Ziņojums - A8-0318/2016Ziņojums
A8-0318/2016

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Jean-François Jalkh imunitāti

10.11.2016 - (2016/2115(IMM))

Juridiskā komiteja
Referents: Kostas Chrysogonos

Procedūra : 2016/2115(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0318/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0318/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Jean-François Jalkh imunitāti

(2016/2115(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt Jean-François Jalkh imunitāti, kuru Francijas tieslietu un brīvību ministrs nosūtījis 2016. gada 14. aprīlī saistībā ar tiesu izmeklēšanu (lieta Nr. 14142000183) pret Jean-François Jalkh Nantēras reģionālajā tiesā, pamatojoties uz apvienības „Maison des potes – Maison de l’egalité” iesniegumu kopā ar civilprasības pieteikumu par publiski izteiktu aicinājumu diskriminēt rases vai reliģijas dēļ, un par kuru paziņots 2016. gada 8. jūnija plenārsēdē,

–  pēc Jean-François Jalkh uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu[1],

–  ņemot vērā 26. pantu Francijas Republikas Konstitūcijā, kas grozīta ar 1995. gada 4. augusta Konstitucionālo likumu Nr. 95-880,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0318/2016),

A.  tā kā Versaļas Apelācijas tiesas prokurors ir pieprasījis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Jean-François Jalkh parlamentāro imunitāti saistībā ar juridisku procesu, kas ir ierosināts par pārkāpumu, ko viņš esot izdarījis;

B.  tā kā pieprasījums atcelt Jean-François Jalkh imunitāti attiecas uz iespējamu pārkāpumu — aicinājumu diskriminēt, pamatojoties uz nacionalitāti, rasi vai reliģiju, kurus kāda persona vai nezināmas personas ir izteikušas vai nu mutiski, vai nu rakstiski, vai nu vizuāli vai elektroniskās publiskās saziņas ceļā, kas Francijas tiesību aktos tiek kvalificēts kā noziedzīgs nodarījums, proti, 1881. gada 29. jūlija likuma 24. panta 8. pantā, 23. panta 1. punktā un 42. pantā un 1982. gada 29. jūlija likuma Nr. 82-652 93. panta 3. punktā, un sods par kuru ir noteikts 1881. gada 29. jūlija likuma 24. panta 8., 10., 11. un 12. punktā un Kriminālkodeksa 131.–26. panta 2. un 3. punktā;

C.  tā kā Jean-François Jalkh šo noziedzīgo nodarījumu inkriminēja apvienība „Maison des potes – Maison de l’egalité”, 2014. gada 22. maijā iesniedzot iesniegumu Nantēras Reģionālajā tiesā;

D.  tā kā sūdzība ir iesniegta par izteikumiem, kurus satur 2013. gad 19. septembrī publicēta brošūru „Nacionālās frontes pašvaldību deputātu rokasgrāmata”, kas Nacionālās frontes oficiālajā tīmekļa vietnē tika publicēta 2013.gada 30. novembrī un kurā ikvienam 2014. gada 23. un 30. martā notikušajās vēlēšanās pašvaldību deputāta amatā ievēlētam Nacionālās frontes kandidātam tika izteikts aicinājums pirmajā viņu jaunās pašvaldības domes sēdē ieteikt sociālo mājokļu piešķiršanā par prioritāriem uzskatīt Francijas cilvēkus (priorité nationale); tā kā Jean-François Jalkh bija Nacionālās frontes publikāciju direktors un viņš īstenoja redakcionālu kontroli pār visām šīs organizācijas tīmekļa vietnēm;

E.  tā kā saskaņā ar Protokola Nr. 7par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

F.  tā kā Francijas Konstitūcijas 26. pantā ir noteikts, ka nevienu Francijas Parlamenta deputātu nedrīkst pakļaut kriminālvajāšanai, pret viņu ierosināt izmeklēšanu, aizturēt, apcietināt vai tiesāt sakarā ar viedokli, ko viņš paudis, vai balsojumu, kuru viņš veicis, pildot savus amata pienākumus;

G.  tā kā Francijas Parlamenta deputātiem noteiktās imunitātes tvērums faktiski atbilst imunitātes tvērumam, kas Eiropas Parlamenta deputātiem ir paredzēts Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā; tā kā Eiropas Savienības Tiesa ir noteikusi, ka, lai Eiropas Parlamenta deputāts baudītu imunitāti, viņam viedoklis ir jāpauž, pildot savus pienākumus, kas tādējādi nozīmē obligāto saikni starp pausto viedokli un parlamentārajiem pienākumiem; tā kā šai saiknei jābūt tiešai un acīmredzamai;

H.  tā kā Jean-François Jalkh laikā, kad iespējamais pārkāpums notika — 2013. gada 19. septembrī un 30. novembrī — Eiropas Parlamenta deputāta amatā neatradās, taču, tā kā tiesības pārkāpjošie materiāli joprojām bija pieejami ikvienam, kas vēlējās ar tiem iepazīties 2014. gada 23. jūnijā un 2. oktobrī;

I.  tā kā apsūdzības acīmredzami nav saistīta ar Jean-François Jalkh darbību Eiropas Parlamenta deputāta amatā, bet ir saistīta ar viņa darbību tīri nacionālā vai reģionālā mērogā, ņemot vērā, ka izteikumi bija paredzēti nākamajiem pašvaldību deputātiem saistībā ar vēlēšanām, kas Francijā notika 2014. gada 23. un 24. martā, un darbību Nacionālās frontes publikāciju direktora amatā, kurā viņš īstenoja redakcionālu kontroli pār visām šīs organizācijas tīmekļa vietnēm;

J.  tā kā iespējamie pārkāpumi nav saistīti ar viedokli, ko Eiropas Parlamenta deputāts ir paudis, vai balsojumu, ko viņš ir veicis, pildot savus pienākumus saskaņā ar Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantu;

K.  tā kā nepastāv aizdomas par to, ka, ierosinot tiesu izmeklēšanu pēc apvienības „Maison des potes – Maison de l’egalité” iesnieguma, kuru tiesībaizsardzības iestādes saņēma, pirms viņš stājās Eiropas Parlamenta deputāta amatā, tiek mēģināts kaitēt Jean-François Jalkh parlamentārajam darbam (fumus persecutionis);

1.  nolemj atcelt Jean-François Jalkh deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Francijas Republikas tieslietu ministram un Jean-François Jalkh.

  • [1]  Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Vispārējās tiesas 2010. gada 19 marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

8.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

12

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Stefano Maullu