RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008

  20.10.2016 - (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)) - ***I

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  Raportor: Stefan Eck
  PR_COD_1amCom/PR_COD_1consamCom


  Procedură : 2016/0023(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0313/2016

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008

  (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0039),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 192 alineatul (1) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0021/2016),

  –  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 2016[1],

  –  după consultarea Comitetului Regiunilor,

  –  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0313/2016),

  1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Referirea 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1) și articolul 207,

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  Mercurul este o substanță foarte toxică care reprezintă o amenințare globală și gravă la adresa sănătății umane, inclusiv prin prezența metil mercurului în pește și în fructele de mare, la adresa ecosistemelor și a faunei și florei sălbatice. Având în vedere caracterul transfrontalier al poluării cu mercur, între 40 % și 80 % din depunerile totale de mercur din Uniune provin din afara Uniunii și, prin urmare, se justifică o acțiune la nivel local, regional, național și internațional.

  (1)  Mercurul este o substanță foarte toxică care reprezintă o amenințare globală și gravă la adresa sănătății umane, inclusiv prin prezența metil mercurului în pește și în fructele de mare, la adresa ecosistemelor și a faunei și florei sălbatice. Expunerea la mercur la niveluri ridicate poate dăuna creierului, inimii, rinichilor, plămânilor și sistemului imunitar al persoanelor de toate vârstele. Nivelurile ridicate de metil mercur din sânge la feți, sugari și copii mici pot dăuna sistemului nervos în curs de dezvoltare, scăzând capacitatea copiilor de a gândi și de a învăța și având potențialul de a le reduce coeficientul de inteligență. Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) menționează mercurul printre „cele zece substanțe chimice care prezintă probleme majore pentru sănătatea publică”. Așadar, este necesară introducerea măsurilor privind mercurul și condițiile de utilizare a acestuia.

  Justificare

  A se vedea US EPA 2014 și http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a)  Utilizarea mercurului în procesele de producție ar trebui să fie eliminată treptat și, în acest scop, ar trebui oferite stimulente pentru cercetarea în domeniul alternativelor la mercur cu caracteristici inofensive sau, în orice caz, mai puțin periculoase pentru mediu și pentru sănătate.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b)  Ca urmare a caracterului transfrontalier al poluării cu mercur, între 40 % și 80 % din depunerile totale de mercur din Uniune provin din afara Uniunii, în timp ce 70% dintre siturile contaminate cu mercur sunt concentrate în regiunile industriale din Europa și America de Nord; prin urmare, sunt necesare măsuri la nivel local, regional, național și internațional.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Cea mai mare parte a emisiilor de mercur și a riscurilor de expunere asociate rezultă în urma unor activități antropice, printre care extracția minieră de mercur primar și prelucrarea acestuia, utilizarea mercurului în produse, procese industriale și în mineritul aurifer artizanal și la scară redusă, precum și din emisiile de mercur care provin în special din arderea cărbunelui și din gestionarea deșeurilor de mercur.

  (2)  Cea mai mare parte a emisiilor de mercur și a riscurilor de expunere asociate rezultă în urma unor activități antropice, printre care extracția minieră de mercur primar și prelucrarea acestuia, utilizarea mercurului în produse, procese industriale și în mineritul aurifer artizanal și la scară redusă, siturile contaminate, precum și din emisiile de mercur care provin în special din arderea cărbunelui și din gestionarea deșeurilor de mercur. Arderea combustibilului fosil din centralele electrice și cazanele industriale, precum și încălzirea locuințelor generează aproape jumătate din emisiile mondiale de mercur. Prin urmare, tranziția către producerea de energie din surse regenerabile, precum și măsurile de eficiență energetică ar trebui accelerate pentru a reduce semnificativ emisiile de mercur în atmosferă.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a)  Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR) înființat prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1a vizează să ofere autorităților competente, factorilor politici, oamenilor de știință și publicului larg o bază de date coerentă la nivelul Uniunii pentru emisiile și transferurile industriale, care să includă și mercurul. Utilizatorilor li se acordă acces la informațiile privind emisiile și transferurile din instalațiile industriale din vecinătatea acestora sau din țara lor, care pot fi comparate cu alte instalații din întreaga Uniune. Acest acces la date poate asigura o participare reală a cetățenilor la chestiuni legate de mediu. E-PRTR contribuie la o mai mare transparență și acest instrument de urmărire pentru poluanți deja existent ar trebui, prin urmare, să fie extins la fluxurile de deșeuri de mercur, în scopul de a reduce la minimum riscul de fraudă și pentru a îmbunătăți controlul asupra transferurilor de mercur prin deșeuri.

   

  __________________

   

  1a Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

  Justificare

  Utilizarea E-PRTR va reduce la minimum riscul de fraudă și va contribui la cadrul global la care aspirăm prin solicitarea noastră privind crearea unui inventar la nivelul UE.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  În ultimii 10 ani, în domeniul gestionării mercurului s-au obținut progrese semnificative în urma adoptării strategiei și a unei serii largi de măsuri privind emisiile de mercur, aprovizionarea cu mercur, cererea și utilizarea mercurului, precum și gestionarea surplusului și a stocurilor de mercur.

  (5)  În ultimii 10 ani, în domeniul gestionării mercurului s-au obținut progrese semnificative în urma adoptării strategiei și a unei serii largi de măsuri privind emisiile de mercur, aprovizionarea cu mercur, cererea și utilizarea mercurului, precum și gestionarea surplusului și a stocurilor de mercur. Cu toate acestea, sunt necesare măsuri suplimentare, întrucât în prezent cererea de mercur pe piață este estimată la 260-400 de tone pe an și, chiar și după eliminarea treptată prevăzută a utilizării mercurului în industria clorosodică până în 2017, cererea de mercur pentru perioada 2025-2030 este estimată la 40-220 de tone pe an. Așadar, trebuie acordată o atenție deosebită punerii în aplicare pe deplin a prezentului regulament în conformitate cu normele aplicabile.

  Justificare

  A se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei, Evaluarea impactului care însoțește prezenta propunere, 2016 final p.26/ 186.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Strategia stabilește că negocierea și încheierea unui instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic ar trebui să fie o prioritate, întrucât acțiunea Uniunii nu poate, singură, să garanteze o protecție eficace a cetățenilor Uniunii împotriva efectelor negative ale mercurului asupra sănătății.

  (6)  În plus față de prevederile strategiei, care stabilește că negocierea și încheierea unui instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic ar trebui să fie o prioritate, Uniunea ar trebui să depună eforturi pentru a excela printre partenerii săi globali, astfel încât să garanteze o protecție cu adevărat eficace a cetățenilor săi împotriva efectelor negative ale mercurului asupra sănătății, prin oferirea unor exemple de bune practici tuturor țărilor care sunt părți la Convenția de la Minamata privind mercurul.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a)  Pentru a reflecta cunoștințele științifice actuale privind riscurile prezentate de metil mercur, Comisia ar trebui să evalueze dozele actuale legate de sănătate și ar trebui să stabilească noi valori de referință pentru mercur în materie de sănătate, atunci când realizează revizuirea prezentului regulament.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Ratificarea rapidă a convenției de către Uniune și statele sale membre va încuraja utilizatorii și emițătorii de mercur importanți la nivel mondial semnatari ai convenției să o ratifice și să o pună în aplicare.

  (8)  Ratificarea rapidă a convenției de către Uniune și statele sale membre va încuraja utilizatorii și emițătorii de mercur importanți la nivel mondial semnatari ai convenției să o ratifice și să o pună în aplicare. Alte măsuri luate de Uniune, care depășesc cerințele Convenției, ar deschide calea, așa cum s-a întâmplat cu Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al Parlamentului European și al Consiliului1a, către produse și procese fără mercur.

   

  _____________________

   

  1a  Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și de anumiți compuși și amestecuri de mercur și depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic (JO L 304, 14.11.2008, p. 75).

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Întrucât legislația Uniunii transpune deja multe dintre obligațiile care decurg din convenție, prezentul regulament ar trebui să stabilească numai dispoziții care completează acquis-ul Uniunii și care sunt necesare pentru a asigura alinierea deplină a acestuia la convenție și, în consecință, pentru a facilita ratificarea și punerea în aplicare a acesteia de către Uniune și statele sale membre.

  (9)  Întrucât legislația Uniunii transpune deja multe dintre obligațiile care decurg din convenție, prezentul regulament ar trebui să vizeze în mod prioritar acele dispoziții care completează acquis-ul Uniunii și care sunt necesare pentru a asigura alinierea deplină a acestuia la convenție și, în consecință, pentru a facilita ratificarea și punerea în aplicare a acesteia de către Uniune și statele sale membre. Prezentul regulament ar trebui să stabilească și noi dispoziții dincolo de limitele convenției, în concordanță cu strategia și legislația Uniunii în domeniul mediului și al protecției sănătății, în special în domeniul deșeurilor.

  Justificare

  Noul regulament nu trebuie să se limiteze la adaptarea legislației Uniunii la convenție. Există destul de multe aspecte ale convenției în care Uniunea poate avansa mai rapid, stabilind astfel bazele evoluției convenției în viitor.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 9 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9a)  Statele membre sunt considerate țări dezvoltate în temeiul Convenției, iar Uniunea nu este doar avansată în privința legislației sale, ci are și tehnologii alternative disponibile; prin urmare, Uniunea ar trebui să adopte cât mai multe dintre opțiunile și măsurile propuse și prevăzute de Convenție pentru a stabili o direcție ambițioasă pentru toate celelalte părți la Convenție.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 9 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9b)    La nivelul Uniunii ar trebui să se poată adopta măsuri suplimentare și cu un grad de ambiție superior celui al Convenției, în măsura în care acestea permit reducerea eficientă și reală a efectelor nocive ale mercurului, în conformitate cu cele mai recente evoluții științifice. Cu titlu de exemplu, Uniunea ar trebui să încurajeze utilizarea mercurului reciclat în scopuri industriale.

  Justificare

  Pentru a se reduce producția de mercur în lume și pentru a da un semnal pozitiv, trebuie încurajată reciclarea și utilizarea mercurului reciclat în Uniune.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10)  Interzicerea exportului de mercur prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al Parlamentului European și al Consiliului39 ar trebui să fie însoțită de restricții privind importul de mercur în funcție de proveniența, utilizarea avută în vedere sau de locul de origine al mercurului. Autoritățile naționale desemnate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului40 ar trebui să îndeplinească funcțiile administrative legate de punerea în aplicare a acestor restricții.

  (10)  Interzicerea exportului de mercur prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 ar trebui să fie însoțită de o interdicție privind importul de mercur pentru alte utilizări decât eliminarea ca deșeu. O astfel de derogare ar trebui aplicată până la 31 decembrie 2027 pentru mercurul importat pentru eliminarea ca deșeu. Între timp, Comisia, în colaborare cu statele membre și cu părțile interesate relevante, ar trebui să promoveze și să faciliteze consolidarea capacității țărilor terțe în ceea ce privește tratarea mercurului. Autoritățile naționale desemnate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului40 ar trebui să îndeplinească funcțiile administrative legate de punerea în aplicare a acestor măsuri de interzicere.

  __________________

  __________________

  39  Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și de anumiți compuși și amestecuri de mercur și depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic (JO L 304, 14.11.2008, p. 75).

   

  40  Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).

  40  Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Exportul, importul și fabricarea unei game de produse cu adaos de mercur reprezintă o parte semnificativă în ceea ce privește utilizarea mercurului și a compușilor mercurului în interiorul Uniunii și ar trebui să fie interzise la nivel mondial.

  (11)  Exportul, importul și fabricarea unei game de produse cu adaos de mercur, care nu respectă limitele impuse de legislația aplicabilă a Uniunii, ar trebui eliminate treptat cu un obiectiv final pe termen scurt prin care ar trebui interzise toate produsele care conțin mercur adăugat în mod intenționat; între timp, utilizarea continuă ar trebui să fie monitorizată cu strictețe și ar trebui să respecte condițiile prevăzute la articolele 3 și 4 din prezentul regulament.

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să aibă un temei juridic dublu, articolul 192 alineatul (1) și articolul 207 din TFUE, deoarece vizează atât protejarea mediului și a sănătății umane, cât și asigurarea uniformității în ceea ce privește aspectele comerciale, prin interdicții și restricții la export și import care afectează mercurul, compușii mercurului și produsele cu adaos de mercur.

  eliminat

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Considerentul 12 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (12a)  Pentru a reduce importul de mercur și depozitarea deșeurilor de mercur stabilizate sau parțial stabilizate, ar trebui încurajată, oricând este posibil, utilizarea mercurului provenit din reciclare.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Considerentul 13 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (13a)  În conformitate cu articolul 193 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să mențină sau să stabilească măsuri de protecție mai stricte, cu condiția ca astfel de măsuri să fie compatibile cu tratatele și să fie notificate Comisiei.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Considerentul 13 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (13b)   Prezentul regulament urmărește protejarea sănătății umane. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să împiedice exportul, importul și fabricarea medicamentelor homeopatice, cu condiția ca aceste medicamente să aibă beneficii semnificative pentru sănătate și să nu fie disponibile substanțe active alternative fără mercur. Medicamentele antroposofice descrise într-o farmacopee oficială și preparate printr-o metodă homeopată ar trebui tratate, în sensul prezentului regulament, în același mod ca medicamentele homeopate.

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  În absența unor procese disponibile și relevante de fabricație fără mercur, trebuie să fie stabilite condițiile de operare pentru producția de metilat sau de etilat de sodiu sau de potasiu care presupune utilizarea mercurului.

  (14)  Ar trebui eliminată treptat producția de alcoolați care implică utilizarea mercurului ca electrolit și înlocuirea cu procese de producție fără mercur ar trebui realizată cât mai curând posibil. În absența unor procese disponibile și relevante de fabricație fără mercur pentru metilat sau etilat de potasiu, perioada pentru eliminarea lor treptată ar trebui să fie mai îndelungată. Pentru a oferi industriei posibilitatea de a realiza investiții cu suficient timp înainte, ar trebui stabilită cât mai curând posibil o dată pentru interzicerea mercurului în producția de metilat sau de etilat de sodiu sau de potasiu.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  Fabricarea și introducerea pe piață a unor noi produse cu adaos de mercur și introducerea unor noi procese de fabricație ce au la bază mercurul ar spori utilizarea mercurului și a compușilor acestuia, precum și emisiile de mercur în interiorul Uniunii. Aceste noi activități ar trebui, prin urmare, să fie interzise, cu excepția cazului în care o evaluare demonstrează că aceste utilizări ar oferi beneficii semnificative pentru mediu și sănătate și că nu sunt disponibile alternative fără mercur, fezabile din punct de vedere tehnic și economic, care oferă astfel de beneficii.

  (15)   Fabricarea și introducerea pe piață a unor noi produse cu adaos de mercur și introducerea unor noi procese de fabricație ce au la bază mercurul ar spori utilizarea mercurului și a compușilor acestuia, precum și emisiile de mercur în interiorul Uniunii. Aceste noi activități ar trebui, prin urmare, să fie interzise, cu excepția cazului în care o evaluare a riscurilor și a beneficiilor demonstrează că aceste utilizări ar oferi beneficii semnificative nete pentru mediu și sănătate și că nu sunt disponibile alternative fără mercur, fezabile din punct de vedere tehnic, care oferă astfel de beneficii.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16)  Utilizarea mercurului și a compușilor mercurului în mineritul aurifer artizanal și la scară redusă reprezintă o parte semnificativă în ceea ce privește utilizarea mercurului și emisiile de mercur la nivel mondial, și, prin urmare, ar trebui reglementată.

  (16)  Utilizarea mercurului și a compușilor mercurului în mineritul aurifer artizanal și la scară redusă reprezintă o parte semnificativă în ceea ce privește utilizarea mercurului și emisiile de mercur la nivel mondial, cu efecte negative, atât pentru comunitățile locale, cât și la nivel global și, prin urmare, ar trebui să fie eliminată în Uniune și reglementată la nivel internațional. Se estimează că mineritul aurifer la scară redusă este practicat în 77 de țări. La nivel mondial, mineritul la scară redusă produce între 20% și 30% din extracția totală de aur. Uniunea ar trebui să încurajeze, în cadrul Convenției, toate celelalte părți la convenție să coopereze pentru a monitoriza îndeaproape, prin raportarea exactă și strictă a activităților de export și import, comerțul cu surplusul de mercur destinat utilizării în mineritul aurifer artizanal și la scară redusă și să urmărească transporturile de deșeuri conținând mercur.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Considerentul 16 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (16a)  Trasabilitatea deșeurilor conținând mercur este esențială pentru a garanta tratarea și eliminarea corespunzătoare a deșeurilor și pentru a evita utilizarea ilegală a acestora. Ar trebui instituit la nivelul Uniunii un sistem eficient de trasabilitate de-a lungul întregului lanț de gestionare a deșeurilor de mercur.

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Considerentul 16 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (16b)  Statele membre și Uniunea ar trebui să urmărească reducerea impactului asupra omului și mediului al activităților de minerit aurifer artizanal și la scară redusă care folosesc mercur. La dezvoltarea soluțiilor de politică în acest sens, Uniunea și statele membre ar trebui să țină seama de rolul sărăciei ca factor ce induce la activități de minerit aurifer artizanal și la scară redusă. Prin urmare, statele membre ar trebui să vizeze dezvoltarea alternativelor economice la activitățile de minerit aurifer artizanal și la scară redusă. În plus, Uniunea ar trebui să se angajeze ferm să coopereze cu celelalte părți la Convenție și să le acorde asistență acestora.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Considerentul 16 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (16c)  La dezvoltarea soluțiilor de politică la problema utilizării mercurului în mineritul aurifer artizanal și la scară redusă, statele membre ar trebui să urmărească, în paralel cu abordarea factorilor economici și sociali, protejarea comunităților de structurile criminale implicate în activitățile de mineritul aurifer artizanal și la scară redusă și să creeze soluții de combatere a activităților de minerit ilegale în general.

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Considerentul 16 d (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (16d)  Statele membre în care se desfășoară activități de minerit aurifer artizanal și la scară redusă în care este utilizat mercurul pe teritoriul lor ar trebui să dezvolte un plan de acțiune național, astfel cum se prevede și la articolul 7 alineatul (3) din Convenție.

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Considerentul 16 e (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (16e)  Pentru a evidenția problema utilizării mercurului în mineritul aurifer artizanal și la scară redusă și pentru a permite consumatorilor să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când cumpără produse din aur, Uniunea ar trebui să ia măsurile necesare pentru a promova, alături de celelalte părți la Convenție, crearea unui sistem de etichetare pentru aurul extras fără a se recurge la utilizarea mercurului.

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Considerentul 16 f (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (16f)   Utilizarea și transportul mercurului implică riscuri pentru sănătate și mediu. Pentru a se monitoriza utilizarea mercurului în activitățile de minerit aurifer artizanal și la scară redusă, Comisia ar trebui să încurajeze părțile la Convenție să creeze un instrument de urmărire la nivel mondial. Comisia ar trebui să vizeze ca acest nou instrument de urmărire să fie elaborat după modelul E-PRTR în ceea ce privește performanța și eficiența.

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17) Utilizarea amalgamului dentar sub formă încapsulată și utilizarea de separatoare de amalgam ar trebui să devină obligatorie, pentru a proteja medicii stomatologi și pacienții de expunerea la mercur și pentru a se asigura că deșeurile de mercur care rezultă nu sunt eliberate în mediul înconjurător, ci sunt colectate și gestionate în mod corespunzător. Având în vedere dimensiunea întreprinderilor din sectorul medicinii dentare afectate de această modificare, este necesar să se acorde un interval de timp suficient pentru adaptarea la noile dispoziții.

  (17)  Până la eliminarea totală a utilizării mercurului în stomatologie, utilizarea amalgamului dentar sub formă încapsulată și implementarea separatoarelor de amalgam cu o eficiență minimă de retenție, care deja sunt folosite pe scară largă în Uniune, ar trebui să devină obligatorie, pentru a proteja medicii stomatologi și pacienții de expunerea la mercur și pentru a se asigura că deșeurile de mercur care rezultă nu sunt eliberate, în niciun caz, în mediul înconjurător, ci sunt colectate și gestionate în mod corespunzător și legal. Pentru a asigura eficiența separatoarelor de amalgam, ar trebui să se garanteze la nivelul Uniunii cerințe minime de performanță a echipamentelor și de gestionare a deșeurilor de amalgam de către medicii stomatologi, precum și formarea acestora. Pentru a proteja medicii stomatologi, pacienții și mediul împotriva expunerii la mercur, utilizarea amalgamului dentar ar trebui eliminată treptat în Uniune, astfel cum s-a întâmplat deja în mai multe țări europene.

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Considerentul 17 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (17a)  Sensibilizarea publicului și educația în ceea ce privește sănătatea buco-dentară reprezintă modalitățile cele mai eficiente de a preveni cariile și, astfel, de a reduce recursul la restaurarea dentară, realizată prin utilizarea amalgamului dentar. Statele membre ar trebui să promoveze sănătatea buco-dentară, de exemplu stabilind obiective naționale.

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Considerentul 17 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (17b)   Părțile la Convenție și-au luat angajamentul de a adopta măsuri pentru a încuraja organizațiile profesionale și școlile dentare să educe și să formeze medicii stomatologi și studenții cu privire la utilizarea alternativelor de restaurare dentară fără mercur și la promovarea celor mai bune practici de gestionare. Astfel de măsuri ar trebui să fie luate în considerare în cadrul revizuirii Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

   

  __________________

   

  1a Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Considerentul 17 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (17c)  Statele membre ar trebui să fie îndemnate să susțină formarea studenților și a medicilor stomatologi în sensul utilizării de alternative fără mercur, în special în cazul categoriilor vulnerabile, precum femeile însărcinate și copiii, și să încurajeze cercetarea și inovarea în materie de sănătate buco-dentară, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor despre materialele existente și despre tehnicile de restaurare, precum și a dezvoltării de materiale noi.

  Justificare

  Cercetarea științifică privind materialele de restaurare trebuie încurajată în special în ceea ce privește dezvoltarea de materiale noi, domeniu în care cunoștințele sunt încă limitate și nu permit o analiză completă a riscului. Această măsură face parte din recomandările convenției.

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)   Cele mai multe dintre criteriile stabilite în Directiva 1999/31/CE41 a Consiliului pentru depozitarea temporară a deșeurilor de mercur ar trebui să se aplice în cazul depozitării permanente a deșeurilor de mercur în instalații subterane de depozitare. Punerea în aplicare a unora dintre aceste criterii ar trebui să depindă de caracteristicile specifice ale fiecărei instalații subterane de depozitare, astfel cum se stabilește de către autoritățile competente ale statelor membre responsabile cu punerea în aplicare a Directivei 1999/31/CE.

  (18)  Din cauza proprietăților periculoase ale mercurului, a valorii ridicate de piață și a volumului compact care îl face foarte atractiv pentru achizițiile de pe piața neagră, criteriile pentru depozitarea sa temporară ar trebui să fie diferite de cele pentru eliminarea sa permanentă. Pentru a se asigura eliminarea sa în siguranță pe termen lung, eliminarea permanentă a mercurului metalic ar trebui interzisă și ar trebui transformat în sulfură de mercur în starea sa ireversibilă înainte de depozitarea permanentă. În cazul în care, după transformarea mercurului în sulfură de mercur, deșeurile de mercur sunt la fel de sigure ca după solidificare, nu mai este necesar alt proces de tratare. Această măsură ar trebui să asigure și faptul că nu va mai fi disponibil ca marfă. Se preconizează că peste 6 000 de tone de deșeuri de mercur metalic vor fi generate în Uniune până în 2017, în principal din cauza eliminării obligatorii a celulelor de mercur din industria cloralcalilor, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2013/732/UE a Comisiei1a. Având în vedere capacitatea limitată de transformare a deșeurilor de mercur lichid, depozitarea temporară a deșeurilor de mercur lichid ar trebui să fie permisă în continuare în temeiul prezentului regulament pentru o perioadă de timp suficientă, care să permită transformarea tuturor deșeurilor produse, dar doar în instalațiile supraterane.

  __________________

  __________________

  41 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).

   

   

  41a Decizia de punere în aplicare 2013/732/UE a Comisiei din 9 decembrie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru producerea de cloralcali (JO L 332, 11.12.2013, p. 34).

  Amendamentul  34

  Propunere de regulament

  Considerentul 18 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (18a)  Trebuie interzisă eliminarea permanentă fără o tratare prealabilă a mercurului metalic considerat deșeu, din cauza riscurilor pe care le implică eliminarea acestuia, fiind vorba despre o substanță foarte periculoasă în stare lichidă. Anterior eliminării permanente a deșeurilor de mercur și în conformitate cu prevederile articolului 6 din Directiva 1999/31/CE, trebuie efectuate operațiunile relevante de transformare în sulfură de mercur și de solidificare pentru a reduce riscurile respective. Eliminarea permanentă a mercurului ar trebui permisă numai după transformarea în sulfură de mercur și solidificare.

  Justificare

  Mercurul metalic este lichid, ceea ce implică riscuri mai mari la gestionarea sa ca deșeu față de situația în care ar fi fost în stare solidă. Directiva 1999/31/CE interzice primirea de deșeuri lichide la depozitele de deșeuri. Prin analogie și din cauza pericolului pe care îl implică, trebuie procedat la fel și cu deșeurile de mercur. Pentru a reduce la minimum riscurile, depozitarea permanentă trebuie permisă doar în cazul în care deșeurile de mercur au fost supuse în prealabil unui tratament de stabilizare și solidificare.

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Considerentul 18 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (18b)  Siturile contaminate contribuie la noi mobilizări și emisii de mercur și la evacuări de mercur în aer, sol și apă. În absența unor informații cuprinzătoare despre siturile contaminate abandonate, este necesară dezvoltarea unui inventar și a unor orientări pentru gestionarea tuturor siturilor contaminate din Uniune. Pentru a permite această dezvoltare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea metodelor și a abordărilor pentru gestionarea sustenabilă din punct de vedere ecologic și reabilitarea siturilor contaminate cu mercur sau compuși ai mercurului, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, atunci când este posibil.

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Considerentul 18 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (18c)  Ar trebui interzisă orice formă de incinerare a deșeurilor de mercur deoarece nu este compatibilă cu gestionarea sigură din punct de vedere al mediului a deșeurilor de mercur.

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Considerentul 19 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (19a)  În vederea permiterii adaptării la cele mai recente inovații și progrese tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește interzicerea sau autorizarea unor noi produse și procese care utilizează mercur.

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește interzicerea sau autorizarea unor noi produse și procese care utilizează mercur și obligațiile de raportare, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului42.

  eliminat

  __________________

   

  42 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

   

  Amendamentul    39

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul regulament stabilește măsurile și condițiile privind comerțul, fabricarea, utilizarea și depozitarea intermediară a mercurului, a compușilor mercurului, a amestecurilor de mercur, a produselor cu adaos de mercur și privind gestionarea deșeurilor de mercur.

  Prezentul regulament stabilește măsurile și condițiile privind comerțul, fabricarea, utilizarea și depozitarea mercurului, a compușilor mercurului, a amestecurilor de mercur, a produselor cu adaos de mercur și privind gestionarea deșeurilor de mercur pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului față de mercur. După caz, statele membre pot aplica cerințe mai stricte decât cele prevăzute în prezentul regulament.

  Amendamentul  40

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  „compuși ai mercurului” înseamnă orice substanță constituită din atomi de mercur și unul sau mai mulți atomi ai altor elemente chimice, care pot fi separate în diferite componente numai prin reacții chimice;

  Amendamentul    41

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6a.  „depozitare temporară” înseamnă depozitarea mercurului sau a compușilor mercurului, definiți ca deșeuri de mercur, pentru o perioadă limitată de timp înainte de transformarea în sulfură de mercur prin cea mai bună tehnologie disponibilă și solidificare și înainte de eliminarea permanentă;

  Amendamentul    42

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Primul paragraf nu se aplică exportului compușilor mercurului enumerați în anexa I, destinați cercetărilor de laborator.

  Primul paragraf nu se aplică exportului compușilor mercurului enumerați în anexa I, destinați cercetărilor de laborator și atunci când acești compuși sunt folosiți ca substanțe active pentru fabricarea medicamentelor homeopatice, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (5) din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a;

   

  __________________

   

  1a Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

  Amendamentul    43

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Este interzis importul mercurului și al amestecurilor de mercur enumerate în anexa I pentru alte utilizări decât eliminarea ca deșeu.

  1.  Este interzis importul mercurului, al compușilor mercurului și al amestecurilor de mercur enumerate în anexa I.

   

  Primul paragraf nu se aplică importului compușilor mercurului enumerați în anexa I, atunci când acești compuși sunt folosiți ca substanțe active pentru fabricarea medicamentelor homeopatice, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (5) din Directiva 2001/83/CE;

  Prin derogare de la primul paragraf, importul este permis în oricare dintre următoarele situații:

  Prin derogare de la primul paragraf, este permis până la 31 decembrie 2027 importul mercurului și al compușilor și amestecurilor de mercur enumerate în anexa I pentru eliminarea acestora ca deșeuri. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 pentru modificarea prezentului regulament prin prelungirea acestei derogări, ținând seama de concluziile raportului menționat la al cincilea paragraf.

    țara exportatoare este parte la convenție și mercurul exportat nu provine din extracția minieră primară de mercur, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatele (3) și (4) din convenție;

  Comisia, în colaborare cu statele membre și cu părțile interesate relevante, promovează și facilitează dezvoltarea, transferul și difuzarea tehnologiilor alternative actuale și ecologice, precum și accesul la acestea pentru țările semnatare în curs de dezvoltare care sunt părți la Convenție, în special pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Comisia identifică mijloacele financiare și tehnice pentru a contribui la consolidarea capacităților și la transferul de asistență tehnică și de tehnologie, în conformitate cu obligațiile care decurg din Convenție, în legătură cu toate domeniile și etapele de tratare a mercurului, inclusiv eliminarea ca deșeu.

    țara exportatoare nefiind parte la convenție a prezentat certificarea faptului că mercurul nu provine din extracția minieră primară de mercur și nici din industria cloralcalilor, iar statul membru importator a acordat o autorizație scrisă pentru import.

  Până la 1 ianuarie 2026, Comisia prezintă un raport de punere în aplicare și fezabilitate care evaluează consolidarea capacităților și asistența tehnică acordată de Uniune, de statele sale membre și de părțile interesate relevante țărilor terțe și evaluează dacă situația din diferitele regiuni permite tratarea deșeurilor de mercur la nivel regional.

   

  Prin derogare de la primul paragraf, este permis până la ...[trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] importul în Uniune al mercurului reciclat.

   

  Până la ... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind utilizarea mercurului reciclat în Uniune, disponibilitatea mercurului reciclat și estimări cu privire la cererea în viitor de mercur reciclat pe baza tendințelor și a obligațiilor ce decurg din prezentul regulament, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de prelungire a derogării pentru importul de mercur reciclat.

   

  Importul de mercur reciclat este permis numai în cazul în care țara exportatoare este parte la Convenție, iar operatorul economic a furnizat certificarea referitoare la ciclul de viață al mercurului reciclat și reciclarea a fost realizată într-o instalație de reciclare autorizată în conformitate cu standardele Uniunii.

  Amendamentul    44

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Fără a aduce atingere altor cerințe mai stricte prevăzute în alte acte normative aplicabile ale Uniunii, de la 1 ianuarie 2021 sunt interzise exportul, importul și fabricarea în Uniune a produselor cu adaos de mercur stabilite în anexa II.

  1.  Fără a aduce atingere altor cerințe mai stricte prevăzute în alte acte normative aplicabile ale Uniunii, sunt interzise exportul, importul și fabricarea în Uniune a produselor cu adaos de mercur stabilite în anexa II începând cu datele stabilite în aceasta.

  Amendamentul    45

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Până la 1 ianuarie 2018 Comisia stabilește o listă a tuturor produselor cu adaos de mercur importate, fabricate în Uniune sau exportate din aceasta care nu sunt menționate la anexa II.

  Amendamentul    46

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2 – liniuța 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  –   produse pentru cercetare, calibrarea instrumentelor, destinate a fi utilizate ca standard de referință;

  –  produse pentru cercetare, destinate a fi utilizate ca standard de referință.

  Amendamentul    47

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.   Pe baza listei stabilite în conformitate cu alineatul (1a), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 pentru a modifica anexa II în scopul de a interzice fabricarea, importul și exportul produselor cu adaos de mercur până la 1 ianuarie 2020.

  Amendamentul    48

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2b.  Comisia asigură o evaluare făcută de experți cu privire la utilizarea mercurului în producerea de vaccinuri, astfel cum este menționat și în concluziile Consiliului din 24 iunie 2005 și rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2006, pentru a limita această utilizare și, după caz, și atunci când există alternative sigure, pentru a impune o interdicție totală, precum și pentru a sprijini cercetarea opțiunilor viabile pentru administrarea viitoare de vaccinuri fără thiomersalum cu doze multiple în țările în curs de dezvoltare.

  Amendamentul    49

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 în vederea stabilirii unor cerințe privind depozitarea temporară corespunzătoare din punct de vedere ecologic a mercurului și a compușilor mercurului, cerințe adoptate de Conferința părților la convenție, în cazul în care Uniunea a susținut decizia în cauză.

  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 pentru a completa prezentul regulament în vederea stabilirii unor cerințe privind depozitarea temporară corespunzătoare din punct de vedere ecologic a mercurului și a compușilor mercurului, cerințe adoptate de Conferința părților la convenție.

  Amendamentul    50

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul -1 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  -1.  Până la... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], operatorii economici informează autoritățile competente cu privire la toate produsele și procesele lor de fabricație existente care conțin sau care utilizează mercur și/sau compuși ai mercurului, inclusiv datele privind cantitățile totale, precum și cantitățile de mercur și/sau compuși ai mercurului pentru fiecare produs utilizate în anul precedent.

  Amendamentul    51

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Este interzisă fabricarea și introducerea pe piață a produselor cu adaos de mercur care nu se regăsesc în orice utilizare cunoscută înainte de 1 ianuarie 2018.

  1.  Este interzisă fabricarea și introducerea pe piață a produselor cu adaos de mercur care nu au fost notificate autorităților competente până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

  Amendamentul    52

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Sunt interzise procesele de fabricație care presupun utilizarea mercurului și/sau a compușilor mercurului, care nu au existat înainte de 1 ianuarie 2018.

  2.  Sunt interzise procesele de fabricație care presupun utilizarea mercurului și/sau a compușilor mercurului care nu au fost notificate autorităților competente până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

  Prezentul alineat nu se aplică pentru procesele de fabricație și/sau care folosesc produse cu adaos de mercur, altele decât cele prevăzute la alineatul (1).

   

  Amendamentul    53

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în cazul în care operatorul economic intenționează să producă și/sau să introducă pe piață un produs nou cu adaos de mercur sau să pună în funcțiune un nou proces de fabricație, operatorul notifică acest fapt autorităților competente din statul membru în cauză și le pune la dispoziție următoarele:

  3.  Prin derogare de la alineatele (1) și (2) și numai în cazul în care un nou produs cu adaos de mercur sau un nou proces de fabricație ar aduce beneficii semnificative nete pentru sănătate și mediu și în cazul în care nu sunt disponibile alternative fără mercur fezabile din punct de vedere tehnic care aduc astfel de beneficii, dacă operatorul economic intenționează să producă și/sau să introducă pe piață un produs nou cu adaos de mercur sau să pună în funcțiune un nou proces de fabricație, operatorul notifică acest fapt autorităților competente din statul membru în cauză și le pune la dispoziție următoarele:

  Amendamentul    54

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3 – liniuța -1 (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  –  dovezi care demonstrează absența unor alternative fără mercur fezabile din punct de vedere tehnic care să ofere beneficii semnificative nete pentru sănătate și mediu;

  Amendamentul    55

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3 – liniuța 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  –  o evaluare a riscurilor pentru mediu și sănătatea umană;

  –  o evaluare a riscurilor și beneficiilor pentru mediu și sănătatea umană;

  Amendamentul    56

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3 – liniuța 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  –  o explicație detaliată a modului în care un astfel de produs trebuie să fie fabricat, utilizat sau pus în exploatare sau a modului în care un astfel de proces trebuie să fie utilizat sau pus în funcțiune pentru a se asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane.

  –  o explicație detaliată a modului în care un astfel de produs trebuie să fie fabricat, utilizat sau pus în exploatare și eliminat ca deșeu după folosire sau a modului în care un astfel de proces trebuie să fie utilizat sau pus în funcțiune pentru a se asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane.

  Amendamentul    57

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  În urma notificării efectuate de către statul membru în cauză, Comisia verifică în special dacă s-a demonstrat că noile produse cu adaos de mercur sau noul proces de fabricație ar aduce beneficii semnificative pentru mediu și sănătate și că nu sunt disponibile alternative fără mercur fezabile din punct de vedere tehnic și economic care aduc astfel de beneficii.

  4.  În urma notificării efectuate de către statul membru în cauză, Comisia verifică în special dacă s-a demonstrat că noile produse cu adaos de mercur sau noul proces de fabricație ar aduce beneficii semnificative nete pentru mediu și sănătate și că nu sunt disponibile alternative fără mercur fezabile din punct de vedere tehnic care aduc astfel de beneficii.

  Comisia adoptă decizii, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru a preciza dacă este permis noul produs cu adaos de mercur sau noul proces de fabricație.

  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 17 în vederea completării prezentului regulament pentru a preciza dacă este permis noul produs cu adaos de mercur sau noul proces de fabricație.

  Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18 alineatul (2).

   

  Amendamentul    58

  Propunere de regulament

  Articolul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre pe teritoriul cărora se desfășoară activități de minerit aurifer artizanal și la scară redusă și de prelucrare care nu pot fi considerate nesemnificative:

  Statele membre pe teritoriul cărora se desfășoară activități de minerit aurifer artizanal și la scară redusă și de prelucrare care folosesc mercur și compuși ai mercurului:

  -  iau măsuri în vederea reducerii și, acolo unde este fezabil, eliminarea utilizării mercurului și a compușilor mercurului, precum și a emisiilor și evacuărilor în mediul înconjurător de mercur provenit din astfel de activități de minerit și de prelucrare;

  -  elimină utilizarea mercurului și a compușilor mercurului în astfel de activități de minerit și de prelucrare, precum și emisiile și evacuările în mediul înconjurător de mercur provenit din aceste activități;

  -  elaborează și pun în aplicare un plan național în conformitate cu anexa IV.

  -  elaborează și pun în aplicare un plan național în conformitate cu anexa IV.

   

  Comisia încurajează părțile la Convenție să creeze un instrument de urmărire la nivel mondial, astfel încât să fie urmărită utilizarea mercurului în mineritul aurifer artizanal și la scară redusă.

   

  Comisia promovează în rândul părților la Convenție crearea și punerea în aplicare a unui sistem de etichetare care sensibilizează consumatorul la nivel mondial în ceea ce privește disponibilitatea aurului extras fără a se recurge la utilizarea mercurului.

  Amendamentul    59

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Începând cu 1 ianuarie 2019 se utilizează numai amalgam dentar sub formă încapsulată.

  1.  Începând cu ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], se utilizează numai amalgam dentar sub formă încapsulată predozată.

  Amendamentul    60

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.   Începând cu ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], se interzice utilizarea amalgamului dentar sub orice formă pentru tratarea femeilor însărcinate sau care alăptează sau pentru persoanele care urmează un tratament al dinților de lapte.

  Amendamentul    61

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1b.  Utilizarea amalgamului dentar este eliminată treptat până la 31 decembrie 2022.

  Amendamentul    62

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Începând cu 1 ianuarie 2019, cabinetele dentare se dotează cu separatoare de amalgam care au rolul de a reține și de a colecta particulele de amalgam. Aceste separatoare se întrețin astfel cum este necesar pentru a se asigura un nivel ridicat de retenție.

  2.  Începând cu ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], cabinetele dentare se dotează cu separatoare de amalgam care au rolul de a reține și de a colecta toate particulele de amalgam, inclusiv cele aflate în apele uzate. Aceste separatoare se întrețin astfel cum este necesar pentru a se asigura un nivel ridicat și permanent de retenție de cel puțin 95% a particulelor de amalgam.

  Amendamentul    63

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  Prin derogare de la alineatul (1b), utilizarea amalgamului dentar este permisă în continuare în ceea ce privește necesități medicale specifice și numai în cazul în care este strict necesar din motive legate de sănătatea pacientului și nu există alternative satisfăcătoare.

  Amendamentul    64

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2b.  Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), statele membre pot limita mai mult utilizarea amalgamului, în conformitate cu articolul 193 din TFUE.

  Amendamentul    65

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2c.   Până la ... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre stabilesc modul în care intenționează să elimine treptat amalgamele de uz dentar în temeiul alineatelor (1a) și (1b) și stabilesc, de asemenea, obiective naționale privind sănătatea buco-dentară și comunică Comisiei modul în care intenționează să pună în aplicare respectiva eliminare și respectivele obiective.

  Amendamentul  66

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Medicii stomatologi sunt responsabili pentru ambalarea și eliminarea deșeurilor acumulate în cabinetele lor și se asigură că aceste etape se efectuează în condiții care respectă mediul. Medicii stomatologi se asigură că prestatorii de servicii care colectează deșeurile acumulate în cabinetele lor respectă reglementările aplicabile.

  Amendamentul    67

  Propunere de regulament

  Capitolul IV – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Depozitarea și eliminarea deșeurilor de mercur

  Depozitarea și eliminarea deșeurilor de mercur și a siturilor contaminate

  Amendamentul    68

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Fără a se aduce atingere Deciziei 2000/532/CE44 a Comisiei, se consideră deșeuri și se elimină fără a se pune în pericol sănătatea umană sau mediul, în conformitate cu Directiva 2008/98/CE, următoarele:

  Se consideră deșeuri și se elimină fără a se pune în pericol sănătatea umană sau mediul, în conformitate cu Directiva 2008/98/CE, următoarele:

  __________________

   

  44 Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).

   

  Amendamentul    69

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Raportarea deșeurilor de mercur provenite din surse importante

  Raportarea privind deșeurile de mercur

  Justificare

  Nu volumul sursei, ci volumul emisiilor reprezintă măsura de raportare. Ar trebui să fie inclus și transferul deșeurilor, precum și transferul acestora de la siturile contaminate.

  Amendamentul    70

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Societățile comerciale care își desfășoară activitatea în sectoarele industriale menționate la articolul 11 literele (a), (b) și (c) transmit în fiecare an, până la 31 mai, autorităților competente ale statelor membre în cauză date referitoare la cantitatea totală de deșeuri depozitate în fiecare instalație și trimisă la instalații individuale de depozitare temporară sau permanentă, precum și locația și datele de contact ale acestor instalații.

  1.  Societățile comerciale care își desfășoară activitatea în sectoarele industriale menționate la articolul 11 literele (a), (b) și (c) transmit în fiecare an, până la 31 mai, autorităților competente ale statelor membre în cauză date referitoare la cantitatea totală de deșeuri de mercur și conținutul de mercur al acestor deșeuri depozitate în fiecare instalație și trimisă la instalații individuale de depozitare temporară, la instalații de solidificare și la instalații de eliminare finală, precum și locația și datele de contact ale acestor instalații.

  Amendamentul    71

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Până la 30 iunie 2018, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 17, completând prezentul regulament prin crearea unui instrument de urmărire pentru a înregistra informațiile privind transferurile de deșeuri de la siturile contaminate. În cazul în care se depășește cantitatea maximă de 5 kg pe an de mercur și de compuși ai acestuia în deșeurile produse, operatorul de decontaminare sau autoritatea de gestionare a siturilor contaminate folosește acest instrument de urmărire și comunică anual cantitatea de deșeuri de mercur și conținutul de mercur al acestora;

  Amendamentul    72

  Propunere de regulament

  Articolul 12 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 12a

   

  Situri contaminate

   

  1.  Până la... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre identifică siturile contaminate cu mercur sau compuși ai mercurului de pe teritoriul lor, comunică lista siturilor respective Comisiei și identifică natura contaminării.

   

  2.  Până la 30 iunie 2018, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 17, de completare a prezentului regulament, stabilind metode și abordări legate de gestionarea și refacerea sustenabilă din punct de vedere ecologic a siturilor contaminate cu mercur sau compuși ai acestuia, care includ:

   

  (a)  implicarea populației;

   

  (b)  evaluarea sănătății umane și a riscurilor pentru mediu;

   

  (c)  măsuri de decontaminare, ținând seama de diferitele abordări naționale pentru decontaminare;

   

  (d)  evaluarea rezultatelor.

   

  3.  Până la 1 ianuarie 2020, statele membre adoptă și prezintă Comisiei strategiile lor naționale de decontaminare a siturilor identificate pe teritoriul lor. Aceste strategii pot fi integrate în strategiile naționale de decontaminare care acoperă mai multe substanțe.

   

  4.  Până la ... [18 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia instituie un inventar al siturilor contaminate cu mercur sau compuși ai mercurului și până la 1 iunie 2021 se includ în inventar și strategiile naționale. Aceste informații sunt puse la dispoziția publicului, inclusiv pe internet. Comisia monitorizează punerea în aplicare a strategiilor naționale.

  Amendamentul    73

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul -1 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  -1.  Deșeurile de mercur sunt eliminate definitiv într-un mod sigur pentru mediu în conformitate cu Orientările tehnice ale Convenției de la Basel și în conformitate cu următoarele condiții:

   

  (a)  înainte de eliminare, deșeurile de mercur sunt transformate în sulfură de mercur prin utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile și solidificate; și

   

  (b)  deșeurile de mercur sunt eliminate în mine autorizate de sare adaptate pentru eliminarea mercurului sau în formațiuni autorizate subterane de rocă dură de mare adâncime care oferă un nivel de siguranță și izolare echivalent cu cel al minelor de sare sau mai ridicat decât al acestora; Deșeurile de mercur au fost introduse în loturi de eliminare și plasate într-o cameră în vederea eliminării care este sigilată și care nu ar trebui să rămână deschisă mai mult de șase luni; sau

   

   

   

  (c)  deșeurile de mercur sunt eliminate în instalații autorizate supraterane sau subterane care sunt destinate și echipate pentru eliminarea permanentă a deșeurilor de mercur și care oferă un nivel de siguranță și izolare echivalent cu cel al minelor de sare sau mai ridicat decât al acestora; și

   

  (d)  cerințele specifice pentru depozitarea temporară a deșeurilor de mercur, astfel cum sunt prevăzute la anexa I secțiunea 8 prima, a treia, a cincea și a șasea liniuță și în anexa II la Directiva 1999/31/CE1 a Consiliului se aplică, de asemenea, instalațiilor de eliminare permanentă pentru sulfura de mercur solidificată; și

   

  (e)  cerințele specifice pentru depozitarea temporară a deșeurilor de mercur, astfel cum sunt prevăzute la anexa I secțiunea 8 a doua și a patra liniuță și în anexa III secțiunea 6 la Directiva 1999/31/CE, se aplică instalațiilor de eliminare permanentă a sulfurii de mercur solidificate, în cazul în care autoritățile competente ale statelor membre responsabile cu punerea în aplicare a acestei directive consideră că acest lucru este adecvat.

   

  _________________

   

  1a Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).

  Amendamentul    74

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul -1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  -1a.  Până la 31 decembrie 2018, Comisia întocmește un raport de evaluare a siguranței diferitelor alternative pentru eliminarea permanentă a deșeurilor de mercur, inclusiv la suprafață și în subteran. Raportul trebuie să ia în considerare riscurile și beneficiile tuturor opțiunilor. Pe baza concluziilor acestui raport, Comisia trebuie să identifice și să prezinte criterii referitoare la eliminarea permanentă a deșeurilor de mercur. Până la 31 decembrie 2019, Comisia prezintă, dacă este cazul, propuneri legislative în scopul de a introduce aceste criterii în anexele la Directiva 1999/31/CE și de a modifica prezentul regulament.

  Amendamentul    75

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 1999/31/CE, deșeurile de mercur pot fi depozitate în unul din următoarele moduri:

  1.  Prin derogare de la articolul 5 alineatul (3) paragraful -1 și litera (a) din Directiva 1999/31/CE, deșeurile de mercur pot fi depozitate temporar sub formă lichidă, în așteptarea transformării mercurului în sulfură de mercur și a solidificării, pe o perioadă de maximum trei ani după ce devine deșeu, în condițiile specifice depozitării temporare a deșeurilor de mercur prevăzute în anexele I, II și III la această directivă, cu condiția ca o astfel de depozitare:

  (a)  temporar, pe o durată mai mare de un an, sau permanent, în mine de sare adaptate pentru eliminarea mercurului sau în formațiuni de rocă dură subterane care să ofere un nivel de siguranță și izolare echivalent cu cel al minelor de sare;

  (a)  să fie realizată numai în instalații supraterane autorizate destinate și echipate pentru depozitarea temporară a deșeurilor de mercur fie în apropierea ultimului utilizator al mercurului, fie în apropierea operatorului economic care va transforma deșeurile de mercur în sulfură de mercur și o va solidifica; și

  (b)  temporar, în instalații supraterane destinate depozitării temporare a mercurului și dotate în acest scop.

  (b)  este însoțită de un plan, inclusiv un calendar, pentru această transformare în sulfură de mercur, solidificarea sa și eliminarea permanentă a deșeurilor de mercur.

  Amendamentul    76

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Cerințele specifice pentru depozitarea temporară a deșeurilor de mercur, astfel cum sunt prevăzute în anexele I, II și III la Directiva 1999/31/CE, se aplică instalațiilor de depozitare permanentă menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, în condițiile menționate în continuare în următoarele anexe la această directivă:

  2.  Operatorii instalațiilor care desfășoară activități de depozitare temporară sau realizează transformarea în sulfură de mercur și solidificarea deșeurilor de mercur, mențin, în cadrul obligației de păstrare a evidenței în conformitate cu articolul 35 din Directiva 2008/98/CE, un registru, care include următoarele informații:

  (a)  Se aplică anexa I secțiunea 8 (prima, a treia și a cincea liniuță) și anexa II la Directiva 1999/31/CE;

  (a)  pentru fiecare transport de deșeuri de mercur primit:

   

  (i)  originea și cantitatea deșeurilor de mercur primite;

   

  (ii)  numele și datele de contact ale furnizorului și ale proprietarului deșeurilor depozitate temporar;

  (b)  Anexa I secțiunea 8 (a doua, a patra și a șasea liniuță) și anexa III secțiunea 6 la Directiva 1999/31/CE se aplică numai în cazul în care se consideră necesar de către autoritățile competente ale statelor membre responsabile cu punerea în aplicare a acestei directive.

  (b)  pentru fiecare transport de deșeuri de mercur transformate care ies din instalație:

   

  (i)  cantitatea de deșeuri de mercur transformate în sulfură de mercur și solidificate și conținutul de mercur al acestora;

   

  (ii)  destinația și operațiunile de eliminare preconizate pentru deșeurile de mercur transformate în sulfură de mercur și solidificate;

   

  (iii)  certificatul furnizat de operatorul care desfășoară operațiunile de eliminare permanentă a deșeurilor de mercur transformate în sulfură de mercur și solidificate, în conformitate cu alineatul (2a);

   

  (c)  pentru fiecare transport de deșeuri de mercur care părăsește instalația de depozitare temporară:

   

  (i)  cantitatea deșeurilor de mercur și conținutul de mercur;

   

  (ii)  destinația și operațiunea de eliminare preconizată a deșeurilor de mercur;

   

  (iii)  certificatul furnizat de operatorul care desfășoară operațiunile de depozitare temporară a deșeurilor de mercur;

   

  (d)  cantitatea deșeurilor de mercur depozitate în instalație la finalul fiecărei luni.

   

  Operatorul instalației transmite registrul autorității desemnate de statul membru în cauză în fiecare an, până la 31 ianuarie.

  Amendamentul    77

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  Operatorii de instalații responsabili pentru eliminarea permanentă a deșeurilor de mercur emit, după finalizarea operațiunii de eliminare, un certificat care atestă că întregul lot de deșeuri de mercur a fost eliminat permanent în conformitate cu cerințele specifice pentru eliminarea permanentă a deșeurilor de mercur, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament și în Directiva 1999/31/CE. Acest certificat include informații privind locul eliminării.

  Amendamentul    78

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2b.  Este interzis orice tip de incinerare sau coincinerare a deșeurilor de mercur.

  Amendamentul    79

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2c.  Statele membre în care își au sediul societăți care oferă tehnologii de transformare promovează utilizarea transformării deșeurilor de mercur lichid în sulfură de mercur în țările terțe.

  Amendamentul    80

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2 d (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2d.  Până cel târziu la 1 ianuarie 2019, Comisia creează un instrument pentru a asigura trasabilitatea deșeurilor de mercur de-a lungul întregului lanț și pentru toate părțile implicate, în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația aplicabilă a Uniunii.

   

  Acest instrument inventariază intrările și ieșirile de deșeuri de mercur pentru fiecare parte implicată de-a lungul lanțului, în special pentru operatorii care produc deșeuri, operatorii care se ocupă de colectarea deșeurilor, operatorii care realizează depozitarea temporară, operatorii instalațiilor de transformare și operatorii responsabili cu eliminarea permanentă. Instrumentul menționează cantitatea de deșeuri de mercur deținută de fiecare persoană sau entitate în toate etapele lanțului.

  Amendamentul    81

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2 e (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2e.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, înainte de 1 ianuarie 2019, un raport privind măsura în care trebuie modificată perioada prevăzută la alineatul (1) pentru depozitarea temporară a deșeurilor de mercur. După caz, Comisia anexează o propunere legislativă la raportul respectiv.

  Amendamentul    82

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică Comisiei aceste dispoziții până la [xxx] și o informează fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

  Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea lor în aplicare. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică aceste norme și aceste măsuri Comisiei până la data punerii în aplicare a prezentului Regulament și notifică acesteia, fără întârziere, orice modificare ulterioară care le afectează.

  Justificare

  Infracțiunile împotriva mediului constituie o problemă tot mai gravă și mai recurentă, care trebuie abordată la nivel european. Foarte adesea, infracțiunile împotriva mediului au o componentă transfrontalieră. În UE, infracțiunile împotriva mediului includ faptele care încalcă legislația în domeniul mediului și provoacă daune semnificative sau riscuri pentru mediu și sănătatea umană. Cele mai cunoscute infracțiuni împotriva mediului sunt evacuarea sau eliberarea ilegală de substanțe în apă, aer sau sol sau deversarea ilicită de deșeuri. Nivelul sancțiunilor pentru infracțiuni specifice împotriva mediului diferă foarte mult de la un stat membru la altul, precum și între directive și regulamente.

  Amendamentul    83

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  informații necesare pentru îndeplinirea de către Uniune și de către statele membre a obligației de raportare instituită în temeiul articolului 21 din Convenția de la Minamata;

  (b)  informații necesare pentru îndeplinirea de către Uniune și de către statele membre a obligației de raportare instituită în temeiul articolelor 8, 9 și 21 din Convenție;

  Amendamentul    84

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  un rezumat al informațiilor colectate în conformitate cu articolul 12;

  (c)  un rezumat al informațiilor colectate în conformitate cu articolul 12 și articolul 13 alineatul (2);

  Amendamentul    85

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  o listă a stocurilor individuale de mercur de peste 50 de tone metrice, care sunt situate pe teritoriul lor și, în cazul în care statele membre sunt informate, o listă a surselor de aprovizionare cu mercur care generează anual stocuri de mercur de peste 10 tone metrice.

  (d)  o listă a stocurilor și siturilor de mercur, de compuși ai mercurului sau de deșeuri de mercur care depășesc în mod cumulat 50 de tone metrice, care sunt situate pe teritoriul lor, precum și cantitatea de mercur, de compuși ai mercurului sau de deșeuri de mercur din fiecare sit;

  Amendamentul    86

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da)  o listă a surselor de furnizare de mercur care generează stocuri anuale de mercur care depășesc 10 tone.

  Amendamentul    87

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Statele membre informează Comisia, printr-un registru public al Uniunii, cu privire la cantitățile și amplasamentul deșeurilor de mercur eliminate și la asigurările potrivit cărora acestea au fost gestionate într-un mod sigur din punct de vedere al mediului.

   

  Orice transfer de mercur și de compuși ai mercurului între instalații industriale într-un stat membru este înregistrat de către statul membru respectiv și raportat Comisiei.

  Amendamentul    88

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să furnizeze un model pentru aceste chestionare și să pună la dispoziția statelor membre un instrument electronic de raportare.

  Comisia decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să stabilească un model pentru aceste chestionare pentru a pune la dispoziția statelor membre un instrument electronic de raportare.

  Amendamentul    89

  Propunere de regulament

  Articolul 15 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 15a

   

  Raportul Comisiei și revizuirea

   

  Comisia evaluează alinierea prezentului regulament și a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a la articolele 8 și 9 din Convenție și la dispozițiile Convenției referitoare la utilizarea celor mai bune tehnici disponibile și a celor mai bune practici de mediu pentru a controla emisiile de mercur provenite din sursele relevante de mercur, cum ar fi documentele de referință revizuite privind cele mai bune tehnici disponibile.

   

  Această evaluare este transmisă Parlamentului European și Consiliului cu cel puțin o lună înainte să aibă loc prima Conferință a părților la Convenție, și cel mai târziu la 7 ianuarie 2019 în conformitate cu articolul 73 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE.

   

  În termen de un an de la prima Conferință a părților la Convenție, Comisia reevaluează dacă legislația Uniunii este aliniată la dispozițiile adoptate în cadrul primei conferințe a părților, în temeiul articolelor 8 și 9, precum și al documentelor de referință revizuite privind cele mai bune tehnici disponibile din Convenție.

   

  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind constatările sale în ceea ce privește aceste evaluări, însoțit, după caz, de o propunere legislativă.

   

  Cel târziu la 31 decembrie 2025, Comisia realizează o revizuire a prezentului regulament, între altele în lumina evoluțiilor legate de Convenție și a punerii în aplicare a prezentului regulament. Dacă este cazul, revizuirea este însoțită de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament. Revizuirea analizează posibilitatea includerii unor măsuri pentru a reduce utilizarea mercurului în activitățile industriale și a elimina treptat utilizarea sa în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a convenției.

   

  ____________________

   

  1a Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

  Amendamentul    90

  Propunere de regulament

  Articolul 15 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 15b

   

  Crematorii

   

  Până la 1 iulie 2018, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind emisiile de mercur provenite de la crematorii, însoțit, după caz, de o propunere legislativă pentru a reduce semnificativ aceste emisii.

  Justificare

  Crematoriile reprezintă o sursă importantă de emisii de mercur în mediu. Comisia ar trebui să evalueze situația și să prezinte o propunere legislativă pentru a reduce semnificativ aceste emisii până la 1 iulie 2018.

  Amendamentul    91

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Se aplică de la 1 ianuarie 2018.

  Se aplică de la data intrării sale în vigoare.

  Justificare

  Noile obligații ale statelor membre legate de prezentul regulament sunt foarte limitate și toate eliminările treptate au un termen-limită realist. Nu există niciun motiv pentru a stabili o altă dată de punere în aplicare decât data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  92

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Compuși ai mercurului

  Compuși ai mercurului

  Clorură de mercur (I) (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)

  Clorură de mercur (I) (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)

  Oxid de mercur (II) (HgO, CAS RN 21908-53-2)

  Oxid de mercur (II) (HgO, CAS RN 21908-53-2)

  Minereu de cinabru

  Minereu de cinabru

   

  Nitrat de mercur (II) (Hg(NO3)2, CAS RN 10045-94-0)

   

  Sulfură de mercur (II) (HgS, CAS RN 1344-48-5)

   

  Sulfat de mercur (II) (HgSO4, CAS RN 7783-35-9)

  Amendamentul  93

  Propunere de regulament

  Anexa II – partea A

  Produse cu adaos de mercur

  Data de la care sunt interzise exportul, importul și fabricarea de produse cu adaos de mercur

  1.  Baterii sau acumulatori, indiferent dacă sunt sau nu integrați în aparate, care conțin mercur într-o proporție mai mare de 0,0005 % din greutate.

  31 decembrie 2020

  2.  Echipamente electrice și electronic, inclusiv lămpi, comutatoare și relee, care depășesc valorile limită relevante pentru mercur, astfel cum sunt stabilite la anexele II, III și IV din Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului0a.

  31 decembrie 2020

  eliminat

   

  eliminat

   

  eliminat

   

  eliminat

   

  7.  Produse cosmetice cu mercur și compuși ai mercurului, cu excepția cazurilor speciale incluse în anexa V punctul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.1

  31 decembrie 2020

  8.  Pesticide, biocide și antiseptice topice.

  31 decembrie 2020

  9.  Următoarele dispozitive de măsură, altele decât cele electronice:

  31 decembrie 2020

  (a)  barometre;

   

  (b)  higrometre;

  (c)  manometre;

  (d)  termometre și alte aplicații termometrice neelectrice;

  (e)  sfigmomanometre;

  (ea)  dispozitive de măsurare a deformației utilizate în pletismografe;

   

  (eb)  picnometre pe bază de mercur;

  (ec)  dispozitivele de măsură care conțin mercur pentru determinarea punctului de înmuiere.

  Această mențiune nu include următoarele dispozitive de măsură:

  (a)  dispozitivele de măsură, altele decât cele electronice, instalate într-un echipament de mari dimensiuni sau cele utilizate pentru măsurători de înaltă precizie, în cazul cărora nu există alternative adecvate fără mercur;

  (b)  dispozitivele de măsură mai vechi de 50 de ani la data de 3 octombrie 2007;

  (c)  dispozitivele de măsură expuse în expoziții publice în scop cultural și istoric.

  Amendamentul  94

  Propunere de regulament

  Anexa III – partea I – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  începând cu 1 ianuarie 2019: producția de acetaldehidă

  (a)  începând cu 1 ianuarie 2018: în cazul în care mercurul este folosit drept catalizator,

  Amendamentul  95

  Propunere de regulament

  Anexa III – partea I – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  începând cu 1 ianuarie 2019: producția de clorură de vinil monomer

  (b)  după patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament: în cazul în care mercurul este folosit ca electrod.

  Amendamentul  96

  Propunere de regulament

  Anexa III – partea I – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  prin derogare de la partea I litera (a), producția de clorură de vinil monomer este permisă pentru o perioadă de trei ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

  Amendamentul  97

  Propunere de regulament

  Anexa III – partea I – litera bb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (bb)  prin derogare de la partea I litera (b), producția de metilat sau de etilat de potasiu este permisă pentru o perioadă de trei ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

   

  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 17 pentru a modifica prezentul regulament în vederea prelungirii derogării pentru o perioadă de cel mult 10 ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament], în măsura în care nu sunt disponibile tehnici alternative adecvate.

  Amendamentul  98

  Propunere de regulament

  Anexa III – partea I – litera bc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (bc)  prin derogare de la partea I litera (b), de la 10 octombrie 2017: poliuretan care folosește catalizatori cu conținut de mercur.

  Amendamentul  99

  Propunere de regulament

  Anexa III – partea I – litera bd (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (bd)  prin derogare de la partea I litera (b), de la 11 decembrie 2017: pentru producerea de cloralcali, în cazul cărora mercurul este folosit ca electrod.

  Amendamentul  100

  Propunere de regulament

  Anexa III – partea II – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Producția de metilat sau etilat de sodiu sau de potasiu se efectuează în conformitate cu următoarele cerințe:

  Producția de metilat sau etilat de sodiu sau de potasiu se efectuează în conformitate cu partea I litera (b) și cu următoarele cerințe:

  Amendamentul  101

  Propunere de regulament

  Anexa III – partea II – liniuța 2 a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  -  sprijinirea cercetării și a dezvoltării în ceea ce privește procesele fără mercur; și

  Amendamentul  102

  Propunere de regulament

  Anexa IV – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  obiectivele naționale și obiectivele privind reducerea;

  (a)  obiectivele naționale și obiectivele privind reducerea care asigură eliminarea completă a utilizării mercurului și a compușilor mercurului;

  • [1]    JO C 303, 19.8.2016, p. 122.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Mercurul, una din primele zece substanțe poluante din lume

  Dovezile științifice arată în mod incontestabil toxicitatea acută a mercurului, un element care nici nu poate fi distrus, nici nu poate dispărea. Având în vedere efectele sale extrem de nocive asupra sănătății, mercurul se numără printre primele zece substanțe poluante din lume.

  Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), nu există limite de siguranță în ceea ce privește mercurul. Astfel, emisiile de mercur sunt acel gen de problemă pentru care este nevoie de reacții ambițioase și puternice. Dar chiar dacă guvernele iau măsuri dure, din cauza proprietăților sale bioacumulative, ar fi nevoie de zeci de ani pentru a reduce poluarea cu mercur peste tot în lume.

  De la revoluția industrială, cantitatea de mercur de lângă suprafața multor oceane s-a triplat ca urmare a activităților poluante ale omului. Mercurul, toxic pentru oameni și viața marină, se acumulează în organismul nostru în timp deoarece suntem expuși la surse ale acestuia. Emisiile de mercur, care nu au nici gust, nici miros, contaminează apa și se acumulează în pești.

  Mercurul se poate răspândi la scară largă în lume dacă este eliminat în apă și aer, așa că inclusiv zonele aflate la depărtare de sursele industriale pot suferi rapid din cauza nivelurilor ridicate de substanțe toxice.

  Expunerea la mercur, o problemă de sănătate larg răspândită

  Expunerea la mercur este o problemă de sănătate larg răspândită și poate avea efecte toxice asupra sistemului nervos, digestiv și imunitar, precum și asupra plămânilor, a rinichilor, a pielii și a ochilor. Chiar și cantitățile mici de mercur pot afecta sistemul nervos. În ultimii 20 de ani, s-a stabilit că mercurul este un pericol de mediu legat de boala Alzheimer, scleroza multiplă, afecțiuni ale rinichilor și ale creierului.

  Mercurul se poate transforma în mediu într-un compus mai complex și mai dăunător numit metilmercur. Comitetul științific al EFSA a estimat în avizul său din 2015[1] câte porții de pește/fructe de mare pe săptămână ar fi necesare pentru a atinge limita săptămânală tolerată (Tolerable Weekly Intake - TWI) de metilmercur, și anume de 1.3μg/kg greutate corporală/săptămână. Calculând porțiile ca fiind sub 100g, EFSA a ajuns la concluzia că grupele de vârstă care depășesc TWI prin numărul cel mai scăzut de porții sunt copiii cu vârsta de până la 10 ani, iar în câteva cazuri privind alte grupe de copii, adolescenții, femeile aflate la vârsta procreării, adulții și persoanele în vârstă TWI a fost atinsă prin mai puțin de o porție pe săptămână. Pe cealaltă parte a Atlanticului, în Statele Unite, 84% din peștele examinat nu putea fi consumat în condiții de siguranță pentru mai mult de o porție (de 170g) pe lună, conform reglementărilor din SUA. De asemenea, peste 82% din persoanele studiate depășeau nivelul de mercur recomandat pentru sănătate. Peste 13% din peștele studiat prin eșantionare la nivel mondial nu ar putea fi recomandat de OMS și de Comisia Europeană pentru vânzarea în scopuri comerciale[2].

  Metilmercurul trece atât de bariera reprezentată de placentă, cât și de cea hemato-encefalică, astfel încât poate afecta dezvoltarea mentală a copiilor chiar înainte de naștere. Și, cum creierul se dezvoltă în continuare după naștere, se poate considera că și sugarii și copiii expuși în mod regulat la metilmercur peste TWI menționată anterior sunt în pericol de a suferi efecte neurotoxice din cauza metilmercurului.

  Convenția de la Minamata și poziția UE

  Este, prin urmare, evident că trebuie ratificată urgent Convenția de la Minamata privind mercurul, ce are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, care va reglementa furnizarea acestei substanțe, precum și comerțul cu mercur și folosirea sa și chiar mai mult decât atât. Conform acestui tratat, guvernele vor fi încurajate să ia măsuri de gestionare a efectelor expunerii la mercur asupra sănătății.

  Obiectivul general al cooperării internaționale în cadrul procesului de la Minamata este de a proteja sănătatea oamenilor și mediul înconjurător față de eliminarea mercurului și a compușilor acestuia, prin reducerea și, în cele din urmă, eliminarea emisiilor de mercur în aer, apă și sol provenite din activitățile desfășurate de oameni.

  Regulamentul (UE) nr. 1102/2008 a pregătit calea pentru acest tratat internațional, iar prezentul regulament de modificare ar trebui să continue acest demers. UE face parte din categoria părților la Convenție care sunt țări dezvoltate, astfel încât, conform raportorului, măsurile luate de UE și de statele sale membre nu se limitează doar la aplicarea obligațiilor din Convenția de la Minamata la nivelul tuturor țărilor semnatare. În multe cazuri, UE a transpus deja obligațiile ce-i revin în acte legislative ale UE; aceasta este una dintre regiunile în care există tehnologii alternative și în care, conform legislației UE, ar trebui ca pentru diverse procese să se aplice cele mai bune tehnici disponibile. În plus, UE are o poziție mult mai privilegiată în ceea ce privește exportul de bune practici, tehnologie, expertiză, produse fără mercur și, mai ales, transmiterea mesajului conform căruia folosirea mercurului dăunează oamenilor, animalelor și mediului.

  Soluții alternative posibile de limitare a expunerii la scară largă la mercur

  Mercurul este folosit în special în echipamente de control, produse, procese industriale, sănătate buco-dentară sub formă de amalgam dentar și în mineritul aurifer artizanal și la scară redusă. Mercurul poate fi produs prin reciclarea deșeurilor; uneori este generat ca produs secundar producției de alte materiale, precum zincul sau staniul, sau este prezent ca poluant în îngrășăminte. Și nu în ultimul rând, mercurul poate fi emis sau generat în aer prin situri contaminate, care nu mai sunt folosite, dar care reprezintă în continuare o sursă importantă de poluare dacă nu au fost decontaminate.

  De la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1102/2008, cererea anuală de mercur din UE a scăzut, dar este în continuare estimată la aproximativ 400 de tone. Având în vedere proprietățile bioacumulative ale mercurului, faptul că nu există limite de siguranță pentru mercur, că acesta este în continuare foarte mult folosit la nivel mondial, aproximativ 3 600 de tone pe an, și că poluarea nu are limite, se pot aduce cu siguranță mai multe îmbunătățiri.

  În acest sens, raportorul face o serie de propuneri, sperând că Parlamentul va acorda Comisiei un mandat mai solid pentru luarea unor măsuri suplimentare și mai ambițioase pentru negocierile internaționale viitoare.

  În acest context, raportorul consideră că este extrem de important ca UE să ia o serie de măsuri ferme, astfel încât amendamentele depuse de acesta propun următoarele:

  A)  Să se lărgească domeniul de aplicare al interdicției privind exportul de mercur, prin adăugarea tuturor produselor incluse în Convenția de la Minamata și prin interzicerea exportului de produse cu adaos de mercur a căror introducere pe piață nu este permisă în UE. Faptul că UE exportă produse interzise în UE către țări care nu au nici tehnologia, nici capacitatea necesară de a trata deșeurile contravine spiritului Convenției. Cazurile Chinei și Indiei, care au adoptat de curând standardele și limitele UE, sunt o dovadă a rolului pe care UE îl poate avea;

  B)  Să se renunțe treptat la folosirea mercurului în medicina dentară, prin interzicerea folosirii acestuia pentru femei însărcinate și copii, iar, după perioada de eliminare treptată, amalgamurile dentare să fie permise numai în anumite cazuri, foarte limitate;

  C)  Să se interzică folosirea la nivel industrial a mercurului ca și catalizator sau electrod, în special având în vedere că există tehnologii care nu necesită mercur, folosite în UE și în alte părți ale lumii. Folosirea acestor tehnologii ar fi un stimulent pentru industrie în vederea inovării și a exportării paradigmei sale pe termen lung;

  D)  Statele membre să identifice și să decontamineze toate siturile contaminate cu mercur. Este extrem de important ca siturile contaminate să fie în primul rând identificate și decontaminate într-un mod sigur din punct de vedere al mediului, pentru a opri poluarea naturii, faunei și florei și a populațiilor expuse, care deseori suferă deja din cauza consecințelor economice ale închiderii sectoarelor industriale respective;

  E)  UE să consolideze normele privind tratarea deșeurilor de mercur într-un mod sigur din punct de vedere al mediului. Europa are tehnologia de tratare a mercurului în cel mai bun și mai puțin riscant mod cunoscut până în prezent, și anume prin solidificare. Conform estimărilor, curând va intra pe piață o tehnologie care va permite tehnologiei de solidificare să fie transferată de la o centrală la alta și să ajungă la sursele de mercur. Mercurul lichid nu va mai fi transportat pe distanțe lungi, limitându-se astfel toate riscurile potențiale, de exemplu pentru mediu, angajați, riscul legat de intrarea acestuia pe piața neagră sau al unui eventual accident etc. Prin cerințe stricte privind gestionarea deșeurilor, UE va lua cât se poate de curând măsuri pentru ca mercurul să nu intre din nou pe piață sau să nu polueze mediul prin fiecare accident minor. Totodată, astfel se vor încuraja inovarea în UE și transferul de cunoștințe către țările terțe, mai puțin avantajate în ceea ce privește inovarea tehnologică;

  F)  Să se interzică toate procesele de fabricare a mercurului și a unor produse noi cu adaos de mercur, cu începere retroactivă, pentru a nu crea eventuale lacune pentru produse și procese care nu existau în timpul negocierilor privind Convenția de la Minamata și la momentul la care Comisia a prezentat propunerea și care, prin urmare, nu au fost reglementate;

  G)  Să se creeze un sistem cuprinzător de urmărire și raportare a mercurului, deoarece obligația de raportare se referă în prezent numai la valorile foarte ridicate și nu include transferurile de deșeuri, ceea ce ar duce la pierderea de date odată ce mercurul nu va mai fi folosit în producția de cloralcali.

  H)  Să se încurajeze și să se implementeze la nivelul UE utilizarea tuturor produselor alternative care nu conțin mercur și cele mai bune tehnici disponibile pentru procese și gestionarea deșeurilor;

  I)  Statele membre și Comisia să ia măsurile necesare pentru a sensibiliza populația și a crește transparența privind modurile de utilizare a mercurului, precum și transferurile și emisiile de mercur.

  Lumea are nevoie ca Europa să aibă în continuare un rol de lider în procesul de la Minamata prin valorificarea completă a întregului potențial al Convenției și prin respectarea angajamentelor asumate anterior în temeiul legislației UE privind mercurul deja aflată în vigoare. Raportorul consideră că orice abordare minimalistă privind Convenția de la Minamata ar fi contraproductivă și contrară interesului public. Raportorul ar dori ca PE să susțină un mediu mai sănătos, o securitate alimentară sporită și o stare de sănătate îmbunătățită pentru toți cetățenii.

  • [1]  Jurnalul EFSA 2015; 13 (1) (3982)
  • [2]  Global Mercury Hotspots, studiu realizat de Biodiversity Research Institute și IPEN; ianuarie 2013.

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ

  Dlui Giovanni La Via

  Președinte

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

  BRUXELLES

  Subiect:  Aviz privind temeiul juridic al propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 -2016/0023(COD))

  Domnule președinte,

  Prin scrisoarea din 30 august 2016, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a solicitat Comisiei pentru afaceri juridice, în temeiul normei 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, să emită un aviz referitor la adecvarea temeiului juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008[1]. Propunerea inițială este bazată pe articolului 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) privind politica Uniunii în domeniul mediului și articolului 207 din TFUE privind domeniul politicii comerciale comune. Cu toate acestea, raportorul a propus un amendament care urmărește să schimbe temeiul juridic făcând referire exclusiv la articolul 192 alineatul (1) din TFUE.

  I - Context

  Uniunea și douăzeci și șase de state membre au semnat o nouă convenție internațională privind mercurul[2], care a fost negociată sub auspiciile Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), așa-numita Convenție de la Minamata. Toate statele membre s-au angajat să ratifice convenția. Convenția abordează întregul ciclu de viață al mercurului, de la extracția minieră primară de mercur la gestionarea deșeurilor de mercur, având drept obiectiv protejarea sănătății umane și a mediului de emisiile antropice de mercur și de compuși ai mercurului în aer, apă și sol. O mare parte din dispozițiile Convenției de la Minamata sunt deja acoperite de legislația Uniunii și în special de Regulamentul (CE) nr. 1102/2008[3], care stabilește o interdicție la export privind mercurul și mai mulți compuși ai mercurului; Regulamentul (UE) nr. 649/2012[4], care stabilește un sistem de notificare aplicabil, printre altele, importurilor de mercur; și Regulamentele (CE) nr. 396/2005[5], 1907/2006[6], 1223/2009[7] și Directivele 2006/66/CE[8] și 2011/65/UE[9], care abordează introducerea pe piața Uniunii a unei serii de produse cu adaos de mercur și care stabilesc niveluri maxime pentru conținutul de mercur. În sfârșit, Directivele 2010/75/UE[10], 2012/18/UE[11], 2008/98/CE[12] și 1999/31/CE[13] urmăresc controlarea, reducerea și, atunci când există alternative fără mercur, eliminarea surselor punctuale și a emisiilor difuze de mercur, de compuși ai mercurului și a deșeurilor de mercur în mediul înconjurător.

  În conformitate cu propunerea Comisiei, obligațiile care decurg din convenție care nu sunt încă transpuse în legislația UE ar trebui să fie integrate într-un act juridic unic. În acest scop, Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 care, până în prezent, este unicul act juridic al Uniunii dedicat mercurului, ar trebui să servească drept bază pentru acest demers. Totuși, având în vedere natura și amploarea modificărilor necesare a fi aduse Regulamentului (CE) nr. 1102/2008, precum și necesitatea de a se spori nivelul de coerență și de claritate juridică, un astfel de act ar trebui să abroge și să înlocuiască regulamentul respectiv, preluând în același timp obligațiile de fond, atunci când acestea sunt în continuare necesare.

  II – Articolele pertinente din tratat

  Articolul 192 alineatul (1), în partea a treia privind politicile și acțiunile interne ale Uniunii, coroborat cu articolul 207 din TFUE, în partea a cincea, privind acțiunea externă a Uniunii, sunt prezentate ca temei juridic în propunerea Comisiei și au următorul conținut (sublinierea ne aparține):

  Articolul 192

  (ex-articolul 175 TCE)

  1. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 191.

  [...]

  Articolul 207

  (ex-articolul 133 TCE)

  1. Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce privește modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și comerciale privind schimburile de mărfuri și servicii și aspectele comerciale ale proprietății intelectuale, investițiile străine directe, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum și măsurile de protecție comercială, printre care și cele care se adoptă în caz de dumping și de subvenții. Politica comercială comună se desfășoară în cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii externe a Uniunii.

  2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile care definesc cadrul în care este pusă în aplicare politica comercială comună.

  [...]

  Articolul 191 din TFUE este formulat după cum urmează (sublinierea ne aparține):

  Articolul 191

  (ex-articolul 174 TCE)

  1. Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective:

  conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului,

  protecția sănătății umane,

  utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale,

  promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să găsească soluții la problemele de mediu existente la scară regională sau mondială și în special combaterea schimbărilor climatice.

  [...]

  4. În cadrul competențelor lor, Uniunea și statele membre cooperează cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente. Modalitățile de cooperare ale Uniunii pot face obiectul unor acorduri între aceasta și părțile terțe interesate.

  Paragraful precedent nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia în cadrul organismelor internaționale și de a încheia acorduri internaționale.

  III - Temeiul juridic propus

  Comisia a propus articolele 192 alineatul (1) și 207 din TFUE ca temei juridic adecvat pentru un regulament privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008. Astfel cum s-a confirmat în expunerea de motive a propunerii, Comisia a considerat că similaritățile dintre Regulamentul 1102/2008 și prezenta propunere justifică recurgerea la același temei juridic dublu.[14]

  În acest context, trebuie reiterat faptul că sesiunea plenară a Parlamentului European în prima lectură a propunerii de Regulament 1102/2008 a decis, în urma unei recomandări a Comisiei pentru afaceri juridice, că temeiul juridic adecvat este numai articolul 175 alineatul (1) CE (actualul articol 192 alineatul (1) TFUE), deoarece scopul fundamental al propunerii era acela de a proteja sănătatea umană și mediul, mai degrabă decât promovarea unor considerente de politică comercială.[15]

  Curtea de Justiție a analizat chestiunile privind alegerea temeiului juridic și domeniul de aplicare al articolelor 192 alineatul (1) și respectiv 207 din TFUE în mai multe rânduri.[16] În plus, rezultă dintr-o jurisprudență constantă a Curții că (sublinierea noastră):[17]

  „baza juridică a unui act trebuie determinată având în vedere scopul și conținutul acestuia, iar nu temeiul juridic reținut pentru adoptarea altor măsuri comunitare (în prezent, ale Uniunii) care prezintă, dacă este cazul, caracteristici similare”.

  Conform acestui principiu, temeiul juridic adecvat pentru prezenta propunere a Comisiei ar trebui să fie analizat indiferent de temeiul juridic folosit pentru adoptarea Regulamentului 1102/2008.

  III - Jurisprudența privind temeiul juridic

  Curtea de Justiție a considerat în mod tradițional problema temeiului juridic adecvat, ca fiind o chestiune de o importanță constituțională, care garantează respectarea principiului competențelor atribuite (articolul 5 TUE) și stabilește natura și domeniul de aplicare ale competenței Uniunii. În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic pentru o măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii”.[18] Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză. În acest context, dorința unei instituții de a participa mai activ la adoptarea unei anumite măsuri, împrejurările în care un act a fost adoptat, precum și eforturile depuse în alte privințe în sfera de acțiune la care se referă măsura sunt irelevante pentru a identifica temeiul juridic corect.[19]

  Dacă examinarea unui act al Uniunii indică faptul că acesta servește unui scop dublu sau că are o componentă dublă și că unul dintre scopuri sau una dintre componente poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este doar indirect(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, mai exact cel necesar în vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e).[20] Cu toate acestea, în cazul în care un act are mai multe obiective sau componente simultane, care sunt legate în mod indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă, actul în cauză va trebui să fie întemeiat pe diferitele temeiuri juridice corespunzătoare,[21] dacă procedurile prevăzute de temeiurile juridice respective nu sunt incompatibile cu dreptul Parlamentului European și nu îl subminează.[22]

  V. Scopul și conținutul măsurii propuse

  Obiectivul prezentei propuneri, astfel cum a declarat Comisia în expunerea sa de motive și în considerentele 7 și 9, este de a asigura alinierea deplină a legislației Uniunii la Convenția de la Minamata prin integrarea într-un act juridic unic al tuturor obligațiilor care decurg din convenție care nu sunt încă transpuse în legislația UE.[23]

  În acest sens, considerentul 1 din propunerea Comisiei reiterează faptul că „mercurul este o substanță foarte toxică care reprezintă o amenințare globală și gravă la adresa sănătății umane”; considerentul 3 reamintește cel de al șaptelea program de acțiune pentru mediu, stabilind ca obiectiv pe termen lung un mediu netoxic și reducerea la minimum a efectelor negative semnificative ale produselor chimice asupra sănătății umane și asupra mediului până în 2020.[24] Considerentul 6 se referă la strategia comunitară privind mercurul,[25] care prevede negocierea și încheierea unui instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic, întrucât acțiunea Uniunii nu poate, singură, să garanteze o protecție eficace a cetățenilor Uniunii împotriva efectelor negative ale mercurului asupra sănătății. În sfârșit, în conformitate cu considerentul 24, obiectivul prezentului regulament este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului față de mercur, prin aplicarea interdicției de import și de export mercurului și produselor cu adaos de mercur, a unor restricții privind utilizarea mercurului în procesele de fabricație, în produse, în mineritul aurifer artizanal și la scară redusă și în amalgamul dentar, precum și prin obligații aplicabile deșeurilor de mercur.

  Articolul 1 din propunerea de regulament definește obiectul regulamentului ca fiind înființarea de măsuri și condiții privind comerțul, fabricarea, utilizarea și depozitarea intermediară a mercurului și gestionarea deșeurilor de mercur. Articolul 2 conține definiții, inclusiv ale termenilor „export” și „import”. Articolul 3 introduce restricții la export pentru mercur și compuși ai mercurului, iar articolul 6 introduce restricții la import. În conformitate cu articolul 5, exportul, importul și fabricarea în Uniune a produselor cu adaos de mercur stabilite în anexa II sunt interzise până la 1 ianuarie 2021, iar articolul 6 introduce posibilitatea ca Comisia să adopte acte de punere în aplicare în scopul punerii în aplicare a articolelor 3 și 4. Articolele 7-10 introduc restricții privind utilizarea și depozitarea mercurului, inclusiv activități industriale, noi procese de fabricație, mineritul aurifer artizanal și la scară redusă și amalgamul dentar. În sfârșit, articolele 11-13 conțin dispoziții privind depozitarea și eliminarea deșeurilor de mercur.

  VI - Stabilirea temeiului juridic adecvat

  Ținând seama de faptul că principalul obiectiv al acestei propuneri este alinierea deplină a legislației Uniunii la Convenția de la Minamata, scopul convenției în sine este esențial pentru a stabili dacă propunerea urmărește simultan două obiective legate de protecția mediului și de comerț sau dacă unul dintre ele este doar accesoriu.

  În ceea ce privește scopul și conținutul Convenției de la Minamata, articolul 1 prevede că „obiectivul prezentei convenții este de a proteja sănătatea umană și mediul împotriva emisiilor și a evacuărilor antropice de mercur și de compuși ai mercurului”. În acest context, în preambulul directivei rezultă că măsurile prevăzute în vederea atingerii acestui obiectiv „includ măsuri pentru a controla furnizarea și comercializarea de mercur, inclusiv stabilirea unor restricții privind anumite surse specifice de mercur, cum ar fi mineritul primar, precum și controlul asupra produselor cu adaos de mercur și procese de fabricație în care se utilizează mercur sau compuși ai mercurului, precum și mineritul aurifer artizanal și la scară redusă”.[26]

  Deși Convenția de la Minamata prevede restricții la export și import privind mercurul, principala sa preocupare este protecția sănătății și a mediului. Acest fapt este confirmat și de alegerea articolului 192 alineatul (1) din TFUE ca unic temei juridic pentru propunerea Comisiei pentru o Decizie a Consiliului privind încheierea Convenției de la Minamata privind mercurul.[27] În conformitate cu avizul Serviciului juridic:[28]

  „Având în vedere că (a), propunerea urmărește să pună în aplicare anumite obligații în temeiul Convenției de la Minamata, (b) obiectivul de mediu al acesteia din urmă reiese din preambul și (c) o altă propunere a Comisiei de decizie a Consiliului privind încheierea Convenției de la Minamata se bazează pe articolul 192 alineatul (1) din TFUE, din motive de coerență, propunerea de regulament ar trebui să se bazeze, de asemenea, pe același temei juridic.[29]

  În acest context, s-ar putea argumenta că, în pofida existenței unei serii de articole din propunere privind restricțiile referitoare la comerț, având în vedere obiectivul principal al regulamentului propus, precum și seria de considerente de plasare a acestuia în contextul mai larg al politicii Uniunii privind mediul - astfel cum se exemplifică în cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu și strategia comunitară privind mercurul — componenta de mediu a propunerii este evidentă și predominantă. În avizul Serviciului juridic (sublinierea noastră):[30]

  Chiar dispozițiile referitoare la export și import nu sunt cu adevărat menite să promoveze, să faciliteze sau să reglementeze schimburile comerciale sau să definească aceste caracteristici de materiale și produse care să le permită să circule liber în cadrul schimburilor comerciale cu țările terțe. În schimb, respectivele interdicții și restricții sunt stabilite pentru a asigura protecția mediului.[31] Din această perspectivă, restricțiile comerciale servesc clar obiectivului de protecție a mediului al propunerii. În consecință, componenta de mediu pare să fie predominantă și definește centrul de greutate al propunerii.”

  VII - Concluzie și recomandări

  În lumina celor de mai sus, dat fiind faptul că propunerea Comisiei - deși cuprinde restricții la import și export - își stabilește ca obiectiv principal protecția mediului și a sănătății umane, articolul 192 alineatul (1) din TFUE constituie unicul temei juridic valid și pertinent pentru propunere.

  La reuniunea sa din 26 septembrie 2016, Comisia pentru afaceri juridice a decis în unanimitate, cu 22 de voturi pentru[32], să recomande Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară schimbarea temeiului juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 pentru a fi constituit în mod exclusiv de articolul 192 alineatul (1) din TFUE.

  Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

  Pavel Svoboda

  • [1]  COM(2016)0039
  • [2]  Portugalia și Estonia nu au semnat Convenția de la Minamata.
  • [3]  Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și de anumiți compuși și amestecuri de mercur și depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic (JO L 304, 14.11.2008, p. 75).
  • [4]  Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).
  • [5]  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).
  • [6]  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 și Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și Directiva 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
  • [7]  Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (JO L 342, 22.12.2009, p. 59).
  • [8]  Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (JO L 266, 26.9.2006, p. 1).
  • [9]  Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 174, 1.7.2011, p. 88).
  • [10]  Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).
  • [11]  Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p. 1).
  • [12]  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
  • [13]  Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).
  • [14]  COM(2016)0039, p. 9.
  • [15]  Raportul A6-0227/2007 adoptat în sesiune plenară, p. 38.
  • [16]  A se vedea în special Avizul 2/00 (EU:C:2001:664); precum și în cauzele C-281/01, Comisia/Consiliu, EU:C:2002:761, Comisia/Consiliu, C-94/03, EU:C:2006:2; C-178/03 Comisia/Parlamentul European și Consiliul, EU:C:2006:4; și C-411/06 Comisia/Parlamentul European și Consiliul, EU:C:2009:518;
  • [17]  Cauza C-178/03, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, EU:C:2006:4, punctul 55.
  • [18]  Cauza C-45/86, Comisia/ Consiliul (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; Cauza C-411/06, Comisia/ Parlamentul European și Consiliul, Rep., 2009, p. I-7585.
  • [19]  Cauza C-269/97, Comisia/Consiliul, Rep., 2000, p. I-2257, punctul 44.
  • [20]  Cauza C-137/12, Comisia/Consiliul, EU:C:2013:675, punctul 53. Cauza C-490/10, Parlamentul/Consiliul, EU:C:2012:525, punctul 45; Cauza C-155/07, Parlamentul/Consiliul, Rep., 2008, p. I -08103, punctul 34;
  • [21]  Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rep., 2003, p. I-08913, punctul 40; Cauza C-178/03 Comisia v Parlamentul European și Consiliul [2006] ECR I-107, punctele 43-56.
  • [22]  Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, (Dioxidul de titaniu), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25; Cauza C-268/94, Portugalia v Consiliu [1996] ECR I-6177.
  • [23]  Convenția de la Minamata privind mercurul, încheiată sub auspiciile Programului Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu, http://www.mercuryconvention.org/.
  • [24]  JO L 354, 28.12.2013, p. 171.
  • [25]  COM(2010)0723.
  • [26]  Ibidem, punctul 4.
  • [27]  COM(2016)0042, p. 4.
  • [28]  SJ-0393/16, p. 4.
  • [29]  Cf. unui argument similar în cauza Comisia/Parlamentul și Consiliul, C-411/06, EU:C:2009:518, punctul 66.
  • [30]  SJ-0393/16, p. 4-5.
  • [31]  Cf. cauzei Comisia/Parlamentul și Consiliul, C-411/06, EU:C:2009:518, punctele 69 - 72.
  • [32]  La votul final au fost prezenți: Jean-Marie Cavada (președinte în exercițiu, raportor), Mady Delvaux (vicepreședinte), Axel Voss (vicepreședinte), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

  Titlu

  Regulamentul privind mercurul și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1102/2008

  Referințe

  COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)

  Data prezentării la PE

  2.2.2016

   

   

   

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  ENVI

  4.2.2016

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

  INTA

  4.2.2016

  ITRE

  4.2.2016

  JURI

  4.2.2016

   

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  INTA

  13.7.2016

  ITRE

  23.2.2016

  JURI

  15.3.2016

   

  Raportori

  Data numirii

  Stefan Eck

  10.3.2016

   

   

   

  Contestarea temeiului juridic

  Data avizului JURI

  JURI

  26.9.2016

   

   

   

  Examinare în comisie

  12.7.2016

   

   

   

  Data adoptării

  13.10.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  55

  9

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Țurcanu

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

  Data depunerii

  20.10.2016