Postup : 2016/2229(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0320/2016

Předložené texty :

A8-0320/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0493

ZPRÁVA     
PDF 427kWORD 51k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Jørn Dohrmann

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192 (NLE) – 2016/2229 (INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10711/2016),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (11692/2014),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0332/2016),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne [......] o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0320/2016),

A.  vzhledem k tomu, že dánští, norští a švédští rybáři vždy lovili v Kattegatu a Skagerraku bok po boku;

B.  vzhledem k tomu, že dohoda potvrzuje historická práva rybářů z Dánska, Norska a Švédska na rybolov v Kattegatu a ve Skagerraku, aniž by tím byla dotčena práva rybářů z jiných států, přičemž také zajišťuje přijetí vhodných opatření pro řízení a rybolovu a zachování populací v těchto vodách;

C.  vzhledem k tomu, že dohoda rovněž podporuje provádění reformovaného systému řízení rybolovu v EU, který byl zaveden v souladu s cíli a základními principy nové společné rybářské politiky, a zejména zavedení povinnosti vykládky a povinných opatření pro zachování populací ryb nad limitními hodnotami pro udržitelný rybolov;

1.  žádá Komisi, aby Parlamentu předala zápisy a závěry z veškerých konzultací vedených v souladu s článkem 4 dohody;

2.  žádá Komisi, aby v posledním roce uplatňování dohody a před zahájením jednání o jejím prodloužení předložila Parlamentu a Radě úplnou hodnotící zprávu o jejím uplatňování;

3.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se dohody a prodloužení její platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  zdůrazňuje, že přístup jakékoli třetí země na vnitřní trh se musí zakládat na reciprocitě a že v případě Norska musí být veškerá cla na potravinářské výrobky, včetně produktů rybolovu, pocházející z EU v souladu s Dohodou o Evropském hospodářském prostoru;

5.  zdůrazňuje, že úkolem Komise je zajistit, že cla na potravinářské výrobky a produkty rybolovu z EU nebudou stanovována způsobem, který je v rozporu se zásadou volného obchodu v oblasti potravinářských výrobků, včetně produktů rybolovu;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Norského království.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

9.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Právní upozornění - Ochrana soukromí