Menetlus : 2016/0029(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0311/2016

Esitatud tekstid :

A8-0311/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/01/2017 - 7.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0006

RAPORT     ***I
PDF 382kWORD 75k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/936 teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi ühiste eeskirjade kohta

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Hannu Takkula

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/936 teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi ühiste eeskirjade kohta

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0044),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0022/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0311/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Poliitvangide vabastamine 22. augustil 2015 oli oluline samm, mis aitas koos viimase kahe aasta jooksul Valgevene Vabariigi tehtud mitme positiivse algatustega kaasa Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi suhete paranemisele.

(2)  Poliitvangide vabastamine 22. augustil 2015 oli oluline samm, mis aitas koos viimase kahe aasta jooksul Valgevene Vabariigi tehtud mitme positiivse algatustega, näiteks ELi ja Valgevene inimõiguste dialoogi taasalustamisega kaasa Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi suhete paranemisele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  ELi ja Valgevene suhted peaksid põhinema ühistel väärtustel, eelkõige seoses inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõttega, ja tuleb meelde tuletada, et liit peab inimõiguste olukorda Valgevene Vabariigis endiselt murettekitavaks, eriti sellistes küsimustes nagu surmanuhtlus, mis tuleks kaotada.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Seda positiivset poliitilist arengut Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi suhetes tuleks tunnustada ja kahepoolseid suhteid veelgi parandada. Sellega seoses kaotatakse käesoleva määrusega Valgevene Vabariigist pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordi suhtes kehtivad ühepoolsed kvoodid, mis on sätestatud määruse (EL) 2015/936 II ja III lisas.

(3)  Seda positiivset poliitilist arengut Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi suhetes tuleks tunnustada ja kahepoolseid suhteid veelgi parandada. Sellega seoses kaotatakse käesoleva määrusega Valgevene Vabariigist pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordi suhtes kehtivad ühepoolsed kvoodid, mis on sätestatud määruse (EL) 2015/936 II ja III lisas, ilma et see piiraks liidu suutlikkust pöörduda tulevikus kvootide juurde tagasi, kui inimõiguste olukord Valgevene Vabariigis tõsiselt halveneb.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Valgevene Vabariigist pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordi suhtes kehtivate ühepoolsete kvootide piiratud kasutuse põhjal võib järeldada, et nende kvootide kaotamisel on ELi kaubandusele piiratud mõju.

(4)  Valgevene Vabariigist pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordi suhtes kehtivate ühepoolsete kvootide kaotamine tähendab, et välistöötlemist käsitlevad kvoodid ei ole enam vajalikud. Seetõttu tuleks põhjendus 5, artikli 4 lõige 2, V peatükk (Välistöötlemine), mis sisaldab artikleid 25, 26, 27, 28 ja 29, ning V lisa välja jätta, mis mõjutab ka artiklit 31. Valgevene Vabariigist pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordi suhtes kehtivate ühepoolsete kvootide ja välistöötlemise kvootide piiratud kasutuse põhjal võib järeldada, et nende kvootide kaotamisel on liidu kaubandusele piiratud mõju.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Määruse (EL) 2015/936 II, III ja IV lisas tuleks kasutada Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ametlikku nime ja määruse (EL) nr 2015/936 V lisas Valgevene Vabariigi ametlikku nime.

(6)  Määruse (EL) 2015/936 II, III ja IV lisas tuleks kasutada Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ametlikku nime.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

Põhjendus 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.   Põhjendus 5 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

Artikkel 4 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a.  Artikli 4 lõige 2 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

Artikkel 25

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Artikkel 25 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

Artikkel 26

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Artikkel 26 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

Artikkel 27

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c.  Artikkel 27 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 d (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

Artikkel 28

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d.  Artikkel 28 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 e (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

Artikkel 29

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 e.  Artikkel 29 jäetakse välja.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 f (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

Artikkel 31 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 f.   Artikli 31 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3, artiklites 13 ja 26, artikli 27 lõigetes 1 ja 3 ning artiklis 35 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 20. veebruarist 2014. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.“

„2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3 ning artiklites 13 ja 35 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 20. veebruarist 2014. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.“

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 g (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

Artikkel 31 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 g.   Artikli 31 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3, artiklites 13 ja 26, artikli 27 lõigetes 1 ja 3 ning artiklis 35 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.“

„3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 5 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3, artiklites 13 ja 35 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.“

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 h (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

Artikkel 31 – lõige 6

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 h.   Artikli 31 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.  Artikli 3 lõike 3, artikli 12 lõike 3, artikli 26 ja artikli 27 lõigete 1 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega nelja kuu võrra.“

„6.  Artikli 3 lõike 3 ja artikli 12 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega nelja kuu võrra.“

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Määruse (EL) nr 2015/936 I lisa A jagu muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale ning määruse (EL) nr 2015/936 II, III, IV ja V lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

2.  I lisa A jagu muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale ning II, III ja IV lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EL) nr 2015/936

V lisa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  V lisa jäetakse välja.


SELETUSKIRI

Määruses (EL) nr 2015/936 on sätestatud teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi ühised eeskirjad. Hetkel puudutab see kahte riiki, mis ei kuulu Maailma Kaubandusorganisatsiooni – Valgevene Vabariik ja Korea Rahvademokraatlik Vabariik.

Poliitvangide vabastamine 22. augustil 2015 oli oluline samm, mis aitas koos viimase kahe aasta jooksul Valgevene Vabariigi tehtud mitme positiivse algatustega kaasa ELi ja Valgevene suhete paranemisele.

Tunnustades positiivset poliitilist arengut Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi suhetes ja soovides kahepoolseid suhteid veelgi parandada, tegi komisjon ettepaneku kaotada Valgevene Vabariigist pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordi suhtes kehtivad ühepoolsed kvoodid, arvestades ka nende piiratud kasutamist. Kvootide kaotamise eesmärk on aidata kaasa ELi ja Valgevene suhete jätkuvale parandamisele.

Arvestades kvootide väga piiratud kasutamist ning marginaalset mõju ELi tekstiilitööstusele, nõustub arvamuse koostaja kvootide kaotamisega. Arvamuse koostaja on veendunud, et see on positiivne motiveeriv signaal Valgevene Vabariigile ja Valgevene ettevõtjatele, lihtsustab ettevõtete vahelist dialoogi ja suurendab investorite usaldust.

Tihedamad kaubandussuhted ELi ja Valgevene vahel võiksid olla tõhusaks vahendiks Valgevene majanduse kaasajastamisel ja ELi põhiväärtuste edendamisel, mis omakorda aitavad kaasa kauaoodatud sotsiaalsete muutuste toimumisele Valgevenes.

Valgevenest pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordi suhtes kehtivate ühepoolsete kvootide kaotamise loogiline tagajärg peaks olema kõikide välistöötlemist käsitlevate kvootidega seotud sätete kaotamine määrusest (EL) nr 2015/936. Nimetatud kvoodid kehtivad ELi tekstiiltoodete kohta, mis on töödeldud Valgevenes ja reeksporditud Euroopa Liitu. Välistöötlemise kvoodid ei kehti Korea Rahvademokraatliku Vabariigi suhtes ning on seepärast muutunud ülearuseks. Oma ettepanekus komisjon seda ülearusust ei käsitlenud. Seetõttu esitab arvamuse koostaja mitmed muudatusettepanekud selle lünga parandamiseks ning määruse (EL) 2015/936 alusel vajalike tehniliste kohanduste läbiviimiseks.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi ühised eeskirjad

Viited

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

EP-le esitamise kuupäev

3.2.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

25.2.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Esitamise kuupäev

20.10.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika