutom, om den berörda medlemsstaten så beslutar, kan omfatta en eller flera av följande:

(1)  skyddade kunder: hushållskunder, en viktig samhällstjänst eller en fjärrvärmeanläggning i den mån denna tillhandahåller värme till hushållskunder eller viktiga samhällstjänster som är anslutna till ett distributionsnät för gas, och inte kan övergå till andra bränslen.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Små och medelstora företag, förutsatt att de är anslutna till ett distributionsnät för gas, eller viktiga samhällstjänster, förutsatt att de är anslutna till ett distributions- eller överföringsnät för gas, och förutsatt att dessa företag eller tjänster inte tillsammans motsvarar mer än 20 % av den årliga slutliga gaskonsumtionen i den medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Fjärrvärmeanläggningar i den utsträckning som de tillhandahåller värme till hushållskunder eller till de kunder eller tjänster som avses i led a, och förutsatt att dessa anläggningar inte kan övergå till andra bränslen och är anslutna till ett distributions- eller överföringsnät för gas.

utgår

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  försörjningskorridorer i krislägen: gasförsörjningsvägar inom EU som ska hjälpa medlemsstaterna att bättre mildra effekterna av potentiella avbrott i försörjning och infrastruktur, vilket kompletterar och stärker den regionala strategi som avses i bilaga I genom tillhandahållande av information för den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanerna.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  behörig myndighet: en nationell statlig myndighet eller en nationell tillsynsmyndighet som har utsetts i enlighet med artikel 3.2.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Naturgasföretagen, medlemsstaterna (framför allt genom sina behöriga myndigheter) och kommissionen ska tillsammans ansvara för att trygga gasförsörjningen inom ramen för sina respektive verksamhets- och behörighetsområden.

1.  Naturgasföretagen, medlemsstaterna (i synnerhet genom sina behöriga myndigheter) och kommissionen ska tillsammans ansvara för att trygga gasförsörjningen inom ramen för sina respektive verksamhets- och behörighetsområden.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Varje medlemsstat ska utan dröjsmål meddela kommissionen den behöriga myndighetens namn och eventuella ändringar av detta. Varje medlemsstat ska offentliggöra namnet på den behöriga myndigheten.

3.  Varje medlemsstat ska utan dröjsmål meddela kommissionen och offentliggöra den behöriga myndighetens namn och eventuella ändringar av detta.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När den behöriga myndigheten genomför de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska den fastställa de olika berörda aktörernas roller och ansvar på ett sådant sätt som säkerställer att en ansats i tre steg respekteras, vilket betyder att i första hand de berörda naturgasföretagen och industrin, sedan medlemsstaterna på nationell eller regional nivå och därefter unionen engageras.

4.  När den behöriga myndigheten genomför de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska den fastställa de olika berörda aktörernas roller och ansvar på ett sådant sätt som säkerställer en ansats i tre steg som betyder att i första hand de berörda naturgasföretagen och, i förekommande fall, elföretagen och industrin, sedan medlemsstaterna på nationell eller regional nivå och därefter unionen engageras.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska när så är lämpligt samordna de behöriga myndigheternas verksamhet på regional nivå och unionsnivå i enlighet med denna förordning, bland annat genom den grupp för samordning av gasförsörjningen som avses i artikel 14 eller den krishanteringsgrupp som avses i artikel 11.4, i synnerhet i händelse av en krissituation på regional nivå eller unionsnivå i enlighet med definitionen i artikel 11.1.

5.  Kommissionen ska samordna de behöriga myndigheternas verksamhet på regional nivå och unionsnivå i enlighet med denna förordning, bland annat genom den grupp för samordning av gasförsörjningen som avses i artikel 14 eller den krishanteringsgrupp som avses i artikel 11.4, i synnerhet i händelse av en krissituation på regional nivå eller unionsnivå i enlighet med artikel 11.1.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  De åtgärder för att trygga försörjningen som anges i de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna ska vara klart definierade, transparenta, proportionerliga, icke-diskriminerande och kontrollerbara, och ska inte i onödan snedvrida konkurrensen och en väl fungerande inre gasmarknad och inte heller äventyra gasförsörjningstryggheten i andra medlemsstater eller i unionen som helhet.

6.  De åtgärder för att trygga gasförsörjningen som anges i de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna ska vara klart definierade, i största möjliga mån marknadsbaserade, transparenta, proportionerliga, icke-diskriminerande, kontrollerbara, hållbara och förenliga med EU:s energi- och klimatmål, och förnybara energikällor och energieffektivitet ska också anses vara lösningen för att förbättra EU:s energisäkerhet och inte i onödan snedvrida konkurrensen och en väl fungerande inre gasmarknad och inte heller äventyra gasförsörjningstryggheten i andra medlemsstater, regioner eller unionen och ska begränsa risken för strandade tillgångar.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Befintliga och planerade sammanlänkningar och sammanlänkningskapacitet mellan medlemsstater samt försörjningsmönstren.

(b)  Befintliga och planerade sammanlänkningar och sammanlänkningskapacitet mellan medlemsstater, befintliga sammanlänkningar i tredjeländer samt försörjningsmönstren.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 7 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Förmågan att tillgodose efterfrågan på gas för skyddade konsumenter under avbrott i flödet från den största enskilda gasleverantören.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den regionala metoden bör varken påverka enskilda medlemsstaters ansvar att uppfylla sina nationella normer för försörjningstrygghet eller möjligheterna till samarbete mellan regioner som inte fastställts i bilaga I.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 7 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra bilaga I på grundval av de kriterier som anges i första stycket i denna punkt, om omständigheterna föranleder ett behov av en ändring av en region.

utgår

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat eller, när en medlemsstat så beslutar, den behöriga myndigheten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas så att den tekniska kapaciteten hos den infrastruktur som återstår, beräknad i enlighet med N-1-formeln i punkt 2 i bilaga II, efter ett avbrott i den största enskilda gasinfrastrukturen, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, kan tillgodose den totala efterfrågan på gas i det beräknade området under en dag med exceptionellt hög efterfrågan på gas, vilket statistiskt sett inträffar en gång vart tjugonde år. Detta ska inte påverka de systemansvarigas ansvar att göra motsvarande investeringar eller det ansvar som de systemansvariga för överföringssystemen har i enlighet med direktiv 2009/73/EG och förordning (EG) nr 715/2009.

1.  Varje medlemsstat eller, när en medlemsstat så beslutar, den behöriga myndigheten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas så att den tekniska kapaciteten hos den infrastruktur som återstår, beräknad i enlighet med N-1-formeln i punkt 2 i bilaga II, efter ett avbrott i den största enskilda gasinfrastrukturen, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, kan tillgodose den totala efterfrågan på gas i det beräknade området under en dag med exceptionellt hög efterfrågan på gas, vilket statistiskt sett inträffar en gång vart tjugonde år. Detta bör göras med beaktande av gaskonsumtionstrenderna, energieffektivitetsåtgärders långsiktiga effekter och användningsgraden av befintliga kapaciteter. Detta ska inte påverka de systemansvarigas ansvar att göra motsvarande investeringar eller det ansvar som de systemansvariga för överföringssystemen har i enlighet med direktiv 2009/73/EG och förordning (EG) nr 715/2009.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Skyldigheten att säkerställa att den återstående infrastrukturen har teknisk kapacitet att tillgodose den totala efterfrågan på gas i enlighet med punkt 1 ska också anses vara uppfylld om den behöriga myndigheten i den förebyggande åtgärdsplanen kan visa att ett försörjningsavbrott i tillräcklig utsträckning och på ett lägligt sätt kan kompenseras genom lämpliga marknadsbaserade åtgärder på efterfrågesidan. För detta ändamål ska formeln i punkt 4 i bilaga II användas.

2.  Skyldigheten att säkerställa att den återstående infrastrukturen har teknisk kapacitet att tillgodose den totala efterfrågan på gas i enlighet med punkt 1 ska också anses vara uppfylld om den behöriga myndigheten i den förebyggande åtgärdsplanen kan visa att ett försörjningsavbrott i tillräcklig utsträckning och på ett lägligt sätt kan kompenseras genom lämpliga åtgärder på efterfrågesidan. För detta ändamål ska formeln i punkt 4 i bilaga II användas.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det är lämpligt utifrån den riskbedömning som avses i artikel 6 får de behöriga myndigheterna i angränsande medlemsstater komma överens om att gemensamt fullgöra den skyldighet som fastställs i punkt 1 i den här artikeln. I detta fall ska de behöriga myndigheterna i den förebyggande åtgärdsplanen ge en beräkning av N-1-formeln tillsammans med en förklaring av hur denna skyldighet fullgörs genom de överenskomna arrangemangen. Punkt 5 i bilaga II ska tillämpas.

3.  Om det är lämpligt och i enlighet med den riskbedömning som avses i artikel 6 får de behöriga myndigheterna i angränsande medlemsstater komma överens om att gemensamt fullgöra den skyldighet som fastställs i punkt 1 i den här artikeln. I detta fall ska de behöriga myndigheterna i den förebyggande åtgärdsplanen ge en beräkning av N-1-formeln tillsammans med en förklaring av hur denna skyldighet fullgörs genom de överenskomna arrangemangen. Punkt 5 i bilaga II ska tillämpas.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  om ett undantag från denna skyldighet har beviljats.

(b)  om ett undantag från denna skyldighet har beviljats, efter en detaljerad analys och efter samråd med andra medlemsstater och med kommissionen.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstater ska först säkerställa att marknaden alltid testas på ett transparent, detaljerat och icke-diskriminerande sätt för att bedöma huruvida investeringen som är avsedd att fullgöra skyldigheten som föreskrivs i punkt 4 är nödvändig.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska, i syfte att ge lämpliga incitament när de på ett transparent och detaljerat sätt fastställer eller godkänner tariffer eller metoder i enlighet med artikel 41.8 i direktiv 2009/73/EG och artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2009, ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för att fullgöra skyldigheten enligt punkt 1 och kostnaderna för att möjliggöra ständig kapacitet för dubbelriktade flöden.

5.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska, i syfte att ge lämpliga incitament när de på ett transparent och detaljerat sätt fastställer eller godkänner tariffer eller metoder i enlighet med artikel 41.8 i direktiv 2009/73/EG och artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2009, ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för att fullgöra skyldigheten enligt punkt 1, inklusive hur energieffektivitetsåtgärder för att minska efterfrågan på gas kan bidra till den mest kostnadseffektiva metoden för att fullgöra N-1-formeln, och kostnaderna för att möjliggöra ständig kapacitet för dubbelriktade flöden.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om marknaden inte efterfrågar investeringar för att möjliggöra eller öka en ständig kapacitet för dubbelriktade flöden och om de investeringarna medför kostnader i fler än en medlemsstat eller i en medlemsstat till förmån för en annan medlemsstat, ska de nationella tillsynsmyndigheterna i alla berörda medlemsstater gemensamt besluta om fördelningen av kostnaderna innan ett investeringsbeslut fattas. Kostnadsfördelningen ska göras i synnerhet med hänsyn till i vilken proportionell utsträckning infrastrukturinvesteringarna för ökad försörjningstrygghet i de berörda medlemsstaterna samt de investeringar i den berörda infrastrukturen som redan gjorts medför fördelar.

6.  Om marknaden inte efterfrågar investeringar för att möjliggöra eller öka en ständig kapacitet för dubbelriktade flöden och om de investeringarna medför kostnader i fler än en medlemsstat eller i en medlemsstat till förmån för en annan medlemsstat, ska de nationella tillsynsmyndigheterna i alla berörda medlemsstater gemensamt besluta om fördelningen av kostnaderna i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 347/2013 innan ett investeringsbeslut fattas och också utreda om EU-finansiering är möjlig och realistisk. Kostnadsfördelningen ska göras i synnerhet med hänsyn till i vilken proportionell utsträckning infrastrukturinvesteringarna för ökad gasförsörjningstrygghet i de berörda medlemsstaterna samt de investeringar i den berörda infrastrukturen som redan gjorts medför fördelar.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den behöriga myndigheten ska se till att all ny överföringsinfrastruktur bidrar till försörjningstryggheten genom att utveckla ett väl sammanlänkat nät, vid behov även genom ett tillräckligt antal gränsöverskridande entry- och exitpunkter utifrån efterfrågan på marknaden och de identifierade riskerna. Den behöriga myndigheten ska i riskbedömningen bedöma om det finns interna flaskhalsar och huruvida den nationella entrykapaciteten och infrastrukturen, särskilt överföringsnäten, kan anpassa de nationella och gränsöverskridande gasflödena till scenarier med avbrott i den största enskilda gasinfrastruktur på nationell nivå och den största enskilda gasinfrastruktur av gemensamt intresse för regionen som identifierats vid riskbedömningen.

7.  Den behöriga myndigheten ska se till att all ny överföringsinfrastruktur bidrar till försörjningstryggheten genom att utveckla ett väl sammanlänkat nät, vid behov även genom ett tillräckligt antal gränsöverskridande entry- och exitpunkter utifrån efterfrågan på marknaden och de identifierade riskerna. Den behöriga myndigheten ska i riskbedömningen bedöma, med ett integrerat perspektiv för gas- och elsystemen, om det finns interna flaskhalsar och huruvida den nationella entrykapaciteten och infrastrukturen, särskilt överföringsnäten, kan anpassa de nationella och gränsöverskridande gasflödena till scenarier med avbrott i den största enskilda gasinfrastruktur på nationell nivå och den största enskilda gasinfrastruktur av gemensamt intresse för regionen som identifierats vid riskbedömningen.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Den behöriga myndigheten ska, genom användningen av samma kriterier, säkerställa att åtgärder på efterfrågesidan uppfyller samma villkor och bidrar till försörjningstryggheten på en jämlik och kostnadseffektiv grund.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  Gasflöde genom dubbelriktade sammanlänkningspunkter till en medlemsstat som har tillkännagett en kris ska prioriteras framför gasflöde till andra punkter i systemet i den medlemsstat varifrån gasen levereras, och som inte har tillkännagett en kris.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Luxemburg, Slovenien och Sverige ska, genom ett undantag, inte vara bundna av, men eftersträva att fullgöra, skyldigheten i punkt 1 i denna artikel och samtidigt trygga gasförsörjningen till skyddade kunder i enlighet med artikel 5. Det undantaget ska gälla under förutsättning att

8.  Genom undantag från punkt 1 i denna artikel ska Luxemburg, Slovenien och Sverige inte vara bundna av, men eftersträva att fullgöra, skyldigheten i punkt 1 i denna artikel och samtidigt trygga gasförsörjningen till skyddade kunder i enlighet med artikel 5. Det undantaget ska gälla under förutsättning att

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Luxemburg, Slovenien och Sverige ska på ett transparent, detaljerat och icke-diskriminerande sätt säkerställa regelbundna marknadstester för infrastrukturinvesteringar och offentliggöra resultaten av dessa tester. De ska informera kommissionen om alla eventuella förändringar av de förhållanden som anges i det stycket. Det undantag som avses i första stycket ska upphöra att gälla om minst ett av de villkoren inte uppfylls.

Luxemburg, Slovenien och Sverige ska på ett transparent, detaljerat och icke-diskriminerande sätt säkerställa regelbundna marknadstester för infrastrukturinvesteringar och offentliggöra resultaten av dessa tester. De ska informera kommissionen om alla eventuella förändringar av de förhållanden som anges i det stycket. Det undantag som föreskrivs i första stycket ska upphöra att gälla om minst ett av de villkoren inte uppfylls.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den behöriga myndigheten ska kräva att naturgasföretag, som den identifierar, vidtar åtgärder för att säkerställa försörjning av gas till medlemsstatens skyddade kunder

1.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska kräva att naturgasföretag, som den identifierar, vidtar åtgärder, i nära samarbete med elföretag, för att säkerställa att försörjning av gas som är nödvändig för medlemsstatens skyddade kunders säkerhet och hälsa upprätthålls

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 31 mars 2017 ska medlemsstaterna meddela kommissionen sin definition av skyddade kunder, de skyddade kundernas årliga gasförbrukningsvolymer och hur stor andel de utgör av den totala årliga slutliga gasförbrukningen i den medlemsstaten. Om en medlemsstat i sin definition av skyddade kunder inbegriper de kategorier som avses i artikel 2.1 a eller 2.1 b ska den i anmälan till kommissionen precisera de gaskonsumtionsvolymer som motsvarar konsumenter som hör till dessa kategorier och den andel som var och en av dessa grupper av konsumenter utgör i förhållande till den årliga slutliga gasanvändningen.

Senast den 31 mars 2017 ska medlemsstaterna meddela kommissionen de skyddade kundernas årliga gasförbrukningsvolymer och hur stor andel de utgör av den totala årliga slutliga gasförbrukningen i den medlemsstaten, samt i vilken utsträckning gasförsörjningen till medlemsstatens skyddade kunder kan påverka flödet till andra medlemsstater.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska identifiera de naturgasföretag som avses i första stycket och ange dem i den förebyggande åtgärdsplanen. Eventuella nya åtgärder som planeras för att säkerställa normerna för försörjning ska följa det förfarande som fastställs i artikel 8.4.

Den behöriga myndigheten ska identifiera de naturgasföretag som avses i första stycket i denna punkt och ange dem i den förebyggande åtgärdsplanen. Eventuella nya åtgärder som planeras för att säkerställa normerna för försörjning ska följa det förfarande som fastställs i artikel 8.4.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får fullgöra skyldigheten i första stycket genom att ersätta gas med en annan energikälla i den mån samma skyddsnivå uppnås.

Medlemsstaterna får fullgöra skyldigheten i första stycket genom att genomföra energieffektivitetsåtgärder eller genom att ersätta gas med en annan energikälla, bl.a. förnybar energi, i den mån samma skyddsnivå uppnås.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna får, utan att det påverkar deras rättigheter och skyldigheter enligt artikel 12, besluta att tillämpa de bestämmelser om försörjningsnormer som fastställs i punkt 1 på

 

(a)   små och medelstora företag, förutsatt att de är anslutna till ett distributionsnät för gas, och förutsatt att de inte tillsammans motsvarar mer än 20 % av den totala årliga slutliga gaskonsumtionen i den medlemsstaten,

 

(b)   fjärrvärmeanläggningar, i den mån de tillhandahåller värme till företag som avses i led a, inte kan övergå till andra bränslen och är anslutna till ett distributions- eller överföringsnät för gas,

 

Om en medlemsstat beslutar att tillämpa denna artikel på de kategorier av kunder som avses i led a eller b i första stycket ska den i anmälan till kommissionen precisera de gaskonsumtionsvolymer som motsvarar konsumenter som hör till dessa kategorier och den andel som var och en av dessa grupper av konsumenter utgör i förhållande till den årliga slutliga gasförbrukningen.

 

De enheter som avses i led a och b i första stycket ska inte betraktas som skyddade kunder vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En motivering till varför de åtgärder som avses i första stycket är förenliga med de villkor som föreskrivs i det stycket ska tas med i den förebyggande åtgärdsplanen. Dessutom ska varje ny åtgärd som avses i första stycket följa det förfarande som fastställs i artikel 8.4.

Skäl till varför de åtgärder som avses i första stycket är förenliga med de villkor som föreskrivs i första stycket i denna punkt ska tas med i den förebyggande åtgärdsplanen. Dessutom ska varje ny åtgärd som avses i första stycket följa det förfarande som fastställs i artikel 8.4.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Naturgasföretag ska ha rätt att fullgöra sina skyldigheter enligt denna artikel på regional nivå eller unionsnivå, i förekommande fall. De behöriga myndigheterna får inte kräva att normerna i denna artikel uppfylls på grundval av infrastruktur som är lokaliserad enbart inom deras territorium.

5.  Naturgasföretag ska ha rätt att fullgöra sina skyldigheter enligt denna artikel på regional nivå eller unionsnivå, i förekommande fall. De behöriga myndigheterna får inte kräva att normerna i denna artikel uppfylls på grundval av infrastruktur eller åtgärder på efterfrågesidan som är lokaliserade enbart inom deras territorium.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Vid fullgörandet av skyldigheterna i denna artikel ska naturgasföretag säkerställa att gasleveransen är genomförbar.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Senast ... [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaten fastställa åtgärder för att ålägga effektiva, proportionella och avskräckande böter för leverantörer om de inte uppfyller normerna för försörjning som föreskrivs i punkt 1.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De behöriga myndigheterna i varje region som ingår i förteckningen i bilaga I ska gemensamt göra en bedömning på regional nivå av alla risker som påverkar en trygg gasförsörjning. Bedömningen ska beakta alla relevanta risker, till exempel naturkatastrofer och tekniska, kommersiella, ekonomiska, sociala, politiska och marknadsmässiga risker. Riskbedömningen ska utföras på följande sätt:

1.  De behöriga myndigheterna i varje region som ingår i förteckningen i bilaga I ska, i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter, gemensamt och efter samråd med relevanta intressenter göra en övergripande bedömning på regional nivå av alla risker som påverkar en trygg gasförsörjning. Bedömningen ska beakta alla relevanta risker, till exempel naturkatastrofer och tekniska, geopolitiska, miljömässiga, kommersiella, ekonomiska, sociala, politiska och marknadsmässiga risker. Riskbedömningen ska utföras på följande sätt:

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Genom att beakta och dra lämpliga slutsatser från resultaten av den unionsomfattande simuleringen av scenarier för försörjning och infrastruktur som Entso för gas genomfört efter diskussion i gruppen för samordning av gasförsörjning, enligt artikel 10a.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Genom att beakta alla relevanta nationella och regionala omständigheter, särskilt marknadsstorlek, nätkonfiguration, faktiska flöden, inklusive utflöden från den berörda medlemsstaten, möjligheten till fysiska flöden av gas i båda riktningarna, inklusive det eventuella behovet av därav följande förstärkning av överföringssystemet, förekomsten av produktion och lagring, gasens betydelse i energimixen, särskilt i förhållande till fjärrvärme- och elproduktion och för industriverksamheter, samt hänsynstaganden rörande säkerhet och gaskvalitet.

(b)  Genom att beakta alla relevanta nationella, regionala och mellanregionala omständigheter, särskilt marknadsstorlek, nätkonfiguration, efterfråge- och förbrukningstrender, användningsgraden av den befintliga infrastrukturen, faktiska flöden, inklusive utflöden från den berörda medlemsstaten, alla gränsöverskridande sammanlänkningar, möjligheten till fysiska flöden av gas i båda riktningarna, inklusive det eventuella behovet av därav följande förstärkning av överföringssystemet, förekomsten av produktion och lagring, i synnerhet biogasens genomslagskraft i gasledningsnätet, gasens betydelse i energimixen, särskilt i förhållande till efterfrågan på uppvärmning och nedkylning av det nationella eller regionala byggnadsbeståndet, och fjärrvärmen som tjänar beståndet och elproduktion och för industriverksamheter, samt hänsynstaganden rörande säkerhet och gaskvalitet.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Genom att tillämpa olika scenarier med exceptionellt stor efterfrågan på gas och försörjningsavbrott, med hänsyn tagen till historia, sannolikhet, årstid, frekvens och varaktighet för deras förekomst och en bedömning av deras sannolika konsekvenser, till exempel

(c)  Genom att tillämpa olika scenarier med efterfrågeminskning som en följd av energieffektivitetsåtgärder, och med exceptionellt stor efterfrågan på gas och försörjningsavbrott, med hänsyn tagen till historia, sannolikhet, årstid, frekvens och varaktighet för deras förekomst och en bedömning av deras sannolika konsekvenser, till exempel

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii)  avbrott i försörjningen från leverantörer i tredjeland samt, i förekommande fall, geopolitiska risker.

(ii)  avbrott i försörjningen bl.a. från leverantörer i tredjeland samt, i förekommande fall, geopolitiska risker som direkt eller indirekt kan påverka medlemsstaten genom att öka beroendet eller genom att en leverantör uppnår en dominerande ställning på den europeiska gasmarknaden.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iia)  förmåga att tillgodose de skyddade kundernas efterfrågan i regionen när den största enskilda leverantören från tredjeland drabbas av avbrott i försörjningen.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Genom att ta hänsyn till riskerna vid kontroll av den infrastruktur som är relevant för att trygga gasförsörjningen från naturgasföretagen i ett tredjeland, vilket bland annat kan medföra en risk för underinvesteringar, för att diversifieringen undergrävs, felaktig användning av befintlig infrastruktur eller överträdelse av unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Genom att beakta alla relevanta regionala särdrag.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen får dela med sig av vunna erfarenheter från genomförandet av en riskbedömning i en region med andra regioner, i förekommande fall, och därigenom även bidra till säkerställandet av ett regionsöverskridande fokus.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De behöriga myndigheterna i varje region ska komma överens om en samarbetsmekanism för att genomföra en riskbedömning inom den tidsfrist som föreskrivs i punkt 5 i denna artikel. De behöriga myndigheterna ska rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen för utförande av riskbedömningen 18 månader innan tidsfristen för antagande av riskbedömningen och uppdateringarna av riskbedömningen löper ut. Kommissionen kan ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av riskbedömningen, framför allt när det gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism får kommissionen föreslå en samarbetsmekanism för denna region.

2.  På grundval av det regionala samarbetet mellan medlemsstater i enlighet med artikel 3.7 ska de behöriga myndigheterna i varje region komma överens om en samarbetsmekanism för att genomföra en riskbedömning inom den tidsfrist som föreskrivs i punkt 5 i denna artikel. De behöriga myndigheterna ska rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen för utförande av riskbedömningen 18 månader innan tidsfristen för antagande av riskbedömningen och uppdateringarna av riskbedömningen löper ut. Kommissionen ska ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av riskbedömningen, framför allt när det gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism ska kommissionen föreslå en samarbetsmekanism för denna region.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom den överenskomna samarbetsmekanismen ska varje behörig myndighet, ett år innan tidsfristen för anmälan av riskbedömningen löper ut, sprida och uppdatera alla nationella uppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av riskbedömningen, särskilt för tillämpning av de olika scenarier som avses i punkt 1 c.

Inom den överenskomna samarbetsmekanismen ska varje behörig myndighet, ett år innan tidsfristen för anmälan av riskbedömningen löper ut, sprida och uppdatera alla nationella uppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av riskbedömningen, i synnerhet för tillämpning av de olika scenarier som avses i punkt 1 c.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Riskbedömningen ska utarbetas i enlighet med mallen i bilaga IV. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra dessa mallar.

3.  Riskbedömningen ska utarbetas i enlighet med mallen i bilaga IV. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra dessa mallar med beaktande av medlemsstaternas tidsramar för genomförande.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När riskbedömningen har godkänts av alla medlemsstater i regionen ska den anmälas till kommissionen för första gången senast den 1 september 2018. Riskbedömningen ska uppdateras vart fjärde år, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare. Riskbedömningen ska beakta de framsteg som gjorts i fråga om nödvändiga investeringar för att uppfylla de infrastrukturnormer som fastställs i artikel 4 samt till de landspecifika svårigheterna i samband med tillämpningen av nya alternativa lösningar. Den ska också bygga på de erfarenheter som vunnits genom simulering av de krisplaner som anges i artikel 9.2.

5.  När riskbedömningen har godkänts av alla medlemsstater i regionen ska den anmälas till kommissionen för första gången senast den 1 september 2018. Riskbedömningen ska uppdateras vart fjärde år, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare. Riskbedömningen ska beakta de framsteg som gjorts i fråga om nödvändiga investeringar för att uppfylla de infrastrukturnormer som fastställs i artikel 4 samt till de landspecifika svårigheterna i samband med tillämpningen av nya alternativa lösningar, inklusive sammanlänkningar mellan regioner. Den ska också bygga på de erfarenheter som vunnits genom simulering av de krisplaner som anges i artikel 9.2.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Entso för gas ska senast den 1 november 2017 göra en unionsomfattande simulering av scenarier med avbrott i försörjning och infrastruktur. Scenarierna ska fastställas av Entso för gas i samråd med gruppen för samordning av gasförsörjningen. De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla Entso för gas de uppgifter som krävs för simuleringarna, till exempel efterfrågetoppar, produktionskapacitet och åtgärder på efterfrågesidan. De behöriga myndigheterna ska beakta resultaten av simuleringarna vid utarbetandet av riskbedömningar, förebyggande handlingsplaner och krisplaner. Den unionsomfattande simuleringen av scenarier med avbrott i försörjning och infrastruktur ska uppdateras vart fjärde år, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare.

6.  De behöriga myndigheterna ska beakta resultaten av de unionsomfattande simuleringarna som Entso för gas genomfört i enlighet med artikel 10a.1 vid utarbetandet av riskbedömningar, förebyggande handlingsplaner och krisplaner. Entso för gas ska utarbeta metoden som ska användas för simuleringen på ett transparent sätt och diskutera den med gruppen för samordning av gasförsörjningen. Entso för gas ska dessutom regelbundet sprida information som erhållits genom mekanismen för tidig varning inom gruppen för samordning av gasförsörjningen. Entso för gas ska också beakta resultaten från den unionsomfattande simuleringen för att fastställa vilka investeringar som krävs på den inre energimarknaden på regional och mellanregional nivå.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  På grundval av samtliga regionala riskbedömningar ska kommissionen utföra en övergripande riskbedömning för unionen som helhet, i samarbete med gruppen för samordning av gasförsörjningen, och rapportera resultaten till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter i varje region som förtecknas i bilaga I ska, efter samråd med naturgasföretagen, de relevanta organisationer som företräder hushållens och de industriella gaskundernas intressen, inklusive elproducenter, och de nationella tillsynsmyndigheterna om dessa inte är de behöriga myndigheterna, gemensamt fastställa

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter i varje region ska, i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna, efter samråd med naturgasföretagen, systemansvariga för elöverföringssystemet, de relevanta organisationer som företräder hushållens och de industriella gaskundernas intressen, inklusive elproducenter, de relevanta organisationer som hanterar medlemsstaternas energiefterfrågan och energiberoende och de nationella miljömyndigheterna, gemensamt fastställa

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  en förebyggande åtgärdsplan som innehåller de åtgärder som ska vidtas för att undanröja eller minska de risker som identifierats i regionen, däribland risker med en rent nationell dimension, i enlighet med den riskbedömning som genomförts i enlighet med artiklarna 6 och 8,

(a)  En förebyggande åtgärdsplan som innehåller de åtgärder, inklusive energieffektivitetsåtgärder och åtgärder på efterfrågesidan, som ska vidtas för att undanröja eller minska de risker som identifierats i regionen, däribland risker med en rent nationell dimension, i enlighet med den riskbedömning som genomförts i enlighet med artiklarna 6 och 8,

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  en krisplan som innehåller de åtgärder som ska vidtas för att undanröja eller minska konsekvenserna av ett avbrott i gasförsörjningen i regionen, inbegripet händelser med en rent nationell dimension, i enlighet med artikel 9.

(b)  en krisplan som innehåller de åtgärder, inklusive åtgärder på efterfrågesidan, såsom närmare samordning med elsektorn, som ska vidtas för att undanröja eller minska konsekvenserna av ett avbrott i gasförsörjningen i regionen, inbegripet händelser med en rent nationell dimension, i enlighet med artikel 9.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De förebyggande handlingsplanerna och krisplanerna ska beakta resultaten av de unionsomfattande simuleringarna som Entso för gas genomfört, inklusive simuleringarna för försörjningskorridorerna för krislägen.

 

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska regelbundet rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om framstegen i utarbetandet och antagandet av de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna. De behöriga myndigheterna ska framför allt rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen 18 månader innan tidsfristen för antagande av planerna och för uppdatering av planerna löper ut. Kommissionen kan ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av planerna, framför allt vad gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism får kommissionen föreslå en samarbetsmekanism för denna region. De ska säkerställa regelbunden kontroll av genomförandet av dessa planer.

De behöriga myndigheterna ska regelbundet rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om framstegen i utarbetandet och antagandet av de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna. De behöriga myndigheterna ska framför allt rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen 18 månader innan tidsfristen för antagande av planerna och för uppdatering av planerna löper ut. Kommissionen ska ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av planerna, framför allt vad gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism ska kommissionen ta fram en samarbetsmekanism för denna region. De ska säkerställa regelbunden kontroll av genomförandet av dessa planer.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen ska utarbetas i enlighet med mallarna i bilaga V. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra dessa mallar.

3.  Den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen ska utarbetas i enlighet med mallarna i bilaga V. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra dessa mallar med beaktande av medlemsstaternas tidsramar för genomförande.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska avge ett yttrande till de behöriga myndigheterna i regionen med en rekommendation om att se över den relevanta förebyggande åtgärdsplanen eller krisplanen, om det anses att planen

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  inte är i linje med energiunionens mål.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.   De berörda behöriga myndigheterna ska inom tre månader från tillkännagivandet av kommissionens yttrande enligt punkt 4 anmäla den ändrade planen till kommissionen, eller informera kommissionen om skälen till att de motsätter sig rekommendationerna.

6.   De berörda behöriga myndigheterna ska inom tre månader från tillkännagivandet av kommissionens yttrande enligt punkt 5 anmäla den ändrade planen till kommissionen, eller informera kommissionen om skälen till att de motsätter sig rekommendationerna.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den förebyggande åtgärdsplanen ska innehålla följande:

1.  Den förebyggande åtgärdsplanen ska innehålla samtliga följande punkter:

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Definitionen av skyddade kunder i varje medlemsstat i regionen och den information som beskrivs i artikel 5.1 andra stycket.

(b)  Den information som beskrivs i artikel 5.1 andra stycket.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De åtgärder, de volymer och den kapacitet som krävs för att uppfylla normerna för infrastruktur och försörjning i varje medlemsstat i regionen, i enlighet med artiklarna 4 och 5 samt, i förekommande fall, i vilken mån åtgärder på efterfrågesidan i tillräcklig grad kan kompensera i god tid för ett försörjningsavbrott som avses i artikel 4.2, identifiering av den största enskilda gasinfrastrukturen av gemensamt intresse om artikel 4.3 tillämpas, de nödvändiga gasvolymerna per kategori av skyddade kunder och per scenario enligt artikel 5.1 och alla eventuella skärpningar av normerna för försörjning enligt artikel 5.2, inbegripet en motivering till att villkoren i artikel 5.2 är uppfyllda och en beskrivning av en mekanism som gör det möjligt att tillfälligt mildra eventuellt skärpta normer för försörjning eller ytterligare skyldigheter i enlighet med artikel 12.

(c)  De åtgärder, de volymer och den kapacitet som krävs för att uppfylla normerna för infrastruktur och försörjning i varje medlemsstat i regionen, i enlighet med artiklarna 4 och 5 samt bedömningen av potentialen att minska efterfrågan på gas och energieffektivitetsåtgärder inom hela ekonomin, i förekommande fall, i vilken mån åtgärder på efterfrågesidan i tillräcklig grad kan kompensera i god tid för ett försörjningsavbrott som avses i artikel 4.2, identifiering av den största enskilda gasinfrastrukturen av gemensamt intresse om artikel 4.3 tillämpas, identifiering av den största enskilda gasleverantören, de nödvändiga gasvolymerna per kategori av skyddade kunder och per scenario enligt artikel 5.1 och alla eventuella skärpningar av normerna för försörjning enligt artikel 5.2, inbegripet skäl till att villkoren i artikel 5.2 är uppfyllda och en beskrivning av en mekanism som gör det möjligt att tillfälligt mildra eventuellt skärpta normer för försörjning eller ytterligare skyldigheter i enlighet med artikel 12.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Skyldigheter som åligger naturgasföretag och andra relevanta organ som sannolikt har en inverkan på en trygg gasförsörjning, till exempel skyldigheter som avser en säker drift av gassystemet.

(d)  Skyldigheter som åligger naturgasföretag, elföretag i förekommande fall och andra relevanta organ som sannolikt har en inverkan på en trygg gasförsörjning, till exempel skyldigheter som avser en säker drift av gassystemet.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  De övriga förebyggande åtgärder som är utformade för att hantera de risker som identifierats i riskbedömningen, till exempel de som avser behovet av att stärka sammanlänkningarna mellan medlemsstater som gränsar till varandra och möjligheten att vid behov diversifiera gasförsörjningsvägarna och -källorna för att hantera de risker som identifierats i syfte att i största möjliga utsträckning upprätthålla gasförsörjningen för samtliga kunder.

(e)  De övriga förebyggande åtgärder som är utformade för att hantera de risker som identifierats i riskbedömningen, inklusive de risker som fastställts i den unionsomfattande simuleringen av avbrott i försörjning och infrastruktur enligt artikel 10a. Sådana åtgärder kan avse behovet av att stärka sammanlänkningarna mellan medlemsstater som gränsar till varandra, att ytterligare öka energieffektiviteten, minska efterfrågan på gas och möjligheten att vid behov diversifiera gasförsörjningsvägarna och -källorna, för att påbörja eller öka försörjningen från alternativa leverantörer, bland annat genom en frivillig mekanism för aggregering av efterfrågan och sammanslagning av gasreserver bland annat via gemensamma virtuella gasreserver som består av alternativ med olika flexibilitet i olika medlemsstater eller använda lagringsanläggningar eller LNG-terminaler på regional nivå för att hantera de risker som identifierats i syfte att under så lång tid som möjligt upprätthålla gasförsörjningen för samtliga kunder.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Uppgifter om befintliga och framtida sammanlänkningar, inklusive de som ger tillgång till unionens gasnät, gränsöverskridande flöden, gränsöverskridande tillträde till lagringsanläggningar och LNG-anläggningar och kapaciteten för dubbelriktade flöden, särskilt i en krissituation.

(j)  Uppgifter om befintliga och framtida sammanlänkningar, inklusive de som ger tillgång till unionens gasnät, gränsöverskridande flöden, gränsöverskridande tillträde till lagringsanläggningar och LNG-anläggningar och kapaciteten för dubbelriktade flöden, särskilt i en krissituation, samt beräkningar och konsekvensbedömningar för att jämföra möjligheten att kostnadseffektivt minska behovet av dessa infrastrukturinvesteringar på försörjningssidan genom åtgärder på efterfrågesidan.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  Uppgifter om de möjligheter som decentraliserade, hållbara och prismässigt överkomliga lösningar och alternativa energikällor ger för att säkerställa försörjningstryggheten, såsom förnybar energi och däribland biogas, samt energieffektivitetsåtgärder.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den förebyggande åtgärdsplanen, i synnerhet åtgärderna för uppfyllande av normerna för infrastruktur enligt artikel 4, ska beakta den unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplan som ska utarbetas av Entso för gas i enlighet med artikel 8.10 i förordning (EG) nr 715/2009.

2.  Den förebyggande åtgärdsplanen, i synnerhet åtgärderna för uppfyllande av normerna för infrastruktur enligt artikel 4, ska beakta den unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplan som ska utarbetas av Entso för gas i enlighet med artikel 8.10 i förordning (EG) nr 715/2009 och kan dessutom utnyttja den tekniska och operativa expertisen från det regionala samordningssystemet för gas som inrättats av Entso för gas samt försörjningskorridorerna för krislägen.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska genomföra en konsekvensbedömning av alla förebyggande icke-marknadsbaserade åtgärder som ska antas efter ikraftträdandet av denna förordning, inklusive åtgärderna för att uppfylla de normer för försörjning som föreskrivs i artikel 5.1 och åtgärderna för de strängare normer för försörjning som föreskrivs i artikel 5.2. Konsekvensbedömningen ska omfatta minst följande:

4.  De behöriga myndigheterna eller de nationella tillsynsmyndigheterna om sådana finns, ska genomföra en konsekvensbedömning av alla förebyggande icke-marknadsbaserade åtgärder som ska antas eller bibehållas efter ikraftträdandet av denna förordning, inklusive åtgärderna för att uppfylla de normer för försörjning som föreskrivs i artikel 5.1 och åtgärderna för de strängare normer för försörjning som föreskrivs i artikel 5.2. Konsekvensbedömningen ska omfatta minst följande:

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den föreslagna åtgärdens inverkan på den nationella gasmarknadens utveckling och på konkurrensen på nationell nivå.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De föreslagna åtgärdernas inverkan på den inre gasmarknaden.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  fastställa naturgasföretags och industriella gaskunders, däribland relevanta elproducenters, roller och ansvar med hänsyn till den olika omfattning i vilken de påverkas av avbrott i gasförsörjningen, samt deras samverkan med de behöriga myndigheterna och eventuellt med de nationella tillsynsmyndigheterna på var och en av de krisnivåer som anges i artikel 10.1,

(b)  fastställa naturgasföretags, om relevant systemansvariga för elöverföringssystemets och industriella gaskunders, däribland relevanta elproducenters, roller och ansvar med hänsyn till den olika omfattning i vilken de påverkas av avbrott i gasförsörjningen, samt deras samverkan med de behöriga myndigheterna och eventuellt med de nationella tillsynsmyndigheterna på var och en av de krisnivåer som anges i artikel 10.1,

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  om tillämpligt fastställa vilka åtgärder som ska vidtas för att mildra de möjliga följderna av ett avbrott i gasförsörjningen för fjärrvärme och försörjningen av el som framställts av gas,

(e)  om tillämpligt fastställa vilka åtgärder som ska vidtas för att mildra de möjliga följderna av ett avbrott i gasförsörjningen för fjärrvärme och försörjningen av el som framställts av gas, särskilt genom en integrerad syn på energisystemsverksamheter för både el och gas där det är relevant,

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  utse en krisledare eller en krisgrupp och definiera dess roll,

(g)  utse en krisledare eller en krisgrupp och definiera dess roll, inklusive samarbete med det regionala samordningssystemet för gas som inrättats av Entso för gas för att hantera de tekniska och operativa uppgifterna som situationen kräver,

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  fastställa hur marknadsbaserade åtgärder bidrar till att hantera situationen på beredskapsnivån och lindrar situationen på krisnivån,

(h)  fastställa hur marknadsbaserade åtgärder, inklusive en frivillig mekanism för aggregering av efterfrågan, bidrar till att hantera situationen på beredskapsnivån och lindrar situationen på krisnivån,

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  beskriva de försörjningsbegränsningar som ska tillämpas i ett krisläge,

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ib)  beskriva möjliga åtgärder som följer av den bedömning av försörjningskorridorerna i krislägen som avses i artikel 10a,

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ic)  beskriva den mekanism som finns för informationsutbyte om gasförsörjning vid en kris, och som grundar sig på bedömningen av försörjningskorridorerna i krislägen, inbegripet i förekommande fall användningen av befintliga mekanismer såsom det regionala samordningssystemet för gas, som utvecklats av Entso för gas,

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  specificera rapporteringskraven för naturgasföretag på beredskaps- och krisnivåerna,

(k)  specificera rapporteringskraven för naturgasföretag och, i förekommande fall, elföretag på beredskaps- och krisnivåerna,

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Krisåtgärder ska tillgodose försörjningen av tillgänglig naturgas till slutkonsumenter enligt hur brådskande det är, möjligheten att byta till andra energiformer och ekonomisk inverkan, medan hänsyn tas till att skydda gasförsörjningen till skyddade kunder, och ta vederbörlig hänsyn till försörjningssituationen i elsektorn.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  I ett krisläge och på rimliga grunder kan en medlemsstat besluta att prioritera gasförsörjning till vissa viktiga gaseldade kraftverk framför försörjning till vissa kategorier av skyddade kunder. En sådan åtgärd ska baseras på en riskbedömning enligt artikel 6 och ska endast gälla om bristen på gasförsörjning till ett sådant viktigt gasdrivet kraftverk avsevärt skulle försämra eller hindra resterande gasförsörjning till skyddade kunder på grund av allvarliga skador i elsystemet. Sådana viktiga gaseldade kraftverk ska identifieras av elsystemets systemansvariga för överföringssystem i samordning med gassystemets systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Försörjningskorridorer i krislägen

 

Senast den 30 april 2017 ska Entso för gas föreslå scenarier med avbrott i försörjning och infrastruktur som ska diskuteras och fastställas efter samråd med gruppen för samordning av gasförsörjning. Förslaget ska minst innehålla de scenarier med avbrott som simulerats i den senaste unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplanen för var och en av de huvudsakliga importkorridorerna och i vart och ett av de fall som förtecknas i artikel 5.1.

 

 

 

Entso för gas ska senast den 1 november 2017 göra en unionsomfattande simulering av scenarier med avbrott i försörjning och infrastruktur, efter samråd med gruppen för samordning av gasförsörjning. De behöriga myndigheterna ska ge Entso för gas de uppgifter som krävs för simuleringarna, till exempel efterfrågetoppar, produktionskapacitet och åtgärder på efterfrågesidan.

 

Som ett led i den unionsomfattande simuleringen ska Entso för gas fastställa och bedöma försörjningskorridorer i krislägen som kompletterar och främjar den regionala strategi som avses i bilaga I, genom vilka gas kan flöda mellan regioner för att undvika en fragmentering av den inre gasmarknaden. Resultaten av den bedömningen ska diskuteras i gruppen för samordning av gasförsörjningen.

 

Den unionsomfattande simuleringen och försörjningskorridorerna i krislägen ska uppdateras vart fjärde år, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare.

 

Om ett krisläge tillkännagetts ska medlemsstaterna längs försörjningskorridorerna i krislägen säkerställa att all viktig information tillhandahålls gällande gasförsörjningen, i synnerhet tillgängliga kvantiteter gas samt möjliga former och källor för styrning av gasen till de medlemsstater som tillkännagett krisläget. Medlemsstater längs försörjningskorridorerna i krislägen ska säkerställa att inga åtgärder förhindrar gasförsörjning till de medlemsstater som tillkännagett krisläget.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid en kris på regional nivå eller unionsnivå ska kommissionen samordna de behöriga myndigheternas åtgärder, och därvid fullt ut beakta relevanta uppgifter från, och resultaten av, samrådet med gruppen för samordning av gasförsörjningen. Kommissionen ska framför allt

3.  Vid en kris på regional nivå eller unionsnivå ska kommissionen samordna de behöriga myndigheternas åtgärder, och därvid fullt ut beakta relevanta uppgifter från, och resultaten av, samrådet med gruppen för samordning av gasförsörjningen och, om så är lämpligt, inkludera det regionala samordningssystemet för gas, som inrättats av Entso för gas. Kommissionen ska framför allt

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Kommissionen ska, på eget initiativ eller efter att ha underrättats av en behörig myndighet om att en tidig varning tillkännagivits i en medlemsstat, bruka lämpliga externa politiska verktyg för att förhindra att gasförsörjningen försämras.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en medlemsstat har tillkännagett en akut krisnivå i enlighet med artikel 10.1, ska eventuella höjda normer för försörjning eller ytterligare skyldigheter som åläggs naturgasföretag i andra medlemsstater enligt artikel 5.2 tillfälligt sänkas till den nivå som fastställs i artikel 5.1.

1.  Om en medlemsstat har tillkännagett en kris i enlighet med artikel 10.1, och har visat att alla åtgärder som beskrivs i regionens krisplan har vidtagits och att alla tekniska och kommersiella villkor som anges i krisplanen har fullgjorts, ska eventuella höjda normer för försörjning eller ytterligare skyldigheter som åläggs naturgasföretag i andra medlemsstater enligt artikel 5.1a och 5.2 tillfälligt sänkas till den nivå som fastställs i första stycket i artikel 5.1.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  En medlemsstat där krisläge har tillkännagetts och som trots att åtgärderna i krisplanen har genomförts inte kan försörja de skyddade kunderna med gas, kan begära att solidaritetsåtgärderna ska tillämpas.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Så länge som försörjningen till hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den medlemsstat som har tillkännagett krisläget inte är tillgodosedd, trots tillämpningen av åtgärden i punkt 1, ska gasförsörjningen till andra kunder än hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i en annan medlemsstat med direkt sammanlänkning till den medlemsstat som tillkännagett krisläget, inte fortsätta i den utsträckning som krävs för att försörja hushållen, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i de medlemsstater som har tillkännagett krisläget.

2.  Så länge som gasförsörjningen till skyddade kunder i den medlemsstat som har begärt tillämpning av solidaritetsåtgärder inte är tillgodosedd, ska gasförsörjningen till andra kunder än skyddade kunder i en annan medlemsstat med direkt sammanlänkning eller indirekt sammanlänkning via ett tredjeland till den medlemsstaten inte fortsätta i den utsträckning som krävs för att försörja de skyddade kunderna i den medlemsstat som har begärt en tillämpning av solidaritetsåtgärder.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket ska gälla för viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den utsträckning de omfattas av definitionen av skyddade kunder i respektive medlemsstat.

utgår

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De behöriga myndigheterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga, så att gas som inte levererats till andra kunder än hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar inom deras territorium i den situation som beskrivs i punkt 2 kan levereras till medlemsstaten i den krissituation som beskrivs i samma punkt för försörjning till hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den medlemsstaten.

3.  De behöriga myndigheterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga, så att gas som inte levererats till andra kunder än de skyddade kunderna inom deras territorium i den situation som beskrivs i punkt 2 kan levereras till medlemsstaten i den krissituation som beskrivs i samma punkt.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De tekniska, rättsliga och finansiella arrangemangen för tillämpning av punkt 3 ska fastställas i samråd mellan de medlemsstater som är direkt sammanlänkade med varandra och beskrivas i krisplanerna för deras respektive regioner. Sådana arrangemang kan bland annat omfatta gaspriser som ska tillämpas, användningen av sammanlänkningar inklusive kapacitet för dubbelriktade flöden, gasvolymer och täckande av kostnader för kompensation. Företrädesvis ska marknadsbaserade åtgärder såsom auktioner användas för fullgörandet av den skyldighet som föreskrivs i punkt 3. Om de tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang som är nödvändiga för att tillämpa punkt 3 ändras, ska den relevanta beredskapsplanen uppdateras i enlighet med detta.

4.  De tekniska, rättsliga och finansiella arrangemangen för tillämpning av punkt 3 ska fastställas i samråd mellan de medlemsstater som är direkt sammanlänkade med varandra och beskrivas i krisplanerna för deras respektive regioner. Sådana arrangemang ska bland annat omfatta gaspriser som ska tillämpas, användningen av sammanlänkningar inklusive garanterad kapacitet för dubbelriktade flöden, gasvolymer och täckande av kostnader för kompensation. Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) kan agera som förmedlare vid beräkningen av kompensationskostnaderna, som ska vara marknadsbaserade. Solidaritetsmekanismen ska vara en sistahandsutväg, med lämplig kompensation som minimerar konsekvenserna för berörda marknadsaktörer. Företrädesvis ska marknadsbaserade åtgärder såsom auktioner användas för fullgörandet av den skyldighet som föreskrivs i punkt 3. Gaspriserna, kompensationskostnaderna och mekanismerna som avses i denna punkt ska återspegla marknadsvillkoren och ska ses över regelbundet, inbegripet under krissituationer. Om de tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang som är nödvändiga för att tillämpa punkt 3 ändras, ska den relevanta beredskapsplanen uppdateras i enlighet med detta. Kommissionen ska förbereda riktlinjer för mallar för solidaritetsåtgärder, inklusive standardklausuler, och offentliggöra dem senast den ... [dagen för solidaritetsmekanismens ikraftträdande].

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Punkt 2 ska tillämpas från och med den 1 mars 2019.

5.  Punkt 2 ska tillämpas från och med den 1 oktober 2018.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om medlemsstaterna inte kan komma överens om nödvändiga tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang kan kommissionen föreslå en ram för sådana åtgärder i sitt yttrande och sitt beslut om planerna.

6.  Om medlemsstaterna inte kan komma överens om nödvändiga tekniska, rättsliga, finansiella och kommersiella arrangemang ska kommissionen utarbeta en ram för sådana åtgärder enligt punkt 4.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgiftsutbyte

Sammanställning av information

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  information om de åtgärder som den behöriga myndigheten har planerat att vidta och som redan har genomförts för att dämpa krisen, och information om deras effektivitet,

(b)  information om de åtgärder som den behöriga myndigheten har planerat att vidta och som redan har genomförts för att dämpa krisen, däribland åtgärder på efterfrågesidan, och information om deras effektivitet,

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Under vederbörligen motiverade omständigheter, oberoende av ett tillkännagivande av en kris, får den behöriga myndigheten ålägga gasföretag att tillhandahålla den information som avses i punkt 1 eller ytterligare information som är nödvändig för att bedöma den övergripande situationen för gasförsörjningen i medlemsstaten eller andra medlemsstater, inklusive avtalsinformation. Kommissionen får begära att de behöriga myndigheterna tillhandahåller den information som naturgasföretag har lämnat.

4.  Oberoende av ett tillkännagivande av en kris, får den behöriga myndigheten ålägga naturgasföretag att tillhandahålla den information som avses i punkt 1 eller ytterligare information som är nödvändig för att bedöma den övergripande situationen för gasförsörjningen i medlemsstaten eller andra medlemsstater, inklusive avtalsinformation. Kommissionen får begära att de behöriga myndigheterna tillhandahåller den information som naturgasföretag har lämnat. Kommissionen och de behöriga myndigheterna ska inte pålägga onödiga administrativa bördor, särskilt upprepning av krav på utlämnande av information.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om kommissionen anser att gasförsörjningen i en region eller i unionen som helhet påverkas eller sannolikt kommer att påverkas, kan den ålägga de behöriga myndigheterna att samla in och till kommissionen överlämna information som den behöver för att kunna bedöma situationen rörande gasförsörjningen i unionen. Kommissionen får meddela gruppen för samordning av gasförsörjningen sin bedömning.

5.  Om kommissionen anser att gasförsörjningen i en region eller i unionen som helhet påverkas eller sannolikt kommer att påverkas, kan den ålägga de behöriga myndigheterna att samla in och till kommissionen överlämna information som den behöver för att kunna bedöma situationen rörande gasförsörjningen i unionen. Kommissionen ska meddela gruppen för samordning av gasförsörjningen sin bedömning.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  till de berörda behöriga myndigheterna anmäla följande uppgifter om gasförsörjningsavtal med en löptid på mer än ett år:

(a)  till de berörda behöriga myndigheterna och till alla nationella tillsynsmyndigheter anmäla följande uppgifter om gasförsörjningsavtal med en löptid på mer än ett år:

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6 – led a – led -va (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(va)  Pris.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6 – led a – led vi

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(vi)  Villkor för avbrott i gasförsörjningen.

(vi)  Villkor för omförhandling och avbrott i gasförsörjningen.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  omedelbart efter det att avtalen ingåtts eller ändrats underrätta den behöriga myndigheten och kommissionen om försörjningsavtal med en löptid på mer än ett år som ingåtts eller ändrats efter [Publikationsbyrån: För in dagen för denna förordnings ikraftträdande], som enskilt eller tillsammans med andra avtal som ingåtts med samma leverantör eller dess dotterbolag tillhandahåller mer än 40 % den årliga konsumtionen av naturgas i den berörda medlemsstaten. Anmälningsskyldigheten ska inte gälla de ändringar som endast hänför sig till gaspriset Anmälningsskyldigheten ska även gälla alla kommersiella avtal som är relevanta för genomförandet av gasförsörjningsavtalet.

(b)  omedelbart efter det att avtalen ingåtts eller ändrats underrätta den behöriga myndigheten och kommissionen om försörjningsavtal med samma leverantör från ett tredjeland eller dess dotterbolag, med en löptid på mer än ett år som ingåtts eller ändrats efter den 20 mars 2015, som enskilt eller tillsammans med andra naturgasföretags avtal på samma marknad med samma leverantör eller dess dotterbolag tillhandahåller mer än 40 % av hela den årliga importen av naturgas från tredjeländer till den berörda medlemsstaten. Anmälningsskyldigheten ska också gälla gaspriset. Anmälningsskyldigheten ska även gälla alla befintliga och nya kommersiella avtal som är relevanta för genomförandet av gasförsörjningsavtalet. I det avseendet ska de nationella tillsynsmyndigheterna övervaka marknadens försörjningsstruktur och informera de berörda naturgasföretagen när tröskeln på 40 % har överskridits.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska anmäla de uppgifter som anges i led a i första stycket till kommissionen före utgången av september varje år.

Den behöriga myndigheten ska anmäla de uppgifter som anges i led a i denna punkt till kommissionen före utgången av september varje år. Kommissionen ska samla in uppgifter från grupperingar av medlemsstater tillsammans med liknande mönster från tredjelandsleverantörer för att kunna skapa riktmärken för avtal som kan användas av de berörda naturgasföretagen.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Avtal med leverantörer från EES-länder omfattas inte av anmälningsskyldigheten enligt punkt 6.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Kommissionen ska använda den insamlade informationen för att beräkna det genomsnittliga gaspris som betalas av naturgasföretag i varje region i enlighet med bilaga I samt inom hela EU. Beräkningarna ska offentliggöras vartannat år.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  I vederbörligen motiverade fall, om den behöriga myndigheten eller kommissionen anser att ett gasförsörjningsavtal som inte omfattas av punkt 6 b i denna artikel kan påverka försörjningstryggheten i en medlemsstat, region eller i unionen som helhet, får den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de naturgasföretag som har ingått avtalet är verksamma eller kommissionen begära att naturgasföretaget tillhandahåller avtalet för bedömning av dess inverkan på försörjningstryggheten. Denna begäran får även omfatta eventuella andra kommersiella avtal som är relevanta för genomförandet av gasförsörjningsavtalet.

7.  I vederbörligen motiverade fall, om den behöriga myndigheten eller kommissionen anser att ett gasförsörjningsavtal som inte omfattas av punkt 6 b i denna artikel kan påverka gasförsörjningstryggheten i en medlemsstat, region eller i unionen som helhet, ska den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de naturgasföretag som har ingått avtalet är verksamma eller kommissionen begära att naturgasföretaget tillhandahåller avtalet för bedömning av dess inverkan på gasförsörjningstryggheten. Denna begäran får även omfatta eventuella andra kommersiella avtal som är relevanta för genomförandet av gasförsörjningsavtalet eller kommersiella avtal för att utveckla och driva infrastrukturen.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Senast ... [6 månader efter denna förordnings ikraftträdande] ska den behöriga myndigheten fastställa åtgärder för att ålägga böter för naturgasföretag om de inte uppfyller punkt 6 eller 7. Böterna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Om kommissionen anser att villkoren i ett gasförsörjningsavtal bryter mot bestämmelserna i denna förordning kan den överväga att vidta ytterligare åtgärder, bland annat enligt unionens konkurrenslagstiftning. Kommissionen ska informera det berörda naturgasföretaget och relevant behörig myndighet om att villkoren i gasförsörjningsavtalet inte överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning och begära att avtalsvillkoren ändras. Naturgasföretaget eller den behöriga myndigheten ska inom tre månader efter att ha mottagit denna begäran meddela kommissionen om ändringarna eller informera kommissionen om varför företaget eller myndigheten motsätter sig begäran. Kommissionen ska ändra, dra tillbaka eller bekräfta sin begäran inom tre månader från det datum då naturgasföretagets svar inkom. Kommissionen ska lämna en detaljerad motivering till sitt beslut. Den behöriga myndigheten ska senast [sex månader efter denna förordnings ikraftträdande], fastställa åtgärder för att ålägga naturgasföretag böter om de inte uppfyller denna begäran. Sådana böter ska vara effektiva, proportionella och avskräckande sett till omfattningen av bristande överensstämmelse och eventuella fördelar som det berörda naturgasföretaget kan ha fått på grund av den bristande överensstämmelsen.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  De behöriga myndigheterna och kommissionen ska behandla kommersiellt känsliga uppgifter konfidentiellt.

9.  De behöriga myndigheterna och kommissionen ska se till att kommersiellt känsliga uppgifter, som gjorts tillgängliga genom tillämpning av bestämmelserna i denna artikel, behandlas strikt konfidentiellt.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En grupp för samordning av gasförsörjningen inrättas i syfte att underlätta samordningen av åtgärder för trygg gasförsörjning. Gruppen ska bestå av företrädare för medlemsstaterna, särskilt för deras behöriga myndigheter, samt byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån), Entso för gas och representativa organ för den berörda branschen och för relevanta kunder. Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna besluta om gruppens sammansättning och säkerställa att den är helt representativ. Kommissionen ska vara ordförande för gruppen. Gruppen ska själv anta sin arbetsordning.

1.  En grupp för samordning av gasförsörjningen inrättas i syfte att underlätta samordningen av åtgärder för trygg gasförsörjning. Gruppen ska bestå av företrädare för medlemsstaterna, särskilt för deras behöriga myndigheter och eventuella nationella tillsynsmyndigheter, samt byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån), Entso för gas och representativa organ för den berörda branschen och för relevanta kunder. Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna besluta om gruppens sammansättning och säkerställa att den är helt representativ. Kommissionen ska vara ordförande för gruppen. Gruppen ska själv anta sin arbetsordning.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  all information som är relevant för en trygg gasförsörjning på nationell och regional nivå och på unionsnivå,

(b)  all information som är relevant för en trygg gasförsörjning på nationell och regional nivå och på unionsnivå, däribland information och data om efterfrågesidans tillämpade och planerade strategier och åtgärder,

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  samordningen av åtgärder för hantering av en kris inom unionen med tredjeländer som omfattas av fördraget om upprättande av en energigemenskap och med andra tredjeländer,

(g)  samordningen av åtgärder för hantering av en kris inom unionen med de avtalsslutande parterna i energigemenskapen och med andra tredjeländer.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Artikel 3.2 andra meningen, artikel 3.6, artikel 4.3, 4.4 och 4.6), artikel 5.2, artikel 6.1 d, artikel 7.5 b och e, artikel 8.1 e, g och i, artikel 8.4 b och c, artikel 9.1 j och m, artikel 9.4, artikel 10.4, artikel 11.5 och artikel 12 ska leda till skyldigheter för medlemsstaterna gentemot en avtalsslutande part i energigemenskapen enligt följande förfarande:

1.  Artikel 3.2 andra meningen, artikel 3.6, artikel 4.3, 4.4 och 4.6), artikel 5.2, artikel 6.1 d, artikel 7.5 b och e, artikel 8.1 e, g och i, artikel 8.4 b och c, artikel 9.1 j och m, artikel 9.4, artikel 10.4, artikel 11.5 och artikel 12 ska leda till skyldigheter för alla medlemsstater gentemot en avtalsslutande part i energigemenskapen enligt följande förfarande:

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, på grundval av de bedömningar som avses i artikel 7.5, när så är lämpligt utarbeta slutsatser om hur försörjningstryggheten kan främjas på unionsnivå och rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, och vid behov utfärda rekommendationer om hur denna förordning ska kunna förbättras.

Kommissionen ska, på grundval av de bedömningar som avses i artikel 7.5, när så är lämpligt utarbeta slutsatser om hur gasförsörjningstryggheten kan främjas på unionsnivå och lämna in en rapport till Europaparlamentet och till rådet om genomförandet av denna förordning, och vid behov utfärda ett förslag till lagstiftning för att ändra denna förordning.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Underrättelser

Inlämnande av handlingar

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Riskbedömningen, de förebyggande åtgärdsplanerna, krisplanerna och alla övriga handlingar ska anmälas till kommissionen på elektronisk väg via CIRCABC-plattformen.

Riskbedömningen, de förebyggande åtgärdsplanerna, krisplanerna och alla övriga handlingar ska lämnas in till kommissionen på elektronisk väg via CIRCABC-plattformen.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

All korrespondens i samband med en anmälan ska översändas på elektronisk väg.

All korrespondens i samband med bestämmelserna i den här artikeln ska översändas på elektronisk väg.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Bilaga II – led 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med ”beräknat område” avses det geografiska område som den behöriga myndigheten har fastställt och för vilket tillämpningen av N-1-formeln beräknas.

Med ”beräknat område” avses det geografiska fastställda området för den relevanta marknaden som den behöriga myndigheten har fastställt och för vilket tillämpningen av N-1-formeln beräknas.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Bilaga III – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att möjliggöra eller öka kapacitet för dubbelriktade flöden via en sammanlänkning eller för att erhålla eller förlänga ett undantag från denna skyldighet, ska systemansvariga för överföringssystem på båda sidor av sammanlänkningen till sina behöriga myndigheter (de berörda behöriga myndigheterna) efter samråd med samtliga berörda systemansvariga längs en gasförsörjningskorridor, lämna in följande:

1.  För att möjliggöra eller öka kapacitet för dubbelriktade flöden via en sammanlänkning eller för att erhålla eller förlänga ett undantag från denna skyldighet, ska systemansvariga för överföringssystem på båda sidor av sammanlänkningen till sina behöriga myndigheter eller sina tillsynsmyndigheter om dessa inte är de behöriga myndigheterna (som tillsammans i den här bilagan benämns de berörda behöriga myndigheterna) efter samråd med samtliga berörda systemansvariga längs en gasförsörjningskorridor, lämna in följande:

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 1 – led 1.1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Beskriv den inhemska produktionens roll i regionen:

(e)  Beskriv den inhemska produktionens roll i regionen, inklusive biogas:

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 1 – led 1.1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Scenarier för efterfrågan på gas, också med hänsyn till hur energieffektivitetsåtgärder påverkat den årliga slutliga gasförbrukningen.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Bilaga IV – led 1 – led 1.2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Scenarier för efterfrågan på gas, också med hänsyn till hur energieffektivitetsåtgärder påverkat den årliga slutliga gasförbrukningen.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Bilaga V – led 1 – led 1.1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Beskriv den inhemska produktionens roll i regionen:

(e)  Beskriv den inhemska produktionens roll i regionen, inklusive biogas:

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Bilaga V – led 1 – led 1.1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Beskriv vilken betydelse energieffektivitetsåtgärder skulle få, samt deras effekt på den årliga slutliga gaskonsumtionen.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Bilaga V – led 1 – led 1.2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Beskriv vilken betydelse energieffektivitetsåtgärder skulle få, samt deras effekt på den årliga slutliga gaskonsumtionen.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Bilaga V – led 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Redogör för andra åtgärder som vidtagits av andra skäl än riskbedömning, men som har en positiv effekt för försörjningstryggheten i regionen/medlemsstaten.

(b)  Redogör för andra åtgärder som vidtagits av andra skäl än de som urskiljs i riskbedömningen, men som har en positiv effekt för försörjningstryggheten i regionen/medlemsstaten.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Bilaga V – mall 1 – punkt 9 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Beskriv de mekanismer som används för att inkludera teknisk och operativ expertis från det regionala samordningssystemet för gas, som inrättats av Entso för gas.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Bilaga V – mall 2 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Beskriv de mekanismer som finns för samarbete med det regionala samordningssystemet för gas, som inrättats av Entso för gas.


MOTIVERING

I. Inledning

Med ikraftträdandet av förordning 994/2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG har EU tagit det första steget mot en bättre samordning mellan naturgasföretagen, medlemsstaterna och Europeiska kommissionen för att kunna hantera den transnationella utmaningen att trygga naturgasförsörjningen.

Förordningen från 2010 grundades på erkännandet av att energisäkerhet är ett delat ansvar mellan de nationella myndigheterna och EU enligt artikel 194 i fördraget om Europeiska unionen. I artikeln föreskrivs en gemensam energipolitik som baseras på solidaritetsprincipen och som bland annat ska sträva efter en säker energiförsörjning.

Förordningen från 2010 överensstämde med parlamentets ståndpunkt där man under lång tid har uppmanat till komplettering av den rättsliga ramen och att inrätta bestämmelser för den infrastrukturen som krävs på den inre energimarknaden som ur ett solidaritetsperspektiv skulle förenkla de gemensamma mekanismerna för att förebygga och hantera avbrott i den externa försörjningen. Detta blev viktigare i och med EU:s ökande behov av import av naturgas, samt upprepade avbrott i gasförsörjningen från Ryssland, som påverkade försörjningen till flera medlemsstater allvarligt.

Gaskriserna 2006 och 2009 samt den som inträffade 2014 gjorde att en osäkerhet skapades kring gasförsörjningen. Händelserna innebar att energisäkerheten hamnade i fokus för EU:s politik och den blev även ett av huvudmålen i strategin för ”energiunionen” som antogs av Europeiska kommissionen den 25 februari 2015.

Förordningen från 2010 visade sig bli avgörande för att förbättra den europeiska energisäkerheten. Mot bakgrund av resultaten från stresstesten som genomfördes efter efterföljande försörjningskriser, genomföranderapporten för förordningen från 2010 och det offentliga samrådet som kommissionen genomförde 2015 bekräftar föredraganden samtidigt att åtgärder i de olika länderna har visat sig vara otillräckliga för att hantera de regionala skillnaderna och gasförsörjningens gränsöverskridande karaktär som kräver förbättrade mekanismer vid försörjningsavbrott som baseras på solidaritet. Föredraganden anser att det för att undvika ytterligare hinder mellan medlemsstaterna, sänka kostnaderna för förebyggande åtgärder och öka effektiviteten för mildrande åtgärder krävs mer samarbete, samordning och öppenhet, särskilt med tanke på den pågående integreringen av EU:s gasmarknader och den korridorbaserade strategin för gasförsörjning och omvända flöden i Europa.

Föredraganden välkomnar kommissionens initiativ att granska förordningen från 2010. Det är en av de viktigaste rättsliga åtgärderna inom ramen för energiunionen, vilket även parlamentet noterade i sin resolution ”På väg mot en europeisk energiunion” av den 15 december 2015. Han välkomnar kommissionens allmänna strategi för att stärka befintliga mekanismer som kan förbättra energisäkerheten ytterligare inom EU.

II. Föredragandens huvudpunkter

II.1. Regional strategi för försörjningskorridorer i krisläge

Föredraganden anser att gasförsörjningens transnationella betydelse, som understryks av det faktum att 90 % av den gas som flödar genom Europa passerar minst en nationsgräns, och den efterföljande risken för internationella spridningseffekter som uppstår på grund av försörjningsavbrott kräver ett omfattande samarbete där kommissionen har en starkare samordningsfunktion, vilket också har föreslagits i flera politiska initiativ under det senaste decenniet och även har bekräftats av parlamentet. Dessa initiativ omfattar bland annat den Europeiska energigemenskapen som föredraganden föreslagit tillsammans med Jacques Delors, tidigare kommissionens ordförande, samt slutligen strategin för en energiunion.

Föredraganden var mycket positiv till en unionsomspännande och eventuellt också en alleuropeisk strategi och tar även resultaten från konsekvensbedömningen av den nya förordningen i beaktande. Kommissionen jämförde fyra möjliga scenarier från ett grundscenario (inga ytterligare åtgärder på EU-nivå), ett alternativ utan lagstiftning (förbättrat genomförande och icke-bindande lagstiftning), till alternativ med lagstiftning som omfattar bättre samordning av två möjliga inriktningar och slutligen fullständig harmonisering på EU‑nivå. Analysen av dessa scenarier visade att bättre samordning där vissa principer och normer fastställs på EU-nivå skulle vara det bästa alternativet.

Föredraganden anser att den regionala strategin för riskbedömning samt utveckling av planer för beredskap och riskreducering är ett effektivt sätt att uppnå en betydligt högre nivå av energisäkerhet. Han är också positiv till en harmonisering av mallar samt mekanismen för sakkunnigbedömning för att säkerställa att lösningar som överenskommits i respektive regioner tillsammans skapar en effektiv och kompatibel ram för energisäkerhet inom hela unionen.

Samtidigt ska regionerna betraktas som självförsörjande när det gäller gasförsörjning för att förhindra eller mildra en krissituation. En instabil energiförsörjning i ett land eller i en region påverkar hela EU längs med försörjningskorridorerna. Medlemsstaterna bör inte bara samarbeta inom regionerna och ett tydligare europeiskt perspektiv skulle kunna integreras i förslaget, vilket innebär en möjlighet att återgå till tillgänglig försörjning och tillgängliga verktyg inom den mer omfattande inre gasmarknaden inom EU. Detta kan uppnås genom att tillhandahålla en djupgående analys på EU-nivå av relevanta försörjningskorridorer i krislägen, på grundval av gasförsörjningskällor som är gemensamma för en grupp medlemsstater.

Föredraganden anser att försörjningskorridorerna för krislägen kan ge viktig information och bidra med eventuella åtgärder ur energisäkerhetssynpunkt för medlemsstater eller en grupp medlemsstater så att de kan förbereda riskbedömningar och regionala åtgärds- och krisplaner för att tillhandahålla den mängd gas i den form och från de källor som krävs för att säkerställa gasförsörjningen till de behövande medlemsstaterna. Med utgångspunkt från Entso för gas och deras befintliga samordningsmekanismer ska försörjningskorridorerna för krislägen komplettera den regionala strategin, och motverka splittring samtidigt som de bidrar till att stärka det europeiska perspektivet avsevärt och förbättrar förebyggande planer och krisplaner. Dessutom är föredraganden övertygad om att en obligatorisk övergripande bedömning av gasförsörjningen i regionerna skulle innebära att unionen och medlemsstaterna är mycket bättre förberedda för en kris och snabbare kan vidta åtgärder om en sådan skulle inträffa.

II.2. Solidaritetsmekanismen

Föredraganden välkomnar införandet av solidaritetsklausulen som en rättsligt bindande åtgärd och sista utväg. Han vill betona att klausulen inte ska betraktas som ett alternativ till marknadsbaserade förebyggande åtgärder som finns på EU:s inre gasmarknad eller som ersättning till ländernas egna åtgärder för att förbättra förmågan att klara ett försörjningsavbrott genom att diversifiera leverantörer, försörjningsvägar och energikällor samtidigt som man ökar energieffektiviteten.

II.3. Informationsutbyte

Föredraganden ger sitt fulla stöd till resonemanget om att en säker energiförsörjning kräver rättvisa handelsvillkor i energisektorn för företag inom hela unionen, inklusive energiföretag, genom öppna och fria marknadsregler som gäller för samtliga företag och aktörer inom försörjning, överföring och distribution.

Han bekräftar även vikten av korrekt informationsutbyte för riskbedömning och för att undvika att kriser uppstår och att mildra omfattningen av dem. Föredraganden stöder därför kommissionens förslag där vissa relevanta avtal automatiskt meddelas till kommissionen och den behöriga myndigheten vid eventuella avslut eller ändringar, samt den behöriga myndigheten och kommissionens företrädesrätt att i vederbörligen motiverade fall begära att naturgasföretaget ska ställa sitt avtal till förfogande för bedömning av dess påverkan på försörjningssäkerheten.

II.4. Skyddade kunder

Föredraganden presenterar en unionsomfattande harmonisering av definitionen av skyddade kunder. Detta kommer att minska skillnaderna mellan medlemsstaterna som kan påverka försörjningsstandarden, särskilt när den uppfylls med icke marknadsbaserade åtgärder men påverkar den inre marknaden och försörjningssäkerheten för närliggande medlemsstater negativt genom att minska gasmarknadernas likviditet, särskilt när skillnaden mellan utbud och efterfrågan är liten.

Föredraganden föreslår även att medlemsstaterna ska tillåtas att prioritera vissa gaseldade kraftverk som är viktiga för nätverkets integritet. Under strikta förhållanden kan då sådana kraftverk prioriteras framför skyddade kunder för att förhindra strömavbrott som blockerar strömtillförseln och eventuellt även gasförsörjningen till alla skyddade kunder (om gasenheterna drivs med elektricitet).

II.5. Energigemenskapens betydelse

Föredraganden ger sitt fulla stöd till att skapa en gemensam rättslig ram för energisektorn, och särskilt försörjningssäkerheten, mellan EU och energigemenskapens avtalsslutande parter. Han välkomnar därför kommissionens strategi som innebär att vissa av förordningens bestämmelser utvidgas (gränsöverskridande konsekvens för riskbedömningar, förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner) till att omfatta energigemenskapen när de avtalsslutande parterna tillämpar relevanta rättsliga krav.

II.6. Gemensam upphandling

Föredraganden har upprepade gånger betonat gemensam upphandling som ett sätt att förbättra företagens, ländernas eller regionernas förhandlingslägen gentemot externa leverantörer för att på så sätt kunna sänka energipriserna till kunderna och bidra till marknads- och solidaritetsbaserad försörjningssäkerhet. Även parlamentet uppmanade i sin resolution ”På väg mot en europeisk energiunion” till en bedömning av lämpligheten hos en frivillig kollektiv upphandlingsmekanism och hur den skulle kunna utformas. Föredraganden är övertygad om att en frivillig kollektiv upphandling, för vilket det redan finns gräsrotsinitiativ inom EU, bör beaktas i EU-lagstiftningen.

***

Det handlar inte bara om försörjningssäkerheten för en viss energikälla, utan även om EU:s övergripande säkerhet, ekonomiska konkurrenskraft, tillväxt och nya arbetstillfällen för våra medborgare. Det är dessutom viktigt för vår ambitiösa klimatpolitik och relationerna med de våra grannländer. Samtliga punkter ovan ska tas i beaktande vid förhandling om den nya förordningen. Detta kan vara vår möjlighet till en säker och hållbar tillväxt samt en gemensam europeisk framgångssaga att bygga vidare på i flera decennier.


YTTRANDE för utskottet för utrikesfrågor (14.9.2016)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010

(KOM(2016)0052 – C7-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Föredragande av yttrande: Jacek Saryusz-Wolski

KORT MOTIVERING

Kommissionen har förelagt parlamentet och rådet ett förslag som syftar till att trygga gasförsörjningen. Förslaget till förordning är välkommet, och dess fokus på regionalt samarbete och säkerhetsmekanismer är i överensstämmelse med behovet av starkare involvering på EU-nivå i syfte att förebygga avbrott i gasförsörjningen.

Det regionala samarbetet måste stärkas när det gäller informationsflöden avseende avbrott i gasförsörjningen och förordningens undantag för skyddade kunder. Det sistnämnda bör genomföras på regional nivå så att innehållet i de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna blir bättre och tydligare. Skulle det uppstå svårigheter i det regionala samarbetet på grund av bristande enighet mellan medlemsstaterna bör emellertid kommissionen ha kvar möjligheten att införa tekniska och rättsliga ramar för solidaritetsklausulen, nödvändiga riskbedömningsplaner eller samarbetsmekanismer.

Det strategiska målet om diversifiering av tillförselvägar och källor bör om nödvändigt förstärkas genom frivillig aggregering av efterfrågan i enlighet med förslagen från Europeiska rådet. En sådan mekanism kan minska den monopolistiska hävstångseffekten på konkurrenssvagare marknader, om de berörda parterna bestämmer sig för att samarbeta.

Att systematiskt inbegripa energigemenskapens länder – om de uppfyller kraven i artikel 15 – är välkommet. EU måste emellertid också stärka samarbetet med tredjeländer utanför denna ram och utveckla de externa krishanteringsverktygen. Betydelsen av detta tydliggjordes i samband med kommissionens deltagande i förhandlingarna om ”vinterpaketet” mellan Ukraina och Ryssland.

Mekanismen för informationsutbyte bör säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla avtal över en viss absolut storlek av relevans för hur den gemensamma energimarknaden fungerar i sin helhet, inte bara i ett land. Det är varken logiskt eller motiverat att relatera avtalens storlek till enskilda länders gasmarknader när man samtidigt inrättar en EU-omfattande gemensam energimarknad. Det landsspecifika relativa tröskelvärdet för förbrukning bör ha den kompletterande rollen att säkerställa inbegripandet av avtal på en del mindre, konkurrenssvaga marknader och energiöar. Avtal som ingåtts i enlighet med artikel 13 bör inte bara analyseras utan bör även innebära att kommissionen blir skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av förslaget till förordning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Naturgas (nedan kallad gas) är en väsentlig beståndsdel i unionens energiförsörjning. En stor del av denna gas importeras till unionen från tredjeländer.

(1)  Naturgas (nedan kallad gas) är en väsentlig beståndsdel i unionens energiförsörjning. En stor del av denna gas importeras till unionen från tredjeländer, och vissa medlemsstater är därför i hög grad eller helt beroende av gasförsörjning från monopol i tredjeländer.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Ett allvarligt avbrott i gasförsörjningen kan påverka alla medlemsstater, unionen som helhet och avtalsslutande parter som omfattas av fördraget om upprättande av en energigemenskap som undertecknades i Aten den 25 oktober 2005. Det kan också allvarligt skada unionens ekonomi och kan få allvarliga sociala följder, framför allt för utsatta konsumentgrupper.

(2)  Ett allvarligt avbrott i gasförsörjningen, även i en enda medlemsstat, kan påverka alla medlemsstater, unionen som helhet och avtalsslutande parter som omfattas av fördraget om upprättande av en energigemenskap som undertecknades i Aten den 25 oktober 2005. Det kan också allvarligt skada unionens ekonomi och kan få allvarliga sociala följder, framför allt för utsatta konsumentgrupper.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Denna förordning syftar till att säkerställa att alla erforderliga åtgärder vidtas för att trygga en oavbruten gasförsörjning i hela unionen, särskilt till skyddade kunder i händelse av svåra klimatförhållanden eller avbrott i gasförsörjningen. Dessa mål bör uppnås genom de mest kostnadseffektiva åtgärderna och på ett sådant sätt att energimarknaderna inte snedvrids.

(3)  Denna förordning syftar till att säkerställa att alla erforderliga åtgärder vidtas för att trygga en oavbruten gasförsörjning i hela unionen, särskilt till skyddade kunder i händelse av svåra klimatförhållanden eller avbrott i gasförsörjningen. Dessa mål bör uppnås genom de mest kostnadseffektiva åtgärderna, genom proportionerliga och icke-diskriminerande mekanismer, och på ett sådant sätt att energimarknaderna inte snedvrids.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Denna förordning kommer att tillämpas i en tid av utmaningar, med negativa effekter för de globala energimarknaderna av Rysslands invasion av Ukraina och annekteringen av Krim 2014, fortsatta spänningar i området kring Svarta havet och Kaspiska havet, Isis kontroll över olje- och gasförsörjningen i ockuperade områden samt spänningar mellan Saudiarabien och Iran.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen har redan haft en betydande positiv inverkan på situationen i unionen när det gäller en trygg gasförsörjning, både när det gäller beredskap och mildrande åtgärder. Medlemsstaterna är bättre rustade att möta en försörjningskris nu när de är skyldiga att upprätta planer som omfattar förebyggande åtgärder och krisåtgärder, och de är bättre skyddade nu när de måste fullgöra ett antal skyldigheter som gäller infrastrukturkapacitet och gasförsörjning. I rapporten om tillämpningen av förordning (EU) nr 994/2010 från oktober 2014 lyftes fram områden där förbättringar av den förordningen skulle kunna främja unionens försörjningstrygghet ytterligare.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen har redan haft en betydande positiv inverkan på situationen i unionen när det gäller en trygg gasförsörjning, både när det gäller beredskap och mildrande åtgärder. Vissa medlemsstater är bättre rustade att möta en försörjningskris nu när de är skyldiga att upprätta planer som omfattar förebyggande åtgärder och krisåtgärder, och de är bättre skyddade nu när de måste fullgöra ett antal skyldigheter som gäller infrastrukturkapacitet och gasförsörjning. I rapporten om tillämpningen av förordning (EU) nr 994/2010 från oktober 2014 lyftes fram områden där förbättringar av den förordningen skulle kunna främja unionens försörjningstrygghet ytterligare.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I kommissionens meddelande från oktober 201413 om det europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott på kort sikt analyserades verkningarna av ett partiellt eller totalt avbrott i gasförsörjningen från Ryssland och konstaterades att rent nationella strategier inte är särskilt effektiva i händelse av allvarliga störningar med tanke på deras omfattning, som per definition är begränsad. Detta stresstest visade hur en mer samarbetsinriktad strategi mellan medlemsstaterna avsevärt kan minska effekterna av mycket allvarliga avbrottsscenarier i de mest utsatta medlemsstaterna.

(5)  I kommissionens meddelande från oktober 201413 om det europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott på kort sikt analyserades verkningarna av ett partiellt eller totalt avbrott i gasförsörjningen från Ryssland och konstaterades att rent nationella strategier inte är särskilt effektiva i händelse av allvarliga störningar med tanke på deras omfattning, som per definition är begränsad, och den otillräckliga samordningen, framförallt på regional nivå. Detta stresstest visade hur en mer samarbetsinriktad strategi mellan medlemsstaterna avsevärt kan minska effekterna av mycket allvarliga avbrottsscenarier i de mest utsatta medlemsstaterna.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 final.

13 COM(2014) 654 final.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Säkerställandet av unionens energiförsörjning förutsätter att energikällorna diversifieras och att nya energisammanlänkningar byggs mellan medlemsstaterna. Samtidigt är det viktigt att öka samarbetet kring energitrygghet med unionens grannländer, med strategiska partner och även bland unionens institutioner.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Kommissionens meddelande En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik14 från februari 2015 belyser det faktum att energiunionen bygger på solidaritet och förtroende, som är nödvändiga komponenter i energitryggheten. Denna förordning bör syfta till att öka solidariteten och förtroendet mellan medlemsstaterna och bör införa de åtgärder som krävs för att nå dessa mål och därmed bana väg för genomförandet av energiunionen.

(6)  Kommissionens meddelande En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik14 från februari 2015 belyser det faktum att energiunionen bygger på solidaritet och förtroende, som är nödvändiga komponenter i energitryggheten. Denna förordning bör syfta till att öka solidariteten och förtroendet mellan medlemsstaterna och bör införa de åtgärder som krävs för att nå dessa mål och därmed bana väg för genomförandet av energiunionen. Unionen bör därför stödja endast de diversifieringsprojekt som är helt i linje med unionens lagstiftning och principer och med unionens långsiktiga politiska mål och prioriteringar.

__________________

__________________

14 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken, COM(2015) 80 final.

14 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken, COM(2015) 80 final.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  I syfte att skapa en stabil, flexibel inre energimarknad bör ökad samverkan säkerställas mellan gas- och elsystemen, så att el eller andra alternativa energikällor kan användas vid ett avbrott i gasförsörjningen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  En inre gasmarknad som fungerar smidigt är den bästa garantin för en trygg energiförsörjning i unionen och för att minska enskilda medlemsstaters utsatthet för de skadliga effekterna av försörjningsavbrott. Om försörjningstryggheten är hotad i en medlemsstat finns det en risk för att åtgärder som vidtas ensidigt av den medlemsstaten kan äventyra den inre gasmarknadens funktion och skada gasförsörjningen till kunder i andra medlemsstater. För att den inre gasmarknaden ska kunna fungera även vid bristande försörjning måste det sörjas för solidaritet och samordning vid försörjningskriser, både vad gäller förebyggande åtgärder och insatser vid faktiska försörjningsavbrott.

(7)  En inre gasmarknad som fungerar smidigt är den bästa garantin för en trygg energiförsörjning i unionen och för att minska enskilda medlemsstaters utsatthet för de skadliga effekterna av försörjningsavbrott. Om försörjningstryggheten är hotad i en medlemsstat finns det en risk för att åtgärder som vidtas ensidigt av den medlemsstaten kan äventyra den inre gasmarknadens funktion och skada gasförsörjningen till kunder i andra medlemsstater. För att den inre gasmarknaden ska kunna fungera även vid bristande försörjning måste det på unionsnivå sörjas för solidaritet och samordning vid försörjningskriser, både vad gäller förebyggande åtgärder och insatser vid faktiska försörjningsavbrott.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I en anda av solidaritet bör regionalt samarbete, som omfattar såväl offentliga myndigheter som naturgasföretag, vara rättesnöret för denna förordning, för att fastställa de relevanta riskerna i varje region och optimera fördelarna med samordnade åtgärder för att mildra dem och genomföra de åtgärder som är mest kostnadseffektiva för konsumenterna i unionen.

(9)  I en anda av respekt för marknadsekonomiska principer och solidaritet bör regionalt samarbete, som omfattar såväl offentliga myndigheter som naturgasföretag, vara rättesnöret för denna förordning, för att fastställa de relevanta riskerna i varje region och optimera fördelarna med samordnade åtgärder för att mildra dem och genomföra de åtgärder som är mest kostnadseffektiva för konsumenterna i unionen. Solidariteten bör utformas på tre nivåer: regionalt, mellanregionalt och på unionsnivå.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Vissa kunder, däribland hushåll och kunder som tillhandahåller viktiga samhällstjänster, är särskilt sårbara och kan behöva socialt skydd. En definition av sådana skyddade kunder bör inte stå i konflikt med unionens solidaritetsmekanismer.

(10)  Vissa kunder, däribland hushåll och kunder som tillhandahåller viktiga samhällstjänster, är särskilt sårbara och kan behöva socialt skydd. En definition av sådana skyddade kunder bör inte stå i konflikt med unionens solidaritetsmekanismer och bör harmoniseras på unionsnivå.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  En regional strategi för bedömning av risker och fastställande och antagande av förebyggande och mildrande åtgärder gör det möjligt att samordna insatser, vilket ger betydande fördelar i form av effektiva åtgärder och optimering av resurser. Detta gäller särskilt åtgärder avsedda att säkerställa en fortsatt försörjning, under mycket krävande förhållanden, till skyddade kunder, och åtgärder för att mildra konsekvenserna av en krissituation. Att bedöma korrelerade risker på regional nivå är både mer uttömmande och mer exakt, vilket garanterar att medlemsstaterna är bättre förberedda inför eventuella kriser. Dessutom garanterar en samordnad och på förhand överenskommen strategi för försörjningstrygghet en enhetlig respons och minskar risken för negativa spridningseffekter som rent nationella åtgärder skulle kunna ha i angränsande medlemsstater.

(17)  En regional strategi för bedömning av risker och fastställande och antagande av förebyggande och mildrande åtgärder gör det möjligt att samordna insatser, vilket ger betydande fördelar i form av effektiva åtgärder och optimering av resurser. Detta gäller särskilt åtgärder avsedda att säkerställa en fortsatt försörjning, under mycket krävande förhållanden, till skyddade kunder, och åtgärder för att mildra konsekvenserna av en krissituation. Att bedöma korrelerade risker på regional nivå är både mer uttömmande och mer exakt, vilket garanterar att medlemsstaterna är bättre förberedda inför eventuella kriser. Dessutom garanterar en samordnad och på förhand överenskommen strategi för försörjningstrygghet en enhetlig respons och minskar risken för negativa spridningseffekter som rent nationella åtgärder skulle kunna ha i angränsande medlemsstater. Medlemsstaternas ansvar för de nationella normerna för försörjningstrygghet bör dock inte hindras av den regionala strategin.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Vid tillämpningen av denna förordning bör följande kriterier därför beaktas vid avgränsningen av de regionala grupperna: försörjningsmönster, befintliga och planerade sammanlänkningar och sammanlänkningskapacitet mellan medlemsstaterna, marknadens utveckling och mognadsgrad, befintliga regionala samarbetsstrukturer samt antalet medlemsstater i en region, vilket bör vara begränsat för att säkerställa att gruppen har en hanterbar storlek.

(19)  Vid tillämpningen av denna förordning bör följande kriterier därför beaktas vid avgränsningen av de regionala grupperna: försörjningsmönster, befintliga och planerade korridorer, sammanlänkningar och sammanlänkningskapaciteter mellan medlemsstaterna, marknadens utveckling och mognadsgrad, befintliga regionala samarbetsstrukturer samt antalet medlemsstater i en region, vilket bör vara begränsat för att säkerställa att gruppen har en hanterbar storlek.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  När behöriga myndigheter gör en övergripande riskbedömning som ska förberedas på regional nivå bör de bedöma fysiska, tekniska, kommersiella, ekonomiska, sociala, politiska och marknadsrelaterade risker samt eventuella andra relevanta risker, vid behov inbegripet avbrott i försörjningen från den största enskilda leverantören. Alla risker bör hanteras med effektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande åtgärder som ska utarbetas inom ramen för den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen. Resultaten av riskbedömningarna bör också bidra till de riskbedömningar av alla faror som föreskrivs i artikel 6 i beslut nr 1313/2013/EU18.

(21)  När behöriga myndigheter gör en övergripande riskbedömning som ska förberedas på regional nivå bör de bedöma fysiska, tekniska, infrastrukturella, kommersiella, ekonomiska, sociala, geostrategiska, politiska och marknadsrelaterade risker samt eventuella andra relevanta risker, vid behov inbegripet avbrott i försörjningen från den största enskilda leverantören. Alla risker bör hanteras med effektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande åtgärder som ska utarbetas inom ramen för den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen. Resultaten av riskbedömningarna bör också bidra till de riskbedömningar av alla faror som föreskrivs i artikel 6 i beslut nr 1313/2013/EU18.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 24).

18 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 24).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att säkerställa högsta beredskap för att undvika ett avbrott i försörjningen och mildra dess effekter om ett sådant ändå skulle inträffa, måste de behöriga myndigheterna i en given region utarbeta förebyggande handlingsplaner och krisplaner, efter samråd med berörda aktörer. De regionala planerna bör beakta varje medlemsstats särdrag. De bör också tydligt definiera naturgasföretagens och de behöriga myndigheternas roller och ansvar. I nationella åtgärder som ska utformas bör man ta full hänsyn till de regionala åtgärder som fastställs i den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen. De bör vara utformade så att nationella risker hanteras på ett sådant sätt att de möjligheter som regionalt samarbete erbjuder utnyttjas fullt ut. Planerna bör vara av teknisk och operativ karaktär och ha till funktion att förhindra att en krissituation eskalerar och mildra dess effekter. Planerna bör beakta elsystemens säkerhet och vara förenliga med energiunionens verktyg för strategisk planering och rapportering.

(23)  För att säkerställa högsta beredskap för att undvika ett avbrott i försörjningen och mildra dess effekter om ett sådant ändå skulle inträffa, måste de behöriga myndigheterna i en given region utarbeta förebyggande handlingsplaner och krisplaner, efter samråd med berörda aktörer. De regionala planerna bör beakta varje medlemsstats särdrag. Alternativa försörjningsvägar och energileverantörer måste identifieras och utvecklas särskilt för de medlemsstater som är beroende av en enda leverantör. De bör också tydligt definiera naturgasföretagens och de behöriga myndigheternas roller och ansvar. I nationella åtgärder som ska utformas bör man ta full hänsyn till de regionala åtgärder som fastställs i den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen. De bör vara utformade så att nationella risker hanteras på ett sådant sätt att de möjligheter som regionalt samarbete erbjuder utnyttjas fullt ut. Planerna bör vara av teknisk och operativ karaktär och ha till funktion att förhindra att en krissituation eskalerar och mildra dess effekter. Planerna bör beakta elsystemens säkerhet och vara förenliga med energiunionens verktyg för strategisk planering och rapportering.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Såsom framgick av det stresstest som genomfördes i oktober 2014 behövs det solidaritet för att trygga försörjningen i hela unionen och hålla de totala kostnaderna så låga som möjligt. Om en kris tillkännages i en medlemsstat bör ett tvåstegsförfarande tillämpas för att stärka solidariteten. För det första bör alla medlemsstater som har infört högre normer för försörjning sänka dem till standardvärden för att göra gasmarknaden mer likvid. För det andra, om det första steget inte genererar den försörjning som behövs, bör ytterligare åtgärder vidtas av angränsande medlemsstater, även om ingen krissituation råder, för att säkerställa försörjningen till hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den medlemsstat som drabbats av krisen. Medlemsstaterna bör identifiera och beskriva närmare dessa solidaritetsåtgärder i sina krisplaner för att säkerställa en rättvis och skälig ersättning till naturgasföretagen.

(36)  Såsom framgick av det stresstest som genomfördes i oktober 2014 behövs det solidaritet för att trygga försörjningen i hela unionen och hålla de totala kostnaderna så låga som möjligt. Om en kris tillkännages i en medlemsstat bör ett tvåstegsförfarande tillämpas för att stärka solidariteten. För det första bör alla medlemsstater som har infört högre normer för försörjning sänka dem till standardvärden för att göra gasmarknaden mer likvid. För det andra, om det första steget inte genererar den försörjning som behövs, bör ytterligare åtgärder vidtas av angränsande medlemsstater, även om ingen krissituation råder, för att säkerställa försörjningen till hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den medlemsstat som drabbats av krisen. Medlemsstaterna bör identifiera och beskriva närmare dessa solidaritetsåtgärder i sina krisplaner för att säkerställa en rättvis och skälig ersättning till naturgasföretagen. Kommissionen bör även säkerställa att dominerande gasleverantörer i en region inte missbrukar sin ställning i strid med unionens konkurrenslagstiftning, med särskild hänvisning till oskäliga priser i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Ett av unionens mål är att stärka energigemenskapen, vilket skulle säkerställa ett effektivt genomförande av unionens regelverk i energifrågor, energimarknadsreformer och stimulerande investeringar i energisektorn genom en närmare integration mellan unionens och energigemenskapens energimarknader. Detta innebär också att man inför en gemensam krisförvaltning genom att föreslå förebyggande planer och krisplaner på regional nivå som inbegriper de fördragsslutande parterna i energigemenskapen. I kommissionens meddelande från oktober 2014 om det europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott på kort sikt hänvisas till behovet av att tillämpa regler för den inre energimarknaden på energiflödet mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna i energigemenskapen. För att säkerställa en effektiv krishantering över gränserna mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna, bör de nödvändiga åtgärderna efter antagandet av en gemensam akt i det här sammanhanget fastställas så att ett särskilt samarbete med varje enskild avtalsslutande part i energigemenskapen kan inledas när de nödvändiga gemensamma bestämmelserna vederbörligen har införts.

(41)  Ett av unionens mål är att stärka energigemenskapen och säkerställa ett effektivt genomförande av unionens regelverk i energifrågor, energimarknadsreformer och stimulerande investeringar i energisektorn av alla medlemsstater i energigemenskapen genom en närmare integration mellan unionens och energigemenskapens energimarknader. Detta innebär också att man inför en gemensam krisförvaltning genom att föreslå förebyggande planer och krisplaner på regional nivå som inbegriper de fördragsslutande parterna i energigemenskapen. I kommissionens meddelande från oktober 2014 om det europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott på kort sikt hänvisas till behovet av att samtliga medlemsstater i energigemenskapen till fullo tillämpar regler och överenskommelser för den inre energimarknaden på energiflödet mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna i energigemenskapen. För att säkerställa en effektiv krishantering över gränserna mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna, bör de nödvändiga åtgärderna efter antagandet av en gemensam akt i det här sammanhanget fastställas så att ett särskilt samarbete med varje enskild avtalsslutande part i energigemenskapen kan inledas när de nödvändiga gemensamma bestämmelserna vederbörligen har införts.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Eftersom gasförsörjning från tredjeländer är av central betydelse för gasförsörjningen i unionen bör kommissionen samordna insatserna med avseende på tredjeländer, och tillsammans med leverantörsländerna och transitländerna ta fram strategier för att hantera krissituationer och säkerställa ett stabilt gasflöde till unionen. Kommissionen bör ges befogenhet att inrätta en arbetsgrupp för övervakning av gasflödena till unionen i krissituationer, i samråd med berörda tredjeländer, och, i de fall en kris uppstår till följd av svårigheter i ett tredjeland, agera som medlare och förhandlare.

(42)  Eftersom gasförsörjning från tredjeländer är av central betydelse för gasförsörjningen i unionen bör kommissionen samordna insatserna med avseende på tredjeländer, och tillsammans med leverantörsländerna och transitländerna ta fram strategier för att hantera krissituationer och säkerställa ett stabilt gasflöde till unionen. Detta kan uppnås när energipolitiken och den yttre politiken samordnas på ett enhetligt sätt. Kommissionen bör ges befogenhet att inrätta en arbetsgrupp för övervakning av gasflödena, särskilt i krissituationer, i samråd med berörda tredjeländer, och, i de fall en kris uppstår till följd av svårigheter i ett tredjeland, agera som medlare och förhandlare. Kommissionen bör fortsätta sin aktiva medverkan i återupptagandet av trepartssamtal med Gazprom och Ukraina om Rysslands gasförsörjning till Ukraina, för att säkerställa att gasförsörjningen från Ryssland till Ukraina inte längre används som ett vapen i den rysk-ukrainska konflikten och att Ukraina fortsätter att vara en tillförlitlig gaspartner och ett tillförlitligt transitland.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Medlemsstater som agerar på egen hand kan inte på ett tillfredsställande sätt uppnå syftet med denna förordning, nämligen att garantera en trygg gasförsörjning i unionen. Med tanke på åtgärdens omfattning eller verkningar uppnås syftet bättre på unionsnivå. Unionen får därför vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(44)  Medlemsstater som agerar på egen hand kan inte på ett tillfredsställande sätt uppnå syftet med denna förordning, nämligen att garantera en trygg gasförsörjning i unionen. Nationella riskbedömningar och strategier är inte tillräckliga. Med tanke på åtgärdens omfattning eller verkningar uppnås syftet bättre på unionsnivå. Unionen får därför vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 45

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  För att möjliggöra en snabb reaktion från unionens sida på ändrade förhållanden när det gäller en trygg gasförsörjning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändring av regioner och mallar för riskbedömning och planer. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå. Då den förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta dokument samtidigt skickas till Europaparlamentet och rådet i tid och på lämpligt sätt.

(45)  För att möjliggöra en snabb reaktion från unionens sida på ändrade förhållanden när det gäller en trygg gasförsörjning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändring av mallar för riskbedömning och planer. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå. Då den förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta dokument samtidigt skickas till Europaparlamentet och rådet i tid och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att trygga gasförsörjningen genom att en väl och kontinuerligt fungerande inre marknad för naturgas (nedan kallad gas) säkerställs, genom att det blir möjligt att vidta extraordinära åtgärder när marknaden inte längre kan leverera den nödvändiga försörjningen av gas och genom tydligt fastställt och fördelat ansvar mellan naturgasföretag, medlemsstaterna och unionen avseende både förebyggande åtgärder och åtgärder till följd av faktiska avbrott i försörjningen. Genom denna förordning upprättas i solidarisk anda även transparenta mekanismer för samordning av krisberedskap och krishantering på medlemsstatsnivå, regional nivå och unionsnivå.

Bestämmelserna i denna förordning syftar till att trygga gasförsörjningen genom att en väl och kontinuerligt fungerande inre marknad för naturgas (nedan kallad gas) säkerställs, genom att det blir möjligt att vidta extraordinära åtgärder när marknaden inte längre kan leverera den nödvändiga försörjningen av gas och genom tydligt fastställt och fördelat ansvar mellan naturgasföretag, medlemsstaterna och unionen avseende både förebyggande åtgärder och åtgärder till följd av faktiska avbrott i försörjningen. Genom denna förordning upprättas i solidarisk anda även transparenta mekanismer för samordning av krisberedskap och krishantering på medlemsstatsnivå, regional nivå och unionsnivå för att stärka energiunionen och försörjningstryggheten.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 2 – led 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  skyddade kunder: hushållskunder som är anslutna till ett distributionsnät för gas och som dessutom, om den berörda medlemsstaten så beslutar, kan omfatta en eller flera av följande:

(1)  skyddade kunder: hushållskunder som är anslutna till ett distributionsnät för gas och som dessutom, om de behöriga myndigheterna i varje region så beslutar, kan omfatta en eller flera av följande:

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 2 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Små och medelstora företag, förutsatt att de är anslutna till ett distributionsnät för gas, eller viktiga samhällstjänster, förutsatt att de är anslutna till ett distributions- eller överföringsnät för gas, och förutsatt att dessa företag eller tjänster inte tillsammans motsvarar mer än 20 % av den årliga slutliga gaskonsumtionen i den medlemsstaten.

(a)  Små och medelstora företag, förutsatt att de är anslutna till ett distributionsnät för gas där det finns starka skäl, eller viktiga samhällstjänster, förutsatt att de är anslutna till ett distributions- eller överföringsnät för gas, och förutsatt att dessa företag eller tjänster inte tillsammans motsvarar mer än 20 % av den årliga slutliga gaskonsumtionen i den medlemsstaten.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Tryggandet av gasförsörjningen ska även säkerställa överkomliga energipriser för unionens medborgare för att bekämpa energifattigdom.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Varje medlemsstat ska utan dröjsmål meddela kommissionen den behöriga myndighetens namn och eventuella ändringar av detta. Varje medlemsstat ska offentliggöra namnet på den behöriga myndigheten.

3.  Varje medlemsstat ska, utan dröjsmål, meddela kommissionen den behöriga myndighetens namn och eventuella ändringar av detta. Varje medlemsstat ska offentliggöra namnet på den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 7 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra bilaga I på grundval av de kriterier som anges i första stycket i denna punkt, om omständigheterna föranleder ett behov av en ändring av en region.

utgår

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat eller, när en medlemsstat så beslutar, den behöriga myndigheten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas så att den tekniska kapaciteten hos den infrastruktur som återstår, beräknad i enlighet med N-1-formeln i punkt 2 i bilaga II, efter ett avbrott i den största enskilda gasinfrastrukturen, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, kan tillgodose den totala efterfrågan på gas i det beräknade området under en dag med exceptionellt hög efterfrågan på gas, vilket statistiskt sett inträffar en gång vart tjugonde år. Detta ska inte påverka de systemansvarigas ansvar att göra motsvarande investeringar eller det ansvar som de systemansvariga för överföringssystemen har i enlighet med direktiv 2009/73/EG och förordning (EG) nr 715/2009.

1.  Varje medlemsstat eller den behöriga myndigheten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas så att den tekniska kapaciteten hos den infrastruktur som återstår, beräknad i enlighet med N-1-formeln i punkt 2 i bilaga II, efter ett avbrott i den största enskilda gasinfrastrukturen, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, kan tillgodose den totala efterfrågan på gas i det beräknade området under en dag med exceptionellt hög efterfrågan på gas, vilket statistiskt sett inträffar en gång vart tjugonde år. Detta ska inte påverka de systemansvarigas ansvar att göra motsvarande investeringar eller det ansvar som de systemansvariga för överföringssystemen har i enlighet med direktiv 2009/73/EG och förordning (EG) nr 715/2009.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om marknaden inte efterfrågar investeringar för att möjliggöra eller öka en ständig kapacitet för dubbelriktade flöden och om de investeringarna medför kostnader i fler än en medlemsstat eller i en medlemsstat till förmån för en annan medlemsstat, ska de nationella tillsynsmyndigheterna i alla berörda medlemsstater gemensamt besluta om fördelningen av kostnaderna innan ett investeringsbeslut fattas. Kostnadsfördelningen ska göras i synnerhet med hänsyn till i vilken proportionell utsträckning infrastrukturinvesteringarna för ökad försörjningstrygghet i de berörda medlemsstaterna samt de investeringar i den berörda infrastrukturen som redan gjorts medför fördelar.

6.  Om marknaden inte efterfrågar investeringar för att möjliggöra eller öka en ständig kapacitet för dubbelriktade flöden och om de investeringarna medför kostnader i fler än en medlemsstat eller i en medlemsstat till förmån för en annan medlemsstat, ska de nationella tillsynsmyndigheterna i alla berörda medlemsstater gemensamt besluta om fördelningen av kostnaderna innan ett investeringsbeslut fattas. Kostnadsfördelningen ska göras i synnerhet med hänsyn till i vilken proportionell utsträckning infrastrukturinvesteringarna för ökad försörjningstrygghet i de berörda medlemsstaterna och geostrategiska och politiska utmaningar, som kan ge upphov till ytterligare investeringskostnader för de berörda medlemsstaterna, samt de investeringar i den berörda infrastrukturen som redan gjorts medför fördelar. Tillgängliga medel bör utnyttjas fullt ut för att underlätta sådana investeringar.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 31 mars 2017 ska medlemsstaterna meddela kommissionen sin definition av skyddade kunder, de skyddade kundernas årliga gasförbrukningsvolymer och hur stor andel de utgör av den totala årliga slutliga gasförbrukningen i den medlemsstaten. Om en medlemsstat i sin definition av skyddade kunder inbegriper de kategorier som avses i artikel 2.1 a eller 2.1 b ska den i anmälan till kommissionen precisera de gaskonsumtionsvolymer som motsvarar konsumenter som hör till dessa kategorier och den andel som var och en av dessa grupper av konsumenter utgör i förhållande till den årliga slutliga gasanvändningen.

Senast den 31 mars 2017 ska de behöriga myndigheterna i varje region meddela kommissionen definitionen av skyddade kunder i den regionen, de skyddade kundernas årliga och dagliga gasförbrukningsvolymer och hur stor andel de utgör av den totala årliga slutliga gasförbrukningen i respektive medlemsstat samt hur detta kan påverka de gränsöverskridande flödena i regionen. Om en medlemsstat i sin definition av skyddade kunder inbegriper de kategorier som avses i artikel 2.1 a eller 2.1 b ska den i anmälan till kommissionen precisera de gaskonsumtionsvolymer som motsvarar konsumenter som hör till dessa kategorier och den andel som var och en av dessa grupper av konsumenter utgör i förhållande till den årliga slutliga gasanvändningen.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De behöriga myndigheterna i varje region som ingår i förteckningen i bilaga I ska gemensamt göra en bedömning på regional nivå av alla risker som påverkar en trygg gasförsörjning. Bedömningen ska beakta alla relevanta risker, till exempel naturkatastrofer och tekniska, kommersiella, ekonomiska, sociala, politiska och marknadsmässiga risker. Riskbedömningen ska utföras på följande sätt:

1.  De behöriga myndigheterna i varje region som ingår i förteckningen i bilaga I ska gemensamt och efter samråd med relevanta intressenter göra en övergripande bedömning på regional nivå av alla risker som påverkar en trygg gasförsörjning. Bedömningen ska beakta alla relevanta risker, till exempel naturkatastrofer och tekniska, kommersiella, sociala, politiska, ekonomiska och andra risker. Riskbedömningen ska utföras på följande sätt:

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Genom att beakta alla relevanta nationella och regionala omständigheter, särskilt marknadsstorlek, nätkonfiguration, faktiska flöden, inklusive utflöden från den berörda medlemsstaten, möjligheten till fysiska flöden av gas i båda riktningarna, inklusive det eventuella behovet av därav följande förstärkning av överföringssystemet, förekomsten av produktion och lagring, gasens betydelse i energimixen, särskilt i förhållande till fjärrvärme- och elproduktion och för industriverksamheter, samt hänsynstaganden rörande säkerhet och gaskvalitet.

(b)  Genom att beakta alla relevanta nationella och regionala omständigheter, särskilt förebyggande åtgärdsplaner och krisplaner som utarbetats i enlighet med förordning (EU) nr 994/2010, vid behov uppdaterade, marknadsstorlek, nätkonfiguration, faktiska flöden, inklusive utflöden från den berörda medlemsstaten, möjligheten till fysiska flöden av gas i båda riktningarna, inklusive det eventuella behovet av därav följande förstärkning av överföringssystemet, förekomsten av produktion och lagring, gasens betydelse i energimixen, särskilt i förhållande till fjärrvärme- och elproduktion och för industriverksamheter, samt hänsynstaganden rörande säkerhet och gaskvalitet.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De behöriga myndigheterna i varje region ska komma överens om en samarbetsmekanism för att genomföra en riskbedömning inom den tidsfrist som föreskrivs i punkt 5 i denna artikel. De behöriga myndigheterna ska rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen för utförande av riskbedömningen 18 månader innan tidsfristen för antagande av riskbedömningen och uppdateringarna av riskbedömningen löper ut. Kommissionen kan ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av riskbedömningen, framför allt när det gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism får kommissionen föreslå en samarbetsmekanism för denna region.

2.  De behöriga myndigheterna i varje region ska komma överens om en samarbetsmekanism för att genomföra en riskbedömning inom den tidsfrist som föreskrivs i punkt 5 i denna artikel. De behöriga myndigheterna ska rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen för utförande av riskbedömningen 18 månader innan tidsfristen för antagande av riskbedömningen och uppdateringarna av riskbedömningen löper ut. Kommissionen ska ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av riskbedömningen, framför allt när det gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism ska kommissionen föreslå en samarbetsmekanism för denna region.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När riskbedömningen har godkänts av alla medlemsstater i regionen ska den anmälas till kommissionen för första gången senast den 1 september 2018. Riskbedömningen ska uppdateras vart fjärde år, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare. Riskbedömningen ska beakta de framsteg som gjorts i fråga om nödvändiga investeringar för att uppfylla de infrastrukturnormer som fastställs i artikel 4 samt till de landsspecifika svårigheterna i samband med tillämpningen av nya alternativa lösningar. Den ska också bygga på de erfarenheter som vunnits genom simulering av de krisplaner som anges i artikel 9.2.

5.  När riskbedömningen har godkänts av alla medlemsstater i regionen ska den anmälas till kommissionen för första gången senast den 1 september 2018. Riskbedömningen ska uppdateras vart fjärde år, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare. Riskbedömningen ska beakta de framsteg som gjorts i fråga om nödvändiga investeringar för att uppfylla de infrastrukturnormer som fastställs i artikel 4 samt till de landsspecifika svårigheterna i samband med tillämpningen av nya alternativa lösningar. Den ska också bygga på de erfarenheter som vunnits genom simulering av de krisplaner som anges i artikel 9.2. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om riskbedömningen ska kommissionen lägga fram en riskbedömning för denna region i samarbete med de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter i varje region som förtecknas i bilaga I ska, efter samråd med naturgasföretagen, de relevanta organisationer som företräder hushållens och de industriella gaskundernas intressen, inklusive elproducenter, och de nationella tillsynsmyndigheterna om dessa inte är de behöriga myndigheterna, gemensamt fastställa

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter i varje region som förtecknas i bilaga I ska, efter samråd med naturgasföretagen, de relevanta organisationer som företräder hushållens och de industriella gaskundernas intressen, inklusive elproducenter, och de nationella tillsynsmyndigheterna om dessa inte är de behöriga myndigheterna, och efter att ha beaktat de nationella planernas och mekanismernas innehåll och struktur, gemensamt fastställa

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska regelbundet rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om framstegen i utarbetandet och antagandet av de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna. De behöriga myndigheterna ska framför allt rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen 18 månader innan tidsfristen för antagande av planerna och för uppdatering av planerna löper ut. Kommissionen kan ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av planerna, framför allt vad gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism får kommissionen föreslå en samarbetsmekanism för denna region. De ska säkerställa regelbunden kontroll av genomförandet av dessa planer.

De behöriga myndigheterna ska regelbundet rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om framstegen i utarbetandet och antagandet av de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna. De behöriga myndigheterna ska framför allt rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen 18 månader innan tidsfristen för antagande av planerna och för uppdatering av planerna löper ut. Kommissionen ska ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av planerna, framför allt vad gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism ska kommissionen ta fram en samarbetsmekanism för denna region. De ska säkerställa regelbunden kontroll av genomförandet av dessa planer.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Definitionen av skyddade kunder i varje medlemsstat i regionen och den information som beskrivs i artikel 5.1 andra stycket.

(b)  Definitionen av skyddade kunder i varje medlemsstat i regionen och den information som beskrivs i artikel 5.1 andra stycket; definitionen av skyddade kunder bör harmoniseras på unionsnivå.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  De övriga förebyggande åtgärder som är utformade för att hantera de risker som identifierats i riskbedömningen, till exempel de som avser behovet av att stärka sammanlänkningarna mellan medlemsstater som gränsar till varandra och möjligheten att vid behov diversifiera gasförsörjningsvägarna och -källorna för att hantera de risker som identifierats i syfte att i största möjliga utsträckning upprätthålla gasförsörjningen för samtliga kunder.

(e)  De övriga förebyggande åtgärder som är utformade för att hantera de risker som identifierats i riskbedömningen, till exempel de som avser behovet av att stärka sammanlänkningarna mellan medlemsstater som gränsar till varandra och möjligheten att vid behov diversifiera gasförsörjningsvägarna och -källorna och inleda eller utöka leveranserna från alternativa leverantörer genom en frivillig mekanism för aggregering av efterfrågan, för att hantera de risker som identifierats i syfte att i största möjliga utsträckning upprätthålla gasförsörjningen för samtliga kunder.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  fastställa naturgasföretags och industriella gaskunders, däribland relevanta elproducenters, roller och ansvar med hänsyn till den olika omfattning i vilken de påverkas av avbrott i gasförsörjningen, samt deras samverkan med de behöriga myndigheterna och eventuellt med de nationella tillsynsmyndigheterna på var och en av de krisnivåer som anges i artikel 10.1,

(b)  tydligt fastställa naturgasföretags och industriella gaskunders, däribland relevanta elproducenters, roller och ansvar med hänsyn till den olika omfattning i vilken de påverkas av avbrott i gasförsörjningen, samt deras samverkan med de behöriga myndigheterna och eventuellt med de nationella tillsynsmyndigheterna på var och en av de krisnivåer som anges i artikel 10.1,

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  om tillämpligt fastställa vilka åtgärder som ska vidtas för att mildra de möjliga följderna av ett avbrott i gasförsörjningen för fjärrvärme och försörjningen av el som framställts av gas,

(e)  om tillämpligt fastställa vilka åtgärder som ska vidtas för att mildra de möjliga följderna av ett avbrott i gasförsörjningen för fjärrvärme och försörjningen av el som framställts av gas, med beaktande av regionala särdrag,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  fastställa hur marknadsbaserade åtgärder bidrar till att hantera situationen på beredskapsnivån och lindrar situationen på krisnivån,

(h)  fastställa hur marknadsbaserade åtgärder, såsom frivilliga mekanismer för aggregering av efterfrågan eller virtuell gasreserv, bidrar till att hantera situationen på beredskapsnivån och lindrar situationen på krisnivån,

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  När det finns konkret, seriös och tillförlitlig information om att en händelse sannolikt kommer att resultera i en avsevärd försämring av försörjningssituationen (tidig varning) i ett tredjeland ska kommissionen vidta yttre åtgärder i enlighet med den uppsättning prioriteringar som anges i rådets slutsatser om energidiplomati av den 20 juli 2015 i samarbete med tredjeländerna genom att bland annat inleda samråd, tillhandahålla förmedlingstjänster och inrätta arbetsgrupper, där detta är nödvändigt.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket ska gälla för viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den utsträckning de omfattas av definitionen av skyddade kunder i respektive medlemsstat.

Första stycket ska gälla för viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den utsträckning de omfattas av definitionen av skyddade kunder i respektive region.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om de berörda medlemsstaterna inte kan komma överens om de omständigheter som föranleder ett återupptagande av leveranserna till andra kunder än hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar ska kommissionen, efter samråd med gruppen för samordning av gasförsörjningen och i enlighet med artikel 10.1, lägga fram bedömningen av normerna för försörjning i den medlemsstat som tillkännagett akut krisnivå.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De tekniska, rättsliga och finansiella arrangemangen för tillämpning av punkt 3 ska fastställas i samråd mellan de medlemsstater som är direkt sammanlänkade med varandra och beskrivas i krisplanerna för deras respektive regioner. Sådana arrangemang kan bland annat omfatta gaspriser som ska tillämpas, användningen av sammanlänkningar inklusive kapacitet för dubbelriktade flöden, gasvolymer och täckande av kostnader för kompensation. Företrädesvis ska marknadsbaserade åtgärder såsom auktioner användas för fullgörandet av den skyldighet som föreskrivs i punkt 3. Om de tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang som är nödvändiga för att tillämpa punkt 3 ändras, ska den relevanta beredskapsplanen uppdateras i enlighet med detta.

4.  De tekniska, rättsliga och finansiella arrangemangen för tillämpning av punkt 3 ska fastställas på regional och mellanregional nivå och beskrivas i krisplanerna. Sådana arrangemang kan bland annat omfatta gaspriser som ska tillämpas, användningen av sammanlänkningar inklusive kapacitet för dubbelriktade flöden, gasvolymer och delat ansvar för kostnader för kompensation. Företrädesvis ska marknadsbaserade åtgärder såsom auktioner användas för fullgörandet av den skyldighet som föreskrivs i punkt 3. Gaspriserna samt mekanismerna och kostnaderna för kompensation ska granskas regelbundet. Om de tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang som är nödvändiga för att tillämpa punkt 3 ändras, ska den relevanta beredskapsplanen uppdateras i enlighet med detta. Senast i mars 2019 ska kommissionen utarbeta riktlinjer och en förteckning över bästa praxis i syfte att underlätta dessa arrangemang.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om medlemsstaterna inte kan komma överens om nödvändiga tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang kan kommissionen föreslå en ram för sådana åtgärder i sitt yttrande och sitt beslut om planerna.

6.  Om medlemsstaterna inte kan komma överens om nödvändiga tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang ska kommissionen föreslå en ram för sådana åtgärder i sitt yttrande och sitt beslut om planerna i syfte att stärka solidaritetsklausulen.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om kommissionen anser att gasförsörjningen i en region eller i unionen som helhet påverkas eller sannolikt kommer att påverkas, kan den ålägga de behöriga myndigheterna att samla in och till kommissionen överlämna information som den behöver för att kunna bedöma situationen rörande gasförsörjningen i unionen. Kommissionen får meddela gruppen för samordning av gasförsörjningen sin bedömning.

5.  Om kommissionen anser att gasförsörjningen i en region eller i unionen som helhet påverkas eller sannolikt kommer att påverkas, ska den ålägga de behöriga myndigheterna att samla in och till kommissionen överlämna information som den behöver för att kunna bedöma situationen rörande gasförsörjningen i unionen. Kommissionen ska meddela gruppen för samordning av gasförsörjningen sin bedömning.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6 – led a – led vi

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vi)  Villkor för avbrott i gasförsörjningen.

vi)  Villkor för ändring och avbrott i gasförsörjningen.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  omedelbart efter det att avtalen ingåtts eller ändrats underrätta den behöriga myndigheten och kommissionen om gasförsörjningsavtal med en löptid på mer än ett år som ingåtts eller ändrats efter [Publikationsbyrån: För in dagen för denna förordnings ikraftträdande], som enskilt eller tillsammans med andra avtal som ingåtts med samma leverantör eller dess dotterbolag tillhandahåller mer än 40 % den årliga konsumtionen av naturgas i den berörda medlemsstaten. Anmälningsskyldigheten ska inte gälla de ändringar som endast hänför sig till gaspriset. Anmälningsskyldigheten ska även gälla alla kommersiella avtal som är relevanta för genomförandet av gasförsörjningsavtalet.

(b)  omedelbart efter det att avtalen ingåtts eller ändrats underrätta den behöriga myndigheten och kommissionen om gasförsörjningsavtal med en löptid på mer än ett år som ingåtts eller ändrats efter [Publikationsbyrån: För in dagen för denna förordnings ikraftträdande], som enskilt eller tillsammans med andra avtal som ingåtts med samma leverantör eller dess dotterbolag överstiger tröskelvärdet på 8 miljarder kubikmeter eller tillhandahåller mer än 40 % den årliga konsumtionen av naturgas i den berörda medlemsstaten. Anmälningsskyldigheten ska inte gälla de ändringar som endast hänför sig till gaspriset. Anmälningsskyldigheten ska även gälla alla kommersiella avtal som är relevanta för genomförandet av gasförsörjningsavtalet.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Om kommissionen anser att bestämmelser i de avtal som lämnats in i enlighet med artikel 13 strider mot denna förordning ska den informera det nationella gasföretaget och respektive behörig myndighet om vilka bestämmelser i de berörda avtalen som är oförenliga. Det nationella gasföretaget ska beakta denna information och, inom tre månader efter den dag då informationen från kommissionen inkom, förse kommissionen med en förklaring beträffande efterlevnaden av denna förordning. Kommissionen får överväga ytterligare åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av förordningen, bland annat begära att de oförenliga bestämmelserna ska ändras och, om det anses nödvändigt, inleda konkurrensrättsliga förfaranden.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 9b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b.  Kommissionen ska beakta den information som inkommit i enlighet med artikel 13 när den utarbetar en förteckning över god praxis och otillbörliga klausuler som referensunderlag för behöriga myndigheter och nationella företag.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En grupp för samordning av gasförsörjningen inrättas i syfte att underlätta samordningen av åtgärder för trygg gasförsörjning. Gruppen ska bestå av företrädare för medlemsstaterna, särskilt för deras behöriga myndigheter, samt byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån), Entso för gas och representativa organ för den berörda branschen och för relevanta kunder. Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna besluta om gruppens sammansättning och säkerställa att den är helt representativ. Kommissionen ska vara ordförande för gruppen. Gruppen ska själv anta sin arbetsordning.

1.  En grupp för samordning av gasförsörjningen inrättas i syfte att förbättra samordningen av åtgärder för trygg gasförsörjning. Gruppen ska bestå av företrädare för medlemsstaterna, särskilt för deras behöriga myndigheter, samt byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån), Entso för gas och representativa organ för den berörda branschen och för relevanta kunder. Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna besluta om gruppens sammansättning och säkerställa att den är helt representativ. Kommissionen ska vara ordförande för gruppen. Gruppen ska själv anta sin arbetsordning.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Artikel 3.2 andra meningen, artikel 3.6, artikel 4.3, 4.4 och 4.6), artikel 5.2, artikel 6.1 d, artikel 7.5 b och e, artikel 8.1 e, g och i, artikel 8.4 b och c, artikel 9.1 j och m, artikel 9.4, artikel 10.4, artikel 11.5 och artikel 12 ska leda till skyldigheter för medlemsstaterna gentemot en avtalsslutande part i energigemenskapen enligt följande förfarande:

1.  Artikel 3.2 andra meningen, artikel 3.6, artikel 4.3, 4.4 och 4.6), artikel 5.2, artikel 6.1 d, artikel 7.5 b och e, artikel 8.1 e, g och i, artikel 8.4 b och c, artikel 9.1 j och m, artikel 9.4, artikel 10.4, artikel 11.5 och artikel 12 ska leda till ömsesidiga skyldigheter mellan medlemsstaterna och den avtalsslutande parten i energigemenskapen enligt följande förfarande:

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, på grundval av de bedömningar som avses i artikel 7.5, när så är lämpligt utarbeta slutsatser om hur försörjningstryggheten kan främjas på unionsnivå och rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, och vid behov utfärda rekommendationer om hur denna förordning ska kunna förbättras.

Kommissionen ska, på grundval av de bedömningar som avses i artikel 7.5, utarbeta slutsatser om hur försörjningstryggheten kan främjas på unionsnivå och rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning, och utfärda rekommendationer om hur denna förordning ska kunna förbättras.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Åtgärder för att garantera försörjningstryggheten för gas

Referensnummer

KOM(2016)0052 – C7-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

7,32016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

7,32016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jacek Saryusz-Wolski

15,32016

Behandling i utskott

14,62016

30,82016

 

 

Antagande

12,92016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, Traian Ungureanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Heidi Hautala


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling   (14.9.2016)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Föredragande av yttrande: Tomasz Piotr Poręba

KORTFATTAD MOTIVERING

Sedan antagandet av förordning 994/2010 har EU gjort framsteg i arbetet med att integrera den inre gasmarknaden och banat väg för nya lösningar för att trygga försörjningen på den inre marknaden. Erfarenheten har dock visat att konsekvenserna av cykliska gaskriser som drabbar Europa sträcker sig bortom enskilda medlemsstater och har återverkningar på hela EU längs hela försörjningskedjan. Trots detta har samarbetet mellan medlemsstaterna ofta visat sig otillräckligt.

Dagens bestämmelser erbjuder bara en minsta skyddsnivå för de nationella naturgasmarknaderna och skyddar medlemsstaterna mot händelser av teknisk natur eller chocker på efterfrågesidan men tar inte alls tag i det största regionala problemet, nämligen den politiska risken.

Dessutom har de politiska spänningar som Ryssland orsakat i förbindelserna med Ukraina nödvändiggjort en förändring i synsättet på tryggad gasförsörjning. Den ihållande osäkerhet kring gasleveranserna som blivit resultatet tvingar oss att agera för att bedöma nivån på försörjningstryggheten i EU och möjligheterna att förbättra den.

Därför välkomnar jag den nya inställningen i frågan om att säkerställa försörjningstryggheten och förslagen om att införa nya, förbättrade mekanismer för samarbete mellan medlemsstaterna. Särskilt noterbara är förslagen om tillämpning av solidaritetsprincipen och förstärkning av riskbedömningar och nationell och regional planering.

Jag är övertygad om att inrättandet av regionala grupper inom EU kommer att bidra till att stärka samarbetet och solidariteten mellan medlemsstaterna och skapa tryggare gasförsörjning för EU, förutom att förordningen som sådan kommer att fungera effektivare.

Den nedifrån-och-upp-baserade, icke-obligatoriska ansats i fråga om regionalt samarbete som gällt hittills har visat sig ineffektiv i praktiken. Det finns fortfarande allvarliga begränsningar i medlemsstaternas samarbete på grund av de bristfälliga möjligheterna till samarbete på transnationell nivå. Genom förslag om transparenta kriterier för avgränsning av regioner och specifika samarbetsmekanismer kommer försörjningskällorna och försörjningsvägarna säkerligen att diversifieras, vilket är av avgörande betydelse i en krissituation.

Ett regionalt angreppssätt är även viktigt mot bakgrund av behovet av att konsekvenserna av potentiella krissituationer i de olika EU-länderna fördelas jämnt. Ett större avbrott i gasförsörjningen från öst får betydande återverkningar över hela EU, men krisbördan är ojämnt fördelad.

Genom att stärka den regionala samordningen, med understöd av enhetliga och på EU-nivå fastställda normer för försörjning och infrastruktur, kommer man emellertid att ge medlemsstaterna verkliga verktyg för att i händelse av gasbrist hantera konsekvenserna av en kris orsakad av avbrott i försörjningssystemet eller exceptionellt hög efterfrågan.

Genom att förstärka regionernas motståndskraft mot försörjningsavbrott på grund av politiska åtgärder kommer man att förstärka hela EU:s motståndskraft mot avbrott i naturgasförsörjningen, samtidigt som utökat regionalt samarbete och användning av krishanteringsmekanismer baserade på gemensamt utarbetade riskbedömningar kommer att ge medlemsstaterna verktyg för att förbereda sig för eventuell gasbrist.

Jag skulle även vilja lyfta fram inbegripandet av solidaritetsprincipen, vilket innebär att det införs en mekanism som garanterar prioriterad försörjning till hushåll, värmeanläggningar och viktiga samhällstjänster (exempelvis sjukhus och skolor) i medlemsstater som står inför en gasförsörjningskris, även om detta sker på bekostnad av minskad gasförbrukning på ett annat lands marknad.

Jag tror att vi kommer att kunna få till stånd mekanismer som garanterar förmågan att leverera den erforderliga mängden naturgas till medlemsstater som har tillkännagett en krissituation.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Naturgas (nedan kallad gas) är en väsentlig beståndsdel i unionens energiförsörjning. En stor del av denna gas importeras till unionen från tredjeländer.

(1)  Naturgas (nedan kallad gas) är en väsentlig beståndsdel i unionens energiförsörjning under övergången till en allt större andel energi från förnybara källor. En stor del av denna gas importeras till unionen från tredjeländer. Därför måste tryggandet av gasförsörjningen hanteras på unionsnivå, eftersom en gemensam lösning kommer att tillhandahålla effektivare skyddsåtgärder utan att undergräva den inre energimarknaden och utan att inverka negativt på andra länder. Det nuvarande politiska klimatet i förhållande till vissa tredjeländer ger ingen garanti för tillförlitliga och kontinuerliga leveranser eller för unionens och dess medlemsstaters energitrygghet, och därför måste diversifieringen från tredjeländer och sammanlänkningarna mellan medlemsstater förbättras.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Ett allvarligt avbrott i gasförsörjningen kan påverka alla medlemsstater, unionen som helhet och avtalsslutande parter som omfattas av fördraget om upprättande av en energigemenskap som undertecknades i Aten den 25 oktober 2005. Det kan också allvarligt skada unionens ekonomi och kan få allvarliga sociala följder, framför allt för utsatta konsumentgrupper.

(2)  Ett allvarligt avbrott i gasförsörjningen kan påverka alla medlemsstater, unionen som helhet och avtalsslutande parter som omfattas av fördraget om upprättande av en energigemenskap som undertecknades i Aten den 25 oktober 2005. Det kan också allvarligt skada unionens ekonomi och säkerhet och kan få allvarliga sociala följder, framför allt för utsatta konsumentgrupper, såsom anläggningar med ett kontinuerligt driftsflöde, särskilt i länder som är beroende av en enda dominerande leverantör. Det är därför avgörande att diversifiera energikällor, leverantörer och försörjningsvägar för att förhindra att sådana situationer uppstår överhuvudtaget och minimera effekterna av oundvikliga avbrott.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Denna förordning syftar till att säkerställa att alla erforderliga åtgärder vidtas för att trygga en oavbruten gasförsörjning i hela unionen, särskilt till skyddade kunder i händelse av svåra klimatförhållanden eller avbrott i gasförsörjningen. Dessa mål bör uppnås genom de mest kostnadseffektiva åtgärderna och på ett sådant sätt att energimarknaderna inte snedvrids.

(3)  Denna förordning syftar till att säkerställa att alla erforderliga icke-diskriminerande åtgärder vidtas för att trygga en oavbruten gasförsörjning i hela unionen, särskilt till skyddade kunder i händelse av svåra klimatförhållanden eller avbrott i gasförsörjningen. Dessa mål bör uppnås genom de mest kostnadseffektiva intra- och interregionala åtgärderna och på ett sådant sätt att energimarknaderna inte snedvrids och att minimiförsörjningsnivån vid skador inte påverkas när det gäller anläggningar med ett kontinuerligt driftsflöde. Hänsyn bör även tas till tryggandet av gasförsörjningen i en vidare kontext, som även bör uppnås genom bättre diversifiering av försörjningen från tredjeländer, nya energisammanlänkningar mellan medlemsstater och användning av alternativa energikällor. Samtidigt är det viktigt att öka samarbetet kring energitrygghet med unionens grannländer, med strategiska partner. Detta skulle komplettera unionens åtgärder med finansiering avsedd att öka energieffektiviteten.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen har redan haft en betydande positiv inverkan på situationen i unionen när det gäller en trygg gasförsörjning, både när det gäller beredskap och mildrande åtgärder. Medlemsstaterna är bättre rustade att möta en försörjningskris nu när de är skyldiga att upprätta planer som omfattar förebyggande åtgärder och krisåtgärder, och de är bättre skyddade nu när de måste fullgöra ett antal skyldigheter som gäller infrastrukturkapacitet och gasförsörjning. I rapporten om tillämpningen av förordning (EU) nr 994/2010 från oktober 2014 lyftes fram områden där förbättringar av den förordningen skulle kunna främja unionens försörjningstrygghet ytterligare.

4.  Befintlig unionslagstiftning, i synnerhet relevanta delar av det tredje energipaketet och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010, har redan haft en betydande positiv inverkan på situationen i unionen när det gäller en trygg gasförsörjning, både när det gäller beredskap och mildrande åtgärder. Medlemsstaterna är bättre rustade att möta en försörjningskris nu när de är skyldiga att upprätta planer som omfattar förebyggande åtgärder och krisåtgärder, och de är bättre skyddade nu när de måste fullgöra ett antal skyldigheter som gäller infrastrukturkapacitet och gasförsörjning. I rapporten om tillämpningen av förordning (EU) nr 994/2010 från oktober 2014 lyftes fram områden där förbättringar av den förordningen skulle kunna främja unionens försörjningstrygghet ytterligare.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Säkerställandet av unionens energiförsörjning förutsätter att energikällorna diversifieras och att nya energisammanlänkningar byggs mellan medlemsstaterna. Samtidigt är det viktigt att öka samarbetet kring energitrygghet med unionens grannländer, med strategiska partner och även bland unionens institutioner.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Kommissionens meddelande En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik14 från februari 2015 belyser det faktum att energiunionen bygger på solidaritet och förtroende, som är nödvändiga komponenter i energitryggheten. Denna förordning bör syfta till att öka solidariteten och förtroendet mellan medlemsstaterna och bör införa de åtgärder som krävs för att nå dessa mål och därmed bana väg för genomförandet av energiunionen.

6.  Kommissionens meddelande En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik14 från februari 2015 belyser det faktum att energiunionen bygger på solidaritet och förtroende, som är nödvändiga komponenter i energitryggheten. Denna förordning bör syfta till att öka samarbetet, solidariteten, förtroendet och sammanlänkningarna mellan medlemsstaterna och bör införa de åtgärder som krävs för att nå dessa mål och därmed bana väg för ett snabbt upprättande och genomförande av energiunionen.

__________________

__________________

14 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken, COM(2015) 80 final.

14 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken, COM(2015) 80 final.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  En inre gasmarknad som fungerar smidigt är den bästa garantin för en trygg energiförsörjning i unionen och för att minska enskilda medlemsstaters utsatthet för de skadliga effekterna av försörjningsavbrott. Om försörjningstryggheten är hotad i en medlemsstat finns det en risk för att åtgärder som vidtas ensidigt av den medlemsstaten kan äventyra den inre gasmarknadens funktion och skada gasförsörjningen till kunder i andra medlemsstater. För att den inre gasmarknaden ska kunna fungera även vid bristande försörjning måste det sörjas för solidaritet och samordning vid försörjningskriser, både vad gäller förebyggande åtgärder och insatser vid faktiska försörjningsavbrott.

(7)  En inre gasmarknad som står under tillsyn av offentliga tillsynsmyndigheter och som fungerar smidigt är den bästa garantin för en trygg energiförsörjning i unionen och för att minska enskilda medlemsstaters utsatthet för de skadliga effekterna av försörjningsavbrott. Om försörjningstryggheten är hotad i en medlemsstat finns det en risk för att åtgärder som vidtas ensidigt av en medlemsstat kan äventyra den inre gasmarknadens funktion och utlösa en dominoeffekt för kunder i andra medlemsstater. För att medlemsstaterna ska kunna hantera bristande försörjning och för att den inre gasmarknaden ska kunna fungera även vid bristande försörjning måste det sörjas för solidaritet och samordning på regional nivå och unionsnivå vid försörjningskriser, både vad gäller förebyggande åtgärder och insatser vid faktiska försörjningsavbrott, vilket leder till integrering av regionernas energimarknader. I detta avseende bör unionen ytterligare diversifiera energikällor, leverantörer och försörjningsvägar som en förutsättning för energitrygghet och bör, bland annat genom finansiering, stödja de diversifieringsprojekt som är helt i linje med unionens lagstiftning och principer och med unionens långsiktiga politiska mål och prioriteringar, såsom infrastrukturprojekt.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Hittills har potentialen för effektivare och mindre kostsamma åtgärder genom regionalt samarbete inte utnyttjats fullt ut. Detta beror inte endast på bättre samordning av nationella mildrande åtgärder i krissituationer, utan också av nationella förebyggande åtgärder, såsom nationell lagring eller nationell politik som avser flytande naturgas (LNG), vilket kan vara strategiskt viktigt i vissa regioner.

(8)  Hittills har potentialen för effektivare och mindre kostsamma åtgärder genom regionalt samarbete inte utnyttjats fullt ut, och det finns behov av ett koncept för regionalt samarbete, med möjlighet att fastställa samarbetsformat på grundval av samråd med medlemsstaterna, med hänsyn till energidynamiken. Bättre samordning av nationella mildrande åtgärder i krissituationer rekommenderas, liksom även nationella förebyggande åtgärder, såsom nationell lagring eller nationell politik som avser flytande naturgas (LNG), vilket kan vara strategiskt viktigt i vissa regioner, och en effektiv användning av befintlig infrastruktur.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I en anda av solidaritet bör regionalt samarbete, som omfattar såväl offentliga myndigheter som naturgasföretag, vara rättesnöret för denna förordning, för att fastställa de relevanta riskerna i varje region och optimera fördelarna med samordnade åtgärder för att mildra dem och genomföra de åtgärder som är mest kostnadseffektiva för konsumenterna i unionen.

(9)  I en anda av solidaritet bör regionalt samarbete, som omfattar såväl offentliga myndigheter som naturgasföretag, vara rättesnöret för denna förordning, för att fastställa de relevanta riskerna i varje region och optimera fördelarna med samordnade åtgärder på lokal, regional och gränsöverskridande nivå för att mildra dem och befästa en trygg gasförsörjning och för att genomföra de åtgärder som är mest kostnadseffektiva för konsumenterna i unionen. Det regionala samarbetet bör ytterligare stärka unionens roll i fråga om att stödja gränsöverskridande samarbetsinsatser och bör kompletteras med ett starkare unionsperspektiv som gör det möjligt att utnyttja alla tillgängliga försörjningsmöjligheter och verktyg på hela den inre gasmarknaden. Detta kan underlättas genom en djupanalys på unionsnivå av relevanta försörjningskorridorer för krislägen på grundval av gasförsörjningskällor som är gemensamma för en grupp medlemsstater. Inom ramen för det regionala samarbetet kan befintliga och nya infrastrukturprojekt utvecklas så att gränsöverskridande sammanlänkningar gör gasförsörjningen tryggare. En annan möjlighet att beakta när de regionala grupperna fastställs bör vara att inbegripa framtida medlemsstater involverade i en utvidgningsprocess.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Vissa kunder, däribland hushåll och kunder som tillhandahåller viktiga samhällstjänster, är särskilt sårbara och kan behöva socialt skydd. En definition av sådana skyddade kunder bör inte stå i konflikt med unionens solidaritetsmekanismer.

(10)  Vissa kunder, däribland hushåll och kunder som tillhandahåller viktiga samhällstjänster, är särskilt sårbara och bör skyddas mot bland annat snabbt stigande gaspriser som beror på en försörjningskris. En definition av sådana skyddade kunder bör så långt möjligt harmoniseras ytterligare utan att urholka unionens solidaritetsmekanismer.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Ansvaret för att trygga gasförsörjningen bör delas mellan naturgasföretagen och medlemsstaterna, genom sina behöriga myndigheter, och kommissionen, inom deras respektive behörighetsområden. Ett sådant delat ansvar kräver ett mycket nära samarbete mellan dessa parter. Kunder som använder gas för elproduktion eller industriella ändamål kan dock också ha en viktig funktion att fylla för en trygg gasförsörjning, eftersom de kan reagera på en kris genom att vidta åtgärder på efterfrågesidan, till exempel avbrytbara kontrakt och övergång till andra bränslen, vilket har en direkt inverkan på balansen mellan utbud och efterfrågan.

(11)  Ansvaret för att trygga gasförsörjningen bör delas mellan naturgasföretagen och medlemsstaterna, genom sina behöriga nationella, regionala och lokala myndigheter, och kommissionen, inom deras respektive behörighetsområden. Ett sådant delat ansvar kräver ett mycket nära samarbete mellan dessa parter. Kunder som använder gas för elproduktion eller industriella ändamål kan dock också ha en viktig funktion att fylla för en trygg gasförsörjning, eftersom de kan reagera på en kris genom att vidta åtgärder på efterfrågesidan, till exempel avbrytbara kontrakt och övergång till andra bränslen, vilket har en direkt inverkan på balansen mellan utbud och efterfrågan.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Ansvaret för att trygga gasförsörjningen bör delas mellan naturgasföretagen och medlemsstaterna, genom sina behöriga myndigheter, och kommissionen, inom deras respektive behörighetsområden. Ett sådant delat ansvar kräver ett mycket nära samarbete mellan dessa parter. Kunder som använder gas för elproduktion eller industriella ändamål kan dock också ha en viktig funktion att fylla för en trygg gasförsörjning, eftersom de kan reagera på en kris genom att vidta åtgärder på efterfrågesidan, till exempel avbrytbara kontrakt och övergång till andra bränslen, vilket har en direkt inverkan på balansen mellan utbud och efterfrågan.

(11)  Ansvaret för att trygga gasförsörjningen bör delas mellan naturgasföretagen och medlemsstaterna, genom sina behöriga myndigheter, och kommissionen, inom deras respektive behörighetsområden. Ett sådant delat ansvar kräver ett mycket nära samarbete mellan dessa parter. Kunder som använder gas för elproduktion eller industriella ändamål kan dock också ha en viktig funktion att fylla för en trygg gasförsörjning, eftersom de kan reagera på en kris genom att vidta åtgärder på efterfrågesidan, till exempel energieffektivitet, avbrytbara kontrakt och övergång till andra bränslen, vilket har en direkt inverkan på balansen mellan utbud och efterfrågan.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Denna förordning bör beaktas både när operativa planer ska antas för användning av ESI-finansiering och i finansieringskriterierna för Efsi-projekt.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Vid tillämpningen av denna förordning bör följande kriterier därför beaktas vid avgränsningen av de regionala grupperna: försörjningsmönster, befintliga och planerade sammanlänkningar och sammanlänkningskapacitet mellan medlemsstaterna, marknadens utveckling och mognadsgrad, befintliga regionala samarbetsstrukturer samt antalet medlemsstater i en region, vilket bör vara begränsat för att säkerställa att gruppen har en hanterbar storlek.

(19)  Vid tillämpningen av denna förordning bör följande kriterier därför beaktas vid avgränsningen av de regionala grupperna: försörjningsmönster, befintliga och planerade sammanlänkningar och sammanlänkningskapacitet mellan medlemsstaterna, marknadens utveckling och mognadsgrad, graden av diversifiering av gasleverantörer och försörjningsvägar, befintliga regionala samarbetsstrukturer samt antalet medlemsstater i en region, vilket bör vara begränsat för att säkerställa att gruppen har en hanterbar storlek.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaterna bör inrätta en samarbetsmekanism inom varje region för att möjliggöra det regionala samarbetet. Denna mekanism eller dessa mekanismer bör utvecklas i tillräckligt god tid för att en riskbedömning ska kunna göras och ändamålsenliga planer utarbetas på regional nivå. Medlemsstaterna är fria att komma överens om en samarbetsmekanism som är bäst lämpad för en viss region. Kommissionen bör ha en stödjande roll i den övergripande processen och dela med sig av bästa praxis för att utforma regionalt samarbete, såsom en roterande samordnande roll inom regionen för utarbetande av de olika handlingarna eller för inrättande av särskilda organ. I avsaknad av en överenskommelse om samarbetsmekanismerna kan kommissionen föreslå en lämplig samarbetsmekanism för en viss region.

(20)  För att möjliggöra det regionala samarbetet bör medlemsstaterna inrätta tydliga administrativa mekanismer på intra- och interregional nivå som ska gälla i krissituationer och på grundval av vilka de behöriga myndigheterna kan agera. Denna mekanism eller dessa mekanismer bör utvecklas i tillräckligt god tid, och säkerställa en hög grad av öppenhet, för att en riskbedömning ska kunna göras och ändamålsenliga planer utarbetas på regional nivå och för att oskäliga kostnader för konsumenterna ska kunna undvikas. Medlemsstaterna är fria att komma överens om en samarbetsmekanism som är bäst lämpad för en viss region, och denna mekanism kan omkonfigureras utifrån energidynamiken. Kommissionen bör ha en normgivande och stödjande roll i den övergripande processen och dela med sig av bästa praxis för att utforma regionalt samarbete, såsom en roterande samordnande roll inom regionen för utarbetande av de olika handlingarna eller för inrättande av särskilda organ. I avsaknad av en överenskommelse om samarbetsmekanismerna bör kommissionen föreslå en lämplig samarbetsmekanism för en viss region.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  För att säkerställa högsta beredskap för att undvika ett avbrott i försörjningen och mildra dess effekter om ett sådant ändå skulle inträffa, måste de behöriga myndigheterna i en given region utarbeta förebyggande handlingsplaner och krisplaner, efter samråd med berörda aktörer. De regionala planerna bör beakta varje medlemsstats särdrag. De bör också tydligt definiera naturgasföretagens och de behöriga myndigheternas roller och ansvar. I nationella åtgärder som ska utformas bör man ta full hänsyn till de regionala åtgärder som fastställs i den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen. De bör vara utformade så att nationella risker hanteras på ett sådant sätt att de möjligheter som regionalt samarbete erbjuder utnyttjas fullt ut. Planerna bör vara av teknisk och operativ karaktär och ha till funktion att förhindra att en krissituation eskalerar och mildra dess effekter. Planerna bör beakta elsystemens säkerhet och vara förenliga med energiunionens verktyg för strategisk planering och rapportering.

(23)  För att säkerställa högsta beredskap för att undvika ett avbrott i försörjningen och mildra dess effekter om ett sådant ändå skulle inträffa, måste de behöriga myndigheterna i en given region utarbeta förebyggande handlingsplaner och krisplaner, efter samråd med berörda aktörer. De regionala planerna bör beakta varje medlemsstats särdrag. De bör också tydligt definiera naturgasföretagens och de behöriga myndigheternas roller och ansvar. I nationella åtgärder som ska utformas bör man ta full hänsyn till de regionala åtgärder som fastställs i den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen. De bör vara utformade så att nationella risker hanteras på ett sådant sätt att de möjligheter som regionalt samarbete erbjuder utnyttjas fullt ut. Planerna bör vara av teknisk och operativ karaktär och ha till funktion att förhindra att en krissituation eskalerar, mildra dess effekter och undvika att oskäliga kostnader uppstår för konsumenterna. Planerna bör beakta elsystemens säkerhet och vara förenliga med energiunionens verktyg för strategisk planering och rapportering.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I händelse av en försörjningskris bör marknadsaktörerna ges tillräckliga möjligheter att bemöta situationen med marknadsbaserade åtgärder. När marknadsåtgärderna har uttömts och de fortfarande är otillräckliga, bör medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter vidta åtgärder för att undanröja eller mildra konsekvenserna av försörjningskrisen.

(25)  I händelse av en försörjningskris bör marknadsaktörerna ges tillräckliga möjligheter att bemöta situationen med marknadsbaserade åtgärder. När marknadsåtgärderna inte vidtagits i tid eller har uttömts och de fortfarande är otillräckliga, bör medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter vidta åtgärder för att undanröja eller mildra konsekvenserna av försörjningskrisen.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Åtgärder på efterfrågesidan, t.ex. en övergång till andra bränslen eller minskad gasförsörjning till stora industrikunder på ett ekonomiskt effektivt sätt kan ha en viktig roll för att säkerställa energitryggheten, om de kan vidtas snabbt och avsevärt minskar efterfrågan vid ett avbrott i försörjningen. Mer bör göras för att främja effektiv energianvändning, särskilt när det behövs åtgärder på efterfrågesidan. Miljökonsekvenserna av eventuella föreslagna åtgärder på efterfråge- respektive utbudssidan måste beaktas och företräde bör i möjligaste mån ges åtgärder som har minst miljöpåverkan. Samtidigt måste försörjningstrygghets- och konkurrenskraftsaspekter beaktas.

(28)  Åtgärder på efterfrågesidan, t.ex. en övergång till andra bränslen eller minskad gasförsörjning till stora industrikunder på ett ekonomiskt effektivt sätt kan ha en viktig roll för att säkerställa energitryggheten, om de kan vidtas snabbt och avsevärt minskar efterfrågan vid ett avbrott i försörjningen. Mer bör göras för att främja effektiv energianvändning, särskilt när det behövs åtgärder på efterfrågesidan. Prioritet bör ges till investeringar avsedda att utnyttja potentialen för hållbar energi på lokal nivå. Miljökonsekvenserna av eventuella föreslagna åtgärder på efterfråge- respektive utbudssidan måste beaktas och företräde bör i möjligaste mån ges åtgärder som har minst miljöpåverkan. Samtidigt måste försörjningstrygghets- och konkurrenskraftsaspekter beaktas.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  De förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna bör uppdateras regelbundet och offentliggöras. De bör genomgå sakkunnigbedömning. Sakkunnigbedömningen möjliggör tidig identifiering av inkonsekvenser och åtgärder som kan äventyra andra medlemsstaters försörjningstrygghet, och garanterar därmed att planer från olika regioner är förenliga med varandra. Den gör det också möjligt för medlemsstaterna att utbyta bästa praxis.

(32)  De regionala förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna, som korreleras med dem på nationell nivå, måste uppdateras regelbundet och offentliggöras. De bör genomgå sakkunnigbedömning. Sakkunnigbedömningen möjliggör tidig identifiering av inkonsekvenser och åtgärder som kan äventyra andra medlemsstaters försörjningstrygghet, och garanterar därmed att planer från olika regioner är förenliga med varandra. Den gör det också möjligt för medlemsstaterna att utbyta bästa praxis.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Såsom framgick av det stresstest som genomfördes i oktober 2014 behövs det solidaritet för att trygga försörjningen i hela unionen och hålla de totala kostnaderna så låga som möjligt. Om en kris tillkännages i en medlemsstat bör ett tvåstegsförfarande tillämpas för att stärka solidariteten. För det första bör alla medlemsstater som har infört högre normer för försörjning sänka dem till standardvärden för att göra gasmarknaden mer likvid. För det andra, om det första steget inte genererar den försörjning som behövs, bör ytterligare åtgärder vidtas av angränsande medlemsstater, även om ingen krissituation råder, för att säkerställa försörjningen till hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den medlemsstat som drabbats av krisen. Medlemsstaterna bör identifiera och beskriva närmare dessa solidaritetsåtgärder i sina krisplaner för att säkerställa en rättvis och skälig ersättning till naturgasföretagen.

(36)  Såsom framgick av det stresstest som genomfördes i oktober 2014 behövs det solidaritet baserad på regionalt samarbete för att trygga försörjningen i hela unionen och hålla de totala kostnaderna så låga som möjligt. Solidariteten bör fastställas på tre åtgärdsnivåer – bilateral eller regional nivå, interregional nivå och unionsnivå – och bör inte överlåtas åt en enskild regional grupp om det finns behov av konsekvens och enhetlighet på unionsnivå. Om en kris tillkännages i en medlemsstat bör ett tvåstegsförfarande tillämpas för att stärka solidariteten. För det första bör alla medlemsstater som har infört högre normer för försörjning sänka dem till standardvärden för att göra gasmarknaden mer likvid. För det andra, om det första steget inte genererar den försörjning som behövs, bör ytterligare åtgärder vidtas av angränsande medlemsstater, även om ingen krissituation råder, för att säkerställa försörjningen till hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den medlemsstat som drabbats av krisen. Medlemsstaterna bör identifiera och beskriva närmare dessa solidaritetsåtgärder i sina krisplaner för att säkerställa en rättvis och skälig ersättning till naturgasföretagen.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Ett av unionens mål är att stärka energigemenskapen, vilket skulle säkerställa ett effektivt genomförande av unionens regelverk i energifrågor, energimarknadsreformer och stimulerande investeringar i energisektorn genom en närmare integration mellan unionens och energigemenskapens energimarknader. Detta innebär också att man inför en gemensam krisförvaltning genom att föreslå förebyggande planer och krisplaner på regional nivå som inbegriper de fördragsslutande parterna i energigemenskapen. I kommissionens meddelande från oktober 2014 om det europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott på kort sikt hänvisas till behovet av att tillämpa regler för den inre energimarknaden på energiflödet mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna i energigemenskapen. För att säkerställa en effektiv krishantering över gränserna mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna, bör de nödvändiga åtgärderna efter antagandet av en gemensam akt i det här sammanhanget fastställas så att ett särskilt samarbete med varje enskild avtalsslutande part i energigemenskapen kan inledas när de nödvändiga gemensamma bestämmelserna vederbörligen har införts.

(41)  Ett av unionens mål är att stärka energigemenskapen, vilket skulle säkerställa ett effektivt genomförande av unionens regelverk i energifrågor, energimarknadsreformer och stimulerande investeringar i energisektorn genom en närmare integration mellan unionens och energigemenskapens energimarknader. Detta innebär också att man inför en gemensam krisförvaltning genom att föreslå förebyggande planer och krisplaner på regional nivå som inbegriper de fördragsslutande parterna i energigemenskapen. Därför bör prognoser göras för förbrukningen på regional nivå och de tillgängliga reserverna, vilket skulle göra det möjligt att stärka förmågan att reagera på en kris. I kommissionens meddelande från oktober 2014 om det europeiska gassystemets förmåga att klara försörjningsavbrott på kort sikt hänvisas till behovet av att tillämpa regler för den inre energimarknaden på energiflödet mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna i energigemenskapen. För att säkerställa en effektiv krishantering över gränserna mellan unionens medlemsstater och de avtalsslutande parterna, bör de nödvändiga åtgärderna efter antagandet av en gemensam akt i det här sammanhanget fastställas så att ett särskilt samarbete med varje enskild avtalsslutande part i energigemenskapen kan inledas när de nödvändiga gemensamma bestämmelserna vederbörligen har införts.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Om det finns tillförlitliga uppgifter om en situation utanför unionen som hotar försörjningstryggheten i en eller flera medlemsstater och som kan aktivera en mekanism för tidig varning som involverar unionen och ett tredjeland bör kommissionen utan dröjsmål underrätta gruppen för samordning av gasförsörjningen, och unionen bör vidta lämpliga åtgärder för att neutralisera situationen.

(43)  Om det finns tillförlitliga uppgifter om en situation utanför unionen som hotar försörjningstryggheten i en eller flera medlemsstater och som kan aktivera en mekanism för tidig varning som involverar unionen och ett tredjeland bör kommissionen utan dröjsmål underrätta gruppen för samordning av gasförsörjningen, och unionen bör vidta lämpliga åtgärder för att neutralisera situationen. När situationen så tillåter och adekvat infrastruktur finns skulle kommissionen och medlemsstaterna kunna bevilja tillfälligt stöd till tredjeländer i kris.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  skyddade kunder: hushållskunder som är anslutna till ett distributionsnät för gas och som dessutom, om den berörda medlemsstaten så beslutar, kan omfatta en eller flera av följande:

(1)  skyddade kunder: hushållskunder som är anslutna till ett distributionsnät för gas och som dessutom, om de behöriga myndigheterna i varje region så beslutar, kan omfatta en eller flera av följande:

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Små och medelstora företag, förutsatt att de är anslutna till ett distributionsnät för gas, eller viktiga samhällstjänster, förutsatt att de är anslutna till ett distributions- eller överföringsnät för gas, och förutsatt att dessa företag eller tjänster inte tillsammans motsvarar mer än 20 % av den årliga slutliga gaskonsumtionen i den medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  viktig samhällstjänst: en hälso- och sjukvårds-, räddnings- eller säkerhetstjänst.

(2)  viktig samhällstjänst: en hälso- och sjukvårds-, utbildnings-, barnomsorgs-, räddnings- eller säkerhets- och försvarstjänst.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  små och medelstora företag: enheter anslutna till överförings- eller distributionsnätet med en tillgänglig eller planerad kapacitet som inte överstiger 5 MWh/h.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  behörig myndighet: en nationell statlig myndighet eller en nationell tillsynsmyndighet i egenskap av behörig myndighet som säkerställer genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2 – led 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c)  import från tredjeländer: import av gas från tredjeländer som inte är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska aktivt stödja en diversifiering av försörjningen från tredjeländer när det gäller energikällor, gasleverantörer och gasförsörjningsvägar. För detta ändamål ska kommissionen skapa förutsättningar för förbättrade sammanlänkningar av energiinfrastrukturen mellan medlemsstaterna och för färdigställande av de gasförsörjningsvägar som definieras som prioriterade korridorer i förordning (EU) nr 347/20131a (TEN-E-förordningen). ”Försörjningskorridorer för krislägen” är ett koncept som kompletterar och förstärker det regionala upplägget enligt bilaga I till den förordningen och som innebär gasförsörjningsvägar i unionen som identifierats för att hjälpa medlemsstaterna att bättre mildra effekterna av ett möjligt avbrott i försörjning och/eller infrastruktur.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska när så är lämpligt samordna de behöriga myndigheternas verksamhet på regional nivå och unionsnivå i enlighet med denna förordning, bland annat genom den grupp för samordning av gasförsörjningen som avses i artikel 14 eller den krishanteringsgrupp som avses i artikel 11.4, i synnerhet i händelse av en krissituation på regional nivå eller unionsnivå i enlighet med definitionen i artikel 11.1.

5.  Kommissionen ska samordna de behöriga myndigheternas verksamhet på regional nivå och unionsnivå i enlighet med denna förordning, bland annat genom den grupp för samordning av gasförsörjningen som avses i artikel 14 eller den krishanteringsgrupp som avses i artikel 11.4, i synnerhet i händelse av en krissituation på regional nivå eller unionsnivå i enlighet med definitionen i artikel 11.1.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  De åtgärder för att trygga försörjningen som anges i de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna ska vara klart definierade, transparenta, proportionerliga, icke-diskriminerande och kontrollerbara, och ska inte i onödan snedvrida konkurrensen och en väl fungerande inre gasmarknad och inte heller äventyra gasförsörjningstryggheten i andra medlemsstater eller i unionen som helhet.

6.  De förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna ska bygga på nationella planer för trygg gasförsörjning. De åtgärder för att trygga försörjningen som anges i de regionala förebyggande åtgärdsplanerna, korrelerade med dem på nationell nivå, och i krisplanerna ska vara klart definierade, transparenta, proportionerliga, icke-diskriminerande, kontrollerbara, hållbara och förenliga med unionens klimat- och energimål, och ska inte i onödan snedvrida konkurrensen och en väl fungerande inre gasmarknad och inte heller äventyra gasförsörjningstryggheten i andra medlemsstater eller regioner eller i unionen som helhet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 7 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Förmågan att tillgodose efterfrågan från skyddade konsumenter vid avbrott i leveranserna från den enskilt största gasleverantören.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 7 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra bilaga I på grundval av de kriterier som anges i första stycket i denna punkt, om omständigheterna föranleder ett behov av en ändring av en region.

Regionernas sammansättning får ses över efter slutförandet av en regional riskbedömning, en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan, dock tidigast 2022. Alla ändringar i regionernas sammansättning bör göras genom en översyn av denna förordning.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Den behöriga myndigheten ska se till att all ny överföringsinfrastruktur bidrar till försörjningstryggheten genom att utveckla ett väl sammanlänkat nät, vid behov även genom ett tillräckligt antal gränsöverskridande entry- och exitpunkter utifrån efterfrågan på marknaden och de identifierade riskerna. Den behöriga myndigheten ska i riskbedömningen bedöma om det finns interna flaskhalsar och huruvida den nationella entrykapaciteten och infrastrukturen, särskilt överföringsnäten, kan anpassa de nationella och gränsöverskridande gasflödena till scenarier med avbrott i den största enskilda gasinfrastruktur på nationell nivå och den största enskilda gasinfrastruktur av gemensamt intresse för regionen som identifierats vid riskbedömningen.

7.  Den behöriga myndigheten ska se till att all ny överföringsinfrastruktur bidrar till försörjningstryggheten genom att utveckla ett väl sammanlänkat nät, vid behov även genom ett tillräckligt antal gränsöverskridande entry- och exitpunkter utifrån efterfrågan på marknaden och de identifierade riskerna. Den behöriga myndigheten ska i riskbedömningen bedöma om det finns interna flaskhalsar och huruvida den nationella entrykapaciteten och infrastrukturen, särskilt överföringsnäten, kan anpassa de nationella och gränsöverskridande gasflödena till scenarier med avbrott i den största enskilda gasinfrastruktur på nationell nivå och den största enskilda gasinfrastruktur av gemensamt intresse för regionen som identifierats vid riskbedömningen. I en nationell, regional eller unionsomfattande krissituation ska gasflöden genom ständig kapacitet för dubbelriktade flöden som anlagts för att stärka försörjningstryggheten i en medlemsstat ha förtur framför andra punkter i systemet. De behöriga myndigheterna ska undersöka möjligheten att utnyttja de möjligheter som erbjuds av FSE ”Energi” och ESI-fonderna i allmänhet för att utveckla energiinfrastrukturen i regionerna och adekvata sammanlänkningar för dessa regioner.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den behöriga myndigheten ska kräva att naturgasföretag, som den identifierar, vidtar åtgärder för att säkerställa försörjning av gas till medlemsstatens skyddade kunder

1.  Den behöriga myndigheten ska kräva att naturgasföretag som levererar naturgas till skyddade konsumenter i medlemsstaten vidtar åtgärder för att säkerställa försörjning av gas till medlemsstatens skyddade kunder

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 31 mars 2017 ska medlemsstaterna meddela kommissionen sin definition av skyddade kunder, de skyddade kundernas årliga gasförbrukningsvolymer och hur stor andel de utgör av den totala årliga slutliga gasförbrukningen i den medlemsstaten. Om en medlemsstat i sin definition av skyddade kunder inbegriper de kategorier som avses i artikel 2.1 a eller 2.1 b ska den i anmälan till kommissionen precisera de gaskonsumtionsvolymer som motsvarar konsumenter som hör till dessa kategorier och den andel som var och en av dessa grupper av konsumenter utgör i förhållande till den årliga slutliga gasanvändningen.

Senast den 31 mars 2017 ska de behöriga myndigheterna i varje region meddela kommissionen definitionen av skyddade konsumenter i den regionen, de skyddade kundernas årliga gasförbrukningsvolymer och hur stor andel de utgör av den totala årliga slutliga gasförbrukningen i respektive medlemsstat samt hur detta kan påverka de gränsöverskridande flödena i regionen. Om en medlemsstat i sin definition av skyddade kunder inbegriper de kategorier som avses i artikel 2.1 a eller 2.1 b ska den i anmälan till kommissionen precisera de gaskonsumtionsvolymer som motsvarar konsumenter som hör till dessa kategorier och den andel som var och en av dessa grupper av konsumenter utgör i förhållande till den årliga slutliga gasanvändningen.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De behöriga myndigheterna i varje region som ingår i förteckningen i bilaga I ska gemensamt göra en bedömning på regional nivå av alla risker som påverkar en trygg gasförsörjning. Bedömningen ska beakta alla relevanta risker, till exempel naturkatastrofer och tekniska, kommersiella, ekonomiska, sociala, politiska och marknadsmässiga risker. Riskbedömningen ska utföras på följande sätt:

1.  De behöriga myndigheterna i varje region som ingår i förteckningen i bilaga I ska, på grundval av en riskbedömning av enskilda medlemsstater i varje region, gemensamt göra en bedömning på regional nivå av alla risker som påverkar en trygg gasförsörjning, under inbegripande av riskbedömningen av varje medlemsstat i regionen. Bedömningen ska beakta alla relevanta risker, till exempel naturkatastrofer och tekniska, kommersiella, ekonomiska, sociala, politiska och marknadsmässiga risker. Riskbedömningen ska utföras framför allt på följande sätt:

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)   oförmåga att tillgodose den uppskattade eller beräknade efterfrågan från skyddade kunder i regionen vid avbrott i leveranserna från den enskilt största leverantören.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i varje region ska komma överens om en samarbetsmekanism för att genomföra en riskbedömning inom den tidsfrist som föreskrivs i punkt 5 i denna artikel. De behöriga myndigheterna ska rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen för utförande av riskbedömningen 18 månader innan tidsfristen för antagande av riskbedömningen och uppdateringarna av riskbedömningen löper ut. Kommissionen kan ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av riskbedömningen, framför allt när det gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism får kommissionen föreslå en samarbetsmekanism för denna region.

De behöriga myndigheterna i varje region ska komma överens om en samarbetsmekanism för att genomföra en riskbedömning inom den tidsfrist som föreskrivs i punkt 5 i denna artikel. De behöriga myndigheterna ska rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen för utförande av riskbedömningen 18 månader innan tidsfristen för antagande av riskbedömningen och uppdateringarna av riskbedömningen löper ut. Kommissionen ska ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av riskbedömningen, framför allt när det gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism ska kommissionen ta fram en samarbetsmekanism för denna region.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Naturgasföretag, industriella gaskunder, de relevanta organisationer som företräder hushållens och de industriella gaskundernas intressen liksom medlemsstaterna och den nationella tillsynsmyndigheten (om denna inte är den behöriga myndigheten) ska samarbeta med de behöriga myndigheterna och på begäran tillhandahålla denna all information som krävs för riskbedömningen.

4.  Naturgasföretag, industriella gaskunder, de relevanta organisationer som företräder hushållens, de skyddade kundernas och de industriella gaskundernas intressen liksom medlemsstaterna och den nationella tillsynsmyndigheten (om denna inte är den behöriga myndigheten) ska samarbeta med de behöriga myndigheterna och på begäran tillhandahålla denna all information som krävs för riskbedömningen.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När riskbedömningen har godkänts av alla medlemsstater i regionen ska den anmälas till kommissionen för första gången senast den 1 september 2018. Riskbedömningen ska uppdateras vart fjärde år, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare. Riskbedömningen ska beakta de framsteg som gjorts i fråga om nödvändiga investeringar för att uppfylla de infrastrukturnormer som fastställs i artikel 4 samt till de landsspecifika svårigheterna i samband med tillämpningen av nya alternativa lösningar. Den ska också bygga på de erfarenheter som vunnits genom simulering av de krisplaner som anges i artikel 9.2.

5.  När riskbedömningen har godkänts av alla medlemsstater i regionen ska den anmälas till kommissionen för första gången senast den 1 september 2018. Riskbedömningen ska uppdateras vart fjärde år, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare. Riskbedömningen ska beakta de framsteg som gjorts i fråga om nödvändiga investeringar för att uppfylla de infrastrukturnormer som fastställs i artikel 4 samt till de landsspecifika svårigheterna i samband med tillämpningen av nya alternativa lösningar. Den ska också bygga på de erfarenheter som vunnits genom simulering av de krisplaner som anges i artikel 9.2. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om riskbedömningen ska kommissionen lägga fram en riskbedömning för denna region i samarbete med de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter i varje region som förtecknas i bilaga I ska, efter samråd med naturgasföretagen, de relevanta organisationer som företräder hushållens och de industriella gaskundernas intressen, inklusive elproducenter, och de nationella tillsynsmyndigheterna om dessa inte är de behöriga myndigheterna, gemensamt fastställa

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter i varje region som förtecknas i bilaga I ska, efter samråd med naturgasföretagen, de relevanta organisationer som företräder hushållens, de skyddade kundernas och de industriella gaskundernas intressen, inklusive elproducenter, och de nationella tillsynsmyndigheterna om dessa inte är de behöriga myndigheterna, gemensamt fastställa en enhetlig ram på unionsnivå:

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  arrangemang för kostnadsdelning mellan medlemsstater när en kund i en medlemsstat påverkas negativt av ett avbrott i gasförbrukningen och tvingas övergå till andra bränslen (från gas till olja om det rör sig om kraftverk) till följd av skyddad försörjning till kunder i den andra medlemsstaten.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom att sammanföra de regionala förebyggande planerna och krisplanerna ska kommissionen, i samråd med de behöriga myndigheterna, Acer och Entso för gas, utarbeta en förebyggande åtgärdsplan och en krisplan på unionsnivå.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Syftet med den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen är att hjälpa till att kartlägga riskerna och potentialen i unionen att lindra riskerna, differentiera åtgärder mellan respektive regioner samt bedöma särskilda behov i varje region jämfört med andra regioner.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna inom varje region ska komma överens om en samarbetsmekanism i tillräckligt god tid för att de ska hinna utarbeta planerna och göra det möjligt att anmäla dem och att anmäla de uppdaterade planerna.

De behöriga myndigheterna inom varje region ska komma överens om en samarbetsmekanism, med beaktande av principen om territoriellt samarbete i unionen, i tillräckligt god tid för att de ska hinna utarbeta planerna och göra det möjligt att anmäla dem och att anmäla de uppdaterade planerna.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska regelbundet rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om framstegen i utarbetandet och antagandet av de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna. De behöriga myndigheterna ska framför allt rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen 18 månader innan tidsfristen för antagande av planerna och för uppdatering av planerna löper ut. Kommissionen kan ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av planerna, framför allt vad gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism får kommissionen föreslå en samarbetsmekanism för denna region. De ska säkerställa regelbunden kontroll av genomförandet av dessa planer.

De behöriga myndigheterna ska regelbundet rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om framstegen i utarbetandet och antagandet av de förebyggande åtgärdsplanerna och krisplanerna. De behöriga myndigheterna ska framför allt rapportera till gruppen för samordning av gasförsörjningen om den överenskomna samarbetsmekanismen 18 månader innan tidsfristen för antagande av planerna och för uppdatering av planerna löper ut. Kommissionen ska ha en övergripande underlättande roll i utarbetandet av planerna, framför allt vad gäller upprättandet av samarbetsmekanismen. Om de behöriga myndigheterna i en region inte kommer överens om en samarbetsmekanism ska kommissionen ta fram en samarbetsmekanism för denna region. De ska säkerställa regelbunden kontroll av genomförandet av dessa planer.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

På begäran av en behörig myndighet får specifika delar av den förebyggande åtgärdsplanen och krisplanen undantas från offentliggörande. I sådana fall ska den berörda behöriga myndigheten förse kommissionen med en utförlig sammanfattning av planerna så att de kan bli allmänt tillgängliga. Den utförliga sammanfattningen ska innehålla åtminstone alla de viktigaste delarna av planerna i enlighet med bilaga V i syfte att förse marknadsaktörerna med tillräckligt mycket information för att uppfylla kraven i denna förordning. Fullständiga versioner av planerna ska finnas tillgängliga för de behöriga myndigheterna i andra regioner, kommissionen och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer).

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den förebyggande åtgärdsplanen ska uppdateras vart fjärde år efter den 1 mars 2019, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare eller på kommissionens begäran. Den uppdaterade planen ska spegla den uppdaterade riskbedömningen och resultaten av de tester som genomförts i enlighet med artikel 9.2. Artikel 7.3–7.7 ska tillämpas på den uppdaterade planen.

6.  Den förebyggande åtgärdsplanen ska uppdateras minst vart fjärde år efter den 1 mars 2019, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare eller på kommissionens begäran. Den uppdaterade planen ska spegla den uppdaterade riskbedömningen och resultaten av de tester som genomförts i enlighet med artikel 9.2. Artikel 7.3–7.7 ska tillämpas på den uppdaterade planen.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  fastställa hur marknadsbaserade åtgärder bidrar till att hantera situationen på beredskapsnivån och lindrar situationen på krisnivån,

(h)  fastställa hur marknadsbaserade åtgärder, såsom införande av frivilliga kollektiva inköp eller aktivering av gemensamma virtuella gasreserver, bidrar till att hantera situationen på beredskapsnivån och lindrar situationen på krisnivån,

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 9 – led 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  fastställa förfaranden som ska tillämpas vid avbrott i gasförsörjningen i flera medlemsstater samtidigt och förfaranden vid en minskning av reserverna i en medlemsstat till följd av att de använts som kompensation i enlighet med solidaritetsprincipen.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När den behöriga myndigheten tillkännager någon av de krisnivåer som avses i punkt 1 ska den omedelbart underrätta kommissionen och förse den med all nödvändig information, särskilt uppgifter om den åtgärd den avser att vidta. Vid en krissituation som kan medföra en vädjan om bistånd från unionen och dess medlemsstater ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap.

2.  När den behöriga myndigheten tillkännager någon av de krisnivåer som avses i punkt 1 ska den omedelbart underrätta kommissionen och de behöriga myndigheterna i regionen och förse dem med all nödvändig information, särskilt uppgifter om den åtgärd den avser att vidta. Vid en krissituation som kan medföra en vädjan om bistånd från unionen och dess medlemsstater ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionens centrum för samordning av katastrofberedskap.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  När det finns konkret, seriös och tillförlitlig information om att en händelse sannolikt kommer att resultera i en avsevärd försämring av försörjningssituationen (tidig varning) i ett tredjeland ska kommissionen vidta yttre åtgärder i enlighet med den uppsättning prioriteringar som anges i rådets slutsatser om energidiplomati av den 20 juli 2015 i samarbete med tredjeländerna genom att bland annat inleda samråd, tillhandahålla förmedlingstjänster och inrätta arbetsgrupper, där detta är nödvändigt.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Försörjningskorridorer för krislägen

 

1.  Från och med den 1 november 2017 ska Entso för gas utföra de uppgifter som anges i denna artikel.

 

2.  Entso för gas ska göra en unionsomfattande simulering av scenarier för avbrott i försörjning och infrastruktur. Scenarierna ska fastställas av Entso för gas i samråd med gruppen för samordning av gasförsörjningen. De behöriga myndigheterna ska förse Entso för gas med de uppgifter som krävs för simuleringarna, till exempel dagliga efterfrågetoppar, inhemsk produktionskapacitet och åtgärder på efterfrågesidan.

 

Entso för gas ska fastställa och bedöma försörjningskorridorer för krislägen som komplement till det regionala upplägg som avses i bilaga I, genom vilka gas kan flöda mellan regioner för att undvika en fragmentering av den inre gasmarknaden. Resultaten av den bedömningen och förslaget till försörjningskorridorer för krislägen ska diskuteras i gruppen för samordning av gasförsörjningen.

 

Den unionsomfattande simuleringen och försörjningskorridorerna för krislägen ska uppdateras vart tredje år, om inte omständigheterna kräver att det sker oftare.

 

3.  Om en eller flera behöriga myndigheter tillkännager krisläge ska medlemsstaterna i försörjningskorridorerna för krislägen säkerställa att all viktig information tillhandahålls gällande gasförsörjningen, i synnerhet tillgängliga kvantiteter gas samt möjliga former och källor för styrning av gasen till de medlemsstater som tillkännagett krisläget. Medlemsstaterna i försörjningskorridorerna för krislägen ska säkerställa att inga åtgärder förhindrar gasförsörjning till de medlemsstater som tillkännagett krisläget.

 

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att inrätta försörjningskorridorerna för krislägen.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  På begäran av en behörig myndighet som har tillkännagett en kris och efter en kontroll i enlighet med artikel 10.5 får kommissionen tillkännage att en krissituation föreligger på regional nivå eller unionsnivå. Om minst två behöriga myndigheter som har tillkännagett en kris och efter kontroll i enlighet med artikel 10.5 begär det och orsakerna till dessa krissituationer hänger samman med varandra ska kommissionen, beroende på vad som är lämpligt, tillkännage att en kris föreligger på regional nivå eller unionsnivå. Under alla omständigheter ska kommissionen med hjälp av de kommunikationsmedel som är bäst lämpade för situationen samla in ståndpunkterna från övriga behöriga myndigheter och ta vederbörlig hänsyn till all relevant information från dem. Om kommissionen bedömer att förutsättningarna för en kris på regional nivå eller unionsnivå inte längre rättfärdigar ett tillkännagivande av en kris ska den tillkännage att krisen på regional nivå eller unionsnivå har upphört. Under alla omständigheter ska kommissionen motivera sitt beslut och informera rådet om detta.

1.  På begäran av en behörig myndighet som har tillkännagett en kris och efter en kontroll i enlighet med artikel 10.5 får kommissionen tillkännage att en krissituation föreligger i en särskilt drabbad region eller i unionen. Om minst två behöriga myndigheter som har tillkännagett en kris och efter kontroll i enlighet med artikel 10.5 begär det och orsakerna till dessa krissituationer hänger samman med varandra ska kommissionen, beroende på vad som är lämpligt, tillkännage att en kris föreligger på regional nivå eller unionsnivå. Under alla omständigheter ska kommissionen med hjälp av de kommunikationsmedel som är bäst lämpade för situationen samla in ståndpunkterna från övriga behöriga myndigheter och ta vederbörlig hänsyn till all relevant information från dem. Om kommissionen bedömer att förutsättningarna för en kris på regional nivå eller unionsnivå inte längre rättfärdigar ett tillkännagivande av en kris ska den tillkännage att krisen på regional nivå eller unionsnivå har upphört. Under alla omständigheter ska kommissionen motivera sitt beslut och informera rådet om detta.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  I samband med den framtida energiunionen är tryggad energiförsörjning av största betydelse. Medlemsstaterna ska utveckla sin energipolitik i samordning och samarbete med sina grannar. Kommissionen ska för detta ändamål undersöka hur den befintliga strukturen med nationellt baserade förebyggande åtgärder och krishanteringsåtgärder skulle kunna rationaliseras på både regional nivå och unionsnivå.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket ska gälla för viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den utsträckning de omfattas av definitionen av skyddade kunder i respektive medlemsstat.

Första stycket ska gälla för viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar i den utsträckning de omfattas av definitionen av skyddade kunder i respektive region.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om de berörda medlemsstaterna inte kan komma överens om de omständigheter som föranleder ett återupptagande av leveranserna till andra kunder än hushåll, viktiga samhällstjänster och fjärrvärmeanläggningar ska kommissionen, efter samråd med gruppen för samordning av gasförsörjningen och i enlighet med artikel 10.1, lägga fram bedömningen av normerna för försörjning i den medlemsstat som tillkännagett akut krisnivå.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De tekniska, rättsliga och finansiella arrangemangen för tillämpning av punkt 3 ska fastställas i samråd mellan de medlemsstater som är direkt sammanlänkade med varandra och beskrivas i krisplanerna för deras respektive regioner. Sådana arrangemang kan bland annat omfatta gaspriser som ska tillämpas, användningen av sammanlänkningar inklusive kapacitet för dubbelriktade flöden, gasvolymer och täckande av kostnader för kompensation. Företrädesvis ska marknadsbaserade åtgärder såsom auktioner användas för fullgörandet av den skyldighet som föreskrivs i punkt 3. Om de tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang som är nödvändiga för att tillämpa punkt 3 ändras, ska den relevanta beredskapsplanen uppdateras i enlighet med detta.

4.  De tekniska, rättsliga och finansiella arrangemangen för tillämpning av punkt 3 ska fastställas i samråd mellan de medlemsstater som är direkt sammanlänkade med varandra och beskrivas i krisplanerna för deras respektive regioner. För var och en av de regionala grupperingarna ska kommissionen utarbeta en minimiram för de föreslagna arrangemangen, som bland annat ska omfatta gaspriser som ska tillämpas, användningen av sammanlänkningar, inklusive garanterad tillgång till kapacitet för dubbelriktade flöden, gasvolymer och täckande av kostnader för kompensation. Företrädesvis ska marknadsbaserade åtgärder såsom auktioner användas för fullgörandet av den skyldighet som föreskrivs i punkt 3. Om de tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang som är nödvändiga för att tillämpa punkt 3 ändras, ska den relevanta beredskapsplanen uppdateras i enlighet med detta. Kommissionen ska utarbeta en mall för solidaritetsarrangemang, däribland standardklausuler, och offentliggöra den.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Punkt 2 ska tillämpas från och med den 1 mars 2019.

5.  Punkt 2 ska tillämpas från och med den 1 oktober 2018.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om medlemsstaterna inte kan komma överens om nödvändiga tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang kan kommissionen föreslå en ram för sådana åtgärder i sitt yttrande och sitt beslut om planerna.

6.  Om medlemsstaterna inte kan komma överens om nödvändiga tekniska, rättsliga och finansiella arrangemang ska kommissionen ta fram en ram för sådana åtgärder i sitt yttrande och sitt beslut om planerna.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6 – led a – led vi

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vi)  Villkor för avbrott i gasförsörjningen.

vi)  Villkor för omförhandling och avbrott i gasförsörjningen.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  omedelbart efter det att avtalen ingåtts eller ändrats underrätta den behöriga myndigheten och kommissionen om gasförsörjningsavtal med en löptid på mer än ett år som ingåtts eller ändrats efter [Publikationsbyrån: För in dagen för denna förordnings ikraftträdande], som enskilt eller tillsammans med andra avtal som ingåtts med samma leverantör eller dess dotterbolag tillhandahåller mer än 40 % den årliga konsumtionen av naturgas i den berörda medlemsstaten. Anmälningsskyldigheten ska inte gälla de ändringar som endast hänför sig till gaspriset. Anmälningsskyldigheten ska även gälla alla kommersiella avtal som är relevanta för genomförandet av gasförsörjningsavtalet.

(b)  omedelbart efter det att avtalen ingåtts eller ändrats underrätta den behöriga myndigheten och kommissionen om gasförsörjningsavtal med samma leverantör från ett tredjeland eller dess dotterbolag med en löptid på mer än ett år som ingåtts eller ändrats efter [Publikationsbyrån: För in dagen för denna förordnings ikraftträdande] och som enskilt eller tillsammans med avtal som andra naturgasföretag på samma marknad ingått med samma leverantör eller dess dotterbolag överstiger tröskelvärdet på 8 miljarder kubikmeter eller tillhandahåller mer än 40 % av den totala årliga importen av gas från tredjeländer till den berörda medlemsstaten. Anmälningsskyldigheten ska inte gälla gaspriset. Anmälningsskyldigheten ska även gälla alla kommersiella avtal som är relevanta för genomförandet av gasförsörjningsavtalet. För detta ändamål ska de nationella tillsynsmyndigheterna på årsbasis övervaka marknadens försörjningsstruktur och informera de berörda naturgasföretagen när tröskelvärdet på 40 % har överskridits. Informationen ska lämnas senast den 1 juni varje år för året som föregick det år för vilket tröskelvärdet beräknades.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Om bestämmelser som står i strid med unionslagstiftningen identifieras vid bedömningen av gasförsörjningsavtal som tillhandahållits i enlighet med punkterna 6 b och 7 ska kommissionen underrätta enheten och respektive behörig myndighet och begära att ändringar görs genom att de bestämmelser som strider mot unionslagstiftningen tas bort. Enheten eller den behöriga myndigheten får uppmana kommissionen att delta i de samtal som syftar till att undanröja oförenligheterna med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Kommissionen ska beakta den information som inkommit i enlighet med denna artikel när den utarbetar en förteckning över god praxis och otillbörliga klausuler som referensunderlag för behöriga myndigheter och nationella företag.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En grupp för samordning av gasförsörjningen inrättas i syfte att underlätta samordningen av åtgärder för trygg gasförsörjning. Gruppen ska bestå av företrädare för medlemsstaterna, särskilt för deras behöriga myndigheter, samt byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån), Entso för gas och representativa organ för den berörda branschen och för relevanta kunder. Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna besluta om gruppens sammansättning och säkerställa att den är helt representativ. Kommissionen ska vara ordförande för gruppen. Gruppen ska själv anta sin arbetsordning.

1.  En grupp för samordning av gasförsörjningen inrättas i syfte att underlätta samordningen av åtgärder för trygg gasförsörjning. Gruppen ska bestå av företrädare för medlemsstaterna, särskilt för deras behöriga myndigheter, lokala och regionala myndigheter, samt byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byrån), Entso för gas och representativa organ för den berörda branschen och för relevanta kunder. Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna besluta om gruppens sammansättning och säkerställa att den är helt representativ. Kommissionen ska vara ordförande för gruppen. Gruppen ska själv anta sin arbetsordning.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Artikel 3.2 andra meningen, artikel 3.6, artikel 4.3, 4.4 och 4.6), artikel 5.2, artikel 6.1 d, artikel 7.5 b och e, artikel 8.1 e, g och i, artikel 8.4 b och c, artikel 9.1 j och m, artikel 9.4, artikel 10.4, artikel 11.5 och artikel 12 ska leda till skyldigheter för medlemsstaterna gentemot en avtalsslutande part i energigemenskapen enligt följande förfarande:

1.  Artikel 3.2 andra meningen, artikel 3.6, artikel 4.3, 4.4 och 4.6), artikel 5.2, artikel 6.1 d, artikel 7.5 b och e, artikel 8.1 e, g och i, artikel 8.4 b och c, artikel 9.1 j, ja och m, artikel 9.4, artikel 10.4, artikel 11.5 och artikel 12 ska leda till skyldigheter för medlemsstaterna gentemot en avtalsslutande part i energigemenskapen enligt följande förfarande:

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om solidaritetsprincipen enligt artikel 12 tillämpas ska de avtalsslutande parterna i energigemenskapen ge myndigheterna i angränsande medlemsstater tillräckligt med information i enlighet med artikel 13.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen

Referensnummer

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

7.3.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Tomasz Piotr Poręba

17.3.2016

Behandling i utskott

16.6.2016

 

 

 

Antagande

8.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

9

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen

Referensnummer

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Framläggande för parlamentet

10.2.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

7.3.2016

ECON

7.3.2016

ENVI

7.3.2016

IMCO

7.3.2016

 

TRAN

7.3.2016

REGI

7.3.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

12.5.2016

ENVI

21.3.2016

IMCO

15.3.2016

TRAN

14.3.2016

Föredragande

       Utnämning

Jerzy Buzek

23.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

20.4.2016

14.6.2016

12.7.2016

 

Antagande

13.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

5

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Cramer, Maria Grapini

Ingivande

20.10.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy