POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008

20.10.2016 - (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Stefan Eck


Postopek : 2016/0023(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0313/2016
Predložena besedila :
A8-0313/2016
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0039),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 192(1) in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0021/2016),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. maja 2016[1],

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0313/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 192(1) in člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 192(1) Pogodbe,

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Živo srebro je zelo strupena snov, ki predstavlja globalno in resno nevarnost za zdravje ljudi (med drugim prek metil živega srebra v ribah in morskih sadežih), ekosisteme in prostoživeče živali. Zaradi čezmejne narave onesnaževanja z živim srebrom med 40 % in 80 % vsega živega srebra v odlagališčih v Uniji izvira iz držav zunaj Unije, zato je potrebno ukrepanje na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

(1)  Živo srebro je zelo strupena snov, ki predstavlja globalno in resno nevarnost za zdravje ljudi (med drugim prek metil živega srebra v ribah in morskih sadežih), ekosisteme in prostoživeče živali. Izpostavljenost živemu srebru v velikih količinah lahko škoduje možganom, srcu, ledvicam, pljučem in imunskemu sistemu ljudi vseh starosti. Visoke ravni metil živega srebra v krvnem obtoku nerojenih in majhnih otrok lahko škodujejo razvijajočemu se živčnemu sistemu, tako da otroci težje razmišljajo, se učijo in imajo potencialno nižji IQ. Program Združenih narodov za okolje in Svetovna zdravstvena organizacija uvrščata živo srebro med deset kemikalij, ki so zelo problematične za javno zdravje. Zato je treba uvesti ukrepe za živo srebro in pogoje za njegovo uporabo.

Obrazložitev

Glej publikacijo ameriške agencije EPA iz leta 2014 in http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Postopno bi bilo treba prenehati uporabljati živo srebro v proizvodnih postopkih, v ta namen pa bi bilo treba zagotoviti spodbude za raziskovanje nadomestnih snovi za živo srebro z značilnostmi, ki so neškodljive ali vsaj manj nevarne za okolje in zdravje.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Zaradi čezmejne narave onesnaževanja z živim srebrom med 40 % in 80 % vsega živega srebra v odlagališčih v Uniji izvira iz držav zunaj Unije, 70 % z živim srebrom onesnaženih območij pa se nahaja v industrijskih območjih Evrope in Severne Amerike; zato so potrebni ukrepi na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Večina tveganj, povezanih z emisijami živega srebra in izpostavljenostjo živemu srebru, je posledica antropogenih dejavnosti, vključno s primarnim izkopom in pridobivanjem živega srebra, uporabo živega srebra v proizvodih, industrijskih postopkih ter pri obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata v majhnem obsegu, in emisij živega srebra, ki nastanejo zlasti pri zgorevanju premoga in ravnanju z odpadki z živim srebrom.

(2)  Večina tveganj, povezanih z emisijami živega srebra in izpostavljenostjo živemu srebru, izhaja iz antropogenih dejavnosti, vključno s primarnim izkopom in pridobivanjem živega srebra, uporabo živega srebra v proizvodih, industrijskih postopkih ter pri obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata v majhnem obsegu, onesnaženih območij in emisij živega srebra, ki nastanejo zlasti pri zgorevanju premoga in ravnanju z odpadki z živim srebrom. Zgorevanje fosilnih goriv v elektrarnah in industrijskih kotlih skupaj z ogrevanjem stanovanj ustvarja skoraj polovico svetovnih emisij živega srebra. Zato bi bilo treba za bistveno zmanjšanje izpusta živega srebra v ozračje pospešiti prehod na proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in izvesti ukrepe za energijsko učinkovitost.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Namen evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal, vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta1a, je pristojnim organom, oblikovalcem politik, znanstvenikom in javnosti zagotoviti bazo z doslednimi podatki o industrijskih izpustih in prenosih na ravni Unije, kjer je zajeto tudi živo srebro. Uporabniki imajo dostop do informacij o izpustih in prenosih iz industrijskih obratov v njihovi soseski ali državi, ki jih je mogoče primerjati z drugimi obrati v Uniji. Ta dostop lahko zagotovi resnično udeležbo državljanov v okoljskih zadevah. Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal prispeva k večji preglednosti, zato bi moralo obstoječe orodje za sledenje onesnaževalom zajemati tudi odpadke z živim srebrom, da bi čim bolj zmanjšali tveganje goljufij in izboljšali nadzor nad prenosom živega srebra v odpadkih.

 

__________________

 

1a Uredba Evropskega parlamenta in Sveta(ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 033, 4.2.2006, str. 1).

Obrazložitev

Uporaba evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal bo zmanjšala tveganje goljufij in prispevala k pričakovanim učinkom te zahteve na evidenco v vsej EU.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V Uniji je bil po sprejetju strategije in različnih ukrepov glede emisij, ponudbe, povpraševanja in uporabe živega srebra ter glede upravljanja presežka in zalog živega srebra v zadnjih desetih letih dosežen velik napredek.

(5)  V Uniji je bil po sprejetju strategije in različnih ukrepov glede emisij, ponudbe, povpraševanja in uporabe živega srebra ter glede upravljanja presežka in zalog živega srebra v zadnjih desetih letih dosežen velik napredek. Vseeno so potrebni dodatni ukrepi, saj se povpraševanje po živem srebru ocenjuje na 260–400 metričnih ton na leto, po predvideni postopni opustitvi živega srebra v kloralkalni industriji do leta 2017 pa se povpraševanje po živem srebru za obdobje od leta 2025 do 2030 ocenjuje na 40–220 metričnih ton na leto. Zato je treba posebno pozornost nameniti celovitemu izvajanju te uredbe v skladu z veljavnimi pravili.

Obrazložitev

Glej delovni dokument služb Komisije, ocena učinka, priložena temu predlogu 2016 konč. str.26/186.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Strategija določa, da bi morala biti pogajanja in sklenitev mednarodnega pravno zavezujočega instrumenta prednostna naloga, saj ukrepi na ravni Unije sami ne morejo zagotoviti učinkovitega varstva državljanov Unije pred negativnimi zdravstvenimi vplivi živega srebra.

(6)  Poleg strategije, ki določa, da bi morala biti pogajanja in sklenitev mednarodnega pravno zavezujočega instrumenta prednostna naloga, bi si morala Unija prizadevati, da bi presegla svoje globalne partnerje ter zagotovila varstvo svojih državljanov pred negativnimi zdravstvenimi vplivi živega srebra, ki bo dejansko učinkovito, in pokazala primere najboljše prakse vsem državam, ki so pogodbenice Minamatske konvencije o živem srebru.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Da bi se odrazilo sedanje znanstveno razumevanje tveganj zaradi metil živega srebra, bi morala Komisija pri reviziji uredbe oceniti sedanje vnose v povezavi z zdravjem in določiti nova zdravstvena merila za živo srebro.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Hitra ratifikacija Konvencije s strani Unije in držav članic bo velike svetovne uporabnike živega srebra in proizvajalce emisij živega srebra, ki so podpisniki Konvencije, spodbudila k njeni ratifikaciji in izvajanju.

(8)  Hitra ratifikacija Konvencije s strani Unije in držav članic bo velike svetovne uporabnike živega srebra in proizvajalce emisij živega srebra, ki so podpisniki Konvencije, spodbudila k njeni ratifikaciji in izvajanju. Dodatni ukrepi Unije, ki bi presegali zahteve Konvencije, bi vodili k zagotavljanju proizvodov in postopkov brez živega srebra, kot se je zgodilo v primeru Uredbe (ES) št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_____________________

 

1a  Uredba (ES) št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra (UL L 304, 14.11.2008, str. 75).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Ker zakonodaja Unije že prenaša številne obveznosti iz Konvencije, bi morala ta uredba vsebovati samo določbe, ki dopolnjujejo pravni red Unije in ki so potrebne za zagotovitev skladnosti s Konvencijo in posledično za ratifikacijo in izvajanje Konvencije s strani Unije in držav članic.

(9)  Ker zakonodaja Unije že prenaša številne obveznosti iz Konvencije, bi morala ta uredba prednostno vsebovati določbe, ki dopolnjujejo pravni red Unije in ki so potrebne za zagotovitev skladnosti s Konvencijo in posledično za ratifikacijo in izvajanje Konvencije s strani Unije in držav članic. Ta uredba bi morala vsebovati tudi nove določbe, ki presegajo Konvencijo ter hkrati upoštevajo strategijo in zakonodajo Unije o okolju in varovanju zdravja ljudi, zlasti na področju odpadkov.

Obrazložitev

Nova uredba ne bi smela biti omejena na prilagoditev zakonodaje Unije Konvenciji. Unija bi lahko v zvezi z nekaterimi vidiki Konvencije napredovala hitreje, s čimer bi postavila temelje za Konvencijo v prihodnosti.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  V skladu s Konvencijo se države članice štejejo za razvite države, Unija pa ni napredna le glede na zakonodajo, ampak ima na voljo tudi alternativne tehnologije; zato bi morala Unija sprejeti čim več možnosti in predlogov iz Konvencije, da bi določila ambiciozno smer za vse druge pogodbenice Konvencije.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)    Omogočeno bi moralo biti sprejemanje dodatnih ukrepov na ravni Unije, ki so ambicioznejši od tistih iz Konvencije, če omogočajo učinkovito in uspešno zmanjšanje škodljivih učinkov živega srebra, in sicer v skladu z znanstveno-tehnološkim razvojem. Unija bi morala postaviti zgled in tako spodbujati uporabo recikliranega živega srebra za industrijske namene.

Obrazložitev

Da bi zmanjšali svetovno proizvodnjo živega srebra in poslali pozitivno sporočilo, bi bilo treba v Uniji spodbujati recikliranje in uporabo recikliranega živega srebra.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Prepoved izvoza živega srebra iz Uredbe (ES) št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in Sveta39 bi bilo treba dopolniti z omejitvami uvoza živega srebra glede na vir, predvideno uporabo in poreklo. Nacionalni organi, imenovani v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta40 , bi morali opravljati upravne naloge v zvezi z izvajanjem takšnih omejitev.

(10)  Prepoved izvoza živega srebra iz Uredbe (ES) št. 1102/2008 bi bilo treba dopolniti s prepovedjo uvoza živega srebra za namene, ki niso odlaganje odpadkov. To odstopanje za živo srebro, uvoženo za namen odlaganja odpadkov, bi moralo veljati do 31. decembra 2027. Do tedaj bi morala Komisija v sodelovanju z državami članicami in ustreznimi deležniki spodbujati in lajšati krepitev zmogljivosti tretjih držav kar zadeva obdelavo živega srebra. Nacionalni organi, imenovani v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta40, bi morali opravljati upravne naloge v zvezi z izvajanjem teh ukrepov za prepoved.

__________________

__________________

39  Uredba (ES) št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra (UL L 304, 14.11.2008, str. 75).

 

40  Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).

40  Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Izvoz, uvoz in proizvodnja raznovrstnih proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro in predstavljajo znaten delež uporabe živega srebra in živosrebrovih spojin v Uniji in svetu, bi bilo treba prepovedati.

(11)  Izvoz, uvoz in proizvodnjo raznovrstnih proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro in niso skladni z omejitvami, določenimi v veljavni zakonodaji Unije, bi bilo treba postopoma odpraviti ter določiti dokončen kratkoročni cilj prepovedi vseh proizvodov, ki vsebujejo namenoma dodano živo srebro; do tedaj bi bilo treba nadaljnjo uporabo strogo spremljati in izvajati v skladu s pogoji iz členov 3 in 4 te uredbe.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Ta uredba bi morala zato imeti dvojno pravno podlago, in sicer člen 192(1) in člen 207 PDEU, saj je njen cilj varovanje okolja in zdravja ljudi ter zagotovitev enotnosti trgovinskih vidikov s prepovedjo izvoza in uvoza ter omejitvami, ki zadevajo živo srebro, živosrebrove spojine in proizvode, ki vsebujejo dodano živo srebro.

črtano

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Da bi zmanjšali uvoz živega srebra in skladiščenje stabiliziranih ali delno stabiliziranih odpadkov z živim srebrom, bi bilo treba spodbujati uporabo recikliranega živega srebra, kadar je ta mogoča.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  V skladu s členom 193 Pogodbe o delovanju Evropske unije ta uredba ne bi smela preprečevati državam članicam, da ohranijo ali uvedejo strožje zaščitne ukrepe, če so taki ukrepi združljivi s Pogodbama in je bila Komisija o tem obveščena.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)   Cilj te uredbe je varovanje zdravja ljudi. Zato ne bi smela preprečevati izvoza, uvoza in proizvodnje homeopatskih zdravil, če prinašajo znatne zdravstvene koristi in če ni na voljo nadomestnih zdravilnih učinkovin brez živega srebra. Antropozofska zdravila, opisana v uradni farmakopeji in pripravljena po homeopatskem postopku, bi bilo treba za namen te uredbe obravnavati enako kot homeopatska zdravila.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Če ni ustreznih proizvodnih postopkov brez uporabe živega srebra, bi bilo treba določiti operativne pogoje za proizvodnjo natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata z uporabo živega srebra.

(14)  Postopno bi bilo treba opustiti proizvodnjo alkoholatov, kjer se živo srebro uporablja kot elektroda, in jo čim prej nadomestiti z izvedljivimi proizvodnimi postopki brez uporabe živega srebra. Ker za kalijev metilat ali etilat ni ustreznih proizvodnih postopkov brez uporabe živega srebra, bi bilo treba obdobje za postopno opuščanje proizvodnje podaljšati. Da bi industriji omogočili dovolj zgodnje naložbe, bi bilo treba čim prej določiti datum za uvedbo prepovedi uporabe živega srebra pri proizvodnji natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Proizvodnja in dajanje na trg novih proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, ter vzpostavitev novih proizvodnih postopkov, v katerih se uporablja živo srebro, bi povečali uporabo in emisije živega srebra in živosrebrovih spojin v Uniji. Take nove dejavnosti bi bilo zato treba prepovedati, razen če se pri oceni izkaže, da bi takšna uporaba prinesla znatne okoljske in zdravstvene koristi in da ni ekonomsko izvedljivih nadomestnih rešitev, ki bi prinesle take koristi.

(15)   Proizvodnja in dajanje na trg novih proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, ter vzpostavitev novih proizvodnih postopkov, v katerih se uporablja živo srebro, bi povečali uporabo in emisije živega srebra in živosrebrovih spojin v Uniji. Take nove dejavnosti bi bilo zato treba prepovedati, razen če se pri oceni tveganj in koristi izkaže, da bi takšna uporaba prinesla znatne dejanske okoljske in zdravstvene koristi in da ni tehnično izvedljivih nadomestnih rešitev, ki bi prinesle take koristi.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Uporaba živega srebra in spojin živega srebra pri obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata v majhnem obsegu predstavlja znaten delež emisij in uporabe živega srebra po vsem svetu, zato bi bilo treba to dejavnost zakonsko urediti.

(16)  Uporaba živega srebra in spojin živega srebra pri obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata v majhnem obsegu predstavlja znaten delež emisij in uporabe živega srebra po vsem svetu z negativnimi posledicami za lokalne skupnosti in v svetovnem merilu, zato bi bilo treba to dejavnost v Uniji odpraviti in zakonsko urediti na mednarodni ravni. Ocenjuje se, da se kopanje zlata v majhnem obsegu izvaja v 77 državah. V svetovnem merilu ti rudarji proizvedejo med 20 in 30 % vsega pridobljenega zlata. Unija bi morala v okviru Konvencije vse njene pogodbenice spodbujati k sodelovanju z namenom natančnega spremljanja trgovine s presežki živega srebra, namenjenimi za uporabo pri obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata v majhnem obsegu, z natančnim in strogim poročanjem o izvozu in uvozu in z namenom spremljanja prevoza živega srebra v odpadkih.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Sledljivost odpadkov z živim srebrom je bistvenega pomena za zagotavljanje ustreznega ravnanja z njimi, njihovo ustrezno odstranjevanje in preprečevanje njihove nezakonite uporabe. Zato bi bilo treba na ravni Unije uvesti učinkovit sistem sledljivosti skozi celotno verigo ravnanja z odpadki z živim srebrom.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b)  Države članice in Unija bi si morale prizadevati za zmanjšanje učinka dejavnosti obrtniškega kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu, pri katerih se uporablja živo srebro, na ljudi in okolje. Unija in države članice bi morale pri razvijanju rešitev za to na ravni politik upoštevati vlogo revščine kot vzroka za dejavnosti obrtniškega kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu. Države članice bi si zato morale prizadevati za razvoj gospodarskih alternativ za dejavnosti obrtniškega kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu. Poleg tega bi se morala Unija odločno zavezati zagotavljanju tehnične pomoči drugim pogodbenicam Konvencije in sodelovanju z njimi.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16c)  Pri razvijanju rešitev na ravni politike za problem uporabe živega srebra pri dejavnostih obrtniškega kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu bi morale države članice obravnavati gospodarske in družbene dejavnike, obenem pa si prizadevati za zaščito skupnosti pred kriminalnimi strukturami, vpletenimi v dejavnosti obrtniškega kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu, in za razvoj rešitev za boj proti nezakonitim dejavnostim kopanja na splošno.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16d)  Države članice, na ozemlju katerih se izvajajo dejavnosti obrtniškega kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu, pri katerih se uporablja živo srebro, bi morale razviti nacionalni akcijski načrt, kar se zahteva tudi v členu 7(3) Konvencije.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16e)  Da bi izpostavili problem obrtniškega kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu in potrošnikom omogočili, da pri nakupu proizvodov iz zlata sprejemajo informirane odločitve, bi morala Unija sprejeti potrebne ukrepe, da bi pri drugih pogodbenicah Konvencije spodbujala vzpostavitev sistema za označevanje zlata, ki je bilo pridobljeno brez uporabe živega srebra.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16f)   Pri uporabi in prevozu živega srebra so prisotna zdravstvena in okoljska tveganja. Komisija bi morala pogodbenice Konvencije spodbujati k vzpostavitvi orodja za sledenje po vsem svetu, s katerim bi sledili uporabi živega srebra pri dejavnostih kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu. Komisija bi si morala prizadevati za to, da bi po uspešnosti in učinkovitosti to orodje za sledenje temeljilo na modelu evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Uporaba zobnega amalgama v inkapsulirani obliki in ločevalnikov amalgama bi morala biti obvezna, da se zaščiti zobozdravstvene delavce in paciente pred izpostavljenostjo živemu srebru in zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki pri tem nastanejo, ne uhajajo v okolje, ampak se zberejo v skladu z načeli okolju prijaznega ravnanja z odpadki. Glede na velikost podjetij v zobozdravstvenem sektorju, ki jih ta sprememba zadeva, je primerno zagotoviti dovolj časa, da se prilagodijo novim določbam.

(17)  Do popolne odprave uporabe živega srebra v zobozdravstvu bi morala biti uporaba zobnega amalgama v inkapsulirani obliki in ločevalnikov amalgama z minimalno učinkovitostjo, ki so v Uniji že razširjeni, obvezna, da se zaščiti zobozdravstvene delavce in paciente pred izpostavljenostjo živemu srebru in zagotovi, da odpadki z živim srebrom, ki pri tem nastanejo, nikakor ne uhajajo v okolje, ampak se zberejo v skladu z načeli okolju prijaznega in zakonitega ravnanja z odpadki. Da bi zagotovili učinkovito delovanje ločevalnikov amalgama, bi bilo treba na ravni Unije določiti minimalne zahteve glede učinkovitosti opreme in ravnanja zobozdravstvenih delavcev z amalgamskimi odpadki in zagotoviti usposabljanje teh delavcev. Da bi zaščitili zobozdravstvene delavce, paciente in okolje pred izpostavljenostjo živemu srebru, bi morali uporabo zobnega amalgama v Uniji postopno opustiti, kot so to že storili v več evropskih državah.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Ozaveščanje ter izobraževanje o zdravju zob in ustne votline sta najučinkovitejša načina za preprečevanje nastanka kariesa in zobne gnilobe, s tem pa tudi za zmanjšanje poseganja po zobnih popravilih, na primer z zobnim amalgamom. Države članice bi morale spodbujati zdravje zob in ustne votline, na primer z določitvijo nacionalnih ciljev.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)   Podpisnice Konvencije so se zavezale k sprejetju ukrepov za spodbujanje poklicnih združenj in stomatoloških izobraževalnih ustanov, da zobozdravstvene delavce in študente izobražujejo in usposabljajo na področju uporabe nadomestnih posegov na zobeh brez živega srebra in podpiranja najboljših praks ravnanja z živim srebrom; take ukrepe bi bilo treba upoštevati pri pregledu Direktive 2005/36/ES Evropskega Parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17c)  Države članice bi bilo treba pozvati, naj podpirajo usposabljanje študentov in zobozdravnikov na področju uporabe alternativ brez živega srebra, zlasti pri ranljivih skupinah, kot so nosečnice in otroci, ter spodbujajo razvoj raziskav in inovacij na področju zdravja zob in ustne votline, da bi izboljšali znanje o obstoječih materialih in tehnikah popravil ter razvili nove materiale.

Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba raziskave na področju materialov za zobna popravila, zlasti novih materialov, v zvezi s katerimi je znanje še omejeno in ne omogoča celovite analize tveganja. Ta ukrep je del priporočil iz Konvencije.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)   Večina meril, določenih v Direktivi Sveta 1999/31/ES41 za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom, bi morala veljati tudi za trajno skladiščenje odpadkov z živim srebrom v podzemnih skladiščih. Uporaba nekaterih od navedenih meril bi morala biti odvisna od posebnih značilnosti vsakega podzemnega skladišča, kot jih opredelijo organi države članice, pristojni za izvajanje Direktive 1999/31/ES.

(18)  Zaradi nevarnih lastnosti, visoke tržne vrednosti in kompaktne količine živega srebra je povpraševanje po njem na črnem trgu veliko, zato bi morala biti merila za njegovo začasno skladiščenje drugačna kot za njegovo trajno odlaganje. Za zagotovitev dolgoročnega varnega odlaganja kovinskega živega srebra bi bilo treba prepovedati njegovo trajno odlaganje in bi ga bilo treba pred trajnim odlaganjem pretvoriti v najbolj trajno obliko živosrebrovega sulfida. Če so odpadki z živim srebrom po pretvorbi živega srebra v živosrebrov sulfid tako varni kot po strjevanju, nadaljnja obdelava ni potrebna. S tem bi tudi zagotovili, da ne bi bilo več dostopno kot surovina. Pričakuje se, da bo v Uniji do leta 2017 nastalo več kot 6 000 metričnih ton odpadkov s kovinskim živim srebrom, predvsem zaradi obvezne razgradnje živosrebrovih celic v kloralkalni industriji v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/732/EU1a. Glede na omejene zmogljivosti, ki so na voljo za pretvorbo odpadkov s tekočim živim srebrom, bi morala ta uredba še vedno dovoljevati začasno skladiščenje odpadkov s tekočim živim srebrom za obdobje, ki zadostuje za pretvorbo vseh takih nastalih odpadkov, vendar le v nadzemnih skladiščih.

__________________

__________________

41 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).

 

 

41a Izvedbeni sklep Komisije 2013/732/EU z dne 9. decembra 2013 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za proizvodnjo klor-alkalnih izdelkov (UL L 332, 11.12.2013, str. 34).

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Trajno odlaganje kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadke, brez predhodne obdelave je treba izključiti zaradi tveganj tovrstnega odlaganja te snovi, saj je v tekočem stanju izredno nevarna. Pred trajnim odlaganjem odpadkov z živim srebrom bi bilo treba izvesti ustrezne postopke za njihovo pretvorbo v živosrebrov sulfid in strjevanje, da bi zmanjšali navedena tveganja v skladu s členom 6 Direktive 1999/31/ES. Trajno odlaganje odpadkov z živim srebrom se dovoli šele po pretvorbi odpadkov v živosrebrov sulfid in njihovi strditvi.

Obrazložitev

Kovinsko živo srebro je tekočina in ravnanje s takimi odpadki je povezano z večjimi tveganji kot v primeru trdnih odpadkov. Direktiva 1999/31/ES prepoveduje prevzemanje tekočih odpadkov na odlagališčih. Po analogiji in glede na nevarnost živega srebra bi moralo enako veljati tudi zanj. Da bi zmanjšali tveganja, bi moralo biti trajno skladiščenje dovoljeno le, kadar so bili odpadki z živim srebrom že obdelani s postopkom za stabilizacijo in strjevanje.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18b)  Onesnažena območja prispevajo k ponovnemu zbiranju in emisijam ter izpustu živega srebra v zrak, zemljo in vodo. Ker ni izčrpnih podatkov o opuščenih onesnaženih območjih, je treba popisati vsa onesnažena območja v Uniji in pripraviti smernice za njihovo upravljanje. Da bi to lahko izvedli, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z določanjem metod in pristopov za ekološko trajnostno upravljanje in sanacijo območij, onesnaženih z živim srebrom ali živosrebrovimi spojinami, v skladu z načelom „onesnaževalec plača“, kadar je mogoče.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18c)  Vse vrste sežiganja odpadkov z živim srebrom so prepovedane, saj niso združljive z okolju prijaznim ravnanjem s temi odpadki.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Da bi se lahko prilagodili najnovejšim inovacijam in tehnološkemu napredku, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s prepovedjo ali odobritvijo novih proizvodov in postopkov, v katerih se uporablja živo srebro.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe v zvezi s prepovedjo ali dovoljevanjem novih proizvodov in postopkov z uporabo živega srebra ter v zvezi z obveznostmi poročanja bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta42 .

črtano

__________________

 

42 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

 

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa ukrepe in pogoje v zvezi s trgovino, proizvodnjo, uporabo in začasnim skladiščenjem živega srebra, živosrebrovih spojin, zmesi in proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, ter v zvezi z ravnanjem z odpadki z živim srebrom.

Ta uredba določa ukrepe in pogoje v zvezi s trgovino, proizvodnjo, uporabo in skladiščenjem živega srebra, živosrebrovih spojin, zmesi in proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, ter v zvezi z ravnanjem z odpadki z živim srebrom, da se zagotovi visoka raven zaščite zdravja ljudi in živali ter okolja pred živim srebrom. Države članice lahko po potrebi uveljavljajo strožje zahteve od zahtev iz te uredbe.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  „živosrebrova spojina“ pomeni vsako snov, ki jo sestavljajo atomi živega srebra in eden ali več atomov drugih kemijskih elementov, ki jo je mogoče ločiti v posamezne sestavne dele samo s kemijsko reakcijo;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  „začasno skladiščenje“ pomeni skladiščenje živega srebra ali živosrebrovih spojin, ki so bile opredeljene kot odpadki, za omejeno obdobje do njihove pretvorbe v živosrebrov sulfid z najboljšo razpoložljivo tehnologijo in njihove strditve ter trajnega odlaganja.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prvi pododstavek se ne uporablja za izvoz živosrebrovih spojin iz Priloge I za laboratorijsko preskušanje.

Prvi pododstavek se ne uporablja za izvoz živosrebrovih spojin iz Priloge I za laboratorijsko preskušanje in kadar se tovrstne spojine uporabljajo kot zdravilne učinkovine pri proizvodnji homeopatskih zdravil, opredeljenih v členu 1(5) Direktive 2001/83/EC Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67).

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Uvoz živega srebra in zmesi, navedenih v Prilogi I, za uporabo, ki ni odlaganje odpadkov z živim srebrom, se prepove.

1.  Uvoz živega srebra ter živosrebrovih spojin in zmesi, navedenih v Prilogi I, se prepove.

 

Prvi pododstavek se ne uporablja za uvoz živosrebrovih spojin iz Priloge I, kadar se tovrstne spojine uporabljajo kot zdravilne učinkovine pri proizvodnji homeopatskih zdravil, opredeljenih v členu 1(5) Direktive 2001/83/EC.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se uvoz dovoli v katerem koli od naslednjih primerov:

Z odstopanjem od prvega pododstavka se uvoz živega srebra in živosrebrovih spojin in zmesi, navedenih v Prilogi I, za namen odlaganja odpadkov dovoli do 31. decembra 2027. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 17 v zvezi s spremembo te uredbe s podaljšanjem veljavnosti tega odstopanja, pri čemer se upoštevajo ugotovitve iz poročila iz pododstavka 5.

  država izvoznica je pogodbenica Konvencije, izvoženo živo srebro pa ni bilo pridobljeno s primarnim izkopom, kot je določeno v 3. in 4. odstavku 3. člena Konvencije;

Komisija v sodelovanju z državami članicami in ustreznimi deležniki spodbuja in olajšuje razvoj, prenos in razširjanje sodobnih okolju prijaznih nadomestnih tehnologij ter dostop do njih za države v razvoju, ki so pogodbenice Konvencije, zlasti najmanj razvite države. Komisija opredeli finančna in tehnična sredstva za prispevanje h krepitvi zmogljivosti ter prenosu tehnične pomoči in tehnologije v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz Konvencije, v povezavi z vsemi področji in fazami obdelave živega srebra, vključno z odlaganjem odpadkov.

  država izvoznica, ki ni pogodbenica Konvencije, predloži potrdilo, da živo srebro ni bilo pridobljeno s primarnim izkopom in ne izvira iz kloralkalne industrije, država članica uvoznica pa izda pisno soglasje za uvoz.

Komisija do 1. januarja 2016 predloži poročilo o izvajanju in izvedljivosti, ki vsebuje oceno krepitve zmogljivosti in tehnične pomoči, ki ju Unija, njene države članice in ustrezni deležniki zagotavljajo tretjim državam, in oceno tega, ali razmere v različnih regijah dopuščajo obdelavo živega srebra kot odpadkov na regionalni ravni.

 

Z odstopanjem od prvega pododstavka se uvoz recikliranega živega srebra v Unijo dovoli do ... [tri leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

 

Komisija do ...[18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi recikliranega živega srebra v Uniji, njegovi dostopnosti in ocenah povpraševanja po njem v prihodnosti glede na trende in obveznosti, ki izhajajo iz te uredbe, hkrati pa, kjer je ustrezno, predloži zakonodajni predlog za podaljšanje odstopanja za uvoz recikliranega živega srebra.

 

Uvoz recikliranega živega srebra se dovoli samo, če je država izvoznica pogodbenica Konvencije in če je gospodarski subjekt zagotovil potrdila o življenjskem ciklu recikliranega živega srebra in je bilo živo srebro reciklirano v obratu za recikliranje odpadkov z licenco ter v skladu s standardi Unije.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v strožje zahteve iz drugih veljavnih predpisov Unije se izvoz, uvoz in proizvodnja proizvodov iz Priloge II, ki vsebujejo dodano živo srebro, v Uniji prepove od 1. januarja 2021.

1.  Brez poseganja v strožje zahteve iz drugih veljavnih predpisov Unije se izvoz, uvoz in proizvodnja proizvodov iz Priloge II, ki vsebujejo dodano živo srebro, v Uniji prepove od datumov, določenih v tej prilogi.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija do 1. januarja 2018 oblikuje seznam vseh proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, uvoženih ali proizvedenih v Uniji ali izvoženih iz nje, ki niso vključeni v Prilogo II.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–   proizvodi za raziskave, umerjanje instrumentov, za uporabo kot referenčni standard.

–  proizvodi za raziskave in uporabo kot referenčni standard.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 17 v zvezi s spremembami Priloge II, s katerimi se na podlagi seznama, oblikovanega v skladu z odstavkom 1a, prepovejo proizvodnja, uvoz in izvoz proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, do 1. januarja 2020.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Komisija izvede strokovno oceno uporabe živega srebra v proizvodnji cepiv, kot je bilo že omenjeno v sklepih Sveta z dne 24. junija 2005 in resoluciji Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2006, da bi dosegli omejitev takšne uporabe in njeno popolno prepoved, če so na voljo primerne in varne nadomestne rešitve, ter podprli raziskave učinkovitih možnosti prihodnje dostave večodmernih cepiv brez tiomersala v države v razvoju.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija se pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 17, s katerimi se določijo zahteve, ki jih je konferenca pogodbenic Konvencije sprejela za okolju prijazno začasno skladiščenje živega srebra in živosrebrovih spojin, če je Unija podprla zadevni sklep.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 17 v zvezi z dopolnitvami te uredbe, s katerimi se določijo zahteve, ki jih je konferenca pogodbenic Konvencije sprejela za okolju prijazno začasno skladiščenje živega srebra in živosrebrovih spojin.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Gospodarski subjekti do ...[eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe] obvestijo pristojne organe o vseh svojih obstoječih proizvodih, ki vsebujejo živo srebro in/ali živosrebrove spojine, in proizvodnih postopkih, pri katerih se to uporablja, vključno s podatki o skupni količini živega srebra in/ali živosrebrovih spojin ter količini tega po posameznem proizvodu v prejšnjem letu.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Proizvodnja in dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro in ki niso v skladu z nobeno rabo, znano pred 1. januarjem 2018, se prepove.

1.  Proizvodnja in dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, ki niso bili priglašeni pristojnim organov do ...[eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe], se prepove.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Proizvodni postopki, pri katerih se uporablja živo srebro in/ali živosrebrove spojine, ki niso obstajali pred 1. januarjem 2018, se prepovejo.

2.  Proizvodni postopki, pri katerih se uporablja živo srebro in/ali živosrebrove spojine, ki niso bili priglašeni pristojnim organom do ... [eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe], se prepovejo.

Ta odstavek se ne uporablja za postopke, pri katerih se proizvajajo in/ali uporabljajo proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro in ne spadajo pod odstavek 1.

 

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 gospodarski subjekt, kadar namerava proizvajati in/ali dati na trg proizvod, ki vsebuje dodano živo srebro, ali upravljati nov proizvodni postopek, o tem obvesti pristojne organe zadevne države članice in jim predloži naslednje:

3.  Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 in samo takrat, ko bi nov proizvod, ki vsebuje dodano živo srebro, ali nov proizvodni proces prinesel znatne neto okoljske zdravstvene koristi in ko ni tehnično izvedljivih nadomestnih rešitev brez živega srebra, ki bi zagotovile enake koristi, gospodarski subjekt, kadar namerava proizvajati in/ali dati na trg proizvod, ki vsebuje dodano živo srebro, ali upravljati nov proizvodni postopek, o tem obvesti pristojne organe zadevne države članice in jim predloži naslednje:

Predlog spremembe54

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – alinea -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

–  dokaze, da ni tehnično izvedljivih nadomestnih rešitev brez živega srebra, ki bi prinesle znatne neto okoljske in zdravstvene koristi;

Predlog spremembe55

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  oceno tveganja za okolje in zdravje;

–  oceno tveganja in koristi za okolje in zdravje;

Predlog spremembe56

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  podrobno obrazložitev, kako se tak proizvod ali postopek proizvaja, uporablja in upravlja, da se zagotovi visoka raven varovanja okolja in zdravja ljudi.

–  podrobno obrazložitev, kako se tak proizvod ali postopek proizvaja, uporablja, upravlja in po uporabi odlaga kot odpadek, da se zagotovi visoka raven varovanja okolja in zdravja ljudi.

Predlog spremembe57

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Po prejemu uradnega obvestila zadevne države članice Komisija preveri zlasti, ali je dokazano, da bi nov proizvod, ki vsebuje dodano živo srebro, ali nov proizvodni postopek prinesel znatne okoljske in zdravstvene koristi ter da ni tehnično in ekonomsko izvedljivih nadomestnih rešitev brez živega srebra, ki bi zagotovile enake koristi.

4.  Po prejemu uradnega obvestila zadevne države članice Komisija preveri zlasti, ali je dokazano, da bi nov proizvod, ki vsebuje dodano živo srebro, ali nov proizvodni postopek prinesel znatne neto okoljske in zdravstvene koristi ter da ni tehnično izvedljivih nadomestnih rešitev brez živega srebra, ki bi zagotovile enake koristi.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme sklepe, s katerimi določi, ali se dovolijo zadevni novi proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro, ali novi proizvodni postopki.

Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 17 sprejme sklepe za dopolnitev te uredbe, s katerimi določi, ali se dovolijo zadevni novi proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro, ali novi proizvodni postopki.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 18(2).

 

Predlog spremembe58

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice na katerih ozemlju se opravljajo več kot neznatne dejavnosti obrtniškega kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu:

Države članice, na katerih ozemlju se opravljajo dejavnosti obrtniškega kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu, pri katerih se uporablja živo srebro ali živosrebrove spojine:

-  sprejmejo ukrepe za zmanjšanje, in če je to izvedljivo, odpravljanje uporabe živega srebra in živosrebrovih spojin pri pridobivanju in predelavi zlata ter emisij in izpustov v okolje, ki pri tem nastanejo;

-  ukinejo uporabo živega srebra in živosrebrovih spojin pri pridobivanju in predelavi zlata ter emisij in izpustov v okolje, ki pri tem nastanejo;

-  pripravijo in pregledajo nacionalni akcijski načrt v skladu s Prilogo IV.

-  pripravijo in pregledajo nacionalni akcijski načrt v skladu s Prilogo IV.

 

Komisija spodbuja pogodbenice Minamatske konvencije k vzpostavitvi svetovnega orodja za sledenje, da bi sledili uporabi živega srebra za obrtniško kopanje zlata in kopanje zlata v majhnem obsegu.

 

Komisija spodbuja pogodbenice Konvencije k pripravi in uvedbi sistema označevanja, na podlagi katerega bi bili potrošniki po vsem svetu seznanjeni z razpoložljivostjo zlata, pridobljenega brez uporabe živega srebra.

Predlog spremembe59

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Od 1. januarja 2019 se zobni amalgam uporablja samo v inkapsulirani obliki.

1.  Od ... [eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe] se zobni amalgam uporablja samo v prehodno odmerjeni inkapsulirani obliki.

Predlog spremembe60

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Od ...[eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe] se uporaba zobnega amalgama prepove pri nosečnicah in doječih materah ter za zdravljenje mlečnih zob.

Predlog spremembe61

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Uporaba zobnega amalgama se postopno opusti do 31. decembra 2022.

Predlog spremembe62

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Od 1. januarja 2019 dalje morajo biti zobozdravstvene ustanove opremljene z ločevalniki amalgama, s katerimi se zadržijo in zbirajo delci amalgama. Ti ločevalniki se vzdržujejo v skladu z navodili, da se zagotovi visoka raven zadržanja delcev.

2.  Od ... [eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe] morajo biti zobozdravstvene ustanove opremljene z ločevalniki amalgama, s katerimi se zadržijo in zbirajo vsi delci amalgama, tudi delci, ki jih vsebuje uporabljena voda. Ti ločevalniki se vzdržujejo v skladu z navodili, da se zagotovi visoka in stalna vsaj 95-odstotna raven zadržanja delcev amalgama.

Predlog spremembe63

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Z odstopanjem od odstavka 1b je uporaba zobnega amalgama še naprej dovoljena za posebne zdravstvene potrebe, vendar le, kadar je to nujno potrebno iz zdravstvenih razlogov pri pacientu in ni zadovoljive nadomestne možnosti.

Predlog spremembe64

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Ne glede na odstavka 1 in 2a lahko države članice v skladu s členom 193 PDEU dodatno omejijo uporabo zobnega amalgama.

Predlog spremembe65

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.   Države članice do ... [eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe] pripravijo načrt, kako bodo v skladu z odstavkoma 1a in 1b izvedle postopno opustitev zobnega amalgama, in določijo nacionalne cilje za ustno zdravje ter načrt in cilje predložijo Komisiji.

Predlog spremembe66

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Zobozdravstveni delavci so odgovorni za ravnanje s svojimi odpadki in njihovo odlaganje ter poskrbijo, da se ti postopki izvajajo na okolju prijazen način. Zagotovijo, da izvajalci, ki zbirajo njihove odpadke, upoštevajo veljavne predpise.

Predlog spremembe67

Predlog uredbe

Poglavje IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skladiščenje in odlaganje odpadkov z živim srebrom

Skladiščenje in odlaganje odpadkov z živim srebrom in onesnažena območja

Predlog spremembe68

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v Odločbo Komisije 2000/532/ES44 se naslednje šteje za odpadek in se odstrani na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja v skladu z Direktivo 2008/98/ES:

Naslednje se šteje za odpadek in se odstrani na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja v skladu z Direktivo 2008/98/ES:

__________________

 

44 Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).

 

Predlog spremembe69

Predlog uredbe

Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveščanje o odpadkih z živim srebrom iz velikih virov

Obveščanje o odpadkih z živim srebrom

Obrazložitev

Merilo za obveščanje ni velikost virov, temveč količina emisij in izpustov. Vključiti bi bilo treba tudi prenos odpadkov ter prenos odpadkov iz onesnaženih območij.

Predlog spremembe70

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podjetja, ki poslujejo v industrijskih sektorjih iz točk (a), (b) in (c) člena 11, vsako leto do 31. maja pristojnim organom zadevne države članice pošljejo podatke o skupni količini odpadkov z živim srebrom, skladiščenih v vsakem objektu in poslanih v posamezna skladišča za začasno ali trajno skladiščenje, ter podrobnosti o lokaciji in kontaktne podatke teh skladišč.

1.  Podjetja, ki poslujejo v industrijskih sektorjih iz točk (a), (b) in (c) člena 11, vsako leto do 31. maja pristojnim organom zadevne države članice pošljejo podatke o skupni količini odpadkov z živim srebrom in vsebnosti živega srebra v teh odpadkih, skladiščenih v vsakem objektu in poslanih v posamezna skladišča za začasno skladiščenje, obrate za pretvorbo in strjevanje ter končna odlagališča, pa tudi podrobnosti o lokaciji in kontaktne podatke teh skladišč.

Predlog spremembe71

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija do 30. junija 2018 sprejme delegirane akte v skladu s členom 17, s katerimi to uredbo dopolni z vzpostavitvijo orodja za sledenje, da bi beležili informacije o prenosu odpadkov iz onesnaženih območij. Če količina vseh odpadkov z živim srebrom in vsebnost živega srebra v odpadkih presega 5 kg na leto, izvajalec dekontaminacije ali organ upravljanja onesnaženih območij uporabi orodje za sledenje in letno poroča o količini odpadkov z živim srebrom in vsebnosti živega srebra v njih.

Predlog spremembe72

Predlog uredbe

Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 12a

 

Onesnažena območja

 

1.  Države članice do ... [eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe] identificirajo območja, onesnažena z živim srebrom ali živosrebrovimi spojinami na svojem ozemlju ter seznam teh območij predložijo Komisiji in navedejo, za kakšno onesnaženje gre.

 

2.  Komisija do 30. junija 2018 sprejme delegirane akte v skladu s členom 17, s katerimi to uredbo dopolni z določitvijo metod in pristopov za ekološko trajnostno upravljanje in sanacijo območij, onesnaženih z živim srebrom ali živosrebrovimi spojinami, ki vključujejo:

 

(a)  udeležbo javnosti;

 

(b)  oceno tveganja za zdravje ljudi in okolje;

 

(c)  ukrepe za dekontaminacijo, pri katerih se upoštevajo različni nacionalni pristopi k dekontaminaciji;

 

(d)  oceno rezultatov.

 

3.  Države članice do 1. januarja 2020 sprejmejo nacionalno strategijo za dekontaminacijo identificiranih onesnaženih območij na svojem ozemlju in jo predložijo Komisiji. Strategija je lahko del nacionalne strategije, ki zajema več snovi.

 

4.  Komisija do ... [18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] vzpostavi evidenco območij, onesnaženih z živim srebrom ali živosrebrovimi spojinami, v katero se do 1. junija 2021 vključijo tudi nacionalne strategije. Te informacije so na voljo javnosti, tudi prek interneta. Komisija spremlja izvajanje nacionalnih strategij.

Predlog spremembe73

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Odpadki z živim srebrom se trajno odlagajo na okolju prijazen način, kot je predvideno v tehničnih smernicah Baselske konvencije, in pod naslednjimi pogoji:

 

(a)  preden se odpadki z živim srebrom odložijo, se pretvorijo v živosrebrov sulfid z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije in strdijo; and

 

(b)  odpadki z živim srebrom se odlagajo v rudnike soli z obratovalnim dovoljenjem, prilagojene za odlaganje teh odpadkov, ali v globoke podzemne skalnate formacije z obratovalnim dovoljenjem, ki zagotavljajo enako ali višjo raven varnosti in zaprtosti kot omenjeni rudniki soli. Odpadki z živim srebrom se odložijo v skladovnice za odlaganje in nato v komoro za skladiščenje in odlaganje, ki je zapečatena in se ne odpira več kot šest mesecev; or

 

 

 

(c)  odpadki z živim srebrom se odlagajo v nadzemne ali podpovršinske objekte z obratovalnim dovoljenjem, ki so namenjeni in opremljeni za trajno odlaganje teh odpadkov in ki zagotavljajo enako ali višjo raven varnosti in zaprtosti kot omenjeni rudniki soli;

 

(d)  posebne zahteve za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom, kot so določene v prvi, tretji in peti alineji oddelka 8 prilog I in II k Direktivi Sveta 1999/31/ES1a, se uporabljajo tudi za objekte za trajno odlaganje strjenega živosrebrovega sulfida;

 

(e)  posebne zahteve za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom, kot so določene v drugi in četrti alineji oddelka 8 Priloge I in v oddelku 6 Priloge III k Direktivi 1999/31/ES, se uporabljajo tudi za objekte za trajno odlaganje strjenega živosrebrovega sulfida, če pristojni organi držav članic, ki so odgovorni za izvajanje te direktive, to štejejo za primerno;

 

_________________

 

1a Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).

Predlog spremembe74

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a.  Komisija do 31. decembra 2018 pripravi poročilo, v katerem oceni varnost različnih nadomestnih rešitev za trajno odlaganje odpadkov z živim srebrom, vključno z nadzemnim, podpovršinskim in podzemnim odlaganjem. V poročilu upošteva tveganja in prednosti vseh možnih rešitev. Na podlagi ugotovitev poročila določi in predstavi merila za trajno odlaganje odpadkov z živim srebrom. Komisija do 31. decembra 2019 po potrebi predloži zakonodajne predloge o vključitvi teh meril v priloge Direktive 1999/31/ES in o spremembi te uredbe.

Predlog spremembe75

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Z odstopanjem od točke (a) člena 5(3) Direktive 1999/31/ES se živo srebro lahko skladišči na enega od naslednjih načinov:

1.  Z odstopanjem od odstavka -1 in točke (a) člena 5(3) Direktive 1999/31/ES se živo srebro lahko za obdobje do treh let začasno skladišči v tekoči obliki, dokler se ne opravi njegova pretvorba v živosrebrov sulfid in strditev, po preteku treh let pa postane odpadek, za katerega veljajo posebne zahteve za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom iz prilog I, II in III k tej direktivi, vendar le pod naslednjimi pogoji skladiščenja:

(a)  začasno skladiščenje več kot eno leto ali trajno skladiščenje v rudnikih soli, prilagojenih za odlaganje živega srebra, ali v globokih podzemnih skalnatih formacijah, ki zagotavljajo enakovredno raven varnosti in zaprtosti kot rudniki soli;

(a)  skladiščenje se izvaja v nadzemnih skladiščih z obratovalnim dovoljenjem, namenjenih in opremljenih za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom, ki so bodisi v bližini zadnjega uporabnika živega srebra bodisi v bližini izvajalca, ki bo te odpadke pretvoril v živosrebrov sulfid in ga strdil; and

(b)  začasno skladiščenje v nadzemnih skladiščih, namenjenih in opremljenih za začasno skladiščenje živega srebra.

(b)  pripravljen je načrt s časovnim okvirom za pretvorbo v živosrebrov sulfid, njegovo strditev in trajno odlaganje odpadkov z živim srebrom.

Predlog spremembe76

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Posebne zahteve za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom, kot so določene v prilogah I, II in III k Direktivi 1999/31/ES, se uporabljajo tudi za skladišča za trajno skladiščenje iz točke (a) odstavka 1 tega člena, če so izpolnjeni naslednji pogoji iz naslednjih prilog k navedeni direktivi:

2.  Upravljavci objektov, ki izvajajo začasno skladiščenje ali pretvorbo v živosrebrov sulfid in strjevanje odpadkov z živim srebrom, kot del vodenja evidenc iz člena 35 Direktive 2008/98/ES vzpostavijo register, ki vključuje naslednje informacije:

(a)  uporabljata se Priloga I, oddelek 8 (prva, tretja in peta alinea), in Priloga II k Direktivi 1999/31/ES;

(a)  za vsako prejeto pošiljko odpadkov z živim srebrom:

 

(i)  izvor in količino prejetih odpadkov z živim srebrom;

 

(ii)  ime in kontaktne podatke odlagalca in lastnika začasno skladiščenih odpadkov;

(b)  Priloga I, oddelek 8 (drugi, četrti in šesti odstavek), in Priloga III, oddelek 6, k Direktivi 1999/31/ES se uporabljata le, če pristojni organi držav članic, ki so odgovorni za izvajanje te direktive, to štejejo za primerno.

(b)  za vsako pošiljko pretvorjenih odpadkov z živim srebrom, ki zapušča objekt:

 

(i)  količino odpadkov z živim srebrom, ki so pretvorjeni v živosrebrov sulfid in strjeni, ter vsebnost živega srebra v teh odpadkih;

 

(ii)  namembni kraj in načrtovane dejavnosti odlaganja za odpadke z živim srebrom, ki so pretvorjeni v živosrebrov sulfid in strjeni;

 

(iii)  potrdilo, ki ga je izdal izvajalec trajnega odlaganja odpadkov z živim srebrom, ki so pretvorjeni v živosrebrov sulfid in strjeni, kot je navedeno v odstavku 2a;

 

(c)  za vsako pošiljko odpadkov z živim srebrom, ki zapušča skladišče za začasno skladiščenje:

 

(i)  količino odpadkov z živim srebrom in vsebnost živega srebra v njih;

 

(ii)  namembni kraj in načrtovano odlaganje odpadkov z živim srebrom;

 

(iii)  potrdilo, ki ga je izdal izvajalec začasnega skladiščenja odpadkov z živim srebrom;

 

(d)  količino odpadkov z živim srebrom, ki se skladiščijo v skladišču, na koncu vsakega meseca.

 

Upravljavec skladišča posreduje register organu, ki ga je imenovala država članica, vsako leto do 31. januarja.

Predlog spremembe77

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ko je proces odlaganja zaključen, upravljavci objektov za trajno odlaganje odpadkov z živim srebrom predložijo potrdilo, v katerem je navedeno, da je bila celotna pošiljka odpadkov z živim srebrom trajno odložena v skladu s posebnimi zahtevami za trajno odlaganje odpadkov z živim srebrom iz te uredbe in Direktive 1999/31/ES. Potrdilo vsebuje tudi informacije o kraju odlaganja.

Predlog spremembe78

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Vse vrste sežiganja ali sosežiganja odpadkov z živim srebrom so prepovedane.

Predlog spremembe79

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Države članice, kjer imajo sedež podjetja, ki ponujajo tehnologijo pretvorbe, spodbujajo uporabo pretvorbe odpadkov s tekočim živim srebrom v živosrebrov sulfid v tretjih državah.

Predlog spremembe80

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2d.  Komisija do 1. januarja 2019 vzpostavi orodje, s katerim v skladu s to uredbo in veljavnim pravom Unije zagotovi sledenje odpadkom z živim srebrom vzdolž vse verige in pri vseh udeleženih akterjih.

 

Z orodjem se vzdolž vse verige beležijo vhodni in izhodni odpadki z živim srebrom vsakega udeleženega akterja, zlasti proizvajalcev odpadkov, izvajalcev dejavnosti zbiranja odpadkov, izvajalcev začasnega skladiščenja, upravljavcev obratov za pretvorbo in izvajalcev trajnega odlaganja. Z orodjem se beleži količina odpadkov z živim srebrom, ki jih ima vsaka oseba ali subjekt v vseh delih verige.

Predlog spremembe81

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2e.  Komisija pred 1. januarjem 2019 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o tem, ali je treba spremeniti obdobje za začasno skladiščenje odpadkov z živim srebrom, določeno v odstavku 1. Komisija svojemu poročilu po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe82

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se uporabljajo. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice seznanijo Komisijo s temi določbami do [xxx] in jo nemudoma obvestijo o vsaki njihovi naknadni spremembi.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se izvajajo. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice do datuma uporabe te uredbe Komisijo seznanijo s temi pravili in ukrepi, nemudoma pa tudi o vseh nadaljnjih spremembah, ki vplivajo nanje.

Obrazložitev

Kazniva dejanja zoper okolje so resen in vse večji problem, ki ga je treba obravnavati na evropski ravni. Zelo pogosto imajo ta dejanja čezmejno razsežnost. V EU se vanje uvrščajo dejanja, ki kršijo okoljsko zakonodajo in povzročajo znatno škodo ali tveganja za okolje in zdravje ljudi. Med najbolj znanimi področji kaznivih dejanj zoper okolje so nezakonite emisije ali izpusti snovi v zrak, vodo ali zemljo in nezakonito odlaganje odpadkov. Raven kazni za posamezna kaziva dejanja zoper okolje se med državami članicami, pa tudi med direktivami in uredbami, močno razlikuje.

Predlog spremembe83

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacije, potrebne za izpolnjevanje obveznosti poročanja iz 21. člena Minamatske konvencije s strani Unije in držav članic;

(b)  informacije, potrebne za izpolnjevanje obveznosti poročanja iz 8., 9. in 21. člena Minamatske konvencije s strani Unije in držav članic;

Predlog spremembe84

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  povzetek podatkov, zbranih v skladu s členom 12;

(c)  povzetek podatkov, zbranih v skladu s členoma 12 in 13(2);

Predlog spremembe85

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  seznam posameznih zalog živega srebra, ki presegajo 50 metričnih ton in se nahajajo na njihovem ozemlju, ter (če so države članice s tem seznanjene) seznam virov živega srebra, iz katerih se letno ustvarijo zaloge, ki presegajo 10 metričnih ton.

(d)  seznam zalog in območij živega srebra, živosrebrovih spojin ali odpadkov z živim srebrom, ki skupaj presegajo 50 metričnih ton in se nahajajo na njihovem ozemlju, ter količino živega srebra, živosrebrovih spojin in odpadkov z živim srebrom na vsakem območju;

Predlog spremembe86

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  seznam virov živega srebra, iz katerih se letno ustvarijo zaloge, ki presegajo 10 metričnih ton.

Predlog spremembe87

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice Komisiji prek javnega registra Unije predložijo podatke o količinah in krajih odloženih odpadkov z živim srebrom ter podajo zagotovila, da se je z njimi ravnalo na okolju prijazen način.

 

Države članice beležijo tudi prenose živega srebra in živosrebrovih spojin med industrijskimi obrati na svojem ozemlju ter o tem poročajo Komisiji.

Predlog spremembe88

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme sklepe o predlogi navedenih vprašalnikov in oblikovanju elektronskega orodja za poročanje, ki je na voljo državam članicam.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme sklepe za določitev predloge navedenih vprašalnikov, da bi državam članicam zagotovila elektronsko orodje za poročanje.

Predlog spremembe89

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Poročanje Komisije in pregled

 

Komisija oceni skladnost te uredbe in Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a z 8. in 9. členom Minamatske konvencije in njenih določb v zvezi z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik in najboljše okoljske prakse za uravnavanje izpustov živega srebra iz virov živega srebra, npr. revidiranega referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah.

 

Oceno predloži Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje mesec dni pred prvo konferenco pogodbenic Konvencije ter najpozneje 7. januarja 2019 v skladu s členom 73(1) Direktive 2010/75/EU.

 

Prvo leto po prvi konferenci pogodbenic Konvencije Komisija ponovno oceni, ali je zakonodaja Unije v skladu z določbami, sprejetimi na omenjeni konferenci, z 8. in 9. členom Minamatske konvencije in njenega revidiranega referenčnega dokumenta o najboljših razpoložljivih tehnikah.

 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o svojih ugotovitvah v zvezi s temi ocenami in jim po potrebi predloži zakonodajni predlog.

 

Komisija najkasneje 31. decembra 2025 pregleda to uredbo ter pri tem upošteva tudi razvoj v zvezi z Minamatsko konvencijo in izvajanjem te uredbe. Pregledu po potrebi doda zakonodajni predlog o spremembi te uredbe. V pregledu upošteva možnost za vključitev ukrepov za čim prejšnje zmanjšanje in postopno opustitev uporabe živega srebra v industrijskih dejavnostih, v vsakem primeru pa v 10 letih po začetku veljavnosti Minamatske konvencije.

 

____________________

 

1a Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).

Predlog spremembe90

Predlog uredbe

Člen 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15b

 

Krematoriji

 

Komisija do 1. julija 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o emisijah živega srebra iz krematorijev, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog za bistveno zmanjšanje teh emisij.

Obrazložitev

Krematoriji so pomemben vir emisij živega srebra v okolje. Komisija bi morala do 1. julija 2018 oceniti razmere in pripraviti zakonodajni predlog za bistveno zmanjšanje teh emisij.

Predlog spremembe91

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od 1. januarja 2018.

Uporablja se od datuma začetka veljavnosti.

Obrazložitev

Nove obveznosti držav članic v zvezi s to uredbo so zelo omejene in za vse primere postopne odprave je določen realen rok. Nobenega razloga ni, da bi bil datum začetka uporabe drugačen od datuma začetka veljavnosti.

Predlog spremembe92

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Živosrebrove spojine:

Živosrebrove spojine:

Živosrebrov (I) klorid (Hg2Cl2, CAS št. 10112-91-1)

Živosrebrov (I) klorid (Hg2Cl2, CAS št. 10112-91-1)

Živosrebrov (II) oksid (HgO, CAS št. 21908-53-2)

Živosrebrov (II) oksid (HgO, CAS št. 21908-53-2)

Cinabaritna ruda

Cinabaritna ruda

 

Živosrebrov (II) nitrat (Hg(NO3)2, CAS št. 10045-94-0)

 

Živosrebrov sulfid (HgS, CAS št. 1344-48-5)

 

Živosrebrov (II) sulfat (HgSO4, CAS št. 7783-35-9)

Predlog spremembe93

Predlog uredbe

Priloga II – del A

Proizvodi, ki vsebujejo dodano živo srebro

Datum, od katerega dalje so prepovedani izvoz, uvoz in proizvodnja proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro

1.  Baterije ali akumulatorji, vgrajeni v naprave ali ne, ki vsebujejo več kot 0,0005 % živega srebra glede na maso.

31. december 2020

2.  Električna in elektronska oprema, vključno s sijalkami, stikali in releji, ki presegajo ustrezne mejne vrednosti za živo srebro, kot je določeno v prilogah II, III in IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta0a.

31. december 2020

črtano

 

črtano

 

črtano

 

črtano

 

7.  Kozmetični izdelki z živim srebrom in živosrebrovimi spojinami, razen izjem, navedenih v vnosu 17 Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta1.

31. december 2020

8.  Pesticidi, biocidi in lokalni antiseptiki.

31. december 2020

9.  Naslednji neelektronski merilniki:

31. december 2020

(a)  barometri,

 

(b)  higrometri,

(c)  manometri,

(d)  termometri in druge neelektrične termometrske naprave,

(e)  merilniki krvnega tlaka,

(e a)  pripomočki za merjenje napetosti za uporabo s pletismografi,

 

(e b)  živosrebrovi piknometri,

(e c)  živosrebrove merilne naprave za določitev zmehčišča.

Ta vnos ne zajema naslednjih merilnikov:

(a)  neelektronskih merilnikov, vgrajenih v velike naprave, ali merilnikov, ki se uporabljajo za precizna merjenja, kjer ni na voljo ustrezne nadomestne rešitve brez živega srebra;

(b)  merilnikov, ki so bili 3. oktobra 2007 starejši od 50 let,

(c)  merilnikov, namenjenih za javne razstave v kulturne in zgodovinske namene.

Predlog spremembe94

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Od 1. januarja 2019 proizvodnja acetaldehida.

(a)  Od 1. januarja 2018: kjer se živo srebro uporablja kot katalizator.

Predlog spremembe95

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Od 1. januarja 2019: proizvodnja vinilklorid monomera.

(b)  Štiri leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe: kjer se živo srebro uporablja kot elektroda.

Predlog spremembe96

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  Z odstopanjem od točke (a) dela I se proizvodnja vinilklorid monomera dovoli za obdobje treh let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe97

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  Z odstopanjem od točke (a) dela I se proizvodnja natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata dovoli za obdobje štirih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 17 v zvezi s spremembo te uredbe, da bi se veljavnost tega odstopanja podaljšala za obdobje največ 10 let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], če ni na voljo nobenih ustreznih nadomestnih tehnik.

Predlog spremembe98

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  Z odstopanjem od točke (a) dela I, od 10. oktobra 2017: proizvodnja poliuretana, pri kateri se uporabljajo katalizatorji, ki vsebujejo živo srebro.

Predlog spremembe99

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – točka b d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bd)  Z odstopanjem od točke (b) dela I, od 11. decembra 2017: kloralkalna proizvodnja, kjer se živo srebro uporablja kot elektroda.

Predlog spremembe100

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvodnja natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata poteka v skladu z naslednjimi zahtevami:

Proizvodnja natrijevega ali kalijevega metilata ali etilata poteka v skladu s točko (b) dela I in naslednjimi zahtevami:

Predlog spremembe101

Predlog uredbe

Priloga III – del 2 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-  podpiranje raziskav in razvoja pri postopkih brez živega srebra and

Predlog spremembe102

Predlog uredbe

Priloga IV – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  nacionalne cilje in cilje za zmanjševanje;

(a)  nacionalne cilje in cilje za zmanjševanje, pri katerih se zagotovi popolna odprava uporabe živega srebra in živosrebrovih spojin;

 • [1]    UL C 303, 19.8.2016, str. 122

OBRAZLOŽITEV

Živo srebro je eden od desetih glavnih onesnaževal na svetu

Znanstveno je dokazano, da je živo srebro, element, ki ga ni mogoče uničiti in ne more izginiti, akutno strupen. Zaradi zelo škodljivega učinka na zdravje ga uvrščamo med deset največjih onesnaževal na svetu.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v zvezi z njim ni varnih mejnih vrednosti. Zaradi tega so emisije živega srebra problem, ki zahteva obsežen in odločen odziv. Zaradi njegovih lastnosti kopičenja v organizmu pa bi tudi z odločnimi ukrepi vlad trajalo desetletja, da bi onesnaženje z njim zmanjšali v svetovnem okolju.

Od industrijske revolucije se je količina živega srebra v površinskih vodah številnih svetovnih oceanov zaradi človekovega onesnaževanja okolja potrojila. Živo srebro je strupeno za ljudi in morske organizme in če smo mu izpostavljeni, se nam začne kopičiti v telesu. Njegove emisije, ki so brez okusa in vonja, onesnažujejo vodo in se kopičijo v ribah.

Če preide v vodo in zrak, se lahko razširi daleč po svetu, zato lahko raven živega srebra hitro naraste tudi v predelih, ki so daleč od industrijskih virov.

Izpostavljenost živemu srebru je močno razširjen zdravstveni problem

Izpostavljenost živemu srebru je močno razširjen zdravstveni problem in lahko škoduje živčnemu, prebavnemu in imunskemu sistemu ter pljučem, ledvicam, koži in očem. Že v majhnih količinah lahko prizadene živčni sistem. V zadnjih dvajsetih letih so ugotovili, da je nevaren za okolje in povezan z Alzheimerjevo boleznijo, multiplo sklerozo ter ledvičnimi in možganskimi okvarami.

Živo srebro se lahko v okolju spremeni v bolj kompleksno in škodljivo spojino, ki se imenuje metil živo srebro. Znanstveni odbor EFSA je v svojem mnenju iz leta 2015[1] ocenil, koliko obrokov rib/morske hrane na teden lahko zaužijemo in pri tem dosežemo še sprejemljiv tedenski vnos metil živega srebra, ki znaša 1,3μg/kg telesne teže/teden. Ob upoštevanju, da naj bi bil obrok pod 100 g, je odbor prišel do zaključka, da so starostna skupina, ki preseže sprejemljiv tedenski vnos z najmanj obroki, otroci do 10 let, v nekaj drugih primerih pa so drugi otroci, mladostniki, ženske v rodni dobi, odrasli in starejši ta vnos dosegli z manj kot in približno enim obrokom na teden. Na drugi strani Atlantika, v Združenih državah, pa 84 % odvzetih vzorcev rib v skladu s predpisi ni bilo varnih za uživanje več kot enega obroka (170 g) na mesec. Poleg tega so pri več kot 82 % udeležencev v raziskavi odkrili, da koncentracija živega srebra presega raven, ki je sprejemljiva za zdravje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in Komisije več kot 13 % vzorcev rib, odvzetih po vsem svetu, ni primernih za komercialno prodajo.[2]

Metil živo srebro prehaja skozi placentno pregrado in krvno-možgansko pregrado, zato lahko že pred rojstvom ovira otrokov duševni razvoj. Ker se možgani razvijajo tudi po rojstvu, ima lahko nevrotoksičen učinek tudi na malčke in otroke, ki so redno izpostavljeni količinam nad sprejemljivim tedenskim vnosom.

Minamatska konvencija in stališče EU

Jasno je torej, da je treba čim prej ratificirati pravno zavezujočo Minamatsko konvencijo o živem srebru, ki bo urejala dobavo, trgovino in uporabo te snovi, ter jo še preseči. Konvencija bo vlade spodbudila, da sprejmejo ukrepe za obvladovanje zdravstvenih posledic izpostavljenosti živemu srebru.

Splošni cilj mednarodnega sodelovanja v okviru minamatskega procesa je zaščititi zdravje ljudi in svetovno okolje pred emisijami živega srebra in njegovih spojin z zmanjšanjem in končno odpravo svetovnih emisij v zrak, vodo in zemljo, ki so posledica človekovih dejavnosti.

Uredba (ES) št. 1102/2008 je utrla pot tej mednarodni pogodbi, sedanja uredba, ki jo spreminja, pa bi morala to nadaljevati. EU se uvršča med razvite pogodbenice, zato po mnenju poročevalca ukrepi, ki jih bo sprejela in ki jih bodo sprejele njene države članice, ne bi smeli biti omejeni na spoštovanje obveznosti Minamatske konvencije, ki veljajo za vse države podpisnice. EU je v številnih primerih že prenesla svoje obveznosti v pravo EU; je ena od regij, ki ima na voljo alternativne tehnologije, po zakonodaji EU pa bi morali v različnih procesih uporabljati najboljše razpoložljive tehnike. Poleg tega ima EU veliko možnosti za izvoz dobre prakse, tehnologije, strokovnega znanja in izkušenj, proizvodov, ki ne vsebujejo živega srebra, zlasti pa za razširjanje sporočila, da je njegova uporaba škodljiva za ljudi, živali in okolje.

Možne alternativne rešitve za omejitev razširjene izpostavljenosti živemu srebru

Živo srebro se uporablja predvsem v nadzorni opremi, proizvodih, industrijskih procesih, zobozdravstvu kot zobni amalgam in pri obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata v majhnem obsegu. Pridobiva se lahko z recikliranjem odpadnih materialov, včasih nastane kot stranski proizvod pri proizvodnji druge snovi, kot sta cink ali kositer, ali se pojavi kot onesnaževalo gnojil. Do emisij v zrak lahko pride tudi iz onesnaženih območij, ki se ne uporabljajo več, vendar so še vedno velik vir onesnaževanja, če niso bila dekontaminirana.

Od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1102/2008 se je letno povpraševanje po živem srebru v EU zmanjšalo, vendar se še vedno ocenjuje na 400 ton. Če upoštevamo, da se živo srebro lahko kopiči v organizmu in da v zvezi z njim ni varnih mejnih vrednosti, da svetovna uporaba živega srebra še vedno ostaja visoka in znaša 3600 ton na leto, onesnaževanje pa ne pozna meja, je to stanje nedvomno možno izboljšati.

V tem duhu je poročevalec podal svoje predloge, v upanju da bo dal Parlament Komisiji močnejši mandat za nadaljnje in bolj ambiciozno delovanje na prihodnjih mednarodnih pogajanjih.

Glede na to je po njegovem mnenju nadvse pomembno, da EU sprejme odločne ukrepe, zato želi s svojimi predlogi sprememb doseči naslednje:

A)  razširiti področje uporabe prepovedi izvoza živega srebra z vključitvijo proizvodov iz Minamatske konvencije in s prepovedjo izvoza proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, katerih trženje je bilo v EU prepovedano. V nasprotju z duhom Konvencije je, da bi EU izvažala proizvode, ki niso dovoljeni v EU, v države, ki nimajo niti tehnologije niti zmogljivosti za ravnanje z njihovimi odpadki. Primera Indije in Kitajske, ki sta pred kratkim sprejeli standarde in omejitve EU, kažeta, da lahko EU igra pomembno vlogo;

B)  postopoma odpraviti uporabo živega srebra v zobozdravstvu, najprej s prepovedjo njegove uporabe za nosečnice in otroke, po obdobju postopne odprave pa bi morali zobni amalgam dovoliti zgolj v posebnih in zelo omejenih primerih;

C)  prepovedati je treba industrijsko uporabo živega srebra v za katalizatorje ali elektrode, zlasti ker obstajajo tehnologije brez živega srebra, ki se uporabljajo v EU in drugod po svetu. Uporaba teh tehnologij bi industrijo spodbudila k inovacijam in dolgoročno k izvozu sistema v druge države;

D)  države članice morajo identificirati in očistiti vsa območja, onesnažena z živim srebrom. Nadvse pomembno je, da se onesnažena območja najprej odkrijejo in dekontaminirajo na okolju prijazen način, da bi ustavili onesnaževanje narave, favne in flore ter izpostavljenega prebivalstva, ki že trpi zaradi gospodarskih posledic zaprtja industrijskih obratov na teh območjih;

E)  EU mora zaostriti pravila o okolju prijaznemu ravnanju z odpadki z živim srebrom. Evropa ima tehnologijo za ravnanje z živim srebrom na najboljši in najmanj tvegan način, ki ga poznamo danes, to je s strjevanjem. Na trgu naj bi se kmalu pojavila tehnologija, ki bo omogočila prenos tehnologije strjevanja od obrata do obrata in do virov živega srebra. Tekoče živo srebro se ne bo več prevažalo na velikih razdaljah, s čimer bomo omejili vsa morebitna tveganja, na primer za okolje, zaposlene, za vstop živega srebra na črni trg, za vse morebitne nesreče itd. EU bo s strogimi zahtevami glede ravnanja z odpadki čim prej zagotovila, da živo srebro ne bo več prišlo na trg ali onesnaževalo okolja ob vsaki manjši nesreči. Obenem bo to spodbudilo inovacije znotraj EU in prenos znanja v tretje države, ki so glede tehnoloških inovacij v manj ugodnem položaju.

F)  prepovedati nove procese proizvodnje živega srebra in nove proizvode, ki vsebujejo dodano živo srebro, z veljavnostjo za nazaj, da ne bi ustvarili vrzeli za proizvode in postopke, ki jih v času pogajanj o Minamatski konvenciji in v času predloga Komisije še ni bilo ter zato niso zajeti v predpisih;

G)  vzpostaviti celovit sistem sledenja in poročanja za živo srebro, saj obveznost poročanja zdaj zajema samo zelo visoke vrednosti in ne vključuje pretovarjanja odpadkov, kar bi ob odpravi proizvodnje živega srebra iz kloralkalne industrije pomenilo veliko pomanjkanje podatkov.

H)  na ravni EU spodbujati in uveljavljati uporabo vseh alternativnih proizvodov, ki ne vsebujejo živega srebra, ter najboljših razpoložljivih tehnologij za postopke in ravnanje z odpadki;

I)  države članice in Komisija morajo sprejeti potrebne ukrepe za boljšo ozaveščenost javnosti in večjo preglednost uporabe, prenosa in izpustov živega srebra.

Za svet je pomembno, da ima Evropa še naprej vodilno vlogo v minamatskem procesu, tako da v celoti izkoristi vse možnosti Konvencije ter v celoti spoštuje zaveze na podlagi predhodne zakonodaje EU o živem srebru. Poročevalec meni, da bi imel minimalistični pristop k Minamatski konvenciji nasprotni učinek, bil bi pa tudi v nasprotju z javnim interesom. Želi si, da se Evropski parlament zavzema za bolj zdravo okolje, varnejšo hrano in boljše zdravje za vse državljane.

 • [1]  Bilten EFSA 2015; 13(1):3982.
 • [2]  Global Mercury Hotspots(Svetovna žarišča živega srebra), študija Raziskovalnega inštituta za biotsko raznovrstnost (Biodiversity Research Institute) in IPEN; januar 2013.

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

g. Giovanni La Via

predsednik

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

BRUSELJ

Zadeva:  Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (COM(2016)0039-2016/0023(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

v pismu z dne 30. avgusta 2016 ste v skladu s členom 39(2) Poslovnika Odbor za pravne zadeve zaprosili za mnenje o primernosti pravne podlage za predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008[1]. Začetni predlog sicer temelji na členu 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) – o okoljski politiki Unije – in členu 207 PDEU – o skupni trgovinski politiki, vendar je poročevalec vložil predlog spremembe, katerega namen je sprememba pravne podlage in določitev člena 192(1) PDEU kot edine pravne podlage.

I – Ozadje

Unija in šestindvajset držav članic so podpisale novo mednarodno konvencijo o živem srebru[2], sprejeto na pogajanjih pod okriljem Programa Združenih narodov za okolje (UNEP), t.i. Minamatsko konvencijo. Vse države članice so se zavezale k ratifikaciji Konvencije. Konvencija obravnava celoten življenjski cikel živega srebra, od primarnega izkopa do ravnanja z odpadki z živim srebrom, njen cilj pa je varovanje zdravja ljudi in okolja pred antropogenimi emisijami živega srebra in živosrebrovih spojin v zrak, vodo in zemljo. Večji del vsebine Minamatske konvencije je že zajet z zakonodajo Unije, zlasti z Uredbo (ES) št. 1102/2008[3], ki določa prepoved izvoza živega srebra in nekaterih živosrebrovih spojin; Uredbo (ES) št. 649/2012[4], ki določa sistem obveščanja, ki se med drugim uporablja za uvoz živega srebra; ter uredbami (ES) 396/2005[5], 1907/2006[6], 1223/2009[7] in direktivami 2006/66/EC[8] in 2011/65/EU[9], ki obravnavajo dajanje na trg Unije raznovrstnih proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, ter določajo najvišje vsebnosti živega srebra. Direktive 2010/75/EU[10], 2012/18/EU[11], 2008/98/EC[12]in 1999/31/EC[13] pa so namenjene nadziranju, zmanjševanju, in, če obstajajo nadomestne rešitve brez živega srebra, odpravljanju točkovnih virov in razpršenih emisij živega srebra, živosrebrovih spojin in odpadkov z živim srebrom v okolje.

V skladu s predlogom Komisije bi bilo treba obveznosti iz Konvencije, ki še niso prenesene v zakonodajo EU, vključiti v en sam pravni akt. Podlaga za to bi morala biti Uredba (ES) št. 1102/2008, ki je edini pravni akt Unije o živem srebru do zdaj. Vendar bi jo moral glede na naravo in obseg potrebnih sprememb Uredbe (ES) št. 1102/2008 ter glede na potrebo po večji skladnosti in pravni jasnosti ta predlog razveljaviti in nadomestiti, pri tem pa po potrebi prevzeti bistvene obveznosti, ki jih določa.

II – Upoštevni členi Pogodb

V predlogu Komisije sta kot pravna podlaga predstavljena člen 192(1) PDEU iz tretjega dela z naslovom Notranje politike in ukrepi Unije, v povezavi s členom 207 PDEU iz petega dela z naslovom Zunanje delovanje unije, ki se glasita (poudarek dodan):

Člen 192

(prejšnji člen 175 PES)

1. Evropski parlament in Svet se po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij odločita, katere ukrepe naj Unija sprejme za doseganje ciljev iz člena 191.

[...]

Člen 207

(prejšnji člen 133 PES)

1. Skupna trgovinska politika temelji na enotnih načelih, zlasti glede sprememb carinskih stopenj, sklenitve sporazumov o carinskih tarifah in trgovini, ki se nanašajo na trgovino z blagom in storitvami, trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine, tuje neposredne naložbe, doseganje enotnosti pri ukrepih liberalizacije, izvozno politiko in ukrepe trgovinske zaščite, na primer pri dampingu ali subvencijah. Skupna trgovinska politika se izvaja v okviru načel in ciljev zunanjega delovanja Unije.

2. Evropski parlament in Svet z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, določita ukrepe, s katerimi se opredeli okvir za izvajanje skupne trgovinske politike.

[...]

Člen 191 PDEU se glasi (poudarek dodan):

Člen 191

(prejšnji člen 174 PES)

1. Okoljska politika Unije prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev:

ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja,

varovanje človekovega zdravja,

skrbna in preudarna raba naravnih virov,

spodbujanje ukrepov na mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali svetovnih okoljskih problemov, zlasti v boju proti podnebnim spremembam.

[...]

4. Unija in države članice v okviru svojih pristojnosti sodelujejo s tretjimi državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami. Podrobnosti sodelovanja Unije so lahko predmet sporazumov med Unijo in zadevnimi tretjimi stranmi.

Prejšnji pododstavek ne posega v pristojnost držav članic, da se pogajajo v mednarodnih organih in sklepajo mednarodne sporazume.

III – Predlagana pravna podlaga

Komisija predlaga člen 192(1) in člen 207 PDEU kot ustrezno pravno podlago za uredbo o živem srebru, s katero se razveljavi Uredba (ES) št. 1102/2008. Kot je potrjeno v obrazložitvenem memorandumu predloga, so pri Komisiji menili, da podobnosti med Uredbo št. 1102/2008 in sedanjim predlogom upravičujejo uporabo iste dvojne pravne podlage.[14]

V zvezi s tem je treba ponovno opozoriti, da so poslanci na plenarnem zasedanju Parlamenta na prvi obravnavi predloga uredbe št. 1102/2008 sklenili – po priporočilu Odbora za pravne zadeve – da je ustrezna pravna podlaga zgolj člen 175(1) ES (sedaj člen 192(1) PDEU), saj je temeljni namen predloga varovanje javnega zdravja in okolja, ne pa spodbujanje premislekov o trgovinski politiki.[15]

Sodišče je že velikokrat obravnavalo vprašanja glede izbire pravne podlage in področja uporabe členov 192(1) in 207 PDEU.[16] Poleg tega je ustaljena sodna praksa, da (poudarek dodan):[17]

Pravno podlago akta je treba „določiti ob upoštevanju njegovega cilja in njegove vsebine, in ne glede na pravno podlago za sprejetje drugih aktov Skupnosti, ki imajo, odvisno od primera, podobne značilnosti.“

V skladu s tem načelom bi bilo treba ustrezno pravno podlago za sedanji predlog Komisije preučiti ne glede na pravno podlago, ki je bila uporabljena za sprejetje Uredbe št. 1102/2008.

IV – Sodna praksa o pravni podlagi

Sodišče je na vprašanje ustrezne pravne podlage vedno gledalo kot na vprašanje ustavnopravnega pomena, ki zagotavlja skladnost z načelom prenosa pristojnosti (člen 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) in določa naravo in področje pristojnosti Unije. Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage akta Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preskusiti, kar zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa“.[18] Izbira napačne pravne podlage je zato lahko razlog za razveljavitev zadevnega akta. V tem okviru so želja institucije, da bi aktivneje sodelovala pri sprejemanju danega ukrepa, okoliščine, v katerih je bil ukrep sprejet, pa tudi delo, ki je bilo opravljeno glede drugih vidikov področja delovanja, ki ga zajema ta ukrep, za določitev pravilne pravne podlage nepomembni.[19]

Če se pri pregledu ukrepa izkaže, da ima dvojni cilj ali dve sestavini, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora ukrep temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino.[20] Nasprotno pa mora akt temeljiti na več ustreznih pravnih podlagah,[21] če ima ukrep več sočasnih ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane in nobena od njih ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge, ter če postopki, določeni za ustrezne pravne podlage niso nezdružljivi s pravico Evropskega parlamenta in je ne spodkopavajo.[22]

V. Cilj in vsebina predlaganega ukrepa

Cilj predloga, kot ga je predstavila Komisija v obrazložitvenem memorandumu in v uvodnih izjavah 7 in 9, je zagotoviti popolno uskladitev zakonodaje Unije z Minamatsko konvencijo z vključitvijo vseh obveznosti, ki izhajajo iz konvencije in še niso prenesene v zakonodajo EU, v en sam pravni akt.[23]

V skladu s tem Komisija v uvodni izjavi 1 predloga ponovno poudarja, da je živo srebro „zelo strupena snov, ki predstavlja globalno in resno nevarnost za zdravje ljudi“; uvodna izjava 3 opozarja na sedmi okoljski akcijski program, ki določa dolgoročni cilj nestrupenega okolja in čim večjega zmanjšanja pomembnih škodljivih učinkov kemikalij na zdravje ljudi in okolje do leta 2020.[24] Uvodna izjava 6 se nanaša na strategijo Skupnosti za živo srebro,[25] ki določa, da pogajanja in sklenitev mednarodnega pravno zavezujočega instrumenta kot ukrepi na ravni Unije sami ne morejo zagotoviti učinkovitega varovanja državljanov Unije pred negativnimi zdravstvenimi vplivi živega srebra. In končno, v skladu z uvodno izjavo 24 je cilj te uredbe zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja pred živim srebrom s prepovedjo izvoza in uvoza živega srebra in proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, z omejitvami uporabe živega srebra v proizvodnih postopkih, izdelkih, pri obrtniškem kopanju zlata in kopanju zlata v majhnem obsegu z uporabo živega srebra ter v zobnem amalgamu in z obveznostmi v zvezi z odpadki z živim srebrom,

Člen 1 predloga uredbe določa predmet uredbe, ki je določitev ukrepov in pogojev v zvezi s trgovino, proizvodnjo, uporabo in prehodnim skladiščenjem živega srebra ter ravnanje z odpadki z živim srebrom. Člen 2 vsebuje opredelitve, vključno z besedami uvoz in izvoz. Člen 3 uvaja omejitve izvoza živega srebra in živosrebrovih spojin, člen 4 pa omejitve uvoza. V skladu s členom 5 bodo izvoz, uvoz in proizvodnja proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, kot je navedeno v Prilogi II, od 1. januarja 2021 v Uniji prepovedani, člen 6 pa uvaja možnost Komisije, da sprejme izvedbene akte za namen izvajanja členov 3 in 4. Členi 7–10 uvajajo omejitve glede uporabe in skladiščenja živega srebra, vključno z industrijsko dejavnostjo, novimi proizvodnimi postopki, obrtniškim kopanjem zlata in kopanjem zlata v majhnem obsegu in zobnim amalgamom. Členi 11–13 pa vsebujejo določbe o skladiščenju in odlaganju odpadkov z živim srebrom.

VI – Določitev ustrezne pravne podlage

Upoštevajoč, da je glavni cilj predloga popolna uskladitev zakonodaje Unije z Minamatsko konvencijo, je cilj same konvencije bistvenega pomena, ko gre za določitev, ali ima predlog sočasno dva cilja – varstvo okolja in trgovino, ter ali je eden od njiju zgolj stranski.

Glede na cilj in vsebino Minamatske konvencije, člen 1 določa, da je „cilj te konvencije [...] varovanje človekovega zdravja in okolja pred antropogenimi emisijami in izpusti živega srebra in živosrebrovih spojin.“ V zvezi s tem je v preambuli navedeno, da ukrepi, uvedeni za doseganje tega cilja, vključujejo ukrepe za nadzor dobave živega srebra in trgovanja z njim, vključno z omejitvami za določene posebne vire živega srebra, kot je primarni izkop, ter nadzor proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro, ter proizvodnih postopkov, v katerih se uporabljajo živo srebro ali živosrebrove spojine, pa tudi obrtniškega kopanja zlata in kopanja zlata v majhnem obsegu.[26]

Čeprav Minamatska konvencija določa omejitve glede izvoza in uvoza živega srebra, je v glavnem osredotočena na varovanje zdravja in okolja. To dokazuje tudi izbira člena 192(1) PDEU kot edine pravne podlage za predlog o sklepu Sveta Komisije o sklenitvi Minamatske konvencije o živem srebru.[27]

V skladu z mnenjem pravne službe:[28]

Ob upoštevanju, (a) da je cilj predloga izvajanje nekaterih obveznosti v skladu z Minamatsko konvencijo, (b) da je okoljski namen predloga jasen iz njegove preambule in (c), da je drug predlog sklepa Sveta o sklenitvi Minamatske konvencije, ki ga je predstavila Komisija, utemeljen na členu 192(1) PDEU, bi morala biti tudi predlagana uredba zaradi doslednosti a priori utemeljena na isti pravni podlagi.[29]

V zvezi s tem bi lahko trdili, da je kljub obstoju niza členov v predlogu, ki se nanašajo na omejitve v zvezi s trgovino, ter ob upoštevanju splošnega cilja predlagane uredbe pa tudi niza uvodnih izjav, ki jo postavljajo v okvir širše politike Unije za okolje – katere primer sta sedmi okoljski akcijski program in strategija Skupnosti za živo srebro – okoljska komponenta predloga jasno prepoznavna in prevladujoča. V mnenju pravne službe (poudarek dodan):[30]

Celo določbe, ki se nanašajo na izvoz in uvoz niso resnično usmerjene v spodbujanje, omogočanje ali urejanje trgovinske menjave, ali v opredeljevanje značilnosti materialov in izdelkov, ki bi jim omogočile prosto kroženje kot del trgovinske menjave s tretjimi državami. Nasprotno, prepovedi in omejitve so določene zaradi zagotavljanja varovanja okolja.[31] S tega zornega kota omejitve trgovanja jasno služijo okoljskemu namenu predloga. Skladno s tem se zdi okoljska komponenta prevladujoča in oblikuje težišče predloga.

VII - Sklep in priporočila

Glede na navedeno je kljub temu, da predlog Komisije vsebuje omejitve uvoza in izvoza, njegov glavni cilj varovanje okolja in zdravja človeka, zato je člen 192(1) PDEU edina utemeljena in ustrezna pravna podlaga zanj.

Na seji dne 26. septembra 2016 se je Odbor za pravne zadeve odločil, da soglasno, z 22 glasovi za [32], Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane priporoči, naj pravno podlago predlagane uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 spremeni in kot edino pravno podlago določi člen 192(1) PDEU.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda,

 • [1]  COM(2016) 39.
 • [2]  Minamatske konvencije nista podpisali Portugalska in Estonija.
 • [3]  Uredba (ES) št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra (UL L 304, 14.11.2008, str. 75).
 • [4]  Uredba (EU) 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).
 • [5]  Uredba (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o
  mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi
  Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).
 • [6]  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
 • [7]  Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (UL L 342, 22.12.2009, str. 59).
 • [8]  Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah
  in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L 266 z dne
  26.9.2006, str. 1).
 • [9]  Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, str. 88).
 • [10]  Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih
  emisijah (UL L 334 z dne 17.12.2010, str. 17).
 • [11]  Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24.7.2012, str. 1).
 • [12]  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
 • [13]  Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).
 • [14]  COM(2016) 39, str. 9.
 • [15]  Poročilo s plenarnega zasedanja A6-0227/2007, str. 38.
 • [16]  Glej zlasti mnenje Sodišča 2/00 z dne 6. decembra 2001 EU:C:2001:664; ter zadeve C-281/01 Komisija proti Svetu,
  EU:C:2002:761, C-94/03 Komisija proti Svetu, EU:C:2006:2; C-178/03, Komisija proti Parlamentu in Svetu EU:C:2006:4; in C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu EU:C:2009:518.
 • [17]  Zadeva C-178/03, Komisija proti Parlamentu in Svetu, EU:C:2006:4, točka 55.
 • [18]  Zadeva C-45/86 Komisija proti Svetu, (Splošni tarifni preferenciali) [1987], Recueil, str. 1439, točka 5; Zadeva C-411/06 Komisija proti Parlamentu in Svetu, [2009] Recueil, I-7585.
 • [19]  Zadeva C-269/97, Komisija proti Svetu [2000] Recueil, str. I -2257, točka 44;
 • [20]  Zadeva C-137/12, Komisija proti Svetu, EU:C:2013:675, odstavek 53; Zadeva C-490/10, Parlament proti Svetu, EU:C:2012:525, odstavek 45; Zadeva C-155/07 Parlament proti Svetu [2008] ZOdl. I-08103, odstavek 34;
 • [21]  Zadeva C-211/01, Komisija proti Svetu [2003] ECR, str. I -08913, odstavek 40; Zadeva C-178/03, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2006] (Recueil, str. I-107, odstavki 43–56);
 • [22]  Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid) [1991] Recueil, I-2867, odstavki  17–25; Zadeva C-268/94, Portugalska proti Svetu, Recueil, 1996, str. I-6177.
 • [23]  Minamatska konvencija o živem srebru, ki je bila sklenjena pod okriljem Programa Združenih narodov za okolje, http://www.mercuryconvention.org/.
 • [24]  UL L 354, 28.12.2013, str. 171.
 • [25]  COM(2010) 723.
 • [26]  Prav tam, str. 4.
 • [27]  COM(2016) 42, str. 4.
 • [28]  SJ-0393/16, str. 4.
 • [29]  Primerjaj podobno utemeljitev v zadevi C-411/06, Komisija proti Parlamentu in SvetuEU:C:2009:518, odstavek 66.
 • [30]  SJ-0393/16, str. 4–5.
 • [31]  Primerjaj zadevo C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu, EU:C:2009:518, odstavki 69–72.
 • [32]  Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Jean-Marie Cavada (v.d. predsednika, poročevalec), Mady Delvaux (podpredsednica), Axel Voss (podpredsednik), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008

Referenčni dokumenti

COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)

Datum predložitve EP

2.2.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

4.2.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

4.2.2016

ITRE

4.2.2016

JURI

4.2.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Oporekanje pravni podlagi

       Datum mnenja JURI

JURI

26.9.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

12.7.2016

 

 

 

Datum sprejetja

13.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

9

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Datum predložitve

20.10.2016