Eljárás : 2016/0029(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0311/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0311/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 19/01/2017 - 7.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0006

JELENTÉS     ***I
PDF 477kWORD 71k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló (EU) 2015/936 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Hannu Takkula

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló (EU) 2015/936 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0044),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0022/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0311/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Belarusz Köztársaság fontos lépést tett meg azzal, hogy 2015. augusztus 22-én politikai foglyokat bocsátott szabadon, ami – az elmúlt két évben tett számos pozitív kezdeményezésével együtt – hozzájárult az ország és az Európai Unió között fennálló kapcsolatok javulásához.

(2)  A Belarusz Köztársaság fontos lépést tett meg azzal, hogy 2015. augusztus 22-én politikai foglyokat bocsátott szabadon, ami – az elmúlt két évben tett számos pozitív kezdeményezésével, például az EU–Belarusz emberi jogi párbeszéd újraindításával együtt – hozzájárult az ország és az Európai Unió között fennálló kapcsolatok javulásához.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az EU és Belarusz közötti kapcsolatoknak – a különösen az emberi jogokkal, a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatos – közös értékeken kell alapulniuk, és fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Belarusz Köztársaságban fennálló emberi jogi helyzet továbbra is aggodalommal tölti el az Uniót, különösen olyan kérdésekben, mint a halálbüntetés, amelyet el kellene törölni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti említett pozitív politikai fejleményeket el kell ismerni és tovább kell fejleszteni a bilaterális kapcsolatokat. Ennek megfelelően ez a rendelet megszünteti az (EU) 2015/936 rendelet II. és III. mellékletében előírt, a Belarusz Köztársaságból származó textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó autonóm kontingenseket.

(3)  Az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti említett pozitív politikai fejleményeket el kell ismerni és tovább kell fejleszteni a bilaterális kapcsolatokat. Ennek megfelelően ez a rendelet megszünteti az (EU) 2015/936 rendelet II. és III. mellékletében előírt, a Belarusz Köztársaságból származó textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó autonóm kontingenseket, ugyanakkor nem érinti az Unió azon lehetőségét, hogy a jövőben kontingenseket alkalmazzon, amennyiben a Belarusz Köztársaságban az emberi jogi helyzet súlyosan romlik.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Belarusz Köztársaságból származó textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó autonóm kontingensek korlátozott felhasználása arra utal, hogy a szóban forgó kontingensek megszüntetése csekély hatást fog gyakorolni az uniós kereskedelemre.

(4)  A Belarusz Köztársaságból származó textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó autonóm kontingensek megszüntetése azt jelenti, hogy a passzív feldolgozási forgalomra vonatkozó kvótákra már nincs szükség. Következésképpen törölni kell az (5) preambulumbekezdést, a 4. cikk (2) bekezdését, a passzív feldolgozási forgalomról szóló V. fejezetben foglalt 25., 26., 27., 28. és 29. cikket, valamint az V. mellékletet, ami a 31. cikkre is hatással van. A Belarusz Köztársaságból származó textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó autonóm és passzív feldolgozási kontingensek korlátozott felhasználása arra utal, hogy a szóban forgó kontingensek megszüntetése csekély hatást fog gyakorolni az uniós kereskedelemre.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az (EU) 2015/936 rendelet II., III. és IV. mellékletében a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hivatalos megnevezését, valamint az (EU) 2015/936 rendelet V. mellékletében a Belarusz Köztársaság hivatalos megnevezését kell használni.

(6)  Az (EU) 2015/936 rendelet II., III. és IV. mellékletében a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hivatalos megnevezését kell használni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – -1 pont (új)

2015/936/EU rendelet

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.   Az (5) preambulumbekezdést el kell hagyni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – -1 a pont (új)

2015/936/EU rendelet

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a.  A 4. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a pont (új)

2015/936/EU rendelet

25 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A 25. cikket el kell hagyni.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 b pont (új)

2015/936/EU rendelet

26 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  A 26. cikket el kell hagyni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 c pont (új)

2015/936/EU rendelet

27 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1c.  A 27. cikket el kell hagyni.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 d pont (új)

2015/936/EU rendelet

28 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1d.  A 28. cikket el kell hagyni.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 e pont (új)

2015/936/EU rendelet

29 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1e.  A 29. cikket el kell hagyni.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 f pont (új)

2015/936/EU rendelet

31 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1f.   A 31. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikkben, a 26. cikkben, a 27. cikk (1) és (3) bekezdésében és a 35. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. február 20-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.”

„(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikkben és a 35. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. február 20-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.”

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 g pont (új)

2015/936/EU rendelet

31 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1g.   A 31. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikkben, a 26. cikkben, a 27. cikk (1) és (3) bekezdésében és a 35. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.”

„(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikkben és a 35. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.”

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 h pont (új)

2015/936/EU rendelet

31 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1h.   A 31. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)  A 3. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (3) bekezdése, a 26. cikk, valamint a 27. cikk (1) és (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam négy hónappal meghosszabbodik.”

„(6)  A 3. cikk (3) bekezdése, valamint a 12. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam négy hónappal meghosszabbodik.”

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Az (EU) 2015/936 rendelet I. mellékletének A. szakasza e rendelet mellékletének megfelelően módosul és az (EU) 2015/936 rendelet II., III., IV. és V. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében megállapított szöveg lép.

2.  Az (EU) 2015/936 rendelet I. mellékletének A. szakasza e rendelet mellékletének megfelelően módosul és az (EU) 2015/936 rendelet II., III. és IV. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében megállapított szöveg lép.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a pont (új)

2015/936/EU rendelet

V melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Az V. mellékletet el kell hagyni.


INDOKOLÁS

Az (EU) 2015/936 rendelet meghatározza az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályait. Jelenleg két olyan ország tartozik a hatálya alá, amely nem tagja a Kereskedelmi Világszervezetnek: a Belarusz Köztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság.

A Belarusz Köztársaság fontos lépést tett meg azzal, hogy 2015. augusztus 22-én politikai foglyokat bocsátott szabadon, ami – az elmúlt két évben tett számos pozitív kezdeményezésével együtt – hozzájárult az ország és az Európai Unió között fennálló kapcsolatok javulásához.

A Bizottság elismerve az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti kapcsolatok terén tapasztalható pozitív politikai fejleményeket, valamint a kétoldalú kapcsolatok további előmozdítása érdekében javasolja a Belarusz Köztársaságból származó textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó autonóm kontingensek megszüntetését, figyelemmel azok korlátozott felhasználására is. A megszüntetés célja, hogy elősegítse az Unió és Belarusz közötti kapcsolatok további javítását.

A kontingensek igen korlátozott kihasználására, valamint az uniós textilgyártókra gyakorolt meglehetősen marginális hatásra való tekintettel az előadó egyetért a kontingensek megszüntetésével. Az előadó úgy véli, hogy ez a Belarusz Köztársaság, valamint a belarusz vállalkozások számára pozitív ösztönző jelzésként szolgál majd, a vállalkozások közötti párbeszéd és a befektetői bizalom növelése tekintetében is.

Az Unió és Belarusz közötti kereskedelmi kapcsolatok bővülése hozzájárulhat a belarusz gazdaság korszerűsítéséhez és az Unió alapvető értékeinek előmozdításához, ami ekképpen a Belaruszban régóta várt társadalmi változásokat is kiválthatja.

Belarusz Köztársaságból származó textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó autonóm textilkontingensek megszüntetésének logikus következménye, hogy az (EU) 2015/936 rendeletből törölni kell a passzív feldolgozási forgalomra vonatkozó kontingensekre vonatkozó valamennyi rendelkezést. E kontingensek a Belaruszban átalakított, majd az Európai Unióba újraexportált uniós textiltermékekre vonatkoznak. A passzív feldolgozási forgalomra vonatkozó kontingensek a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságra nem vonatkoznak, így fölöslegessé válnak. A Bizottság javaslatában elmulasztotta e redundancia megszüntetését. Az előadó ezért e mulasztás pótlására és az (EU) 2015/936 alaprendeletben szükséges technikai kiigazítások céljából több módosítást is javasol.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Közös szabályok az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalára

Hivatkozások

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

3.2.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

25.2.2016

 

 

 

Előadók

A kijelölés dátuma

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Benyújtás dátuma

20.10.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat