Процедура : 2016/0029(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0311/2016

Внесени текстове :

A8-0311/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/01/2017 - 7.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0006

ДОКЛАД     ***I
PDF 723kWORD 83k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Хану Такула

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0044),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0022/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0311/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Освобождаването на политическите затворници на 22 август 2015 г. е важна стъпка, която, заедно с няколко положителни инициативи, предприети от Република Беларус през последните две години, допринесе за подобряване на отношенията между Европейския съюз и Република Беларус.

(2)  Освобождаването на политическите затворници на 22 август 2015 г. е важна стъпка, която, заедно с няколко положителни инициативи, предприети от Република Беларус през последните две години, като възобновяването на диалога за правата на човека между ЕС и Беларус, допринесе за подобряване на отношенията между Европейския съюз и Република Беларус.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Отношенията между ЕС и Беларус следва да се основават на общи ценности, особено по отношение на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава и следва да се припомни, че положението с правата на човека в Република Беларус продължава да поражда загриженост в Съюза, и по-специално въпроси като смъртното наказание, което би следвало да бъде премахнато.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Това положително политическо събитие в отношенията между Европейския съюз и Република Беларус следва да бъде признато, а двустранните отношения допълнително да се подобрят. Съответно с настоящия регламент се отменят автономните квоти върху вноса на текстилни продукти и облекла с произход от Република Беларус, предвидени в приложения II и III към Регламент (ЕС) 2015/936.

(3)  Това положително политическо събитие в отношенията между Европейския съюз и Република Беларус следва да бъде признато, а двустранните отношения допълнително да се подобрят. Съответно с настоящия регламент се отменят автономните квоти върху вноса на текстилни продукти и облекла с произход от Република Беларус, предвидени в приложения II и III към Регламент (ЕС) 2015/936, без да се засяга способността на Съюза да прибягва до квоти в бъдеще, в случай че положението с правата на човека в Република Беларус се влоши значително.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Ограниченото използване на автономни квоти върху вноса на текстилни продукти и облекла с произход от Република Беларус предполага, че премахването на тези квоти ще има ограничено въздействие върху търговията в ЕС.

(4)  Премахването на автономните квоти върху вноса на текстилни продукти и облекла с произход от Република Беларус предполага, че квотите върху трафика за пасивно усъвършенстване вече не са необходими. В резултат на това съображение 5, член 4, параграф 2, глава V относно трафика за пасивно усъвършенстване, съдържаща членове 25, 26, 27, 28 и 29, както и приложение V, следва да се заличат, което се отнася и до член 31. Ограниченото използване на автономни квоти и на квоти за пасивно усъвършенстване върху вноса на текстилни продукти и облекла с произход от Република Беларус предполага, че премахването на тези квоти ще има ограничено въздействие върху търговията в Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В приложения II, III и IV от Регламент (ЕС) 2015/936 следва да се използва официалното наименование на Корейската народнодемократична република, а в приложение V към Регламент (ЕС) 2015/936 следва да се използва официалното наименование на Република Беларус.

(6)  В приложения II, III и IV от Регламент (ЕС) 2015/936 следва да се използва официалното наименование на Корейската народнодемократична република.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – точка -1 (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.   Съображение 5 се заличава.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – точка -1 a (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Член 4 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1a)  В член 4 параграф 2 се заличава.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 a (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Член 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а)  Член 25 се заличава.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 б (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Член 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б)  Член 26 се заличава.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 в (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Член 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в)  Член 27 се заличава.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 г (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Член 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г)  Член 28 се заличава.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 д (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Член 29

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1д)  Член 29 се заличава.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 e (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Член 31 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

1е)   В член 31 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, член 5, параграф 2, член 12, параграф 3, член 13, член 26, член 27, параграфи 1 и 3 и член 35 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 20 февруари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.“

„2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, член 5, параграф 2, член 12, параграф 3, член 13 и член 35, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 20 февруари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.“

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 ж (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Член 31 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

1ж)   В член 31 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, член 5, параграф 2, член 12, параграф 3, член 13, член 26, член 27, параграфи 1 и 3 и член 35 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“

„3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, член 5, параграф 2, член 12, параграф 3, член 13 и член 35, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1 з (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Член 31 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

1з)   В член 31 параграф 6 се заменя със следния текст:

„6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, член 12, параграф 3, член 26 и член 27, параграфи 1 и 3 влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането му на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с четири месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

„6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3 и член 12, параграф 3, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането му на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с четири месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Раздел А от приложение I към Регламент (ЕС) 2015/936 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент, а приложения II, III, IV и V към Регламент (ЕС) 2015/936 се заменят с текстовете, съдържащи се в приложението към настоящия регламент.

2.  Раздел А от приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент, а приложения II, III и IV се заменят с текстовете, съдържащи се в приложението към настоящия регламент.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (EC) № 2015/936

Приложение V

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а)  Приложение V се заличава.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В Регламент (ЕО) 2015/936 са установени общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети държави, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености, нито от други специфични правила на Съюза за вноса. Понастоящем той обхваща две държави, които не са членки на Световната търговска организация – Република Беларус и Корейската народнодемократична република.

Освобождаването на политическите затворници на 22 август 2015 г. е важна стъпка, която заедно с няколко положителни инициативи, предприети от Република Беларус през последните две години, допринесе за подобряване на отношенията между ЕС и Беларус.

Като признава положителните политически събития в отношенията между Европейския съюз и Република Беларус и с цел по-нататъшно подобряване на двустранните отношения, Комисията предложи да се премахнат автономните квоти върху вноса на текстилни продукти и облекла с произход от Република Беларус, като се има предвид и ограничената им употреба. Това премахване има за цел да допринесе за по-нататъшното подобряване на отношенията между ЕС и Беларус.

Предвид много ограничената употреба на квотите, както и съвсем незначителното въздействие върху производителите на текстил от ЕС, докладчикът изразява съгласие с премахването на квотите. Докладчикът счита, че това ще бъде положителен мотивиращ знак за Република Беларус и за беларуските предприятия, също и по отношение на улесняването на диалога между предприятията и повишаването на доверието на инвеститорите.

По-интензивните търговски отношения между ЕС и Беларус биха могли да бъдат фактор за модернизиране на беларуската икономика и за насърчаване на основните ценности на ЕС, като по този начин доведат до отдавна очакваните обществени промени в Беларус.

Логичната последица от премахването на автономните квоти върху вноса на текстилни продукти и облекла с произход от Беларус следва да бъде заличаването от Регламент (ЕС) 2015/936 на всички разпоредби, свързани с квотите върху трафика за пасивно усъвършенстване. Тези квоти се прилагат за текстилните продукти от ЕС, трансформирани в Беларус и реекспортирани в Европейския съюз. Квотите върху трафика за пасивно усъвършенстване не се прилагат за Корейската народнодемократична република и следователно стават излишни. В своето предложение Комисията е пропуснала да разгледа този въпрос. По тази причина докладчикът предлага няколко изменения с цел отстраняване на този пропуск и с цел извършване на необходимите технически адаптации на основния Регламент (ЕС) 2015/936.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Общи правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса

Позовавания

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Дата на представяне на ЕП

3.2.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

25.2.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Дата на приемане

13.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Дата на внасяне

20.10.2016

Правна информация - Политика за поверителност