RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh

10.11.2016 - (2016/2115(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Kostas Chrysogonos

Procedură : 2016/2115(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0318/2016
Texte depuse :
A8-0318/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh

(2016/2115(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh, transmisă la 14 aprilie 2016 de Ministrul francez al Justiției și Libertăților, în legătură cu procedura judiciară (dosarul nr. 14142000183) deschisă împotriva dlui Jean-François Jalkh la Tribunalul Regional Nanterre în urma unei plângeri cu constituire ca parte civilă formulată de către asociația „Maison des potes – Maison de l’égalité” pentru incitare publică la discriminare rasială și religioasă; cererea a fost comunicată în plen în 8 iunie 2016,

–  în urma audierii lui Jean-François Jalkh, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013[1],

–  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze, modificată prin Legea constituțională nr. 95-880 din 4 august 1995,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0318/2016),

A.  întrucât parchetul Curții de Apel Versailles a solicitat ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul European Jean-François Jalkh, în legătură cu o acțiune în justiție pentru o infracțiune pe care ar fi comis-o;

B.  întrucât ridicarea imunității lui Jean-François Jalkh este legată de o presupusă infracțiune de incitare publică la discriminare pe motive de naționalitate, rasă sau religie, verbal, în scris, prin imagini sau printr-un mijloc de comunicare publică pe cale electronică, comisă de una sau mai multe persoane nedesemnate; infracțiunea este prevăzută la articolul 24, alineatul (8), articolul (23) alineatul (1) și articolul 42 din Legea din 29 iulie 1881 și la articolul 93 alineatul (3) din Legea nr. 82-652 din 29 iulie 1982 și sancționată la articolul 24, alineatele (8), (10), (11) și (12) din Legea din 29 iulie 1881 și la articolul 131-26 alineatele (2) și (3) din Codul penal;

C.  întrucât Jean-François Jalkh a fost acuzat de asociația „Maison des potes – Maison de l’égalité” într-o cerere depusă la Tribunalul Regional Nanterre, la 22 mai 2014;

D.  întrucât plângerea se referă la o serie de declarații făcute într-o broșură intitulată „Manualul consilierilor locali ai Frontului Național”, publicată la 19 septembrie 2013 și postată pe site-ul internet oficial al federației Frontului Național (FN) la 30 noiembrie 2013, declarații prin care toți candidații FN la funcția de consilier municipal la alegerile din 23 și 30 martie 2014 erau încurajați ca, încă de la prima ședință în noul consiliu municipal, să acorde prioritate populației franceze („priorité nationale”) la atribuirea locuințelor sociale; întrucât Jean-François Jalkh era directorul de publicații al FN și deținea controlul editorial asupra tuturor site-urilor internet ale federației;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, membrii Parlamentului European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriei țări;

F.  întrucât articolul 26 din Constituția Republicii Franceze prevede că niciun membru al parlamentului francez nu poate fi urmărit, căutat, arestat, deținut sau judecat pentru opinii sau voturi exprimate în exercițiul funcțiunii;

G.  întrucât sfera imunității acordate membrilor parlamentului francez corespunde, de fapt, domeniului de aplicare a imunității acordate deputaților în Parlamentul European în temeiul articolului 8 din Protocolul nr 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene; întrucât Curtea de Justiție a statuat că, pentru a beneficia de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate în exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată și îndatoririle parlamentare; întrucât această legătură trebuie să fie directă și evidentă;

H.  întrucât Jean-François Jalkh nu era deputat în Parlamentul European în momentul în care a avut loc presupusa infracțiune, și anume la 19 septembrie și 30 noiembrie 2013, însă materialele presupus ofensatoare puteau fi încă consultate de oricine dorea să le acceseze la 23 iunie și 2 octombrie 2014;

I.  întrucât este evident că acuzațiile nu sunt legate de funcția lui Jean-François Jalkh de deputat în Parlamentul European, ci se referă la activități de natură pur națională sau regională, având în vedere faptul că declarațiile au fost adresate aspiranților la funcția de membru în consiliul local, în contextul alegerilor locale din 23 și 24 martie 2014, și sunt legate de funcția sa de director de publicații ale Frontului Național și de faptul că deținea controlul editorial asupra tuturor site-urilor internet ale federației;

J.  întrucât acțiunile incriminate nu constituie opinii sau voturi exprimate în cadrul exercitării funcțiilor de deputat în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

K.  întrucât nu există nicio suspiciune că s-ar încerca obstrucționarea activității parlamentare a lui Jean-François Jalkh (fumus persecutionis) prin ancheta judiciară, având în vedere faptul că aceasta a fost inițiată în urma cererii asociației „Maison des potes – Maison de l’égalité”, care a fost depusă înainte de intrarea sa în funcție în Parlamentul European;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Jean-François Jalkh;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, Ministrului Justiției al Republicii Franceze și lui Jean-François Jalkh.

  • [1]  Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

8.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

12

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Stefano Maullu