Postupak : 2016/0029(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0311/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0311/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/01/2017 - 7.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0006

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 626kWORD 76k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/936 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Hannu Takkula

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/936 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0044),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0022/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0311/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Oslobađanje političkih zatvorenika 22. kolovoza 2015. bilo je važan korak koji je zajedno s nekoliko pozitivnih inicijativa Republike Bjelarusa u zadnje dvije godine pridonio poboljšanju odnosa između EU-a i Republike Bjelarusa.

(2)  Oslobađanje političkih zatvorenika 22. kolovoza 2015. bilo je važan korak koji je zajedno s nekoliko pozitivnih inicijativa Republike Bjelarusa u zadnje dvije godine, kao što je nastavljanje dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Bjelarusa, pridonio poboljšanju odnosa između EU-a i Republike Bjelarusa.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Odnosi EU-a i Bjelarusa trebaju se temeljiti na zajedničkim vrijednostima, posebno u području ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, i treba podsjetiti da je stanje ljudskih prava u Bjelarusu i dalje uzrok zabrinutosti za Uniju, ponajprije pitanja poput smrtne kazne koju treba ukinuti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Ta bi pozitivna politička kretanja odnosa Europske unije i Republike Bjelarusa trebalo prepoznati, a bilateralne odnose dodatno poboljšati. U skladu s time, ovom se uredbom stavljaju izvan snage autonomne kvote za uvoz tekstilnih proizvoda i odjeće podrijetlom iz Republike Bjelarusa iz priloga II. i III. Uredbi (EU) 2015/936.

(3)  Ta bi pozitivna politička kretanja odnosa Europske unije i Republike Bjelarusa trebalo prepoznati, a bilateralne odnose dodatno poboljšati. U skladu s time, ovom se uredbom stavljaju izvan snage autonomne kvote za uvoz tekstilnih proizvoda i odjeće podrijetlom iz Republike Bjelarusa iz priloga II. i III. Uredbi(EU) 2015/936, ne dovodeći u pitanje mogućnost Unije da pribjegne uvođenju kvotama u budućnosti ako se stanje ljudskih prava u Republici Bjelarus znatno pogorša.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Ograničena primjena autonomnih kvota za uvoz tekstilnih proizvoda i odjeće podrijetlom iz Republike Bjelarusa znači da će ukidanje tih kvota imati ograničen učinak na trgovinu EU-a.

(4)  Ukidanje autonomnih kvota za uvoz tekstilnih proizvoda i odjeće podrijetlom iz Republike Bjelarusa znači da kvote za promet vanjske proizvodnje više nisu potrebne. Stoga bi trebalo izbrisati uvodnu izjavu 5., članak 4. stavak 2., poglavlje V. o prometu vanjske proizvodnje koje sadržava članke 25., 26., 27., 28. i 29. te prilog V., što također utječe na članak 31. Ograničena primjena autonomnih kvota i kvota za vanjsku proizvodnju za uvoz tekstilnih proizvoda i odjeće podrijetlom iz Republike Bjelarusa znači da će ukidanje tih kvota imati ograničen učinak na trgovinu Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U prilozima II., III. i IV. Uredbi (EU) 2015/936 trebalo bi upotrijebiti službeno ime Demokratske Narodne Republike Koreje, a u prilogu V. Uredbi (EU) 2015/936 trebalo bi upotrijebiti službeno ime Republike Bjelarusa.

(6)  U prilozima II., III. i IV. Uredbi (EU) 2015/936 trebalo bi upotrijebiti službeno ime Demokratske Narodne Republike Koreje.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka -1. (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.   Briše se uvodna izjava 5.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka -1.a (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Članak 4. stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1a.  U članku 4. briše se stavak 2.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka -1.a (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Članak 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Briše se članak 25.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.b (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Članak 26.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Briše se članak 26.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.c (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Članak 27.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c.  Briše se članak 27.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.d (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Članak 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1d.  Briše se članak 28.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.e (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Članak 29.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1e.  Briše se članak 29.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.f (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Članak 31. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1f.   U članku 31. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., članka 5. stavka 2., članka 12. stavka 3., članka 13., članka 26, članka 27. stavaka 1. i 3. i članka 35. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 20. veljače 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.“

„2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., članka 5. stavka 2., članka 12. stavka 3., članka 13. i članka 35. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 20. veljače 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.“

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.g (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Članak 31. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1g.   U članku 31. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3., članka 5. stavka 2., članka 12. stavka 3., članka 13., članka 26., članka 27. stavaka 1. i 3. i članka 35. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.”

„3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3., članka 5. stavka 2., članka 12. stavka 3., članka 13. i članka 35. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.”

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 1.h (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Članak 31. – stavak 6.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

1h.   U članku 31., stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3., članka 12. stavka 3., članka 26. i članka 27. stavaka 1. i 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za četiri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

„6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3. i članka 12. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za četiri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Dio A Priloga I. Uredbi (EU) 2015/936 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi, a prilozi II., III., IV. i V. Uredbi (EU) br. 2015/936 zamjenjuju se tekstom navedenim u Prilogu ovoj Uredbi.

2.  Dio A Priloga I. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi, a prilozi II., III. i IV. zamjenjuju se tekstovima navedenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EU) br. 2015/936

Prilog V.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Briše se Prilog V.


OBRAZLOŽENJE

Uredbom (EU) 2015/936 određena su zajednička pravila za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije. Trenutačno su njome obuhvaćene dvije zemlje koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije – Republika Bjelarus i Demokratska Narodna Republika Koreja.

Puštanje na slobodu političkih zatvorenika 22. kolovoza 2015. bilo je važan korak koji je pridonio poboljšanju odnosa između EU-a i Bjelarusa zajedno s nekoliko pozitivnih inicijativa koje je u posljednje dvije godine poduzela Republika Bjelarus.

Prepoznajući pozitivna politička kretanja u odnosima Europske unije i Republike Bjelarusa te radi dodatnog poboljšanja bilateralnih odnosa, Komisija je predložila ukidanje autonomnih kvota za uvoz tekstilnih proizvoda i odjeće podrijetlom iz Republike Bjelarusa, imajući u vidu i njihovu ograničenu primjenu. Tim se ukidanjem želi doprinijeti dodatnom poboljšanju odnosa EU-a i Bjelarusa.

S obzirom na vrlo ograničenu primjenu kvota, kao i na njihov neznatan utjecaj na proizvođače tekstila iz EU-a, izvjestitelj se slaže s ukidanjem kvota. Izvjestitelj smatra da će se time poslati pozitivna poruka kojom će se dati poticaj Republici Bjelarusu i bjelaruskim poduzećima, ali i olakšati dijalog između poduzeća te povećati povjerenje ulagača.

Pojačani trgovinski odnosi EU-a i Bjelarusa mogli bi biti vektor modernizacije bjelaruskoga gospodarstva i promicanja temeljnih vrijednosti EU-a, čime bi se ostvarile dugoočekivane društvene promjene u Bjelarusu.

Logična posljedica ukidanja autonomnih kvota za uvoz tekstilnih proizvoda i odjeće podrijetlom iz Republike Bjelarusa trebalo bi biti brisanje svih odredbi o kvotama za promet vanjske proizvodnje iz Uredbe (EU) 2015/936. Te se kvote primjenjuju na tekstilne proizvode iz EU-a koji se obrađuju u Bjelarusu i ponovno izvoze u Europsku uniju. Kvote za promet vanjske proizvodnje ne primjenjuju se na Demokratsku Narodnu Republiku Koreju te stoga postaju redundantne. U svojem je prijedlogu Komisija propustila uzeti u obzir tu redundanciju. Izvjestitelj stoga predlaže nekoliko amandmana kojima bi se ispravio taj propust te izvršile nužne tehničke prilagodbe osnovne Uredbe (EU) 2015/936.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednička pravila za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Unije

Referentni dokumenti

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Datum podnošenja EP-u

3.2.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

25.2.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Datum usvajanja

13.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Datum podnošenja

20.10.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti