Menettely : 2016/2080(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0315/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0315/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 17
CRE 30/11/2016 - 17

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0477

MIETINTÖ     
PDF 476kWORD 62k
28.10.2016
PE 587.462v03-00 A8-0315/2016

komission jäsenten sidonnaisuusilmoituksista – suuntaviivoja

(2016/2080(INI))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Pascal Durand

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PERUSTELUT
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission jäsenten sidonnaisuusilmoituksista – suuntaviivoja

(2016/2080(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti sen 245 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteen XVI (komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat) ja erityisesti sen 1 kohdan a alakohdan kolmannen alakohdan,

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen tulkinnasta, joka koskee komission jäsenehdokkaan taloudellisten sidonnaisuuksien tutkimista (työjärjestyksen liitteessä XVI olevan 1 kohdan a alakohdan tulkinta)(1),

–  ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista(2) ja erityisesti sen asiaa koskevat kohdat II osassa – Poliittinen vastuu,

–  ottaa huomioon 8. syyskuuta 2015 antamansa päätöslauselman komission jäsenten kuulemista koskevista menettelyistä ja käytännöistä, vuoden 2014 kokemuksista(3),

–  ottaa huomioon Euroopan komission jäsenten toimintasäännöt(4) ja erityisesti niiden 1.3–1.6 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A8-0315/2016),

A.  ottaa huomioon, että työjärjestyksen liitteessä XVI (komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat) olevan 1 kohdan a alakohdassa todetaan, että parlamentti voi ilmaista näkemyksensä komission puheenjohtajaksi valitun esittämästä vastuualueiden jaosta ja pyytää mitä tahansa tietoa, jolla on merkitystä sen tehdessä päätöksen jäsenehdokkaiden sopivuudesta; odottaa saavansa kaikki merkitykselliset tiedot komission jäsenehdokkaiden taloudellisista sidonnaisuuksista ja odottaa, että asiaa koskevat ilmoitukset lähetetään valvontaa varten asiasta vastaavalle oikeudellisten asioiden valiokunnalle;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen II osan (Poliittinen vastuu) 3 kohdan mukaisesti valitut komission jäsenet varmistavat, että he antavat kaikki asiaankuuluvat tiedot heitä koskevan perussopimuksissa määrätyn riippumattomuusvelvoitteen mukaisesti; ottaa huomioon, että näiden tietojen antamista koskevat menettelyt suunnitellaan siten, että niiden avulla voidaan varmistaa, että koko komission jäsenten nimeämistä arvioidaan avoimesti, oikeudenmukaisesti ja yhtenäisesti;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin 28. huhtikuuta 2015 tekemässä päätöksessä tulkinnasta, joka koskee komission jäsenehdokkaan taloudellisten sidonnaisuuksien tutkimista (työjärjestyksen liitteessä XVI olevan 1 kohdan a alakohdan tulkinta), todetaan, että tutkiessaan komission jäsenehdokkaan taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen oikeudellisista asioista vastaava valiokunta ei pelkästään tarkista, että ilmoitus on täytetty asianmukaisesti, vaan se myös arvioi, onko ilmoituksen sisältö luotettava ja voidaanko sen perusteella todeta eturistiriita;

D.  ottaa huomioon, että työjärjestyksen liitteessä XVI olevan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti parlamentti arvioi tällä perusteella muun muassa jäsenehdokkaiden henkilökohtaista riippumattomuutta; ottaa erityisesti huomioon Euroopan komissiolle perussopimuksissa annetun erityisen tehtävän unionin edun takaajana;

E.  ottaa tämän osalta huomioon, että 8. syyskuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti totesi, että oikeudellisten asioiden valiokunnan taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen sisällöllisen analyysin perusteella antama vahvistus siitä, että eturistiriitoja ei ole, on olennainen edellytys sille, että vastaava valiokunta järjestää kuulemisen, erityisesti kun otetaan huomioon komission poliittisen mandaatin vahvistuminen Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen;

F.  ottaa huomioon, että edellä mainitussa 8. syyskuuta 2015 annetussa päätöslauselmassaan parlamentti katsoi tärkeäksi, että oikeudellisten asioiden valiokunta laatii suuntaviivoja suosituksen tai valiokunta-aloitteisen mietinnön muodossa, jotta voidaan helpottaa komission jäsenten sidonnaisuusilmoituksia koskevien menetelmien uudistusta, ja kehotti samalla Euroopan komissiota toimimaan komission jäsenten sidonnaisuusilmoituksia koskevien sääntöjen tarkistamiseksi;

G.  muistuttaa, että komission jäsenten toimintasääntöjen 1.3 kohdan, joka koskee pyyteettömyyttä, nuhteettomuutta, avoimuutta, huolellisuutta, rehellisyyttä, vastuullisuutta ja parlamentin maineen varjelemista, mukaisesti komission jäsenten on ilmoitettava kaikki taloudelliset sidonnaisuudet sekä varat ja vastuut, joista saattaisi aiheutua heidän tehtäviensä hoitamiseen liittyvä eturistiriita, ja että ilmoituksessa on mainittava myös komission jäsenen puolison tai kumppanin – sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä voimassa olevissa säännöissä(5) – osakkuudet, jotka saattavat aiheuttaa eturistiriidan;

H.  ottaa huomioon, että taloudelliset edut, joista ilmoitusta vaaditaan, sisältävät kaikenlaiset erilliset rahoitusosuudet yrityksen pääomassa;

I.  ottaa huomioon, että komission jäsenten toimintasääntöjen 1.4 kohdan mukaisesti kaikenlaisten eturistiriitojen riskin välttämiseksi komission jäsenen on tehtävä ilmoitus myös puolisonsa tai kumppaninsa ammattitoiminnasta ja että ilmoituksessa on mainittava toiminnan luonne, tehtävänimike ja tarvittaessa työnantajan nimi;

J.  ottaa huomioon, että komission jäsenten toimintasääntöjen 1.5 kohdan nojalla taloudellisia sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus on annettava toimintasääntöjen liitteenä olevalla lomakkeella; ottaa huomioon, että lomake on täytettävä ja toimitettava saataville ennen kuin komission jäsenehdokasta kuullaan Euroopan parlamentissa ja sitä on tarvittaessa tarkistettava toimikauden aikana, jos tiedot muuttuvat, ja ainakin kerran vuodessa;

K.  katsoo, että kyseiseen lomakkeeseen sisältyvät tiedot ovat rajattuja ja riittämättömiä, niihin ei sisälly yksityiskohtaista määritelmää siitä, mikä muodostaa eturistiriidan, eikä parlamentti pysty niiden avulla arvioimaan asianmukaisesti, oikeudenmukaisesti eikä johdonmukaisesti, onko komission jäsenehdokkaalla sillä hetkellä tai tulevaisuudessa eturistiriitoja, eikä tämän kykyä suorittaa toimeksiantoaan komission jäsenten toimintasääntöjen mukaisesti;

L.  ottaa huomioon, että komission jäsenten toimintasääntöjen 1.6 kohdan mukaisesti komission jäsen ei saa osallistua sellaisten tehtäviinsä liittyvien kysymysten käsittelyyn, joissa hänellä on erityisesti perhesuhteisiin liittyvä tai taloudellinen henkilökohtainen etu, joka voi vaikuttaa hänen riippumattomuuteensa;

M.  ottaa huomioon, että komissio on lopullisessa vastuussa niiden tietojen luonteen ja laajuuden valinnasta, jotka on sisällytettävä sen jäsenten sidonnaisuusilmoitukseen; katsoo siksi, että komission on varmistettava huolellisesti komission jäsenehdokkaiden nimittämismenettelyn moitteettomassa sujumisessa tarvittava avoimuuden taso;

N.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 5 kohdan mukaisesti parlamentti voi pyytää komission puheenjohtajaa peruuttamaan yksittäistä komission jäsentä kohtaan tunnetun luottamuksen; ottaa huomioon, että kyseisen sopimuksen 7 kohdan mukaisesti komission puheenjohtajan on ilmoitettava parlamentille, jos hän aikoo jakaa komission jäsenten vastuualueita uudelleen toimikauden aikana, asiaankuuluvaa parlamentin kuulemista varten;

O.  toteaa, että komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset ovat nykyisin parempia verrattuna siihen, miten ilmoitukset hoidettiin vuosina 2008–2009, mutta tiettyjä sidonnaisuusilmoituksia on useinkin jouduttu selventämään myöhemmin;

P.  pitää valitettavana, että vuonna 2011 hyväksytyissä komission jäsenten toimintasäännöissä ei oteta riittävästi huomioon monia parlamentin parannussuosituksia eikä etenkään komission jäsenten ilmoituksia taloudellisista sidonnaisuuksista, toimikauden jälkeisten työtehtävien rajoituksia ja eturistiriitojen arvioinnista vastaavan tilapäisen eettisen toimikunnan aseman vahvistamista koskevia suosituksia; katsoo, että tässä yhteydessä olisi pidettävä mielessä myös parlamentin hyväksymät kannat, jotka koskevat komission jäsenehdokkaiden kuulemismenettelyyn tehtäviä muutoksia ja parannuksia;

Q.  toteaa, että yksi eurooppalaisen hallintotavan pilareista on se, että keskitytään erityisesti unionin toimielinten etiikan ja avoimuuden parantamiseen, jotta voidaan vahvistaa unionin kansalaisten luottamusta toimielimiin erityisesti kun otetaan huomioon Lissabonin sopimuksessa vahvistettu komission laajempi poliittinen mandaatti;

Yleisiä huomautuksia

1.  muistuttaa, että komission jäsenten taloudellisia sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia käsittelevän tutkimuksen tavoitteena on varmistaa, että komission jäsenehdokkaat pystyvät suorittamaan tehtävänsä täysin riippumattomasti, että avoimuus on mahdollisimman hyvä ja että komissio on vastuuvelvollinen SEU:n 17 artiklan 3 kohdan, SEUT:n 245 artiklan ja komission jäsenten toimintasääntöjen mukaisesti; katsoo siksi, että tätä menettelyä ei pitäisi rajoittaa uuden komission nimittämiseen, vaan se olisi suoritettava myös, jos täytetään eroamisen, erottamisen tai kuolemantapauksen johdosta avoimeksi tullut tehtävä, jos unioniin liittyy uusi jäsenvaltio tai jos komission jäsenten vastuualueet tai taloudelliset sidonnaisuudet muuttuvat merkittävästi;

2.  katsoo, että mahdollisten eturistiriitojen arvioinnin on perustuttava ratkaiseviin, puolueettomiin ja relevantteihin tietoihin ja liityttävä jäsenehdokkaan vastuualueeseen;

3.  muistuttaa, että eturistiriidan määritelmään kuuluvat ”kaikki yleisen edun ja yleisten ja yksityisten etujen välillä olevat häiriötilanteet, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vaikuttavat, tai jotka näyttävät olevan sellaisia, että ne vaikuttavat toiminnan riippumattomaan, puolueettomaan ja objektiiviseen toteutukseen”;

4.  vahvistaa, että oikeudellisten asioiden valiokunta on toimivaltainen ja vastuullinen tekemään kattavan analyysin taloudellisia sidonnaisuuksia koskevasta ilmoituksesta sellaisen perusteellisen tutkimuksen avulla, jonka tarkoituksena on arvioida, onko komission jäsenehdokkaan sidonnaisuusilmoituksen sisältö luotettava, noudattaako se perussopimuksissa ja toimintasäännöissä määrättyjä kriteerejä ja periaatteita ja voidaanko sen perusteella todeta eturistiriita; toteaa, että valiokunnan on voitava ehdottaa komission puheenjohtajalle asianomaisen komission jäsenen korvaamista; pyytää näin ollen komissiota toimittamaan oikeudellisten asioiden valiokunnalle kaikki tosiseikat ja tiedot, jotta se voi tehdä kattavan ja objektiivisen analyysin;

5.  pitää erittäin tärkeänä, että oikeudellisten asioiden valiokunnalle taataan riittävästi aikaa, jotta perusteellinen tutkimus olisi vaikuttava;

6.  muistuttaa, että oikeudellisten asioiden valiokunta tutkii komission jäsenehdokkaiden sidonnaisuusilmoituksiin liittyviä kysymyksiä erittäin suurta luottamuksellisuutta noudattaen ja takaa samalla julkaisevansa päätelmänsä avoimuusperiaatteen mukaisesti heti, kun ne on annettu;

7.  muistuttaa, että komission jäsenehdokkaalle esitettäviin kysymyksiin varatun ajan lisäksi oikeudellisten asioiden valiokunnan olisi saatava oikeus jatkotoimiin, jos se toteaa mahdollisen eturistiriidan, jotta se voi jatkaa kuulemista ja saada tarvittavat selvennykset;

Jäsenehdokkaiden kuulemista edeltävä taloudellisia sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten tutkiminen

8.  muistuttaa, että oikeudellisten asioiden valiokunnan taloudellisia sidonnaisuuksia koskevasta ilmoituksesta tekemän kattavan analyysin perusteella antama vahvistus siitä, että eturistiriitoja ei ole, on olennainen edellytys sille, että asiasta vastaava valiokunta järjestää kuulemisen(6);

9.  katsoo siksi, että jos tällaista vahvistusta ei saada tai jos oikeudellisten asioiden valiokunta toteaa eturistiriidan, komission jäsenehdokkaan nimitysmenettely keskeytetään;

10.  katsoo, että oikeudellisten asioiden valiokunnan tekemässä taloudellisia sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten tutkinnassa on sovellettava seuraavia suuntaviivoja:

a)  jos oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen tutkinnassa, että taloudellisia sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus on esitettyjen asiakirjojen perusteella luotettava ja täydellinen ja että se ei sisällä tietoja, joiden perusteella voidaan todeta olemassa oleva tai mahdollinen eturistiriita, joka liittyy komission jäsenehdokkaan vastuualueeseen, valiokunnan puheenjohtaja toimittaa kuulemisesta vastaaville valiokunnille tai toimikauden aikana toteutettavassa menettelyssä asiaankuuluville valiokunnille vahvistuskirjeen siitä, että eturistiriitaa ei ole;

b)    jos oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että komission jäsenehdokkaan taloudellisia sidonnaisuuksia koskevassa ilmoituksessa on epätäydellisiä tai ristiriitaisia tietoja tai että tietojen tutkiminen edellyttää lisäselvityksiä, valiokunta pyytää Euroopan parlamentin työjärjestyksen(7) ja Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen(8) perusteella komission jäsenehdokasta täydentämään vaadittuja tietoja ilman aiheetonta viivytystä ja tekee päätöksen tietojen vastaanottamisen ja asianmukaisen analyysin jälkeen; oikeudellisten asioiden valiokunta voi tarvittaessa pyytää komission jäsenehdokasta kuultavaksi;

c)    jos oikeudellisten asioiden valiokunta toteaa eturistiriidan komission jäsenehdokkaan toimittaman taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen tai lisätietojen nojalla, valiokunta antaa suosituksia, joiden tarkoituksena on saada eturistiriita loppumaan; nämä suositukset voivat sisältää kyseisestä sidonnaisuudesta luopumisen ja komission puheenjohtajan tekemiä muutoksia komission jäsenehdokkaan vastuualueeseen; vakavammissa tapauksissa ja kun eturistiriitaa ei kyetä ratkaisemaan millään muulla suosituksella, oikeudellisten asioiden valiokunta voi viimeisenä keinonaan esittää päätelmänään, että komission jäsenehdokas ei kykene hoitamaan tehtäviään perussopimusten eikä toimintasääntöjen mukaisesti; parlamentin puhemies kysyy komission puheenjohtajalta, mitä jatkotoimia tämä aikoo toteuttaa;

Taloudellisia sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten tutkiminen toimikauden aikana

11.  korostaa, että jokaisen komission jäsenen on huolehdittava siitä, että hänen sidonnaisuusilmoituksensa saatetaan viipymättä ajan tasalle aina kun jäsenen taloudellisissa sidonnaisuuksissa tapahtuu muutoksia; kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille viipymättä kaikista muutoksista tai muista seikoista, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa eturistiriidan;

12.  katsoo siksi, että taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen on katettava nykyiset tai kuluneen kahden vuoden ajalta menneet omaisuuteen, ammattiin, henkilöön tai perheeseen liittyvät sidonnaisuudet tai toimet suhteessa esitettyyn salkkuun; toteaa, että ilmoituksessa on myös otettava huomioon, että sidonnaisuudesta voi hyötyä joko henkilö itse tai toinen henkilö ja että sidonnaisuus voi luonteeltaan olla myös moraalinen, materiaalinen tai taloudellinen;

13.  katsoo, että kaikki komission jäsenten taloudellisissa sidonnaisuuksissa toimikauden aikana tapahtuvat muutokset ja kaikki komission jäsenten vastuualueiden uudelleen jakamiset ovat uusi tilanne mahdollisen eturistiriidan kannalta; katsoo siksi, että tästä tilanteesta pitäisi järjestää parlamentin tutkinta tämän päätöslauselman 10 kohdassa ja Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteen XVI (komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat) 2 kohdassa tarkoitetuin ehdoin;

14.  muistuttaa, että parlamenttia on SEUT:n 246 artiklan toisen kohdan nojalla kuultava, jos komission jäsen vaihtuu toiseen toimikauden aikana; katsoo, että tässä kuulemisessa on muun muassa ehdottomasti tarkastettava tämän päätöslauselman 10 kohdan mukaisesti, että eturistiriitaa ei ole, noudattaen samalla Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteessä XVI(9) (komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat) annettuja määräyksiä, jotka koskevat parlamentin toimivaltuuksia siinä tapauksessa, että komission jäsenten kollegion kokoonpano tai heidän vastuualueensa muuttuvat merkittävästi toimikauden aikana;

15.  katsoo, että jos toimikauden aikana todetaan eturistiriita ja jos tämän päätöslauselman 10 kohdassa tarkoitetun menettelyn jälkeen komission puheenjohtaja ei noudata parlamentin suosituksia eturistiriidan lopettamisesta, oikeudellisten asioiden valiokunta voi suositella, että parlamentti pyytää komission puheenjohtajaa peruuttamaan kyseistä komission jäsentä kohtaan tunnettu luottamus SEU:n 17 artiklan 6 kohdan mukaisesti ja että parlamentti pyytää tarvittaessa komission puheenjohtajaa toimimaan SEUT:n 245 artiklan mukaisesti, jotta asianomaisen komission jäsenen oikeus eläkkeeseen tai muihin vastaaviin etuuksiin lakkaa;

Komission jäsenten toimintasäännöt

16.  toteaa, että 20. huhtikuuta 2011 hyväksytyissä komission jäsenten toimintasäännöissä, jotka koskivat puolueettomuutta, kunniallisuutta, avoimuutta, huolellisuutta, nuhteettomuutta, vastuullisuutta ja pidättyvyyttä, esitettiin parannuksia vuonna 2004 hyväksyttyihin edellisiin toimintasääntöihin taloudellisista sidonnaisuuksista annettavan ilmoituksen osalta, koska ilmoitusvaatimus laajennettiin koskemaan komission jäsenten puolisoita ja koska sidonnaisuusilmoitusta on tarkistettava aina, kun tiedot muuttuvat, tai ainakin kerran vuodessa;

17.  korostaa, että taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen uskottavuus perustuu komission jäsenehdokkaille laaditun lomakkeen tarkkuuteen; katsoo, että komission jäsenten taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ovat nykyisellään liian kapea-alaisia ja niiden sisältämät selitykset epäselviä; kehottaa siksi komissiota tarkistamaan toimintasääntöjä mahdollisimman pian, jotta voidaan varmistaa, että taloudellisia sidonnaisuuksia koskevissa ilmoituksissa annetaan oikeudellisten asioiden valiokunnalle tarkat tiedot ja tuetaan näin yksiselitteisesti sen päätöksentekoa;

18.  katsoo, että komission jäsenten toimintasääntöjen 1.3–1.5 kohdassa tarkoitetuissa taloudellisia sidonnaisuuksia koskevissa ilmoituksissa olisi oltava komission jäsenehdokkaan ja hänen puolisonsa/kumppaninsa kaikki taloudelliset sidonnaisuudet ja ammattitoiminta eikä vain niitä, ”joista saattaa aiheutua eturistiriitoja”, jotta saadaan täydellisempi käsitys ilmoituksen tehneen komission jäsenen taloudellisesta tilanteesta;

19.  katsoo, että komission jäsenten toimintasääntöjen 1.6 kohdassa tarkoitetut perhesuhteisiin liittyvät edut olisi sisällytettävä taloudellisia sidonnaisuuksia koskeviin ilmoituksiin; kehottaa tältä osin yksilöimään tasapuolisia keinoja sellaisten ”perhesuhteisiin liittyvien etujen” määrittämiseksi, jotka aiheuttavat mahdollisen eturistiriidan;

20.  katsoo eturistiriitoja koskevien sääntöjen laajentamiseksi ja parantamiseksi, että jäsenten sidonnaisuusilmoituksiin olisi sisällytettävä myös yksityiskohdat kaikista komission jäsenehdokkaiden sopimussuhteista, joista saattaisi aiheutua heidän tehtäviensä hoitamiseen liittyvä eturistiriita;

21.  pitää valitettavana, että toimintasäännöissä ei kodifioida asianmukaisesti SEUT:n 245 artiklan vaatimusta, jonka mukaan komission jäsenet ”toimikautensa aikana ja sen päätyttyä kunnioittavat [...] velvollisuuksia ja varsinkin osoittavat kunniallisuutta ja pidättyvyyttä, kun heille toimikauden päätyttyä tarjotaan tiettyjä tehtäviä tai etuja”;

22.  pitää valitettavana, että toimintasäännöissä ei vahvisteta mitään divestointivaatimuksia, vaikka tällaisten vaatimusten on kuuluttava vakiona kaikkiin eettisiin normeihin; pitää tämän osatekijän sääntelyä ensisijaisen tärkeänä;

23.  toteaa, että toimintasäännöissä ei vahvisteta konkreettista aikataulua ilmoituksen esittämiselle ennen kuin parlamentti kuulee komission jäsenehdokkaita; pitää tätä vaatimusta oleellisena osatekijänä komission jäsenehdokkaiden kuulemismenettelyn tarkistamisessa;

24.  pitää valitettavana, että komissio ei raportoi säännöllisesti komission jäsenten toimintasääntöjen täytäntöönpanosta eikä etenkään jäsenten sidonnaisuusilmoituksista, ja katsoo, että toimintasääntöjä olisi tarkistettava niin, että niissä vahvistetaan valitusmahdollisuus tai seuraamuksia rikkomuksista, lukuun ottamatta SEUT:n 245 ja 247 artiklassa tarkoitettua vakavaa rikkomusta;

25.  pitää valitettavana erityisesti sitä, että komission puheenjohtaja vastasi kielteisesti Euroopan oikeusasiamiehen pyyntöön julkaista ennakoivasti entisten komission jäsenten toimikauden jälkeisten työtehtävien hyväksyntää koskevat päätöksensä sekä tilapäisen eettisen toimikunnan lausunnot; korostaa, että komission kokousten pöytäkirjojen julkaiseminen ei yksin riitä antamaan parlamentille ja kansalaisyhteiskunnalle käsitystä siitä, miten ”mahdolliset eturistiriidat” tulkitaan käytännössä, eikä tilapäisen eettisen toimikunnan tästä asiasta laatimista lahjomattomuuteen tähtäävistä toimintapolitiikoista;

26.  huomauttaa, että kaikilta entisiltä komission jäseniltä on 18 kuukauden ajan kielletty edunvalvonta Euroopan komission jäsenten ja näiden henkilöstön suuntaan yrityksensä, asiakkaansa tai työnantajansa puolesta asioissa, jotka ovat kuuluneet heidän vastuualueeseensa, mutta komissiosta lähtönsä jälkeen heillä on kolmen vuoden ajan oikeus erittäin avokätiseen siirtymäkorvaukseen, jonka määrä on 40–65 prosenttia heidän viimeisimmästä peruspalkastaan;

27.  panee tyytyväisenä merkille, että toimintasäännöissä on nykyään määräys tehtävien siirtämisestä komission jäsenten kesken eturistiriidan vuoksi, mutta pitää valitettavana, että

a)  eturistiriitaa ei ole määritelty yksityiskohtaisesti;

b)  määräys koskee ainoastaan asioita, jotka kuuluvat yksittäisen komission jäsenen tehtäviin, eikä siis koske komission jäsenen velvollisuuksia kollegion jäsenenä;

c)  puheenjohtajaa varten ei ole olemassa kriteereitä tehtävien siirtämisestä päättämiseksi eikä sitovaa kehystä asian ilmoittamiseksi parlamentille eikä myöskään menettelyä sitä tapausta varten, että komission jäsen ei ilmoita eturistiriidasta tai osallistumisesta toimiin, jotka ovat ristiriidassa hänen tehtäviensä luonteen kanssa;

28.  kehottaa komissiota tarkistamaan kiireellisenä asiana vuodelta 2011 olevia komission jäsenten toimintasääntöjä, jotta voidaan ottaa huomioon parlamentin viimeaikaisissa päätöslauselmissaan antamat suositukset ja yleisten, kaikkiin unionin toimielimiin sovellettavien eettisten ja avoimuutta koskevien normien kehitys; suosittaa, että komissio muuttaa komission jäsenten toimintasääntöjä, jotta varmistetaan, että

a)  komission jäsenet ilmoittavat kaikki taloudelliset sidonnaisuudet ja myös 10 000 euroa ylittävän varallisuuden ja velat;

b)  kehottaa komission jäseniä ilmoittamaan kaikki sidonnaisuutensa (osakkeenomistajina, yhtiön hallituksen jäseninä, neuvonantajina ja konsultteina, yhtiöihin liittyvien säätiöiden jäseninä jne.) kaikista yhtiöistä, joissa he ovat olleet osakkaina, myös perhesuhteisiin liittyvät sidonnaisuudet, sekä muutokset, jotka tapahtuivat, kun heidän ehdokkuudestaan ilmoitettiin;

c)  komission jäsenten huollettavana olevat ja/tai lähimmät perheenjäsenet ilmoittavat samat tiedot kuin puolisot tai kumppanit;

d)  komission jäsenet selvittävät täysimääräisesti niiden organisaatioiden tarkoituksen, joiden toiminnassa he ja/tai heidän puolisonsa ja/tai heidän huollettavana olevat lapsensa ovat mukana, jotta voidaan vahvistaa, onko eturistiriita olemassa;

e)  komission jäsenet ilmoittavat jäsenyydestään kansalaisjärjestöissä, salaseuroissa tai yhdistyksissä, jotka piilottavat olemassaolonsa ja jotka harjoittavat toimintaa, jolla pyritään puuttumaan julkisten elinten toimintaan;

f)  komission jäsenet ja heidän huollettavinaan olevat perheenjäsenet ilmoittavat jäsenyydestään kansalaisjärjestöissä sekä yli 500 euron lahjoituksistaan kansalaisjärjestöille;

g)  toimintasääntöjä tarkistetaan SEUT:n 245 artiklan mukaisesti komission jäsenten toimikauden jälkeisiä työtehtäviä koskevan rajoituksen pidentämiseksi kahteen vuoteen;

h)  toimintasääntöihin sisällytetään erityisiä divestointivaatimuksia;

i)  komission jäsenehdokkaat esittävät ilmoituksensa tietyssä määräajassa ja riittävän ajoissa ennen kuulemista parlamentissa, siten että tilapäinen eettinen toimikunta voi toimittaa parlamentille näkemyksensä mahdollisista eturistiriidoista hyvissä ajoin parlamentin kuulemisia varten;

j)  komission jäsenet tapaavat vain sellaisten edunvalvontaryhmien jäseniä, jotka ovat avoimuusrekisterissä, joka sisältää tietoja unionin toimielinten poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivistä henkilöistä;

k)  komission jäsenet toimittavat nimityksensä jälkeen allekirjoitetun ilmoituksen, jossa he vahvistavat suostuvansa minkä tahansa parlamentin valiokunnan kuultaviksi tehtäviinsä kuuluvasta toiminnasta;

l)  ilmoitus julkaistaan muodossa, joka on yhteensopiva avoimen datan kanssa, jotta se voidaan käsitellä helposti tietokannoissa;

m)  menettelyä tehtävien siirtämiseksi komission jäsenten kesken eturistiriidan vuoksi parannetaan, jotta otetaan huomioon jäsenen velvollisuudet kollegion jäsenenä, asetetaan puheenjohtajalle kunniallisuutta ja pidättyvyyttä koskevia kriteereitä siirtämistä koskevan päätöksen tekemiseksi, sovelletaan sitovaa menettelyä ja asetetaan seuraamuksia tapauksissa, joissa komission jäsen ei anna tietoja mahdollisesta eturistiriidasta, ja otetaan käyttöön sitova menettely, jonka mukaan parlamentille ilmoitetaan tällaisista tapauksista;

n)  komissio raportoi vuosittain jäsentensä toimintasääntöjen täytäntöönpanosta ja huolehtii valitusmenettelyistä ja ottaa käyttöön seuraamuksia paitsi vakavan rikkomuksen tapauksessa myös silloin, jos vaatimuksia rikotaan etenkin taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen osalta;

o)  vahvistetaan kriteerit SEUT:n 245 artiklan noudattamiselle; artiklan mukaan komission jäsenten on osoitettava ”kunniallisuutta ja pidättyvyyttä, kun heille toimikauden päätyttyä tarjotaan tiettyjä tehtäviä tai etuja”;

p)  entisten komission jäsenten toimikauden jälkeisten työtehtävien hyväksyntää koskevat päätökset sekä tilapäisen eettisen toimikunnan lausunnot julkaistaan ennakoivasti;

q)  tilapäinen eettinen toimikunta muodostuu riippumattomista asiantuntijoista, jotka eivät ole toimineet komission jäseninä;

r)  tilapäinen eettinen toimikunta laatii ja julkaisee toiminnastaan vuotuisen kertomuksen, johon voidaan sisällyttää mahdollisia suosituksia toimintasääntöjen tai niiden täytäntöönpanon parantamiseksi, jos tilapäinen toimikunta katsoo sen tarpeelliseksi.

29.  pyytää komissiota aloittamaan parlamentin kanssa neuvottelut muutoksista, joiden tekeminen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehtyyn puitesopimukseen on osoittautunut tarpeelliseksi;

30.  kehottaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa tekemään mahdolliset tarvittavat muutokset parlamentin työjärjestykseen ja etenkin sen liitteeseen XVI, jotta tämä päätöslauselma voidaan panna täytäntöön;

31.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0096.

(2)

EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0287.

(4)

C(2011)2904.

(5)

Muun vakiintuneen parisuhteen kuin avioliiton osapuoli, katso määritelmä asetuksessa N:o 2278/69 (EYVL L 289, 17.11.1969) ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa.

(6)

Katso Euroopan parlamentin 8. syyskuuta 2015 antama päätöslauselma komission jäsenten kuulemista koskevista menettelyistä ja käytännöistä, vuoden 2014 kokemuksista.

(7)

Katso Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteessä XVI olevan 1 kohdan a alakohta.

(8)

Katso Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen II osan 3 kohta.

(9)

Katso Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteessä XVI oleva 2 kohta.


PERUSTELUT

Taustaa

Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteessä XVI komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista todetaan seuraavaa: ”Parlamentti voi pyytää mitä tahansa tietoa, jolla on merkitystä sen tehdessä päätöksen jäsenehdokkaiden sopivuudesta. Parlamentti edellyttää heidän taloudellisia sidonnaisuuksiaan koskevien täydellisten tietojen toimittamista. Jäsenehdokkaiden taloudellisia etuja koskevat ilmoitukset lähetetään oikeudellisista asioista vastaavan valiokunnan tutkittaviksi”.

Tässä kohdassa ei kuitenkaan paneuduta oikeudellisten asioiden valiokunnan tutkinnan täsmälliseen laajuuteen eikä siinä etenkään ilmoiteta, olisiko tutkinta rajattava toimitettujen tietojen viralliseen analysointiin vai olisiko tutkinnassa sitä vastoin laadittava sisällöllinen analyysi. Koska näin heikosti eritellyistä määräyksistä on aiheutunut käytännön ongelmia – ongelmia, jotka ovat osoittautuneet erityisen merkittäviksi edellisen Euroopan komission nimittämismenettelyssä – oikeudellisten asioiden valiokunnan koordinaattorit päättivät pyytää selvennyksiä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalta, joka on toimivaltainen muun muassa parlamentin työjärjestyksen tulkinnassa.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan suosittelema tulkinta hyväksyttiin täysistunnossa 28. huhtikuuta 2015. Se kuuluu seuraavasti:

”Tutkiessaan komission jäsenehdokkaan taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen oikeudellisista asioista vastaava valiokunta ei pelkästään tarkista, että ilmoitus on täytetty asianmukaisesti, vaan se myös arvioi, voidaanko ilmoituksen sisällön perusteella todeta eturistiriita. Sen jälkeen kuulemisesta vastaava valiokunta päättää, pyytääkö se komission jäsenehdokkaalta lisätietoja”.

Tämä tulkinta vahvistaa, että analyysin on oltava sisällöllinen, mutta siirtää vastuun lisäkysymysten esittämisestä kuulemisesta vastaavalle valiokunnalle.

Parlamentti korosti kuitenkin 8. syyskuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa (komission jäsenten kuulemista koskevista menettelyistä ja käytännöistä, vuoden 2014 kokemuksista) oikeudellisten asioiden valiokunnan roolia: ”katsoo, että oikeudellisten asioiden valiokunnan tekemiä tarkastuksia, jotka koskevat komission jäsenehdokkaiden ilmoituksia taloudellisista sidonnaisuuksista, olisi parannettava; [...]; katsoo, että oikeudellisten asioiden valiokunnan taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen sisällöllisen analyysin perusteella antama vahvistus siitä, että eturistiriitoja ei ole, on olennainen edellytys sille, että vastaava valiokunta järjestää kuulemisen” (4 kohta).

Parlamentti ”pitää tämän vuoksi tärkeänä, että oikeudellisten asioiden valiokunta laatii tulevina kuukausina suuntaviivoja suosituksen tai valiokunta-aloitteisen mietinnön muodossa, jotta voidaan helpottaa komission jäsenten sidonnaisuusilmoituksia koskevien menetelmien uudistusta;” (13 kohta).

Oikeudellisten asioiden valiokunta reagoi tähän täysistunnossa esitettyyn pyyntöön pyytämällä lupaa valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimiseen asiasta.

Esittelijän kanta

Esittelijä kehottaa kartoittamaan oikeudellisten asioiden valiokunnan tekemän sidonnaisuusilmoitusten tutkinnan laajuuden. Sitä varten on käsiteltävä sekä Euroopan parlamentin sisäisiä menettelyjä uuden komission nimittämisessä ja sen toimikauden aikana että komission jäsenten avoimuutta koskevia velvoitteita.

Esittelijä vahvistaa yleisesti parlamentin kannan siitä, että eturistiriidattomuuden tarkistamisen pitäisi olla samalla tasolla kuin ehdokkaan osaamisen arviointi ja että sen on oltava olennainen edellytys kuulemiselle. Esittelijä katsoo lisäksi, että eturistiriidan toteamisen täytyy perustua tiukasti puolueettomiin ja tarkistettavissa oleviin tietoihin ja että se koskee vain kyseisen komission jäsenen vastuualuetta.

Esittelijä päättelee siksi, että oikeudellisten asioiden valiokunnan on sekä arvioitava eturistiriidan mahdollisuutta ja laadittava tarvittaessa suosituksia päätöslauselmaansa varten. Näihin saattaa kuulua tietyistä taloudellisista sidonnaisuuksista luopuminen tai vastuualueen muuttaminen. Esittelijä katsoo, että oikeudellisten asioiden valiokunnan on pyydettävä lisätietoja, jos ilmoitus on epäilyttävä, epätäydellinen tai ristiriitainen, jotta tutkimus voidaan tehdä moitteettomasti.

Esittelijä katsoo myös, että komission jäsenten taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen ja laajemmin mahdollisten eturistiriitojen tarkistamisen on ulotuttava pelkkää komission nimittämismenettelyä pidemmälle. Siksi esittelijä katsoo, että kaikki komission jäsenten taloudellisissa sidonnaisuuksissa toimikauden aikana tapahtuvat huomattavat muutokset ja kaikki komission jäsenten vastuualueiden uudelleen jakamiset ovat uusi tilanne mahdollisen eturistiriidan kannalta, ja siksi niistä olisi tehtävä parlamentin tutkimus.

Esittelijällä on viesti myös komissiolle. Komissio nimittäin on lopullisessa vastuussa niiden tietojen lopullisesta valinnasta, jotka on sisällytettävä sen jäsenten sidonnaisuusilmoitukseen. Siksi esittelijä ehdottaa komission toimintasääntöihin ja sidonnaisuusilmoituksiin tiettyjä muutoksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että ne sisältävät riittävästi tietoa komission jäsenten taloudellisten sidonnaisuuksien arvioimiseksi ja että parlamentille tiedotetaan kaikista muutoksista.

Esittelijä katsoo myös, että perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa olisi pyydettävä tekemään mahdolliset tarvittavat muutokset parlamentin työjärjestykseen ja etenkin sen liitteeseen XVI, jotta mietinnössä olevat suuntaviivat voidaan panna täytäntöön.


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.9.2016)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

komission jäsenten sidonnaisuusilmoituksista – suuntaviivoja

(2016/2080(INI))

Valmistelija: Ingeborg Gräßle

EHDOTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 245 artiklan,

A.  toteaa, että komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset ovat nykyisin parempia verrattuna siihen, miten ilmoitukset hoidettiin vuosina 2008–2009, mutta tiettyjä sidonnaisuusilmoituksia on useinkin jouduttu selventämään myöhemmin;

B.  pitää valitettavana, että vuonna 2011 hyväksytyissä komission jäsenten toimintasäännöissä ei oteta riittävästi huomioon monia parlamentin parannussuosituksia eikä etenkään komission jäsenten ilmoituksia taloudellisista sidonnaisuuksista, toimikauden jälkeisten työtehtävien rajoituksia ja eturistiriitojen arvioinnista vastaavan tilapäisen eettisen toimikunnan aseman vahvistamista koskevia suosituksia; katsoo, että tässä yhteydessä olisi pidettävä mielessä myös parlamentin hyväksymät kannat, jotka koskevat komission jäsenehdokkaiden kuulemismenettelyyn tehtäviä muutoksia ja parannuksia;

C.  toteaa, että yksi eurooppalaisen hallintotavan pilareista on se, että keskitytään erityisesti unionin toimielinten etiikan ja avoimuuden parantamiseen, jotta voidaan vahvistaa unionin kansalaisten luottamusta toimielimiin erityisesti kun otetaan huomioon Lissabonin sopimuksessa vahvistettu komission laajempi poliittinen mandaatti;

Vuoden 2011 toimintasääntöjen mukanaan tuomat parannukset

1.  toteaa, että 20. huhtikuuta 2011 hyväksytyissä komission jäsenten toimintasäännöissä (C(2011)2904), jotka koskivat puolueettomuutta, kunniallisuutta, avoimuutta, huolellisuutta, nuhteettomuutta, vastuullisuutta ja pidättyvyyttä, esitettiin parannuksia vuonna 2004 hyväksyttyihin edellisiin toimintasääntöihin taloudellisista sidonnaisuuksista annettavan ilmoituksen osalta, koska ilmoitusvaatimus laajennettiin koskemaan komission jäsenten puolisoita ja koska sidonnaisuusilmoitusta on tarkistettava aina, kun tiedot muuttuvat, tai vähintään kerran vuodessa;

Talousarvion valvontavaliokunnan suosituksia koskevat jatkotoimet

2.  toteaa, että vuoden 2011 toimintasäännöissä ei otettu huomioon kaikkia parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan 2. maaliskuuta 2011 antamia suosituksia(1), ja huomauttaa etenkin, että komission jäseniä olisi vaadittava ilmoittamaan kaikki taloudelliset sidonnaisuutensa tai varallisuutensa eikä ainoastaan niitä, joista saattaisi aiheutua heidän tehtäviensä hoitamiseen liittyvä eturistiriita, ja että heillä ei ole velvoitetta ilmoittaa velkoja eikä huollettavana olevien lasten tarvitse antaa samoja tietoja kuin puolisoiden;

3.  korostaa etenkin, että komission jäsenten odotetaan arvioivan itse, mikä voisi aiheuttaa eturistiriidan, koska aiheesta ei ole selvää määritelmää tai sääntelykehystä, joka auttaisi heitä arvioinnissa, varsinkin kun otetaan huomioon komission rooli perussopimusten noudattamisen valvojana;

Täytäntöönpano komissiossa

4.  on huolissaan päivitetystä tutkimuksesta ”The Code of conduct for Commissioners – Improving effectiveness and efficiency” (IP/D/CONT/IC/2014-053), jossa havaittiin puutteita nykyisten komission jäsenten sidonnaisuusilmoituksissa:

a)  kuvaus edeltävien kymmenen vuoden aikana säätiöissä tai vastaavissa organisaatioissa hoidetuista tehtävistä, koska organisaation toimintatarkoitusta ei esitetä riittävän selkeästi, jotta sen perusteella voisi arvioida eturistiriidan mahdollisuutta

b)  muiden ammattitehtävien luonteen kuvaus

c)  yritysten osakkeita ja arvopapereita sekä muuta omaisuutta tai omaisuusoikeuksia ja muuta aineetonta omaisuutta koskeva ilmoitus

d)  kiinteistöt, koska komission jäsenet ilmoittavat asuinkiinteistönsä, jotka ovat omistajansa yksinomaisessa käytössä, vaikka tällaiset kiinteistöt eivät kuulu sidonnaisuusilmoituksen vaatimuksiin;

korostaa, ettei pitäisi tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, ellei tueksi ole esittää tosiasioita, jotka perustuvat tähän mennessä kerättyjen tietokokonaisuuksien kattavaan analyysiin;

5.  pitää valitettavana, että toimintasäännöissä ei kodifioida asianmukaisesti SEUT‑sopimuksen 245 artiklan vaatimusta, jonka mukaan komission jäsenet ”toimikautensa aikana ja sen päätyttyä kunnioittavat [...] velvollisuuksia ja varsinkin osoittavat kunniallisuutta ja pidättyvyyttä, kun heille toimikauden päätyttyä tarjotaan tiettyjä tehtäviä tai etuja.”;

6.  pitää valitettavana, että toimintasäännöissä ei vahvisteta mitään divestointivaatimuksia, vaikka tällaisten vaatimusten on kuuluttava vakiona kaikkiin eettisiin normeihin; pitää tämän osatekijän sääntelyä ensisijaisen tärkeänä;

7.  toteaa, että toimintasäännöissä ei vahvisteta konkreettista aikataulua ilmoituksen esittämiselle ennen kuin parlamentti kuulee komission jäsenehdokkaita; pitää tätä vaatimusta oleellisena osatekijänä komission jäsenehdokkaiden kuulemismenettelyn tarkistamisessa;

8.  pitää valitettavana, että ilmoitus julkaistaan ainoastaan pdf-muodossa, jota on vaikea sisällyttää sähköiseen tietokantaan;

9.  pitää valitettavana, että komissio ei raportoi säännöllisesti komission jäsenten toimintasääntöjen täytäntöönpanosta eikä etenkään jäsenten sidonnaisuusilmoituksista, ja katsoo, että toimintasääntöjä olisi tarkistettava niin, että niissä vahvistetaan valitusmahdollisuus tai seuraamuksia rikkomuksista, lukuun ottamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 ja 247 artiklassa tarkoitettua vakavaa rikkomusta;

10.  pitää valitettavana erityisesti sitä, että komission puheenjohtaja vastasi kielteisesti Euroopan oikeusasiamiehen pyyntöön julkaista ennakoivasti entisten komission jäsenten toimikauden jälkeisten työtehtävien hyväksyntää koskevat päätöksensä sekä tilapäisen eettisen toimikunnan lausunnot; korostaa, että komission kokousten pöytäkirjojen julkaiseminen ei yksin riitä antamaan parlamentille ja kansalaisyhteiskunnalle käsitystä siitä, miten ”mahdolliset eturistiriidat” tulkitaan käytännössä, eikä tilapäisen eettisen toimikunnan tästä asiasta laatimista lahjomattomuuteen tähtäävistä toimintapolitiikoista;

11.  huomauttaa, että kaikilta entisiltä komission jäseniltä on 18 kuukauden ajan kielletty edunvalvonta Euroopan komission jäsenten ja näiden henkilöstön suuntaan yrityksensä, asiakkaansa tai työnantajansa puolesta asioissa, jotka ovat kuuluneet heidän vastuualueeseensa, mutta komissiosta lähtönsä jälkeen heillä on kolmen vuoden ajan oikeus erittäin avokätiseen siirtymäkorvaukseen, jonka määrä on 40–65 prosenttia heidän viimeisimmästä peruspalkastaan;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että toimintasäännöissä on nykyään määräys tehtävien siirtämisestä komission jäsenten kesken eturistiriidan vuoksi, mutta pitää valitettavana, että

a)  eturistiriitaa ei ole määritelty yksityiskohtaisesti;

b)  määräys koskee ainoastaan asioita, jotka kuuluvat yksittäisen komission jäsenen tehtäviin, eikä siis koske komission jäsenen velvollisuuksia kollegion jäsenenä;

c)  puheenjohtajaa varten ei ole olemassa kriteereitä tehtävien siirtämisestä päättämiseksi eikä sitovaa kehystä asian ilmoittamiseksi parlamentille eikä myöskään menettelyä sitä tapausta varten, että komission jäsen ei ilmoita eturistiriidasta tai osallistumisesta toimiin, jotka ovat ristiriidassa hänen tehtäviensä luonteen kanssa;

Suositukset

13.  huomauttaa, että vahvistuksen siitä, että eturistiriitoja ei ole, on oltava olennainen edellytys, jonka on täytyttävä ennen komission jäsenten kuulemista, ja tämän vuoksi taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat lomakkeet on täytettävä ja toimitettava saataville ennen kuin parlamentin asiasta vastaava valiokunta kuulee komission jäsentä, ja katsoo, että taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset olisi tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja aina, kun kyseiset tiedot muuttuvat;

14.  muistuttaa komission olevan viime kädessä vastuussa jäsentensä nimittämismenettelyn moitteettoman toiminnan edellyttämän riittävän avoimuuden varmistamisesta ja kehottaa siksi komissiota tekemään merkittäviä parannuksia komission jäsenten taloudellisia sidonnaisuuksia koskeviin ilmoituslomakkeisiin, jotta parlamentti voisi arvioida tarkasti ensinnäkin sitä, onko komission jäsenillä todellisia tai mahdollisia eturistiriitoja, ja toiseksi komission jäsenten kykyä hoitaa tehtävänsä;

15.  kehottaa komissiota tarkistamaan vuodelta 2011 olevia komission jäsenten toimintasääntöjä kiireesti, jotta voidaan ottaa huomioon parlamentin viimeaikaisissa päätöslauselmissaan antamat suositukset ja yleisten, kaikkiin unionin toimielimiin sovellettavien eettisten ja avoimuutta koskevien normien kehitys; suosittaa, että komissio muuttaa komission jäsenten toimintasääntöjä, jotta varmistetaan, että

a)  komission jäsenet ilmoittavat kaikki taloudelliset sidonnaisuudet ja myös 10 000 euroa ylittävän varallisuuden ja velat;

b)  kehottaa komission jäseniä ilmoittamaan kaikki sidonnaisuutensa (osakkeenomistajina, yhtiön hallituksen jäseninä, neuvonantajina ja konsultteina, yhtiöihin liittyvien säätiöiden jäseninä jne.) kaikista yhtiöistä, joissa he ovat olleet osakkaina, myös perhesuhteisiin liittyvät sidonnaisuudet, sekä muutokset, jotka tapahtuivat, kun heidän ehdokkuudestaan ilmoitettiin;

c)  komission jäsenten huollettavana olevat ja/tai lähimmät perheenjäsenet ilmoittavat samat tiedot kuin puolisot tai kumppanit;

d)  komission jäsenet selvittävät täysimääräisesti niiden organisaatioiden tarkoituksen, joiden toiminnassa he ja/tai heidän puolisonsa ja/tai heidän huollettavana olevat lapsensa ovat mukana, jotta voidaan vahvistaa, onko eturistiriita olemassa;

e)  komission jäsenet ilmoittavat jäsenyydestään kansalaisjärjestöissä, salaseuroissa tai yhdistyksissä, jotka piilottavat olemassaolonsa ja jotka harjoittavat toimintaa, jolla pyritään puuttumaan julkisten elinten toimintaan, sekä yli 500 euron lahjoituksistaan kansalaisjärjestöille;

f)  komission jäsenet ja heidän huollettavinaan olevat perheenjäsenet ilmoittavat jäsenyydestään kansalaisjärjestöissä sekä yli 500 euron lahjoituksistaan kansalaisjärjestöille;

g)  toimintasääntöjä tarkistetaan SEUT-sopimuksen 245 artiklan mukaisesti komission jäsenten toimikauden jälkeisiä työtehtäviä koskevan rajoituksen pidentämiseksi kahteen vuoteen;

h)  toimintasääntöihin sisällytetään erityisiä divestointivaatimuksia;

i)  komission jäsenehdokkaat esittävät ilmoituksensa tietyssä määräajassa ja riittävän ajoissa ennen kuulemista parlamentissa, siten että tilapäinen eettinen toimikunta voi toimittaa parlamentille näkemyksensä mahdollisista eturistiriidoista hyvissä ajoin parlamentin kuulemisia varten;

j)  komission jäsenet tapaavat vain sellaisten edunvalvontaryhmien jäseniä, jotka ovat avoimuusrekisterissä, joka sisältää tietoja unionin toimielinten poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivistä henkilöistä;

k)  komission jäsenet toimittavat nimityksensä jälkeen allekirjoitetun ilmoituksen, jossa he vahvistavat suostuvansa minkä tahansa parlamentin valiokunnan kuultaviksi tehtäviinsä kuuluvasta toiminnasta;

l)  ilmoitus julkaistaan muodossa, joka on yhteensopiva avoimen datan kanssa, jotta se voidaan käsitellä helposti tietokannoissa;

m)  komissio tarkistaa toimintasääntöjen 1.3 lukua, jossa todetaan, että komission jäsenten on ilmoitettava kaikki taloudelliset sidonnaisuudet sekä varat ja vastuut, joista saattaisi aiheutua heidän tehtäviensä hoitamiseen liittyvä eturistiriita, ja etenkin eturistiriidan määritelmää, jotta voidaan varmistaa, että kaikki taloudelliset sidonnaisuudet ja niihin liittyvät säännöt on määritelty selkeästi ja sekä komission jäsenehdokkailla että nykyisillä komission jäsenillä on käytössään ohjeet siitä, miten soveltaa toimintasääntöjen 1.3 lukua kaikilta osin ja kattavasti;

n)  menettelyä tehtävien siirtämiseksi komission jäsenten kesken eturistiriidan vuoksi parannetaan, jotta otetaan huomioon jäsenen velvollisuudet kollegion jäsenenä, asetetaan puheenjohtajalle kunniallisuutta ja pidättyvyyttä koskevia kriteereitä siirtämistä koskevan päätöksen tekemiseksi, sovelletaan sitovaa menettelyä ja asetetaan seuraamuksia tapauksissa, joissa komission jäsen ei anna tietoja mahdollisesta eturistiriidasta, ja otetaan käyttöön sitova menettely, jonka mukaan parlamentille ilmoitetaan tällaisista tapauksista;

o)  komissio raportoi vuosittain jäsentensä toimintasääntöjen täytäntöönpanosta ja huolehtii valitusmenettelyistä ja ottaa käyttöön seuraamuksia paitsi vakavan rikkomuksen tapauksessa myös silloin, jos vaatimuksia rikotaan etenkin taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen osalta;

p)  vahvistetaan kriteerit SEUT-sopimuksen 245 artiklan noudattamiselle; artiklan mukaan komission jäsenten on osoitettava ”kunniallisuutta ja pidättyvyyttä, kun heille toimikauden päätyttyä tarjotaan tiettyjä tehtäviä tai etuja”;

q)  entisten komission jäsenten toimikauden jälkeisten työtehtävien hyväksyntää koskevat päätökset sekä tilapäisen eettisen toimikunnan lausunnot julkaistaan ennakoivasti;

r)  tilapäinen eettinen toimikunta muodostuu riippumattomista asiantuntijoista, jotka eivät ole toimineet komission jäseninä;

s)  tilapäinen eettinen toimikunta laatii ja julkaisee toiminnastaan vuotuisen kertomuksen, johon voidaan sisällyttää mahdollisia suosituksia toimintasääntöjen tai niiden täytäntöönpanon parantamiseksi, jos tilapäinen toimikunta katsoo sen tarpeelliseksi.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

26.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

Talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajan De Magistrisin kirje valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle Lehnelle.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

13.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö