Eljárás : 2016/0023(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0313/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0313/2016

Viták :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Szavazatok :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0066

JELENTÉS     ***I
PDF 937kWORD 123k
20.10.2016
PE 584.224v02-00 A8-0313/2016

a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Stefan Eck

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0039),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 192. cikkének (1) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0021/2016),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. május 25-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A8-0237/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére és 207. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  A higany egy erősen mérgező anyag, ami a tengeri halakban és egyéb tengeri táplálékforrásokban előforduló metilhiganyt is figyelembe véve világszinten jelentős veszélyt jelent az emberi egészségre, az ökoszisztémákra és az élővilágra nézve. A higanyszennyezés határokon átnyúló jellege miatt az Unióban jelentkező összes higanylerakódás 40–80%-a az Unión kívülről ered, ami a helyi, a regionális, a nemzeti és a nemzetközi szintű fellépést egyaránt szükségessé teszi.

  A higany egy erősen mérgező anyag, ami a tengeri halakban és egyéb tengeri táplálékforrásokban előforduló metilhiganyt is figyelembe véve világszinten jelentős veszélyt jelent az emberi egészségre, az ökoszisztémákra és az élővilágra nézve. A higanynak való nagyfokú kitettség életkortól függetlenül károsíthatja az emberi agyat, szívet, vesét, tüdőt és immunrendszert. A magzatok és a kisgyermekek véráramában jelen lévő metilhigany magas szintje károsan hathat az idegrendszer fejlődésére, csökkentve a gyermekek gondolkodó és tanulási képességét, és akár intelligenciahányadosukat is. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a higanyt a „legsúlyosabb közegészségügyi problémákat felvető tíz vegyi anyag” között sorolja fel. Ezért intézkedéseket kell bevezetni a higanyról és a higany használatának feltételeiről.

Indokolás

Lásd: US EPA 2014 és http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A higany gyártási folyamatokban történő felhasználását fokozatosan meg kell szüntetni, és e célból ösztönözni kell a környezetre és az egészségre nézve ártalmatlan vagy mindenesetre legalább kevésbé veszélyes tulajdonságokkal rendelkező, a higany helyetti alternatívát jelentő anyagok kutatását.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A higanyszennyezés határokon átnyúló jellege miatt az Unióban jelentkező összes higanylerakódás 40–80%-a az Unión kívülről ered, valamint a higannyal szennyezett területek 70%-a Európa és Észak-Amerika ipari régióiban koncentrálódik; ezért helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szintű fellépésre egyaránt szükség van.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A higanykibocsátások és a kapcsolódó expozíciós kockázatok nagy részét emberi tevékenység okozza, ideértve a higany elsődleges kitermelését és feldolgozását, a termékekben és ipari folyamatokban, valamint a kisipari és kisüzemi aranybányászatban való használatát, valamint különösen a szén égetéséből és a higanyhulladék kezeléséből származó higanykibocsátásokat.

(2)  A higanykibocsátások és a kapcsolódó expozíciós kockázatok nagy részét emberi tevékenység okozza, ideértve a higany elsődleges kitermelését és feldolgozását, a termékekben és ipari folyamatokban, valamint a kisipari és kisüzemi aranybányászatban való használatát, a szennyezett területeket, valamint különösen a szén égetéséből és a higanyhulladék kezeléséből származó higanykibocsátásokat. Az erőművek és ipari kazánrendszerek fosszilistüzelőanyag-kibocsátása a háztartási fűtéssel együtt a világ higanykibocsátásának majdnem a feléért felelősek. Ezért gyorsítani kell a megújuló energiatermelésre való átállást és az energiahatékonysági intézkedéseket, hogy jelentősen csökkenjen a higany légkörbe történő kibocsátása.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (Európai PRTR) célja, hogy a higanyra is kiterjedő átfogó, uniós szintű ipari kibocsátási és szállítási adatbázist biztosítson a hatóságok, a politikai döntéshozók, a tudományos szakemberek és a nyilvánosság számára. A felhasználók hozzáférést kapnak a közelükben vagy az országukban található ipari létesítmények kibocsátásaival és szállításaival kapcsolatos információkhoz, amelyek összevethetők az Unió más részein található létesítmények adataival. Az adatokhoz való hozzáférés ilyen formában történő biztosítása lehetőséget nyújt arra, hogy a polgárok valóban részt vegyenek a környezetvédelmi ügyekben. Az Európai PRTR hozzájárul a nagyobb átláthatóság biztosításához, ezért ezt a szennyező anyagok nyomon követésére szolgáló, már meglévő eszközt a higanyhoz kapcsolódó hulladékáramokra is ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy minimálisra csökkenjen a csalás kockázata és javuljon a higanyhulladék szállításának ellenőrzése.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2006. január 18-i 166/2006/EK rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.).

Indokolás

Az Európai PRTR használata a minimálisra fogja csökkenteni a csalás veszélyét és hozzá fog járulni ahhoz az általános képhez, amelyet az uniós szintű nyilvántartás bevezetésére irányuló kérésünkkel remélünk elérni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A stratégia, valamint a higany kibocsátásaira, kínálatára és keresletére, felhasználásaira, valamint készleteinek és felesleges mennyiségeinek kezelésére vonatkozó intézkedések elfogadása nyomán az elmúlt eltelt tíz évben az Unió jelentős előrehaladást ért el a higany szabályozása terén.

(5)  A stratégia, valamint a higany kibocsátásaira, kínálatára és keresletére, felhasználásaira, valamint készleteinek és felesleges mennyiségeinek kezelésére vonatkozó intézkedések elfogadása nyomán az elmúlt eltelt tíz évben az Unió jelentős előrehaladást ért el a higany szabályozása terén. Mindazonáltal további fellépésre van szükség, mivel jelenleg a higany iránti piaci kereslet a becslések szerint évi 260–400 metrikus tonna, és a higany klór-alkáli gyártásában való felhasználásának előre láthatólag 2017-ig való fokozatos megszüntetését követően is 2025 és 2030 között a higany iránti várható kereslet a becslések szerint évi 40–220 metrikus tonna lesz. Különösen nagy figyelmet kell fordítani ezért e rendelet teljes körű, az alkalmazandó szabályoknak megfelelő végrehajtására.

Indokolás

Lásd az e javaslatot kísérő, hatásvizsgálatról szóló bizottsági szolgálati munkadokumentumot, SWD(2016) final, 26/186. o.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Már a stratégia kifejtette, hogy egy kötelező érvényű nemzetközi megállapodás megtárgyalása és megkötése elsődleges fontosságú cél, mivel az Unió egyedül nem képes biztosítani az uniós polgárok megfelelő védelmét a higany kedvezőtlen egészségügyi hatásaival szemben.

(6)  A stratégián felül, amelyben megállapítást nyert, hogy egy kötelező érvényű nemzetközi megállapodás megtárgyalása és megkötése elsődleges fontosságú cél, az Uniónak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy kitűnjön a világ többi szereplője közül, és valóban hatékony védelmet biztosítson saját polgárai számára a higany kedvezőtlen egészségügyi hatásaival szemben, és ezáltal helyes gyakorlatot és példát mutasson a higanyról szóló minamatai egyezményt aláíró valamennyi állam számára.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A metilhiganyból eredő kockázatokkal kapcsolatos jelenlegi tudományos ismeretek figyelembevétele érdekében a Bizottság a rendelet felülvizsgálatakor értékeli a jelenlegi egészségügyi beviteli értékeket és új egészségügyi mutatókat határoz meg a higanyra vonatkozóan.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ha az Unió és tagállamai mihamarabb jóváhagyják az egyezményt, azzal ösztönzik az egyéb aláíró feleket, köztük a legnagyobb higanyfelhasználókat és -kibocsátókat az egyezmény jóváhagyására és végrehajtására.

(8)  Ha az Unió és tagállamai mihamarabb jóváhagyják az egyezményt, azzal ösztönzik az egyéb aláíró feleket, köztük a legnagyobb higanyfelhasználókat és -kibocsátókat az egyezmény jóváhagyására és végrehajtására. Az egyezmény követelményein túlmutató további uniós fellépéssel az Unió az élen járna a higanymentes termékek és eljárások terén, ahogy az az 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a esetében is történt.

 

_____________________

 

1a  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 1102/2008/EK rendelete a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról (HL L 304., 2008.11.14., 75. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az uniós szabályozás az egyezményben előírtak közül számos követelményt már most is tartalmaz, ezért ennek a rendeletnek csak az uniós vívmányokat kiegészítő azon előírásokat kell megállapítania, amelyek révén biztosítható az egyezménynek való maradéktalan megfelelés, és lehetővé válik annak jóváhagyása és végrehajtása az Unió és tagállamai számára.

(9)  Az uniós szabályozás az egyezményben előírtak közül számos követelményt már most is tartalmaz, ezért ennek a rendeletnek prioritásként az uniós vívmányokat kiegészítő azon előírásokat kell megállapítania, amelyek révén biztosítható az egyezménynek való maradéktalan megfelelés, és lehetővé válik annak jóváhagyása és végrehajtása az Unió és tagállamai számára. Ennek a rendeletnek a stratégiával és a környezetvédelmi és egészségvédelmi – így különösen a hulladékkal kapcsolatos – uniós jogszabályokkal összhangban olyan új rendelkezéseket is meg kell állapítania, amelyek túlmutatnak az egyezményen.

Indokolás

Az új rendelet nem korlátozódhat az uniós jogszabályok egyezményhez való hozzáigazítására. Az egyezmény számos területet lefed, amelyben az Unió gyorsabb előrelépést érhetne el, és így létrehozná az egyezmény jövőbeli fejlődésének alapjait.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A tagállamokat az egyezmény fejlett országoknak tekinti, és az Unió nemcsak jogalkotását tekintve jár az élen, hanem az elérhető alternatív technológiák rendelkezésre állása terén is; ezért az Uniónak az egyezmény által javasolt és megállapított lehetőségek és intézkedések közül minél többet el kell fogadnia annak érdekében, hogy az egyezmény összes többi részes fele számára ambiciózus irányt jelöljön ki.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)    Az egyezménynél ambiciózusabb, további uniós szintű intézkedések meghozatalát lehetővé kell tenni, amennyiben a tudomány állása szerint lehetővé teszik a higany káros hatásainak hatékony és tényleges csökkentését. Az Uniónak példát mutatva kellene ösztönöznie az újrafeldolgozott higany ipari célra történő felhasználását.

Indokolás

A higanytermelés globális csökkentése és annak érdekében, hogy pozitív jelzést adjunk, az Unióban ösztönözni kell a higany újrafeldolgozását és az újrafeldolgozott higany használatát.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt higanykiviteli tilalmat ki kell egészíteni a higany behozatalára vonatkozó, a higany forrásától, tervezett felhasználásától és eredetétől függő korlátozásokkal. Az említett korlátozások végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív feladatokkal a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kijelölt nemzeti hatóságokat kell megbízni.

(10)  Az 1102/2008/EK rendeletben előírt higanykiviteli tilalmat ki kell egészíteni a hulladékártalmatlanítástól eltérő célra szánt higany behozatalának tilalmával. A hulladékártalmatlanítás céljára behozott higanyra vonatkozó elérést 2027. december 31-ig kellene alkalmazni. Ez alatt az idő alatt a Bizottságnak a tagállamokkal és az érintett érdekelt felekkel együttműködve elő kell mozdítania és meg kell könnyítenie a harmadik országok higanykezelési kapacitásainak építését. Az tilalmi intézkedések végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív feladatokkal a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel40 összhangban kijelölt nemzeti hatóságokat kell megbízni.

__________________

__________________

39  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 1102/2008/EK rendelete a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról (HL L 304., 2008.11.14., 75. o.).

 

40  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).

40  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Meg kell tiltani számos olyan, hozzáadott higanyt tartalmazó termék kivitelét, behozatalát és gyártását, amely az Unióban és világszerte a higany- és a higanyvegyületek felhasználásának jelentős részéért felelős. E rendelet jogalapja kettős:

(11)  Fokozatosan meg kell szüntetni az alkalmazandó uniós jogszabályok által meghatározott korlátozásoknak nem megfelelő, hozzáadott higanyt tartalmazó termék kivitelét, behozatalát és gyártását azzal a rövid távú, végső céllal, hogy minden olyan terméket betiltsanak, amely szándékosan hozzáadott higanyt tartalmaz; a további felhasználást addig is szigorúan ellenőrizni kell és annak meg kell felelnie az e rendelet 3. és 4. cikkében meghatározott feltételeknek.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  egyrészt az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése, másrészt annak 207. cikke képezi jogalapját, mivel célja egyrészt a környezet és az emberi egészség védelme, másrészt az egységes kereskedelmi feltételek biztosítása a higanyra, a higanyvegyületekre és a hozzáadott higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli tilalom, valamint korlátozások révén.

törölve

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A higanybehozatal és a stabilizált vagy részlegesen stabilizált higanyhulladék tárolásának csökkentése érdekében ösztönözni kell az újrafeldolgozott higany lehetőség szerinti felhasználását.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 193. cikkével összhangban e rendelet nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy ennél szigorúbb védelmi intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, feltéve, hogy ezek az intézkedések összeegyeztethetők a Szerződésekkel és azokról a Bizottságot értesítették.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)   E rendelet célja az emberi egészség védelme. A rendelet ezért nem akadályozhatja meg a homeopátiás gyógyszerek kivitelét, behozatalát és gyártását, amennyiben ezek a termékek jelentős egészségügyi előnyökkel járnak és nem áll rendelkezésre alternatív higanymentes hatóanyag. A hivatalos gyógyszerkönyvekben leírt, homeopátiás módszerekkel készített antropozófus gyógyszereket e rendelet alkalmazása szempontjából homeopátiás gyógyszerekkel azonos módon kell kezelni.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Mindaddig, amíg a nátrium- vagy a kálium-etilát és -metilát gyártása nem válik lehetővé higanymentes eljárással, meg kell határozni a higanyt felhasználó gyártási eljárásra vonatkozó szabályokat.

(14)  Az alkoholátok előállításának azon módját, amely során a higanyt elektródaként használják fel, fokozatosan ki kell vezetni és a lehető leghamarabb megvalósítható higanymentes előállítási eljárásokkal kell őket felváltani. Mindaddig, amíg a kálium-etilát és -metilát gyártása nem válik lehetővé higanymentes eljárással, a fokozatos kivezetési időszakot meg kell hosszabbítani. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a lehetőséget az iparág számára, hogy kellő időben előre megtegyék a szükséges befektetéseket, a lehető leghamarabb meg kell határozni a higany nátrium- vagy kálium-etilát és -metilát gyártása során történő használata betiltásának időpontját.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A hozzáadott higanyt tartalmazó új termékek gyártása és forgalomba hozatala, valamint a higanyt felhasználó új gyártási eljárások alkalmazása növelné a higany és a higanyvegyületek uniós felhasználását és kibocsátását. Ezért az ilyen új tevékenységeket meg kell tiltani, hacsak rendelkezésre nem áll olyan értékelés, amely bizonyítja, hogy jelentős környezetvédelmi és egészségügyi előnyök érhetők el ezek használata révén, és nem állnak rendelkezésre hasonlóan előnyös, műszakilag kivitelezhető és gazdaságilag életképes higanymentes alternatívák.

(15)   A hozzáadott higanyt tartalmazó új termékek gyártása és forgalomba hozatala, valamint a higanyt felhasználó új gyártási eljárások alkalmazása növelné a higany és a higanyvegyületek uniós felhasználását és kibocsátását. Ezért az ilyen új tevékenységeket meg kell tiltani, hacsak rendelkezésre nem áll a kockázatokról és előnyökről szóló olyan értékelés, amely bizonyítja, hogy jelentős nettó környezetvédelmi és egészségügyi előnyök érhetők el ezek használata révén, és nem állnak rendelkezésre hasonlóan előnyös, műszakilag kivitelezhető higanymentes alternatívák.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

16 reambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A kisipari és kisüzemi aranybányászat során világszerte jelentős mennyiségű higany és higanyvegyület kerül felhasználásra és kibocsátásra is, ezért ezt a tevékenységet szabályozni kell.

(16)  A kisipari és kisüzemi aranybányászat során világszerte jelentős mennyiségű higany és higanyvegyület kerül felhasználásra és kibocsátásra is, ami a helyi közösségekre nézve és globálisan egyaránt negatív hatással jár, ezért ezt a tevékenységet az Unióban meg kell szüntetni, nemzetközi szinten pedig szabályozni kell. A becslések szerint kisüzemi aranybányászat 77 országban folyik. Globális szinten a teljes kitermelt aranymennyiség 20–30%-a származik kisüzemi aranybányászatból. Az Uniónak az egyezmény keretén belül az egyezményben részes összes többi felet is együttműködésre kell ösztönöznie abban, hogy a kivitelre és behozatalra vonatkozó pontos és szigorú jelentéstétel révén szorosan kövessék nyomon a kisipari és kisüzemi aranybányászatban való felhasználásra szánt higanyfelesleg kereskedelmét és a higanyhulladék szállítását.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A higanyhulladék megfelelő kezelésének és ártalmatlanításának biztosításához, valamint illegális felhasználása megakadályozásához alapvető fontosságú a higanyhulladék nyomon követhetősége. Ezért uniós szinten be kell vezetni egy, a higanyhulladék teljes hulladékgazdálkodási láncára kiterjedő, hatékony nyomon követési rendszert.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  A tagállamoknak és az Uniónak törekedniük kell a higany felhasználásával járó kisipari és kisüzemi aranybányászati tevékenységek emberre és környezetre gyakorolt hatásának csökkentésére. Az erre vonatkozó szakpolitikai megoldások kialakítása során az Uniónak és a tagállamoknak figyelembe kell venniük a szegénység mint ok szerepét a kisipari és kisüzemi aranybányászati tevékenységekben. A tagállamoknak ezért arra kell törekedniük, hogy a kisipari és kisüzemi aranybányászati tevékenységekkel szemben alternatívát jelentő gazdasági tevékenységeket alakítsanak ki. Ezenfelül az Uniónak határozottan el kell köteleződnie az egyezményben részes többi féllel való együttműködés, és a számukra történő technikai segítségnyújtás mellett.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16c)  A kisipari és kisüzemi aranybányászatban való higanyhasználat problémájának megoldását célzó szakpolitikai megoldások kialakítása során a tagállamoknak a gazdasági és társadalmi tényezők kezelésével párhuzamosan törekedniük kell arra is, hogy megvédjék a közösségeket a kisipari és kisüzemi aranybányászatban érintett bűnözői szerveződésektől, valamint hogy általában megoldásokat alakítsanak ki az illegális bányászati tevékenységek leküzdésére.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

16 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16d)  Azon tagállamoknak, amelyek területén higany használatával kisipari és kisüzemi aranybányászat folyik, nemzeti cselekvési tervet kell kidolgozniuk, ahogy azt az egyezmény 7. cikkének (3) bekezdése is megköveteli.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

16 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16e)  Annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet higany kisipari és kisüzemi aranybányászatban való felhasználásának problémájára, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy a fogyasztók aranytermékek vásárlása során tájékozott döntéseket hozzanak, az Uniónak meg kell tennie a szükséges lépéseket, hogy az egyezmény többi részes fele körében előmozdítsa egy címkézési rendszer létrehozását a higany felhasználása nélkül bányászott arany jelölésére.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

16 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16f)   A higany szállítása és felhasználása egészségügyi és környezeti kockázatokkal jár. A kisipari és kisüzemi aranybányászatban a higanyhasználat nyomon követése érdekében a Bizottságnak ösztönöznie kell az egyezmény részes feleit egy egész világra kiterjedő nyomon követő eszköz létrehozására. A Bizottságnak arra kell törekednie, hogy ezt az új nyomon követő eszközt az Európai PRTR mintáját kövesse a teljesítmény és a hatékonyság tekintetében.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A fogászatban kötelezővé kell tenni a kapszulázott fogászati amalgám és az amalgám-szeparátorok használatát, hogy mind a fogászokat, mind a pácienseket megvédjük a higanynak való kitettségtől, valamint hogy a keletkező higanyhulladék ne kerülhessen a környezetbe, hanem szelektív gyűjtés után megfelelő hulladékkezelésnek vessék alá. Figyelembe véve a fogászati ágazat érintett vállalkozásainak jellemző méretét, indokolt kellő időt biztosítani az új előírásokhoz való alkalmazkodásra.

(17)  A higany fogászati felhasználásának teljes megszüntetéséig kötelezővé kell tenni az Unióban már széles körben elterjedt, minimális megtartási hatékonysággal rendelkező kapszulázott fogászati amalgám és az amalgám-szeparátorok használatát, hogy mind a fogászokat, mind a pácienseket megvédjük a higanynak való kitettségtől, valamint hogy a keletkező higanyhulladék semmilyen körülmények között ne kerülhessen a környezetbe, hanem szelektív gyűjtés után megfelelő és jogszerű hulladékkezelésnek vessék alá. Az amalgám-szeparátorok hatékonyságának biztosítása érdekében minimális teljesítmény-feltételeket kell biztosítani uniós szinten a felszerelésekre és az amalgám-hulladékok fogászok általi kezelésére, valamint a fogászok képzésének biztosítására vonatkozóan. A fogászok, a betegek és a környezet higanynak való kitettséggel szembeni védelme érdekében a fogászati amalgám használatát az Unióban fokozatosan meg kell szüntetni, ahogy az már számos európai országban megtörtént.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A szájhigiénével kapcsolatos tudatosságnövelés és oktatás a leghatékonyabb módja a lyukas fogak és a fogszuvasodás megelőzésének, és ennek következtében az olyan fogkezelések kisebb mértékű alkalmazásának, mint a fogászati amalgám. A tagállamoknak a szájhigiénét például nemzeti célok kitűzésével kell előmozdítaniuk.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b)   Az egyezmény részes felei vállalták, hogy intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy ösztönözzék a szakmai szervezeteket és fogászati iskolákat arra, hogy a fogászokat és a tanulókat higanymentes fogászati helyreállítási alternatívák használatára és a bevált kezelési gyakorlatok népszerűsítésére tanítsák és képezzék; az ilyen intézkedéseket a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a felülvizsgálata során figyelembe kell venni.

 

__________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17c)  A tagállamokat fel kell szólítani arra, hogy támogassák a tanulók és a fogorvosok higanymentes alternatívák használatával kapcsolatos képzését, különösen az olyan sérülékeny csoportok esetében, mint a terhes nők és a gyermekek, továbbá a meglévő anyagokkal és helyreállítási technikákkal kapcsolatos ismeretek javítása, valamint új anyagok kifejlesztése érdekében ösztönözzék a szájhigiénével kapcsolatos kutatást és innovációt.

Indokolás

Ösztönözni kell a helyreállításhoz használható anyagokkal kapcsolatos kutatást, különösen az olyan új anyagok tekintetében, amelyekről most még kevés ismerettel rendelkezünk, ami nem teszi lehetővé a teljes körű kockázatelemzést. Ez az intézkedés az egyezmény ajánlásai között szerepel.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)   Az 1999/31/EK tanácsi irányelvben a higanyhulladék átmeneti tárolása tekintetében előírt követelmények nagy részét alkalmazni kell a higanyhulladék földfelszín alatti tartós tárolása tekintetében is. Bizonyos követelmények alkalmazandóságát az egyes földfelszín alatti tárolók konkrét jellemzőitől kell függővé tenni, amit az 1999/31/EK irányelv végrehajtásáért felelős tagállami illetékes hatóságoknak kell megállapítaniuk.

(18)  A higany veszélyes tulajdonságai, magas piaci értéke és kis mérete miatt – ami vonzóvá teszi a feketepiaci beszerzés szempontjából –, az átmeneti tárolására vonatkozó kritériumoknak különbözniük kell a végleges elhelyezésre vonatkozó kritériumoktól. A hosszú távú, biztonságos ártalmatlanítás biztosítása érdekében a fémhigany végleges elhelyezését meg kell tiltani, és azt a végleges elhelyezés előtt a higany-szulfit leginkább irreverzibilis formájába kell alakítani a végleges elhelyezés előtt. Ha a higany higany-szulfittá alakítása után a higanyhulladék ugyanolyan biztonságos, mint szilárd halmazállapotúvá alakítás után, további kezelésre nincs szükség. Ezzel az is biztosított lenne, hogy árucikként ne legyen elérhető. A várakozások szerint több mint 6000 metrikus tonna fémhiganyt fognak előállítani az Unióban főleg a higanycelláknak a klóralkálival foglalkozó iparágban való – a 2013/732/EU bizottsági végrehajtási határozatnak41a. megfelelő – kötelező leszerelése következtében. A folyékony higanyhulladék átalakítására korlátozottan rendelkezésre álló kapacitás miatt a folyékony higanyhulladék átmeneti tárolását az összes higanyhulladék átalakításához szükséges ideig meg kell engedni e rendeletben, ám a tárolás kizárólag földfelszín feletti létesítményekben végezhető.

__________________

__________________

41A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

 

 

41a A Bizottság 2013. december 9-i 2013/732/EU végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a klóralkáligyártás tekintetében történő meghatározásáról (HL L 332, 2013.12.11., 34. o.).

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Tartózkodni kell az előzetesen nem kezelt, hulladéknak minősülő fémhigany végleges elhelyezésétől az ilyen módon történő ártalmatlanításban rejlő kockázatok miatt, mivel egy folyékony halmazállapotú veszélyes anyagról van szó. A higanyhulladék végleges elhelyezése előtt az 1999/31/EK irányelv 6. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően el kell végezni az anyag higany-szulfittá alakításához és megszilárdításához kapcsolódó műveleteket az említett kockázatok csökkentése céljából. A higanyhulladék végleges elhelyezését csak akkor szabad megengedni, miután higany-szulfittá és szilárd halmazállapotúvá alakították.

Indokolás

A fémhigany folyékony, amelynek kezelése nagyobb kockázatot rejt magában, mintha szilárd anyag lenne. Az 1999/31/EK irányelv tiltja a folyékony hulladék hulladéklerakókban való leadását. Ennek analógiájára és a veszélyes mivoltára tekintettel ugyanez vonatkozik a higanyhulladékokra is. A kockázatok minimalizálása érdekében a végleges tárolás kizárólag akkor engedélyezhető, ha a higanyhulladékokat előzetesen stabilizálták és megszilárdították.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b)  A szennyezett területek hozzájárulnak a higany újramobilizálódásához, újrakibocsátásához, valamint levegőbe, talajba és vízbe való kibocsátásához. Az elhagyott szennyezett területekre vonatkozó átfogó tájékoztatás hiánya miatt szükség van egy nyilvántartás létrehozására, illetve az összes uniós szennyezett terület kezelésével kapcsolatban iránymutatásokra is szükség van. Az említettek kidolgozásának lehetővé tétele érdekében az EUMSZ 290. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a higany vagy higanyvegyületek által szennyezett területek ökológiailag fenntartható kezelésére és helyreállítására vonatkozó módszerek és megközelítések megállapításával kapcsolatban – „a szennyező fizet” elvének megfelelően – lehetőség szerint jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18c)  A higanyhulladék mindennemű égetését meg kell tiltani, mivel nem egyeztethető össze a higanyhulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésével.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  A legújabb innovációkhoz és technológiai fejlődéshez való alkalmazkodás lehetővé tétele érdekében az EUMSZ 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a higany felhasználásával készült új termékek vagy a higanyt alkalmazó eljárások betiltásával vagy engedélyezésével kapcsolatban jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni az higanyt tartalmazó új termékek és a higanyt használó új gyártási eljárások engedélyezése, valamint a jelentéstételi követelmények meghatározása tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

törölve

__________________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet a higany, a higanyvegyületek, a higanytartalmú keverékek és a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek kereskedelmére, gyártására, használatára és átmeneti tárolására, valamint a higanyhulladék kezelésére vonatkozó intézkedéseket és feltételeket állapít meg.

Ez a rendelet a higany, a higanyvegyületek, a higanytartalmú keverékek és a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek kereskedelmére, gyártására, használatára és tárolására, légkörbe, valamint a higanyhulladék kezelésére vonatkozó intézkedéseket és feltételeket állapít meg annak érdekében, hogy biztosítsák az emberi és állati egészség és a környezet higannyal szembeni magas szintű védelmét. Adott esetben a tagállamok az e rendeletben megállapítottnál szigorúbb előírásokat is alkalmazhatnak.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  „higanyvegyület”: olyan anyag, amely higanyatomokból és egy vagy több olyan egyéb kémiai elem atomjából áll, amelyek csak kémiai reakciók révén választhatók szét különböző komponensekre;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  „átmeneti tárolás”: higanyhulladékként meghatározott higany vagy higanyvegyületek korlátozott időtartamú tárolása, mielőtt azt az elérhető legjobb technológiával higany-szulfittá és szilárd halmazállapotúvá alakítják a végleges elhelyezést megelőzően.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt higanyvegyületek laboratóriumi kísérletekhez szükséges mennyiségekben való kivitelére.

Az első albekezdés nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt higanyvegyületek laboratóriumi kísérletekhez szükséges mennyiségekben való kivitelére, valamint az ilyen higanyvegyületekre akkor, ha azokat a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 1. cikkének (5) bekezdésében meghatározott homeopatikus gyógyszerek előállításához hatóanyagként használják.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A higany, valamint az I. mellékletben felsorolt higanytartalmú keverékek behozatala a hulladékként való ártalmatlanítástól eltérő célra tilos.

(1)  A higany, valamint az I. mellékletben felsorolt higanyvegyületek és higanytartalmú keverékek behozatala tilos.

 

Az első albekezdés nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt higanyvegyületek behozatalára, valamint az ilyen higanyvegyületekre akkor, ha azokat a 2001/83/EK rendelet 1. cikkének (5) bekezdésében meghatározott homeopatikus gyógyszerek előállításához hatóanyagként használják.

Az első albekezdéstől eltérve megengedett a behozatal az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén:

Az első albekezdéstől eltérve 2027. december 31-ig az I. mellékletben felsorolt higany és higanyvegyületek és keverékek behozatala hulladékként történő elhelyezés céljára megengedett. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelően e rendeletet akként módosítsa, hogy az (5) bekezdésben említett jelentés következtetéseire figyelemmel ezt az eltérést meghosszabbítja.

  az exportáló ország részes fele az egyezménynek, és az exportra kerülő higany nem az egyezmény 3. cikkének (3) és (4) bekezdése szerinti elsődleges kitermelésből származik;

A Bizottság a tagállamokkal és az érdekeltekkel közösen előmozdítja és elősegíti a naprakész, környezetbarát alternatív technológiák fejlesztését, átadását és terjesztését, valamint az ezekhez való hozzáférést azon fejlődő országok tekintetében, amelyek az egyezménynek részes felei, különös tekintettel a legkevésbé fejlett országokra. A Bizottságnak azonosítja a kapacitásépítéshez és a technikai segítségnyújtás és a technológia átadásához hozzájáruló pénzügyi és technikai eszközöket az egyezményből eredő kötelezettségeknek megfelelően, a higany kezelésének minden területével és szakaszával kapcsolatban, a hulladék ártalmatlanítására is kiterjedően.

  az exportáló ország nem részes fele az egyezménynek, de igazolta, hogy a higany nem elsődleges kitermelésből és nem is a klóralkáli-iparból származik, az importáló tagállam pedig írásos hozzájárulását adta a behozatalhoz.

A Bizottság 2026. január 1-ig végrehajtási és megvalósíthatósági jelentést terjeszt elő, amelyben értékeli az Unió, annak tagállamai és az érintett érdekelt felek által harmadik országoknak biztosított kapacitásépítési és technikai segítségnyújtást, és értékeli, hogy a különböző régiók helyzete lehetővé teszi-e a higanyhulladék regionális alapon történő kezelését.

 

Az első albekezdéstől eltérve az újrafeldolgozott higany Unióba való behozatala ... [e rendelet hatályba lépése után három évvel]-ig megengedett.

 

A Bizottság ... [e rendelet hatályba lépése után 18 hónappal]-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az újrafeldolgozott higany használatáról az Unióban, az újrafeldolgozott higany rendelkezésre állásáról, valamint a trendeken és az ebben a rendeletben meghatározott kötelezettségeken alapuló becsléseket az újrafeldolgozott higany iránti jövőbeli keresletről, adott esetben az újrafeldolgozott higany behozatalára vonatkozó eltérés meghosszabbítására irányuló jogalkotási javaslat kíséretében.

 

Az újrafeldolgozott higany behozatala csak akkor engedhető meg, ha az exportőr ország az egyezményben részes fél, és a gazdasági szereplő tanúsítványt bocsát rendelkezésre az újrafeldolgozott higany életciklusáról, továbbá ha az újrafeldogozást az uniós szabványoknak megfelelően, engedéllyel rendelkező létesítményben végezték el.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az egyéb alkalmazandó uniós jogszabályokban szereplő szigorúbb követelmények sérelme nélkül a II. mellékletben felsorolt, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek kivitele, behozatala és gyártása az Unióban 2021. január 1-jétől fogva tilos.

(1)  Az egyéb alkalmazandó uniós jogszabályokban szereplő szigorúbb követelmények sérelme nélkül a II. mellékletben felsorolt, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek kivitele, behozatala és gyártása az Unióban a mellékletben meghatározott időpontoktól fogva tilos.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság 2018. január 1-ig megállapítja az Unióba importált, onnan exportált vagy ott előállított olyan hozzáadott higanyt tartalmazó termékek listáját, amelyek a II. melléklet felsorolásában nem szerepelnek.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–   a kutatáshoz, műszerek kalibrálásához referenciaként szolgáló termékek.

–  a kutatáshoz referenciaként szolgáló termékek.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítása érdekében, az (1a) bekezdés szerint készített jegyzék alapján, hogy 2020. január 1-jéig megtiltsa az ilyen termékek gyártását, behozatalát és kivitelét.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A Bizottság szakértői értékelést végez a higany felhasználásáról az oltóanyagok gyártása során, ahogyan azt a Tanács 2005. június 24-i következtetései és a 2006. március 14-i európai parlamenti határozat is említik, és értékeli ezt annak érdekében, hogy e használat korlátozását, illetve teljes tilalmát érje el, amennyiben léteznek megfelelő és biztonságos alternatívák, és támogassa a fejlődő országokban a thiomersal-mentes többdózisú oltóanyagok bevezetésének lehetőségeire irányuló kutatást.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a 17. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a higany és a higanyvegyületek környezetvédelmi szempontból biztonságos átmeneti tárolására vonatkozó követelményekről, ha az egyezményben részes felek konferenciája ilyeneket fogad el, és az Unió támogatta a határozatot.

A Bizottság a 17. cikkel összhangban e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a higany és a higanyvegyületek környezetvédelmi szempontból biztonságos átmeneti tárolására vonatkozó követelményekről, ha az egyezményben részes felek konferenciája ilyeneket fogad el.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A gazdasági szereplők ...[e rendelet hatályba lépése után egy évvel]-ig értesítik az illetékes hatóságokat minden olyan meglévő termékükről és gyártási eljárásukról, amely higanyt és/vagy higanyvegyületet tartalmaz vagy használ, ideértve az előző évben felhasznált higany és/vagy higanyvegyületek teljes mennyiségére, valamint termékenkénti mennyiségére.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Tilos az olyan, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek gyártása és forgalomba hozatala, amelyek használata 2018. január 1. előtt nem volt ismert.

(1)  Tilos az olyan, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek gyártása és forgalomba hozatala, amelyekről az illetékes hatóságot ...[e rendelet hatálybalépése után egy évvel]-ig nem értesítették.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Tilos az olyan, higanyt és/vagy higanyvegyületet használó gyártási eljárások alkalmazása, amelyek 2018. január 1. előtt nem léteztek.

(2)  Tilos az olyan, higanyt és/vagy higanyvegyületet használó gyártási eljárások alkalmazása, amelyekről az illetékes hatóságot ... [e rendelet hatálybalépése után egy évvel]-ig nem értesítették.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az (1) bekezdés hatálya alá tartozóktól eltérő, hozzáadott higanyt tartalmazó termékeket gyártó és/vagy használó eljárásokra.

 

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Tilos az olyan, higanyt és/vagy higanyvegyületet használó gyártási eljárások alkalmazása, amelyek 2018. január 1. előtt nem léteztek.

(2)  Tilosak az olyan, higanyt és/vagy higanyvegyületet használó gyártási eljárások, amelyekről az illetékes hatóságot ...[e rendelet hatálybalépése után egy évvel]-ig nem értesítették.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az (1) bekezdés hatálya alá tartozóktól eltérő, hozzáadott higanyt tartalmazó termékeket gyártó és/vagy használó eljárásokra.

 

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve amennyiben egy gazdasági szereplő hozzáadott higanyt tartalmazó új terméket szándékozik gyártani és/vagy forgalomba hozni, illetve higanyt használó új gyártási eljárást használni, arról értesítenie kell a megfelelő tagállam illetékes hatóságait, ismertetve velük a következőket:

(3)  Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, és csak abban az esetben, ha az adott új, hozzáadott higanyt tartalmazó termék vagy higanyt használó új gyártási eljárás jelentős nettó környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel szolgálna, és nem áll rendelkezésre olyan műszaki szempontból elfogadható, higanymentes alternatíva, amely ugyanilyen előnyöket biztosítana, amennyiben egy gazdasági szereplő hozzáadott higanyt tartalmazó új terméket szándékozik gyártani és/vagy forgalomba hozni, illetve higanyt használó új gyártási eljárást használni, arról értesítenie kell a megfelelő tagállam illetékes hatóságait, ismertetve velük a következőket:

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – -1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

–  bizonyíték, amely igazolja a jelentős nettó környezetvédelmi és egészségügyi előnyöket nyújtó, technikailag kivitelezhető higanymentes alternatívák hiányát;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az ahhoz kapcsolódó környezetvédelmi és egészségügyi kockázatok értékelése;

–  az ahhoz kapcsolódó környezetvédelmi és egészségügyi kockázatok és előnyök értékelése;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  részletes magyarázat arról, hogy a termék gyártása, alkalmazása vagy működtetése során milyen módon biztosítható a környezet és az emberi egészség védelmének magas szintje.

–  részletes magyarázat arról, hogy a termék gyártása, használata vagy működtetése, illetve használatát követően hulladékként való ártalmatlanítása során milyen módon biztosítható a környezet és az emberi egészség védelmének magas szintje.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamtól kapott értesítés alapján a Bizottság meggyőződik arról, hogy a hozzáadott higanyt tartalmazó új termék vagy a higanyt használó új gyártási eljárás bizonyítottan jelentős előnyökkel jár-e a környezet és az emberi egészség szempontjából, és valóban nincs-e hasonlóan előnyös, műszakilag kivitelezhető és gazdaságilag életképes higanymentes alternatíva.

(4)  A tagállamtól kapott értesítés alapján a Bizottság meggyőződik arról, hogy a hozzáadott higanyt tartalmazó új termék vagy a higanyt használó új gyártási eljárás bizonyítottan jelentős nettó előnyökkel jár-e a környezet és az emberi egészség szempontjából, és valóban nincs-e hasonlóan előnyös, műszakilag kivitelezhető higanymentes alternatíva.

A Bizottság végrehajtási határozatot fogad el arról, hogy egy hozzáadott higanyt tartalmazó új terméket vagy higanyt használó új gyártási eljárást engedélyez-e.

A Bizottság a rendelet kiegészítése érdekében a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el arról, hogy egy hozzáadott higanyt tartalmazó új terméket vagy higanyt használó új gyártási eljárást engedélyez-e.

E végrehajtási aktusokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek területén az elhanyagolhatónál komolyabb mértékű kisipari és kisüzemi aranybányászat folyik, gondoskodnak a következőkről:

Azok a tagállamok, amelyek területén higanyt vagy higanyvegyületeket felhasználó kisipari és kisüzemi aranybányászat folyik, gondoskodnak a következőkről:

-  intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy csökkentsék, sőt lehetőség szerint megszüntessék a higany és a higanyvegyületek használatát, valamint a környezetbe való kibocsátását az ilyen bányászat és feldolgozás során.

-  megszüntetik a higany és a higanyvegyületek használatát, valamint a környezetbe való kibocsátását az ilyen bányászat és feldolgozás során.

-  nemzeti cselekvési tervet dolgoznak ki és hajtanak végre a IV. melléklettel összhangban.

-  nemzeti cselekvési tervet dolgoznak ki és hajtanak végre a IV. melléklettel összhangban.

 

A Bizottság ösztönzi az egyezmény részes feleit, hogy hozzanak létre egy világszintű nyomon követési eszközt, hogy nyomon lehessen követni a higany kisipari és kisüzemi aranybányászat céljából történő felhasználását.

 

A Bizottság az egyezmény részes felei körében előmozdítja olyan tanúsítási eljárás létrehozását és végrehajtását, amely a fogyasztók figyelmét világszerte felhívja a higany nélkül kitermelt arany elérhetőségére.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2019. január 1-jétől csak kapszulázott fogászati amalgám használható.

(1)  [e rendelet hatálybalépésének időpontja után egy évvel]-tól/től csak előre adagolt, kapszulázott fogászati amalgám használható.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   [e rendelet hatálybalépésének időpontja után egy évvel]-tól/től semmilyen formában nem használható fogászati amalgám terhes nők vagy szoptató anyák, illetve tejfogak kezelésén áteső páciensek esetében.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A fogászati amalgám használatát 2022. december 31-ig fokozatosan meg kell szüntetni.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  2019. január 1-jétől minden fogászati létesítménynek rendelkeznie kell amalgám-szeparátorral, amely kiválasztja és összegyűjti az amalgám-darabokat. E szeparátorokat magas fokú hatékonyságuk megőrzése érdekében megfelelően karban kell tartani.

(2)  [e rendelet hatálybalépésének időpontja után egy évvel]-tól/től minden fogászati létesítménynek be kell szereznie amalgám-szeparátort, amely kiválasztja és összegyűjti az amalgám-darabokat, a használt vízbe kerülő darabokat is beleértve. E szeparátorokat magas fokú és folyamatos, legalább 95%-os amalgámdarab-megtartási hatékonyságuk megőrzése érdekében megfelelően karban kell tartani.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (1b) bekezdéstől eltérve a fogászati amalgám használata a továbbiakban kizárólag abban az esetben megengedett, ha az a beteghez kapcsolódó, kellően indokolt egészségügyi okokból feltétlenül szükséges, és nem áll rendelkezésre megfelelő alternatíva.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az (1)–(2a) bekezdésektől eltérve a tagállamok tovább korlátozhatják a fogászati amalgám felhasználását, összhangban az EUMSZ 193. cikkével.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)   [e rendelet hatálybalépésének időpontja után két évvel]-ig a tagállamok meghatározzák, hogyan kívánják végrehajtani a fogászati amalgám fokozatos kivezetését az 1a és 1b bekezdéseknek megfelelően, továbbá nemzeti célokat tűznek ki a száj- és fogápolás terén, és közlik a Bizottsággal a kivezetés, illetve a célkitűzések végrehajtásának módját.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A fogászok felelnek a náluk keletkezett hulladékok csomagolásáért és ártalmatlanításáért, és biztosítaniuk kell, hogy e szakaszok megvalósítása környezetbarát módon történjen. Biztosítaniuk kell, hogy a hulladékaikat begyűjtő szolgáltatók betartsák a hatályos jogszabályokat.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

IV fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A higanyhulladék tárolása és ártalmatlanítása

A higanyhulladék tárolása és ártalmatlanítása, valamint a szennyezett területek

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2000/532/EK bizottsági határozat sérelme nélkül hulladéknak kell tekinteni az alábbiakat, és gondoskodni kell a 2008/98/EK irányelvvel összhangban olyan módon való ártalmatlanításukról, amely nem veszélyezteti az emberi egészséget vagy a környezetet:

Hulladéknak kell tekinteni az alábbiakat, és gondoskodni kell a 2008/98/EK irányelvvel összhangban olyan módon való ártalmatlanításukról, amely nem veszélyezteti az emberi egészséget vagy a környezetet:

__________________

 

44 A Bizottság 2000. május 3-i 2000/532/EK határozata a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).

 

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nagy forrásoknál keletkező higanyhulladékkal kapcsolatos jelentéstétel

A higanyhulladékkal kapcsolatos jelentéstétel

Indokolás

A jelentéstétellel kapcsolatos intézkedést nem a forrás mértéke, hanem a légkörbe, illetve a talajba és a vizekbe való kibocsátás mértéke alapján kell meghatározni. A hulladékszállítást, illetve a hulladék szennyezett területről való elszállítását szintén figyelembe kell venni.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 11. cikk a), b) és c) pontjában említett ipari ágazatokban tevékenykedő vállalkozások minden év május 31-ig jelentést küldenek az érintett tagállamok illetékes hatóságának az egyes létesítményekben tárolt és az ideiglenes vagy tartós tárolólétesítményekbe küldött higany teljes mennyiségére vonatkozó adatokról, megadva e tárolólétesítmények helyét és elérhetőségét.

(1)  A 11. cikk a), b) és c) pontjában említett ipari ágazatokban tevékenykedő vállalkozások minden év május 31-ig jelentést küldenek az érintett tagállamok illetékes hatóságának az egyes létesítményekben tárolt és az ideiglenes tárolólétesítményekbe, az átalakításra és megszilárdításra szolgáló létesítményekbe és a végleges ártalmatlanításra szolgáló létesítményekbe küldött higanyhulladék, illetve e hulladék higanytartalmának teljes mennyiségére vonatkozó adatokról, megadva e tárolólétesítmények helyét és elérhetőségét.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság 2018. június 30-ig a 17. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben nyomon követési eszközt hoz létre a szennyezett helyszínekről származó hulladék szállítására vonatkozó információ gyűjtése érdekében; Abban az esetben, ha a higany és a higanyvegyületek termelt hulladékon belüli teljes mennyisége felhalmozódva meghaladja az évi 5 kg-os küszöbértéket, a szennyezésmentesítésért felelős gazdasági szereplő vagy a szennyezett terület irányító hatósága igénybe veszi a nyomon követési eszközt és éves rendszerességgel közli a higanyhulladék, illetve az abban található higany mennyiségét;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Szennyezett területek

 

(1)  A tagállamok ...[e rendelet hatályba lépése után egy évvel]-ig azonosítják a higannyal vagy higanyvegyületekkel szennyezett helyszíneket saját területükön, és eljuttatják e területek listáját a Bizottsághoz, valamint azonosítják a szennyezés jellegét.

 

(2)  A Bizottság 2018. június 30-ig a 17. cikkel összhangban e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a higany vagy higanyvegyületek által szennyezett területek ökológiailag fenntartható kezelésére és helyreállítására vonatkozó módszereket és megközelítéseket, amelyek a következőkre terjednek ki:

 

a)  a nyilvánosság szerepvállalása;

 

b)  egészségügyi és környezeti kockázatok értékelése;

 

c)  szennyezésmentesítési intézkedések, tekintetbe véve a szennyezésmentesítés eltérő tagállami megközelítéseit;

 

d)  az eredmények értékelése.

 

(3)  A tagállamok 2020. január 1-ig elfogadják és eljuttatják a Bizottsághoz a területükön található azonosított helyszínek szennyezésmentesítésére vonatkozó stratégiájukat. E stratégiák integrálhatóak a nemzeti szennyezésmentesítési stratégiákba, amelyek számos vegyi anyagra kiterjednek.

 

(4)  A Bizottság ...[e rendelet hatályba lépése után 18 hónappal]-ig összeállítja a higannyal vagy higanyvegyületekkel szennyezett helyszínek nyilvántartását, és 2021. június 1-ig a nyilvántartás kiegészül a nemzeti stratégiákkal. Ez az információ nyilvánosan elérhető, az internetet beleértve. A Bizottság nyomon követi a nemzeti stratégiák végrehajtását.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A higanyhulladék tartós ártalmatlanításra kerül, környezetvédelmi szempontból megfelelő módon, a bázeli egyezmény technikai iránymutatásaiban előírtak szerint, valamint a következő feltételek mellett:

 

a)  az ártalmatlanítás előtt a higanyhulladékot higany-szulfiddá alakítják, a legjobb elérhető technológia révén, és megszilárdítják; valamint

 

b)  a higanyhulladékot engedéllyel rendelkező sóbányákban helyezik el, amelyeket alkalmassá tettek a higanyhulladék ártalmatlanítására, illetve engedéllyel rendelkező föld alatti kemény sziklaképződményekben, amelyek a sóbányákéval azonos vagy magasabb szintű biztonságot és zárást garantálnak. A higanyhulladékot tárolási tételekbe kell helyezni, amelyet a tárolókamra lepecsételése követ; a tárolókamra hat hónapnál hosszabb ideig nem maradhat nyitva; vagy

 

 

 

c)  a higanyhulladékot engedéllyel rendelkező földfelszín feletti létesítményekben vagy engedéllyel rendelkező felszín alatti létesítményekben helyezik el, amelyek a higanyhulladék tartós ártalmatlanítására szolgálnak és ennek megfelelően felszereltek, és amelyek a sóbányákéval azonos vagy magasabb szintű biztonságot és zárást garantálnak; valamint

 

d)  az 1999/31/EK irányelv I. melléklete 8. pontjának első, harmadik, ötödik és hatodik franciabekezdésében és II. mellékletében1a előírt, a higanyhulladék ideiglenes tárolására vonatkozó követelmények a megszilárdított higany-szulfid tartós ártalmatlanítására szolgáló létesítményekre is vonatkoznak; valamint

 

e)  az 1999/31/EK irányelv I. melléklete 8. pontjának második és negyedik franciabekezdésében, illetve III. mellékletének 6. pontjában előírt, a higanyhulladék ideiglenes tárolására vonatkozó követelmények alkalmazandóak a megszilárdított higany-szulfid tartós ártalmatlanítására szolgáló létesítményekben, amennyiben a tagállamoknak az irányelv végrehajtásáért felelős illetékes hatóságai helyesnek ítélik.

 

_________________

 

1a A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a)  A Bizottság 2018. december 31-e előtt értékelő jelentést készít a higanyhulladékok tartós ártalmatlanítására szolgáló különböző lehetőségek – köztük a földfelszín feletti, felszín alatti vagy föld alatti ártalmatlanítás – biztonságosságáról. A jelentés számba veszi minden lehetőség kockázatait és előnyeit. A jelentés következtetései alapján a Bizottság meghatározza és előterjeszti a higanyhulladék tartós ártalmatlanítására vonatkozó feltételeket. 2019. december 31-ig a Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatokat nyújt be a fenti feltételeknek az 1999/31/EK irányelv mellékleteibe való belefoglalása és ezen rendelet módosítása érdekében.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjától eltérve a higanyhulladék a következő módokon tárolható:

(1)  Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének -1. bekezdésétől a) pontjától eltérve a higanyhulladék ideiglenes jelleggel, hulladékká válását követően legfeljebb három évig tárolható folyékony halmazállapotban, mielőtt higany-szulfiddá alakítják és megszilárdítják, az irányelv I., II. és III. mellékletében a higanyhulladék ideiglenes tárolására vonatkozóan előírt követelményeknek megfelelően:

a)  ideiglenesen egy évnél hosszabb ideig vagy tartósan tárolható olyan sóbányákban, amelyeket alkalmassá tettek a higany ártalmatlanítására, illetve olyan föld alatti kemény sziklaképződményekben, amelyek a sóbányákéval azonos biztonságot és zárást garantálnak;

a)  kizárólag engedéllyel rendelkező, a higany átmeneti tárolásra szolgáló és ennek megfelelően felszerelt föld feletti létesítményekben, amelyek a higany utolsó felhasználója, illetve azon piaci szereplő szomszédságában találhatóak, amely a higanyhulladékot higany-szulfiddá alakítja és megszilárdítja; valamint

b)  ideiglenesen tárolható kizárólag a higany ideiglenes tárolásával foglalkozó és ennek megfelelően felszerelt földfelszín feletti létesítményekben.

b)   rendelkezésre áll a higanyhulladék higany-szulfiddá alakítására, megszilárdítására és tartós ártalmatlanítására irányuló terv, annak időkeretét is beleértve,

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 1999/31/EK irányelv I., II. és III. mellékletében előírt, a higanyhulladék ideiglenes tárolására vonatkozó követelmények az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, tartós tárolásra szolgáló létesítmények esetében az irányelv következő mellékleteiben meghatározott következő feltételek szerint alkalmazandók:

(2)  A higanyhulladék átmeneti tárolását vagy higany-szulfiddá alakítását és megszilárdítását végző létesítmények üzemeltetői a 2008/98/EK irányelv 35. cikkében előírt nyilvántartási kötelezettségük keretében nyilvántartást vezetnek az alábbi információkról:

a)  az 1999/31/EK irányelv I. mellékletének 8. pontja (első, harmadik és ötödik franciabekezdés) és II. melléklete alkalmazandó,

a)  minden egyes beérkezett higanyhulladékot tartalmazó szállítmány vonatkozásában:

 

i.  az átvett higanyhulladék származása és mennyisége;

 

ii.  az átmenetileg tárolt hulladék tulajdonosának neve és elérhetősége;

b)  az 1999/31/EK irányelv I. mellékletének 8. pontja (második, negyedik és hatodik franciabekezdés) és III. mellékletének 6. pontja csak akkor alkalmazandó, ha az irányelv végrehajtásáért felelős tagállam illetékes hatóságai azt kívánatosnak tartják.

b)  a létesítményt elhagyó minden egyes higanyhulladékot tartalmazó szállítmány vonatkozásában:

 

i.  a higany-szulfiddá alakított és megszilárdított higanyhulladék mennyisége és higanytartalma;

 

ii.  a higany-szulfiddá alakított és megszilárdított higanyhulladék végcélja és a tervezett ártalmatlanítási művelet;

 

iii.  a higany-szulfiddá alakított és megszilárdított higanyhulladék tartós ártalmatlanítását végző vállalkozás üzemeltetője által felmutatott, a (2a) bekezdésben említett igazolás;

 

c)  az átmeneti tároló létesítményt elhagyó minden egyes higanyhulladék szállítmány vonatkozásában:

 

i.  a higanyhulladék mennyisége és higanytartalma;

 

ii.  a higanyhulladék végcélja és a tervezett ártalmatlanítási művelet;

 

iii.  a higanyhulladék átmeneti tárolását végző vállalkozás üzemeltetője által felmutatott igazolás;

 

d)  a létesítményben tárolt higanyhulladék mennyisége minden hónap végén.

 

A létesítmény üzemeltetőjének minden év január 31-ig be kell nyújtania a nyilvántartást az illetékes tagállam által kijelölt hatósághoz.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A higanyhulladék tartós ártalmatlanítását végző létesítmények üzemeltetőinek az ártalmatlanítás elvégzése után tanúsítványt kell kiállítaniuk, amely kimondja, hogy a teljes higanyhulladék-rakomány tartós ártalmatlanítása a higanyhulladék tartós ártalmatlanítására vonatkozó, az 1999/31/EK irányelvben és ezen rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően történt. A tanúsítvány információkat tartalmaz a tárolás helyére vonatkozóan.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Tilos a higanyhulladék mindennemű égetése vagy együttégetése;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Az átalakítási technológiát kínáló vállalatokkal rendelkező tagállamok előmozdítják a folyékony higanyhulladék higany-szulfiddá történő átalakításának alkalmazását a harmadik országokban.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2d)  A Bizottság e rendelet és a hatályos uniós jogszabályok rendelkezései alapján legkésőbb 2019. január 1-jéig eszközt hoz létre annak biztosítására, hogy a higanyhulladékok nyomonkövethetősége a teljes láncban és az összes közreműködő szereplő esetében garantált legyen.

 

Ez az eszköz a teljes láncra vonatkozóan nyilvántartja az egyes közreműködők, többek között a hulladékot létrehozó szereplők, illetve a hulladékgyűjtéssel, az ideiglenes tárolással, az átalakító létesítményekkel és a végleges ártalmatlanítással foglalkozó szereplők bejövő és kimenő higanyhulladékait. Az eszköz az összes szakaszra vonatkozóan meghatározza az egyes személyek vagy egységek által birtokolt higanyhulladék mennyiségét.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2e)  A Bizottság 2019. január 1. előtt jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy szükség van-e a higanyhulladék ideiglenes tárolására vonatkozóan az (1) bekezdésben meghatározott időszak módosítására. A Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatot is csatolhat a jelentéséhez.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és meghozzák az e szankciók alkalmazásának biztosításához szükséges intézkedéseket. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok az említett rendelkezésekről [xxx]-ig tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal az azokat érintő minden későbbi módosítást is.

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok az említett szabályokról és intézkedésekről ezen irányelv alkalmazásának kezdő napjától tájékoztatják a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal az azokat érintő minden későbbi módosítást is.

Indokolás

A környezeti bűnözés súlyos és növekvő problémát jelentenek, amelyet európai szinten kell kezelni. A környezeti bűnözés gyakran határon átnyúló jellegű. Az Unióban a környezeti bűnözés olyan tetteket takar, amelyek megszegik a környezetvédelmi jogszabályokat, és jelentős kárt vagy kockázatot okoznak a környezetre és az emberi egészségre nézve. A környezeti bűnözés legismertebb területei a vegyi anyagok levegőbe, vízbe vagy talajba történő illegális kibocsátása vagy kiengedése, vagy illegális lerakása. Az egyes környezeti bűncselekmények szankcionálásának terén jelentős eltérés mutatkozik a tagállamok, valamint az irányelvek és rendeletek között.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a minamatai egyezmény 21. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség uniós és tagállami teljesítéséhez szükséges információk;

b)  az egyezmény 8., 9. és 21. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség uniós és tagállami teljesítéséhez szükséges információk;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 12. cikknek megfelelően kapott adatok összefoglalása;

c)  a 12. cikknek és a 13. cikk (2) bekezdésének megfelelően kapott adatok összefoglalása;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a területükön található, 50 metrikus tonnát meghaladó egyéni higanykészletek listája, és amennyiben számukra ismertek, az évi 10 metrikus tonnát meghaladó mennyiségű higanykészletek beszerzési forrásai.

d)  a területükön található, az összesített súlyt mérve 50 metrikus tonnát meghaladó higany-, higanyvegyület- vagy higanyhulladék-készletek és azok tárolási helyszíneinek listája, valamint a higany, higanyvegyületek és higanyhulladékok mennyisége mindegyik helyszínen.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a higanyellátás forrásainak jegyzéke, amely 10 metrikus tonnát meghaladó éves higanykészleteket termel;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok egy nyilvános uniós nyilvántartás révén tájékoztatják a Bizottságot az ártalmatlanított higanyhulladék mennyiségéről és az ártalmatlanítás helyéről, és biztosítaniuk kell, hogy azokat környezetvédelmi szempontból megfelelően kezelték.

 

A higany és higanyvegyületek ipari létesítmények közti bármilyen jellegű szállítását egy tagállamon belül a tagállamoknak fel kell jegyezniük, illetve jelenteniük kell a Bizottság felé.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási határozatok révén fogadja el a kérdőívek mintáját és elektronikus jelentéstételi eszközt bocsát a tagállamok rendelkezésére.

A Bizottság végrehajtási határozatok révén határozza meg a kérdőívek mintáját annak érdekében, hogy elektronikus jelentéstételi eszközt bocsásson a tagállamok rendelkezésére.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

A Bizottság jelentéstételi és felülvizsgálati kötelezettsége

 

A Bizottság kiértékeli ezen rendelet és a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a összehangolását az egyezmény 8. és 9. cikkével, illetve az egyezményben foglalt, a higanykibocsátás korlátozására szolgáló legjobb elérhető technológiák és bevált környezeti gyakorlatok alkalmazásával kapcsolatos rendelkezésekkel, mint az elérhető legjobb technikákra vonatkozó referenciadokumentumok.

 

Ezt az értékelést eljuttatja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz legkésőbb az egyezmény részes feleinek első konferenciája előtt egy hónappal, illetve legkésőbb 2019. január 7-ig, a 2010/75/EU irányelv 73. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

 

Az egyezmény részes feleinek első konferenciája utáni egy éven belül a Bizottság újra kiértékeli, hogy az uniós jogszabályok megfelelnek-e a részes felek első konferenciáján elfogadott rendelkezéseknek, a 8. és 9. cikkeknek megfelelően, illetve az egyezményben szereplő, az elérhető legjobb technikákra vonatkozó átdolgozott referenciadokumentumoknak.

 

A Bizottság továbbá jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére az értékelések következtetéseivel kapcsolatban, amelyet adott esetben jogalkotási javaslat kísér.

 

A Bizottság legkésőbb 2025. december 31-ig felülvizsgálja ezt a rendeletet, többek között az egyezménnyel és e rendelet végrehajtásával kapcsolatos fejlemények fényében. Szükség esetén a felülvizsgálatot az e rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslat kíséri. A felülvizsgálat megvizsgálja a rendelet olyan intézkedésekkel való kiegészítését, amelyek az ipari tevékenységekben történő higanyhasználat csökkentését és a lehető leggyorsabb, de mindenesetre az egyezmény hatálybalépésétől számított 10 éven belül történő fokozatos kivezetését célozzák.

 

____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15b. cikk

 

Krematóriumok

 

A Bizottság 2018. július 1-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a krematóriumokból származó higanykibocsátásról, amelyet adott esetben jogalkotási javaslattal egészít ki az ilyen kibocsátás jelentős visszaszorítása érdekében.

Indokolás

A krematóriumok a higany környezeti kibocsátásának legfőbb okozói. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a helyzetet, és jogalkotási javaslattal kell előállnia, hogy 2018. július 1-ig jelentősen csökkentse az ilyen kibocsátást.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Indokolás

A tagállamok e rendelethez kapcsolódó új kötelezettségei meglehetősen korlátozottak, és minden fokozatos megszüntetés tekintetében reális jövőbeli határidők állnak rendelkezésre. Semmi sem indokolja a hatálybalépés napjától eltérő alkalmazási időpont megadását.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Higanyvegyületek:

Higanyvegyületek:

Higany(I)-klorid (Hg2Cl2, CAS-szám: 10112-91-1)

Higany(I)-klorid (Hg2Cl2, CAS-szám: 10112-91-1)

Higany(II)-oxid (HgO, CAS-szám: 21908-53-2)

Higany(II)-oxid (HgO, CAS-szám: 21908-53-2)

Cinóberérc

Cinóberérc

 

Higany(II)-nitrát (Hg(NO3)2, CAS-szám: 10045-94-0)

 

Higany-szulfid (HgS, CAS-szám: 1344-48-5)

 

Higany(II)-szulfát (HgSO4, CAS-szám: 7783-35-9)

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – A rész

Hozzáadott higanyt tartalmazó termékek

A hozzáadott higanyt tartalmazó termék kivitelére, behozatalára és gyártására vonatkozó tilalom bevezetésének időpontja

1.  Olyan elemek vagy akkumulátorok, akár készülékbe építve, akár nem, amelyek több mint 0,0005 tömegszázalék higanyt tartalmaznak.

2020. december 31.

2.  Olyan elektromos és elektronikai eszközök, a lámpákat, kapcsolókat és reléket beleértve, amelyek meghaladják a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és IV. mellékleteiben a higanyra vonatkozóan megállapított határértékeket0a.

2020. december 31.

törölve

 

törölve

 

törölve

 

törölve

 

7.  Higanyt és higanyvegyületeket tartalmazó kozmetikumok, kivéve az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének 17. bejegyzésében1 foglalt különleges eseteket.

2020. december 31.

8.  Növényvédő szerek, biocidok és helyi alkalmazású fertőtlenítő szerek

2020. december 31.

9.  Az alábbi nem elektronikus mérőeszközök:

2020. december 31.

a)  barométerek;

 

b)  higrométerek (légnedvességmérők);

c)  manométerek;

d)  hőmérők és egyéb, hőmérésre használt nem elektromos eszközök;

e)  vérnyomásmérők.

e a)  plethysmographokban használt nyúlásmérők;

 

e b)  higanyos piknométerek;

e c)  a lágyuláspont meghatározására szolgáló higanyos mérőeszközök;

E bejegyzés nem vonatkozik a következő eszközökre:

a)  nagyméretű berendezésekbe beépített, illetve nagy pontosságú mérésekhez használt nem elektronikus mérőeszközök, amelyek esetében nem áll rendelkezésre megfelelő higanymentes alternatíva;

b)  2007. október 3-án 50 évnél régebbi mérőeszközök;

c)  kulturális vagy történelmi célú kiállításon bemutatásra kerülő mérőeszközök.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  2019. január 1-jétől: acetaldehid előállítása

a)  2018. január 1-jétől: ahol a higanyt katalizátorként használják,

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  2019. január 1-jétől: vinilklorid monomer előállítása

b)  négy évvel e rendelet hatálybalépését követően. ahol a higanyt elektródaként használják

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  E rendelet I. részének a) pontjától eltérve a vinilklorid monomer előállítása megengedett [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től számított három évig.

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  E rendelet I. részének a) pontjától eltérve a kálium-metilát és -etilát előállítása megengedett [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től számított három évig.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítására annak érdekében, hogy meghosszabbítsa az eltérést [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től számított legfeljebb 10 éves időszakra, feltéve, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő alternatív technológia.

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)  az I. rész a) pontjától eltérve 2017. október 10-től; poliuretán előállítása higanytartalmú katalizátorok használatával.

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bd)  az I. rész b) pontjától eltérve 2017. december 11-től: a klór-alkáli előállítása során, amelynek során a higanyt elektródként alkalmazzák.

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nátrium- és kálium-metilát és -etilát előállítására az alábbi követelmények vonatkoznak:

A nátrium- és kálium-metilát és -etilát előállítására az I. rész b) pontjában meghatározott rendelkezések, valamint az alábbi követelmények vonatkoznak:

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – -2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  a higanymentes eljárások kutatásának és fejlesztésének támogatása; valamint

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nemzeti célkitűzések és csökkentési célok;

a)  a higany és a higanyvegyületek felhasználásának teljes megszüntetésére irányuló nemzeti célkitűzések és csökkentési célok

(1)

  HL C 303., 2016.8.19., 122. o.


INDOKOLÁS

A higany a világ 10 legszennyezőbb anyagának egyike

Cáfolhatatlan tudományos bizonyíték van arra, hogy a higany rendkívül mérgező anyag, egy olyan elem, amelyet nem lehet sem megsemmisíteni, sem pedig eltüntetni. A higany – lévén rendkívül káros hatást gyakorol az egészségre – a világ 10 legártalmasabb szennyező anyagának egyike.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint „a higany esetében nincs biztonságos határérték”. A higanykibocsátás tehát olyan probléma, amely nagyra törő és határozott válaszokat kíván. A higany bioakkumulatív tulajdonságai miatt azonban a kormányok erőteljes fellépései mellett is évtizedekig tartana, míg a higanyszennyezést csökkenteni lehetne a globális környezetben.

Az ipari forradalom óta a világ számos óceánjának felszíne közelében megháromszorozódott a higany mennyisége az ember környezetszennyező tevékenységei miatt. A higany az emberekre és az állatvilágra nézve egyaránt mérgező, és az idők folyamán felhalmozódik a szervezetünkben, mivel ki vagyunk téve a forrásainak. A higanykibocsátás – amelynek sem íze, sem szaga nincs – szennyezi a vizeket és felhalmozódik a halakban.

Ha a higany a vízbe vagy a levegőbe jut, nagy távolságokban terjed szét a Földön, még a bolygó ipari forrásoktól messze fekvő részein is gyorsan megemelkedhet e mérgező anyag szintje.

A higanynak való kitettség széles körű egészségügyi problémákhoz vezet

A higanynak való kitettség széles körű egészségügyi problémákhoz vezet, károsíthatja az ideg-, az emésztő- és az immunrendszert, valamint a tüdőt, a vesét, a bőrt és a szemet. A higany már kis mennyiségben is hatással lehet az idegrendszer működésére. Az elmúlt 20 évben megállapították, hogy a higany olyan környezeti kockázatokat rejt, amely kapcsolatba hozható az Alzheimer-kórral, a sclerosis multiplexszel, valamint a vese- és agykárosodással.

A higany a környezetben egy összetettebb és károsabb vegyületté, mégpedig metilhigannyá alakulhat át. Az EFSA tudományos bizottsága 2015-ös véleményében(1) megbecsülte, hogy hetente hány adag halat/halászati élelmiszert kellene egy embernek fogyasztania ahhoz, hogy elérje a metilhiganyra vonatkozó megengedhető heti beviteli értéket (TWI), amelyet 1.3μg/ttkg/hét értékben állapítottak meg. Azzal számolva, hogy az adagok a beszámolók szerint 100 g alatt vannak, az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy a legkevesebb adag mellett a TWI-t meghaladó korcsoportot a 10 év alatti gyerekek alkották, illetve más korosztályú gyerekek, serdülők, szülőképes korú nők, felnőttek és idősek esetében néhányszor elérték a TWI-t heti egy adagnál kevesebb vagy akörüli mennyiség után. Az Atlanti-óceán másik partján, az Egyesült Államokban – az amerikai szabályozás alapján – a halakból begyűjtött minta 84%-a nem volt biztonságos fogyasztásara havi egynél (170 g-nál) többszöri étkezés esetén. Hasonlóképpen a megvizsgált emberek 82%-ánál mutattak ki a jelenlegi ajánlott egészségügyi szintet meghaladó mennyiségű higanyt. A WHO és az Európai Bizottság a halakból világszerte begyűjtött minta több mint 13%-a esetében nem javasolná a kereskedelmi értékesítést(2).

A metilhigany átjut a méhlepény falán és a vér-agy gáton, és a gyermekek értelmi képességének fejlődését már megszületés előtt gátolhatja. Az agy a születés után is fejlődik, ezért ha a kisgyermekek és a gyermekek rendszeresen ki vannak téve a TWI-t meghaladó mennyiségű metilhiganynak, számolni kell a metilhigany neurotoxikus hatásának veszélyével is.

A minamatai egyezmény és az EU álláspontja

A fentiek alapján tehát nyilvánvaló, hogy sürgősen szükség van a higanyról szóló, jogilag kötelező erejű minamatai egyezmény ratifikálására, amely szabályozni fogja az anyag szállítását, kereskedelmét és felhasználását és még ennél is tovább megy. Ezen egyezmény értelmében a kormányokat arra fogják ösztönözni, hogy hozzanak intézkedéseket a higanynak való kitettség egészségügyi hatásainak kezelése érdekében.

A minamatai folyamat keretében kialakított nemzetközi együttműködés általános célja az emberi egészség és a globális környezet higanytól és annak vegyületeitől való védelme oly módon, hogy csökkentik, majd véglegesen megszüntetik a higany légkörbe, vizekbe és talajba való, emberek által előidézett kibocsátását.

Az 1102/2008/EK rendelet kikövezte az utat e nemzetközi egyezmény előtt, és ezt a jelenlegi módosító rendeletnek is folytatnia kell. Az EU a részes felek között a fejlett országok közé tartozik, így az előadó véleménye szerint az EU és a tagállamai által tett fellépések nem korlátozódhatnak az összes aláíró félre egyformán vonatkozó minamatai kötelezettségek teljesítésére. Az EU sok esetben már átültette ezeket a kötelezettségeket az uniós jogba; ez az egyik olyan régió, ahol léteznek alternatív technológiák, és az uniós jognak megfelelően különféle folyamatokban alkalmazzák az elérhető legjobb technikákat. Ráadásul az EU sokkal kiváltságosabb helyzetben van a bevált gyakorlatok, a technológiák, a know-how és a higanymentes termékek exportját és különösen az arra vonatkozó üzenet terjesztését illetően, hogy a higany használata káros az emberekre, az állatokra és a környezetre.

A nagymértékű higanyszennyezés korlátozását célzó lehetséges alternatív megoldások

A higanyt különösen az ellenőrző eszközöknél, termékekben, ipari folyamatokban, fogászati amalgámként a szájegészség megőrzésében, valamint a kisipari és kisüzemi aranybányászatban használják. A higany hulladék anyagok újrafeldolgozásával is előállítható; időnként más anyagok – például a cink vagy az ón – előállítása során másodlagos termékként jön létre, illetve a trágyában szennyező anyagként van jelen. De nem utolsósorban a higany a többé már nem használt szennyezett területekről is a légkörbe kerülhet, amelyek továbbra is jelentős szennyező forrást jelentenek, ha nem tisztították meg a szennyeződéstől.

Az 1102/2008/EK rendelet hatálybalépése óta az higany iránti éves kereslet ugyan csökkent, azonban a becslések szerint még mindig 400 tonna körül van. Figyelembe véve a higany bioakkumulatív tulajdonságait, továbbá tekintve, hogy „a higany esetében nincs biztonságos határérték”, a higany globális felhasználása továbbra is magas és évente mintegy 3600 tonnát tesz ki, valamint a szennyezés nem ismer határokat, kétség sem férhet hozzá, hogy van hová fejlődni.

Az előadó ennek szellemében dolgozta ki javaslatát, azt remélve, hogy a Parlament erőteljesebb megbízatást ad a Bizottságnak arra, hogy a jövőbeli nemzetközi tárgyalások során további és nagyra törőbb lépéseket tegyen.

Ennek fényében az előadó rendkívül fontosnak tartja, hogy az EU határozottan lépjen fel, ezért a következő módosításokat javasolja:

  a higanykiviteli tilalom hatályának kiterjesztése minden olyan termékre, amely a minamatai egyezményben szerepel, valamint azon hozzáadott higanyt tartalmazó termékek kivitelére, amelyek forgalmazása nem megengedett az Unióban. Ellentétes az egyezmény szellemével, hogy az EU az Unióban nem megengedett termékeket exportáljon olyan országokba, amelyek nem rendelkeznek sem technológiával, sem kapacitással a hulladék kezelésére. India és Kína nemrégiben fogadták el az uniós normákat és határértékeket, ezért esetükben az EU iránymutató szerepet játszhat;

B)  a fogászatban használt higany fokozatos kivonása: kezdetben a várandós nők és a gyermek esetében tiltanák be a használatát, majd egy átmeneti időszakot követően kizárólag nagyon ritkán, konkrét esetekben engedélyeznék a használatát;

C)  a higany katalizátorként vagy elektródaként való ipari használatának betiltása, különösen mivel léteznek már elérhető higanymentes technológiák, amelyeket az Unióban és a világ más részein is használnak. Ezek használata hosszú távon innovációra és paradigmájának exportálására ösztönözné az ipart;

D)  minden higannyal szennyezett terület tagállamok általi azonosítása és megtisztítása. Rendkívül fontos, hogy először is azonosítsák a szennyezett területeket, majd környezetvédelmi szempontból megfelelően kezeljék azokat annak érdekében, hogy megállítsák a természet, a növény- és állatvilág, valamint a – gyakran ezen ipari területek bezárásának gazdasági következményeitől már egyébként is szenvedő – kitett lakosság szennyezését;

E)  a higanyhulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére vonatkozó szabályok EU általi megerősítése. Európa rendelkezik a higany jelenleg ismert legjobb és legkisebb kockázattal járó kezeléséhez szükséges technológiával, ami nem más, mint a megszilárdítás. Ez egy olyan technológia, amely lehetővé fogja tenni, hogy a megszilárdítási technológia üzemről üzemre terjedjen, és a higanyforrásokat kiegészítve remélhetőleg hamarosan megjelenjen a piacon. A folyékony higanyt többé nem szállítják hosszú távon, ily módon korlátozva minden lehetséges kockázatot, például a környezet, a munkavállalók, a higany feketepiaci megjelenése vagy a lehetséges balesetek stb. szempontjából. Az EU szigorú hulladékkezelési követelményekkel a lehető leghamarabb garantálni fogja, hogy a higany ne jelenjen meg ismét a piacon vagy szennyezze a környezetet minden kisebb baleset esetén. Ugyanakkor ez ösztönözni fogja az Unión belüli innovációt és a technológiai innovációt illetően kevésbé fejlett harmadik országokba irányuló tudástranszfert;

F)  minden új, higanyon alapuló gyártási folyamat és új, hozzáadott higanyt tartalmazó termék visszamenőleges hatállyal való betiltása, hogy ne jöjjön létre semmilyen joghézag azon termékek és eljárások tekintetében, amelyek nem léteztek a minamatai tárgyalások és a bizottsági javaslat kidolgozása idején, és emiatt nem szabályozták őket;

G)  a higanyra vonatkozó átfogó nyomonkövetési és jelentéstételi rendszer bevezetése, mivel a jelentéstételi kötelezettség jelenleg csupán a nagyon magas értékekre vonatkozik és nem terjed ki a hulladékszállításra, amely a hiányzó adatok terén óriási vakfoltot jelentene a klór-alkáli-folyamatokból származó higany előállításának beszüntetésével;

H)  az összes alternatív higanymentes termék, valamint az elérhető legjobb technológián alapuló eljárások és hulladékkezelés uniós szintű alkalmazásának ösztönzése és megvalósítása;

I)  a higany használatával, szállításával és kibocsátásával kapcsolatban a lakosság figyelemének felhívására és az átláthatóság növelésére irányuló szükséges intézkedések tagállamok és Bizottság általi meghozatala.

A világnak szüksége van arra, hogy Európa továbbra is vezető szerepet játsszon a minamatai folyamatban, teljes körűen kihasználva az egyezményben rejlő összes lehetőséget és teljes mértékben tiszteletben tartva a higannyal kapcsolatos korábbi uniós jogszabályokból fakadó előzetes kötelezettségvállalásokat. Az előadó úgy véli, hogy a minamatai megközelítéssel kapcsolatban minden minimalista megközelítés a kívánttal és a közérdekkel ellentétes hatást érne el. Az előadó azt szeretné, hogy az Európai Parlament szálljon síkra az egészségesebb környezet, a biztonságosabb élelmiszerek és minden polgár jobb egészsége mellett.

(1)

EFSA Journal 2015; 13(1):3982.

(2)

Global Mercury Hotspots, Study by the Biodiversity Research Institute and IPEN; 2013. január


A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL

Giovanni La Via

elnök

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:  Vélemény a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2016)00392016/0023(COD)) jogalapjáról

Tisztelt Elnök Úr!

2016. augusztus 30-i levelében a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy nyilvánítson véleményt a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat(1) jogalapjának megfelelőségéről. Az eredeti javaslat alapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 192. cikkének (1) bekezdése – amely az Unió környezetpolitikájáról rendelkezik – és az EUMSZ 207. cikke – amely a közös kereskedelempolitikáról rendelkezik. Az előadó azonban előterjesztett egy olyan módosítást, amely a jogalapot kizárólag az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdésére módosítaná.

I – Háttér

Az Unió és 26 tagállama aláíró felei az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) keretében megtárgyalt, a higanyról szóló új nemzetközi egyezménynek(2), az úgynevezett „minamatai egyezménynek”. Valamennyi tagállam vállalta, hogy ratifikálja az egyezményt. A minamatai egyezmény a higany teljes életciklusát lefedi, annak elsődleges kitermelésétől a higanyhulladék ártalmatlanításáig, célja ugyanis megóvni az emberi egészséget és a környezetet a higanynak és a higanyvegyületeknek a légkörbe, a vizekbe és a talajba történő emberi eredetű kibocsátásaitól. A minamatai egyezmény rendelkezéseinek nagy része már szerepel az uniós jogban, konkrétan az 1102/2008/EK rendeletben(3), amely kiviteli tilalmat rendel el a higany és számos vegyülete tekintetében, a 649/2012/EU rendeletben(4), amely egyebek mellett a higany behozatalai esetén alkalmazandó értesítési rendszert hoz létre, valamint a 396/2005/EK rendeletben(5), az 1907/2006/EK rendeletben(6) és az 1223/2009/EK rendeletben(7), továbbá a 2006/66/EK irányelvben(8) és a 2011/65/EU irányelvben(9), amelyek a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek széles körének uniós forgalomba hozatalát szabályozzák és a higanytartalomra vonatkozó mennyiségi korlátokat állapítanak meg. Végezetül a 2010/75/EU(10), a 2012/18/EU(11), a 2008/98/EK(12) és az 1999/31/EK(13) irányelvek is szabályozzák, csökkentik, és alternatívák elérhetősége esetén kiküszöbölik a higany, továbbá annak vegyületei és hulladékai pontszerű forrásból történő és diffúz kibocsátásait a környezetbe.

A Bizottság javaslata szerint az egyezményből fakadó mindazon kötelezettségeket, amelyek még nem szerepelnek az uniós jogban, egyetlen jogi aktusba kell foglalni. Célszerű, hogy e jogi aktus alapjául az egyetlen kifejezetten a higannyal foglalkozó uniós jogi aktus, az 1102/2008/EK rendelet szolgáljon. Ám az 1102/2008/EK rendelet szükséges módosításainak jellegét és hatályát figyelembe véve, valamint tekintettel a következetesség és a jogbiztonság növelésének szükségességére, e jogi aktussal hatályon kívül kell helyezni és fel kell váltani az említett rendeletet, mindazonáltal megőrizve az abban foglalt továbbra is szükséges érdemi kötelezettségeket.

II – A Szerződés vonatkozó cikkei

A Bizottság javaslata jogalapként az EUMSZ „Az Unió belső politikái és tevékenységei” című harmadik részében található 192. cikke (1) bekezdését jelöli meg, együtt értelmezve az EUMSZ „Az Unió külső tevékenysége” című ötödik részében található 207. cikkével, amelyek szövege a következő (utólagos kiemelés):

192. cikk

(az EKSz. korábbi 175. cikke)

(1) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően határoz arról, hogy az Uniónak milyen lépéseket kell tennie a 191. cikkben említett célok elérése érdekében.

[...]

207. cikk

(az EKSz. korábbi 133. cikke)

(1) A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul; ez vonatkozik különösen a vámtarifák módosításaira, az áruk és szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó vámtarifa- és kereskedelmi megállapodások megkötésére, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásaira, továbbá a külföldi közvetlen befektetésekre, a liberalizációs intézkedések egységesítésére, az exportpolitikára és az olyan kereskedelempolitikai védintézkedésekre, mint a dömping vagy szubvenció esetén meghozandó intézkedések. A közös kereskedelempolitikát az Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései által meghatározott keretek között kell folytatni.

(2) A közös kereskedelempolitika végrehajtásának kereteit meghatározó intézkedéseket rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács határozza meg.

[...]

Az EUMSZ 191. cikkének szövege a következő (utólagos kiemelés):

191. cikk

(az EKSz. korábbi 174. cikke)

(1) Az Unió környezetpolitikája hozzájárul a következő célkitűzések eléréséhez:

a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása;

az emberi egészség védelme;

a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása;

a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, és különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.

[...]

(4) Az Unió és a tagállamok hatáskörük keretén belül együttműködnek harmadik országokkal és a hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel. Az Unió által folytatott együttműködésre vonatkozó részletes szabályok az Unió és az érintett harmadik felek közötti megállapodások tárgyát képezhetik.

Az előző albekezdés nem érinti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy nemzetközi fórumokon tárgyalásokat folytassanak és nemzetközi megállapodásokat kössenek.

III – A javasolt jogalap

A Bizottság a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megfelelő jogalapjaként az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdését és 207. cikkét javasolja. Ahogy azt a javaslat indokolása is megerősíti, a Bizottság úgy vélte, hogy az 1102/2008/EK rendelet és a jelenlegi javaslat közötti hasonlóság ugyanannak a kettős jogalapnak az alkalmazását indokolja(14).

Ennek fényében hangsúlyozandó, hogy a Parlament az 1102/2008/EK rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó első olvasatbeli álláspontjában – a Jogi Bizottság ajánlását követve – úgy határozott, hogy a javaslat megfelelő jogalapját kizárólag az EKSz. 175. cikkének (1) bekezdése (a mostani EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése) képezi, mivel a javaslat elsődleges célja az emberi egészség és a környezet védelme, nem pedig kereskedelempolitikai megfontolások előmozdítása.(15)

A Bíróság több alkalommal megvizsgálta a jogalap megválasztásával kapcsolatos kérdéseket és az EUMSZ 192. cikke (1) bekezdésének, illetve 207. cikkének hatályát.(16) Sőt, a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata a következőket rögzíti (utólagos kiemelés):(17)

„valamely jogi aktus jogalapját ugyanis nem más, adott esetben hasonló jellemzőkkel rendelkező közösségi (ma már uniós) jogi aktusok jogalapjára, hanem az adott jogi aktus saját céljára és tartalmára tekintettel kell meghatározni.”

Ezen elvet követve a Bizottság jelenlegi javaslatának jogalapját az 1102/2008/EK rendelet elfogadásakor alkalmazott jogalaptól függetlenül kell megvizsgálni.

IV – Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén

A Bíróság a megfelelő jogalap kérdését hagyományosan alkotmányos jelentőségű kérdésnek tekinti, amely garantálja a hatáskör-átruházás elvének betartását (az EUSZ 5. cikke), és meghatározza az Unió hatáskörének jellegét és terjedelmét. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében „egy közösségi jogi aktus jogalapja megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”.(18) A helytelen jogalap megválasztása tehát elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus megsemmisítésére. Ebben az összefüggésben a helyes jogalap meghatározása szempontjából nem bír jelentőséggel valamely intézmény azon kívánsága, hogy aktívabban részt vegyen az adott jogi aktus elfogadásában, sem a jogi aktus elfogadásának körülményei vagy az adott jogi aktus által érintett területen egyéb tekintetben végzett munka.(19)

Ha a jogi aktus vizsgálatából az derül ki, hogy az kettős célkitűzést követ, vagy két összetevőből áll, és ezek egyike elsődlegesként vagy döntő jellegűként azonosítható, míg a másik csak járulékos jellegű, a jogi aktust egyetlen jogalapra, azaz az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt jogalapra kell alapítani.(20) Ugyanakkor ha a jogi aktus egyszerre több olyan célkitűzést is követ vagy több olyan összetevőből áll, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest másodlagos vagy közvetett lenne, e jogi aktust a különböző megfelelő jogalapokra kell alapítani(21), ha a különböző jogalapokra meghatározott eljárások nem összeegyeztethetetlenek és nem veszélyeztetik az Európai Parlament jogait(22).

V – A javasolt intézkedés célja és tartalma

A javaslat célja, ahogy azt a Bizottság az indokolásban és a (7) és a (9) preambulumbekezdésekben rögzíti, hogy teljes mértékben összhangba hozza az uniós szabályozást a minamatai egyezménnyel azáltal, hogy az uniós jogban még nem szerepelő, az egyezményből fakadó valamennyi kötelezettséget egyetlen jogi aktusba foglalja.(23)

Ennek megfelelően a Bizottság javaslatának (1) preambulumbekezdése megerősíti, hogy „a higany egy erősen mérgező anyag, ami világszinten jelentős veszélyt jelent az emberi egészségre nézve”; a (3) preambulumbekezdés pedig emlékeztet arra, hogy a hetedik környezetvédelmi cselekvési program hosszú távú célja a méreganyagoktól mentes környezeti állapot elérése és 2020-ra a vegyi anyagok által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt jelentős mértékű kedvezőtlen hatások minimálisra csökkentése.(24) A (6) preambulumbekezdés utal a higanyra vonatkozó közösségi stratégiára(25), amely rendelkezik egy kötelező érvényű nemzetközi megállapodás megtárgyalásáról és megkötéséről arra tekintettel, hogy az Unió egyedül nem képes biztosítani az uniós polgárok megfelelő védelmét a higany kedvezőtlen egészségügyi hatásaival szemben. Végezetül, a (24) preambulumbekezdés értelmében a rendelet célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelme a higannyal szemben, méghozzá a higanyra és a hozzáadott higanyt tartalmazó termékekre vonatkozó kiviteli és behozatali tilalom, a gyártási eljárásokban, termékekben, kisipari és kisüzemi aranybányászatban, valamint a fogászati amalgámban a higany használatára vonatkozó korlátozások, továbbá a higanyhulladékra vonatkozó kötelezettségek előírása révén.

A javasolt rendelet 1. cikke a rendelet tárgyát a higany kereskedelmére, gyártására, használatára és átmeneti tárolására, valamint a higanyhulladék kezelésére vonatkozó intézkedések és feltételek megállapításában határozza meg. A 2. cikk fogalommeghatározásokat, többek között a „kivitel” és a „behozatal” fogalmának meghatározását tartalmazza. A 3. cikk kiviteli korlátozásokat, a 6. cikk pedig behozatali korlátozásokat állapít meg a higanyra és a higanytartalmú keverékekre. Az 5. cikk szerint a II. mellékletben felsorolt, hozzáadott higanyt tartalmazó termékek kivitele, behozatala és gyártása az Unióban 2021. január 1-jétől fogva tilos, a 6. cikk pedig arról a lehetőségről rendelkezik, hogy a Bizottság a 3. és a 4. cikk végrehajtása érdekében végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. A 7–10. cikk korlátozásokat vezet be a higany használatára és tárolására többek között az ipari tevékenységek, a higanyt használó új gyártási eljárások, a kisipari és kisüzemi aranybányászat és a fogászati amalgám tekintetében. Végezetül a 11–13. cikkek a higanyhulladék tárolásáról és ártalmatlanításáról rendelkeznek.

VI – A megfelelő jogalap meghatározása

Figyelembe véve, hogy e javaslat elsődleges célja teljes mértékben összhangba hozni az uniós jogszabályokat a minamatai egyezménnyel, magának az egyezménynek a célja elengedhetetlen annak megítélésében, hogy a javaslat egyszerre követ-e két – egy környezetvédelmi és egy kereskedelemre irányuló – célkitűzést, vagy ezek egyike pusztán járulékos-e.

Ami a minamatai egyezmény célját és tartalmát illeti, annak 1. cikke úgy rendelkezik, hogy „[e]zen Egyezmény célja az emberi egészség és a környezet védelme a higany- és vegyületeinek antropogén eredetű kibocsátásaitól és környezetbe jutásától”. Erre tekintettel a preambulum utal arra, hogy az e cél elérésére irányuló intézkedések „magukban foglalnak a higany kínálatának és kereskedelmének szabályozását célzó intézkedéseket, többek között a bizonyos meghatározott forrásokból – például elsődleges kitermelésből – származó higanyra vonatkozó mennyiségi korlátozások meghatározását, a hozzáadott higanyt tartalmazó termékek és a higanyt vagy higanyvegyületeket felhasználó ipari folyamatok, valamint a kisipari és kisüzemi aranybányászat szabályozását”.(26)

Bár a minamatai egyezmény a higanyra vonatkozó kiviteli és behozatali korlátozásokat is meghatároz, elsősorban az egészség és a környezet védelmével foglalkozik. Ezt megerősíti az is, hogy a higanyról szóló minamatai egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jogalapjául a Bizottság az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdését választotta egyedüli jogalapként.(27) A Jogi Szolgálat véleménye(28) szerint:

„Figyelemmel arra, hogy a) a javaslat célja a minamatai egyezmény alapján fennálló bizonyos kötelezettségek végrehajtása; b) az egyezmény környezetvédelmi célja annak preambulumából világosan kitűnik; és c) a Bizottság egy másik, a higanyról szóló minamatai egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatának jogalapja az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése, a javasolt rendeletet a következetesség érdekében a priori szintén ugyanerre a jogalapra kell alapítani.(29)

Erre való tekintettel lehet úgy érvelni, hogy annak ellenére, hogy a javaslat tartalmaz egy sor kereskedelmet érintő cikket, a javasolt rendelet átfogó céljára, valamint azon preambulumbekezdésre tekintettel, amely a rendeletet az uniós környezetvédelmi politika tágabb kontextusába helyezi – amint azt a hetedik környezetvédelmi cselekvési program és a higanyra vonatkozó közösségi stratégia is példázza –, a javaslat környezetvédelmi eleme egyértelműen meghatározhatónak és elsődlegesnek minősül. A Jogi Szolgálat véleménye(30) szerint (utólagos kiemelés):

„[M]ég a kivitelre és a behozatalra vonatkozó rendelkezések sem tekinthetők úgy, hogy valóban a kereskedelem előmozdítására, egyszerűsítésére vagy szabályozására irányulnak, vagy az anyagok vagy termékek olyan jellemzőinek meghatározására, amelyek lehetővé tennék ezek szabad forgalmát a harmadik országokkal folytatott kereskedelem keretében. Ehelyett a tilalmak és korlátozások a környezet védelmének biztosítása érdekében kerültek meghatározásra.(31) E tekintetben a kereskedelmi korlátozások nyilvánvalóan a javaslat környezetvédelmi célkitűzését szolgálják. Ennek megfelelően a környezetvédelmi elem tűnik elsődlegesnek, és ez határozza meg a javaslat súlypontját.

VII – Következtetés és ajánlás

A fentiekre tekintettel, mivel a Bizottság javaslatának – bár behozatali és kiviteli korlátozásokat is tartalmaz – elsődleges célkitűzése a környezet és az emberi egészség védelme, az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése képezi a javaslat egyetlen érvényes és megfelelő jogalapját.

2016. szeptember 26-i ülésén a Jogi Bizottság 22 szavazattal, egyhangúlag úgy határozott(32), hogy azt ajánlja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak, hogy a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapját módosítsa kizárólag az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdésére.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Pavel Svoboda

(1)

COM(2016)0039.

(2)

A minamatai egyezményt Portugália és Észtország nem írta alá.

(3)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. október 22-i 1102/2008/EK rendelete a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról (HL L 304., 2008.11.14., 75. o.).

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).

(5)

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).

(6)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(7)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 1223/2009/EK rendelete a kozmetikai termékekről (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.).

(8)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK irányelve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2006.9.26., 1. o.).

(9)

Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/65/EU irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.).

(10)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve az ipari kibocsátásokról (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

(11)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (HL L 197., 2012.7.24., 1. o.).

(12)

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

(13)

A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

(14)

COM(2016)0039, 9. o.

(15)

A plenáris ülés által elfogadott A6-0227/2007. sz. jelentés, 38. o.

(16)

E tekintetben lásd többek között: 2/00. sz. vélemény, EU:C:2001:664; továbbá Bizottság kontra Tanács ítélet, C-281/01, EU:C:2002:761; Bizottság kontra Tanács ítélet, C-94/03, EU:C:2006:2; Bizottság kontra Parlament és Tanács ítélet, C-178/03, EU:C:2006:4; valamint Bizottság kontra Parlament és Tanács ítélet, C-411/06, EU:C:2009:518.

(17)

Bizottság kontra Parlament és Tanács ítélet, C-178/03, EU:C:2006:4, 55. pont.

(18)

Bizottság kontra Tanács („Általános preferenciális vámkedvezmények”) ítélet, C-45/86, EBHT 1987., 1439. o., 5. pont; Bizottság kontra Parlament és Tanács ítélet, C-411/06, EHBT 2009., I-7585. o.

(19)

Bizottság kontra Tanács ítélet, C-269/97, EBHT 2000., I-2257. o., 44. pont.

(20)

Bizottság kontra Tanács ítélet, C-137/12, EU:C:2013:675, 53. pont; Parlament kontra Tanács ítélet, C-490/10, EU:C:2012:525, 45. pont; Parlament kontra Tanács ítélet, C-155/07, EBHT 2008, I-08103. o., 34. pont.

(21)

Bizottság kontra Tanács ítélet, C-211/01, EBHT 2003., I-08913. o., 40. pont; Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ítélet, C-178/03, EBHT 2006., I-107. o., 43–56. pont.

(22)

Bizottság kontra Tanács (titán-dioxid) ítélet, C-300/89, EBHT 1991., I-2867. o., 17–25. pont; Bizottság kontra Tanács ítélet, C-268/94, EBHT 1996 p. I-6177. o.

(23)

Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja keretében létrejött, a higanyról szóló minamatai egyezmény, http://www.mercuryconvention.org/.

(24)

HL L 354., 2013.12.28., 171. o.

(25)

COM(2010)0723.

(26)

Ugyanott, 4 pont.

(27)

COM(2016)0042, 4. o.

(28)

SJ-0393/16., 4. o.

(29)

Vö. a hasonló érvelést tartalmazó Bizottság kontra Parlament és Tanács ítélet, C-411/06, EU:C:2009:518, 66. pontjával.

(30)

SJ-0393/16., 4–5. o.

(31)

Vö. Bizottság kontra Parlament és Tanács ítélet, C-411/06, EU:C:2009:518, 69–72. pont.

(32)

A zárószavazáson az alábbi személyek voltak jelen: Jean-Marie Cavada (megbízott elnök, előadó), Mady Delvaux (alelnök), Axel Voss (alelnök), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Szájer József, Tadeusz Zwiefka.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Rendelet a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hivatkozások

COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.2.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

4.2.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

4.2.2016

ITRE

4.2.2016

JURI

4.2.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

A határozat dátuma

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Előadók

A kijelölés dátuma

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

A jogalap vizsgálata

A JURI véleményének dátuma

JURI

26.9.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.7.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

9

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Benyújtás dátuma

20.10.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat