Διαδικασία : 2016/0029(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0311/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0311/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0006

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 705kWORD 73k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Hannu Takkula

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0044),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0022/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0311/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στις 22 Αυγούστου 2015 αποτέλεσε σημαντικό βήμα, το οποίο, μαζί με αρκετές θετικές πρωτοβουλίες που έλαβε η Δημοκρατία της Λευκορωσίας κατά την τελευταία διετία, συνέβαλε στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.

(2)  Η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στις 22 Αυγούστου 2015 αποτέλεσε σημαντικό βήμα, το οποίο, μαζί με αρκετές θετικές πρωτοβουλίες που έλαβε η Δημοκρατία της Λευκορωσίας κατά την τελευταία διετία, όπως η επανέναρξη του διαλόγου ΕΕ-Λευκορωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνέβαλε στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α)  Οι σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας θα πρέπει να βασίζονται σε κοινές αξίες, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά θέματα όπως η θανατική ποινή, η οποία θα πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Οι εν λόγω θετικές πολιτικές εξελίξεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας θα πρέπει να αναγνωριστούν και να βελτιωθούν περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις. Αναλόγως, ο παρών κανονισμός καταργεί τις αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, οι οποίες προβλέπονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936.

(3)  Οι εν λόγω θετικές πολιτικές εξελίξεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας θα πρέπει να αναγνωριστούν και να βελτιωθούν περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις. Αναλόγως, ο παρών κανονισμός καταργεί τις αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, οι οποίες προβλέπονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936, με την επιφύλαξη της δυνατότητας της Ένωσης να καταφύγει μελλοντικά στην επιβολή ποσοστώσεων, εάν η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας επιδεινωθεί σοβαρά.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η περιορισμένη χρήση των αυτόνομων δασμολογικών ποσοστώσεων στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας συνεπάγεται ότι η άρση των εν λόγω ποσοστώσεων θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στο εμπόριο της ΕΕ.

(4)  Η άρση των αυτόνομων δασμολογικών ποσοστώσεων στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας συνεπάγεται ότι οι ποσοστώσεις στο εμπόριο παθητικής τελειοποίησης δεν είναι πλέον αναγκαίες. Ως εκ τούτου, η αιτιολογική σκέψη 5, το άρθρο 4 παράγραφος 2, το κεφάλαιο V σχετικά με το εμπόριο παθητικής τελειοποίησης που περιέχει τα άρθρα 25, 26, 27, 28 και 29 και το παράρτημα V θα πρέπει να διαγραφούν, γεγονός το οποίο επηρεάζει επίσης το άρθρο 31. Η περιορισμένη χρήση των αυτόνομων δασμολογικών ποσοστώσεων και των ποσοστώσεων παθητικής τελειοποίησης στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας συνεπάγεται ότι η άρση των εν λόγω ποσοστώσεων θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στο εμπόριο της Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η επίσημη ονομασία της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 και η επίσημη ονομασία της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936.

(6)  Η επίσημη ονομασία της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.   Η αιτιολογική σκέψη 5 διαγράφεται.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1α.  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 διαγράφεται.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

'Άρθρο 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το άρθρο 25 διαγράφεται.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

Άρθρο 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 β.  Το άρθρο 26 διαγράφεται.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

Άρθρο 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Το άρθρο 27 διαγράφεται.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

Άρθρο 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1δ.  Το άρθρο 28 διαγράφεται

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

Άρθρο 29

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 ε.  Το άρθρο 29 διαγράφεται.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

Άρθρο 31 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1στ.   Το άρθρο 31 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 12 παράγραφος 3, στο άρθρο 13, στο άρθρο 26, στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 3 καθώς και στο άρθρο 35 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 20ή Φεβρουαρίου 2014. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο 9 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 5 ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

«2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 12 παράγραφος 3, στο άρθρο 13, καθώς και στο άρθρο 35 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 20ή Φεβρουαρίου 2014. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο 9 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 5 ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 ζ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1ζ.   Στο άρθρο 31, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 12 παράγραφος 3, στο άρθρο 13, στο άρθρο 26, στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 3 και στο άρθρο 35 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.»

‘3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 12 παράγραφος 3, στο άρθρο 13 και στο άρθρο 35 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.»

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1 η (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

Άρθρο 31 – παράγραφος 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

1η.   Στο άρθρο 31, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 12 παράγραφος 3, το άρθρο 26 και το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 4 μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 4 μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το τμήμα Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού και τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 αντικαθίστανται από τα κείμενα που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.  Το τμήμα Α του παραρτήματος Ι τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού και τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV και αντικαθίστανται από τα κείμενα που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/936

Παράρτημα V

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το παράρτημα V απαλείφεται.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/936 καθορίζει τους κοινούς κανόνες για την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης. Επί του παρόντος καλύπτει δύο χώρες που δεν είναι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου - τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας και τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας.

Η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στις 22 Αυγούστου 2015 αποτέλεσε σημαντικό βήμα, το οποίο, μαζί με αρκετές θετικές πρωτοβουλίες που έλαβε η Δημοκρατία της Λευκορωσίας κατά την τελευταία διετία, συνέβαλε στη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ - Λευκορωσίας.

Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τις θετικές πολιτικές εξελίξεις στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας και προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις, πρότεινε να καταργηθούν οι αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, λαμβανομένης επίσης υπόψη της περιορισμένης χρήσης τους. Η κατάργηση αυτή αποβλέπει στην περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Λευκορωσίας.

Με δεδομένη την πολύ περιορισμένη χρήση των ποσοστώσεων καθώς και τον ελάχιστο αντίκτυπο στους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ, ο εισηγητής συμφωνεί με την άρση των ποσοστώσεων. Ο εισηγητής πιστεύει ότι θα αποτελέσει θετικό κίνητρο για τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας και για τις επιχειρήσεις της Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων και από την άποψη της διευκόλυνσης του διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και της αύξησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Η εντατικοποίηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της Λευκορωσίας και την προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, οδηγώντας κατ' αυτόν τον τρόπο στις πολυαναμενόμενες αλλαγές στην κοινωνία της Λευκορωσίας.

Η λογική συνέπεια της άρσης των αυτόνομων δασμολογικών ποσοστώσεων στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας θα πρέπει να είναι η διαγραφή από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/936 όλων των διατάξεων που αφορούν τις ποσοστώσεις σχετικά με το εμπόριο παθητικής τελειοποίησης. Οι εν λόγω ποσοστώσεις ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα της ΕΕ που μετατρέπονται στη Λευκορωσία και επανεξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ποσοστώσεις σχετικά με το εμπόριο παθητικής τελειοποίησης δεν ισχύουν για τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και, ως εκ τούτου, καθίστανται άνευ αντικειμένου. Στην πρότασή της η Επιτροπή παρέλειψε να αναφερθεί στις εν λόγω περιττές διατάξεις. Ο εισηγητής προτείνει, ως εκ τούτου, ορισμένες τροπολογίες για να διορθωθεί η παράλειψη αυτή και να εφαρμοστούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές του βασικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/936.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινοί κανόνες για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.2.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

25.2.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Ημερομηνία κατάθεσης

20.10.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου