RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh

10.11.2016 - (2016/2107(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Kostas Chrysogonos

Procedură : 2016/2107(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0319/2016
Texte depuse :
A8-0319/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh

(2016/2107(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Jean-François Jalkh, transmisă la 14 aprilie 2016 de Ministrul francez al Justiției și Libertăților, în legătură cu procedura judiciară (dosarul nr. 1422400530) pusă în mișcare împotriva dlui Jean-François Jalkh la Tribunalul Paris în urma unei plângeri cu constituire ca parte civilă formulată de către Asociația „Biroul Național de Vigilență împotriva Antisemitismului (BNVCA)” pentru incitare publică la discriminare, la ură sau la violență, și comunicată în ședința plenară din 8 iunie 2016,

–  în urma audierii lui Jean-François Jalkh, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013[1],

–  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze, astfel cum a fost modificată prin Legea constituțională nr. 95-880 din 4 august 1995,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0319/2016),

A.  întrucât procurorul Curții de Apel din Paris a solicitat ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul European Jean-François Jalkh, în legătură cu o acțiune în justiție pentru o presupusă infracțiune;

B.  întrucât ridicarea imunității lui Jean-François Jalkh este legată de o presupusă infracțiune de incitare la discriminare, la ură sau la violență împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane, din motive ținând de originea, de apartenența sau neapartenența lor la o etnie, națiune, rasă sau la o religie anume, infracțiune prevăzută la articolul 24 alineatul (8) și articolul (23) alineatul (1) din Legea din 29 iulie 1881;

C.  întrucât Jean-François Jalkh a fost acuzat de către Asociația „Biroul Național de Vigilență împotriva Antisemitismului (BNVCA)” în cadrul unei plângeri depuse la decanul judecătorilor de instrucție din Paris la 12 august 2014;

D.  întrucât plângerea se referă la o serie de declarații făcute de dl Jean-Marie Le Pen cu ocazia unui interviu difuzat pe site-ul www.frontnational.com, și apoi pe blogul www.jeanmarielepen.com la 6 iunie 2014, ca reacție la invocarea de către un intervenient a numelui cântărețului Patrick Bruel, care afirmase că nu mai poate participa la spectacole în orașele în care a fost ales un primar aparținând Frontului Național, dl Jean-Marie Le Pen declarând: „Asta nu mă miră. Ascultați-mă, data viitoare îi băgăm pe toți la cuptor”; întrucât Jean-François Jalkh a fost redactor al site-ului oficial al Frontului Național;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, membrii Parlamentului European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

F.  întrucât articolul 26 din Constituția Republicii Franceze prevede că niciun membru al Parlamentului nu poate fi urmărit, căutat, arestat, deținut sau judecat pentru opinii sau voturi exprimate în exercițiul funcțiunii;

G.  întrucât sfera imunității acordate deputaților în parlamentul Franței corespunde, de fapt, domeniului de aplicare a imunității acordate deputaților în PE în temeiul articolului 8 din Protocolul nr 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene; întrucât Curtea de Justiție a statuat că, pentru a beneficia de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate de acesta în exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată și îndatoririle parlamentare; întrucât această legătură trebuie să fie directă și evidentă;

H.  întrucât Jean-François Jalkh nu își preluase atribuțiile de deputat în Parlamentul European în momentul în care a avut loc presupusa infracțiune, și anume la 6 iunie 2014, ci numai începând cu 1 iulie 2014;

I.  întrucât este evident că acuzațiile nu sunt legate de funcția lui Jean-François Jalkh de deputat în Parlamentul European, ci se referă la activități de natură pur națională sau regională, având în vedere faptul că declarațiile sunt legate de alegerile locale din 23 și 30 martie 2014 din Franța, și de funcția sa de director de publicații ale Frontului Național și de faptul că deținea controlul editorial asupra site-urilor internet ale federației;

J.  întrucât acțiunile presupuse nu constituie opinii sau voturi exprimate în cadrul exercitării funcțiilor de deputat în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

K.  întrucât nu există nicio suspiciune că s-ar încerca obstrucționarea activității parlamentare a lui Jean-François Jalkh (fumus persecutionis) prin ancheta judiciară, pusă în mișcare în urma plângerii formulate de Asociația „Biroul Național de Vigilență împotriva Antisemitismului (BNVCA)”,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Jean-François Jalkh;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente Ministrului Justiției din Republica Franceză și lui Jean-François Jalkh.

  • [1]  Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

8.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

12

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Stefano Maullu