Procedura : 2016/0029(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0311/2016

Teksty złożone :

A8-0311/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/01/2017 - 7.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0006

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 708kWORD 82k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Hannu Takkula

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0044),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0022/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0311/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Uwolnienie więźniów politycznych w dniu 22 sierpnia 2015 r. było ważnym krokiem, który wraz z szeregiem pozytywnych inicjatyw podejmowanych przez Republikę Białorusi w ciągu ostatnich dwóch lat przyczynił się do poprawy stosunków między Unią Europejską a republiką Białorusi.

(2)  Uwolnienie więźniów politycznych w dniu 22 sierpnia 2015 r. było ważnym krokiem, który wraz z szeregiem pozytywnych inicjatyw podejmowanych przez Republikę Białorusi w ciągu ostatnich dwóch lat, takich jak wznowienie dialogu między UE a Białorusią na temat praw człowieka, przyczynił się do poprawy stosunków między Unią Europejską a Republiką Białorusi.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Podstawą stosunków UE-Białoruś powinny być wspólne wartości, zwłaszcza w odniesieniu do praw człowieka, demokracji i praworządności. Ponadto należy przypomnieć, że obawy Unii w dalszym ciągu wzbudza sytuacja w zakresie praw człowieka w Republice Białorusi, a w szczególności takie kwestie, jak kara śmierci, którą należy znieść.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Ten pozytywny rozwój sytuacji politycznej między Unią Europejską a Republiką Białorusi powinien zostać uwzględniony i doprowadzić do dalszej poprawy stosunków dwustronnych. W związku z tym niniejsze rozporządzenie uchyla autonomiczne kontyngenty przywozowe na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Białorusi, przewidziane w załącznikach II i III do rozporządzenia (UE) 2015/936.

(3)  Ten pozytywny rozwój sytuacji politycznej między Unią Europejską a Republiką Białorusi powinien zostać uwzględniony i doprowadzić do dalszej poprawy stosunków dwustronnych. W związku z tym niniejsze rozporządzenie uchyla autonomiczne kontyngenty przywozowe na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Białorusi, przewidziane w załącznikach II i III do rozporządzenia (UE) 2015/936, bez uszczerbku dla prawa Unii do wprowadzenia kontyngentów w przyszłości, jeśli sytuacja w zakresie praw człowieka w Republice Białorusi uległaby poważnemu pogorszeniu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Ograniczone wykorzystanie autonomicznych kontyngentów przywozowych na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Białorusi oznacza, że usunięcie tych kontyngentów będzie miało ograniczony wpływ na handel UE.

(4)  Zniesienie autonomicznych kontyngentów przywozowych na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Białorusi oznacza, że kontyngenty dotyczące obrotu uszlachetniającego biernego nie będą już konieczne. W związku z tym motyw 5, art. 4 ust. 2, rozdział V dotyczący obrotu uszlachetniającego biernego zawierający art. 25, 26, 27, 28 i 29, a także załącznik V powinny zostać skreślone, co będzie również miało wpływ na art. 31. Ograniczone wykorzystanie autonomicznych kontyngentów przywozowych i kontyngentów przywozowych w zakresie uszlachetniania biernego na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Białorusi oznacza, że usunięcie tych kontyngentów będzie miało ograniczony wpływ na handel unijny.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W załącznikach II, III i IV do rozporządzenia (UE) 2015/936 powinna być użyta nazwa oficjalna Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, a w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2015/936 powinna być użyta nazwa oficjalna Republiki Białorusi.

(6)  W załącznikach II, III i IV do rozporządzenia (UE) 2015/936 powinna być użyta nazwa oficjalna Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.   Skreśla się motyw 5.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a.  W art. 4 skreśla się ust. 2.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Artykuł 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Skreśla się art. 25.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Artykuł 26

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Skreśla się art. 26.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Artykuł 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  Skreśla się art. 27.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 d (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Artykuł 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d.  Skreśla się art. 28.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 e (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Artykuł 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1e.  Skreśla się art. 29.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 f (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Artykuł 31 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1f.   W art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13, 26, art. 27 ust. 1 i 3 oraz art. 35, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 20 lutego 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.“

„2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13 oraz w art. 35, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia 20 lutego 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.“

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 g (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Artykuł 31 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1g.   W art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13, 26, art. 27 ust. 1 i 3 oraz art. 35, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.“

„3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13 i art. 35, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.“

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1 h (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Artykuł 31 – ustęp 6

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1h.   W art. 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3 i art. 12 ust. 3, art. 26 i art. 27 ust. 1 i 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.“

„6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3 i art. 12 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 2 miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.“

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  w sekcji A załącznika I do rozporządzenia (UE) 2015/936 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia, a załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (UE) 2015/936 zastępuje się tekstami zawartymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.  w sekcji A załącznika I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia, a załączniki II, III i IV zastępuje się tekstami zawartymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2015/936

Załącznik V

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Skreśla się załącznik V.


UZASADNIENIE

Rozporządzenie (UE) nr 2015/936 ustanawia wspólne reguły dotyczące przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu Obecnie objęte są nim dwa kraje, które nie są członkami Światowej Organizacji Handlu – Republika Białorusi i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna.

Uwolnienie więźniów politycznych w dniu 22 sierpnia 2015 r. było ważnym krokiem, który wraz z szeregiem pozytywnych inicjatyw podejmowanych przez Republikę Białorusi w ciągu ostatnich dwóch lat przyczynił się do poprawy stosunków między UE a Białorusią.

Komisja uznaje pozytywne wydarzenia polityczne w stosunkach między Unią Europejską i Republiką Białorusi i dla dalszej poprawy stosunków dwustronnych proponuje zniesienie autonomicznych kontyngentów przywozowych na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Republiki Białorusi, biorąc także pod uwagę ich ograniczone wykorzystanie. Zniesienie to ma na celu przyczynić się do dalszej poprawy stosunków między UE a Białorusią.

Z uwagi na bardzo ograniczone wykorzystanie kontyngentów, jak również marginalny wpływ na unijnych producentów wyrobów włókienniczych, sprawozdawca zgadza się ze zniesieniem kontyngentów. Sprawozdawca jest zdania, że będzie to pozytywny sygnał motywacyjny dla Republiki Białorusi i dla białoruskich przedsiębiorstw, również w zakresie ułatwiania dialogu między przedsiębiorstwami i podnoszenia zaufania inwestorów.

Intensywniejsze stosunki handlowe między UE a Białorusią mogłyby być czynnikiem modernizacji gospodarki Białorusi i promowania podstawowych wartości UE i w ten sposób przynieść długo oczekiwane zmiany społeczne na Białorusi.

Logiczną konsekwencją zniesienia autonomicznych kontyngentów przywozowych na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Białorusi powinno być skreślenie z rozporządzenia (UE) nr 2015/936 wszystkich przepisów w sprawie kontyngentów dotyczących obrotu uszlachetniającego biernego. Kontyngenty te stosuje się do wyrobów włókienniczych UE przekształcanych na Białorusi i powrotnie wwożonych do Unii Europejskiej. Kontyngenty dotyczące obrotu uszlachetniającego biernego nie mają zastosowania do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i w związku z tym stały się zbyteczne. W swoim wniosku Komisja nie podjęła kroków w celu usunięcia tej nadmiarowości. W związku z tym sprawozdawca proponuje szereg poprawek w celu naprawienia tego zaniedbania i wprowadzenia niezbędnych dostosowań technicznych do rozporządzenia podstawowego (UE) nr 2015/936.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólne reguły dotyczące przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu

Odsyłacze

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Data przedstawienia w PE

3.2.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

25.2.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Data przyjęcia

13.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Data złożenia

20.10.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności