MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Viron hakemus – EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit)

24.10.2016 - (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Victor Negrescu

Menettely : 2016/2235(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0314/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0314/2016
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Viron hakemus – EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[2] ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0314/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Viro jätti hakemuksen EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoihin 19 (Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus) ja 20 (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla oli vähennetty työntekijöitä, että Viroa ei ole jaettu NUTS 2 -tason alueisiin ja että EGR-asetuksen mukaiseen tukeen oikeutetuista 1 550 vähennetystä työntekijästä 800:n odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin;

E.  ottaa huomioon, että hakemus toimitettiin EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan toimintakriteerien nojalla ja että nämä kriteerit poikkeavat 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyistä kriteereistä, joissa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä toimialalla ja sijaitsevat NUTS 2 ‑tason yhdellä alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella jäsenvaltiossa;

F.  ottaa huomioon, että Eesti Energia AS, Nitrofert AS ja Viru Keemia Grupp AS ovat sulkeneet tuotantolaitoksia tai vähentäneet tuotantoa maailmanlaajuisten öljymarkkinoiden viimeaikaisten häiriöiden ja Euroopan ulkopuolisten halvan kaasun alueiden vuoksi sekä siksi, että Euroopan asema lannoitteiden kansainvälisessä kaupassa on yleisesti heikentynyt (ja Kiinan tuottajien parantunut), ja toteaa tämän johtaneen työsopimusten joukkopäättämiseen;

G.  ottaa huomioon, että Viro päätti yhdistää työntekijävähennykset yhteen alueelliseen hakemukseen, sillä vähennykset tapahtuivat samassa paikassa ja samaan aikaan ja ne koskivat taustoiltaan hyvin samanlaisia työttömiksi jääneitä työntekijöitä;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Viro on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 131 358 euroa eli 60 prosenttia 1 885 597 euron kokonaiskustannuksista; toteaa, että kokonaiskustannukset aiheutuvat yksilöllisistä palveluista, jotka koostuvat tuesta muodollisia opintoja varten, koulutuskustannusten maksamisesta, koulutuskustannusten korvaamisesta työnantajille, työmarkkinakoulutuksesta, työharjoittelusta, velkaneuvonnasta, psykologisesta neuvonnasta, muodollisiin opintoihin liittyvästä opintotuesta sekä apurahoista, matka‑avustuksista ja asumistuista viron kielen opiskelua varten;

2.  suhtautuu myönteisesti ensimmäiseen Viron jättämään EGR-hakemukseen; katsoo, että EGR voi olla erityisen käyttökelpoinen keino auttaa niiden maiden työntekijöitä, joiden taloudet ovat pieniä, sekä muita haavoittuvampien unionin talouksien työntekijöitä;

3.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun Viron viranomaiset jättivät asianmukaisesti täytetyn hakemuksen 6. heinäkuuta 2016, ja päättyi siihen, että komissio sai arvionsa rahoitustuen myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 28. syyskuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

4.  panee merkille, että unioni on menettänyt kärkisijansa kemikaalien maailmankaupassa asteittain Kiinalle, joka on lisännyt osuuttaan 9 prosentista lähes 35 prosenttiin samana aikana; muistuttaa, että kivennäislannoitteiden tuotanto on erittäin energiavaltaista (kaasun hinnat muodostavat 80 prosenttia kokonaistuotantokustannuksista); panee merkille, että öljyn hintojen laskun takia Viron kivennäispolttoaineiden vienti väheni vuoden 2016 kahden ensimmäisen kuukauden aikana 25 prosenttia edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna; panee merkille, että öljyn ja kaasun hinnoista riippuvainen teollisuus on Virossa runsasta;

5.  huomauttaa, että työntekijävähennysten vaikutuksen paikalliseen ja alueelliseen talouteen ja työllisyyteen odotetaan olevan merkittävä;

6.  on tyytyväinen Viron päätökseen yhdistää samaan alueelliseen hakemukseen kaksi talouden toimialaa siksi, että työntekijävähennykset toteutettiin samalla alueella, sillä tänä vähentää hallinnollista rasitusta ja molempien alojen työttömiksi jääneille työntekijöille voidaan järjestää yhteisiä toimenpiteitä;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että Itä-Virumaan toimintasuunnitelmassa vuosiksi 2015–2020[4] esitetään alueellinen kehitysstrategia, jossa mahdollisiksi kasvualoiksi on määritetty logistiikka ja matkailu; panee merkille, että on käynnistetty infrastruktuurihankkeita, joilla on tarkoitus vauhdittaa kasvua ja luoda perustaa talouden rakenteen monipuolistamiselle;

8.  panee merkille kohteena olevien edunsaajien suhteellisen pienen määrän (800 1 500 työntekijästä), joka voidaan selittää halulla suunnata toimenpiteet niihin työntekijöihin, jotka ovat erityisen heikossa asemassa työmarkkinoilla, sekä sillä, että jotkut työntekijät ovat ilmoittaneet, etteivät he voi osallistua Viron suunnittelemiin toimenpiteisiin; panee merkille, että suhteellisen suuri osa kohteena olevista edunsaajista (63,3 prosenttia) on muita kuin unionin kansalaisia;

9.  toteaa, että EGR:stä yhteisrahoitetut yksilölliset palvelut vähennetyille työntekijöille koostuvat muun muassa muodollisten opintojen kustannusten maksamisesta, koulutuskustannusten korvaamisesta työnantajille, työmarkkinakoulutuksesta, viron kielen opetuksesta, työharjoittelusta ja neuvonnasta; panee merkille, että Viro on toimittanut vaaditut tiedot toimista, jotka ovat asianomaiselle yritykselle pakollisia kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla, ja vahvistanut, ettei EGR:n rahoitustuella korvata tällaisia toimia;

10.  panee merkille, että lisäksi Viro ilmoittaa EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti, että koordinoitu toimenpidepaketti on yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa ja että sillä on suuret mahdollisuudet edistää tätä;

11.  pitää myönteisenä sidosryhmien, kuten ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen, yritysten ja julkisten työnvälityspalvelujen, kuulemisia, jotka järjestettiin kansallisella ja alueellisella tasolla yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laatimiseksi;

12.  panee merkille, että EGR-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaiset toimet – valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta-, valvonta- ja raportointitoimet – muodostavat verrattain suuren osan kokonaiskustannuksista (7,7 prosenttia);

13.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä vähennettyjen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

14.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus yksilöllisten toimien koko paketista on 27,25 prosenttia eli alle EGR-asetuksessa säädetyn 35 prosentin enimmäisrajan; toteaa myös, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

15.  panee merkille, että teknisestä avusta aiheutuvien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on suhteellisen suuri; pitää tätä perusteltuna, kun otetaan huomioon, että kyse on Viron ensimmäisestä EGR-hakemuksesta;

16.  toteaa Viron vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

17.  toteaa, että nämä toimet vastaavat Viron alueellisessa kehitysstrategiassa määritettyjä tarpeita ja ovat yhteensopivia resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

18.  pyytää komissiota varmistamaan EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Viron hakemuksen johdosta – EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[2] ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä palaamaan työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[3] 12 artiklassa säädetään.

(3)  Viro toimitti 11 päivänä toukokuuta 2016 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönotosta niiden työntekijävähennysten vuoksi, jotka toteutettiin yrityksissä Eesti Energia AS, Nitrofert AS ja Viru Keemia Grupp AS Virossa. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti Viron hakemus voidaan kelpuuttaa, koska työntekijävähennyksillä on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen ja alueelliseen talouteen.

(5)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 131 358 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Viron hakemuksen perusteella.

(6)  Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 1 131 358 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2016 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä]*.

[4]Tehty […ssa/ssä]

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

  • [1]   EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]   EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]   Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
  • [4] *   Parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.

PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[1] 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013[2] 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varauksena.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Yrityksiä Eesti Energia AS, Nitrofert AS ja Viru Keemia Grupp AS koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 28. syyskuuta 2016 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Viron hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoihin 19 (Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus) ja 20 (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla Itä-Virumaan maakunnassa (NUTS 2 -taso: EE00- Viro[4]) toimivien yritysten Eesti Energia AS, Nitrofert AS ja Viru Keemia Grupp AS vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Tämä on yhdeksäs vuoden 2016 talousarvion yhteydessä käsiteltävä sekä toinen kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksen toimialaa ja ensimmäinen koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistuksen toimialaa koskeva hakemus, ja se koskee yhteensä 1 131 358 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Viron hyväksi. Se koskee 800:aa vähennettyä työntekijää.

Hakemus lähetettiin komissiolle 11. toukokuuta 2016, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 25. toukokuuta 2016 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät.

Irtisanotuille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat kymmenestä erilaisesta toimenpiteestä:

•    tuki muodollisia opintoja varten – koulutuskustannusten maksaminen

•    koulutuskustannusten korvaaminen työnantajille

•    työmarkkinakoulutus

•    viron kielen opetus

•    työharjoittelu

•    velkaneuvonta

•    psykologinen neuvonta

•    muodollisiin opintoihin liittyvä opintotuki

•    apuraha, matka-avustus ja asumistuki viron kielen opiskelua varten

•    liikkuvuusavustus

Komission mukaan edellä kuvatut toimenpiteet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä. Ehdotettu toimenpidepaketti myös vastaa Viron alueellisessa kehitysstrategiassa 2014–2020[5] sekä Itä-Virumaan toimintasuunnitelmassa vuosiksi 2015–2020[6] määritettyjä tarpeita. Lisäksi Viro ilmoittaa, että koordinoitu toimenpidepaketti on yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa ja että sillä on suuret mahdollisuudet edistää tätä.

Viron viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

•  Suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

•  Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu.

•  Työntekijöitä vähentäneet yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa irtisanomisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti.

•  Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään.

•  Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastoista rahoitettavia toimia.

•  EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittänyt budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön 1 131 358 euron kokonaismäärästä, joka siirretään EGR:n varauksesta (40 02 43) EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä yhdeksäs budjettivallan käyttäjälle vuonna 2016 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

CF/jb

D(2016)43378

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit

Hyvä puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2016/003 EE/öljy ja kemikaalit perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309//2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 2 kohtaan ja koskee 1 550:tä työntekijää, jotka jäivät työttömiksi NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoihin 19 (Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus) ja 20 (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus) luokitelluilla toimialoilla toimivista kolmesta yrityksestä.

B)  Työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välisen yhteyden osoittamiseksi Viro toteaa, että maa on pieni ja avoin talous, jonka riippuvuus tavaroiden ja palvelujen viennistä on suuri, ja se on kärsinyt maailmanlaajuisten öljymarkkinoiden viimeaikaisista häiriöistä ja Euroopan yleisesti heikentyneestä asemasta kansainvälisessä kaupassa. Euroopan ulkopuolisilla halvan kaasun alueilla on kilpailuetu lannoitteiden tuotannossa. Unionin osuus maailman kemikaalituotannosta on laskenut, samalla kun Kiina, muut Aasian maat ja Yhdysvallat ovat kasvattaneet markkinaosuuksiaan.

C)  Toimenpiteen kohteena olevista työntekijöistä 70,6 prosenttia on miehiä ja 29,4 prosenttia naisia. Heistä 41,8 prosenttia on 55–64-vuotiaita ja 47,5 prosenttia on 30–54-vuotiaita.

D)  Kyseessä on ensimmäinen Viron tekemä hakemus.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Viron hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja sen vuoksi Viro on oikeutettu saamaan tämän asetuksen mukaista rahoitustukea 1 131 358 euroa eli 60 prosenttia 1 885 597 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että komissio noudatti 12 viikon määräaikaa, joka alkoi siitä, kun Viron viranomaiset jättivät asianmukaisesti täytetyn hakemuksen 6. heinäkuuta 2016, ja päättyi siihen, että komissio sai arvionsa rahoitustuen myöntämisedellytysten noudattamisesta valmiiksi 28. syyskuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  korostaa, että sijaintinsa ja väestönkehityksensä johdosta Itä-Virumaan alueeseen kohdistuu suuria haasteita, sillä alue on suhteellisen syrjäinen, sen väestöstä suuri osa puhuu äidinkielenään venäjää ja asuu yhden tai kahden tuotantolaitoksen ympärille muodostuneissa taajamissa ja sen työttömyysaste on merkittävästi kansallista keskiarvoa korkeampi;

4.  suhtautuu myönteisesti Viron päätökseen tarjota koulutustoimia, joiden tarkoituksena on valmistaa työttömäksi jääneitä työntekijöitä ottamaan vastaan työtä aloilta, joiden katsotaan alueellisessa kehitysstrategiassa tarjoavan kasvumahdollisuuksia (logistiikka, matkailu, puutavaran, metallien ja rakennusmateriaalien tuotanto);

5.  toteaa, että EGR:stä osarahoitetut yksilölliset palvelut vähennetyille työntekijöille koostuvat muun muassa muodollisten opintojen kustannusten maksamisesta, koulutuskustannusten korvaamisesta työnantajille, työmarkkinakoulutuksesta, viron kielen opetuksesta, työharjoittelusta ja neuvonnasta;

6.  pitää myönteisenä sidosryhmien, kuten ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen, yritysten ja julkisten työnvälityspalvelujen, kuulemisia, jotka järjestettiin kansallisella ja alueellisella tasolla yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laatimiseksi;

7.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus yksilöllisten toimien koko paketista on 27,25 prosenttia eli alle asetuksessa säädetyn 35 prosentin enimmäisrajan; toteaa myös, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

8.  panee merkille, että teknisestä avusta aiheutuvien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on suhteellisen suuri; pitää tätä perusteltuna, kun otetaan huomioon, että kyse on Viron ensimmäisestä EGR-hakemuksesta;

9.  on tyytyväinen Viron päätökseen yhdistää samaan alueelliseen hakemukseen kaksi talouden toimialaa, sillä työntekijävähennykset toteutettiin samalla alueella, ja katsoo, että näin vähennetään hallinnollista rasitusta ja voidaan järjestää yhteisiä toimenpiteitä molempien alojen vähennettyjä työntekijöitä varten;

10.  toteaa Viron viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

11.  pitää myönteisenä Viron antamaa vakuutusta, ettei EGR-rahoitustuella korvata toimia, jotka asianomaisen yrityksen on toteutettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten perusteella;

12.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; pitää myönteisenä Viron ilmoitusta, että koordinoidulla paketilla on hyvät mahdollisuudet edistää tällaista siirtymää.

Ystävällisin terveisin

Thomas HÄNDEL

EMPL puheenjohtaja

LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Hyvä Jean Arthuis

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 24. lokakuuta 2016.

–   Ehdotuksessa (COM(2016)0622) ehdotetaan 1 131 358 euron suuruisen EGR‑rahoitustuen myöntämistä Virossa NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoihin 19 (Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus) ja 20 (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus) luokitelluilla toimialoilla työttömäksi jäänyttä 1 550:tä työntekijää varten.

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt vahvistetaan Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Ystävällisin terveisin

Iskra MIHAYLOVA

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

7

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière