Procedura : 2016/2080(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0315/2016

Teksty złożone :

A8-0315/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 17
CRE 30/11/2016 - 17

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0477

SPRAWOZDANIE     
PDF 737kWORD 61k
28.10.2016
PE 587.462v03-00 A8-0315/2016

w sprawie deklaracji komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne

(2016/2080(INI))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Pascal Durand

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie deklaracji komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne

(2016/2080(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17 ust. 3,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 245,

–  uwzględniając załącznik XVI do swojego Regulaminu (Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji Europejskiej), w szczególności pkt 1 lit. a) akapit trzeci,

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie weryfikacji deklaracji o braku konfliktu interesów finansowych kandydatów na komisarzy oraz wykładnię pkt 1 lit. a) załącznika XVI do swojego Regulaminu(1),

–  uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską(2), w szczególności jego punkty odnoszące się do sekcji II – odpowiedzialność polityczna,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2015 r. w sprawie procedur i praktyk dotyczących przesłuchań kandydatów na komisarzy w 2014 r. – wnioski płynące z procedury za 2014 r.(3),

–  uwzględniając Kodeks postępowania komisarzy z dnia 20 kwietnia 2011 r.(4), w szczególności jego pkt 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0315/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z załącznikiem XVI pkt 1 lit. a) Regulaminu (Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji Europejskiej) Parlament może wyrażać swoją opinię na temat przydziału obowiązków przez przewodniczącego-elekta oraz wystąpić o informacje mające znaczenie dla podjęcia przezeń decyzji na temat kwalifikacji kandydatów na komisarzy; mając na uwadze, że Parlament oczekuje, że otrzyma wszystkie informacje związane z interesami finansowymi kandydatów na komisarzy oraz że złożone przez nich deklaracje o braku konfliktu interesów zostaną przekazane do rozpatrzenia komisji właściwej w kwestiach prawnych;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z pkt 3 sekcji II dotyczącej odpowiedzialności politycznej, zawartej w porozumieniu ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, kandydaci na członków Komisji dbają o pełne ujawnienie wszelkich istotnych informacji zgodnie z obowiązkiem niezależności, jaki na nich spoczywa na podstawie traktatów; mając na uwadze, że informacje te są ujawniane zgodnie z procedurami mającymi na celu zapewnienie otwartej, uczciwej i spójnej całościowej oceny kandydata na komisarza;

C.  mając na uwadze, że zgodnie ze swoją decyzją z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie weryfikacji deklaracji o braku konfliktu interesów finansowych kandydatów na komisarzy (wykładnia pkt 1 lit. a) załącznika XVI do Regulaminu), weryfikacja deklaracji o braku konfliktu interesów finansowych kandydatów na komisarzy dokonywana przez komisję właściwą w kwestiach prawnych polega nie tylko na sprawdzeniu, czy deklaracja jest należycie wypełniona, lecz także na ocenie, czy treść deklaracji jest zgodna z prawdą i czy można z niej wywnioskować, że istnieje konflikt interesów;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z pkt 1 lit. a) załącznika XVI do Regulaminu Parlament Europejski ocenia kandydata na komisarza m.in. pod kątem jego osobistej niezależności, przede wszystkim ze względu na specjalną rolę gwaranta interesów Unii, jaka została powierzona Komisji Europejskiej na mocy traktatów;

E.  mając na uwadze, że w swojej ww. rezolucji z dnia 8 września 2015 r. Parlament wskazał, że potwierdzenie przez Komisję Prawną braku konfliktu interesów stanowi niezbędny warunek wstępny, który musi być spełniony przed przesłuchaniem kandydata na komisarza, przede wszystkim ze względu na fakt, że mandat polityczny Komisji został wzmocniony traktatem lizbońskim;

F.  mając na uwadze, że w swojej ww. rezolucji z dnia 8 września 2015 r. Parlament uznał za istotne, aby Komisja Prawna nakreśliła pewne ogólne wytyczne w formie zalecenia lub sprawozdania z własnej inicjatywy, aby ułatwić reformę procedur dotyczących deklaracji komisarzy o braku interesów finansowych, a jednocześnie wezwał Komisję do wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących deklaracji komisarzy o braku konfliktu interesów finansowych;

G.  mając na uwadze, że zgodnie z pkt 1.3 Kodeksu postępowania komisarzy w sprawie bezinteresowności, prawości, przejrzystości, uczciwości, odpowiedzialności i poszanowania godności Parlamentu, komisarze muszą deklarować wszelkie interesy finansowe i składniki majątku, które mogłyby wywołać konflikt interesów w ramach sprawowanych funkcji oraz że deklaracja ta dotyczy także udziałów współmałżonka/partnera członka Komisji – zgodnie z obowiązującymi przepisami(5) –, które mogą wywołać konflikt interesów;

H.  mając na uwadze, że interesy finansowe, które należy deklarować, polegają na wszelkiego rodzaju indywidualnych udziałach finansowych w kapitale przedsiębiorstwa;

I.  mając na uwadze, że zgodnie z pkt 1.4 Kodeksu postępowania komisarzy, aby zapobiec wystąpieniu jakiegokolwiek ryzyka konfliktu interesów, członkowie Komisji są zobowiązani deklarować działalność zawodową współmałżonka/partnera oraz że w deklaracji należy wskazać charakter działalności, nazwę sprawowanej funkcji oraz, w stosownych przypadkach, nazwę lub nazwisko pracodawcy;

J.  mając na uwadze, że zgodnie z pkt 1.5 Kodeksu postępowania komisarzy deklarację należy składać na formularzu załączonym do Kodeksu postępowania komisarzy oraz mając na uwadze, że formularz ten musi być wypełniony i udostępniony zanim Parlament przesłucha kandydata na komisarza oraz że w trakcie kadencji należy go aktualizować w przypadku zmiany danych, a co najmniej raz do roku;

K.  mając na uwadze, że informacje zawarte w tym formularzu są ograniczone i nieadekwatne, nie zawierają szczegółowej definicji wyjaśniającej, co stanowi konflikt interesów, i dlatego nie pozwalają Parlamentowi prawidłowo, sprawiedliwie i spójnie ocenić, czy konflikt interesów istnieje lub może zaistnieć ani też czy dany kandydat na komisarza będzie mógł sprawować swój mandat z poszanowaniem Kodeksu postępowania komisarzy;

L.  mając na uwadze, że zgodnie z pkt 1.6 Kodeksu postępowania komisarzy członek Komisji nie może podejmować działań w sprawach należących do zakresu jego kompetencji, jeżeli ma on w tym osobisty interes, zwłaszcza rodzinny lub finansowy, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na jego niezależność;

M.  mając na uwadze, że Komisja jest ostatecznie odpowiedzialna za decyzję co do charakteru i zakresu informacji, które należy zawrzeć w deklaracji o braku interesów finansowych swoich członków; mając w związku z tym na uwadze, że na Komisji spoczywa obowiązek właściwego zapewnienia przejrzystości niezbędnej do prawidłowego przebiegu procedury mianowania kandydatów na komisarzy;

N.  mając na uwadze, że zgodnie z pkt 5 porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską Parlament może się zwrócić do przewodniczącego Komisji o wycofanie poparcia udzielonego któremuś z członków Komisji; mając na uwadze, że zgodnie z pkt 7 tego porozumienia przewodniczący Komisji musi informować Parlament o zmianach w rozdziale obowiązków członków Komisji, aby umożliwić przeprowadzenie konsultacji parlamentarnej na temat tychże zmian;

O.  mając na uwadze, że obecne deklaracje o braku konfliktu interesów członków Komisji można uznać za udoskonalenie w porównaniu do procedury składania tych deklaracji w latach 2008–2009, niemniej miały miejsce sytuacje, gdy konieczne było dodatkowe wyjaśnienie niektórych deklaracji o braku konfliktu interesów;P.  mając na uwadze, że należy ubolewać, iż przyjęty w 2011 r. Kodeks postępowania komisarzy nie uwzględnił wystarczająco niektórych zaleceń Parlamentu dotyczących udoskonaleń, w szczególności jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe członków Komisji, ograniczenia dotyczące zatrudnienia po upływie kadencji i wzmocnienie pozycji komitetu ad hoc ds. etyki w zakresie oceny konfliktów interesów; mając na uwadze, że w tym kontekście należy również uwzględnić stanowiska przyjęte przez Parlament w odniesieniu do zmian i udoskonaleń procedury przesłuchiwania kandydatów na komisarzy;Q.  mając na uwadze, że jednym z filarów europejskiego systemu rządów jest poprawa etyki i przejrzystości w instytucjach UE, żeby zwiększyć zaufanie obywateli do tych instytucji, przede wszystkim w związku ze wzmocnieniem mandatu politycznego Komisji traktatem lizbońskim;

Uwagi ogólne

1.  przypomina, że celem weryfikacji deklaracji finansowych składanych przez komisarzy jest zapewnienie, aby kandydaci na komisarzy mogli wykonywać swoje obowiązki w całkowitej niezależności oraz zapewnienie jak największej przejrzystości i rozliczalności ze strony Komisji, zgodnie z art. 17 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 245 TFUE oraz z Kodeksem postępowania komisarzy; zauważa w związku z tym, że weryfikacja nie powinna się odbywać tylko przy mianowaniu nowej Komisji, ale także w przypadku wakatu powstałego w wyniku rezygnacji, dymisji lub śmierci komisarza, przystąpienia nowego państwa członkowskiego lub istotnej zmiany zakresu kompetencji komisarza lub interesów finansowych;

2.  uważa, że ocena ewentualnego konfliktu interesów powinna się opierać na rozstrzygających, obiektywnych oraz istotnych elementach związanych ze sprawami należącymi do kompetencji kandydata na komisarza;

3.  przypomina, że konflikt interesów jest definiowany jako „każda sytuacja, w której dochodzi do nałożenia się interesu publicznego oraz interesów publicznych na interesy prywatne, która może wpływać lub wydaje się móc wpływać na niezależne, bezstronne i obiektywne sprawowanie pełnionej funkcji”;

4.  potwierdza, że Komisja Prawna jest właściwym organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie rzeczowej analizy deklaracji o braku konfliktu interesów finansowych w drodze dogłębnej weryfikacji mającej na celu ocenienie, czy treść deklaracji o braku interesów finansowych danego kandydata na komisarza jest zgodna z prawdą, czy odpowiada kryteriom i zasadom określonym w traktatach i Kodeksie postępowania oraz czy można z niej wywnioskować, że istnieje konflikt interesów, a także że Komisja Prawna musi mieć możliwość zaproponowania przewodniczącemu Komisji, aby zastąpił tego komisarza; w związku z tym wzywa Komisję, aby dała Komisji Prawnej wszystkie narzędzia merytoryczne i informacyjne umożliwiające przeprowadzenie pełnej i obiektywnej analizy;

5.  uważa, że kwestią najwyższej wagi jest, aby Komisja Prawna miała wystarczająco dużo czasu, aby zapewnić skuteczność tej gruntownej analizy;

6.  przypomina, że Komisja Prawna rozpatruje kwestie odnoszące się do deklaracji o braku konfliktu interesów kandydatów na komisarzy z zachowaniem największej poufności, zapewniając jednocześnie, zgodnie z zasadą przejrzystości, upublicznianie swoich wniosków po ich wydaniu;

7.  uważa, że jeżeli Komisja Prawna stwierdzi ewentualny konflikt interesów, oprócz normalnego czasu przeznaczonego na pytania, które komisja zamierza zadać kandydatowi na komisarza, należy jej przyznać prawo do kontynuacji przesłuchania w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień;

Procedura weryfikacji deklaracji o braku konfliktu interesów przed przesłuchaniem kandydatów na komisarzy

8.  uważa, że potwierdzenie przez Komisję Prawną – na podstawie rzeczowej analizy deklaracji o braku konfliktu interesów finansowych – braku konfliktu interesów stanowi niezbędny warunek wstępny przeprowadzenia przesłuchania przez komisję przedmiotowo właściwą(6);

9.  uważa w związku z tym, że jeżeli brak takiego potwierdzenia lub jeżeli Komisja Prawna stwierdzi, że istnieje konflikt interesów, procedurę mianowania kandydata na komisarza należy zawiesić;

10.  uważa, że weryfikując deklaracje o braku interesów finansowych Komisja Prawna powinna stosować następujące wytyczne:

a)  jeżeli w trakcie weryfikacji deklaracji o braku interesów finansowych Komisja Prawna stwierdzi na podstawie złożonych dokumentów, że deklaracja jest zgodna z prawdą, kompletna i nie zawiera żadnych informacji wskazujących na istnienie lub możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanego ze sprawami należącymi do kompetencji kandydata na komisarza, przewodniczący komisji przesyła komisjom odpowiedzialnym za przeprowadzenie przesłuchania lub zainteresowanym komisjom w przypadku procedury przeprowadzanej w trakcie trwania mandatu pismo, w którym potwierdza brak konfliktu interesów;

b)  jeżeli Komisja Prawna uważa, że deklaracja o braku interesów finansowych kandydata na komisarza zawiera niepełne lub sprzeczne ze sobą informacje lub jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje, zwraca się ona do kandydata na komisarza, zgodnie z Regulaminem(7) oraz porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską(8), o przedstawienie wymaganych dodatkowych informacji bez nieuzasadnionej zwłoki, a po ich rozpatrzeniu i odpowiedniej analizie wydaje opinię; Komisja właściwa w kwestiach prawnych w odpowiednim przypadku może zaprosić kandydata na komisarza na przesłuchanie;

c)  jeżeli Komisja Prawna stwierdzi, że z deklaracji o braku konfliktu interesów lub z dodatkowych informacji przedstawionych przez kandydata na komisarza wynika, że istnieje konflikt interesów, sporządza ona zalecenia mające położyć kres konfliktowi interesów; zalecenia te mogą obejmować rezygnację z rzeczonych interesów finansowych i zmianę przez przewodniczącego Komisji zakresu kompetencji kandydata na komisarza; w bardziej poważnych sprawach, jeżeli żadne zalecenie nie może położyć kresu konfliktowi interesów, komisja właściwa w kwestiach prawnych w ostateczności może uznać, że kandydat na komisarza jest niezdolny do wykonywania swoich zadań zgodnie z traktatami i Kodeksem postępowania; Przewodniczący Parlamentu zwraca się do przewodniczącego Komisji z pytaniem, jakie dalsze kroki zamierza on poczynić;

Procedura weryfikacji deklaracji o braku konfliktu interesów w trakcie kadencji

11.  podkreśla, że każdy komisarz musi dbać o niezwłoczne aktualizowanie swojej deklaracji o braku konfliktu interesów za każdym razem, gdy w jego sytuacji finansowej zachodzą zmiany, i wzywa Komisję do bezzwłocznego informowania Parlamentu o wszelkich zmianach lub jakiejkolwiek sytuacji powodującej lub mogącej spowodować konflikt interesów;

12.  uważa w związku z tym, że deklaracja o braku konfliktu interesów musi zawierać obecne i przeszłe interesy lub działalność prowadzoną w ciągu ostatnich dwóch lat, mające charakter majątkowy, zawodowy, osobisty lub rodzinny powiązane z proponowanym zakresem kompetencji; deklaracja ta musi również uwzględniać fakt, że interes może dotyczyć przysporzenia korzyści sobie samemu lub innej osobie oraz że może być natury niematerialnej, materialnej lub finansowej;

13.  uważa, że każda zmiana deklaracji o braku interesów finansowych komisarza w trakcie kadencji lub każda zmiana przydziału obowiązków między członków Komisji stanowi nową sytuację ze względu na możliwość zaistnienia konfliktu interesów; dlatego też uważa, że w takiej sytuacji Parlament powinien przeprowadzać procedurę weryfikacji na warunkach przewidzianych w ust. 10 niniejszej rezolucji oraz pkt 2 załącznika XVI (Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji Europejskiej) do Regulaminu Parlamentu Europejskiego;

14.  przypomina, że jeżeli komisarz ma być zastąpiony w trakcie kadencji, zgodnie z art. 246 akapit drugi TFUE, należy przeprowadzić konsultację z Parlamentem; uważa, że taka konsultacja musi koniecznie polegać m.in. na sprawdzeniu, że nie istnieje konflikt interesów zgodnie z ust. 10 niniejszej rezolucji oraz przepisami załącznika XVI (Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji Europejskiej) do Regulaminu Parlamentu Europejskiego(9) w sprawie kompetencji Parlamentu Europejskiego w przypadku zmian składu Komisji bądź znaczącej zmiany przydziału obowiązków w trakcie jej kadencji;

15.  uważa, że jeżeli w trakcie mandatu komisarza zostanie stwierdzony konflikt interesów i w wyniku procedury przewidzianej w ust. 10 niniejszej rezolucji przewodniczący Komisji nie zareaguje na zalecenia Parlamentu, aby przerwać konflikt interesów, Komisja Prawna może zalecić, aby Parlament zwrócił się do przewodniczącego Komisji o wycofanie poparcia udzielonego temu komisarzowi, zgodnie z art. 17 ust. 6 TUE, oraz w odpowiednich przypadkach, aby Parlament wezwał przewodniczącego Komisji do działania zgodnie z art. 245 akapit drugi TFUE w celu pozbawienia tego komisarza prawa do emerytury lub innych podobnych korzyści;

Kodeks postępowania komisarzy

16.  zauważa, że przyjęty w dniu 20 kwietnia 2011 r. Kodeks postępowania komisarzy dotyczący bezstronności, uczciwości, przejrzystości, staranności, prawości, odpowiedzialności i roztropności został udoskonalony w porównaniu do poprzedniego kodeksu przyjętego w 2004 r. jeżeli chodzi o deklarację o braku konfliktu interesów, ponieważ wymogi dotyczące jawności rozszerzono na partnerów komisarzy, a deklaracja podlega przeglądowi w razie zmiany sytuacji lub co najmniej raz do roku;

17.  podkreśla, że wiarygodność deklaracji o braku konfliktu interesów zależy od ścisłości sformułowań figurujących w formularzu przedkładanym do wypełnienia kandydatom na komisarzy; uważa, że obecny zakres deklaracji o braku konfliktu interesów składanych przez komisarzy jest zbyt ograniczony, a ich treść wyjaśniająca jest niejednoznaczna; dlatego też wzywa Komisję dokonania przeglądu Kodeksu postępowania w możliwie najkrótszym terminie, tak aby informacje zawarte w deklaracjach o braku konfliktu interesów przedkładane Komisji Prawnej były precyzyjne i pozwoliły jej na jednoznaczne uzasadnienie podjętej decyzji;

18.  uważa, że aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji finansowej komisarza składającego deklarację, deklaracje o braku interesów finansowych, o których mowa w pkt 1.3 i 1.5 Kodeksu postępowania komisarzy, powinny obejmować wszystkie rodzaje interesów finansowych i wszystkie rodzaje działalności kandydata na komisarza oraz współmałżonka/partnera i w żadnym przypadku nie powinny się ograniczać do tych, które „mogłyby stanowić konflikt interesów”;

19.  uważa, że interesy rodzinne, o których mowa w pkt 1.6 Kodeksu postępowania komisarzy, powinny być umieszczane w deklaracjach o braku konfliktu interesów, podobnie jak interesy finansowe; w związku z tym wzywa Komisję do wprowadziła uczciwe metody określania interesów rodzinnych, które mogą stwarzać ryzyko powstania konfliktu interesów;

20.  jest zdania, że aby rozszerzyć i ulepszyć przepisy dotyczące konfliktów interesów, deklaracje o braku interesów finansowych powinny też zawierać szczegóły wszelkich stosunków umownych kandydatów na komisarzy, które mogłyby powodować konflikt interesów podczas wykonywania przez nich obowiązków;

21.  ubolewa nad faktem, że kodeks postępowania nie kodyfikuje odpowiednio wymogu, o którym mowa w art. 245 TFUE, zgodnie z którym członkowie Komisji „zobowiązują się szanować, w trakcie pełnienia swojej funkcji i po jej zakończeniu, zobowiązania [...], zwłaszcza obowiązki uczciwości i roztropności przy obejmowaniu niektórych stanowisk lub przyjmowaniu niektórych korzyści po zakończeniu pełnienia funkcji”;

22.  ubolewa, że kodeks postępowania nie przewiduje żadnych wymogów dotyczących zbycia, mimo że takie wymogi muszą być standardem we wszelkich systemach etyki; uważa, że jak najszybsze uregulowanie tej kwestii jest priorytetową sprawą;

23.  podkreśla, że kodeks postępowania nie wyznacza konkretnych terminów na złożenie deklaracji przed przesłuchaniem kandydata na komisarza w Parlamencie; uważa, że taki wymóg to ważny aspekt przeglądu procedury przesłuchania kandydatów na komisarzy;

24.  ubolewa, że Komisja nie przedkłada regularnie sprawozdań na temat stosowania Kodeksu postępowania komisarzy, zwłaszcza w odniesieniu do deklaracji o braku konfliktu interesów, i uważa, że kodeks postępowania należy zmienić wprowadzając do niego możliwość wnoszenia skarg lub nakładania sankcji w przypadku naruszeń, z wyjątkiem poważnego uchybienia, o którym mowa w art. 245 i 247 TFUE;

25.  ubolewa w szczególności nad negatywną odpowiedzią, jakiej udzielił przewodniczący Komisji Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który domagał się bezzwłocznego publikowania decyzji w sprawie zezwoleń na działalność po upływie kadencji udzielanych byłym komisarzom, a także opinii komitetu ad hoc ds. etyki; podkreśla, że sama publikacja protokołów z posiedzeń Komisji nie wystarcza, aby zapewnić Parlamentowi i społeczeństwu obywatelskiemu wgląd w praktyczną wykładnię „potencjalnych konfliktów interesów” i polityki uczciwości, jakie opracował w tym zakresie komitet ad hoc ds. etyki;

26.  zaznacza, że byłych komisarzy obowiązuje 18-miesięczny zakaz lobbowania wśród „członków Komisji i podległych im służb na rzecz własnego przedsiębiorstwa, klienta lub pracodawcy w sprawach, za które byli odpowiedzialni”, lecz że po odejściu z Komisji przez trzy lata otrzymują oni sowity dodatek przejściowy, który wynosi 40–65 % ostatniego wynagrodzenia podstawowego;

27.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kodeks postępowania wprowadził przepis o ponownym przydziale zadań członkom Komisji w razie ryzyka konfliktu interesów, lecz ubolewa, że:

a)  brak szczegółowej definicji konfliktu interesów;

b)  przepis ogranicza się do spraw objętych kompetencją danego komisarza, a zatem nie uwzględnia obowiązków komisarza jako członka kolegium;

c)  nie istnieją kryteria, na podstawie których przewodniczący decyduje o ponownym przydziale zadań, ani żadne wiążące ramy dotyczące powiadamiania Parlamentu, ani procedura obowiązująca w przypadku, gdy komisarz zaniecha zgłoszenia konfliktu interesów lub bierze udział w działalności niedającej się pogodzić z charakterem jego obowiązków;

28.  zwraca się do Komisji o dokonanie w trybie pilnym przeglądu Kodeksu postępowania komisarzy z 2011 r., aby uwzględnić zarówno zalecenia Parlamentu zawarte w jego ostatnich rezolucjach, jak i rozwój ogólnych norm etyki i przejrzystości obowiązujących we wszystkich instytucjach unijnych; zaleca Komisji zmianę Kodeksu postępowania komisarzy w celu zapewnienia:

a)  aby komisarze deklarowali wszystkie swoje interesy finansowe, w tym aktywa i pasywa powyżej 10 000 EUR;

b)  aby komisarze deklarowali wszystkie swoje interesy (akcje, członkostwo w zarządach, działalność doradczą, członkowsko w fundacjach działających w danej dziedzinie itp.) w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, w działalność których byli zaangażowani, uwzględniając interesy najbliższych członków rodziny oraz zmiany, jakie zaszły od momentu ogłoszenia ich kandydatury;

c)  aby pozostający na utrzymaniu członkowie rodzin oraz członkowie najbliższej rodziny komisarzy ujawniali te same informacje co małżonkowie lub partnerzy;

d)  aby komisarze w pełni wyjaśniali cele organizacji, w których działają oni sami lub ich małżonkowie lub dzieci pozostające na ich utrzymaniu, co pozwoli ustalić, czy istnieje konflikt interesów;

e)  aby komisarze ujawniali swoje członkostwo w organizacjach pozarządowych, tajnych stowarzyszeniach lub stowarzyszeniach, które ukrywają swoje istnienie i prowadzą działalność mającą na celu wywieranie wpływu na funkcjonowanie organów publicznych;

f)  aby komisarze i członkowie rodzin komisarzy pozostający na ich utrzymaniu ujawniali członkostwo w organizacjach pozarządowych i wszelkie darowizny na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie powyżej 500 EUR;

g)  aby kodeks postępowania został zmieniony zgodnie z art. 245 TFUE, tak aby wydłużyć okres obowiązywania ograniczeń dotyczących zatrudnienia byłych komisarzy do dwóch lat;

h)  aby kodeks postępowania zawierał szczegółowe wymogi dotyczące zbycia;

i)  aby kandydaci na komisarzy składali deklaracje w określonym terminie i z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich przesłuchaniem w Parlamencie, tak aby komitet ad hoc ds. etyki mógł przedstawić Parlamentowi swoją opinię o potencjalnych konfliktach interesów odpowiednio wcześniej przed przesłuchaniem w Parlamencie;

j)  aby komisarze spotykali się wyłącznie z przedstawicielami grup interesów zarejestrowanych w rejestrze służącym przejrzystości, zawierającym informacje o osach starających się wpływać na kształtowanie polityki w instytucjach UE;

k)  aby w momencie mianowania komisarze przedstawiali podpisane oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na stawienie się przed dowolną komisją Parlamentu Europejskiego w związku z działaniami prowadzonymi w ramach ich mandatu;

l)  aby to oświadczenie było publikowane w formacie kompatybilnym z otwartymi danymi, tak by można je było łatwo przetwarzać w bazach danych;

m)  aby procedura przenoszenia spraw w przypadku konfliktu interesów została ulepszona dzięki uwzględnieniu obowiązków komisarza jako członka kolegium, przy wprowadzeniu kryteriów dotyczących uczciwości i roztropności, na podstawie których przewodniczący będzie podejmował decyzję o ponownym przydziale zadań, stosowaniu wiążącej procedury i sankcji w przypadkach, gdy komisarz nie przedstawi informacji o możliwym konflikcie interesów, i wprowadzeniu wiążącej procedury powiadamiania Parlamentu o ww. przypadkach;

n)  aby Komisja corocznie przedstawiała sprawozdanie w sprawie stosowania Kodeksu postępowania komisarzy oraz ustanowiła procedury skarg i wprowadziła sankcje nie tylko za poważne uchybienia, lecz także za naruszenia wymogów, zwłaszcza w odniesieniu do deklaracji o braku konfliktu interesów;

o)  aby kodeks określał kryteria zapewniające przestrzeganie art. 245 TFUE, który nakłada na komisarzy „obowiązki uczciwości i roztropności przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyści po zakończeniu funkcji”;

p)  aby decyzje w sprawie zezwolenia na działalność byłych komisarzy po upływie kadencji oraz opinie komitetu ad hoc ds. etyki były bezzwłocznie publikowane;

q)  aby komitet ad hoc ds. etyki składał się z niezależnych ekspertów, którzy sami nie pełnili nigdy funkcji komisarza;

r)  aby komitet ad hoc ds. etyki sporządzał i publikował coroczne sprawozdanie z działalności, zawierające zalecenia w sprawie udoskonaleń kodeksu postępowania lub sposobu jego stosowania, zgodnie z własnym uznaniem.

29.  wzywa Komisję do wszczęcia negocjacji z Parlamentem, aby wprowadzić konieczne zmiany do porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską;

30.  zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych o wprowadzenie do Regulaminu Parlamentu, w szczególności do załącznika XVI, zmian niezbędnych do wdrożenia niniejszej rezolucji;

31.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0096.

(2)

Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0287.

(4)

C(2011)2904.

(5)

Osoba pozostająca w konkubinacie zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu nr 2278/69 (Dz.U. L 289 z 17.11.1969) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) załącznika VII do Regulaminu pracowniczego.

(6)

Zob. rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie procedur i praktyk dotyczących przesłuchań kandydatów na komisarzy w 2014 r. – wnioski płynące z procedury za 2014 r.

(7)

Zob. pkt 1 lit. a) załącznika XVI do Regulaminu.

(8)

Zob. sekcja II pkt 3 porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.

(9)

Zob. pkt 2 załącznika XVI do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.


UZASADNIENIE

Kontekst

Załącznik XVI do Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie wytycznych dotyczących zatwierdzania Komisji Europejskiej przewiduje, że „Parlament może wystąpić o informacje mające znaczenie dla podjęcia przezeń decyzji na temat kwalifikacji kandydatów na komisarzy. Oczekuje też całkowitego ujawnienia informacji na temat ich interesów finansowych. Deklaracje o braku konfliktu interesów finansowych kandydatów na komisarzy zostają przesłane do komisji właściwej w kwestiach prawnych w celu ich weryfikacji.”

Ten przepis niestety nie opisuje dokładnego zakresu weryfikacji dokonywanej przez Komisję Prawną, a w szczególności, czy weryfikacja ma się ograniczać do formalnej analizy podanych informacji czy też ma to być analiza merytoryczna. W następstwie praktycznych trudności wynikających z tak ogólnikowego przepisu – trudności, które okazały się szczególnie istotne przy procedurze mianowania ostatniej Komisji Europejskiej – koordynatorzy Komisji Prawnej postanowili zwrócić się o wyjaśnienia do Komisji Spraw Konstytucyjnych, która jest komisją właściwą m.in. w sprawie wykładni Regulaminu Parlamentu.

Wykładnia zalecona przez Komisję Spraw Konstytucyjnych została przyjęta na posiedzeniu plenarnym w dniu 28 kwietnia 2015 r. Brzmi ona następująco:

„Weryfikacja deklaracji o braku konfliktu interesów finansowych kandydata na komisarza przez komisję właściwą do spraw prawnych nie polega jedynie na sprawdzeniu, czy deklaracja została należycie wypełniona, lecz również na ocenie, czy z jej treści można wywnioskować konflikt interesów. Od komisji odpowiedzialnej za wysłuchanie zależy następnie, czy zażąda ona od kandydata na komisarza dodatkowych informacji.”

Taka wykładnia potwierdza, że analiza powinna być rzeczowa, lecz nakłada ona na komisję odpowiedzialną za przesłuchanie obowiązek zadawania dodatkowych pytań.

Natomiast w swojej rezolucji z dnia 8 września 2015 r. w sprawie procedur i praktyk dotyczących przesłuchań kandydatów na komisarzy w 2014 r. – wnioski płynące z procedury za 2014 r. Parlament podkreślił rolę Komisji Prawnej, o ile „uważa, że należy usprawnić kontrolę oświadczeń majątkowych kandydatów na komisarzy przez Komisję Prawną; [...]; uważa, że potwierdzenie przez Komisję Prawną – na podstawie rzeczowej analizy oświadczeń majątkowych – braku konfliktu interesów stanowi niezbędny warunek wstępny przeprowadzenia przesłuchania przez komisję przedmiotowo właściwą;” (ust. 4).

Dlatego też Parlament „uważa za istotne, by Komisja Prawna w ciągu najbliższych miesięcy nakreśliła pewne ogólne kierunki w formie zalecenia lub sprawozdania z własnej inicjatywy, aby ułatwić proces reformy procedur dotyczących oświadczeń komisarzy o braku interesów finansowych;” (ust. 13)

To właśnie w odpowiedzi na ten apel plenum Parlamentu Komisja Prawna zwróciła się o zgodę na przyjęcie sprawozdania z własnej inicjatywy w tej sprawie.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca proponuje, aby wyraźnie określić zakres weryfikacji deklaracji o braku interesów finansowych, jakich dokonuje Komisja Prawna. W tym celu pragnie on poruszyć jednocześnie kwestię wewnętrznych procedur odbywających się w Parlamencie Europejskim w trakcie mianowania nowej Komisji oraz w trakcie trwania jej kadencji, a także kwestię obowiązku zachowania przejrzystości, jaki spoczywa na członkach Komisji.

Ogólnie ujmując sprawozdawca potwierdza stanowisko Parlamentu, który uważa, że weryfikacji braku konfliktu interesów nie można utożsamiać z oceną kompetencji kandydata i dlatego też weryfikacja powinna być warunkiem wstępnym, który musi być spełniony przed przesłuchaniem. Uważa też, że pojęcie konfliktu interesów powinno być ściśle ograniczone do obiektywnych, sprawdzalnych elementów i powinno być weryfikowane w powiązaniu z zakresem kompetencji danego komisarza.

Wnioskuje z tego, że rola Komisji Prawnej polega jednocześnie na ocenie możliwości zaistnienia konfliktu interesów i w odpowiednim przypadku na sporządzeniu zaleceń mających na celu położenie kresu tej sytuacji. Zalecenia mogą obejmować rezygnację z niektórych interesów finansowych lub też zmianę zakresu kompetencji danego komisarza. Sprawozdawca uważa, że aby dokonać tej weryfikacji, w przypadku deklaracji zawierających informacje wątpliwe, niepełne lub sprzeczne ze sobą Komisja Prawna powinna domagać się dodatkowych informacji.

Sprawozdawca uważa też, że kontrola deklaracji o braku konfliktu interesów, a w szerszym ujęciu ewentualnych konfliktów interesów dotyczących członków Komisji, nie powinna się ograniczać tylko do procedury mianowania Komisji. W związku z tym uważa on, że każda zmiana rzeczowa dotycząca interesów finansowych komisarzy zachodząca w trakcie mandatu lub każda zmiana zakresu obowiązków członków komisji jest nową sytuacją, która może wywołać konflikt interesów i w związku z tym powinna być przedmiotem weryfikacji w Parlamencie.

Sprawozdawca zwraca się też do Komisji Europejskiej, ponieważ to ona ostatecznie decyduje, jakie informacje należy umieszczać w deklaracji o braku interesów finansowych członków Komisji. Dlatego też sprawozdawca proponuje Komisji, aby wprowadziła szereg zmian w Kodeksie postępowania komisarzy i deklaracjach o braku konfliktu interesów, dzięki którym deklaracje te będą zawierały informacje pozwalające ocenić interesy finansowe komisarzy, a Parlament będzie informowany o każdej zmianie.

Sprawozdawca uważa też, że należy się zwrócić do Komisji Spraw Konstytucyjnych o wprowadzenie do Regulaminu Parlamentu, a w szczególności do jego załącznika XVI zmian, które okażą się konieczne, aby móc wdrożyć wytyczne zawarte w sprawozdaniu.


OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (28.9.2016)

dla Komisji Prawnej

w sprawie deklaracji komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne

(2016/2080(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ingeborg Gräßle

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 245,

A.  mając na uwadze, że obecne deklaracje interesów członków Komisji można uznać za udoskonalenie w porównaniu do procedury składania tych deklaracji w latach 2008–2009, niemniej miały miejsce sytuacje, gdy konieczne było dodatkowe wyjaśnienie niektórych deklaracji interesów;

B.  mając na uwadze, że należy ubolewać, iż przyjęty w 2011 r. Kodeks postępowania komisarzy nie odpowiada wystarczająco na niektóre zalecenia Parlamentu dotyczące udoskonaleń, w szczególności jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe członków Komisji, ograniczenia dotyczące zatrudnienia po upływie kadencji i wzmocnienie pozycji komitetu ad hoc ds. etyki w zakresie oceny konfliktów interesów; w związku z tym przypomina również stanowiska wyrażone przez Parlament w odniesieniu do zmian i udoskonaleń procesu przesłuchania kandydatów na komisarzy;

C.  mając na uwadze, że jednym z filarów europejskiego systemu rządów jest poprawa etyki i przejrzystości w instytucjach UE, żeby zwiększyć zaufanie obywateli do tych instytucji, przede wszystkim w związku ze wzmocnieniem mandatu politycznego Komisji po Traktacie z Lizbony;

Udoskonalenia przewidziane w kodeksie postępowania z 2011 r.

1.  zauważa, że przyjęty w dniu 20 kwietnia 2011 r. Kodeks postępowania komisarzy (C(2011)2904) dotyczący bezstronności, uczciwości, przejrzystości, staranności, prawości, odpowiedzialności i roztropności wykazuje się udoskonaleniami w porównaniu do poprzedniego kodeksu przyjętego w 2004 r., jeżeli chodzi o deklarację o braku konfliktu interesów, ponieważ wymogi dotyczące jawności rozszerzono na partnerów komisarzy, a deklaracja podlega przeglądowi w razie zmiany sytuacji lub co najmniej raz w roku;

Działania w odpowiedzi na zalecenia komisji CONT

2.  krytycznie ocenia fakt, że kodeks postępowania z 2011 r. nie wyszedł naprzeciw wszystkim zaleceniom sformułowanym przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu w dniu 2 marca 2011 r.(1), i podkreśla w szczególności, że komisarze powinni mieć obowiązek ujawnienia wszystkich interesów finansowych i składników majątku, a nie tylko tych, „które mogłyby wywołać konflikt interesów w ramach sprawowania ich funkcji”, a także że nie ma wymogu deklarowania długów i zobowiązań oraz że dzieci na utrzymaniu nie muszą udzielać tych samych informacji co małżonkowie;

3.  podkreśla w szczególności, że komisarze powinni przedstawić własną opinię na temat tego, co może spowodować konflikt interesów, wobec braku jasnej definicji lub ram regulacyjnych, którymi mogliby się kierować, zwłaszcza w związku z pełnioną przez Komisję rolą strażniczki Traktatów;

Wdrożenie w Komisji Europejskiej

4.  wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że w zaktualizowanym badaniu pt. „The Code of conduct for Commissioners - Improving effectiveness and efficiency” [Kodeks postępowania komisarzy – poprawa efektywności i skuteczności] (IP/D/CONT/IC/2014-053) stwierdzono szereg braków w deklaracjach interesów obecnych członków Komisji, a głównie:

a)  w odniesieniu do opisu funkcji sprawowanych w ciągu ostatnich 10 lat w fundacjach lub w podobnych organizacjach, ponieważ cel organizacji nie jest wystarczająco jasny, żeby można było dokonać oceny ewentualnego zaistnienia konfliktu interesów;

b)  w odniesieniu do opisu charakteru „innej działalności zawodowej”;

c)  w odniesieniu do oświadczenia o posiadaniu udziałów w spółkach, akcji lub innych składników majątku, praw stanowiących aktywa oraz innych wartości niematerialnych i prawnych;

d)  w odniesieniu do nieruchomości, jako że komisarze deklarują nieruchomości, które są domami na wyłączny użytek właściciela, mimo że tego typu nieruchomości są zwolnione z wymogu składania deklaracji;

podkreśla, że nie należy wyciągać pochopnych wniosków, jeżeli nie można ich podeprzeć faktami z kompleksowej analizy zebranych dotąd zestawów danych;

5.  ubolewa, że kodeks postępowania nie kodyfikuje właściwie wymogu wynikającego z art. 245 TFUE, zgodnie z którym członkowie Komisji „zobowiązują się szanować, w trakcie pełnienia swojej funkcji i po jej zakończeniu, zobowiązania [...], zwłaszcza obowiązki uczciwości i roztropności przy obejmowaniu niektórych stanowisk lub przyjmowaniu niektórych korzyści po zakończeniu pełnienia funkcji”;

6.  ubolewa, że kodeks postępowania nie przewiduje żadnych wymogów dotyczących zbycia, mimo że takie wymogi muszą być standardem we wszelkich systemach etyki; uważa, że jak najszybsze uregulowanie tej kwestii jest sprawą priorytetową;

7.  podkreśla, że kodeks postępowania nie wyznacza konkretnych terminów na złożenie deklaracji przed przesłuchaniem kandydata na komisarza w Parlamencie; uważa, że taki wymóg to ważny aspekt przeglądu procesu przesłuchania kandydatów na komisarzy;

8.  wyraża ubolewanie, że deklarację publikuje się wyłącznie w formacie PDF, co utrudnia umieszczenie jej w elektronicznej bazie danych;

9.  ubolewa, że Komisja nie przedkłada regularnie sprawozdania na temat wdrażania Kodeksu postępowania komisarzy, zwłaszcza w odniesieniu do ich deklaracji interesów; uważa, że kodeks postępowania powinien zostać zmieniony przez wprowadzenie możliwości wnoszenia skarg lub nakładania sankcji w przypadku naruszeń, z wyjątkiem poważnego uchybienia, o którym mowa w art. 245 i 247 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

10.  ubolewa w szczególności nad negatywną odpowiedzią udzieloną przez przewodniczącego Komisji na wniosek Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, aby z własnej inicjatywy publikował decyzje w sprawie zezwoleń na działalność po upływie kadencji udzielonych byłym komisarzom, a także opinie komitetu ad hoc ds. etyki; podkreśla, że sama publikacja protokołów z posiedzeń Komisji nie wystarcza, aby zapewnić Parlamentowi i społeczeństwu obywatelskiemu wgląd w praktyczną wykładnię „potencjalnych konfliktów interesów” i polityki uczciwości opracowanych w tym zakresie przez komitet ad hoc ds. etyki;

11.  zaznacza, że byłych komisarzy obowiązuje 18-miesięczny zakaz lobbingu skierowanego do „członków Komisji i podległych im służb na rzecz własnego przedsiębiorstwa, klienta lub pracodawcy w sprawach, za które byli odpowiedzialni”, otrzymują oni jednak dodatek przejściowy znacznej wysokości po odejściu z Komisji, w wysokości 40–65% swojego ostatniego wynagrodzenia podstawowego, przez trzy lata;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kodeks postępowania wprowadził przepis o ponownym rozdziale zadań między członków Komisji w razie ryzyka konfliktu interesów, lecz ubolewa, że:

a)  brak jest szczegółowej definicji konfliktu interesów;

b)  przepis ogranicza się do spraw objętych kompetencją danego komisarza, a zatem nie uwzględnia obowiązków komisarza jako członka kolegium;

c)  nie istnieją kryteria, na podstawie których przewodniczący decyduje o ponownym przydziale zadań, ani żadne wiążące ramy dotyczące powiadamiania Parlamentu, ani procedura obowiązująca w przypadku, gdy komisarz zaniecha zgłoszenia konfliktu interesów lub bierze udział w działalności niedającej się pogodzić z charakterem jego obowiązków;

Zalecenia

13.  zauważa, że brak konfliktu interesów musi stanowić wymóg wstępny niezbędny do przeprowadzenia przesłuchań komisarzy, w związku z czym formularze deklaracji interesów muszą zostać wypełnione i udostępnione właściwej komisji PE przed przesłuchaniem komisarza oraz powinny podlegać przeglądowi co najmniej raz w roku i po każdej zmianie odpowiednich danych;

14.  zwraca się do Komisji, aby jako podmiot ostatecznie odpowiedzialny za zagwarantowanie poziomu przejrzystości niezbędnego do poprawnego przeprowadzenia postępowania mianowania komisarzy europejskich w istotny sposób udoskonaliła formularze deklaracji o braku konfliktu interesów komisarzy, tak aby Parlament mógł właściwie ocenić, czy w przypadku danego komisarza istnieje rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów oraz czy osoba ta spełnia warunki konieczne do sprawowania mandatu;

15.  zwraca się do Komisji o dokonanie pilnego przeglądu Kodeksu postępowania komisarzy z 2011 r., żeby uwzględnić zarówno zalecenia zawarte przez Parlament w jego ostatnich rezolucjach, jak i rozwój ogólnych norm etyki i przejrzystości obowiązujących we wszystkich instytucjach unijnych; zaleca Komisji zmianę Kodeksu postępowania komisarzy w celu zapewnienia:

a)  że komisarze będą deklarowali wszystkie swoje interesy finansowe, w tym aktywa i pasywa powyżej 10 000 EUR;

b)  aby komisarze deklarowali wszystkie swoje interesy (akcje, członkostwo w zarządach, działalność doradczą, członkowsko w fundacjach działających w danej dziedzinie itp.) w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, w których działalność byli zaangażowani, uwzględniając interesy najbliższych członków rodziny oraz zmiany, które zaszły od momentu ogłoszenia ich kandydatury;

c)  że pozostający na utrzymaniu członkowie rodzin oraz członkowie najbliższej rodziny komisarzy będą ujawniać te same informacje co małżonkowie lub partnerzy;

d)  że komisarze w pełni wyjaśnią cele organizacji, w których działają oni sami lub ich małżonkowie lub dzieci pozostające na ich utrzymaniu, aby ustalić, czy istnieje konflikt interesów;

e)  że komisarze ujawnią swoje członkostwo w organizacjach pozarządowych, tajnych stowarzyszeniach lub stowarzyszeniach, które ukrywają swoje istnienie, prowadzących działalność mającą na celu wywieranie wpływu na funkcjonowanie organów publicznych, oraz ujawnią wszelkie darowizny na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie powyżej 500 EUR;

f)  że komisarze i członkowie rodzin komisarzy pozostający na ich utrzymaniu ujawnią członkostwo w organizacjach pozarządowych i wszelkie darowizny na rzecz organizacji pozarządowych w kwocie powyżej 500 EUR;

g)  że kodeks postępowania zostanie zmieniony w sposób zgodny z art. 245 TFUE, aby wydłużyć okres obowiązywania ograniczeń dotyczących zatrudnienia byłych komisarzy do dwóch lat;

h)  że kodeks postępowania obejmie szczegółowe wymogi dotyczące zbycia;

i)  że kandydaci na komisarzy złożą deklaracje w określonym terminie i z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich przesłuchaniem w Parlamencie, tak aby komitet ad hoc ds. etyki mógł przedstawić Parlamentowi swoją opinię na temat potencjalnych konfliktów interesów odpowiednio wcześniej przed ich przesłuchaniem w Parlamencie;

j)  że komisarze będą spotykać się wyłącznie z przedstawicielami grup interesów zarejestrowanych w rejestrze służącym przejrzystości (Transparency Register), zawierającym informacje na temat osób starających się wpływać na kształtowanie polityki w instytucjach UE;

k)  że w momencie nominacji komisarze przedstawią podpisane oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na stawienie się przed dowolną komisją Parlamentu Europejskiego w związku z działaniami prowadzonym w ramach ich mandatu;

l)  oświadczenie będzie publikowane w formacie, który jest zgodny z otwartymi danymi, tak by mogło być łatwo przetwarzane w bazach danych;

m)  że Komisja dokona przeglądu sekcji 1.3 kodeksu postępowania, zgodnie z którą komisarze muszą zadeklarować wszelkie interesy finansowe i składniki majątku, które mogłyby wywołać konflikt interesów w ramach sprawowania ich funkcji, w szczególności w odniesieniu do definicji konfliktu interesów, aby zapewnić, by wszystkie interesy finansowe i związane z nimi zasady były jasno określone i wskazywały kandydatom na komisarzy i urzędującym komisarzom, jak w pełni i kompleksowo wdrażać sekcję 1.3 kodeksu postępowania;

n)  że procedura przenoszenia spraw w przypadku konfliktu interesów zostanie poprawiona dzięki uwzględnieniu obowiązków komisarza jako członka kolegium, przy wprowadzeniu kryteriów dotyczących uczciwości i roztropności, na podstawie których przewodniczący będzie podejmował decyzję o ponownym przydziale spraw, stosowaniu wiążącej procedury i sankcji w przypadkach, gdy komisarz nie przedstawił informacji o możliwym konflikcie interesów, i wprowadzeniu wiążącej procedury powiadamiania Parlamentu o ww. przypadkach;

o)  że Komisja corocznie przedstawi sprawozdanie w sprawie stosowania Kodeksu postępowania komisarzy oraz ustanowi procedury skarg i sankcje nie tylko za poważne uchybienia, lecz także za naruszenia wymogów, zwłaszcza w odniesieniu do deklaracji o braku konfliktu interesów;

p)  że kodeks będzie określał kryteria zapewniające przestrzeganie art. 245 TFUE, który nakłada na komisarzy „obowiązki uczciwości i roztropności przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyści po zakończeniu funkcji”;

q)  że decyzje w sprawie zezwolenia na działalność byłych komisarzy po upływie kadencji oraz opinie komitetu ad hoc ds. etyki będą bezzwłocznie publikowane;

r)  że komitet ad hoc ds. etyki będzie się składał z niezależnych ekspertów, którzy sami nie pełnili nigdy funkcji komisarza;

s)  że komitet ad hoc ds. etyki będzie sporządzać i publikować coroczne sprawozdanie ze swoich działań, w którym może zawrzeć zalecenia w sprawie udoskonaleń kodeksu postępowania lub sposobu jego wdrażania, zgodnie z własnym uznaniem.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

26.9.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

Pismo L. De Magistrisa, przewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej, do K.-H. Lehnego, przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

13.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności