Procedure : 2016/2229(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0320/2016

Indgivne tekster :

A8-0320/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0493

BETÆNKNING     
PDF 342kWORD 45k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Jørn Dohrmann

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)2016/2229(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10711/2016),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (11692/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0332/2016),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af [.....] om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, andet afsnit,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0320/2016),

A.  der henviser til, at fiskere fra Danmark, Norge og Sverige traditionelt altid har fisket i fællesskab i Kattegat og Skagerrak;

B.  der henviser til, at aftalen respekterer de historiske fiskerirettigheder for fiskere fra Danmark, Norge og Sverige i Kattegat og Skagerrak, uden at dette berører rettighederne for fiskere fra andre stater, og samtidig sikrer, at der træffes passende foranstaltninger til fiskeriforvaltning og -bevaring i disse farvande;

C.  der henviser til, at aftalen ligeledes støtter gennemførelsen af den reformerede ordning for fiskeriforvaltningen i EU, som er indført i overensstemmelse med målene og de grundlæggende principper for den nye fælles fiskeripolitik, særlig indførelsen af landingsforpligtelsen og obligatoriske foranstaltninger til at opretholde bestandene over bæredygtige fiskerigrænser;

1.  opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra de konsultationer, der er afholdt i henhold til artikel 4 i aftalen;

2.  opfordrer Kommissionen til i protokollens sidste gyldighedsår, og før der indledes forhandlinger om fornyelse af aftalen, at forelægge Parlamentet og Rådet en fuldstændig rapport om gennemførelsen heraf;

3.  anmoder Kommissionen og Rådet om inden for rammerne af deres respektive beføjelser straks at underrette Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende aftalen og dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  understreger, at adgang til det indre marked for tredjelande skal bygge på gensidighed, og at enhver told, som Norge måtte lægge på fødevarer, herunder fiskevarer, fra EU, skal være i overensstemmelse med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde;

5.  understreger, at det er Kommissionens opgave at sikre, at told på fødevarer og fiskevarer fra EU ikke fastsættes på en måde, som er i strid med princippet om fri handel inden for fødevarer, herunder fiskevarer;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Norges regering og parlament.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

9.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik