Postup : 2016/2080(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0315/2016

Predkladané texty :

A8-0315/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 17
CRE 30/11/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0477

SPRÁVA     
PDF 742kWORD 63k
28.10.2016
PE 587.462v03-00 A8-0315/2016

o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia

(2016/2080(INI))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Pascal Durand

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vyhláseniach o záujmoch členov Komisie – usmernenia

(2016/2080(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), a najmä na jej článok 17 ods. 3,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 245,

–  so zreteľom na prílohu XVI k rokovaciemu poriadku (Usmernenia pre schválenie Komisie), a najmä na jej odsek 1 písm. a) tretí pododsek,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 28. apríla 2015 týkajúce sa preskúmania vyhlásenia o finančných záujmoch vymenovaného člena Komisie a na výklad odseku 1 písm. a) prílohy XVI k rokovaciemu poriadku(1),

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou(2), najmä na body uvedené v časti II – Politická zodpovednosť,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2015 o postupoch týkajúcich sa vypočutí komisárov a ponaučeniach, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014(3),

–  so zreteľom na Kódex správania členov Európskej komisie z 20. apríla 2011(4), a najmä na jeho body 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a na stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0315/2016),

A.  keďže podľa odseku 1 písm. a) prílohy XVI k rokovaciemu poriadku (Usmernenia pre schválenie Komisie) sa Parlament môže vyjadriť k tomu, ako zvolený predseda Komisie rozdelí rezortné povinnosti, a požadovať všetky informácie, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie o spôsobilosti dezignovaných komisárov; keďže Parlament očakáva poskytnutie úplných informácií týkajúcich sa finančných záujmov dezignovaných komisárov a ich vyhlásenia o záujmoch sa pošlú na preskúmanie výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci;

B.  keďže v súlade s bodom 3 oddielu II (Politická zodpovednosť) Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou dezignovaní komisári zabezpečia úplné zverejnenie všetkých príslušných informácií v súlade s ich povinnosťou nezávislosti, ktorá sa na nich vzťahuje na základe zmlúv; keďže tieto informácie sa zverejňujú v súlade s postupmi, ktoré zabezpečujú otvorené, spravodlivé a dôsledné posúdenie celej dezignovanej Komisie;

C.  keďže v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 týkajúcim sa preskúmania vyhlásenia o finančných záujmoch vymenovaného člena Komisie (výklad odseku 1 písm. a) prílohy XVI k rokovaciemu poriadku) preskúmanie výborom, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, vyhlásenia o finančných záujmoch dezignovaného komisára spočíva nielen v overení toho, či bolo vyhlásenie riadne vyplnené, ale taktiež v posúdení toho, či je obsah vyhlásenia pravdivý a či by mohol vyvolať konflikt záujmov;

D.  keďže podľa odseku 1 písm. a) prílohy XVI k rokovaciemu poriadku Parlament hodnotí dezignovaných komisárov okrem iného na základe ich osobnej nezávislosti, najmä vzhľadom na osobitnú úlohu ručiteľa záujmov Únie, ktorá sa Európskej komisii priznáva v zmluvách;

E.  keďže v uvedenom uznesení z 8. septembra 2015 Parlament uviedol, že potvrdenie absencie akéhokoľvek konfliktu záujmov Výborom pre právne veci je zásadným predpokladom na uskutočnenie vypočutia členov Komisie, najmä vzhľadom na to, že v Lisabonskej zmluve sa politický mandát Komisie posilnil;

F.  keďže v uvedenom uznesení z 8. septembra 2015 Parlament považoval za dôležité, aby Výbor pre právne veci vydal niekoľko usmernení v podobe odporúčaní alebo iniciatívnej správy s cieľom uľahčiť reformu postupov týkajúcich sa vyhlásení o záujmoch členov Komisie, pričom vyzval Komisiu, aby zrevidovala svoje pravidlá týkajúce sa vyhlásení o záujmoch členov Komisie;

G.  keďže podľa bodu 1.3 Kódexu správania členov Komisie o nezištnosti, bezúhonnosti, transparentnosti, svedomitosti, zodpovednosti a rešpektovaní dôstojnosti Parlamentu musia členovia Komisie deklarovať všetky finančné záujmy a majetok, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov pri výkone ich funkcie, a keďže toto vyhlásenie zahŕňa aj majetkové účasti manžela/manželky alebo partnera/partnerky člena Komisie – ako je to vymedzené v platných pravidlách(5) –, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov;

H.  keďže finančné záujmy, ktoré sa musia deklarovať, zahŕňajú všetky formy individuálnej finančnej účasti na kapitáli spoločnosti;

I.  keďže podľa bodu 1.4 Kódexu správania členov Komisie sú členovia Komisie povinní deklarovať pracovné činnosti svojho manžela/manželky alebo partnera/partnerky s cieľom zabrániť akémukoľvek riziku konfliktu záujmov a keďže v tomto vyhlásení musí byť uvedená povaha činnosti, názov vykonávanej funkcie a prípadne meno zamestnávateľa;

J.  keďže podľa bodu 1.5 Kódexu správania členov Komisie sa vyhlásenie o finančných záujmoch uskutočňuje prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe k tomuto kódexu a keďže tento formulár musí byť vyplnený a sprístupnený pred vypočutím dezignovaného komisára Parlamentom a počas jeho funkčného obdobia musí byť aktualizovaný v prípade zmeny údajov a najmenej raz za rok;

K.  keďže informácie obsiahnuté v tomto formulári sú obmedzené a nedostatočné, neobsahujú podrobné vymedzenie toho, čo predstavuje konflikt záujmov, a preto neumožňujú Parlamentu riadne, spravodlivo a dôsledne posúdiť existenciu súčasného alebo potenciálneho konfliktu záujmov dezignovaného komisára alebo jeho spôsobilosť vykonávať mandát v súlade s Kódexom správania členov Komisie;

L.  keďže podľa bodu 1.6 Kódexu správania členov Komisie nesmie člen Komisie zasahovať do záležitostí spadajúcich do oblasti jeho pôsobnosti, v ktorej má osobný, najmä rodinný a finančný záujem, ktorý by mohol ohroziť jeho nezávislosť;

M.  keďže Komisia má konečnú zodpovednosť za voľbu povahy a rozsahu informácií, ktoré sa majú uviesť vo vyhláseniach o záujmoch jej členov; keďže Komisia musí preto dôsledne zabezpečiť úroveň transparentnosti, ktorá je nevyhnutná na riadny priebeh postupu vymenovania designovaných komisárov;

N.  keďže podľa bodu 5 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou môže Parlament požiadať predsedu Komisie o vyslovenie nedôvery v prípade jednotlivého člena Komisie; keďže podľa bodu 7 uvedenej dohody je predseda Komisie povinný informovať Parlament v prípade prerozdelenia pridelených oblastí zodpovednosti medzi členov Komisie s cieľom umožniť parlamentnú konzultáciu týkajúcu sa týchto zmien;

O.  keďže celkovo je možné považovať súčasné vyhlásenia o finančných záujmoch členov Komisie za zlepšenie, pokiaľ ide o nakladanie s vyhláseniami, v porovnaní s rokmi 2008 – 2009, keďže však nechýbali udalosti, ktoré si vyžadovali následné vysvetlenie niektorých vyhlásení o záujmoch;P.  keďže je poľutovaniahodné, že v Kódexe správania členov Komisie prijatom v roku 2011 sa dostatočne nezohľadnilo niekoľko odporúčaní Parlamentu na zlepšenia, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia o finančných záujmoch členov Komisie, obmedzenia týkajúce sa zamestnania po odchode z funkcie a posilnenie etického výboru ad hoc zodpovedného za posudzovanie konfliktov záujmov; keďže v tejto súvislosti treba upozorniť aj na pozície prijaté Parlamentom, ktoré sa týkajú zmien a zlepšení postupu vypočúvania dezignovaných komisárov;Q.  keďže jedným z pilierov európskej správy vecí verejných je posilnenie etiky a transparentnosti v inštitúciách EÚ s cieľom zvýšiť dôveru občanov voči nim, a to najmä vzhľadom na širší politický mandát, ktorý bol Komisii udelený Lisabonskou zmluvou;

Všeobecné pripomienky

1.  poznamenáva, že cieľom preskúmania vyhlásení o finančných záujmoch členov Komisie je zabezpečiť, aby dezignovaní komisári boli schopní vykonávať svoju funkciu úplne nezávisle a zaistiť maximálnu transparentnosť a zodpovednosť na strane Komisie v súlade s článkom 17 ods. 3 ZEÚ, článkom 245 ZFEÚ a Kódexom správania členov Komisie; v tejto súvislosti poznamenáva, že táto prax by sa nemala obmedzovať na vymenovanie novej Komisie, ale mala by sa uplatňovať aj v prípade uvoľnenia mandátu vyplývajúceho z odstúpenia, odvolania alebo úmrtia člena Komisie, pristúpenia nového členského štátu alebo podstatnej zmeny oblasti pôsobnosti alebo finančných záujmov člena Komisie;

2.  zastáva názor, že posúdenie potenciálneho konfliktu záujmov sa musí zakladať na presvedčivých, objektívnych a relevantných faktoroch a musí prihliadať na oblasť pôsobnosti dezignovaného komisára;

3.  pripomína, že konflikt záujmov je vymedzený ako každý stret verejného záujmu a verejných a súkromných záujmov, ktorý by mohol ovplyvniť alebo pravdepodobne ovplyvní nezávislý, nestranný a objektívny výkon služby;

4.  potvrdzuje, že Výbor pre právne veci má právomoc a zodpovednosť za vykonávanie dokladanej analýzy vyhlásení o finančných záujmoch prostredníctvom hĺbkového preskúmania zameraného na posúdenie toho, či je obsah vyhlásenia dezignovaného komisára pravdivý a v súlade s kritériami a zásadami stanovenými v zmluvách a kódexe správania alebo či by mohol vyvolať konflikt záujmov, a že musí byť schopný navrhnúť predsedovi Komisie nástupcu uvedeného komisára; vyzýva preto Komisiu, aby poskytla všetky konkrétne nástroje a faktické informácie, ktoré Výboru pre právne veci umožnia vykonať úplnú a objektívnu analýzu;

5.  považuje za nevyhnutné, aby Výbor pre právne veci mal dostatok času na zabezpečenie účinnosti tohto podrobného posúdenia;

6.  poznamenáva, že Výbor pre právne veci skúma otázky súvisiace s vyhláseniami o záujmoch dezignovaných komisárov s čo najväčším utajením, pričom tiež zabezpečuje v súlade so zásadou transparentnosti zverejnenie svojich záverov hneď po ich vypracovaní;

7.  domnieva sa, že po uplynutí času vymedzeného na otázky, ktoré chce Výbor pre právne veci položiť dezignovanému komisárovi, by sa výboru, ak zistí prípadný konflikt záujmov, malo udeliť právo pokračovať vo vypočutí a získať požadované vysvetlenia;

Postup preskúmania vyhlásení o finančných záujmoch pred vypočutím dezignovaných komisárov

8.  domnieva sa, že výrok Výboru pre právne veci, ktorý na základe dôkladnej analýzy vyhlásenia o finančných záujmoch potvrdí absenciu akéhokoľvek konfliktu záujmov, je zásadným predpokladom na uskutočnenie vypočutia zo strany príslušného výboru(6);

9.  zastáva preto názor, že v prípade neexistencie tohto potvrdenia alebo v prípade, že Výbor pre právne veci konštatoval existenciu konfliktu záujmov, sa proces vymenovania dezignovaného komisára pozastaví;

10.  domnieva sa, že pri skúmaní vyhlásení o finančných záujmoch Výborom pre právne veci je vhodné uplatňovať tieto usmernenia:

a)  ak sa počas preskúmania vyhlásenia o finančných záujmoch Výbor pre právne veci na základe predložených dokumentov domnieva, že vyhlásenie o finančných záujmoch je pravdivé, úplné a neobsahuje žiadne informácie, ktoré by svedčili o súčasnom alebo potenciálnom konflikte záujmov v súvislosti s oblasťou pôsobnosti dezignovaného komisára, predseda výboru predloží písomné potvrdenie o neexistencii konfliktu záujmov výborom zodpovedným za vypočutie alebo gestorským výborom, ak ide o postup počas funkčného obdobia;

b)  ak sa Výbor pre právne veci domnieva, že vyhlásenie o záujmoch dezignovaného komisára obsahuje neúplné alebo protichodné informácie, alebo ak sú potrebné ďalšie informácie, v súlade s rokovacím poriadkom(7) a Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou(8) požiada dezignovaného komisára o poskytnutie uvedených informácií bez zbytočného odkladu a pred prijatím svojho rozhodnutia ich zváži a riadne zanalyzuje; Výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, môže v náležitých prípadoch rozhodnúť o pozvaní dezignovaného komisára na vypočutie;

c)  ak Výbor pre právne veci zistí konflikt záujmov na základe vyhlásenia o finančných záujmoch alebo doplnkových informácií predložených dezignovaným komisárom, vypracuje odporúčania s cieľom ukončiť konflikt záujmov; tieto odporúčania môžu zahŕňať vzdanie sa predmetných finančných záujmov, zmenu oblasti pôsobnosti dezignovaného komisára, ktorú vykoná predseda Komisie; v závažnejších prípadoch, ak žiadnym ďalším odporúčaním nie je možné zabezpečiť ukončenie konfliktu záujmov, výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, môže v krajnom prípade dospieť k záveru, že dezignovaný komisár nie je schopný vykonávať svoju funkciu v súlade so zmluvou a s kódexom správania; predseda Parlamentu sa obráti na predsedu Komisie s otázkou, aké ďalšie kroky zamýšľa podniknúť;

Postup preskúmania vyhlásení o finančných záujmoch počas funkčného obdobia člena Komisie

11.  zdôrazňuje povinnosť každého člena Komisie zabezpečiť, aby jeho vyhlásenie o záujmoch bolo pravidelne aktualizované vždy, keď dôjde k zmene jeho finančných záujmov, a vyzýva Komisiu, aby bezodkladne informovala Parlament o každej zmene alebo záležitosti, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov alebo vyvolať potenciálny konflikt záujmov;

12.  domnieva sa preto, že vyhlásenie o finančných záujmoch musí zahŕňať súčasné alebo minulé záujmy alebo činnosti za uplynulé dva roky, ktoré sú vlastníckej, profesionálnej, osobnej alebo rodinnej povahy a súvisia s ponúkaným rezortom; musí tiež zohľadňovať skutočnosť, že záujem sa môže týkať výhody pre zainteresovanú osobu alebo tretiu stranu a môže byť aj morálnej, materiálnej alebo finančnej povahy;

13.  domnieva sa, že každá zmena finančných záujmov člena Komisie počas jeho funkčného obdobia alebo prerozdelenie pôsobnosti medzi členov Komisie predstavuje novú situáciu vzhľadom na možnú existenciu konfliktu záujmov; domnieva sa preto, že táto situácia by mala podliehať postupu preskúmania Parlamentom v súlade s odsekom 10 tohto uznesenia a s bodom 2 prílohy XVI (Usmernenia pre schválenie Komisie) k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu;

14.  konštatuje, že podľa článku 246 druhého pododseku ZFEÚ sa v prípade nahradenia člena Komisie počas jeho funkčného obdobia uskutoční konzultácia s Parlamentom; domnieva sa, že táto konzultácia okrem iného musí zahŕňať overenie neexistencie konfliktu záujmov v súlade s odsekom 10 tohto uznesenia a ustanoveniami uvedenými v prílohe XVI (Usmernenia pre schválenie Komisie) k rokovaciemu poriadku (9) týkajúcimi sa právomocí Európskeho parlamentu v prípade zmeny zloženia kolégia komisárov alebo podstatnej zmeny rezortu počas funkčného obdobia člena Komisie;

15.  domnieva sa, že keď sa zistí konflikt záujmov počas funkčného obdobia člena Komisie a v nadväznosti na postup stanovený v odseku 10 tohto uznesenia Komisia nereaguje na odporúčania Parlamentu s cieľom ukončiť konflikt záujmov, Výbor pre právne veci môže odporučiť, aby Parlament požiadal predsedu Komisie o vyslovenie nedôvery danému členovi Komisie v súlade s článkom 17 ods. 6 ZEÚ a v náležitých prípadoch aby Parlament vyzval predsedu Komisie, aby konal v súlade s článkom 245 druhým pododsekom ZFEÚ s cieľom odňať dotknutému členovi Komisie právo na dôchodok alebo iné dávky vyplácané namiesto dôchodku;

Kódex správania členov Komisie

16.  poznamenáva, že kódex správania členov Komisie prijatý 20. apríla 2011 predstavuje z hľadiska nestrannosti, čestnosti, transparentnosti, svedomitosti, bezúhonnosti, zodpovednosti a zdržanlivosti zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim kódexom prijatým v roku 2004, pokiaľ ide o vyhlásenie o finančných záujmoch, keďže požiadavka na zverejňovanie sa rozšírila na partnerov členov Komisie a vyhlásenie o záujmoch sa musí revidovať, ak dôjde k zmene informácií, najmenej však raz za rok;

17.  pripomína, že dôveryhodnosť vyhlásenie o finančných záujmoch závisí od presnosti formulára predloženého dezignovanému komisárovi; domnieva sa, že súčasný rozsah vyhlásení o záujmoch členov Komisie je príliš obmedzený a ich vysvetľujúci obsah je nejednoznačný; vyzýva preto Komisiu, aby čo najskôr zrevidovala kódex správania s cieľom zabezpečiť, aby vyhlásenia o záujmoch poskytovali Výboru pre právne veci presné informácie, na základe ktorých môže jednoznačne zdôvodniť svoje rozhodnutie;

18.  domnieva sa, že s cieľom získať úplnejší obraz o finančnej situácií člena Komisie, ktorý poskytuje vyhlásenie, vyhlásenia o finančných záujmoch uvedené v bodoch 1.3 až 1.5 kódexu správania členov Komisie by mali zahŕňať všetky finančné záujmy a činnosti dezignovaného komisára a jeho/jej manžela/manželky a partnera/partnerky a v žiadnom prípade by nemali byť obmedzené na tie, ktoré by mohli predstavovať konflikt záujmov;

19.  domnieva sa, že rodinné záujmy uvedené v bode 1.6 kódexu správania členov Komisie by mali byť zahrnuté do vyhlásení o finančných záujmoch; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vytvorila spravodlivý prostriedok na určenie rodinných záujmov, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov;

20.  domnieva sa, že s cieľom rozšíriť a zlepšiť pravidlá týkajúce sa konfliktov záujmov by vyhlásenia o záujmoch mali tiež zahŕňať podrobnosti o každom zmluvnom vzťahu dezignovaného komisára, ktorý by mohol viesť ku konfliktu záujmov pri výkone jeho funkcie;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v kódexe správania nie je adekvátne kodifikovaná požiadavka uvedená v článku 245 ZFEÚ, že „počas svojho funkčného obdobia aj po jeho skončení budú [členovia Komisie] rešpektovať povinnosti [...], najmä povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení funkčného obdobia“;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že kódex správania nestanovuje žiadne požiadavky, pokiaľ ide o odpredaj, napriek tomu, že takéto požiadavky musia byť bežnou súčasťou všetkých etických noriem; považuje za prioritu, aby sa tento aspekt čo najrýchlejšie právne upravil;

23.  konštatuje, že v kódexe správania sa nestanovuje žiaden konkrétny časový rámec na podanie vyhlásenia ešte pred parlamentným vypočutím dezignovaných komisárov; považuje túto požiadavku za základný aspekt revízie postupu vypočúvania dezignovaných komisárov;

24.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredkladá správy o vykonávaní Kódexu správania členov Komisie pravidelne, najmä pokiaľ ide o ich vyhlásenia o záujmoch, a domnieva sa, že kódex správania by sa mal zmeniť tak, aby upravoval sťažnosti alebo sankcie za porušenia, a to s výnimkou závažného pochybenia, ako je uvedené v článkoch 245 a 247 ZFEÚ;

25.  vyjadruje poľutovanie najmä nad negatívnou odpoveďou predsedu Komisie na požiadavku európskeho ombudsmana, aby proaktívne zverejňoval svoje rozhodnutia o povolení činností bývalých členov Komisie po odchode z funkcie, ako aj stanoviská etického výboru ad hoc; zdôrazňuje, že len zverejňovanie zápisníc zo schôdzí Komisie nie je dostatočné na to, aby sa Parlament a občianska spoločnosť mohli oboznámiť s výkladom potenciálnych konfliktov záujmov v praxi a s politikami v oblasti integrity, ktoré v tejto súvislosti vyvíja etický výbor ad hoc;

26.  poukazuje na to, že pre všetkých bývalých členov Komisie platí 18-mesačný zákaz lobovať u členov Európskej komisie a ich personálu v prospech svojho podniku, klienta či zamestnávateľa v záležitostiach, za ktoré boli zodpovední, po svojom odchode z Komisie však majú nárok na to, aby sa im počas troch rokov vyplácal veľmi štedrý dočasný príspevok po skončení mandátu vo výške 40 až 65 % ich posledného základného platu;

27.  víta skutočnosť, že do kódexu správania sa zaviedlo ustanovenie o prerozdelení spisov medzi členov Komisie v prípade rizika konfliktu záujmov, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že:

a)  neexistuje podrobné vymedzenie pojmu konflikt záujmov;

b)  ustanovenie sa obmedzuje na záležitosti v rezorte príslušného člena Komisie a nezohľadňuje povinnosti člena Komisie ako člena kolégia;

c)  neexistujú žiadne kritériá týkajúce sa rozhodnutia predsedu o prerozdelení, ani žiaden záväzný rámec na informovanie Parlamentu ani akýkoľvek postup v prípade, že člen Komisie neoznámi konflikt záujmov alebo vykonáva činnosť, ktorá nie je zlučiteľná s povahou jeho funkcie;

28.  vyzýva Komisiu, aby naliehavo zrevidovala Kódex správania členov Komisie z roku 2011 s cieľom zohľadniť odporúčania Parlamentu uvedené v jeho posledných uzneseniach a rozvoj všeobecných noriem v oblasti etiky a transparentnosti, ktoré platia pre všetky inštitúcie EÚ; odporúča, aby Komisia upravila Kódex správania členov Komisie v záujme zabezpečenia toho, aby:

a)  členovia Komisie deklarovali všetky svoje finančné záujmy vrátane majetku a záväzkov nad 10 000 EUR;

b)  členovia Komisie oznamovali všetky svoje záujmy (ako akcionári, členovia správnych rád spoločností, poradcovia a konzultanti, členovia pridružených nadácií atď.), pokiaľ ide o všetky spoločnosti, do činnosti ktorých boli zapojení, vrátane záujmov blízkych rodinných príslušníkov, ako aj zmeny, ktoré nastali po oznámení ich kandidatúry;

c)  nezaopatrení a/alebo priami rodinní príslušníci členov Komisie zverejňovali tie isté informácie ako manželia alebo partneri;

d)  členovia Komisie v plnej miere vysvetľovali ciele organizácií, v ktorých pôsobia oni samotní a/alebo ich manžel/manželka a/alebo ich nezaopatrené dieťa, a to s cieľom určiť, či dochádza k akémukoľvek konfliktu záujmov;

e)  členovia Komisie oznamovali svoje členstvo vo všetkých mimovládnych organizáciách, tajných spoločnostiach alebo združeniach utajujúcich svoju existenciu, ktorých činnosť sa zameriava na zasahovanie do vykonávania funkcií verejných orgánov;

f)  členovia Komisie a ich nezaopatrení rodinní príslušníci oznamovali svoje členstvo vo všetkých mimovládnych organizáciách a akékoľvek dary pre MVO v hodnote vyššej ako 500 EUR;

g)  bol kódex správania zmenený v súlade s článkom 245 ZFEÚ s cieľom predĺžiť obmedzenie týkajúce sa zamestnania členov Komisie po odchode z funkcie na dva roky;

h)  kódex správania zahŕňal konkrétne požiadavky týkajúce sa odpredaja;

i)  dezignovaní komisári predkladali vyhlásenia v konkrétnom časovom rámci a v dostatočnom predstihu tak, aby etický výbor ad hoc mohol Parlamentu predložiť svoje stanoviská k potenciálnym konfliktom záujmov v dostatočnom časovom predstihu pred vypočutiami v Parlamente;

j)  sa členovia Komisie stretávali len s predstaviteľmi tých lobistických skupín, ktoré sú zahrnuté v registri transparentnosti obsahujúcom informácie o osobách, ktoré sa pokúšajú ovplyvňovať tvorbu politík v inštitúciách EÚ;

k)  členovia Komisie pri svojom vymenovaní predkladali podpísané vyhlásenie potvrdzujúce, že pokiaľ ide o činnosti v rámci vykonávania ich mandátu, dostavia sa pred ktorýkoľvek z výborov Parlamentu;

l)  toto vyhlásenie bolo zverejnené vo formáte, ktorý je kompatibilný s otvorenými údajmi, aby ho bolo ľahké spracovať prostredníctvom databáz;

m)  postup prerozdelenia spisov v prípade konfliktu záujmov lepšie zohľadňoval povinnosti člena Komisie ako člena kolégia, aby sa zaviedli kritériá týkajúce sa čestnosti a zdržanlivosti pre predsedu, pokiaľ ide o rozhodnutie o prerozdelení spisov, uplatňoval sa záväzný postup a sankcie pre prípady, keď člen Komisie neposkytne informácie o možnom konflikte záujmov, a aby sa zaviedol záväzný postup na informovanie Parlamentu o týchto veciach;

n)  Komisia každoročne podávala správy o vykonávaní Kódexu správania členov Komisie a stanovila postupy podávania sťažností a sankcie, a to nielen v prípade závažného porušenia povinností, ale aj v prípade porušenia požiadaviek, najmä pokiaľ ide o vyhlásenie o finančných záujmoch;

o)  sa kritériá vymedzili v súlade s článkom 245 ZFEÚ, ktorý členom Komisie ukladá „povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení funkčného obdobia“;

p)  sa proaktívne zverejňovali rozhodnutia o povolení činnosti bývalých členov Komisie po odchode z funkcie, ako aj stanoviská etického výboru ad hoc;

q)  etický výbor ad hoc pozostával z nezávislých expertov, ktorí nezastávali funkciu člena Komisie;

r)  etický výbor ad hoc vypracoval a zverejnil výročnú správu o svojich činnostiach, ktorá môže zahŕňať akékoľvek odporúčania týkajúce sa zlepšenia kódexu správania alebo jeho vykonávania, pokiaľ to výbor ad hoc uzná za vhodné;

29.  vyzýva Komisiu, aby začala rokovania s Parlamentom s cieľom zapracovať do Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou prípadné nevyhnutné zmeny;

30.  vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, najmä do jeho prílohy XVI, zahrnul všetky zmeny, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné na vykonávanie tohto uznesenia;

31.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0096.

(2)

Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0287.

(4)

C(2011)2904.

(5)

Stály nemanželský partner definovaný v nariadení č. 2278/69 (Ú. v. ES L 289, 17.11.1969) a v článku 1 ods. 2 písm. c) prílohy VII k služobnému poriadku.

(6)

Pozri uznesenie Európskeho parlamentu z 8. septembra 2015 o postupoch týkajúcich sa vypočutí komisárov a ponaučeniach, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014.

(7)

Pozri bod 1a prílohy XVI k rokovaciemu poriadku.

(8)

Pozri oddiel II ods. 3 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou.

(9)

Pozri bod 2 prílohy XVI k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

SÚVISLOSTI

Príloha XVI k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu o usmerneniach pre schválenie Komisie stanovuje, že „Parlament môže požadovať všetky informácie, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie o spôsobilosti vymenovaných členov Komisie. Očakáva poskytnutie úplných informácií týkajúcich sa ich finančných záujmov. Vyhlásenia o záujmoch vymenovaných členov Komisie sa pošlú na preskúmanie výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci“.

Toto ustanovenie sa nanešťastie nezaoberá presným rozsahom skúmania Výborom pre právne veci, najmä otázkou, či toto preskúmanie sa má obmedziť len na formálnu analýzu poskytnutých informácií alebo či musí byť naopak dôkladnou analýzou. Vzhľadom na praktické ťažkosti spôsobené nedostatočne podrobným ustanovením – ťažkosti, ktoré sa ukázali byť mimoriadne závažné pri postupe vymenovania poslednej Európskej komisie – koordinátori Výboru pre právne veci sa rozhodli požiadať o objasnenie Výbor pre ústavné veci, v ktorého pôsobnosti je okrem iného výklad rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Výklad odporúčaný Výborom pre ústavné veci bol prijatý v pléne 28. apríla 2015. Znie takto:

„Preskúmanie vyhlásenia o finančných záujmoch vymenovaného člena Komisie výborom, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, nespočíva len v overení, či bolo vyhlásenie riadne vyplnené, ale taktiež v posúdení, či je z obsahu vyhlásenia možné vyvodiť konflikt záujmov. V takom prípade výbor, v ktorého pôsobnosti je vypočutie, rozhodne, či bude od vymenovaného člena Komisie požadovať ďalšie informácie“.

Tento výklad potvrdzuje, že analýza musí byť dôkladná, ale vyžaduje, aby výbor, v ktorého pôsobnosti je vypočutie, položil doplňujúce otázky.

Vo svojom uznesení z 8. septembra 2015 o postupoch týkajúcich sa vypočutí komisárov a ponaučeniach, ktoré si treba vziať z roku 2014, však Parlament zdôrazňuje úlohu Výboru pre právne veci, keďže sa „domnieva [...], že Výbor pre právne veci by mal zlepšiť kontroly vyhlásení o finančných záujmoch dezignovaných komisárov; [...]; domnieva sa, že výrok Výboru pre právne veci, ktorý na základe dôkladnej analýzy vyhlásení o finančných záujmoch potvrdí absenciu akéhokoľvek konfliktu záujmov, je zásadným predpokladom pre uskutočnenie vypočutia zo strany príslušného výboru;“ (odsek 4).

V dôsledku toho Parlament „považuje [...] za dôležité, aby Výbor pre právne veci v nadchádzajúcich mesiacoch vydal usmernenia v podobe odporúčania alebo iniciatívnej správy s cieľom uľahčiť reformu postupov týkajúcich sa vyhlásení o záujmoch komisárov;“ (odsek 13).

Ako odpoveď na túto výzvu plenárnej schôdze Výbor pre právne veci požiadal o možnosť prijať iniciatívnu správu v tejto oblasti.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca navrhuje vymedziť rozsah preskúmania vyhlásení o záujmoch, ktoré vykoná Výbor pre právne veci. Na tento účel sa chce zamerať na vnútorné postupy Európskeho parlamentu pri vymenovaní novej Komisie a počas trvania jej funkčného obdobia a na požiadavky na transparentnosť kladené na členov Komisie.

Vo všeobecnosti spravodajca potvrdzuje pozíciu Parlamentu k skutočnosti, že overenie neexistencie konfliktu záujmov nemožno klásť na rovnakú úroveň ako hodnotenie spôsobilosti žiadateľa a že z tohto dôvodu musí predstavovať nevyhnutný predpoklad na vypočutie. Spravodajca sa takisto domnieva, že pojem konflikt záujmov musí byť prísne obmedzený na objektívne a overiteľné skutočnosti a musí súvisieť s daným rezortom.

Domnieva sa preto, že úlohou Výboru pre právne veci je posúdiť existenciu potenciálneho konfliktu záujmov a prípadne vypracovať odporúčania s cieľom ukončiť tento konflikt. Tieto odporúčania môžu zahŕňať zrieknutie sa niektorých finančných záujmov alebo zmenu rezortu. Spravodajca sa domnieva, že v záujme riadneho preskúmania by Výbor pre právne veci mal v prípade pochybného, neúplného alebo protirečivého vyhlásenia požiadať o doplnkové informácie.

Takisto sa domnieva, že kontrola vyhlásení o finančných záujmoch a v širšom meradle potenciálnych konfliktov záujmov týkajúcich sa členov Komisie musí presahovať rámec samotného postupu vymenovania Komisie. V tejto súvislosti sa domnieva, že každá podstatná zmena finančných záujmov člena Komisie v priebehu funkčného obdobia alebo prerozdelenie zodpovednosti medzi členmi Komisie predstavuje novú situáciu vzhľadom na možnú existenciu konfliktu záujmov, a preto by mala podliehať postupu preskúmania Parlamentom.

Spravodajca sa obracia aj na Komisiu. Komisia má konečnú zodpovednosť za výber informácií, ktoré sa majú uviesť vo vyhláseniach o záujmoch jej členov. Spravodajca preto navrhuje Komisii sériu zmien kódexu správania a vyhlásení o záujmoch s cieľom zabezpečiť, aby obsahovali dostatočné informácie na vyhodnotenie finančných záujmoch členov Komisie a Parlament bol informovaný o každej zmene.

Spravodajca sa takisto domnieva, že je potrebné vyzvať Výbor pre ústavné veci, aby v rokovacom poriadku Parlamentu, a najmä v jeho prílohe XVI, vykonal zmeny, ktoré sa ukážu byť potrebné na vykonávanie usmernení uvedených v správe.


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (28.9.2016)

pre Výbor pre právne veci

k vyhláseniam komisárov o záujmoch – usmernenia

(2016/2080(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ingeborg Gräßle

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 245;

A.  keďže celkovo je možné považovať súčasné vyhlásenia o finančných záujmoch členov Komisie za zlepšenie, pokiaľ ide o nakladanie s vyhláseniami, v porovnaní s obdobím rokov 2008 – 2009, keďže však nechýbali udalosti, ktoré si vyžadovali následné vysvetlenie niektorých vyhlásení o záujmoch;

B.  keďže je poľutovaniahodné, že v Kódexe správania členov Komisie prijatom v roku 2011 sa dostatočne nezohľadnilo niekoľko odporúčaní Parlamentu na zlepšenia, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia o finančných záujmoch členov Komisie, obmedzenia týkajúce sa zamestnania po odchode z funkcie a posilnenie etického výboru ad hoc zodpovedného za posudzovanie konfliktov záujmov; keďže v tejto súvislosti treba upozorniť aj pozície, ktoré prijal Parlament a ktoré sa týkajú zmien a zlepšení postupu vypočúvania vymenovaných členov Komisie;

C.  keďže jedným z pilierov európskej správy vecí verejných je posilnenie etiky a transparentnosti v inštitúciách EÚ s cieľom zvýšiť dôveru občanov voči nim, a to najmä vzhľadom na širší politický mandát, ktorý bol Komisii udelený Lisabonskou zmluvou;

Zlepšenia v rámci kódexu správania z roku 2011

1.  konštatuje, že Kódex správania komisárov, ktorý bol prijatý 20. apríla 2011 (K(2011) 2904), predstavuje z hľadiska nestrannosti, čestnosti, transparentnosti, svedomitosti, bezúhonnosti, zodpovednosti a zdržanlivosti zlepšenie oproti predchádzajúcemu kódexu prijatému v roku 2004, pokiaľ ide o vyhlásenie o finančných záujmoch, keďže požiadavka sprístupnenia informácií sa rozšírila na partnerov komisárov a vyhlásenie o záujmoch sa musí revidovať, ak dôjde k zmene informácií, najmenej však raz za rok;

Nadviazanie na odporúčania výboru CONT

2.  odsudzuje skutočnosť, že v kódexe správania z roku 2011 sa nezohľadnili všetky odporúčania vydané Výborom Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu 2. marca 2011(1), a poukazuje najmä na to, že komisári by mali byť povinní oznamovať všetky svoje finančné záujmy alebo majetok, a nie len tie záujmy alebo majetok, ktoré môžu zakladať konflikt záujmov pri výkone ich úloh, že neexistuje požiadavka oznamovať dlhy a záväzky a že od nezaopatrených detí sa nevyžadujú rovnaké informácie ako od manžela/manželky;

3.  zdôrazňuje najmä, že je ponechané na uvážení komisárov, pokiaľ ide o to, čo môže zakladať konflikt záujmov, keďže neexistuje jasná definícia alebo regulačný rámec, ktorými by sa mohli riadiť, najmä s ohľadom na úlohu Komisie ako strážcu zmlúv;

Vykonávanie zo strany Európskej komisie

4.  vyjadruje znepokojenie nad aktualizovanou štúdiou venovanou Kódexu správania členov Komisie – Zvyšovanie efektívnosti a účinnosti (IP/D/CONT/IC/2014 – 053), ktorá konštatovala viacero nedostatkov vo vyhláseniach o záujmoch súčasných členov Komisie, najmä:

a)  so zreteľom na opis funkcií, ktoré zastávali počas posledných desiatich rokov v nadáciách alebo podobných organizáciách, keďže účel organizácie nie je dostatočne jasný na to, aby bolo možné posúdiť existenciu možného konfliktu záujmov;

b)  so zreteľom o na opis povahy „iných zárobkových činností“;

c)  so zreteľom na vyhlásenie o vlastníctve podielov v spoločnostiach, akcií alebo iného majetku alebo práv s majetkovou hodnotou a iného nehmotného majetku;

d)  so zreteľom na nehnuteľnosti, keďže komisári oznamujú nehnuteľnosti, ktoré slúžia výlučne ako domov vlastníka, napriek tomu, že na tento druh nehnuteľnosti sa oznamovacia povinnosť nevzťahuje;

zdôrazňuje, že netreba vyvodiť urýchlené závery bez toho, ktoré by sa neopierali o fakty z komplexnej analýzy doposiaľ zozbieraných súborov údajov;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v kódexe správania nie je adekvátne kodifikovaná požiadavka uvedená v článku 245 ZFEÚ, že „počas svojho funkčného obdobia aj po jeho skončení budú rešpektovať povinnosti ..., najmä povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení funkčného obdobia“;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že kódex správania nestanovuje žiadne požiadavky, pokiaľ ide o odpredaj, napriek tomu, že takéto požiadavky musia byť bežnou súčasťou všetkých etických noriem; považuje za prioritu, aby sa tento aspekt čo najrýchlejšie právne upravil;

7.  konštatuje, že v kódexe správania sa nestanovuje žiaden konkrétny časový rámec na podanie vyhlásenia ešte pred parlamentným vypočutím vymenovaných členov Komisie; považuje túto požiadavku za základný aspekt revízie postupu vypočúvania vymenovaných členov Komisie;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vyhlásenie je zverejnené len vo formáte PDF, ktorý je komplikované zadať do elektronickej databázy;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredkladá správy o vykonávaní Kódexu správania komisárov pravidelne, najmä pokiaľ ide o ich vyhlásenia o záujmoch, a domnieva sa, že kódex správania by sa mal zmeniť tak, aby upravoval sťažnosti alebo sankcie za porušenia, s výnimkou závažného porušenia povinností podľa článkov 245 a 247 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

10.  vyjadruje poľutovanie najmä nad negatívnou odpoveďou predsedu Komisie na požiadavku európskeho ombudsmana, aby proaktívne zverejňovala svoje rozhodnutia o povolení činností bývalých komisárov po odchode z funkcie, ako aj stanoviská etického výboru ad hoc; zdôrazňuje, že len zverejňovanie zápisníc zo schôdzí Komisie nie je dostatočné na to, aby sa Parlament a občianska spoločnosť mohli oboznámiť s výkladom potenciálnych konfliktov záujmov v praxi a s politikami v oblasti integrity, ktoré v tejto súvislosti vyvíja etický výbor ad hoc;

11.  poukazuje na to, že pre všetkých bývalých komisárov platí 18-mesačný zákaz lobovať u členov Európskej komisie a ich personálu v prospech svojho podniku, klienta či zamestnávateľa v záležitostiach, za ktoré boli zodpovední, po svojom odchode z Komisie však majú nárok na to, aby sa im počas troch rokov vyplácal veľmi štedrý dočasný príspevok po skončení mandátu vo výške 40 až 65 % ich posledného základného platu;

12.  víta skutočnosť, že do kódexu správania sa zaviedlo ustanovenie o prerozdelení spisov medzi členov Komisie v prípade potenciálnych konfliktov záujmov, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že:

a)  neexistuje podrobné vymedzenie pojmu konflikt záujmov;

b)  ustanovenie sa obmedzuje na záležitosti v rezorte príslušného člena Komisie a nezohľadňuje povinnosti člena Komisie ako člena kolégia;

c)  pre predsedu neexistujú žiadne kritériá pre rozhodnutie o prerozdelení, ani žiaden záväzný rámec pre informovanie Parlamentu ani akýkoľvek postup v prípade, ak komisár neoznámi konflikt záujmov alebo vykonáva činnosť, ktorá nie je zlučiteľná s povahou jeho povinností;

Odporúčania

13.  poukazuje na to, že absencia akéhokoľvek konfliktu záujmov je základným predpokladom, ktorý musí byť pred vypočutím komisárov splnený, a že pred vypočutím komisára príslušným výborom Európskeho parlamentu musia byť toho dôvodu vyplnené a sprístupnené formuláre vyhlásenia o finančných záujmoch, ktoré by sa mali zrevidovať aspoň raz ročne a vždy, keď dôjde k zmene príslušných informácií;

14.  vyzýva Komisiu, keďže má konečnú zodpovednosť za zabezpečenie takého stupňa transparentnosti, ktorý je nevyhnutný na riadne fungovanie postupu vymenúvania komisárov, aby podstatne zlepšila formuláre vyhlásení o finančných záujmoch komisárov, aby Parlament mohol presne posúdiť v prvom rade to, či komisári majú alebo nemajú skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov, a v druhom rade schopnosť komisárov vykonávať svoj mandát;

15.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zrevidovala Kódex správania členov Komisie z roku 2011 s cieľom zohľadniť odporúčania Parlamentu uvedené v jeho posledných uzneseniach a rozvoj všeobecných noriem v oblasti etiky a transparentnosti, ktoré platia pre všetky inštitúcie EÚ; odporúča, aby Komisia upravila Kódex správania členov Komisie v záujme zabezpečenia toho, aby:

a)  členovia Komisie deklarovali všetky svoje finančné záujmy vrátane majetku a záväzkov nad 10 000 EUR;

b)  členovia Komisie oznamovali všetky svoje záujmy (ako akcionári, členovia správnych rád spoločností, poradcovia a konzultanti, členovia pridružených nadácií atď.), pokiaľ ide o všetky spoločnosti, do činnosti ktorých boli zapojení, vrátane záujmov blízkych rodinných príslušníkov, ako aj zmeny, ktoré nastali po oznámení ich kandidatúry;

c)  nezaopatrení a/alebo priami rodinní príslušníci členov Komisie zverejňovali tie isté informácie ako manželia alebo partneri;

d)  členovia Komisie v plnej miere vysvetľovali ciele organizácií, v ktorých pôsobia oni samotní a/alebo ich manžel/manželka a/alebo ich nezaopatrené dieťa, a to s cieľom určiť, či dochádza k akémukoľvek konfliktu záujmov;

e)  členovia Komisie oznamovali svoje členstvo vo všetkých mimovládnych organizáciách, tajných spoločnostiach alebo združeniach utajujúcich svoju existenciu, ktorých činnosť sa zameriava na zasahovanie do vykonávania funkcií verejných orgánov, a akékoľvek dary pre MVO v hodnote vyššej ako 500 EUR;

f)  členovia Komisie a ich nezaopatrení rodinní príslušníci oznamovali svoje členstvo vo všetkých mimovládnych organizáciách a akékoľvek dary pre MVO v hodnote vyššej ako 500 EUR;

g)  bol kódex správania zmenený v súlade s článkom 245 ZFEÚ s cieľom predĺžiť obmedzenie týkajúce sa zamestnania po odchode z funkcie na dva roky;

h)  kódex správania zahŕňal konkrétne požiadavky týkajúce sa odpredaja;

i)  vymenovaní členovia Komisie predkladali vyhlásenia v konkrétnom časovom rámci a v dostatočnom predstihu tak, aby etický výbor ad hoc mohol Parlamentu predložiť svoje stanoviská k potenciálnym konfliktom záujmov v dostatočnom časovom predstihu pred vypočutiami v Parlamente;

j)  sa členovia Komisie stretávali len s predstaviteľmi tých lobistických skupín, ktoré sú zahrnuté v registri transparentnosti obsahujúcom informácie o osobách, ktoré sa pokúšajú ovplyvňovať tvorbu politík v inštitúciách EÚ;

k)  členovia Komisie pri svojom vymenovaní predkladali podpísané vyhlásenie potvrdzujúce, že pokiaľ ide o činnosti v rámci vykonávania ich mandátu, dostavia sa pred ktorýkoľvek z výborov Parlamentu;

l)  toto vyhlásenie bolo zverejnené vo formáte, ktorý je kompatibilný s otvorenými údajmi, aby ho bolo ľahké spracovať prostredníctvom databáz;

m)  Komisia preskúmala oddiel 1.3 kódexu správania, v ktorom sa stanovuje, že komisári musia deklarovať všetky finančné záujmy alebo majetok, ktorý by mohol zakladať konflikt záujmov pri výkone ich povinností, a najmä pokiaľ ide o vymedzenie konfliktu záujmov s cieľom zabezpečiť, že všetky pravidlá týkajúce sa finančných záujmov a súvisiace pravidlá sú jasne definované, a aby tak dezignovaných komisárov, ako aj úradujúcich komisárov usmerňovala, pokiaľ ide o spôsob plnej a komplexnej implementácie oddielu 1.3 kódexu správania;

n)  postup prerozdelenia spisov v prípade konfliktu záujmov lepšie zohľadňoval povinnosti komisára ako člena kolégia, aby sa zaviedli kritériá týkajúce sa čestnosti a zdržanlivosti pre predsedu, pokiaľ ide o rozhodnutie o prerozdelení spisov, uplatňoval sa záväzný postup a sankcie pre prípady, keď komisár neposkytne informácie o možnom konflikte záujmov, a aby sa zaviedol záväzný postup informovania Parlamentu o týchto veciach;

o)  Komisia každoročne podávala správy o vykonávaní Kódexu správania členov Komisie a stanovila postupy podávania sťažností a sankcie, a to nielen v prípade závažného porušenia povinností, ale aj v prípade porušenia požiadaviek, najmä pokiaľ ide o vyhlásenie o finančných záujmoch;

p)  sa kritériá vymedzili v súlade s článkom 245 ZFEÚ, ktorý členom Komisie ukladá „povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod po skončení funkčného obdobia“;

q)  sa proaktívne zverejňovali rozhodnutia o povolení činnosti bývalých členov komisie po odchode z funkcie, ako aj stanoviská etického výboru ad hoc;

r)  etický výbor ad hoc pozostával z nezávislých expertov, ktorí nezastávali funkciu člena Komisie;

s)  etický výbor ad hoc vypracoval a zverejnil výročnú správu o svojich činnostiach, ktorá môže zahŕňať akékoľvek odporúčania týkajúce sa zlepšenia kódexu správania alebo jeho vykonávania, pokiaľ to výbor ad hoc uzná za vhodné;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

List pána de Magistrisa, predsedu Výboru pre kontrolu rozpočtu, pánovi Lehnemu, predsedovi Konferencie predsedov výborov.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

13.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia