Procedūra : 2016/0029(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0311/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0311/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 19/01/2017 - 7.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0006

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 698kWORD 71k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/936 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Hannu Takkula

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/936 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0044),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0022/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0311/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Politisko ieslodzīto atbrīvošana 2015. gada 22. augustā bija nozīmīgs solis, kas līdz ar vairākām pozitīvām Baltkrievijas Republikas iniciatīvām pēdējo divu gadu laikā ir devis ieguldījumu Eiropas Savienības un Baltkrievijas Republikas attiecību uzlabošanā.

(2)  Politisko ieslodzīto atbrīvošana 2015. gada 22. augustā bija nozīmīgs solis, kas līdz ar vairākām pozitīvām Baltkrievijas Republikas iniciatīvām pēdējo divu gadu laikā, tādām kā ES un Baltkrievijas dialoga par cilvēktiesībām atsākšana, ir devis ieguldījumu Eiropas Savienības un Baltkrievijas Republikas attiecību uzlabošanā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2.a)  ES un Baltkrievijas attiecību pamatā vajadzētu būt kopējām vērtībām, īpaši saistībā ar cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu, kā arī būtu jāatceras, ka stāvoklis cilvēktiesību jomā Baltkrievijas Republikā Eiropas Savienībai joprojām rada bažas, īpaši tādi jautājumi kā nāvessods, kas būtu jāatceļ.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Būtu jāatzīst šī pozitīvā politiskā attīstība Eiropas Savienības un Baltkrievijas Republikas attiecībās un būtu vēl vairāk jāuzlabo divpusējās attiecības. Tāpēc ar šo regulu atceļ Regulas (ES) 2015/936 II un III pielikumā paredzētās autonomās kvotas Baltkrievijas Republikā ražotu tekstilizstrādājumu un apģērbu importam.

(3)  Būtu jāatzīst šī pozitīvā politiskā attīstība Eiropas Savienības un Baltkrievijas Republikas attiecībās un būtu vēl vairāk jāuzlabo divpusējās attiecības. Tāpēc ar šo regulu atceļ Regulas (ES) 2015/936 II un III pielikumā paredzētās autonomās kvotas Baltkrievijas Republikā ražotu tekstilizstrādājumu un apģērbu importam, neskarot Savienības iespēju turpmāk izmantot kvotas, ja cilvēktiesību stāvoklis Baltkrievijas Republikā būtiski pasliktinās.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tā kā autonomās kvotas Baltkrievijas Republikā ražotu tekstilizstrādājumu un apģērbu importam lieto ierobežoti, šo kvotu atcelšanas ietekme uz ES tirdzniecību būs ierobežota.

(4)  Tā kā tiek atceltas Baltkrievijas Republikā ražotu tekstilizstrādājumu un apģērbu importam piemērotās autonomās kvotas, kvotas, ko piemēro pasīvās apstrādes pārvadājumiem, vairs nav nepieciešamas. Līdz ar to būtu jāsvītro 5. apsvērums, 4. panta 2. punkts, V nodaļa par pasīvās apstrādes pārvadājumiem, kuru veido 25., 26., 27., 28. un 29. pants, un V pielikums, un tas ietekmē arī 31. pantu. Tā kā autonomās un pasīvās apstrādes kvotas Baltkrievijas Republikā ražotu tekstilizstrādājumu un apģērbu importam lieto ierobežoti, šo kvotu atcelšanas ietekme uz Savienības tirdzniecību būs ierobežota.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Regulas (ES) 2015/936 II, III un IV pielikumā būtu jālieto Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas oficiālais nosaukums un Regulas (ES) 2015/936 V pielikumā būtu jālieto Baltkrievijas Republikas oficiālais nosaukums.

(6)  Regulas (ES) 2015/936 II, III un IV pielikumā būtu jālieto Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas oficiālais nosaukums.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – -1. punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.   Regulas 5. apsvērumu svītro.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – -1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

4. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.a  Regulas 4. panta 2. punktu svītro.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

25. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Regulas 25. pantu svītro.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

26. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b  Regulas 26. pantu svītro.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

27. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c  Regulas 27. pantu svītro.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

28. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.d  Regulas 28. pantu svītro.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.e punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

29. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.e  Regulas 29. pantu svītro.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.f punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

31. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1.f   Regulas 31. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

„2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā, 26. pantā, 27. panta 1. un 3. punktā un 35. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 20. februāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.”

„2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā un 35. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 20. februāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.”

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.g punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

31. pants – 3. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1.g   Regulas 31. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

„3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā, 26. pantā, 27. panta 1. un 3. punktā un 35. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”

„3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 5. panta 2. punktā, 12. panta 3. punktā, 13. pantā un 35. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.h punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

31. pants – 6. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1.h   Regulas 31. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

„6.  Saskaņā ar 3. panta 3. punktu un 12. panta 3. punktu, 26. pantu un 27. panta 1. un 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.

„6.  Saskaņā ar 3. panta 3. punktu un 12. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.”

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Regulas (ES) 2015/936 I pielikuma A iedaļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu un Regulas (ES) 2015/936 II, III, IV un V pielikumu aizstāj ar tekstiem, kas pievienoti šīs regulas pielikumā.

2.  I pielikuma A iedaļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu un II, III un IV pielikumu aizstāj ar tekstiem, kas pievienoti šīs regulas pielikumā.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 2015/936

V pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Regulas V pielikumu svītro.


PASKAIDROJUMS

Regulā (ES) Nr. 2015/936 ir izklāstīti kopīgie noteikumi tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā. Tā patlaban attiecas uz divām valstīm, kuras nav Pasaules Tirdzniecības organizācijas locekles, proti, Baltkrievijas Republiku un Korejas Tautas Demokrātisko Republiku.

Politisko ieslodzīto atbrīvošana 2015. gada 22. augustā bija nozīmīgs solis, kas līdz ar vairākām pozitīvām Baltkrievijas Republikas iniciatīvām pēdējo divu gadu laikā ir devis ieguldījumu ES un Baltkrievijas attiecību uzlabošanā.

Atzīstot pozitīvo politisko attīstību Eiropas Savienības un Baltkrievijas Republikas attiecībās un vēloties vēl vairāk uzlabot divpusējās attiecības, Komisija ierosināja atcelt autonomās kvotas Baltkrievijas Republikas izcelsmes tekstilizstrādājumu un apģērbu importam, ņemot vērā arī to ierobežoto lietošanu. Šīs atcelšanas mērķis ir dot vēl lielāku ieguldījumu ES un Baltkrievijas attiecību uzlabošanā.

Ņemot vērā kvotu ļoti ierobežoto lietojumu un ļoti nelielo ietekmi uz ES tekstilizstrādājumu ražotājiem, referents piekrīt kvotu atcelšanai. Referents uzskata, ka tas būtu pozitīvs, motivējošs signāls Baltkrievijas Republikai un Baltkrievijas uzņēmumiem, arī attiecībā uz dialogu uzņēmumu starpā un investoru uzticēšanās paaugstināšanu.

Intensīvākas ES un Baltkrievijas tirdzniecības attiecības varētu palīdzēt modernizēt Baltkrievijas ekonomiku un popularizēt ES pamatvērtības, tādējādi izraisot sengaidītās pārmaiņas Baltkrievijas sabiedrībā.

Baltkrievijā ražotu tekstilizstrādājumu un apģērbu importam piemēroto autonomo kvotu atcelšanas loģiskam turpinājumam vajadzētu būt visu to noteikumu svītrošanai Regulā (ES) Nr. 2015/936, kuri saistīti ar kvotām, ko piemēro pasīvās apstrādes pārvadājumiem. Šīs kvotas attiecas uz ES tekstilizstrādājumiem, kurus apstrādā Baltkrievijā un no jauna ieved Eiropas Savienībā. Uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku kvotas, ko piemēro pasīvās apstrādes pārvadājumiem, neattiecas, un līdz ar to tās kļūst liekas. Komisija savā priekšlikumā šim jautājumam nav pievērsusies. Tādēļ referents ierosina vairākus grozījumus, ar kuriem tiek labota situācija un tiek veikti pamatā esošajā Regulā (ES) 2015/936 vajadzīgie tehniskie pielāgojumi.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgi noteikumi tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā

Atsauces

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

3.2.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

25.2.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Pieņemšanas datums

13.10.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Iesniegšanas datums

20.10.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika