Postup : 2016/0029(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0311/2016

Predkladané texty :

A8-0311/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/01/2017 - 7.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0006

SPRÁVA     ***I
PDF 560kWORD 82k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Hannu Takkula

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0044),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0022/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0311/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Prepustenie politických väzňov 22. augusta 2015 bolo dôležitým krokom, ktorý spolu s niekoľkými pozitívnymi iniciatívami podniknutých Bieloruskou republikou v posledných dvoch rokoch prispel k zlepšeniu vzťahov medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou.

(2)  Prepustenie politických väzňov 22. augusta 2015 bolo dôležitým krokom, ktorý spolu s niekoľkými pozitívnymi iniciatívami podniknutými Bieloruskou republikou v posledných dvoch rokoch, ako napríklad obnovenie dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskom, prispel k zlepšeniu vzťahov medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom by sa mali zakladať na spoločných hodnotách, najmä pokiaľ ide o ľudské práva, demokraciu a zásady právneho štátu, a treba pripomenúť, že situácia v oblasti ľudských práv v Bieloruskej republike naďalej vyvoláva v Únii obavy, a to najmä otázky ako trest smrti, ktorý by sa mal zrušiť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Mal by sa uznať tento pozitívny vývoj v politických vzťahoch medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou a bilaterálne vzťahy by sa mali ďalej zlepšovať. Preto predkladané nariadenie zrušuje autonómne kvóty na dovoz textilu a oblečenia s pôvodom v Bieloruskej republike, ktoré sú stanovené v prílohách II a III k nariadeniu (EÚ) 2015/936.

(3)  Mal by sa uznať tento pozitívny vývoj v politických vzťahoch medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou a bilaterálne vzťahy by sa mali ďalej zlepšovať. Preto predkladané nariadenie zrušuje autonómne kvóty na dovoz textilu a oblečenia s pôvodom v Bieloruskej republike, ktoré sú stanovené v prílohách II a III k nariadeniu (EÚ) 2015/936, bez toho, aby tým bola dotknutá schopnosť Únie využiť kvóty v budúcnosti v prípade, že by sa situácia v oblasti ľudských práv v Bieloruskej republike výrazne zhoršila.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Z obmedzeného využívania autonómnych kvót na textil a oblečenie s pôvodom v Bieloruskej republike vyplýva, že odstránenie týchto kvót bude mať obmedzený vplyv na obchod .

(4)  Zo zrušenia autonómnych kvót na dovoz textilu a oblečenia s pôvodom v Bieloruskej republike vyplýva, že kvóty na pasívny zušľachťovací styk už nie sú potrebné. V dôsledku toho by bolo potrebné vypustiť odôvodnenie 5, článok 4 ods. 2, kapitolu V o pasívnom zušľachťovacom styku obsahujúcu články 25, 26, 27, 28 a 29 a prílohu V, čo bude mať vplyv aj na článok 31. Z obmedzeného využívania autonómnych kvót a kvót vymedzených pre pasívny zušľachťovací styk na dovoz textilu a oblečenia s pôvodom v Bieloruskej republike vyplýva, že odstránenie týchto kvót bude mať obmedzený vplyv na obchod Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V prílohách II, III a IV k nariadeniu (EÚ) 2015/936 by sa mal použiť oficiálny názov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a v prílohe V k nariadeniu (EÚ) 2015/936 oficiálny názov Bieloruskej republiky.

(6)  V prílohách II, III a IV k nariadeniu (EÚ) 2015/936 by sa mal použiť oficiálny názov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.   Odôvodnenie 5 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a.  V článku 4 sa odsek 2 vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Článok 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Článok 25 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Článok 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Článok 26 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 c (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Článok 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Článok 27 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 36 – bod 1 d (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Článok 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1d.  Článok 28 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 e (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Článok 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1e.  Článok 29 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 f (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Článok 31 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1f.   V článku 31 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, článku 13, článku 26, článku 27 ods. 1 a 3 a článku 35 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. februára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.“

„2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, článku 13 a článku 35 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 20. februára 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.“

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 g (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Článok 31 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1g.   V článku 31 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, článku 13, článku 26, článku 27 ods. 13 a článku 35 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“

„3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, článku 13 a článku 35 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 h (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Článok 31 – odsek 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1h.   V článku 31 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 12 ods. 3, článku 26 a článku 27 ods. 1 a 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.“

„6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 a článku 12 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o štyri mesiace.“

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Oddiel A prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2015/936 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu a prílohy II, III, IV a V k nariadeniu (EÚ) 2015/936 sa nahrádzajú zneniami uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.  Oddiel A prílohy I sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu a prílohy II, III a IV sa nahrádzajú zneniami uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. 2015/936

Príloha V

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Príloha V sa vypúšťa.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V nariadení Rady (EÚ) 2015/936 sa stanovujú spoločné pravidlá na dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie. V súčasnosti sa nariadenie týka dvoch krajín, ktoré nie sú členmi Svetovej obchodnej organizácie – Bieloruskej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Prepustenie politických väzňov 22. augusta 2015 bolo dôležitým krokom, ktorý spolu s niekoľkými pozitívnymi iniciatívami podniknutými Bieloruskou republikou v posledných dvoch rokoch prispel k zlepšeniu vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom.

Komisia uznáva pozitívny vývoj v politických vzťahoch medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou, a s cieľom ďalej zlepšovať bilaterálne vzťahy preto navrhla zrušiť autonómne kvóty na dovoz textilu a oblečenia pochádzajúceho z Bieloruskej republiky, a to aj vzhľadom na ich obmedzené využívanie. Toto zrušenie má prispieť k ďalšiemu zlepšeniu vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom.

Vzhľadom na veľmi obmedzené využívanie kvót, ako aj okrajový vplyv na výrobcov textilu v EÚ spravodajca súhlasí so zrušením kvót. Spravodajca sa nazdáva, že to bude pre Bieloruskú republiku a bieloruské podniky pozitívny motivujúci signál, a to aj pokiaľ ide o uľahčenie dialógu medzi podnikmi a zvýšenie dôvery investorov.

Zintenzívnenie obchodných vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom by mohlo byť hybnou silou modernizácie bieloruského hospodárstva a podpory základných hodnôt EÚ, čo by prinieslo dlho očakávané spoločenské zmeny v Bielorusku.

Logickým dôsledkom zrušenia autonómnych kvót na dovoz textilu a oblečenia pochádzajúceho z Bieloruska by malo byť vypustenie všetkých ustanovení nariadenia (EÚ) 2015/936, ktoré sa týkajú kvót na pasívny zušľachťovací styk. Tieto kvóty sa uplatňujú na textilné výrobky z EÚ, ktoré sa spracúvajú v Bielorusku a opätovne vyvážajú do Európskej únie. Kvóty na pasívny zušľachťovací styk sa neuplatňujú na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku, a preto už nie sú potrebné. Komisia sa vo svojom návrhu nezaoberala riešením tejto nadbytočnosti. Spravodajca preto navrhuje niekoľko zmien s cieľom napraviť toto vynechanie a vykonať potrebné technické úpravy základného nariadenia (EÚ) 2015/936.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Spoločné pravidlá na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie

Referenčné čísla

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Dátum predloženia v EP

3.2.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

25.2.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Dátum prijatia

13.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Dátum predloženia

20.10.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia