ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)

24.10.2016 - (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Victor Negrescu

Διαδικασία : 2016/2235(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0314/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0314/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1] (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3] (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2016), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0314/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία υπέβαλε την αίτηση EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 19 (Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου) και Τμήμα 20 (Παραγωγή χημικών και χημικών προϊόντων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία δεν υποδιαιρείται σε περιφέρειες NUTS - επίπεδο 2 και λαμβάνοντας υπόψη ότι 800 από τους 1 550 απολυθέντες εργαζόμενους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία υπέβαλε την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕTΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται σε κλάδο της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιμέτωπες με τις πρόσφατες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, τη γενική πτώση της θέσης της Ευρώπης στο διεθνές εμπόριο λιπασμάτων (προς όφελος των παραγωγών της Kίνας) και με τις περιφέρειες με χαμηλό κόστος φυσικού αερίου εκτός Ευρώπης, οι εταιρείες Eesti Energia AS, Nitrofert AS και Viru Keemia Grupp AS έκλεισαν εγκαταστάσεις ή μείωσαν την παραγωγή, με αποτέλεσμα τη συλλογική καταγγελία συμβάσεων εργασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία αποφάσισε να συνδυάσει τις απολύσεις σε μία περιφερειακή αίτηση, δεδομένου ότι οι απολύσεις έγιναν στον ίδιο τόπο, εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου και πλήττονταν απολυμένοι εργαζόμενοι με παρόμοιο υπόβαθρο·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Εσθονία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 131 358 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 1 885 597 EUR, για εξατομικευμένες υπηρεσίες που συνίστανται στην υποστήριξη σε τυπικές σπουδές, κάλυψη του κόστους τυπικών σπουδών, επιστροφή των εξόδων κατάρτισης σε εργοδότες, κατάρτιση στην αγορά εργασίας, εργασιακή εξάσκηση, παροχή συμβουλών για χρέη, παροχή ψυχολογικών συμβουλών, επιδόματα σπουδών σχετικά με συμμετοχή σε επίσημες σπουδές, υποτροφίες, επίδομα για μεταφορές και στέγαση για μαθήματα εσθονικής γλώσσας·

2.  χαιρετίζει την πρώτη στα χρονικά αίτηση που υποβάλλει η Εσθονία στο ΕΤΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΠ θα μπορούσε να αποτελέσει ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο για να βοηθήσει εργαζόμενους από χώρες με μικρές οικονομίες και πιο ευάλωτες οικονομίες στην Ένωση·

3.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης από τις εσθονικές αρχές, στις 6 Ιουλίου 2016, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 και την κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

4.  σημειώνει ότι η Ένωση απώλεσε σταδιακά την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στις πωλήσεις χημικών έναντι της Κίνας, η οποία αύξησε το μερίδιό της από 9% σε σχεδόν 35% στο ίδιο διάστημα· υπενθυμίζει ότι η παραγωγή ανόργανων λιπασμάτων είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος (οι τιμές του φυσικού αερίου ανέρχονται περίπου στο 80% του συνολικού κόστους παραγωγής)· σημειώνει ότι, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Εσθονίας μειώθηκαν κατά 25% κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2016, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος· σημειώνει ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση βιομηχανιών που εξαρτώνται από τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου·

5.  επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων στην τοπική και περιφερειακή οικονομία και την απασχόληση αναμένεται ότι θα είναι σημαντικός·

6.  χαιρετίζει την απόφαση της Εσθονίας να συνδυάσει δύο οικονομικούς τομείς σε μία περιφερειακή αίτηση, καθώς οι απολύσεις συνέβησαν στην ίδια περιοχή, δεδομένου ότι αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και θα καταστήσει δυνατή την οργάνωση κοινών μέτρων για απολυμένους εργαζόμενους των δύο τομέων·

7.  χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει διαμορφωθεί μια περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική, γεγονός το οποίο τονίζεται στο σχέδιο δράσης της Ida-Virumaa για την περίοδο 2015-2020[4], στο οποίο η εφοδιαστική και ο τουρισμός έχουν εντοπιστεί ως πιθανοί τομείς ανάπτυξης· σημειώνει ότι έχουν ξεκινήσει έργα υποδομής για την τόνωση της ανάπτυξης και για τη δημιουργία μιας βάσης για τη διαφοροποίηση της οικονομικής διάρθρωσης·

8.  σημειώνει τον σχετικά χαμηλό αριθμό των απολυμένων που αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα (800 από 1 550), κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από την επιθυμία τα μέτρα να έχουν ως στόχο τους πλέον ευάλωτους απολυμένους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας και το γεγονός ότι ορισμένοι εργαζόμενοι είχαν δηλώσει ότι δεν ήταν διαθέσιμοι να συμμετάσχουν στα μέτρα που προβλέφθηκαν από την Εσθονία· σημειώνει το σχετικά υψηλό ποσοστό πολιτών τρίτων χωρών (63,3%) μεταξύ των στοχευόμενων δικαιούχων·

9.  παρατηρεί ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν κάλυψη του κόστους τυπικών σπουδών, επιστροφή των εξόδων κατάρτισης σε εργοδότες, κατάρτιση στην αγορά εργασίας, εκπαίδευση στην εσθονική γλώσσα, εργασιακή εξάσκηση και παροχή συμβουλών· σημειώνει ότι η Εσθονία υπέβαλε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που είναι υποχρεωτικές για τις οικείες επιχειρήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων και ότι επιβεβαίωσε ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα υποκαταστήσει δράσεις αυτού του είδους·

10.  σημειώνει ότι η Εσθονία δηλώνει ακόμη ότι η συντονισμένη δέσμη μέτρων είναι συμβατή με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και έχει μεγάλες δυνατότητες για να διευκολύνει την πραγματοποίησή της, πράγμα που είναι σύμφωνο με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ·

11.  χαιρετίζει τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των εργοδοτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, η οποία διεξήχθη σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να καταρτισθεί η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  επισημαίνει ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ - προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, διαχείριση, ενημέρωση και δημοσιότητα, έλεγχος και υποβολή εκθέσεων - αντιπροσωπεύουν ένα μάλλον υψηλό ποσοστό του συνολικού κόστους (7,7%)·

13.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνο στις ανάγκες των απολυθέντων λόγω πλεονασμού εργαζομένων αλλά και στο τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον·

14.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος αποτελούν το 27,25% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, κάτω από το μέγιστο του 35% που ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ· παρατηρεί περαιτέρω ότι οι εν λόγω δράσεις προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

15.  παρατηρεί ότι το κόστος της τεχνικής βοήθειας αντιπροσωπεύει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό του συνολικού κόστους· θεωρεί ότι τούτο είναι δικαιολογημένο δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη αίτηση της Εσθονίας στο ΕΤΠ·

16.  επισημαίνει ότι η Εσθονία επιβεβαίωσε ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνει ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

17.  σημειώνει ότι οι δράσεις αυτές καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις προσδιορισμένες ανάγκες της στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης της Εσθονίας και είναι συμβατές με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (μετά από αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1], και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[2], και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στόχο έχει να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου[3].

(3)  Στις 11 Μαΐου 2016 η Εσθονία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στην Eesti Energia AS, Nitrofert AS και Viru Keemia Grupp AS στην Εσθονία. Η αίτηση συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η αίτηση της Εσθονίας θεωρείται αποδεκτή δεδομένου ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική και περιφερειακή οικονομία.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 1 131 358 EUR σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία.

(6)  Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 1 131 358 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της][4]*.

[Τόπος],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο          Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος          Ο Πρόεδρος

  • [1]   ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
  • [2]   ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
  • [3]   Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
  • [4] *   Να εισαχθεί η ημερομηνία από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[1] και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013[2], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3], προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. H αίτηση των Eesti Energia AS, Nitrofert AS και Viru Keemia Grupp AS και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Εσθονίας, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν στην Eesti Energia AS, Nitrofert AS και Viru Keemia Grupp AS που λειτουργεί στο πλαίσιο του κλάδου 19 της NACE αναθ. 2 (Παραγωγή χημικών και χημικών προϊόντων) στην κομητεία Ida-Virumaa (NUTS επίπεδο 2: EE00- Eesti[4])

Αυτή είναι η ένατη αίτηση που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2016 και η δεύτερη για τον τομέα της παραγωγής χημικών και χημικών προϊόντων, η πρώτη για τον τομέα παραγωγής οπτάνθρακα και διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 131 358 EUR από το ΕΤΠ για την Εσθονία. Η αίτηση αφορά 800 εργαζομένους οι οποίοι απολύθηκαν.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 11 Μαΐου 2016 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 25 Μαΐου 2016. Η Επιτροπή συμπέρανε, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζόμενους συνίστανται στα εξής δέκα είδη μέτρων:

•  Στήριξη για τυπικές σπουδές- πληρωμή των τυπικών σπουδών

•  Επιστροφή των δαπανών κατάρτισης για τους εργοδότες

•  Κατάρτιση στην αγορά εργασίας

•  Διδασκαλία της εσθονικής γλώσσας

•  Πρακτική άσκηση στην εργασία

•  Συμβουλευτική χρέους

•  Ψυχολογική υποστήριξη

•  Επίδομα σπουδών για τη συμμετοχή σε τυπικές σπουδές

•  Υποτροφία και επίδομα μετακίνησης και διαμονής για την εκμάθηση της εσθονικής γλώσσας

•  Επίδομα κινητικότητας

Κατά την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται εδώ αποτελούν ενεργητικά μέτρα αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι ενέργειες αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον, η προτεινόμενη δέσμη μέτρων ανταποκρίνεται στις ανάγκες που εντοπίστηκαν στη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης της Εσθονίας 2014-2020[5] καθώς και στο σχέδιο δράσης Ida-Virumaa 2015-2020[6]. Η Εσθονία δηλώνει ότι η συντονισμένη δέσμη μέτρων είναι συμβατή με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία και έχει μεγάλες δυνατότητες για να διευκολύνει την πραγματοποίησή της.

Οι εσθονικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

•  οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων θα τηρηθούν στο πλαίσιο της πρόσβασης στις προτεινόμενες δράσεις και της εφαρμογής τους,

•  οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις έχουν τηρηθεί,

•  οι απολύουσες επιχειρήσεις που έχουν συνεχίσει τις δραστηριότητές τους μετά τις απολύσεις έχουν συμμορφωθεί προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και έχουν μεριμνήσει τα δέοντα για τους εργαζομένους τους,

•  οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί κάθε διπλή χρηματοδότηση,

•  οι προτεινόμενες ενέργειες θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

•  η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συνάδει με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1 131 358 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο του προϋπολογισμού του ΕΤΠ (04 04 01).

Πρόκειται για την ένατη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2016.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων συμμετέχει στη διαδικασία, για να προσφέρει εποικοδομητική στήριξη και να συμβάλει στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

CF/jb

D(2016)43378

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2016/003 /EE/petroleum and chemicals

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την υπόθεση EGF/2016/003 EE/πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα και ενέκριναν την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στο ακόλουθο σκεπτικό:

A) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 1 550 εργαζομένους που απολύθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 19 (Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου) και κλάδος 20 (Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων):

B) λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αποδείξει τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Εσθονία υποστηρίζει ότι η χώρα είναι μια μικρή ανοικτή οικονομία με μεγάλη εξάρτηση από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, η οποία έχει πληγεί από τις πρόσφατες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και από τη γενική πτώση της θέσης της Ευρώπης στο διεθνές εμπόριο. λαμβάνοντας υπόψη ότι περιφέρειες εκτός Ευρώπης με χαμηλό κόστος φυσικού αερίου έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά την παραγωγή λιπασμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή χημικών προϊόντων έχει μειωθεί, ενώ της Κίνας, της υπόλοιπης Ασίας και των ΗΠΑ έχει αυξηθεί·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70,6% των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και το 29,4% γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 41,8% έχουν ηλικία μεταξύ 55 και 64 ετών και 47,5% μεταξύ 30 και 54 ετών·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη αίτηση στο ΕΤΠ από την Εσθονία.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Εσθονίας τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Εσθονία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 131 358 EUR δυνάμει αυτού του κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους, το οποίο ανέρχεται σε 1 885 597 EUR·

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης από τις εσθονικές αρχές, στις 6 Ιουλίου 2016, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 και την κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. υπογραμμίζει ότι η περιφέρεια της Ida-Veruna αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της δημογραφίας της, δεδομένου ότι είναι σχετικά απομακρυσμένη, ότι έχει υψηλό ποσοστό ρωσόφωνων κατοίκων που ζουν σε αστικούς οικισμούς γύρω από μία ή δύο μονάδες παραγωγής, όπου το ποσοστό ανεργίας είναι αισθητά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο·

4. χαιρετίζει την απόφαση της Εσθονίας να προσφέρει μέτρα κατάρτισης που αποβλέπουν στο να καταστούν οι απολυμένοι εργάτες έτοιμοι προς απασχόληση σε τομείς οι οποίοι σύμφωνα με τη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης παρουσιάζουν αναπτυξιακό δυναμικό (εφοδιαστική, τουρισμός, παραγωγή ξυλείας, μετάλλων και οικοδομικών υλικών)·

5. παρατηρεί ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν κάλυψη του κόστους τυπικών σπουδών, επιστροφή των εξόδων κατάρτισης σε εργοδότες, κατάρτιση στην αγορά εργασίας, εκπαίδευση στην εσθονική γλώσσα, εργασιακή εξάσκηση και παροχή συμβουλών·

6. χαιρετίζει τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των εργοδοτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, η οποία διεξήχθη σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να καταρτισθεί η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών·

7. σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα ανέλθουν στο 27,25% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, κάτω από το μέγιστο του 35% που ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ· και ότι οι εν λόγω δράσεις προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

8. παρατηρεί ότι το κόστος της τεχνικής βοήθειας αντιπροσωπεύει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό του συνολικού κόστους· θεωρεί ότι τούτο είναι δικαιολογημένο δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη αίτηση της Εσθονίας στο ΕΤΠ·

9. χαιρετίζει την απόφαση της Εσθονίας να συνδυάσει δύο οικονομικούς τομείς σε μία περιφερειακή αίτηση, καθώς οι απολύσεις συνέβησαν στον ίδιο τόπο, δεδομένου ότι αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και θα καταστήσει δυνατή την οργάνωση κοινών μέτρων για απολυμένους εργαζόμενους των δύο τομέων·

10. σημειώνει ότι οι εσθονικές αρχές έχουν προσφέρει διαβεβαίωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι είναι συμπληρωματικές προς δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση εκ μέρους της Εσθονίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει τα μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· χαιρετίζει τη δήλωση της Εσθονίας ότι η συντονισμένη δέσμη παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό ως προς τη διευκόλυνση μιας τέτοιας στροφής.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Thomas HÄNDEL

Πρόεδρος της επιτροπής EMPL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει υποβληθεί για γνωμοδότηση πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Εξ όσων γνωρίζω, η έκθεση για την πρόταση αυτή πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στις 24 Οκτωβρίου 2016.

-  Το έγγραφο COM(2016)0622 προτείνει μια συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1.131.358 ευρώ για 1.550 εργαζομένους που απολύθηκαν στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 19 (Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου) και κλάδος 20 (Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων), στην Εσθονία.

Οι ισχύουσες διατάξεις για τις χρηματοδοτήσεις από το EGF έχουν θεσπιστεί στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αυτής δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière