Pranešimas - A8-0319/2016Pranešimas
A8-0319/2016

  PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Jeano-François Jalkho (Jean-François Jalkh) imunitetą

  10.11.2016 - (2016/2107(IMM))

  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėjas: Kostas Chrysogonos

  Procedūra : 2016/2107(IMM)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0319/2016
  Pateikti tekstai :
  A8-0319/2016
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl prašymo atšaukti Jeano-François Jalkho (Jean-François Jalkh) imunitetą

  (2016/2107(IMM))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvės ministro 2016 m. balandžio 14 d. prašymą atšaukti Jeano-François Jalkho imunitetą, kuris susijęs su ikiteisminiu tyrimu (Nr. 1422400530), pradėtu prieš Jeaną-François Jalkhą Paryžiaus apygardos teisme gavus Nacionalinio budrumo biuro, kovojančio su antisemitizmu, (BNVCA) skundą su civilinio ieškinio pareiškimu dėl viešo diskriminacijos kurstymo, neapykantos ar smurto skatinimo, ir kuris buvo paskelbtas 2016 m. birželio 8 d. plenariniame posėdyje;

  –  išklausęs Jeano-François Jalkho paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

  –  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus[1],

  –  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos su pakeitimais, padarytais 1995 m. rugpjūčio 4 d. Konstituciniu įstatymu Nr. 95-880, 26 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0319/2016),

  A.  kadangi Paryžiaus apeliacinio teismo generalinis prokuroras pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Jeano-François Jalkho imunitetą, susijusį su teisiniais veiksmais dėl įtarimų padarius atitinkamą veiką;

  B.  kadangi Jeano-François Jalkho imuniteto atšaukimas susijęs su įtarimais prieš asmenį ar asmenų grupę kursčius diskriminaciją, skatinus neapykantą ar smurtą dėl asmens ar asmenų grupės kilmės, priklausymo ar nepriklausymo tam tikrai etninei grupei, tautybės, rasės ar religijos, t. y. įvykdžius veiką, kuri numatyta Prancūzijos Respublikos teisės aktuose – 1881 m. liepos 29 d. Įstatymo 24 straipsnio 8 pastraipoje ir 23 straipsnio 1 pastraipoje;

  C.  kadangi Jeaną-François Jalkhą apkaltino Nacionalinis budrumo biuras, kovojantis su antisemitizmu, (BNVCA), pateikęs 2014 m. rugpjūčio 12 d. skundą Paryžiaus vyresniajam ikiteisminio tyrimo teisėjui;

  D.  kadangi skunde nurodoma, kad 2014 m. birželio 6 d. interviu, kuris buvo paskelbtas interneto svetainėje www.frontnational.com, o vėliau tinklaraštyje www.jeanmarielepen.com, metu Jean-Marie Le Pen, reaguodamas į tai, kad viena dalyvė paminėjo dainininko Patricko Bruelio vardą ir jo žodžius, kad jis nebedainuos miestuose, kuriuose meru bus išrinktas Nacionalinio fronto atstovas, pasakė tokius žodžius: „Tai manęs nestebina. Klausykit, pečių užkursim kitą kartą“; kadangi Jean-François Jalkh ėjo oficialios Nacionalinio fronto interneto svetainės leidybos direktoriaus pareigas;

  E.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

  F.  kadangi Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje nustatyta, kad nė vienas parlamento narys negali būti traukiamas atsakomybėn, apklausiamas, suimamas, sulaikomas ar teisiamas už einant oficialias pareigas pareikštą nuomonę ar balsavimą;

  G.  kadangi Prancūzijos Respublikos parlamento nariams suteikiamo imuniteto taikymo sritis faktiškai atitinka imuniteto, suteikiamo Europos Parlamento nariams pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį, taikymo sritį; kadangi Teisingumo Teismas nustatė, jog tam, kad Europos Parlamento nariui būtų taikomas imunitetas, nuomonę jis turi būti pareiškęs, eidamas savo pareigas, o tai reiškia, kad turi būti ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų; kadangi toks ryšys turi būti tiesioginis ir akivaizdus;

  H.  kadangi Jean-François Jalkh nebuvo Europos Parlamento narys, kai buvo įvykdyta veika, t. y. 2014 m. birželio 6 d., ir kadangi jis pradėjo eiti šias pareigas tik nuo 2014 m. liepos 1 d.;

  I.  kadangi kaltinimai yra akivaizdžiai nesusiję su Jeano-François Jalkho, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis, o yra iš tikrųjų susiję tik su nacionalinio ar regioninio pobūdžio veikla, nes žodžiai yra susiję su 2014 m. kovo 23 ir 30 d. vietos rinkimais Prancūzijoje ir su jo, kaip Nacionalinio fronto leidybos direktoriaus, atsakingo už visų federacijos interneto svetainių leidybinę kontrolę, pareigomis;

  J.  kadangi veiksmai, dėl kurių keliami įtarimai, nėra Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

  K.  kadangi nesama jokių įtarimų, kad buvo mėginta trukdyti Jeano-François Jalkho parlamentiniam darbui (fumus persecutionis) pasinaudojant ikiteisminiu tyrimu, pradėtu gavus Nacionalinio budrumo biuro, kovojančio su antisemitizmu, (BNVCA), skundą;

  1.  nusprendžia atšaukti Jeano-François Jalkho imunitetą;

  2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrui ir Jeanui-François Jalkhui.

  • [1]  1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  8.11.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  12

  4

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Angel Dzhambazki, Stefano Maullu