Процедура : 2016/2229(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0320/2016

Внесени текстове :

A8-0320/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0493

ДОКЛАД     
PDF 578kWORD 47k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Йорн Дорман

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192 (NLE) – 2016/2229 (INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10711/2016),

–  като взе предвид проекта на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция (11692/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0332/2016),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от [… г.] относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция,

–  като взе предвид член 99, параграф 1, втора алинея от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0320/2016),

А.  като има предвид, че рибарите от Дания, Норвегия и Швеция традиционно винаги са ловили заедно риба в Категат и Скагерак;

Б.  като има предвид, че Споразумението подкрепя историческите права за риболов на рибарите от Дания, Норвегия и Швеция в Категат и Скагерак, без да се засягат правата на рибарите от други държави, като същевременно гарантира също, че се вземат подходящи мерки за управление и съхранение на риболовните дейности в тези води;

В.  като има предвид, че Споразумението също така подкрепя прилагането на реформираната система за управление на риболовните дейности в ЕС, създадена съгласно целите и основните принципи на новата обща политика в областта на рибарството, особено въвеждането на задължението за разтоварване и на задължителни мерки за поддържане на запасите над границите за устойчиво рибарство;

1.  призовава Комисията да предаде на Парламента протокола и заключенията от всички консултации, проведени в съответствие с член 4 от Споразумението;

2.  призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на Споразумението и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад относно прилагането му;

3.  призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента в рамките на съответните си правомощия своевременна и изчерпателна информация на всички етапи на процедурите, свързани със Споразумението и неговото подновяване, съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  подчертава, че достъпът до вътрешния пазар за всяка трета държава трябва да се основава на взаимност и че в случая на Норвегия митата върху хранителни продукти от ЕС, включително върху продукти от риболов, трябва да са в съответствие със Споразумението за Европейското икономическо пространство;

5.  подчертава, че задачата на Комисията е да гарантира, че митата върху хранителните продукти и продуктите от риболов от ЕС не се определят по начин, който противоречи на принципите на свободна търговия в областта на хранителните продукти, включително продуктите от риболов;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Правна информация - Политика за поверителност