Postup : 2016/2235(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0314/2016

Predkladané texty :

A8-0314/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0413

SPRÁVA     
PDF 581kWORD 69k
24.10.2016
PE 592.064v02-00 A8-0314/2016

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Victor Negrescu

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13 ,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0314/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF Komisiou, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Estónsko podalo žiadosť EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v odvetví ekonomickej činnosti v rámci divízie 19 NACE Revision 2 (Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov) a divízie 20 (Výroba chemikálií a chemických produktov); keďže Estónsko nie je rozdelené na regióny úrovne NUTS 2 a keďže sa očakáva, že z 1 550 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF, sa do opatrení zapojí 800 pracovníkov;

E.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF odchylne od kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov prepustených v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakom odvetví ekonomickej činnosti vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch úrovne NUTS 2 v členskom štáte;

F.  keďže v dôsledku nedávnych otrasov na svetovom trhu s ropou, všeobecného zhoršenia postavenia Európy v rámci medzinárodného obchodu s hnojivami (v prospech výrobcov z Číny) a konkurencie regiónov mimo Európy produkujúcich plyn s nízkymi nákladmi, spoločnosti Eesti Energia AS, Nitrofert AS a Viru Keemia Grupp AS zatvorili závody alebo obmedzili produkciu, čo viedlo k hromadnému vypovedaniu pracovných zmlúv;

G.  keďže Estónsko rozhodlo zahrnúť toto prepúšťanie do jednej žiadosti za región, pretože k prepúšťaniu došlo na rovnakom mieste v rovnakom časovom rámci a týkalo sa prepustených pracovníkov, ktorí majú veľmi podobný profesijný profil;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené, a že Estónsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 131 358 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov tvoriacich 1 885 597 EUR na personalizované služby pozostávajúce z podpory formálneho štúdia, úhrady nákladov na odbornú prípravu, pokrytia nákladov, ktoré zamestnávatelia vynaložia na školenia, odbornej prípravy týkajúcej sa trhu práce, pracovnej praxe, poradenstva týkajúceho sa dlhov, psychologického poradenstva, príspevkov na štúdium súvisiace s účasťou na formálnom štúdiu, ďalej zo štipendií a z príspevkov na dopravu a bývanie v súvislosti s jazykovými kurzmi estónčiny;

2.  víta úplne prvú žiadosť o finančné prostriedky z EGF, ktorú predložilo Estónsko; domnieva sa, že EGF by mohol byť obzvlášť užitočným nástrojom na pomoc pracovníkom z krajín Únie, ktoré sa vyznačujú malou a zraniteľnejšou ekonomikou;

3.  konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti od estónskych orgánov, 6. júla 2016, až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, 28. septembra 2016, pričom v ten istý deň o tom informovala Parlament;

4.  berie na vedomie, že Únia postupne stratila svoje prvenstvo v celosvetovom predaji chemikálií a túto pozíciu obsadila Čína, ktorá v tom istom časovom rámci zvýšila svoj podiel z 9 % na takmer 35 %; pripomína, že výroba minerálnych hnojív je vysoko energeticky náročná (náklady na zemný plyn tvoria až 80 % celkových výrobných nákladov); konštatuje, že v dôsledku klesajúcich cien ropy poklesli estónske vývozy minerálnych palív počas prvých dvoch mesiacov roku 2016 o 25 % v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku; konštatuje, že v Estónsku je vysoká koncentrácia priemyselných odvetví, ktoré sú závislé od cien ropy a zemného plynu;

5.  poukazuje na to, že sa očakáva výrazný dosah prepúšťania na miestne a regionálne hospodárstvo a zamestnanosť;

6.  víta rozhodnutie Estónska spojiť tieto dve hospodárske odvetvia do jednej regionálnej žiadosti, keďže k prepúšťaniam došlo v rovnakom regióne, čím sa zníži administratívna záťaž a umožní sa organizácia spoločných opatrení pre pracovníkov prepustených v oboch odvetviach;

7.  víta skutočnosť, že bola vypracovaná stratégia regionálneho rozvoja, ktorá je načrtnutá v akčnom pláne samosprávneho kraja Ida-Virumaa na roky 2015 – 2020(4), pričom logistika a cestovný ruch sú identifikované ako odvetvia potenciálneho rastu; uznáva skutočnosť, že boli zavedené infraštruktúrne projekty s cieľom posilniť rast a vytvoriť základ pre diverzifikáciu hospodárskej štruktúry;

8.  konštatuje, že dôvod pre relatívne nízky počet prepustených pracovníkov, ktorí sa pravdepodobne zapoja do opatrení (800 z 1 550), možno vysvetliť prianím zamerať opatrenia na najzraniteľnejších pracovníkov na trhu práce, ako aj skutočnosťou, že niektorí pracovníci vyhlásili, že sa nemôžu zúčastniť na opatreniach, ktoré Estónsko plánuje; konštatuje, že medzi cieľovými príjemcami je relatívne vysoký podiel občanov z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami Únie (63,3 %);

9.  konštatuje, že medzi personalizované služby spolufinancované z EGF pre prepustených pracovníkov patria pokrytie nákladov za formálne štúdium, náhrada nákladov, ktoré zamestnávatelia vynaložia na školenia, odborná príprava týkajúca sa trhu práce, jazykové kurzy estónčiny, pracovná prax a poradenstvo; berie na vedomie, že Estónsko poskytlo požadované informácie o opatreniach, ktoré sú pre príslušný podnik na základe vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych dohôd povinné, a potvrdilo, že finančný príspevok z EGF tieto opatrenia nenahrádza;

10.  berie na vedomie, že Estónsko ďalej vyhlasuje, že koordinovaný balík opatrení je zlučiteľný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a má veľký potenciál na jeho podporu, čo je v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF;

11.  víta konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane odborových zväzov, združení zamestnávateľov, podnikov a verejných služieb zamestnanosti, ktoré sa uskutočnili na vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom vypracovať koordinovaný balík personalizovaných služieb;

12.  pripomína, že podľa článku 7 ods. 4 nariadenia o EGF predstavujú prípravné činnosti, riadenie, informovanie a zverejňovanie a kontrola a podávanie správ pomerne vysoký podiel na celkových nákladoch (7,7 %);

13.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj samotnému podnikateľskému prostrediu;

14.  konštatuje, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 27,25 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je pod maximálnou hranicou 35 % stanovenou v nariadení o EGF, ďalej konštatuje, že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

15.  konštatuje, že náklady na technickú pomoc predstavujú relatívne vysoké percento celkových nákladov; považuje to za odôvodnené vzhľadom na to, že ide o prvú žiadosť Estónska o mobilizáciu EGF;

16.  konštatuje, že Estónsko potvrdzuje, že na oprávnené opatrenia nedostáva pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a aby nemohlo dochádzať k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

17.  konštatuje, že tieto opatrenia boli navrhnuté v súlade s identifikovanými potrebami v rámci stratégie regionálneho rozvoja v Estónsku a sú zlučiteľné s prechodom na udržateľné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje;

18.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu k dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (na základe žiadosti Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011), ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Estónsko predložilo 11. mája 2016 žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnostiach Eesti Energia AS, Nitrofert AS a Viru Keemia Grupp AS v Estónsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa žiadosť Estónska považuje za prijateľnú, keďže prepúšťanie má vážny dosah na zamestnanosť a miestne a regionálne hospodárstvo.

(5)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Estónskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 131 358 EUR.

(6)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2016 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 1 131 358 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia tohto rozhodnutia]*.

(4)V Bruseli […]

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Žiadosť spoločností Eesti Energia AS, Nitrofert AS a Viru Keemia Grupp AS a návrh Komisie

Komisia 28. septembra 2016 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Estónska s cieľom podporiť opätovný vstup na trh práce pracovníkov prepustených v spoločnostiach Eesti Energia AS, Nitrofert AS a Viru Keemia Grupp AS, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 19 (Výroba chemikálií a chemických produktov) v samosprávnom kraji Ida-Virumaa (región na úrovni NUTS 2: EE00- Eesti(4)).

Toto je deviata žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2016, druhá v odvetví výroby chemikálií a chemických produktov a zároveň prvá v odvetví výroby koksu a rafinovaných ropných produktov, pričom sa týka mobilizácie celkovej sumy 1 131 358 EUR z EGF v prospech Estónska. Týka sa 800 prepustených pracovníkov.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 11. mája 2016 a do 25. mája 2016 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať prepusteným pracovníkom, pozostávajú z desiatich typov opatrení:

•  podpora formálneho štúdia – úhrada nákladov na odbornú prípravu,

•  pokrytie nákladov, ktoré zamestnávatelia vynaložia na školenia,

•  odborná príprava zameraná na trh práce,

•  jazykové kurzy estónčiny,

•  pracovná prax,

•  poradenstvo týkajúce sa dlhov,

•  psychologické poradenstvo,

•  príspevok na štúdium týkajúci sa účasti na formálnom štúdiu,

•  štipendium, príspevok na dopravu a bývanie v súvislosti s jazykovými kurzmi estónčiny,

•  príspevok na mobilitu.

Opísané opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia na trhu práce zahrnuté do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany. Navrhovaný balík opatrení je navyše v súlade s potrebami identifikovanými v stratégii regionálneho rozvoja Estónska na roky 2014 – 2020(5) , ako aj v akčnom pláne samosprávneho kraja Ida-Virumaa na roky 2015 – 2020(6)

. Estónsko ďalej vyhlasuje, že koordinovaný balík opatrení je zlučiteľný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a má veľký potenciál na jeho podporu.

Estónske orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že:

•  v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

•  boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania,

•  prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnostiach, si splnili právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a prijali primerané opatrenia týkajúce sa svojich pracovníkov,

•  na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému financovaniu,

•  navrhované opatrenia budú mať doplnkový charakter k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov,

•  finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

III. Postup

Komisia na mobilizovanie fondu predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 1 131 358 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadku EGF (04 04 01).

Toto je deviaty návrh na presun na účely mobilizácie fondu, ktorý bol doteraz rozpočtovému orgánu predložený počas roka 2016.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Estónska republika nie je rozdelená na regióny úrovne NUTS 2.

(5)

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf

(6)

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

CF/jb

D(2016)43378

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa veci EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú prevod finančných prostriedkov.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  Keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 1 550 pracovníkov prepustených v troch podnikoch pôsobiacich v odvetviach ekonomickej činnosti patriacich podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 19 (Výroba koksu a rafinovaných ropných výrobkov) a divízie 20 (Výroba chemikálií a chemických výrobkov):

B)  keďže s cieľom stanoviť súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie Estónsko tvrdí, že je malou otvorenou ekonomikou, ktorá do veľkej miery závisí od vývozu tovaru a služieb, ktorý trpí kvôli nedávnym otrasom na svetovom trhu s ropou a všeobecnému zhoršeniu postavenia Európy v rebríčku medzinárodného obchodu; keďže regióny mimo Európy s nízkou cenou plynu majú konkurenčnú výhodu pri výrobe hnojív; keďže podiel EÚ na svetovej produkcii chemikálií sa znížil, zatiaľ čo Čína, zvyšok Ázie a USA zaznamenali zvýšenie svojho podielu;

C)  keďže 70,6 % pracovníkov, ktorým sú opatrenia určené, sú muži a 29,4 % ženy; keďže 41,8 % prepustených pracovníkov je vo veku od 55 do 64 rokov a 47,5% vo veku 30 až 54 rokov;

D)  keďže táto žiadosť je prvou žiadosťou Estónska o mobilizáciu EGF.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia v súvislosti so žiadosťou Estónska, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že kritériá zásahu stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Estónsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 131 358 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 1 885 597 EUR;

2.  konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti od estónskych orgánov, 6. júla 2016, až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, 28. septembra 2016, pričom v ten istý deň o tom informovala Parlament;

3.  zdôrazňuje, že región Ida Veruna čelí vzhľadom na svoju polohu a demografickú situáciu značným výzvam, región je pomerne malý, má vysoký podiel rusky hovoriaceho obyvateľstva v mestských osadách vytvorených okolo jedného alebo dvoch výrobných závodov a má výrazne vyššiu mieru nezamestnanosti než národný priemer;

4.  víta rozhodnutie Estónska ponúknuť vzdelávacie opatrenia zamerané na prípravu prepustených pracovníkov na zamestnanie v sektoroch, ktoré majú podľa stratégie regionálneho rozvoja rastový potenciál (logistika, cestovný ruch, produkcia dreva, kovov a stavebných materiálov);

5.  konštatuje, že medzi personalizované služby spolufinancované z EGF pre prepustených pracovníkov patria pokrytie nákladov za formálne štúdium, náhrada nákladov, ktoré zamestnávatelia vynaložia na školenia, odborná príprava týkajúca sa trhu práce, jazykové kurzy estónčiny, pracovná prax a poradenstvo;

6.  víta konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane odborových zväzov, združenia zamestnávateľov, podnikov a verejných služieb zamestnanosti, ktoré sa uskutočnili na vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom vypracovať koordinovaný balík personalizovaných služieb;

7.  konštatuje, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 27,25 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je pod maximálnou hranicou 35 % stanovenou v tomto nariadení, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

8.  konštatuje, že náklady na technickú pomoc predstavujú relatívne vysoké percento celkových nákladov; považuje to za opodstatnené vzhľadom na to, že ide o prvú žiadosť Estónska o mobilizáciu EGF;

9.  víta rozhodnutie Estónska spojiť tieto dva sektory hospodárstva do jednej regionálnej žiadosti, keďže k prepúšťaniam došlo na rovnakom mieste, čím sa zníži administratívna záťaž a umožní sa realizácia spoločných opatrení pre pracovníkov prepustených v oboch odvetviach;

10.  berie na vedomie potvrdenie estónskych orgánov, že navrhované opatrenia nedostanú finančnú podporu z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

11.  víta potvrdenie Estónska, že finančný príspevok z fondu EGF nenahradí opatrenia, ktoré je príslušný podnik povinný prijať na základe vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych dohôd;

12.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné; víta vyhlásenie Estónska, že koordinovaný balík prináša veľký potenciál na uľahčenie takéhoto prechodu.

S úctou,

Thomas HÄNDEL

predseda výboru EMPL


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 24. októbra 2016:

-  V COM(2016)0622 sa navrhuje príspevok z EGF vo výške 1 131 358 EUR pre 1 550 pracovníkov prepustených v odvetviach ekonomickej činnosti v rámci divízie 19 (Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov) a divízie 20 (Výroba chemikálií a chemických produktov) NACE Revision 2 v Estónsku.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru vyhodnotili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko väčšiny členov tohto výboru, ktorí nemajú žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia