Procedure : 2016/0029(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0311/2016

Indgivne tekster :

A8-0311/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/01/2017 - 7.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0006

BETÆNKNING     ***I
PDF 385kWORD 70k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Hannu Takkula

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0044),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0022/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0311/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Frigivelsen af politiske fanger den 22. august 2015 var et vigtigt skridt, som sammen med en række positive initiativer, som Republikken Hviderusland har taget i de sidste to år, har bidraget til at forbedre forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland.

(2)  Frigivelsen af politiske fanger den 22. august 2015 var et vigtigt skridt, som sammen med en række positive initiativer, som Republikken Hviderusland har taget i de sidste to år, såsom genoptagelsen af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Hviderusland, har bidraget til at forbedre forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Forbindelserne mellem EU og Hviderusland bør være baseret på fælles værdier, navnlig hvad angår menneskerettigheder, demokrati og retsstatsforhold, og der bør erindres om, at menneskerettighedssituationen i Republikken Hviderusland fortsat bekymrer Unionen, navnlig spørgsmål som dødsstraffen, der bør afskaffes.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Denne positive politiske udvikling mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland bør anerkendes, og de bilaterale forbindelser bør forbedres yderligere. Den nærværende forordning ophæver derfor de autonome kontingenter for indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Republikken Hviderusland, der er fastsat i bilag II og III til forordning (EU) nr. 2015/936.

(3)  Denne positive politiske udvikling mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland bør anerkendes, og de bilaterale forbindelser bør forbedres yderligere. Den nærværende forordning ophæver derfor de autonome kontingenter for indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Republikken Hviderusland, der er fastsat i bilag II og III til forordning (EU) nr. 2015/936, uden at dette berører Unionens fremtidige mulighed for at anvende kontingenterne, såfremt menneskerettighedssituationen i Republikken Hviderusland forværres markant.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Den begrænsede anvendelse af de autonome kontingenter for indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Republikken Hviderusland indebærer, at afskaffelsen af disse kontingenter vil have en begrænset virkning på EU's handel.

(4)  Afskaffelsen af de autonome kontingenter for indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Republikken Hviderusland indebærer, at kontingenterne for passiv forædling ikke længere er nødvendige. Følgelig bør betragtning 5, artikel 4, stk. 2, kapitel V om passiv forædling med artikel 25, 26, 27, 28 og 29, samt bilag V slettes, hvilket også har indvirkning på artikel 31. Den begrænsede anvendelse af de autonome kontingenter og kontingenterne for passiv forædling for indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Republikken Hviderusland indebærer, at afskaffelsen af disse kontingenter vil have en begrænset virkning på Unionens handel.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det officielle navn på Den Demokratiske Folkerepublik Korea bør anvendes i bilag II, III og IV til forordning (EU) 2015/936, og det officielle navn på Republikken Hviderusland bør anvendes i bilag V til forordning (EU) 2015/936.

(6)  Det officielle navn på Den Demokratiske Folkerepublik Korea bør anvendes i bilag II, III og IV til forordning (EU) 2015/936.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.   Betragtning 5 udgår.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Artikel 4, stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a.  Artikel 4, stk. 2, udgår.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1, nr. 1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Artikel 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Artikel 25 udgår.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Artikel 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Artikel 26 udgår.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Artikel 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Artikel 27 udgår.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 d (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Artikel 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d.  Artikel 28 udgår.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 e (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Artikel 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1e.  Artikel 29 udgår.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 f (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Artikel 31 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1f.   Artikel 31, stk. 2, affattes således:

"2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 13, artikel 26, artikel 27, stk. 1 og 3, og artikel 35 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 20. februar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode."

"2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter jf. artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 13, og artikel 35 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 20. februar 2014. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 g (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Artikel 31 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1g.   Artikel 31, stk. 3, affattes således:

"3.  Den i artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 13, artikel 26, artikel 27, stk. 1 og 3, og artikel 35 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft."

"3.  Den i artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 2, artikel 12, stk. 3, artikel 13, og artikel 35 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft."

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 1 h (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Artikel 31 – stk. 6

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1h.   Artikel 31, stk. 6, affattes således:

‘6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 12, stk. 3, artikel 26 og artikel 27, stk. 1 og 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med fire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

"6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, og artikel 12, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med fire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Del A i bilag I til forordning (EU) 2015/936 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning, og bilag II, III, IV og V til forordning (EU) 2015/936 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

2.  Del A i bilag I ændres som anført i bilaget til nærværende forordning, og bilag II, III og IV erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 2015/936

Bilag V

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Bilag V udgår.


BEGRUNDELSE

Forordning (EU) 2015/936 fastlægger den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel. Den omfatter to lande, der ikke er medlemmer af Verdenshandelsorganisationen – Republikken Hviderusland og Den Demokratiske Folkerepublik Korea.

Frigivelsen af de politiske fanger den 22. august 2015 var et vigtigt skridt, som sammen med en række positive initiativer, som Republikken Hviderusland har taget i de sidste to år, har bidraget til at forbedre forbindelserne mellem EU og Republikken Hviderusland.

I anerkendelse af den positive politiske udvikling i forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland og for yderligere at forbedre de bilaterale forbindelser har Kommissionen foreslået, at de autonome kontingenter for indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Republikken Hviderusland afskaffes, ikke mindst i betragtning af deres begrænsede anvendelse. Denne afskaffelse har til formål at bidrage til en yderligere forbedring af forbindelserne mellem EU og Hviderusland.

I betragtning af kontingenternes begrænsede anvendelse og meget begrænsede betydning for EU's tekstilproducenter er ordføreren enig i afskaffelsen af kontingenterne. Ordføreren mener, at det vil være et positivt og motiverende signal for Republikken Hviderusland og for hviderussiske virksomheder, også med henblik på at fremme dialog mellem virksomheder og øge investorernes tillid.

Forstærkede handelsforbindelser mellem EU og Hviderusland kunne være en vektor for en modernisering af den hviderussiske økonomi og fremme af EU's centrale værdier og dermed foranledige de længe ventede samfundsmæssige forandringer i Hviderusland.

Den logiske konsekvens af afskaffelsen af de autonome tekstilkontingenter ved indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Republikken Hviderusland bør være, at alle bestemmelser, der vedrører kontingenter for passiv forædling, fjernes fra forordning (EU) 2015/936. Disser kontingenter gælder for EU-tekstilvarer, der forandres i Hviderusland og reeksporteres til Den Europæiske Union. Kontingenterne for passiv forædling gælder ikke for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og bliver derfor overflødige. Kommissionen har ikke gjort noget ved denne overflødighed i sit forslag. Ordføreren foreslår derfor en række ændringer for at rette op på dette og gennemføre de nødvendige tekniske justeringer i grundforordningen (EU) 2015/936.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel

Referencer

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Dato for høring af EP

3.2.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

25.2.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Dato for indgivelse

20.10.2016

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik