Betänkande - A8-0319/2016Betänkande
A8-0319/2016

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet

10.11.2016 - (2016/2107(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Kostas Chrysogonos

Förfarande : 2016/2107(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0319/2016
Ingivna texter :
A8-0319/2016
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet

(2016/2107(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet som översändes den 14 april 2016 av Frankrikes minister med ansvar för rättsliga frågor och medborgerliga rättigheter med anledning av den förundersökning som inletts mot Jean‑François Jalkh vid distriktsdomstolen i Paris (med referensnr 1422400530) i en grupptalan från BNVCA (Nationella byrån för vaksamhet mot antisemitism) för offentlig uppvigling till diskriminering, hat eller våld, och som tillkännagavs i kammaren den 8 juni 2016,

–  efter att ha hört Jean-François Jalkh i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013[1],

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution, ändrad genom konstitutionell lag nr 95-880 av den 4 augusti 1995,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0319/2016), och av följande skäl:

A.  Den allmänna åklagaren vid appellationsdomstolen i Paris har begärt att den parlamentariska immuniteten för en ledamot av Europaparlamentet, Jean-François Jalkh, upphävs med anledning av rättsliga åtgärder till följd av ett påstått brott.

B.  Frågan om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet rör det påstådda brottet uppvigling till diskriminering, hat eller våld mot en person eller en grupp personer på grund av deras härkomst eller deras tillhörighet eller icke-tillhörighet till en viss etnisk grupp, nationalitet, ras eller religion – ett brott enligt fransk lagstiftning, närmare bestämt artiklarna 24.8 och 23.1 i lagen av den 29 juli 1881.

C.  Jean-François Jalkh anklagades för detta av Nationella byrån för vaksamhet mot antisemitism (BNVCA) i ett klagomål som lämnades in till den förste förundersökningsdomaren i Paris den 12 augusti 2014.

D.  Klagomålet rörde uttalanden som gjorts av Jean-Marie Le Pen den 6 juni 2014 vid en intervju som publicerades på webbplatsen www.frontnational.com och därefter bloggen www.jeanmarielepen.com, som svar på en åhörares omnämnande av sångaren Patrick Bruel, som hade förklarat att han inte längre kunde uppträda i städer där borgmästare tillhörande Nationella fronten hade valts, varpå Le Pen gjort följande uttalanden: ”Det förvånar mig inte. Hör här, nästa gång tar vi en hel ugnsladdning.” Jean-François Jalkh var ansvarig utgivare för Nationella frontens officiella webbplats.

E.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att ledamöterna vad avser deras egen stats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

F.  I artikel 26 i Frankrikes konstitution föreskrivs att parlamentsledamöter inte får lagföras, bli föremål för utredning, häktas, kvarhållas eller dömas på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt uppdrag.

G.  Räckvidden för immuniteten för ledamöter av Frankrikes parlament motsvarar i själva verket räckvidden för Europaparlamentsledamöternas immunitet enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Domstolen har konstaterat att ett yttrande av en ledamot av Europaparlamentet omfattas av immunitet endast om ledamoten har gjort det ”under utövandet av sitt ämbete”. Det måste således föreligga ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot. Detta samband måste vara direkt och uppenbart.

H.  Jean-François Jalkh hade inte tillträtt sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet när det påstådda brottet ägde rum, dvs. den 6 juni 2014. Han tillträdde först den 1 juli 2014.

I.  Det är helt uppenbart att det inte föreligger något samband mellan anklagelserna och Jean-François Jalkhs ämbete som ledamot av Europaparlamentet. Anklagelserna rör i stället verksamhet av rent nationell eller regional karaktär, med tanke på att uttalandena avsåg lokalvalet i Frankrike den 23 och 30 mars 2014, och Jalkhs befattning som Nationella frontens ansvarige utgivare, med redaktionellt ansvar för partiets webbplatser.

J.  De påstådda handlingarna rör inte vare sig yttranden som ledamoten av Europaparlamentet gjort eller röster han avlagt under utövandet av sitt ämbete i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

K.  Det saknas skäl att misstänka att den förundersökning som inletts med anledning av ett klagomål från Nationella byrån för vaksamhet mot antisemitism (BNVCA) syftar till att skada Jean-François Jalkhs parlamentariska verksamhet (fumus persecutionis).

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Jean-François Jalkhs immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Frankrikes justitieminister och till Jean-François Jalkh.

  • [1]  Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

8.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

12

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Stefano Maullu