POROČILO o izjavah o interesih komisarjev – smernice

28.10.2016 - (2016/2080(INI))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Pascal Durand


Postopek : 2016/2080(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0315/2016
Predložena besedila :
A8-0315/2016
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izjavah o interesih komisarjev – smernice

(2016/2080(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti člena 17(3),

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti člena 245,

–  ob upoštevanju Priloge XVI Poslovnika (Smernice za potrditev Komisije), zlasti tretjega pododstavka odstavka 1(a),

–  ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2015 o postopku pregleda izjave o finančnih interesih kandidata za komisarja (razlaga odstavka 1(a) Priloge XVI Poslovnika)[1],

–  ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo[2], zlasti točk oddelka II – Politična odgovornost,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2015 o postopkih in praksah v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014[3],

–  ob upoštevanju Kodeksa ravnanja komisarjev z dne 20. aprila 2011[4], zlasti točk 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za proračunski nadzor (A8-0315/2016),

A.  ker se lahko v skladu z odstavkom 1(a) Priloge XVI Poslovnika (Smernice za potrditev Komisije) Parlament izreče o razporeditvi odgovornosti za posamezna delovna področja, ki jo določi novoizvoljeni predsednik Komisije, in poišče vse informacije, pomembne za sprejetje odločitve glede sposobnosti kandidata za komisarja; ker Parlament pričakuje popolno razkritje podatkov, ki se nanašajo na finančne interese kandidatov za komisarje, in ker se njihove izjave o interesih pošljejo v pregled odboru, pristojnemu za pravne zadeve;

B.  ker v skladu s točko 3 oddelka II (Politična odgovornost) Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo kandidati za člane Komisije zagotovijo popolno razkritje vseh pomembnih podatkov v skladu z načelom neodvisnosti, ki jih zavezuje v skladu s pogodbama; ker se ti podatki razkrijejo v skladu s postopki, ki so zasnovani tako, da zagotavljajo odprto, pošteno in dosledno oceno predlagane Komisije kot celote;

C.  ker v skladu s svojim sklepom z dne 28. aprila 2015 o postopku pregleda izjave o finančnih interesih kandidata za komisarja (razlaga odstavka 1(a) Priloge XVI Poslovnika) pregled izjave o finančnih interesih kandidata za komisarja s strani odbora, pristojnega za pravne zadeve, ne vključuje samo preverjanja, ali je izjava pravilno izpolnjena, temveč tudi oceno, ali je vsebina izjave točna in ali je mogoče na njeni podlagi sklepati o navzkrižju interesov;

D.  ker v skladu z odstavkom 1(a) Priloge XVI Poslovnika Parlament kandidate za komisarje med drugim oceni na podlagi njihove osebne neodvisnosti, zlasti z vidika posebne vloge varuhinje skupnega interesa Unije, ki sta jo Evropski komisiji določili pogodbi;

E.  ker je Parlament v zgoraj omenjeni resoluciji z dne 8. septembra 2015 zapisal, da je neobstoj navzkrižja interesov, ki ga potrdi Odbor za pravne zadeve, pomemben pogoj za izvedbo predstavitve komisarjev, zlasti ker je bil politični mandat Komisije okrepljen z Lizbonsko pogodbo;

F.  ker je Parlament v zgoraj omenjeni resoluciji z dne 8. septembra 2015 ocenil, da bi moral Odbor za pravne zadeve izdati smernice v obliki priporočila ali samoiniciativnega poročila, da se omogoči reforma postopkov, povezanih z izjavami komisarjev o interesih, in hkrati pozval Komisijo, naj revidira svoja pravila;

G.  ker morajo komisarji v skladu s točko 1.3 Kodeksa ravnanja komisarjev o nesebičnosti, integriteti, preglednosti, poštenosti, odgovornosti in ohranjanju dostojanstva Parlamenta prijaviti vse finančne interese in premoženje, ki bi pri opravljanju njihove funkcije lahko povzročili navzkrižje interesov, in navesti tudi finančne udeležbe zakonca ali partnerja člana Komisije, kakor je opredeljen v veljavnih pravilih[5], ki bi lahko povzročile navzkrižje interesov;

H.  ker morajo finančni interesi, ki jih je treba prijaviti, zajemati vse oblike posamične finančne udeležbe v kapitalu podjetij;

I.  ker morajo člani Komisije v skladu s točko 1.4 Kodeksa ravnanja komisarjev navesti poklicne dejavnosti svojega zakonca ali partnerja, da se prepreči vsakršno navzkrižje interesov, in v izjavi navesti naravo dejavnosti, naziv funkcije, ki jo opravlja partner, in, kadar je primerno, ime delodajalca;

J.  ker se v skladu s točko 1.5 Kodeksa ravnanja komisarjev izjava o finančnih interesih predloži v obliki obrazca, ki je priložen kodeksu ravnanja, in ker je treba ta obrazec izpolniti in dati na voljo pred predstavitvijo kandidata za komisarja pred Evropskim parlamentom ter ga posodobiti, če se podatki med mandatom spremenijo, in sicer vsaj enkrat letno;

K.  ker so podatki, ki so zajeti v tem obrazcu, omejeni in nezadostni ter ne vključujejo podrobne opredelitve, kaj pomeni navzkrižje interesov, in zato Parlamentu ne omogočajo, da bi pravilno, pošteno in dosledno ocenil obstoj že prisotnega ali možnega navzkrižja interesov kandidata za komisarja ali njegovo sposobnost za opravljanje funkcije v skladu s Kodeksom ravnanja komisarjev;

L.  ker se v skladu s točko 1.6 Kodeksa ravnanja komisarjev član Komisije ne sme ukvarjati z nobenimi pomembnimi vprašanji v zvezi s svojim delovnim področjem, ki bi lahko vplivala na njegovo neodvisnost, če ima osebni interes, zlasti družinski ali finančni;

M.  ker je Komisija navsezadnje odgovorna za opredelitev vrste in obsega podatkov, ki jih je treba vključiti v izjave o interesih njenih članov; ker je posledično dolžnost Komisije, da natančno zagotovi potrebno raven preglednosti za pravilen potek postopka imenovanja kandidatov za komisarje;

N.  ker lahko Parlament v skladu s točko 5 Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo predsednika Komisije pozove, naj izreče svoje nezaupanje posameznemu članu Komisije; ker mora predsednik Komisije v skladu s točko 7 tega sporazuma obvestiti Parlament, če želi prerazporediti pristojnosti med člani Komisije, da se lahko opravi parlamentarno posvetovanje o teh spremembah;

O.  ker je mogoče sedanje izjave o finančnih interesih komisarjev v splošnem šteti za izboljšanje v primerjavi z obravnavo izjav v letih 2008 in 2009, vendar jih je bilo treba v mnogih primerih vseeno dodatno pojasniti;  P. ker Kodeks ravnanja komisarjev, ki je bil sprejet leta 2011, žal ne upošteva več v zadostni meri priporočil Parlamenta za izboljšave, zlasti v zvezi z izjavami o finančnih interesih komisarjev, omejitvami glede zaposlitve po koncu mandata in okrepitvijo ad hoc odbora za etiko, ki je odgovoren za presojo navzkrižja interesov; ker je v zvezi s tem treba upoštevati tudi stališča Parlamenta glede sprememb in izboljšanja postopka za predstavitev kandidatov za komisarje;

Q.  ker je krepitev etike in preglednosti v institucijah EU eden od stebrov evropskega upravljanja, da bi povečali zaupanje državljanov vanje, zlasti ob upoštevanju okrepljenega političnega mandata Komisije na podlagi Lizbonske pogodbe;

Splošne pripombe

1.  opozarja, da je cilj pregleda izjav o finančnih interesih komisarjev zagotoviti sposobnost kandidatov za komisarje, da svojo funkcijo opravljajo popolnoma neodvisno, ter zagotoviti čim večjo preglednost in odgovornost Komisije, kot je določeno v členu 17(3) PEU, členu 245 PDEU in Kodeksu ravnanja komisarjev; v skladu s tem opozarja, da se pregled ne bi smel izvajati le v primeru imenovanja nove Komisije, ampak tudi v primeru prostega mesta, ki se je izpraznilo zaradi odstopa, razrešitve ali smrti komisarja, v primeru pristopa nove države članice ali v primeru bistvene prerazporeditve delovnih področij komisarja oziroma bistvene spremembe njegovih finančnih interesov;

2.  meni, da mora ocena možnega navzkrižja interesov temeljiti na prepričljivih, objektivnih in ustreznih dejstvih ter se navezovati na delovno področje kandidata za komisarja;

3.  poudarja, da je navzkrižje interesov opredeljeno kot „vsake okoliščine prepletanja javnega interesa ter javnih in zasebnih interesov, ki lahko vplivajo ali bi lahko vplivale na neodvisno, nepristransko in objektivno opravljanje nalog“;

4.  potrjuje, da je Odbor za pravne zadeve pristojen in odgovoren za izvedbo vsebinskega pregleda izjave o finančnih interesih na podlagi poglobljenega preverjanja, s katerim oceni, ali je vsebina izjave, ki jo je predložil kandidat za komisarja, točna ter skladna z merili in načeli, določenimi v Pogodbah in kodeksu ravnanja, oziroma ali morda obstaja navzkrižje interesov, ter da mora imeti možnost predsedniku Komisije predlagati morebitno zamenjavo zadevnega komisarja; zato poziva Komisijo, naj zagotovi vsa ustrezna orodja in informacije, na podlagi katerih bo lahko Odbor za pravne zadeve izvedel celovito in objektivno analizo;

5.  meni, da je bistveno, da ima Odbor za pravne zadeve dovolj časa, da pripravi učinkovito podrobno oceno;

6.  opozarja, da Odbor za pravne zadeve vprašanja v zvezi z izjavami o interesih kandidatov za komisarje obravnava strogo zaupno, hkrati pa v skladu z načelom preglednosti zagotovi tudi javno objavo svojih ugotovitev, takoj ko so podane;

7.  meni, da bi bilo treba v primeru suma morebitnega navzkrižja interesov Odboru za pravne zadeve poleg časa, ki ga ima za vprašanja, ki jih želi zastaviti kandidatu za komisarja, zagotoviti pravico do nadaljevanja predstavitve in pridobitve zahtevanih pojasnil;

Postopek pregleda izjav o finančnih interesih pred predstavitvijo kandidatov za komisarje

8.  meni, da je neobstoj navzkrižja interesov, ki ga Odbor za pravne zadeve potrdi na podlagi vsebinskega pregleda izjave o finančnih interesih, pomemben pogoj za izvedbo predstavitve pred pristojnim odborom[6];

9.  zato meni, da je treba postopek imenovanja kandidata za komisarja ustaviti, če Odbor za pravne zadeve ne potrdi neobstoja navzkrižja interesov ali ugotovi njegov obstoj;

10.  meni, da bi moral Odbor za pravne zadeve pri pregledu izjav o finančnih interesih uporabljati naslednje smernice:

a)  če Odbor za pravne zadeve pri pregledu izjave o finančnih interesih na podlagi predloženih dokumentov ugotovi, da je izjava o finančnih interesih točna, popolna in ne vsebuje podatkov, ki bi lahko nakazovali obstoj že prisotnega ali možnega navzkrižja interesov v zvezi z delovnim področjem kandidata za komisarja, njegov predsednik pošlje potrdilo o neobstoju navzkrižja interesov odborom, pristojnim za predstavitev, oziroma ustreznim odborom v primeru postopka med mandatom;

b)  če meni, da izjava o interesih kandidata za komisarja vsebuje nepopolne oziroma protislovne informacije ali da so potrebna dodatna pojasnila, od kandidata za komisarja v skladu s Poslovnikom[7] in Okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo[8] zahteva, da brez nepotrebnega odlašanja predloži potrebne dodatne informacije, ter te informacije pred sprejetjem svoje odločitve prouči in ustrezno analizira; Odbor za pravne zadeve se lahko po potrebi odloči, da kandidata za komisarja povabi na predstavitev;

c)  če na podlagi izjave o finančnih interesih ali dodatnih informacij, ki jih predloži kandidat za komisarja, ugotovi, da obstaja navzkrižje interesov, pripravi priporočila za njegovo odpravo; ta priporočila lahko vključujejo odpoved tem finančnim interesom ali menjavo delovnega področja kandidata za komisarja, ki jo določi predsednik Komisije; v resnejših primerih, če nobeno drugo priporočilo ni primerno za odpravo navzkrižja interesov, lahko Odbor za pravne zadeve uporabi zadnjo možnost, tj. sklene, da kandidat za komisarja ni sposoben opravljati svoje funkcije v skladu s Pogodbo in kodeksom ravnanja; predsednik Parlamenta pozove predsednika Komisije, naj pojasni, kakšne nadaljnje ukrepe namerava sprejeti;

Postopek pregleda izjav o finančnih interesih med mandatom

11.  poudarja, da bi morali vsi člani Komisije poskrbeti za takojšnjo posodobitev svojih izjav o interesih, takoj ko se pojavi sprememba v njihovih finančnih interesih, in poziva Komisijo, naj Parlament takoj obvesti o pojavu morebitnih sprememb ali okoliščin, ki povzročajo ali bi lahko povzročile navzkrižje interesov;

12.  zato meni, da bi morala izjava o finančnih interesih vključevati sedanje ali pretekle interese ali dejavnosti iz zadnjih dveh let, ki so v lastniškem, poklicnem, osebnem ali družinskem smislu povezane s ponujenim delovnim področjem; prav tako bi morala upoštevati dejstvo, da se interes lahko nanaša tudi na prednost za zadevno osebo ali tretjo stran in da je lahko tudi moralne, materialne ali finančne narave;

13.  meni, da lahko pri vsaki spremembi finančnih interesov komisarja med mandatom ali prerazporeditvi pristojnosti med člani Komisije nastane navzkrižje interesov; zato meni, da bi moral Parlament v zvezi s takimi okoliščinami izvesti pregled v skladu z odstavkom 10 te resolucije in točko 2 Priloge XVI (Smernice za potrditev Komisije) Poslovnika Evropskega parlamenta;

14.  opozarja, da se je treba v skladu z drugim pododstavkom člena 246 PDEU v primeru zamenjave komisarja med mandatom posvetovati s Parlamentom; meni, da je to posvetovanje med drugim potrebno zaradi preverjanja obstoja navzkrižja interesov v skladu z odstavkom 10 te resolucije in določbami Priloge XVI (Smernice za potrditev Komisije) Poslovnika[9] o pristojnostih Evropskega parlamenta v primeru spremembe sestave ali bistvene spremembe razporeditve delovnih področij Komisije v času njenega mandata;

15.  meni, da lahko Odbor za pravne zadeve v primeru, ko se med mandatom komisarja ugotovi navzkrižje interesov, predsednik Komisije pa ne upošteva priporočil Parlamenta za odpravo navzkrižja interesov v skladu z odstavkom 10 te resolucije, priporoči, naj Parlament pozove predsednika Komisije, naj izreče svoje nezaupanje temu komisarju v skladu s členom 17(6) PEU in, če je primerno, naj Parlament pozove predsednika Komisije, naj ravna v skladu z drugim pododstavkom člena 245 PDEU, na podlagi katerega se lahko zadevnemu komisarju odvzame pravica do pokojnine ali namesto nje odobrenih ugodnosti;

Kodeks ravnanja komisarjev

16.  ugotavlja, da je Kodeks ravnanja komisarjev, sprejet 20. aprila 2011, v zvezi z nepristranskostjo, poštenostjo, preglednostjo, vestnostjo, krepostjo, odgovornostjo in diskretnostjo boljši kot stari kodeks iz leta 2004, kar zadeva izjave o finančnih interesih, saj zahteve za razkritje veljajo tudi za partnerje komisarjev, izjave pa je treba posodabljati, kadar pride do sprememb oziroma vsaj enkrat letno;

17.  poudarja, da je verodostojnost izjave o finančnih interesih odvisna od natančnosti obrazca, ki se ga predloži kandidatu za komisarja; meni, da je sedanji obseg izjav o interesih komisarjev preveč omejen, njihovi razlagalni deli pa dvoumni; zato poziva Komisijo, naj čim prej pregleda kodeks ravnanja in tako zagotovi, da bo Odbor za pravne zadeve z izjavami o interesih dobil točne informacije, na podlagi katerih bo lahko svojo odločitev nedvoumno utemeljil;

18.  meni, da bi za pridobitev popolnejšega vpogleda v finančni položaj komisarja, ki je izjavo predložil, izjave o finančnih interesih iz točk 1.3 do 1.5 Kodeksa ravnanja komisarjev morale vključevati vse finančne interese in dejavnosti kandidata za komisarja in njegovega zakonca/partnerja ter nikakor ne bi smele biti omejene na dejanja, „ki bi lahko pomenila navzkrižje interesov“;

19.  meni, da je treba v izjave o finančnih interesih vključiti družinske interese iz točke 1.6 Kodeksa ravnanja komisarjev; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj določi poštene načine za opredelitev družinskih interesov, ki bi lahko povzročili navzkrižje interesov;

20.  meni, da bi morale zaradi razširitve in izboljšanja pravil o navzkrižju interesov izjave o interesih vključevati tudi podrobne podatke o morebitnih pogodbenih odnosih kandidata za komisarja, ki bi lahko povzročili navzkrižje interesov pri opravljanju njegovih nalog;

21.  obžaluje dejstvo, da v kodeksu ravnanja ni ustrezno kodificirana zahteva iz člena 245 PDEU, da „bodo [komisarji] med svojim mandatom in po njegovem izteku spoštovali iz mandata izhajajoče obveznosti, zlasti dolžnost, da bodo po izteku mandata pri sprejemanju določenih imenovanj ali ugodnosti ravnali pošteno in diskretno“;

22.  obžaluje dejstvo, da kodeks ravnanja ni uspel določiti zahtev glede odprodaje premoženja, čeprav morajo biti te zahteve standardne v vsakem etičnem režimu; meni, da je treba prednostno urediti ta vidik;

23.  ugotavlja, da v kodeksu ravnanja ni določen konkreten časovni okvir za predložitev izjave pred predstavitvijo kandidata za komisarja v Parlamentu; meni, da je ta zahteva temeljni vidik, ki ga je treba upoštevati pri reviziji postopka predstavitve kandidatov za komisarje;

24.  obžaluje dejstvo, da Komisija ne redno poroča o izvajanju Kodeksa ravnanja komisarjev, zlasti v zvezi z izjavami o interesih, ter meni, da je treba kodeks ravnanja spremeniti in vanj vključiti možnost pritožb ali sankcij za kršitve, razen za hujšo kršitev iz členov 245 in 247 PDEU;

25.  zlasti obžaluje, da je predsednik Komisije zavrnil zahtevo evropske varuhinje človekovih pravic o proaktivnem objavljanju odločitev o odobritvi dejavnosti nekdanjih komisarjev po izteku mandata in mnenj ad hoc odbora za etiko; poudarja, da zgolj objava zapisnikov sej Komisije ni dovolj, da bi imela Parlament in civilna družba vpogled v dejansko razlaganje t. i. morebitnega navzkrižja interesov ter politik za neoporečnost, ki jih je v zvezi s tem pripravil ad hoc odbor za etiko;

26.  poudarja, da je vsem nekdanjim komisarjem 18 mesecev prepovedano, da bi izvajali pritisk „za svoje podjetje, stranko ali delodajalca pri članih Komisije ali njihovih zaposlenih glede vprašanj, za katera so bili kot člani Komisije med mandatom odgovorni“, so pa tri leta po koncu mandata upravičeni do zelo velikodušnega prehodnega nadomestila v višini 40–65 % njihove zadnje osnovne plače;

27.  pozdravlja dejstvo, da je bila v kodeks ravnanja vključena določba v zvezi s prerazporejanjem zadev med komisarji v primeru morebitnega navzkrižja interesov, vendar obžaluje dejstvo, da:

(a)  ni natančne opredelitve navzkrižja interesov;

(b)  je določba omejena na vprašanja v okviru delovnega področja zadevnega komisarja in s tem zanemarja dolžnosti komisarja kot člana kolegija;

(c)  niso opredeljena merila, na podlagi katerih bi se predsednik lahko odločil za prerazporeditev, poleg tega pa ni vzpostavljen zavezujoč okvir za obveščanje Parlamenta ali postopek, ki bi se uporabljal, kadar komisar ne bi priglasil navzkrižja interesov ali bi opravljal dejavnosti, ki so nezdružljive z naravo njegovih dolžnosti;

28.  poziva Komisijo, naj nujno revidira Kodeks ravnanja komisarjev iz leta 2011, da bi se upoštevala priporočila, ki jih je podal Evropski parlament v svojih nedavnih resolucijah, ter splošni razvoj standardov etike in preglednosti, ki se uporabljajo za vse institucije EU; priporoča, naj Komisija spremeni Kodeks ravnanja komisarjev, da bo zagotovila:

(a)  da bodo komisarji prijavili vse finančne interese, vključno s premoženjem in dolgovi, ki presegajo 10 000 EUR;

(b)  da bodo komisarji prijavili vse svoje finančne interese (kot so lastništvo delnic, članstvo v upravnih odborih, svetovanje, članstvo v povezanih fundacijah itd.) v vseh podjetjih, s katerimi so sodelovali, tudi finančne interese ožjih družinskih članov, kot tudi vse spremembe, ki so se zgodile od začetka njihove kandidature;

(c)  da bodo vzdrževani in/ali neposredni družinski člani komisarjev razkrili enake informacije kot zakonci ali partnerji komisarjev;

(d)  da bodo komisarji popolnoma pojasnili cilje organizacij, v katerih delujejo sami in/ali v njih delujejo njihovi zakonci in/ali njihovi vzdrževani otroci, da bo mogoče ugotoviti, ali obstaja navzkrižje interesov;

(e)  da bodo komisarji razkrili članstvo v nevladnih organizacijah, tajnih združenjih ali združenjih, ki prikrivajo svoj obstoj, a opravljajo dejavnost, ki vpliva na delovanje javnih organov;

(f)  da bodo komisarji in njihovi vzdrževani družinski člani razkrili članstvo v nevladnih organizacijah in vse donacije tem organizacijam, ki presegajo 500 EUR;

(g)  da se v skladu s členom 245 PDEU kodeks ravnanja spremeni tako, da se omejitev glede zaposlitve komisarjev po koncu mandata podaljša na dve leti;

(h)  da bo kodeks ravnanja vključeval posebne zahteve glede odprodaje premoženja;

(i)  da bodo kandidati za komisarje predložili izjave v določenem časovnem okviru in pravočasno, da bo lahko ad hoc odbor za etiko Parlamentu pravočasno pred predstavitvami predložil svoje mnenje o morebitnih navzkrižjih interesov;

(j)  da se bodo komisarji sestajali le s predstavniki lobističnih skupin, vpisanih v register za preglednost, ki vsebuje informacije o osebah, ki skušajo vplivati na politično odločanje v institucijah EU;

(k)  komisarji ob imenovanju predložijo podpisano izjavo, da se bodo osebno zglasili pred katerim koli odborom Evropskega parlamenta v zvezi z dejavnostmi med svojim mandatom;

(l)  da bo izjava objavljena v obliki, ki bo združljiva z odprtimi podatki, tako da jo bo mogoče enostavno obdelati z zbirkami podatkov;

(m)  da se bo izboljšal postopek za prerazporejanje zadev v primeru navzkrižja interesov, tako da se bodo upoštevale dolžnosti komisarja kot člana kolegija, uvedla merila glede poštenosti in diskretnosti, na podlagi katerih se bo lahko predsednik odločil za prerazporeditev zadev, da se bodo uporabljali zavezujoč postopek in sankcije, kadar komisar ne bo predložil informacij o morebitnem navzkrižju interesov, in uvedel zavezujoč postopek za obveščanje Parlamenta o zgoraj omenjenih primerih;

(n)  da bo Komisija vsako leto poročala o izvajanju Kodeksa ravnanja komisarjev in določila pritožbene postopke in sankcije za hujše kršitve, pa tudi za neizpolnjevanje zahtev, zlasti v zvezi s prijavo finančnih interesov;

(o)  da bo določila merila za upoštevanje člena 245 PDEU, ki za komisarje določa, „da bodo po izteku mandata pri sprejemanju določenih imenovanj ali ugodnosti ravnali pošteno in diskretno“;

(p)  da se odločitve o odobritvi dejavnosti nekdanjih komisarjev po koncu mandata in mnenja ad hoc odbora za etiko objavljajo proaktivno;

(q)  da bodo ad hoc odbor za etiko sestavljali neodvisni strokovnjaki, ki sami niso bili komisarji;

(r)  da bo ad hoc odbor za etiko pripravljal in objavljal letna poročila o svojih dejavnostih, po lastni presoji tudi z morebitnimi priporočili o izboljšanju kodeksa ravnanja ali njegovega izvajanja;

29.  poziva Komisijo, naj začne pogajanja s Parlamentom, da bi v Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo vključili potrebne spremembe;

30.  poziva Odbor za ustavne zadeve, naj v Poslovnik, zlasti Prilogo XVI, vključi spremembe, ki so potrebne za izvajanje te resolucije;

31.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0096.
  • [2]  UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
  • [3]  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0287.
  • [4]  C(2011)2904.
  • [5]  Stalni partner, s katerim član živi v registrirani zunajzakonski skupnosti, kakor je opredeljen v Uredbi št. 2278/69 (UL L 289, 17.11.1969) in členu 1(2)(c) Priloge VII h kadrovskim predpisom.
  • [6]  Glej resolucijo Evropskega parlamenta z dne 8. septembra 2015 o postopkih in praksah v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014.
  • [7]  Glej točko 1(a) Priloge XVI Poslovnika Evropskega parlamenta.
  • [8]  Glej oddelek II(3) Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.
  • [9]  Glej točko 2 Priloge XVI Poslovnika Evropskega parlamenta.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Priloga XVI Poslovnika Evropskega parlamenta o smernicah za potrditev Komisije določa, da lahko Parlament „poišče vse informacije, pomembne za sprejetje odločitve glede sposobnosti kandidata za komisarja. Pričakuje popolno razkritje podatkov, ki se nanašajo na njihove finančne interese. Izjave o interesih kandidatov za komisarje se pošljejo v pregled odboru, pristojnemu za pravne zadeve“.

V tej določbi pa žal ni natančno opredeljen obseg pregleda s strani Odbora za pravne zadeve, zlasti ni jasno, ali je ta pregled omejen na formalen pregled predloženih podatkov ali pa, nasprotno, zahteva njihov vsebinski pregled. Zaradi praktičnih težav, ki so nastale zaradi nenatančnosti določbe in so se pokazale zlasti pri imenovanju zadnje Evropske komisije, so se koordinatorji Odbora za pravne zadeve odločili, da Odbor za ustavne zadeve, ki je med drugim pristojen za razlago Poslovnika Evropskega parlamenta, prosijo za pojasnila.

Razlaga, ki jo je priporočil Odbor za ustavne zadeve, je bila sprejeta na plenarnem zasedanju 28. aprila 2015 in se glasi:

„Pregled izjave o finančnih interesih kandidata za komisarja s strani odbora, pristojnega za pravne zadeve, ne vključuje samo preverjanja, ali je izjava pravilno izpolnjena, temveč tudi oceno, ali je na podlagi vsebine izjave mogoče sklepati o navzkrižju interesov. Odbor, zadolžen za predstavitev, se odloči, ali bo od kandidata za komisarja zahteval nadaljnje informacije“.

Ta razlaga potrjuje, da je potreben vsebinski pregled, dodatna pojasnila pa mora zahtevati odbor, pristojen za predstavitev.

Nasprotno pa Parlament v svoji resoluciji z dne 8. septembra 2015 o postopkih in praksah v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 poudarja vlogo Odbora za pravne zadeve, saj „meni, da je treba izboljšati preverjanje izjav o finančnih interesih kandidatov za komisarje, ki ga opravlja Odbor za pravne zadeve; [...]; meni, da je neobstoj konflikta interesov, ki ga Odbor za pravne zadeve potrdi na podlagi vsebinskega pregleda izjav o finančnih interesih, pomemben pogoj za izvedbo predstavitve pred pristojnim odborom“ (odstavek 4).

Zato Parlament „meni, da je pomembno, da bi Odbor za pravne zadeve v prihodnjih mesecih izdal smernice v obliki priporočila ali [samo]iniciativnega poročila, da se omogoči reforma postopkov, povezanih z izjavami komisarjev o interesih (odstavek 13).

Kot odgovor na poziv s plenarnega zasedanja je Odbor za pravne zadeve zaprosil za možnost priprave samoiniciativnega poročila o tem vprašanju.

Stališče poročevalca

Poročevalec predlaga, naj se določi obseg pregleda izjav o finančnih interesih, ki ga opravlja Odbor za pravne zadeve. V ta namen želi obravnavati tako notranje postopke v Evropskem parlamentu pri imenovanju nove Komisije in med njenim mandatom kot tudi obveznosti glede preglednosti, ki zavezujejo člane Komisije.

Poročevalec se na splošno strinja s stališčem Parlamenta, da preverjanje neobstoja navzkrižja interesov ne more biti na enaki ravni kot ocena sposobnosti kandidata, zato mora biti nujen pogoj za predstavitev. Prav tako meni, da mora pojem navzkrižja interesov strogo temeljiti na objektivnih in preverljivih dokazih ter biti omejen na dodeljeno delovno področje.

Na podlagi tega ugotavlja, da je naloga Odbora za pravne zadeve oceniti obstoj možnih navzkrižij interesov in po potrebi oblikovati priporočila za njihovo odpravo. Ta priporočila lahko zajemajo odpoved nekaterim finančnim interesom ali menjavo delovnega področja. Meni, da mora Odbor za pravne zadeve za ustrezno izvajanje tega pregleda zahtevati dodatne informacije, če je izjava dvomljiva, nepopolna ali protislovna.

Poročevalec tudi meni, da nadzor nad izjavami o finančnih interesih in širše o možnih navzkrižjih interesov, povezanih s člani Komisije, ne sme biti omejen samo na postopek imenovanja Komisije. V zvezi s tem meni, da lahko pri vsaki večji spremembi finančnih interesov komisarja med mandatom ali prerazporeditvi pristojnosti med člani Komisije nastane navzkrižje interesov, zato jo mora pregledati Parlament.

Poročevalec se obrača tudi na Evropsko komisijo, saj je navsezadnje ona odgovorna za opredelitev vrste in obsega podatkov, ki jih je treba vključiti v izjavo o interesih njenih članov. Zato ji priporoča, naj v svoj kodeks ravnanja in izjave o interesih vključi vrsto sprememb, da bodo te vsebovale dovolj informacij za oceno finančnih interesov komisarjev in da bo Parlament obveščen o vseh spremembah.

Poročevalec prav tako meni, da je treba Odbor za ustavne zadeve pozvati, naj v Poslovnik, zlasti Prilogo XVI, vključi spremembe, ki so potrebne za izvajanje smernic, opredeljenih v tem poročilu.

MNENJE Odbora za proračunski nadzor (28.9.2016)

za Odbor za pravne zadeve

o izjavah o interesih komisarjev – smernice
(2016/2080(INI))

Poročevalka: Ingeborg Gräßle

POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 245,

A.  ker je mogoče sedanje izjave o finančnih interesih komisarjev v splošnem šteti za izboljšanje v primerjavi z obravnavo izjav v letih 2008 in 2009, vendar jih je bilo treba v mnogih primerih vseeno dodatno pojasniti;

B.  ker Kodeks ravnanja komisarjev, ki je bil sprejet leta 2011, žal ne upošteva v zadostni meri več priporočil Parlamenta za izboljšave, zlasti v zvezi z izjavami o finančnih interesih komisarjev, omejitvami glede zaposlitve po koncu mandata in okrepitvijo ad hoc odbora za etiko, ki je odgovoren za presojo navzkrižja interesov; ker je v zvezi s tem treba upoštevati tudi stališča Parlamenta glede sprememb in izboljšanja postopka za predstavitev kandidatov za komisarje;

C.  ker je krepitev etike in preglednosti v institucijah EU eden od stebrov evropskega upravljanja, da bi povečali zaupanje državljanov vanje, zlasti ob upoštevanju okrepljenega političnega mandata Komisije na podlagi Lizbonske pogodbe;

Izboljšave v kodeksu ravnanja iz leta 2011

1.  ugotavlja, da je kodeks ravnanja za komisarje, sprejet 20. aprila 2011 (C(2011)2904), v zvezi z nepristranskostjo, poštenostjo, preglednostjo, vestnostjo, krepostjo, odgovornostjo in diskretnostjo boljši kot stari kodeks iz leta 2004, kar zadeva izjave o finančnih interesih, saj zahteve za razkritje veljajo tudi za partnerje komisarjev, izjave pa je treba posodabljati, kadar pride do sprememb oziroma vsaj enkrat letno;

Spremljanje izvajanja priporočil Odbora za proračunski nadzor

2.  obsoja dejstvo, da v kodeksu ravnanja iz leta 2011 niso bila upoštevana vsa priporočila Odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor z dne 2. marca 2011[1], in opozarja zlasti na to, da bi morali od komisarjev zahtevati, naj razkrijejo vse finančne interese in premoženje, ne le tiste, „ki bi pri opravljanju njihove funkcije lahko povzročili navzkrižje interesov“, prav tako kodeks ne vsebuje zahteve za razkritje dolgov in obveznosti, vzdrževanim otrokom pa ni treba posredovati istih informacij kot zakoncem;

3.  zlasti poudarja, da se od komisarjev pričakuje, da bodo sami presodili, kaj bi lahko povzročilo navzkrižje interesov, če nimajo na voljo jasne opredelitve ali regulativnega okvira, ki bi jih usmerjal, zlasti v luči vloge Komisije kot varuhinje Pogodb;

Izvajanje s strani Evropske komisije

4.  izraža zaskrbljenost glede posodobljene študije z naslovom The Code of conduct for Commissioners – Improving effectiveness and efficiency (Kodeks ravnanja komisarjev – izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti) (IP/D/CONT/IC/2014-053), ki je odkrila številne pomanjkljivosti v izjavah o interesih sedanjih komisarjev, zlasti:

(a)  v zvezi z opisom funkcij, ki jih je oseba opravljala zadnjih 10 let v fundacijah ali podobnih organizacijah, saj cilj organizacije ni dovolj jasen, da bi lahko ocenili, ali obstaja morebitno navzkrižje interesov;

(b)  v zvezi z opisom narave „drugih poklicnih dejavnosti“;

(c)  v zvezi z izjavo o lastništvu delnic, vrednostnih papirjev ali drugega premoženja ali pravic, ki predstavljajo premoženje in druga neopredmetena sredstva;

(d)  v zvezi z nepremičninami, saj komisarji prijavljajo stanovanjske nepremičnine, ki jih uporablja izključno lastnik, čeprav takih nepremičnin ni treba prijaviti;

meni, da ne smemo prehitro sklepati, ne da bi zaključke podkrepili z dokazi iz obsežnega pregleda doslej zbranih podatkovnih nizov;

5.  obžaluje, da v kodeksu ravnanja ni ustrezno kodificirana zahteva iz člena 245 PDEU, da „bodo [komisarji] med svojim mandatom in po njegovem izteku spoštovali iz mandata izhajajoče obveznosti, zlasti dolžnost, da bodo po izteku mandata pri sprejemanju določenih imenovanj ali ugodnosti ravnali pošteno in diskretno“;

6.  obžaluje dejstvo, da kodeks ravnanja ni uspel določiti zahtev glede odprodaje premoženja, čeprav morajo biti te zahteve standardne v vsakem etičnem režimu; meni, da je treba prednostno urediti ta vidik;

7.  ugotavlja, da v kodeksu ravnanja ni določen konkreten časovni okvir za predložitev izjave pred predstavitvijo kandidata za komisarja v Parlamentu; meni, da je ta zahteva temeljni vidik, ki ga je treba upoštevati pri reviziji postopka predstavitve kandidatov za komisarje;

8.  obžaluje, da se izjave objavljajo le v obliki PDF, ki jo je težko vključiti v elektronsko zbirko podatkov;

9.  obžaluje, da Komisija ne poroča redno o izvajanju Kodeksa ravnanja komisarjev, zlasti v zvezi z izjavami o interesih, ter meni, da je treba kodeks ravnanja spremeniti in vanj vključiti možnost pritožb ali sankcij za kršitve, razen za hujšo kršitev iz členov 245 in 247 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

10.  zlasti obžaluje, da je predsednik Komisije zavrnil zahtevo evropske varuhinje človekovih pravic o proaktivnem objavljanju odločitev o odobritvi dejavnosti nekdanjih komisarjev po izteku mandata in mnenj ad hoc odbora za etiko; poudarja, da zgolj objava zapisnikov sej Komisije ni dovolj, da bi imela Parlament in civilna družba vpogled v dejansko razlaganje t. i. morebitnega navzkrižja interesov ter politik za neoporečnost, ki jih je v zvezi s tem pripravil ad hoc odbor za etiko;

11.  poudarja, da je vsem nekdanjim komisarjem 18 mesecev prepovedano, da bi izvajali pritisk „za svoje podjetje, stranko ali delodajalca pri članih Komisije ali njihovih zaposlenih glede vprašanj, za katera so bili kot člani Komisije med mandatom odgovorni“, so pa tri leta po koncu mandata upravičeni do zelo velikodušnega prehodnega nadomestila v višini 40–65 % njihove zadnje osnovne plače;

12.  pozdravlja dejstvo, da je bila v kodeks ravnanja vključena določba v zvezi s prerazporejanjem zadev med komisarji v primeru morebitnega navzkrižja interesov, vendar obžaluje, da:

(a)  ni natančne opredelitve navzkrižja interesov;

(b)  je določba omejena na vprašanja v okviru delovnega področja zadevnega komisarja in s tem zanemarja dolžnosti komisarja kot člana kolegija;

(c)  niso opredeljena merila, na podlagi katerih bi se predsednik lahko odločil za prerazporeditev, poleg tega pa ni vzpostavljen zavezujoč okvir za obveščanje Parlamenta ali postopek, ki bi se uporabljal, kadar komisar ne bi priglasil navzkrižja interesov ali bi opravljal dejavnosti, ki so nezdružljive z naravo njegovih dolžnosti;

Priporočila

13.  opozarja, da je neobstoj navzkrižja interesov pomemben pogoj za izvedbo predstavitve kandidatov za komisarje, zato je treba obrazec z izjavo o finančnih interesih izpolniti in dati na voljo pred predstavitvijo kandidata pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta ter ga pregledati vsaj enkrat letno in ob vsaki spremembi podatkov;

14.  poziva Komisijo, naj kot odgovorni organ za zagotavljanje večje preglednosti, potrebne za nemoten potek postopka za imenovanje komisarjev, znatno izboljša obrazec z izjavo o finančnih interesih komisarjev, da bo lahko Parlament točno ocenil, ali obstaja dejansko oziroma morebitno navzkrižje interesov komisarjev, in njihovo primernost za opravljanje svojih nalog;

15.  poziva Komisijo, naj nujno pregleda kodeks ravnanja za komisarje iz leta 2011, da bi upoštevali priporočila, ki jih je podal Evropski parlament v svojih nedavnih resolucijah, ter splošni razvoj standardov etike in preglednosti, ki se uporabljajo za vse institucije EU; priporoča, naj Komisija spremeni Kodeks ravnanja komisarjev, da bo zagotovila:

(a)  da bodo komisarji prijavili vse finančne interese, vključno s premoženjem in dolgovi, ki presegajo 10.000 EUR;

(b)  da bodo komisarji prijavili vse svoje finančne interese (kot so lastništvo delnic, članstvo v upravnih odborih, svetovanje, članstvo v povezanih fundacijah itd.) v vseh podjetjih, s katerimi so sodelovali, tudi finančne interese ožjih družinskih članov, kot tudi vse spremembe, ki so se zgodile od začetka njihove kandidature;

(c)  da bodo vzdrževani in/ali neposredni družinski člani komisarjev razkrili enake informacije kot zakonci ali partnerji komisarjev;

(d)  da bodo komisarji popolnoma pojasnili cilje organizacij, v katerih delujejo sami in/ali v njih delujejo njihovi zakonci in/ali njihovi vzdrževani otroci, da bo mogoče ugotoviti, ali obstaja navzkrižje interesov;

(e)  da bodo komisarji razkrili članstvo v nevladnih organizacijah, tajnih združenjih ali združenjih, ki prikrivajo svoj obstoj, a opravljajo dejavnost, ki vpliva na delovanje javnih organov, in vse donacije tem organizacijam, ki presegajo 500 EUR;

(f)  da bodo komisarji in njihovi vzdrževani družinski člani razkrili članstvo v nevladnih organizacijah in vse donacije tem organizacijam, ki presegajo 500 EUR;

(g)  da se v skladu s členom 245 PDEU spremeni kodeks ravnanja tako, da se omejitev glede zaposlitve komisarjev po koncu mandata podaljša na dve leti;

(h)  da bo kodeks ravnanja vključeval posebne zahteve glede odprodaje premoženja;

(i)  da bodo kandidati za komisarje predložili izjave v določenem časovnem okviru in pravočasno, da bo lahko ad hoc odbor za etiko Parlamentu pravočasno pred predstavitvami predložil svoje mnenje o morebitnih navzkrižjih interesov;

(j)  da se bodo komisarji sestajali le s predstavniki lobističnih skupin, vpisanih v register za preglednost, ki vsebuje informacije o osebah, ki skušajo vplivati na politično odločanje v institucijah EU;

(k)  komisarji ob imenovanju predložijo podpisano izjavo, da se bodo osebno zglasili pred katerim koli odborom Evropskega parlamenta v zvezi z dejavnostmi med svojim mandatom;

(l)  da bo izjava objavljena v obliki, ki bo združljiva z odprtimi podatki, tako da jo bo mogoče enostavno obdelati z zbirkami podatkov;

(m)  da bo Komisija revidirala točko 1.3 kodeksa ravnanja, ki določa, da morajo komisarji prijaviti vse finančne interese in premoženje, ki bi pri opravljanju njihove funkcije lahko povzročili navzkrižje interesov, zlasti v zvezi z opredelitvijo navzkrižij interesov, da bi tako zagotovili jasno opredelitev vseh finančnih interesov in povezanih pravil, ki bi kandidate za komisarje in komisarje med mandatom v celoti in izčrpno usmerjala pri uresničevanju določb točke 1.3 kodeksa ravnanja;

(n)  da se bo izboljšal postopek za prerazporejanje zadev v primeru navzkrižja interesov, tako da se bodo upoštevale dolžnosti komisarja kot člana kolegija, uvedla merila glede poštenosti in diskretnosti, na podlagi katerih se bo lahko predsednik odločil za prerazporeditev zadev, da se bodo uporabljali zavezujoč postopek in sankcije, kadar komisar ne bo predložil informacij o morebitnem navzkrižju interesov, in uvedel zavezujoč postopek za obveščanje Parlamenta o zgoraj omenjenih primerih;

(o)  da bo Komisija vsako leto poročala o izvajanju Kodeksa ravnanja komisarjev in določila pritožbene postopke in sankcije za hujše kršitve, pa tudi za neizpolnjevanje zahtev, zlasti v zvezi s prijavo finančnih interesov;

(p)  da bo določila merila za upoštevanje člena 245 PDEU, ki za komisarje določa, „da bodo po izteku mandata pri sprejemanju določenih imenovanj ali ugodnosti ravnali pošteno in diskretno“;

(q)  da se odločitve o odobritvi dejavnosti nekdanjih komisarjev po koncu mandata in mnenja ad hoc odbora za etiko objavljajo proaktivno;

(r)  da bodo ad hoc odbor za etiko sestavljali neodvisni strokovnjaki, ki sami niso bili komisarji;

(s)  da bo ad hoc odbor za etiko pripravljal in objavljal letna poročila o svojih dejavnostih, po lastni presoji tudi z morebitnimi priporočili o izboljšanju kodeksa ravnanja ali njegovega izvajanja.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

26.9.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cătălin Sorin Ivan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Richard Sulík

Namestnika (člen 200(2)), navzoča pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

  • [1]  Dopis predsednika Odbora za proračunski nadzor Luigija De Magistrisa predsedniku konference predsednikov odborov Klausu-Heinerju Lehneju.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

13.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Virginie Rozière