Menettely : 2016/0029(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0311/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0311/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/01/2017 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0006

MIETINTÖ     ***I
PDF 385kWORD 76k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta

(COM(2016)0044 – C7-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Hannu Takkula

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/936 muuttamisesta

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0044),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0022/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0311/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Poliittisten vankien vapauttaminen 22 päivänä elokuuta 2015 oli tärkeä askel, joka yhdessä useiden Valko-Venäjän tasavallan kahden viime vuoden aikana toteuttamien myönteisten aloitteiden kanssa on vaikuttanut Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisten suhteiden parantumiseen.

(2)  Poliittisten vankien vapauttaminen 22 päivänä elokuuta 2015 oli tärkeä askel, joka yhdessä useiden Valko-Venäjän tasavallan kahden viime vuoden aikana toteuttamien myönteisten aloitteiden, kuten EU:n ja Valko-Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun uudelleenkäynnistämisen, kanssa on vaikuttanut Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisten suhteiden parantumiseen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden olisi perustuttava yhteisiin arvoihin erityisesti ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion yhteydessä, ja olisi pidettävä mielessä, että Valko-Venäjän tasavallan ihmisoikeustilanne aiheuttaa edelleen huolta unionille erityisesti sellaisissa kysymyksissä kuin kuolemanrangaistus, joka olisi lakkautettava.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tämä Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välinen myönteinen poliittinen kehitys olisi tunnustettava ja kahdenvälisiä suhteita parannettava edelleen. Näin ollen tällä asetuksella kumotaan Valko-Venäjän tasavallasta peräisin olevien tekstiilien ja vaatteiden tuonnissa sovellettavat autonomiset kiintiöt, joista säädetään asetuksen (EU) 2015/936 liitteissä II ja III.

(3)  Tämä Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välinen myönteinen poliittinen kehitys olisi tunnustettava ja kahdenvälisiä suhteita parannettava edelleen. Näin ollen tällä asetuksella kumotaan Valko-Venäjän tasavallasta peräisin olevien tekstiilien ja vaatteiden tuonnissa sovellettavat autonomiset kiintiöt, joista säädetään asetuksen (EU) 2015/936 liitteissä II ja III, rajoittamatta kuitenkaan unionin oikeutta turvautua tulevaisuudessa kiintiöihin, jos Valko-Venäjän tasavallan ihmisoikeustilanne heikkenee vakavasti.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Valko-Venäjän tasavallasta peräisin olevien tekstiilien ja vaatteiden tuonnissa sovellettavien autonomisten kiintiöiden käyttö on rajallista, joten näiden kiintiöiden poistamisella on vain rajallinen vaikutus EU:n kauppaan.

(4)  Valko-Venäjän tasavallasta peräisin olevien tekstiilien ja vaatteiden tuonnissa sovellettavien autonomisten kiintiöiden poistaminen tarkoittaa sitä, että ulkoista jalostusliikennettä koskevia kiintiöitä ei enää tarvita. Tämän seurauksena johdanto-osan 5 kappale, 4 artiklan 2 kohta, ulkoista jalostusliikennettä koskevan V luvun sisältämät 25, 26, 27, 28 ja 29 artikla ja liite V tulisi poistaa, mikä vaikuttaa myös 31 artiklaan. Valko-Venäjän tasavallasta peräisin olevien tekstiilien ja vaatteiden tuonnissa sovellettavien autonomisten kiintiöiden ja ulkoisen jalostuksen kiintiöiden käyttö on rajallista, joten näiden kiintiöiden poistamisella on vain rajallinen vaikutus unionin kauppaan.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Korean demokraattisen kansantasavallan virallista nimeä olisi käytettävä asetuksen (EU) 2015/936 liitteissä II, III ja IV ja Valko-Venäjän tasavallan virallista nimeä olisi käytettävä asetuksen (EU) 2015/936 liitteessä V.

(6)  Korean demokraattisen kansantasavallan virallista nimeä olisi käytettävä asetuksen (EU) 2015/936 liitteissä II, III ja IV.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.   Poistetaan johdanto-osan 5 kappale.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – -1 a kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Poistetaan 4 artiklan 2 kohta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

25 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Poistetaan 25 artikla.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

26 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Poistetaan 26 artikla.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 c kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

27 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Poistetaan 27 artikla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 d kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

28 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d.  Poistetaan 28 artikla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 e kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

29 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 e.  Poistetaan 29 artikla.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 f kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

31 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 f.   Korvataan 31 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Siirretään komissiolle 20 päivästä helmikuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklassa, 26 artiklassa, 27 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 35 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolmea kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

”2.  Siirretään komissiolle 20 päivästä helmikuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklassa ja 35 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolmea kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 g kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

31 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 g.   Korvataan 31 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklassa, 26 artiklassa, 27 artiklan 1 ja 3 kohdassa ja 35 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.”

”3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklassa ja 35 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.”

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 h kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

31 artikla – 6 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 h.   Korvataan 31 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.  Edellä olevien 3 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan sekä 27 artiklan 1 ja 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan neljällä kuukaudella.

”6.  Edellä olevien 3 artiklan 3 kohdan ja 12 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan neljällä kuukaudella.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Muutetaan asetuksen (EU) 2015/936 liitteessä I oleva A jakso tämän asetuksen liitteen mukaisesti ja korvataan asetuksen (EU) 2015/936 liitteet II, III, IV ja V tämän asetuksen liitteessä esitetyillä teksteillä.

2.  Muutetaan liitteessä I oleva A jakso tämän asetuksen liitteen mukaisesti ja korvataan liitteet II, III ja IV tämän asetuksen liitteessä esitetyillä teksteillä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2015/936

Liite V

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Poistetaan liite V.


PERUSTELUT

Asetuksessa (EU) 2015/936 säädetään muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä. Se kattaa tällä hetkellä kaksi valtiota, jotka eivät ole Maailman kauppajärjestön (WTO) jäseniä – Valko-Venäjän tasavallan ja Korean demokraattisen kansantasavallan.

Poliittisten vankien vapauttaminen 22. elokuuta 2015 oli tärkeä askel, joka yhdessä useiden Valko-Venäjän tasavallan kahden viime vuoden aikana toteuttamien myönteisten aloitteiden kanssa on vaikuttanut EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden parantumiseen.

Kun otetaan huomioon Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisten suhteiden myönteinen poliittinen kehitys ja jotta kahdenvälisiä suhteita voitaisiin kehittää lisää, komissio ehdottaa Valko-Venäjän tasavallasta peräisin olevien tekstiilien ja vaatteiden tuonnissa sovellettavien autonomisten kiintiöiden poistamista varsinkin, kun pidetään mielessä niiden rajallinen käyttö. Tällä pyritään edistämään entisestään EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden parantumista.

Koska kiintiöiden käyttö on erittäin rajallista ja sillä on hyvin vähäiset vaikutukset EU:n tekstiilintuottajiin, esittelijä on samaa mieltä kiintiöiden poistamisesta. Esittelijä uskoo, että se on myönteinen ja kannustava viesti Valko-Venäjän tasavallalle ja valkovenäläisille yrityksille myös siltä osin, että se helpottaa yritysten välistä keskustelua ja lisää sijoittajien luottamusta.

Tiivistyneemmät EU:n ja Valko-Venäjän kauppasuhteet voivat toimia sekä Valko-Venäjän talouden nykyaikaistamisen että EU:n perusarvojen edistäjinä ja siten saada aikaan pitkään odotettuja yhteiskunnallisia muutoksia Valko-Venäjällä.

Valko-Venäjältä peräisin olevien vaatteiden tuonnissa sovellettavien autonomisten kiintiöiden poistamisen johdonmukaisena seurauksena tulisi olla kaikkien ulkoisen jalostusliikenteen kiintiöihin liittyvien säännösten poistaminen asetuksesta (EU) 2015/936. Nämä kiintiöt pätevät EU:n tekstiilituotteisiin, joita muutetaan Valko-Venäjällä ja jälleenviedään Euroopan unioniin. Ulkoisen jalostusliikenteen kiintiöt eivät päde Korean demokraattiseen kansantasavaltaan ja siten niistä tulee tarpeettomia. Ehdotuksessaan komissio ei puutu tähän tarpeettomuuteen. Esittelijä ehdottaakin useita muutoksia tämän puutteen korjaamiseksi ja perusasetuksen (EU) 2015/936 tarpeellisten teknisten mukautusten toteuttamiseksi.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettava yhteinne menettely

Viiteasiakirjat

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

3.2.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

25.2.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.10.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö