Procedūra : 2016/0029(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0311/2016

Pateikti tekstai :

A8-0311/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/01/2017 - 7.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0006

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 703kWORD 76k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių

(COM(2016) 0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Hannu Takkula

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/936 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių

(COM(2016) 0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0044),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0022/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0311/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  politinių kalinių paleidimas 2015 m. rugpjūčio 22 d. buvo svarbus žingsnis, kuris kartu su keliomis sveikintinomis iniciatyvomis, kurių Baltarusijos Respublika ėmėsi per pastaruosius dvejus metus, padėjo pagerinti Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos santykius;

(2)  politinių kalinių paleidimas 2015 m. rugpjūčio 22 d. buvo svarbus žingsnis, kuris kartu su keliomis sveikintinomis iniciatyvomis, kurių Baltarusijos Respublika ėmėsi per pastaruosius dvejus metus, pvz., ES ir Baltarusijos dialogo žmogaus teisių klausimais atnaujinimu, padėjo pagerinti Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos santykius;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  ES ir Baltarusijos santykiai turėtų būti grindžiami bendromis vertybėmis, ypač atsižvelgiant į žmogaus teises, demokratiją ir teisinės valstybės principą, ir reikėtų priminti, kad Sąjungos susirūpinimą vis dar kelia žmogaus teisių padėtis Baltarusijos Respublikoje, ypač tokie klausimai, kaip mirties bausmė, kuri turėtų būti panaikinta;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šie teigiami politinių Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos santykių pokyčiai turėtų būti pripažinti ir dvišaliai santykiai turėtų būti toliau gerinami. Todėl šiuo reglamentu panaikinamos autonominės kvotos Baltarusijos Respublikos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importui, nustatytos Reglamento (ES) 2015/936 II ir III prieduose;

(3)  šie teigiami politinių Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos santykių pokyčiai turėtų būti pripažinti ir dvišaliai santykiai turėtų būti toliau gerinami. Todėl šiuo reglamentu panaikinamos autonominės kvotos Baltarusijos Respublikos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importui, nustatytos Reglamento (ES) 2015/936 II ir III prieduose, nedarant poveikio Sąjungos galimybei taikyti kvotas ateityje, jei žmogaus teisių padėtis Baltarusijos Respublikoje labai pablogėtų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  ribotas autonominių kvotų taikymas Baltarusijos Respublikos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importui rodo, kad šių kvotų panaikinimas turės ribotą poveikį ES prekybai;

(4)  autonominių kvotų panaikinimas Baltarusijos Respublikos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importui reiškia, kad laikinojo išvežimo perdirbti kvotos nebereikalingos. Todėl reikėtų išbraukti 5 konstatuojamąją dalį, 4 straipsnio 2 dalį, V skyrių dėl laikinojo išvežimo perdirbti, kurį sudaro 25, 26, 27, 28 ir 29 straipsniai, ir V priedą, o tai taip pat daro poveikį 31 straipsniui; ribotas autonominių ir laikinojo išvežimo perdirbti kvotų taikymas Baltarusijos Respublikos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importui rodo, kad šių kvotų panaikinimas turės ribotą poveikį Sąjungos prekybai;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Reglamento (ES) 2015/936 II, III ir IV prieduose turėtų būti vartojamas oficialus Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos pavadinimas, o Reglamento (ES) 2015/936 V priede – oficialus Baltarusijos Respublikos pavadinimas;

(6)  Reglamento (ES) 2015/936 II, III ir IV prieduose turėtų būti vartojamas oficialus Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos pavadinimas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.   5 konstatuojamoji dalis išbraukiama.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a.  4 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

25 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  25 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

26 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  26 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

27 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  27 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

28 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d.  28 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

29 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e.  29 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 f punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

31 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1f.   31 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 13 ir 26 straipsniuose, 27 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei 35 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. vasario 20 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.“

„2.  3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 13 ir 35 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. vasario 20 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.“

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 g punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

31 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1g.   31 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 13 ir 26 straipsniuose, 27 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei 35 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“

„3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 13 ir 35 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 h punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

31 straipsnio 6 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1h.   31 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 3 dalį ir 26 straipsnį bei 27 straipsnio 1 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas keturiais mėnesiais.“

„6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas keturiais mėnesiais.“

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Reglamento (ES) 2015/936 I priedo A skirsnis iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą, o Reglamento (ES) 2015/936 II, III, IV ir V priedai pakeičiami tekstais, pateiktais šio reglamento priede.

2.  I priedo A skirsnis iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą, o II, III ir IV priedai pakeičiami tekstais, pateiktais šio reglamento priede.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 2015/936

V priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  V priedas išbraukiamas.


AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamentu (ES) Nr. 2015/936 nustatytos tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrosios importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklės; Šiuo metu jis taikomas dviem šalims, kurios nėra Pasaulio prekybos organizacijos narės, t. y., Baltarusijos Respublikai ir Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai.

Politinių kalinių paleidimas 2015 m. rugpjūčio 22 d. buvo svarbus žingsnis, kuris kartu su keliomis sveikintinomis iniciatyvomis, kurių Baltarusijos Respublika ėmėsi per pastaruosius dvejus metus, padėjo pagerinti ES ir Baltarusijos santykius.

Pripažindama teigiamus politinius Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos santykių pokyčius ir siekdama toliau gerinti dvišalius santykius, Komisija siūlė panaikinti Baltarusijos Respublikos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importo autonomines kvotas, be kita ko, atsižvelgdama į jų ribotą naudojimą. Šiuo kvotų panaikinimu siekiama pagerinti ES ir Baltarusijos santykius.

Atsižvelgiant į labai ribotą kvotų naudojimą, taip pat į labai nedidelį jų poveikį ES tekstilės gamintojams, pranešėjas pritaria kvotų panaikinimui. Pranešėjas mano, kad Baltarusijos Respublikai ir Baltarusijos įmonėmis tai bus motyvuojanti paskata, be to, tai padės palengvinti įmonių tarpusavio dialogą ir padidinti investuotojų pasitikėjimą.

Intensyvesni ES ir Baltarusijos prekybos santykiai galėtų būti Baltarusijos ekonomikos modernizavimą ir pagrindines ES vertybes skatinančiu veiksniu, lemiančiu jau seniai reikalingus socialinius pokyčius Baltarusijoje.

Logiška, kad panaikinus autonomines tekstilės kvotas, taikomas Baltarusijos Respublikos kilmės tekstilės ir aprangos gaminių importui, reikėtų iš Reglamento (ES) 2015/936 išbraukti visas su laikinu išvežimu perdirbti susijusias nuostatas. Šios kvotos taikomos ES tekstilės gaminiams, perdirbtiems Baltarusijoje ir vėl eksportuotiems į Europos Sąjungą. Laikinojo išvežimo perdirbti kvotos netaikomos Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai ir todėl yra nereikalingos. Savo pasiūlyme Komisija neaptarė jų nereikalingumo. Todėl pranešėjas siūlo keletą pakeitimų, kuriais siekiama ištaisyti šią padėtį ir atlikti reikiamą pagrindinio Reglamento (ES) 2015/936 techninį pritaikymą.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrosios importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklės

Nuorodos

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

3.2.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

25.2.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Priėmimo data

13.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Pateikimo data

20.10.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika