Procedure : 2016/0029(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0311/2016

Ingediende teksten :

A8-0311/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/01/2017 - 7.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0006

VERSLAG     ***I
PDF 389kWORD 76k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Hannu Takkula

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0044),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0022/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A8-0311/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De vrijlating van politieke gevangenen op 22 augustus 2015 was een belangrijke stap die, samen met een aantal andere positieve initiatieven die de afgelopen twee jaar door de Republiek Belarus zijn genomen, heeft bijgedragen tot de verbetering van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus.

(2)  De vrijlating van politieke gevangenen op 22 augustus 2015 was een belangrijke stap die, samen met een aantal andere positieve initiatieven die de afgelopen twee jaar door de Republiek Belarus zijn genomen, zoals de hervatting van de mensenrechtendialoog tussen de EU en Belarus, heeft bijgedragen tot de verbetering van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  De betrekkingen tussen de EU en Belarus zouden gebaseerd moeten zijn op gemeenschappelijke waarden, met name op het vlak van de mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, en het moet in herinnering worden gebracht dat de mensenrechtensituatie in de Republiek Belarus een punt van zorg blijft voor de Unie, in het bijzonder wat betreft kwesties als de doodstraf, die zou moeten worden afgeschaft.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Deze positieve politieke ontwikkelingen in de verhouding tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus moeten worden erkend en de bilaterale betrekkingen moeten verder worden verbeterd. Om die reden worden bij deze verordening de autonome tariefcontingenten voor de invoer van textiel en kleding van oorsprong uit de Republiek Belarus, zoals bedoeld in de bijlagen II en III bij Verordening (EU) 2015/936, afgeschaft.

(3)  Deze positieve politieke ontwikkelingen in de verhouding tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus moeten worden erkend en de bilaterale betrekkingen moeten verder worden verbeterd. Om die reden worden bij deze verordening de autonome tariefcontingenten voor de invoer van textiel en kleding van oorsprong uit de Republiek Belarus, zoals bedoeld in de bijlagen II en III bij Verordening (EU) 2015/936, afgeschaft, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van de Unie om in de toekomst opnieuw tariefcontingenten in te voeren, mocht de mensenrechtensituatie in de Republiek Belarus ernstig verslechteren.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Uit het beperkte gebruik dat van de autonome tariefcontingenten voor de invoer van textiel en kleding van oorsprong uit de Republiek Belarus werd gemaakt, valt af te leiden dat de afschaffing van deze contingenten slechts een beperkt effect zal hebben op het handelsverkeer van de EU.

(4)  Uit de afschaffing van de autonome tariefcontingenten voor de invoer van textiel en kleding van oorsprong uit de Republiek Belarus, valt af te leiden dat de contingenten voor het passief veredelingsverkeer niet langer nodig zijn. Dientengevolge moeten overweging 5, artikel 4, lid 2, hoofdstuk V over passief veredelingsverkeer met de artikelen 25 t/m 29 en bijlage V worden geschrapt, wat ook gevolgen zal hebben voor artikel 31. Uit het beperkte gebruik dat van de autonome tariefcontingenten en de contingenten voor passieve veredeling voor de invoer van textiel en kleding van oorsprong uit de Republiek Belarus werd gemaakt, valt af te leiden dat de afschaffing van deze contingenten slechts een beperkt effect zal hebben op het handelsverkeer van de Unie.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EU) 2015/936 moet de officiële naam van de Democratische Volksrepubliek Korea worden gebruikt, terwijl in bijlage V bij Verordening (EU) 2015/936 de officiële naam van de Republiek Belarus moet worden gebruikt.

(6)  In de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EU) 2015/936 moet de officiële naam van de Democratische Volksrepubliek Korea worden gebruikt.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt -1 (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Overweging 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.   Overweging 5 wordt geschrapt.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Artikel 4 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1 bis.  Artikel 4, lid 2, wordt geschrapt.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Artikel 25

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Artikel 25 wordt geschrapt.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Artikel 26

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Artikel 26 wordt geschrapt.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 quater (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Artikel 27

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater.  Artikel 27 wordt geschrapt.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 quinquies (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Artikel 28

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quinquies.  Artikel 28 wordt geschrapt.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 sexies (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Artikel 29

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 sexies.  Artikel 29 wordt geschrapt.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 septies (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Artikel 31 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1 septies.   In artikel 31 wordt lid 2 vervangen door het volgende:

“2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 5, lid 2, artikel 12, lid 3, artikel 13, artikel 26, artikel 27, leden 1 en 3, en artikel 35 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 20 februari 2014. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van elke termijn tegen deze verlenging verzet.”

“2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 5, lid 2, artikel 12, lid 3, artikel 13 en artikel 35 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 20 februari 2014. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van elke termijn tegen deze verlenging verzet.”

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 octies (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Artikel 31 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

11 octies.   In artikel 31 wordt lid 3 vervangen door het volgende:

“3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, artikel 5, lid 2, artikel 12, lid 3, artikel 13, artikel 26, artikel 27, leden 1 en 3, en artikel 35 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de in dat besluit bedoelde bevoegdheidsdelegatie. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.”

“3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, artikel 5, lid 2, artikel 12, lid 3, artikel 13 en artikel 35 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de in dat besluit bedoelde bevoegdheidsdelegatie. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.”

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 nonies (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Artikel 31 – lid 6

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1 nonies.   In artikel 31 wordt lid 6 vervangen door het volgende:

“6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, artikel 12, lid 3, artikel 26 en artikel 27, leden 1 en 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met vier maanden verlengd.”

“6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 3 en artikel 12, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met vier maanden verlengd.”

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deel A van bijlage I bij Verordening (EU) 2015/936 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening en de bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EU) 2015/936 worden vervangen door de teksten in de bijlage bij deze verordening.

2.  Deel A van bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening en de bijlagen II, III en IV worden vervangen door de teksten in de bijlage bij deze verordening.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Verordening (EU) nr. 2015/936

Bijlage V

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Bijlage V wordt geschrapt.


TOELICHTING

In Verordening (EU) 2015/936 worden de gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie. Momenteel is de verordening van toepassing op twee landen die geen lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie: de Republiek Belarus en de Democratische Volksrepubliek Korea.

De vrijlating van de politieke gevangenen op 22 augustus 2015 was een belangrijke stap die, samen met een aantal andere positieve initiatieven die de afgelopen twee jaar door de Republiek Belarus zijn genomen, heeft bijgedragen tot de verbetering van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus.

Vanuit de erkenning van de positieve politieke ontwikkelingen in de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus, en met het oog op een verdere verbetering van de bilaterale betrekkingen, heeft de Commissie voorgesteld de autonome tariefcontingenten voor de invoer van textiel en kleding van oorsprong uit de Republiek Belarus af te schaffen, mede gezien de beperkte mate waarin deze werden gebruikt. Met deze afschaffing wordt beoogd de betrekkingen tussen de EU en Belarus verder te verbeteren.

Gezien het zeer beperkte gebruik van de contingenten en het marginale effect op de textielproducenten van de EU, gaat de rapporteur akkoord met de afschaffing van de contingenten. De rapporteur is van oordeel dat dit een positief en motiverend signaal afgeeft aan de Republiek Belarus en Belarussische bedrijven, ook wat betreft het faciliteren van de business-to-businessdialoog en het scheppen van vertrouwen bij investeerders.

Intensievere handelsbetrekkingen tussen de EU en Belarus zouden een drijvende kracht kunnen zijn voor de modernisering van de Belarussische economie en de bevordering van de kernwaarden van de EU, en op die manier reeds lang verwachte maatschappelijke veranderingen in Belarus tot stand kunnen brengen.

De schrapping van Verordening (EU) 2015/936 uit alle bepalingen die betrekking hebben op contingenten voor het passief veredelingsverkeer zou een logisch gevolg moeten zijn van de afschaffing van autonome tariefcontingenten voor de invoer van textiel en kleding van oorsprong uit de Republiek Belarus. Deze contingenten zijn van toepassing op textielproducten uit de EU die in Belarus worden bewerkt en vervolgens opnieuw naar de Europese Unie worden uitgevoerd. De contingenten voor passief veredelingsverkeer zijn niet van toepassing op de Democratische Volksrepubliek Korea en worden dus overbodig. In haar voorstel heeft de Commissie verzuimd om hier nader aandacht aan te besteden. Daarom stelt de rapporteur verschillende amendementen voor om dit alsnog recht te zetten en de nodige technische aanpassingen van Verordening (EU) 2015/936 door te voeren.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie

Document- en procedurenummers

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Datum indiening bij EP

3.2.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

25.2.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Datum goedkeuring

13.10.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Datum indiening

20.10.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid