Postopek : 2016/0029(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0311/2016

Predložena besedila :

A8-0311/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/01/2017 - 7.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0006

POROČILO     ***I
PDF 614kWORD 69k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Hannu Takkula

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0044),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0022/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0311/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Izpustitev političnih zapornikov 22. avgusta 2015 je bila pomemben korak, ki je skupaj z več pozitivnimi pobudami, izvedenimi v zadnjih dveh letih s strani Republike Belorusije, prispeval k izboljšanju odnosov med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo.

(2)  Izpustitev političnih zapornikov 22. avgusta 2015 je bila pomemben korak, ki je skupaj z več pozitivnimi pobudami, izvedenimi v zadnjih dveh letih s strani Republike Belorusije, kot je ponovna vzpostavitev dialoga o človekovih pravicah med EU in Belorusijo, prispeval k izboljšanju odnosov med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Odnosi med EU in Belorusijo bi morali temeljiti na skupnih vrednotah, zlasti v zvezi s človekovimi pravicami, demokracijo in načeli pravne države, prav tako pa bi bilo treba poudariti, da stanje na področju človekovih pravic v Republiki Belorusiji še vedno predstavlja skrb za Unijo, predvsem vprašanja, kot je smrtna kazen, ki bi jo bilo treba odpraviti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Treba bi bilo priznati te pozitivne politične dogodke med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo ter dodatno izboljšati dvostranske odnose. Zato ta uredba razveljavlja avtonomne kvote za uvoz tekstila in oblačil s poreklom iz Republike Belorusije, določene v prilogah II in III k Uredbi (EU) 2015/936.

(3)  Treba bi bilo priznati te pozitivne politične dogodke med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo ter dodatno izboljšati dvostranske odnose. Zato ta uredba razveljavlja avtonomne kvote za uvoz tekstila in oblačil s poreklom iz Republike Belorusije, določene v prilogah II in III k Uredbi (EU) 2015/936, pri čemer pa ne posega v zmožnost Unije, da se v prihodnje vrne k sistemu kvot, če se bo stanje na področju človekovih pravic v Republiki Belorusiji resno poslabšalo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Omejena uporaba avtonomnih kvot za uvoz tekstila in oblačil s poreklom iz Republike Belorusije pomeni, da bo imela odprava teh kvot omejen vpliv na trgovino znotraj EU.

(4)  Odprava avtonomnih kvot za uvoz tekstila in oblačil s poreklom iz Republike Belorusije pomeni, da kvote za posle pasivnega oplemenitenja niso več potrebne. Zaradi tega bi bilo treba črtati uvodno izjavo 5, člen 4(2), Poglavje V o poslih pasivnega oplemenitenja, ki vsebuje člene 25, 26, 27, 28 in 29, ter Prilogo V, kar vpliva tudi na člen 31. Omejena uporaba avtonomnih kvot in kvot pasivnega oplemenitenja za uvoz tekstila in oblačil s poreklom iz Republike Belorusije pomeni, da bo imela odprava teh kvot omejen vpliv na trgovino znotraj Unije.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  V prilogah II, III in IV k Uredbi (EU) 2015/936 bi bilo treba uporabiti uradni naziv Demokratične ljudske republike Koreje, v Prilogi V k Uredbi (EU) 2015/936 pa uradno ime Republike Belorusije.

(6)  V prilogah II, III in IV k Uredbi (EU) 2015/936 bi bilo treba uporabiti uradni naziv Demokratične ljudske republike Koreje.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – točka -1 (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.   Uvodna izjava 5 se črta.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 1 – točka -1 a (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a.  V členu 4 se črta odstavek 2.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Člen 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Člen 25 se črta.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Člen 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Člen 26 se črta.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 c (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Člen 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  Člen 27 se črta.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 d (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Člen 28

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d.  Člen 28 se črta.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 e (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Člen 29

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1e.  Člen 29 se črta.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 f (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Člen 31 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1f.   V členu 31 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 5(2), člena 12(3), člena 13, člena 26, člena 27(1) in (3) in člena 35 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 20. februarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.“

„2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 5(2), člena 12(3), člena 13 in člena 35 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 20. februarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.“

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 g (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Člen 31 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1g.   V členu 31 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.  Prenos pooblastila iz člena 3(3), člena 5(2), člena 12(3), člena 13, člena 26, člena 27(1) in (3) in člena 35 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.“

„3.  Prenos pooblastila iz člena 3(3), člena 5(2), člena 12(3), člena 13 in člena 35 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.“

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 h (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Člen 31 – odstavek 6

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1h.   V členu 31 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(3), člena 12(3), člena 26 in člena 27(1) in (3) začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za štiri mesece.“

„6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(3) in člena 12(3) začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za štiri mesece.“

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Oddelek A Priloge I k Uredbi (EU) 2015/936 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi, Priloge II, III, IV in V k Uredbi (EU) 2015/936 pa se nadomestijo z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

2.  Oddelek A Priloge I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi, Priloge II, III in IV pa se nadomestijo z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2 a (novo)

Uredba (EU) št. 2015/936

Priloga V

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Priloga V se črta.


OBRAZLOŽITEV

Uredba (EU) 2015/936 določa skupna pravila za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije . Trenutno zajema državi, ki nista članici Svetovne trgovinske organizacije – Republiko Belorusijo in Demokratično ljudsko republiko Korejo.

Izpustitev političnih zapornikov 22. avgusta 2015 je bila pomemben korak, ki je skupaj z več pozitivnimi pobudami, izvedenimi v zadnjih dveh letih s strani Republike Belorusije, prispeval k izboljšanju odnosov med EU in Belorusijo.

Komisija ob priznavanju pozitivnih političnih dogodkov v odnosih med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo ter za nadaljnje izboljšanje dvostranskih odnosov predlaga, da se odpravijo avtonomne kvote za uvoz tekstila in oblačil s poreklom iz Republike Belorusije, tudi glede na njihovo omejeno uporabo. Namen te odprave je prispevati k nadaljnjemu izboljšanju odnosov med EU in Belorusijo.

Glede na zelo omejeno uporabo kvot in na zelo majhen vpliv na proizvajalce tekstila v EU se poročevalec strinja z odpravo kvot. Meni, da bo to pozitivna spodbuda za Republiko Belorusijo in beloruska podjetja, tudi v smislu olajšanja dialoga med podjetji in povečanja zaupanja vlagateljev.

Okrepljeni trgovinski odnosi med EU in Belorusijo bi lahko bili dejavnik modernizacije beloruskega gospodarstva in spodbujanja temeljnih vrednot EU, s čimer bi dosegli prepotrebne družbene spremembe v tej državi.

Logična posledica odprave avtonomnih kvot za uvoz tekstila in oblačil s poreklom iz Belorusije bi moralo biti črtanje vseh določb v zvezi s kvotami za posle pasivnega oplemenitenja iz Uredbe (EU) 2015/936. Te kvote veljajo za tekstilne proizvode EU, preoblikovane v Belorusiji in ponovno izvožene v Evropsko unijo. Kvote za posle pasivnega oplemenitenja ne veljajo za Demokratično ljudsko republiko Korejo, zato so nepotrebne. Komisija v svojem predlogu tega ni obravnavala. Poročevalec zato predlaga več predlogov sprememb, s katerimi bi to popravili in izvedli potrebne tehnične prilagoditve osnovne Uredbe (EU) 2015/936.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupna pravila za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije

Referenčni dokumenti

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Datum predložitve EP

3.2.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

25.2.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Datum sprejetja

13.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Datum predložitve

20.10.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov