Postup : 2016/0023(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0313/2016

Predkladané texty :

A8-0313/2016

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0066

SPRÁVA     ***I
PDF 943kWORD 127k
20.10.2016
PE 584.224v02-00 A8-0313/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Stefan Eck

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0039),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0021/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. mája 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0313/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 a článok 207,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  Ortuť je vysoko toxická látka, ktorá predstavuje globálnu a vážnu hrozbu pre ľudské zdravie, a to aj prostredníctvom metylortuti v rybách a morských plodoch, pre ekosystémy a voľne žijúcu zver. V dôsledku cezhraničného charakteru znečisťovania životného prostredia ortuťou pochádza 40 % až 80 % celkovej depozície ortuti v Únii z krajín mimo Únie, a preto si táto situácia vyžaduje opatrenia na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

(1)  Ortuť je vysoko toxická látka, ktorá predstavuje globálnu a vážnu hrozbu pre ľudské zdravie, a to aj prostredníctvom metylortuti v rybách a morských plodoch, pre ekosystémy a voľne žijúcu zver. Vystavenie pôsobeniu ortuti môže vo veľkej miere poškodiť mozog, srdce, obličky, pľúca a imunitný systém ľudí všetkých vekových kategórií. Vysoká úroveň metylortuti v krvi ešte nenarodených detí a malých detí môže poškodiť vyvíjajúci sa nervový systém a spôsobiť, že deti budú v menšej miere schopné premýšľať a učiť sa, prípadne to môže zapríčiniť zníženie ich IQ. Program OSN pre životné prostredie (UNEP) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádzajú ortuť ako jednu z desiatich chemických látok, ktoré predstavujú veľkú hrozbu pre verejné zdravie. Je preto potrebné zaviesť opatrenia týkajúce sa ortuti a stanoviť podmienky jej používania.

Odôvodnenie

Pozri US EPA 2014 a http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Používanie ortuti vo výrobných procesoch by sa malo postupne ukončiť a preto by sa mal podnietiť výskum alternatívnych látok k ortuti s neškodnými alebo aspoň menej škodlivými vlastnosťami z hľadiska životného prostredia a zdravia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  V dôsledku cezhraničného charakteru znečisťovania životného prostredia ortuťou pochádza 40 % až 80 % celkovej usadenej ortuti v Únii z krajín mimo Únie, pričom 70 % plôch znečistených ortuťou sa nachádza v priemyselných regiónoch Európy a Severnej Ameriky; a preto sú potrebné opatrenia na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Väčšina emisií ortuti a rizík súvisiacich s vystavením pôsobeniu ortuti vyplýva z antropogénnych činností vrátane primárnej ťažby ortuti a jej spracovania, používania ortuti v produktoch, priemyselných procesoch a remeselnej a drobnej ťažbe zlata, ako aj z emisií ortuti pochádzajúcich najmä zo spaľovania uhlia a nakladania s odpadovou ortuťou.

(2)  Väčšina emisií ortuti a rizík súvisiacich s vystavením pôsobeniu ortuti vyplýva z antropogénnych činností vrátane primárnej ťažby ortuti a jej spracovania, používania ortuti v produktoch, priemyselných procesoch a remeselnej a drobnej ťažbe zlata, zo znečistených plôch, ako aj z emisií ortuti pochádzajúcich najmä zo spaľovania uhlia a nakladania s odpadovou ortuťou. Spaľovanie fosílnych palív v elektrárňach a priemyselných kotloch predstavuje spolu s rezidenčným vykurovaním takmer polovicu celosvetových emisií ortuti. Preto by sa mal urýchliť prechod na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov spolu s opatreniami v oblasti energetickej účinnosti, aby sa výrazne znížilo uvoľňovanie ortuti do atmosféry.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Cieľom Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061a je poskytnúť príslušným orgánom, tvorcom politík, vedcom a širokej verejnosti jednotnú databázu priemyselného uvoľňovania a prenosov škodlivých látok platnú v celej Únii, ktorá by zahŕňala aj ortuť. Používateľom sa poskytne prístup k informáciám o uvoľňovaní a prenosoch škodlivých látok z priemyselných zariadení do ich susedstva alebo krajiny, ktoré možno porovnávať s údajmi z iných zariadení v celej Únii. Takýto prístup má potenciál zabezpečiť skutočnú účasť občanov na záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia. Databáza E-PRTR prispieva k väčšej transparentnosti a už existujúci nástroj sledovania škodlivých látok by sa mal preto rozšíriť o odpadovú ortuť s cieľom minimalizovať riziko podvodov a zlepšiť kontrolu prenosu ortuti v odpade.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

Odôvodnenie

Používanie databázy E-PRTR bude viesť k minimalizovaniu podvodov a prispeje k celkovej situácii, ktorú chceme dosiahnuť na základe našej požiadavky týkajúcej sa zoznamu platného v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Po prijatí stratégie a celého radu opatrení týkajúcich sa emisií ortuti, ponuky, dopytu a využívania ortuti a správy prebytku ortuti a jej zásob dosiahla Únia za posledných desať rokov v oblasti nakladania s ortuťou významný pokrok.

(5)  Po prijatí stratégie a celého radu opatrení týkajúcich sa emisií ortuti, ponuky, dopytu a využívania ortuti a správy prebytku ortuti a jej zásob dosiahla Únia za posledných desať rokov v oblasti nakladania s ortuťou významný pokrok. Napriek tomu sú potrebné ďalšie opatrenia, keďže dopyt na trhu po ortuti sa v súčasnosti odhaduje na 260 – 400 ton ročne, a dokonca aj v prípade plánovaného postupného vyradenia používania ortuti v priemyselnom odvetví alkalických chloridov do roku 2017 sa dopyt po ortuti v období rokov 2025 až 2030 predpokladá na úrovni 40 – 220 ton ročne. Je preto potrebné venovať osobitnú pozornosť úplnému vykonávaniu tohto nariadenia v súlade s platnými pravidlami.

Odôvodnenie

Pozri pracovný dokument útvarov Komisie (SWD), posúdenie vplyvu, ktoré je priložené k tomuto návrhu 2016 final, s. 26/186.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V stratégii sa stanovuje, že rokovanie o právne záväznom dokumente a jeho uzavretie by malo byť prioritou, keďže opatrenie len na úrovni Únie nedokáže zaručiť účinnú ochranu občanov Únie pred negatívnymi účinkami ortuti na zdravie.

(6)  Okrem stratégie, ktorou sa stanovuje, že rokovanie o medzinárodnom právne záväznom nástroji a jeho uzavretie by malo byť prioritou, by sa Únia mala snažiť excelovať medzi svojimi svetovými partnermi a zaručiť tak ochranu svojich občanov pred negatívnymi vplyvmi ortuti na zdravie, ktorá je skutočne účinná, a mala by ísť svojimi osvedčenými postupmi príkladom všetkým krajinám, ktoré sú stranami Minamatského dohovoru o ortuti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Na to, aby sa zohľadnilo súčasné vedecké chápanie rizík súvisiacich s vystavením pôsobeniu metylortuti by Komisia pri revízii tohto nariadenia mala posúdiť súčasné príjmy z hľadiska zdravia a mala by stanoviť nové zdravotné referenčné hodnoty vzhľadom na ortuť.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Rýchla ratifikácia dohovoru zo strany Únie a jej členských štátov podnieti hlavných globálnych používateľov ortuti a pôvodcov jej emisií, ktorí sú signatármi dohovoru, aby ho ratifikovali a vykonávali.

(8)  Rýchla ratifikácia dohovoru zo strany Únie a jej členských štátov podnieti hlavných globálnych používateľov ortuti a pôvodcov jej emisií, ktorí sú signatármi dohovoru, aby ho ratifikovali a vykonávali. Ďalšie opatrenia prijaté Úniou prekračujúce požiadavky dohovoru by razili cestu pre výrobky a postupy bez použitia ortuti rovnako, ako to bolo v prípade nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1102/20081a.

 

_____________________

 

1a  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 z 22. októbra 2008 o zákaze vývozu kovovej ortuti a niektorých zlúčenín a zmesí ortuti a o bezpečnom uskladnení kovovej ortuti (Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 75).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Keďže mnohé záväzky dohovoru sú už v právnych predpisoch Únie transponované, v tomto nariadení by sa mali stanoviť len také ustanovenia, ktoré dopĺňajú acquis Únie a ktoré sú nutné na zabezpečenie jeho úplného zosúladenia s dohovorom a následne umožniť Únii a jej členským štátom, aby ho ratifikovali a vykonávali.

(9)  Keďže mnohé záväzky dohovoru sú už v právnych predpisoch Únie transponované, v tomto nariadení by sa mali prioritne stanoviť také ustanovenia, ktoré dopĺňajú acquis Únie a ktoré sú nutné na zabezpečenie jeho úplného zosúladenia s dohovorom a následne umožniť Únii a jej členským štátom, aby ho ratifikovali a vykonávali. Týmto nariadením by sa taktiež mali zaviesť ustanovenia nad rámec dohovoru, a to v súlade so stratégiou a právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia a ochrany ľudského zdravia, najmä v oblasti odpadu.

Odôvodnenie

Nové nariadenie by sa nemalo obmedzovať na prispôsobovanie právnych predpisov Únie dohovoru. Únia by v niektorých aspektoch dohovoru mohla napredovať rýchlejšie a vytvárať tak základy pre budúci dohovor.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Členské štáty sa podľa dohovoru považujú za rozvinuté krajiny a Únia je so svojimi právnymi predpismi nielen na pokrokovejšej úrovni, ale tiež disponuje alternatívnymi dostupnými technológiami; z tohto dôvodu by Únia mala prijať čo najviac možností a opatrení navrhnutých a predložených v rámci dohovoru s cieľom stanoviť ambiciózny smer pre všetky ostatné zmluvné strany tohto dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)    dodatočné opatrenia na úrovni Únie, ktoré sú ambicióznejšie, než sú tie stanovené v dohovore, by malo byť možné prijať v tých prípadoch, keď umožňujú efektívne a účinne obmedziť škodlivé účinky ortuti v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Únia by mala ísť príkladom a podporiť používanie recyklovanej ortuti na priemyselné účely.

Odôvodnenie

V záujme zníženia produkcie ortuti vo svete a vyslania pozitívneho signálu by sa mala podporovať jej recyklácia a používanie recyklovanej ortuti v Únii.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Zákaz vývozu ortuti stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1102/200839 by sa mal doplniť o obmedzenia dovozu ortuti v závislosti od zdroja, plánovaného použitia a miesta pôvodu ortuti. Vnútroštátne orgány určené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/201240 by mali vykonávať administratívne úlohy súvisiace s vykonávaním takýchto obmedzení.

(10)  Zákaz vývozu ortuti stanovený v nariadení (ES) č. 1102/2008 by sa mal doplniť o zákaz dovozu ortuti na iné účely než na účely zneškodnenia ako odpad. Takáto výnimka pre ortuť dovezenú na účely zneškodnenia ako odpad by sa mala uplatňovať do 31. decembra 2027. Komisia by medzitým v spolupráci s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami mala podporiť a uľahčiť budovanie kapacít tretích krajín so zreteľom na nakladanie s ortuťou. Vnútroštátne orgány určené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/201240 by mali vykonávať administratívne úlohy súvisiace s vykonávaním takýchto prohibičných opatrení.

__________________

__________________

39  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 z 22. októbra 2008 o zákaze vývozu kovovej ortuti a niektorých zlúčenín a zmesí ortuti a o bezpečnom uskladnení kovovej ortuti (Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 75).

 

40  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Vývoz, dovoz a výroba rôznych produktov s prídavkom ortuti, ktoré v Únii i celosvetovo predstavujú významný podiel používania ortuti a jej zlúčenín, by sa mali zakázať.

(11)  Vývoz, dovoz a výroba rôznych výrobkov s prídavkom ortuti, ktoré nespĺňajú limity stanovené v platných právnych predpisoch Únie, by sa mali postupne zakázať, majúc na zreteli krátkodobý cieľ, ktorým je zákaz všetkých výrobkov obsahujúcich zámerne pridanú ortuť. dovtedy by sa malo dôsledne monitorovať pokračujúce používanie, ktoré by malo spĺňať podmienky uvedené v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Toto nariadenie by preto malo mať dvojitý právny základ, a to článok 192 ods. 1 a článok 207 ZFEÚ, keďže jeho cieľom je chrániť životné prostredie aj ľudské zdravie a zabezpečiť jednotnosť jeho obchodných aspektov prostredníctvom zákazov a obmedzení dovozu a vývozu ortuti, jej zlúčenín a produktov s prídavkom ortuti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  V záujme zníženia rozsahu dovozu ortuti a skladovania stabilizovanej alebo čiastočne stabilizovanej odpadovej ortuti by sa malo podporovať využívanie recyklovanej ortuti, ak je možné.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  V súlade s článkom 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by toto nariadenie nemalo členským štátom brániť v tom, aby si ponechali alebo aby zaviedli prísnejšie ochranné opatrenia, ak sú tieto opatrenia zlučiteľné so zmluvami a boli oznámené Komisii.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)   Cieľom tohto nariadenia je ochrana ľudského zdravia. Týmto nariadením by sa nemalo brániť vo vývoze, dovoze a výrobe homeopatických zdravotníckych výrobkov s preukázateľne významnými priaznivými účinkami na zdravie, ak ako alternatívy nie sú k dispozícii žiadne bezortuťové aktívne látky. S antroposofickými liekmi opísanými v úradnom liekopise a pripravenými homeopatickou metódou by sa na účely tohto nariadenia malo zaobchádzať rovnako, ako s homeopatickými liekmi.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Ak neexistujú príslušné dostupné bezortuťové výrobné procesy, mali by sa stanoviť prevádzkové podmienky na výrobu metylátu alebo etylátu sodného alebo draselného s použitím ortuti.

(14)  Výroba alkoholátov zahŕňajúca používanie ortuti ako elektródy by sa mala postupne ukončiť a čo najskôr nahradiť bezortuťovými výrobnými procesmi. Ak neexistujú príslušné dostupné bezortuťové výrobné procesy na výrobu metylátu alebo etylátu draselného, obdobie ich postupného vyradenia by malo byť dlhšie. Na účely umožnenia priemyslu investovať v dostatočnom predstihu by sa mal čo najskôr stanoviť dátum zákazu použitia ortuti pri výrobe metylátu alebo etylátu sodného alebo draselného.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Výrobou nových produktov s prídavkom ortuti a ich uvádzaním na trh a vytvorením nových výrobných procesov na báze ortuti by sa v Únii zvýšilo používanie ortuti a jej zlúčenín, ako aj emisií ortuti. Tieto nové činnosti by sa preto mali zakázať, pokiaľ sa v rámci posúdenia nepreukáže, že takéto použitia by mali významný prínos pre životné prostredie a zdravie a že k dispozícii nie sú žiadne technicky a ekonomicky uskutočniteľné bezortuťové alternatívy s takýmto prínosom.

(15)   Výrobou nových produktov s prídavkom ortuti a ich uvádzaním na trh a vytvorením nových výrobných procesov na báze ortuti by sa v Únii zvýšilo používanie ortuti a jej zlúčenín, ako aj emisií ortuti. Tieto nové činnosti by sa preto mali zakázať, pokiaľ sa v rámci posúdenia rizík a prínosov nepreukáže, že takéto použitia by mali významný prínos pre životné prostredie a zdravie a že k dispozícii nie sú žiadne technicky uskutočniteľné bezortuťové alternatívy s takýmto prínosom.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Používanie ortuti a jej zlúčenín v remeselnej a drobnej ťažbe zlata tvorí významný podiel používania ortuti a jej emisií na celom svete, a preto by sa malo regulovať.

(16)  Používanie ortuti a jej zlúčenín v remeselnej a drobnej ťažbe zlata tvorí významný podiel používania ortuti a jej emisií na celom svete s negatívnym vplyvom na miestne komunity, ako aj globálne, a preto by sa malo zakázať v Únii a regulovať na medzinárodnej úrovni. Odhaduje sa, že drobná ťažba zlata sa uskutočňuje v 77 krajinách. Drobní baníci celosvetovo zabezpečujú 20 % a 30 % všetkého zlata, ktoré sa ťaží. Únia by v rámci dohovoru mala nabádať všetky ostatné zmluvné strany dohovoru, aby spolupracovali s cieľom pozorne, prostredníctvom presných a prísnych podmienok oznamovania vývoznej a dovoznej aktivity sledovať obchodovanie s prebytkom ortuti určenej na použitie v remeselnej a drobnej ťažbe zlata a sledovať prevoz ortuti v odpade.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Vysledovateľnosť odpadovej ortuti je zásadne dôležitá pre to, aby sa zaistilo správne nakladanie s ňou, zneškodnenie a zabránilo sa jej nelegálnemu používaniu. Preto by sa mal na úrovni Únie zaviesť efektívny systém vysledovateľnosti v celom reťazci nakladania s odpadovou ortuťou.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Členské štáty a Únia by sa mali snažiť o zníženie vplyvov remeselnej a drobnej ťažby zlata, pri ktorej sa využíva ortuť, na ľudí a životné prostredie. V tejto súvislosti by Únia a členské štáty pri tvorbe politík mali zohľadniť úlohu, ktorú zohráva chudoba ako príčina remeselnej a drobnej ťažby zlata. Členské štáty by sa preto mali zamerať na rozvoj hospodárskych alternatív k remeselnej a drobnej ťažbe zlata. Okrem toho by sa Únia mala pevne zaviazať k spolupráci s ostatnými stranami dohovoru a k poskytovaniu technickej pomoci týmto štátom.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16c)  Pri tvorbe politiky v oblasti používania ortuti v remeselnej a drobnej ťažbe zlata by sa členské štáty paralelne s riešením hospodárskych a sociálnych faktorov mali zamerať na ochranu komunít pred zločineckými štruktúrami zapojenými do remeselnej a drobnej ťažby zlata a vypracovať riešenia na boj proti nezákonnej banskej činnosti vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16d)  Členské štáty, v ktorých prebieha remeselná a drobná ťažba zlata s použitím ortuti, by mali vypracovať národné akčné plány, ako sa stanovuje aj v článku 7 ods. 3 dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16e)  S cieľom poukázať na problém používania ortuti v remeselnej a drobnej ťažbe zlata a umožniť spotrebiteľom rozhodovať sa pri nákupe výrobkov zo zlata by Únia medzi inými zmluvnými stranami dohovoru mala podporovať vytvorenie systému označovania zlata, ktoré bolo získané bez používania ortuti.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16f)   Používanie a preprava ortuti zahŕňa zdravotné a environmentálne riziká. S cieľom sledovať používanie ortuti v remeselnej a drobnej ťažbe zlata by Komisia mala nabádať strany dohovoru na vytvorenie celosvetového nástroja sledovania. Pokiaľ ide o výkonnosť a efektívnosť, Komisia by pri tvorbe tohto nového sledovacieho nástroja mala vychádzať z E-PRTR.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) Používanie zubného amalgámu vo forme kapsúl a používanie odlučovačov amalgámu by malo byť povinné s cieľom chrániť zubných lekárov a pacientov pred vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, aby sa výsledná odpadová ortuť neuvoľňovala do životného prostredia, ale aby sa zachytávala a podliehala environmentálne vhodnému nakladaniu s odpadom. Vzhľadom na veľkosť podnikov v odvetví zubného lekárstva, ktorých sa táto zmena týka, je vhodné stanoviť dostatočný čas na prispôsobenie sa tomuto novému ustanoveniu.

(17)  Až do úplného upustenia od používania ortuti v zubnom lekárstve by používanie zubného amalgámu vo forme kapsúl a používanie odlučovačov amalgámu s minimálnou retenčnou efektivitou, ktoré je už v Únii rozšírené, malo byť povinné s cieľom chrániť zubných lekárov a pacientov pred vystavením pôsobeniu ortuti a zabezpečiť, aby sa výsledná odpadová ortuť za žiadnych okolností neuvoľňovala do životného prostredia, ale aby sa zachytávala a podliehala environmentálne vhodnému a legálnemu nakladaniu s odpadom. S cieľom zabezpečiť účinnosť odlučovačov amalgámu by na úrovni Únie mali byť zabezpečené minimálne požiadavky na výkon zariadení a na nakladanie s odpadom amalgámu zo strany zubných lekárov, ako aj ich odborná príprava. S cieľom chrániť zubných lekárov, pacientov a životné prostredie pred účinkami ortuti je potrebné postupne ukončiť používanie zubného amalgámu v Únii, ako tomu je už niektorých európskych krajinách.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Informovanie a vzdelávanie verejnosti v oblasti ústnej hygieny je najúčinnejší spôsob prevencie zubných kazov a teda aj znižovania potreby opráv zubov vrátane využívania zubného amalgámu. Členské štáty by mali propagovať ústnu hygienu, napríklad stanovením vnútroštátnych cieľov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b)   Strany dohovoru sa zaviazali prijať opatrenia nabádajúce odborné organizácie a zubárske školy k tomu, aby zubných lekárov a študentov vzdelávali a školili v oblasti používania bezortuťových alternatív pri oprave zubov a v oblasti propagácie osvedčených postupov riadenia; tieto opatrenia by sa mali zohľadňovať pri revízii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES1a.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17c)  Členské štáty by sa mali vyzvať k tomu, aby podporovali odbornú prípravu študentov a zubných lekárov v oblasti bezortuťových alternatív, najmä pre zraniteľné skupiny ako tehotné ženy a deti, a aby podporovali rozvoj výskumu a inovácií v oblasti ústnej hygieny, a to s cieľom zlepšiť znalosti o existujúcich materiáloch a technikách opráv zubov, ako aj vyvíjať nové materiály.

Odôvodnenie

Výskum v oblasti materiálov používaných na opravy zubov by sa mal podporovať, najmä pokiaľ ide o nové materiály, v prípade ktorých sú znalosti zatiaľ obmedzené a neumožňujú úplnú analýzu rizika. Toto opatrenie je súčasťou odporúčaní uvedených v dohovore.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)   Väčšina kritérií stanovených v smernici Rady 1999/31/ES41na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti by sa mala uplatňovať na trvalé uskladnenie odpadovej ortuti v podzemných skládkach. Možnosť uplatniť niektoré z týchto kritérií by malo závisieť od osobitných vlastností každej podzemnej skládky, ktoré určia príslušné orgány členských štátov zodpovedné za vykonávanie smernice 1999/31/ES.

(18)  Keďže ortuť je pre svoje nebezpečné vlastnosti, vysokú trhovú hodnotu a kompaktný objem veľmi atraktívna z hľadiska jej obstarania na čiernom trhu, kritériá na jej dočasné uskladnenie by mali byť odlišné od kritérií na trvalé uskladnenie. S cieľom zabezpečiť dlhodobé bezpečné zneškodňovanie by sa trvalé zneškodňovanie kovovej ortuti malo zakázať a mala by sa pred trvalým zneškodnením transformovať na sulfid ortutnatý v jeho nezvratnej podobe. Ak je po transformácii ortuti na sulfid ortutnatý odpadová ortuť rovnako bezpečná ako po stuhnutí, nevyžaduje sa žiadne ďalšie nakladanie. Tým by sa zároveň zabezpečila jej nedostupnosť ako komodity. Očakáva sa, že do roku 2017 sa v Únii vytvorí viac než 6 000 ton kovovej odpadovej ortuti, najmä v dôsledku povinného vyraďovania ortuťových elektrolyzérov v odvetví výroby chlóru a zásad v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/732/EÚ41a. Kvôli obmedzenej kapacite, ktorá je k dispozícii pre transformáciu tekutej odpadovej ortuti, by malo byť aj podľa tohto nariadenia možné dočasne uskladniť kvapalnú ortuť, a to na obdobie dostačujúce na zaistenie transformácie všetkého takto vytvoreného odpadu, ale len v povrchových zariadeniach.

__________________

__________________

41 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

 

 

41a Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2013 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku (Ú. v. EÚ L 332, 11.12.2013, s. 34).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Trvalé zneškodňovanie kovovej ortuti považovanej za odpad bez predbežného spracovania by sa malo vylúčiť kvôli rizikám, ktoré predstavuje, keďže v kvapalnom skupenstve ide o extrémne nebezpečnú látku. Pred trvalým zneškodnením odpadovej ortuti by sa mali uskutočniť príslušné operácie na transformáciu na sulfid ortutnatý a jej premenu na pevné skupenstvo s cieľom znížiť tieto riziká, a to v súlade s článkom 6 smernice 1999/31/ES. Trvalé zneškodnenie odpadovej ortuti by sa malo povoliť až po tom, ako došlo k transformáciu na sulfid ortutnatý a k stuhnutiu.

Odôvodnenie

Kovová ortuť je kvapalina, a nakladanie s takýmto odpadom prináša väčšia riziká než v prípade pevných látok. Smernica 1999/31/ES zakazuje ukladanie kvapalného odpadu na skládky. Analogicky a so zreteľom na jej nebezpečnú povahu by sa to isté malo týkať aj odpadovej ortuti. V záujme minimalizácie rizík by sa trvalé uskladnenie malo povoliť len v prípade, že odpadová ortuť bola stabilizovaná a premenená na tuhé skupenstvo.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b)  Znečistené plochy prispievajú k opätovnej mobilizácii a emisiám a uvoľňovaniu ortuti do vzduchu, pôdy a vody. V prípade nedostatku komplexných informácií o opustených znečistených plochách je nevyhnutné vytvoriť zoznam a usmernenia pre správu všetkých znečistených plôch v Únii. S cieľom umožniť takéto kroky by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie metód a prístupov týkajúcich sa ekologicky udržateľného riadenia a ozdravenia plôch znečistených ortuťou alebo jej zlúčeninami, a to v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ vždy, keď je to možné.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18c)  Každý spôsob spaľovania odpadovej ortuti by sa mal zakázať, keďže je v rozpore s kritériom environmentálne vhodného nakladania s odpadovou ortuťou.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  S cieľom umožniť prispôsobenie sa najnovším inováciám a technologickým procesom by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zákaz alebo povolenie výroby nových produktov a procesov používajúcich ortuť.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o zákaz alebo povolenie nových produktov využívajúcich ortuť a postupov, ako aj o povinnosti týkajúce sa podávania správ, vykonávacie právomoci by sa mali udeliť Komisii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201142.

vypúšťa sa

__________________

 

42Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú opatrenia a podmienky týkajúce sa obchodu s ortuťou, jej zlúčeninami, zmesami a produktmi s obsahom ortuti, výroby, používania a dočasného uskladnenia ortuti, zlúčenín ortuti, zmesí a produktov s prídavkom ortuti, ako aj nakladania s odpadovou ortuťou.

V tomto nariadení sa stanovujú opatrenia a podmienky týkajúce sa obchodu s ortuťou, jej zlúčeninami, zmesami a produktmi s obsahom ortuti, výroby, používania a uskladnenia ortuti, zlúčenín ortuti, zmesí a produktov s prídavkom ortuti, ako aj nakladania s odpadovou ortuťou s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia pred ortuťou. V náležitých prípadoch môžu členské štáty uplatniť prísnejšie požiadavky, ako sú stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  „zlúčenina ortuti“ je akákoľvek látka tvorená atómami ortuti a jedným alebo viacerými atómami iných chemických prvkov, ktoré možno oddeliť do iných zložiek len chemickými reakciami;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  „dočasné uskladnenie“ je uskladňovanie ortuti alebo jej zlúčenín, ktoré sa definujú ako odpadová ortuť, na obmedzený čas predtým, ako sa najlepšou dostupnou technológiou transformujú na sulfid ortutnatý, uvedú do pevného skupenstva a trvalo zneškodnia;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa nevzťahuje na vývoz zlúčenín ortuti uvedených v prílohe I na účely laboratórneho výskumu.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na vývoz zlúčenín ortuti uvedených v prílohe I na účely laboratórneho výskumu, a ak sa tieto zlúčeniny používajú ako účinné látky na výrobu homeopatických liekov v zmysle článku 1 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES1a.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001 o zákonníku Spoločenstva o humánnych liekoch na použitie v humánnej medicíne (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dovoz ortuti a zmesí uvedených v prílohe I na iné použitie, než je zneškodnenie ako odpad, sa zakazuje.

1.  Dovoz ortuti, jej zlúčenín a zmesí uvedených v prílohe I sa zakazuje.

 

Prvý pododsek sa nevzťahuje na dovoz zlúčenín ortuti uvedených v prílohe I, ak sa takéto látky používajú ako účinné látky na výrobu homeopatických liekov v zmysle článku 1 ods. 5 smernice 2001/83/ES.

Odchylne od prvého pododseku sa povoľuje dovoz v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

Odchylne od prvého pododseku sa dovoz ortuti a jej zlúčenín a zmesí uvedených v prílohe I na zneškodnenie ako odpad povoľuje do 31. decembra 2027. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 17 s cieľom zmeniť toto nariadenie prostredníctvom rozšírenia tejto výnimky, berúc do úvahy závery správy uvedenej v odseku 5.

  vyvážajúca krajina je zmluvnou stranou dohovoru a vyvezená ortuť nepochádza z primárnej ťažby ortuti, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 3 a ods. 4 tohto dohovoru;

Komisia v spolupráci s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami podporuje a uľahčuje rozvoj, prenos a šírenie aktuálnych alternatívnych technológií nepoškodzujúcich životné prostredie a prístup k nim v rozvojových krajinách, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a najmä v najmenej rozvinutých krajinách. Komisia určí finančné a technické prostriedky, ktorými by sa mohlo prispieť k budovaniu kapacít a prenosu technológií a technickej pomoci, v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru, vo všetkých oblastiach a fázach spracovania ortuti vrátane zneškodnenia.

  vyvážajúca krajina, ktorá nie je zmluvnou stranou dohovoru, poskytla osvedčenie, že ortuť nepochádza z primárnej ťažby ortuti ani z priemyselného odvetvia výroby chlóru a hydroxidu, a dovážajúci členský štát udelil svoj písomný súhlas s dovozom.

Komisia do 1. januára 2026 predloží správu o implementácii a uskutočniteľnosti, v ktorej zhodnotí uskutočniteľnosť a budovanie kapacít a technickú pomoc poskytovanú Úniou, jej členskými štátmi a príslušnými zúčastnenými stranami tretím krajinám a zhodnotí, či situácia v jednotlivých regiónoch umožňuje nakladanie s ortuťou ako odpadom na regionálnej úrovni.

 

Odchylne od prvého pododseku sa dovoz recyklovanej ortuti do Únie povoľuje do ... [tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

Do ... [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o používaní recyklovanej ortuti v Únii, jej dostupnosti a odhadoch budúceho dopytu po nej, pričom bude vychádzať z trendov a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, a v prípade potreby priloží legislatívny návrh na predĺženie výnimky pre dovoz recyklovanej ortuti.

 

Dovoz recyklovanej ortuti sa povolí iba v prípade, ak je vyvážajúca krajina zmluvnou stranou dohovoru a hospodársky subjekt poskytol osvedčenie o životnom cykle a recyklácii recyklovanej ortuti, pričom recyklácia prebehla v licencovanom recyklačnom zariadení v súlade s normami Únie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie požiadavky stanovené v iných uplatniteľných právnych predpisoch Únie, sa v Únii od 1. januára 2021 zakazuje vývoz, dovoz a výroba produktov s prídavkom ortuti uvedených v prílohe II.

1.  Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie požiadavky stanovené v iných uplatniteľných právnych predpisoch Únie, sa v Únii zakazuje vývoz, dovoz a výroba produktov s prídavkom ortuti uvedených v prílohe II, a to od tam uvedených dátumov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia do 1. januára 2018 vypracuje zoznam všetkých výrobkov s prídavkom ortuti, ktoré boli do Únie dovezené, vyvezené alebo v nej vyrobené, a nie sú uvedené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–   produkty na výskum, kalibráciu prístrojov a na použitie ako referenčný štandard.

–  produkty na výskum a na použitie ako referenčný štandard.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.   Na základe zoznamu vypracovaného podľa odseku 1a je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 17 s cieľom zmeniť prílohu II a zakázať tak výrobu, dovoz a vývoz výrobkov s prídavkom ortuti do 1. januára 2020.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Komisia uskutoční odborné posúdenie používania ortuti vo výrobe vakcín, ako sa uvádza aj v záveroch Rady z 24. júna 2005 a uznesení Európskeho parlamentu z marca 2006, a to s cieľom dosiahnuť obmedzenie tohto používania a v prípade existencie vhodných a bezpečných alternatív aj úplného zákazu, a podporovať výskum uskutočniteľných možností budúceho používania viacdávkových vakcín bez thiomersalu v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 17 prijať delegované akty s cieľom stanoviť požiadavky na environmentálne vhodné dočasné uskladnenie ortuti a jej zlúčenín, ktoré prijala konferencia zmluvných strán dohovoru, keď Únia príslušné rozhodnutie podporila.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 17 prijať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia s cieľom stanoviť požiadavky na environmentálne vhodné dočasné uskladnenie ortuti a jej zlúčenín, ktoré prijala konferencia zmluvných strán dohovoru.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Do... [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] hospodárske subjekty oznámia príslušným orgánom všetky ich existujúce výrobky a výrobné postupy obsahujúce alebo používajúce ortuť alebo zlúčeniny ortuti vrátane údajov o celkovom množstve, ako aj množstve na jednotlivý výrobok, ortuti a/alebo zlúčenín ortuti používaných v predchádzajúcom roku.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výroba produktov s prídavkom ortuti, na ktoré sa nevzťahuje žiadne použitie známe pred 1. januárom 2018, a uvádzanie takýchto produktov na trh sa zakazuje.

1.  Výroba a uvádzanie na trh výrobkov obsahujúcich ortuť, ktoré neboli oznámené príslušným orgánom do ... [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa zakazuje.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výrobné procesy zahŕňajúce používanie ortuti a (alebo) zlúčenín ortuti, ktoré neexistovali pred 1. januárom 2018, sa zakazujú.

2.  Výrobné procesy používajúce ortuť alebo jej zlúčeniny, ktoré neboli oznámené príslušným orgánom do ... [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa zakazujú.

Tento odsek sa neuplatňuje na procesy výroby a (alebo) použitia produktov s prídavkom ortuti, iných ako produkty, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.

 

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2, ak hospodársky subjekt v úmysle vyrábať a (alebo) uviesť na trh nový produkt s prídavkom ortuti alebo zaviesť nový výrobný proces, tento subjekt upovedomí príslušné orgány daného členského štátu a poskytne im tieto informácie:

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2 a len vtedy, ak nové výrobky s obsahom ortuti alebo nové výrobné procesy majú významný prínos pre zdravie a životné prostredie a k dispozícii nie sú žiadne technicky uskutočniteľné bezortuťové alternatívy s takýmto prínosom a hospodársky subjekt v úmysle vyrábať a/alebo uviesť na trh nový výrobok s obsahom ortuti alebo zaviesť nový výrobný proces, tento subjekt upovedomí príslušné orgány daného členského štátu a poskytne im tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

–  – dôkazy preukazujúce neprítomnosť technicky uskutočniteľných bezortuťových alternatív, ktoré by mohli byť významným čistým prínosom pre životné prostredie a zdravie;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  posúdenie jeho environmentálnych a zdravotných rizík;

–  posúdenie jeho environmentálnych a zdravotných rizík a prínosov;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  podrobné vysvetlenie spôsobu, akým sa takýto produkt alebo proces musí vyrábať, používať a prevádzkovať na zabezpečenie vysokého stupňa ochrany životného prostredia a ľudského zdravia.

–  podrobné vysvetlenie spôsobu, akým sa takýto výrobok alebo proces musí vyrábať, používať, prevádzkovať, zneškodňovať po použití ako odpad, s cieľom zabezpečiť vysoký stupeň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Po oznámení z príslušného členského štátu Komisia overí najmä to, či bolo preukázané, že nové produkty s prídavkom ortuti alebo nové výrobné procesy majú významný prínos pre životné prostredie a zdravie a že k dispozícii nie sú žiadne technicky a ekonomicky uskutočniteľné bezortuťové alternatívy s takýmto prínosom.

4.  Po oznámení z príslušného členského štátu Komisia overí najmä to, či bolo preukázané, že nové produkty s prídavkom ortuti alebo nové výrobné procesy majú významný čistý prínos pre životné prostredie a zdravie a že k dispozícii nie sú žiadne technicky uskutočniteľné bezortuťové alternatívy s takýmto prínosom.

Komisia prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutia s cieľom určiť, či sú príslušné nové produkty s prídavkom ortuti alebo nové výrobné procesy povolené.

Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 17 na doplnenie tohto nariadenia s cieľom určiť, či sú príslušné nové výrobky s prídavkom ortuti alebo nové výrobné procesy povolené.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, na ktorých území remeselná a drobná ťažba zlata a spracovateľské činnosti presahujú zanedbateľnú mieru:

Členské štáty, na ktorých území sa vykonáva remeselná a drobná ťažba zlata a spracovateľské činnosti s použitím ortuti alebo jej zlúčením:

-  prijmú opatrenia na zníženie a pokiaľ možno elimináciu používania ortuti a jej zlúčenín, jej emisií a uvoľňovania ortuti do životného prostredia z takejto ťažby a spracovania;

-  ukončia používanie ortuti a jej zlúčenín, jej emisií a uvoľňovania ortuti do životného prostredia z takejto ťažby a spracovania;

-  vypracujú a vykonávajú národný plán v súlade s prílohou IV.

-  vypracujú a vykonávajú národný plán v súlade s prílohou IV.

 

Komisia vyzve ostatné zmluvné strany dohovoru, aby vytvorili celosvetový nástroj sledovania s cieľom sledovať používanie ortuti pri remeselnej a drobnej ťažbe zlata.

 

Komisia medzi zmluvnými stranami dohovoru podporuje vytváranie a zavádzanie systému označovania, ktorým sa v celosvetovom meradle buduje povedomie spotrebiteľov o dostupnosti bezortuťového získavania zlata.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Od 1. januára 2019 sa zubný amalgám smie používať len vo forme kapsúl.

1.  Od ... [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa zubný amalgám smie používať len vo forme vopred nadávkovaných kapsúl.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Od ... [jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] je zubný amalgám zakázaný v akejkoľvek forme na ošetrovanie tehotných alebo kojacich žien alebo detí s mliečnymi zubami.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Používanie zubného amalgámu sa postupne ukončí do 31. decembra 2022.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Od 1. januára 2019 musia byť zariadenia zubného lekárstva vybavené odlučovačmi na zadržiavanie a zber amalgámových častíc. Tieto odlučovače sa musia udržiavať podľa požiadaviek na zabezpečenie vysokej zadržiavacej úrovne.

2.  Od ... [jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] musia byť zariadenia zubného lekárstva vybavené odlučovačmi amalgámu s cieľom zachytávať a zbierať všetky amalgámové častice vrátane tých, ktoré sú obsiahnuté v použitej vode. Tieto odlučovače sa musia udržiavať podľa požiadaviek na zabezpečenie vysokej a nepretržitej úrovne zadržiavania najmenej 95 % amalgámových častíc.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Odchylne od odseku 1b je používanie zubného amalgámu aj naďalej povolené v súvislosti s osobitnými zdravotnými potrebami a iba ak je to nevyhnutne potrebné z dôvodov zdravia pacienta a neexistuje uspokojivá alternatíva.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 2a môžu členské štáty ďalej obmedziť používanie zubného amalgámu v súlade s článkom 193 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.   Do ... [dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] členské štáty uvedú, ako plánujú vykonať postupné ukončenie používania zubného amalgámu podľa odsekov 1a a 1b a zároveň stanovia vnútroštátne ciele v oblasti orálneho zdravia a oznámia Komisii, ako plánujú vykonať toto ukončenie a dosiahnuť vytýčené ciele.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zubní lekári sú zodpovední za spracovanie a zneškodnenie svojho odpadu a zabezpečia, aby sa tieto etapy uskutočnili v podmienkach rešpektujúcich životné prostredie. Zabezpečia, aby poskytovatelia služieb, ktorí vykonávajú zber ich odpadu, postupovali v súlade s platnými predpismi.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Kapitola IV – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uskladnenie a zneškodnenie odpadovej ortuti

Uskladnenie a zneškodnenie odpadovej ortuti a znečistené lokality

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie Komisie 2000/532/ES44, sa za odpad považuje a zneškodňuje sa bez ohrozenia ľudského zdravia alebo poškodenia životného prostredia v súlade so smernicou 2008/98/ES:

Za odpad sa považuje a zneškodňuje sa bez ohrozenia ľudského zdravia alebo poškodenia životného prostredia v súlade so smernicou 2008/98/ES:

__________________

 

44Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).

 

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podávanie správ o odpadovej ortuti z veľkých zdrojov

Podávanie správ o odpadovej ortuti

Odôvodnenie

Pri podávaní správ nemá byť rozhodujúca veľkosť zdroja, ale objem emisií a uvoľnených látok. Zároveň je potrebné zahrnúť prenos odpadu, ako aj prenos odpadu zo znečistených plôch.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spoločnosti pôsobiace v priemyselných odvetviach uvedených v článku 11 písm. a), b) a c) zasielajú každý rok do 31. mája príslušným orgánom dotknutých členských štátov údaje týkajúce sa celkového množstva odpadovej ortuti uloženého v každom zariadení a zaslaného do jednotlivých zariadení na dočasné alebo trvalé uskladnenie, ako aj informácie o umiestnení týchto zariadení a ich kontaktné údaje.

1.  Spoločnosti pôsobiace v priemyselných odvetviach uvedených v článku 11 písm. a), b) a c) zasielajú každý rok do 31. mája príslušným orgánom dotknutých členských štátov údaje týkajúce sa celkového množstva odpadovej ortuti a obsahu ortuti v takomto odpade uloženého v každom zariadení a zaslaného do jednotlivých zariadení na dočasné uskladnenie, transformáciu a uvedenie do pevného skupenstva a konečné zneškodnenie, ako aj informácie o umiestnení týchto zariadení a ich kontaktné údaje.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia do 30. júna 2018 prijme delegované akty v súlade s článkom 17 na doplnenie tohto nariadenia prostredníctvom zriadenia nástroja sledovania s cieľom registrovať informácie týkajúce sa prevozu odpadu z kontaminovaných lokalít. V prípade, že prahová hodnota celkového obsahu ortuti a jej zlúčenín vo vytvorenom odpade presiahne 5 kg ročne, prevádzkovateľ dekontaminácie alebo orgán spravujúci kontaminované lokality použije tento nástroj sledovania a každý rok oznamuje množstvo odpadu s obsahom ortuti a obsah ortuti v ňom;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12 a

 

Kontaminované lokality

 

1.  Do ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] členské štáty určia lokality znečistené ortuťou alebo jej zlúčeninami na svojom území, oznámia zoznam týchto lokalít Komisii a určia druh znečistenia.

 

2.  Komisia v súlade s článkom 17 prijme do 30. júna 2018 delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie stanovením metód a prístupov týkajúcich sa ekologicky udržateľného riadenia a ozdravenia lokalít znečistených ortuťou alebo zlúčeninami ortuti, medzi ktoré patrí:

 

a)  zapojenie verejnosti;

 

b)  posúdenie rizika pre ľudské zdravie a environmentálneho rizika;

 

c)  dekontaminačné opatrenia zohľadňujúc rôzne vnútroštátne prístupy dekontaminácie;

 

d)  vyhodnotenie výsledkov.

 

3.  Členské štáty do 1. januára 2020 prijmú a predložia Komisii svoje vnútroštátne stratégie na dekontamináciu lokalít identifikovaných na ich území. Tieto stratégie môžu byť integrované do národných stratégií na dekontamináciu, pričom budú zahŕňať niekoľko látok.

 

4.  Do ... [18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] Komisia zriadi inventár lokalít znečistených ortuťou alebo jej zlúčeninami a do 1. júna 2021 sa do tohto inventára zahrnú aj národné stratégie. Tieto informácie sú verejne dostupné, a to aj na internete. Komisia monitoruje vykonávanie národných stratégií.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Odpadová ortuť sa trvalo zneškodňuje environmentálne vhodným spôsobom podľa technických usmernení bazilejského dohovoru a podľa týchto podmienok:

 

a)  pred zneškodnením sa odpadová ortuť transformuje na sulfid ortutnatý s použitím najlepších dostupných technológií a uvedie do pevného skupenstva; a

 

b)  odpadová ortuť sa zneškodňuje v licencovaných soľných baniach prispôsobených na zneškodňovanie ortuti alebo v licencovaných hlboko uložených podzemných skalných priestoroch, ktoré zabezpečujú rovnakú alebo vyššiu úroveň bezpečnosti a izolácie ako soľné bane; odpadová ortuť je umiestnená v odpadových kontajneroch a umiestnená v uzavretej skladovacej komore určenej na zneškodňovanie, ktorá je hermeticky uzavretá a nesmie ostať otvorená dlhšie ako šesť mesiacov; alebo

 

 

 

c)  odpadová ortuť sa zneškodňuje v licencovaných povrchových alebo podpovrchových zariadeniach, ktoré sú určené a vybavené na trvalé zneškodňovanie odpadovej ortuti a ktoré poskytujú rovnakú alebo vyššiu úroveň bezpečnosti a izolácie ako soľné bane; a

 

d)  osobitné požiadavky na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti uvedené v prvej, tretej, piatej a šiestej zarážke oddielu 8 prílohy I a v prílohe II k smernici Rady 1999/31/EC1a sa uplatňujú aj na trvalé úložiská tuhého sulfidu ortutnatého; a

 

e)  osobitné požiadavky na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti uvedené v druhej a štvrtej zarážke oddielu 8 prílohy I a v oddiely 6 prílohy III k smernici 1999/31/ES sa podľa uváženia príslušných orgánov členských štátov zodpovedných za vykonávanie tejto smernice uplatňujú na zariadenia na trvalé zneškodnenie tuhého sulfidu ortutnatého;

 

_________________

 

1a Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a.  Do 31. decembra 2018 Komisia vypracuje hodnotiacu správu o bezpečnosti rôznych spôsobov trvalého zneškodňovania odpadovej ortuti vrátane povrchového, podpovrchového a podzemného zneškodňovania. V správe sa zohľadnia riziká a prínosy všetkých spôsobov. Na základe záverov tejto správy Komisia určí a predloží kritériá trvalého zneškodňovania odpadovej ortuti. Do 31. decembra 2019 Komisia v prípade potreby predloží legislatívne návrhy s cieľom zaviesť tieto kritériá do príloh k smernici 1999/31/ES a na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. a) smernice 1999/31/ES sa odpadová ortuť môže uskladniť jedným z týchto spôsobov:

1.  Odchylne od odseku -1 a článku 5 ods. 3 písmena a) smernice 1999/31/ES sa odpadová ortuť môže dočasne uskladniť v tekutom stave, kým sa transformuje na sulfid ortutnatý a stuhne, najviac na tri roky po tom, ako sa stane odpadom, pričom sú splnené osobitné požiadavky na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti uvedené v prílohách I, II a III k tejto smernici za predpokladu, že takéto skladovanie:

a)  dočasné uskladnenie na viac ako rok alebo trvalé uskladnenie v soľných baniach prispôsobených na zneškodňovanie ortuti, alebo v hlboko uložených podzemných skalných formáciách s rovnocennou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako v soľných baniach;

a)  sa uskutočňuje len v licencovaných povrchových zariadeniach určených a vybavených na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti v blízkosti buď posledného používateľa ortuti alebo hospodárskeho subjektu, ktorý transformuje odpadovú ortuť na sulfid ortutnatý a uvedie ju do pevného skupenstva; a

b)  dočasné uskladnenie v povrchových zariadeniach určených a vybavených na dočasné uskladnenie ortuti.

b)  je doplnené priloženým plánom vrátane časového harmonogramu tejto transformácie na sulfid ortutnatý, tuhnutia a trvalého zneškodnenia odpadovej ortuti.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Osobitné požiadavky na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti uvedené v prílohách I, II a III k smernici 1999/31/ES sa uplatňujú na zariadenia na trvalé uskladnenie uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku za týchto podmienok stanovených v nasledujúcich prílohách k uvedenej smernici:

2.  Prevádzkovatelia zariadení vykonávajúci dočasné uskladnenie alebo transformáciu na sulfid a tuhnutie odpadovej ortuti vedú v rámci požiadavky na vedenie záznamov podľa článku 35 smernice 2008/98/ES register obsahujúci nasledujúce informácie:

a)  príloha I oddiel 8 (prvá, tretia a piata zarážka) a príloha II k smernici 1999/31/ES sa uplatňujú;

a)  pre každú prijatú zásielku odpadovej ortuti:

 

i)  pôvod a množstvo prijatej odpadovej ortuti;

 

ii)  meno či názov a kontaktné údaje dodávateľa a vlastníka dočasne uskladneného odpadu;

b)  príloha I oddiel 8 (druhá, štvrtá a šiesta zarážka) a príloha III oddiel 6 k smernici 1999/31/ES sa uplatňujú iba vtedy, ak to príslušné orgány členských štátov zodpovedných za vykonávanie tejto smernice uznajú za vhodné.

b)  pre každý dodávku transformovanej odpadovej ortuti, ktorá opúšťa zariadenie:

 

i)  množstvo odpadovej ortuti, ktoré sa transformuje na sulfid ortutnatý a tuhne a obsah ortuti v nej;

 

ii)  miesto určenia a plánované operácie na zneškodňovanie odpadovej ortuti, ktorá sa transformuje na sulfid ortutnatý a tuhne;

 

iii)  osvedčenie, ktoré predkladá subjekt vykonávajúci trvalé zneškodnenie odpadovej ortuti, ktorá sa transformuje na sulfid ortutnatý a tuhne, ako je uvedené v odseku 2a;

 

c)  pre každú dodávku odpadovej ortuti, ktorá opúšťa zariadenie na dočasné uskladnenie:

 

i)  množstvo odpadovej ortuti a obsah ortuti v nej;

 

ii)  miesto určenia a zamýšľané zneškodnenie odpadovej ortuti;

 

iii)  osvedčenie vydané subjektom zabezpečujúcim dočasné uskladnenie odpadovej ortuti;

 

d)  množstvo odpadovej ortuti uskladnené v zariadení na konci každého mesiaca.

 

Prevádzkovateľ zariadenia postupuje register orgánu určenému príslušným členským štátom každoročne do 31. januára.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Po skončení zneškodnenia prevádzkovatelia zariadení zodpovední za konečné zneškodnenie odpadovej ortuti vydajú osvedčenie, v ktorom uvedú, že celá zásielka odpadovej ortuti bola trvalo zneškodnená v súlade s osobitnými požiadavkami na trvalé zneškodnenie odpadovej ortuti stanovenými v tomto nariadení a v smernici 1999/31/ES. Toto osvedčenie musí obsahovať informácie o mieste zneškodnenia.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Akýkoľvek druh spaľovania alebo spoluspaľovania odpadovej ortuti sa zakazuje.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Členské štáty, v ktorých sídlia spoločnosti, ktoré ponúkajú transformačné technológie, podporujú používanie transformácie tekutej odpadovej ortuti na sulfid ortutnatý v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d.  Do 1. januára 2019 Komisia vytvorí nástroj na zabezpečenie vysledovateľnosti odpadovej ortuti v celom reťazci a pre všetky zúčastnené strany v súlade s týmto nariadením a uplatniteľným právom Únie.

 

Tento nástroj bude zaznamenávať odpadovú ortuť na vstupe a na výstupe pre každý subjekt v celom reťazci, najmä pre producentov odpadu, prevádzkovateľov zberu odpadu, prevádzkovateľov dočasného uskladnenia, prevádzkovateľov zariadení na transformáciu a prevádzkovateľov zodpovedných za trvalé zneškodnenie. Nástroj uvádza množstvo odpadovej ortuti držané každou osobou či subjektom vo všetkých etapách reťazca.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2e.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 1. januára 2019 správu o tom, či je lehotu na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti stanovenú v bode 1 potrebné zmeniť. Komisia v prípade potreby pripojí k tejto správe legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatňujúcich sa v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do [xxx] a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá sa uvedených ustanovení týka.

Členské štáty ustanovia pravidlá sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty do dátumu vykonávania tohto nariadenia informujú o týchto pravidlách a opatreniach Komisiu a bezodkladne jej oznámia akékoľvek následné zmeny, ktoré na ne majú vplyv.

Odôvodnenie

Trestné činy proti životnému prostrediu sú vážnym a narastajúcim problémom, ktorý treba riešiť na európskej úrovni. Veľmi často sa stáva, že trestné činy proti životnému prostrediu majú cezhraničný aspekt. V EÚ trestné činy v oblasti životného prostredia predstavujú porušenia právnych predpisov v oblasti životného prostredia a spôsobujú značné škody alebo predstavujú riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie. K najznámejším oblastiam trestných činov proti životnému prostrediu patria nezákonné vypúšťanie látok do vzduchu, vody alebo pôdy alebo ukladanie odpadu. Úroveň sankcií za konkrétne trestné činy proti životnému prostrediu sa výrazne líši medzi členskými štátmi, ako aj medzi smernicami a nariadeniami.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informácie potrebné na splnenie oznamovacej povinnosti zo strany Únie a členských štátov podľa článku 21 Minamatského dohovoru;

b)  informácie potrebné na splnenie oznamovacej povinnosti zo strany Únie a členských štátov podľa článkov 8, 9 a 21 dohovoru;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  súhrn informácií zozbieraných v súlade s článkom 12;

c)  súhrn informácií zozbieraných v súlade s článkom 12 a článkom 13 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zoznam jednotlivých zásob ortuti nad 50 metrických ton, ktoré sa nachádzajú na ich území, a ak o tom členské štáty majú vedomosť, zoznam zdrojov dodávok ortuti tvoriacich ročné zásoby ortuti nad 10 metrických ton.

d)  zoznam zásob ortuti a lokalít s výskytom ortuti, jej zlúčenín a odpadovej ortuti, ktoré kumulatívne presahujú 50 ton a ktoré sa nachádzajú na ich území, ako aj množstvo ortuti, jej zlúčenín a odpadovej ortuti v každej lokalite;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zoznam zdrojov dodávok ortuti tvoriacich ročné zásoby ortuti nad 10 metrických ton.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  členské štáty informujú Komisiu prostredníctvom verejného registra Únie o množstve a umiestnení zneškodnenej odpadovej ortuti a zárukách, že bola spracovaná spôsobom vhodným z hľadiska životného prostredia.

 

Akýkoľvek presun ortuti a jej zlúčenín medzi priemyselnými zariadeniami v členskom štáte sa zaznamenáva v tomto členskom štáte a oznamuje Komisii.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutia s cieľom určiť vzor takýchto dotazníkov a vytvoriť elektronický nástroj na podávanie správ dostupný členským štátom.

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutia s cieľom stanoviť vzor takýchto dotazníkov a vytvoriť elektronický nástroj na podávanie správ dostupný členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Podávanie správ zo strany Komisie a preskúmanie

 

Komisia posúdi súlad tohto nariadenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ1a s článkami 8 a 9 dohovoru a ustanoveniami dohovoru týkajúcimi sa používania najlepších dostupných techník a najlepších environmentálnych postupov v záujme regulácie uvoľňovania z relevantných zdrojov ortuti, ako napríklad revidovanými referenčnými dokumentami o najlepších dostupných technikách.

 

Toto posúdenie sa oznámi Európskemu parlamentu a Rade najneskôr jeden mesiac pred prvou konferenciou zmluvných strán dohovoru, najneskôr 7. januára 2019 v súlade s článkom 73 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ.

 

Do jedného roka po prvej konferencii zmluvných strán dohovoru, Komisia posúdi, či sú právne predpisy Únie v súlade s ustanoveniami prijatými na prvej konferencii zmluvných strán podľa článkov 8 a 9, ako aj relevantnými revidovanými referenčnými dokumentami o najlepších dostupných technikách dohovoru.

 

Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade správy o svojich zisteniach v súvislosti s týmito posúdeniami a prípadne spolu s legislatívnym návrhom.

 

Komisia najneskôr do 31. decembra 2025 preskúma toto nariadenie, okrem iného aj s ohľadom na vývoj vo vzťahu k Minamatskému dohovoru, a vykonávanie tohto nariadenia. K preskúmaniu v náležitých prípadoch pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia. V preskúmaní sa zváži možnosť zavedenia opatrení na obmedzenie používania ortuti v priemyselných činnostiach a čo najrýchlejšieho postupného ukončenia jej používania, a to najneskôr do desať rokov od nadobudnutia účinnosti dohovoru.

 

____________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 15 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15b

 

Krematóriá

 

Komisia do 1. júla 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o emisiách ortuti z krematórií a v prípade potreby priloží legislatívny návrh s cieľom výrazne znížiť tieto emisie.

Odôvodnenie

Krematóriá sú významným zdrojom ortuťových emisií do životného prostredia. Komisia by mala situáciu posúdiť a predložiť legislatívny návrh na významné zníženie týchto emisií do 1. júla 2018.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia účinnosti.

Odôvodnenie

Nové povinnosti členských štátov vyplývajúce z tohto nariadenia sú veľmi obmedzené a celé postupné vyraďovanie z činnosti musí mať do budúcnosti reálny termín. Nie je vôbec nijak odôvodnené mať dátumu uplatňovania odlišný od dátumu nadobudnutia účinnosti.

Pozmeňujúci návrh  92

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zlúčeniny ortuti:

Zlúčeniny ortuti:

Chlorid ortutný (I) (Hg2Cl2, referenčné číslo CAS 10112-91-1)

Chlorid ortutný (I) (Hg2Cl2, referenčné číslo CAS 10112-91-1)

Oxid ortutnatý (II) (HgO, referenčné číslo CAS 21908-53-2)

Oxid ortutnatý (II) (HgO, referenčné číslo CAS 21908-53-2)

Rumelková ruda

Rumelková ruda

 

Dusičnan ortutnatý (Hg(NO3)2, registračné číslo CAS RN 10045-94-0)

 

Sulfid ortutnatý (HgS, registračné číslo CAS RN 1344-48-5)

 

Síran ortutnatý (HgSO4, registračné číslo CAS RN 7783-35-9)

Pozmeňujúci návrh  93

Návrh nariadenia

Príloha II – časť A

Produkty s prídavkom ortuti

Dátum, od ktorého platí zákaz vývozu, dovozu a výroby produktov s prídavkom ortuti

1.  Batérie alebo akumulátory, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostných percent ortuti, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú súčasťou prístrojov.

31. decembra 2020.

2.  Elektrické a elektronické zariadenia vrátane svietidiel, spínačov a vysielačov, ktoré prekračujú príslušné hraničné hodnoty pre ortuť, ako sú stanovené v prílohách II, III a IV k smernici 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady0a.

31. decembra 2020.

vypúšťa sa

 

vypúšťa sa

 

vypúšťa sa

 

vypúšťa sa

 

7.  Kozmetika s obsahom ortuti a jej zlúčenín, s výnimkou osobitných prípadov uvedených položke 17 prílohy V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009.1

31. decembra 2020.

8.  Pesticídy, biocídy a lokálne antiseptiká.

31. decembra 2020.

9.  Tieto neelektronické meracie zariadenia, ak nie je k dispozícii žiadna vhodná bezortuťová alternatíva:

31. decembra 2020.

a)  barometre;

 

b)  vlhkomery;

c)  manometre;

d)  teplomery a ostatné neelektrické prístroje na meranie teploty.

e)  sfygmomanometre.

  tenzometre na použitie s pletyzmografmi;

 

(e b)  ortuťové pyknometre;

(e c)  ortuťové meracie zariadenia na určenie bodu dosiahnutia mäkkosti;

Táto položka nezahŕňa tieto meracie prístroje:

a)  neelektronické meracie prístroje nainštalované vo veľkých zariadeniach alebo zariadeniach, ktoré sa používajú na veľmi presné meranie, ak nie je k dispozícii vhodná bezortuťová alternatíva;

b)  meracie prístroje, ktoré boli k 3. októbru 2007 staršie ako 50 rokov;

c)  meracie prístroje, ktoré sa vystavujú na verejných výstavách na kultúrne a historické účely.

Pozmeňujúci návrh  94

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  od 1. januára 2019: výroba acetaldehydu

a)  od 1. januára 2018: tam, kde sa ortuť používa ako katalyzátor

Pozmeňujúci návrh  95

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  od 1. januára 2019: výroba monoméru vinylchloridu

b)  od štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia: kde sa ortuť používa ako elektróda

Pozmeňujúci návrh  96

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  odchylne od písmena a) časti I sa výroba monoméru vinylchloridu povoľuje na obdobie troch rokov od .... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh  97

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  odchylne od písmena b) časti I sa výroba metylátu alebo etylátu draselného povoľuje na obdobie štyroch rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 17 na zmenu toto nariadenia s cieľom rozšíriť túto výnimku na obdobie najviac 10 rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] za predpokladu, že neexistujú žiadne vhodné alternatívne techniky.

Pozmeňujúci návrh  98

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bc)  odchylne od písmena a) časti I od 10. októbra 2017: polyuretán používajúci ortuť s obsahom katalyzátorov.

Pozmeňujúci návrh  99

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 1 – písmeno b d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bd)  bd) odchylne od bodu b časti I od 11. decembra 2017: na výrobu alkalických chloridov, v ktorej sa ortuť používa ako elektródy.

Pozmeňujúci návrh  100

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výroba metylátu alebo etylátu sodného alebo draselného sa vykonáva v súlade s týmito požiadavkami:

Výroba metylátu alebo etylátu sodného alebo draselného sa vykonáva v súlade s ustanoveniami písmena b) v časti I a s týmito požiadavkami:

Pozmeňujúci návrh  101

Návrh nariadenia

Príloha III – časť 2 – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  podpora výskumu a vývoja bezortuťových procesov; a

Pozmeňujúci návrh  102

Návrh nariadenia

Príloha IV – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vnútroštátne ciele a ciele znižovania;

a)  vnútroštátne ciele a ciele znižovania, ktorými sa zabezpečuje úplné ukončenie používania ortuti a jej zlúčenín;

(1)

  Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 122.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ortuť ako jedna z desiatich najhorších znečisťujúcich látok na svete

Vedecké dôkazy nepopierateľne svedčia o toxicite ortuti, prvku, ktorý nemožno zničiť a ktorý sa ani sám nerozloží. Vyznačuje sa nesmiernym oslabovaním zdravia, a preto patrí medzi desať najhorších znečisťujúcich látok na svete.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) „neexistujú nijaké bezpečné limity, pokiaľ ide o ortuť“. Emisie ortuti tak predstavujú druh problém, ktorý si vyžaduje ambicióznu a rozsiahlu reakciu. Aj napriek výrazným opatreniam zo strany vlád by však pre jej bioakumulatívne vlastnosti trvalo desaťročia, kým by sa znečistenie životného prostredia ortuťou znížilo na celom svete.

Od priemyselnej revolúcie sa množstvo ortuti v blízkosti hladín mnohých svetových oceánov strojnásobilo v dôsledku ľudskej činnosti vedúcej k znečisťovaniu. Ortuť, toxická pre ľudí aj život v mori, sa postupne hromadí v našich telách, lebo sme vystavení jej zdrojom. Emisie ortuti, ktoré nemajú žiadnu chuť ani pach, kontaminujú vodné zdroje a hromadia sa v rybách.

Ortuť sa môže veľmi rozptýliť po celom svete, keď je vystavená vode a vzduchu, preto dokonca aj časti planéty, ktoré sú vzdialené od priemyselných zdrojov, môžu pomerne rýchlo trpieť zvýšenou úrovňou toxického materiálu.

Vystavenie pôsobeniu ortuti je rozšírený zdravotný problém

Vystavenie pôsobeniu ortuti je rozšírený zdravotný problém a môže mať toxický vplyv na nervový, tráviaci a imunitný systém, potom na pľúca, obličky, pokožku a oči. Dokonca aj malé množstvá ortuti môžu narušiť nervový systém. V priebehu uplynulých dvadsiatich rokov sa ortuť vymedzovala ako environmentálne riziko spojené s Alzheimerom, sklerózou multiplex a poškodením obličiek a mozgu.

Ortuť sa v životnom prostredí môže meniť aj na zložitejšiu zlúčeninu s názvom metylortuť. Vedecký výbor Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom stanovisku z roku 2015(1) odhaduje, koľko porcií rýb/morských plodov za týždeň by musel človek skonzumovať, aby sa dosiahol prípustný týždenný príjem (TWI) metylortuti, ktorý je stanovený v hodnote 1.3μg/kg telesnej hmotnosti/týždeň. Vychádzajúc z toho, že pri porciách sa uvádza hodnota nižšia ako 100 g, EFSA dospel k záveru, že medzi vekové skupiny prekračujúce prípustný týždenný príjem metylortuti pri najmenšom počte porcií patria deti do desiatich rokov a v niektorých málo prípadoch iné deti, adolescenti, ženy v reprodukčnom veku, dospelí a staršie osoby, prípustný týždenný príjem (TWI) sa dosiahol pri menej ako jednej porcii alebo približne pri jednej porcii za týždeň. Na druhej strane Atlantického oceána, v Spojených štátoch, 84 % vzoriek rýb nebolo podľa nariadení Spojených štátov bezpečných pre konzumáciu vo väčšom množstve ako jedna porcia (170 g) za mesiac. Podobne vyše 82 % skúmaných ľudí obsahovalo v tele ortuť, ktorá prekračuje súčasné odporúčané zdravotné úrovne. Viac ako 13 % vzoriek rýb na celom svete by WHO a Európska komisia neodporúčali na komerčný predaj(2).

Metylortuť prekonáva placentálnu bariéru a bariéru krv-mozog, v dôsledku čoho môže brániť duševnému vývoju dieťaťa, a to dokonca ešte pred jeho narodením. A keďže mozog sa po narodení ďalej vyvíja, aj u batoliat a detí pravidelne vystavených pôsobeniu metylortuti nad úrovňou prípustného týždenného príjmu by sa malo uvažovať o tom, že sú vystavené riziku škodlivého vplyvu metylortuti na nervové tkanivo.

Minamatský dohovor a stanovisko EÚ

Je preto zrejmé, aká naliehavá je potreba ratifikovať právne záväzný Minamatský dohovor o ortuti, ktorý bude regulovať dodávky tejto látky, obchodovanie s ňou a jej používanie a pôjde ešte ďalej. V súlade s podmienkami tejto zmluvy budú vlády členských štátov vyzvané, aby prijali opatrenia na riadenie vplyvov vystavenia ortuti na zdravie.

Celkovým cieľom medzinárodnej spolupráce v rámci Minamatského procesu je chrániť ľudské zdravie a globálne životné prostredie pred uvoľňovaním ortuti a jej zlúčenín, a to znížením a nakoniec aj zastavením globálneho uvoľňovania týchto látok do ovzdušia, vody a pôdy zapríčineného ľuďmi.

V nariadení EÚ č. 1102/2008 sa pripravila cesta pre túto medzinárodnú zmluvu a malo by sa v tom pokračovať aj v rámci súčasného pozmeňujúceho nariadenia. EÚ ako zmluvná strana patrí k rozvinutým krajinám, preto podľa vášho spravodajcu sa činnosti EÚ a jej členských štátov nebudú obmedzovať len na uplatňovanie povinností vyplývajúcich z Minamatského dohovoru na všetky krajiny, ktoré ho podpísali. EÚ už v mnohých prípadoch transponovala svoje povinnosti do právnych predpisov EÚ. Je jedným z regiónov, kde sa vyskytujú alternatívne technológie, a podľa právnych predpisov EÚ by sa mali uplatňovať najlepšie dostupné techniky v rámci rôznych procesov. Navyše EÚ zaujíma omnoho výhodnejšiu pozíciu, pokiaľ ide o vývoz osvedčených postupov, technológie, know-how, produktov vyrobených bez použitia ortuti a najmä správy, že používanie ortuti je škodlivé pre ľudí, ako aj pre zvieratá a životné prostredie.

Možné alternatívne riešenia na obmedzenie rozšíreného vystavenia ortuti

Ortuť sa využíva najmä pri kontrolných zariadeniach, výrobkoch, priemyselných procesoch, v odvetví orálneho zdravia ako zubný amalgám a pri remeselnej a drobnej ťažbe zlata. Ortuť možno vyrobiť recykláciou odpadových materiálov. Niekedy vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe ďalších materiálov, ako je napríklad zinok či cín, alebo existuje ako látka kontaminujúca hnojivá. V neposlednom rade sa môže uvoľňovať alebo vypúšťať do ovzdušia prostredníctvom znečistených plôch, ktoré sa už nevyužívajú, ale stále sú veľkým zdrojom znečistenia, ak neboli dekontaminované.

Od nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 1102/2008 sa ročný dopyt po ortuti v EÚ znížil, ale ešte stále sa odhaduje na asi 400 ton. Keď sa vezmú do úvahy bioakumulatívne vlastnosti ortuti a skutočnosť, že „neexistujú nijaké bezpečné limity“, pokiaľ ide o ortuť, ako aj to, že používanie ortuti na celom svete je aj naďalej vysoké s hodnotou približne 3 600 ton za rok a že znečistenie nepozná hranice, je určite priestor na ďalšie zlepšenie.

V tomto duchu váš spravodajca vypracoval svoj návrh a dúfa, že Parlament poverí Komisiu väčším mandátom pre ďalšie a ambicióznejšie opatrenia v rámci budúcich medzinárodných rokovaní.

Spravodajca sa na základe toho domnieva, že je mimoriadne dôležité, aby EÚ prijala rozhodné opatrenia, preto prostredníctvom svojich pozmeňujúcich návrhov navrhuje:

A)  Rozšíriť rozsah pôsobnosti zákazu vývozu ortuti pridaním všetkých produktov zahrnutých do Minamatského dohovoru a zakázaním vývozu produktov s prídavkom ortuti, ktoré sa v EÚ nesmú uvádzať na trh. Je to proti duchu dohovoru, že EÚ vyváža výrobky, s ktorými sa nesmie v EÚ obchodovať, do krajín, ktoré nemajú ani technológie, ani kapacity na nakladanie s týmto odpadom. Prípad Indie a Číny, ktoré nedávno prijali normy a limity EÚ, ukazujú, akú úlohu môže EÚ zohrávať.

B)  Postupne vyradiť používanie ortuti v zubnom lekárstve, pričom sa najprv zakáže jej používanie v prípade tehotných žien a detských pacientov a potom, po období zastavenia používania ortuti, by sa zubný amalgám mal povoliť len v osobitných, veľmi obmedzených prípadoch.

C)  Zakázať priemyselné využívanie ortuti ako katalyzátora alebo elektród, najmä ak existujú dostupné technológie bez použitia ortuti, ktoré sa uplatňujú v ostatných častiach sveta. Ich využívanie by bolo pre priemysel podnetom, aby pristúpil k inováciám a šíril tento vzor v dlhodobom horizonte.

D)  Členské štáty určia a vyčistia všetky miesta znečistené ortuťou. Je mimoriadne dôležité, aby sa najprv určili znečistené miesta a aby o ne bolo postarané environmentálne vhodným spôsobom s cieľom zastaviť znečisťovanie prírody, fauny a flóry a vystavenie obyvateľstva znečisteniu, ktoré nezriedka už teraz ťažko znáša ekonomické dôsledky zavretia týchto odvetví.

E)  EÚ posilní pravidlá o environmentálne vhodnom nakladaní s odpadovou ortuťou. Európa má k dispozícii technológiu, ktorá jej umožní nakladať s ortuťou najlepším dostupným a najmenej riskantným spôsobom, aký bol doposiaľ známy, a to je zmena na pevné skupenstvo. Očakáva sa, že technológia, ktorá umožní, aby sa technológia premeny na pevné skupenstvo presúvala z podniku do podniku a k zdrojom ortuti, sa čoskoro dostane na trh. Tekutá ortuť sa už nebude prepravovať na dlhé vzdialenosti, čím sa obmedzia všetky prípadné riziká, t. j. pre životné prostredie a zamestnancov, riziká, že sa ortuť dostane na čierny trh, riziká akejkoľvek nehody atď. S pomocou prísnych požiadaviek na spracovanie odpadu EÚ čo najskôr zabezpečí, že sa ortuť znova nevráti na trh ani nebude znečisťovať životné prostredie pri každej, hoci aj menej významnej nehode. Zároveň to podnieti inovácie v rámci EÚ a prenos poznatkov do tretích krajín, ktoré sú menej zvýhodnené z hľadiska technologických inovácií.

F)  Zakázať všetky nové výrobné procesy zahŕňajúce ortuť a nové produkty s prídavkom ortuti, a to retrospektívne, aby nevznikli žiadne medzery v právnych predpisoch pre výrobky a procesy, ktoré neexistovali v čase Minamatských rokovaní a v čase predloženia návrhu Komisiou, a preto neboli regulované.

G)  Zaviesť komplexný systém sledovania ortuti a podávania správ, keďže v súčasnosti sa povinnosť podávať správu vzťahuje len na veľmi vysoké hodnoty a nezahŕňa prenos odpadu, čo by predstavovalo veľké hluché miesto chýbajúcich údajov týkajúcich sa ukončenia výroby chlór hydroxidu ortuti.

H)  Podporiť a vykonávať na úrovni EÚ používanie všetkých alternatívnych výrobkov bez použitia ortuti a najlepšie techniky dostupné pre postupy a nakladanie s odpadom.

I)  Členské štáty a Komisia prijmú nevyhnutné opatrenia na zvýšenie informovanosti verejnosti a transparentnosti používania, prenosov a uvoľňovania ortuti.

Svet potrebuje, aby Európa aj naďalej zohrávala vedúcu úlohu v rámci Minamatského procesu tým, že bude v plnej miere využívať celý potenciál dohovoru a rešpektovať predchádzajúce záväzky vyplývajúce zo skorších právnych predpisov EÚ o ortuti. Váš spravodajca sa domnieva, že každý minimalistický prístup voči Minamatskému dohovoru by bol kontraproduktívny, ako aj v rozpore s verejným záujmom. Váš spravodajca vyjadruje prianie, aby sa EP zasadil za zdravšie životné prostredie, bezpečnejšie potraviny a lepšie zdravie pre všetkých občanov.

(1)

Vestník EFSA (EFSA Journal) 2015; 13(1):3982.

(2)

Global Mercury Hotspots (Miesta s veľkým výskytom ortuti na svete), štúdia vypracovaná Výskumným inštitútom biodiverzity (Biodiversity Research Institute) a IPEN; január 2013.


STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

pán Giovanni La Via

predseda

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

BRUSEL

Vec:  Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039-2016/0023(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín listom z 30. augusta 2016 požiadal Výbor pre právne veci, aby v súlade s článkom 39 ods. 2 rokovacieho poriadku poskytol stanovisko k vhodnosti právneho základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1102/2008(1). Pôvodný návrh vychádza z článku 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) – Politika Únie v oblasti životného prostredia – a z článku 207 ZFEÚ –Spoločná obchodná politika. Spravodajca však predložil pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je zmeniť právny základ výlučne na článok 192 ods. 1 ZFEÚ.

I – Kontext

Únia a dvadsaťšesť členských štátov podpísali nový medzinárodný dohovor o ortuti(2) dojednaný pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), tzv. Minamatský dohovor. Všetky členské štáty sa zaviazali k ratifikácii tohto dohovoru. Dohovor sa zaoberá celým životným cyklom ortuti od jej primárnej ťažby po nakladanie s odpadovou ortuťou s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred antropogénnymi emisiami ortuti a jej zlúčenín do ovzdušia, vody a pôdy. Veľká časť Minamatského dohovoru už je pokrytá právnymi predpismi Únie, konkrétne nariadením (ES) č. 1102/2008(3), ktorým sa stanovuje zákaz vývozu ortuti a niektorých zlúčenín ortuti; nariadením (EÚ) č. 649/2012(4), v ktorom sa stanovuje systém oznamovania, ktorý sa okrem iného používa pri dovoze ortuti; a nariadeniami (ES) č. 396/2005(5), 1907/2006(6), 1223/2009(7) a smernicami 2006/66/ES(8) a 2011/65/EÚ(9), ktoré sa zaoberajú uvádzaním celej škály produktov s prídavkom ortuti na trh Únie a stanovujú maximálny obsah ortuti v nich. Napokon smernice 2010/75/EÚ(10), 2012/18/EÚ(11), 2008/98/ES(12) a 1999/31/ES(13) sa zameriavajú na kontrolu, zníženie, a ak existujú bezortuťové alternatívy, aj na elimináciu bodových zdrojov a difúznych emisií ortuti, zlúčenín ortuti a odpadovej ortuti v životnom prostredí.

Podľa návrhu Komisie by sa povinnosti vyplývajúce z dohovoru, ktoré ešte nie sú transponované do právnych predpisov EÚ, mali spojiť do jedného právneho aktu. Na tento účel by ako základ malo slúžiť nariadenie (ES) č. 1102/2008, doteraz jediný právny akt Únie týkajúci sa ortuti. Avšak vzhľadom na charakter a rozsah úprav, ktoré by bolo treba v nariadení (ES) č. 1102/2008 vykonať, a na potrebu zlepšiť konzistentnosť a právnu zrozumiteľnosť, by sa takýmto novým aktom malo uvedené nariadenie zrušiť a nahradiť, pričom sa do nového aktu prevezmú vecné povinnosti, ak sú ešte potrebné.

II – Príslušné články zmluvy

Článok 192 ods. 1 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v tretej časti s názvom Vnútorné politiky a činnosti Únie, spolu s článkom 207 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v piatej časti s názvom Vonkajšia činnosť Únie, predstavujú podľa návrhu Komisie právny základ a ich znenie je takéto (zvýraznenie doplnené):

Článok 192

(pôvodný článok 175 ZES)

1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom rozhodnú o postupoch, ktoré má Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191.

[...]

Článok 207

(pôvodný článok 133 ZES)

1. Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám colných sadzieb, uzavieraniu colných a obchodných dohôd týkajúcich sa obchodu s tovarom a službami, k obchodným aspektom duševného vlastníctva, priamym zahraničným investíciám, zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu obchodu, napríklad v prípade dumpingu a subvencií. Spoločná obchodná politika sa uskutočňuje v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie.

2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú prostredníctvom nariadení opatrenia vymedzujúce rámec pre uskutočňovanie spoločnej obchodnej politiky.

[...]

Článok 191 ZFEÚ znie takto (zvýraznenie doplnené):

Článok 191

(pôvodný článok 174 ZES)

1. Politika Únie v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich cieľov:

udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,

ochrana ľudského zdravia,

rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.

[...]

4. Únia a členské štáty spolupracujú v rámci svojich právomocí s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami. Podmienky spolupráce Únie sa môžu stať predmetom dohody medzi Úniou a dotknutými tretími stranami.

Predchádzajúci pododsek nemá dopad na právomoc členských štátov viesť rokovania s medzinárodnými orgánmi a uzatvárať medzinárodné zmluvy.

III – Navrhovaný právny základ

Komisia navrhla článok 192 ods. 1 a článok 207 ZFEÚ ako vhodný právny základ pre nariadenie o ortuti, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1102/2008. Ako sa potvrdzuje v dôvodovej správe návrhu, Komisia sa domnievala, že podobnosti medzi nariadením č. 1102/2008 a predloženým návrhom odôvodňujú využitie tohto istého dvojakého právneho základu.(14)

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že plénum Parlamentu v prvom čítaní návrhu nariadenia č. 1102/2008 v súlade s odporúčaním Výboru pre právne veci rozhodlo, že vhodným právnym základom je iba článok 175 ods. 1 ZES (teraz článok 192 ods. 1 ZFEÚ), pretože základným cieľom návrhu bola ochrana ľudského zdravia a životného prostredia, a nie podpora aspektov obchodnej politiky.(15)

Súdny dvor preskúmal otázky týkajúce sa voľby právneho základu a rozsahu pôsobnosti článku 192 ods. 1 a článku 207 ZFEÚ pri viacerých príležitostiach.(16) Navyše je ustálenou judikatúrou Súdneho dvora, že (zvýraznenie je doplnené):(17)

„určenie právneho základu aktu sa musí uskutočniť s prihliadnutím na jeho vlastný cieľ a obsah, a nie vzhľadom na právny základ zvolený pre prijatie iných opatrení Spoločenstva (teraz Únie), ktoré prípadne vykazujú podobné vlastnosti“.

Na základe tejto zásady by sa mal vhodný právny základ súčasného návrhu Komisie preskúmať bez ohľadu na právny základ použitý pri prijatí nariadenia č. 1102/2008.

IV – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Súdny dvor tradične považuje otázku vhodného právneho základu za otázku ústavného významu, ktorá zaručuje dodržiavanie zásady zverených právomocí (článok 5 ZEÚ) a určuje charakter a rozsah právomoci Únie. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „musí výber právneho základu pre opatrenie Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“.(18) Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu. V tejto súvislosti sú želanie inštitúcie aktívnejšie sa zúčastňovať na prijatí daného opatrenia, okolnosti, za ktorých bol akt prijatý, ako aj práca, ktorá sa vykonala na iných aspektoch v rámci rozsahu pôsobnosti daného opatrenia, irelevantné pre určenie správneho právneho základu.(19)

Ak z preskúmania opatrenia vyplynie, že opatrenie má dvojaký účel alebo obsahuje dve zložky, a ak jeden účel alebo jednu zložku možno považovať za hlavnú alebo prevažujúcu, kým druhý účel alebo zložka sú len vedľajšie, musí sa toto opatrenie zakladať len na jednom právnom základe, a to na základe, ktorý si vyžaduje tento hlavný alebo prevažujúci účel alebo zložka.(20) Ak má však opatrenie niekoľko súbežných cieľov alebo zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bol niektorý z nich druhotný a nepriamy vo vzťahu k ostatným, takéto opatrenie bude musieť vychádzať z rôznych zodpovedajúcich právnych základov,(21) pokiaľ postupy stanovené pre jednotlivé právne základy nie sú nezlučiteľné s právom Európskeho parlamentu a nenarúšajú ho.(22)

V. Cieľ a obsah navrhnutého opatrenia

Cieľom tohto návrhu, ako uviedla Komisia vo svojej dôvodovej správe a odôvodneniach 7 a 9, je zabezpečiť úplné zosúladenie právnych predpisov Únie s Minamatským dohovorom prostredníctvom začlenenia všetkých povinností vyplývajúcich z dohovoru, ktoré ešte nie sú transponované do právnych predpisov EÚ, do jedného právneho aktu.(23)

V tejto súvislosti Komisia v odôvodnení 1 návrhu zdôrazňuje, že „ortuť je vysoko toxická látka, ktorá predstavuje globálnu a vážnu hrozbu pre ľudské zdravie“; v odôvodnení 3 sa odvoláva na siedmy environmentálny akčný program stanovujúci dlhodobý cieľ týkajúci sa netoxického životného prostredia a minimalizáciu významných nepriaznivých účinkov chemických látok na ľudské zdravie a životné prostredie do roku 2020.(24) Odôvodnenie 6 sa odvoláva na stratégiu Spoločenstva týkajúcu sa ortuti,(25) v ktorej sa ukladá rokovanie o medzinárodnom právne záväznom dokumente a jeho uzavretie, keďže opatrenia len na úrovni Únie nedokážu zaručiť účinnú ochranu občanov Únie pred negatívnymi účinkami ortuti na zdravie. Napokon, podľa odôvodnenia 24, cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred ortuťou zákazom vývozu a dovozu ortuti a produktov s prídavkom ortuti, obmedzením používania ortuti vo výrobných procesoch, produktoch, remeselnej a drobnej ťažbe zlata s využitím ortuti a zubnom amalgáme, ako aj stanovením povinností týkajúcich sa odpadovej ortuti.

V článku 1 navrhovaného nariadenia sa predmet úpravy nariadenia vymedzuje ako zavedenie opatrení a podmienok týkajúcich sa obchodu s ortuťou, jej výroby, používania a dočasného uskladnenia, ako aj nakladania s odpadovou ortuťou. V článku 2 sa vymedzujú pojmy, vrátane pojmov „vývoz“ a „dovoz“. Článok 3 zavádza obmedzenia vývozu ortuti a zlúčenín ortuti, kým v článku 6 sa zavádzajú obmedzenia dovozu. Podľa článku 5 sa vývoz, dovoz a výroba produktov s prídavkom ortuti uvedených v prílohe II v Únii zakážu najneskôr do 1. januára 2021, zatiaľ čo článok 6 zavádza možnosť, aby Komisia prijímala vykonávajúce akty na účely vykonávania článkov 3 a 4. Články 7 až 10 zavádzajú obmedzenia týkajúce sa používania a uskladňovania ortuti v rámci priemyselných činností, nových výrobných procesov a remeselnej a drobnej ťažby zlata a v zubnom amalgáme. Napokon články 11 až 13 obsahujú ustanovenia o uskladňovaní a zneškodňovaní odpadovej ortuti.

VI – Stanovenie vhodného právneho základu

Vzhľadom na to, že prvoradým cieľom tohto návrhu je v plnej miere zosúladiť právne predpisy Únie s Minamatským dohovorom, cieľ samotného dohovoru je nevyhnutný na určenie toho, či návrh súčasne sleduje oba ciele ochrany životného prostredia aj obchodu, alebo či je jeden z nich iba vedľajší.

Pokiaľ ide o cieľ a obsah Minamatského dohovoru, článok 1 stanovuje, že „cieľom tohto dohovoru je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred antropogénnymi emisiami a uvoľňovaním ortuti a jej zlúčenín“. V tejto súvislosti sa v preambule uvádza, že opatrenia stanovené na splnenie uvedeného cieľa „zahŕňajú opatrenia na kontrolu ponuky a obchodu s ortuťou vrátane stanovenia obmedzení pre určité špecifické zdroje ortuti, napríklad primárnu ťažbu, a na kontrolu produktov s prídavkom ortuti a výrobných procesov, v ktorých sa používa ortuť alebo zlúčeniny ortuti, ako aj remeselnej a drobnej ťažby zlata“.(26)

Hoci Minamatský dohovor stanovuje obmedzenia vývozu a dovozu ortuti, prevažne sa zameriava na ochranu zdravia a životného prostredia. Potvrdzuje to aj voľba článku 192 ods. 1 ZFEÚ ako jediného právneho základu návrhu Komisie na rozhodnutie Rady o uzavretí Minamatského dohovoru o ortuti.(27) Podľa názoru právneho servisu:(28)

„Vzhľadom na to, že a) návrh sa zameriava na vykonávanie určitých povinností podľa Minamatského dohovoru, b) environmentálny účel tohto dohovoru jasne vyplýva z jeho preambuly a c) ďalší Komisiou predložený návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Minamatského dohovoru je založený na článku 192 ods. 1 ZFEÚ, navrhované nariadenie by z dôvodov konzistentnosti malo tiež byť a priori založené na rovnakom právnom základe.“(29)

V tejto súvislosti by bolo možné argumentovať tým, že napriek existencii viacerých článkov návrhu týkajúcich sa obmedzení obchodu je vzhľadom na ústredný cieľ navrhovaného nariadenia ako aj viaceré odôvodnenia, ktoré ho zasadzujú do rámca širšej politiky Únie v oblasti životného prostredia – ako sa uvádza v siedmom environmentálnom akčnom programe a Stratégii Spoločenstva týkajúcej sa ortuti – environmentálna zložka návrhu zreteľná a prevládajúca. Podľa stanoviska právneho servisu (s doplneným zvýraznením textu):(30)

„[A]ni ustanovenia týkajúce sa vývozu a dovozu nie sú v skutočnosti zamerané na podporu, uľahčenie alebo úpravu obchodnej výmeny alebo na určenie tých vlastností materiálov a výrobkov, ktoré by im umožnili voľne obiehať v rámci obchodnej výmeny s tretími krajinami. Naopak, zákazy a obmedzenia sú stanovené s cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia.(31) Z tohto pohľadu obchodné obmedzenia jasne slúžia environmentálnemu cieľu návrhu. Preto sa zdá, že environmentálna zložka prevláda a vymedzuje ťažisko návrhu.“

VII – Záver a odporúčanie

Vzhľadom na uvedené, keďže návrh Komisie – hoci obsahuje dovozné a vývozné obmedzenia – sleduje ako hlavný cieľ ochranu životného prostredia a ľudského zdravia, článok 192 ods. 1 ZFEÚ predstavuje jediný platný a vhodný právny základ pre tento návrh.

Preto Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 26. septembra 2016 jednomyseľne rozhodol (22 hlasmi za(32)) odporučiť Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby zmenil právny základ navrhovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 výlučne na článok 192 ods. 1 ZFEÚ.

S úctou

Pavel Svoboda

(1)

COM(2016)0039 final.

(2)

Portugalsko a Estónsko Minamatský dohovor nepodpísali.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 z 22. októbra 2008 o zákaze vývozu kovovej ortuti a niektorých zlúčenín a zmesí ortuti a o bezpečnom uskladnení kovovej ortuti (Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 75).

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).

(5)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005

o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení

smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

(6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006,

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení

Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS)

č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).

(8)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES z 6. septembra 2006 o batériách a

akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266,

26.9.2006, s. 1).

(9)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).

(10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných

emisiách (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

(11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1).

(12)

Smernica 2008/98/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(13)

Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

(14)

COM(2016)0039 final, s. 9.

(15)

Plenárna správa A6-0227/2007, s. 38.

(16)

Pozri najmä stanovisko 2/00, EU:C:2001:664; ako aj veci C-281/01 Komisia/Rada, EU:C:2002:761, C-94/03 Komisia/Rada, EU:C:2006:2; C-178/03 Komisia/Parlament a Rada, EU:C:2006:4; a C-411/06 Komisia/Parlament a Rada, EU:C:2009:518.

(17)

Vec C-178/03 Komisia/Parlament a Rada, EU:C:2006:4, ods. 55.

(18)

Vec C-45/86, Komisia/ Rada (Všeobecné colné preferencie) Zb. 1987, s. 1439, ods. 5; vec C-411/06 Komisia/ Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585.

(19)

Vec C-269/97, Komisia/Rada, Zb. 2000, s. I-2257, ods. 44.

(20)

Vec C-137/12, Komisia/Rada, EU:C:2013:675, ods. 53; vec C-490/10, Parlament/Rada, EU:C:2012:525, ods. 45; vec C-155/07, Parlament/Rada, Zb. 2008, s. I-08103, ods. 34.

(21)

Vec C-211/01, Komisia/Rada, Zb. 2003, s. I-08913, ods. 40; vec C-178/03 Komisia/Európsky parlament a Rada, Zb. 2006, s. I-107, ods. 43 – 56.

(22)

Vec C-300/89, Komisia/Rada (Oxid titaničitý), Zb. 1991, s. I-2867, ods. 17 – 25; vec C-268/94, Portugalsko/Rada, Zb. 1996, s. I-6177.

(23)

Minamatský dohovor o ortuti uzavretý pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie, http://www.mercuryconvention.org/.

(24)

Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171.

(25)

COM(2010)0723 final.

(26)

Tamže, bod 4.

(27)

COM(2016)0042 final, s. 4.

(28)

SJ-0393/16, s. 4.

(29)

Porovnaj podobný argument vo veci C-411/06 Komisia/Parlament a Rada, EU:C:2009:518, ods. 66.

(30)

SJ-0393/16, s. 4 – 5.

(31)

Porovnaj vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada, EU:C:2009:518, ods. 69 až 72.

(32)

Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Jean-Marie Cavada (zastupujúci predseda, spravodajca), Mady Delvaux (podpredsedníčka), Axel Voss (podpredseda), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Nariadenie o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008

Referenčné dokumenty

COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)

Dátum predloženia v EP

2.2.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

4.2.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

4.2.2016

ITRE

4.2.2016

JURI

4.2.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Spravodajca:

       dátum vymenovania

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

26.9.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.7.2016

 

 

 

Dátum prijatia

13.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Dátum predloženia

20.10.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia