Förfarande : 2016/0029(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0311/2016

Ingivna texter :

A8-0311/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/01/2017 - 7.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0006

BETÄNKANDE     ***I
PDF 385kWORD 76k
20.10.2016
PE 585.811v03-00 A8-0311/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Hannu Takkula

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import

(COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0044),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0022/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0311/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Frigivandet av politiska fångar den 22 augusti 2015 utgjorde ett viktigt steg, som tillsammans med flera positiva initiativ från Republiken Vitryssland under de senaste två åren bidrog till att förbättra förbindelserna mellan unionen och Republiken Vitryssland.

2.  Frigivandet av politiska fångar den 22 augusti 2015 utgjorde ett viktigt steg, som tillsammans med flera positiva initiativ från Republiken Vitryssland under de senaste två åren, såsom återupptagandet av människorättsdialogen mellan EU och Vitryssland, bidrog till att förbättra förbindelserna mellan unionen och Republiken Vitryssland.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Förbindelserna mellan EU och Vitryssland bör baseras på gemensamma värderingar, i synnerhet avseende mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, och det bör betonas att situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland fortfarande skapar oro för EU, särskilt frågor såsom dödsstraffet, som bör avskaffas.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Denna positiva politiska utveckling mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland bör erkännas och de bilaterala förbindelserna bör förbättras ytterligare. I enlighet med detta upphäver denna förordning de autonoma kvoterna för import av textilprodukter och kläder med ursprung i Republiken Vitryssland, som anges i bilagorna II och III till förordning (EU) 2015/936.

(3)  Denna positiva politiska utveckling mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland bör erkännas och de bilaterala förbindelserna bör förbättras ytterligare. I enlighet med detta upphäver denna förordning de autonoma kvoterna för import av textilprodukter och kläder med ursprung i Republiken Vitryssland, som anges i bilagorna II och III till förordning (EU) 2015/936, utan att detta påverkar unionens möjlighet att utnyttja kvoter i framtiden om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland allvarligt skulle försämras.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Den begränsade användningen av de autonoma kvoterna för import av textilprodukter och kläder med ursprung i Republiken Vitryssland innebär att avskaffandet av dessa kvoter kommer att ha en begränsad inverkan på EU-handeln.

(4)  Avskaffandet av de autonoma kvoterna för import av textilprodukter och kläder med ursprung i Republiken Vitryssland innebär att kvoterna för den passiva förädlingen inte längre behövs. Som ett resultat av detta bör skäl 5, artikel 4.2, kapitel V om passiv förädling, vilket inbegriper artiklarna 25, 26, 27, 28 och 29, samt bilaga V utgå, vilket även påverkar artikel 31. Den begränsade användningen av de autonoma kvoterna och kvoterna för passiv förädling för import av textilprodukter och kläder med ursprung i Republiken Vitryssland innebär att avskaffandet av dessa kvoter kommer att ha en begränsad inverkan på unionens handel.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det officiella namnet Demokratiska folkrepubliken Korea bör användas i bilagorna II, III och IV till förordning (EU) 2015/936, och det officiella namnet Republiken Vitryssland bör användas i bilaga V till förordning (EU) 2015/936.

(6)  Det officiella namnet Demokratiska folkrepubliken Korea bör användas i bilagorna II, III och IV till förordning (EU) 2015/936.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.   Skäl 5 ska utgå.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a.  Artikel 4.2 ska utgå.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Artikel 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Artikel 25 ska utgå.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Artikel 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Artikel 26 ska utgå.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Artikel 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Artikel 27 ska utgå.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1d (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Artikel 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d.  Artikel 28 ska utgå.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1e (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Artikel 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1e.  Artikel 29 ska utgå.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1f (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Artikel 31 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1f.   I artikel 31 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 5.2, 12.3, 13, 26, 27.1, 27.3 och 35 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 20 februari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 5.2, 12.3, 13 och 35 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 20 februari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1g (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Artikel 31 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1g.   I artikel 31 ska punkt 3 ersättas med följande:

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 5.2, 12.3, 13, 26, 27.1, 27.3 och 35 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 5.2, 12.3, 13, och 35 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1h (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Artikel 31 – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1h.   I artikel 31 ska punkt 6 ersättas med följande:

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 12.3, 26, 27.1 och 27.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med fyra månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3 och 12.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med fyra månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Avsnitt A i bilaga I till förordning (EU) 2015/936 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning, och bilagorna II, III, IV och V till förordning (EU) 2015/936 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

2.  Avsnitt A i bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning, och bilagorna II, III och IV ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EU) nr 2015/936

Bilaga V

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Bilaga V ska utgå.


MOTIVERING

I rådets förordning (EU) 2015/936 fastställs gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import. Förordningen omfattar för närvarande två länder som inte är medlemmar av Världshandelsorganisationen – Republiken Vitryssland och Demokratiska folkrepubliken Korea.

Frigivandet av de politiska fångarna den 22 augusti 2015 utgjorde ett viktigt steg, som tillsammans med flera positiva initiativ från Republiken Vitryssland under de senaste två åren har bidragit till att förbättra förbindelserna mellan EU och Vitryssland.

Europaparlamentet erkänner den positiva politiska utvecklingen i förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland, och för att ytterligare förbättra de bilaterala förbindelserna föreslår kommissionen att man avskaffar de autonoma kvoterna för import av textilprodukter och kläder med ursprung i Republiken Vitryssland, också med tanke på deras begränsade användning. Detta avskaffande är avsett att bidra till en ytterligare förbättring av förbindelserna med Vitryssland.

Med hänsyn till den mycket begränsade användningen av kvoterna, liksom den marginella effekten på EU:s textilproducenter, håller föredraganden med om att kvoterna bör avskaffas. Föredraganden anser att detta kommer att ge en positiv signal till Vitryssland och dess näringsliv, även när det gäller att underlätta dialogen mellan företagen och öka investerarnas förtroende.

Intensifierade handelsförbindelser mellan EU och Vitryssland skulle vara en drivkraft för modernisering av den vitryska ekonomin och främjande av EU:s grundläggande värderingar. På detta sätt skulle de samhällsförändringar som redan borde ha ägt rum kunna åstadkommas i Vitryssland.

Den logiska konsekvensen av avskaffandet av de autonoma textilkvoterna för import av textilprodukter och kläder med ursprung i Vitryssland bör vara att avlägsna alla bestämmelser relaterade till kvoter för passiv förädling i förordning (EU) 2015/936. Dessa kvoter tillämpas på textilprodukter från EU som bearbetas i Vitryssland och återexporteras till Europeiska unionen. Kvoterna för passiv förädling gäller inte för Demokratiska folkrepubliken Korea och är därför överflödiga, vilket är något som kommissionen underlåtit att åtgärda i sitt förslag. Föredraganden föreslår därför flera ändringar för att rätta till detta underlåtande och göra nödvändiga tekniska anpassningar av grundförordningen (EU) nr 2015/936.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import

Referensnummer

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Framläggande för parlamentet

3.2.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

25.2.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Behandling i utskott

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Antagande

13.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Ingivande

20.10.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy