Eljárás : 2016/2115(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0318/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0318/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 22/11/2016 - 5.2
PV 22/11/2016 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0429

JELENTÉS     
PDF 346kWORD 51k
10.11.2016
PE 587.487v03-00 A8-0318/2016

a Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2016/2115(IMM))

Jogi Bizottság

Előadó: Kostas Chrysogonos

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2016/2115(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a francia igazságügyi miniszter által 2016. április 14-én a nanterre-i regionális bíróság előtt Jean-François Jalkh-kal szemben a „Maison des potes – Maison de l’égalité” egyesület kérelmére faji vagy vallási megkülönböztetésre való nyilvános uszítás miatt indult vizsgálattal (ügyszám: 14142000183.) összefüggésben eljuttatott és 2016. június 8-án a plenáris ülésen bejelentett, a Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően meghallgatta Jean-François Jalkh-ot,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló, 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel a Francia Köztársaság Alkotmányának 26. cikkére annak az 1995. augusztus 4-i 95-880. sz. alkotmányerejű törvénnyel módosított formájában,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0318/2016),

A.  mivel a versailles-i fellebbviteli bíróság melletti ügyész egy feltételezett bűncselekménnyel kapcsolatos bírósági eljárással összefüggésben Jean-François Jalkh európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte;

B.  mivel a Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem ismeretlen személy ellen szóbeli, írásbeli, képi vagy a nyilvánosságnak szánt elektronikus közlés révén elkövetett, nemzeti, faji vagy vallási megkülönböztetésre való nyilvános uszítás bűncselekményének feltételezett elkövetésével függ össze, amely a francia jog szerinti bűncselekmény, amelyet az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése, valamint az 1982. július 29-i 82-652. sz. törvény 42. és 93-3. cikke határoz meg, és amelyre vonatkozóan a kiszabható szankciókat az 1881. július 29-i törvény 24. cikkének (8), (10), (11) és (12) bekezdése, valamint a Büntető Törvénykönyv 131-26. cikkének (2) és (3) bekezdése tartalmazza;

C.  mivel Jean-François Jalkh-ot a „Maison des potes – Maison de l’égalité” egyesület a nanterre-i regionális bírósághoz 2014. május 22-én benyújtott kérelemben megvádolta;

D.  mivel a panasz tárgyát „A Front National helyi önkormányzati képviselőinek kézikönyve” című, 2013. szeptember 19-én kiadott és a Front National szövetség honlapján 2013. november 30-án közzétett brosúrában szereplő kijelentések képezik, amely kijelentések a Front National 2014. március 23-i és 30-i választásokon megválasztandó önkormányzati képviselőinek arra való ösztönzésére vonatkoznak, hogy az új önkormányzati képviselőtestületek első ülésén a szociális lakások kiosztása során javasolják, hogy a francia emberek számára biztosítsanak elsőbbséget („nemzeti elsőbbség”); mivel Jean-François Jalkh volt a Front National kiadványaiért felelős igazgató, és szerkesztői ellenőrzést gyakorolt a szövetség valamennyi honlapja tekintetében;

E.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

F.  mivel a francia alkotmány 26. cikke kimondja, hogy feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt a francia parlament egyetlen tagja sem vonható büntetőeljárás alá, ellene nem folytatható vizsgálat, nem tartóztatható le, nem vehető őrizetbe és nem indítható vele szemben bírósági eljárás;

G.  mivel a francia parlament képviselői számára biztosított mentelmi jog terjedelme ténylegesen megfelel az európai parlamenti képviselők számára az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikkében biztosított mentelmi jog terjedelmének; mivel a Bíróság megállapította, hogy ahhoz, hogy az európai parlamenti képviselő valamely véleményére vonatkozzék a mentelmi jog, a képviselőnek a feladata ellátása során kell azt kifejtenie, ez pedig magában foglalja azt a követelményt, hogy kapcsolatnak kell fennállnia a kifejtett vélemény és a parlamenti feladatok között; mivel ennek a kapcsolatnak közvetlennek és nyilvánvalónak kell lennie;

H.  mivel Jean-François Jalkh a bűncselekmény feltételezett elkövetésének időpontjában, azaz 2013. szeptember 19-én és november 30-án nem volt európai parlamenti képviselő, azonban az állítólagosan jogsértő anyagok 2014. június 23-án és október 2-án még mindig megtekinthetőek voltak bárki számára, aki hozzájuk kívánt férni;

I.  mivel a vádak nyilvánvalóan nem függenek össze Jean-François Jalkh európai parlamenti képviselői tisztségével, hanem kizárólag nemzeti, illetve regionális jellegű tevékenységet érintenek, tekintettel arra, hogy a kijelentéseket a 2014. március 23-án és 24-én esetlegesen megválasztásra kerülő helyi önkormányzati képviselőknek szánták, és azok Jean-François Jalkh-nak a Front National kiadványaiért felelős és a szövetség honlapjai felett szerkesztői ellenőrzéssel rendelkező igazgatói tisztségével kapcsolatosak;

J.  mivel az állítólagos cselekmények nem függenek össze az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében vett európai parlamenti képviselői feladat ellátása során kinyilvánított véleménnyel vagy leadott szavazattal;

K.  mivel nem áll fenn annak gyanúja, hogy Jean-François Jalkh parlamenti munkája akadályozásának szándéka állna a vizsgálat mögött (fumus persecutionis), amely a „Maison des potes – Maison de l’égalité” egyesület kérelmére indult még azelőtt, hogy Jean-François Jalkh európai parlamenti képviselői helyét elfoglalta volna;

1.   úgy határoz, hogy felfüggeszti Jean-François Jalkh mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Francia Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának és Jean-François Jalkh-nak.

(1)

A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

8.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

12

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Angel Dzhambazki, Stefano Maullu

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat