Procedure : 2016/2235(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0314/2016

Ingediende teksten :

A8-0314/2016

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0413

VERSLAG     
PDF 410kWORD 54k
24.10.2016
PE 592.064v02-00 A8-0314/2016

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Estland – EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Victor Negrescu

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 TOELICHTING
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Estland – EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 12,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3), en met name punt 13,

–  gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het IIA van 2 december 2013,

–  gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0314/2016),

A.  overwegende dat de Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of de wereldwijde financiële en economische crisis ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt;

B.  overwegende dat financiële steun van de Unie aan ontslagen werknemers flexibel moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is goedgekeurd tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met inachtneming van het IIA van 2 december 2013 met betrekking tot het nemen van besluiten om gebruik te maken van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG);

C.  overwegende dat de vaststelling van de nieuwe EFG-verordening vorm geeft aan de overeenkomst tussen het Parlement en de Raad om het criterium "crisisafwijking" opnieuw in te voeren, de financiële bijdrage van de Unie te verhogen tot 60 % van de totale geraamde kosten van de voorgestelde maatregelen, de efficiëntie voor de behandeling van EFG-aanvragen in de Commissie en door het Parlement en de Raad te verhogen door de termijn voor beoordeling en goedkeuring te verkorten, de subsidiabele maatregelen en begunstigden uit te breiden door zelfstandigen en jongeren toe te voegen en stimuleringsmaatregelen voor de oprichting van een eigen bedrijf te financieren;

D.  overwegende dat Estland aanvraag EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten heeft ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van ontslagen in de economische sectoren die zijn ingedeeld in de NACE Rev. 2-afdelingen 19 (Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten) en 20 (Vervaardiging van chemische producten); overwegende dat Estland niet in NUTS-regio's van niveau 2 is opgedeeld en overwegende dat naar verwachting 800 van de 1550 ontslagen werknemers die voor de EFG-bijdrage in aanmerking komen aan de maatregelen zullen deelnemen;

E.  overwegende dat de aanvraag was ingediend in het kader van de criteria voor steunverlening van artikel 4, lid 2, van de EFG-verordening, in afwijking van de criteria van artikel 4, lid 1, onder b), dat bepaalt dat binnen een referentieperiode van negen maanden ten minste 500 werknemers gedwongen moeten zijn ontslagen in ondernemingen die actief zijn in dezelfde NACE Rev. 2-afdeling en gevestigd zijn in één of twee aan elkaar grenzende regio's van NUTS-niveau 2 in een lidstaat;

F.  overwegende dat gezien de recente onrust op de wereldmarkt voor aardolie en de algemene verzwakking van de internationale handelspositie van Europa voor meststoffen (ten voordele van Chinese producenten) en regio's met lage gasprijzen buiten Europa, Eesti Energia AS, Nitrofert AS en Viru Keemia Grupp AS fabrieken hebben gesloten of de productie hebben verlaagd, met collectieve beëindiging van arbeidsovereenkomsten als resultaat;

G.  overwegende dat Estland besloot de ontslagen samen te voegen in één regionale aanvraag omdat de ontslagen op dezelfde locatie en tijdens dezelfde periode plaatsvonden, en werknemers betroffen met een zeer gelijkaardige achtergrond;

1.  is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 4, lid 2, van de EFG-verordening, en dat Estland bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage ter hoogte van 1 131 358 EUR, wat overeenkomt met 60 % van de totale kosten van 1 885 597 EUR voor individuele dienstverlening die bestaat uit steun voor formele studie-betaling van de opleidingskosten, terugbetaling van opleidingskosten aan werkgevers, opleiding voor de arbeidsmarkt, werkervaring, schuldhulpverlening, psychologisch advies, studiebeurs voor wie een formele studie volgt, en studiebeurs en vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor cursussen Estse taal;

2.  is ingenomen met de allereerste EFG-aanvraag die Estland heeft ingediend; is van mening dat het EFG een bijzonder waardevol instrument kan zijn om werknemers bij te staan uit landen in de Unie met een kleine en kwetsbaardere economie;

3.  stelt vast dat de Commissie de termijn van twaalf weken na de ontvangst van de volledige aanvraag van de Estse autoriteiten op 6 juli 2016 heeft gerespecteerd, aangezien zij haar beoordeling van de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage heeft afgerond op 28 september 2016 en het Parlement nog dezelfde dag hiervan in kennis heeft gesteld;

4.  wijst erop dat de EU als belangrijkste verkoper van chemische producten geleidelijk is verdrongen door China, dat zijn aandeel in dezelfde periode heeft uitgebreid van 9 % tot bijna 35 %; herinnert eraan dat de productie van minerale meststoffen zeer energie-intensief is (gas vertegenwoordigt tot 80 % van de totale productiekosten); wijst erop dat de Estse uitvoer van minerale brandstoffen door de dalende olieprijzen met 25 % is gedaald tijdens de eerste twee maanden van 2016 in vergelijking met dezelfde periode van het jaar daarvoor; wijst erop dat er in Estland een hoge concentratie is van sectoren die afhankelijk zijn van de prijzen van aardolie en gas;

5.  wijst erop dat de gevolgen van de ontslagen op de lokale en regionale economie en de werkgelegenheid naar verwachting aanzienlijk zullen zijn;

6.  is ingenomen met het besluit van Estland om twee economische sectoren te combineren in één regionale aanvraag omdat de ontslagen in dezelfde regio vielen, wat de administratieve lasten vermindert en toelaat gezamenlijke maatregelen voor ontslagen werknemers uit beide sectoren te organiseren;

7.  is ingenomen met het feit dat een regionale ontwikkelingsstrategie is ontwikkeld, die is opgenomen in het actieplan voor Ida-Virumaa voor 2015-2020(4), waarin logistiek en toerisme als potentiële groeisectoren zijn aangemerkt; wijst erop dat er infrastructuurprojecten zijn opgezet om de groei te stimuleren en een basis te leggen voor een diversifiëring van de economische structuur;

8.  wijst op het relatief lage aantal ontslagen werknemers dat naar verwachting aan de maatregelen zal deelnemen (800 van de 1 550), wat kan worden verklaard door het feit dat de maatregelen gericht zullen zijn op de meest kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt en ook dat een aantal werknemers had aangegeven niet beschikbaar te zijn voor deelname aan de door Estland geplande maatregelen; wijst op het relatief hoge percentage niet uit de Unie afkomstige burgers (63,3 %) van de beoogde begunstigden;

9.  wijst erop dat de individuele dienstverlening voor de ontslagen werknemers die door het EFG wordt medegefinancierd onder meer bestaat uit de betaling van de kosten van formele studie, de terugbetaling van opleidingskosten aan werkgevers, opleiding voor de arbeidsmarkt, Estse taalcursussen, het opdoen van werkervaring en begeleiding; wijst erop dat Estland de vereiste informatie heeft verstrekt inzake maatregelen die de betrokken onderneming verplicht is te nemen krachtens de nationale wetgeving of uit hoofde van de collectieve arbeidsovereenkomsten, en heeft bevestigd dat financiële steun uit het EFG niet in de plaats zal komen van dergelijke acties;

10.  wijst erop dat Estland voorts verklaart dat het gecoördineerde pakket maatregelen gericht is op de overgang naar een grondstofefficiënte en duurzame economie en veel potentieel heeft om dat te bevorderen, hetgeen in overeenstemming is met artikel 7 van de EFG-verordening;

11.  is ingenomen met het overleg met belanghebbenden, met inbegrip van vakbonden, werkgeversorganisaties, bedrijven en openbare diensten voor arbeidsvoorziening, dat plaatsvond op nationaal en regionaal niveau, om het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening samen te stellen;

12.  merkt op dat de maatregelen op grond van artikel 7, lid 4, van de EFG-verordening – activiteiten op het gebied van voorbereiding, beheer, voorlichting en publiciteit en controle en rapportage – een vrij groot deel van de totale kosten vertegenwoordigen (7,7 %);

13.  herinnert eraan dat de inzetbaarheid van alle werknemers moet worden verbeterd door middel van aangepaste opleidingen en de erkenning van de in de loop van het beroepsleven opgedane vaardigheden en bekwaamheden; verwacht dat de opleiding die in het gecoördineerde pakket wordt aangeboden, niet alleen is afgestemd op de behoeften van de ontslagen werknemers, maar ook op het huidige ondernemingsklimaat;

14.  stelt vast dat de maatregelen inzake inkomenssteun 27,25 % van de kosten van het gehele pakket van individuele dienstverlening bedragen, wat onder het maximum van 35 % ligt dat is vastgelegd in de EFG-verordening; stelt verder vast dat deze acties afhankelijk zijn gesteld van de actieve deelname van de beoogde begunstigden aan opleidingsactiviteiten en activiteiten in verband met het zoeken van een baan;

15.  wijst erop dat de kosten voor technische ondersteuning een relatief hoog percentage van de totale kosten uitmaken; acht dit gerechtvaardigd gezien het feit dat dit de eerste EFG-aanvraag van Estland is;

16.  wijst erop dat Estland bevestigt dat voor de subsidiabele maatregelen geen steun uit andere financieringsinstrumenten van de Unie wordt ontvangen; herhaalt zijn oproep aan de Commissie om in haar jaarverslagen een vergelijkende evaluatie van deze gegevens op te nemen zodat bestaande regelingen volledig in acht worden genomen en wordt voorkomen dat door de Unie gefinancierde diensten dubbel worden aangeboden;

17.  merkt op dat deze maatregelen zijn opgesteld overeenkomstig de behoeften in de strategie voor regionale ontwikkeling in Estland en verenigbaar zijn met de overgang naar een grondstofefficiënte en duurzame economie;

18.  verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de documenten in verband met EFG-zaken openbaar toegankelijk zijn;

19.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

20.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

21.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.

(2)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(3)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(4)

  https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering naar aanleiding van een aanvraag van Estland - EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006(1), en met name artikel 15, lid 4,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(2), en met name punt 13,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om steun te verlenen aan werknemers die werkloos zijn geworden en aan zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van uit de globalisering voortvloeiende grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, het aanhouden van de wereldwijde financiële en economische crisis of een nieuwe wereldwijde financiële en economische crisis, en hen te helpen om op de arbeidsmarkt terug te keren.

(2)  Zoals vastgesteld in artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad, mag het EFG het jaarlijks maximumbedrag van 150 miljoen EUR (prijzen van 2011) niet overschrijden(3).

(3)  Op11 mei 2016 heeft Estland een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van ontslagen in de economische sectoren die in de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 zijn ingedeeld in de afdelingen 19 (Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten) en 20 (Vervaardiging van chemische producten) in Estland (de Republiek Estland is in de gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)(4) niet opgedeeld in regio's van niveau 2). Estland heeft overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 aanvullende gegevens verstrekt. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit het EFG overeenkomstig artikel 13 van die Verordening.

(4)  Aangezien de ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de plaatselijke, regionale en nationale economie, wordt de aanvraag van Estland overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 als ontvankelijk beschouwd.

(5)  Er moeten dan ook middelen uit het EFG beschikbaar worden gesteld om naar aanleiding van de door Estland ingediende aanvraag een financiële bijdrage van 1 131 358 EUR te verstrekken.

(6)  Teneinde zo snel mogelijk middelen uit het EFG ter beschikking te stellen, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf de datum waarop het wordt vastgesteld,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Ten laste van de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2016 wordt een bedrag van 1 131 358 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is van toepassing vanaf [datum van vaststelling van het besluit]*.

(5)Voor het Europees ParlementVoor de Raad

De VoorzitterDe Voorzitter

(1)

  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.

(2)

  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(3)

  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(4)

  Verordening (EU) nr. 1046/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS), wat de indiening van tijdreeksen voor de nieuwe regionale indeling betreft (PB L 310 van 9.11.2012, blz. 34).

(5)

*   Datum in te voegen door het Parlement vóór de publicatie in het PB.


TOELICHTING

I. Achtergrond

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra steun te verlenen aan werknemers die lijden onder de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(1) en van artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1309/2013(2) mag het jaarlijkse maximumbedrag ten behoeve van het fonds niet meer dan 150 miljoen EUR bedragen (in prijzen van 2011). De benodigde bedragen worden als voorziening opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie.

Overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3) verloopt de procedure om het fonds te activeren als volgt: na een positieve beoordeling van een aanvraag legt de Commissie een voorstel tot beschikbaarstelling van middelen uit het fonds aan de begrotingsautoriteit voor, samen met een bijbehorend overschrijvingsverzoek. Indien geen eensgezindheid bestaat, wordt een trialoogprocedure ingeleid.

II. Aanvraag betreffende Eesti Energia AS, Nitrofert AS en Viru Keemia Grupp AS en het voorstel van de Commissie

Op 28 september 2016 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een besluit betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG aan Estland om de terugkeer op de arbeidsmarkt te ondersteunen van werknemers die zijn ontslagen bij Eesti Energia AS, Nitrofert AS en Viru Keemia Grupp AS die actief zijn in de NACE Rev. 2-afdelingen 19 (Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten) en 20 (Vervaardiging van chemische producten) in de provincie Ida-Virumaa (NUTS-niveau 2: EE00-Eesti(4)).

Deze aanvraag is de zesde die in het kader van de begroting 2016 wordt behandeld, de tweede voor de afdeling vervaardiging van chemische producten, de eerste voor de afdeling vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten, en betreft de beschikbaarstelling van een totaalbedrag van 1 131 358 EUR uit het EFG aan Estland. De aanvraag heeft betrekking op 800 ontslagen werknemers.

De aanvraag werd op 11 mei 2016 bij de Commissie ingediend, en tot en met 25 mei 2016 werd er aanvullende informatie verstrekt. De Commissie heeft overeenkomstig alle toepasselijke bepalingen van de EFG-verordening geconcludeerd dat de aanvraag aan de voorwaarden voor het toekennen van een financiële bijdrage uit het EFG voldoet.

De individuele dienstverlening die aan de ontslagen werknemers wordt aangeboden bestaat uit tien soorten maatregelen:

•  Steun voor formele studie - Betaling van de opleidingskosten

•  Terugbetaling van opleidingskosten aan werkgevers

•  Opleiding voor de arbeidsmarkt

•  Cursussen Estse taal

•  Werkervaring

•  Schuldhulpverlening

•  Psychologisch advies

•  Studiebeurs voor wie een formele studie volgt

•  Studiebeurs en vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor cursussen Estse taal

•  Mobiliteitstoelage

Volgens de Commissie zijn de beschreven maatregelen actieve arbeidsmarktmaatregelen die behoren tot de in artikel 7 van de EFG-verordening vastgestelde subsidiabele acties. Deze acties komen niet in de plaats van maatregelen die gericht zijn op een passieve sociale bescherming. Verder is het voorgestelde pakket maatregelen afgestemd op de behoeften die werden vastgesteld in de regionale ontwikkelingsstrategie van Estland voor 2014-2020(5) en in het actieplan voor Ida-Virumaa voor 2015-2020(6). Estland verklaart voorts dat het gecoördineerde pakket maatregelen gericht is op de overgang naar een grondstofefficiënte en duurzame economie en veel potentieel heeft om dat te bevorderen.

De Estse autoriteiten hebben op de volgende punten de nodige garanties geboden:

•  bij de toegang tot de voorgestelde acties en hun uitvoering zullen de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie worden gerespecteerd;

•  aan de voorschriften van de nationale en EU-wetgeving betreffende collectieve ontslagen is voldaan;

•  de ondernemingen waar de ontslagen zijn gevallen die hun activiteiten hebben voortgezet, zijn hun wettelijke verplichtingen bij ontslagen nagekomen en hebben voor hun werknemers dienovereenkomstig de nodige maatregelen getroffen;

•  de voorgestelde maatregelen zullen geen financiële steun ontvangen van andere fondsen of financiële instrumenten van de Unie, en dubbele financiering zal worden voorkomen;

•  de voorgestelde maatregelen zullen complementair zijn met acties die door de structuurfondsen worden gefinancierd;

•  de financiële bijdrage van het EFG zal voldoen aan de procedurele en materiële EU-regels inzake overheidssteun.

III. Procedure

Om middelen uit het fonds te kunnen inzetten, heeft de Commissie de begrotingsautoriteit een overschrijvingsverzoek doen toekomen voor een totaalbedrag van 1 131 358 EUR uit de EFG-reserve (40 02 43) naar de EFG-begrotingslijn (04 04 01).

Dit is het negende voorstel tot overschrijving voor de beschikbaarstelling van middelen uit het fonds dat tot op heden in 2016 naar de begrotingsautoriteit is gezonden.

Indien er geen eensgezindheid bestaat, wordt overeenkomstig artikel 15, lid 4, van de EFG-verordening de trialoogprocedure ingeleid.

Overeenkomstig een interne afspraak moet de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken bij dit proces worden betrokken, zodat zij op constructieve wijze kan bijdragen aan de beoordeling van de aanvragen voor steun uit het EFG.

(1)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(2)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.

(3)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(4)

De Republiek Estland is niet opgedeeld in NUTS-regio's van niveau 2.

(5)

  https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf

(6)

  https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

CF/jb

D(2016)43378

De heer Jean Arthuis

Voorzitter van de Begrotingscommissie

ASP 09G205

Betreft: Advies inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) in dossier EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten

Geachte voorzitter,

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) en haar werkgroep EFG hebben de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG in dossier EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten onderzocht en het volgende advies goedgekeurd.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de werkgroep EFG zijn voorstander van de beschikbaarstelling van middelen uit het fonds voor het verlangde doel. De commissie formuleert in dit verband een aantal opmerkingen, zonder evenwel de betaling ter discussie te willen stellen.

Bij haar beraadslagingen is de commissie uitgegaan van de volgende overwegingen:

A)  overwegende dat de aanvraag gebaseerd is op artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 (EFG-verordening) en betrekking heeft op 1 550 werknemers die werden ontslagen bij drie ondernemingen die actief waren in de economische sectoren ingedeeld in de NACE Rev. 2-afdelingen 19 (Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten) en 20 (Vervaardiging van chemische producten);

B)  overwegende dat Estland een verband legt tussen de ontslagen en de grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ingevolge de globalisering met het argument dat het een kleine open economie is, die sterk afhankelijk is van de uitvoer van goederen en diensten en zwaar heeft geleden onder de recente onrust op de wereldmarkt voor aardolie en onder de algemene verzwakking van de internationale handelspositie van Europa; overwegende dat regio's buiten Europa met lage gasprijzen een concurrentievoordeel hebben bij de productie van meststoffen; overwegende dat het aandeel van de EU in de wereldwijde vervaardiging van chemische producten is gedaald, terwijl dat van China, de rest van Azië en de VS is gestegen;

C)  overwegende dat 70,6 % van de werknemers waarop de maatregelen betrekking hebben man is, en 29,4 % vrouw; overwegende dat 41,8 % van de ontslagen werknemers tussen de 55 en 64 jaar oud is en 47,5 % tussen de 30 en 54 jaar;

D)  overwegende dat dit de eerste EFG-aanvraag van Estland is.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt derhalve de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie over de Estse aanvraag op te nemen:

1.  is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de criteria voor steunverlening die zijn vastgelegd in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1309/2013, en dat Estland bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage ter hoogte van 1 131 358 EUR, wat overeenkomt met 60 % van de totale kosten van 1 885 597 EUR;

2.  stelt vast dat de Commissie de termijn van twaalf weken na de ontvangst van de volledige aanvraag van de Estse autoriteiten op 6 juli 2016 heeft gerespecteerd, aangezien zij haar beoordeling van de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage heeft afgerond op woensdag 28 september 2016 en het Parlement nog dezelfde dag hiervan in kennis heeft gesteld;

3.  benadrukt dat de regio Ida-Virumaa te maken heeft met aanzienlijke uitdagingen door haar ligging en demografie, aangezien de regio relatief afgelegen is, een grote Russischsprekende bevolking heeft die in stedelijke vestigingen woont, ontstaan rond één of twee fabrieken, en een aanzienlijk hoger werkloosheidspercentage heeft dan het nationale gemiddelde;

4.  verwelkomt het besluit van Estland om opleidingsmaatregelen aan te bieden om de ontslagen werknemers voor te bereiden op werkgelegenheid in sectoren die in de regionale ontwikkelingsstrategie zijn aangewezen als sectoren met groeipotentieel (logistiek, toerisme en de productie van hout, metaal en bouwmaterialen);

5.  wijst erop dat de individuele dienstverlening voor de ontslagen werknemers die door het EFG wordt medegefinancierd onder meer bestaat uit de betaling van de kosten van formele studie, de terugbetaling van opleidingskosten aan werkgevers, opleiding voor de arbeidsmarkt, Estse taalcursussen, het opdoen van werkervaring en begeleiding;

6.  verwelkomt het feit dat in het kader van het opstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening op nationaal en regionaal niveau overleg is gevoerd met belanghebbenden, waaronder vakorganisaties, werkgeversorganisaties, ondernemingen en publieke arbeidsbemiddelingsdiensten;

7.  stelt vast dat de maatregelen inzake inkomenssteun 27,25 % van de kosten van het gehele pakket van individuele dienstverlening bedragen, hetgeen onder het maximum van 35 % ligt dat is vastgelegd in de EFG-verordening; en dat deze acties afhankelijk zijn gesteld van de actieve deelname van de beoogde begunstigden aan opleidingsactiviteiten en activiteiten in verband met het zoeken van een baan;

8.  wijst erop dat de kosten voor technische ondersteuning een relatief hoog percentage van de totale kosten uitmaken; acht dit gerechtvaardigd gezien het feit dat dit de eerste EFG-aanvraag van Estland is;

9.  verwelkomt het besluit van Estland om twee economische sectoren samen te voegen in één regionale aanvraag omdat de ontslagen op dezelfde locatie plaatsvonden, aangezien dit de administratieve last zal verlichten en het mogelijk zal maken gezamenlijke maatregelen te organiseren voor ontslagen werknemers in beide sectoren;

10.  wijst erop dat de Finse autoriteiten hebben verzekerd dat voor de voorgestelde maatregelen geen financiële steun uit andere fondsen of financieringsinstrumenten van de Unie wordt ontvangen, dat dubbele financiering zal worden voorkomen en dat de voorgestelde maatregelen complementair zijn met maatregelen die vanuit de structuurfondsen worden gefinancierd;

11.  is verheugd dat Estland heeft bevestigd dat financiële steun uit het EFG niet in de plaats zal komen van maatregelen die de betrokken onderneming moet nemen krachtens de nationale wetgeving of uit hoofde van collectieve arbeidsovereenkomsten;

12.  herinnert eraan dat in artikel 7 van de EFG-verordening is bepaald dat bij het samenstellen van het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening rekening moet worden gehouden met toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt en de vereiste vaardigheden, en dat het gecoördineerde pakket gericht moet zijn op de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame economie; is verheugd over de mededeling van Estland dat het gecoördineerde pakket veel potentieel biedt om een dergelijke overgang te bevorderen.

Hoogachtend,

Thomas HÄNDEL

Voorzitter EMPL


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELING

De heer Jean ARTHUIS

Voorzitter

Begrotingscommissie

Europees Parlement

Betreft:  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

Geachte heer Arthuis,

Een Commissievoorstel voor een besluit tot beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is voor advies doorverwezen naar de Commissie regionale ontwikkeling. Ik heb begrepen dat het de bedoeling is dat op 24 oktober 2016 een verslag over dit voorstel in de Begrotingscommissie wordt goedgekeurd:

-  In het document COM(2016)0622 wordt voorgesteld om 1 131 358 EUR ter beschikking te stellen uit het EFG voor 1 550 werknemers die werden ontslagen in de economische sectoren ingedeeld in de NACE Rev. 2-afdelingen 19 (Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten) en 20 (Vervaardiging van chemische producten) in Estland.

De regels die van toepassing zijn op de financiële bijdragen uit het EFG zijn vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006.

De commissiecoördinatoren hebben dit voorstel besproken en mij verzocht u te schrijven dat de meerderheid in deze commissie geen bezwaar heeft tegen de beschikbaarstelling van het voornoemde bedrag uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, zoals door de Commissie voorgesteld.

Hoogachtend,

Iskra MIHAYLOVA


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

24.10.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

7

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière

Juridische mededeling - Privacybeleid