Διαδικασία : 2016/2107(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0319/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0319/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0430

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 573kWORD 47k
10.11.2016
PE 587.488v03-00 A8-0319/2016

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh

(2016/2107(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh

(2016/2107(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh, που διαβίβασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας στις 14 Απριλίου 2016, σε συνάρτηση με δικαστική διαδικασία που εκκρεμεί κατά του Jean-François Jalkh στο Πρωτοδικείο του Παρισιού (αριθ. υπόθεσης αριθ. 1422400530) μετά από μήνυση που κατέθεσε η Ένωση «Εθνικό Γραφείο Επαγρύπνησης κατά του Αντισημιτισμού (BNVCA)» για υποκίνηση δημοσίως σε διακρίσεις, φυλετικό μίσος και βία, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 8 Ιουνίου 2016,

–  αφού άκουσε τον Jean-François Jalkh σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Συνταγματικό Νόμο αριθ. 95-880 της 4ης Αυγούστου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0319/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας Εφετών του Παρισιού έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Jean-François Jalkh, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με δίωξη για φερόμενο αδίκημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh συναρτάται με το φερόμενο αδίκημα της υποκίνησης σε διακρίσεις, φυλετικό μίσος και βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητας μέλους ή μη μέλους συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, φυλής ή θρησκείας, αδίκημα το οποίο προβλέπεται από το γαλλικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 24 παράγραφος 8 και στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εις βάρος του Jean-François Jalkh έχει υποβληθεί μήνυση ενώπιον του Ανακριτή του Παρισιού στις 12 Αυγούστου 2014 από την Ένωση «Εθνικό Γραφείο Επαγρύπνησης κατά του Αντισημιτισμού (BNVCA)»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μήνυση αφορούσε δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Jean-Marie Le Pen κατά τη διάρκεια συνέντευξης στις 6 Ιουνίου 2014, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο www.frontnational.com και στο μπλογκ www.jeanmarielepen.com, ως απάντηση στην αναφορά από ένα άτομο του ακροατηρίου του ονόματος του τραγουδιστή Patrick Bruel, ο οποίος είχε δηλώσει ότι δεν θα εμφανιζόταν πλέον σε πόλεις στις οποίες έχουν εκλεγεί δήμαρχοι που ανήκουν στο Εθνικό Μέτωπο, και ο οποίος Jean-Marie Le Pen απήντησε ως εξής: «Αυτό δεν με εκπλήσσει. Ακούστε, την επόμενη φορά θα τους βάλουμε όλους μαζί στον φούρνο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-François Jalkh ήταν ο διευθυντής εκδόσεων του επίσημου ιστότοπου του Εθνικού Μετώπου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του γαλλικού Συντάγματος, κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να δικαστεί για γνώμη που εξέφρασε ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση του λειτουργήματός του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Γαλλικού Κοινοβουλίου είναι ταυτόσημη με εκείνη που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, για να απολαύει ασυλίας ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και, συνεπώς, απαιτείται να υπάρχει σχέση μεταξύ της γνώμης που εκφράζεται και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση αυτή πρέπει να είναι άμεση και πρόδηλη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-François Jalkh δεν είχε αναλάβει τα καθήκοντά του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν τελέστηκε το φερόμενο αδίκημα, ήτοι στις 6 Ιουνίου 2014, αλλά τα ανέλαβε από την 1η Ιουλίου 2014·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες προδήλως δεν σχετίζονται με την ιδιότητα του Jean-François Jalkh ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι, αντιθέτως, αφορούν δραστηριότητες αμιγώς εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι δηλώσεις αφορούσαν τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης στη Γαλλία, που διεξήχθησαν στις 23 και Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014, και την ιδιότητά του ως διευθυντή εκδόσεων του Εθνικού Μετώπου με έλεγχο επί του περιεχομένου των ιστοτόπων του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες πράξεις δεν συνδέονται με έκφραση γνώμης ή ψήφο που έδωσε ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει υπόνοια περί απόπειρας να παρεμποδιστεί η βουλευτική δραστηριότητα του Jean-François Jalkh στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά τη μήνυση που άσκησε η Ένωση «Εθνικό Γραφείο Επαγρύπνησης κατά του Αντισημιτισμού (BNVCA)»·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jean-François Jalkh·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Jean-François Jalkh.

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543; απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

12

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Stefano Maullu

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου