JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelme)

24.10.2016 - (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Victor Negrescu

Eljárás : 2016/2235(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0314/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0314/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelme)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1],

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[3] és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0314/2016),

A.  mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 19. ágazatban (Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás), valamint 20. ágazatban (Vegyi anyag, termék gyártása) történt elbocsátásokat követően; mivel Észtország nincs NUTS II szintű régiókra osztva, és mivel az intézkedésekben az EGAA-hozzájárulásra jogosult 1 550 elbocsátott munkavállaló közül várhatóan 800 vesz részt;

E.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett beavatkozási kritérium alapján került benyújtásra, eltérve a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjától, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam ugyanazon NUTS II szintű régiójában vagy két egymással határos NUTS II szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalatoktól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

F.  mivel az olaj világpiacának legutóbbi zavarai, Európa (kínai termelőkkel szembeni) egyre gyengülő pozíciója a nemzetközi műtrágya-kereskedelemben, valamint az Európán kívüli alacsony költségű gázrégiók olyan kihívásokat jelentettek, amelyek következtében az Eesti Energia AS, a Nitrofert AS és a Viru Keemia Grupp AS üzemeket zárt be vagy csökkentette a termelést, és ennek eredményeképpen csoportos létszámcsökkentésekre került sor;

G.  mivel Észtország úgy döntött, hogy az elbocsátásokat közös regionális kérelemben egyesíti arra tekintettel, hogy azok azonos helyen, azonos időszakban történtek, és igen hasonló hátterű munkavállalókat érintettek;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Észtország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 131 358 EUR pénzügyi hozzájárulásra, ami az 1 885 597 EUR-t kitevő összes kiadás 60 %-a, és amely az alábbi személyre szabott szolgáltatásokra szolgál: iskolarendszerű tanulmányok támogatása keretében a képzési költségek finanszírozása, szakképzési költségek megtérítése a munkáltatók részére, munkaerőpiaci szakképzés, szakmai gyakorlat, adósságrendezési tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, tanulmányi ösztöndíj az iskolarendszerű tanulmányok folytatásához, ösztöndíj, közlekedési és lakhatási támogatás észt nyelvi képzéshez;

2.  üdvözli az Észtország által benyújtott első EGAA-kérelmet; úgy véli, hogy az EGAA különösen értékes eszközként szolgálhat a kisebb és a sérülékenyebb gazdaságokkal rendelkező uniós országok munkavállalóinak támogatására;

3.  megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta a kitöltött kérelem észt hatóságok általi 2016. július 6-i benyújtásától számított 12 hetes határidőt, mielőtt 2016. szeptember 28-án lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megítélésére vonatkozó feltételeknek, majd erről ugyanezen a napon értesítette a Parlamentet;

4.  megállapítja, hogy az Unió a világ vegyianyag-értékesítésében fokozatosan elvesztette vezető pozícióját Kínával szemben, amely ugyanezen időszak alatt 9 %-ról közel 35 %-ra növelte részesedését; emlékeztet rá, hogy az ásványi trágya előállítása igen energiaigényes (a gázárak a teljes előállítási költségek mintegy 80%-át teszik ki); megállapítja, hogy a csökkenő olajárak miatt az ásványi tüzelőanyagok észtországi exportja 2016 első két hónapjában 25%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest; megjegyzi, hogy Észtországban sok olyan iparág koncentrálódik, amely függ az olaj- és gázáraktól;

5.  rámutat, hogy az elbocsátások várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a helyi és regionális gazdaságra és foglalkoztatásra;

6.  üdvözli, hogy Észtország két gazdasági ágazat egy regionális kérelemben való összevonása mellett döntött – minthogy az elbocsátásokra ugyanabban a régióban került sor –, mivel ez csökkenti az adminisztratív terhet, és lehetővé teszi közös intézkedések szervezését a két ágazatban elbocsátott munkavállalók számára;

7.  üdvözli a regionális fejlesztési stratégia elkészítését, amelyet vázlatosan Ida-Virumaa 2015–2020-as időszakra szóló cselekvési terve[4] tartalmaz, és amely növekedési potenciált rejtő ágazatként a logisztikát és a turizmust jelölte meg; nyugtázza, hogy infrastrukturális projektek indultak a növekedés elősegítésére, valamint a gazdaságszerkezet diverzifikálásának megalapozására;

8.  tudomásul veszi az intézkedésekben várhatóan részt vevő megcélzott kedvezményezettek viszonylag kis számára (1 550-ből 800) adott magyarázatot, mely szerint a munkaerőpiaci szempontból különösen sérülékenynek tekinthető elbocsátottakat kívánják megcélozni, és egyes munkavállalók úgy nyilatkoztak, hogy az intézkedésekben nem tudnak részt venni; tudomásul veszi, hogy a megcélzott kedvezményezettek között viszonylag nagy a nem uniós polgárok aránya (63,3%);

9.  megállapítja, hogy az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott, az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott intézkedések között szerepel többek között az iskolarendszerű tanulmányok támogatása keretében a képzési költségek finanszírozása, szakképzési költségek megtérítése a munkáltatók részére, munkaerőpiaci képzés, észt nyelvi képzés, szakmai gyakorlat és tanácsadás; nyugtázza, hogy Észtország megadta a szükséges információkat a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében az érintett vállalatra nézve kötelező intézkedésekről, és megerősítette, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti ezeket az intézkedéseket;

10.  nyugtázza, hogy Észtország kijelenti továbbá, hogy az összehangolt intézkedéscsomag összeegyeztethető az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaságra való átállással, és nagy potenciállal rendelkezik annak elősegítésére, összhangban az EGAA-rendelet 7. cikkével;

11.  üdvözli a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának összeállítása érdekében az érintettekkel, így többek között a szakszervezetekkel, a munkáltatói szervezetekkel, a vállalatokkal és a foglalkoztatási szolgálatokkal nemzeti és regionális szinten folytatott konzultációkat;

12.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkének (4) bekezdése szerinti intézkedések – az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint az ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységek – az összes költség egészen nagy hányadát (7,7%-át) teszik ki;

13.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

14.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének 27,25%-át teszik ki, ami nem éri el a rendeletben meghatározott 35%-os felső korlátot; megjegyzi továbbá, hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

15.  megjegyzi, hogy a technikai segítségnyújtási költségek a teljes költségek viszonylag nagy százalékát teszik ki; úgy véli, hogy ez indokolt, mivel ez Észtország első EGAA-kérelme;

16.  tudomásul veszi, hogy Észtország megerősítette, hogy a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósít támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának és annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között, az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését;

17.  nyugtázza, hogy ezen intézkedések az észtországi regionális fejlesztési stratégiában meghatározott igényeknek megfelelően kerültek kidolgozásra, és illeszkednek az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozduláshoz;

18.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az EGAA-ügyekkel kapcsolatos dokumentumokhoz;

19.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[2] és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást és segítséget nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet[3] 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) nem haladhatja meg a 150 millió EUR összeget.

(3)  Észtország az Eesti Energia AS, a Nitrofert AS és a Viru Keemia Grupp AS vállaltoknál történt észtországi elbocsátásokra tekintettel 2016. május 11-én kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevétele iránt. E kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban további információkkal egészítették ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében Észtország kérelme elfogadható, mivel az elbocsátások súlyos hatással vannak a foglalkoztatásra és a helyi és regionális gazdaságra.

(5)  Az EGAA-t tehát az Észtország által benyújtott kérelem alapján igénybe kell venni 1 131 358 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(6)  Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében ezt a határozatot elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 131 358 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás dátuma]* -tól/-től kell alkalmazni.

[4]Kelt […],

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

  • [1]   HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
  • [2]   HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [3]   A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.)
  • [4] *  A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a HL-ben való kihirdetése előtt.

INDOKOLÁS

I. Háttér-információk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2011/EU, Euratom rendelet[1] 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet[2] 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás[3] 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. Az Eesti Energia AS, a Nitrofert AS és a Viru Keemia Grupp AS kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2016. szeptember 28-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Észtország javára történő igénybevételéről, hogy támogassa az Ida-Virumaa megyében (NUTS II szint: EE00- Eesti[4]) a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 20. ágazatban (Vegyi anyag, termék gyártása) működő Eesti Energia AS, Nitrofert AS és Viru Keemia Grupp AS vállalatoknál elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2016. évi költségvetés keretében vizsgálandó kilencedik kérelem, amely egyben a vegyi anyagok és termékek gyártására vonatkozó második, és a kokszgyártásra és kőolaj-feldolgozásra vonatkozó első kérelem, és az EGAA-ból összesen 1 131 358 EUR igénybevételére irányul Észtország javára. A kérelem 800 elbocsátott munkavállalóra vonatkozik.

A kérelmet 2016. május 11-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2016. május 25-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételei.

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások a következő tíz intézkedést foglalják magukban:

•  Iskolarendszerű tanulmányok támogatása – képzési költségek finanszírozása

•  Szakképzési költségek megtérítése a munkáltatók részére

•  Munkaerőpiaci szakképzés

•  Észt nyelvi képzés

•  Szakmai gyakorlat

•  Adósságrendezési tanácsadás

•  Pszichológiai tanácsadás

•  Tanulmányi ösztöndíj az iskolarendszerű tanulmányok folytatásához

•  Ösztöndíj, közlekedési és lakhatási ellátás észt nyelvi képzéshez

•  Mobilitási juttatás

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek. E tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket. A javasolt intézkedéscsomag megfelel az Észtország 2014–2020-as regionális fejlesztési stratégiájában[5], valamint az Ida-Virumaa cselekvési tervében[6] meghatározott igényeknek. Észtország kijelenti továbbá, hogy az összehangolt intézkedéscsomag összeegyeztethető az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaságra való átállással, és nagy potenciállal rendelkezik annak elősegítésére.

Az észt hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

•  a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

•  a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

•  az elbocsátó vállalkozások, amelyek a leépítések után folytatták tevékenységeiket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően jártak el,

•  a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

•  a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket,

•  az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 131 358 EUR összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2016-ban ez az alap igénybevételére irányuló kilencedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

CF/jb

D(2016)43378

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az „EGF/2016/003 EE/kőolaj és vegyipari termékek” referenciaszámú kérelem nyomán történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGAA) foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2016/003 EE/kőolaj és vegyipari termékek referenciaszámú ügyben, és az alábbi véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A) mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikkének (2) bekezdésén alapul és 1550 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 19. ágazatban (Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás), valamint 20. ágazatban (Vegyi anyag, termék gyártása) működő három vállalattól bocsátottak el;

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Észtország azzal érvel, hogy gazdasága kicsi, nyitott gazdaság, amely nagymértékben támaszkodik olyan áruk és szolgáltatások exportjára, amelyeket sújtottak az olaj világpiacának legutóbbi zavarai, valamint Európa általánosságban gyengülő nemzetközi kereskedelmi pozíciója; mivel azok az Európán kívüli régiók, amelyek alacsony költséggel jutnak gázhoz, versenyelőnnyel rendelkeznek a műtrágyák előállítása terén; mivel a világ vegyianyag-gyártása terén az Unió részesedése csökkent, míg Kína, Ázsia többi része és az Egyesült Államok növelték részarányukat;

C) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 70,6%-a férfi és 29,4%-a nő; mivel 41,8%-uk 55 és 64, 47,5%-uk pedig 30 és 54 év közötti;

D) mivel Észtországnak ez az első EGAA-kérelme;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az észt kérelemre vonatkozó állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Észtország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 131 358 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely az 1 885 597 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2. megállapítja, hogy a Bizottság tiszteletben tartotta az észt hatóságok által kitöltött kérelem 2016. július 6-i kézhezvételétől számított 12 hetes határidőt, és 2016. szeptember 28-án lezárta annak értékelését, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek-e a pénzügyi hozzájárulás megítélésére vonatkozó feltételeknek, majd erről ugyanezen a napon értesítette a Parlamentet;

3. hangsúlyozza, hogy Ida Veruna régió jelentős kihívásokkal néz szembe az elhelyezkedése és demográfiai adottságai miatt, mivel viszonylag távoli régió, nagyarányú oroszajkú lakossággal rendelkezik, akik az egy-két gyár köré szerveződött városokban élnek, és a nemzeti átlagnál jóval magasabb munkanélküliségi arány jellemzi;

4. üdvözli Észtország arra vonatkozó határozatát, hogy olyan képzési intézkedéseket szándékoznak biztosítani, amelyek célja az elbocsátott munkavállalók felkészítése az olyan ágazatokban történő munkavállalásra, amelyeket a regionális fejlesztési stratégia növekedési potenciállal rendelkező ágazatokként azonosított (logisztika, idegenforgalom, fa-, fém- és építőanyag-termelés);

5. megállapítja, hogy az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott, az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott intézkedések között szerepel többek között az iskolarendszerű tanulmányok támogatása keretében a képzési költségek finanszírozása, szakképzési költségek megtérítése a munkáltatók részére, munkaerőpiaci képzés, észt nyelvi képzés, szakmai gyakorlat és tanácsadás;

6. üdvözli a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának összeállítása érdekében az érintettekkel, így többek között a szakszervezetekkel, a munkáltatói szervezetekkel, a vállalatokkal és a foglalkoztatási szolgálatokkal nemzeti és regionális szinten folytatott konzultációkat;

7. megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének 27,25%-át teszik ki, ami nem éri el a rendeletben meghatározott 35%-os felső korlátot; és hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

8. megjegyzi, hogy a technikai segítségnyújtási költségek a teljes költségek viszonylag nagy százalékát teszik ki; úgy véli, hogy ez indokolt, mivel ez Észtország első EGAA-kérelme;

9. üdvözli, hogy Észtország két gazdasági ágazat egy regionális kérelemben való összevonása mellett döntött – minthogy az elbocsátásokra ugyanabban a régióban került sor –, mivel ez csökkenti az adminisztratív terhet, és lehetővé teszi közös intézkedések szervezését a két ágazatban elbocsátott munkavállalók számára;

10. tudomásul veszi, hogy az észt hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

11. üdvözli, hogy az észt hatóságok megerősítették, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

12.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással; üdvözli Észtország arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az összehangolt intézkedéscsomag nagy potenciállal rendelkezik az ilyen elmozdulás elősegítésére.

Tisztelettel:

Thomas HÄNDEL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke

MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jean ARTHUIS

Elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2016. október 24-én kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban:

-  A COM(2016)0622 javaslat 1 131 358 EUR EGAA-hozzájárulást irányoz elő annak az 1550 munkavállalónak, akiket Észtországban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 19. ágazatban (Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás), valamint 20. ágazatban (Vegyi anyag és termék gyártása) bocsátottak el.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

24.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

7

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière