Postup : 2016/0023(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0313/2016

Předložené texty :

A8-0313/2016

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0066

ZPRÁVA     ***I
PDF 1050kWORD 128k
20.10.2016
PE 584.224v02-00 A8-0313/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Stefan Eck

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0039),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 192 odst. 1 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0021/2016),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0313/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 a článek 207 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Rtuť je vysoce toxickou látkou, která představuje celosvětovou závažnou hrozbu pro lidské zdraví, mimo jiné prostřednictvím methylrtuti v rybách a dalších mořských produktech, a pro ekosystémy a život ve volné přírodě. Protože znečištění rtutí přechází hranice států, pochází 40 až 80 % celkové depozice rtutiUnii z jiných částí světa, což opodstatňuje zásahy na místní, regionální, vnitrostátnímezinárodní úrovni.

(1)  Rtuť je vysoce toxickou látkou, která představuje celosvětovou závažnou hrozbu pro lidské zdraví, mimo jiné prostřednictvím methylrtuti v rybách a dalších mořských produktech, a pro ekosystémy a život ve volné přírodě. Vysoká míra expozice rtuti může poškozovat mozek, srdce, ledviny, plíce a imunitní systém člověka v jakémkoli věku. Vysoká hladina methylrtutikrevním oběhu nenarozených a malých dětí může poškodit vývoj nervového systému, zhoršovat schopnost dětí myslet a učit se a případně snížit jejich IQ. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádějí rtuť mezi „deseti chemickými látkami, které představují závažný problém z hlediska veřejného zdraví“. Je tudíž nezbytné zavést opatření týkající se rtuti a podmínky pro její použití.

Odůvodnění

Viz US EPA 2014 a http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Používání rtuti ve výrobních procesech by mělo být postupně ukončeno a za tímto účelem by měly být vytvořeny pobídky k výzkumu alternativních látek, které by nahrazovaly rtuť a neměly by škodlivé vlastnosti, nebo by alespoň byly pro životní prostředí a zdraví méně nebezpečné.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Vzhledem k tomu, že znečištění rtutí přechází hranice států, pochází 40 až 80 % celkové depozice rtuti v Unii z jiných částí světa a 70 % lokalit kontaminovaných rtutí je koncentrováno v průmyslových oblastech Evropy a Severní Ameriky a je tedy třeba zasáhnout na místní, regionální, vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Většina emisí rtuti a souvisejících expozičních rizik vzniká v souvislosti s činnostmi člověka, včetně primární těžby a zpracování rtuti, používání rtuti ve výrobcích, v průmyslových procesech a při neprůmyslové těžbě zlata a těžbě zlata v malém měřítku, spalování uhlí a nakládání s odpadem obsahujícím rtuť.

(2)  Většina emisí rtuti a souvisejících expozičních rizik vzniká v souvislosti s činnostmi člověka, včetně primární těžby a zpracování rtuti, používání rtuti ve výrobcích, v průmyslových procesech a při neprůmyslové těžbě zlata a těžbě zlata v malém měřítku, v kontaminovaných lokalitách a při spalování uhlí a nakládání s odpadem obsahujícím rtuť. Spalování fosilních paliv v elektrárnách a teplárnách společně s vytápěním obydlí představuje takřka polovinu celosvětových emisí rtuti. Přechod na obnovitelnou energii a zvyšování energetické účinnosti by proto měly být urychleny s cílem významně snížit uvolňování rtuti do atmosféry.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061a má za cíl poskytovat příslušným orgánům, tvůrcům politik, vědcům a široké veřejnosti soudržnou a celounijní databázi průmyslových úniků a přenosů, která zahrnuje rovněž rtuť. Databáze uživatelům poskytuje přístup k informacím o únicích a přenosech z průmyslových zařízení v jejich blízkém okolí nebo zemi, které lze porovnat s dalšími zařízeními v celé Unii. Takový přístup k údajům může zajistit opravdovou účast občanů na záležitostech týkajících se životního prostředí. Registr E-PRTR přispívá k větší transparentnosti a tento již existující nástroj pro sledování znečišťujících látek by se měl tedy vztahovat i na tok odpadu obsahujícího rtuť, a sice s cílem minimalizovat riziko podvodů a zlepšit kontrolu přenosů rtuti v odpadech.

 

__________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

Odůvodnění

Uplatňování registru E-PRTR sníží riziko podvodů na minimum a přispěje k celkovému přehledu, který očekáváme od požadovaného celounijního seznamu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Pokud jde o nakládání se rtutí, v návaznosti na přijetí strategie a četných opatření týkajících se emisí, nabídky, poptávky a využití, jakož i hospodaření s přebytky a zásobami se v Unii za posledních deset let dosáhlo značného pokroku.

(5)  Pokud jde o nakládání se rtutí, v návaznosti na přijetí strategie a četných opatření týkajících se emisí, nabídky, poptávky a využití, jakož i hospodaření s přebytky a zásobami se v Unii za posledních deset let dosáhlo značného pokroku. Přesto je zapotřebí učinit další kroky, neboť poptávka po rtuti na současném trhu se odhaduje na 260-400 tun ročně a předpokládá se, že poptávka po rtuti bude v letech 2025-2030 činit 40-220 tun ročně i poté, co do roku 2017 dojde k plánovanému ukončení používání rtuti v průmyslu výroby chloru a alkalických hydroxidů. Je proto nutné věnovat zvláštní pozornost plnému uplatňování tohoto nařízení v souladu s příslušnými pravidly.

Odůvodnění

Viz pracovní dokument útvarů Komise, posouzení dopadu připojené k tomuto návrhu z roku 2016 v konečném znění, s.26/ 186.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Ve strategii se uvádí, že sjednání a uzavření mezinárodního právně závazného nástroje by mělo být prioritou, neboť zásahy Unie samotné účinnou ochranu občanů EU před negativními vlivy rtuti na zdraví zaručit nemohou.

(6)  Mimo strategii, v níž se uvádí, že sjednání a uzavření mezinárodního právně závazného nástroje by mělo být prioritou, by Unie měla usilovat o vedoucí postavení mezi svými světovými partnery s cílem zaručit vskutku účinnou ochranu vlastních občanů před negativními vlivy rtuti na zdraví tím, že všem zemím, jež podepsaly Minamatskou úmluvu o rtuti, bude příkladem osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  S cílem zohlednit současné vědecké poznatky ohledně rizik souvisejících s methylrtutí by Komise měla v rámci přezkumu tohoto nařízení přehodnotit současnou míru expozice nastavenou s ohledem na zdraví a stanovit nové zdravotně nezávadné limity pro expozici rtuti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Rychlá ratifikace úmluvy ze strany Unie a jejích členských států bude pobídkou pro významné světové uživatele rtuti a původce emisí této látky, kteří jsou signatáři úmluvy, aby ji i oni ratifikovali a plnili.

(8)  Rychlá ratifikace úmluvy ze strany Unie a jejích členských států bude pobídkou pro významné světové uživatele rtuti a původce emisí této látky, kteří jsou signatáři úmluvy, aby ji i oni ratifikovali a plnili. Další opatření Unie, která půjdou nad rámec požadavků této úmluvy, budou razit cestu pro bezrtuťové výrobky a procesy, obdobně jako tomu bylo v případě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/20081a.

 

_____________________

 

1a  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 75).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Jelikož v právních předpisech Unie jsou již mnohé povinnosti vyplývající z úmluvy provedeny, mělo by toto nařízení obsahovat pouze ustanovení, která acquis EU doplňují a která jsou nutná k zajištění plného souladu s úmluvou, potažmo k tomu, aby Unie a její členské státy mohly úmluvu ratifikovat a plnit.

(9)  Jelikož v právních předpisech Unie jsou již mnohé povinnosti vyplývající z úmluvy provedeny, mělo by toto nařízení obsahovat přednostně ustanovení, která acquis EU doplňují a která jsou nutná k zajištění plného souladu s úmluvou, potažmo k tomu, aby Unie a její členské státy mohly úmluvu ratifikovat a plnit. V souladu se strategií a právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví, zejména pokud jde o odpady, by toto nařízení rovněž mělo obsahovat nová ustanovení, která přesahují rámec úmluvy.

Odůvodnění

Nové nařízení se nemá omezovat na přizpůsobení právních předpisů Unie úmluvě. Úmluva obsahuje některé aspekty, ve kterých může Unie postupovat rychleji, a položit tak základy dalšímu vývoji úmluvy.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Členské státy jsou podle Minamatské úmluvy považovány za rozvinuté země, přičemž Unie je vyspělá nejen svými právními předpisy, ale rovněž tím, že vlastní dostupné alternativní technologie; Unie by měla proto zavést co nejvíce možností a opatření navržených a poskytovaných Minamatskou úmluvou, aby tak vytyčila ambiciózní směr postupu pro všechny ostatní strany Minamatské úmluvy.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)    Mělo by být možné přijmout ještě další opatření na úrovni Unie, která by byla ambicióznější než ustanovení úmluvy, pokud budou umožňovat účinné a účelné snížení škodlivých účinků rtuti v souladu se stávajícími vědeckými poznatky. Unie by měla například prosazovat používání recyklované rtuti pro průmyslové účely.

Odůvodnění

Aby se snížila produkce rtuti ve světě a byl vyslán pozitivní signál, je třeba v Unii podporovat recyklaci a používání recyklované rtuti.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Zákaz vývozu rtuti vydaný v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 by měl být doplněn o omezení dovozu rtuti v závislosti na jejím zdroji, zamýšleném použitímístě původu. Vnitrostátní orgány určené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/201240 by měly plnit administrativní úkoly spojené s prováděním takovýchto omezení.

(10)  Zákaz vývozu rtuti vydaný v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 by měl být doplněn o zákaz dovozu rtuti za jinými účely než jako odpad k odstranění. Tato výjimka pro rtuť dováženou jako odpad k odstranění by měla platit do 31. prosince 2027. Komise by ve spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami měla mezitím podporovat a usnadňovat vytváření kapacit třetích zemí, pokud jde o zpracování rtuti. Vnitrostátní orgány určené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/201240 by měly plnit administrativní úkoly spojené s prováděním takových zákazů.

__________________

__________________

39  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 75).

 

40  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

40  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Měly by být zakázány vývoz, dovoz a výroba řady výrobků s přidanou rtutí, které mají v Unii a celém světě výrazný podíl na spotřebě rtutijejích sloučenin.

(11)  Měly by být postupně ukončovány vývoz, dovoz a výroba řady výrobků s přidanou rtutí, které nesplňují limity stanovené platnými unijními právními předpisy, přičemž konečným krátkodobým cílem by mělo být to, že všechny výrobky, do nichž byla záměrně přidána rtuť, by měly být zakázány; mezitím by mělo být přísně monitorováno pokračující využívání, které by mělo splňovat podmínky stanovené v článcích 34 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Toto nařízení by proto mělo mít dvojí právní základ, a to čl. 192 odst. 1 a článek 207 SFEU, jelikož usiluje jednak o ochranu životního prostředí a lidského zdraví, jednak o zajištění jednotného přístupu k obchodním aspektům prostřednictvím zákazu a omezení vývozu a dovozu rtuti, sloučenin rtuti a výrobků s přidanou rtutí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  S cílem snížit dovoz rtuti a uskladňování stabilizovaných nebo částečně stabilizovaných odpadů obsahujících rtuť by mělo být prosazováno používání recyklované rtuti, pokud je to možné.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Ve shodě s článkem 193 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by toto nařízení nemělo bránit členským státům v tom, aby zachovávaly nebo zaváděly přísnější ochranná opatření pod podmínkou, že taková opatření budou v souladu se Smlouvami a že o nich byla vyrozuměna Komise.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b)   Cílem tohoto nařízení je chránit lidské zdraví. Nemělo by tedy bránit vývozu, dovozu a výrobě homeopatických léčivých přípravků, pokud tyto přípravky jsou značně přínosné pro zdraví a pokud neexistují dostupné alternativní účinné látky bez obsahu rtuti. Pro účely tohoto nařízení by se s antroposofickými léčivými přípravky popsanými v úředním lékopise a připravenými homeopatickou metodou mělo zacházet stejně jako s homeopatickými léčivými přípravky.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Vzhledem k absenci příslušných dostupných bezrtuťových výrobních procesů by měly být stanoveny provozní podmínky pro výrobu methylátu nebo ethylátu sodného nebo draselného s použitím rtuti.

(14)  Výroba alkoholátů, při níž je využívána rtuť jako elektrolyt, by měla být postupně ukončena a co nejdříve nahrazena proveditelnými bezrtuťovými výrobními procesy. Vzhledem k absenci příslušných dostupných bezrtuťových výrobních procesů v případě methylátu nebo ethylátu draselného by měla být lhůta pro jejich postupné ukončení delší.cílem poskytnout průmyslu možnost investovat s dostatečným předstihem je mimoto nutné co nejdříve stanovit datum zákazu použití rtuti ve výrobě methylátu nebo ethylátu sodného nebo draselného.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Výroba nových výrobků s přidanou rtutí a jejich uvádění na trh, jakož i zavádění nových výrobních procesů založených na používání rtuti by v Unii zvýšilo spotřebu rtuti a jejích sloučenin a také emise této látky. Takovéto nové činnosti by proto měly být zakázány, ledaže by určité posouzení prokázalo, že by daná uplatnění přinesla významný environmentální a zdravotní užitek, kterého nelze dosáhnout technicky a ekonomicky realizovatelnými bezrtuťovými alternativami, protože žádné takové nejsou k dispozici.

(15)   Výroba nových výrobků s přidanou rtutí a jejich uvádění na trh, jakož i zavádění nových výrobních procesů založených na používání rtuti by v Unii zvýšilo spotřebu rtuti a jejích sloučenin a také emise této látky. Takovéto nové činnosti by proto měly být zakázány, ledaže by určité posouzení rizik a užitku prokázalo, že by daná uplatnění přinesla významný čistě environmentální a zdravotní užitek, kterého nelze dosáhnout technicky realizovatelnými bezrtuťovými alternativami, protože žádné takové nejsou k dispozici.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  K celosvětové spotřebě rtuti a celosvětovým emisím této látky přispívá do značné míry používání rtuti a jejích sloučenin při neprůmyslové těžbě zlata a při těžbě zlata v malém měřítku, které by proto mělo být regulováno.

(16)  K celosvětové spotřebě rtuti a celosvětovým emisím této látky přispívá do značné míry používání rtuti a jejích sloučenin při neprůmyslové těžbě zlata a při těžbě zlata v malém měřítku, což má škodlivé účinky jak na místní komunity, tak celosvětově, a proto by mělo být v Unii odstraněno a na mezinárodní úrovni regulováno. Odhaduje se, že těžba zlata v malém měřítku se provádí v 77 zemích. Celosvětově produkují těžaři, kteří se věnují těžbě v malém rozsahu, 20 % až 30 % veškerého vytěženého zlata. Unie by měla v rámci uvedené úmluvy vybízet všechny další strany této úmluvy k tomu, aby prostřednictvím přesného a důkladného výkaznictví vývozu a dovozu pečlivě sledovaly obchod s nadbytečnou rtutí určenou pro neprůmyslovou těžbu zlata a těžbu zlata v malém měřítku a aby sledovaly přenosy rtuti v odpadech.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Sledovatelnost odpadů obsahujících rtuť je zásadním úkolem, aby bylo zaručeno správné nakládání s těmito odpady a jejich odstraňování a bylo zabráněno jejich nezákonnému použití. Proto by měl být na úrovni Unie zaveden účinný systém sledovatelnosti po celou dobu procesu nakládání s odpady obsahujícími rtuť.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Členské státy a Unie by měly usilovat o snižování dopadu neprůmyslové těžby zlata a těžby zlata v malém měřítku, při nichž se využívá rtuť, na lidské zdraví a životní prostředí. Při navrhování politických řešení tohoto problému by Unie a členské státy měly zohlednit úlohu chudoby jakožto příčiny neprůmyslové těžby zlata a těžby zlata v malém měřítku. Cílem členských států by tudíž mělo být najít ekonomické alternativy k činnostem spjatým s neprůmyslovou těžbou zlata a těžbou zlata v malém měřítku. Unie by se měla navíc pevně zavázat ke spolupráci s ostatními stranami úmluvy a k poskytování technické pomoci těmto stranám.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16c)  Při navrhování politických řešení problému používání rtuti při neprůmyslové těžbě zlata a těžbě zlata v malém měřítku by členské státy měly současně se snahou vyřešit ekonomické a sociální otázky vyvíjet i úsilí o ochranu společenství před zločineckými strukturami zapojenými do neprůmyslové těžby zlata a těžby zlata v malém měřítku a měly by hledat způsoby, jak bojovat proti nezákonné těžbě obecně.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16d)  Členské státy, na jejichž území se provádí neprůmyslová těžba zlata a těžba zlata v malém měřítku, při nichž se využívá rtuť, by měly vypracovat národní akční plán, což mimo jiné vyžaduje i ustanovení čl. 7 odst. 3 úmluvy.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16e)  S cílem upozornit na problém používání rtuti při neprůmyslové těžbě zlata a těžbě zlata v malém měřítku a umožnit spotřebitelům informované rozhodování by Unie měla učinit nezbytné kroky k tomu, aby mezi ostatními stranami úmluvy prosazovala vytvoření systému označování zlata, které bylo vytěženo bez použití rtuti.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16f)   Používání a přeprava rtuti s sebou nesou zdravotní a environmentální rizika. V zájmu sledování použití rtuti při neprůmyslové těžbě zlata a těžbě zlata v malém měřítku by Komise měla vybízet strany úmluvy k vyvinutí celosvětového nástroje pro sledování. Komise by měla usilovat o to, aby vzorem pro tento nový sledovací nástroj, pokud jde o jeho výkonnost a účinnost, byl evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Ve stomatologii by se měl povinně používat amalgám v kapslové formě a zařízení by měla být povinně vybavena separátory amalgámu, aby byli zubní lékaři a pacienti chráněni před expozicí rtuti a aby se zajistilo, že vznikající odpady obsahující rtuť nebudou vypouštěny do životního prostředí, ale budou shromažďovány a bude s nimi řádně naloženo. Vzhledem k velikosti podnikůodvětví zubního lékařství, kterých se tato změna týká, je záhodno stanovit dostatečně dlouhou dobu pro přizpůsobení se tomuto novému ustanovení.

(17)  Do úplného ukončení používání rtuti ve stomatologii by se měl povinně používat amalgám v kapslové formě a zařízení by měla být povinně vybavena separátory amalgámu s minimální účinností pro zadržování, které jsou v Unii již rozšířeny, aby byli zubní lékaři a pacienti chráněni před expozicí rtuti a aby se zajistilo, že vznikající odpady obsahující rtuť nebudou za žádných okolností vypouštěny do životního prostředí, ale budou shromažďovány a bude s nimi řádně a zákonným způsobem naloženo. Aby byla zajištěna účinnost separátorů amalgámu, měly by být na úrovni Unie zajištěny minimální požadavky, pokud jde o výkonnost daných zařízení a o nakládání zubních lékařů s amalgámovými odpady, a rovněž by měla být zajištěna školení zubních lékařů. V zájmu ochrany zubních lékařů, pacientů a životního prostředí před expozicí rtuti by mělo být používání zubního amalgámu v Unii postupně ukončeno, jak tomu již je v některých evropských zemích.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Osvěta a výchova k péči o zdraví dutiny ústní a chrupu je nejúčinnější způsob, jak zabránit vzniku kazů a snížit tak nutnost provádět zubní rekonstrukce, například s použitím zubního amalgámu. Členské státy by měly propagovat ústní a zubní hygienu, například stanovením vnitrostátních cílů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)   Strany úmluvy se zavázaly přijmout opatření na podporu profesních organizací a stomatologických škol, které by vyučovaly a školily stomatologické pracovníky a studenty v oblasti bezrtuťových alternativ pro zubní rekonstrukce a v oblasti podpory osvědčených postupů; tato opatření by měla být zohledněna při přezkumu směrnice 2005/36/ES Evropského parlamentu a Rady1a.

 

__________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17c)  Členské státy by měly být vyzývány k podpoře vzdělávání studentů a zubních lékařů v tom, jaké jsou alternativní možnosti bez použití rtuti, zejména pro ohrožené skupiny, jako jsou těhotné ženy a děti, a na druhé straně ke stimulaci výzkumu a inovací v oblasti zdraví dutiny ústní a chrupu za účelem zlepšení vědomostí o existujících materiálech a technikách rekonstrukce zubů a vývoje nových materiálů.

Odůvodnění

Je třeba stimulovat výzkum materiálů k rekonstrukci zubů, zejména pokud se jedná o nové materiály, o nichž se ještě velmi málo ví a není možné provést úplnou analýzu rizik. Jedná se o jedno z doporučení úmluvy.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)   Většina kritérií, která jsou stanovena ve směrnici Rady 1999/31/ES pro dočasné skladování odpadu obsahujícího rtuť, by měla platit pro trvalé ukládání odpadu obsahujícího rtuťpodzemních úložištích. Uplatnitelnost některých těchto kritérií by se měla odvíjet od konkrétních charakteristik každého podzemního úložiště, o čemž rozhodnou příslušné orgány členských států odpovědné za provádění směrnice 1999/31/ES.

(18)  Vzhledem k nebezpečným vlastnostem rtuti, její vysoké tržní hodnotě a jejímu kompaktního objemu, kvůli nimž je rtuť zajímavá z hlediska získávání na černém trhu, by kritéria pro dočasné skladování měla být jiná, než jsou kritéria pro její trvalé odstranění. S cílem zajistit dlouhodobé bezpečné odstranění rtuti by mělo být zakázáno trvalé odstranění kovové rtuti, která by před takovým odstraněním měla být přeměněna na síran rtuťnatý v maximálně nezvratné formě. Pokud je odpad s obsahem rtuti poté, co byla rtuť přeměněna na síran rtuťnatý, stejně bezpečný jako po solidifikaci, není zapotřebí žádného dalšího zpracování. Tento postup by rovněž zajistil nedostupnost rtuti jako komodity. Podle odhadů vznikne v Unii do roku 2017 přes 6 000 tun odpadní kovové rtuti, a to zejména v důsledku povinného vyřazování rtuťových článků ve výrobě chloru a alkalických hydroxidů v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 2013/732/EU41a. Vzhledem k omezené dostupné kapacitě pro provedení přeměny odpadní kapalné rtuti by mělo být nadále podle tohoto nařízení povoleno dočasné skladování kapalných odpadů obsahujících rtuť po dobu postačující k tomu, aby byla zajištěna přeměna všeho takového odpadu, ale pouze v nadzemních zařízeních.

__________________

__________________

41 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

 

 

41a Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/732/EU ze dne 9. prosince 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu chloru a alkalických hydroxidů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (Úř. věst. L 332, 11.12.2013, s. 34).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Musí být vyloučeno trvalé odstraňování kovové rtuti považované za odpad, která předtím nebyla zpracována, a to z důvodů rizika, jež takové odstraňování představuje, jelikož kovová rtuť je v kapalném stavu velmi nebezpečnou látkou. Před trvalým odstraněním odpadu obsahujícího rtuť by se za účelem snížení těchto rizik a podle ustanovení článku 6 směrnice 1999/31/ES měly provést příslušné úkony přeměny síry na síran rtuťnatý a její solidifikace. Trvalé odstranění odpadu obsahujícího rtuť by mělo být povoleno pouze poté, co byla provedena přeměna rtuti na síran rtuťnatý a solidifikace.

Odůvodnění

Kovová rtuť je kapalná, což přináší větší rizika pro nakládání s ní jako s odpadem, než kdyby byla pevná. Směrnice 1999/31/ES zakazuje přijímat na skládky kapalný odpad. Analogicky a vzhledem k nebezpečným vlastnostem odpadu obsahujícího rtuť by totéž mělo platit i pro odpad obsahující rtuť. S cílem minimalizovat rizika by trvalé ukládání mělo být povoleno v případě, že odpad obsahující rtuť předtím prošel procesem stabilizace a solidifikace.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b)  Kontaminované lokality přispívají k opětovným únikům a emisím a k uvolňování rtuti do ovzduší, půdy a vodních zdrojů. Vzhledem k tomu, že o opuštěných kontaminovaných lokalitách chybí komplexní informace, je nezbytné vytvořit seznam a pokyny pro nakládání s veškerými kontaminovanými lokalitami v Unii. Aby bylo možné toto uskutečnit, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o stanovení metod a přístupů ekologicky udržitelného nakládání s lokalitami kontaminovanými rtutí nebo jejími sloučeninami a jejich sanaci, a to v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18c)  Jakýkoli způsob spalování odpadu obsahujícího rtuť by měl být zakázán, neboť to není slučitelné se zpracováním tohoto odpadu způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Aby bylo možné přizpůsobit se nejnovějším inovacím a technickému pokroku, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o zákaz či povolování nových výrobků a postupů využívajících rtuť.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení, pokud jde o zakázání či povolení nových výrobků a procesů využívajících rtuť a o povinnosti podávat informace, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201142.

vypouští se

__________________

 

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví opatření a podmínky, pokud jde o obchod se rtutí, se sloučeninami rtuti, se směsmi a s výrobky s přidanou rtutí, o jejich výrobu, používání a prozatímní ukládání a o nakládání s odpadem obsahujícím rtuť.

Toto nařízení stanoví opatření a podmínky, pokud jde o obchod se rtutí, se sloučeninami rtuti, se směsmi a s výrobky s přidanou rtutí, o jejich výrobu, používání a ukládání a o nakládání s odpadem obsahujícím rtuť s cílem zajistit vysokou míru ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí před rtutí. Členské státy mohou v případě potřeby uplatňovat přísnější požadavky, než jsou požadavky stanovené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  „sloučeninou rtuti“ jakákoli látka skládající se z atomů rtuti a jednoho nebo více atomů jiného chemického prvku, která může být rozložena na odlišné složky pouze chemickými reakcemi;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.   „dočasným skladováním“ skladování rtuti nebo sloučenin rtuti, které byly označeny za odpad obsahující rtuť, po omezenou dobu před tím, než jsou nejlepšími dostupnými technologiemi přeměny na síran rtuťnatý, solidifikovány a trvale odstraněny.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení prvního pododstavce se nepoužije na vývoz sloučenin rtuti uvedených v příloze I pro účely laboratorního výzkumu.

Ustanovení prvního pododstavce se nepoužije na vývoz sloučenin rtuti uvedených v příloze I pro účely laboratorního výzkumu a v případech, kdy jsou tyto sloučeniny používány jako účinné látky při výrobě homeopatických léčivých přípravků, jak stanoví čl. 1 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES1a.

 

__________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zakazuje se dovoz rtuti a směsí uvedených v příloze I za účelem jiným, než je jejich odstranění jakožto odpadu.

1.  Zakazuje se dovoz rtuti, sloučenin rtuti a směsí uvedených v příloze I.

 

Ustanovení prvního pododstavce se nepoužije na vývoz sloučenin rtuti uvedených v příloze I v případech, kdy jsou tyto sloučeniny používány jako účinné látky při výrobě homeopatických léčivých přípravků, jak stanoví čl. 1 odst. 5 směrnice 2001/83/ES.

Odchylně od ustanovení prvního pododstavce může být dovoz povolen v kterékoli z následujících situací:

Odchylně od ustanovení prvního pododstavce je dovoz rtuti, sloučenin rtuti a směsí uvedených v příloze I za účelem odstranění jakožto odpadu povolen do 31. prosince 2027. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17, aby změnila toto nařízení tak, že platnost uvedené odchylky prodlouží, a to s přihlédnutím k závěrům zprávy uvedeným v pododstavci 5.

  vyvážející země je stranou úmluvy a vyvážená rtuť nepochází z primární těžby rtuti, jak stanoví čl. 3 odst. 3 a 4 úmluvy,

Komise ve spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami podpoří a usnadní rozvoj, přenos a šíření aktuálních alternativních technologií šetrných k životnímu prostředí v rozvojových zemích, které patří ke stranám úmluvy, a přístup k těmto technologiím, zejména v nejméně rozvinutých zemí. Komise určí finanční a technické prostředky na pomoc při budování kapacit a přenosu technické pomoci podle závazků vyplývajících z úmluvy v souvislosti se všemi oblastmi a fázemi zpracování rtuti, včetně odstraňování rtuti jakožto odpadu.

  vyvážející země není stranou úmluvy, ale poskytla potvrzení, že rtuť nepochází z primární těžby rtuti ani z průmyslu výroby chloru a alkalických hydroxidů, a dovážející členský stát udělil k dovozu písemný souhlas.

Komise do 1. ledna 2026 předloží zprávu o provádění a proveditelnosti, v níž posoudí pomoc při budování kapacit a technickou pomoc poskytovanou Unií, jejími členskými státy a zúčastněnými stranami třetím zemím a zhodnotí, zda situace v různých regionech umožňuje regionální zpracovávání rtuti jakožto odpadu.

 

Odchylně od ustanovení prvního pododstavce je dovoz recyklované rtuti do Unie povolen do ... [tři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

Komise do ... [18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání recyklované rtuti v Unii, o dostupnosti recyklované rtuti a odhadech poptávky po recyklované rtuti v budoucnosti vycházejících z trendů a závazků vyplývajících z tohoto nařízení a případně přiloží legislativní návrh na prodloužení odchylky týkající se dovozu recyklované rtuti.

 

Dovoz recyklované rtuti je povolen pouze tehdy, pokud vyvážející země je stranou úmluvy a pokud hospodářský subjekt dodal osvědčení o životním cyklu recyklované rtuti a recyklace byla provedena v oprávněných zařízeních pro recyklaci v souladu s normami Unie.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž by byly dotčeny přísnější požadavky stanovené v jiných příslušných právních předpisech Unie, zakazuje se v Unii od 1. ledna 2021 vývoz, dovoz a výroba výrobků s přidanou rtutí uvedených v příloze II.

1.  Aniž by byly dotčeny přísnější požadavky stanovené v jiných příslušných právních předpisech Unie, zakazuje se v Unii vývoz, dovoz a výroba výrobků s přidanou rtutí uvedených v příloze II, a to od dat, které jsou v ní stanoveny.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise vypracuje do 1. ledna 2018 seznam výrobků s přidanou rtutí dovážených, vyvážených nebo vyrobených v Unii, které nejsou uvedeny v příloze II.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–   výrobky pro výzkum, kalibraci nástrojů a pro použití jako referenční standard.

–  výrobky pro výzkum a pro použití jako referenční standard.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.   Na základě seznamu vypracovaného podle odstavce 1a a v souladu s článkem 17 je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, aby změnila přílohu II a zakázala tak výrobu, dovoz a vývoz výrobků s přidanou rtutí do 1. ledna 2020.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Komise provede odborné posouzení používání rtuti při výrobě vakcín, o němž se rovněž zmiňuje Rada ve svých závěrech ze dne 24. června 2005 a usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2006, aby jej zhodnotila s cílem dosáhnout omezení tohoto způsobu použití rtuti nebo jeho úplného zákazu, pokud existují vhodné a bezpečné alternativy, a dále aby podporovala výzkum schůdných možností, jak v budoucnu dodávat do rozvojových zemí vícedávkové vakcíny neobsahující thiomersal.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17 za účelem stanovení požadavků na environmentálně šetrné prozatímní ukládání rtuti a sloučenin rtuti, které přijme konference stran úmluvy, v případech, kdy bude Unie dotčené rozhodnutí podporovat.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17, aby mohla doplnit toto nařízení za účelem stanovení požadavků na environmentálně šetrné prozatímní ukládání rtuti a sloučenin rtuti, které přijme konference stran úmluvy.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. – 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Do ... [rok od vstupu tohoto nařízení v platnost] vyrozumí hospodářské subjekty příslušné orgány o všech jejich stávajících výrobcích a výrobních procesech, které obsahují nebo při nichž se používá rtuť a/nebo sloučeniny rtuti, a předají jim mimo jiné údaje jak o celkovém množství rtuti a/nebo sloučenin rtuti, tak i o množství rtuti a/nebo sloučenin rtuti na jeden produkt, které bylo použito v předchozím roce.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zakazuje se výroba výrobků s přidanou rtutí nezahrnutých do žádného známého použití před 1. lednem 2018 a jejich uvádění na trh.

1.  Zakazuje se výroba výrobků s přidanou rtutí, o nichž příslušné orgány nebyly vyrozuměny do... [rok od vstupu tohoto nařízení v platnost], a jejich uvádění na trh.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zakazují se výrobní procesy využívající rtuť a/nebo sloučeniny rtuti a neexistující před 1. lednem 2018.

2.  Zakazují se výrobní procesy využívající rtuť a/nebo sloučeniny rtuti, o nichž příslušné orgány nebyly vyrozuměny do... [rok od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Tento odstavec se nevztahuje na procesy, při kterých se vyrábějí a/nebo používají jiné výrobky s přidanou rtutí, než jsou výrobky spadající pod odstavec 1.

 

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2, hodlá-li hospodářský subjekt vyrábět nový výrobek s přidanou rtutí a/nebo takový výrobek uvádět na trh nebo hodlá-li uplatňovat nový výrobní proces, vyrozumí o tom příslušné orgány členského státu a poskytne jim:

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 – a výhradně v případě, kdy by nový výrobek s přidanou rtutí nebo nový výrobní proces poskytoval významný zdravotní přínos a nebyly-li by k dispozici žádné technicky realizovatelné bezrtuťové alternativy, které by poskytovaly tytéž výhody – hodlá-li hospodářský subjekt vyrábět nový výrobek s přidanou rtutí a/nebo takový výrobek uvádět na trh nebo hodlá-li uplatňovat nový výrobní proces, vyrozumí o tom příslušné orgány členského státu a poskytne jim:

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – odrážka -1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

–  důkazy prokazující, že neexistují technicky realizovatelné bezrtuťové alternativy, které by poskytovaly významný čistý environmentální a zdravotní užitek;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  posouzení jeho environmentálních a zdravotních rizik,

–  posouzení jeho environmentálních a zdravotních rizik a přínosů,

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  podrobný popis způsobu, jakým musí být daný postup či výrobek vyráběn, používán a provozován, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

–  podrobný popis způsobu, jakým musí být daný postup či výrobek vyráběn, používán a provozován a po použití jako odpad odstraněn, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Po oznámení dotčeným členským státem ověří Komise zejména to, zda bylo prokázáno, že by předmětný nový výrobek s přidanou rtutí či nový výrobní proces přinesl významný environmentální a zdravotní užitek, kterého nelze dosáhnout technicky a ekonomicky realizovatelnými bezrtuťovými alternativami, protože žádné takové nejsou k dispozici.

4.  Po oznámení dotčeným členským státem ověří Komise zejména to, zda bylo prokázáno, že by předmětný nový výrobek s přidanou rtutí či nový výrobní proces přinesl významný environmentální a zdravotní užitek, kterého nelze dosáhnout technicky a ekonomicky realizovatelnými bezrtuťovými alternativami, protože žádné takové nejsou k dispozici.

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí, ve kterých stanoví, zda se příslušný nový výrobek s přidanou rtutí nebo nový výrobní proces povoluje.

Komise přijme podle článku 17 akty v přenesené působnosti, které doplní toto nařízení, ve kterých stanoví, zda se příslušný nový výrobek s přidanou rtutí nebo nový výrobní proces povoluje.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 18 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy, na jejichž území jsou ve větší než nevýznamné míře provozovány neprůmyslová těžba zlata a těžba zlata v malém měřítku, jakož i zpracovávání musí:

Členské státy, na jejichž území jsou provozovány neprůmyslová těžba zlata a těžba zlata v malém měřítku, jakož i zpracovávání, při nichž se používá rtuť nebo její sloučeniny, musí:

-  podniknout kroky, aby se při této těžbě a tomto zpracovávání omezilo, a je-li to možné, odstranilo používání rtuti a sloučenin rtuti a došlo ke snížení,je-li to možné, k odstranění souvisejících emisíúniků rtuti do životního prostředí,

-  odstranit používání rtuti a sloučenin rtuti při této těžbětomto zpracování, jakož i související emiseúniky rtuti do životního prostředí,

-  vypracovat a provést národní plán v souladu s přílohou IV.

-  vypracovat a provést národní plán v souladu s přílohou IV.

 

Komise pobídne strany úmluvy k tomu, aby vytvořily celosvětový nástroj sledování, aby bylo používání rtuti pro účely neprůmyslové těžby zlata a těžby zlata v malém měřítku pod dohledem.

 

Komise bude podporovat to, aby strany úmluvy vytvořily a provedly systém označování, který bude rozvíjet informovanost spotřebitelů na celém světě, pokud jde o dostupnost zlata vytěženého bez použití rtuti.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zubní amalgám se od 1. ledna 2019 smí používat jen v kapslové formě.

1.  Zubní amalgám se od [jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost] smí používat jen v předem dávkované kapslové formě.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Od ...[ jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost] bude zakázáno použití zubního amalgámu v jakékoli formě pro léčbu těhotných a kojících žen nebo jedinců, již jsou ošetřováni s mléčnými zuby.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Používání zubního amalgámu bude do 31. prosince 2022 zakázáno.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Stomatologická zařízení musí být od 1. ledna 2019 vybavena separátory amalgámu za účelem zachycování a sběru částic amalgámu. Tyto separátory musí být udržovány tak, jak je zapotřebí k zajištění vysoké míry záchytu.

2.  Stomatologická zařízení musí být od ...[jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost] vybavena separátory amalgámu za účelem zachycování a sběru veškerých částic amalgámu včetně těch obsažených v použité vodě. Tyto separátory musí být udržovány tak, jak je zapotřebí k zajištění vysoké a stálé úrovně záchytu alespoň 95 % amalgámových částic.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Odchylně od odstavce 1b bude používání zubního amalgámu nadále povoleno pro specifické zdravotní potřeby a pouze tehdy, bude-li to nezbytně nutné z důvodů týkajících se pacientova zdraví a nebude-li dostupná žádná uspokojivá alternativa.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Bez ohledu na odstavce 1 až 2a mohou členské státy v souladu s článkem 193 SFEU dále omezit používání zubního amalgámu.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.   Členské státy do ...[dvou let od vstoupení tohoto nařízení v platnost] určí, jak zamýšlejí provést postupné vyřazení zubního amalgámu podle odstavců 1a a 1b, a rovněž stanoví své národní cíle pro zdraví ústní dutiny a sdělí, jak zamýšlejí provést zmíněné vyřazení, a tyto cíle Komisi.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Zubní lékaři jsou odpovědni za správné uchovávání a odstranění svých odpadů a musí zajistit, že se tyto etapy uskuteční za podmínek šetrných k životnímu prostředí. Musí zajistit, aby poskytovatelé služeb, kteří odvážejí jejich odpady, postupovali v souladu s platnými právními předpisy.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Kapitola IV – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ukládání a odstraňování odpadu obsahujícího rtuť

Ukládání a odstraňování odpadu obsahujícího rtuť a kontaminovaných míst

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno rozhodnutí Komise 2000/532/ES44, za odpad se považuje a odstraňuje se v souladu se směrnicí 2008/98/ES způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a nepoškozuje životní prostředí:

Za odpad se považuje a odstraňuje se v souladu se směrnicí 2008/98/ES způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a nepoškozuje životní prostředí:

__________________

 

44 Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).

 

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 12 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hlášení informací o odpadu obsahujícím rtuť a pocházejícím z velkých zdrojů

Odstraňování odpadu obsahujícího rtuť

Odůvodnění

Toto opatření týkající se hlášení informací nevychází z velikosti zdroje, ale z objemu emisí a úniků. Je třeba zahrnout rovněž přenos odpadu i přenos odpadu z kontaminovaných lokalit.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Společnosti působící v průmyslových odvětvích uvedených v písmenech a), b) a c) článku 11 zašlou každý rok do 31. května příslušným orgánům dotčených členských států údaje o celkovém množství odpadu obsahujícího rtuť, které je uskladněno v každém zařízení a které bylo odesláno do jednotlivých zařízení pro dočasné skladování nebo trvalé uložení, informace o umístění těchto úložišť a jejich kontaktní údaje.

1.  Společnosti působící v průmyslových odvětvích uvedených v písmenech a), b) a c) článku 11 zašlou každý rok do 31. května příslušným orgánům dotčených členských států údaje o celkovém množství odpadu obsahujícího rtuť a obsahu rtuti v tomto odpadu, který je uskladněn v každém zařízení a který byl odeslán do jednotlivých zařízení pro dočasné skladování, zařízení na přeměnu a solidifikaci a zařízení na konečné uložení, informace o umístění těchto úložišť a jejich kontaktní údaje.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise přijme do 30. června 2018 v souladu s článkem 17 akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení, které vytvoří sledovací nástroj, aby registroval informace týkající se převozů odpadu z kontaminovaných lokalit. Kde práh celkového množství rtuti a sloučenin rtuti ve vyprodukovaném odpadu překročí 5 kg za rok, provozovatel dekontaminace nebo správní orgán kontaminovaných lokalit použije tento sledovací nástroj a bude každoročně sdělovat množství odpadu obsahujícího rtuť a informace o obsahu rtuti v něm;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12 a (nový)

 

Kontaminovaná místa

 

1.  Členské státy do ... [1 roku od vstupu tohoto nařízení v platnost] určí lokality kontaminované rtutí nebo sloučeninami rtuti na svém území, předají seznam těchto lokalit Komisi a určí povahu kontaminace.

 

2.  Komise přijme do 30 června 2018 v souladu s článkem 17 akty v přenesené pravomoci, které doplňují toto nařízení tím, že stanoví metody a přístupy ekologicky udržitelného nakládání s lokalitami kontaminovanými rtutí nebo jejími sloučeninami a jejich sanaci. Tyto akty zahrnují:

 

a)  zapojení veřejnosti;

 

b)  posouzení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí;

 

c)  opatření na dekontaminaci při zohlednění různých vnitrostátních přístupů k dekontaminaci;

 

d)  posouzení výstupů.

 

3.  Do 1. ledna 2020 členské státy přijmou a předloží Komisi své vnitrostátní strategie pro dekontaminaci určených lokalit na svém území. Tyto strategie mohou být zahrnuty do vnitrostátních dekontaminačních strategií, které pokrývají více látek.

 

4.  Komise do ... [18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] zřídí seznam lokalit kontaminovaných rtutí nebo sloučeninami rtuti a do 1. června 2021 do něj budou zahrnuty i vnitrostátní strategie. Tyto informace budou veřejně přístupné na internetu. Komise monitoruje provádění vnitrostátních strategií.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. - 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Odpad obsahující rtuť bude trvale odstraněn způsobem šetrným k životnímu prostředí podle technických pokynů k basilejské úmluvě a podle následujících podmínek:

 

a)  před odstraněním odpadu obsahujícího rtuť se provede jeho přeměna na síran rtuťnatý a jeho solidifikace za použití nejlepších dostupných technologií; a

 

b)  odpad obsahující rtuť se odstraní v solných dolech, které jsou uzpůsobeny k odstraňování rtuti, nebo v hlubokých podzemních úložištích uvnitř skalních útvarů, která poskytují rovnocennou nebo vyšší úroveň bezpečnosti a zadržení než zmiňované solné doly. Odpad obsahujícího rtuť je rozdělen do dávek na odstranění a umístěn v skladovacím prostoru, který je zapečetěn a není ponechán otevřený déle než šest měsíců; nebo

 

 

 

c)  odpad obsahující rtuť se odstraní v nadzemních zařízeních nebo v licencovaných podpovrchových zařízeních, která jsou vyčleněna a uzpůsobena k trvalému odstraňování odpadu obsahujícího rtuť a která poskytují rovnocennou nebo vyšší úroveň bezpečnosti a zadržení než zmiňované solné doly; a

 

d)  konkrétní požadavky na dočasné skladování odpadu obsahujícího rtuť, které jsou stanoveny v první, třetí, páté a šesté odrážce oddílu 8 přílohy I a v příloze II směrnice Rady 1999/31/ES1a, se vztahují i na zařízení k trvalému odstranění pro solidifikovaný síran rtuťnatý; a

 

e)  konkrétní požadavky na dočasné skladování odpadu obsahujícího rtuť, které jsou stanoveny v druhé a čtvrté odrážce oddílu 8 přílohy I a v oddíle 6 přílohy III směrnice Rady 1999/31/ES1a, se vztahují i na zařízení k trvalému odstranění pro solidifikovaný síran rtuťnatý, kde to příslušné orgány členských států odpovědné za provádění dané směrnice uznají za vhodné.

 

_________________

 

1a Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. - 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a.  Do 31. prosince 2018 vypracuje Komise zprávu týkající se posouzení bezpečnosti různých alternativ pro trvalé odstraňování odpadu obsahujícího rtuť zmíněných v odstavci 3 včetně nadzemního, podpovrchového a podzemního. V této zprávě zohlední rizika a přínosy všech možností. Na základě závěrů této zprávy Komise určí a předloží kritéria týkající se stálého odstranění odpadu obsahujícího rtuť. Do 31. prosince 2019 Komise případně předloží legislativní návrhy s cílem zavést tato kritéria v přílohách směrnice 1999/31/ES a na změny tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Odchylně od čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 1999/31/ES lze odpad obsahující rtuť ukládat jedním z následujících způsobů:

1.  Odchylně od odst. -1 a písm. a) čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 1999/31/ES lze odpad obsahující rtuť dočasně ukládat v kapalné podobě v očekávání její přeměny na síran rtuťnatý a solidifikaci, po dobu až tří let poté, co se stane odpadem, za splnění konkrétních požadavků na dočasné skladování odpadu obsahujícího rtuť, které jsou stanoveny v přílohách I, II a III uvedené směrnice za těchto podmínek:

a)  odpad lze dočasně uskladňovat na více než jeden rok nebo trvale ukládat v solných dolech, které jsou uzpůsobeny k odstraňování rtuti, nebo v hlubokých podzemních úložištích uvnitř skalních útvarů, která poskytují rovnocennou úroveň bezpečnosti a zadržení jako zmiňované solné doly;

a)  dochází k tomu pouze v licencovaných nadzemních úložištích, která jsou zvlášť určena a vybavena pro dočasné skladování rtuti v blízkosti buď posledního uživatele rtuti nebo hospodářského subjektu, který provede přeměnu na síran rtuťnatý a solidifikaci; a

b)  odpad lze dočasně uskladňovat v nadzemních úložištích, která jsou k tomuto účelu zvlášť určena a vybavena.

b)  doprovází jej plán této přeměny na síran rtuťnatý, solidifikaci a stálé odstranění odpadu obsahujícího rtuť včetně časového rámce.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Konkrétní požadavky na dočasné skladování odpadu obsahujícího rtuť, které jsou stanoveny v přílohách I, IIIII směrnice 1999/31/ES, se vztahují na zařízení k trvalému ukládání zmiňovaná v odst. 1 písm. a) tohoto článku, a to za následujících podmínek, které jsou vymezeny v těchto přílohách uvedené směrnice:

2.  Provozovatelé zařízení pro dočasné uskladnění nebo přeměnu na síran rtuťnatýsolidifikaci odpadu obsahujícího rtuť zavedou v rámci udržování záznamů vyžadovaných podle čl. 35 směrnice 2008/98/ES registr obsahující tyto informace:

a)  použije se příloha I oddíl 8 (první, třetí a pátá odrážka) a příloha II směrnice 1999/31/ES;

a)  a) u každého přijatého nákladu odpadu obsahujícího rtuť:

 

i)  původ a množství obdržených odpadů obsahujících rtuť;

 

ii)  jméno a kontaktní údaje dodavatele a vlastníka dočasně uloženého odpadu.

b)  příloha I oddíl 8 (druhá, čtvrtá a šestá odrážka) a příloha III oddíl 6 směrnice 1999/31/ES se použije jen tehdy, pokud to příslušné orgány členských států odpovědné za provádění uvedené směrnice považují za vhodné.

b)  u každého nákladu stabilizovaných odpadů obsahujících rtuť opouštějícího zařízení:

 

i)  množství odpadu obsahujícího rtuť, který je přeměněn na síran rtuťnatý a solidifikován, a jeho obsah rtuti;

 

ii)  místo určení a zamýšlené operace odstranění obsahujícího rtuť, který je přeměněn na síran rtuťnatý a solidifikován;

 

iii)  osvědčení provozovatele, který provede trvalé odstranění odpadu obsahujícího rtuť přeměněného na síran rtuťnatý a solidifikovaného , jak je uvedeno v odstavci 2a;

 

c)  pro každou zásilku odpadu obsahujícího rtuť opouštějící zařízení pro dočasné uskladnění:

 

i)  množství odpadu obsahujícího rtuť a jeho obsah rtuti;

 

ii)  místo určení a zamýšleného odstraňování odpadní rtuti;

 

iii)  osvědčení provozovatele, který provede dočasné uložení odpadu obsahujícího rtuť;

 

d)  množství odpadů obsahujících rtuť uskladněných v zařízení na konci každého měsíce.

 

Provozovatel zařízení předá rejstřík orgánu, který dotyčný členský stát určí, každý rok do 31. ledna.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Provozovatelé zařízení, která mají provádět trvalé uskladnění odpadů obsahujících rtuť, musí v okamžiku, kdy je provedena operace odstranění, vydat osvědčení potvrzující, že celý náklad odpadů obsahujících rtuť byl trvale odstraněn v souladu s tímto nařízením a se směrnicí 1999/31/ES. Toto osvědčení musí obsahovat informace o místu odstranění.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Jakýkoli způsob spalování odpadu obsahujícího rtuť se zakazuje.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Členské státy, v nichž mají sídlo společnosti nabízející technologii přeměny, budou podporovat využívání technologií přeměněny odpadu obsahujícího kapalnou rtuť na síran rtuťnatý ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d.  Nejpozději 1. ledna 2019 Komise s ohledem na ustanovení tohoto nařízení a platných právních předpisů Unie vytvoří nástroj, jenž zajistí, aby byla zaručena vysledovatelnost odpadů obsahujících rtuť po celou dobu příslušného procesu a u všech aktérů do něj zapojených.

 

Tento nástroj povede evidenci vstupů a výstupů odpadů obsahujících rtuť od každého z aktérů zapojených do celého procesu, zejména původců odpadů, subjektů odvážejících odpady, provozovatelů dočasného uskladnění, provozovatelů zařízení na stabilizaci a subjektů odpovídajících za trvalé uskladnění. V nástroji bude uvedeno množství odpadů obsahujících rtuť, které měly v držení jednotlivé osoby a subjekty ve všech etapách procesu.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2e.  Do 1. ledna 2019 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, zda je třeba změnit délku období stanoveného v odstavci 1 pro dočasné uskladňování rtuti. Komise může ke své zprávě případně připojit legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí v případech, kdy dojde k porušení tohoto nařízení, a podniknou veškerá opatření, která jsou potřebná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Do [xxx] oznámí členské státy tato ustanovení Komisi, kterou rovněž bezodkladně vyrozumí o veškerých následných změnách, které se těchto ustanovení dotknou.

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí v případech, kdy dojde k porušení tohoto nařízení, a podniknou veškerá opatření, která jsou potřebná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí do data vstupu tohoto nařízení v platnost Komisi daná pravidla a daná opatření a neprodleně ji oznámí veškeré následné změny, které se jich týkají.

Odůvodnění

Trestné činy proti životnímu prostředí jsou závažným a rostoucím problémem, který je nutno řešit na evropské úrovni. Velmi často mají přeshraniční charakter. V EU trestné činy proti životnímu prostředí zahrnují skutky, jež porušují právní předpisy týkající se životního prostředí a působí značnou škodu či riziko pro životní prostředí a lidské zdraví. Mezi nejznámější oblasti trestných činů proti životnímu prostředí patří nezákonné emise nebo vypouštění látek do vzduchu, vody nebo půdy, nebo nezákonné ukládání odpadů. Úroveň sankcí za konkrétní trestné činy proti životnímu prostředí se mezi různými členskými státy i mezi směrnicemi a nařízeními značně liší.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informace, které jsou nutné k tomu, aby Unie a členské státy dostály své povinnosti, pokud jde o podávání zpráv, stanovené v článku 21 Minamatské úmluvy;

b)  informace, které jsou nutné k tomu, aby Unie a členské státy dostály své povinnosti, pokud jde o podávání zpráv, stanovené v článcích 8, 9 a 21 úmluvy;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  souhrn informací shromážděných v souladu s článkem 12;

c)  souhrn informací shromážděných v souladu s článkem 12 a čl. 13 odst. 2;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  soupis jednotlivých zásob rtuti přesahujících 50 tun a nacházejících se na jejich území, a jsou-li členské státy uvědomeny, soupis zdrojů nabídky rtuti vytvářejících zásoby přesahující 10 tun ročně.

d)  soupis zásob a lokalit s výskytem rtuti, sloučenin rtuti nebo odpadní rtuti přesahujících kumulativně 50 tun a nacházejících se na jejich území, jakož i množství rtuti, sloučenin rtuti nebo odpadní rtuti v každé lokalitě;

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  seznam zdrojů dodávek rtuti vytvářejících roční zásoby přesahující 10 tun.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy budou Komisi informovat prostřednictvím veřejného unijního rejstříku o množství odstraněného odpadu obsahujícího rtuť a o příslušné lokalitě a o ujištění o tom, že s tímto odpadem se zachází způsobem šetrným k životnímu prostředí.

 

Členské státy rovněž zaznamenají veškerý pohyb rtuti a sloučenin rtuti mezi průmyslovými zařízeními v daném členském státě a informují o něm Komisi.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí, aby pro tyto dotazníky stanovila vzor a aby členským státům dala k dispozici nástroj pro podávání zpráv elektronickou cestou.

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí s cílem pro tyto dotazníky stanovit vzor tak, aby členským státům dala k dispozici nástroj pro podávání zpráv elektronickou cestou.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Zprávy Komise a přezkum

 

Komise posoudí soulad tohoto nařízení a směrnice 2010/75/EU Evropského parlamentu a Rady1a s články 8 a 9 úmluvy a ustanoveními úmluvy vztahujícími se k používání nejlepších dostupných technik a nejlepších environmentálních postupů k regulaci úniků rtuti z příslušných zdrojů rtuti, jako jsou referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách.

 

Toto posouzení bude sděleno Evropskému parlamentu a Radě nejpozději jeden měsíc předtím, než se uskuteční první konference smluvních stran úmluvy, a podle článku 73 odst. 1 směrnice 2010/75/EU nejpozději 7. ledna 2019.

 

Do jednoho roku od první konference stran úmluvy Komise znovu posoudí, zda jsou právní předpisy Unie v souladu s ustanoveními přijatými na první konferenci smluvních stran podle článku 8 a 9, jakož i příslušných revidovaných referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách.

 

Komise o svých zjištěních podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě a případně k nim připojí legislativní návrh.

 

Nejpozději do 31. prosince 2025 provede Komise přezkum tohoto nařízení, mimo jiné s ohledem na vývoj týkající se úmluvy a uplatňování tohoto nařízení. V případě potřeby přezkum doplní legislativním návrhem na změnu tohoto nařízení. Tento přezkum bude zvažovat možnost zahrnout tam opatření ke snížení používání rtuti a postupnému ukončení jejího používání v těchto výrobních procesech co nejdříve a v každém případě do 10 let od vstupu úmluvy v platnost.

 

____________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Článek 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15b

 

Krematoria

 

Komise do 1. července 2018 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu týkající se emisí rtuti z krematorií, jejíž součástí případně bude legislativní návrh na výrazné snížení těchto emisí.

Odůvodnění

Krematoria jsou významným zdrojem emisí rtuti do životního prostředí. Komise by měla nejpozději do 1. července 2018 posoudit situaci a předložit legislativní návrh s cílem výrazně tyto emise snížit.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se od 1. ledna 2018.

Použije se ode dne vstupu v platnost.

Odůvodnění

Nové povinnosti členských států související s tímto nařízením jsou velmi omezené a veškeré ukončování má realistickou lhůtu v budoucnu. Není třeba, aby se datum použitelnosti a datum vstupu v platnost lišily.

Pozměňovací návrh  92

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sloučeniny rtuti:

Sloučeniny rtuti:

Chlorid rtuťný (Hg2Cl2, registrační číslo CAS 10112-91-1)

Chlorid rtuťný (Hg2Cl2, registrační číslo CAS 10112-91-1)

Oxid rtuťnatý (HgO, registrační číslo CAS 21908-53-2)

Oxid rtuťnatý (HgO, registrační číslo CAS 21908-53-2)

Cinabarit (rumělka)

Cinabarit (rumělka)

 

Dusičnan rtuťnatý (Hg(NO3)2, registrační číslo CAS 10045-94-0)

 

Sulfid rtuťnatý (HgS, registrační číslo CAS 1344-48-5)

 

Síran rtuťnatý (HgSO4, registrační číslo CAS 7783-35-9);

Pozměňovací návrh  93

Návrh nařízení

Příloha II – část A

Výrobky s přidanou rtutí

Datum, od kterého bude zakázán vývoz, dovoz a výroba produktů s přidanou rtutí

1.  Baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou zabudované do zařízení.

31. prosince 2020

2.  Elektrická a elektronická zařízení včetně lamp, spínačů a relé, která překračují příslušné limitní hodnoty pro rtuť, jak jsou uvedeny v příloze II, III a IV směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady0a.

31. prosince 2020

vypouští se

 

vypouští se

 

vypouští se

 

vypouští se

 

7.  Kosmetika s obsahem rtuti a sloučenin rtuti, s výjimkou speciálních případů zahrnutých pod položku 17 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009.1

31. prosince 2020

8.  Pesticidy, biocidy a lokální dezinfekce

31. prosince 2020

9.  Následující neelektronická měřicí zařízení:

31. prosince 2020

a)  barometry;

 

b)  vlhkoměry;

c)  manometry;

d)  teploměry a další neelektrická zařízení určená k měření teploty;

e)  sfygmomanometry.

ea)  pletysmografy vybavené tenzometry;

 

eb)  rtuťové pyknometry;

ec)  rtuť obsahující měřicí přístroje k určení bodu měknutí;

Tato položka nezahrnuje následující měřicí zařízení:

a)  neelektronická měřicí zařízení umístěná ve velkém zařízení nebo neelektronická měřicí zařízení používaná pro velmi přesné měřen, kde není dostupná žádná vhodná bezrtuťová alternativa;

b)  měřicí zařízení, jejichž stáří ke dni 3. října 2007 překročilo 50 let;

c)  měřicí zařízení vystavovaná k účelům kulturním a historickým.

Pozměňovací návrh  94

Návrh nařízení

Příloha III – část 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  od 1. ledna 2019: výroba acetaldehydu;

a)  od 1. ledna roku 2018: pokud je rtuť používána jako katalyzátor,

Pozměňovací návrh  95

Návrh nařízení

Příloha III – část 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  od 1. ledna 2019: výroba monomer vinylchloridu

b)  4 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost: pokud je rtuť používána jako elektroda

Pozměňovací návrh  96

Návrh nařízení

Příloha III – část 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  odchylně od části I písm. a) je povolena výroba monomer vinylchloridu po dobu tří let od ... [data vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh  97

Návrh nařízení

Příloha III – část 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  odchylně od části I písm. b) je povolena výroba methylátu a ethylátu draselného po dobu čtyř let od ... [data vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17, aby změnila toto nařízení tak, že platnost uvedené odchylky prodlouží, a to na období nejvýše 10 let od ... [data vstupu tohoto nařízení v platnost], pokud nebudou dostupné vhodné alternativní techniky.

Pozměňovací návrh  98

Návrh nařízení

Příloha III – část 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  odchylně od části I písm. a) od 10. října 2017: výroba polyuretanu za použití katalyzátorů obsahujících rtuť.

Pozměňovací návrh  99

Návrh nařízení

Příloha III – část 1 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bd)  odchylně od části I písm. b) od 11. prosince 2017: pro výrobu chloru a alkalických hydroxidů, kde se rtuť používá jako elektroda.

Pozměňovací návrh  100

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výroba methylátu nebo ethylátu sodného nebo draselného probíhá v souladu s těmito požadavky:

Výroba methylátu nebo ethylátu sodného nebo draselného probíhá v souladu s částí I písm. b) a těmito požadavky:

Pozměňovací návrh  101

Návrh nařízení

Příloha III – část 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-  podporuje se výzkum a vývoj související s bezrtuťovými procesy; a

Pozměňovací návrh  102

Návrh nařízení

Příloha IV – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  národní cíle a cílové hodnoty snížení;

a)  národní cíle a cílové hodnoty snížení, jež zajistí úplné odstranění používání rtuti a jejích sloučenin;

(1)

  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rtuť je jednou z deseti nejvíce znečišťujících látek na světě

Vědecké důkazy nesporně dokládají vysokou toxicitu rtuti, která nemůže být ani odstraněna, ani sama nezmizí. Rtuť má závažné invalidizující dopady na zdraví, a patří proto k deseti nejvíce znečišťujícím látkám na světě.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) „u rtuti neexistují žádné bezpečné limity“. Emise rtuti proto představují problém, který je třeba řešit ambiciózně a důsledně. I v případě důrazných opatření vlád by však kvůli jejím bioakumulativním vlastnostem trvalo desetiletí, než by bylo znečištění životního prostředí rtutí na celém světě odstraněno.

Od průmyslové revoluce se množství rtuti v blízkosti hladin mnoha světových oceánů v důsledku lidské činnosti ztrojnásobilo. Rtuť je toxická pro lidi a život v moři, v průběhu doby se hromadí v našich tělech, protože jsme vystaveni zdrojům znečištění. Emise rtuti, které jsou bez chuti a zápachu, kontaminují vodu a hromadí se v rybách.

Rtuť se může rozšířit po celém světě, protože je obsažena ve vodě a vzduchu, takže i v částech planety, které jsou vzdáleny průmyslovým zdrojům, se mohou rychle objevit zvýšené úrovně toxického materiálu.

Expozice rtuti - rozšířený zdravotní problém

Expozice rtuti představuje rozšířený zdravotní problém a může mít toxický dopad na nervový, zažívací a imunitní systémy a na plíce, ledviny, kůži a oči. I malá množství rtuti mohou ovlivňovat nervový systém. V uplynulých 20 letech byla rtuť označena jako nebezpečí pro životní prostředí související s Alzheimerovou chorobou, roztroušenou sklerózou, poškozením ledvin a mozku.

Rtuť se může v životním prostředí změnit ve složitější a škodlivější sloučeninu zvanou methylrtuť. Vědecký výbor EFSA ve svém stanovisku z roku 2015(1) odhadl, kolik porcí ryby / mořských plodů týdně člověk potřebuje, aby dosáhl tolerovaný týdenní příjem (TWI) methylrtuti 1,3 μg/kg tělesné hmotnosti týdně. Vycházeje z toho, že u porcí je uváděna hodnota nižší než 100 g, došel EFSA k závěru, že skupiny, které přesáhnout TWI při nejnižším počtu porcí jsou děti do 10 let věku; v některých případech také ostatní děti, dospívající, ženy v reprodukčním věku, dospělí a starší osoby dosáhly TWI při méně než přibližně jedné porci týdně. Na druhém břehu Atlantského oceánu, ve Spojených státech, bylo 84 % vzorků ryb podle právních předpisů USA nebezpečných při spotřebě více než jednoho jídla (170 g) měsíčně. Obdobně více než 82 % subjektů studie mělo vyšší hladinu rtuti, než je v současnosti doporučovaná úroveň. Více než 13 % vzorků ryb z celého světa by WHO a Evropská komise nedoporučily pro komerční prodej(2).

Methylrtuť prochází jak placentární, tak hemato–encefalickou bariérou, takže brání mentálnímu vývoji dítěte i před narozením. Vzhledem k tomu, že mozek se vyvíjí i po narození, měla by být batolata a děti pravidelně vystavené methylrtuti překračující hranici TWI rovněž považována za osoby ohrožené neurotoxickým dopadem methylrtuti.

Minamatská úmluva a postoj EU

Je proto zřejmé, jak naléhavě je třeba ratifikovat právně závaznou Minamatskou úmluvu o rtuti, která bude regulovat zásobování, obchodování a používání této látky a půjde ještě dál. Podle této smlouvy budou vlády vybízeny, aby přijaly opatření k řešení zdravotních dopadů vystavení rtuti.

Celkovým cílem mezinárodní spolupráce podle Minamatského procesu je chránit lidské zdraví a celosvětové životní prostředí před uvolňováním rtuti a jejích sloučenin díky snižování a poté zastavení globálního uvolňování rtuti do vzduchu, vody a půdy v důsledku lidské činnosti.

Nařízení EU 1102/2008 otevřelo cestu této mezinárodní smlouvě a stávající pozměňující nařízení by mělo v tomto směru pokračovat. EU patří k rozvinutým smluvním stranám, takže podle zpravodaje se opatření EU a členských států nemají omezovat na uplatňování minamatských povinností ve všech zemích, které úmluvu podepsaly. EU v mnoha případech již provedla své povinnosti do právních předpisů EU. Je to jeden z regionů, kde existují alternativní technologie a podle právních předpisů EU by se měly v jednotlivých procesech uplatňovat nejlepší dostupné techniky. EU jej navíc v mnohem privilegovanějším postavení pro vývoz osvědčených postupů, technologie, know-how, bezrtuťových výrobků a zvláště předávání poselství, že používání rtuti je škodlivé pro osoby, zvířata a životní prostředí.

Možná alternativní řešení pro omezení rozšířené expozice rtuti

Rtuť se používá zejména v kontrolním zařízení, výrobcích, průmyslových procesech, ve stomatologii jako zubní amalgám a v neprůmyslové těžbě zlata a těžbě zlata v malém měřítku a může být produktem recyklace opadu; někdy vzniká jako sekundární produkt při výrobě jiných materiálů, jako je zinek, cín nebo existuje jako látka kontaminující hnojiva. Rtuť se může rovněž uvolňovat nebo unikat do vzduchu prostřednictvím kontaminovaných ploch, které se již nevyužívají, ale stále jsou významným zdrojem znečištění, pokud nebyly dekontaminovány.

Od vstupu nařízení EU 1102/2008 v platnost celoroční poptávka po rtuti v EU klesla, ale stále se odhaduje na přibližně 400 tun. S ohledem na bioakumulativní vlastnosti rtuti a skutečnost, že „u rtuti neexistují žádné bezpečné limity“, je rovněž celosvětové použití rtuti vysoké (přibližně 3 600 tun ročně), a vzhledem k tomu, že znečištění nezná hranic, je zde rozhodně prostor pro další zlepšování.

V tomto duchu předložil zpravodaj své návrhy a doufá, že Parlament dá Komisi důraznější mandát pro další a ambicióznější opatření v rámci budoucích jednání na mezinárodní úrovni.

V této souvislosti se zpravodaj domnívá, že je krajně důležité, aby EU přijala rozhodná opatření, proto ve svých pozměňovacích návrzích navrhuje:

A)  rozšířit působnost zákazu vývozu rtuti doplněním všech produktů obsažených v Minamatské úmluvě a prostřednictvím zákazu vyvážet produkty s přidanou rtutí, které nelze uvádět na trh v EU. Je v rozporu s duchem úmluvy, aby EU vyvážela produkty, které nejsou v EU povoleny, do zemí, které nemají technologie, ani kapacity pro zpracování tohoto odpadu. Případy Indie a Číny, které nedávno přijaly standardy a omezení EU, dokládají úlohu, kterou EU může hrát;

B)  ukončit používání rtuti ve stomatologii, nejprve prostřednictvím zákazu jeho používání u těhotných žen a dětských pacientů, a po ukončení tohoto období by měl být zubní amalgám povolen pouze v konkrétních a velmi omezených případech;

C)  zakázat průmyslové používání rtuti jako katalyzátoru a elektrody, zejména proto, že existují bezrtuťové technologie, obvyklé v EU a dalších částech světa. Jejich používání by bylo pobídkou pro průmysl, aby přistoupil k inovacím a šířil toto paradigma v dlouhodobém horizontu;

D)  identifikaci a dekontaminování všech lokalit kontaminovaných rtutí členskými státy. Je nanejvýš důležité, aby byly kontaminované lokality nejprve identifikovány a ošetřeny způsobem šetrným k životnímu prostředí s cílem zastavit znečišťování přírody, fauny a flóry, a expozici obyvatel, často již trpících ekonomickými dopady uzavření těchto průmyslových odvětví;

E)  posílit pravidla EU týkající se odstraňování odpadu obsahujícího rtuť způsobem šetrným k životnímu prostředí. Evropa má technologie pro zpracování rtuti co nejlepším a nejméně riskantním způsobem, který je dosud znám, tj. solidifikací. Očekává se, že brzy se na trhu objeví technologie, která umožní přesun solidifikační technologie z jednoho místa na druhé a ke zdrojům rtuti. Tekutá rtuť nebude napříště přepravována na velké vzdálenosti, což omezí všechna případná rizika, tj. ohrožení životního prostředí a zaměstnanců rtutí, která by se dostala na černý trh, případnými nehodami atd. Přísnými požadavky na řízení odpadu EU co nejdříve zajistí, aby se rtuť nedostala znovu na trh, ani neznečišťovala životní prostředí při každé malé nehodě. Zároveň to podpoří inovace v EU a přenos znalostí do třetích zemí, které jsou v méně výhodné pozici s ohledem na technologické inovace;

F)  zakázat jakýkoli nový výrobní proces využívající rtuť a nové produkty s přidanou rtutí, a to retrospektivně, aby nevznikaly mezery u produktů a procesů, které neexistovaly v průběhu jednání o Minamatské úmluvě a v době, kdy Komise předložila svůj návrh, a proto se na ně regulace nevztahuje;

G)  stanovit komplexní sledování rtuti a podávání zpráv, neboť povinnost podávat zprávy se nyní vztahuje jen na velmi vysoké hodnoty a nezahrnuje přenosy odpadu, které by se při ukončení výroby chloralkalické rtuti staly hluchým místem kvůli nedostatku údajů;

H)  podporovat a uplatňovat používání alternativních beztruťových výrobků a nejlepších dostupných technik pro procesy a řízení odpadů na úrovni EU;

I)  přijetí nezbytných kroků členskými státy a Komisí s cílem zvýšit informovanost veřejnosti a zvýšit transparentnost používání, přenosů a uvolňování rtuti.

Svět potřebuje, aby Evropa nadále hrála vedoucí úlohu v Minamatském procesu a plně využívala celý potenciál úmluvy při důsledném respektování předchozích závazků stanovených dřívějšími právními předpisy EU týkajícími se rtuti. Zpravodaj se domnívá, že jakýkoli minimalistický přístup k Minamatu by měl opačný efekt a byl by v rozporu s veřejným zájmem. Zpravodaj by uvítal, aby se Parlament postavil za zdravější životní prostředí, zdravější jídlo a lepší zdraví pro všechny občany.

(1)

EFSA Journal 2015; 13(1):3982.

(2)

Global Mercury Hotspots, studie Ústavu pro výzkum biologické rozmanitosti a IPEN; leden 2013.


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Pan Giovanni La Via

předseda

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

BRUSEL

Věc:  Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039-2016/0023(COD))

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 30. srpna 2016 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin podle čl. 39 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor pro právní záležitosti o ověření vhodnosti právního základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008(1). Původní návrh uvádí jako právní základ čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) – o politice Unie v oblasti životního prostředí – a článek 207 SFEU – o společné obchodní politice. Navrhovatel nicméně předložil pozměňovací návrh, jehož cílem je změnit právní základ pouze na čl. 192 odst. 1 SFEU.

I – Souvislosti

Unie a 26 členských států podepsalo novou mezinárodní úmluvu o rtuti(2), která byla projednána pod záštitou programu OSN pro životní prostředí (UNEP), tzv. Minamatskou úmluvu. Všechny členské státy jsou zavázány k ratifikaci této úmluvy. Úmluva řeší celý životní cyklus rtuti – od její primární těžby až po nakládání s odpady, které rtuť obsahují –, s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí před antropogenními emisemi rtuti a jejích sloučenin, které pronikají do ovzduší, vody a půdy. Právní předpisy Unie již pokrývají velkou část ujednání Minamatské úmluvy, zejména nařízení (ES) č. 1102/2008(3), které stanoví zákaz vývozu rtuti a několika jejích sloučenin; nařízení (EU) č. 649/2012(4), které stanoví systém upozornění použitelný mimo jiné na dovoz rtuti; nařízení (ES) 396/2005(5), 1907/2006(6), 1223/2009(7) a směrnice 2006/66/ES(8) a 2011/65/EU(9), jež řeší uvádění řady výrobků s přidanou rtutí na trh Unie a stanoví maximální úrovně obsahu rtuti. Směrnice 2010/75/EU(10), 2012/18/EU(11), 2008/98/ES(12) a 1999/31/ES(13) pak usilují o regulování, snižování, a existují-li bezrtuťové alternativy, o odstraňování bodových zdrojů a rozptýlených emisí rtuti, sloučenin rtuti a odpadu obsahujícího rtuť do životního prostředí.

Povinnosti, jež vyplývají z úmluvy a nejsou dosud provedeny do práva EU, by měly být podle návrhu Komise zapracovány do jediného právního aktu. Nařízení (ES) č. 1102/2008 jakožto jediný právní předpis Unie, který se v současné době zabývá rtutí, by mělo sloužit jako základ tohoto právního aktu. Vzhledem k povaze a rozsahu změn, které jsou v nařízení (ES) č. 1102/2008 nutné, a vzhledem k tomu, že je zapotřebí zlepšit soudržnost a právní srozumitelnost, by však mělo být zmiňované nařízení tímto aktem zrušeno a nahrazeno, nicméně předkládaný návrh by z něho měl převzít všechny dosud potřebné hmotněprávní povinnosti.

II – Relevantní články Smlouvy

Návrh Komise navrhuje jako právní základ čl. 192 odst. 1 SFEU, který je součástí části třetí nazvané „Vnitřní politiky a činnosti Unie“, ve spojení s článkem 207 SFEU, který je součástí části páté nazvané „Vnější činnost Unie“. Jedná se o tato ustanovení (zvýraznění doplněno):

Článek 192

(bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

1. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem rozhodnou, jakou činnost bude Unie vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů uvedených v článku 191.

[...]

Článek 207

(bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

1. Společná obchodní politika se zakládá na jednotných zásadách, zejména pokud jde o úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod týkajících se obchodu zbožím a službami, obchodní aspekty duševního vlastnictví, přímé zahraniční investice, sjednocování liberalizačních opatření, vývozní politiku a opatření na ochranu obchodu, jako jsou opatření pro případ dumpingu a subvencování. Společná obchodní politika je prováděna v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie.

2. Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem formou nařízení opatření vymezující rámec pro provádění společné obchodní politiky.

[...]

Článek 191 SFEU stanoví (zvýraznění doplněno):

Článek 191

(bývalý článek 174 Smlouvy o ES)

1. Politika Unie v oblasti životního prostředí přispívá k sledování následujících cílů:

zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,

ochrana lidského zdraví,

uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů,

podpora opatření na mezinárodní úrovni pro řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, a zejména boje proti změně klimatu,

[...]

4. V rámci svých pravomocí spolupracují Unie a členské státy se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi. Způsoby spolupráce Unie mohou být upraveny dohodami mezi Unií a danými třetími stranami.

Předchozím pododstavcem není dotčena pravomoc členských států jednat v mezinárodních orgánech a uzavírat mezinárodní smlouvy.

III – Navrhovaný právní základ

Komise jako vhodný právní základ pro nařízení o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 navrhla čl. 192 odst. 1 a článek 207 SFEU. V důvodové zprávě k návrhu potvrdila, že důvodem, proč byl zvolen stejný dvojí právní základ(14), jsou podobnosti mezi nařízením 1102/2008 a předkládaným návrhem.

V této souvislosti je třeba připomenout, že na plenárním zasedání Parlament v prvním čtení návrhu nařízení 1102/2008 na základě doporučení Výboru pro právní záležitosti rozhodl, že vhodným právním základem je pouze čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES (nyní čl. 192 odst. 1 SFEU), protože základním cílem návrhu je ochrana lidského zdraví a životního prostředí spíše než podpora různých aspektů obchodní politiky(15).

Soudní dvůr se otázkami výběru právního základu a působností čl. 192 odst. 1 a článku 207 SFEU zabýval v řadě případů(16). Kromě toho podle ustálené judikatury Soudního dvora(17) platí, že (zvýraznění doplněno):

„právní základ aktu musí být určen s přihlédnutím k jeho vlastnímu cíli a obsahu, a nikoliv s ohledem na právní základ použitý pro přijetí jiných aktů Unie, vyznačujících se případně podobnými vlastnostmi.“

Podle této zásady by měl být vhodný právní základ předloženého návrhu Komise posouzen bez ohledu na právní základ použitý pro přijetí nařízení 1102/2008.

IV - Judikatura týkající se právního základu

Soudní dvůr otázku vhodného právního základu tradičně vnímal jako věc ústavního významu pro zajištění dodržování zásady svěřených pravomocí (článek 5 SEU) a pro určení charakteru a rozsahu kompetence Unie. Podle zavedené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu“.(18) Volba nesprávného právního základu může proto být důvodem pro prohlášení dotyčného aktu za neplatný. V této souvislosti jsou přání orgánu aktivněji se podílet na přijetí daného opatření, okolnosti, za kterých bylo opatření přijato, i práce vykonaná z jiných důvodů v dané oblasti pro určení správného právního základu irelevantní.(19)

Pokud přezkum daného opatření ukáže, že toto opatření sleduje dvojí účel nebo má dvě složky, a pokud je možné jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek identifikovat jako hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel nebo druhá složka je pouze vedlejší, musí být opatření založeno na jediném právním základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem nebo složkou.(20) Pokud má však opatření několik souběžných cílů nebo složek, které jsou neodlučně spjaty a z nichž žádná není podružná nebo nepřímá ve vztahu k ostatním, bude mít dané opatření různé odpovídající právní základy(21), pokud jsou postupy stanovené pro příslušné právní základy slučitelné s právem Evropského parlamentu a neoslabují jej(22).

V. Cíl a obsah navrhovaného opatření

Jak Komise uvádí v důvodové zprávě a v bodech odůvodnění 7 a 9, je cílem tohoto návrhu uvést právní předpisy Unie plně v soulad s Minamatskou úmluvou prostřednictvím začlenění všech závazků vyplývajících z úmluvy, které dosud nebyly převedeny do práva EU, do jediného právního aktu(23).

Bod odůvodnění 1 návrhu Komise připomíná, že „rtuť je vysoce toxickou látkou, která představuje celosvětovou závažnou hrozbu pro lidské zdraví“; bod odůvodnění 3 připomíná, že sedmý akční program pro životní prostředí vytyčil dlouhodobý cíl v podobě netoxického životního prostředí a minimalizace významných nepříznivých účinků chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí do roku 2020(24). Bod odůvodnění 6 odkazuje na strategii Společenství týkající se rtuti(25), která stanovuje sjednání a uzavření mezinárodního právně závazného nástroje, neboť zásahy Unie samotné účinnou ochranu občanů EU před negativními vlivy rtuti na zdraví zaručit nemohou. Dále je podle bodu odůvodnění 24 cílem tohoto nařízení zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí před rtutí prostřednictvím zákazu dovozu a vývozu rtuti a výrobků s přidanou rtutí, omezeného používání rtuti ve výrobních postupech, výrobcích, neprůmyslové těžbě zlata a těžbě zlata v malém měřítku a zubním amalgamu a pomocí povinností týkajících se nakládání s odpady obsahujícími rtuť.

Článek 1 návrhu nařízení uvádí, že předmětem nařízení je stanovit opatření a podmínky pro obchod se rtutí, její výrobu, používání a dočasné skladování a nakládání s odpady obsahujícími rtuť. Článek 2 obsahuje definice včetně definic termínů „vývoz“ a „dovoz“. Článek 3 zavádí omezení vývozu rtuti a jejích sloučenin, zatímco článek 6 zavádí omezení pro dovoz. Článek 5 zakazuje dovoz, vývoz a výrobu výrobků s přidanou rtutí v Unii v souladu s přílohou II od 1. ledna roku 2021, zatímco článek 6 svěřuje Komisi pravomoc přijímat prováděcí akty za účelem provádění článků 3 a 4. Články 7–10 zavádí omezené používání a skladování rtuti včetně průmyslových aktivit, nových výrobních postupů, neprůmyslové těžby zlata a těžby zlata v malém měřítku a zubního amalgamu. Články 11–13 pak obsahují ujednání o skladování a likvidaci odpadu obsahujícího rtuť.

VI – Určení vhodného právního základu

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem tohoto návrhu je uvést právní předpisy Unie plně v soulad s Minamatskou úmluvou, je nezbytně nutné určit účel samotné úmluvy, aby bylo možné rozhodnout, zda má návrh dva souběžné cíle (ochranu životního prostředí a obchod) nebo zda jeden z těchto cílů je pouze vedlejší.

Co se týče cíle a obsahu Minamatské úmluvy, stanoví článek 1, že „[c]ílem této úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a sloučenin rtuti způsobenými lidskou činností“. Preambule pak stanoví, že opatření stanovená k dosažení tohoto cíle „zahrnují opatření pro kontrolu dodávek a obchodu se rtutí, včetně omezení určitých konkrétních zdrojů rtuti jako je primární těžba, a pro kontrolu výrobků s přidanou rtutí a výrobních postupů, ve kterých se používá rtuť nebo její sloučeniny, jakož i neprůmyslové těžby zlata a těžby zlata v malém měřítku(26).“

Ačkoli Minamatská úmluva stanovuje v souvislosti se rtutí omezení pro vývoz a dovoz, zabývá se především ochranou lidského zdraví a životního prostředí. To potvrzuje i výběr čl. 192 odst. 1 SFEU jako jediného právního základu pro návrh na rozhodnutí Rady o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti(27) předložený Komisí. Podle stanoviska právní služby(28):

„Vzhledem k tomu, že a) cílem návrhu je provést určité závazky vyplývající z Minamatské úmluvy, b) environmentální cíl úmluvy jasně vyplývá z její preambule a c) jiný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Minamatské úmluvy předložený Komisí se zakládá na čl. 192 odst. 1 SFEU, mělo by navrhované nařízení z důvodů soudržnosti mít stejný právní základ(29).“

V této souvislosti se lze domnívat, že ačkoli se některé články návrhu zabývají omezeními v oblasti obchodu, je s ohledem na ústřední cíl návrhu nařízení i na řadu bodů odůvodnění, které jej ukotvují v kontextu širší politiky Unie v oblasti životního prostředí, – jak bylo uvedeno na příkladě sedmého akčního programu pro životní prostředí a strategii Společenství týkající se rtuti – je environmentální složka návrhu jasně zřejmá a rozhodující. Jak se uvádí ve stanovisku právní služby(30) (zvýraznění doplněno):

„[A]ni ujednání vztahující se k vývozu a dovozu se skutečně nezaměřují na propagaci, podporu nebo řízení obchodu ani na definování vlastností materiálů a výrobků, jež by umožnilo jejich volný pohyb v rámci obchodu se třetími zeměmi. Zákazy a omezení stanovené v návrhu mají spíše zajistit ochranu životního prostředí(31). Z tohoto pohledu slouží omezení obchodu zcela jasně environmentálním účelům návrhu. Proto environmentální složka zjevně převládá a tvoří jádro návrhu.

VII – Závěr a doporučení

Přestože návrh Komise obsahuje omezení týkající se dovozu a vývozu, je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jeho hlavním cílem ochrana životního prostředí a lidského zdraví, a proto představuje čl. 192 odst. 1 SFEU jediný platný a vhodný právní základ návrhu.

Na své schůzi dne 26. září 2016 Výbor pro právní záležitosti proto jednomyslně rozhodl 22 hlasy pro(32), že doporučí Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin změnit právní základ návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) 1102/2008 pouze na čl. 192 odst. 1 SFEU.

S pozdravem

Pavel Svoboda

(1)

COM(2016) 39 final.

(2)

Portugalsko a Estonsko Minamatskou úmluvu nepodepsaly.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 75).

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60).

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005

o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně

směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3. 2005, s. 1).

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení

Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS)

č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396 30.12. 2006, s. 1).

(7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59).

(8)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a

akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (Úř. věst. L 266,

26.9. 2006, s. 1).

(9)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88).

(10)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových

emisích (Úř. věst. L 334, 17.12. 2010, s. 17).

(11)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1).

(12)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(13)

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

(14)

COM(2016) 39 final, odstavec 9.

(15)

Zpráva ze zasedání A6-0227/2007 odstavec 38.

(16)

V této souvislosti viz zejména posudek 2/00 EU:C:2001:664; jakož i věc C-281/01, Komise v. Rada, EU:C:2002:761, bod 2; EU:C:2002:761, C-94/03 Komise v. Rada, EU:C:2006:2; C-178/03 Komise v. Parlament a Rada, EU:C:2006:4; a C-411/06 Komise v. Parlament a Rada, EU:C:2009:518.

(17)

Věc C-178/03 Komise v. Parlament a Rada, EU:C:2006:4, odstavec 55.

(18)

Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference), [1987], Sb. rozh. 1439, odstavec 5; věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, [2009], sbírka rozh. I-7585.

(19)

Věc C-269/97 Komise v. Rada, Sb. rozh. 2000, s. I-2257, odstavec 44;

(20)

Věc C-137/12, Komise v. Rada, EU:C:2013:675, bod 53; C-490/10 Parlament v. Rada, EU:C:2012:525, bod 45; C-155/07 Parlament v. Rada, Sb. rozh. 2008, s. I-08103, bod 34.

(21)

Věc C-211/01 Komise v. Rada, Sb. rozh. 2003, s. I-08913, bod 40; věc C-178/03, Komise v. Evropský parlament a Rada, 2006, Sb. rozh. s. I-107, body 43–56.

(22)

Věc C-300/89, Komise v. Rada („oxid titaničitý“), Sb. rozh. 1991, s. I-2867, body 17–25; věc C-268/94, Portugalsko v. Rada, Sb. rozh. 1996 s. I-6177.

(23)

Minamatská úmluva o rtuti uzavřená pod záštitou programu OSN pro životní prostředí, http://www.mercuryconvention.org/.

(24)

Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171.

(25)

COM(2010) 723 final.

(26)

Tamtéž, bod 4.

(27)

COM (2016) 42 final, odstavec 4.

(28)

SJ-0393/16, odstavec 4.

(29)

Viz také věc C-411/06 Komise v. Parlament a Rada, EU:C:2009:518, odstavec 66.

(30)

SJ-0393/16, odstavec 4–5.

(31)

Viz také věc C-411/06 Komise v. Parlament a Rada, EU:C:2009:518, odstavec 69–72.

(32)

Konečného hlasování se zúčastnili: Jean-Marie Cavada (úřadující předseda, zpravodaj), Mady Delvauxová (místopředsedkyně), Axel Voss (místopředseda), Joëlle Bergeronová, Marie-Christine Boutonnetová, Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragutová, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Emil Radev, Evelyn Regnerová, Virginie Rozièreová, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Nařízení o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

Referenční údaje

COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)

Datum předložení EP

2.2.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

4.2.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

4.2.2016

ITRE

4.2.2016

JURI

4.2.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

26.9.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

12.7.2016

 

 

 

Datum přijetí

13.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

9

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Datum předložení

20.10.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí