POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Estonija – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)

24.10.2016 - (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: Victor Negrescu

Postopek : 2016/2235(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0314/2016
Predložena besedila :
A8-0314/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Estonija – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (uredba o ESPG)[1],

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3], zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0314/2016),

A.  ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Estonija vložila vlogo EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelek 19 (Proizvodnja koksa in naftnih derivatov) in oddelek 20 (Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov) NACE Revizija 2; ker Estonija ni razdeljena na regije na ravni NUTS 2 in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 800 od 1.550 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG;

E.  ker je bila vloga vložena na podlagi člena 4(2) uredbe o ESPG in odstopa od meril iz člena 4(1)(b), v skladu s katerim bi moralo biti presežnih vsaj 500 delavcev v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2 v državi članici;

F.  ker so zaradi nedavnih pretresov na svetovnem naftnem trgu, splošnega poslabšanja položaja Evrope v mednarodni trgovini z gnojili (v korist kitajskih proizvajalcev) in poceni plina v regijah zunaj Evrope podjetja Eesti Energia AS, Nitrofert AS in Viru Keemia Grupp AS zaprla proizvodne obrate oziroma zmanjšala obseg proizvodnje, kar je privedlo do kolektivnih odpovedi pogodb o zaposlitvi;

G.  ker se je Estonija odločila, da odpuščanja združi v eno regionalno vlogo, saj je do njih prišlo v istem kraju in v istem časovnem okviru ter so prizadela presežne delavce z zelo podobnim ozadjem;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Estonija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.131.358 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1.885.597 EUR za prilagojene storitve, ki zajemajo podporo za formalno izobraževanje, plačilo stroškov usposabljanja, povračilo stroškov za usposabljanje delodajalcev, usposabljanje za trg dela, delovno prakso, svetovanje glede dolgov, psihološko svetovanje, dodatek za študij v zvezi z udeležbo v formalnem izobraževanju, štipendije ter nadomestila za prevoz in nastanitev za učenje estonščine;

2.  pozdravlja prvo vlogo za pomoč iz ESPG, ki jo je vložila Estonija; meni, da bi ESPG lahko bil zelo dragocen instrument za pomoč delavcem iz držav z malimi in bolj ranljivimi gospodarstvi v Uniji;

3.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge estonskih organov 6. julija 2016 in je svojo oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 28. septembra 2016 ter o tem še isti dan obvestila Parlament;

4.  ugotavlja, da je Unija postopoma izgubila svoj vodilni položaj v svetovni prodaji kemikalij na Kitajsko, ki je v istem časovnem obdobju svoj delež povečala z 9 % na skoraj 35 %. opozarja, da je proizvodnja mineralnih gnojil energetsko zelo intenzivna (cene plina predstavljajo do 80 % skupnih proizvodnih stroškov); ugotavlja, da se je zaradi padajočih cen nafte estonski izvoz mineralnih goriv zmanjšal za 25 % v prvih dveh mesecih leta 2016 v primerjavi z enakim obdobjem leto prej; ugotavlja, da je v Estoniji velika koncentracija industrijskih panog odvisna od cen nafte in plina;

5.  poudarja, da se pričakuje velik vpliv odpuščanj na lokalno in regionalno gospodarstvo in zaposlovanje;

6.  pozdravlja odločitev Estonije, da bo v eni regijski vlogi združila dva gospodarska sektorja, saj je do odpuščanj prišlo v isti regiji, kar bo zmanjšalo upravno breme in omogočilo organizacijo skupnih ukrepov za presežne delavce v obeh sektorjih;

7.  pozdravlja oblikovanje regionalne razvojne strategije, ki je opredeljena v akcijskem načrtu okrožja Ida-Virumaa za obdobje 2015–2020[4], v katerem sta logistika in turizem opredeljena kot sektorja s potencialom za rast; opaža začetek infrastrukturnih projektov za spodbujanje rasti in oblikovanje osnove za diverzifikacijo gospodarske strukture;

8.  je seznanjen z razmeroma majhnim številom presežnih delavcev, za katere se pričakuje, da bodo sodelovali pri ukrepih (800 od 1.550), kar je mogoče pojasniti z željo, da se ukrepi usmerijo v najbolj ranljive delavce na trgu dela, ter z dejstvom, da so nekateri delavci izjavili, da ne nameravajo sodelovati pri ukrepih, ki jih predvideva Estonija; opaža, da je med upravičenci, ki naj bi prejeli pomoč, razmeroma visok odstotek tistih (63,3 %), ki niso državljani Unije;

9.  ugotavlja, da usklajeni sveženj prilagojenih storitev za presežne delavce, ki bodo sofinancirane iz ESPG, obsega plačilo stroškov formalnega izobraževanja, povračilo stroškov za usposabljanje delodajalcev, usposabljanje za trg dela, učenje estonščine, delovno prakso in svetovanje; je seznanjen, da je Estonija posredovala zahtevane informacije o ukrepih, ki jih mora prizadeto podjetje izvajati na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, ter potrdila, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil takšnih ukrepov;

10.  je seznanjen, da Estonija tudi izjavlja, da je usklajeni sveženj ukrepov združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire, ter ponuja velike možnosti za izboljšanje njegovega delovanja, kar je v skladu s členom 7 uredbe o ESPG;

11.  pozdravlja posvetovanja z deležniki, vključno s sindikati, združenji delodajalcev, podjetji in javnimi zavodi za zaposlovanje, ki je potekalo na nacionalni in regionalni ravni, da bi pripravili usklajeni sveženj prilagojenih storitev;

12.  ugotavlja, da ukrepi v okviru člena 7(4) uredbe o ESPG – pripravljalne dejavnosti, upravljanje, širjenje informacij in obveščanje javnosti, nadzor in poročanje – predstavljajo razmeroma velik delež skupnih stroškov (7,7 %);

13.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

14.  ugotavlja, da bo za dohodkovno podporo namenjenih 27,25 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je pod najvišjim pragom 35 %, določenim v uredbi o ESPG; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja upravičencev do pomoči pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

15.  ugotavlja, da stroški tehnične pomoči predstavljajo relativno visok odstotek skupnih stroškov; meni, da se to lahko upraviči, saj je to prva vloga Estonije za sredstva iz ESPG;

16.  ugotavlja, da je Estonija potrdila, da se pomoč za upravičene ukrepe ne črpa iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

17.  ugotavlja, da so bili ti ukrepi pripravljeni v skladu z identificiranimi potrebami v regionalni razvojni strategiji v Estoniji in so v skladu s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

18.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Estonija – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1] ter zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[2] in zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[3].

(3)  Estonija je 11. maja 2016 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščenimi delavci v podjetjih Eesti Energia AS, Nitrofert AS in Viru Keemia Grupp AS v Estoniji. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  V skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je vloga Estonije ocenjena za sprejemljivo, ker odpusti resno vplivajo na zaposlenost ter lokalno, regionalno in nacionalno gospodarstvo.

(5)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.131.358 EUR za vlogo, ki jo je vložila Estonija.

(6)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2016 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 1.131.358 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja]*.

[4]V […],

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

  • [1]   UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [2]   UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [3]   Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
  • [4] *   Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.

OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[1] in člena 15 Uredbe (EU) št. 1309/2013[2] sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga podjetij Eesti Energia AS, Nitrofert AS in Viru Keemia Grupp AS ter predlog Komisije

Komisija je 28. septembra 2016 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Estonije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v podjetjih Eesti Energia AS, Nitrofert AS in Viru Keemia Grupp AS, razvrščenih v oddelek 19 NACE Revizija 2 (Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov) v okrožju Ida-Virumaa (raven NUTS 2: EE00- Eesti[4]), na trg dela.

To je deveta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2016, druga za sektor kemikalij in kemičnih izdelkov ter prva vloga za sektor proizvodnje koksa in naftnih derivatov, zadeva pa uporabo skupnega zneska 1.131.358 EUR iz ESPG za Estonijo. Nanaša se na 800 presežnih delavcev.

Vloga je bila Komisiji poslana 11. maja 2016 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 25. maja 2016. Komisija je v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG.

Prilagojene storitve, ki bodo na voljo odpuščenim delavcem, zajemajo deset vrst ukrepov:

•  podpora za plačilo stroškov usposabljanja formalnega izobraževanja,

•  povračilo stroškov za usposabljanje delodajalcev,

•  usposabljanje za trg dela,

•  učenje estonščine,

•  delovna praksa,

•  svetovanje glede dolgov,

•  psihološko svetovanje,

•  dodatek za študij v zvezi z udeležbo v formalnem izobraževanju,

•  štipendija ter nadomestilo za prevoz in nastanitev za učenje estonščine,

•  nadomestilo za mobilnost.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva. Poleg tega je sveženj predlaganih ukrepov v skladu s potrebami, opredeljenimi v estonski regionalni razvojni strategiji za obdobje 2014–2020[5] ter v akcijskem načrtu okrožja Ida-Virumaa 2015–2020[6]. Estonija tudi izjavlja, da je usklajeni sveženj ukrepov združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire, ter ponuja velike možnosti za izboljšanje njegovega delovanja.

Estonski organi so predložili vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

•  pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

•  upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

•  podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in so ustrezno poskrbela za svoje delavce,

•  za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje,

•  predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

•  finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 1.131.358 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je deveti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2016.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

CF/jb

D(2016)43378

G. Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v zadevi EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata z uporabo sredstev sklada za omenjeno vlogo. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Presoja odbora EMPL temelji na naslednjem:

A) ker ta vloga temelji na členu 4(2) Uredbe (ES) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 1.550 delavcev, ki so postali presežni v treh podjetjih, ki so delovala v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelek 19 (Proizvodnja koksa in naftnih derivatov) in oddelek 20 (Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov) NACE Revizija 2;

B) ker Estonija, da bi dokazala povezavo med odpuščanjem presežnih delavcev in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, trdi, da je država majhno odprto gospodarstvo z visoko odvisnostjo od izvoza blaga in storitev, prizadeli pa so ga nedavni pretresi na svetovnem naftnem trgu in splošno poslabšanje položaja Evrope v mednarodni trgovini; ker imajo regije zunaj Evrope s poceni plinom konkurenčno prednost pri proizvodnji gnojil; ker se je delež EU v svetovni proizvodnji kemikalij zmanjšal, medtem ko so se deleži Kitajske, preostale Azije in ZDA povečali;

C) ker je 70,6 % delavcev, katerim je ukrep namenjen, moških, 29,4 % pa žensk; ker je 41,8 % delavcev starih med 55 in 64 let, 47,5 % pa med 30 in 54 let;

D) ker je to prva vloga za sredstva iz ESPG, ki jo je vložila Estonija.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zato poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Estonije vključi naslednje pobude:

1. se strinja s Komisijo, da so merila za pomoč iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena in da je zato Estonija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.131.358 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1.885.597 EUR;

2. ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok 12 tednov od prejema popolne vloge estonskih organov 6. julija 2016, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 28. septembra 2016 in o tem še isti dan obvestila Parlament;

3. poudarja, da se regija Ida-Virumaa sooča s precejšnjimi izzivi zaradi svoje lege in demografije, saj je relativno oddaljena, ima velik delež rusko govorečih ljudi, ki živijo v mestih, ki so se oblikovala okrog enega ali dveh proizvodnih obratov, stopnja brezposelnosti v njej pa je občutno višja od državnega povprečja;

4. pozdravlja odločitev Estonije, da bo ponudila usposabljanje, s katerim bodo odpuščeni delavci pripravljeni na delovna mesta v sektorjih, ki so v strategiji za regionalni razvoj identificirani kot sektorji, ki ponujajo možnosti za rast (logistika, turizem, proizvodnja lesa, kovine in gradbeni materiali);

5. ugotavlja, da usklajeni sveženj prilagojenih storitev za presežne delavce, ki bodo sofinancirane iz ESPG, obsega plačilo stroškov formalnega izobraževanja, povračilo stroškov za usposabljanje delodajalcev, usposabljanje za trg dela, učenje estonščine, delovno prakso in svetovanje;

6. pozdravlja posvetovanja z deležniki, vključno s sindikati, združenji delodajalcev, podjetji in javnimi zavodi za zaposlovanje na nacionalni in regionalni ravni, da bi pripravili usklajeni sveženj prilagojenih storitev;

7. ugotavlja, da bo za dohodkovno podporo namenjenih 27,25 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je pod najvišjim pragom 35 %, določenim v uredbi; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja upravičencev do pomoči pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

8. ugotavlja, da stroški tehnične pomoči predstavljajo relativno visok odstotek skupnih stroškov; meni, da se to lahko upraviči, saj je to prva vloga Estonije za sredstva iz ESPG;

9. pozdravlja odločitev Estonije, da bo v eni regijski vlogi združila dva gospodarska sektorja, saj je do odpuščanj prišlo v istem kraju, ker bo to zmanjšalo upravno breme in omogočilo organizacijo skupnih ukrepov za presežne delavce v obeh sektorjih;

10. ugotavlja, da so estonski organi potrdili, da se za predlagane ukrepe ne črpa finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, da bo dvojno financiranje preprečeno in da se dopolnjujejo z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

11. pozdravlja potrditev estonskih organov, da finančni prispevek iz ESPG ne bo nadomestil ukrepov, ki jih morajo izvesti podjetja po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah;

12. opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire; pozdravlja izjavo Estonije, da usklajeni sveženj ukrepov ponuja velike možnosti za izboljšanje tega prehoda.

S spoštovanjem

Thomas HÄNDEL

predsednik odbora EMPL

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis,

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 24. oktobra 2016:

-  COM(2016)0622 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.131.358 EUR za 1.550 delavcev, ki so postali presežni v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelek 19 (Proizvodnja koksa in naftnih derivatov) in oddelek 20 (Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov) NACE Revizija 2, v Estoniji.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem

Iskra MIHAJLOVA

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

24.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière