Postup : 2016/0029(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0311/2016

Předložené texty :

A8-0311/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/01/2017 - 7.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0006

ZPRÁVA     ***I
PDF 641kWORD 72k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Hannu Takkula

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0044),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0022/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0311/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Propuštění politických vězňů dne 22. srpna 2015 bylo významným krokem, který spolu s několika pozitivními iniciativami ze strany Běloruské republiky během posledních dvou let přispěl ke zlepšení vztahů mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou.

(2)  Propuštění politických vězňů dne 22. srpna 2015 bylo významným krokem, který spolu s několika pozitivními iniciativami ze strany Běloruské republiky během posledních dvou let, jako je obnovení dialogu o lidských právech mezi EU a Běloruskem, přispěl ke zlepšení vztahů mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Vztahy mezi EU a Běloruskem by měly vycházet ze společných hodnot, zejména s ohledem na lidská práva, demokracii a právní stát, přičemž je třeba připomenout, že situace v oblasti lidských práv v Běloruské republice stále vzbuzuje v Unii obavy, a to zejména záležitosti, jako je trest smrti, který by měl být zrušen.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Tento pozitivní politický vývoj ve vztazích mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou by měl být uznán a dvoustranné vztahy by měly být dále zlepšeny. Z tohoto důvodu toto nařízení ruší autonomní kvóty na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky, stanovené v přílohách II a III nařízení (EU) 2015/936.

(3)  Tento pozitivní politický vývoj ve vztazích mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou by měl být uznán a dvoustranné vztahy by měly být dále zlepšeny. Z tohoto důvodu toto nařízení ruší autonomní kvóty na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky, stanovené v přílohách II a III nařízení (EU) 2015/936, aniž je tím dotčena možnost Unie kvóty v budoucnu opět zavést, pokud by se situace v oblasti lidských práv v Běloruské republice závažným způsobem zhoršila.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Omezené využívání těchto autonomních kvót na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky znamená, že zrušení těchto kvót bude mít na obchod EU pouze omezený dopad.

(4)  Zrušení těchto autonomních kvót na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky znamená, že již nejsou nutné kvóty na pasivní zušlechťovací styk. Z tohoto důvodu by měly být zrušeny bod odůvodnění 5, čl. 4 odst. 2, kapitola V týkající se pasivního zušlechťovacího styku obsahující články 25, 26, 27, 28 a 29 a příloha V, což má dopad i na článek 31. Omezené využívání těchto autonomních kvót a kvót na pasivní zušlechťovací styk na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky znamená, že zrušení těchto kvót bude mít na obchod Unie pouze omezený dopad.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  V přílohách II, III a IV nařízení (EU) 2015/936 by měl být použit úřední název Korejské lidově demokratické republiky a v příloze V nařízení (EU) 2015/936 úřední název Běloruské republiky.

(6)  V přílohách II, III a IV nařízení (EU) 2015/936 by měl být použit úřední název Korejské lidově demokratické republiky.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/936

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.   Bod odůvodnění 5 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod -1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/936

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a.  Odstavec 2 v článku 4 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/936

Článek 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Článek 25 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 b (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/936

Článek 26

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Článek 26 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 c (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/936

Článek 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Článek 27 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 d (nový)

Nařízení (EU) Č. 2015/936

Článek 28

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d.  Článek 28 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 e (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/936

Článek 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1e.  Článek 29 se zrušuje.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 f (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/936

Čl. 31 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1f.   V článku 31 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13, článku 26, čl. 27 odst. 1 a 3 a článku 35, je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. února 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.“

„2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13 a článku 35 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. února 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.“

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 g (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/936

Čl. 31 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1g.   V článku 31 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13, článku 26, čl. 27 odst. 13 a článku 35, kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm stanoveno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“

„3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13 a článku 35 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm stanoveno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 h (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/936

Čl. 31 – odst. 6

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1h.   V článku 31 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 a čl. 12 odst. 3, článku 26 a čl. 27 odst. 1 a 3, vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.“

„6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 a čl. 12 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.“

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Oddíl A přílohy I nařízení (EU) 2015/936 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení a přílohy II, III, IV a V nařízení (EU) 2015/936 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

2.  Oddíl A přílohy I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení a přílohy II, III a IV se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (EU) č. 2015/936

Příloha V

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Příloha V se zrušuje.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení (EU) 2015/936 stanoví společná pravidla dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie. V současné době se týká dvou zemí, které nejsou členy Světové obchodní organizace (WTO): Běloruské republiky a Korejské lidově demokratické republiky.

Propuštění politických vězňů dne 22. srpna 2015 bylo významným krokem, který spolu s několika dalšími pozitivními iniciativami ze strany Běloruské republiky v posledních dvou letech přispěl ke zlepšení vztahů mezi EU a Běloruskem.

Komise uznává pozitivní politický vývoj ve vztazích mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou a v zájmu dalšího zlepšení dvoustranných vztahů navrhla zrušení autonomních kvót na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky, a to i s ohledem na jejich omezené využití. Cílem zrušení kvót je přispět k dalšímu zlepšení vztahů mezi EU a Běloruskem.

Vzhledem k velmi omezenému využití kvót a jejich zanedbatelnému dopadu na textilní výrobce v EU zpravodaj s jejich zrušením souhlasí. Zpravodaj je přesvědčen, že zrušení kvót vyšle Běloruské republice a běloruským podnikům pozitivní motivační signál, a to i v podobě usnadnění dialogu mezi podniky a posílení důvěry investorů.

Intenzivnější obchodní vztahy mezi EU a Běloruskem by mohly být faktorem podporujícím modernizaci běloruské ekonomiky a prosazování základních hodnot EU, a tím i uskutečnění dlouho očekávaných společenských změn v Bělorusku.

Logickým důsledkem zrušení autonomních kvót na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruska by mělo být zrušení všech ustanovení nařízení (EU) 2015/936 týkajících se kvót na pasivní zušlechťovací styk. Tyto kvóty se vztahují na textilní výrobky z EU, které se zpracovávají v Bělorusku a znovu se vyvážejí do Evropské Unie. Kvóty na pasivní zušlechťovací styk se nevztahují na Korejskou lidově demokratickou republiku, a stávají se proto nadbytečnými. Komise ve svém návrhu tuto skutečnost opomenula. Zpravodaj proto navrhuje několik změn s cílem toto vynechání napravit a provést potřebné technické úpravy základního nařízení (EU) 2015/936.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společná pravidla dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie

Referenční údaje

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Datum předložení EP

3.2.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

25.2.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Datum přijetí

13.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Datum předložení

20.10.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí