SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha

  10.11.2016 - (2016/2107(IMM))

  Komisja Prawna
  Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos

  Procedura : 2016/2107(IMM)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0319/2016
  Teksty złożone :
  A8-0319/2016
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha

  (2016/2107(IMM))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha, skierowany w dniu 14 kwietnia 2016 r. przez francuskiego Ministra Sprawiedliwości i Swobód w związku z postępowaniem wszczętym przed sądem wielkiej instancji w Paryżu (nr 1422400530) ze skargi z ustanowieniem Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme [Krajowego Biura Przeciwdziałania Antysemityzmowi] (BNVCA) jako strony cywilnej pod zarzutem publicznego nawoływania do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy oraz ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 czerwca 2016 r.,

  –  po wysłuchaniu wyjaśnień Jeana-François Jalkha zgodnie z art. 9 ust. 5 Regulaminu,

  –  uwzględniając art. 8 i 9 protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

  –  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.[1],

  –  uwzględniając art. 26 Konstytucji Republiki Francuskiej, zmienionej ustawą konstytucyjną nr 95-880 z dnia 4 sierpnia 1995 r.,

  –  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0319/2016),

  A.  mając na uwadze, że prokurator przy Sądzie Apelacyjnym w Paryżu skierował wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła do Parlamentu Europejskiego Jeana-François Jalkha w związku z postępowaniem w sprawie zarzutu popełnienia przestępstwa;

  B.  mając na uwadze, że wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha dotyczy zarzutu publicznego nawoływania do dyskryminacji, nienawiści rasowej lub przemocy wobec osoby lub grupy osób ze względu na ich pochodzenie lub przynależność do określonej grupy etnicznej, narodowej, rasowej lub religijnej, czyli przestępstwa przewidzianego w prawie francuskim: w art. 24 akapit ósmy i art. 23 akapit pierwszy ustawy z dnia 29 lipca 1881 r.;

  C.  mając na uwadze, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme [Krajowe Biuro Przeciwdziałania Antysemityzmowi] (zwane dalej „BNVCA”) złożyło u dziekana sędziów śledczych w Paryżu oskarżenie przeciwko Jeanowi-François Jalkhowi;

  D.  mając na uwadze, że skarga dotyczyła sytuacji, w której w wywiadzie zamieszczonym na stronie internetowej www.frontnational.com, a następnie na blogu www.jeanmarielepen.com w dniu 6 czerwca 2014 r. Jean-Marie Le Pen – w odpowiedzi na przywołane przez rozmówczynię nazwisko piosenkarza Patricka Bruela, który powiedział, że nie będzie występował w miastach, w których wybrano mera reprezentującego Front Narodowy – stwierdził, co następuje: „To mnie nie dziwi. Następnym razem damy takim popalić”; mając na uwadze, że Jean-François Jalkh pełnił funkcję dyrektora publikacji oficjalnej strony internetowej Frontu Narodowego;

  E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa;

  F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 26 francuskiej konstytucji żaden członek parlamentu nie może być ścigany, poszukiwany, zatrzymany, aresztowany bądź sądzony z powodu wyrażonych poglądów w związku z wykonywaniem swych funkcji lub z powodu głosowania;

  G.  mając na uwadze, że zakres immunitetu przyznanego członkom parlamentu francuskiego w istocie odpowiada zakresowi immunitetu przyznanemu posłom do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej; mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż poseł do Parlamentu Europejskiego może skorzystać z immunitetu, jeżeli wyraził opinię w czasie wykonywania obowiązków służbowych, z czego wynika tym samym wymóg związku między wyrażoną opinią a obowiązkami parlamentarnymi; mając na uwadze, że więź między wyrażoną opinią a obowiązkami parlamentarnymi powinna być bezpośrednia i oczywista;

  H.  mając na uwadze, że w chwili popełnienia zarzucanego czynu – czyli w dniu 6 czerwca 2014 r. – Jean-François Jalkh nie wykonywał obowiązków służbowych posła do Parlamentu Europejskiego, tylko wykonywał je dopiero od dnia 1 lipca 2014 r.;

  I.  mając na uwadze, że postawione zarzuty w oczywisty sposób nie pozostają w związku z funkcją Jeana-François Jalkha jako posła do Parlamentu Europejskiego, lecz dotyczą działalności o czysto krajowym lub regionalnym charakterze, jako że wypowiedź dotyczyła wyborów samorządowych we Francji, które odbyły się 23 i 30 marca 2014 r., oraz dotyczą pełnionej przez posła funkcji dyrektora publikacji, który ponosił redakcyjną odpowiedzialność za strony internetowe federacji;

  J.  mając na uwadze, że zarzucane czyny nie dotyczą opinii wyrażonych lub głosów oddanych w ramach wykonywania obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego w rozumieniu art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej;

  K.  mając na uwadze, że nie zachodzi podejrzenie próby zaszkodzenia parlamentarnej działalności Jeana-François Jalkha (fumus persecutionis) w drodze postępowania sądowego, które wszczęto ze skargi złożonej przez stowarzyszenie Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme [Krajowe Biuro Przeciwdziałania Antysemityzmowi] (BNVCA);

  1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Jeana-François Jalkha;

  2.  zobowiązuje przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji Ministrowi Sprawiedliwości Republiki Francuskiej i Jeanowi-François Jalkhowi.

  • [1]  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Data przyjęcia

  8.11.2016

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  12

  4

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Angel Dzhambazki, Stefano Maullu