Procedură : 2016/0029(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0311/2016

Texte depuse :

A8-0311/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/01/2017 - 7.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0006

RAPORT     ***I
PDF 626kWORD 82k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Hannu Takkula

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2016)0044),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0022/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0311/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Eliberarea prizonierilor politici, la 22 august 2015, a reprezentat un pas important, care, împreună cu o serie de inițiative pozitive întreprinse de Republica Belarus în ultimii doi ani, a contribuit la îmbunătățirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus.

(2)  Eliberarea prizonierilor politici, la 22 august 2015, a reprezentat un pas important, care, împreună cu o serie de inițiative pozitive întreprinse de Republica Belarus în ultimii doi ani, cum ar fi reluarea dialogului UE-Belarus privind drepturile omului, a contribuit la îmbunătățirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Relațiile UE-Belarus ar trebui să se bazeze pe valori comune, în special în ceea ce privește drepturile omului, democrația și statul de drept, și ar trebui amintit că situația drepturilor omului în Republica Belarus rămâne o preocupare pentru UE, în special în ceea ce privește aspecte cum ar fi pedeapsa cu moartea, care ar trebui abolită.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Aceste evoluții politice pozitive între Uniunea Europeană și Republica Belarus ar trebui să fie recunoscute, iar relațiile bilaterale ar trebui îmbunătățite în continuare. Prin urmare, prezentul regulament abrogă contingente autonome pentru importurile de produse textile și de îmbrăcăminte originare din Republica Belarus, prevăzute în anexele II și III la Regulamentul (UE) nr. 2015/936.

(3)  Aceste evoluții politice pozitive între Uniunea Europeană și Republica Belarus ar trebui să fie recunoscute, iar relațiile bilaterale ar trebui îmbunătățite în continuare. Prin urmare, prezentul regulament abrogă contingentele autonome pentru importurile de produse textile și de îmbrăcăminte originare din Republica Belarus, prevăzute în anexele II și III la Regulamentul (UE) nr. 2015/936, fără a aduce atingere posibilității pe care o are UE de a recurge la cote în viitor, în cazul în care situația drepturilor omului din Republica Belarus se va înrăutăți grav.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Utilizarea limitată a contingentelor autonome pentru importurile de produse textile și de îmbrăcăminte originare din Republica Belarus implică faptul că eliminarea contingentelor respective va avea un impact limitat asupra comerțului UE.

(4)  Eliminarea contingentelor autonome pentru importurile de produse textile și de îmbrăcăminte originare din Republica Belarus implică faptul că nu mai sunt necesare contingentele pentru operațiunile de perfecționare pasivă. Prin urmare, considerentul 5, articolul 4 alineatul (2), capitolul V privind regimul de perfecționare pasivă, care include articolele 25, 26, 27, 28 și 29, precum și anexa V ar trebui eliminate, ceea ce afectează și articolul 31. Utilizarea limitată a contingentelor autonome și a celor de perfecționare pasivă pentru importurile de produse textile și de îmbrăcăminte originare din Republica Belarus implică faptul că eliminarea contingentelor respective va avea un impact limitat asupra comerțului Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Denumirea oficială a Republicii Populare Democrate Coreene ar trebui utilizată în anexele II, III și IV din Regulamentul (UE) nr. 2015/936, iar denumirea oficială a Republicii Belarus ar trebui să fie utilizată în anexa V din Regulamentul (UE) nr. 2015/936.

(6)  Denumirea oficială a Republicii Populare Democrate Coreene ar trebui utilizată în anexele II, III și IV din Regulamentul (UE) nr. 2015/936.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.   Considerentul 5 se elimină.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul -1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a.  La articolul 4, alineatul (2) se elimină.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Articolul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Articolul 25 se elimină.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 b (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Articolul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Articolul 26 se elimină.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 c (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Articolul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  Articolul 27 se elimină.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 d (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Articolul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d.  Articolul 28 se elimină.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 e (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Articolul 29

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1e.  Articolul 29 se elimină.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 f (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Articolul 31 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1f.   La articolul 31, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), articolul 13, articolul 26, articolul 27 alineatele (1) și (3) și articolul 35 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 20 februarie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.”

„2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), articolul 13 și articolul 35 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 20 februarie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.”

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 g (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Articolul 31 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1g.   La articolul 31, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), articolul 13, articolul 26, articolul 27 alineatele (1) și (3) și articolul 35 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.”

„3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), articolul 13 și articolul 35 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.”

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 h (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Articolul 31 – alineatul 6

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

1h.   La articolul 31, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„6.  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 3 alineatul (3), articolul 12 alineatul (3), articolul 26 și articolul 27 alineatele (1) și (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu patru luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

„6.  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formulează obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul informează Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu patru luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Secțiunea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2015/936 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament, iar anexele II, III, IV și V la Regulamentul (UE) nr. 2015/936 se înlocuiesc cu textele care figurează în anexa la prezentul regulament.

2.  Secțiunea A din anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament, iar anexele II, III și IV se înlocuiesc cu textele care figurează în anexa la prezentul regulament.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 2015/936

Anexa V

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Anexa V se elimină.


EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (UE) nr. 2015/936 stabilește regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii. Regulamentul se referă la două țări care nu sunt actualmente membre ale Organizației Mondiale a Comerțului – Republica Belarus și Republica Populară Democrată Coreeană.

Eliberarea prizonierilor politici, la 22 august 2015, a reprezentat un pas important, care, împreună cu o serie de inițiative pozitive întreprinse de Republica Belarus în ultimii doi ani, a contribuit la îmbunătățirea relațiilor dintre UE și Republica Belarus.

Recunoscând evoluțiile politice pozitive în relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus și pentru a îmbunătăți în continuare relațiile bilaterale, Comisia a propus eliminarea contingentelor autonome pentru importurile de produse textile și de îmbrăcăminte originare din Republica Belarus, având în vedere, de asemenea, utilizarea limitată a acestora. Această eliminare urmărește o îmbunătățire a relațiilor UE-Belarus.

Având în vedere utilizarea extrem de limitată a contingentelor și impactul foarte restrâns asupra producătorilor de textile din UE, raportorul este de acord cu eliminarea contingentelor. Raportorul consideră că aceasta va constitui un semnal pozitiv și motivant pentru Republica Belarus și pentru întreprinderile din această țară, inclusiv în privința facilitării dialogului între societăți și a creșterii încrederii investitorilor.

Intensificarea relațiilor comerciale dintre UE și Belarus ar putea fi un vector al modernizării economiei belaruse și al promovării valorilor fundamentale ale UE, atrăgând astfel după sine schimbările societale necesare de mult timp în această țară.

Consecința logică a eliminării contingentelor autonome pentru importurile de produse textile și de îmbrăcăminte originare din Republica Belarus ar trebui să fie eliminarea tuturor dispozițiilor privind contingentele pentru operațiunile de perfecționare pasivă din Regulamentul (UE) nr. 2015/936. Aceste contingente se aplică produselor textile din UE prelucrate în Belarus și reexportate în Uniunea Europeană. Contingentele pentru operațiunile de perfecționare pasivă nu se aplică Republicii Populare Democrate Coreene, devenind, prin urmare, redundante. În propunerea sa, Comisia a omis remedierea acestei redundanțe. De aceea, raportorul propune mai multe amendamente pentru a rectifica această omisiune și a efectua adaptările tehnice necesare în Regulamentul (UE) nr. 2015/936.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii

Referințe

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Data prezentării la PE

3.2.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

25.2.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Examinare în comisie

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Data adoptării

13.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Data depunerii

20.10.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate