ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк

10.11.2016 - (2016/2115(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Костас Хрисогонос

Процедура : 2016/2115(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0318/2016
Внесени текстове :
A8-0318/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк

(2016/2115(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк, предадено от френския министър на правосъдието и свободите на 14 април 2016 г. и обявено в пленарно заседание на 8 юни 2016 г., във връзка със съдебно следствие (преписка № 14142000183), започнато срещу г-н Жан-Франсоа Жалк в Окръжния съд в Нантер (Tribunal de Grande Instance de Nanterre) във връзка с искане за встъпване в производство, подадено от сдружението „Maisons des potes – Maison de l'égalité“ (Дом на приятели – Дом на равенството) на основание публично подбуждане към расова или религиозна дискриминация,

–  като изслуша Жан-Франсоа Жалк съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.[1],

–  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република, изменена с Конституционен закон № 95-880 от 4 август 1995 г.,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0318/2016),

A.  като има предвид, че прокурорът към Апелативния съд на Версай е поискал снемане на парламентарния имунитет на Жан-Франсоа Жалк, член на Европейския парламент, във връзка с образуване на производство по обвинение в престъпление;

Б.  като има предвид, че снемането на имунитета на Жан-Франсоа Жалк се отнася до обвинение в престъплението публично подбуждане към дискриминация въз основа националност, раса или религия, извършено устно, писмено или чрез изображения или публични съобщения по електронен път от неизвестен извършител – престъпление, предвидено във френското право, а именно в член 24, алинея 8, член 23, алинея 1 и член 42 от Закона от 29 юли 1881 г. и в член 93, алинея 3 от Закон № 82-652 от 29 юли 1982 г., за което са предвидени наказания в член 24, алинеи 8, 10, 11 и 12 от Закона от 29 юли 1881 г. и член 131-26, алинеи 2 и 3 от Наказателния кодекс;

В.  като има предвид, че Жан-Франсоа Жалк е обвинен от сдружението „Maison des potes – Maison de l'égalité“ с жалба, подадена в Окръжния съд в Нантер на 22 май 2014 г.;

Г.  като има предвид, че жалбата се отнася до мнения, изразени в брошура, озаглавена „Малко практическо ръководство на избрания на общинска длъжност представител на Националния фронт“, публикувана на 19 септември 2013 г. и поместена на официалния уебсайт на Националния фронт на 30 ноември 2013 г., с която се насърчават всички кандидати на Националния фронт, които бъдат избрани на длъжността общински съветник в изборите от 23 и 30 март 2014 г., да препоръчат още на първото заседание на новия си общински съвет да се даде приоритет на френските граждани („priorité nationale“) по отношение на разпределянето на социални жилища; като има предвид, че Жан-Франсоа Жалк е бил директор за публикациите на Националния фронт и е осъществявал редакторски контрол върху всички уебсайтове на федерацията;

Д.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз предвижда, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Е.  като има предвид, че член 26 от Конституцията на Франция предвижда, че никой член на френския парламент не може да бъде преследван, издирван, арестуван, задържан или съден заради неговото мнение или заради начина на гласуване при упражняване на функциите му;

Ж.  като има предвид, че обхватът на имунитета, предоставен на членове на френския парламент, отговаря в действителност на обхвата на имунитета, предоставен на членовете на Европейския парламент съгласно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз; като има предвид, че Съдът е постановил, че за да може член на Европейския парламент да разполага с имунитет, даденото мнение трябва да е изразено от члена на ЕП при изпълнението на задълженията му, като по този начин се обуславя изискването за връзка между изразеното мнение и парламентарните задължения; като има предвид, че такава връзка трябва да бъде пряка и очевидно налагаща се;

З.  като има предвид, че Жан-Франсоа Жалк не е бил член на Европейския парламент към момента на извършване на престъплението, в което е обвинен, а именно на 19 септември и 30 ноември 2013 г., но на 23 юни и 2 октомври 2014 г. материалите, за които се твърди, че са обидни, са били все още на разположение на всички лица, пожелали достъп до тях;

И.  като има предвид, че обвиненията очевидно не са свързани с поста на Жан-Франсоа Жалк като член на Европейския парламент и засягат вместо това дейности от чисто национален или регионален характер, като се има предвид, че мненията са изразени към бъдещи местни общински съветници във връзка с местните избори във Франция, проведени на 23 и 24 март 2014 г., и са свързани с качеството му на директор за публикациите на Националния фронт с редакторски контрол върху всички уебсайтове на федерацията;

Й.  като има предвид, че деянията, за които е повдигнато обвинението, не се отнасят до изразени от члена на Европейския парламент мнения или подадени от него гласове при изпълнението на задълженията му по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

K.  като има предвид, че не съществува подозрение за какъвто и да било опит да се възпрепятства парламентарната работа на Жан-Франсоа Жалк (fumus persecutionis) чрез съдебното следствие, започнато вследствие на жалба на сдружението „Maison des potes – Maison de l’égalité“, подадена преди встъпването в длъжност като член на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Жан-Франсоа Жалк;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на министъра на правосъдието на Френската република и на Жан-Франсоа Жалк.

  • [1]  Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Stefano Maullu